Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“

Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“

5.9.2016

Hox

 

Nedávno vyšel na "Aeronetu" článek o Stalinovi a revoluci, protože se z něj však, jemně řečeno, nedá nic pochopit, vznikl tento text.

 

Bolševismus je proud marxismu nebo něco jiného?

Zde je třeba jít k podstatě. Bolševismus, nehledě na český význam a používání tohoto slova, je odvozenina od slova „bolšinstvo“ (většina) a znamená hájení dlouhodobých strategických zájmů většiny. Bolševismus (ve svém původním významu) existoval v lidské společnosti odedávna, v 20. století jen získal název. Kdo je „bolševik“? Ten, kdo prosazuje dlouhodobé strategické zájmy většiny (což je obvykle nevýhodné a nebezpečné), v protikladu k těm, kdo hájí zájmy privilegované menšiny (což je obvykle materiálně a jinak výhodné).

 

Bolševismus tedy nevznikl na sjezdu Ruské sociálně-demokratické strany v roce 1903, tam se jen zažil název, neb se objevila frakce (menšinová), která o sobě prohlašovala, že prosazuje zájmy pracující většiny.

 

Celá situace se z hlediska chápání komplikuje tím, že jak bolševici, tak trockisté používali stejný - marxistický - terminologický aparát, navíc existovali jak přesvědčení marxisté-trockisté, tak marxisté-bolševici, tak i ti, kdo nechápali rozdíl. Analogie s dneškem: Putin používá stejnou terminologii (demokracie, volný trh, příznivé podnikatelské klima, boj s korupcí, …) jako 5. kolona, mající za cíl rozprodej vlasti (historie se opakuje: Stalin versus trockisté, Putin versus liberálové = trockisté dneška).

 

Co se týká roku 1917, bolševici nikoho nesvrhávali, únorovou revoluci provedli liberálové-zednáři a občanská válka začala v létě 1917. V říjnu (listopadu) se obrazně řečeno „moc válela na ulicích“ a bolševici byli jediní, kdo ji byl ochotný zvednout. Z odtajněných dokumentů vyplývá, že carský Generální štáb je vnímal jako jedinou sílu schopnou zachránit zemi a podporoval je.

 

Pozice „otce národů“ byla připravována pro Trockého (Bronštejna), ale po smrti Lenina zasáhla Vyšší moc – Trocký onemocněl a než byl schopný mít na něco vliv, řízení převzal Stalin.

 

Čím Stalin „zradil revoluci“

 

Plán zákulisních plánovačů světových dějin byl následující:

 • v Rusku se odehraje marxistická revoluce;

 • Rusko exportuje revoluci do celého světa a samo poslouží jako jateční maso, v procesu zanikne;

 • výsledek: globální marxistický pseudosocialismus = kryptootrokářství, a Rusko neutralizováno jako faktor.

 

Cíl Stalina byl: vybudovat skutečný komunismus v jedné zemi a likvidace marxismu, namísto exportu revoluce.

 

Stalin ve skutečnosti překazil plány GP třikrát: poprvé, když vypudil trockisty-internacisty (kteří v říjnu 1917 obsadili 90% pozic) a změnil kurs SSSR, podruhé, když porazil Hitlera, potřetí, když odepsal marxismus publikací „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, čímž odepsal projekt, na kterém kurátoři biblického projektu pracovali 100 let.

 

Globální prediktor (globální zákulisí, kurátoři biblického projektu) se snaží zlikvidovat Rusko mnoho staletí, jako hlavní překážku realizace plánu nastolení globálního kryptootrokářského systému, a je jim zcela jedno, jakou vnější podobu bude tento systém mít – zda marxistickou nebo „demokratickou“. GP si nejpozději na počátku 19. století uvědomil nutnost likvidace buržoazně-liberálního projektu, na němž „jel“ Západ, kvůli hrozbě vyčerpání biosféry a nesmyslného plýtvání zdroji v závodech ve spotřebě. Zapouští tedy do společnosti informační modul „marxismus“, který má s prodlevou několika generací tento problém řešit světovou marxistickou revolucí a nastolením systému, mnohem šetrnějšímu k biosféře Země, kde měli být vládnoucí „elitou“ židé podle principu „všichni jsou si formálně rovni, někteří jsou si v praxi rovnější“.

 

Základní nástin některých procesů od té doby:

 • V Rusku globální zákulisí vychovává revoluční kádry prostřednictvím segregace židů a „výnosu o kuchařčiných dětech“ (zamezení přístupu ke vzdělání nemajetným vrstvám), propagací marxismu.

 • Vyvoláním 1. světové války se řeší najednou mnoho cílů, jedním z nich je marxistická revoluce v Rusku, ke které situace k roku 1917 uzrála (i nemalou zásluhou Romanovců a církve).

 • Plánem je „permanentní revoluce“ = celosvětová marxistická revoluce na ruských bodácích, ale zasahuje vyšší moc a Stalin spolu se stoupenci (bolševici = skuteční komunisté) přebírá otěže;

 • GP začíná připravovat Hitlera pro případ, že se Stalin vymkne kontrole a začne realizovat vlastní konceptuální moc, jdoucí proti zájmům GP. Jednalo se o mnohovariantní dlouhodobý plán: pokud zvítězí Hitler, budou cíle GP řešeny přes něj, pokud zvítězí SSSR, bude expanze marxismu řešena postupnou měkkou metodou na základě mezinárodní prestiže SSSR a tím i marxismu;

 • SSSR poráží Hitlera, mezinárodní prestiž SSSR, komunistického hnutí a marxismu stoupá do té míry, že západní levicoví intelektuálové pomáhají SSSR z přesvědčení, tajné služby nemají kádrový problém, lidé na různých pozicích sami aktivně pomáhají; až do r. 53 je v plánu tatáž celosvětové marxistická revoluce, jen „soft“ (salámovou) metodou – metodou „kulturní spolupráce“, na základě prestiže a atraktivity, nikoli silou.

 • V roce 1953 Stalin píše „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, kde poukazuje nepřímým způsobem, v marxistické terminologii, na nutnost zbavení se marxismu, poukazuje na jeho metrologickou neprůkaznost, čímž mu defakto vynáší smrtelný rozsudek;

 • GP je nucen improvizovat – zařizuje vraždu Stalina a „odhalení kultu osobnosti“ na 20. sjezdu KSSS v roce 1956, projekt neutralizace buržoazně-liberálního projektu s pomocí marxismu definitivně padá, od tohoto okamžiku se přehazuje výhybka na plán konvergence pseudosocialismu a kapitalismu, v SSSR je spuštěn proces „destalinizace“, v kapitalistickém táboře je nastartován proces biologické a kulturní degradace – hippies, drogy, LGBT, sexuální revoluce, rock + rap, porno, feminismus... obecně celý kalibr podpory paraziticko-degradačních potřeb, kult spotřeby a zábavy, mravní rozvrat. V literatuře se namísto sci-fi objevuje žánr fantasy, začíná být budován kult „skvělého nového středověku“, ze sci-fi mizí komponenta vědy a techniky v pozitivním smyslu (kromě dystopií a post-apokalyptismu).

 • Od 70. let socialistický blok defakto kapituluje a začíná fungovat jako dárce surovin, aby Západ vydržel dokud nebude připraven jeho rozpad (v 70-80. letech byl Západ v těžké vleklé krizi, ze které se dostal teprve v 90. letech, kdy si začal parcelovat zisky z pádu socialistického bloku);

 • Na konci 80. let je SSSR a soc. blok metodou „kulturní spolupráce“ připraven ke krachu, v plánu je na základě „šokové terapie“ natolik „vyléčit“ obyvatelstvo SSSR od kapitalismu, aby samo volalo pro návratu marxismu nebo fašistické diktatuře (tzv. Harvardský plán na 3 pětiletky: 1. Gorbačov, 2. Jelcin, 3. SSSR 2.0 nebo fašismus pod kontrolou GP). Plán padá díky tomu, že v roce 1995 Zjuganov odmítá vyhrát ve volbách a vítězí znova Jelcin, který měl na začátku volební kampaně podporu 1-3%. Na základě nově sebraného SSSR 2.0 měla být provedena demontáž Západu.

 • Nicméně GP ztrácí kontrolu nad procesy a řízením – díky pádu SSSR se objevuje KSB, volně přístupná; regionální „elity“ USA se vymykávají kontrole, a nakonec, objevuje se Putin, který umožňuje spustit novou „sborku“ Ruska na základě alternativní koncepce vzniklé „zespodu“, nikoliv na výtvoru GP.

 • Díky znovuzrození Ruska (čemuž v roce 1999 nikdo nevěřil a jakýkoliv analytik by se tehdy vysmál tvrzení, že Rusko dnes bude tam, kde je) je GP nucen zbrzdit proces vytváření islámského „evropského chalífátu“ (likvidace buržoazního projektu cestou biologické likvidace a vyhynutí jeho stoupenců) a znovu improvizovat, přizpůsobovat se nové situaci, kdy Rusko realizuje svou globální koncepci a globální politiku, jdoucí proti plánům GP

 • Odpis USA se také nedaří tak jak má, dochází k fázovému (časovému) posunu, GP je nucen vynakládat energii na neutralizaci snah regionální elity USA vyvolat 3. světovou válku a udržet si tak svůj status.

 • USA dneška = SSSR roku 1990, Trump je člověk, který má za úkol realizovat transformaci USA na stát žijící na svůj účet, a ústup z role světového četníka a velmoci. Pokud ve „volbách“ regionální „elita“ USA přehraje GP a zvítězí Hillary, je pro USA plánovaná občanská válka. Paradoxně, jediná šance USA na světlou budoucnost (relativně, v porovnání s ostatními variantami) je americká obdoba „perestrojky“ a spolupráce Rusko-USA na zcela jiných principech než dnes, mimo rámce GP (viz analytika „úsvit spravedlnosti“).

 

Můžeme si tedy všimnout, že rozšíření liberálně-buržoazního projektu do celého světa nikdy nebylo záměrem GP, je to z hlediska GP selhání, chyba řízení - podle jeho záměrů měl zmizet nejpozději v první čtvrtině 20. století globální marxistickou revolucí.

 

Dodatek - vysvětlení pojmu bolševismus:

Bolševizmus, jak učí dějiny KSSS, vznikl v roce 1903 na II. sjezdu RSDRP (Ruské sociálně demokratické dělnické strany) jako jedna ze stranických frakcí. Podle tvrzení jejich protivníků bolševici před rokem 1917 nikdy netvořili opravdovou většinu členů marxistické strany, a proto oponenti bolševiků v těch letech vždy měli námitky proti názvu, jaký si sami udělili. Tento názor však pramenil z toho, že ti různorodí menševici nepochopili podstatu bolševizmu.
Bolševizmus není ruskou modifikací marxismu, a není to stranická příslušnost. Obrat „židovský bolševizmus“, použitý Hitlerem v Mein Kampf, je už úplně nesmyslný, protože bolševizmus je projev ducha Ruské civilizace, a ne ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě.
Bolševizmus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, určitým způsobem existuje nyní a bude existovat i nadále.
Jak prohlašovali sami bolševici, členové marxistické strany RSDRP(b), byli to právě oni, kdo v politice hájili strategické zájmy dělnické většiny obyvatelstva mnohonárodnostního Ruska, takže právě jen oni měli právo nazývat se bolševiky. Nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřovali své strategické zájmy a byli jim v životě věrní, nespočívá podstata bolševizmu v číselné převaze přívrženců nějakých idejí nad přívrženci jiných idejí a nemyslícím davem, ale v následujícím:
V upřímné snaze vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, která si přeje, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, v každé epoše spočívá reálně historická podstata bolševismu v činorodé podpoře přechodného procesu směřujícího od stávajícího davo-„elitářství“ k mnohonárodnostní lidskosti Země budoucí éry.
Menševizmus je opakem bolševizmu, neboť objektivně vyjadřuje snahu parazitovat na práci a životě prostých lidí – většiny (большинства) – všech těch, kteří se pokládají za něco „elitářsky“ výše postaveného. Marxismus je také menševismem, nejen psychickým trockismem (trockismus je psychická patologie, posedlost, šílenost viz práce Vnitřního prediktoru SSSR – Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus je „včerejšek“, ale vůbec ne „zítřek“; a psychický trockismus je vždy menševizmem.)

 

Viz také:

Za co nenávidí Stalina a Beriu

Co bylo uděláno v Rusku pod vedením J.V.Stalina (statistika)

 

Linky na doplnenie mozaiky

Cico Ciciak | 23.09.2016

O sakrálnosti štátnej moci (v Rusku)
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-4-dokonceni - Celý článok v pdf

„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/

Kristus povedal Vassule Ryden,

dyk | 18.09.2016

že Rusko malo zaniknúť, ale vďaka modlitbam a obetam svätých sa to zmenilo. Naozaj Rusko malo zaniknúť a o to sa teraz snažia určité kruhy znova a znova.

Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 08.09.2016

http://pastebin.com/Hk3VaNuG

Re: Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 08.09.2016

V polovině padesátých let sovětská vláda zakázala, aby mentálně nemocní
lidé žili v soukromých bytech, a jejich příbuzné přinutila je nedobrovolně
umístit do ústavů. Tahle smutná skutečnost měla za následek, že mnozí
rodiče, kteří se nechtěli oddělit od svých dětí, hledali místa, kam ruka
zákona nedosáhne. A tak se během deseti let Podněstří zaplnilo rodinami
přijíždějícími z celého SSSR, které věděly, že v sibiřské
zločinecké tradici
jsou lidé s mentálním nebo fyzickým postižením považováni za posvátné,
označováni za posly boží a nazýváni „Bohu milí“.


https://uloz.to/!uVo8K6TXT/lilin-nicolai-sibirska-vychova-pdf
https://uloz.to/!q82tLU4Tk/nicolai-lilin-volny-pad-epub
 

Re: Re: Zločinec Stalin

Hox | 08.09.2016

> V polovině padesátých let sovětská vláda zakázala

To znamená, po Stalinově smrti. Chruščov a spol., trockistická verbež které šel Stalin po krku. Taky jsem nepochopil, za to co se dělo po rozpadu SSSR v době, kdy byli u moci liberálové a poradci z Harvardu, může taky Stalin?

Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 09.09.2016

Prečítaj si celú knihu a pochopíš čo sa dialo pod vládou Stalina.

Len tak, mimochodom:
Stalin nechal popraviť približne 100 dôstojníkov ktorí ho varovali bezprostredne pred blížiacim sa napadnutím Hitlerom.
Stalin dal dovolenku pohraničným vojskám tesne pred útokom.
Stalin zakázal rozvinúť a brániť sa armáde ešte ďalšie 2 dni od začatia agresie, vraj aby neprovokovali, následkom čoho stratila armáda 70% techniky hneď v prvých dňoch vojny.
Časť výzbroj bola zničená, ďalšia prešla do rúk fašistom.
Rozhodnutia Stalina boli hlavnou príčinou obrovských strát červenej armády hneď na počiatku konfliktu.

Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Přemek | 09.09.2016

Jiné dokumenty hovoří zcela jinak: Stalin, který navzdory trockistům prosadil masovou industrializaci v 30. letech, neměl dost sil eliminovat včas nejen psychopaty Ježovova a Kaganovičova typu, ale především trockisty v KSSS a s ohledem na růst napěti ve světě významné vojenské činitele včetně generality. Problém s Tuchačevským a lidmi kolem byl v tom, že tito převážně dříve carští důstojnící byli zapojeni do plánu GP škodit SSSR. Stalin neměl čas ani prostředky jinak schopného Tuchačevského (podporoval modernizavi Rudé Armády) přetáhnout na svou stranu a pokácením lesa tak vzniklo mnoho třísek. Mnohé zhoubné stromy ale stejně přečkaly do doby VVV, takže postalinskou érou ututlané zločiny Žukova (nahnání schopných vojáků do sebevražedných akcí) nebyly ojedinělé. Stalin nic na začátku vpádu Wehrmachtu ohledně obrany nezakazoval, dovolenky neuděloval ( k tomu neměl ani pravomoc), naopak selhal hlásný systém i díky bleskovému německému postupu. Chybou Stalina v té době bylo podcenění totální nedůvěryhodnosti Hitlera a jeho kliky, spoléhání se na Pakt vedlo k nerozhodnosti, nikoli ale k zákazu obrany. O zcela správném a včasném rozhodnutí o evakuaci průmyslu na východ by se měly psát podrobné studie, protože šlo o současně skvělý strategický i taktický manévr. Od té doby již Stalin neselhává, naopak se postupně stává respektovaným hospodářem své země. Doporučuji si nastudovat obsáhlý dvojsvazek Alexandra Wertha "Od paktu po Stalingrad" a "Od Stalingradu po Berlín" (vo slovenčině).

Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 09.09.2016

Ale no!
Stalin mal v čase napadnutia Hitlerom už absolútnu moc a z nej vyplývajúcu totálnu zodpovednosť.

Stalin nemohol nevedieť o blížiacej sa vojne, a on:

Prácu „dokončil“ obrovskými čistkami v armáde, pri ktorej Stalin zlikvidoval výkvet svojej generality:

Boj o nástupníctvo (1920 – 1927)
V roku 1921 Stalina znovu zvolili do politbyra a o rok neskôr sa stal generálnym tajomníkom strany (opäť vďaka výdatnej podpore Lenina). Funkciu okamžite využil k upevneniu svojej moci. V straníckej funkcii používal mnohé nečestné praktiky. V roku 1922 sa stretol so samým Leninom. Spor viedli o tom, ako naložiť so Zakaukazskom, Ukrajinou a Bieloruskom, ktoré boli formálne samostatné a neboli tak súčasťou Ruska. Lenin sa pravdepodobne plánoval spojiť s Trockým a Stalina zničiť (Stalin bol už v tej dobe taký silný, že sa mu už mohol postaviť), ale jeho zdravotný stav sa prudko zhoršoval a mŕtvica spolu sprogresívnou paralýzou mu znemožnili bojovať. Stihol už iba spísať závet, v ktorom napísal okrem iného:

Súdruh Stalin ako generálny tajomník sústredil do svojich rúk obrovskú moc a ja som si nie istý, či ju dokáže vždy dosť obozretne využívať…

Stalin je príliš hrubý. Táto jeho chyba… je neprijateľná vo funkcii generálneho tajomníka. Preto navrhujem s. Stalina z tejto funkcie odvolať.
Stalin si bol svojou pozíciou už natoľko istý, že keď sa zmocnil Leninovho závetu, tak ho osobne prečítal na Ústrednom výbore, pričom maximálne využil fakt, že kritizoval aj ďalších jeho členov. Vzápätí na to poskytol svoju rezignáciu, ktorú však výbor odmietol. Odmietli ju dokonca aj jeho najväčší oponenti, ktorí síce boli ako celok silnejší, ale vzájomne sa natoľko nenávideli, že im dočasné ponechanie Stalina pripadalo ako rozumné riešenie. Zahodili tak poslednú vážnu šancu na zosadenie Stalina a záchranu svojich životov.

V nasledujúcich piatich rokoch zlikvidoval Stalin všetkých svojich významných odporcov.
Najskôr s pomocou Zinoveva a Kameneva odstavil od velenia armády Trockého a potom za prizerania sa Trockého vyhnal Zinoveva z politbyra. Potom s Kamenevom vyhnal z politbyra Trockého a celkom ho ovládol. V roku1927 presadil vylúčenie Trockého a Zinoveva zo strany a Trockého nechal dokonca vyhostiť zo Sovietskeho zväzu. Trockij v zahraničí nemlčal a jeho preslovy, články a knihy spôsobovali Stalinovi množstvo problémov minimálne na medzinárodnej úrovni. Situácia sa vyriešila až potom, keď sa podarilo Stalinovi zorganizovať Trockého vraždu.
Posledným verejne vystupujúcim odporcom Stalina vo vedení strany bol Bucharin, ktorý sa postavil proti násilnej kolektivizácii vidieka a teroru, ktorý Stalin rozpútal

Išlo však viac-menej skôr o gesto, lebo v tom čase už proti Stalinovi nemal nikto šancu.
Potom čo odstavil svojich oponentov, začal Stalin upevňovanie svojej moci. Zničil všetkých potencionálnych odporcov a začal budovať ríšu a armádu, ktorá mala znovu ovládnuť najskôr bývalé cárske impérium. Svojimi plánmi sa od polovice 30. rokov nijako netajil, boli prezentované na schôdzach ÚV, na straníckych zjazdoch a v tlači. V zahraničí sa jeho plány stretávali so zmiešanými odozvami. Zatiaľ čo veľmoci (s výnimkou Spojeného kráľovstva) a ostatné bohaté krajiny ich často prijímali zhovievavo a niektoré z nich uzatvárali so ZSSR spojenecké zmluvy; Britov, Poliakov, Fínov a obyvateľov Pobaltia vážne znepokojovali.
V roku 1932 zomrela za záhadných okolností Stalinova druhá manželka. Príčinou smrti bolo strelné zranenie, otázkou však ostáva, či sa zastrelila sama, alebo či ju Stalin zavraždil.

