O sociální a informační bezpečnosti jedince a společnosti

O sociální a informační bezpečnosti jedince a společnosti

 

Knowledge is power, neboli kurz řízení globalizace pro jednotlivce.

 

KSB-uvod-1.5.7.pdf (117917)
KSB-uvod-1.5.7.odt (38491)


Jak definovat společenskou bezpečnost? Není to národní bezpečnost (ve smyslu existujících "koncepcí národní bezpečnosti" konkrétních států), ale bezpečnost každého a všech zároveň, jedince i společnosti.

 

Informace znamenají moc a současná globální civilizace (biblický globalizační projekt Západu) je postavena na asymetrii informace, tj. existují "informace pro masy" a "informace pro elitu("zasvěcené")", na základě čehož je uskutečňováno parazitování menšiny nad většinou. Informační zabezpečení(výzbroj) jedince je jednou z důležitých komponent společenské bezpečnosti. Ideálem je, že všechno vědění je dostupné v plné míře všem a jedinec je omezený pouze svými schopnostmi a rozhodnutím, kam až v osvojování chce zajít. Pod informační bezpečností jedince se rozumí:

a) adekvátní obraz světa v jeho psychice (světonázor typu mozaika, nikoliv kaleidoskop, viz dále),

b) vymanění se z defektních stereotypů myšlení, formovaných hlavně historicky zformovanou kulturou, a

c) to, že disponuje adekvátní metodologií zpracování informací, tj. schopností sám a víceméně objektivně správně zařazovat v mysli do škatulek pravda - lež - (doposud) neurčeno, a je schopen vypracovávat nové znalosti a vědění sám (zahrnuje také schopnost rozpoznávat, hodnotit a tak mít možnost řídit objektivní společensko-přírodní procesy).

 

Člověk se pak stává dlouhodobě nemanipulovatelným. Míra, v jaké bude společnost lidská (s velkým L) a skutečně demokratická (ne v dnešním zprofanovaném významu "západní démo(n)kracie", což je ve skutečnosti tvrdý fašizmus), je přímo úměrná kvalitě informačního zabezpečení (výstroje = "míře chápání") jedince a podílu takových lidí ve společnosti. Dá se mluvit o kolektivní míře chápání dané společnosti, o její úrovni. Nedostatečné chápání celku je jedním ze základních kamenů (dez)informační pyramidy.

 

Při mozaikovém vnímání a chápání světa je vše (obraz, reflexe světa) v mysli jedince více či méně propojeno, vše se vším v nějaké míře souvisí, jsou přítomny příčinno-důsledkové vztahy mezi jevy. Pokud se jedinec dozví nový fakt, uloží ho na patřičné místo mozaiky, čímž mozaiku zpřesní na daném místě, ale celkový obraz světa v mysli se radikálně nezmění (obraz vystupuje na světlo postupně a s každou novou informací se zpřesňují jeho detaily a hloubka).

 

V kaleidoskopickém vnímání a chápání světa představuje obraz světa v mysli jedince "kaleidoskop" jednotlivých faktů, "střípků", navzájem spolu nijak nebo jen omezeně souvisejících. Příčinno-důsledkové vztahy mezi jevy jsou chybějící, omezené nebo neadekvátní. Když se jedinec dozví nový fakt, který nezapadá do jeho předchozího světonázoru, může ho buď vytěsnit, nebo se jeho světonázor nepředvídatelně "otřese a přeskládá" do jiné podoby, podobně jako sklíčka při otočení kaleidoskopu. Někdy se nazývá v dnešním smyslu i konspirací „existence náhody“.

Jednou z překážek v pochopení jsou pojmy. Pokud člověk bude pod nějakým pojmem rozumět něco jiného než druhý, nedomluví se, ani když budou mít v podstatě stejný názor. Pojmy a jejich významy jsou také prvkem informační bezpečnosti jedince. Tj. kvalita množiny pojmů a její velikost, kterou subjekt disponuje. Pokud je víceméně adekvátní realitě, umožňuje kvalitně modelovat procesy, tj. i budoucnost (a nejen svou) a vybírat linii chování. Ještě zbývá napsat, co je rozuměno pod termínem "pojem". Pojem je spojení slova a obrazu v mysli člověka. Například "zámek", slovo samo o sobě, není pojmem, tím se stává až při spojení s obrazem v mysli ( a mysl modeluje v obrazech, ne ve slovech) - "zámek (na dveře)" už je pojem, "zámek - sídlo, budova" je také pojem, atd. Člověk přemýšlí v obrazech a formuluje své myšlenky do proudu slov, vzájemné chápání (dvou- a více jedinců) je možné jen v případě, pokud u druhého člověka daná slova vyvolávají stejné nebo dostatečně podobné obrazy. Toto je jeden z největších zdrojů nepochopení v komunikaci obecně, ale i vzájemných nekonstruktivních konfliktů (vojen) (historicky, mnoho válek vzniklo nebo bylo umožněno jen díky bariéře v porozumění tohoto druhu.)


