Re: Ďakujeme, Lux

Lux | 25.05.2013

Ahoj jajaa,

ako sa hovorí, všetko chce svoj čas..., kým sa usadí všetok ten navonok "akoby" nepreviazaný in-formačný a "široký " miš-maš a až to začne splývať do nejakého ucelenejšieho obrazu vo forme mozaiky na vedomej stránke človeka ( in-formácie v mozgu ), aj keď na podvedomej úrovni to už dávno máš, len to nevieš "vytiahnúť" na vedomú úroveň. Je to však niečím podmienené..

Ak by sa množstvu ľudí otvorila úplne polopate cesta k plnému chápaniu vytvárania Objektívnej reality, bez ohľadu na ich reálnu (nie deklaratívnu) morálku, tak tu máme veľmi rýchlo celosvetovú katastrófu, ktorá by bola asi ešte tragickejšia, ako tá čo postihla Atlantídu a následne celú Zem. S vysokou mierou chápania MIM totiž exponenciálne stúpa schopnosť Človeka tvoriť a projektovať budúcnosť a ovládať ľudí aj metodikami, ktoré používa Globálny prediktor ( napr. formy "diaľkového" egregoriálneho riadenia ľudí, či dokonca zhmotňovania predmetov z "ničoho" - to však dokáže našťastie len pár ľudí na Zemi, ktorí vedia nadeliť informácii presnú mieru (z Vesmírnej preddefinovanej Miery) elementárnej "kvantovej" štruktúry daného predmetu a sú morálne a duchovne veľmi vysoko v hierarchii egregorov ľudstva). Niektoré fragmenty možnosti človeka snažiaceho sa kooperovať s HNR pociťujem aj ja osobne, tak to trošku chápem..☼
Čo myslíš, čo je tou bránou vstupu do "Kráľovstva nebeského" ?
Odpoveď je v materiáli UDOS stačí si ju vyhľadať a popremýšľať. Asi aj preto dnes udo píše tak, ako píše...

Preto treba použiť: " Intelekt (Rozum= schopnosť roz-líšenia, ro(a)z-um-u, rozlíšenia u danej osoby) je algori(y)tmus spracovania informácii. Viď etymológia indoeurópskych jazykov napr. sanskrt =sám skrytý - ra = svetlo, az = človek – um = myseľ, u m-ma = mama, pôvod, podstata, zrodenie..)
Intelekt je plachtou zachytávajúcou vietor (prichádzajúce informácie).
Ak nemám plachtu a kormidlo, alebo s nimi neviem narábať, moja loď sa rozbije o skaly, alebo ju vlny potopia.."

Re: HNR = Vis Maior a vesmír

Podľa analýz Vnútorného prediktora je Vesmír večný a nekonečný (nekonečno treba chápať, ako hranicu ľudského poznania ) a HNR nemusí byť Najvyššou inštanciou. Ale s tým by som sa vôbec netrápil, lebo to vedie len k zbytočnému filozofovaniu a v konečnom dôsledku k rozdeľovaniu ľudí.
Informácie od VM idú k človeku nepretržite, ešte od prenatálneho veku a dieťa do určitého veku je nimi priamo riadené.
Keďže človek je neslobodný a slabý vo výbere informácie, myšlienky pomáha mu VM vytváraním kolektívneho ducha = egregoru = bioinformačného kolektívneho riadiaceho poľa.
Ľudstvo je na podvedomej úrovni navzájom prepojené (takže pri určitom chápaní tvorí jeden organizmus):
Napr. keď boli udalosti 11.9.2001 v USA, tak vedci zistili, že došlo k výrazným skokovým zmenám v aktivitách určitých rovnakých centier v mozgoch ľudí po celom svete, aj u tých, čo o daných udalostiach nevedeli - čiže informácia nebola na vedomej úrovni.

Big Bang teória je výtvorom zakabalizovanej vedeckej korporácie, ako aj teoretické prepočty rôzných výmyslov typu čiernych dier, či temných hmôt, aby sa nad Einsteinovými teóriami relativity dal ochranný "vedecky zahermetizovaný kryt" a odviedla sa pozornosť od kvantovými fyzikmi objavenej skutočnej práce Vesmíru na báze MIM, ktorú však mali priamo pod rukami, len ju nedefinovali teoreticky.
Nie náhodou je ovciam známa fotografia Einsteina, ktorý vyplazuje ľudstvu jazyk. Sám samozrejme asi nevedel, čoho a koho je matrixovým koňom, ktorý aj danú fotografiu posunul do tlače.

Takže parciálny záver:
Budeme sa učiť vzájomne a postupne, podľa miery zvyšujúcej sa miery chápania., a preto som aj Hoxovi navrhol nejakú fragmentáciu pre lepšie pochopenie. V budúcnosti sa budem snažiť určité prejavy "vyšších síl" popísať ako sa prejavujú v reálnom živote (samozrejme tie, čo nejak viem identifikovať, lebo riadiace matrixy sú všade naokolo, len sa nedajú uchopiť rukou, treba vedieť roz-líšiť ich vplyv na Objektívnu realitu).
Skvelým príkladom by bolo rozanalyzovať v poslednej dobe známy satanistický matrix Angelina Jolie a jeho fatálny vplyv na ženy "odkojené" v biblickej civilizácii, ale to pri vhodnej matricovej téme.

Přidat nový příspěvek