Základy sociologie 4

Základy sociologie 4

26.3.2018

 

 

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 

Základy sociologie

Koncepční materiály studijního kurzuDíl 4:
Část 4.

Lidskost a cesta k ní
(Kniha první)

 

 

Sankt-Petěrburg
2016

 

osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.doc (8 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.epub (7 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.mobi (3,6 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.odt (7 MB)
osnovi-sociologii-4-a5-2016-11-28_CZ.pdf (4 MB)

Aktualizováno 2.4.2018 10:39

 

Obsah

Předmluva k Části 4 5

Hlava 12. O Lásce… 17

12.1. O ryzosti Lásky 17

12.2. O Lásce a o „lásce“ – pseudo-Lásce 22

12.2.1. O Lásce: různé názory 22

12.2.2. Souhrn dokonalosti 36

12.2.3. Svoboda je pouze v Lásce 42

12.2.4. Láska nesnáší lež 59

12.2.5. Láska a „fiktivní humanismus“ 71

12.2.6. Nelítostnost Lásky není Zlo 83

12.2.7. Znalosti a moudrost jsou základem pro způsobilost Lásky 109

Hlava 13. Cesty získávání způsobilosti v Lásce 116

13.1. Problémy vědecko-metodologického zajištění společenského rozvoje a státního řízení 116

13.2. Velká moc, kterou může získat každý 159

13.2.1. Znalosti způsobilé pro život a nezištnost jsou tím základem pro svobodný život jedince i společnosti 159

13.2.2. „Autopilot“
matričně-egregoriálního řízení 166

13.2.3. Nebuďte „dominovou kostičkou“ v cizích „hrách“ 180

13.2.4. „ER, ES, TÉ“: Rci slovo tvrdě… 191

Hlava 14. Ještě něco málo k vědě,
vzdělávacímu systému a sebevzdělávání 221

14.1. Kánony a vědecky odůvodněné metody řešení dílčích úkolů 221

14.2. Epocha a vzdělávací systém 238

Příloha 4.
Kryptokolonizace: Jak se to dělá 247

 

Na obálce je reprodukce obrazu Mikalojuse Konstantinase Čjurljonise (1875 – 1911) Pohádka králů (dolní obraz, i když lepší by bylo nazvat jej „Manželský pár: Životařečení) a našeho současníka Gilberta Williamse narozeného v roce 1950, který žije v Kalifornii) Zrození (horní obraz: http://atlocal.net/wp-content/uploads/lg-gallery/painting/gilbert-williams/slides/vc_GilbertWilliams03_Birth_Painting.jpg).

Malíře dělí celé století, a je málo pravděpodobné, že by G. Williams viděl obrazy M. K. Čjurljonise, přesto však v základu obou obrazů leží jedna a ta samá matrice pozitivních možností, které lidstvo nerealizovalo, i když ji malíři uviděli každý ve své barevné škále a v poněkud odlišných aspektech …

 

 

 

Vtělení je duši dáno kvůli tomu, aby se člověk naučil Lásce…1

Část 4.
Lidskost a cesta k ní

Předmluva k Části 4

V Části 3 bylo demonstrováno, že davo-„elitářství“ před sebou nemá žádnou budoucnost, což nás všechny staví před otázky:

  • je možné dosáhnout budoucnosti, která by byla alternativou ve vztahu ke katastrofě davo-„elitářství“, ke které lidé s úsilím hodným lepšího využití směřují po dobu všech těch staletí realizace biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha?

  • a je-li objektivně možné dosáhnout světlé budoucnosti jako alternativy ke katastrofě, tak:

  • jak může vypadat?

  • jak zvolit tu nejlepší variantu z množiny možných?

  • jak zvolenou variantu realizovat v již konkrétně vzniklých i výhledových historicko-politických okolnostech?

Ale podstata té otázky o budoucnosti nespočívá v tom, jaká bude technosféra, na jakých fyzikálních principech bude založena a zda v ní bude realizována a jak ochrana před hlupáky a zlosyny2, ale v tom – jací budou lidé? A v závislosti na tom, jakými se reálně stanou lidé, bude vypadat i jejich civilizace včetně umění, vědy, technosféry, systému ochrany před hlupáky a zlosyny i vše ostatní.

Jak by mělo být zřejmé z již dříve vyloženého, je lepší budoucnost, která by byla alternativou k té či oné katastrofě davo-„elitářství“, objektivně možná, a její podstata spočívá v tom, že lidé (mnohonárodnostní lidstvo) musí vybudovat globální kulturu, ve které:

  • bude nevratný lidský typ struktury psychiky každého dospělého jedince, zdravého psychicky i tělesně všemi vnímán jako jediný normální;

  • této normy dosáhnou na začátku mladosti v procesu výchovy a vzdělání prakticky všichni a výjimky3 z ní budou velmi ojedinělé a ve většině případů následně napravitelné, a proto nebudou pro společnost představovat nebezpečí.

A potom se právě v důsledku změny statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky změní i charakter globální civilizace.

V současnosti lidstvo žije v technokratické civilizaci:

  • „technokratické“ ne v tom smyslu, že je státnost a politický život celkově podřízen takzvaným „technokratům“4 (tedy těm, kteří se zabývají reprodukcí a obnovou technosféry na základě vědeckotechnického pokroku);

  • ale v tom smyslu, že společnosti nemají moc nad vědeckotechnickým pokrokem a staly se nevolníky a rukojmími technosféry, kterou samy vyprodukovaly, a která má moc nad životem společností i jedinců a někdy určuje kvalitu jejich života v celkem dlouhodobé perspektivě 5.

Tento charakter současné globální civilizace je důsledkem davo-„elitářství“, v jehož základu leží reprodukce toho či onoho statistického rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky v návaznosti pokolení, ve kterém není místo pro lidský typ struktury psychiky, a podle tří úrovní nesvobody (viz kapitola 11.4, Část 3, tohoto kurzu, 3. díl); což je jedním z faktorů navyšování potenciálu technické nebo biosféricko-sociálně ekologické technogenní katastrofy, která jestliže v míře dalšího růstu energetické vybavenosti příslušníků davu využívajících techniku nepovede přímo k likvidaci lidstva jako biologického druhu, tak ho přinejmenším navrátí zpět k jeho existenci v podmínkách daleko primitivnější kultury, technosféry i biosféry, než jsou ty současné.