Postupné částečné zotročení světa (na základě bezstrukturního řízení davu) bylo ze strany úzké skupiny za posledních cca 3 000 let možné hlavně díky tomu, že disponovali tzv. "ze společnosti vydělující" množinou pojmů, tj. pojmovým aparátem, který jim dával objektivní převahu nad zbytkem společnosti, protože byli schopni identifikovat procesy, které pro ostatní "neexistovaly", protože ti neměli pojmy k jejich vyjádření. Tato skupina tak disponovala větší mírou chápání reality a objektivních procesů, jež byla schopna využít ve svůj prospěch úspěšněji než kdokoliv jiný. Globální běh událostí (=historický proces) není totiž, a nikdy nebyl neřízený ("náhodný") proces... Jde jen o to, s jakou koncepcí je řízen. Problém této úzké skupiny je právě v jejich koncepci, cílech, neboli morálce. Své vědomosti mohla využít buď ve prospěch lidstva, nebo ve svůj vlastní. Rozhodli se pro druhou variantu a jejich koncepce řízení (=koncepce globalizace) se dá popsat slovy "zotročení lidstva ve jménu boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu, s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašizmu a kryptootrokářského systému". Informační bezpečnost jedince a společnosti, potažmo Koncepce sociální bezpečnosti (KSB), je právě o tom, aby dostatečný počet lidí (nejlépe téměř každý) dosáhl míry chápání alespoň srovnatelné s touto skupinou. Alespoň srovnatelné, neb KSB nabízí k osvojení i vyšší míru chápání. Probíhá dlouhodobá informační válka drtivé menšiny proti drtivé většině, o níž její cíle/oběti nemají převážně ani potuchy a často se jí nevědomky účastní ("mírou chápání člověk pracuje na sebe, mírou nechápání na toho, kdo chápe více").


KSB kvalitou informace převyšuje to, co se učí na nejlepších tzv. elitních školách, budoucích líhních politiků atd. Kdo si ji časem osvojí (i když jde jen o necelých 200 stran, jde o dlouhodobý proces, protože se jedná z velké části o práci s vlastními stereotypy myšlení), míra jeho chápání bude přesahovat míru chápání dnešních tzv. top politiků, analytiků, manažerů, skutečných mafiánů, zástupců "světového zákulisí" a podobně. Je to něco, co se na žádné univerzitě nebo nebo v jiném dostupném vzdělávání neučí, a když už, tak jen fragmenty. V podstatě jde o shrnutí lidových moudrostí, příběhů prastarého kolektivního podvědomí, které pomáhalo posledním fragmentům naší kultury přežít stovky, tisíce let expanze podprahového otrokářství tzv. atlantických kmotrů, někdy nazývaných i Globálním prediktorem / Globálním parazitickým predátorem (zkratka GP, či GPP).

 

Jde o snahu předání vědění předků v dnešní moderní formě (z lat. "forma" = “obraz“) ..i když možná pro někoho na první pohled přespříliš složité.. Jádro tohoto sociologického operačního systému nové generace(KSB) tvoří tzv. Dostatečně všeobecná teorie řízení(DVTR), která popisuje procesy v přírodě a společnosti a jejich řízení (tj. nabízí zčásti dosud chybějící pojmový aparát k jejich popisu). Jde o metodologii zpracování faktologie(in-formací) v dnešní probíhající globální informační válce o koncentraci moci. Někteří sociální inženýři říkají podobným technologiím myšlení (nebo-li tzv.Konceptuálním technologiím matricového řízení kultury) i ultimativní zbraň v boji ideologií v rámci dějin globalizace.

Otázkou pak zůstává, zda ona globalizace bude jako objektivní proces řízena v prospěch Lidstva, nebo úzké skupiny samozvanců idiotizujících(a přesněji a-Diotizujících) spolu se svou nevědomou a vědomou periferií populaci.

 

Drtivá většina dnešních globálních problémů je uměle vyvolávána s cílem udržování populace neustále pod tlakem, ve stresu a na hraně přežití, aby se neměla čas zamýšlet o podstatě koncepce řízení, ve které žije (ubírání volného času je uskutečňováno i formou "zábavy", hollywoodskou "továrnou na sny" apod. = zahlcením cílové skupiny informačním šumem). Avšak nejsou to neúspěchy nebo omyly. To, co většina společnosti vnímá jako selhání systému, může být ve skutečnosti z hlediska panující koncepce cílem. Obecně: to, co jedna skupina může vnímat jako chybu řízení, může být pro jinou skupinu cílem. Zde první skupina je 99.999% lidstva, druhá skupina je úzká "nad-elita", která s využitím informační převahy postupně uvrhla zbytek světa do otroctví pro svůj osobní prospěch. Nebo, jak se v pohádkách říkává: „Nezvládla hru s prstenem moci a tak se stala oním Pánem noci.“ Vektor cílů druhé skupiny je v příkrém rozporu s vektorem cílů (dlouhodobými strategickými zájmy) první skupiny (vektor cílů = hierachicky seřazený seznam cílů řízení. Na prvním místě - nejdůležitější cíl, na druhém - druhý nejdůležitější atd). Satanizmus je adekvátním popisem vektoru cílů a chování druhé skupiny. Nutno také říct, že většina z první skupiny(oběti odevzdávající svůj osud v dobré víře do rukou té druhé) si svůj vektor cílů správně neuvědomuje, nebo je tlačena tokem řízených okolností(umělého dlouhodobého stresu, deprivace základních životních potřeb při extrémní nadprodukci, debilizaci médii a pseudonáboženstvími, úrokovými sazbami,...) nad tím nepřemýšlet.