Stalin na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov rozpútal v krajine teror. Jeho plánom bola kolektivizácie vidieka, čo malo byť dosiahnuté obrovskou brutalitou.

Roľníkom bolo odoberané aj obilie na siatie, a keď potom vypestovali málo, boli postihovaní za sabotáž. To isté čakalo aj predsedov kolchozov. Vidiek mal byť zlomený a zotročený.

Ich obyvatelia boli vyvražďovaní a odosielaní na Sibír do pracovných táborov.
Pridala sa aj ďalšia metóda – umelo vyvolaný hladomor.

Podľa Stalinovho vlastného priznania Churchillovi počet obetí kolektivizácie bol 10 000 000.

Výsledkom bol pokles poľnohospodárskej produkcie, aj počtu obyvateľstva.
To sa Stalinovi nepáčilo, on plánoval vzostup a rast, takže neostalo než pre neho falšovať štatistiky (do sčítania obyvateľstva boli napríklad započítavané aj ešte nenarodené embryá a „odhady počtu“ tých, čo sčítaniu „nejako unikli“) atď.

Vidiek nebol jedinou obeťou, ďalším cieľom boli ideoví nepriatelia: inteligencia a predstavitelia neboľševických strán. V polovici tridsiatych rokov sa pridala vnútrostranícka čistka. Stalin totiž tvrdil, že napredovaním k socializmu sa triedny boj zostruje. Ako zámienka poslúžila Stalinom objednaná vražda Kirova (pri posledných voľbách do ÚV získal ako jediný viac hlasov ako Stalin), po ktorej prakticky vyhladil väčšinu svojich spolupracovníkov a spolubojovníkov z občianskej vojny. To malo za následok hrubé porušovanie ľudských práv a neodôvodnené masové represálie, ktoré boli ešte podporované anonymnými ohováračmi. Negatívne procesy v sovietskej spoločnosti sa navyše prehlbovali aj tým, že kontrolu strany a vlády nad orgánmi štátnej bezpečnosti prevzal do rúk on sám. Prispelo to najmä k zločinnej činnosti Jagodu, Ježova a Beriju.

Prácu „dokončil“ obrovskými čistkami v armáde, pri ktorej Stalin zlikvidoval výkvet svojej generality:

Jegorova,Bľuchera, Jakira či Tuchačevského.
Takto si celkom podrobil aj armádu, zlikvidoval však aj veľa schopných a skúsených dôstojníkov, ktorých nahradili síce ľudia politicky spoľahliví, ale neskúsení a často úplne neschopní.
Stalin to však zrejme nepovažoval za problém. Známy je jeho výrok, že v modernej dobe „vojnu vyhrá ten, kto bude mať väčšie množstvo lepších zdrojov“.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

čtenář | 09.09.2016

Zdravím, nejsem kompetentní v této historické věci cokoliv prokazovat, ale mám pro Vás tento postřeh - jak můžete vědět, že Vámi prezentované skutečnoti napsali jejich autoři v souladu s PRAVDOU.. ??
Vy jste v té době samozřejmě nežil, takže čerpáte od jiných.. Jenže co když ta fakta nejsou opravdu pravda?? Tu píší přece vítězové, čili protistrana, která chce stále pošpinit Stalina.
Proto doporučuji trochu větší opatrnosti v psaní nějakých unáhlených závěrů a tvrdošíjném prosazování "své" pravdy. . Mějte se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Hox | 12.09.2016

Tuchačevský se účastnil spiknutí s cílem provedení trockistického převratu. Katastrofa r.41 byla způsobena hlavně tím, že trockisty v armádě se Stalinovi nepodařilo dostatečně dobít, zalezli a mimikrovali. Věci začaly víceméně normálně fungovat v rámci možnosti, až když Stalin vzal velení nad armádou na sebe.

Co se týká té čistky v armádě, zatčeno bylo 16.000 důstojníků, popraveni asi 3.000, z těch 16.000 bylo 8.000 zase puštěno a část z nich se vrátila na svoje místa (rokossovský např.), v poměru k celkovému počtu byla represována jen malá část důstojnického sboru.
V období 1921-53 bylo represováno celkem 3,4 milionu lidí, z toho popraveno cca 640 tisíc, jak ukazují interní tajné zprávy, které si nechal vypracovat Chruščov. Tady lhát není proč, informace pro úzký kruh vedení musí být přesné.
Chruščov sám podepsal represe kolem 100.000 lidí, v krvi vězí až po krk.

Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Bynk | 11.09.2016

Žukova zas neohovárajte. Štatisticky mal stále najmenšie percentuálne straty na bojových úsekok ako susedný generáli....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

marvo | 12.09.2016

no neviem, neviem... Žukov má dosť obetí aj po vojne - aj keď odčítam protisovietsku propagandu - na Tockom cvičisku (atóm.bomba) asi nebolo všetko životu-lahodiace...

Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

jik | 24.11.2016

To, co píšete jsou klasické legendy o Stalinovi z dílny Goebblese,Trockého a Dullese. Jejich základní problém, který nemohou přežít, je nesmyslnost v psychologické rovině.

.

Cico Ciciak | 08.09.2016

Vďaka za fajný článok Hox, ale zaujímali by ma v súvislosti s ním nasledovné detaily:

1. Prečo sa v článku Lenin spomína iba 1x?


2. Mohol by si prosím ťa Hox toto viac osvetliť:

"V literatuře se namísto sci-fi objevuje žánr fantasy, začíná být budován kult „skvělého nového středověku“, ze sci-fi mizí komponenta vědy a techniky v pozitivním smyslu (kromě dystopií a post-apokalyptismu)."


3. Prečo si myslíš, že Stalin prekazil plány GP porazením Hitlera v WW2, keď ZSSR (z pohľadu GP ako liaheň socializmu-marxizmu) podporovali spojenci (teda GP?) a keď GP bolo v podstate jedno, kto vyhrá, ako je uvedené v článku a bude po svete šíriť pseudo-socializmus? Z toho mi vyplýva, že Hitler sa musel asi vymknúť z preddefinovaného scenára GP, keď bol Hitler pre neho neprijateľný. Alebo to GP plánoval tak, že nechá Nemecko a ZSSR sa medzi sebou vybiť navzájom (raz bude podporovať jednu stranu a keď tá bude vyhrávať, tak potom zase druhú), čím by Anglosasi vyhrali, ovládli svet a teda aj GP, ale niečo sa pokazilo?

Vďaka

Re: .

Hox | 08.09.2016

Dokud GP počítal s projektem marxistické revoluce salámovou metodou na základě prestiže a atraktivity, v science-fiction byl důraz na "science", to co se dnes označuje "zlatá éra science-fiction" - 30-50. léta, panovala víra ve vědu jako řešení všech problémů lidstva. Poté co Stalin odepsal marxistický projekt a bylo rozhodnuto o likvidaci buržoazního projektu metodami vyšších priorit obecných zákonitostí života společnosti (vyhynutí nositelů této myšlenky), a poté co byly nastartovány depopulační programy, se začal propagovat v kultuře "nový středověk" (všemožná fantasy literatura) jako atraktivní model (návrat člověka k přírodě).

ad WW2 a SSSR, kdyby SSSR prohrál, byly by zavřené ty varianty vývoje, kde Stalin převezl GP odpisem jejich projektu.

Re: Re: .

Ziim | 08.09.2016

Na druhou stranu, kdyby SSSR prohrál, bylo by reálné dál čekat postupné šíření marxistického projektu? Nacistický režim by byl pravděpodobně na dost dlouhou dobu tak silný, že by toto nepřipustil. A pochybuji, že by marxismus získal na atraktivitě mezi davem v USA a Anglii tím, že by byl SSSR zlikvidován nacisty.

Re: Re: Re: .

jh | 08.09.2016

cele to nesedi.

1. "únorovou revoluci provedli liberálové-zednáři". no v prvom rade to zariadil zidovsky kapital a zidovske elementy. romanovci boli na odstrel uz od druhej polky 19-teho storocia, ako skoncila vlada mikulasa I., takze ak sa im aj obcas cosi podarilo, ako napr. vymenovanie stolypina (1906-1911), ktory potlacil revoluciu a to co z nej bolo po 1905-tom a zaroven zacal zavadzat pokrokove veci v hospodarstve, bol urychlene v atentate zabity, na prekvapenie opat zidom. pricom tych atentatov bolo X, kym sa to padarilo, takze ziadna nahoda. romanovci mali byt proste zomleti a nebolo sily, ktorej by to zastavilo. co sa tyka robotnickej strany ruska, tak od 1903 bola cim dalej tym viacej infiltrovana zidmi (na zjazde rsdds v 1907-tom v lodnyne, bola nad polovicna vacsina z cca 300 ucastnikov, zidovskeho povodu), ano, casto krat aj preto, pretoze boli napriek tomu, ze sa citili utlacani, v skutocnosti zvyhodneni, co sa tyka ziskania vzdelania, oproti ostatnym rusom. ich pocty na univerzitach, gymnaziach a ostatnych skolach boli napr. v odese 30%+, ale aj inde minimalne cca 10%. nebolo to sposobene len tym kucharkinym zakonom, to sa zacalo diat od 70-tych rokov 19-teho storocia, kedy si zidia "zacali" uvedomovat svoju silu + druhy velky motiv bol, ze nechceli ani za svet byt odvedeni do armady. takze bud zdrhali na studia v rusku, alebo ked sa nedalo na studium do europy. dalsia vec, kedze sa totalne vyhybali odvodom na branu cinnost, tak si castokrat nasli nahradnika z nejakeho geta, a vyplatili nejakych par rublov uradom a bol pokoj. takto zacala vznikat silna kadrova zakladna u zidov. preto sa ani z nicoho nic neobjavili na scene v 1917, oni dokonca v 1917, ked bolo zrusene pasmo zidovskeho osidlenia na 10-tisice sa nahrnuli do moskvy, petrohradu a po celom rusku. v tej dobe uz boli vzdelani, mali samozrejme svoj kapital a v podstate v celej vlade uz davno mali aj ministrov a pod, proste paky, aby mohli robit svoj business.
takze spat k teme, revoluciu spravili trocky s leninom, s nimi hromada dovezenych "konzultantov" na 90%+ zidovskeho povodu, ale to hlavne, co podrzalo celu revoluciu, boli prave zidia zijuci v rusku. bez nich by revolucia zhasla, pretoze (niekto tu pisal, ze dokumentov vyplyva, ze aj ruska vlada podporovoala bolsevikov, fakt vsak je, ze..) uradnici urobili blokadu, a len ich nahradenim uz existujucich zidovskych kadrov sa to mohlo cele rozbehnut dalej.
2. podla mna bolo v skutocnosti skoro jedno, ze kto mal vyhrat 2 svetovu. to podstatne bolo preriedit genetiku 2 velkych bielych "narodnosti" a to rusov a germanov. len bez nich sa da uskutocnit zmena sveta. obdiva tieto elementry maju v sebe nieco "divoke", co bolo potrebne dostat pod kontrolu a vo svojej podstate sa to aj podarilo.
3. adolf sa takisto ako aj stalin zrejme vymli kontrole. adolf mohol vidiet v bolsevikoch prave to zidovstvo, ktore som popisal v bode 1) a preto tak zurivo isiel na "bolsevikov" v rusku. zaroven stalin sa tiez vymkol a uvedomil si, mozno uz v prvom momente vojny, ked ho zradilo velenie, ze je to pre rusov na zivot a na smrt a tak musel vydrbat s zidobolsevikmi vo svojom okoli a zaroven aj so samotnym hitlerom. inak by rusko prestalo existovat.

Re: Re: Re: Re: .

Hox | 08.09.2016

Na bodu 2 něco je, Hitler měl sjednotit Evropu, zlikvidovat Stalina a v procesu zlikvidovat i německou armádu a národ do té míry, že následně Britové dobijí zbytky německých vojsk a sežnou plody. Podle všeho napadení Polska nebylo v plánu investorů do Hitlera a Hitler se tímhle krokem pokusil vymanit z naplánovaných scénářů.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Čo viem podľa tuším Starikova, tak London robil všetko pre to, aby Poľsko provokovalo Nemecko a vojna tak mohla začať, nie?

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Čo celé nesedí? Hovorí ti niečo pojem žido-zednári, cez ktorých malo globálne zákulisie podchytené procesy v Rusku (teda aspoň sa o to veľmi snažilo)? Predtým tam bola už februárová revolúcia, ktorú previedli práve zednári. Romanovci, RPC a "elita" Ruska rozhodne nesú veľkú časť viny za to, čo sa v Rusku dialo. Predošlí cári aj tým, že neboli schopní vyriešiť židovskú otázku a posledný cár za to, že moc nechápal globálnu politiku. A tak bola revolúcia objektívne nezvratný proces, ktorým si Rusko muselo prejsť. Našťastie sa objavili boľševici, ktorí sa oddelili z robotníckej strany. A je úplne jedno, v akých lóžach boli ich niektorí hlavní predstavitelia/funkcionári ako Lenin alebo Stalin, pretože v rozhodujúcich chvíľach zapracovali tak, ako mali - podľa vlastného presvedčenia (možno svedomia) a nie "zednárskych prikázaní".

Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 08.09.2016

zido-zednari, neviem, ale nieco mi hovori doslova "huste" zidovske osidlenie, ktore rusko ziskalo na konci 18-teho storocia pripojenim polska, zapadu bieloruska a ukrajiny a tusim pobaltia. ziskalo tak, a teraz sa podrz 50% vsetkeho zidovstva na celom svete v tej dobe. vobec romanovci nemali paru, ze tym ziskali trojskeho kona, ktory im krasne podpilil konar. ver mi, celych 120 rokov sa tym snazili nieco spravit, ci uz asimilaciou, platenim listkov do ameriky, palestiny nech z ruska odidu, na cukriky ich lakali, ked im davali podu zadara na ukrajine, s dobytkom a 0% danami na 20-50 rokov, nepochodili, chapes? po bitke jekazdy general. keby bol mikulas II vedel ako skonci, tak by to inak roztocil, pretoze jeho zabili hlavne tzv "lotysi", t.j cudzinci ako madari, a potom zidia. romanovci hlavne nechapali, ze zidia sa nikdy neprisposobia a ze si vytvoria stat v state a budu srat z vysky na rusov, no iba na to nie, ako na nich trhnut nejaku tu kopejku.. nie je jedno kto tu revoluciu spravil. a tiez si netreba idealizovat lenina, ja nevidim vela dobreho, co by bol spravil. stalin, to uz mozeme diskutovat, ale tiez sa zobudil podla mna stipku neskor, ako je tu tvrdene. ty si myslis, ze romanovci nic nerobili, lenze uz v polke 19-teho storocia sa o rusku pisalo ako o krajine, kde su zidia brutal utlacani. ziadny z romanovcov nemohol len tak nieco urobit, je to presne ako dnes s putinom, ten tiez nemoze urobit veci napriamo. musi kluckovat, pripadne si pripavit poziciu. revolucia prisla nie ako tlak zdola, vid to odusevnenie bojovat za cara mikulasa II na zaciatku vojny. ved ludia cara defacto zboznovali. rozbilo sa to az neuspechmi a vseobecnou biedou. revolucia v 1905-tom mimochodom, bola cisto tiez robota zidov, robotnici vobec nechceli ist do revolucie, museli ich huckat zidovske bojuvky, ale moc sa im to nedarilo. takze tak k vzniku revolucie, ta vznikla kvoli niecomu uplne inemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Takže podľa teba ten posledný rod Romanovcov (ktorých tam v podstate dosadila Britská koruna a ovládala aj cez inštitút židovských žien) uväznený v biblickom projekte, nerobil žiadne chyby, vynikajúco chápali globál. politike (Stalin bol voči nim len hovno), RPC bola tiež svätá ako aj celá tá slávna "elita" v Rusku, to len zas za všetko, ako ináč, mohli tí zlí-zlí židia? To je potom s tebou fakt zbytočné viesť nejakú rozumnú/objektívnu diskusiu... Ja mám trochu iné informácie... Buď boli všetci tí židia tak šikovní, alebo cársky rod sprostý, prípadne na špagátiku západu, a potom si vlastne ani nič iného nezaslúžil! A čo sa týka revolúcie, tak globál. zákulisie účelovo vytvorilo v cárskom Rusku aj za pomoci jeho "elity" také nezvratné podmienky pre revolúciu, že na začiatku 20. str. to už bola len otázka času, kto ju odpáli. Zase nezveličuj, že židia obyčajných Rusov hnali do revolúcie bičom. :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Chápeš, kde nie sú sociálne a iné problémy a všetko je v poriadku, tam revolúciu neurobíš!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 09.09.2016

ty si povedal, ze romanovci neboli schopni vyriesit zidovsku otazku. ja som na tu reagoval. ano neboli toho schopni, ale po bitke je kazdy general. mudrovat PO funuse je uz o nicom. oni nevedeli, s cim maju do cinenia. jasne,ze nechapali procesy, ktore boli proti nim rozbehnute, ja som len zhrnul, ze sa snazili co to urobit, ale nemali sancu. nemali sancu, pretoze mali byt zomleti, v podstate este v 19-tom storoci, a taky nikolaj uz riadne presluhoval. je zaujimave, ze revolucia v 1905 napriek katastrofe na vychode, a snazeniam sa zidovskych bojuvok inak totalne rychlo zakapala. bola to vsak len taka ochutnavka na 1917. revoluciu sa podarilo spravit hlavne kvoli zidom, a kvoli vyvolaniu 2sv. a podla mna aj tym, ze vystrelena motyka romanovcov solcypin bol zabity prave zidom. to bola posledna nadej, ta zhasla a vysledok uz pozname.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 09.09.2016

a tiez nechapes, ze aj ked boli romanovci pribuzne spolceni s polkou europy, citili sa ako "rusi". napr. taky wilhelm sa velmi tesil, ze si nikolaj zobral alexandru (a vobec tomu nebol nakloneny ani alexander III, otec nikolaja, ten dokonca dal synovi nejake tie baletky-kurvy na trtkanie, aby na nu zabudol, ale ten na nu nezabudol..), pretoze si myslel, ze cez nu sa lahsie dostane k ruskym zdrojom, ale ta konvertla na pravoslavie, naucila sa po rusky, aj ked jej to trvalo, ale snahu mala, a mala draheho wilhema u pici. alexandra mimochodom mala v oblube ikony bohorodicky a serafina (ktore mala vzdy pri sebe) a jej najoblubenejsi znak bola svastika, ktoru si v oblube kreslila kazdy den aj v zajati ci uz na vychode, alebo jekaterinburgu. toto je diskusia ciciak, a ked nemas chut diskutovat, tak naco si do pekla tu? ja nikde bohorovne nevrdim, ze ja som ten najmudrejsi na svete, ktory pozna pravdu. ale podla mna bola revolucia podporena z 2 centier: 1. amerika, cez zmrda bronstejna, linka cez bronstejnovho tusim stryca priamo na jacoba schiffa, ktory sa doslova chvastal, ze dal na rusku revoluciu 10 milionov dolarov (co sam uznas v tej dobe bola astronomicka suma), a druha svajc-nemecko cez lenina. celkovo svajc bola liahen kadrov pre 2sv, vznik csr, rusku revoluciu, tym padom dalsia velka zmena v eu-asii, hned po velkej zmene vo francuzsku po francuzskej revolucii. islo sa salamovou metodou a ciel bol zmenit monarchie na lahsie ovladatelne celky. ono totiz Clovek panovnik robi sice absolutisticke rozhodnutia, ale ked je to Clovek, tak je to celkom iste efektivnejsie, nez to mame dnes za paskvil, kde su vsetci krasne kupeni. takze tito panovnici, ci uz boli obcas lepsi ako napr. mikulas I., alebo horsi musi ustupit novemu sposobu riadenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Nechápem vôbec zmysel tohto tvojho príspevku, keď vlastne už od začiatku mám viac-menej podobné názory, že podmienky k revolúcii vytváralo dlhodobejšie hlavne globálne zákulisie cez "elitu" Ruska, potom sa aj proces samotnej revolúcie (výbuchu v Rusku) snažili cez určité kádre riadiť, ale beztak im to úplne nevyšlo podľa ich predstáv (všetci boľševici rozhodne nemohli byť v žido-zednárskych lóžach a tí z hlavných, čo boli, tak niektorí z nich zachránili Rusko pred rozpadom: Lenin, Stalin...). Zrejme si asi tiež dobre nepochopil niektoré pasáže/detaily mojich príspevkov. Napr. to, že cársky režim v Rusku bol viac-menej nainštalovaný západom a tým nebol úplne suverénny (tým pádom zapracovali aj nejaké matrično-egregoriálne javy), to sú známe fakty, takže sa to snažiť nejako zbytočne obkecávať kvôli obhajobe cárov za každú, fakt asi nemá moc veľký zmysel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 12.09.2016

ja tvrdim, na rozdiel od teba, ze:
1. vacsina veducich kadrov bolsevikov boli zidia.
2. tvrdim, ze romanovci boli uplne instalovani zapadom, na rozdrbanie povodneho "ruska" (mozno tartarie, neviem, toto je uz proste velmi tenky lad, ale tiez si myslim, ze tartaria bola). ked si clovek cita historiu romanovcov, tak fakt nevie, ci cita o rusku, ci o nemecku, same germanske, anglosaske, ci neskor zidovske meno v okoli cara. napriek tomu tvrdim, ze posledne generacie romanovcov proste sa zacali citit ako rusi. takze museli byt zomleti, toto bolo neakceptovatelne, aby sa vytvorilo nejake citove spojenie romanovcov s ruskom. toto bola podstata odstranenia samoderzavia a romanovcov. nie podmienky zivota ludi.
3. rusi mali nevolnictvo s milionmi ludi bez prav, mali problemy vzdelat narod, ale uprimne, sila v cara, v jeho autoritu bola velmi velka. rozbilo sa to len 1 sv, ktoru niekto samorejme naplanoval na riesenie X veci, nielen ruska. podmienky na revoluciu bez 1sv. a zidov by boli podla mna velmi male. vid rok 1905. prehrata vojna a ludom sa vobec nechcelo robit to, co chceli zidovske bojuvky.
4. tvrdim tiez, ze je celkovo prehliadana sila zidov. podla mna mali uz vtedy X organizacii, ktore sa starali o rozne veci. je tam jasna hierarchia a niekedy aj mala konkurencia medzi nimi, to podstatne je, ze ich uloha bola rozvratit samoderzavie.
5. nevnimam lenina ako zachrancu ruska, ale ako cloveka, ktory mal ulohu predovsetkym stopnut boje s nemeckom, co sa podarilo. tiez som niekde zachytil, ale toto obdobie nemam este dobre zmapovane, ale uz za lenina a trockeho boli rozdavane trafiky v rusku smerom na zapad. to potom musel stalin korigovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Chápeš, tá revolúcia to bola len taká špička ľadovca (už iba logické vyústenie; už len formalita?) toho celého procesu a predošlých udalostí. Táto téma je hodne komplikovaná a zamotaná a ak sa chceme aspoň ako tak priblížiť ku skutočnej pravde, musíme sa na toto obdobie v Rusku pozrieť z mnohých aspektov, lebo pri obmedzenom pohľade (že išlo IBA o židovskú revolúciu) nám uniknú ďalšie dôležité čriepky celej mozaiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Proste nič nie je čierno-biele (ani veci súvisiace s 1.SR), ale väčšina ľudí dáva prednosť skôr jednoduchším vysvetleniam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 12.09.2016

suhlasim

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Myslel si skôr kvôli WW1, že? Takže ako hovorím: revolúcia v Rusku bol nezvratný objektívny proces! Proste tam už bolo príliš mnoho neriešených, resp. zle riešených problémov a tlakov! A tá fráza: "Po vojne je...", nie je vôbec žiadnym argumentom! Ja len popisujem fakty a snažím sa získať čo najobjektívnejší obraz o tej dobe a udalostiach.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 12.09.2016

ok, mal som taky pocit, ale beriem tu "moju hlasku" teda spat. revolucia urcite musela prist, ja len tie dovody vidim v inom. uvedomelost ruskych muzikov v tom case bola proste mala, z roznych dovodov. napr., pozri si, kto v tej dobe mal v rukach tlac. napoviem, ti co dnes. potom sa tazko buduje uvedomely narod.. car si to aj uvedomoval, ale nemal kadre, zato zidia mali velmi vela zhavych pisalkov.

Re: Re: Re: Re: .

Pe-tri | 08.09.2016

Právě okultní pozadí alias GP je v případě Hitlera a nacismu docela dobře zdokumentované. Doporučuji prostudovat si osoby jako Joseph Alexandre Sain-Yves d´Alveydre, Schwaller de Lubicz, Aleister Crowley, Dietrich Eckhart, Karl Haushofer, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess a davo-elitářskou ideologii známou jako synarchie.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 08.09.2016

nehadam sa, hitler bol urcite niekym tlaceny. a tak, ked mu narod uveril, poslal ho na jatky. no v istej faze mam pocit, sa nieco zmenilo a potom strasne zuril, ked mu jeho armada doslova mizla pod rukami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Pe-tri | 08.09.2016

Změnu přinesla bitva o Stalingrad.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 09.09.2016

ano, bude to tak. hitler podla mna nevenoval az tak pozornost tomu, co mu niekto spociatku nasuskaval. teda, napr. rozdelenie armad do roznych smerov, zbytocne obklucenia miest a nie zameranie sa na strategicke ciele. no a kedze stalin precitol hned na zaciatku utoku barbarosa, tak uz vedel, ze toto je totalna vojna a tak k nej aj pristupil. nenechal nic na nahodu. tym, ze hitler bol v opojeni moci, tak vobec nepochopil, ze armadu vystavil smrtelnemu nebezpecenstvu. vysledok bol nakoniec pre nemcov zdrvujuci.

Re: Re: Re: .

Dušan | 08.09.2016

Možno sa rátalo s tým že Hitler prehrá hlavne keby začal útočiť na SŠA. Potom ako by bol Stalin odstránený.

Ešte je tu možnosť že GP vedel že proti vlasteneckej mašinérii Hitler nevyhrá a Stalin bude z hora podporený. Takže rátali zo "smrťou" Hitlera.

A potom GP potreboval odstrániť Stalina, ostatných mal pod palcom cez biblický projekt. To že stalin odpísal marxistický projekt (1953rok) bola posledná kvapka a nechal Stalina popraviť. Lenže to je veľmi rýchli obrat (=príliš odkryl svoje riadenie) a tým GP ešte viac stratilo riadenie a to nie hneď ale o 40 (KOB) a 47 (nástup Putina) rokov.

ps. Videl som zaujímavý film v ktorom akože Hitler vyhral. Film bol čudný. Ešte som vtedy nemal taký prehľad ako teraz tak si nepamätám veľa. Príbeh: Hitler vyhral vojnu v europe. Ale na SŠA sa neodhodlal zaútočiť. Po nejakých 20 /30rokoch celí štátny aparát skostnateľ. Zločiny počas vojny sa pred vlastnými obyvateľmi snažili skrývať pohlavári. Vývoj aj technologický bol skoro nulový.

Re: Re: Re: Re: .

Sio | 12.09.2016

Stalin nikdy neodepsal marxistický projekt. Důkazy uvedené v KSB jsou jednoduše směšné.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Tiež mi to voláko nejde do hlavy.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Nezabúdaj na to, že v Nemecku bol nacistický/fašistický pseudo-socializmus a z ideologického hľadiska to bolo GP asi jedno, akými prostriedkami (marxizmus bol tiež len nástroj na rozšírenie do svete pseudo-socializmu, vykorenenie buržoázne-liberálne kapitalistického modelu spoločnosti, obmedzenie konzumu, a získanie moci GP) a spôsobom bude po svete šíriť pseudo-socializmus (vykorení buržuj/kapitalistickú ideológiu) a ovládne svet. Nacizmus (zfašizovaný národný socializmus, resp. dovedený do extrému) bol vo svojej podstate to isté ako sovietsky pseudo-socializmus/marxizmus (iba atrapa skutočného komunizmu). A v USA v tej dobe bol už tiež (korporátny) fašizmus, rovnako vo Veľkej Británii, takže k nacistickému/fašistickému Nemecku mali veľmi blízko. Menší problém vidím len v tom, že Hitler v priebehu WW2 vyhlásil vojnu USA. Ale po vojne sa to dalo myslím z pohľadu GP celkom v pohode riešiť nejakým atentátikom na Hitlera a následným zmierením veľmocí. USA by sa stali fašistickou veľmocou, Nemecko by zjednotilo a opanovalo celú Európu (ako dnes EÚ) a ZSSR/Rusko ako ten, čo furt GP marí plány, by bolo zničené a jeho obyvateľstvo postupne zgenocídované. Centrum koncentrácie riadenia (hlavná výveska GP) by zostali v City a kľudný teplý brloh GP vo Švajci. Otázkou zostáva, aké by boli nasledovné plány s Vatikánom, pseudo-kresťanstvom, pseudo-islamom/moslimami/Arabmi a Čínou.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Sorry, ale tejto časti nejako stále moc nechápem:

"Dokud GP počítal s projektem marxistické revoluce salámovou metodou na základě prestiže a atraktivity, v science-fiction byl důraz na "science", to co se dnes označuje "zlatá éra science-fiction" - 30-50. léta, panovala víra ve vědu jako řešení všech problémů lidstva."

Re: Re: Re: .

Hox | 09.09.2016

Jde o to, že když selhal plán likvidace buržoazního projektu marxistickou revolucí, GP spustil procesy jeho likvidaci na vyšší prioritě obecných zákonitostí života společnosti (viz "O válkách") - obecně, zbraně 5. priority (nepřímá genocida), rozvrat společnosti, mravní rozvrat. Současně s tím začal propagovat myšlenku návratu k přírodě, opuštění technosféry - popularizací "středověku" a budování aureoly jeho přitažlivosti přes fantasy literaturu. Kulturní programování. Ale není to až tak důležité, spíše jen ilustrační aspekt. Jeden prvek z mnoha v celkovém plánu.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Už tomu začínam celkom rozumieť.

Re: .

Přemek | 09.09.2016

Ad 1: O Leninovi článek není, Leninova role a životní stopa obsahuje trockistické prvky, i když ne jednoznačně.
Ad 2: Ze sci-fi samozřejmě věda nemizí a nezmizela (např. A.C.Clark a řada dalších autorů), pouze se natolik rozšířila tvorba "fikce", aby mohla vytvořit relativizované informační prostředí pro samotnou realitu systémově zakrývanou fikcí.
Ad 3: GP často takticky spolupracuje se svými ideovými protivníky, dnes jde např. o Putinovo pověření eliminovat destruktivní geopolitiku vnitřního prediktora USA, což je analogií dočasného pověření Stalina eliminací Hitlera, který se svým protižidovským akcentem sám odsoudil k terminaci. Mějme na paměti, že GP řídí bezstrukturně a pracuje s delším časovým horizontem s přípravou informačních polí v rámci uplatňování konceptuální moci. Dlouhodobé procesy mají setrvačnost a jejich paralelní výskyt v čase s procesy nově spoštěnými je pro mnoho pozorovatelů chaotizující a nepochopitelné.

Re: Re: .

Hox | 09.09.2016

Co se týká holocaustu, je to jinak - ten Hitler prováděl na objednávku a se souhlasem GP a vyšších úrovní rabinátu.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Áno, o tom som čítal. Ale sám vidíš, jeden tu napíše jedno a druhý zase druhé a teraz bábo raď. S tým Hitlerom stále nemám moc jasno, prečo ho GP nakoniec odpísal a evidentne podporil Stalina - ZSSR.

Re: Re: Re: Re: .

Majo | 21.02.2018

Hitler sa stal pre GP ovela vacsim nebezpecim ako Stalin a v podstate nepriatel č.1 pretoze zaviedol bezurocnu ekonomiku a tlacenie vlastnych penazi, cize system ktory pre GP v podstate znamena rozsudok smrti...Nemecko preto muselo byt zlikvidovane za kazdu cenu! ..a nadherne to bolo vidiet na tom ako sa zdanlivi nepriatelia (kapitalizmus a komunizmus) vedeli spojit aby znicili tretiu cestu a aby sa vzapati hned znova stali zdanlivymi "nepriatelmi"
Jednoducho povedane...GP mohol vytvorit Hitlera aj Stalina no aj napriek tomu ze obaja im skazili plany a narobili problemy a mohli chciet pre svoj lud len to najlepsie tak z vyssej perspektivy sa stali len panakmi na velkej sachovnici proti ktorej boli bezmocni

Kdo je GP

eva | 07.09.2016

Nejsou to nakonec potomci těch pitomců co se motali 40 let pouští, kterou jde jak zdůrazňuje Pjakin (a nejen on) přejít za 40 dní?
Že Židé jsou mýtus už je známo, že se dědí židovský původ po matce z důvodu fyzického, žena nemůže přivést na svět 100 potomků a tím je počet Židů omezen. Ovšem jak Aškenázi a teď opět na výsluní i Kaifengští židé zpočátku vznikli z otcovských linii. Aškenázi jsou většinou k nerozeznání od Evropanů a ti v Číně od Číňanů.
A že likvidují bílou rasu je taky pochopitelné, přes ovládání bank a okultních manipulačních technik, je bílá rasa poráží stále.
Co se stalo s původními žreci v Egyptě? Byli zlikvidováni nakonec svými pokusnými objekty - GP?

Re: Kdo je GP

ÂDM | 08.09.2016

Dej si práci a nastuduj si nějaké materiály.

Tady máš minimální bázi pro představu o této problematice.

I. http://leva-net.webnode.cz/products/podstata-konceptualni-moci-gp-a-struktura-elit-v-pjakin-/

II. http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/
 

Re: Re: Kdo je GP-tu práci jsem si dala několikrát a nejen já

Eva | 08.09.2016

Pjakin: Ale jestli je člověk zvídavý, zvláště děti, které rády čtou westerny, nebo se dívá na ty filmy, podívá se - "v té pyramidě něco chybí. Tedy, pokud se dívám na nějaký western o indiánech, pak tam je poněkud jiná struktura společnosti. Tam je společnost vystavěna takovýmto způsobem:
- dav (prostý národ), - vůdci, vojenská vůdce, vůdce přes zemědělství, lov, a nad všemi těmi vůdci se nachází ŽREČESTVO. My ho zakreslíme takto. Oko.
Takže díváme se na nějaký western, a tam nějaký Vinnetou sedí, něco prosazuje, poroučí, hovoří, a stařešina mu řekne: - posaď se a vystydni. Co tedy probíhá: ŽREČESTVO určuje pro kmen KONCEPCI života toho kmene.
Strategii. Jaké budou vzájemné vztahy v té společnosti.
Obrazně řečeno, vůdci - to je jako u nás ministři.
Máme tu elitu, která realizuje praktické vedení veškeré činnosti společnosti, ale KDO vytyčuje CÍLE, za kterými je dlužna jít daná společnost. Vždyť podívejte se, pravoslavná společnost je jedna, muslimská společnost je jiná.
Tak kdo pro stát určuje - vidíme, že je nepřítomen velmi důležitý segment. Je nepřítomno žrečestvo (představitelé konceptuální moci, pozn.). Ani jedné zemi nemůžeme takovou strukturu najít.
Ona musí existovat, někdo musí nést funkci předpovědi.
Dokud Byzance, Rusko a Japonsko navzájem o sobě nevěděli,
oni mohli budovat své vztahy tak, lépe řečeno, oni mohli žít tak, jak uznali jako společnost za vhodné.

Z toho vyplývá - na každé z těchto úrovní musí být nějací lidé, kteří budou realizovat vzájemné působení s těmi systémy.
Tedy. Jak se stalo, že všechny země ... my v žádné zemi současného typu nemůžeme najít jediná stát, ... všechny země na světě jsou právě takového typu (bez "vršku")

Stalo se to dávno, v antickém Egyptě.
Dívá se žrec z okna svého chrámu, a vidí: Co vidí? Vidí Nil. Úzký pruh úrodné země, lidí mnoho, sociální konflikty, sociální napětí je velké, lidé se probívají lokty, a hryžou se navzájem... pokud se v Rusku dva sousedé pohádali, rozešli se na jiná místa a navzájem o sobě neslyšeli roky.
V Egyptě nebylo sociální napětí kam odvádět. Dívá se žrec, který určuje dlouhodobou strategii rozvoje společnosti. A on chápe: Země není nekonečná. Jednou bude lidí tolik, že celá planeta bude osídlená jako antický Egypt.
A kromě toho, oni disponují znalostmi o předcházejících epochách a oni vědí, že na území Sahary kdysi byli kvetoucí zelené lesy. Výsledkem lidské činnosti se tam objevila poušť.

U žrečestva se nachází na službě otroci, kteří už jen díky svému postavení disponují vyšší úrovní vzdělání, a určitými návyky, metodami, znalostmi o řízení společnosti.
Nu oni vidí žrece při práci, něco vidí, odpozorují, jen faktem své přítomnosti. Pokud je navíc ještě vyškolit speciálním způsobem,
oni se stávají potřebnými svým pánům, dostávají k dispozici mechanizmy realizace řízení, a oni začínají zde, mezi davem, dělat problémy tomu řízení, které provádí elita.

Probíhá revoluce, a revoluce SMETE žrečestvo. A toto žrečestvo začíná na strukturní úrovni řídit tento stát. Židovstvo, podle své "specifikace", vždy bylo tímto "úderným oddílem".
Židovství je především IDEOLOGIE. Ale v žádném případě etnická skupina. "Sabra" jsou Semité, Aškenazi - to je na základě evropských etnik, Kaifeni jsou například Číňané, Falašové to jsou obecně černoši, Chazaři, kteří povstali proti Svjatoslavovi - tak Chazaři nejsou Semité.

Rothschild - žid, který získal sňatkem tituly a původ, dostal se do elity. Co se týká Ruska, Alexandra II. zavraždili za to, že se pokusil zrušit Zónu osídlení (židů).

leeves hankering not augment the penis

big dick hunter | 21.01.2019

Up to this alter according to order, supplements and sleeves resolution not reach the penis. After all, he said, the penis aren.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the tract of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless smidgin leadership aren.somenhest.com dangled already our eyes next to the root unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors arbiter government, did fallout in growth.

Re: Kdo je GP

Cico Ciciak | 08.09.2016

Odkiaľ to asi máme vedieť? A až takí pitomci to nebudú, keď doteraz vládnu svetu! To skôr gojímovia!

éronet

ÂDM | 06.09.2016

Dozvěděl jsem se, že byl Manuel Barosso v mládí maoista.

Jaký je ale rozdíl mezi komunisty a "pseudokomunisty-straníkykariéristy/trockisty/marxisty", tak na to jsem v článku odpověď nenašel.

Je to ohraná písnička.

Aeronet nejenom komentuje, ale dokonce se snaží vysvětlit to, čemu sám očividně vůbec nerozumí. Více škody (zmatení) než užitku (osvětlení). V lepším případě je to tupá grafomanie jejímž cílem je dosažení počtu sledovanosti na webu a nakrmení ega - pocitu důležitosti pro společnost.

Alespoň v článku nebyly "supersystémy", "konceptuální" a "řídící procesy".
 

Re: éronet

Cico Ciciak | 06.09.2016

Podľa mňa je to "alternatívne" meédium pod pantoflí...

Re: éronet

inkv. | 06.09.2016

re: Dozvěděl jsem se, že byl Manuel Barosso v mládí maoista.
tak to je fakt "horká novinka". Kdo by to něho či nich.. - jich je tam takovejch víc... , řekl... že.
Ale hlavně že pro "ČR Pepka Vyskoče" Baroso i Mogherini či Schulz predstavují "Západ" - "a přes to voe u nás nejede vlak" ....
No, tak hlavně že "v Rusku maj stále komunismus" .. :-)
Myslím, že si rozumíme ...

Re: éronet

Ziim | 08.09.2016

Na jejich místě bych se znovu seznámil s "kopyrajtem" DVTR a KOB. Neradno si zahrávat...

Dobré a prehľadné vysvetlenie

LFS | 06.09.2016

Hox,
vďaka za dobre konzistentné vysvetlenie rozdielov a súvislostí v týchto sprofanovaných termínoch.

Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

doubleM | 06.09.2016

Já to vidím jednoduše, bolševik = typ stroje psychiky Člověk. A otázka do pléna: může typ stroje psychiky démon a nižší (MUDr. Koukolík je označil jednotně jako deprivanty) hodnotit typ stroje psychiky Člověk?

Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Sio | 06.09.2016

Především MUDr. Koukolík tvrdí, že deprivantů je 4% nebo i méně. A vůbec, v Koukolikově teorii si kdekdo máchá svoje špinavé prádlo, aniž ví, o čem je řeč.
Přitom Koukolík dokáže vědecky precízně stručně formulovat své myšlenky. Ale to bohužel nepatří do okruhu známých pojmů 99% lidí.

Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

doubleM | 06.09.2016

Když už jsme se odchýlili od tématu Bolševik = typ stroje psychiky Člověk, MUDr. Koukolík hned v úvodu své Vzpoury deprivantů píše o jejich epidemickém výskytu. Slovo „epidemie a epidemický“ se v této jeho práci opakuje více než 30x. Bylo by fajn, kdyby jich bylo pouze 4%.
Pro úplnost, základními společnými znaky všech deprivantů jsou nedostatek sebezaměření, neschopnost tvůrčí spolupráce, ničivost vůči všemu hodnotově odlišnému nebo diferencovanějšímu a parazitismus. Parazitismu se např. hezky věnuje Genadij Malachov ve své knize „Jak se zbavit parazitů“, vřele doporučuji.
Jinak s Vámi naprosto souhlasím, že v Koukolíkově a já bych to teorií nenazval, si kdekdo máchá svoje špinavé prádlo, aniž by jí třeba jen četl.

Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Cico Ciciak | 06.09.2016

Ja tiež uznávam boľševický pohľad na svet, ale že by som už dosiahol vývojový stupeň skutočného Človeka (v zmysle ako typ ľudskej psychiky), to určite nie. Myslím, že od určitého veku a vzhľadom na dnešnú "satanskú/démonickú" kultúru a svet, to asi a ni nie je úplne možné. Podľa mňa to bolo podobné aj vtedy u boľševikov, proste každý konal v rámci svojej reálnej morálky a chápania (podstaty boľševizmu).

Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 06.09.2016

re: Ja tiež uznávam boľševický pohľad na svet

že mě to nepřekvapuje.... hele Draci, on to ten váš "slavný lidumil" Koba s Bolševiky rozhodně neměl jednoduché... to "těleso strany" bylo samozřejmě "od kosti internacionální" a taky pěkně setrvačné... Nakonec se ho stejně soudruzi zbavili ...

Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Hox | 06.09.2016

Namísto produkce vaty si raděj zkus zjistit, o čem mluvíš... jestli jsi do sebe vstřebal dezinformační nesmysly jako "Kagan a jeho bek", toho škorpióna výše atd. a vzal to za bernou minci tak ti moc nezávidím, dostat to z hlavy bude fuška.

Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 06.09.2016

jestli jsi do sebe vstřebal dezinformační nesmysly jako "Kagan a jeho bek", toho škorpióna výše atd. a vzal to za bernou minci tak ti moc nezávidím, dostat to z hlavy bude fuška.

Ještěs zapoměl na Marčenka, Bahounka, Klimova, Beneše ("Čas voněl snem") atd ... "Bega" jsem samozřejmě četl...
Takhle - naťukává to jedno zajímavé info... Lazar Kaganovič. Lazar byl skutečně jakýsi "prezident" SSSR a všechny důležité zákony jim byly spolusignovány. Ale vypadá to, že si spíš Stalin vydržoval Kagana.. a měl nad ním navrch ... alespoň by o tom svědčilo to, že poslal "do Krymu" jeho bráchu, už nevím jak se jmenoval..
Ale ono to mohlo být i trošku jinak.. Stalin do určité doby ani tak "nevládl všem silou", jako spíše lavíroval mezi jednotlivými frakcemi Strany Bolševiků .. A je dost možné, že Kaganovič byl opravdu "mluvčím" nějaké té frakce a třeba "ne zas tak úplně bezvýznamné".
Někde jsem četl, že postavičky jako Jagoda, Ježov atd... nebyly až takové loutky.. Stalin je sice nakonec vždycky nějak zlikvidoval.. ale musel neustále hrát o převahu v Politbiru ... a tu ne vždycky měl V podstatě občas zřejmě vyháněl "čerta ďáblem" - Jagodu Ježovem, či obráceně? s "Lavrikem" Berijou se pak měli vzájemně v hrsti...
Když to je těžký... my toho vlastně nejvíc víme od Chruščova... co ten všechno napovídal.. Po ww2 už prý byl "hodný a přátelský, miloval davy .." ale když působil před ww2 na Ukrajině tak prej byl taky "pěknej kruťák". Já bych tehdejší SSSR přirovnal k dnešní Ukrajině... spousta silovejch figur, z nihž třeba jedna formálně vyčnívá a asi ty ostatní "nějak drží pod krkem" a přitom jemu samému jde také permanentně o krk ... radikálové, korupčníci, olygarchové, vojáci, paravojenské oddíly.. zájmy cizích mocností .. a třeba i vlastní regionální třenice ...
Ale pokud nám to bude třeba za 30 let vykládat nějaký dnešní pěšák, co pak vyroste (analog Chruščova...), tak nám prostě řekne svoji verzi... a to že někde s ..... upaloval lidi jaksi "taktně zamlčí".
Hele - než je asi Koba všechny ty "notorické revolucionáře" zmákl..., tak zřejmě i pro něj platilo: "kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti ". Jinak by ho vlci rostrhali...
Ale jasné slovo: "Ne, Ušuškinově verzi (či jak se jmenuje...) až tak nevěřím ..., do hry ji připustím až po té, co ji tak "odmocním a vydělím 10" ...(tedy trochu zkrotím). Ale jinak: "Ano, na této úrovni pak ANO, i Car Koba I musel brát ohled a dost možná i velký ohled na tzv. "těleso strany" a nakonec i na vlastní učení y mladších let neboli "Marx-Leninismus". Ve straně byla spousta agresivních ateistů či militantních budovatelů světlých zítřků... Koba to nemohl jen tak otočit o 180 stupňů... Navíc ty lidi svým ypůsobem potřeboval... legitimitu měl od nich.. A s odkazem Lenina asi moc žonglovat nemohl.. "

Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 06.09.2016

Hele, já bych Škorpiona nepodceňoval... ty de fakto tím škrtáš i to napojení na Marxe - Weishaupta a House of Rudý Štít ...
Trockýho tady podceňujete ...
O Parvusovi (Helphand) nevíte ...
Nakonec vlastní úderná páka bolševiků v Rusku byl jakýsi Jaákov Sverdlov, to ON PROVÁDĚL REVOLUCI ve vlastním Rusku... , než se Trocký rozjel s armádou a svými rudými komosaři ..
O Sverdlovovi jsem četl... ale zde to asi nebylo... spíš u nějakejch levičáků...
Sobelsohn, Bela Kohn atd ... říká ti to Hoxi vůbec něco?
Nakonec i Blanke-Uljanov ... zde je o něm nějak "ticho po pěšině". Ano... Stalin byl v podstatě Uljanovův nejvěrnější žák.. Mnoho toho, co se Stalinov připisuje (krutost) je vlastně Uljanovovo dílo ..

Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Cico Ciciak | 06.09.2016

Kalíš vodu, kalíš? Mal si na mysli "boľševikov"-trockistov, že? Ak nie, tak tu už nepomôžem.

Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 07.09.2016

To bylo na mě?
NE. žádných "trockistov". Mal som na mysli Bolševikov ako Bolševikov. Viz třeba onen nadhozený Sverdlov ... A nebo Uljanov ...
A nebo jistý Osip... ve věku řekněme tak než "zestátníkovatěl" (míněno kladně)...
Hele, to nebyl žádnej spolek "ruských ochotníků". Dostojevský tyhle marxistické kroužky znal, a poté co se obrátil a od nich odvrátil je nazýval "Běsy". Jasně, byly běsy různé kategorie... od Fůrií typu - tak nevím, abych neurazil... - třeba toho Trockého.. až po ty "spíše adepty o moc bez ideologických výstřelků" - Stalina .. ale furt to do určitého bodu než tedy "srostli s Ruskem a usadili se.." byly běsy ...

Jinak neboj.. už mě došlo, co ti vadí na inkv. tedy: JSEM LÍNEj... - takže inkv.. (nota bene kdzž nemám čas...) ALE STÁLE JSEM ONEN INKVIZITOR TĚLEM I DUŠÍ, takže "neboj" ...
NESTYDÍM SE ZA TO ... nakonec docela Kobovi rozumím... dit on byl de fakto to SAMÉ.
INKVIZITOR ve významu "soudce, co to prošetřuje a rozhodne". Nejhoší na tom je, že ta paralela... - s tou INKVIZICÍ je u Koby naprosto dokonalá...
všichni ti, které zlikvidoval... byli v podstatě v osobním styku a povahově... - jak mě při čumění na nějaké dobové deníky došlo - SKVĚLÍ LIDÉ !! Nadšení novátoři.... idealisté tělem i duší... - pravda - skvělí jen ke svým... k těm, co věřili v to samé... ale dejme tomu, že dnešní Evropa by za nimi nepochybně šla... (pokud by nežvanili o třídním boji..) vlastně taková tehdejší SLUNÍčka...
To Koba byl "ta pruda", asi i osobně... ten "Fuché" ...
Ironie osudu je, a stále se to opakuje - že "skvělí lidé" - až na Krista a spol... ale řekněme tak - Che Gevara - mají bohužel nereálné ideologie...
- zrušení rodin.... kolektivní výchova... - dnes trans a multigenter či unisex ... ale jinak ti lidé mají naprostou šťávu...!!! Oslniví a často i féroví...- viz Interbrigadisté... jen nereálné ideje ...

no, a "ti prudiči" - ti "bafuňáři" či "suchaři" příadně "Richelié" (Kalousek? :-) ) , ti "Inkvizitoři"nebo "Bachuv absolutismus", jím to kazej... (Franco, Koba, nakonec asi i ten Bach... - kdoví kam by revoluce v R-U atd došla..., to "Vaterloo" atd ..) to vlastně - a teď zděšení - zachraňují. FAKT PARADOX. Vážně, paradox ...

Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Hox | 07.09.2016

Sverdlov byl marxista-trockista, bolševik nikdy...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 07.09.2016

re: Sverdlov byl marxista-trockista, bolševik nikdy...

Yakov Mikhailovich Sverdlov (Russian: Я́ков Миха́йлович Свердло́в; IPA: [ˈjakəf mʲɪˈxajləvʲɪtɕ svʲɪrdˈlof]; known by pseudonyms "Andrei", "Mikhalych", "Max", "Smirnov", "Permyakov"; 3 June [O.S. 22 May] 1885 – 16 March 1919) !!! was a Bolshevik party administrator and chairman of the All-Russian Central Executive Committee. !!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

zz | 07.09.2016

To je asi tak na urovni tvrzeni ze kazdy kdo byl u nas v KSC byl opravdovy komunista.
Radeji si precti neco o tom jak sverdlov nalozil s carskou rodinou, co se za tim skryvalo z ritualniho hlediska a jakemu svetonazoru to asi tak mohlo slouzit... Bolsevickemu tedy urcite ne

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 07.09.2016

ale jo... to v té wiki dál píšou... , že to upekl Sverdlov zřejmě s Leninem. Kupodivu Trocký o tom nevěděl.. ale to je asi detail..

Takhle ZZ a jak si tedy vlastně představuješ před a po revoluční Bolševiky.. co třeba LENIN. Byl to bolševik nebo trockista?
Jinak já nevím, jestli si to uvědomuješ... ale Stalin sostatními (kromě Trockého..) nesli Leninovu rakev ... Oni se k němu hlásili... a speciálně Stalin. Stalin byl opravdu nejvěrnější Leninovec, to je pravda... A co třeba Lazar Kaganovič, to byl teda Trockista nebo Bolševik? Nebo Chruščov... později Molotov ...

Hele, je mi jasné, že vy všechno negativní - už mě to došlo, proč tak dělíte... házíte na Trockisty... a ze Stalina děláte "div ne zmrtvýchvstalého cara", prostě "klaďase každým coulem". A vlastně jako by Bolševivi nakonec ani neměli účast na VŘSR a následném teroru...
Hele nebylo to tak, že strana, jež se samozřejmě přejmenovávala... to jo... nevím, jak se jmenovala zrovna v čase VŘSR - možná VKS(B) nebo prostě "Bolševici" nebyla vlastně "tvořena samými Trockisty a Koba Mírumilovný v ní byl nakonec jediný Bolševik" ?? :-)))
Jako myslíš, že Bolševici... se nikdy nedopustili žádného násilí ???
Už jen ww2 - "typicky bolševické" - jako neříkám, že ne nutné... ale - vepředu vojáci, a za nimi politruci, co tyváhavější stříleli... takže nakonec se vojáci báli více politruků a svých velitelů než nepřítele ... :-))) hele - koho mě tohle jen připomíná... - no jasně, Trockisty... celá RA byla i během ww2 v rukou Trockistů... v Moskvě (u Stalina..) to byl samej Trockista... a do toho Stalin - "jediný autentický Bolševik" té doby...
hele - to je dost nereálný... Nakonec nedal se ten Stalin na tu Revoluci nějak "omylem" ? Šel na srz Pacifistů a náhodou zazvonil na Leninův zvonek... No a Lenin, ten: "starý Trockista" ... ho hned prostě "zneužil ke svým trockistickým cílům" .... :-))) Chudák Koba... ten asi "čuměl".Takový najivní hodný kluk to byl ....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Hox | 18.09.2016

Těžko vysvětlit na malém prostoru, pokud si přečteš ty zdejší materiály výše upomenuté, mělo by se mnoho věcí vysvětlit. Hodit odpovědnost za zločiny na jejich oběti je oblíbený trik určitých sil.

fajn ...

inquisitor | 06.09.2016

takže tuhá cenzura ve snamení: "na náš jediný správný výklad dějin nám nesahej".
Měl jsem o Leva-netu vyšší mínění... , ale jak je vidět, tak je to "spojenec bankéřů, těch kovářů revoluce" (a nepřítel "starého řádu") - řečeno s Trockým ....

Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

Nejde ani tak o to že valíš nesmysly, problém je s tvým samolibě-arogantním tónem. Vyjadřuj se jako člověk a nebude nutné to tu od tebe čistit, zatím je ztráta času na tebe reagovat.

Re: Re: fajn ...

inquisitor | 06.09.2016

no já nevím Hoxy, jestli si uvědomuješ, jaké "Zeitgeistoviny" tady vlastně produkuješ...
Hele nic proti objevování historie (nám dříve kýmsi zakázané nebo znepřístupněné ...), ale zůstaň prosím Tě na zemi .. viz i tvůj výklad "pozitivnosti bolševismu v celých dějinách". (tvá teze: "bolševismus = většina v průběhu dějin..."). Další otázkou je pak "oběvování Amerik" ...

Ten tón volím záměrně. S lidmi v hraniční oblasti politika - New Age - nové životní styly atd... (a to i ty "rodno věrné" nebo "sibiřské") nic jiného totiž nehne. Je to záměr !! Tito "alternativci" se v mnohém podobají zástupům mladých Evropanů dříve táhnoucím do Indie.. jak psal myslím Luděk Frýbort ve svém: "Svět bez růžových brýlí" - větší Nafoukance jsem nikde neviděl...
No, "sibiřani" či "rodná víra" jsou asi krapet pokornější... Ale stejně - vědí své!! , že ...
Plus "různí spasitelé z Ruska". Hele, jestli nějakého autentického ruského "alternativce" - tak RASPUTINA. Pozor - ten člověk byl napůl génius, lidsky naprosto lidský a viděl, co se na Rusko chystá... Snažil se cara varovat ("Nevstupuj do války!! - vše bude zničeno..")
Tak kde ho máte "Drací"... :-))
Nebo jste dali na zednářská kompra??

Hoxi - vždyť ti píšu:
a) Ve znamení Štíra/Škorpiona . Bez toho prostě nemůžeš dál....
b) Rudá symfonie ...
c) na doladění něco o Weishauptovi, Marxovi a samozřejmě "starý známý geniální Padělek"
d) i Klimov není bez zajímavosti... je trochu "rychlopalný", ale ty postřehy o bolševicích (a vůbec všech...) bych mu docela zrovna věřil ...
e) Fullford ? - no.. dost geniálně asi mlží.. ale přijde mě, že si občas hraje s ohněm a "něco málo pouští". Asi potřebuje adrenalin.. Sice spíše z lidí tahá peníze... nicméně třeba jeho teze: "Finanční kabala aneb jak vše začalo Náthanem z Gazy a Šabtajem Cvi " je kupodivu "TOUCHÉ". Naprostý zásah ...Nathan z Gazy prostě probudil spícího obra ...

A prediktor, ten opravdu "Big Boss" ? - no přece náš starý známý satan aneb ten perský "zlý bůh". Bůh to samozřejmě není... ale zas tak úplně bez vlivu taky ne.. víš co o něm říká Nový Zákon ...

Ale dík za odpověď, cní se!
Hele - ale vedoucí kolotoče je teda odolnější... ;-)))

Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

A ty vůbec chápeš, na jakých stránkách se nacházíš?

Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

takhle... - máš jistě pravdu ...
ALE - vzhledem k "objektivní realitě" a tou je POZNÁNÍ PRAVDY či alespoň "POPIS SKUTEČNOSTI" ... se ptám: "A MĚLO BY MĚ TO (nějak výrazně..) ZAJÍMAT ?? "
myšleno ve smyslu: "to, že tyto stránky budou toho a toho proudu snad něco mění na HISTORICKÝCH FAKTECH ??" třeba o bolševismu ??
Ale v jednom Vám "namažu", v rámci historických faktů.. je to autentické svědectví z jedné diskuze.. a kupodivu údajně - psal jiný... - je ve shodě i s tvrzením ViaSatu History či tak nějak, že Stalin byl věřící... zřejmě se na to rozpomenul v pozdější fáze svého života... a v Kremlu měl snad svou kapli.. to prý tvrdil tem pořad...
proč ne.. u nás byl, sice méně... ale trochu jo, podobný Husák.. navíc Koba byl v semináři.. (gruzinském). Jiné svědectví... (méně jisté..) jeho matka posluhovala u generála Przewalského a Koba je mu dost podobný... a v Rusku se prý obecně ví ...

Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

bez čeho "nemůžu dál" nech laskavě na mě, naopak tobě by neuškodilo si přečíst něco ze zdejších knih a analytických poznámek. Moje poznámka směrovala k tomu že svůj příspěvek adresuješ určitému publiku které se tady nenachází, to bys musel na tartaria.sk a podobné. Četl vůbec něco ze zdejších materiálů? Je slušnost si něco napřed zjistit a teprve potom se vyjadřovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

re: Četl vůbec něco ze zdejších materiálů? Je slušnost si něco napřed zjistit a teprve potom se vyjadrřovat.

Jo... o Stalinovi... Dobré... ale v něčem příliš idealizující... (Stalin byl, alespoň v určité fázi svého života... revolucionář, prostě "jeden z nich", spíš byl asi "víc při zemi", než "internacionální snílkové". Ale byl jedním z nich ...)
Jiné materiály nemám čas číst ...
Ty však tady skloňuješ "komunismus", "bolševismus" a "internacionalismus".... a na to myslím znalost místních "kuchařek" nepotřebuji... možná je to i kontraproduktivní... neb se zřejmě jedná o "pozdější" (časově..) vrstvu.

Naproti tomu literatura kterou jsem Ti doporučil, je právě primárně o těch pojmech, které tady skloňuješ ...Je to úplný základ, taková "Antická čítanka", věř mi...
Psát o bolševismu a neznat historii či genezi VKSB (včetně "generik"), Lenina... ale i Marxe či Plechanova... ale třeba i Bakunina a podobně.. potažmo celého Mezinárodního Dělnického hnutí je - a teď se na mě prosím Tě nezlob - opravdu "mimo mísu" . Levašov neLevašov... Anastácie neAnastácie... či co hýbe dneškem..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

Je třeba chápat globální historický proces a celkovou mozaiku (což ti zatím uniká), ta literatura cos psal jsou dezinformační produkty informační války (90% pravdy, 10% lži kterou je třeba protlačit do hlaviček, prezentováno jako "odhalení pravdy"), kromě Rakovského, což zde bylo taktéž probíráno.

http://leva-net.webnode.cz/products/rakovskeho-protokoly-jako-podvrh-hodny-pozornosti/

Pokud si uděláš čas a prostuduješ si více zdejší materiály, nebudeš litovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

OK. Hoxy.. mrknu se na to.. Synfonii jsem na Levanetu opravdu ocenil.. ale do podvrhu má tak daleko, asi jako jiné Protokoly...
oni tam zaznívají totiž detajli... , které by zřejmě nevynášela ani KGB či sak se to dříve jmenovalo...
To, že Společnost Národů resp. po ww2 OSN byla koncipována "dle Masonery" k prosayení jistého uspořádání světa myslím psali i v ČS Vlastivědě (z 1.Rep..) a vyzdvihovali tam úlohu Beneše... Kde je Beneš... tam je prostě "konspirace" byť "legální" ...
Ale že i různé "Ženevské organizace práce " a podobné spolky slouží k ustanovení nerovnováhy ve světě... o tom ti asi nebude vykládat ani KGB ...

Nebo jinak... - ta kniha -cca. 800 STRAN !!! - pozor - vámi annoncovaná Synfonie je pouze JEDINÁ KAPITOLA z ní... byť ta nejzajímavější...) obsahuje jedinou kardinální, ale takovou "milou chybu". A dost pochybuji, že by KGB nevěděla, že Avráám Životovský byl přímo Trockého strýc... a ne tchán... To je spíše možné, že zdopovaný Rakovský to popletl, nebo ho Trockého rodiné reálie zas tak nezajmali. Ale spíš se soustředil na nšco jiného, jestli "strýc nebo tchán". Ta vazba tam byla tak jak tak...
Ale pochybuji, že by zde KGB dělala úmyslně kaňku...

Navíc - geniální popis Kerenského... To Kerenský umožnil VŘSR !!! Nevím, jestli vás napadla určitá paralela s Angelou ...

Takže "sorry guys". Rakovský je zdroj 1.kategorie.... Proč jinak by byl prakticky až na dnešek, kdy už na tom asi nezáleží... "pořád skoupený nebo prostě u ledu". Hele - i ty Protokoly (SM) byly dostupnější ...
 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

Otevřels vůbec ten link? :)
Řeč je o "podvrhu" nikoliv o podvrhu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

jo,otevrel... jak rikam - clanek potěšil...
Dobře, uvozovky akceptuji. Myslím, že na fr. wiki je obsah a hlavní děj celé té 800 stránkové knihy.. Když si ho člověk přečte, většina otázek padá...
Apropo - velice zajímavá je postov onoho jakého si "Rene Duvala". Samozřejmě zřejmě ukradená identita... (pozn. z fr. wiki..) čekista a nájemný vrah.. , to že se s Landovským nějak "zvlášť mazal" je jen subjektivní dojem z jediné kapitoly.. v předchozích kapitolách mu např. vyvraždil rodinu a ještě pak pozoroval, jak Lanďák bude reagovat ... (ten se to dozví až někdy ke konci knihy...). Prostě sadista... Oponenty mate to, že v oné kapitole "Rakovského protokol aneb Radiogram revoluce" je Duval prostěvěcný... Nemá důvod být zlý... Landowský je pološílený... Rakovský zlomený člověk smířený s osudem... při výslechu nadopovaný aby mluvil.. - a on mluví.. chce si zachránit život ..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

tak ještě toho slíbeného Stalina z KD ... | 06.09.2016

na hlavním vlákně mě to asi bloklo... jestli to bude duplicitní.., tak to Hoxi prosím Tě smaž .. dík.

Josif Visarionovič Čungašvili - Stalin byl velmi zajímavá osobnost. Jeho matka byla zbožná žena a chtěla, aby Josif byl knězem. Josif nastoupil do semináře, ale poměry v něm a v tehdejší církvi ho natolik iritovali, že spolu s dalšími seminaristy se jako poctivý křesťan proti těmto hrubým nešvarům postavil. Za to byl ze semináře a z teologického studia vyloučen, byť byl již vysvěcen na subdiakona. Není divu, že na církev zanevřel a dal se na druhou stranu. To osvětluje i jeho na naše poměry poněkud drsný přístup k církevníkům. Matka mu nikdy neodpustila, že se nestal knězem. Když jí jednou navštívil, ptala se ho: "Co Ty tam vlastně v té Moskvě děláš? Často tu o Tobě slýcháme." Josif jí odpověděl: "Něco jako cara". Matka mu řekla: "Tys měl být kněz, ne car." Obrat nastal za II. světové války. Našel bych možná doma fotografie, kdy kněží žehnají celým plukům (!) Rudé armády. Pravoslavná církev v Rusku se zcela postavila proti Němcům za Stalina, a to s takovou vehemencí, že to Josif nemohl přehlédnout. Když Rudá armáda zvítězila v roce 1943 v bitvě u Stalingradu (dnešní Volgograd), Josif pozval do Kremlu vedení ruské pravoslavné církve. Na uvítanou se vesměs stařičkých prelátů zeptal, kde mají nějaké mladé. Mjestoblusťiťelľ patriarchy Sergij (funkce patriarchy nesměla být do té doby obsazována) mu odpověděl: "Měli jsme jednoho mladého nadějného bohoslovce, který nám nyní vyhrává válku. Vtom roztály pomyslné ledy a mezi Josifem a preláty probíhaly rozhovory až do ranních hodin. Jejich záznamy se asi nezachovaly, nicméně probíhaly údajně v srdečné a dělné atmosféře. Nad ránem Josif předepsaným způsobem, jak se sluší na podjáhna, vedl biskupa Sergije k autu, které pro něj a jeho doprovod nechal přistavit. Na rozloučení mu řekl: "To je vše, vladyko (vladyka - česky biskup), co pro Vás mohu udělat. Od té chvíle Josif dal církvi plnou svobodu. To se však nelíbilo jeho podřízeným, z nich někteří proti vůli Josifa pokračovali v represích proti církvi, byť zpravidla skrytě, o to však nebezpečněji. Nebožtík řeckokatolický biskup Ivan mi jednou vykládal, jak jeho známý, který studoval teologii s Josifem, mu v roce 1950 napsal dopis, že by se s ním rád setkal. Josif mu poslal zvací dopis a letenku. Byl u něj týden. Sloužil sv. liturgie, Josef jako subdiakon mu přisluhoval u prestolu (presto - česky oltář). Nedalo mu to, a zeptal se ho: "Prosím Tě, Josife, Tys takový zbožný člověk, a Tobě nevadí, že je v Rusku církev místy krutě pronásledována?" Josif mu zkroušeně odpověděl: "S tím já nemohu dělat nic." To jistě měl pravdu. Oni ti diktátoři nejsou tak všemocní, jak se zdá. Moc za ně vykonávají zpravidla jiní. V Rusku je Stalin stále považován za velikého člověka. I jeho odpůrci tvrdí: "Plachoj politik, no chorošij palkovoděc" "Špatný politi, ale dobrý vojevůdce." Vztah dnešní ruské pravoslavné církve k jejímu subdiakonovi se jeví jako ambivalentní, více však asi pozitivní. A tak snad není namístě ani nejmenší rozumná pochybnost o tom , že Josif nakonec došel věčné nebeské blaženosti, v níž v Bohu spočívá.
Otěc subdiakon Josif, moli Boga o nas i o Svjatoj Velikoj Rusi!

od: Opičáka , z: http://www.krestanske-diskuse.net/archivy/archiv2014/ja-rodina-lide-vztahy-moralka-3/subdiakon-josif-1276/#prispevek-154539

Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

Moje poznámka směrovala k tomu že svůj příspěvek adresuješ určitému publiku které se tady nenachází, to bys musel na tartaria.sk a podobné.
no jo TARTÁRIE .....
já nevím Draci... ale Prokopios to píše o Slovanech dost jasně... on nelže či si nevymýšlí - ten chlap se před nima doslova třásl.. asi jako "francký kronikář před Vikingama" ... takže tolik ke "zjemnělé vysoce vyvinuté civilizaci". Hele, já jsem na Slovanství hrdý... a jsem hrdý i na tu barbarskou složku !!

Je slušnost si něco napřed zjistit a teprve potom se vyjadřovat.
vyjadřuji se především ke "komunismu, internacionalismu, Marxovi, bolševismu a" "jinejm děsům" ...
V jiné oblasti mě klidně ignorujte ... , tam vím "prd".

Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 07.09.2016

A ty vůbec chápeš, na jakých stránkách se nacházíš?

OK. Hoxi... začínám zpětně oceňovat tento web...
jednak - občas jsem sem mrkl i dříve, hlavně o Stalinovi velmi zajímavé a v podstatě přijatelné čtení...Ano, Stalin je zajímavá figura a v něčem prostě "spojenec". Ani ne tak asi svou povahou.. - z mého pohledu.. - ale "důsledky svých činů". Stalin prostě zbrzdil jistý vývoj o celé století ...

zpětně jsem si uvědomil, že zde propagujete jakýsi sociální koncept, jež se asi blíží Putinově politice (či obráceně). OK !!! Každý rozumný vladař viz Karel IV prostě myslí na blaho svého lidu !!! Je to jeho povinnost a mnoho ze současných (ekonomických) liberálů by prostě ve Středověku dost možná skončilo v máčecí kleci jako "škůdci země". Soroš kdyby přišel Karlovi IV (či Ivanu Hroznému) pod ruku, tak by to "asi už nerozchodil". Žižka jim lil roztavené zlato do hrdla ... , tohle znal asi i Karel ..

Díky "Levaneti" že jste nakonec přistoupili i na docela fajnou diskuzi, DÍK !!! (jinde třeba "banán" a konec ...)
a mám jednu skromnou prosbu na závěr... : "zkuste prosím se někdy pokusit i o tu mozaiku" , ono to opravdu je (či bylo...) často spíš "stupně šedi či pestrá mozaika" než "jeden přesný (striktní) projekt" ....
Minimálně pozor na manipulativnost "stylu Zeitgeist". Mix pravdy a fikcí či lží... (v náboženské oblasti, prostě "socan" = "projekt Venus" - se nezapře ... )
řekl bych, že opravdová "Goebelsovština"(a to "Pepek" je proti dnešku úplnej amatér...) vypukla až s NOVOVĚKEM ... paradoxně ...
nakonec viz i ORWELL .... "Bratři Stalinisti a všichni vy, kdo si NEPŘEJETE SMRT národního RUSKA " - i to je zajímavý zdroj !!, do současna ...(mediální přetavování pravdy v lež a obráceně..)
BEWARE !!! Vnimanie bratia !! :-) (Achtung, Bruders...)

...per

PESS | 06.09.2016

...vyborne Hox,take ,,vysletvenie,,moze podat len niekto...kto tomu skutocne porozumel...

Lenin a internacionalismus

Sio | 05.09.2016

"Skutečný internacionalismus je jen jeden: je to obětavá práce spojená s rozvíjením revolučního hnutí a revolučního boje ve vlastní zemi, podporování (propagandou, projevem sympatií a materiální pomocí) tohoto boje, této — jen a jen této — linie ve všech zemích bez výjimky."
https://www.marxists.org/cestina/lenin/1917/ukopro/ch10.htm

Stalin a internacionalismus

Sio | 05.09.2016

Projev z roku 1952.
https://www.youtube.com/watch?v=3nMDjKtTigQ

marxizmus, alebo boľševizmus ?!

CastroRuiz | 05.09.2016

Zhrnúc všetky komenty a názory by snáď bola správna definicia židomarxisti.
Táto definícia zahrňuje aj trockistov. To boli tiež marxisti.
A samotný marxizmus je vytvorený Mordechajom Levim alias Karolom Marxom na pokračovanie bilblického otrokárskeho projektu, kde vládnucu vrstvu mali zasa tvoriť len židia.
Určite pojem židobolševici je nesprávny.

nebylo by lepší psát

m | 05.09.2016

bolševismus (národní komunisté) versus židobolševismus (chazarští sionisté)

Re: nebylo by lepší psát

Sio | 05.09.2016

Národní komunisté, nacionální komunisté, ... co rovnou nacionální socialisté?

Re: nebylo by lepší psát

Cico Ciciak | 05.09.2016

Pre jednoduché ovečky možno dobré, ale inak...

Tak prosím

Sio | 05.09.2016

"Vyvoláním 1. světové války se řeší najednou mnoho cílů, jedním z nich je marxistická revoluce v Rusku, ke které situace k roku 1917 uzrála (i nemalou zásluhou Romanovců a církve)."
#Čím je to podloženo? Vypadá to jako čistá spekulace.
***
"Plánem je „permanentní revoluce“ = celosvětová marxistická revoluce na ruských bodácích, ale zasahuje vyšší moc a Stalin spolu se stoupenci (bolševici = skuteční komunisté) přebírá otěže;"
#Ano, Marx předpokládal celosvětovou revoluci, ale ani v nejmenším na ruských bodácích - to je nonsens, ruské bodáky na to sílu neměly. Marx byl teoretik a své teorie stvořil mezi léty 1845 - 1883. Odpovídaly tehdejší době. Analyzoval kapitál v Británii, s Ruskem vůbec nepočítal. Takže o plánu permanentní světové revoluce na ruských bodácích mohl přemýšlet jen totální blb a nikoli marxista.

Re: Tak prosím

Jura | 05.09.2016

Válečná situace vždy vede k růstu revolučních nálad. Že tomu trošku zákulisně pomoženo si můžeš přečíst v mnoha pracích (třeba i Starikov).
Romanovci se chovali nekomptetentně a nesnažili se o snižování revolučních nálad (viz. dříve zmiňované soc. zabezpečení dělnictva navržené ministrem vnitra, ale nezrealizované).

Permanentní světovou revoluci .... tu chtěl zavádět Trockij. A jestli si z dějepisu nepamatuješ republiky RAD (tj. sovětů) v Maďarsku, Slovensku, Německu .... tak to je zárodek vývozu oné revoluce, která měla proběhnout, ale nebyla úspěšná. O občanské válce, západních intervencích ani nemluvě.

Ru

Re: Re: Tak prosím

Sio | 05.09.2016

Pomoženo tomu jistě mohlo být, ale nedá se říci že to bylo strukturně řízeno. Pokud ano, tak velmi špatně, dopadlo to úplně jinak.
Revoluční nálady tam jednoduše být musely, Rusko mělo počínající velmi krutou formu kapitalismu, na západě už k určitému změkčení došlo, Rusko bylo 20 - 40 let pozadu. V Kapitálu je spousta příkladů, jak krutý byl kapitalismus v Británii v časech Marxe. Především jsou tam příklady dětské práce. Tím nechci říci, že na západě to byla selanka, pokud jsi četl Mein Kampf, Adolf tam velmi sugestivně popisuje život dělnické rodiny ve Vídni. Nejsem si jist, zda to bylo před 1. světovou nebo po ní. Ale stejně značný rozdíl. Není divu, že TENKRÁT byla dělnická třída považována za hybnou sílu.

Re: Re: Tak prosím

Sio | 05.09.2016

Jo, ty republiky rad ... podílel se na tom i Lenin i Stalin. Sice došli k tomu, že revoluce je možná za určitých podmínek jen v jedné zemi (Lenin), ale to neznamená, že zcela zavrhli internacionalismus. Síla bolševismu je totiž především ve spojování lidí i národů, v kolektivismu.

Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

Asi nejlepší příspěvek zde a Starikov - dle mého skromného a amaterského soudu - tu historii podává nejvěrněji. TEČKA
(tak to opravdu bylo..)

Car a carská rodina... - byla OK. ... ale KAZILI MU TO PŔíbuzní ... někde je o tom na Netu moc hezké čtení od nějaké dvorní dámy...
A pak - myslím, že tohle uvádí i Solženicin... - tisk a nalády v elitních kruzích nebyly paradoxně "FEUDálNÍ"či "ORTODOX", jak by sme si mohli myslet... ale "POKROKOVÉ"... tj. MASONERY ... my jako Češi bychom asi řekli "Herbenovsko-Masarykovské" (i s pozaďovými intrikami..) Car už vlastně neměl oporu.. Masonery pracovala pro "demokratizaci" a po prohrané Rusko-Japonské válce (přispění Anglie..) to začalo jít jasně do kopru..
Jak píše Solženicin - Stolopin (Pjótr..) by to možná zvrátil.. ale "když ho v Kyjevě(?) revoluční student picl", tak už asi nebyla šance ... plus carovo lpění na daném slovu nejprohnanějšímu nepříteli - Anglii a osudná (už..) účast na válce ...
Pravda - to nevím jestli Starikov píše - Anglie nechtěla loď s Trockým do Ruska pustit... ale měl údajně zasáhnout Wilson s Housem a Anglii nějak přinutit ...
Do toho Lenin ve vagonu a drama mohlo začít ... (vím, že car odstoupil už dřív..), ale tu pravou "zběsilost v srdci" rozpotali až tihle dva vítečníci.. (Trocký a Lenin) ...

Re: Re: Re: Tak prosím

Sirea | 07.09.2016

Naopak, Trockého bandy šli z N. Y. do VB cez Kanadu, kde ich zadržali - lebo sa nepatrí "spojencovi" posielať nepriateľa - ale Londýn intervenoval, aby ich pustili - zakotvili práve vo VB.
Zrejme ani Uľjanov nešiel sám - preto zaplombovaný vlak a prednosť.
Británia sústavne intrigovala a organizovala konflikty v Európe - aby "vládla oceánom..."

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

četl jem pravý opak... Angláni nechtěli... (vždyť Kanadu mělipod palcem oni !!) a zatlačil "plukovník Mandel via Wilson" ...
no ale to je asi detail.., on už samozřejmě tlačil i v USA até Kanadě ..

Re: Tak prosím

Cico Ciciak | 05.09.2016

Trockisti chceli previesť permanentnú celosvetovú "socialistickú" revolúciu! Medzi trockistami boli aj marxisti, pretože kopec trockistov boli zároveň aj marxistami (už ti nepoviem, aká časť z nich presne)!

Re: Tak prosím

Pe-tri | 05.09.2016

Sio, slyšel jsi někdy o prokletí Ruska - Romanovců patriarchou Rothshildů - Mayerem, když mu car Alexander I. neskočil po Napoleonských válkách na Vídeňské konferenci 1815 na špek a v podstatě zlikvidoval celý jejich smysl tím, že plánované založení "jejich" celosvětového vládnoucího orgánu alá dnešní OSN - tehdejší tzv. Ligu národů odmítl a shodil ze stolu ? Tím se Rusko a Romanovci dostali na první místo v odvetě a předurčili tak další vývoj globálního historického procesu na dalších 100 let. A tak bylo potřeba další století (o které se tedy globální historický proces objektivně zdržel), než se "jim" konečně podařilo vyválčit si druhou šanci na založení celosvětového vládnoucího orgánu (což "jim" ovšem opět nevyšlo (důvody rozebírat nebudu) a tak se "jim" to nakonec podařilo až po WW2), ale na Romanovcích vykonat kletbu se jim už povedlo...
Atd... je toho mnoho faktického, co by šlo k věci (třeba Marxovi a "jeho" dílu - zkus sledovat třeba filiaci: Voltair-Diderot-Weishaupt-Marx) napsat a prokázat buď tvoji nevědomost nebo záměrně destruktivní činnost.
P.

Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Tím, že spojuješ něco, co souvislost nemá mě nepřesvědčíš, o svých vědomostech. Navíc je mi vcelku jedno, co si myslíš o tom, jestli jsem nebo nejsem destruktivní, to je tvůj problém, můžeš klidně hádat.
Já si tady skládám mozaiku jak z článků tak i reakcí všech diskutujících, snažím se nevynechat ani zjevné pošuky, občas také mohou mít pravdu.
Když tady čtu ty historické spekulace a pohádky, mám pocit, jako bych četl biblické příběhy. Jen ty biblické příběhy jsou psány mnohem srozumitelnější řečí a jen v jedné tlusté knize. To bude asi příčina úspěchu biblického projektu, hle poučení. Tedy kromě šíření ohněm a mečem.
Pokud znáš marxismus, tak o něm mluv, vyber si něco konkrétního, čím ho vyvrátíš, jen prosím ne tu obehranou písničku o nadpráci a nadhodnotě, co tu všichni papouškují jako příklad metrologické neprůkaznosti. Pokud ho neznáš, raději ho o něm nepiš.

Re: Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

Pokud znáš marxismus, tak o něm mluv, vyber si něco konkrétního, čím ho vyvrátíš, jen prosím ne tu obehranou písničku o nadpráci a nadhodnotě, co tu všichni papouškují jako příklad metrologické neprůkaznosti. Pokud ho neznáš, raději ho o něm nepiš.

no a o čem je DIALEKTICKÝ MARXISMUS Sio když ne o "povalení stávajícího nespravedlivého řádu" a "budování nebe na zemi". A speciálně ruská větev do toho ještě vnášela i ty "nóvyje ljůdi", ale ono to bude asi obecně marxistické... tak jasně že "nový řád" chce "nové lidi" ...
Hele a o tom Weishauptovi si něco pusť... na youtubu je nadabovanej (ale je to bohužel jen část..) nějakej myslím německej či španělskej dokument... - a když se tk nad těmi body co "Spartakus" (tak si říkal..) razil zamyslíš... tak jsou docela hustý... likvidace rodiny, národa, ale asi soukromého vlastnictví...

Spartakus to cílil na Zednáře (a elity..) a chtěl znovuoživit Antiku... a Marx to když tak nad tím přemýšlím, spíš jen "přiblížil lidu" a zacílil na lid ... Ale myšlenkově by si zřejmě dost rozuměli...
ono mezi náma "marxisty" Marx měl velmi kladný vztah ke Komuně.. jež de fakto vycházela z VFR a tu yase měl iniciovat právě Weishaupt !! Komuna je určité pojítko Marxe a Wishaupta ...

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

inkv. | 07.09.2016

právě Weishaupt !! Komuna je určité pojítko Marxe a Wishaupta ...
no, ty možná netušíš "proč Weishaupt"....
a) jednak byl v podstatě první, kdo s tím OPRAVDU (jako účině.. s vervou..) začal... (Barucha Spinozu berme jen jako filozofa...)
b) no Weishaupt... usuzuje se, že ho nějak na svou stranu nějak získal onen Dům s Rudou Hvězdou ...
O Weishauptovise rozepisují i Masonerské encyklopedie... je pojítkem k lidu Starého Zákona v Talmudické (tedy "nacionalistické" ) deformaci .. No, a Rotschild ... to je zase asi výsledek impulsu od Nathana z Gazy ... Před Nathanem z Gazy byl už jen vzdoromesáš Bar Kochba, jehož část ľidu SZ přijala místo toho Skutečného..., zaslíbeného ..
tohle v podstatě asi razí i Fullford ... v podstatě..

Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Pohádky pro děti.

Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

Tipuju že jsi státnicoval kolem roku 1985 a proto máš v diplomu určitě jedničku z marx-leninismu. To je dost těžká zátěž, ať už jsi k ní nakonec přišel jakkoliv.
No nic. Nechceš, nech být.
P.

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

inkvizitor se hájí | 07.09.2016

ne... DVOJKU. :-) Ten marxismus měl samozřejmě několik vrstev, žačínalo to myslím dějinami MDH (mezinárodní dělnické hnutí), pak nevím.. a končilo to tzv. MAFIÍ alias marxistickou filozofií ...

hele, teď něco napíšu něco po pravdě... a dnes se ya to jednání stydím... státnicoval jsem už za Gorbačova.., po Černobylu.. rok neuvedu kvůli vypátrání identity.. Studoval jsem ale TECHNICKÝ obor ..
mě to zastihlo ve fáze tzv. "mladistvé negace". Jako jediný jsem se na naší škole vyhl SSM, co jsem tak slyšel.. "soudruzi" to ale vzdali, a žádné problémy nebyli... Já to tehdy nijak neřešil, žil jsem mladicky ze dne na den, nějakej vyhazov by pro mě bzl spíš "vzsvobozením" - vždyť kdo na sklonku Normalizace řešil práci.. Přiležitostí bylo dost, na normální život to stačilo.. samozřejmě na auto a tuzík už ne.. ale já byl spíš "trampsky" zaměřen.. "pivo ženy zpěv", v hospodách lacino a většinou všude "normální lidi", zapovídal ses hned... (stav Prahy..) . Takže plány do budoucna více méně žádné.. prostě "styl Karibik" (u Vltavy či v Polabí atd ..)
No, marxismus mě spíš otravoval.. Ale zase musím uznat, že nám ho docela zajímavě přednášeli - jeden neustále vykládal o Žižkově a první rep... (Žižkovští Pepíci co strhávali četníky či policajty z koní..), na MAFII jsme už měli spíše EUROKOMUNISTKU - otevřeně řekla, že třídní princip je už překonaný, že na Západě - levicovém frčí "teorie vrstev" (strátů).. - hele, nám to bylo všem totálně ukradený.. pak se rozčilovala, že někdo pojmenoval koně (asi závodního) - GOLGOTA - chytala se za hlavu a říkala "pane Bože ti lidi jsou pitomí.. to je "krize" a další byl takovej "komik asi z Ukrajiny", jméno znělo dost podobně jako MAKARENKO.. a trochu se vystupováním blížil kříženině Holzmana s "Panem Slepičkou", prokládal to fórky.. mě párkrát vyhodil, kdzž jsem byl neoholený... asi měl drezůru z RA (CA) či odkud.. ale "hladce oholen - no problem". (co by asi řekl Marxovi.., že).
Hele, já se nějak 2x nebál (neboť jsem byl blbej..), domů daleko... , kontrola minimální .. ale zase abych nějak prudil to zase ne.. Spíš to šlo mimo..
Ale trošku jsem se o politiku zajmal, jen trošku.. u těch státnic - přišlo mi to blbé tam mluvit zcela souhlasně a navíc na mě zrovna lezl náboženský fanatismus.. - měl jsem kamaráda, co chodil na Maniny a Vody Života .., takže jsem zaujal následující postoj. Začal jsem prostě mluvit ve 3 osobě. Marx to vidí takhle... (byla myslím otázka "co je to revizionismus" ...) a takové ty víc "na tělo" - aktuální.. - už nevím co.. - "soudruh Gorbačov to vidí takhle...", s tím, že Gorbačov byl opravdu zajímavý.. to jsme už věděli, že Perestrojka je v podstatě "68 v Rusku"...
Hele - a teď těm lidem musím vysmeknout POKLONU. Prostě se to zadrhlo. Přísedící se zarazili, ale tak v klidu, teď nevím, zda se to psalo do indexu nebo mě to ani neřekli.. - uzavřeli to nějakým "obecným povzbuzením" - "to je fajn, že se o to zajímáte" - a poslali mě pryč. No, a bylo za 2 ... hele, mě to bylo úplně ukradený... Můj kamarád ani školu nedodělal, ale "protože by zradil Krista"tak hrdě v posledním ročníku odešel středem... a ne vůbec kvůli "Mafii", ale tak celkově - "Kristus je víc než vzdělání". Pak dělal roky sanitáře.. a možná byl šťastnější než já ..

Hele, já těm lidem musím zpětně vystřihnout poklonu...
a) mohli mě strapnit, podusit ....
b) mohli mě vyhodit, nebo "rozšlápnout jak švába". Mě by to asi nezasáhlo... ale naši by byli asi na infarkt ...
c) prostě mě dali za DVA a víc to neřešili .... to, že jsem byl asi jedinej mě bylo i spolužákům úplně fuk.. na červený diplom to myslím u nás hrála jen jedna jinak velmi příjemná holka.. jen byla klidnější a brala to vážněji ..

Hele, nechci nic říkat, ale mnohem větší pakárna byla vojna... ale modrá to jistila, ale kombinace nemocí to zařídila ... neloboval nikdo.. Pro potvrzení jsem si přišel den před konečným kolem odvodu a lékařka (školní..) mě říkala: "vy nikam nechodíte, za doktorama, co tam mám napsat?" Něco mě napadlo a řekl jsem ji: "paní doktorko, napište tam "stav nezměněn". Ono taky na tom nešlo moc co měnit ...", ale bylo to zkryté, na první pohled to nejde vidět.. až RTG ..
no a bylo to...

Hele, řeknu Vám na rovinu - to DNES mám lufta... čím víc toho přečteš... hlavně "zakázané ovoce" .-) ... někde něco kvákneš a minimálně se můžeš připravit na kolotoč problémů.. Kdo to toho vrtá, tak asi ví , o co jde. ANO, dospěl jsem k poznání, že "více méně jsme všichni jakýsi rukojmí" ... na druhou stranu si to - a to je důvod proč můžu legitimně mlčet a nemít z toho výčitky... "děláme mi sami" a "asi je to tak, jak má bejt". No ono, co jsem slyšel... tak po válce... nevím jak zbytek Rep... ale Praha swilně doleva... hlavně, že: "volte voli, volte kráva, jen nevolte - klerikály". :-) Tak že to nasypali Gottwaldovi... ale spětně chápu, že on si to Západ dost zavinil sám.. a zase - "asi to ani jinak nešlo" ... navíc zpětně člověk vidí, že to určil ani ne tak Gottwald... jako - kupodivu - Masarik. Opět - kdo to zkoumá.. - ví své ...
Mimochodem Masarik asi opravdu ne že by nějak zrovna "podrazil národní Rusko" ALE - "rozhodně mu vůbec nijak nepomohl" neb "Osvícenec a blízký Masonery". prostě "typický vítací typ" - jak říká Svěrák: "jsem takovej typickej vítací typ" :-))

Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

:-) Jak může být mýlka prospěšná :-) Přesně (subjektivně myšleno) vidím jak to u té tvé státnice a studentského života vypadalo :) V mých očích se nemáš ani za co stydět ani se nemusíš obhajovat. Doba to byla skutečně (hodnoceno z dnešních pozic) informačně slepá a bigotní a pro študáky zejména. Takže - super:-) A kdeže je ta na úvod zmíněná prospěšnost mýlky ? Inu, můj tip ohledně toho státnicování z Marxe a Lenina byl mířen na Sia. Ten tu s prominutím marxistickou bigotnost IMHO, na rozdíl od tebe, ještě nepřekonal. Možná by si (ON - SIO:-) měl znovu přečíst třeba Komunistický manifest (jako tezi), zamyslet se nad jeho mravností. A poté třeba ještě něco od Rittera a nebo jeho známějšího následovníka Nietscheho (jako antitezi) a pokusit se o dialektickou syntézu na princip rozděl a panuj... Třeba se mu rozsvítí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Bigotnosti si užívám tady a dost, asi nevíš, co to je. Ale chápu, leží ti Marx, kterého neznáš, v žaludku. Anebo bigotně vycházíš z jediného poměrně hloupě argumentovaného odstavce, který má údajně prokazovat, že Stalin odmítl marxismus. Pochybuji, že se ti rozsvítí.

Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

A jestli skutečně chceš slyšet, co mám proti marxismus, o čem bys chtěl přemýšlet, tak stačí když řeknu jediné - jedním z primárních úkolů zavádění této ateistického filosofie byla snaha zbavit lidi vztahu k Bohu, se všemi bezstrukturními důsledky (řečeno jazykem DVTR) z toho vyplývajícími.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

No vida a je to venku. Podle wiki - bigotnost
"Podle Mayerovy encyklopedie označuje bigotní "přehnaně a nereflektovaně pobožnou a přitom často k jiným postojům netolerantní osobu nebo postoj." Neznamená tedy religiozitu jako takovou, nýbrž úzkostlivé a přehnané dodržování jejích forem, často bez skutečné zbožnosti a mravní opravdovosti. Proto může mít blízko k pokrytectví a svatouškovství."
Bývalý křesťan?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Pe-tri | 07.09.2016

Sio opět jsi nezklamal. Už by se podle tebe dal štelovat jízdní řád. No nic, definitivně tě vypouštím ze zřetele. Hodně štěstí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak prosím

Sio | 07.09.2016

Už jsem tě prokoukl. To nic, každý jsme nějaký. Raději debatuji s Hoxem, líbí se mi, že není pokrytec.

Minister obrany RF Šojgu dostal vysoké slobodomurárske vyznamenanie

Kto je Šojgu? | 05.09.2016


Tieto vysoké vyznamenania dostali tiež Gorbačov, Jelcin atď.

200 rokov uplynulo od tej doby, čo Alexander I. zakázal slobodomurárskemu rádu maltézskych rytierov vstup na územie Ruskej ríše.

https://www.youtube.com/watch?v=cCslLYTviLI
http://raznesi.info/blog/post/6286
http://howded.com/sk/pages/193210

Pjakin:
Šojgu je v súčasnej dobe najvhodnejšia osoba na poste ministra obrany.
Výber Putina bol absolútne správny.
https://www.youtube.com/watch?v=VaCt8j4RiCA

https://duckduckgo.com/?t=disconnect&x=%2Fhtml&q=%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0&ia=web

Re: Minister obrany RF Šojgu dostal vysoké slobodomurárske vyznamenanie

Cico Ciciak | 05.09.2016

- Nerozumiem, prečo zase cpeš, ako už niekoľkokrát v minulosti, niečo niekde, kde to nepatrí, ako taký typický (zrejme platený) trol.

- Šojgu môže byť slobodomurár, ako ním pravdepodobne je aj Fico a bol asi aj Stalin a čo? Čo sa mení na tom, že Stalin vykonal kopec dobrej práce pre ZSSR? Alebo, čo je chybné na uvažovaní Pjakina? Podľa mňa je aj Fico (a Smer ako záruka ako takej stability na SR) u nás najoptimálnejšia voľba v daných podmienkach (určite lepšia než Kotleba), netvrdím, že absolútne najlepšia, to len aby si ma nechytal za slovo. Aj u nás za bývalého režimu, keď si chcel niečo poriadne robiť, tak si musel byť v strane, čo ale neznamenalo, že si sa s tým všetkým, čo reprezentovala, musel na 100% vnútorne stotožňovať.

- Romanovci, ktorých tam nainštaloval západ (Británia) boli zase v "biblickom"/pseudo-kresťanskom ráde.

Takže s nejakými žido-murármi môžeš ísť strašiť leda tak do kostola. :DD Na Zemi bude dobre až potom, keď takých platených provokatérov (vrátane meédií a politikov) ako si ty, bude uvedomelá väčšina totálne a s prehľadom ignorovať a miesto týchto odvecákov si začne všímať podstatné veci, príčiny problémov, prehodnocovať veci okolo seba, vrátane seba samých!

Například

Sio | 05.09.2016

- si pleteš marxismus s trockismem.
- Stalin byl internacionalista, v počátcích podporoval i revoluci v Německu, což je prokázáno líp, ně většina tvých tvrzení. Viz také upomenuté dílko "Ekonomické problémy ...", kap. 9. MEZINÁRODNÍ VÝZNAM MARXISTICKÉ UČEBNICE POLITICKÉ EKONOMIE
atd. atp. Mám toho tolik co říct, že mě budeš ty nebo někdo jiný obviněn ze zanesení diskusního prostoru.

Re: Například

Hox | 05.09.2016

Je dobrým zvykem argumentovat s pomocí argumentů, nikoliv chvástáním, kolik že těch argumentů máš.

Co se týká Stalina, národní kurs ve 30. letech a návrat slova "vlast" do oficiálního slovníku vládnoucí strany byl jeho dílem, po porážce trockistů, jsi mimo.

Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Jak chceš, budu argumentovat, ale ať si pak nikdo nestěžuje, že dost bylo Sia a že je troll.
internacionalismus, tedy autentický, ne ten, co dnes meldují neomarxisté, což jak se zdá je jen modernější název pro trockisty, se s vlastenectvím nevylučuje. Ostatně i Putin nejedná jako nacionalista (to byl Hitler) ale jako vlastenec, který prosazuje multipolární svět, což není nic jiného, než autentický internacionalistický přístup.

Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Skutočne mierové spolužitie (win-win stratégia) jednotlivých národov/štátov môže existovať iba v multi-polárnom svete. Nechápem zmysel napísania tvojho komentu.

Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Snažím se tím říci, že jak Putin, tak Stalin byli autentičtí internacionalisté. Pokud bychom jen na chvíli připustili, že Stalin byl nacionalista, jak bychom se pak mohli bránit obviněním, že byl nacista a stejný, jako Hitler?
Vždyť hlavní rozdíl mezi hitlerovským fašismem a stalinským komunismem spočívá v tom, že v Německu vládnul nacismus. Sobecká forma nacionalismu. Hitler dokázal VĚTŠINĚ Němců zajistit lepší život. Můžeme snad proto říci, že Hitler byl bolševik? Z hlediska Němců možná ano. Z globálního hlediska rozhodně ne. Skuteční bolševici nebojují jen za většinu svého národa a třeba i na úkor národů ostatních. Jsou stoupenci vlastenectví, patriotismu a nikoli sobeckého nacionalismu-nacismu. A v tomto smyslu jsou bolševici internacionalisté. Což na druhé straně neznamená, že musí obětovat svou národní identitu nebo vyválčit kdeco za jiné národy, jak to žádá neomarxismus-trockismus.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Hitler bol fašista, ktorý spolu s jeho fašistickou bandou (vedome/nevedome) parazitovali na svojich vlastných ľuďoch (to skutoční boľševici ako ja :D nerobia!) a ak nevieš, čo fašizmus znamená, tak si to už konečne naštuduj, tie linky tu nedávam len tak pre srandu králikov! Takto sa s tebou nedá vôbec viesť normálna debata, pokiaľ si pod danými pojmami subjektívne predstavuješ, čo sa ti páči! Boľševizmus nerovná sa iba lepší život, pretože lepší život nemusí sa zákonite rovnať aj spravodlivá spoločnosť, čo tá nacisticko-fašistická (t.j. proti-Ľudská) rozhodne nebola! Naštuduj si to! Dám ti to sem posledný krát, inak už s tebou nemienim strácať čas!

Čo je to v skutočnosti fašizmus
----------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html

Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

No, podíval jsem se na to. S některými definicemi souhlasím, s jinými ne. Ale ani ty ani já nejsme etalon pro nikoho dalšího, než pro sebe samé.
Viděl jsi někdy freneticky jásající zfanatizované davy při projevech Hitlera? Prostě a jednoduše - většina Němců v určitém období věřila v to, že Hitler pracuje v jejich zájmu. Než přišlo probuzení. Něco podobného bylo-lze sledovat na Ukrajině.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Odvádzaš pozornosť inam (to isté môžem ja povedať o tvojom názore na marxizmus ako suprovú teóriu :DD). Proste zavádzaš. Režim za Hitlera bol čiste davo-"elitárny", podstata boľševizmu je v podstate koránická (skutočne beztriedna spravodlivá spoločnosť, kde sú si ľudia rovní; Kráľovstvo Božie na Zemi, proste komunistický ideál). Ešte by som mohol súhlasiť s národným socializmom ako ideálom, že je to vlastne taký nemecký boľševizmus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

inkv. | 07.09.2016

Šmankote... kde by se v nacistickém Německu vzal italský fašismus ...
Navíc jaká banda...(v Itálii).. Já osobně Duceho moc nemusím, neb byl socialista a "nadsamec" , KC a katolická akce se od něj dost distancovali... než s nimi uzavřel "modus vivendi" , ale v podstatě to byl takovej "druhej Garibaldi". On ani ten první Garibaldy se se svými odpůrci moc nemazal ... Prostě dobyvatel, sjednotitel, silná ruka ..
Mussoliny uzákonil TRIPARTITU ... , potlačil mafii... nevydal - pokud měl moc v rukou on - "své Židy" (stejně tak jako Franko..)

mínus asi bylo vojenské eskapády sloužící k obnovení Římské říše (s centrem v Římě a s Mussolinim, ne v Berlíně s tím druhým..), sám Musolini si rál na císaře Augusta... - viz i římský pozdrav ... no a podivné účelové spojenectví s jedním zaalpským radikálem...
Ale předtím se spíš kamarádil s konzervativním Maďarskem, střídavě socialistickým a katolickým Rakouskem atd ...
Musoliny je spíše "Regan" nebo "Pinochet", než Hitler ...
jo byl chvástavej, kult síly atd ... jenže to frčelo i jinde ... frčel tam i futurismus... - na druhou stranu podobně jako Koba nešel do výstřelků a nakonec sedohodl s "tradičním světovým řádem" (jako s tradiční italskou KC..) opět podobně jako Koba ..

hele, Hitler to je o něčem úplně jiném.. takové ambice zas Mussolini neměl...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

Mussoliny, Garibaldy, ... vysokoškolák. kromě marxáku ses moc nenechal unášet ani češtinou. ;-)
Beru to jako překlepy.
Nemá moc smysl se nechat unášet detaily z životopisů Mussoliniho nebo Hitlera, jejich ovoce za ně mluví dostatečně. Když jsem si četl v Mein Kampfu, místy jsem také nabýval dojmu, že Hitler chce bojovat za lepší život dělníků.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 05.09.2016

není internacionalista jako internacionalista.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Jo, ale podľa neho marxisti (síce stále neviem, koho tým presne myslí) boli tí praví internacionalisti. Takže z toho vyplýva, že aj Putin je vlastne marxista... :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Upřesněme to. Skuteční marxisté/komunisté/bolševici jsou skuteční internacionalisté. Ale neomarxisté/trockisté, tj. pseudomarxisté/pseudobolševici jsou zároveň pseudointernacionalisté. To, co tu odsuzujeme je pseudointernacionalismus, multikulti atd. Putin byl 20. let členem KSSS, to doufám víte. Neslyšel jsem od něj jediné slovo odsuzující marxismus, je to diplomat. Jako vyšší důstojník KGB zná asi marxismus velmi dobře. Stejně tak Stalin byl považován za znalce marxismu. Pro oba je typický tvůrčí přístup k jakékoli teorii, bylo by zajímavé znát jejich IQ, tipuji nad 150 u obou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

A sme doma...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Nie. Skutočný komunizmus sa vylučuje s marxizmom (projekt GP, falošná, teda nefunkčná teória na zavedenie skutočného komunizmu). A ako som už napísal: boľševik, či už skutočný alebo maskovaný mohol byť súčasne aj marxista, ako aj trockista mohol mať slušne našprtaný marxizmus.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Ty sa hlavne snažíš len zažrato a silou mocou dokázať (samoška bez pádnych argumentov), že marxizmus bola suprová teória, iba nepochopená väčšinou. Pričom sa vyhýbaš ako čert krížu tomu, že za ním stálo globálne zákulisie (GP). Bol/je to globálny projekt, ako som ti písal nižšie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 05.09.2016

Tvrzení, že marxismus je projektem GP jsem už četl. Nicméně žádné důkazy, že tomu tak opravdu je, jsem neviděl. Takže pro mě zůstává ve sféře spekulací.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Aha, tu je principiálny problém. Už mi je to jasné - všetky pádne argumenty, ktoré ti tu boli predostrené, si totiž sám odmietol ako metrologicky nepreukazné, samozrejme si svoje tvrdenie ničím nepodložil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 06.09.2016

Kdopak nám vlastní mienkotvorné světové média, které roztroubili neznámého Marxe na celý svět jakožto světovou senzaci?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 06.09.2016

To je důkaz, že marxismus je projektem GP? Média v 19. a první půlce 20. století nebyla totéž, co dnes. Ani náhodou nebyla všemocná. Ostatně ani podpora marxismu médii mi nepřipadá jako prokázaná skutečnost. Navíc vlastněna tenkrát rozhodně nebyla GP.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 06.09.2016

Máš to metrologicky prokázáno?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Cico Ciciak | 06.09.2016

:DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Kolodej | 06.09.2016

hehe

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

A ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Hox | 07.09.2016

To byl vtípek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

Se poved. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Například

Sio | 07.09.2016

Ale přesto. Měl bych to mít metrologicky podloženo. Třeba tabulkou, kde je procento médií v rukách malých a středních firem, z hlediska počtu vydaných kusů v letech kolem 1875, 1900, 1950, 2000. Tím by se měl prokázat trend ke koncentraci sdělovacích prostředků do několika málo rukou. Sice mi to připadá očividné, ale to se opravdu nepočítá. Já beru myšlenku požadavků na metrologickou průkaznost lyrických věd opravdu vážně a plně souhlasím s tezemi, které jsou na téma opomíjení tohoto požadavku napsány v Základech sociologie.

Re: Re: Re: Re: Re: Například

Přemek | 09.09.2016

Spor je díky pojmové neurčitosti. Internacionalismus jako pojem znamená zcela jednoznačně společné (či spíše jednotné) mezinárodní řízení. V kontextu tohoto je dobré si povšimnout harmonizačních tendencí v EU, zejména jejich obsahu a toho, kdo a proč je jako procesy vyvolal. Mladí lidé tíhnou k idealizaci, mladého Džugašviliho nevyjímaje. Podstatné je u něj včasné pochopení národního determinantu společenského rozvoje. Zde bych rád připomněl, že historie je věda falšovaná vítězi a vládci a že zamlčuje euroasijskou protoslovanskou a slovanskou civilizaci na eurasijském kontinentu - Velkou Tartárii. To je kořen ruského vlastenectví a idejí spravedlnosti a spolupráce, který občas někdo na vztek GP zvedne z prachu. Když se národ dobrovolně nechá řídit jiným národem či nadnárodní entitou, jde o jeho existenční ohrožení. Proto Stalin i Putin nejsou internacionalisté, ale vlastenci usilující o férovou spolupráci s jinými zeměmi. Pamatujme, že suverénní aliance zdola nejsou vazalské mesaliance shora.

Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Marxizmus (globálny projekt vytvorený GP - fakticky sa jednalo o diktatúru judaizmu nad celým svetom, skrytú do príslušného ideologického závoja) je falošná teória na vybudovanie komunizmu * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * a na pochopenie psychického trockizmu ako psychického javu si tiež môžeš prečítať knihu * http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok/ *.

Re: Například

Cico Ciciak | 05.09.2016

Tak vytvor nejaký článok.

poznámka

Petrus | 05.09.2016

Židobolševizmus má vlastne poukázať na to, že po VOSR sa mnohí boľševici stali marxisti, alebo vedome, či nevedome spolupracovali s revolúciou, teda aj trockistami. Nakoniec aj Lenin bol povodne trockista(tak sa prejavoval) a Stalin bol tiež človek, o ktorého sa hodne vtedy opieral a vybavoval pre neho mnohé nepríjemné záležitosti. Iná vec je, že Stalin, keď sa dostal konečne k moci dokázal, že je skutočný boľševik.
Vzhľadom na spolupráou marxistov - trockistov v tých revolučných rokoch, potom mnohí ĺudia v Európe si spájali boĺševikov s komunistami a s Marxom. Nevideli rozdiel.

Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

oprava :

Vzhľadom na spolupráu marxistov - trockistov s boľševikmi v tých revolučných rokoch, potom mnohí ĺudia v Európe spájali boĺševikov s komunistami a s Marxom. Nevideli rozdiel.A preto ten výraz. A ,že hlavne Žida v tých časom reprezentovali a šírili Marxove učenie v Rusku je známa vec.


 

Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Židia mali v ZSSR zo začiatku aj väčšinu v politbyre, aj to židov u ľudí asociuje s boľševikmi, teda aspoň v ich hlavách.

Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Aj tak sa to dá povedať.

Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Ale prečo tam mali zo začiatku väčšinu? Tu je to vysvetlené od Lin:

"Jedná se o výnos cara Alexandra III. z r. 1887. Jmenoval se "Výnos o omezení gymnazijního vzdělání" a doporučoval ředitelům "vyššího" vzdělávání (dnes - středoškolského) brát při přijímání žáků do úvahy i "rodinné poměry" - tj. jak je rodina schopná studenta při studiu zabezpečit. V tom výnosu se přímo psalo, že se školy osvobodí od dětí kočích, pradlen, kuchařek, trhovců, protože ty až na výjimky nemají co usilovat o vyšší vzdělání.
Proto se zažil název - výnos o kuchařčiných dětech.
Důsledky - základna vzdělaných lidí, schopných řídit společnost na jakémkoli stupni, se tím velmi zúžila. A hlavně - vzdělanost se omezila jen na "elitu", která v každé davoelitární společnosti (mj.) rozhoduje o "vládci" = o politice.
Pjakin ve svém hovoru říká, že o ruské "revoluci" (1917) se rozhodlo již tehdy - při podpisu výnosu "o kuchařčiných dětech". Carský trůn nesvrhli "komunisti - revolucionáři" , ale právě ruská elita s vydatným přispěním samotných členů carské rodiny.
Již v r. 1887 bylo rozhodnuto a k této "změně" byl vychováván i patřičný kádr a právě ten nastoupil na "revolucí" uvolněná mocenská místa.
Pjakin také narazil na zdůvodnění porevolučních "židovských kádrů" - proto na vedoucích místech i mnoho židů, protože ti si ve své hermeticky uzavřené komunitě vždy vychovávají vyhovující kádry.
Má poznámka - je dobré se zamyslet, k čemu slouží zpoplatněné "vyšší" vzdělávání = jaké kádry pak obsazují řídící pozice. Je dobré si také uvědomit, jaký kádr získáme v člověku po uši zadluženém, do konce života splácejícím své "vzdělání".
O Výnosu se podrobněji mluví v první části článku O sakrálnosti moci: * http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-1-/ *"

Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Isteže je zlé, keď sa zamedzí vzdelávaniu chudobných, pričom mnohí možu byť extra talentovaní. To tiež zásadne prispelo k pádu cárskeho režimu.
Ale revolúcia, ako aj marxizmus bola spolu s cvičenými revolucionármi do cárskeho Ruska organizovane importovaná a finacovaná. Bez tohto by tam režim nepadol.
Zdovodnenie , že tie posty obsadili židovské kádre nebolo len o tom, že Židia dbali na vzdelanie a nebolo iných kádrov, ale skor v tom, ako Židia prakticky celosvetovo fungujú a vzájomne sa podporujú, a to platí dodnes.
Nemá zmysel to tu podrobne rozoberať.

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Uniká ti množstvo faktov (vlastné stereotypy nepustia? - skôr si myslím, že to robíte so Sio/nistom/ účelovo, proste kalíte vody, aby ste mohli, a tí, čo za vami stoja, využívať zmätok a kaleidoskop v hlavách oviec) a preto furt len tá obohraná písnička: zlí-zlí židia, dobrí kresťania, cirkev a chudák cár a boľševici hrdlorezi, ktorí ich vraždili. Tu o tom píšem viac:

V skratke sa dá o VOSR a veciach s ňou spojených spomenúť nasledovné: VOSR bol prirodzený/objektívny proces (GP dlhodobo vytváral príslušné podmienky/predpoklady pre revolúciu v Rusku, vedome/nevedome realizované ruskou "elitou", hlavne hlupákom posledným cárom, a prolhanou RPC, až to nakoniec dospelo do takého stavu, že revolúcia bola objektívne neodvratná/nevyhnutná a nedalo sa jej už zabrániť! - boľševici sa následne iba snažili vyčistiť ten odporný chliev a zachrániť Rusko a jeho národy!), reakcia ľudu (väčšiny) na zlyhanie cárskej (pôvodne západom nainštalovanej) moci (Romanovcov) a pseudo-kresťanskej ideológie (tiež pôvodne nainštalovanej pánmi západu; nemajúcou nič spoločné s pôvodne dobrou filozofiou života v rámci svedomia, /ne/obyčajného Človeka Issu) reprezentovanej lživou RPC v Rusku! Proste ľudia už prirodzene/objektívne prestali veriť cárskym a biblickým sľubom (báchorkám) * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html * a chceli už konečne začať žiť počas svojho života dôstojne ako ľudia a nie až na "onom" svete, ako im zhruba 1000 rokov sľubovala cirkevná hierarchia (RPC)!
...

VOSR a veci s ňou spojené
-------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/07/vosr-veci-s-nou-spojene.html

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Tu nejde len o talentovaných, ale o všetkých ľudí! Čím viac vzdelaných a rozhľadených ľudí v štáte, tým lepšie! Z toho aj to slávne Leninovo (parafrázujem): Riadiť štát musí vedieť každá upratovačka! Revolúcia by neprebehla, keby neboli k nej vytvorené potrebné podmienky globálnym zákulisím, skrze "elitu" Ruska, jej hlupotou a zradou, kapišto?! A cársky režim nezvrhli boľševici, tí zvrhli až dočasnú vládu, prečítaj si ešte raz ten príspevok od Lin, tam o tom píše!

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

A áno, súhlasím, určite, o svetovom vplyve židov ako takých sa tu nemá moc zmysel rozpisovať, ja som si už svojou "anti-sionisticko/chazarskou" fázou svojho samo-štúdia už dávnejšie prešiel, keď som s "konšpiračnými" teóriami začínal. Avšak teraz som už o niečo ďalej. Len v skratke: GP realizuje svoj projekt globalizovania sveta po biblicku a tak je pochopiteľné, že dáva prednosť hlavne judaistickým riadiacim kádrom, hoci predstavujú len nepatrný podiel z celkovej svetovej populácie. Otázka znie: Čo s tým mi svetová väčšina ne-gojímov/oslov hodláme urobiť, či len furt a aj naďalej nariekať, alebo čo tak ich postupne vystriedať? Na to ale treba mať aj nejaké adekvátne znalosti ako židia, že?

Re: poznámka

Sio | 05.09.2016

Patrně ani Pjakin nevidí rozdíl, když vyhlásí do éteru, že komunismus a bolševismus jedno jest.

Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Lenin bol revolucionár, ale čo viem, tak nie v zmysle permanentnej celosvetovej (pseudo)socialistickej revolúcie ako Trockij, a nevypadal ani na psychického trockistu (t.j. posadnutého človeka, tvrdiac jedno a pritom robiac opak...).

Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Existovali aj (skutoční) boľševici/komunisti-marxisti (marxizmus ako teória im neuberala na ich boľševickom/komunistickom sveto-názore). Aj Stalin bol zo začiatku boľševik/komunista-marxista.

Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

Lenin nikdy trockista nebyl, kdyby byl, neuzavřel by litevský mír, což nebylo v plánech trockistů a GP. Tím jim udělal čáru přes rozpočet, v tom je jeho zásluha.
Jinak ten komentář je matení pojmů, židé (jako skupina, nikoliv jednotlivci) a bolševismus jsou vzájemně se vylučující pojmy. V české kotlině se pod "židobolševik" myslí židotrockisté = menševici, což do sebe naopak logicky zapadá.

Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Lenin bol revolucionár, ktorého úlohou bolo šíriť revolúciu po svete využijúc Rusko ako nástroj rovnako ako to chcel Trockij a od rovnakých mocenských kruhov mali školenia a finacovanie revolúcie. Až neskor zmenil postoje. Ten Brestlitovský mier bol uzavretý preto, že k tomu bol Lenin donúteny a keďže bol stratég vedel, že až to neurobí tak jeho vznikajúci režim v Rusku može padnúť. A ten režim mal prednosť pred potupou, toho mieru a stratou územia, pretože bez režimu a konsolidácie Ruska by svetová revolúcia skončila.Veď tam bola občianska vojna, červená armáda len vznikala a boli tam jednotky, bielogvardejci oddané cárovi, ktoré chceli naspať získať Rusko.V Petrohrade bol v tom čase prídelový systém.Hlavný delegát, ktorý viedol jednanie o mieri bol Trockij, hádam to vieš. Spočiatku mali odlišné názory, ale neskor dali za pravdu Leninovi, keď Nemecko začalo útočiť.
Moj komentár - židobolševizmus nie je matenie pojmov.
Mnohí boľševici prešli na stranu revolúcie a vtedajší režim v Rusku ovládli židia (školení revolucionári importovaní do Ruska) boli na takmer všetkých doležitých postoch štátu. Takže pojem židobolševizmus vystihuje vtedajšiú moc v Rusku i keď, samozrejme, bolševizmus skutočný sa absolútne líši od trockizmu.
Tento pojem židobolševizmus sa potom udomácnil aj v Európe.
Možno šlo aj o sprofanovanie skutočného bvolševiského hnutia. Až sa aj dne spýtaš, čo je to bolševizmus, vačšina ĺudí nemá šajnu, maximálne povie, že sú to ruskí komunisti a revolucionári.

Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Lenin uzavrel Brestský mier preto, lebo nebol (šialený psychický) trockista ako Trockij/Bronstein, ktorý naopak uzavrieť mier odmietal, pretože bol agentom globál. zákulisia, zasvätený do plánov GP na realizáciu permanentnej celosvetovej "socialistickej" revolúcie, ktorá sa mala rozšíriť z Ruska do celého sveta a v ktorej malo Rusko nakoniec zhorieť a rozpadnúť sa. Tým, že ho podpísal, tak poriadne urobil škrt plánom GP. Dokonca som sa v nejakých zdrojoch dočítal, ako sa údajne Lenin so Stalinom smiali plánom Trockého na rozpútanie permanent. celosvet. "socialist." revolúcie a pokladali to za čistú fantasmagóriu. Lenin bol určite tiež do niečoho zasvätený a plánoval svoju revolúciu, ale to mu vôbec neuberá na tom, že presvedčením to bol skutočný boľševik a nie zamaskovaný trockista-boľševik.

Pojem žido-boľševizmus je rozhodne účelová manipulácia, ktorá u obyčajných ľudí vyvoláva to, čo aj má: že boľševici boli vlastne nejaká banda platených židákov z Wall Street-u, ktorí mali príkaz rozpútať revolúciu a ovládnuť Rusko v prospech západných nadnárodných bankstrov, čo je samozrejme nonsens. To boli trockisti. Treba rozlišovať boľševizmus ako dávny špecifický jav Ruskej civilizácie, ktorý charakterizuje hlavne túžba po vybudovaní spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom a parazitizmu jedných na druhých, existujúci už dávno pred Leninom, a potom boľševizmus ako frakcia, ktorá sa vytvorila v RSDRS a neskôr úplne osamostatnila.

Čo sa týka počiatočného vysokého zastúpenia židov v politbyre, tak si niečo zisti o cárskom výnose o "kucharčiných deťoch".

Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Na čele bolševickej frakcie sociálnodemokratickej strany Ruska stál v 1917 Lenin.To, čo nasledovalo po novembri 1917 v Rusku bolo jeho dielo uskutočnené rukami bolševikov. A to, čo sa s Ruskom stalo nebolo rozhodne povodné učenie bolševikov. Bolševici sa potom v 1918 sa premenovali na komunistickú stranu.
Podrobnejšie sa o tom rozpisovať nemá význam.
Bolševikov riadili importovaní revolucionári, hlavne židovského povodu.Preto sa zažil termín židobolševizmus.
Až si myslíš, že Lenin bol neviniatko a bol dobrý veľký bolševik, tak vieš hodne málo z toho, čo sa vtedy skutočne dialo v Rusku a Petrohrade.
Pravdou je, že neskor sa vo svojich záujmoch a názorovo rozišiel s Trockým, ktorý mal iný názor na postup a vedenie ZSSR.
S tým Brest mierom si stojím za tým, čo som napísal. Tvoj odlišný názor na to je tvoja vec.

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

> To, čo nasledovalo po novembri 1917 v Rusku bolo jeho dielo uskutočnené rukami bolševikov.

účelová manipulace nebo neznalost dějin, v listopadu 1917 měla RSDRP 300.000 členů, v únoru 1917 20-30 tisíc. Z těch 300.000 bylo bolševiků cca 10%, drtivou většinu mocensky významných postů po r. 1917 obsadil svými lidmi Trocký a první sovětské vlády byly z 90% z židů, říct že to co se dělo bylo uskutečněno rukama bolševiků může jen naprostý ignorant. Bolševici získali navrch nad trockisty teprve ke konci 20. let, když Stalin vyhlásil leninský nábor do strany a vstoupilo tam několik set tisíc lidí, kteří byli ještě nedávno negramotní, ale měli zdravý selský rozum.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Dobrý argument. Petrus tvrdí, že boľševici na čele s Leninom uskutočnili sami VOSR, resp. započali, proti čomu ja osobne nenamietam. A mám dojem, že v diskusii voči tomuto nie sú tiež žiadne námietky a píše sa o tom aj na wiki. Ide o to, že boľševici nezačali rozvracať štát (Petrus naopak tvrdí, že za to môžu?), lebo na to ani nemali dostatočnú kádrovú bázu, ale ho dávať znova dokopy, čo spomínal v poslednom videu aj Pjakin. Nech ešte Petrus napíše, v čom nesúhlasí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 06.09.2016

Robiť z Lenina nejakého nepriateľa Trockého na začiatku revolúcie v Rusku je nezmysel.Boli to blízki spolupracovníci, rovnako aj donorov, ktorí ich finacovali mali rovnakých.
Príklad :

V 1917 zvolal Lenin prísne utajenú schodzku do Petrohradu, kde hlavní boľševickí predstavitelia ústredného výboru bolševickej strany vydali osudné rozhodnutie, získať moc násilným prevratom, takže žiadne zbieranie moci zo zeme.
Zúčastnilo sa 12 osob, 4 Rusi(vrátane Lenina i keď ten bol 1/2 alebo 1/4 Žid), 1 Gruzínec(Stalin), jeden Poliak(Džeržinskij a šesť Židov)

Na riadenie prevratu bolo vytvorené 7 členné politbyro. 2 Rusi(Lenin, Bubnov),1 Gruzínec (Stalin), 4 Židia(Trockij, Sokolnikov, Zinoviev, Kamenev).V petrohradskom Soviete, kde bol predseda Trockij zostavili 18 členný revolučný výbor, ktorý mal realizovať prevzatie moci, atď.Mohol by som pokračovať. Trockij na posilnenie režimu zakladá v 1918 Červenú armádu, Trockij spolu s Leninom boli spolupracovníci v revolúciií v Rusku.S tým nikto nič neurobí.
Importovaní, vyškolení Židia, ktorí prišli zo zahraničia a boli dobre organizovaní a finacovaní zvonka západnými bankármi, dá sa dohľadať ktorými tam zorganizovali revolúciu.Bez tejto logistiky by to nešlo. Už predtým bola infiltrovaná bolševická strana a obsadené vrchné miesta vo vedení týmito revolucionármi. Učenie bolševikov bolo pozmenené, už dávno predtým v prospech marxizmu, na tom sa dlho pracovalo, aby bol marxizmus hodne totožný s povodnými myšlienkami bolševizmu, ale povodní bolševici si nemali všimnúť, elitárny fašizmus marximu, cez diktatúru proletariátu, pričom to mala byť diktatúra budúcej Komunistickej strany.Až píšem, že bola revolúcia prevedená rukami boľševikom, tak áno boli nástrojom, ktorí bol na to použití, rovnako ako Červené gardy a všetci, ktorí si vtedy mysleli, že bojujú za boĺševické ideály, pričom bojovali za elitárne ideály importovaných revolucionárov židovského povodu. Praví boĺševici boli oklamaní a zneužití.Samozrejme, tá infiltrácia v spoločnosti nebola otázkou jedného roka,ale dlhého obdobia, vrátane politických strán.
Kerenskíj má tiež ohromnú zásluhu na VOSR a víťazstve Lenina, ako predsedy boĺševickej strany v Rusku, ktorá bola ovládnutá.
S tým nič neurobíš, že boĺševická strana podliehala a bola infiltrovaná a ovládnutá týmito revolucionármi.A ovládnuté a pozmené bolo rovnako boľševické učenie a ich ideály, ktoré nikdy nemali viesť k diktatúre, genocíde alebo teroru.

"účelová manipulace nebo neznalost dějin, v listopadu 1917 měla RSDRP 300.000 členů, v únoru 1917 20-30 tisíc."

Skutočné prevzatie moci nebolo v únoru 1917, ale až v listopadu 1917.V rusku dovtedy panovalo dvojvládie, dfočasná vláda a revolučné soviety.


 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 06.09.2016

Lenin a Trocký měli různé zdroje financování, první nepravda. V okamžiku kdy se bolševici rozhodli převzít moc, stát už defakto téměř neexistoval, nebýt jich, Rusko se zanedlouho rozpadne na kusy, tolik k "revoluci".
Trocký a Lenin měli spory, Lenin prosazoval Stalina jako protiváhu Trockému, o kterém neměl dobré mínění.

Jestliže v bolševické straně převzali moc trockisté a židé, pak už byla bolševická jen formálně navenek a její činnost neměla s bolševismem nic společného, což potvrdila historie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 06.09.2016

Tak budeme slovíčkariť ? Kto finacoval Lenina vo Švajčiarsku ? Cárske Rusko,Rusi, alebo určité západné banky ?
Kto financoval Trockého revolucionárov neboli to tiež určité západné banky ? A kto bol vlastníkom tých bánk ? Nemali náhodou tie osoby rovnakú národnosť bez ohĺadu na štátnu príslušnosť ? Preto píšem o rovnakých donoroch, narážajúc na ich skutočnú národnosť.A teraz chceš riešiť, či bol Lenin agent Nemecka alebo agent iného štátu a Trockij tiež ? Alebo budeme riešiť, kto konrétne organizoval, a to finančne revolúciu v Rusku ? Pretože bez financií by to nešlo, čo hádam uznáš.

"Trocký a Lenin měli spory, Lenin prosazoval Stalina jako protiváhu Trockému, o kterém neměl dobré mínění."

Nič to nemení na tom, že na začiatku spolupracovali na revolúcií.Veď Lenin vyslal ako šéfa Trockého, aby riešil Breslitovskú dohodu o mieri.Nedá sa poprieť ich vzájomná spolupráca aspoň v tých začiatkoch.

"Jestliže v bolševické straně převzali moc trockisté a importovaní židé, pak už byla bolševická jen formálně navenek a její činnost neměla s bolševismem nic společného, což potvrdila historie."

Správne a trockisti vykonávali svoj program cez túto bolševickú stranu, schovávajúc sa za nálepku, že je bolševická. A preto sa zaužíval pojem židoboševická revolúcia, pretože bolševickú stranu ovládli Židia(trockisti) a sprofanovali tým aj dobrú značku boĺševickej strany a napriek nelogickosti tohto slovného spojenia sa to tak zaužívalo v tých časoch.
Bolševizmus ako program a strana bol takto sprofanovaný ,pretože nekonal v Rusku skutočnú boľševickú agendu, ale agendu trockistov..

" V okamžiku kdy se bolševici rozhodli převzít moc, stát už defakto téměř neexistoval, nebýt jich, Rusko se zanedlouho rozpadne na kusy, tolik k "revoluci".

Bolševická strana na čele s Leninom neprevzala moc len tak zo zeme. Ale nechce sa mi tu už hádzať mnoho dokazov, ako bola revolúcia roky v Rusku pripravovaná, organizovaná, kto sa na nej podielal vrátane ruskej šlachty.
A Lenin ako šéf vtedajšiej revolúcie sa rozhodne nesprával ako správny boľševik, o tom svedčia hneď aj zákony, ktoré shvaľovala vtedajšía sovietska vláda, dekrét,že antisemitizmus je trestný, teda prvý režim na svete, ktorý prísne trestal protižidovské nálady.Prvý režim, ktorý legalizoval potraty, atď. Lenin vtedy ako šéf v krajine nemal moc ?
Tvrdiť, že Lenin bol od začiatku dobrý boĺševik, ktorý sa dištancoval od Trockého,ktorý tam všetko hneď a od začiatku ovládal a mal pod palcom je nesprávne.Že sa názorovo neskor rozišli je vec druhá.
Posudzovať Lenina ku koncu a posledné roky života je aj sporné, pre pohlavnú chorobu, ktorou sa nakazil údajjne v roku 1902 vo Francúzsku v nejakom bordeli a tá ako iste vieš v konečnom štádiu úplne ovplyvní intelekt.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

"Tvrdiť, že Lenin bol od začiatku dobrý boĺševik, ktorý sa dištancoval od Trockého, ktorý tam všetko hneď a od začiatku ovládal a mal pod palcom je nesprávne."

A kto to tvrdí?! Tie dojmy si si vytvoril len sám vo svojej hlave. Ja som len písal, že Lenin bol podľa mňa skôr (revolučný) boľševik než (psychický pošahaný) trockista. Bol predsa v v tej frakcii už od začiatku. A keď podpísal Brestský mier, tak sa zachoval ako boľševik (prihliadajúc na väčšinu - ale neviem, či si to uvedomoval, alebo nie, čo je nakoniec asi jedno). Nechcel som ale z neho robiť nejakého svätca, čo nerobím ani zo Stalina (z nikoho - a ovečky by nemali ani z RKC, Ježiša...). Nám, čo chodíme na tieto stránky a čítame tu články, sú tieto veci o židoch a ich spojením s revolúciou v Rusku, myslím, veľmi dobre známe (takže si nemyslí, že nám tu píšeš niečo nové - vidieť, že si si dobre na nete našprtal sionistov, to ti nikto neberie, takže tie náznaky, že vieme o tom málo, si radšej nechaj), ale tieto stránky idú ešte hlbšie, k pravej podstate (nielen boľševizmu, ale celého biblického projektu, vrátane judaistov, ako jeho realizátorov v prospech GP)! Taktiež, aspoň ja osobne veľmi dobre chápem, že GP mal toto revolučné obdobie (tento objektívny proces, ktorý bol už nezvratný, ku ktorému GP vytvoril vhodné podmienky skrze tupú a zradnú "ruskú elitu") v Rusku veľmi dobre podchytené (o čom stále píšem), ale aj tak sa mu revolúcia úplne nepodarila podľa jeho plánov, aj vďaka boľševikom (teraz nemyslím skutočných alebo neskutočných, ale celkovo ako odhodlanej sile niečo spraviť so svojou krajinou)! Ďalej je už zbytočné sa tu rozpisovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Po menšej úprave:

"Tvrdiť, že Lenin bol od začiatku dobrý boĺševik, ktorý sa dištancoval od Trockého, ktorý tam všetko hneď a od začiatku ovládal a mal pod palcom je nesprávne."

A kto to tvrdí?! Tie dojmy si si vytvoril len sám vo svojej hlave. Ja som len písal, že Lenin bol podľa mňa skôr (revolučný) boľševik-marxista než (psychický pošahaný) trockista. Bol predsa v tej boľševickej frakcii už od začiatku a pochybujem, že len tak bez vlastného presvedčenia, iba ako agent, ktorý sa dokonale pretvaroval. A keď podpísal Brestský mier, tak sa predsa zachoval ako boľševik (prihliadajúc na väčšinu - ale neviem, či si to uvedomoval, alebo nie, čo je nakoniec asi jedno). Nechcel som ale z neho robiť nejakého svätca, čo nerobím ani zo Stalina (z nikoho - a ovečky by nemali ani z RKC, Ježiša, Mohameda...). Nám, čo chodíme na tieto stránky a čítame tu články, sú tieto veci o židoch a ich spojením s revolúciou v Rusku, myslím, viac-menej známe (takže si nemyslí, že nám tu píšeš niečo nové - vidieť, že si si dobre na nete našprtal sionistov/chazarov, to ti nikto neberie, takže tie náznaky, že vieme o tom málo, si radšej nechaj), ale tieto stránky idú ešte hlbšie, k pravej podstate (nielen boľševizmu - ako javu, ktorý v ruskej spoločnosti existoval už dávno pred Leninom, existuje aj dnes a bude aj v nejakej forme v budúcnosti; ale k podstate celého biblického projektu, vrátane judaistov, ako jeho realizátorov v prospech GP)! Taktiež, aspoň ja osobne veľmi dobre chápem, že GP mal toto revolučné obdobie (tento objektívny proces, ktorý bol už nezvratný /nakoniec by tu revolúciu spustil niekto iný/, ku ktorému GP vytvoril vhodné podmienky skrze tupú a zradnú "ruskú elitu") v Rusku veľmi dobre podchytené (o čom stále píšem), ale aj tak sa mu revolúcia úplne nepodarila podľa jeho plánov, aj vďaka boľševikom (teraz nemyslím skutočných alebo neskutočných, ale celkovo ako odhodlanej sile niečo spraviť so svojou krajinou)! Ďalej je už zbytočné sa tu rozpisovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

"Bolševická strana na čele s Leninom neprevzala moc len tak zo zeme. Ale nechce sa mi tu už hádzať mnoho dokazov, ako bola revolúcia roky v Rusku pripravovaná, organizovaná, kto sa na nej podielal vrátane ruskej šlachty."

Hox to sám vo svojom článku naznačuje, že v tom mali prsty žido-zednári, takže sa určite nemusíš rozpisovať, je nám to veľmi dobre známe (ak si dobre pamätám, tak sa o tom píše aj v tomto fajnovom článku * http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-1/ *). To len ak si to nevedel, ak si tu nový na týchto stránkach...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Pe-tri | 06.09.2016

Lenin - přesvědčený revolucionář v tom smyslu, že zřejmě primárně z osobních důvodů nenáviděl carský režim a celé své snažení věnoval jeho porážce (podporován v tom zejména Německem). Jak teoreticky, kdy se zhlédl v marxismu, na jehož základu pak organizoval praktické kroky, založené na jeho výroku: my komunisté jsme jakobíny 20.století (už v roce 1895 sjednocuje v Petrohradě opozici v jednotnou dělnickou organizaci na marxistických základech). Těmito předpoklady padl do oka vykonavatelům Rothschildovy závěti/směrnice ohledně Romanovců. Ti (Jacob Shiff) jej proto dali do kopy se svým klíčovým agentem pro Rusko Trockim a voalá - carský režim padá, Romanovci jdou ke katovi a občanská válka v Rusku začíná a WW1 končí. A trvá to ještě cca 8 let po Leninově smrti, než se ukáže, že Trockij definitivně prohrává a kormidla se definitivně chopí Stalin, který následně tvrdě likviduje trockistickou opozici a obrací kormidlem politického vývoje v SSSR (uskutečňuje klíčový manévr, v konečném důsledku vedoucí k WW2).
...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Sio | 06.09.2016

"Těmito předpoklady padl do oka vykonavatelům Rothschildovy závěti/směrnice ohledně Romanovců."
A proto jako dopustili, aby po roce 1895 šel na tři roky do vyhnanství na Sibiř? To mělo být něco jako 40 let na poušti ro Židy v menším, předpokládám ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Pe-tri | 06.09.2016

To má být co za otázku ? Výraz tvého nechápání nebo smutný pokus o ironii ? Neznáš fakta od 1895 přes 1905 k 1917 ? Kdy byl držitel moci do 1917 v Rusku ? Kdo ho poslal do vyhnanství jiný než carský režim ? A do Německa odešel až po vyhnanství, které ho určitě z jeho nenávisti k carismu nevyléčilo ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

inkv. | 07.09.2016

Taky perfektní příspěvek !!
SOUHLAS, naprostý ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 06.09.2016

> S tým nič neurobíš, že boĺševická strana podliehala a bola infiltrovaná a ovládnutá týmito revolucionármi.

Tvrdím od začátku totéž, umíš číst?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 06.09.2016

Iste, asi som ťa nesprávne pochopil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Nakoniec si sám potvrdil, že to vlastne neboli boľševici, ale infiltrovaní židovskí agenti globál. zákulisia! Teda nie je správne absolútne/primárne spájať infiltrovaných židov pracujúcich v prospech globál. zákulisia s boľševikmi v Rusku ako takými, lebo z toho vznikajú takéto zavádzajúce polopravdy. Treba to rozdeľovať, že významné posty boľševikov boli účelovo infiltrované židmi. Skutočnosť jasne hovorí, že boľševici (myslené vo všeobecnosti ako hnutie/strana/sila) vlastnými rukami zachránili Rusko pred rozpadom a likvidáciou, ktorú im GP nachystal (aj tým, že Lenin navzdory plánim GP podpísal Brestský mier a zmaril mu tým uskutočnenie celosvetovej marxist. revolúcie - ak tvrdíš, že to urobil na príkaz GP, tak s tým nesúhlasím). Ale vďaka, že si to takto priblížil a vlastne aj osvetlil pre obyčajných ľudí, kto boli skutoční boľševici a kto infiltráti (hoci mne sú to viac-menej známe veci).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Hox: "účelová manipulace nebo neznalost dějin, v listopadu 1917 měla RSDRP 300.000 členů, v únoru 1917 20-30 tisíc."

Reakcia Petrusa ha Hoxa: "Skutočné prevzatie moci nebolo v únoru 1917, ale až v listopadu 1917.V rusku dovtedy panovalo dvojvládie, dfočasná vláda a revolučné soviety."

Hox podľa mňa narážal na to, že sa nejednalo o skutočných boľševikov ale "boľševikov"-trockistov. Takže v listopadu logicky nemohli skutoční boľševici prevziať moc. Jednalo sa hlavne o (psychických) trockistov (to že tam možno boli aj psycho-trockisti, ktorí sa cítili ako boľševici, ale v skutočnosti konali opak, než deklarovali, ako typický psycho-trockista, t.j. skutočnými boľševikmi neboli, je vec druhá) a inú cházku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Aké bolo presne pôvodné učenie boľševikov a ako bolo následne konkrétne pozmenené Leninom (ktorý tam bol v podstate od začiatku) a marxizmom?! Máš na to nejaké pádne dôkazy, vierohodné zdroje, linky?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 07.09.2016

Ako presne tí importovaní agenti-židia z vonku postupne (alebo naraz?) opanovali boľševické hnutie? Je aj Kotleba a "jeho" ĽSNS (od začiatku, alebo už-teraz) pod palcom?

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Dokonca aj posledne Pjakin vo videu na konci spomenul, kto mal najväčší podiel na rozvracaní Ruska a rozhodne to neboli boľševici na čele s Leninom. Tí sa ho naopak práve pokúšali dať dohromady! Októbrová revolúcia, ak by sa nezačala roku 1917, tak by sa začala o rok+- neskôr! Bol to objektívny proces na spadnutie, zavinený hlavne "ruskou jelitou". GP potreboval riadiť revolúciu v Rusku jemu vyhovujúcim smerom, ale boľševici mu urobili škrt cez rozpočet. Inak moc som nepochopil, v čom si rozporuje moje tvrdenie o Brestskom miery podpísanom Leninom s tým tvojim. Ak myslíš, že ho podpísal preto, lebo mu to GP prikázal, tak sa pletieš. GP práveže naopak potreboval, aby sa revolúcia začala šíriť ďalej aj na západ a Brestský mier akurát zmenšil revolučné napätie v Európe. O tom, že pojem žido-boľševizmus je účelová manipulácia a že treba rozlišovať jeho podstatu, ktorá existovala dávno pred Leninom, som už písal vyššie. Inak, ja netvrdím, že bol Lenin neviniatko (to nebol ani cár, RPC a vtedajšia "kresťanská elita"), nepoznal som ho osobne, len že bol presvedčený boľševik. Dokonca ani nikde netvrdím to, že židia a globálne zákulisie (GP) nemali podiel na rozpútaní, riadení revolúcie a ZSSR po nej. Tak už prestaň láskavo vymýšľať a radšej argumentuj, kľudne aj nejakými linkami/zdrojmi (hoci validita nimi poskytnutých informácií sa nedá nabetón overiť).

Re: Re: Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

Trockisté a bolševici byli nepřátelé na život a na smrt, židé byli v drtivé většině trockisté. V jakém smyslu pojem "židobolševik" není matení pojmů?
> Mnohí boľševici prešli na stranu revolúcie
Oni snad byli proti revoluci? Za revoluci bojovali od svého vzniku.

Co chápeš pod "bolševici"?
Jestliže se "bolševizmus skutočný absolútne líši od trockizmu", v jaké smyslu pojem židobolševizmus "vystihuje vtedajšiú moc v Rusku"?

Re: Re: Re: Re: poznámka

Petrus | 05.09.2016

Lenin stál v 1917 na čele bolševikov a spoločne s Trockým riadil to, čo sa v Rusku dialo s ďalšími importovanými revolucionármi, hlavne židovského povodu na vrcholných miestach.A na začiatku si aj dobre rozumeli.
Povodní bolševici boli za revolúciu, ale nie v štýle, ktorú tam doniesli importovaní revolucionári s Leninom a spol.Ich učenie bolo pozmenené, strana infiltrovaná, niektorí sa prisposobili a pridali sa na stranu politiky importovaných revolucionárov židovského povodu, ktorí stranu ovládli.
Bolševickú stranu, teda, frakciu, ktorá sa premenovala na komunistickú v roku 1918 začal Stalin čistiť od trockistov, keď získal moc.Nebolo to náhodou tak, že v komunistickej strane v ZSSR sa nachádzali ako trockisti, tak aj stalinisti, teda tí, čo uznávali povodné učenie bolševizmu ? Pričom Stalin nedokázal do konca života vyčistiť poriadne a hĺbkovo stranu od trockistov, veď samotný chruščov, Stalinov blízky spolupracovník bol jeho úhlavný nepriateľ a trockista.

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Hox | 05.09.2016

takže to co se dělo bylo rukama bolševiků jak píšeš výše, nebo rukama "importovaných židů", kteří obsadili všechny mocenské posty?

Re: Re: Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 05.09.2016

Stále čakám na nejaký argument, že Lenin nebol presvedčený boľševik. Pripomínam, že Lenin bol vodcom boľševickej frakcie RSDRS už od roku 1903, takže to nie je tak, že by do strany prišiel aj s importovanými revolucionármi židovského pôvodu v zapečatenom blaku v roku 1917, pozmenil jej pôvodné učenie z boľševického na "leninské ne-boľševické" a zrealizoval revolúciu v Rusku. Vôbec neviem, o čo ti ide. Skús jasne, v pár bodoch napísať, s čím nesúhlasíš.

Re: Re: Re: poznámka

Cico Ciciak | 04.10.2016

Jedna vec bola úloha, ktorú mu Ni(e)kto/GP prisúdil a druhá vec, že čo chcel on sám a ako to chápal.

Re: poznámka

Cico Ciciak | 06.09.2016

Počuj Petrus, nechcem rýpať, ale v mojich očiach si sa už celkom vyfarbil v diskusii na Leva-net pod článkom/prácou o Svätých písmach (aj spolu s asarom, keď si tam tuším klasicky kalil vody odvádzaním od merita vecí vypisovaním nepodstatných vecí a kládol na ne dôraz, asi aby ľuďom unikol význam tej práce), a aj na DVTR diskusii som ťa trochu počítal, konkrétne tie naivné predstavy o Ficovi a Kotlebovi/ĽSNS, Tisovi a 1. fašistickej SR (ak nevieš, čo to je, tak sa kukni sem * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html *). Pravdu povediac, moc sa mi nepozdávaš, ale ako tréningový partner si ok. Dúfam, že som sa ťa nedotknul.

Shrnutí

Putinovec | 05.09.2016

Je to v podstatě shrnutí práce Smutné dědictví Atlantidy,ale v tomto formátu mnohem přehlednější a vstřebatelnější.

Nechci tady prudit

Sio | 05.09.2016

Téměř každý bod bych musel rozporovat a navíc většina z nich, pokud ne všechny, jsou metrologicky neprůkazné. Takto postavený projekt KSB nemá šanci na úspěch, protože analýza a výklad skutečnosti neodpovídá realitě. Otázkou je, když už jsou tu takové koncepční chyby, kdo převzal otěže řízení, protože realitu zná lépe.

Re: Nechci tady prudit

Hox | 05.09.2016

Ukázka jak to vypadá, když je pro někoho skutečnost světonázorově nepřijatelná, chtěl by kritizovat ale nemá co říct. Rozporuj, zástavu marxismu do rukou a vpřed - zatím jen kalíš vodu.

Re: Nechci tady prudit

Cico Ciciak | 05.09.2016

Ty si samý paradox! :DD

Re: Nechci tady prudit

Kolodej | 05.09.2016

Nedrístaj a rozporuj.

Re: Nechci tady prudit

Drak | 05.09.2016

Tak rozporuj. Nic ti nebrání vysvětlit, co je v rozporu s čím a proč.
Bez toho jen žvaníš.

Re: Nechci tady prudit

Sugar | 06.09.2016

To už se fakt nedá s tvojí "metrologickou průkazností".

A přitom jseš marxista. Evidentně to je ta "koščejova jehla", která tě tak pálí na tvém osobním informačním zabezpečení, když jí musíš stále vytahovat.

Re: Re: Nechci tady prudit

Sio | 06.09.2016

Myšlenka metrologické průkaznosti je dobrá a důležitá. Bez ní si každý může dřístat, co ho napadne a nemusí to prokazovat. Hlavně v lyrických vědách, u fyziků nic podobného jen tak neprojde. Tvrzení, které se nedá podložit důkazy je nevědecké, maximálně může pretendovat na hypotézu nebo spekulaci.

Re: Re: Re: Nechci tady prudit

Cico Ciciak | 06.09.2016

Vedel si, že (aj súčasná) "veda" je konceptuálne podmienená?! A teda aj tvoj spôsob nazerania na veci?!

O konceptuální podmíněnosti vědy (veda), o konceptuálnej podmienenosti vedy
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-konceptualni-podminenosti-vedy/


Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualne-podminene-defekty-soucasne-vedy-biosferni-krize/