Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“

Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“

5.9.2016

Hox

 

Nedávno vyšel na "Aeronetu" článek o Stalinovi a revoluci, protože se z něj však, jemně řečeno, nedá nic pochopit, vznikl tento text.

 

Bolševismus je proud marxismu nebo něco jiného?

Zde je třeba jít k podstatě. Bolševismus, nehledě na český význam a používání tohoto slova, je odvozenina od slova „bolšinstvo“ (většina) a znamená hájení dlouhodobých strategických zájmů většiny. Bolševismus (ve svém původním významu) existoval v lidské společnosti odedávna, v 20. století jen získal název. Kdo je „bolševik“? Ten, kdo prosazuje dlouhodobé strategické zájmy většiny (což je obvykle nevýhodné a nebezpečné), v protikladu k těm, kdo hájí zájmy privilegované menšiny (což je obvykle materiálně a jinak výhodné).

 

Bolševismus tedy nevznikl na sjezdu Ruské sociálně-demokratické strany v roce 1903, tam se jen zažil název, neb se objevila frakce (menšinová), která o sobě prohlašovala, že prosazuje zájmy pracující většiny.

 

Celá situace se z hlediska chápání komplikuje tím, že jak bolševici, tak trockisté používali stejný - marxistický - terminologický aparát, navíc existovali jak přesvědčení marxisté-trockisté, tak marxisté-bolševici, tak i ti, kdo nechápali rozdíl. Analogie s dneškem: Putin používá stejnou terminologii (demokracie, volný trh, příznivé podnikatelské klima, boj s korupcí, …) jako 5. kolona, mající za cíl rozprodej vlasti (historie se opakuje: Stalin versus trockisté, Putin versus liberálové = trockisté dneška).

 

Co se týká roku 1917, bolševici nikoho nesvrhávali, únorovou revoluci provedli liberálové-zednáři a občanská válka začala v létě 1917. V říjnu (listopadu) se obrazně řečeno „moc válela na ulicích“ a bolševici byli jediní, kdo ji byl ochotný zvednout. Z odtajněných dokumentů vyplývá, že carský Generální štáb je vnímal jako jedinou sílu schopnou zachránit zemi a podporoval je.

 

Pozice „otce národů“ byla připravována pro Trockého (Bronštejna), ale po smrti Lenina zasáhla Vyšší moc – Trocký onemocněl a než byl schopný mít na něco vliv, řízení převzal Stalin.

 

Čím Stalin „zradil revoluci“

 

Plán zákulisních plánovačů světových dějin byl následující:

 • v Rusku se odehraje marxistická revoluce;

 • Rusko exportuje revoluci do celého světa a samo poslouží jako jateční maso, v procesu zanikne;

 • výsledek: globální marxistický pseudosocialismus = kryptootrokářství, a Rusko neutralizováno jako faktor.

 

Cíl Stalina byl: vybudovat skutečný komunismus v jedné zemi a likvidace marxismu, namísto exportu revoluce.

 

Stalin ve skutečnosti překazil plány GP třikrát: poprvé, když vypudil trockisty-internacisty (kteří v říjnu 1917 obsadili 90% pozic) a změnil kurs SSSR, podruhé, když porazil Hitlera, potřetí, když odepsal marxismus publikací „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, čímž odepsal projekt, na kterém kurátoři biblického projektu pracovali 100 let.

 

Globální prediktor (globální zákulisí, kurátoři biblického projektu) se snaží zlikvidovat Rusko mnoho staletí, jako hlavní překážku realizace plánu nastolení globálního kryptootrokářského systému, a je jim zcela jedno, jakou vnější podobu bude tento systém mít – zda marxistickou nebo „demokratickou“. GP si nejpozději na počátku 19. století uvědomil nutnost likvidace buržoazně-liberálního projektu, na němž „jel“ Západ, kvůli hrozbě vyčerpání biosféry a nesmyslného plýtvání zdroji v závodech ve spotřebě. Zapouští tedy do společnosti informační modul „marxismus“, který má s prodlevou několika generací tento problém řešit světovou marxistickou revolucí a nastolením systému, mnohem šetrnějšímu k biosféře Země, kde měli být vládnoucí „elitou“ židé podle principu „všichni jsou si formálně rovni, někteří jsou si v praxi rovnější“.

 

Základní nástin některých procesů od té doby:

 • V Rusku globální zákulisí vychovává revoluční kádry prostřednictvím segregace židů a „výnosu o kuchařčiných dětech“ (zamezení přístupu ke vzdělání nemajetným vrstvám), propagací marxismu.

 • Vyvoláním 1. světové války se řeší najednou mnoho cílů, jedním z nich je marxistická revoluce v Rusku, ke které situace k roku 1917 uzrála (i nemalou zásluhou Romanovců a církve).

 • Plánem je „permanentní revoluce“ = celosvětová marxistická revoluce na ruských bodácích, ale zasahuje vyšší moc a Stalin spolu se stoupenci (bolševici = skuteční komunisté) přebírá otěže;

 • GP začíná připravovat Hitlera pro případ, že se Stalin vymkne kontrole a začne realizovat vlastní konceptuální moc, jdoucí proti zájmům GP. Jednalo se o mnohovariantní dlouhodobý plán: pokud zvítězí Hitler, budou cíle GP řešeny přes něj, pokud zvítězí SSSR, bude expanze marxismu řešena postupnou měkkou metodou na základě mezinárodní prestiže SSSR a tím i marxismu;

 • SSSR poráží Hitlera, mezinárodní prestiž SSSR, komunistického hnutí a marxismu stoupá do té míry, že západní levicoví intelektuálové pomáhají SSSR z přesvědčení, tajné služby nemají kádrový problém, lidé na různých pozicích sami aktivně pomáhají; až do r. 53 je v plánu tatáž celosvětové marxistická revoluce, jen „soft“ (salámovou) metodou – metodou „kulturní spolupráce“, na základě prestiže a atraktivity, nikoli silou.

 • V roce 1953 Stalin píše „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, kde poukazuje nepřímým způsobem, v marxistické terminologii, na nutnost zbavení se marxismu, poukazuje na jeho metrologickou neprůkaznost, čímž mu defakto vynáší smrtelný rozsudek;

 • GP je nucen improvizovat – zařizuje vraždu Stalina a „odhalení kultu osobnosti“ na 20. sjezdu KSSS v roce 1956, projekt neutralizace buržoazně-liberálního projektu s pomocí marxismu definitivně padá, od tohoto okamžiku se přehazuje výhybka na plán konvergence pseudosocialismu a kapitalismu, v SSSR je spuštěn proces „destalinizace“, v kapitalistickém táboře je nastartován proces biologické a kulturní degradace – hippies, drogy, LGBT, sexuální revoluce, rock + rap, porno, feminismus... obecně celý kalibr podpory paraziticko-degradačních potřeb, kult spotřeby a zábavy, mravní rozvrat. V literatuře se namísto sci-fi objevuje žánr fantasy, začíná být budován kult „skvělého nového středověku“, ze sci-fi mizí komponenta vědy a techniky v pozitivním smyslu (kromě dystopií a post-apokalyptismu).

 • Od 70. let socialistický blok defakto kapituluje a začíná fungovat jako dárce surovin, aby Západ vydržel dokud nebude připraven jeho rozpad (v 70-80. letech byl Západ v těžké vleklé krizi, ze které se dostal teprve v 90. letech, kdy si začal parcelovat zisky z pádu socialistického bloku);

 • Na konci 80. let je SSSR a soc. blok metodou „kulturní spolupráce“ připraven ke krachu, v plánu je na základě „šokové terapie“ natolik „vyléčit“ obyvatelstvo SSSR od kapitalismu, aby samo volalo pro návratu marxismu nebo fašistické diktatuře (tzv. Harvardský plán na 3 pětiletky: 1. Gorbačov, 2. Jelcin, 3. SSSR 2.0 nebo fašismus pod kontrolou GP). Plán padá díky tomu, že v roce 1995 Zjuganov odmítá vyhrát ve volbách a vítězí znova Jelcin, který měl na začátku volební kampaně podporu 1-3%. Na základě nově sebraného SSSR 2.0 měla být provedena demontáž Západu.

 • Nicméně GP ztrácí kontrolu nad procesy a řízením – díky pádu SSSR se objevuje KSB, volně přístupná; regionální „elity“ USA se vymykávají kontrole, a nakonec, objevuje se Putin, který umožňuje spustit novou „sborku“ Ruska na základě alternativní koncepce vzniklé „zespodu“, nikoliv na výtvoru GP.

 • Díky znovuzrození Ruska (čemuž v roce 1999 nikdo nevěřil a jakýkoliv analytik by se tehdy vysmál tvrzení, že Rusko dnes bude tam, kde je) je GP nucen zbrzdit proces vytváření islámského „evropského chalífátu“ (likvidace buržoazního projektu cestou biologické likvidace a vyhynutí jeho stoupenců) a znovu improvizovat, přizpůsobovat se nové situaci, kdy Rusko realizuje svou globální koncepci a globální politiku, jdoucí proti plánům GP

 • Odpis USA se také nedaří tak jak má, dochází k fázovému (časovému) posunu, GP je nucen vynakládat energii na neutralizaci snah regionální elity USA vyvolat 3. světovou válku a udržet si tak svůj status.

 • USA dneška = SSSR roku 1990, Trump je člověk, který má za úkol realizovat transformaci USA na stát žijící na svůj účet, a ústup z role světového četníka a velmoci. Pokud ve „volbách“ regionální „elita“ USA přehraje GP a zvítězí Hillary, je pro USA plánovaná občanská válka. Paradoxně, jediná šance USA na světlou budoucnost (relativně, v porovnání s ostatními variantami) je americká obdoba „perestrojky“ a spolupráce Rusko-USA na zcela jiných principech než dnes, mimo rámce GP (viz analytika „úsvit spravedlnosti“).

 

Můžeme si tedy všimnout, že rozšíření liberálně-buržoazního projektu do celého světa nikdy nebylo záměrem GP, je to z hlediska GP selhání, chyba řízení - podle jeho záměrů měl zmizet nejpozději v první čtvrtině 20. století globální marxistickou revolucí.

 

Dodatek - vysvětlení pojmu bolševismus:

Bolševizmus, jak učí dějiny KSSS, vznikl v roce 1903 na II. sjezdu RSDRP (Ruské sociálně demokratické dělnické strany) jako jedna ze stranických frakcí. Podle tvrzení jejich protivníků bolševici před rokem 1917 nikdy netvořili opravdovou většinu členů marxistické strany, a proto oponenti bolševiků v těch letech vždy měli námitky proti názvu, jaký si sami udělili. Tento názor však pramenil z toho, že ti různorodí menševici nepochopili podstatu bolševizmu.
Bolševizmus není ruskou modifikací marxismu, a není to stranická příslušnost. Obrat „židovský bolševizmus“, použitý Hitlerem v Mein Kampf, je už úplně nesmyslný, protože bolševizmus je projev ducha Ruské civilizace, a ne ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě.
Bolševizmus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, určitým způsobem existuje nyní a bude existovat i nadále.
Jak prohlašovali sami bolševici, členové marxistické strany RSDRP(b), byli to právě oni, kdo v politice hájili strategické zájmy dělnické většiny obyvatelstva mnohonárodnostního Ruska, takže právě jen oni měli právo nazývat se bolševiky. Nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřovali své strategické zájmy a byli jim v životě věrní, nespočívá podstata bolševizmu v číselné převaze přívrženců nějakých idejí nad přívrženci jiných idejí a nemyslícím davem, ale v následujícím:
V upřímné snaze vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, která si přeje, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, v každé epoše spočívá reálně historická podstata bolševismu v činorodé podpoře přechodného procesu směřujícího od stávajícího davo-„elitářství“ k mnohonárodnostní lidskosti Země budoucí éry.
Menševizmus je opakem bolševizmu, neboť objektivně vyjadřuje snahu parazitovat na práci a životě prostých lidí – většiny (большинства) – všech těch, kteří se pokládají za něco „elitářsky“ výše postaveného. Marxismus je také menševismem, nejen psychickým trockismem (trockismus je psychická patologie, posedlost, šílenost viz práce Vnitřního prediktoru SSSR – Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus je „včerejšek“, ale vůbec ne „zítřek“; a psychický trockismus je vždy menševizmem.)