 

Zde se také nachází onen neuralgický bod, prvek informační bezpečnosti jedince a společnosti jako celku. T.j. cílem je, aby o těchto věcech měl dostatečnou představu v ideálním případě každý občan skutečně demokratické společnosti.

 

Globalizace je objektivní proces, vyplývající z dílčích aktivit mnoha jednotlivců a skupin, které sledují své vlastní zájmy a cíle, nikoliv globalizaci jako takovou. Globalizaci jako takovou, jako objektivní proces, nelze zastavit, lze k ní jen zaujmout postoj, tj. zvolit koncepci řízení, a ta je vždy subjektivní.

KSB je alternativní koncepcí uspořádaní společnosti jako celku, neboli alternativní koncepcí globalizace - alternativní a objemnější ve vztahu k nyní panující tzv. biblické koncepci (globalizace), která je populaci předkládána a populací vnímána jako bezalternativní a jejíž reálná základní sociologická doktrína už byla zmíněna výše: Zotročení lidstva ve jménu boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu, s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašizmu a kryptootrokářského systému.

 

Biblická koncepce je pro lidstvo jako celek nepřijatelná a dlouhodobě neudržitelná. Hluboká systémová krize, ve které se lidstvo i planeta jako celek na začátku 3. tisíciletí ocitlo, je v první řadě jejím důsledkem. Lidstvo má nyní pro dlouhodobý bezkrizový harmonický rozvoj (a možná i pro přežití obecně) v principu jen jednu možnost - vlastním úsilím přejít na alternativní koncepci, alternativní nikoliv formou (to už tady v minulosti mnohokrát bylo), ale podstatou. Ta musí jako minimum obsahovat cíle:

 

1. identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů=problémů(?) společnosti,

2. zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka, a tím

3. sestrojení podmínek pro naplňování tvořivého vněgenetického potenciálu(kultury) populace.

 

Přechod na alternativní koncepci je v principu uskutečnitelný pouze jedním způsobem: sebevzděláváním jednotlivců (tj. zvyšováním individuální míry chápání) a tím zároveň zvyšováním kolektivní míry chápání společnosti, potažmo lidstva jako celku. Bezkrizové řešení všech současných problémů přirozeně vyplyne z, bude důsledky, "vedlejšími účinky" tohoto procesu.

Na Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení (DVTR) se dá dívat i následovně: je to volně dostupný materiál šířený pod open-source licencí, jehož částečná znalost byla dříve výsadou vrcholků reálných řídících struktur, jen s tím rozdílem, že zde je předkládán v moderní terminologii.

 

KSB není, a nikdy se nesmí stát dogmatem. Jakákoliv dogmatika je principiálně nepřípustná, vše podléhá vývoji a prověření časem. Jediným kritériem adekvátnosti je praxe. Jak se říká, není nic praktičtějšího než dobrá teorie. KSB také nemá za cíl být "pravdou poslední instance" a ani se o nic takového nesnaží. Je neustále ve vývoji, doplňována a průběžně korigována i díky kritice a diskusi, poukazováním na slabá místa. Nemusí být ideální (a v budoucnu pravděpodobně bude nahrazena nečím jiným, možná z ní vycházejícím), na současné etapě je však v našem chápání nejadekvátnější informací, která je k dispozici.

Snahou práce je i popsat ve formě adekvátní dnešní úrovni vnímání společnosti tzv. zdravý selský rozum (míru chápání procesů probíhajících v blízkém a vzdáleném okolí člověka a společnosti po stovky a tisíce let a jejich postoj k nim), který naši předkové po stovky generací předávali svým potomkům ve formě lidových pohádek, bájí a příběhů postavených v závislosti na dané kultuře na vytvořených a zčásti přebraných (od jiných kultur) převládajících symbolů a vztahů mezi nimi.

-  kolektiv autorů

 

 

Dovětek (udo, leden 2015):

Začiatok konca davojelitárnej pyramídy u nás nastane vtedy,
keď sa nejaký človek z davu verejne spýta smerom na pódium "divadla" a povie to, čo sa boja povedať všetcí tí Doc., Dr., Prof., pseudopolitici, či pseudoekonómovia, -analytici atď..

..a keď sa k tomu odvážnemu, zvedavému Jožkovi-Ferkovi z Hornej-Dolnej pridajú ešte ďalší 2-3 z rôznych strán..
predavačky z teska a Pištík roboš bez piva a s treskou.

Len tak je možné prerušiť bludný kruh mlčania jelít..
..prerušiť MLČANIE JAHNIAT
Vzdelávaním, zvyšovať mieru chápania davu zatiaľ cez neoficiálne cesty, kým nám budú oficiálne..i školy aj u nás riadne sprístupnené.
Meniť ovčanov na občanov.

Cesta náročná a dlhá,
bo naučiť sa prestať báť sa
..myslieť..len toľko je nám treba.

MIERA BEZPEČNOSTI POPULÁCIE JE DEFINOVANÁ MIEROU JEJ CHÁPANIA
chápania objektívnej reality..samozrejme aj morálkou a schopnosťou RIADIŤ, tvoriť.
Preto zámerne prevládajú v dnešnej "ekonomike" netvorivé pracovné miesta. "Preklikávači tabuliek" preniekoho štatistiky..autisti

Preto DUMT = Dostatočne univerzálny model tvorenia (pre technicko-paranoických "humanitárov"), alebo to isté s názvom
DVTR = Dostatočne univerzálna teória RIADENIA

Toľko k základnému princípu našeho návrhu celkového spoločného riešenia, k spoločnej platforme všetkých politických strán pri výzve k spolupráci a SPOSOBU hľadania spoločných cieľov nie len tichých..

Koncepcii SPOLOČNEJ bezpečnosti.
Pre všetkých.

 

Viz také

 

Diskusní téma: Sociální a informační bezpečnost jedince a společnosti

Jazykové mutace

Člověk | 11.11.2015

Dobrý den, netušíte někdo, zda-li mají tyto materiály i jiné jazykové mutace? Jde mi hlavně o překlad do AJ. Sám se do překladu pouštět nechci, neb si některé věty i v mateřštině musím číst několikrát, abych je pochopil, natož abych si dovolil překlad do cizího jazyka :) Děkuji.

Re: Jazykové mutace

Hox | 16.11.2015

něco je, viz linky na
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/knihovna-koncepce/
http://dotu.ru/lang/en/

Som ďalší na púšti? Kde sme uviazli?

00-Maroš | 21.09.2015

Ahojte!
Tak, ako sa určité knihy dostávajú určitým ľudom v pravý čas,
práve tak som pred pár hodinami "vletel" do tohto info priestoru.
Ale cielene. Nepovažujem to za náhodu - prirodzený záujem človeka vždy nasmeruje, potom sú tu síce sliedičské cookies, ale tie aj pomáhajú - vďaka nim sa k človeku valí to, čo hľadá. Niečo za niečo - "niekto" takto pozná môj profil, viem o tom, ale keďže celý život používam otvorené garde, možno ma niekto náhle objíme. ??? Rybár si prisadne k rybárovi, záhradník ponúkne dobrý štep inému záhradníkovi - aby jeho očakávania mali pokračovanie aj inde... Ale nie o tom som chcel, to bol len úvod. Mám otázku, skôr výzvu - kto TO zažil tiež? - presne 8.októbra 2003? 5 dní total flow o celej zemeguli, encyklopédia všetkého, bez sekundy spánku, neschopný nič zjesť /trocha červeného do bateriek/, mierne vznášanie sa, videnie duší - ale len tých z "nášho klanu", poznanie odpovedí skôr, než ich dotyčný vyslovil, komunikácia v dvoch významových úrovniach - reálne funkčnej, a kódovanej v inom význame - symbolickom - koreňové slová, kontinuálne v jednej vete - všetko ako švajčiarske hodinky, zábava! Ako dva protokoly po jednom drôte.
Totálna excitácia - a pochopenie psychogénnej smrti - fakt stačilo
len chcieť sa opustiť - totálna sloboda vlastnej duše. Indián v poslednom ťažení. Na prahu smrti. Potom zrútenie sa do mikrospánku/?/ - asi 15-sekundový totálny des! - to nebol fyzický strach o život, to bol des z paralyzovanej, neslobodnej duše, uväznenej v čiernej smolnej hmote plnej démonov. Jediné čo fungovalo, lebo vôľa neexistovala /naháňačka s hadom v spánku je brnkačka/, bola jediná koncentrovaná myšlienka - Bože! Toto nie!, ja sem nepatrím, ja potrebujem SVETLO! Potom prišlo okamžité vyslobodenie do reálneho sveta, z rohu izby sa vyvalila biela hmla, obrovská sila, ako vlna cunami ma pritlačila tak, že by som to pripodobnil, ako keď pán naľahne na svojho psa a ten pochopí, kto je PÁN. Absolútna autorita a zároveň vedomie, že JE TO BEZPEČNÉ! SI POD OCHRANOU! Nasledovala obrovská úľava, pokoj, láska, šťastie, radosť. Blažený spánok. Na druhý deň - ako znovuzrodený - Duracel. Vznášanie sa stratilo /bol to fakt problém bezpečne prejsť cez cestu, vystúpiť z autobusu/, stratilo sa videnie duší /aj vlastnej pred zrkadlom/.
Späť do reality tohto rozmeru. Poznámka - ak sa na vás niekedy niekto neznámy bude usmievať, nemusí to byť práve picino, ale možno má - videnie. Usmejte sa aj Vy! Deti to robia bežne - vedia prečo. Odvtedy som teda opäť! nie že uveril v Boha - to je filozofická kategória. Som BOHOM PRESVEDČENÝ!!! Pochopil som, že zjavenie Pána, alebo tzv. osvietenie, čomu som sa ako neveriaci posmieval, je reálne, a môže mať rôznu podobu. Problém je v nedôvere voči osvietenému - lebo je, či nie je to len
exhibicionizmus? V reality show by Boha museli vidieť aj ostaní.
Hádam. Ale o toto mi až tak nejde, lebo to považujem za súkromnú záležitosť tak, akože ani cirkev Boha nevlastní. To, čo by som sa od Vás, pár navigovaných, rád dozvedel, je, že možno mesiac po udalosti sa mi do rúk dostal konkrétny /sekáčový/ časopis, ktorého redakcia bola onedlho, určite nie náhodou, tiež zlikvidovaná, a ktorý bol z obdobia približne 1-2 mesiace pred udalosťou, a v ktorom som čierne na bielom objavil vetu, že - "Určití ľudia dostanú 8. októbra/2003/ povel, aby sa preladili. ??? Kapišto?
Takže ešte raz - má niekto z vašich radov túto skúsenosť? Lebo okrem prekonania rakoviny a upratania si šuplíkov, toto bolo ďalšie zásadné poznanie, aj keď len ako pootvorenie dverí k podstate. Jedna vec je byť k viere vychovávaný, a druhá je zažiť a uveriť. Fakticky - vedomosti a Boha Vám potom nikto ukradnúť nemôže. Odvtedy celý svoj majetok mám v hlave a v srdci. A jediného parťáka a šéfa, ktorý ma nezradí, aj keď mi /On vie prečo/ nesplní všetky želania. Lebo pozor na želania a On nie je supermarket...

Re: Som ďalší na púšti? Kde sme uviazli?

Cestovatel | 20.06.2016

Áno! To isté som zažil, ale 29.3.2016, a na 6 dní. Nonstop premýšľanie, napojený na Božiu databázu... A tiež nespavosť, maximálne na 4 hodiny nastavený režim tela na Stand by, ale mozog išiel ďalej. Pocit, že človek vyžaruje silnú energiu, ktorá priťahovala zraky všetkých okoloidúcich. Videnie smrti a čo po nej, videnie pôvodu života...slovami sa to nedá opísať, na to nestačia. Všetko mi vtedy išlo doslova od ruky. Otázka znie: dá sa takto naladiť na dlhšiu dobu? Po osvietení som sa vrátil do normálneho stavu, ale navždy poznačený a zmenený...

Biblická koncepce

LS | 25.01.2015

Domnívám se, že nejde o to "překonat a nahradit" biblickou koncepci jako spíše napravit ZNEUŽITÍ biblické koncepce. Tak např. sionisté ve službě GP nepřišli s ničím novým, co by sami vynalezli. V podstatě okopírovali postup starověkého Hebreje, egyptského Josefa. Ten v letech hojnosti nechal shromáždit obilí do sýpek. V následujících letech neúrody se museli obyvatelé Egypta prodávat faraónovi za obilí, aby vůbec mohli přežít. Dnešní sionisté to "vylepšili" tím, že "neúrodu" neboli "krize" dokážou sami vyrobit.

Re: Biblická koncepce

Stano | 30.03.2015

Je ľahké vytrhnúť časť príbehy z celkového konceptu a na základe toho vytvárať alebo potvrdzovať teóriu. . . . Palica sa vždy nájde . . . Toto ma byt akože veda ?

Re: Re: Biblická koncepce

Stano | 30.03.2015

opravujem . . . pribehu. . .

Re: Biblická koncepce

Hox | 22.09.2015

Biblická koncepce nebyla zneužita, ona byla od začátku vytvořena s protilidskými záměry, s cílem zotročení lidstva ve jménu Boha. O nápravě v tomto směru nemůže jít tedy moc řeč.

Re: Re: Biblická koncepce

Sio | 05.11.2015

Vidíte a to je přesně ono. Brojíte proti zjednodušování. Ale vytasíte tu dva nebo tři hotové názory a ničím se je nesnažíte podpořit. Prostě tak to je, už jsem řekl a basta fidli. Biblická koncepce byla vytvořena s protilidskými záměry.
A já říkám - možná ano, možná ne. proč bych zrovna vám to měl věřit? Třeba to tak vůbec nebylo. A třeba ano.
Pojem "Biblická koncepce" (mluví se tu o pojmech) je dost široký. Co napsat článek - o tom, v kterých aspektech a jakým způsobem zotročuje biblická koncepce člověka?
A proč je nenapravitelná a v čem? Takhle to vypadá (i když doslova to asi nebude) jen jako citát, který jste si někde v tlustých knihách přečetl a věříte mu - proč? Nevím. Protože je v těch tlustých knihách a tam přece mají vždy pravdu?

Re: Re: Re: Biblická koncepce

Hox | 16.11.2015

Sio, vy jste opravdu mimo. Však mi nevěřte, přečtěte si pár set stran relevantních materiálů a udělejte si vlastní názor, kde píšu něco o tom, že mi má někdo věřit? Píšu svoje názory, nechci aby mi nikdo věřil jen tak, stránky dělám proto aby lidé přemýšleli sami. Vy chcete co, abych každou myšlenku, názor, dokumentoval disertační prací z čeho přesně co vyplývá? To je idiotizmus, to stejné lze chtít po komkoliv, aby ke každé větě napsal článek o tom, z čeho to vyplývá, a pak by se dalo opět chtít, aby každou větu z vysvětlovacího články doložil novým vysvětlovacím článkem.

Re: Re: Biblická koncepce

bai | 01.07.2017

přesně to jsem chtěla právě říct!

Velmi zajímavé

patacek | 26.07.2014

S téměř identickou koncepcí společenské proměny u nás přichází OS-ČMS. Mně se zpracování tématu velmi líbí, ale chápu, že pro lidi, kteří se o toto téma nezajímají (protože podléhají tlaku okolí a "nemají na takové zbytečnosti čas") to může být hůře uchopitelné. Osobně jsem velmi spokojený, že se tyto informace dostávají do společnosti z více kanálů. Je to víceméně zákonité, to jsou ty "tající ledy".

Templář

Matěj | 27.05.2014

Vážení,
mám pocit, že když začnete stavět na tisíckrát pod prsty proteklým písku, čímž mám na mysli odjakživa záměrně a cíleně matoucí terminologie, zvýšíte pouze zmatek u mnohých se probouzejících. Oni potřebují pro svoji novou cestu prostej a ne tisíckrát manipulovanej stavební cajk a materiál s mnoha tisíciletími prošlou záruční dobou.
Sám systém zkratek KSP, DVTR, HNR, PZSP a jistě přibude mnoho dalších ... je opět úsměvnou záležitostí na pěšince vedoucí kamže? Např. ke KSP, atd., či opět vysvětlivkám vysvětlivek?
Pokuste se vrátit ke stylu védických, jednoduchých sdělení. Chcem se přeci vrátit na onu dávnou CESTU, ne? Matěj

Re: Templář

Hоx | 14.09.2014

nový termín je snad jediný, a staronové Hierarchicky Nejvyšší Řízení, neboli Bůh. Ostatní tak nějak vznikají automaticky, není příliš praktické stále opakovat plné názvy, tak jako běžně jezdíte MHD a jen málokdy Městskou hromadnou dopravou...
Definice kruhem se v těch materiálech snad nevyskytuje, kdyžtak mě opravte. Cílem je naopak pravý opak, ne zakabalení sdělení v systému zkratek, jež budou jen pro "zasvěcené", ale dehermetizace toho, co bylo "pro zasvěcené" až příliš dlouhou dobu...

menej cudzich slov

jardob | 24.01.2014

Ked sme kedysi na skole zacali preberat novoveku filozofiu, bol som zozaciatku celkom zufaly. Nedalo sa to bez ustavicneho listovania slovnika cudzich slov. Mal som pocit ako by filozofy vytvorili novu rec, ktorou by zlozite principy skumania pravdy pomocou nedokonaleho nastroja akym je sucasny jazyk, robili toto poznavanie umyselne este vzdialenejsim. Ked citam diskusiu tu dole, najma vas Hox a Synteza, citatel moze mat pocit ze sa rozpravate sifrovanou recou, plnou zahadnych cudzich slov. Ak ma byt teoria pre siroke masy, musi existovat aj verzia pre zaciatocnikov, pisana jednoducho, podla moznosti s minimom cudzich pojmov. Nasi predkovia odovzdavali mudrosti cez porekadla a rozpravky a podobenstva z ktorych moralne posolstvo dokazu pochopit aj mnohe deti.

Re: menej cudzich slov

Hox | 19.02.2014

tahle diskuse níže je trochu specifická, šlo o v rámci možností přesné (adekvátní) vyjadřování... je to vždy kompromis, přístupnost versus přesnost vyjadřování, určité materiály, patří k nim části KSB, zjednodušit bez zkreslení nejdou, to by se skutečně dostalo do roviny "rozprávek"... rozprávky mají své místy, stejně tak ale i přesné texty.

Forma versus obsah

Petr | 11.11.2013

Dovolím si několik poznámek, doufám, že budou chápany tak, jak jsou mnou myšleny - výhradně v dobrém.
S věcným obsahem předmětného článku, lze (mou osobou) v podstatě souhlasit. Míra abstrakce je na úvod záměru docela vhodně zvolená, text je přiměřeně strukturovaný (východiska, záměr, realizační prostředky). Dovolím si však jednu připomínku. Coby "zkušený" s reakcemi "nezasvěcených" osob (nenazýval bych je ovčany - je to v pro mě neadekvátní dehonestace mnoha upřímných a podvedených lidiček) na seznamování se s alternativními popisy reality mám tu (jednoduchou, ale významnou) zkušenost, že obsah je jedna věc a formu druhá. Volba slov z alternativního slovníku by měla být velmi obezřetná, neb zde hrozí velké riziko kontraproduktivnosti. Na mysli mám třeba použití pojmu - atlantští kmotrové. Samotný tento pojem (byť může být věcně přijatelný) se může stát "kostí v krku" mnoha jinak již i připravených lidiček s výsledkem (nežádoucího) odmítnutí textu jako celku. Tedy forma je pro postoj začátečníků k věcné stránce textu docela klíčová. Čím víc tam bude pro "probouzející se", sice věcně správně s realitou korelujících popisů, ale formálně vzdálenějších jejich výchozímu mentálnímu obzoru, tím hůře to budou schopni přijímat a tím menší dopad do jejich vědomí to způsobí. Někdy to bývá (u klíčových sdělení) až na dvě verze - pro začátečníky a pro pokročilé (lapidárně vyjádřeno). Jednoduše řečeno - má připomínka má za účel nasměrovat autory formulací k pozornosti na intelektuálně-mentální schopnosti-možnosti (většinou ne plně připravených-probuzených) potenciálních čtenářů, nejen na "pilování" (možná zbytečně až akademicky laděných) formulací věcného obsahu. Pokročilejší s přijetím textu, zajisté nebudou mít problém, ale těch ještě stále není dost (ve smyslu efektu 100.opice). Samozřejmě předpokládám, že snaha o oslovení potenciálních čtenářů patří do vektoru cílů autorů textů:)

Re: Forma uni-versus obsah

udo | 11.11.2013

Dik za echo..ecco
V zásade súhlas.
Hmm..No to, čo tu čítate, už je hodne oklieštená..zjednodušená verzia oproti pôvodnej.
Podľa Vás Peter treba viac rozprávok(formou napr. vsuviek, vysvetliviek pod čiarou, atď.), alebo sa pokúsiť o ešte jednu "interverziu"?

Re: Re: Forma uni-versus obsah

Petr | 11.11.2013

No skoro bych to viděl ještě na jednu "zředěnější-jednodušší-pragmatičtější-ženštější" inter-verzi. Sice sám jsem zatím jenom nakoukl (asi ze zvědavosti:) do zdejších kbs materiálů, ale už tento první zběžný pohled mi připadá, že je kbs formulován "mužskou" psychikou a tudíž příliš složitý (teoretický) nejen pro většinu běžných občanů, ale zejména pro ženskou část populace, která "přemýšlí" jinak než muži. Ano, více teorii ilustrujících, názorných příkladů, příběhů, obrazů a konsekvencí mezi teorií (slovy) a životem (obrazy). Nejsem optimista v tom, že by si řadový člověk např. dokázal vysvětlit, k čemu by mu mohl být cílově-orientovaný systém řízení v běžném životě.
No a současně pozor na pojmy a konotace, které GP nechce, aby lidé prokoukli a proto je všemi prostředky znevažuje až zesměšňuje a tím v lidech pre-programuje jejich podvědomé odmítnutí. Většinou to jsou koncepty a pojmy snažící se o pravdivější interpretace lidského dějepisu. Přitom právě odhalování skutečného lidského dějepisu považuji osobně za jeden z vhodných nástrojů (a zábavných - tedy akceptovatelných forem), k bourání mylných stereotypů v hlavách obelhané většiny.

Re: Re: Forma uni-versus obsah

Hox | 12.11.2013

Díky za připomínku, možná by se to zjednodušit mělo, nebo udělat dvě verze.Udo: co se týká rozšiřování, spíše bych zvolil cestu dalších "kapitol" než "košatění" textu. Témat kudy pokračovat je mnoho - priority OSU, posvítit blíže na biblickou koncepci, kvalita řízení a rozdělení práce na řídící/produktivní namísto duševní/fyzická, podstata davo-elitární společnosti, sociální a biologický čas atd.. no v podstatě srozumitelným a koncentrovaným způsobem převyprávět KSB. Mohl by vzniknout zajímavý a velmi užitečný materiál, "vstupní brána".

ps. zvažuju následující dodatek ještě někam do tohoto textu, byly by nějaké připomínky:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/dodatek.doc

Re: Re: Re: Forma uni-versus obsah

Syntéza versus analýza | 12.11.2013

Možná to vyplývá jen z mé aktuální nedostatečné znalosti merita projektu KSB, ale možná by stálo za to, popřemýšlet i nad pregnantnějším popisem vektoru cílů a to minimálně ve dvou směrech. Jednak KSB obecně, druhak "řízení" působení tohoto webzinu. Jednoduše řečeno mám na mysli přesněji formulovat syntézy, které z KSB vyplývají a jak s nimi koreluje existence a (bohulibé) snažení autorů tohoto webu. Analytických materiálů je zde poměrně dost, ale formulace implikací z nich vyplývajících je podstatně méně. A i to lidé-zájemci chtějí a potřebují slyšet - vize a recepty jak jich dosáhnout, samozřejmě pokud akceptují analyticky (pojmově a kauzálně) zadefinované a kvalitně vyargumentované premisy a axiomy. Zdaleka ne každý je schopen si i z věcně správných analýz sám učinit validní závěry a podle nich i jednat. Takže tolik můj skromný návrh na cesty kudy, jak a proč dál.

Re: Re: Re: Re: Forma uni-versus obsah

Syntéza z analýzy | 13.11.2013

Ostatne tak, ako "Ordo aB chao", či "Ordo aD chao".
Výraz "vers" v má objektívne v princípe zmysel iba v korelácii s výrazom "uni"..keď už ideme do latiny.

Re: Dejiny
KSB, resp. jej jadro(DVTR) sú len okuliare.
H-is-tóry môžeme ponechať aké sú a po započatí vnímania..chápania objektívnych socio-neturálnych javov, ako napr. globalizácia(proces koncentrácie moci), si každý zvedavejší, zodpovednejší ovčan smerujúci k občanovi, vie aj sám interpretovať postupne stále správnejšie ľubovoľnú etapu dejín a pozrieť sa na ňu priamo, nesprostredkovane.
Naučí sa "cestovať v čase".
Nejde..a presnejšie práve že ide len o bežnú praktickú vedu, technológiu myslenia ktorou donedávna disponovali prakticky len "elity".
No doba sa zmenila a poslední prvými sa stali.
Jelitá zmeškali ten vlak
a keď prví zastavia sa,
hovädá na ich chrbte,
rozbijú si raťafák.

Ako vieme, dejiny sú skôr cvičiteľkou, ako učiteľkou.
Z ovčanka sa stáva občanko ukončením cvičenia, dostatočným pochopením, osvojením základnej metodiky.
"Každá kuchárka má sa učiť riadiť štát".
Nie ho riadiť, ale byť schopný kontrolovať a v prípade potreby zastúpiť svojho zvoleného zástupcu v základných(celospoločenský kľúčových záležitostiach), ak chápete.
To je zatiaľ jediný známy spôsob uni-vers-al-neho riešenia dnešných politických priležitostí.
Zvyšovanie miery chápania objektívnej reality bežnou populáciou.

Globálni paraziti..predátori to pradávno dobre vedia.
Preto tá logická úporná stá..tisíceročná snaha o IAdiotizáciu populu.
Je predpokladom ich moci a ľudskej noci.
Brieždi sa.

Re: Re: Re: Re: Re: Forma uni-versus obsah

Petr | 13.11.2013

OK, pracujte se znalostí efektu osvojení si používání brýlí DVTR na osvojitele a je jasné, že tento efekt "prozření-zaostření vidění" má účinky které zmiňujete. Teď už jde jen o to, jak dotyčného motivovat k používání brýlí, když nemá sebemenší potuchy o tom, že by mohl vidět (rozumět a chovat se) lépe respektive vůbec vidět skutečnost. Ten převyprávěný dějepis jsem měl na mysli coby příklad návnady, na kterou by se náš občánek přiblížil k oněm brýlím a zkusil si je nasadit. Díky za reakci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Forma uni-versus obsah

Hox | 15.11.2013

jedná se vněsystémovou informaci, KSB obsahuje novou sociologii, bohosloví, ekonomiku, urbanistiku, ...
přechod na nový sociologický "operační systém" je podmíněn přechodem k lidskému typu psychiky. Záleží to na lidech, populaci, nikoliv "elitě" nebo nějakém "vůdci". Jak napsal Lux, jde o vektor cílů vzniklý zprůměrováním sedmi miliard osobních vektorů cílů obyvatel planety Země.

ad otázky

Hox | 05.11.2013

rubrika "otázky a odpovědi" už tady je, ta se nicméně týká spíše diskuse nad dvtr/ksb konkrétně, pojmů atd. Přemýšlím i o samotné rubrice "otázky", protože jsou v procesu osvětlování/identifikace vysoce užitečné.. třeba impulsem pro vznik tohoto materiálu byla otázka, položená mě přes mail, "jak definujete sociální bezpečnost?" (na níž jsem odpověděl a na základě té odpovědi vznikl v polytandemním režimu výsledný text)
Nebyla-li by otázka, nebyl by ani tento materiál.
Proto pokud jsou otázky (nebo kritika), "nechť jsou položeny", třeba tady do diskuse, nebo mě na mail, můžou být impulsem pro něco, co by jinak nevzniklo.

Re: ad otázky

Semínko | 24.08.2015

Doporučuji všem kteří hledají odpovědi na otázky navštívit www.dub.cz. Je tam krom mnohého k dispozici kniha Josefa Zezulky BYTÍ - životní filozofie v elektronické podobě zdarma a to v osmi jazykových verzích. Česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, rusky i hebrejsky. Není moc tlustá. Ve formátu A6 má asi 180 stránek

úprava textu

Tysi | 04.11.2013

"globálního fašizmu a kryptootrokářského systému" viac by som to napísal po slovansky: "svetového fašizmu a skrytootrokárskeho systému"

global = svetový
crypto = skrytý, tajný

http://www.archives.nd.edu/cgi-bin/lookup.pl?stem=forma&ending= in forma (informácia) = dostať do formy

Re: úprava textu

Hox | 05.11.2013

světový fašizmus a globální fašizmus není významově totéž, co se týká "skryto....", popřemýšlím, ale zřejmě ne, vymýšlet si slova tam kde to není třeba by asi nebylo příliš dobré..

Re: Re: úprava textu

Aleš Krejčí / Brno | 27.07.2014

Stran návrhů na další zjednodušení bych se přimlouval pouze za důslednější překlad do češtiny a pokud možno, vynechání původem cizích, ale nyní počeštěných slov, viz tento názorný příklad výše. Přestože úroveň češtiny ve společnosti má klesající úroveň jsem přesvědčený, že srozumitelnost myšlenek bude řádově vyšší i bez obtěžujícíc vsuvek a vysvětlování pod čarou. Češtinu bych nepodceňoval, že nemá dostatek dostatečně přesných slov na vystihnutí podstaty. Stačí si zapnout http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ a seznámit se s češtinou, nebo jemněji řečeno, nechat se překvapovat schopnostmi svého rodného jazyka. Osobně mám tu zkušenost, že se dá vyhnout používání přejatých slov v 99% případech. Stačí začít, potom to jde už samo. Nebál se použít i slovo světový fašismus, který je vnímán spíše v dějinných souvislostech a oživit jeho význam i v současnosti, tyhle hrátky jsou každému živému jazyku vlastní a příjímající jim plně rozumí. Budiž mi důkazem tento příspěvek, kde jsou přejaté pouze značky: http, %., fašismus. :o)

Myslím si,

Oracle 911 | 02.11.2013

že tento článok je celkom dobrý predslov.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek