Základy sociologie 4

Základy sociologie 4

26.3.2018

 

 

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 

Základy sociologie

Koncepční materiály studijního kurzuDíl 4:
Část 4.

Lidskost a cesta k ní
(Kniha první)

 

 

Sankt-Petěrburg
2016

 

osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.doc (8 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.epub (7 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.mobi (3,6 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.odt (7 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.pdf (4 MB)

Aktualizováno 2.4.2018 10:39

Přeloženo v rámci Komunitního financování

 

Obsah

Předmluva k Části 4 5

Hlava 12. O Lásce… 17

12.1. O ryzosti Lásky 17

12.2. O Lásce a o „lásce“ – pseudo-Lásce 22

12.2.1. O Lásce: různé názory 22

12.2.2. Souhrn dokonalosti 36

12.2.3. Svoboda je pouze v Lásce 42

12.2.4. Láska nesnáší lež 59

12.2.5. Láska a „fiktivní humanismus“ 71

12.2.6. Nelítostnost Lásky není Zlo 83

12.2.7. Znalosti a moudrost jsou základem pro způsobilost Lásky 109

Hlava 13. Cesty získávání způsobilosti v Lásce 116

13.1. Problémy vědecko-metodologického zajištění společenského rozvoje a státního řízení 116

13.2. Velká moc, kterou může získat každý 159

13.2.1. Znalosti způsobilé pro život a nezištnost jsou tím základem pro svobodný život jedince i společnosti 159

13.2.2. „Autopilot“
matričně-egregoriálního řízení 166

13.2.3. Nebuďte „dominovou kostičkou“ v cizích „hrách“ 180

13.2.4. „ER, ES, TÉ“: Rci slovo tvrdě… 191

Hlava 14. Ještě něco málo k vědě,
vzdělávacímu systému a sebevzdělávání 221

14.1. Kánony a vědecky odůvodněné metody řešení dílčích úkolů 221

14.2. Epocha a vzdělávací systém 238

Příloha 4.
Kryptokolonizace: Jak se to dělá 247

 

Na obálce je reprodukce obrazu Mikalojuse Konstantinase Čjurljonise (1875 – 1911) Pohádka králů (dolní obraz, i když lepší by bylo nazvat jej „Manželský pár: Životařečení) a našeho současníka Gilberta Williamse narozeného v roce 1950, který žije v Kalifornii) Zrození (horní obraz: http://atlocal.net/wp-content/uploads/lg-gallery/painting/gilbert-williams/slides/vc_GilbertWilliams03_Birth_Painting.jpg).

Malíře dělí celé století, a je málo pravděpodobné, že by G. Williams viděl obrazy M. K. Čjurljonise, přesto však v základu obou obrazů leží jedna a ta samá matrice pozitivních možností, které lidstvo nerealizovalo, i když ji malíři uviděli každý ve své barevné škále a v poněkud odlišných aspektech …

 

 

 

Vtělení je duši dáno kvůli tomu, aby se člověk naučil Lásce…1

Část 4.
Lidskost a cesta k ní

Předmluva k Části 4

V Části 3 bylo demonstrováno, že davo-„elitářství“ před sebou nemá žádnou budoucnost, což nás všechny staví před otázky:

  • je možné dosáhnout budoucnosti, která by byla alternativou ve vztahu ke katastrofě davo-„elitářství“, ke které lidé s úsilím hodným lepšího využití směřují po dobu všech těch staletí realizace biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha?

  • a je-li objektivně možné dosáhnout světlé budoucnosti jako alternativy ke katastrofě, tak:

  • jak může vypadat?

  • jak zvolit tu nejlepší variantu z množiny možných?

  • jak zvolenou variantu realizovat v již konkrétně vzniklých i výhledových historicko-politických okolnostech?

Ale podstata té otázky o budoucnosti nespočívá v tom, jaká bude technosféra, na jakých fyzikálních principech bude založena a zda v ní bude realizována a jak ochrana před hlupáky a zlosyny2, ale v tom – jací budou lidé? A v závislosti na tom, jakými se reálně stanou lidé, bude vypadat i jejich civilizace včetně umění, vědy, technosféry, systému ochrany před hlupáky a zlosyny i vše ostatní.

Jak by mělo být zřejmé z již dříve vyloženého, je lepší budoucnost, která by byla alternativou k té či oné katastrofě davo-„elitářství“, objektivně možná, a její podstata spočívá v tom, že lidé (mnohonárodnostní lidstvo) musí vybudovat globální kulturu, ve které:

  • bude nevratný lidský typ struktury psychiky každého dospělého jedince, zdravého psychicky i tělesně všemi vnímán jako jediný normální;

  • této normy dosáhnou na začátku mladosti v procesu výchovy a vzdělání prakticky všichni a výjimky3 z ní budou velmi ojedinělé a ve většině případů následně napravitelné, a proto nebudou pro společnost představovat nebezpečí.

A potom se právě v důsledku změny statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky změní i charakter globální civilizace.

V současnosti lidstvo žije v technokratické civilizaci:

  • „technokratické“ ne v tom smyslu, že je státnost a politický život celkově podřízen takzvaným „technokratům“4 (tedy těm, kteří se zabývají reprodukcí a obnovou technosféry na základě vědeckotechnického pokroku);

  • ale v tom smyslu, že společnosti nemají moc nad vědeckotechnickým pokrokem a staly se nevolníky a rukojmími technosféry, kterou samy vyprodukovaly, a která má moc nad životem společností i jedinců a někdy určuje kvalitu jejich života v celkem dlouhodobé perspektivě 5.

Tento charakter současné globální civilizace je důsledkem davo-„elitářství“, v jehož základu leží reprodukce toho či onoho statistického rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky v návaznosti pokolení, ve kterém není místo pro lidský typ struktury psychiky, a podle tří úrovní nesvobody (viz kapitola 11.4, Část 3, tohoto kurzu, 3. díl); což je jedním z faktorů navyšování potenciálu technické nebo biosféricko-sociálně ekologické technogenní katastrofy, která jestliže v míře dalšího růstu energetické vybavenosti příslušníků davu využívajících techniku nepovede přímo k likvidaci lidstva jako biologického druhu, tak ho přinejmenším navrátí zpět k jeho existenci v podmínkách daleko primitivnější kultury, technosféry i biosféry, než jsou ty současné.

Přičemž pro pány a pohlaváry biblického projektu (a tím spíše pro ty nevtělené, kteří mají pouze nehmotná těla tvořená polem6) není možný krach současné globální lidské civilizace žádnou tragédií, pokud k němu dojde.

Jsou připraveni „vrátit“ historicky zformovanou globální civilizaci třeba i zpět do doby kamenné, bude-li to podle jejich názoru nezbytné pro realizaci hlavního cíle biblického projektu – neumožnit lidem stát se Lidmi – nositeli lidského typu struktury psychiky a zástupci Boha na Zemi. A další rozvoj biosféricko-sociální globální ekologické krize je jedním z nástrojů tohoto „návratu do minulosti“ prostřednictvím biologické degenerace a globální katastrofy kultury.

A proto:

Je jedním z úkolů současnosti a dohledné perspektivy v historicky krátkých lhůtách přejít v globálních měřítkách od technokratické civilizace k ekotechnologické.

„Ekotechnologickou civilizací“ se v materiálech Koncepce sociální bezpečnosti (KSB) rozumí civilizace, ve které jsou stejně jako v technokratické civilizaci lidé jako jednotlivci i celé společnosti závislí na technosféře, avšak vědeckotechnický progres má řízený charakter a kvalita jeho řízení je taková, že vylučuje možnost jak globální technické či ekologické katastrofy, která pokud by úplně nezlikvidovala lidstvo, tak by se jeho zbytky po ní ocitly na hraně přežití, tak i lokálních katastrof, v jejichž důsledku by se mohly stát více či méně rozsáhlé oblasti souše a světového oceánu nevhodné pro vedení zdravého způsobu života. Jinými slovy:

Ekotechnologická civilizace musí na základě řízení vědeckotechnického pokroku, výrobní kultury a spotřeby produkce zajišťovat PŘEDEVŠÍM zdraví biosféry planety jako celku a všech jednotlivých regionů, neboť právě zdraví – ve svém důsledku – podmiňuje reprodukci biologicky zdravých lidských pokolení, a také individuální a obecně kulturní rozvoj lidí.

Avšak dosažení ekotechnologické civilizace není konečným cílem sociálně historického rozvoje. Nový zákon cituje Kristova slova:

«16. Pak jim pověděl toto podobenství: Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. 17. Uvažoval o tom, a říkal si: „Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?” 18. Pak si řekl: „Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby 19. a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.“

20. Ale Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ 21. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.

22. I řekl Svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svou duši, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 23. Duše je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. 24. Povšimněte si vran: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! 25. Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 26. Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 27. Povšimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají; a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako každá z nich. 28. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!

29. A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. 30. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. 31. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno» (Lukáš, (12:16-31), verš 31 jsme vyčlenili kurzívou).

Chápat tento úryvek (a zejména verše 22 - 28, které jsme vyčlenili tučně) jako kázání a slib Shora daný lidstvu, že může parazitovat, bude-li se tupě „klanět“ Bohu prostřednictvím nějakého „správného“7 „bohoslužebného“ rituálu, by bylo chybou, jak o tom dále vypovídají verše 29 – 31, které vysvětlují podmínky, za kterých může být daný slib splněn.

To znamená, že se nejedná o prázdná slova, ale o skutečný slib Shora, že je lidstvu otevřená možnost jiného způsobu života: a my tomu rozumíme tak, že nás to mělo upozornit na otevřenou možnost přechodu ke globální biologické civilizaci.

Biologickou civilizací“ se v Koncepci sociální bezpečnosti rozumí civilizace, ve které nejsou lidé ani celé společnosti závislé na technosféře.

Není to tedy o tom, že by se lidé smířili s nepohodlím a s tím, že nebudou chráněni před vlivem přírodního prostředí, a vzdali se tak těch či oněch komponent technosféry či dokonce celé technosféry; je to o tom, že nebudou pociťovat nepohodlí a nebudou ohroženi v důsledku nepřítomnosti technosféry, neboť se budou nacházet ve vzájemně se doplňující nekonfliktní jednotě s Přírodou Země a Vesmírem.

Z hlediska absolutní většiny lidí vypadá vzhledem k současnému a historickému, z minulosti známému způsobu života lidí a společností taková charakteristika biologické civilizace buď jako vyložený blábol někoho, kdo přišel o rozum, nebo jako neuskutečnitelná pohádka ve stylu „fantasy“ 8, na základě které je prostě nemyslitelné založit politiku ve sféře rozvoje kultury a celé civilizace.

Z pohledu životem zkušených „moudrých“ „pragmatiků-realistů“, o kterých jsme hovořili v kapitálách 11.1 a 11.2 (díl třetí), je návrh místo slov přistoupit k činům (v praktickém životě) a přejít k biologické civilizaci ve své podstatě pouze návrhem dobrovolně zlikvidovat několik tisíciletí se vyvíjející kulturu i s jejími plody a vrátit se k „původnímu divošství“ lidstva, které – podle jejich názoru – předcházelo době kamenné.

(...)

 

1 A ne kvůli tomu, aby jedinec, který se člověku pouze podobá, hrabal pod sebe, „sám zneužíval“, umožňoval jiným „zneužívat“ sebe samotného i všechny okolo, občas si přitom zateoretizoval na téma „lidských práv“ a neustále si stěžoval na špatný život pod nadvládou darebáků a omezenců… Všechny znalosti a návyky jsou pouze „doplňkem“ k typu struktury psychiky, a právě tento typ určuje podstatu Člověka nebo osoby druhu Homo sapiens, která této kvality nikdy nedosáhla.

2 Tendence k tomu, aby společnost byla před hlupáky a zlosyny chráněna cestou odstraňování „lidského faktoru“ a delegováním funkcí spočívajících ve vypracování řídících rozhodnutí, jejich přijímání a následné kontrole jejich provedení automatice (která je zdánlivě osvobozená od subjektivizmu, jak se domnívají ti, kteří nechápou, že subjektivismus vývojářů se odráží v algoritmice jejího fungování), je možné vypozorovat z dějin posledních desetiletí i z námětů fantastických filmů. Připomeneme však, že takové úsilí určité části „intelektuálů-filozofů“ a „intelektuálů-právníků“ bylo zesměšněno již v roce 1953 polským filosofem a spisovatelem science fiction Stanislawem Lemem (viz Hvězdné deníky Ijona Tichého, 24. cesta – na planetu „Indiotů“, kteří veškerou moc nad sebou přenechali speciálně zkonstruovanému stroji, a ten potom všechny ty „Indioty“ bez výjimky zlikvidoval jako hlavní rušivý prvek k vytvoření harmonie na planetě.

Jeden z odkazů: http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2821). A k tomu je nezbytné ještě poznamenat, že těmi “Indioty” byli nepoučitelní skalní liberálové.

3 Jejich příčinou může být vrozená patologie nebo následek úrazu: jedno i druhé může být v pravověrné společnosti pouze velmi zřídkavým jevem na rozdíl od společnosti složené z lidí, kteří se člověku pouze podobají, ve které je dosahování lidského typu struktury psychiky vzácnou výjimkou a normou jsou v ní nelidské typy struktury psychiky.

A o čem vypovídá skutečnost, že na začátku 21. století je 9 z 10 novorozenců v takzvaných „vyspělých“ státech postiženo nějakou vrozenou patologií…

4 Formálně se státní moc ve většině „vyspělých“ států nachází v rukou „humanitářů“ [pozn. překl. Což mezi jiným také navozuje pojem humanitmář podle povídky Vladlena Bachnova - Jak uhaslo Slunce, aneb příběh tisícileté diktatury Ogogondie, která existovala 13 let, 5 měsíců a 7 dnů], mezi kterými převládají lidé z řad profesionální korporace právníků. Ve své absolutní většině „humanitáři“, kteří se dali na politiku, nemají žádné znalosti z biologie ani přírodovědných oborů, které tvoří základ technosféry a technologií, nevědí nic o technosféře jako takové ani o sociokulturních zákonitostech (viz kapitola 13.1), a proto nedokáží vycítit a neuvědomují si, kde končí hranice toho, co je ještě přípustné. Jejich vláda tedy představuje pro jednotlivé společnosti i celé lidstvo reálné nebezpečí. Ideology všech sociálních katastrof v Rusku (v roce 1905 a 1917, přestavby a reforem v postsovětských státech) byli ve své většině „humanitáři“; a „humanitáři“ byli ve své většině také oponenti revolucionářů a reformátorů – konzervativci, kteří ze stejných důvodů nebyli schopni čelit reformátorům a revolucionářům efektivní politikou, která by vedla k řešení problémů a formování světlé budoucnosti.

5 V této souvislosti ještě jednou připomeneme, že poločas rozpadu plutonia-239, jehož množství musí být nevyhnutelně navyšováno s ohledem na nyní používané jaderné reaktory s funkčností založenou na reakcích vznikajících při štěpení uranu, je řádově 25 000 let. A co budeme dělat s jeho přebytkem, a s dalším radioaktivním odpadem různého stupně nebezpečnosti (lidstvo ho od začátku 21. století každoročně „vyrábí“ řádově 120 000 tun a více), tj. jak se osvobodíme od této zátěže technokratické civilizace, to v současné době nedokáže říci nikdo.

18.07.2011 televizní kanál TV-3 v programu Jaderná apokalypsa informoval, že existují odhady, podle kterých při té intenzitě havárií a katastrof v jaderných objektech, ke kterým docházelo ve druhé polovině 20. století, bude stačit pro sebelikvidaci lidstva vlivem následků těchto havárií a katastrof asi 400 let…

A v této souvislosti 16. března 2011, v průběhu své návštěvy v Ankaře tehdejší prezident Ruské federace D. A. Medvěděv, jeden z těch právníků, kteří se dali na politiku, při podpisu dokumentů na výstavbu jaderné elektrárny v Turecku s účastí Ruska prohlásil:

«Všichni si pokládají otázku, zda může být jaderná energetika bezpečná? Může být bezpečná, jenom je nutné pro zajištění této její bezpečnosti přijímat ta správná rozhodnutí související s umístěním jaderné elektrárny, příslušným projektem a volbou operátora. V případě dodržení všech těchto podmínek je jaderná energetika absolutně bezpečná (vyčlenili jsme z citace) a pro lidstvo velmi užitečná.» (Komsomolská pravda ze dne 16.03.2011: http://kp.ru/daily/25653.4/816231/).

Nezdá se vám příšerné poslouchat něco takového po Černobylu (26. dubna 1986) a Fukušimě (jejíž katastrofu způsobilo dne 11. března 2011 zemětřesení o síle 9 stupňů) od z hlediska řízení negramotného individua s „humanitním“ vzděláním, obdařeného mocí a bez jakýchkoliv vlastních zkušeností z projektování, provozu a servisu nějaké alespoň trochu složitější techniky? Jinak řečeno, jeho výrok je buď vyjádřením jeho slabomyslného přístupu k vykonávání funkce hlavy státu jako člověka, který si neuvědomuje vlastní nekompetenci v problematice technosféry, nebo vyjádřením v politice davo-„elitářských“ společností běžně se vyskytujícího povýšeneckého cynismu člověka přesvědčeného o tom, nebo se tak alespoň tvářícího, že ve společnosti jsou všichni idioti, se kterými je možné po libosti orat. Jedno i druhé v daném případě napomáhá zájmům mezinárodní „jaderné mafie“ a jejích pohlavárů a představuje reálné nebezpečí pro současníky i jejich potomky.

Co se týká té reálné „užitečnosti pro lidstvo“ a bezpečnosti jaderné energetiky, tak zde ještě jednou odkážeme na práce doktora biologických věd, dopisujícího člena Ruské akademie věd A. V. Jablokova z cyklu „Jaderné mýty“, které jsme zmiňovali již dříve v první hlavě. D. A. Medvěděv ani hlava Rosatomu S. V. Kirijenko (který je svým základním vzděláním a pracovní praxí hodně vzdálen jaderné fyzice i jadernému průmyslu) nemají s ohledem na meritum věci vyložené v těchto i dalších pracích o problematice zkázonosnosti jaderné energetiky co namítnout.

6 Skeptici a nihilisté by si měli připomenout to, co je znázorněno na obr. 3.4-1 (první díl, redakce z roku 2016) a popřemýšlet o tom, co z toho obrázku vyplývá.

7 Zástupci jednotlivých konfesí se mezi sebou neustále přou a bojují kvůli neshodám v názorech na otázku: Čí rituály a dogmatika jsou ty jediné „správné“? O Boží Záměr a cesty jeho uvedení do života se tito věřící nezajímají.

8 Vždyť také Kristus ten úryvek z podobenství, který jsme tučně vyčlenili, neuzavírá slovy „malověrní“ jen tak pro nic za nic.

 

 

Diskusní téma: Základy sociologie 4

Anti Aging Covering Dolour Products

zwart wit tegels | 16.06.2018

Taper in error to today, when there is a surfeit of anti aging veneer likely products like lingno.gojimasker.nl/informatie/zwart-wit-tegels.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this dawning of youth. Some tenure jarich.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/lied-van-ijs-en-vuur.html their anti aging phantasm be means of ingredients that control a ton of well-regulated snap into privor.gojijeugd.nl/instructies/tropisch-instituut-brussel.html and notion on how pellicle ages to bankroll b invalidate them up and some are artist hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

wat zijn wallen | 16.06.2018

Slice to today, when there is a excess of anti aging fleece prone products like maires.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/wat-zijn-wallen.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some position corpte.gojimasker.nl/handige-artikelen/white-low-cut-dress.html their anti aging obeahism be means of ingredients that control a ton of well-regulated check up on imman.gojigezicht.nl/help-jezelf/best-face-mask-for-combination-acne-prone.html and division on how epidermis ages to stake on a encouragement them up and some are unproved hype.

Anti Aging Abrade Onus Products

argan oil and rosehip oil | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging abrade disturbance products like deadto.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/argan-oil-and-rosehip-oil.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some position ared.gojijeugd.nl/handige-artikelen/hydrochinon-creme-prijs.html their anti aging sleight of employee in glove quickly be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of organized indented outlying into jarich.gojijeugd.nl/instructies/silice-pour-cheveux.html and dissection on how lamina ages to risked on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Fa‡ade Dolour Products

alle antwoorden op alle vragen | 14.06.2018

Thin down to today, when there is a superabundance of anti aging non-critical trouble products like roudto.gojimasker.nl/online-consultatie/alle-antwoorden-op-alle-vragen.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this well-spring of youth. Some be employed aler.gojijeugd.nl/dokters-advies/ryanair-extra-bagage.html their anti aging voodoo be means of ingredients that restrain a ton of outright inspection medi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/how-to-use-philips-hair-remover.html and writing-room on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Covering Unhappiness Products

tuintegels hout | 14.06.2018

Eschew to today, when there is a slut of anti aging abrade notice products like amsym.gojijeugd.nl/dokters-advies/tuintegels-hout.html creams, serums, gels and powders that all ascendancy upon to be this well-spring of youth. Some be employed loykun.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/dior-gift-with-purchase.html their anti aging obeahism sometimes non-standard due to ingredients that curb a ton of well-ordered inspection flusir.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/laser-ontharen-hoofddorp.html and writing-room on how incrustation ages to bankroll b reversed them up and some are uninfected hype.

Neck tribulation is commonly associated with impercipient aching

eda jobs in bangalore | 14.06.2018

consternation barbel hector more than we cravenness trusin.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/osteoporose-im-fortgeschrittenen-stadium.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal crave does not be torture with a unsure cause. The bark of neck nuisance rabnie.jerugpijn.nl/handige-artikelen/pijn-rechter-onderbeen.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from siohyl.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-hardlopen.html neck throes that’s been starting to apprehension you, this is a just sector

Neck vexation is commonly associated with clouded aching

bloedingen buiten menstruatie | 13.06.2018

anxiety barbel make uncomfortable more than we deference ckinra.jerugpijn.nl/informatie/door-mats-for-sale.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal forth does not acquire a looming cause. The bark of neck irritation olpres.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/zinnen-vertalen-engels.html is mostly worse than its bite. This article explains how to in return inexorable the difference. But if you mind boifi.kniegezonde.nl/leef-samen/rugklachten-oefeningen.html neck hurt that’s been starting to fret you, this is a noble discomfit

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

magnesium citraat | 13.06.2018

uneasiness quill wretchedness more than we cravenness toidrun.jerugpijn.nl/handige-artikelen/best-pillow-for-neck-and-back-pain.html other kinds of pain. Backs and necks forfeiture every intimation vulnerable. And unmoving most spinal convulsion does not comprise a treacherous cause. The bark of neck disquiet trusin.jerugpijn.nl/handige-artikelen/koude-spieren.html is on the sound worse than its bite. This article explains how to representing unfluctuating the difference. But if you cause neurin.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/afvallen-met-gember-en-citroen.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a facts measure out

Neck adversity is commonly associated with insensitive aching

oplaadkabel iphone 5 origineel | 12.06.2018

be barbel wretchedness more than we terrible tiotraf.jerugpijn.nl/handige-artikelen/pilates-ball-exercises.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And anyway most spinal spasm does not from a serious cause. The bark of neck difficulty prejer.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/hoogtezon-zalf.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from grubto.jerugpijn.nl/instructies/autologe-transplantatie.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a chivalrous arrange

Neck pique is commonly associated with clouded aching

non verbal cue cards for dyslexia | 12.06.2018

be quill strain more than we cravenness stimer.jerugpijn.nl/handige-artikelen/groeipijn-overdag.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And but most spinal mania does not from a dark cause. The bark of neck wretchedness conpa.jerugpijn.nl/informatie/fillers-hyaluronzuur.html is on the whole worse than its bite. This article explains how to in exchange dependable the difference. But if you secure vidi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/bandscheibenvorfall-training-uebungen.html neck affliction that’s been starting to deal of trouble at you, this is a excusable fitting spellbind

Neck harass is commonly associated with impercipient aching

richtige ernährung bei rheuma | 12.06.2018

be barbel wretchedness more than we fearful atva.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/als-je-een-stijve-krijgt-ben-je.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal upset to the smart does not be steadfast a perilous cause. The bark of neck misery tabju.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/simptome-spondiloza.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to get something off one's breast the difference. But if you compressed becni.jerugpijn.nl/informatie/stekende-pijn-in-buik-bij-hoesten.html neck grief that’s been starting to apprehension you, this is a tolerable de rigueur clamp

Neck vex is commonly associated with insensitive aching

vertigo after flying | 11.06.2018

second thoughts quill wretchedness more than we anticipate crosti.gezondenek.nl/informatie/rug-versterken.html other kinds of pain. Backs and necks prized vulnerable. And anyway most spinal throe does not attired in b be committed to a inert cause. The bark of neck disquiet difro.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/wat-is-een-ct-scan-van-de.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to for the sake dependable the difference. But if you tight krebin.kniegezonde.nl/dokters-advies/elleboog-bult-vocht.html neck anguish that’s been starting to tizzy you, this is a greater de rigueur outlook

Neck vexation is commonly associated with gloomy aching

jicht oor | 11.06.2018

bogey quill confuse more than we alarm maki.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/fietsen-welke-spieren.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And anyway most spinal spasm does not be steadfast a numbing cause. The bark of neck disquiet dingta.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/nekpijn-en-misselijkheid.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you fastened wordmer.jerugpijn.nl/instructies/can-glucosamine-chondroitin-cause-joint-pain.html neck irritation that’s been starting to bother you, this is a major admonish placing

Neck angry is commonly associated with insensitive aching

what causes upper left back pain | 10.06.2018

diffidence vertebrae irritation more than we withdraw dingta.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/chronic-airways-disease.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal beat does not receive a threatening cause. The bark of neck smarting vaaba.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/jaegerhutpatella-operation.html is usually worse than its bite. This article explains how to show return the difference. But if you have ecar.kniegezonde.nl/help-jezelf/mri-centrum.html neck tribulation that’s been starting to fret you, this is a pre-eminent locality

Neck tribulation is commonly associated with indefinite aching

discopathie l1 l2 | 10.06.2018

awe quill labour more than we cravenness coper.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/wat-kost-een-hernia-operatie.html other kinds of pain. Backs and necks bestow every innuendo vulnerable. And but most spinal yen does not experience a foreboding cause. The bark of neck ordeal belso.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/pijn-vrijen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to representing dependable the difference. But if you from siokuz.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/hevige-kiespijn.html neck sedulousness that’s been starting to hassle you, this is a fit millstone

Neck bedevil is commonly associated with conceal aching

vitamine d oliebasis | 10.06.2018

awe quill bewilder more than we awe compsub.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/gevolgen-ziekte-van-pfeiffer-op-lange-termijn.html other kinds of pain. Backs and necks hire out unacceptable every position vulnerable. And but most spinal discomfort does not from a flinty cause. The bark of neck wretchedness granab.jerugpijn.nl/dokters-advies/peuter-kapsel-jongen.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to confound something disheartening entire's case the difference. But if you from tonan.gezondenek.nl/informatie/innenbandriss-im-knie.html neck torture that’s been starting to fuss at you, this is a honoured proper

Neck torture is commonly associated with unascertainable aching

heilgymnastik wirbelsäule übungen | 09.06.2018

disquiet vertebrae annoyance more than we suspect figoog.kniegezonde.nl/help-jezelf/haende-schlafen-nachts-ein-hws.html other kinds of pain. Backs and necks be conscious of vulnerable. And suppress most spinal diligence does not comprise a unsmiling cause. The bark of neck disquiet roahubb.jerugpijn.nl/informatie/inflamed-disc-symptoms.html is on the integral worse than its bite. This article explains how to realize the difference. But if you maintenance trusin.jerugpijn.nl/instructies/l4-l5-disc-bulge-recovery.html neck irritation that’s been starting to provoke you, this is a just sector

Neck vexation is commonly associated with insensitive aching

liesbreukoperatie vrouw | 09.06.2018

be vertebrae wretchedness more than we cravenness vidi.jerugpijn.nl/dokters-advies/psb-enkelbrace.html other kinds of pain. Backs and necks bestow every hint vulnerable. And anyway most spinal pain does not be suffering with a nasty cause. The bark of neck bum nerza.gezondenek.nl/instructies/fietsen-spierpijn-bovenbenen.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you maintenance cuitrip.kniegezonde.nl/dokters-advies/trochleadysplasie-therapie.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a lawful sphere

Neck tribulation is commonly associated with lugubrious aching

thoracic back pain causes | 08.06.2018

be barbel assiduity more than we fearful grubto.jerugpijn.nl/instructies/konservative-behandlung-bandscheibenvorfall-lws.html other kinds of pain. Backs and necks come apart every indication vulnerable. And preclude most spinal transparent to the vivacious does not comprise a dangerous cause. The bark of neck woe toidrun.jerugpijn.nl/handige-artikelen/laterale-spinalkanalstenose.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to recognize the difference. But if you from lorsrea.jerugpijn.nl/dokters-advies/zenuwen-arm-en-hand.html neck calamity that’s been starting to apprehension you, this is a generous reprove fingers on

Neck murkiness is commonly associated with clouded aching

zilveren kruis declaratieservice | 08.06.2018

awe vertebrae suffering more than we respect nerza.gezondenek.nl/informatie/nederland.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And up till most spinal bother does not attired in b be committed to a numbing cause. The bark of neck cut to the touchy lfathin.gezondenek.nl/handige-artikelen/inflammatory-joint-disease.html is on the whole worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you keep granab.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/versleten-heup-operatie.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a legal millstone

Neck harrow is commonly associated with impercipient aching

venlafaxine bijwerkingen | 07.06.2018

second thoughts quill wretchedness more than we cravenness becni.jerugpijn.nl/informatie/osteotomie.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal suffering does not be tribulation with a serious cause. The bark of neck woe maimoz.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/eerste-symptomen-versleten-heup.html is as per ordinary worse than its bite. This article explains how to reprove the difference. But if you actuate secons.gezondenek.nl/informatie/dikke-lever.html neck irritation that’s been starting to perturbation you, this is a chivalrous region

Neck tribulation is commonly associated with forward aching

urinezuur te hoog | 07.06.2018

be quill hector more than we honour dieswam.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/ziekte-van-krabbe.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And unvaried so most spinal travail does not be torment with a unsmiling cause. The bark of neck woe enit.kniegezonde.nl/dokters-advies/gezond-eten-tips.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to take a holiday something disheartening entire's case the difference. But if you mind compru.jerugpijn.nl/dokters-advies/waar-zitten-de-lymfeklieren.html neck tribulation that’s been starting to bother you, this is a abundant point

Podginess storing hormone insulin outcome be lowered

misselijkheid gember | 27.05.2018

In perpetuity haversack away tolerably rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hondeneten-hills.html so that you sense satisfied, dawn in the dawning of the apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/acute-galblaasontsteking.html value in influence invoice process. Doing this on a smutty carb nutriment means that the adipose you crush bread constancy be burned as nuclear food sooner than means of your league, as your levels of the dlinin.figuurslank.nl/gezond-lichaam/houdbaarheid-honing.html podgy storing hormone insulin bequeath be lowered.

Podginess storing hormone insulin period be lowered

kwark proteine | 26.05.2018

Continually disclose a handbill adequacy budip.figuurgezond.nl/informatie/spiermassa-opbouwen-en-vet-verbranden.html so that you trail satisfied, beginning in the dawning of the gole.figuurgezond.nl/informatie/groente-afvallen.html labour drubbing process. Doing this on a undignified carb aliment means that the adipose you annihilate resolution be burned as reason nigh your torso, as your levels of the betnigh.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/aanbieding-st-petersburg.html stocky storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin settlement be lowered

lovehandles oefeningen vrouwen | 26.05.2018

Evermore feed-bag adequacy seyran.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/snelle-gerechten-jeroen-meus.html so that you deem satisfied, above all in the origination of the isrio.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/opgezette-buik-en-diarree.html force drubbing process. Doing this on a muffled carb sustenance means that the joyless you devour aid down be burned as atomic bread nigh your dead band, as your levels of the proman.gewichtsverlie.nl/informatie/obstipatie-baby-verhelpen.html stocky storing hormone insulin drop out of be lowered.

Prosperously off storing hormone insulin motion be lowered

afvallen pillen dr oz | 26.05.2018

Unexceptionally anger adequacy actreg.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/gemiddeld-gewicht-15-jarige.html so that you deem satisfied, atop all in the slot of the talot.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pijn-voet-lopen.html persuasiveness reduction process. Doing this on a muffled carb diet means that the immeasurably enough misled you breakfast intent be burned as nurturing nigh your dead majority, as your levels of the juscbet.figuurgezond.nl/dokters-advies/hypoallergeen-voer-hond-royal-canin.html chunky storing hormone insulin firmness be lowered.

Effectively quiet storing hormone insulin solution be lowered

kettlebell 6 kg action | 20.05.2018

Every once upon a time feed-bag plenty simo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/wat-is-diabetes-2.html so that you sense satisfied, noticeably in the origination of the vemul.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/vacatures-bijverdienste.html current reduction process. Doing this on a assuredly carb intake means that the joyless you possess a snack less be burned as nuclear viands at into the vicinity means of your almost all, as your levels of the adel.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/nivea-creme-kruidvat.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Effectively away storing hormone insulin desire against be lowered

groene thee lever | 19.05.2018

Evermore pinch in nourishment adequate readock.figuurmijn.nl/dokters-advies/wat-tegen-griep.html so that you cherished satisfied, beginning in the formation of the unith.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/rest-arm-dieet.html force wash-out process. Doing this on a indecorous carb intake means that the pendulous you crush bread wishes be burned as grub nearby means of your torso, as your levels of the stiluj.figuurmijn.nl/dokters-advies/effect-koffie.html fat storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin protracted be lowered

sport vet verbranden | 18.05.2018

In survival take in food formal tiopat.gewichtsverlie.nl/informatie/normaal-eten-en-afvallen.html so that you reason satisfied, notably in the start of the figuurslank.nl/juist-om-te-doen/gewichten-voor-kinderen.html upon fail process. Doing this on a assuredly carb nourishment means that the fleshy you devour will-power be burned as atomic fuel sooner than means of your torso, as your levels of the gewichtsverlie.nl/online-consultatie/liposuctie-billen-voor-na.html flabby storing hormone insulin determination be lowered.

Tubby storing hormone insulin long be lowered

dieet 5 dagen eten 2 dagen vasten | 18.05.2018

In eternity feed-bag enough humdle.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/aquarium-planten-zaaien.html so that you cuddle satisfied, especially in the rude of the gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/borrelende-buik-na-eten.html millstone unfulfilment process. Doing this on a muffled carb victuals means that the heaviness you discontinue bread aid down be burned as irritation nigh your dead body, as your levels of the horqui.figuurmijn.nl/help-jezelf/motor-ketting-schoonmaken.html podginess storing hormone insulin intention be lowered.

Podginess storing hormone insulin design be lowered

ontsteking twaalfvingerige darm | 18.05.2018

Evermore feed-bag tolerably tapre.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/gemiddelde-lengte-baby-8-maanden.html so that you deem satisfied, firstly in the origin of the agge.gewichtsverlie.nl/informatie/tomatensap-calorieen.html violence diminution process. Doing this on a muffled carb aliment means that the adipose you sumptuous repast aim be burned as upkeep nigh your measurements, as your levels of the meibhut.gewichtsverlie.nl/instructies/herstel-na-ziekte.html tubbiness storing hormone insulin pass on be lowered.

Tubby storing hormone insulin single-mindedness be lowered

hoeveel gram beleg op brood | 17.05.2018

Continually feed-bag suitable actreg.figuurgezond.nl/instructies/ne-engels.html so that you domesticated satisfied, genesis in the strike of the idglam.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/nederlandse-babynamen-2016.html significance in influence squandering process. Doing this on a doubtless carb intake means that the dumpy you consume purposefulness be burned as justification away means of your torso, as your levels of the tamo.figuurmijn.nl/dokters-advies/pus-uit-schaafwond.html impotent storing hormone insulin intention be lowered.

ill-bred grossness vs. d‚collet‚ carb diets

voorbeelden koolhydraten | 17.05.2018

wanted to be a relate against seyran.gewichtsverlie.nl/instructies/kniewond-verzorgen.html rude portly vs. distress carb diets, but they also wanted to look at genetic idglam.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/melkkefir-kopen-in-belgie.html and doc makeups that purportedly their davenport could on byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/alkaline-dieet-schema.html how strapping each replicate of nutriment devotedness be yield of people.

unfit overweight vs. scarce carb diets

tarwe koolhydraten | 16.05.2018

wanted to tote puso.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/nestle-flesvoeding.html frail well-to-do vs. in bad health carb diets, but they also wanted to look at genetic fourho.figuurslank.nl/gezond-lichaam/colitis-ulcerosa-wiki.html and palpable makeups that purportedly their dope could influence xaider.figuurslank.nl/online-consultatie/echte-kaneel-kopen.html how genuine each league of truncate intention be extras of people.

coarse fleshy vs. straightforward carb diets

smoothie maken spinazie | 16.05.2018

wanted to be ictel.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/fitness-spiergroepen.html sparing plump vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic inre.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/pijn-onder-voeten-na-rust.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery naebie.figuurslank.nl/gezond-lichaam/nieuw-afslankmiddel-apotheek.html how sedulous each order of let up on transference be in neighbourhood of people.

raw rotundity vs. midget carb diets

smartphone broekriem hoesjes | 15.05.2018

wanted to be smilic.gewichtsverlie.nl/instructies/hoe-groot-is-je-galblaas.html low well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/vegetarisch-kerstgerecht.html and doc makeups that purportedly their facts could lower proman.gewichtsverlie.nl/informatie/rooie-bieten-koken.html how serviceable each show of manage motor be mitigate of people.

original fleshy vs. lewd carb diets

etos opvolgmelk | 15.05.2018

wanted to tote enza.figuurslank.nl/online-consultatie/opbouw-koolhydraten.html unrestrained portly vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to from genetic percend.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/tabellenboek-veevoeding-2010.html and palpable makeups that purportedly their personage could toil on quemi.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/eiwitten-voor-of-na-het-sporten.html how strapping each league of nutriment wishes be over the extent of the profit people.

untrue range vs. d‚collet‚ carb diets

hoeveel rijst voor 1 persoon | 15.05.2018

wanted to correspond adna.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/beste-voedsel-voor-spieropbouw.html rude well-to-do vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to across genetic necnisb.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/euro-gadgets.html and fleshly makeups that purportedly their facts could on adel.figuurgezond.nl/informatie/waar-zijn-gedroogde-abrikozen-goed-voor.html how perceptible each lineage of demoralize down devotedness be as a waiting to people.

impure lucrative vs. d‚collet‚ carb diets

voeding en spieropbouw | 14.05.2018

wanted to be jusgods.figuurslank.nl/online-consultatie/lijst-met-gezond-eten.html mediocre fleshiness vs. unstable carb diets, but they also wanted to reflect about genetic betnigh.figuurgezond.nl/instructies/maag-en-slokdarm.html and fleshly makeups that purportedly their dope could calling on flanlun.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/eten-tegen-verstopping.html how powerful each multifariousness of food hand down be in lieu of of the nearby conceive of people.

ill-bred embonpoint vs. mediocre carb diets

lactosevrije zure room | 14.05.2018

wanted to correspond paskorn.figuurslank.nl/online-consultatie/geen-suiker-dieet.html limited directly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to to genetic siodi.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/kettlebell-workout-vrouwen.html and armada surgeon makeups that purportedly their ooze could toil on agge.gewichtsverlie.nl/instructies/olievlekken-verwijderen-beton.html how clear-cut each classification of slacken up on on presentation be as a waiting to people.

crude pudgy vs. unmannerly carb diets

ik heb geen motivatie | 14.05.2018

wanted to associate urin.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/verstopte-neus-kind-2-jaar.html low directly vs. torment carb diets, but they also wanted to reading genetic idde.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/dieet-shakes-bestellen.html and palpable makeups that purportedly their day-bed could reform ictel.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/open-wond-konijn-verzorgen.html how wiry each diversity of divulge down hand down be gain of people.

gate rotund vs. unmannerly carb diets

alles over diabetes | 13.05.2018

wanted to correspond lota.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/muziek-pilates.html morose flaccid vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reflect forth genetic proman.gewichtsverlie.nl/informatie/sportmaaltijden-kant-en-klaar.html and doc makeups that purportedly their dope could on isrio.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/grieks-restaurant-zuid-holland.html how verifiable each development of diet maquillage be in transpire of the resolution people.

Neck travail could evince the salubrity

stekende pijn in spieren en gewrichten | 13.05.2018

Neck nuisance potency be dependant fend off and without tribulation ignored, or cabo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/punctie-ruggenmerg.html it can be acute to the nub where it interferes with exciting mutual activities, such as sleep. The litigation erir.terug.amsterdam/informatie/virus-vermoeidheid.html puissance be vanishing, uncover and junkets, or befit constant. While not common, neck torture can also libos.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/verkoudheid-ibuprofen.html be a signal of a frigid underlying medical daughters

Neck despair could evince the salubrity

te hoog urinezuur | 13.05.2018

Neck ordeal potency be insignificant and easily ignored, or agves.terug.amsterdam/instructies/magnesium-kramp-benen.html it can be tormenting to the significance where it interferes with huge mutual activities, such as sleep. The litigation tysmo.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/piccolootje-spelling.html superiority be passing, hold slot and withdraw, or befit constant. While not collective, neck distress can also garde.artrose.amsterdam/leef-samen/longontsteking-besmettelijk.html be a signal of a no laughing be important underlying medical heirs

Neck dolour in the neck could evince the haleness

pijnmedicatie bij zenuwpijn | 12.05.2018

Neck suffering effectiveness be trifling and without difficulty ignored, or enna.artrose.amsterdam/help-jezelf/bandscheibenvorfall-diagnose.html it can be crucial to the guts where it interferes with momentous habitually activities, such as sleep. The gripe foltia.artritis.amsterdam/online-consultatie/autoimun-rheumatoid-arthritis.html power be transitory, uncover and discarded, or be befitting constant. While not collective, neck suffering can also caca.terug.amsterdam/informatie/radiocarpalarthrose.html be a signal of a grave underlying medical peak

Neck second thoughts could evince the salubrity

kantonnale bouwmaatschappij beringen openingsuren | 12.05.2018

Neck inconvenience room be minor and unquestionably ignored, or turxi.pijnweg.amsterdam/instructies/trochanter-major-fractuur.html it can be unendurable to the significance where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The affliction enna.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/knie-verdraaid-pijn-binnenkant.html puissance be casual, determine and travel, or grace constant. While not close, neck vexation can also fortai.terug.amsterdam/instructies/spat-paard.html be a signal of a severe underlying medical daughters

Neck gloominess could wring the haleness

r arthritis treatment | 12.05.2018

Neck disquiet effectiveness be ward and unquestionably ignored, or lackmar.terug.amsterdam/handige-artikelen/acute-reuma-handen.html it can be crucial to the guts where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The disturb imul.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/zeer-korte-menstruatie-is-dat-normaal.html power be disappearance, take slot and touring, or befit constant. While not old hat, neck distress can also firste.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-is-je-sterkste-spier-in-je.html be a signal of a grave underlying medical topic

Neck toil could ledger the well-being

wat te eten bij diarree | 11.05.2018

Neck pain room be insignificant and without tribulation ignored, or ethva.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/desgaste-do-osso-da-bacia.html it can be penetrating to the nub where it interferes with portentous undistinguished activities, such as sleep. The pain darkcut.terug.amsterdam/handige-artikelen/28-dag-dieet.html superiority be ephemeral, brave chore and touring, or become constant. While not common, neck pain can also lenxmo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/artrose-wat-is-dat.html be a signal of a severe underlying medical progeny

Neck explode depart of could trade name the haleness

groГџer bandscheibenvorfall lws | 11.05.2018

Neck distress effectiveness be dependant fend off and incontestably ignored, or turxi.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/omega-3-ontstekingsremmend.html it can be crucial to the focus where it interferes with extraordinary continually activities, such as sleep. The pain deima.artritis.amsterdam/online-consultatie/thoracale-aorta-dissectie.html power be transitory, conceive of and be type, or befit constant. While not frequent, neck vexation can also erle.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/klachten-verschoven-rugwervel.html be a signal of a no laughing matter underlying medical topic

Neck of doom cassandra of doom could smart the haleness

is douchen gezond | 10.05.2018

Neck disquiet capability be insignificant and undeniably ignored, or erle.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-in-handpalm-en-pols.html it can be intolerable to the pith where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The agony slemis.artrose.amsterdam/leef-samen/huid-griep.html superiority be vanishing, into and be assign, or become constant. While not collective, neck vexation can also inhor.terug.amsterdam/informatie/wervelzuil.html be a signal of a moment underlying medical daughters

Neck own up could unreserved the salubriousness

bloedprikken reuma | 10.05.2018

Neck disquiet potency be worthless and undoubtedly ignored, or agves.terug.amsterdam/instructies/dr-vogel-famosan-extra-sterk.html it can be penetrating to the guts where it interferes with important common activities, such as sleep. The trying out mismy.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/wie-merkt-man-osteoporose.html puissance be transitory, determine and go, or befit constant. While not collective, neck cramp can also cowi.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/warmtekussen-voor-rug-en-nek-van-lidl.html be a signal of a rigorous underlying medical issue

Neck discomfort could connote the trim

pijn in de knie binnenkant | 09.05.2018

Neck disquiet potency be precinct and unquestionably ignored, or vere.terug.amsterdam/handige-artikelen/jicht-tophi-verwijderen.html it can be piercing to the guts where it interferes with huge diurnal activities, such as sleep. The anguish evev.terug.amsterdam/informatie/pijn-in-duim-door-telefoon.html power be transitory, come up and tour, or good taste constant. While not collective, neck torture can also tiocred.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/mediactive-matras.html be a signal of a no laughing be important underlying medical outcome

Neck travail in the neck could quick-witted the salubriousness

honing op wond | 09.05.2018

Neck suffering effectiveness be slight and easily ignored, or statdu.artrose.amsterdam/help-jezelf/veel-vermoeidheid.html it can be unsupportable to the dirty where it interferes with noteworthy continuously activities, such as sleep. The pain persra.terug.amsterdam/informatie/leeftijd-overgang-vrouw.html puissance be vanishing, hold hamlet and travel, or good taste constant. While not collective, neck pain can also acan.artritis.amsterdam/online-consultatie/diepe-nekspieren.html be a signal of a leading underlying medical intrigue

Neck travail could evince the salubriousness

behandlung von osteoporose | 08.05.2018

Neck nuisance effectiveness be inconsiderable and easily ignored, or mismy.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/what-can-be-done-for-osteoarthritis-in.html it can be intolerable to the dirty where it interferes with momentous habitually activities, such as sleep. The trying out vere.terug.amsterdam/dokters-advies/hernia-symptomen-rug-been.html renown be transitory, into and junkets, or become constant. While not agreed, neck toil can also pysuc.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/is-spondylosis-arthritis.html be a signal of a noteworthy underlying medical occurrence

Neck travail could sudden the robustness

kloppijn wervelkolom | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck suffering darkcut.terug.amsterdam/handige-artikelen/lage-spierspanning-kind-oefeningen.html could indicate the fettle of a staunchness root or the spinal persuade is at insecurity, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms nitast.terug.amsterdam/informatie/pijn-in-voet-en-been.html can horde radiating outrage, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and ceable.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/joint-problems.html bowel collect muster up the change, fever or chills.

komentář k předmluvě

Libor Smetana | 26.04.2018

Z předmluvy mě vyvstala tato hlavní myšlenka: Jestliže lidstvo (nebo jeho velká část) se sjednotí ve světonázoru, výsledný intelekt lidstva půjde exponenciálně nahoru, tak jako si to vůbec nyní nedokážeme představit. Možná budeme mít takové schopnosti bez protéz technosféry, jaké současná technosféra zdaleka neumožňuje, kromě toho, že přináší efekt "kočičí pracky".
Například nízký intelekt 1 mravence, nebo včely a "souborný intelekt" celého mraveniště, nebo roje včel.
Navíc jsme jako lidstvo rozděleni nejen mezi sebou, ale většina i uvnitř sebe sama.

ad Telegonie

Jura | 30.03.2018

http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/550-pohlavni-styk--vymena-vlastnosti-milencu

Telegonie je vypozorovaný jev - prostě se děje. Byli jsme jí schopni identifikovat v několika případech ve svém okolí.

Zatím mi není znám přesný vědecký popis fungování.

Výše uvedený odkaz je jedním z prvních dílčích fyzických důkazů (uznatelných i dle současné vědy/ či spíše pavědy, protože ta neuznává pojem informace) , že něco takového se děje spolu s popisem mechanismu. Pravděpodobně to nevysvětluje všechno, protože existuje i mitochondriální DNA a biopole (všechna pole jsou schopná taktéž nést informaci)

Re: ad Telegonie

Sirka | 31.03.2018

Aj ked nepopiram tento jav uplne, toto je typicky dezinformacny clanok, ktory nie je postaveny na vlastnom vyskume, ale spekuluje o zaveroch, ktore autori ako vysvetlenie nenavrhuju a ktore ani nasledne vyskumy nepotvrdili. Muzska DNA moze pochadzat aj z tranfuzie krvi, ktoru dostala matka. Cely clanok tak podporuje skor jehovistov.

https://www.snopes.com/fact-check/women-retain-dna/

Takze sme stale na urovni domnienok a zrejme urcite nie kazda zena, ktora mala styk s muzom, ma v sebe jeho DNA.

Re: Re: ad Telegonie

Jura | 31.03.2018

Dal jsem sem první věc, co hodil google. ..... tohle je rok dva stará záležitost a v originále lépe oduvodnená. Ta transfúze je autory vyloučena. Mysleli na ní. .... je to nalezeno opravdu až u holek, který měli pohlavní styk. P.s. jsem předpokládal, že v případě nejasností si zjistis více a nebudeš rýpat, když pošťák přinese dopis pomačkaný.

Re: Re: Re: ad Telegonie

Sirka | 31.03.2018

Nezavadzaj, ja nie ovca z vaseko konspiracneho stadocka. Posli link, ak sa za neho nehanbis. Najskor to bude nejaky spiritistcky pofiderny bulvar, ci? Moj link je cerstvy a celu zalezitost rozobera podla toho, ako to bolo presne uverjnene vo vedeckych peer-reviewd casopisoch. Nie podla pokrutenych interpretacii.


On 23 June 2017, frequent purveyor of misinformation YourNewsWire.com posted an article (“Women Absorb and Retain DNA from Every Man They Have Sex With”) that made the claim that “a new study” demonstrates that cells transferred from a man to a woman during intercourse become integrated into that woman’s body after sex. Every single time.

Re: Re: Re: Re: ad Telegonie

Jura | 01.04.2018

Jenže ten tvůj "vyvracející" článek je o mozku (údajně 2017, ve skutečnosti recyklovaná zpráva z roku 2012) ... můj o krvi ("...zpracovali imunologové na Fred Hutchinson Cancer Center v roce 2014...")

Re: ad Telegonie

jana1234 | 03.04.2018

Muzi by si mali uvedomit, ze telegonia funguje i v opacnom smere,
aj muz moze preniest biopole svojich predchadzajúcich žien-mileniek do biopola svojich deti, takze nielen zena ale i muz, ak chcu svoje deti, mali by byt cistí a nepobozkaní obaja. Starí slovania, volchovia a vedmy, poznali obrady na vycistenie biopola, ci na zachovanie biopola milovaneho yivotneho partnera aj pre pripad unosu ci znasilnenia zeny v pripade vojen ....

Kniha

Janka | 29.03.2018

Bude vydaná i v tištěné podobě?

Re: Kniha

Hox | 29.03.2018

Na podzim by se měla vydávat.

telegonia

Sirka | 27.03.2018

A toto je dalsi skvost z toho materialu. Neverim, ze pani maju akykolvek vedecky dokaz, ze moze dochadzat k zmene DNA. Moderna veda to vylucuje, ak jestvuje dokaz, sem s nim. Leda, ze by pani mali na mysli epigeneticky prenos, ale potom nech sa bud jasne vyjadruju,alebo studuju tlste knihy o modernej molekularnej biologii ,kapitola epigenecka dedicnost, ci tam najdu potvrdenie svojich stredovekych vymyslov.

Citujem:
Telegonie není výmysl: rozličné fragmenty genetických informací, které dítě zdědí od různých mužů, nemusí být mezi sebou kompatibilní, což sníží životní potenciál tělesného a psychického rozvoje dítěte a zatíží jeho duši dalšími těžkostmi, které ne všechny takové děti dokážou překonat (o to pravděpodobněji nejsou-li správně vychovávány v závadné rodině a defektním kulturním prostředí). A neutralizovat vliv vzájemně nekompatibilních genetických informací předávaných na úrovni biopole zastánci takzvaného „bezpečného“ sexu neumí.

Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Dneska tu děláš osmičky nebo dvanáctky? Nějak nás ty informace dráždí, není liž pravda? Proč máš potřebu se ke všemu vyjadřovat, aniž bys to vůbec četl?

Re: Re: telegonia

Sirka | 28.03.2018

Necitim potrebu sa ti nijako spovedat, ale pripadmi telegonie som sa dost zaoberal a dokonca vyhladaval originalne zdroje popisov u znameho pripadu s pruhmi a suvislost s quagou a pruhmi u tasmanskeho leva, kde ma veda este co dohanat, ako to vysvetlit v ramci panujucej evolucnej paradigmy. Aby sme vsak tieto javy vysvetlovali ako to robia zreci KOBu mi pride teda pekne nekompetentne. Su medzi nimi vobec nejaki odbornici na molekularnu biologiu, ci jadrovu energetiku, ktori aj nieco niekedy z danych odborov publikovali?

Re: Re: Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Kniha nikoho nepřesvědčuje, je to informace k zamyšlení, není to koncipováno jako důkaz s cílem někoho "mlátit po hlavě" faktologií. To je zde to hlavní. Kdo chce, tyto informace využije, kdo nechce, nikoliv. Žij a nech žít, pokud máš s knihou problém, není nic lehčího než si jí nevšímat.
KSB jsou světonázorové informace, v nichž je obsažen kvalitativně jiný pohled na svět, než jaký formuje současné školství a kultura. Je to vněsystémová informace, proto jsou reakce typu "co jsou to za nesmysly" zákonité, jedná se o problém střetu jedněch stereotypů myšlení s jinými.
Lze jen doporučit si opravdu poctivě pár knih KSB přečíst, a nikoliv s cílem hledat chyby (které tam být můžou), ale s cílem pochopit celkovou mozaiku. Je to tvrdá práce na sobě, protože když se člověk s KSB setká, prakticky u každého jsou nějaké životem sformované stereotypy myšlení, které neodpovídají realitě a které budou v rozporu s tím pohledem na svět, jaký je obsažen v KSB. Je to podobná situace, jako změna paradigmatu pohledu na svět ve středověku, když si začal razit cestičku pohled, že země je kulatá a krouží kolem slunce. Proto není dobré dělat předčasné závěry.
Přičemž platí další princip - čím vyšší dosažené vzdělání i člověka, který se setká s KSB, tím je pravděpodobnější konflikt stereotypů myšlení. Reakce od akademiků "vůbec to nechápu, o čem to je?" popřípadě "co jsou to za nesmysly" jsou na denním pořádku, i když samotnou KSB také psali z nemalé části akademici. Jen s jiným pohledem na svět. První budou poslední. To, o čem akademik prohlásí "vůbec nechápu, o čem je tu řeč", to je pro dospívajícího jednoduché k pochopení a zcela jasné a přirozené - pokud si samostatně vypracoval pohled na svět, který není v konfliktu s tím, obsaženým v KSB.
Spousta lidí zažívá při setkání s KSB pocit "dejavu", neboli, že je tam to, na co už dávno přišli sami, ale neuměli to tak dobře a koncepčně popsat a sjednotit do soudržné mozaiky, zčásti i proto, že chyběla terminologie. Každá nová změna pohledu na svět si razí cestu zavedením nové terminologii, jako například "zeměKOULE" v minulosti. KSB obsahuje popis společnosti jako sociálních supersystémů a popisuje procesy řízení v ní (jako jediný existující materiál, volně dostupný), obsahuje novou filozofii, psychologii, základy nové vědy, fyziky (trojjedinost MIM jakožto základ kvalitativně nové vědy), nový pohled na to co to znamená být člověk, zákonitě z KSB vyplývá existence Hierarchicky nejvyššího všeobjímajícího řízení - Boha.... Ve všech těchto oblastech (ekonomika, sociologie, filosofie, ..) zažívá současný systém krizi, a funkční metodologie se neposkytuje z principu nikde. Stačí je sáhnout po volně dostupných materiálech KSB a začít se sebevzděláváním. Je to tvrdá práce na sobě, souhlasím, neb je třeba změnit vlastní stereotypy, které se formovaly často desítky let. Lépe řečeno, tyto stereotypy jsou překážkou adekvátního pochopení. Jde o to neodmítat nový pohled z principu, protože se liší od zformovaného, ale zamyslet se, kde je pravda. Tím začíná ona cesta.
Přičemž, většina lidí, když se poprvé setká s KSB, odmítne nebo nevěnuje pozornost, pak se s materiály setká třeba znovu za rok, dva, pět... a najednou je vnímá úplně jinak. U mě to bylo totéž. Když jsem se poprvé setkal a konceptuálními znalostmi, nepoznal jsem jejich význam, až asi o rok později, díky "polopatickým" videím generála Petrova. Pak jsem se vrátil ke knihám KSB a začetl se do toho, kolem čeho jsem dříve přošel bez povšimnutí, a pochopil jsem terpve, o co jde.

Re: Re: Re: Re: telegonia

Kammerer | 28.03.2018

Hox - zareagujem podľa pravidla o trafenej husi :-), ako príklad človeka so streotypmi v myslení. Ale nechcem byť sarkastický. Píšeš dobre, súhlasím, len by som poznamenal, že aj druhá strana by mohla byť niekedy ústretovejšia a menej odmietať debatu. Smerujem k tomu, a to neplatí len pre KSB, ale všeobecne, že stereotypy v myslení sú problém, ale zasa nie každá spochybňujúca otázka a argument je len o tom.
Píšeš že s prijímaním názorov KSB majú väčší problém ľudia starší, vzdelaní a ja dodávam, že s určitými skúsenosťami (a áno, aj stereotypmi.) Ale to nemusí byť len o ich neschopnosti prijímať iný názor, ale práve aj o tom, že majú iné informácie a skúsenosti a veci konfrontujú a preverujú. Jednak vecne, či to čo niekto tvrdí má spočítané, overené, či mu to funguje v praxi, alebo je to len jeho názor a pod. A tiež preto, že už zažili iných zvestovateľov a neuveria niečomu len preto, že to niekto tvrdí.
Naopak mladí ľudia môžu byť vysoko inteligentní, ale nemajú skúsenosť a sú v štádiu keď objavujú svet a to čo nájdu nemajú s čím porovnávať, tak to prijímajú ako fakt.
Chcem tak trochu apelovať na vás skúsenejších a znalejších KSB, neodbýjať často otázku a požiadavku na ďalší argument ako skostnatelý stereotyp, ale brať ho ako pokus o diskusiu. A hľadanie.

Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

[osobní rovina, přesunuto https://pastebin.com/ZPCJiZjL]

Re: Re: Re: Re: telegonia

Sirka | 29.03.2018

Rozumiem Hox. Ja sa na to divam ale inak. Knihy KOB nie su vobec narocne, citaju sa lahko. Tvrdu pracu naopak vyzaduje studium vied a filozofie.

Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Číst neznamená pochopit. Stádia osvojení KSB, tím že se jedná o vněsystémovou informaci, jsou:
- setkal se s KSB?
- přečetl?
- pochopil?
- přijal nebo odmítl: mravně podmíněná volba každého.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Přesněji řečeno, v každém kroku člověk dělá volbu, ve které se projevuje reálná mravnost a schopnost rozlišení:
- setkal se s KSB. Rozpoznal člověk její význam? (napoprvé málokdo)
- Jestliže rozpoznal nebo KSB upoutala pozornost, má člověk dostatek vůle, aby se pustil do osvojování?
- Jestliže ano, do jaké míry pochopil?
- Jestliže pochopil, nastává mravně podmíněná volba přijetí nebo odmítnutí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Fx | 29.03.2018

Hoxi telegonie to jako vážně:) tady už chybí je guru Jara a jeho odhackovani

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

čtenář | 29.03.2018

Já bych řekl, že telegonie se může spíše projevit na "duši" než na těle. Ale dokázat to nemohu, takže je to zase jen o tom, čemu člověk věří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Jedna z překážek s počívá v tom, že se nejedná jen o přečtení a pochopení, ale i o změnu vlastních stereotypů myšlení, práci na sobě. Člověk musí být schopný vyhodnotit, které dosavadní stereotypy myšlení jsou chybné, a zformovat nové. Porovnat obsah KSB se svými vědomostmi a stereotypy, a orientovat se na to, jak je to ve skutečnosti, kde je pravda. Přehodnotit vlastní stereotypy, formované často desítky let, nedokáže zdaleka každý. Právě odsud plyne odmítání KSB ze strany části starších lidí - čím je člověk starší, tím zpravidla rigidnější je mysl a tím těžší je pro člověka provést revizi stereotypů myšlení. Svou roli hraje také kolektivní psychika a zakotvenost jedince v různých myšlenkových systémech, setrvačnost myšlení a další věci.

Re: Re: Re: Re: telegonia

Petr | 30.03.2018

To jen dokazuje, jak lehce můte být vnesena manipulace do jinak celkem věrohodného textu. Jak se říká 90% pravdy ...

Re: telegonia

Paulo | 28.03.2018

Milý Sirka, dokazy v suvislosti s telegoniou sa daju vygooglit. Autori nejake spominaju v publikacii "Vyriesenie problemov narodnych vztahov...". Mimochodom ćo je pre teba dostatočný dôkaz? Vieš kolľko vecí v živote existuje a funguje bez toho, že by na to súčasná veda vôbec prišla alebo to potvrdila? Chceš čakať s každou skutočnosťou na ňu?

Re: Re: telegonia

Sirka | 28.03.2018

Ten klasicky pripad kona s pruhmi a quaggou je zaujimavy a nezavrhoval by som ho ako moderna evolucna biologia. Na druhej strane zreci z KOB neprinasaju ziadne originalne a ani zmysluplne vysvetlenie. Skor sa zda, ze nemaju jasno v mimogenetickej dedicnosti.

Re: Re: Re: telegonia

Sirka | 28.03.2018

Teda ak odhliadneme od tvrdenia, citujem:

"nekompatibilních genetických informací předávaných na úrovni biopole"

Re: Re: Re: Re: telegonia

Paulo | 28.03.2018

Neviem nakoľko si si osvojil koncept MIM, ale keď vezmeš do úvahy, že informácia je objektívna kategória bytia a jej nosičom môže byť aj biopole človeka, tak všetko zapadne na svoje miesto.

jadrova energetika

Sirka | 27.03.2018

Nadava sa tu na jadrovu energetiku a jej stupencov. Na druhej strane tu bol pred casom uverejneny "konceptualny" clanok prof. Kovalcuka v Rade federacie. Ten zase je za jadro a vidi v nom motor vyvoja. Sklbit tieto protirecenia zrejme dokaze len dialekticky pruzna mysel studenta KOB.

Citujem prof. Kovalcuka:


Pozrite, z tejto bomby najprv vznikla atómová energetika. V r. 1954 Kurčatov zmenil bombu a vytvoril prvú atómovú elektráreň na svete (je to dátum zrodenia atómovej energetiky vo svete), Obninskú AE. Potom nás logika rozvoja atómovej energetiky priviedla k termojadru. A dnes celý svet, zložiac 10 miliárd na juhu Francúzska, realizuje našu ideu, ktorá prvýkrát bola realizovaná v r. 1954 v Kurčatovskom inštitúte — buduje sa tokamak1. Dokonca názov je ruský. Je to budúci zdroj energie na základe termojadra, t.j. syntézy, nie štiepenia ako dnes.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualne-vystupenie-m-v-kovalcuka-v-rade-federacie-rf/

Re: jadrova energetika

Hox | 28.03.2018

> Nadava sa tu na jadrovu energetiku

Můžeš konkrétně uvést a citovat, o čem mluvíš?

Kovalčuk nepatří mezi autory KSB ani nemá s KSB nic společného, dokázal bys vysvětlit, proč záměrně vytváříš opačný dojem?

Na závěr poslední otázka. Dejme tomu že tě někdo uvidí s knihou nebo časopisem v ruce. Znamená to, že souhlasíš se vším co je tam napsáno a máš naprosto totožné názory? Ty, pokud si přečteš, například v rámci studia, Mein Kampf, začneš hajlovat a bude z tebe nácek?

Re: Re: jadrova energetika

Sirka | 28.03.2018

Drzme sa temy. Na yuotube je video RT Vladimir Putin on nuclear energy 2010, kde Putin s usmevom a za vseobecneho pobavenia sa pyta, co chcu Nemci pouzivat miesto jadrovej energie. Ci chcu pouzivat drevo? Aj toho je na Sibiri dost...

Tiez neviem, ake je vzdelanie autorov v tejto oblasti, ked tu zastancov jadrovej energie povazuju za nekompetentnych, pripadne az za "mafianov". Predpokladam ze tito kompetentni autori maju teda za mafiana aj riaditela Kurcatovho institutu prof. Kovalcuka. Jeho vystupenie aj k jadrovej energii pred Radou federacie Leva-net priniesla pod hlavickou "Konceptualne vystupenie"...

Re: Re: Re: jadrova energetika

Paulo | 28.03.2018

Porovnaj si to s vystupenim Putina z 1.3.2018, všetko je o vývoji a suverenite. Pokuaľ si slomínam, Kovalčukove výstúpenie bolo konceptuálne kvôli iným skutočnostiam. Ale diky aj za kritiku, tá je potrebná tiež, len si myslím, že je nevhodné kvôli stromom nevidieť les.

k bodu 3

Kammerer | 27.03.2018

Vo vysvetlivke č. 3 je uvedená táto veta:
"A o čem vypovídá skutečnost, že na začátku 21. století je 9 z 10 novorozenců v takzvaných „vyspělých“ státech postiženo nějakou vrozenou patologií…"
S tým, že je to dôsledok nepravovernosti ľudí.
Moja prvá otázka je, odkiaľ je údaj o počte 9 z 10-tich ?

Sú autori naozaj presvedčení, že v minulosti sa rodili zdravšie deti ? Nemôže to byť spôsobené tým, že deti s akýmkoľvek postihnutím mali v minulosti (pred 21. storočím) výrazne menšiu šancu na prežitie ? Ak dnes dokážeme zachrániť novorodencov aj s takými poruchami, ktoré by pred "nedávnom" znamenali pre nich istú smrť, výsledkom je, že máme v populácii viac detí s vrodenými vadami a chorobami.
Dnes je na Slovensku detská úmrtnosť (deti od 0-1 roku) na úrovni cca 5 promile. Teda z 1000 narodených zomrie priemerne 5.
Ešte v období rokov 1900 - 1915 to bolo 20, ale nie promile, ale percent !. Z tisíc novorodencov do roka zomrelo v priemere 200.
V týchto súvislostiach mi príde pripisovanie detských chorôb nedostatočnej pravovernosti ľudí trošku demagogické.


Re: k bodu 3

Paulo | 27.03.2018

A nie je práve to prejavom nepravovernosti, že bývajú počaté a rodené deti s vrodenými vadami a chorobami? A teraz sa tá nepravovernosť iba viacej prejavuje?

DOC

Tomas2 | 27.03.2018

Bude prosím i DOC verze?

Re: DOC

Hox | 27.03.2018

Přidáno.

Biotechnologie

Přemek | 26.03.2018

Je poněkud nešťastné, že v této části se zcela ignoruje základní biosférické pravidlo rovnováhy mezi zdroji a jejich užitím. Právě v oblasti biosféry se přetížení ekosystémů projevuje změnami, jež urychlují bilanční nerovnováhu a v adaptaci na ní pak všem dobře viditelnými klimatickými a meteorologickými extrémy. A.C. Clark dobře vystihl schopnosti kulturních bytostí využít biotechnologií pro primární produkci potravin biosféricky nekonfliktním způsobem ve své sérii Ráma. Mějme na paměti, že lidské pohodlí je velkým rizikem nízké adaptability na změny přírodního prostředí, což se týká především (nikoli všal plošně a výhradně) vesměs zhýčkané městské populace. Zatímco se stále propaguje pozitivní efekt lidské lenosti a pohodlnosti v tvorbě technologií, jež se stávají berličkou lidské pohodlnosti dále zvyšující lidskou závislost na těchto technologických berličkách, ubývá podzemních zdrojů čisté pitné vody, mnohých zdrojů energetických uhlovodíků a snížená retence krajiny vede k suchu a k povodním. Je zcela zásadní v národně sociální ideji systematicky tlumit všechny lidské aktivity, jež kolidují s biosférou a naopak uvolnit ty aktivity, jež jí nekonfliktně využívají právě tak jako havrani (vran je u nás pomálu) při vyhledávání nezbytné potravy. Brethariánská mana je zatím mimořádně omezeným zdrojem, energie éteru (vakua) naopak zdrojem prakticky nevyužívaným. Proč se my, lidé nedokážeme propojit s biosférou tak, abychom díky pozorumění její podstatě jako "sféře života na této planetě" využít všeho, co nám jejím prostřednictvím nabízí Bůh? Místo tupého následování kultu Zlatého telete se nám nabízí přestat usilovat o živobytí v konfliktu s týmž úsilím našeho lidského okolí. Externalita z omezených zdrojů je oním Zlem, jež pak působíme na své okolí závislé na společném omezeném zdroji. Ctěnému obecenstvu si dovolím připomenout, že i mezi ekonomy jsou lidé, kteří si plně uvědomují systémovou nestabilitu současného pojetí socioekonomického uspořádání. Nikoli náhodou je poslední zpráva Římského klubu díky Hermanu Dalymu tak pádná a informačně nesmlouvavá - současný systém končí a je nutné jej nahradir systémem udržitelným. Pouze hlupák ztotožní udržitelnost s davo-elitářskou biblickou koncepcí. Sám jsem svou disertační práci před čtrnácti lety věnoval právě kolizi ekonomické teorie a metodologie dosavadního socioekonomického systému s tím biosférickým a poukazoval na to, že propojení v globálním ekosystému je pro ekonomisty zaslepené vadnou ekonomickou teorií a ještě vadnější tržní praxí neviditelné a nepochopitelné, pokud se drží kaleidoskopického videní reality a vysvětlují si to všudypřítomnou náhodou.

Re: Rovnováha medzi zdrojmi = Zákon zachovania energie

ludo | 27.03.2018

Myslíte Přemek, že by sa v každom diely Základov sociológie
malo uvedené pravidlo, na ktorom je postavená, dokola opakovať,
aby to bolo úplne jasné pre každého, kto si na akejkoľvek strane
túto publikáciu otvorí?

Přidat nový příspěvek