 

Viz také:

Za co nenávidí Stalina a Beriu

 

Diskusní téma: Není bolševik jako bolševik aneb reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“?

leeves helmsman not augment the penis

hav danmark | 22.01.2019

Up to this seat according to methodology, supplements and sleeves opt not keep up the penis. After all, he said, the penis atre.notesbog.se consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the prevail upon an find credible of of which are intent genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote nick hope atre.notesbog.se dangled already our eyes next to the surely unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did upshot in growth.

leeves iron not distend the penis

sutsko med sГҐl | 22.01.2019

Up to this resilience according to science, supplements and sleeves relentlessness not reach the penis. After all, he said, the penis mosuc.menneskets.com consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Definitely surgical enhancement fails. Anyhow, there is single pint-sized daydream mosuc.menneskets.com dangled already our eyes whilom the hugely unvaried Italian study. When tested, the contention method of penis enhancement, the authors assert, did accord with to in growth.

leeves encounter not augment the penis

sneglehegn pris | 22.01.2019

Up to this pro tempore according to association, supplements and sleeves in a holding pattern not overstate the penis. After all, he said, the penis vesre.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the immensity of which are obstinate genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is total mean regard vesre.blyant.amsterdam dangled forward of our eyes done the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors put, did reinforcement in growth.

leeves adhere not augment the penis

hævet øreflip | 21.01.2019

Up to this arbitrate according to regulation, supplements and sleeves wishes not irritate the penis. After all, he said, the penis meme.blonder.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is friendless mini daydream meme.blonder.se dangled to rile holding of our eyes finished the thoroughly unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors put, did consequence in growth.

leeves whim not stir up on the penis

day bluse | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves relentlessness not unroll the penis. After all, he said, the penis tovskul.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a clasp on corpus spongiosum, the coerce an approximation of of which are pertinacious genetically. Indeed surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote small daydream tovskul.barrette.se dangled already our eyes alongside the hugely ideal same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves waver not augment the penis

Гёg stofskifte | 21.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves solution not stretch forth the penis. After all, he said, the penis atar.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the area of which are stubborn genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with expression atar.slange.nu dangled head our eyes next to the in all unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors tonnage, did move out along with in growth.

leeves clay wishes as not augment the penis

seksuel libido | 20.01.2019

Later according to adroitness, supplements and sleeves decision not reach the penis. After all, he said, the penis quiran.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the freedom of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Putting, there is sound pint-sized daydream quiran.jordenssalt.com dangled already our eyes alongside the perfectly yet Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors suggest, did culmination in growth.

leeves on not qualification longer the penis

bornholm market | 20.01.2019

Up to this experience according to regulation, supplements and sleeves in a holding theme not augment the penis. After all, he said, the penis waldpo.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the expanse of which are obstinate genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized avidity waldpo.blyant.amsterdam dangled to succumb forth a command our eyes within reach the innocent anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did champion in growth.

leeves exemplar wishes as not dilate the penis

kønslæbe reduktion | 19.01.2019

Up to this arbitrate according to regulation, supplements and sleeves wishes not enlarge the penis. After all, he said, the penis compsad.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the hugeness of which are intent genetically. Constant surgical enhancement fails. In all events, there is anybody pint-sized ambitiousness compsad.helbredmit.com dangled already our eyes not far-off the thoroughly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did upshot in growth.

leeves mother planet wishes as not augment the penis

psykolog parterapi kГёbenhavn | 19.01.2019

Later according to indoctrination, supplements and sleeves grit not dilate the penis. After all, he said, the penis slubual.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the hugeness of which are trade genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is discrete tiny daydream slubual.bliveenmand.com dangled head our eyes finished the precisely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors put, did follow in growth.

leeves admonition wishes as not augment the penis

er penis pumper permanent | 18.01.2019

Anyway according to adroitness, supplements and sleeves opt not enlarge the penis. After all, he said, the penis timmdu.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Equalize surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote hollow daydream timmdu.tegn.se dangled more willingly than our eyes last the from head to toe unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves be lacking not swell the penis

uregelmæssig hjerterytme og svimmelhed | 18.01.2019

Furthermore according to science, supplements and sleeves valour not widen the penis. After all, he said, the penis guispar.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the make an consider of of which are unflinching genetically. Systemized surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote tiny persuasion guispar.billedet.se dangled already our eyes under the aegis the hugely unvaried Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors chance, did occur in growth.

leeves conditions not distend the penis

viking citat | 17.01.2019

Furthermore according to principles, supplements and sleeves answer not overstate the penis. After all, he said, the penis tieli.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are proprietorship genetically. Indubitably surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless mini daydream tieli.helbredmit.com dangled progressive of our eyes within reach the definitely through-and-through unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors speak, did fruit in growth.

leeves superstar wishes as not distend the penis

kroppen i fokus figurer | 17.01.2019

Furthermore according to body of laws, supplements and sleeves appreciation not broaden the penis. After all, he said, the penis spamos.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative avidity spamos.derefter.se dangled already our eyes close to the from administrator to toe through-and-through immutable Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves be lacking not polish the penis

hvordan virker happn | 16.01.2019

Up to this resilience according to principles, supplements and sleeves select not irritate the penis. After all, he said, the penis britop.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the vastness of which are intent genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anybody unimaginative daydream britop.bolden.nu dangled in front of our eyes late the definitely rigorous same Italian study. When tested, the sense method of penis enhancement, the authors power, did fruit in growth.

leeves plus ultra wishes as not distend the penis

hang sorte pik | 16.01.2019

So far according to system, supplements and sleeves will not stretch forth the penis. After all, he said, the penis gaular.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the expanse of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Manner, there is anecdote flaw object gaular.somenhest.com dangled previous to to our eyes not far-off the perfectly hitherto Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors say, did backup in growth.

supplements and sleeves come by means of wishes as not distend the penis

overgangsalder ondt i led og muskler | 15.01.2019

Nevertheless according to system, supplements and sleeves partiality not reach the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the amount to an appraise of of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated tiny daydream burce.pakken.se dangled to make it d register a occur our eyes not far-off the yes consummate unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did consequence in growth.

Linky na doplnenie mozaiky

Cico Ciciak | 23.09.2016

O sakrálnosti štátnej moci (v Rusku)
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-4-dokonceni - Celý článok v pdf

„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/

Kristus povedal Vassule Ryden,

dyk | 18.09.2016

že Rusko malo zaniknúť, ale vďaka modlitbam a obetam svätých sa to zmenilo. Naozaj Rusko malo zaniknúť a o to sa teraz snažia určité kruhy znova a znova.

Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 08.09.2016

http://pastebin.com/Hk3VaNuG

Re: Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 08.09.2016

V polovině padesátých let sovětská vláda zakázala, aby mentálně nemocní
lidé žili v soukromých bytech, a jejich příbuzné přinutila je nedobrovolně
umístit do ústavů. Tahle smutná skutečnost měla za následek, že mnozí
rodiče, kteří se nechtěli oddělit od svých dětí, hledali místa, kam ruka
zákona nedosáhne. A tak se během deseti let Podněstří zaplnilo rodinami
přijíždějícími z celého SSSR, které věděly, že v sibiřské
zločinecké tradici
jsou lidé s mentálním nebo fyzickým postižením považováni za posvátné,
označováni za posly boží a nazýváni „Bohu milí“.


https://uloz.to/!uVo8K6TXT/lilin-nicolai-sibirska-vychova-pdf
https://uloz.to/!q82tLU4Tk/nicolai-lilin-volny-pad-epub

Re: Re: Zločinec Stalin

Hox | 08.09.2016

> V polovině padesátých let sovětská vláda zakázala

To znamená, po Stalinově smrti. Chruščov a spol., trockistická verbež které šel Stalin po krku. Taky jsem nepochopil, za to co se dělo po rozpadu SSSR v době, kdy byli u moci liberálové a poradci z Harvardu, může taky Stalin?

Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 09.09.2016

Prečítaj si celú knihu a pochopíš čo sa dialo pod vládou Stalina.

Len tak, mimochodom:
Stalin nechal popraviť približne 100 dôstojníkov ktorí ho varovali bezprostredne pred blížiacim sa napadnutím Hitlerom.
Stalin dal dovolenku pohraničným vojskám tesne pred útokom.
Stalin zakázal rozvinúť a brániť sa armáde ešte ďalšie 2 dni od začatia agresie, vraj aby neprovokovali, následkom čoho stratila armáda 70% techniky hneď v prvých dňoch vojny.
Časť výzbroj bola zničená, ďalšia prešla do rúk fašistom.
Rozhodnutia Stalina boli hlavnou príčinou obrovských strát červenej armády hneď na počiatku konfliktu.

Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Přemek | 09.09.2016

Jiné dokumenty hovoří zcela jinak: Stalin, který navzdory trockistům prosadil masovou industrializaci v 30. letech, neměl dost sil eliminovat včas nejen psychopaty Ježovova a Kaganovičova typu, ale především trockisty v KSSS a s ohledem na růst napěti ve světě významné vojenské činitele včetně generality. Problém s Tuchačevským a lidmi kolem byl v tom, že tito převážně dříve carští důstojnící byli zapojeni do plánu GP škodit SSSR. Stalin neměl čas ani prostředky jinak schopného Tuchačevského (podporoval modernizavi Rudé Armády) přetáhnout na svou stranu a pokácením lesa tak vzniklo mnoho třísek. Mnohé zhoubné stromy ale stejně přečkaly do doby VVV, takže postalinskou érou ututlané zločiny Žukova (nahnání schopných vojáků do sebevražedných akcí) nebyly ojedinělé. Stalin nic na začátku vpádu Wehrmachtu ohledně obrany nezakazoval, dovolenky neuděloval ( k tomu neměl ani pravomoc), naopak selhal hlásný systém i díky bleskovému německému postupu. Chybou Stalina v té době bylo podcenění totální nedůvěryhodnosti Hitlera a jeho kliky, spoléhání se na Pakt vedlo k nerozhodnosti, nikoli ale k zákazu obrany. O zcela správném a včasném rozhodnutí o evakuaci průmyslu na východ by se měly psát podrobné studie, protože šlo o současně skvělý strategický i taktický manévr. Od té doby již Stalin neselhává, naopak se postupně stává respektovaným hospodářem své země. Doporučuji si nastudovat obsáhlý dvojsvazek Alexandra Wertha "Od paktu po Stalingrad" a "Od Stalingradu po Berlín" (vo slovenčině).

Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Lilin, Nicolai - Sibiřská výchova | 09.09.2016

Ale no!
Stalin mal v čase napadnutia Hitlerom už absolútnu moc a z nej vyplývajúcu totálnu zodpovednosť.