Přičemž pro pány a pohlaváry biblického projektu (a tím spíše pro ty nevtělené, kteří mají pouze nehmotná těla tvořená polem6) není možný krach současné globální lidské civilizace žádnou tragédií, pokud k němu dojde.

Jsou připraveni „vrátit“ historicky zformovanou globální civilizaci třeba i zpět do doby kamenné, bude-li to podle jejich názoru nezbytné pro realizaci hlavního cíle biblického projektu – neumožnit lidem stát se Lidmi – nositeli lidského typu struktury psychiky a zástupci Boha na Zemi. A další rozvoj biosféricko-sociální globální ekologické krize je jedním z nástrojů tohoto „návratu do minulosti“ prostřednictvím biologické degenerace a globální katastrofy kultury.

A proto:

Je jedním z úkolů současnosti a dohledné perspektivy v historicky krátkých lhůtách přejít v globálních měřítkách od technokratické civilizace k ekotechnologické.

„Ekotechnologickou civilizací“ se v materiálech Koncepce sociální bezpečnosti (KSB) rozumí civilizace, ve které jsou stejně jako v technokratické civilizaci lidé jako jednotlivci i celé společnosti závislí na technosféře, avšak vědeckotechnický progres má řízený charakter a kvalita jeho řízení je taková, že vylučuje možnost jak globální technické či ekologické katastrofy, která pokud by úplně nezlikvidovala lidstvo, tak by se jeho zbytky po ní ocitly na hraně přežití, tak i lokálních katastrof, v jejichž důsledku by se mohly stát více či méně rozsáhlé oblasti souše a světového oceánu nevhodné pro vedení zdravého způsobu života. Jinými slovy:

Ekotechnologická civilizace musí na základě řízení vědeckotechnického pokroku, výrobní kultury a spotřeby produkce zajišťovat PŘEDEVŠÍM zdraví biosféry planety jako celku a všech jednotlivých regionů, neboť právě zdraví – ve svém důsledku – podmiňuje reprodukci biologicky zdravých lidských pokolení, a také individuální a obecně kulturní rozvoj lidí.

Avšak dosažení ekotechnologické civilizace není konečným cílem sociálně historického rozvoje. Nový zákon cituje Kristova slova:

«16. Pak jim pověděl toto podobenství: Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. 17. Uvažoval o tom, a říkal si: „Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?” 18. Pak si řekl: „Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby 19. a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.“

20. Ale Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ 21. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.

22. I řekl Svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svou duši, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 23. Duše je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. 24. Povšimněte si vran: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! 25. Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 26. Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 27. Povšimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají; a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako každá z nich. 28. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!

29. A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. 30. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. 31. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno» (Lukáš, (12:16-31), verš 31 jsme vyčlenili kurzívou).

Chápat tento úryvek (a zejména verše 22 - 28, které jsme vyčlenili tučně) jako kázání a slib Shora daný lidstvu, že může parazitovat, bude-li se tupě „klanět“ Bohu prostřednictvím nějakého „správného“7 „bohoslužebného“ rituálu, by bylo chybou, jak o tom dále vypovídají verše 29 – 31, které vysvětlují podmínky, za kterých může být daný slib splněn.

To znamená, že se nejedná o prázdná slova, ale o skutečný slib Shora, že je lidstvu otevřená možnost jiného způsobu života: a my tomu rozumíme tak, že nás to mělo upozornit na otevřenou možnost přechodu ke globální biologické civilizaci.

Biologickou civilizací“ se v Koncepci sociální bezpečnosti rozumí civilizace, ve které nejsou lidé ani celé společnosti závislé na technosféře.

Není to tedy o tom, že by se lidé smířili s nepohodlím a s tím, že nebudou chráněni před vlivem přírodního prostředí, a vzdali se tak těch či oněch komponent technosféry či dokonce celé technosféry; je to o tom, že nebudou pociťovat nepohodlí a nebudou ohroženi v důsledku nepřítomnosti technosféry, neboť se budou nacházet ve vzájemně se doplňující nekonfliktní jednotě s Přírodou Země a Vesmírem.

Z hlediska absolutní většiny lidí vypadá vzhledem k současnému a historickému, z minulosti známému způsobu života lidí a společností taková charakteristika biologické civilizace buď jako vyložený blábol někoho, kdo přišel o rozum, nebo jako neuskutečnitelná pohádka ve stylu „fantasy“ 8, na základě které je prostě nemyslitelné založit politiku ve sféře rozvoje kultury a celé civilizace.

Z pohledu životem zkušených „moudrých“ „pragmatiků-realistů“, o kterých jsme hovořili v kapitálách 11.1 a 11.2 (díl třetí), je návrh místo slov přistoupit k činům (v praktickém životě) a přejít k biologické civilizaci ve své podstatě pouze návrhem dobrovolně zlikvidovat několik tisíciletí se vyvíjející kulturu i s jejími plody a vrátit se k „původnímu divošství“ lidstva, které – podle jejich názoru – předcházelo době kamenné.

(...)

 

1 A ne kvůli tomu, aby jedinec, který se člověku pouze podobá, hrabal pod sebe, „sám zneužíval“, umožňoval jiným „zneužívat“ sebe samotného i všechny okolo, občas si přitom zateoretizoval na téma „lidských práv“ a neustále si stěžoval na špatný život pod nadvládou darebáků a omezenců… Všechny znalosti a návyky jsou pouze „doplňkem“ k typu struktury psychiky, a právě tento typ určuje podstatu Člověka nebo osoby druhu Homo sapiens, která této kvality nikdy nedosáhla.

2 Tendence k tomu, aby společnost byla před hlupáky a zlosyny chráněna cestou odstraňování „lidského faktoru“ a delegováním funkcí spočívajících ve vypracování řídících rozhodnutí, jejich přijímání a následné kontrole jejich provedení automatice (která je zdánlivě osvobozená od subjektivizmu, jak se domnívají ti, kteří nechápou, že subjektivismus vývojářů se odráží v algoritmice jejího fungování), je možné vypozorovat z dějin posledních desetiletí i z námětů fantastických filmů. Připomeneme však, že takové úsilí určité části „intelektuálů-filozofů“ a „intelektuálů-právníků“ bylo zesměšněno již v roce 1953 polským filosofem a spisovatelem science fiction Stanislawem Lemem (viz Hvězdné deníky Ijona Tichého, 24. cesta – na planetu „Indiotů“, kteří veškerou moc nad sebou přenechali speciálně zkonstruovanému stroji, a ten potom všechny ty „Indioty“ bez výjimky zlikvidoval jako hlavní rušivý prvek k vytvoření harmonie na planetě.

Jeden z odkazů: http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2821). A k tomu je nezbytné ještě poznamenat, že těmi “Indioty” byli nepoučitelní skalní liberálové.

3 Jejich příčinou může být vrozená patologie nebo následek úrazu: jedno i druhé může být v pravověrné společnosti pouze velmi zřídkavým jevem na rozdíl od společnosti složené z lidí, kteří se člověku pouze podobají, ve které je dosahování lidského typu struktury psychiky vzácnou výjimkou a normou jsou v ní nelidské typy struktury psychiky.

A o čem vypovídá skutečnost, že na začátku 21. století je 9 z 10 novorozenců v takzvaných „vyspělých“ státech postiženo nějakou vrozenou patologií…

4 Formálně se státní moc ve většině „vyspělých“ států nachází v rukou „humanitářů“ [pozn. překl. Což mezi jiným také navozuje pojem humanitmář podle povídky Vladlena Bachnova - Jak uhaslo Slunce, aneb příběh tisícileté diktatury Ogogondie, která existovala 13 let, 5 měsíců a 7 dnů], mezi kterými převládají lidé z řad profesionální korporace právníků. Ve své absolutní většině „humanitáři“, kteří se dali na politiku, nemají žádné znalosti z biologie ani přírodovědných oborů, které tvoří základ technosféry a technologií, nevědí nic o technosféře jako takové ani o sociokulturních zákonitostech (viz kapitola 13.1), a proto nedokáží vycítit a neuvědomují si, kde končí hranice toho, co je ještě přípustné. Jejich vláda tedy představuje pro jednotlivé společnosti i celé lidstvo reálné nebezpečí. Ideology všech sociálních katastrof v Rusku (v roce 1905 a 1917, přestavby a reforem v postsovětských státech) byli ve své většině „humanitáři“; a „humanitáři“ byli ve své většině také oponenti revolucionářů a reformátorů – konzervativci, kteří ze stejných důvodů nebyli schopni čelit reformátorům a revolucionářům efektivní politikou, která by vedla k řešení problémů a formování světlé budoucnosti.

5 V této souvislosti ještě jednou připomeneme, že poločas rozpadu plutonia-239, jehož množství musí být nevyhnutelně navyšováno s ohledem na nyní používané jaderné reaktory s funkčností založenou na reakcích vznikajících při štěpení uranu, je řádově 25 000 let. A co budeme dělat s jeho přebytkem, a s dalším radioaktivním odpadem různého stupně nebezpečnosti (lidstvo ho od začátku 21. století každoročně „vyrábí“ řádově 120 000 tun a více), tj. jak se osvobodíme od této zátěže technokratické civilizace, to v současné době nedokáže říci nikdo.

18.07.2011 televizní kanál TV-3 v programu Jaderná apokalypsa informoval, že existují odhady, podle kterých při té intenzitě havárií a katastrof v jaderných objektech, ke kterým docházelo ve druhé polovině 20. století, bude stačit pro sebelikvidaci lidstva vlivem následků těchto havárií a katastrof asi 400 let…

A v této souvislosti 16. března 2011, v průběhu své návštěvy v Ankaře tehdejší prezident Ruské federace D. A. Medvěděv, jeden z těch právníků, kteří se dali na politiku, při podpisu dokumentů na výstavbu jaderné elektrárny v Turecku s účastí Ruska prohlásil:

«Všichni si pokládají otázku, zda může být jaderná energetika bezpečná? Může být bezpečná, jenom je nutné pro zajištění této její bezpečnosti přijímat ta správná rozhodnutí související s umístěním jaderné elektrárny, příslušným projektem a volbou operátora. V případě dodržení všech těchto podmínek je jaderná energetika absolutně bezpečná (vyčlenili jsme z citace) a pro lidstvo velmi užitečná.» (Komsomolská pravda ze dne 16.03.2011: http://kp.ru/daily/25653.4/816231/).

Nezdá se vám příšerné poslouchat něco takového po Černobylu (26. dubna 1986) a Fukušimě (jejíž katastrofu způsobilo dne 11. března 2011 zemětřesení o síle 9 stupňů) od z hlediska řízení negramotného individua s „humanitním“ vzděláním, obdařeného mocí a bez jakýchkoliv vlastních zkušeností z projektování, provozu a servisu nějaké alespoň trochu složitější techniky? Jinak řečeno, jeho výrok je buď vyjádřením jeho slabomyslného přístupu k vykonávání funkce hlavy státu jako člověka, který si neuvědomuje vlastní nekompetenci v problematice technosféry, nebo vyjádřením v politice davo-„elitářských“ společností běžně se vyskytujícího povýšeneckého cynismu člověka přesvědčeného o tom, nebo se tak alespoň tvářícího, že ve společnosti jsou všichni idioti, se kterými je možné po libosti orat. Jedno i druhé v daném případě napomáhá zájmům mezinárodní „jaderné mafie“ a jejích pohlavárů a představuje reálné nebezpečí pro současníky i jejich potomky.

Co se týká té reálné „užitečnosti pro lidstvo“ a bezpečnosti jaderné energetiky, tak zde ještě jednou odkážeme na práce doktora biologických věd, dopisujícího člena Ruské akademie věd A. V. Jablokova z cyklu „Jaderné mýty“, které jsme zmiňovali již dříve v první hlavě. D. A. Medvěděv ani hlava Rosatomu S. V. Kirijenko (který je svým základním vzděláním a pracovní praxí hodně vzdálen jaderné fyzice i jadernému průmyslu) nemají s ohledem na meritum věci vyložené v těchto i dalších pracích o problematice zkázonosnosti jaderné energetiky co namítnout.

6 Skeptici a nihilisté by si měli připomenout to, co je znázorněno na obr. 3.4-1 (první díl, redakce z roku 2016) a popřemýšlet o tom, co z toho obrázku vyplývá.

7 Zástupci jednotlivých konfesí se mezi sebou neustále přou a bojují kvůli neshodám v názorech na otázku: Čí rituály a dogmatika jsou ty jediné „správné“? O Boží Záměr a cesty jeho uvedení do života se tito věřící nezajímají.

8 Vždyť také Kristus ten úryvek z podobenství, který jsme tučně vyčlenili, neuzavírá slovy „malověrní“ jen tak pro nic za nic.

 

 

Diskusní téma: Základy sociologie 4

ad Telegonie

Jura | 30.03.2018

http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/550-pohlavni-styk--vymena-vlastnosti-milencu

Telegonie je vypozorovaný jev - prostě se děje. Byli jsme jí schopni identifikovat v několika případech ve svém okolí.

Zatím mi není znám přesný vědecký popis fungování.

Výše uvedený odkaz je jedním z prvních dílčích fyzických důkazů (uznatelných i dle současné vědy/ či spíše pavědy, protože ta neuznává pojem informace) , že něco takového se děje spolu s popisem mechanismu. Pravděpodobně to nevysvětluje všechno, protože existuje i mitochondriální DNA a biopole (všechna pole jsou schopná taktéž nést informaci)

Re: ad Telegonie

Sirka | 31.03.2018

Aj ked nepopiram tento jav uplne, toto je typicky dezinformacny clanok, ktory nie je postaveny na vlastnom vyskume, ale spekuluje o zaveroch, ktore autori ako vysvetlenie nenavrhuju a ktore ani nasledne vyskumy nepotvrdili. Muzska DNA moze pochadzat aj z tranfuzie krvi, ktoru dostala matka. Cely clanok tak podporuje skor jehovistov.

https://www.snopes.com/fact-check/women-retain-dna/

Takze sme stale na urovni domnienok a zrejme urcite nie kazda zena, ktora mala styk s muzom, ma v sebe jeho DNA.

Re: Re: ad Telegonie

Jura | 31.03.2018

Dal jsem sem první věc, co hodil google. ..... tohle je rok dva stará záležitost a v originále lépe oduvodnená. Ta transfúze je autory vyloučena. Mysleli na ní. .... je to nalezeno opravdu až u holek, který měli pohlavní styk. P.s. jsem předpokládal, že v případě nejasností si zjistis více a nebudeš rýpat, když pošťák přinese dopis pomačkaný.

Re: Re: Re: ad Telegonie

Sirka | 31.03.2018

Nezavadzaj, ja nie ovca z vaseko konspiracneho stadocka. Posli link, ak sa za neho nehanbis. Najskor to bude nejaky spiritistcky pofiderny bulvar, ci? Moj link je cerstvy a celu zalezitost rozobera podla toho, ako to bolo presne uverjnene vo vedeckych peer-reviewd casopisoch. Nie podla pokrutenych interpretacii.


On 23 June 2017, frequent purveyor of misinformation YourNewsWire.com posted an article (“Women Absorb and Retain DNA from Every Man They Have Sex With”) that made the claim that “a new study” demonstrates that cells transferred from a man to a woman during intercourse become integrated into that woman’s body after sex. Every single time.

Re: Re: Re: Re: ad Telegonie

Jura | 01.04.2018

Jenže ten tvůj "vyvracející" článek je o mozku (údajně 2017, ve skutečnosti recyklovaná zpráva z roku 2012) ... můj o krvi ("...zpracovali imunologové na Fred Hutchinson Cancer Center v roce 2014...")

Re: ad Telegonie

jana1234 | 03.04.2018

Muzi by si mali uvedomit, ze telegonia funguje i v opacnom smere,
aj muz moze preniest biopole svojich predchadzajúcich žien-mileniek do biopola svojich deti, takze nielen zena ale i muz, ak chcu svoje deti, mali by byt cistí a nepobozkaní obaja. Starí slovania, volchovia a vedmy, poznali obrady na vycistenie biopola, ci na zachovanie biopola milovaneho yivotneho partnera aj pre pripad unosu ci znasilnenia zeny v pripade vojen ....

Kniha

Janka | 29.03.2018

Bude vydaná i v tištěné podobě?

Re: Kniha

Hox | 29.03.2018

Na podzim by se měla vydávat.

telegonia

Sirka | 27.03.2018

A toto je dalsi skvost z toho materialu. Neverim, ze pani maju akykolvek vedecky dokaz, ze moze dochadzat k zmene DNA. Moderna veda to vylucuje, ak jestvuje dokaz, sem s nim. Leda, ze by pani mali na mysli epigeneticky prenos, ale potom nech sa bud jasne vyjadruju,alebo studuju tlste knihy o modernej molekularnej biologii ,kapitola epigenecka dedicnost, ci tam najdu potvrdenie svojich stredovekych vymyslov.

Citujem:
Telegonie není výmysl: rozličné fragmenty genetických informací, které dítě zdědí od různých mužů, nemusí být mezi sebou kompatibilní, což sníží životní potenciál tělesného a psychického rozvoje dítěte a zatíží jeho duši dalšími těžkostmi, které ne všechny takové děti dokážou překonat (o to pravděpodobněji nejsou-li správně vychovávány v závadné rodině a defektním kulturním prostředí). A neutralizovat vliv vzájemně nekompatibilních genetických informací předávaných na úrovni biopole zastánci takzvaného „bezpečného“ sexu neumí.

Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Dneska tu děláš osmičky nebo dvanáctky? Nějak nás ty informace dráždí, není liž pravda? Proč máš potřebu se ke všemu vyjadřovat, aniž bys to vůbec četl?

Re: Re: telegonia

Sirka | 28.03.2018

Necitim potrebu sa ti nijako spovedat, ale pripadmi telegonie som sa dost zaoberal a dokonca vyhladaval originalne zdroje popisov u znameho pripadu s pruhmi a suvislost s quagou a pruhmi u tasmanskeho leva, kde ma veda este co dohanat, ako to vysvetlit v ramci panujucej evolucnej paradigmy. Aby sme vsak tieto javy vysvetlovali ako to robia zreci KOBu mi pride teda pekne nekompetentne. Su medzi nimi vobec nejaki odbornici na molekularnu biologiu, ci jadrovu energetiku, ktori aj nieco niekedy z danych odborov publikovali?

Re: Re: Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Kniha nikoho nepřesvědčuje, je to informace k zamyšlení, není to koncipováno jako důkaz s cílem někoho "mlátit po hlavě" faktologií. To je zde to hlavní. Kdo chce, tyto informace využije, kdo nechce, nikoliv. Žij a nech žít, pokud máš s knihou problém, není nic lehčího než si jí nevšímat.
KSB jsou světonázorové informace, v nichž je obsažen kvalitativně jiný pohled na svět, než jaký formuje současné školství a kultura. Je to vněsystémová informace, proto jsou reakce typu "co jsou to za nesmysly" zákonité, jedná se o problém střetu jedněch stereotypů myšlení s jinými.
Lze jen doporučit si opravdu poctivě pár knih KSB přečíst, a nikoliv s cílem hledat chyby (které tam být můžou), ale s cílem pochopit celkovou mozaiku. Je to tvrdá práce na sobě, protože když se člověk s KSB setká, prakticky u každého jsou nějaké životem sformované stereotypy myšlení, které neodpovídají realitě a které budou v rozporu s tím pohledem na svět, jaký je obsažen v KSB. Je to podobná situace, jako změna paradigmatu pohledu na svět ve středověku, když si začal razit cestičku pohled, že země je kulatá a krouží kolem slunce. Proto není dobré dělat předčasné závěry.
Přičemž platí další princip - čím vyšší dosažené vzdělání i člověka, který se setká s KSB, tím je pravděpodobnější konflikt stereotypů myšlení. Reakce od akademiků "vůbec to nechápu, o čem to je?" popřípadě "co jsou to za nesmysly" jsou na denním pořádku, i když samotnou KSB také psali z nemalé části akademici. Jen s jiným pohledem na svět. První budou poslední. To, o čem akademik prohlásí "vůbec nechápu, o čem je tu řeč", to je pro dospívajícího jednoduché k pochopení a zcela jasné a přirozené - pokud si samostatně vypracoval pohled na svět, který není v konfliktu s tím, obsaženým v KSB.
Spousta lidí zažívá při setkání s KSB pocit "dejavu", neboli, že je tam to, na co už dávno přišli sami, ale neuměli to tak dobře a koncepčně popsat a sjednotit do soudržné mozaiky, zčásti i proto, že chyběla terminologie. Každá nová změna pohledu na svět si razí cestu zavedením nové terminologii, jako například "zeměKOULE" v minulosti. KSB obsahuje popis společnosti jako sociálních supersystémů a popisuje procesy řízení v ní (jako jediný existující materiál, volně dostupný), obsahuje novou filozofii, psychologii, základy nové vědy, fyziky (trojjedinost MIM jakožto základ kvalitativně nové vědy), nový pohled na to co to znamená být člověk, zákonitě z KSB vyplývá existence Hierarchicky nejvyššího všeobjímajícího řízení - Boha.... Ve všech těchto oblastech (ekonomika, sociologie, filosofie, ..) zažívá současný systém krizi, a funkční metodologie se neposkytuje z principu nikde. Stačí je sáhnout po volně dostupných materiálech KSB a začít se sebevzděláváním. Je to tvrdá práce na sobě, souhlasím, neb je třeba změnit vlastní stereotypy, které se formovaly často desítky let. Lépe řečeno, tyto stereotypy jsou překážkou adekvátního pochopení. Jde o to neodmítat nový pohled z principu, protože se liší od zformovaného, ale zamyslet se, kde je pravda. Tím začíná ona cesta.
Přičemž, většina lidí, když se poprvé setká s KSB, odmítne nebo nevěnuje pozornost, pak se s materiály setká třeba znovu za rok, dva, pět... a najednou je vnímá úplně jinak. U mě to bylo totéž. Když jsem se poprvé setkal a konceptuálními znalostmi, nepoznal jsem jejich význam, až asi o rok později, díky "polopatickým" videím generála Petrova. Pak jsem se vrátil ke knihám KSB a začetl se do toho, kolem čeho jsem dříve přošel bez povšimnutí, a pochopil jsem terpve, o co jde.

Re: Re: Re: Re: telegonia

Kammerer | 28.03.2018

Hox - zareagujem podľa pravidla o trafenej husi :-), ako príklad človeka so streotypmi v myslení. Ale nechcem byť sarkastický. Píšeš dobre, súhlasím, len by som poznamenal, že aj druhá strana by mohla byť niekedy ústretovejšia a menej odmietať debatu. Smerujem k tomu, a to neplatí len pre KSB, ale všeobecne, že stereotypy v myslení sú problém, ale zasa nie každá spochybňujúca otázka a argument je len o tom.
Píšeš že s prijímaním názorov KSB majú väčší problém ľudia starší, vzdelaní a ja dodávam, že s určitými skúsenosťami (a áno, aj stereotypmi.) Ale to nemusí byť len o ich neschopnosti prijímať iný názor, ale práve aj o tom, že majú iné informácie a skúsenosti a veci konfrontujú a preverujú. Jednak vecne, či to čo niekto tvrdí má spočítané, overené, či mu to funguje v praxi, alebo je to len jeho názor a pod. A tiež preto, že už zažili iných zvestovateľov a neuveria niečomu len preto, že to niekto tvrdí.
Naopak mladí ľudia môžu byť vysoko inteligentní, ale nemajú skúsenosť a sú v štádiu keď objavujú svet a to čo nájdu nemajú s čím porovnávať, tak to prijímajú ako fakt.
Chcem tak trochu apelovať na vás skúsenejších a znalejších KSB, neodbýjať často otázku a požiadavku na ďalší argument ako skostnatelý stereotyp, ale brať ho ako pokus o diskusiu. A hľadanie.

Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Jen psychologická manipulace z tvojí strany, použil jsi komplet stejnou "argumentaci" jako mainstream: Zemana volí staří a hloupí a nevzdělaní. U tebe jen naopak, ale princip stejný. To není solidní diskuse. Nevidím žádnou konkrétní kritiku o které by se dalo mluvit, jestli máš pocit, že je něco v KSB špatně, vysvětli co a proč, ničeho podobného jsem si u tebe, ani u nikoho jiného, zatím nevšiml. Jen podobné neurčité výpady. KSB existuje 25 let, oprávněná kritika, která by měla právo se tak nazývat, se ještě neobjevila. Protože aby mohl někdo KSB smysluplně kritizovat, musel by pochopit stejně nebo více, než je úroveň pochopení autorů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Kammerer | 29.03.2018

Možno formulujem nejasne, neviem. Zdá sa, že z nejakého dôvodu na teba pôsobím ako Jób na Boha, tak s tým asi nič nespravím. Len vecne k tvojim obvineniam:
Píšeš: "Nevidím žádnou konkrétní kritiku o které by se dalo mluvit..." - to je pochopiteľné, pretože ja som ešte nikdy, v žiadnom zo svojich príspevkov, ani tu, ani na vodaksb, koncepciu KSB nekritizoval, ani nespochybňoval. Takže ťažko sa hľadá čierna mačka v tmavej miestnosti, zvlášť, keď tam nie je.
Samozrejme, nie všetkému na svete rozumiem, a mám aj streotypy. To nemyslím ironicky, ale úplne vecne. A preto kladiem otázky, typu - ako ste na toto prišli ? kto to tvrdí ? nemôže to byť inak ? a pod. Pýtam sa preto, že chcem vedieť, nie podrývať.
Ja neviem, či je v KSB niečo zle, ja sa len dostávam do situácií, presne tých, o ktorých píšeš, keď nová informácia sa stretne s mojím starým názorom a zaškrípe to. Vôbec netvrdím, že chyba nemôže byť v mojom názore, len si to chcem vyjasniť.

Druhá vec - obviňuješ ma z manipulácie v tom, že používam "argumenty" v súvislosti s vekom. Nič také, ako si mi podsunul, som nepovedal. Práve naopak, ak sa pozrieš, čo som napísal, ja som len upozornil, že nie každý problém staršieho človeka prijať novú myšlienku je dôkazom jeho skostnatelosti, ale môže to byť aj o opatrnosti, skúsenosti a pod. Takže toto zovšeobecnenie a obvinenie neberiem.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Ok, jenže KSB jednak nikoho o ničem nepřesvědčuje, ani není koncipovaná s cílem cokoliv komukoliv dokázat, ani se nedá někomu vysvětlit, jediná cesta je ta, že si člověk dané informace sám nastuduje a zhodnotí. Lze odpovídat pouze na nějaké konkrétní otázky, nelze reagovat na požadavek typu, když to přeženu, "vysvětlete mi to". Když budou nějaké konkrétní nejasnosti, od toho tu je diskuse, aby se daly vyjasnit, ale to je podmíněno tou prací, kterou každý může udělat jen sám (přečíst materiály KSB a popřemýšlet nad obsahem).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Když se člověk zamyslí nad tímto, je to korektní argument, nebo spíše psychologická manipulace, v kontextu o kterém je řeč?

> Naopak mladí ľudia môžu byť vysoko inteligentní, ale nemajú skúsenosť a sú v štádiu keď objavujú svet a to čo nájdu nemajú s čím porovnávať, tak to prijímajú ako fakt.

Chceš říct, že mladí nemají rozum, intuici apod., že nejsou schopní nic posoudit? Na to, aby člověk zjistil zda informace v KSB sedí, stačí selský rozum a trocha námahy, projít si každý krok logických úvah sám, není třeba mít diplomy nebo IQ 150.

Nechť každý posoudí sám, do jaké míry je daná poznámka eticky v pořádku. Z mého pohledu, absolutně nepřijatelná, protože naznačuješ, že kdo nemá s KSB problém, tak naletěl.

Hlavně ale, nevšiml jsem si od tebe jediné konkrétní otázky, poznámky, kritiky, takže o čem celá tahle diskuse z tvojí strany je? Píšeš něco o údajném odmítání diskuse. Zkus napsat, o čem konkrétně mluvíš. Nevím kde jsi vzal, že na mě působíš "nějak", když nemám nejmenší potuchy kdo jsi. Reaguju na obsah příspěvků, ne na osoby.

Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Mimochodem, ad ten tvůj argument, kdo měl menší problém s přijetím myšlenky o tom, že země je kulatá? A kdo měl pravdu, ti staří, kteří už měli "životní zkušenosti" a kulatou zemi odmítali?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Kammerer | 29.03.2018

Toto je výborný príklad otázky, na ktorej sa dá ukázať o čom hovoríme. Takto si to sformuloval a mňa hneď k tomu napadá otázka na teba, že z čoho vychádzaš ? Máš doloženú informáciu o vekovej štruktúre ľudí v čase, keď sa presadzoval názor o guľatosti zeme, a o tom, kto ako názor prijímal, alebo si to len myslíš ? To vyzerá ako provokačná otázka, a toto je len príklad, ale keď niekto dáva fundamentálne tvrdenia, mal by vedieť prečo si to myslí.
A podobný príklad otázky odo mňa. Prečo boli demonštrácie v 89-tom organizované cez študentov a prečo terajšie zhromaždenia sú hlavne cez študentov a mládež ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Odkdy je třeba dokládat, že starého kozla novým kouskům nenaučíš?

Dej vědět, až budeš mít nějaké konkrétní otázky ke KSB, diskuse o nesmrtelnosti chrousta, do které se mě snažíš zatáhnout zpochybňováním, mě nezajímá. Tvůj prvotní příspěvek je manipulační, zkus se nad ním zamyslet. Koncipoval jsi ho s podtextem, že pokud někdo nemá problém s KSB, je to tím, že nemá životní zkušenosti. To tam možná přímo explicitně nestojí, nicméně je to podtext, který tam objektivně je, nezávisle na tom, zda to z tvojí strany bylo vědomě nebo ne.

Vyjádřil jsem se nepřesně. Vzdělaní lidé problém s KSB nemají, problém mají ti, kteří podstoupili delší "formátování" ze strany vzdělávacího systému a mají vytvořené mantinely myšlení. Logicky, kdo investoval například 20 let do budování nějakého názoru, se ho vzdá s většími problémy, pokud je chybný, než ten, kdo do něj investoval třeba jen rok.

A hlavně. KSB nejsou materiály, které se snaží kohokoliv o čemkoliv přesvědčit. Jsou to informace k přemýšlení a na zvážení. Píšeš o nějakých otázkách a o tom, že někdo údajně odmítl diskusi. Žádné konkrétní otázky ohledně KSB jsem od tebe nezaregistroval. Možná někde jsou, možná ne, to víš jen ty.

Re: Re: Re: Re: telegonia

Sirka | 29.03.2018

Rozumiem Hox. Ja sa na to divam ale inak. Knihy KOB nie su vobec narocne, citaju sa lahko. Tvrdu pracu naopak vyzaduje studium vied a filozofie.

Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Číst neznamená pochopit. Stádia osvojení KSB, tím že se jedná o vněsystémovou informaci, jsou:
- setkal se s KSB?
- přečetl?
- pochopil?
- přijal nebo odmítl: mravně podmíněná volba každého.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Přesněji řečeno, v každém kroku člověk dělá volbu, ve které se projevuje reálná mravnost a schopnost rozlišení:
- setkal se s KSB. Rozpoznal člověk její význam? (napoprvé málokdo)
- Jestliže rozpoznal nebo KSB upoutala pozornost, má člověk dostatek vůle, aby se pustil do osvojování?
- Jestliže ano, do jaké míry pochopil?
- Jestliže pochopil, nastává mravně podmíněná volba přijetí nebo odmítnutí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Fx | 29.03.2018

Hoxi telegonie to jako vážně:) tady už chybí je guru Jara a jeho odhackovani

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

čtenář | 29.03.2018

Já bych řekl, že telegonie se může spíše projevit na "duši" než na těle. Ale dokázat to nemohu, takže je to zase jen o tom, čemu člověk věří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Jedna z překážek s počívá v tom, že se nejedná jen o přečtení a pochopení, ale i o změnu vlastních stereotypů myšlení, práci na sobě. Člověk musí být schopný vyhodnotit, které dosavadní stereotypy myšlení jsou chybné, a zformovat nové. Porovnat obsah KSB se svými vědomostmi a stereotypy, a orientovat se na to, jak je to ve skutečnosti, kde je pravda. Přehodnotit vlastní stereotypy, formované často desítky let, nedokáže zdaleka každý. Právě odsud plyne odmítání KSB ze strany části starších lidí - čím je člověk starší, tím zpravidla rigidnější je mysl a tím těžší je pro člověka provést revizi stereotypů myšlení. Svou roli hraje také kolektivní psychika a zakotvenost jedince v různých myšlenkových systémech, setrvačnost myšlení a další věci.

Re: Re: Re: Re: telegonia

Petr | 30.03.2018

To jen dokazuje, jak lehce můte být vnesena manipulace do jinak celkem věrohodného textu. Jak se říká 90% pravdy ...

Re: telegonia

Paulo | 28.03.2018

Milý Sirka, dokazy v suvislosti s telegoniou sa daju vygooglit. Autori nejake spominaju v publikacii "Vyriesenie problemov narodnych vztahov...". Mimochodom ćo je pre teba dostatočný dôkaz? Vieš kolľko vecí v živote existuje a funguje bez toho, že by na to súčasná veda vôbec prišla alebo to potvrdila? Chceš čakať s každou skutočnosťou na ňu?

Re: Re: telegonia

Sirka | 28.03.2018

Ten klasicky pripad kona s pruhmi a quaggou je zaujimavy a nezavrhoval by som ho ako moderna evolucna biologia. Na druhej strane zreci z KOB neprinasaju ziadne originalne a ani zmysluplne vysvetlenie. Skor sa zda, ze nemaju jasno v mimogenetickej dedicnosti.

Re: Re: Re: telegonia

Sirka | 28.03.2018

Teda ak odhliadneme od tvrdenia, citujem:

"nekompatibilních genetických informací předávaných na úrovni biopole"

Re: Re: Re: Re: telegonia

Paulo | 28.03.2018

Neviem nakoľko si si osvojil koncept MIM, ale keď vezmeš do úvahy, že informácia je objektívna kategória bytia a jej nosičom môže byť aj biopole človeka, tak všetko zapadne na svoje miesto.

jadrova energetika

Sirka | 27.03.2018

Nadava sa tu na jadrovu energetiku a jej stupencov. Na druhej strane tu bol pred casom uverejneny "konceptualny" clanok prof. Kovalcuka v Rade federacie. Ten zase je za jadro a vidi v nom motor vyvoja. Sklbit tieto protirecenia zrejme dokaze len dialekticky pruzna mysel studenta KOB.

Citujem prof. Kovalcuka:


Pozrite, z tejto bomby najprv vznikla atómová energetika. V r. 1954 Kurčatov zmenil bombu a vytvoril prvú atómovú elektráreň na svete (je to dátum zrodenia atómovej energetiky vo svete), Obninskú AE. Potom nás logika rozvoja atómovej energetiky priviedla k termojadru. A dnes celý svet, zložiac 10 miliárd na juhu Francúzska, realizuje našu ideu, ktorá prvýkrát bola realizovaná v r. 1954 v Kurčatovskom inštitúte — buduje sa tokamak1. Dokonca názov je ruský. Je to budúci zdroj energie na základe termojadra, t.j. syntézy, nie štiepenia ako dnes.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualne-vystupenie-m-v-kovalcuka-v-rade-federacie-rf/

Re: jadrova energetika

Hox | 28.03.2018

> Nadava sa tu na jadrovu energetiku

Můžeš konkrétně uvést a citovat, o čem mluvíš?

Kovalčuk nepatří mezi autory KSB ani nemá s KSB nic společného, dokázal bys vysvětlit, proč záměrně vytváříš opačný dojem?

Na závěr poslední otázka. Dejme tomu že tě někdo uvidí s knihou nebo časopisem v ruce. Znamená to, že souhlasíš se vším co je tam napsáno a máš naprosto totožné názory? Ty, pokud si přečteš, například v rámci studia, Mein Kampf, začneš hajlovat a bude z tebe nácek?

Re: Re: jadrova energetika

Sirka | 28.03.2018

Drzme sa temy. Na yuotube je video RT Vladimir Putin on nuclear energy 2010, kde Putin s usmevom a za vseobecneho pobavenia sa pyta, co chcu Nemci pouzivat miesto jadrovej energie. Ci chcu pouzivat drevo? Aj toho je na Sibiri dost...

Tiez neviem, ake je vzdelanie autorov v tejto oblasti, ked tu zastancov jadrovej energie povazuju za nekompetentnych, pripadne az za "mafianov". Predpokladam ze tito kompetentni autori maju teda za mafiana aj riaditela Kurcatovho institutu prof. Kovalcuka. Jeho vystupenie aj k jadrovej energii pred Radou federacie Leva-net priniesla pod hlavickou "Konceptualne vystupenie"...

Re: Re: Re: jadrova energetika

Paulo | 28.03.2018

Porovnaj si to s vystupenim Putina z 1.3.2018, všetko je o vývoji a suverenite. Pokuaľ si slomínam, Kovalčukove výstúpenie bolo konceptuálne kvôli iným skutočnostiam. Ale diky aj za kritiku, tá je potrebná tiež, len si myslím, že je nevhodné kvôli stromom nevidieť les.

k bodu 3

Kammerer | 27.03.2018

Vo vysvetlivke č. 3 je uvedená táto veta:
"A o čem vypovídá skutečnost, že na začátku 21. století je 9 z 10 novorozenců v takzvaných „vyspělých“ státech postiženo nějakou vrozenou patologií…"
S tým, že je to dôsledok nepravovernosti ľudí.
Moja prvá otázka je, odkiaľ je údaj o počte 9 z 10-tich ?

Sú autori naozaj presvedčení, že v minulosti sa rodili zdravšie deti ? Nemôže to byť spôsobené tým, že deti s akýmkoľvek postihnutím mali v minulosti (pred 21. storočím) výrazne menšiu šancu na prežitie ? Ak dnes dokážeme zachrániť novorodencov aj s takými poruchami, ktoré by pred "nedávnom" znamenali pre nich istú smrť, výsledkom je, že máme v populácii viac detí s vrodenými vadami a chorobami.
Dnes je na Slovensku detská úmrtnosť (deti od 0-1 roku) na úrovni cca 5 promile. Teda z 1000 narodených zomrie priemerne 5.
Ešte v období rokov 1900 - 1915 to bolo 20, ale nie promile, ale percent !. Z tisíc novorodencov do roka zomrelo v priemere 200.
V týchto súvislostiach mi príde pripisovanie detských chorôb nedostatočnej pravovernosti ľudí trošku demagogické.


Re: k bodu 3

Paulo | 27.03.2018

A nie je práve to prejavom nepravovernosti, že bývajú počaté a rodené deti s vrodenými vadami a chorobami? A teraz sa tá nepravovernosť iba viacej prejavuje?

DOC

Tomas2 | 27.03.2018

Bude prosím i DOC verze?

Re: DOC

Hox | 27.03.2018

Přidáno.

Biotechnologie

Přemek | 26.03.2018

Je poněkud nešťastné, že v této části se zcela ignoruje základní biosférické pravidlo rovnováhy mezi zdroji a jejich užitím. Právě v oblasti biosféry se přetížení ekosystémů projevuje změnami, jež urychlují bilanční nerovnováhu a v adaptaci na ní pak všem dobře viditelnými klimatickými a meteorologickými extrémy. A.C. Clark dobře vystihl schopnosti kulturních bytostí využít biotechnologií pro primární produkci potravin biosféricky nekonfliktním způsobem ve své sérii Ráma. Mějme na paměti, že lidské pohodlí je velkým rizikem nízké adaptability na změny přírodního prostředí, což se týká především (nikoli všal plošně a výhradně) vesměs zhýčkané městské populace. Zatímco se stále propaguje pozitivní efekt lidské lenosti a pohodlnosti v tvorbě technologií, jež se stávají berličkou lidské pohodlnosti dále zvyšující lidskou závislost na těchto technologických berličkách, ubývá podzemních zdrojů čisté pitné vody, mnohých zdrojů energetických uhlovodíků a snížená retence krajiny vede k suchu a k povodním. Je zcela zásadní v národně sociální ideji systematicky tlumit všechny lidské aktivity, jež kolidují s biosférou a naopak uvolnit ty aktivity, jež jí nekonfliktně využívají právě tak jako havrani (vran je u nás pomálu) při vyhledávání nezbytné potravy. Brethariánská mana je zatím mimořádně omezeným zdrojem, energie éteru (vakua) naopak zdrojem prakticky nevyužívaným. Proč se my, lidé nedokážeme propojit s biosférou tak, abychom díky pozorumění její podstatě jako "sféře života na této planetě" využít všeho, co nám jejím prostřednictvím nabízí Bůh? Místo tupého následování kultu Zlatého telete se nám nabízí přestat usilovat o živobytí v konfliktu s týmž úsilím našeho lidského okolí. Externalita z omezených zdrojů je oním Zlem, jež pak působíme na své okolí závislé na společném omezeném zdroji. Ctěnému obecenstvu si dovolím připomenout, že i mezi ekonomy jsou lidé, kteří si plně uvědomují systémovou nestabilitu současného pojetí socioekonomického uspořádání. Nikoli náhodou je poslední zpráva Římského klubu díky Hermanu Dalymu tak pádná a informačně nesmlouvavá - současný systém končí a je nutné jej nahradir systémem udržitelným. Pouze hlupák ztotožní udržitelnost s davo-elitářskou biblickou koncepcí. Sám jsem svou disertační práci před čtrnácti lety věnoval právě kolizi ekonomické teorie a metodologie dosavadního socioekonomického systému s tím biosférickým a poukazoval na to, že propojení v globálním ekosystému je pro ekonomisty zaslepené vadnou ekonomickou teorií a ještě vadnější tržní praxí neviditelné a nepochopitelné, pokud se drží kaleidoskopického videní reality a vysvětlují si to všudypřítomnou náhodou.

Re: Rovnováha medzi zdrojmi = Zákon zachovania energie

ludo | 27.03.2018

Myslíte Přemek, že by sa v každom diely Základov sociológie
malo uvedené pravidlo, na ktorom je postavená, dokola opakovať,
aby to bolo úplne jasné pre každého, kto si na akejkoľvek strane
túto publikáciu otvorí?

Přidat nový příspěvek