Stalin nemohol nevedieť o blížiacej sa vojne, a on:

Prácu „dokončil“ obrovskými čistkami v armáde, pri ktorej Stalin zlikvidoval výkvet svojej generality:

Boj o nástupníctvo (1920 – 1927)
V roku 1921 Stalina znovu zvolili do politbyra a o rok neskôr sa stal generálnym tajomníkom strany (opäť vďaka výdatnej podpore Lenina). Funkciu okamžite využil k upevneniu svojej moci. V straníckej funkcii používal mnohé nečestné praktiky. V roku 1922 sa stretol so samým Leninom. Spor viedli o tom, ako naložiť so Zakaukazskom, Ukrajinou a Bieloruskom, ktoré boli formálne samostatné a neboli tak súčasťou Ruska. Lenin sa pravdepodobne plánoval spojiť s Trockým a Stalina zničiť (Stalin bol už v tej dobe taký silný, že sa mu už mohol postaviť), ale jeho zdravotný stav sa prudko zhoršoval a mŕtvica spolu sprogresívnou paralýzou mu znemožnili bojovať. Stihol už iba spísať závet, v ktorom napísal okrem iného:

Súdruh Stalin ako generálny tajomník sústredil do svojich rúk obrovskú moc a ja som si nie istý, či ju dokáže vždy dosť obozretne využívať…

Stalin je príliš hrubý. Táto jeho chyba… je neprijateľná vo funkcii generálneho tajomníka. Preto navrhujem s. Stalina z tejto funkcie odvolať.
Stalin si bol svojou pozíciou už natoľko istý, že keď sa zmocnil Leninovho závetu, tak ho osobne prečítal na Ústrednom výbore, pričom maximálne využil fakt, že kritizoval aj ďalších jeho členov. Vzápätí na to poskytol svoju rezignáciu, ktorú však výbor odmietol. Odmietli ju dokonca aj jeho najväčší oponenti, ktorí síce boli ako celok silnejší, ale vzájomne sa natoľko nenávideli, že im dočasné ponechanie Stalina pripadalo ako rozumné riešenie. Zahodili tak poslednú vážnu šancu na zosadenie Stalina a záchranu svojich životov.

V nasledujúcich piatich rokoch zlikvidoval Stalin všetkých svojich významných odporcov.
Najskôr s pomocou Zinoveva a Kameneva odstavil od velenia armády Trockého a potom za prizerania sa Trockého vyhnal Zinoveva z politbyra. Potom s Kamenevom vyhnal z politbyra Trockého a celkom ho ovládol. V roku1927 presadil vylúčenie Trockého a Zinoveva zo strany a Trockého nechal dokonca vyhostiť zo Sovietskeho zväzu. Trockij v zahraničí nemlčal a jeho preslovy, články a knihy spôsobovali Stalinovi množstvo problémov minimálne na medzinárodnej úrovni. Situácia sa vyriešila až potom, keď sa podarilo Stalinovi zorganizovať Trockého vraždu.
Posledným verejne vystupujúcim odporcom Stalina vo vedení strany bol Bucharin, ktorý sa postavil proti násilnej kolektivizácii vidieka a teroru, ktorý Stalin rozpútal

Išlo však viac-menej skôr o gesto, lebo v tom čase už proti Stalinovi nemal nikto šancu.
Potom čo odstavil svojich oponentov, začal Stalin upevňovanie svojej moci. Zničil všetkých potencionálnych odporcov a začal budovať ríšu a armádu, ktorá mala znovu ovládnuť najskôr bývalé cárske impérium. Svojimi plánmi sa od polovice 30. rokov nijako netajil, boli prezentované na schôdzach ÚV, na straníckych zjazdoch a v tlači. V zahraničí sa jeho plány stretávali so zmiešanými odozvami. Zatiaľ čo veľmoci (s výnimkou Spojeného kráľovstva) a ostatné bohaté krajiny ich často prijímali zhovievavo a niektoré z nich uzatvárali so ZSSR spojenecké zmluvy; Britov, Poliakov, Fínov a obyvateľov Pobaltia vážne znepokojovali.
V roku 1932 zomrela za záhadných okolností Stalinova druhá manželka. Príčinou smrti bolo strelné zranenie, otázkou však ostáva, či sa zastrelila sama, alebo či ju Stalin zavraždil.

Stalin na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov rozpútal v krajine teror. Jeho plánom bola kolektivizácie vidieka, čo malo byť dosiahnuté obrovskou brutalitou.

Roľníkom bolo odoberané aj obilie na siatie, a keď potom vypestovali málo, boli postihovaní za sabotáž. To isté čakalo aj predsedov kolchozov. Vidiek mal byť zlomený a zotročený.

Ich obyvatelia boli vyvražďovaní a odosielaní na Sibír do pracovných táborov.
Pridala sa aj ďalšia metóda – umelo vyvolaný hladomor.

Podľa Stalinovho vlastného priznania Churchillovi počet obetí kolektivizácie bol 10 000 000.

Výsledkom bol pokles poľnohospodárskej produkcie, aj počtu obyvateľstva.
To sa Stalinovi nepáčilo, on plánoval vzostup a rast, takže neostalo než pre neho falšovať štatistiky (do sčítania obyvateľstva boli napríklad započítavané aj ešte nenarodené embryá a „odhady počtu“ tých, čo sčítaniu „nejako unikli“) atď.

Vidiek nebol jedinou obeťou, ďalším cieľom boli ideoví nepriatelia: inteligencia a predstavitelia neboľševických strán. V polovici tridsiatych rokov sa pridala vnútrostranícka čistka. Stalin totiž tvrdil, že napredovaním k socializmu sa triedny boj zostruje. Ako zámienka poslúžila Stalinom objednaná vražda Kirova (pri posledných voľbách do ÚV získal ako jediný viac hlasov ako Stalin), po ktorej prakticky vyhladil väčšinu svojich spolupracovníkov a spolubojovníkov z občianskej vojny. To malo za následok hrubé porušovanie ľudských práv a neodôvodnené masové represálie, ktoré boli ešte podporované anonymnými ohováračmi. Negatívne procesy v sovietskej spoločnosti sa navyše prehlbovali aj tým, že kontrolu strany a vlády nad orgánmi štátnej bezpečnosti prevzal do rúk on sám. Prispelo to najmä k zločinnej činnosti Jagodu, Ježova a Beriju.

Prácu „dokončil“ obrovskými čistkami v armáde, pri ktorej Stalin zlikvidoval výkvet svojej generality:

Jegorova,Bľuchera, Jakira či Tuchačevského.
Takto si celkom podrobil aj armádu, zlikvidoval však aj veľa schopných a skúsených dôstojníkov, ktorých nahradili síce ľudia politicky spoľahliví, ale neskúsení a často úplne neschopní.
Stalin to však zrejme nepovažoval za problém. Známy je jeho výrok, že v modernej dobe „vojnu vyhrá ten, kto bude mať väčšie množstvo lepších zdrojov“.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

čtenář | 09.09.2016

Zdravím, nejsem kompetentní v této historické věci cokoliv prokazovat, ale mám pro Vás tento postřeh - jak můžete vědět, že Vámi prezentované skutečnoti napsali jejich autoři v souladu s PRAVDOU.. ??
Vy jste v té době samozřejmě nežil, takže čerpáte od jiných.. Jenže co když ta fakta nejsou opravdu pravda?? Tu píší přece vítězové, čili protistrana, která chce stále pošpinit Stalina.
Proto doporučuji trochu větší opatrnosti v psaní nějakých unáhlených závěrů a tvrdošíjném prosazování "své" pravdy. . Mějte se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Hox | 12.09.2016

Tuchačevský se účastnil spiknutí s cílem provedení trockistického převratu. Katastrofa r.41 byla způsobena hlavně tím, že trockisty v armádě se Stalinovi nepodařilo dostatečně dobít, zalezli a mimikrovali. Věci začaly víceméně normálně fungovat v rámci možnosti, až když Stalin vzal velení nad armádou na sebe.

Co se týká té čistky v armádě, zatčeno bylo 16.000 důstojníků, popraveni asi 3.000, z těch 16.000 bylo 8.000 zase puštěno a část z nich se vrátila na svoje místa (rokossovský např.), v poměru k celkovému počtu byla represována jen malá část důstojnického sboru.
V období 1921-53 bylo represováno celkem 3,4 milionu lidí, z toho popraveno cca 640 tisíc, jak ukazují interní tajné zprávy, které si nechal vypracovat Chruščov. Tady lhát není proč, informace pro úzký kruh vedení musí být přesné.
Chruščov sám podepsal represe kolem 100.000 lidí, v krvi vězí až po krk.

Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

Bynk | 11.09.2016

Žukova zas neohovárajte. Štatisticky mal stále najmenšie percentuálne straty na bojových úsekok ako susedný generáli....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

marvo | 12.09.2016

no neviem, neviem... Žukov má dosť obetí aj po vojne - aj keď odčítam protisovietsku propagandu - na Tockom cvičisku (atóm.bomba) asi nebolo všetko životu-lahodiace...

Re: Re: Re: Re: Zločinec Stalin

jik | 24.11.2016

To, co píšete jsou klasické legendy o Stalinovi z dílny Goebblese,Trockého a Dullese. Jejich základní problém, který nemohou přežít, je nesmyslnost v psychologické rovině.

.

Cico Ciciak | 08.09.2016

Vďaka za fajný článok Hox, ale zaujímali by ma v súvislosti s ním nasledovné detaily:

1. Prečo sa v článku Lenin spomína iba 1x?


2. Mohol by si prosím ťa Hox toto viac osvetliť:

"V literatuře se namísto sci-fi objevuje žánr fantasy, začíná být budován kult „skvělého nového středověku“, ze sci-fi mizí komponenta vědy a techniky v pozitivním smyslu (kromě dystopií a post-apokalyptismu)."


3. Prečo si myslíš, že Stalin prekazil plány GP porazením Hitlera v WW2, keď ZSSR (z pohľadu GP ako liaheň socializmu-marxizmu) podporovali spojenci (teda GP?) a keď GP bolo v podstate jedno, kto vyhrá, ako je uvedené v článku a bude po svete šíriť pseudo-socializmus? Z toho mi vyplýva, že Hitler sa musel asi vymknúť z preddefinovaného scenára GP, keď bol Hitler pre neho neprijateľný. Alebo to GP plánoval tak, že nechá Nemecko a ZSSR sa medzi sebou vybiť navzájom (raz bude podporovať jednu stranu a keď tá bude vyhrávať, tak potom zase druhú), čím by Anglosasi vyhrali, ovládli svet a teda aj GP, ale niečo sa pokazilo?

Vďaka

Re: .

Hox | 08.09.2016

Dokud GP počítal s projektem marxistické revoluce salámovou metodou na základě prestiže a atraktivity, v science-fiction byl důraz na "science", to co se dnes označuje "zlatá éra science-fiction" - 30-50. léta, panovala víra ve vědu jako řešení všech problémů lidstva. Poté co Stalin odepsal marxistický projekt a bylo rozhodnuto o likvidaci buržoazního projektu metodami vyšších priorit obecných zákonitostí života společnosti (vyhynutí nositelů této myšlenky), a poté co byly nastartovány depopulační programy, se začal propagovat v kultuře "nový středověk" (všemožná fantasy literatura) jako atraktivní model (návrat člověka k přírodě).

ad WW2 a SSSR, kdyby SSSR prohrál, byly by zavřené ty varianty vývoje, kde Stalin převezl GP odpisem jejich projektu.

Re: Re: .

Ziim | 08.09.2016

Na druhou stranu, kdyby SSSR prohrál, bylo by reálné dál čekat postupné šíření marxistického projektu? Nacistický režim by byl pravděpodobně na dost dlouhou dobu tak silný, že by toto nepřipustil. A pochybuji, že by marxismus získal na atraktivitě mezi davem v USA a Anglii tím, že by byl SSSR zlikvidován nacisty.

Re: Re: Re: .

jh | 08.09.2016

cele to nesedi.

1. "únorovou revoluci provedli liberálové-zednáři". no v prvom rade to zariadil zidovsky kapital a zidovske elementy. romanovci boli na odstrel uz od druhej polky 19-teho storocia, ako skoncila vlada mikulasa I., takze ak sa im aj obcas cosi podarilo, ako napr. vymenovanie stolypina (1906-1911), ktory potlacil revoluciu a to co z nej bolo po 1905-tom a zaroven zacal zavadzat pokrokove veci v hospodarstve, bol urychlene v atentate zabity, na prekvapenie opat zidom. pricom tych atentatov bolo X, kym sa to padarilo, takze ziadna nahoda. romanovci mali byt proste zomleti a nebolo sily, ktorej by to zastavilo. co sa tyka robotnickej strany ruska, tak od 1903 bola cim dalej tym viacej infiltrovana zidmi (na zjazde rsdds v 1907-tom v lodnyne, bola nad polovicna vacsina z cca 300 ucastnikov, zidovskeho povodu), ano, casto krat aj preto, pretoze boli napriek tomu, ze sa citili utlacani, v skutocnosti zvyhodneni, co sa tyka ziskania vzdelania, oproti ostatnym rusom. ich pocty na univerzitach, gymnaziach a ostatnych skolach boli napr. v odese 30%+, ale aj inde minimalne cca 10%. nebolo to sposobene len tym kucharkinym zakonom, to sa zacalo diat od 70-tych rokov 19-teho storocia, kedy si zidia "zacali" uvedomovat svoju silu + druhy velky motiv bol, ze nechceli ani za svet byt odvedeni do armady. takze bud zdrhali na studia v rusku, alebo ked sa nedalo na studium do europy. dalsia vec, kedze sa totalne vyhybali odvodom na branu cinnost, tak si castokrat nasli nahradnika z nejakeho geta, a vyplatili nejakych par rublov uradom a bol pokoj. takto zacala vznikat silna kadrova zakladna u zidov. preto sa ani z nicoho nic neobjavili na scene v 1917, oni dokonca v 1917, ked bolo zrusene pasmo zidovskeho osidlenia na 10-tisice sa nahrnuli do moskvy, petrohradu a po celom rusku. v tej dobe uz boli vzdelani, mali samozrejme svoj kapital a v podstate v celej vlade uz davno mali aj ministrov a pod, proste paky, aby mohli robit svoj business.
takze spat k teme, revoluciu spravili trocky s leninom, s nimi hromada dovezenych "konzultantov" na 90%+ zidovskeho povodu, ale to hlavne, co podrzalo celu revoluciu, boli prave zidia zijuci v rusku. bez nich by revolucia zhasla, pretoze (niekto tu pisal, ze dokumentov vyplyva, ze aj ruska vlada podporovoala bolsevikov, fakt vsak je, ze..) uradnici urobili blokadu, a len ich nahradenim uz existujucich zidovskych kadrov sa to mohlo cele rozbehnut dalej.
2. podla mna bolo v skutocnosti skoro jedno, ze kto mal vyhrat 2 svetovu. to podstatne bolo preriedit genetiku 2 velkych bielych "narodnosti" a to rusov a germanov. len bez nich sa da uskutocnit zmena sveta. obdiva tieto elementry maju v sebe nieco "divoke", co bolo potrebne dostat pod kontrolu a vo svojej podstate sa to aj podarilo.
3. adolf sa takisto ako aj stalin zrejme vymli kontrole. adolf mohol vidiet v bolsevikoch prave to zidovstvo, ktore som popisal v bode 1) a preto tak zurivo isiel na "bolsevikov" v rusku. zaroven stalin sa tiez vymkol a uvedomil si, mozno uz v prvom momente vojny, ked ho zradilo velenie, ze je to pre rusov na zivot a na smrt a tak musel vydrbat s zidobolsevikmi vo svojom okoli a zaroven aj so samotnym hitlerom. inak by rusko prestalo existovat.

Re: Re: Re: Re: .

Hox | 08.09.2016

Na bodu 2 něco je, Hitler měl sjednotit Evropu, zlikvidovat Stalina a v procesu zlikvidovat i německou armádu a národ do té míry, že následně Britové dobijí zbytky německých vojsk a sežnou plody. Podle všeho napadení Polska nebylo v plánu investorů do Hitlera a Hitler se tímhle krokem pokusil vymanit z naplánovaných scénářů.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Čo viem podľa tuším Starikova, tak London robil všetko pre to, aby Poľsko provokovalo Nemecko a vojna tak mohla začať, nie?

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Čo celé nesedí? Hovorí ti niečo pojem žido-zednári, cez ktorých malo globálne zákulisie podchytené procesy v Rusku (teda aspoň sa o to veľmi snažilo)? Predtým tam bola už februárová revolúcia, ktorú previedli práve zednári. Romanovci, RPC a "elita" Ruska rozhodne nesú veľkú časť viny za to, čo sa v Rusku dialo. Predošlí cári aj tým, že neboli schopní vyriešiť židovskú otázku a posledný cár za to, že moc nechápal globálnu politiku. A tak bola revolúcia objektívne nezvratný proces, ktorým si Rusko muselo prejsť. Našťastie sa objavili boľševici, ktorí sa oddelili z robotníckej strany. A je úplne jedno, v akých lóžach boli ich niektorí hlavní predstavitelia/funkcionári ako Lenin alebo Stalin, pretože v rozhodujúcich chvíľach zapracovali tak, ako mali - podľa vlastného presvedčenia (možno svedomia) a nie "zednárskych prikázaní".

Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 08.09.2016

zido-zednari, neviem, ale nieco mi hovori doslova "huste" zidovske osidlenie, ktore rusko ziskalo na konci 18-teho storocia pripojenim polska, zapadu bieloruska a ukrajiny a tusim pobaltia. ziskalo tak, a teraz sa podrz 50% vsetkeho zidovstva na celom svete v tej dobe. vobec romanovci nemali paru, ze tym ziskali trojskeho kona, ktory im krasne podpilil konar. ver mi, celych 120 rokov sa tym snazili nieco spravit, ci uz asimilaciou, platenim listkov do ameriky, palestiny nech z ruska odidu, na cukriky ich lakali, ked im davali podu zadara na ukrajine, s dobytkom a 0% danami na 20-50 rokov, nepochodili, chapes? po bitke jekazdy general. keby bol mikulas II vedel ako skonci, tak by to inak roztocil, pretoze jeho zabili hlavne tzv "lotysi", t.j cudzinci ako madari, a potom zidia. romanovci hlavne nechapali, ze zidia sa nikdy neprisposobia a ze si vytvoria stat v state a budu srat z vysky na rusov, no iba na to nie, ako na nich trhnut nejaku tu kopejku.. nie je jedno kto tu revoluciu spravil. a tiez si netreba idealizovat lenina, ja nevidim vela dobreho, co by bol spravil. stalin, to uz mozeme diskutovat, ale tiez sa zobudil podla mna stipku neskor, ako je tu tvrdene. ty si myslis, ze romanovci nic nerobili, lenze uz v polke 19-teho storocia sa o rusku pisalo ako o krajine, kde su zidia brutal utlacani. ziadny z romanovcov nemohol len tak nieco urobit, je to presne ako dnes s putinom, ten tiez nemoze urobit veci napriamo. musi kluckovat, pripadne si pripavit poziciu. revolucia prisla nie ako tlak zdola, vid to odusevnenie bojovat za cara mikulasa II na zaciatku vojny. ved ludia cara defacto zboznovali. rozbilo sa to az neuspechmi a vseobecnou biedou. revolucia v 1905-tom mimochodom, bola cisto tiez robota zidov, robotnici vobec nechceli ist do revolucie, museli ich huckat zidovske bojuvky, ale moc sa im to nedarilo. takze tak k vzniku revolucie, ta vznikla kvoli niecomu uplne inemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Takže podľa teba ten posledný rod Romanovcov (ktorých tam v podstate dosadila Britská koruna a ovládala aj cez inštitút židovských žien) uväznený v biblickom projekte, nerobil žiadne chyby, vynikajúco chápali globál. politike (Stalin bol voči nim len hovno), RPC bola tiež svätá ako aj celá tá slávna "elita" v Rusku, to len zas za všetko, ako ináč, mohli tí zlí-zlí židia? To je potom s tebou fakt zbytočné viesť nejakú rozumnú/objektívnu diskusiu... Ja mám trochu iné informácie... Buď boli všetci tí židia tak šikovní, alebo cársky rod sprostý, prípadne na špagátiku západu, a potom si vlastne ani nič iného nezaslúžil! A čo sa týka revolúcie, tak globál. zákulisie účelovo vytvorilo v cárskom Rusku aj za pomoci jeho "elity" také nezvratné podmienky pre revolúciu, že na začiatku 20. str. to už bola len otázka času, kto ju odpáli. Zase nezveličuj, že židia obyčajných Rusov hnali do revolúcie bičom. :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Chápeš, kde nie sú sociálne a iné problémy a všetko je v poriadku, tam revolúciu neurobíš!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 09.09.2016

ty si povedal, ze romanovci neboli schopni vyriesit zidovsku otazku. ja som na tu reagoval. ano neboli toho schopni, ale po bitke je kazdy general. mudrovat PO funuse je uz o nicom. oni nevedeli, s cim maju do cinenia. jasne,ze nechapali procesy, ktore boli proti nim rozbehnute, ja som len zhrnul, ze sa snazili co to urobit, ale nemali sancu. nemali sancu, pretoze mali byt zomleti, v podstate este v 19-tom storoci, a taky nikolaj uz riadne presluhoval. je zaujimave, ze revolucia v 1905 napriek katastrofe na vychode, a snazeniam sa zidovskych bojuvok inak totalne rychlo zakapala. bola to vsak len taka ochutnavka na 1917. revoluciu sa podarilo spravit hlavne kvoli zidom, a kvoli vyvolaniu 2sv. a podla mna aj tym, ze vystrelena motyka romanovcov solcypin bol zabity prave zidom. to bola posledna nadej, ta zhasla a vysledok uz pozname.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 09.09.2016

a tiez nechapes, ze aj ked boli romanovci pribuzne spolceni s polkou europy, citili sa ako "rusi". napr. taky wilhelm sa velmi tesil, ze si nikolaj zobral alexandru (a vobec tomu nebol nakloneny ani alexander III, otec nikolaja, ten dokonca dal synovi nejake tie baletky-kurvy na trtkanie, aby na nu zabudol, ale ten na nu nezabudol..), pretoze si myslel, ze cez nu sa lahsie dostane k ruskym zdrojom, ale ta konvertla na pravoslavie, naucila sa po rusky, aj ked jej to trvalo, ale snahu mala, a mala draheho wilhema u pici. alexandra mimochodom mala v oblube ikony bohorodicky a serafina (ktore mala vzdy pri sebe) a jej najoblubenejsi znak bola svastika, ktoru si v oblube kreslila kazdy den aj v zajati ci uz na vychode, alebo jekaterinburgu. toto je diskusia ciciak, a ked nemas chut diskutovat, tak naco si do pekla tu? ja nikde bohorovne nevrdim, ze ja som ten najmudrejsi na svete, ktory pozna pravdu. ale podla mna bola revolucia podporena z 2 centier: 1. amerika, cez zmrda bronstejna, linka cez bronstejnovho tusim stryca priamo na jacoba schiffa, ktory sa doslova chvastal, ze dal na rusku revoluciu 10 milionov dolarov (co sam uznas v tej dobe bola astronomicka suma), a druha svajc-nemecko cez lenina. celkovo svajc bola liahen kadrov pre 2sv, vznik csr, rusku revoluciu, tym padom dalsia velka zmena v eu-asii, hned po velkej zmene vo francuzsku po francuzskej revolucii. islo sa salamovou metodou a ciel bol zmenit monarchie na lahsie ovladatelne celky. ono totiz Clovek panovnik robi sice absolutisticke rozhodnutia, ale ked je to Clovek, tak je to celkom iste efektivnejsie, nez to mame dnes za paskvil, kde su vsetci krasne kupeni. takze tito panovnici, ci uz boli obcas lepsi ako napr. mikulas I., alebo horsi musi ustupit novemu sposobu riadenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Nechápem vôbec zmysel tohto tvojho príspevku, keď vlastne už od začiatku mám viac-menej podobné názory, že podmienky k revolúcii vytváralo dlhodobejšie hlavne globálne zákulisie cez "elitu" Ruska, potom sa aj proces samotnej revolúcie (výbuchu v Rusku) snažili cez určité kádre riadiť, ale beztak im to úplne nevyšlo podľa ich predstáv (všetci boľševici rozhodne nemohli byť v žido-zednárskych lóžach a tí z hlavných, čo boli, tak niektorí z nich zachránili Rusko pred rozpadom: Lenin, Stalin...). Zrejme si asi tiež dobre nepochopil niektoré pasáže/detaily mojich príspevkov. Napr. to, že cársky režim v Rusku bol viac-menej nainštalovaný západom a tým nebol úplne suverénny (tým pádom zapracovali aj nejaké matrično-egregoriálne javy), to sú známe fakty, takže sa to snažiť nejako zbytočne obkecávať kvôli obhajobe cárov za každú, fakt asi nemá moc veľký zmysel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 12.09.2016

ja tvrdim, na rozdiel od teba, ze:
1. vacsina veducich kadrov bolsevikov boli zidia.
2. tvrdim, ze romanovci boli uplne instalovani zapadom, na rozdrbanie povodneho "ruska" (mozno tartarie, neviem, toto je uz proste velmi tenky lad, ale tiez si myslim, ze tartaria bola). ked si clovek cita historiu romanovcov, tak fakt nevie, ci cita o rusku, ci o nemecku, same germanske, anglosaske, ci neskor zidovske meno v okoli cara. napriek tomu tvrdim, ze posledne generacie romanovcov proste sa zacali citit ako rusi. takze museli byt zomleti, toto bolo neakceptovatelne, aby sa vytvorilo nejake citove spojenie romanovcov s ruskom. toto bola podstata odstranenia samoderzavia a romanovcov. nie podmienky zivota ludi.
3. rusi mali nevolnictvo s milionmi ludi bez prav, mali problemy vzdelat narod, ale uprimne, sila v cara, v jeho autoritu bola velmi velka. rozbilo sa to len 1 sv, ktoru niekto samorejme naplanoval na riesenie X veci, nielen ruska. podmienky na revoluciu bez 1sv. a zidov by boli podla mna velmi male. vid rok 1905. prehrata vojna a ludom sa vobec nechcelo robit to, co chceli zidovske bojuvky.
4. tvrdim tiez, ze je celkovo prehliadana sila zidov. podla mna mali uz vtedy X organizacii, ktore sa starali o rozne veci. je tam jasna hierarchia a niekedy aj mala konkurencia medzi nimi, to podstatne je, ze ich uloha bola rozvratit samoderzavie.
5. nevnimam lenina ako zachrancu ruska, ale ako cloveka, ktory mal ulohu predovsetkym stopnut boje s nemeckom, co sa podarilo. tiez som niekde zachytil, ale toto obdobie nemam este dobre zmapovane, ale uz za lenina a trockeho boli rozdavane trafiky v rusku smerom na zapad. to potom musel stalin korigovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Chápeš, tá revolúcia to bola len taká špička ľadovca (už iba logické vyústenie; už len formalita?) toho celého procesu a predošlých udalostí. Táto téma je hodne komplikovaná a zamotaná a ak sa chceme aspoň ako tak priblížiť ku skutočnej pravde, musíme sa na toto obdobie v Rusku pozrieť z mnohých aspektov, lebo pri obmedzenom pohľade (že išlo IBA o židovskú revolúciu) nám uniknú ďalšie dôležité čriepky celej mozaiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Proste nič nie je čierno-biele (ani veci súvisiace s 1.SR), ale väčšina ľudí dáva prednosť skôr jednoduchším vysvetleniam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 12.09.2016

suhlasim

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Myslel si skôr kvôli WW1, že? Takže ako hovorím: revolúcia v Rusku bol nezvratný objektívny proces! Proste tam už bolo príliš mnoho neriešených, resp. zle riešených problémov a tlakov! A tá fráza: "Po vojne je...", nie je vôbec žiadnym argumentom! Ja len popisujem fakty a snažím sa získať čo najobjektívnejší obraz o tej dobe a udalostiach.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 12.09.2016

ok, mal som taky pocit, ale beriem tu "moju hlasku" teda spat. revolucia urcite musela prist, ja len tie dovody vidim v inom. uvedomelost ruskych muzikov v tom case bola proste mala, z roznych dovodov. napr., pozri si, kto v tej dobe mal v rukach tlac. napoviem, ti co dnes. potom sa tazko buduje uvedomely narod.. car si to aj uvedomoval, ale nemal kadre, zato zidia mali velmi vela zhavych pisalkov.

Re: Re: Re: Re: .

Pe-tri | 08.09.2016

Právě okultní pozadí alias GP je v případě Hitlera a nacismu docela dobře zdokumentované. Doporučuji prostudovat si osoby jako Joseph Alexandre Sain-Yves d´Alveydre, Schwaller de Lubicz, Aleister Crowley, Dietrich Eckhart, Karl Haushofer, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess a davo-elitářskou ideologii známou jako synarchie.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 08.09.2016

nehadam sa, hitler bol urcite niekym tlaceny. a tak, ked mu narod uveril, poslal ho na jatky. no v istej faze mam pocit, sa nieco zmenilo a potom strasne zuril, ked mu jeho armada doslova mizla pod rukami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Pe-tri | 08.09.2016

Změnu přinesla bitva o Stalingrad.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

jh | 09.09.2016

ano, bude to tak. hitler podla mna nevenoval az tak pozornost tomu, co mu niekto spociatku nasuskaval. teda, napr. rozdelenie armad do roznych smerov, zbytocne obklucenia miest a nie zameranie sa na strategicke ciele. no a kedze stalin precitol hned na zaciatku utoku barbarosa, tak uz vedel, ze toto je totalna vojna a tak k nej aj pristupil. nenechal nic na nahodu. tym, ze hitler bol v opojeni moci, tak vobec nepochopil, ze armadu vystavil smrtelnemu nebezpecenstvu. vysledok bol nakoniec pre nemcov zdrvujuci.

Re: Re: Re: .

Dušan | 08.09.2016

Možno sa rátalo s tým že Hitler prehrá hlavne keby začal útočiť na SŠA. Potom ako by bol Stalin odstránený.

Ešte je tu možnosť že GP vedel že proti vlasteneckej mašinérii Hitler nevyhrá a Stalin bude z hora podporený. Takže rátali zo "smrťou" Hitlera.

A potom GP potreboval odstrániť Stalina, ostatných mal pod palcom cez biblický projekt. To že stalin odpísal marxistický projekt (1953rok) bola posledná kvapka a nechal Stalina popraviť. Lenže to je veľmi rýchli obrat (=príliš odkryl svoje riadenie) a tým GP ešte viac stratilo riadenie a to nie hneď ale o 40 (KOB) a 47 (nástup Putina) rokov.

ps. Videl som zaujímavý film v ktorom akože Hitler vyhral. Film bol čudný. Ešte som vtedy nemal taký prehľad ako teraz tak si nepamätám veľa. Príbeh: Hitler vyhral vojnu v europe. Ale na SŠA sa neodhodlal zaútočiť. Po nejakých 20 /30rokoch celí štátny aparát skostnateľ. Zločiny počas vojny sa pred vlastnými obyvateľmi snažili skrývať pohlavári. Vývoj aj technologický bol skoro nulový.

Re: Re: Re: Re: .

Sio | 12.09.2016

Stalin nikdy neodepsal marxistický projekt. Důkazy uvedené v KSB jsou jednoduše směšné.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Tiež mi to voláko nejde do hlavy.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Nezabúdaj na to, že v Nemecku bol nacistický/fašistický pseudo-socializmus a z ideologického hľadiska to bolo GP asi jedno, akými prostriedkami (marxizmus bol tiež len nástroj na rozšírenie do svete pseudo-socializmu, vykorenenie buržoázne-liberálne kapitalistického modelu spoločnosti, obmedzenie konzumu, a získanie moci GP) a spôsobom bude po svete šíriť pseudo-socializmus (vykorení buržuj/kapitalistickú ideológiu) a ovládne svet. Nacizmus (zfašizovaný národný socializmus, resp. dovedený do extrému) bol vo svojej podstate to isté ako sovietsky pseudo-socializmus/marxizmus (iba atrapa skutočného komunizmu). A v USA v tej dobe bol už tiež (korporátny) fašizmus, rovnako vo Veľkej Británii, takže k nacistickému/fašistickému Nemecku mali veľmi blízko. Menší problém vidím len v tom, že Hitler v priebehu WW2 vyhlásil vojnu USA. Ale po vojne sa to dalo myslím z pohľadu GP celkom v pohode riešiť nejakým atentátikom na Hitlera a následným zmierením veľmocí. USA by sa stali fašistickou veľmocou, Nemecko by zjednotilo a opanovalo celú Európu (ako dnes EÚ) a ZSSR/Rusko ako ten, čo furt GP marí plány, by bolo zničené a jeho obyvateľstvo postupne zgenocídované. Centrum koncentrácie riadenia (hlavná výveska GP) by zostali v City a kľudný teplý brloh GP vo Švajci. Otázkou zostáva, aké by boli nasledovné plány s Vatikánom, pseudo-kresťanstvom, pseudo-islamom/moslimami/Arabmi a Čínou.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 08.09.2016

Sorry, ale tejto časti nejako stále moc nechápem:

"Dokud GP počítal s projektem marxistické revoluce salámovou metodou na základě prestiže a atraktivity, v science-fiction byl důraz na "science", to co se dnes označuje "zlatá éra science-fiction" - 30-50. léta, panovala víra ve vědu jako řešení všech problémů lidstva."

Re: Re: Re: .

Hox | 09.09.2016

Jde o to, že když selhal plán likvidace buržoazního projektu marxistickou revolucí, GP spustil procesy jeho likvidaci na vyšší prioritě obecných zákonitostí života společnosti (viz "O válkách") - obecně, zbraně 5. priority (nepřímá genocida), rozvrat společnosti, mravní rozvrat. Současně s tím začal propagovat myšlenku návratu k přírodě, opuštění technosféry - popularizací "středověku" a budování aureoly jeho přitažlivosti přes fantasy literaturu. Kulturní programování. Ale není to až tak důležité, spíše jen ilustrační aspekt. Jeden prvek z mnoha v celkovém plánu.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Už tomu začínam celkom rozumieť.

Re: .

Přemek | 09.09.2016

Ad 1: O Leninovi článek není, Leninova role a životní stopa obsahuje trockistické prvky, i když ne jednoznačně.
Ad 2: Ze sci-fi samozřejmě věda nemizí a nezmizela (např. A.C.Clark a řada dalších autorů), pouze se natolik rozšířila tvorba "fikce", aby mohla vytvořit relativizované informační prostředí pro samotnou realitu systémově zakrývanou fikcí.
Ad 3: GP často takticky spolupracuje se svými ideovými protivníky, dnes jde např. o Putinovo pověření eliminovat destruktivní geopolitiku vnitřního prediktora USA, což je analogií dočasného pověření Stalina eliminací Hitlera, který se svým protižidovským akcentem sám odsoudil k terminaci. Mějme na paměti, že GP řídí bezstrukturně a pracuje s delším časovým horizontem s přípravou informačních polí v rámci uplatňování konceptuální moci. Dlouhodobé procesy mají setrvačnost a jejich paralelní výskyt v čase s procesy nově spoštěnými je pro mnoho pozorovatelů chaotizující a nepochopitelné.

Re: Re: .

Hox | 09.09.2016

Co se týká holocaustu, je to jinak - ten Hitler prováděl na objednávku a se souhlasem GP a vyšších úrovní rabinátu.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 09.09.2016

Áno, o tom som čítal. Ale sám vidíš, jeden tu napíše jedno a druhý zase druhé a teraz bábo raď. S tým Hitlerom stále nemám moc jasno, prečo ho GP nakoniec odpísal a evidentne podporil Stalina - ZSSR.

Re: Re: Re: Re: .

Majo | 21.02.2018

Hitler sa stal pre GP ovela vacsim nebezpecim ako Stalin a v podstate nepriatel č.1 pretoze zaviedol bezurocnu ekonomiku a tlacenie vlastnych penazi, cize system ktory pre GP v podstate znamena rozsudok smrti...Nemecko preto muselo byt zlikvidovane za kazdu cenu! ..a nadherne to bolo vidiet na tom ako sa zdanlivi nepriatelia (kapitalizmus a komunizmus) vedeli spojit aby znicili tretiu cestu a aby sa vzapati hned znova stali zdanlivymi "nepriatelmi"
Jednoducho povedane...GP mohol vytvorit Hitlera aj Stalina no aj napriek tomu ze obaja im skazili plany a narobili problemy a mohli chciet pre svoj lud len to najlepsie tak z vyssej perspektivy sa stali len panakmi na velkej sachovnici proti ktorej boli bezmocni

Kdo je GP

eva | 07.09.2016

Nejsou to nakonec potomci těch pitomců co se motali 40 let pouští, kterou jde jak zdůrazňuje Pjakin (a nejen on) přejít za 40 dní?
Že Židé jsou mýtus už je známo, že se dědí židovský původ po matce z důvodu fyzického, žena nemůže přivést na svět 100 potomků a tím je počet Židů omezen. Ovšem jak Aškenázi a teď opět na výsluní i Kaifengští židé zpočátku vznikli z otcovských linii. Aškenázi jsou většinou k nerozeznání od Evropanů a ti v Číně od Číňanů.
A že likvidují bílou rasu je taky pochopitelné, přes ovládání bank a okultních manipulačních technik, je bílá rasa poráží stále.
Co se stalo s původními žreci v Egyptě? Byli zlikvidováni nakonec svými pokusnými objekty - GP?

Re: Kdo je GP

ÂDM | 08.09.2016

Dej si práci a nastuduj si nějaké materiály.

Tady máš minimální bázi pro představu o této problematice.

I. http://leva-net.webnode.cz/products/podstata-konceptualni-moci-gp-a-struktura-elit-v-pjakin-/

II. http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/

Re: Re: Kdo je GP-tu práci jsem si dala několikrát a nejen já

Eva | 08.09.2016

Pjakin: Ale jestli je člověk zvídavý, zvláště děti, které rády čtou westerny, nebo se dívá na ty filmy, podívá se - "v té pyramidě něco chybí. Tedy, pokud se dívám na nějaký western o indiánech, pak tam je poněkud jiná struktura společnosti. Tam je společnost vystavěna takovýmto způsobem:
- dav (prostý národ), - vůdci, vojenská vůdce, vůdce přes zemědělství, lov, a nad všemi těmi vůdci se nachází ŽREČESTVO. My ho zakreslíme takto. Oko.
Takže díváme se na nějaký western, a tam nějaký Vinnetou sedí, něco prosazuje, poroučí, hovoří, a stařešina mu řekne: - posaď se a vystydni. Co tedy probíhá: ŽREČESTVO určuje pro kmen KONCEPCI života toho kmene.
Strategii. Jaké budou vzájemné vztahy v té společnosti.
Obrazně řečeno, vůdci - to je jako u nás ministři.
Máme tu elitu, která realizuje praktické vedení veškeré činnosti společnosti, ale KDO vytyčuje CÍLE, za kterými je dlužna jít daná společnost. Vždyť podívejte se, pravoslavná společnost je jedna, muslimská společnost je jiná.
Tak kdo pro stát určuje - vidíme, že je nepřítomen velmi důležitý segment. Je nepřítomno žrečestvo (představitelé konceptuální moci, pozn.). Ani jedné zemi nemůžeme takovou strukturu najít.
Ona musí existovat, někdo musí nést funkci předpovědi.
Dokud Byzance, Rusko a Japonsko navzájem o sobě nevěděli,
oni mohli budovat své vztahy tak, lépe řečeno, oni mohli žít tak, jak uznali jako společnost za vhodné.

Z toho vyplývá - na každé z těchto úrovní musí být nějací lidé, kteří budou realizovat vzájemné působení s těmi systémy.
Tedy. Jak se stalo, že všechny země ... my v žádné zemi současného typu nemůžeme najít jediná stát, ... všechny země na světě jsou právě takového typu (bez "vršku")

Stalo se to dávno, v antickém Egyptě.
Dívá se žrec z okna svého chrámu, a vidí: Co vidí? Vidí Nil. Úzký pruh úrodné země, lidí mnoho, sociální konflikty, sociální napětí je velké, lidé se probívají lokty, a hryžou se navzájem... pokud se v Rusku dva sousedé pohádali, rozešli se na jiná místa a navzájem o sobě neslyšeli roky.
V Egyptě nebylo sociální napětí kam odvádět. Dívá se žrec, který určuje dlouhodobou strategii rozvoje společnosti. A on chápe: Země není nekonečná. Jednou bude lidí tolik, že celá planeta bude osídlená jako antický Egypt.
A kromě toho, oni disponují znalostmi o předcházejících epochách a oni vědí, že na území Sahary kdysi byli kvetoucí zelené lesy. Výsledkem lidské činnosti se tam objevila poušť.

U žrečestva se nachází na službě otroci, kteří už jen díky svému postavení disponují vyšší úrovní vzdělání, a určitými návyky, metodami, znalostmi o řízení společnosti.
Nu oni vidí žrece při práci, něco vidí, odpozorují, jen faktem své přítomnosti. Pokud je navíc ještě vyškolit speciálním způsobem,
oni se stávají potřebnými svým pánům, dostávají k dispozici mechanizmy realizace řízení, a oni začínají zde, mezi davem, dělat problémy tomu řízení, které provádí elita.

Probíhá revoluce, a revoluce SMETE žrečestvo. A toto žrečestvo začíná na strukturní úrovni řídit tento stát. Židovstvo, podle své "specifikace", vždy bylo tímto "úderným oddílem".
Židovství je především IDEOLOGIE. Ale v žádném případě etnická skupina. "Sabra" jsou Semité, Aškenazi - to je na základě evropských etnik, Kaifeni jsou například Číňané, Falašové to jsou obecně černoši, Chazaři, kteří povstali proti Svjatoslavovi - tak Chazaři nejsou Semité.

Rothschild - žid, který získal sňatkem tituly a původ, dostal se do elity. Co se týká Ruska, Alexandra II. zavraždili za to, že se pokusil zrušit Zónu osídlení (židů).

leeves hankering not augment the penis

big dick hunter | 21.01.2019

Up to this alter according to order, supplements and sleeves resolution not reach the penis. After all, he said, the penis aren.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the tract of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless smidgin leadership aren.somenhest.com dangled already our eyes next to the root unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors arbiter government, did fallout in growth.

Re: Kdo je GP

Cico Ciciak | 08.09.2016

Odkiaľ to asi máme vedieť? A až takí pitomci to nebudú, keď doteraz vládnu svetu! To skôr gojímovia!

éronet

ÂDM | 06.09.2016

Dozvěděl jsem se, že byl Manuel Barosso v mládí maoista.

Jaký je ale rozdíl mezi komunisty a "pseudokomunisty-straníkykariéristy/trockisty/marxisty", tak na to jsem v článku odpověď nenašel.

Je to ohraná písnička.

Aeronet nejenom komentuje, ale dokonce se snaží vysvětlit to, čemu sám očividně vůbec nerozumí. Více škody (zmatení) než užitku (osvětlení). V lepším případě je to tupá grafomanie jejímž cílem je dosažení počtu sledovanosti na webu a nakrmení ega - pocitu důležitosti pro společnost.

Alespoň v článku nebyly "supersystémy", "konceptuální" a "řídící procesy".

Re: éronet

Cico Ciciak | 06.09.2016

Podľa mňa je to "alternatívne" meédium pod pantoflí...

Re: éronet

inkv. | 06.09.2016

re: Dozvěděl jsem se, že byl Manuel Barosso v mládí maoista.
tak to je fakt "horká novinka". Kdo by to něho či nich.. - jich je tam takovejch víc... , řekl... že.
Ale hlavně že pro "ČR Pepka Vyskoče" Baroso i Mogherini či Schulz predstavují "Západ" - "a přes to voe u nás nejede vlak" ....
No, tak hlavně že "v Rusku maj stále komunismus" .. :-)
Myslím, že si rozumíme ...

Re: éronet

Ziim | 08.09.2016

Na jejich místě bych se znovu seznámil s "kopyrajtem" DVTR a KOB. Neradno si zahrávat...

Dobré a prehľadné vysvetlenie

LFS | 06.09.2016

Hox,
vďaka za dobre konzistentné vysvetlenie rozdielov a súvislostí v týchto sprofanovaných termínoch.

Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

doubleM | 06.09.2016

Já to vidím jednoduše, bolševik = typ stroje psychiky Člověk. A otázka do pléna: může typ stroje psychiky démon a nižší (MUDr. Koukolík je označil jednotně jako deprivanty) hodnotit typ stroje psychiky Člověk?

Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Sio | 06.09.2016

Především MUDr. Koukolík tvrdí, že deprivantů je 4% nebo i méně. A vůbec, v Koukolikově teorii si kdekdo máchá svoje špinavé prádlo, aniž ví, o čem je řeč.
Přitom Koukolík dokáže vědecky precízně stručně formulovat své myšlenky. Ale to bohužel nepatří do okruhu známých pojmů 99% lidí.

Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

doubleM | 06.09.2016

Když už jsme se odchýlili od tématu Bolševik = typ stroje psychiky Člověk, MUDr. Koukolík hned v úvodu své Vzpoury deprivantů píše o jejich epidemickém výskytu. Slovo „epidemie a epidemický“ se v této jeho práci opakuje více než 30x. Bylo by fajn, kdyby jich bylo pouze 4%.
Pro úplnost, základními společnými znaky všech deprivantů jsou nedostatek sebezaměření, neschopnost tvůrčí spolupráce, ničivost vůči všemu hodnotově odlišnému nebo diferencovanějšímu a parazitismus. Parazitismu se např. hezky věnuje Genadij Malachov ve své knize „Jak se zbavit parazitů“, vřele doporučuji.
Jinak s Vámi naprosto souhlasím, že v Koukolíkově a já bych to teorií nenazval, si kdekdo máchá svoje špinavé prádlo, aniž by jí třeba jen četl.

Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Cico Ciciak | 06.09.2016

Ja tiež uznávam boľševický pohľad na svet, ale že by som už dosiahol vývojový stupeň skutočného Človeka (v zmysle ako typ ľudskej psychiky), to určite nie. Myslím, že od určitého veku a vzhľadom na dnešnú "satanskú/démonickú" kultúru a svet, to asi a ni nie je úplne možné. Podľa mňa to bolo podobné aj vtedy u boľševikov, proste každý konal v rámci svojej reálnej morálky a chápania (podstaty boľševizmu).

Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 06.09.2016

re: Ja tiež uznávam boľševický pohľad na svet

že mě to nepřekvapuje.... hele Draci, on to ten váš "slavný lidumil" Koba s Bolševiky rozhodně neměl jednoduché... to "těleso strany" bylo samozřejmě "od kosti internacionální" a taky pěkně setrvačné... Nakonec se ho stejně soudruzi zbavili ...

Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Hox | 06.09.2016

Namísto produkce vaty si raděj zkus zjistit, o čem mluvíš... jestli jsi do sebe vstřebal dezinformační nesmysly jako "Kagan a jeho bek", toho škorpióna výše atd. a vzal to za bernou minci tak ti moc nezávidím, dostat to z hlavy bude fuška.

Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 06.09.2016

jestli jsi do sebe vstřebal dezinformační nesmysly jako "Kagan a jeho bek", toho škorpióna výše atd. a vzal to za bernou minci tak ti moc nezávidím, dostat to z hlavy bude fuška.

Ještěs zapoměl na Marčenka, Bahounka, Klimova, Beneše ("Čas voněl snem") atd ... "Bega" jsem samozřejmě četl...
Takhle - naťukává to jedno zajímavé info... Lazar Kaganovič. Lazar byl skutečně jakýsi "prezident" SSSR a všechny důležité zákony jim byly spolusignovány. Ale vypadá to, že si spíš Stalin vydržoval Kagana.. a měl nad ním navrch ... alespoň by o tom svědčilo to, že poslal "do Krymu" jeho bráchu, už nevím jak se jmenoval..
Ale ono to mohlo být i trošku jinak.. Stalin do určité doby ani tak "nevládl všem silou", jako spíše lavíroval mezi jednotlivými frakcemi Strany Bolševiků .. A je dost možné, že Kaganovič byl opravdu "mluvčím" nějaké té frakce a třeba "ne zas tak úplně bezvýznamné".
Někde jsem četl, že postavičky jako Jagoda, Ježov atd... nebyly až takové loutky.. Stalin je sice nakonec vždycky nějak zlikvidoval.. ale musel neustále hrát o převahu v Politbiru ... a tu ne vždycky měl V podstatě občas zřejmě vyháněl "čerta ďáblem" - Jagodu Ježovem, či obráceně? s "Lavrikem" Berijou se pak měli vzájemně v hrsti...
Když to je těžký... my toho vlastně nejvíc víme od Chruščova... co ten všechno napovídal.. Po ww2 už prý byl "hodný a přátelský, miloval davy .." ale když působil před ww2 na Ukrajině tak prej byl taky "pěknej kruťák". Já bych tehdejší SSSR přirovnal k dnešní Ukrajině... spousta silovejch figur, z nihž třeba jedna formálně vyčnívá a asi ty ostatní "nějak drží pod krkem" a přitom jemu samému jde také permanentně o krk ... radikálové, korupčníci, olygarchové, vojáci, paravojenské oddíly.. zájmy cizích mocností .. a třeba i vlastní regionální třenice ...
Ale pokud nám to bude třeba za 30 let vykládat nějaký dnešní pěšák, co pak vyroste (analog Chruščova...), tak nám prostě řekne svoji verzi... a to že někde s ..... upaloval lidi jaksi "taktně zamlčí".
Hele - než je asi Koba všechny ty "notorické revolucionáře" zmákl..., tak zřejmě i pro něj platilo: "kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti ". Jinak by ho vlci rostrhali...
Ale jasné slovo: "Ne, Ušuškinově verzi (či jak se jmenuje...) až tak nevěřím ..., do hry ji připustím až po té, co ji tak "odmocním a vydělím 10" ...(tedy trochu zkrotím). Ale jinak: "Ano, na této úrovni pak ANO, i Car Koba I musel brát ohled a dost možná i velký ohled na tzv. "těleso strany" a nakonec i na vlastní učení y mladších let neboli "Marx-Leninismus". Ve straně byla spousta agresivních ateistů či militantních budovatelů světlých zítřků... Koba to nemohl jen tak otočit o 180 stupňů... Navíc ty lidi svým ypůsobem potřeboval... legitimitu měl od nich.. A s odkazem Lenina asi moc žonglovat nemohl.. "

Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 06.09.2016

Hele, já bych Škorpiona nepodceňoval... ty de fakto tím škrtáš i to napojení na Marxe - Weishaupta a House of Rudý Štít ...
Trockýho tady podceňujete ...
O Parvusovi (Helphand) nevíte ...
Nakonec vlastní úderná páka bolševiků v Rusku byl jakýsi Jaákov Sverdlov, to ON PROVÁDĚL REVOLUCI ve vlastním Rusku... , než se Trocký rozjel s armádou a svými rudými komosaři ..
O Sverdlovovi jsem četl... ale zde to asi nebylo... spíš u nějakejch levičáků...
Sobelsohn, Bela Kohn atd ... říká ti to Hoxi vůbec něco?
Nakonec i Blanke-Uljanov ... zde je o něm nějak "ticho po pěšině". Ano... Stalin byl v podstatě Uljanovův nejvěrnější žák.. Mnoho toho, co se Stalinov připisuje (krutost) je vlastně Uljanovovo dílo ..

Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Cico Ciciak | 06.09.2016

Kalíš vodu, kalíš? Mal si na mysli "boľševikov"-trockistov, že? Ak nie, tak tu už nepomôžem.

Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 07.09.2016

To bylo na mě?
NE. žádných "trockistov". Mal som na mysli Bolševikov ako Bolševikov. Viz třeba onen nadhozený Sverdlov ... A nebo Uljanov ...
A nebo jistý Osip... ve věku řekněme tak než "zestátníkovatěl" (míněno kladně)...
Hele, to nebyl žádnej spolek "ruských ochotníků". Dostojevský tyhle marxistické kroužky znal, a poté co se obrátil a od nich odvrátil je nazýval "Běsy". Jasně, byly běsy různé kategorie... od Fůrií typu - tak nevím, abych neurazil... - třeba toho Trockého.. až po ty "spíše adepty o moc bez ideologických výstřelků" - Stalina .. ale furt to do určitého bodu než tedy "srostli s Ruskem a usadili se.." byly běsy ...

Jinak neboj.. už mě došlo, co ti vadí na inkv. tedy: JSEM LÍNEj... - takže inkv.. (nota bene kdzž nemám čas...) ALE STÁLE JSEM ONEN INKVIZITOR TĚLEM I DUŠÍ, takže "neboj" ...
NESTYDÍM SE ZA TO ... nakonec docela Kobovi rozumím... dit on byl de fakto to SAMÉ.
INKVIZITOR ve významu "soudce, co to prošetřuje a rozhodne". Nejhoší na tom je, že ta paralela... - s tou INKVIZICÍ je u Koby naprosto dokonalá...
všichni ti, které zlikvidoval... byli v podstatě v osobním styku a povahově... - jak mě při čumění na nějaké dobové deníky došlo - SKVĚLÍ LIDÉ !! Nadšení novátoři.... idealisté tělem i duší... - pravda - skvělí jen ke svým... k těm, co věřili v to samé... ale dejme tomu, že dnešní Evropa by za nimi nepochybně šla... (pokud by nežvanili o třídním boji..) vlastně taková tehdejší SLUNÍčka...
To Koba byl "ta pruda", asi i osobně... ten "Fuché" ...
Ironie osudu je, a stále se to opakuje - že "skvělí lidé" - až na Krista a spol... ale řekněme tak - Che Gevara - mají bohužel nereálné ideologie...
- zrušení rodin.... kolektivní výchova... - dnes trans a multigenter či unisex ... ale jinak ti lidé mají naprostou šťávu...!!! Oslniví a často i féroví...- viz Interbrigadisté... jen nereálné ideje ...

no, a "ti prudiči" - ti "bafuňáři" či "suchaři" příadně "Richelié" (Kalousek? :-) ) , ti "Inkvizitoři"nebo "Bachuv absolutismus", jím to kazej... (Franco, Koba, nakonec asi i ten Bach... - kdoví kam by revoluce v R-U atd došla..., to "Vaterloo" atd ..) to vlastně - a teď zděšení - zachraňují. FAKT PARADOX. Vážně, paradox ...

Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Hox | 07.09.2016

Sverdlov byl marxista-trockista, bolševik nikdy...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 07.09.2016

re: Sverdlov byl marxista-trockista, bolševik nikdy...

Yakov Mikhailovich Sverdlov (Russian: Я́ков Миха́йлович Свердло́в; IPA: [ˈjakəf mʲɪˈxajləvʲɪtɕ svʲɪrdˈlof]; known by pseudonyms "Andrei", "Mikhalych", "Max", "Smirnov", "Permyakov"; 3 June [O.S. 22 May] 1885 – 16 March 1919) !!! was a Bolshevik party administrator and chairman of the All-Russian Central Executive Committee. !!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

zz | 07.09.2016

To je asi tak na urovni tvrzeni ze kazdy kdo byl u nas v KSC byl opravdovy komunista.
Radeji si precti neco o tom jak sverdlov nalozil s carskou rodinou, co se za tim skryvalo z ritualniho hlediska a jakemu svetonazoru to asi tak mohlo slouzit... Bolsevickemu tedy urcite ne

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

inkv. | 07.09.2016

ale jo... to v té wiki dál píšou... , že to upekl Sverdlov zřejmě s Leninem. Kupodivu Trocký o tom nevěděl.. ale to je asi detail..

Takhle ZZ a jak si tedy vlastně představuješ před a po revoluční Bolševiky.. co třeba LENIN. Byl to bolševik nebo trockista?
Jinak já nevím, jestli si to uvědomuješ... ale Stalin sostatními (kromě Trockého..) nesli Leninovu rakev ... Oni se k němu hlásili... a speciálně Stalin. Stalin byl opravdu nejvěrnější Leninovec, to je pravda... A co třeba Lazar Kaganovič, to byl teda Trockista nebo Bolševik? Nebo Chruščov... později Molotov ...

Hele, je mi jasné, že vy všechno negativní - už mě to došlo, proč tak dělíte... házíte na Trockisty... a ze Stalina děláte "div ne zmrtvýchvstalého cara", prostě "klaďase každým coulem". A vlastně jako by Bolševivi nakonec ani neměli účast na VŘSR a následném teroru...
Hele nebylo to tak, že strana, jež se samozřejmě přejmenovávala... to jo... nevím, jak se jmenovala zrovna v čase VŘSR - možná VKS(B) nebo prostě "Bolševici" nebyla vlastně "tvořena samými Trockisty a Koba Mírumilovný v ní byl nakonec jediný Bolševik" ?? :-)))
Jako myslíš, že Bolševici... se nikdy nedopustili žádného násilí ???
Už jen ww2 - "typicky bolševické" - jako neříkám, že ne nutné... ale - vepředu vojáci, a za nimi politruci, co tyváhavější stříleli... takže nakonec se vojáci báli více politruků a svých velitelů než nepřítele ... :-))) hele - koho mě tohle jen připomíná... - no jasně, Trockisty... celá RA byla i během ww2 v rukou Trockistů... v Moskvě (u Stalina..) to byl samej Trockista... a do toho Stalin - "jediný autentický Bolševik" té doby...
hele - to je dost nereálný... Nakonec nedal se ten Stalin na tu Revoluci nějak "omylem" ? Šel na srz Pacifistů a náhodou zazvonil na Leninův zvonek... No a Lenin, ten: "starý Trockista" ... ho hned prostě "zneužil ke svým trockistickým cílům" .... :-))) Chudák Koba... ten asi "čuměl".Takový najivní hodný kluk to byl ....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bolševik = typ stroje psychiky Člověk

Hox | 18.09.2016

Těžko vysvětlit na malém prostoru, pokud si přečteš ty zdejší materiály výše upomenuté, mělo by se mnoho věcí vysvětlit. Hodit odpovědnost za zločiny na jejich oběti je oblíbený trik určitých sil.

fajn ...

inquisitor | 06.09.2016

takže tuhá cenzura ve snamení: "na náš jediný správný výklad dějin nám nesahej".
Měl jsem o Leva-netu vyšší mínění... , ale jak je vidět, tak je to "spojenec bankéřů, těch kovářů revoluce" (a nepřítel "starého řádu") - řečeno s Trockým ....

Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

Nejde ani tak o to že valíš nesmysly, problém je s tvým samolibě-arogantním tónem. Vyjadřuj se jako člověk a nebude nutné to tu od tebe čistit, zatím je ztráta času na tebe reagovat.

Re: Re: fajn ...

inquisitor | 06.09.2016

no já nevím Hoxy, jestli si uvědomuješ, jaké "Zeitgeistoviny" tady vlastně produkuješ...
Hele nic proti objevování historie (nám dříve kýmsi zakázané nebo znepřístupněné ...), ale zůstaň prosím Tě na zemi .. viz i tvůj výklad "pozitivnosti bolševismu v celých dějinách". (tvá teze: "bolševismus = většina v průběhu dějin..."). Další otázkou je pak "oběvování Amerik" ...

Ten tón volím záměrně. S lidmi v hraniční oblasti politika - New Age - nové životní styly atd... (a to i ty "rodno věrné" nebo "sibiřské") nic jiného totiž nehne. Je to záměr !! Tito "alternativci" se v mnohém podobají zástupům mladých Evropanů dříve táhnoucím do Indie.. jak psal myslím Luděk Frýbort ve svém: "Svět bez růžových brýlí" - větší Nafoukance jsem nikde neviděl...
No, "sibiřani" či "rodná víra" jsou asi krapet pokornější... Ale stejně - vědí své!! , že ...
Plus "různí spasitelé z Ruska". Hele, jestli nějakého autentického ruského "alternativce" - tak RASPUTINA. Pozor - ten člověk byl napůl génius, lidsky naprosto lidský a viděl, co se na Rusko chystá... Snažil se cara varovat ("Nevstupuj do války!! - vše bude zničeno..")
Tak kde ho máte "Drací"... :-))
Nebo jste dali na zednářská kompra??

Hoxi - vždyť ti píšu:
a) Ve znamení Štíra/Škorpiona . Bez toho prostě nemůžeš dál....
b) Rudá symfonie ...
c) na doladění něco o Weishauptovi, Marxovi a samozřejmě "starý známý geniální Padělek"
d) i Klimov není bez zajímavosti... je trochu "rychlopalný", ale ty postřehy o bolševicích (a vůbec všech...) bych mu docela zrovna věřil ...
e) Fullford ? - no.. dost geniálně asi mlží.. ale přijde mě, že si občas hraje s ohněm a "něco málo pouští". Asi potřebuje adrenalin.. Sice spíše z lidí tahá peníze... nicméně třeba jeho teze: "Finanční kabala aneb jak vše začalo Náthanem z Gazy a Šabtajem Cvi " je kupodivu "TOUCHÉ". Naprostý zásah ...Nathan z Gazy prostě probudil spícího obra ...

A prediktor, ten opravdu "Big Boss" ? - no přece náš starý známý satan aneb ten perský "zlý bůh". Bůh to samozřejmě není... ale zas tak úplně bez vlivu taky ne.. víš co o něm říká Nový Zákon ...

Ale dík za odpověď, cní se!
Hele - ale vedoucí kolotoče je teda odolnější... ;-)))

Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

A ty vůbec chápeš, na jakých stránkách se nacházíš?

Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

takhle... - máš jistě pravdu ...
ALE - vzhledem k "objektivní realitě" a tou je POZNÁNÍ PRAVDY či alespoň "POPIS SKUTEČNOSTI" ... se ptám: "A MĚLO BY MĚ TO (nějak výrazně..) ZAJÍMAT ?? "
myšleno ve smyslu: "to, že tyto stránky budou toho a toho proudu snad něco mění na HISTORICKÝCH FAKTECH ??" třeba o bolševismu ??
Ale v jednom Vám "namažu", v rámci historických faktů.. je to autentické svědectví z jedné diskuze.. a kupodivu údajně - psal jiný... - je ve shodě i s tvrzením ViaSatu History či tak nějak, že Stalin byl věřící... zřejmě se na to rozpomenul v pozdější fáze svého života... a v Kremlu měl snad svou kapli.. to prý tvrdil tem pořad...
proč ne.. u nás byl, sice méně... ale trochu jo, podobný Husák.. navíc Koba byl v semináři.. (gruzinském). Jiné svědectví... (méně jisté..) jeho matka posluhovala u generála Przewalského a Koba je mu dost podobný... a v Rusku se prý obecně ví ...

Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

bez čeho "nemůžu dál" nech laskavě na mě, naopak tobě by neuškodilo si přečíst něco ze zdejších knih a analytických poznámek. Moje poznámka směrovala k tomu že svůj příspěvek adresuješ určitému publiku které se tady nenachází, to bys musel na tartaria.sk a podobné. Četl vůbec něco ze zdejších materiálů? Je slušnost si něco napřed zjistit a teprve potom se vyjadřovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

re: Četl vůbec něco ze zdejších materiálů? Je slušnost si něco napřed zjistit a teprve potom se vyjadrřovat.

Jo... o Stalinovi... Dobré... ale v něčem příliš idealizující... (Stalin byl, alespoň v určité fázi svého života... revolucionář, prostě "jeden z nich", spíš byl asi "víc při zemi", než "internacionální snílkové". Ale byl jedním z nich ...)
Jiné materiály nemám čas číst ...
Ty však tady skloňuješ "komunismus", "bolševismus" a "internacionalismus".... a na to myslím znalost místních "kuchařek" nepotřebuji... možná je to i kontraproduktivní... neb se zřejmě jedná o "pozdější" (časově..) vrstvu.

Naproti tomu literatura kterou jsem Ti doporučil, je právě primárně o těch pojmech, které tady skloňuješ ...Je to úplný základ, taková "Antická čítanka", věř mi...
Psát o bolševismu a neznat historii či genezi VKSB (včetně "generik"), Lenina... ale i Marxe či Plechanova... ale třeba i Bakunina a podobně.. potažmo celého Mezinárodního Dělnického hnutí je - a teď se na mě prosím Tě nezlob - opravdu "mimo mísu" . Levašov neLevašov... Anastácie neAnastácie... či co hýbe dneškem..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

Je třeba chápat globální historický proces a celkovou mozaiku (což ti zatím uniká), ta literatura cos psal jsou dezinformační produkty informační války (90% pravdy, 10% lži kterou je třeba protlačit do hlaviček, prezentováno jako "odhalení pravdy"), kromě Rakovského, což zde bylo taktéž probíráno.

http://leva-net.webnode.cz/products/rakovskeho-protokoly-jako-podvrh-hodny-pozornosti/

Pokud si uděláš čas a prostuduješ si více zdejší materiály, nebudeš litovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

OK. Hoxy.. mrknu se na to.. Synfonii jsem na Levanetu opravdu ocenil.. ale do podvrhu má tak daleko, asi jako jiné Protokoly...
oni tam zaznívají totiž detajli... , které by zřejmě nevynášela ani KGB či sak se to dříve jmenovalo...
To, že Společnost Národů resp. po ww2 OSN byla koncipována "dle Masonery" k prosayení jistého uspořádání světa myslím psali i v ČS Vlastivědě (z 1.Rep..) a vyzdvihovali tam úlohu Beneše... Kde je Beneš... tam je prostě "konspirace" byť "legální" ...
Ale že i různé "Ženevské organizace práce " a podobné spolky slouží k ustanovení nerovnováhy ve světě... o tom ti asi nebude vykládat ani KGB ...

Nebo jinak... - ta kniha -cca. 800 STRAN !!! - pozor - vámi annoncovaná Synfonie je pouze JEDINÁ KAPITOLA z ní... byť ta nejzajímavější...) obsahuje jedinou kardinální, ale takovou "milou chybu". A dost pochybuji, že by KGB nevěděla, že Avráám Životovský byl přímo Trockého strýc... a ne tchán... To je spíše možné, že zdopovaný Rakovský to popletl, nebo ho Trockého rodiné reálie zas tak nezajmali. Ale spíš se soustředil na nšco jiného, jestli "strýc nebo tchán". Ta vazba tam byla tak jak tak...
Ale pochybuji, že by zde KGB dělala úmyslně kaňku...

Navíc - geniální popis Kerenského... To Kerenský umožnil VŘSR !!! Nevím, jestli vás napadla určitá paralela s Angelou ...

Takže "sorry guys". Rakovský je zdroj 1.kategorie.... Proč jinak by byl prakticky až na dnešek, kdy už na tom asi nezáleží... "pořád skoupený nebo prostě u ledu". Hele - i ty Protokoly (SM) byly dostupnější ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

Hox | 06.09.2016

Otevřels vůbec ten link? :)
Řeč je o "podvrhu" nikoliv o podvrhu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: fajn ...

inkv. | 06.09.2016

jo,otevrel... jak rikam - clanek potěšil...
Dobře, uvozovky akceptuji. Myslím, že na fr. wiki je obsah a hlavní děj celé té 800 stránkové knihy.. Když si ho člověk přečte, většina otázek padá...
Apropo - velice zajímavá je postov onoho jakého si "Rene Duvala". Samozřejmě zřejmě ukradená identita... (pozn. z fr. wiki..) čekista a nájemný vrah.. , to že se s Landovským nějak "zvlášť mazal" je jen subjektivní dojem z jediné kapitoly.. v předchozích kapitolách mu např. vyvraždil rodinu a ještě pak pozoroval, jak Lanďák bude reagovat ... (ten se to dozví až někdy ke konci knihy...). Prostě sadista... Oponenty mate to, že v oné kapitole "Rakovského protokol aneb Radiogram revoluce" je Duval prostěvěcný... Nemá důvod být zlý... Landowský je pološílený... Rakovský zlomený člověk smířený s osudem... při výslechu nadopovaný aby mluvil.. - a on mluví.. chce si zachránit život ..

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek