2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti

2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti

11.2.2014

příloha DVTR č.2

 

O-DVTR Príloha 2.doc (139 kB)
R-DVTR Príloha 2.doc (177,5 kB)

 

 

 

2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti

 

Človek je časťou biosféry Zeme. Inými slovami mu je vlastné (je pre neho charakteristické, typické) nielen to, čo ho odlišuje od predstaviteľov všetkých iných foriem živých organizmov, ale aj to, čo je vlastné všetkým ostatným formám v biosfére Zeme. Ak si spomenieme na obecne známe učivo biológie zo základnej škole a nazrieme do vlastnej (vnútornej) psychiky, tak môžeme tvrdiť, že informačno-algoritmické zabezpečenie (vý-sTroj) správania sa človeka v sebe zahŕňa (obsahuje):

 

  1. vrodené inštinkty a nepodmienené reflexy (ako na vnútrobunkovej a bunkovej úrovni, tak na úrovniach tkanív, orgánov, systémov a organizmu ako celku), ale taktiež aj ich obaly (nadstavby - návyky, zvyklosti), vyvinuté v kultúre;

  2. tradície kultúry, stojace nad inštinktami, zrodené a podporované na základe sociálnej organizácie (organizovanosti);

  3. vlastné uvedomenie si (chápanie) inDiviDua, ohraničené zmyslami a pamäťou;

  4. intuícia vo všeobecnosti“ – to, čo sa vynára z nevedomých úrovní psychiky jedinca, prichádza k nemu z kolektívnej psychiky. Včítane toho, čo je zrodené vonkajšou ilúziou a posadnutosťou v  inkvizítorskom chápaní tohto termínu.

  5. Božie vedenie v rámci Prozreteľnosti, uskutočňované na základe všetkého vyššie uvedeného, s výnimkou klamu a bezmernej oddanosti (obsedancie.. posadnutosti) ako priamych vpádov (invázii, zásahov) zvonku do cudzej mysle (psychiky), napriek želaniu a vedomej vôli jej vlastníka (disponenta).

 

V psychike každého jedinca sa toto všetko nachádza buď ako možné (potenciálne), alebo skutočné, reálne. Avšak každý jednotlivý bod (body 1 – 5) si môže podriadiť všetky ostatné komponenty psychiky. Deje sa tak v procese vývoja správania sa jednotlivca vo všetkých postupne prichádzajúcich životných situáciách:

 

  1. ak dominuje komponent č. 1, tak je daný jedinec človeku podobný živočích, zviera (taká bola väčšina členov hociktorej národnostnej spoločnosti v minulosti) – je to živočíšny, zvierací typ sTroja psychiky;

  2. ak dominuje komponent č. 2, tak je daný jedinec nositeľom typu sTroja psychiky biorobota (kedysi ľudovo nazývaný aj upíry, či „zombi“) programovaného kultúrou (taká je väčšina bežných tzv. „židov“ a takýto typ organizácie psychiky sa žiaľ dnes vzťahuje aj na väčšinu obyvateľov tzv. Euroatlantickej civilizácie, no nie len...);

  3. dominancia komponent č. 3 a č. 4: v tomto prípade je jedinec – nositeľom de(Á)monického (etymologicky z gr., resp. hELlénizmus) typu zostrojenia psychiky. Ide o tzv. „svetové zákulisie“. T.j. šéfovia, (projektanti a admini) rôznych odnoží biblických kultov, lídri mondializmu, židovstva, vyšší hierarchovia scientológov, otvorení satanisti, ale taktiež mnohí politici, umelci, športovci, jogíni, mágovia a tomu podobné „prominentné celebritky“ (celéVritky).

Démonický typ sTroja psychiky má dve modifikácie, významné pre životy každého z ich nositeľov a spoločnosti ako celku:

A.  démonicko-korporátny (spoločný), na princípe ktorého jedinec môže byť do tej – či onej miery spoluúčastný v kolektívnej činnosti v niektorých aspektoch v pozícii podriadeného, a v niektorých v pozícii vodcu;

B.  démonicko-individualistický, vylučujúci možnosti jeho spoluúčasti v kolektívnej činnosti (stavia ho mimo spoločnosť), alebo ho tlačí k tomu, aby zaujal postavenie „nadčloveka“, ktorému mu sa má zbytok „dobytku“ (spoločnosti) podriadiť.

 

  1. V prípade dominancie komponenta č. 5 ide o tzv. ľudský typ sTroja psychiky, normu pre človeka, ktorú je potrebné nadobudnúť vo veku dospievania (do začiatku pohlavného dozrievania a prebudenia pohlavných inštinktov – pudov) a získať stabilitu (udržateľnosť, robustnosť), odolnosť do začiatku mladosti (zavŕšenia procesu formovania organizmu). Následne by sa uvedená norma mala stať charakteristickou pre organizáciu psychiky daného inDiviDua počas celého ďalšieho života vo všetkých situáciách bez výnimky.

..toľko k iDei iDealu (lat.)..optimálnemu (Deo, Dio..Božiemu) obrazu (lat.“forma“)

 

Povedané sa vzťahuje na predstaviteľov oboch pohlaví. I keď každý z typov sTroja psychiky, ako u mužov, tak i u dievčat a žien, má svoje osobitosti1...

 

Ľudský typ stroja psychiky potrebuje ako pojem i ako prejav v živote jedno dôležité bližšie objasnenie. Vysvetlenie je potrebné ako pre tých, čo sú presvedčení, že Boha niet, tak aj pre tých, čo sú presvedčení, že Boh je. Život človeka by mal za normálnych okolností prebiehať v osobnom chápavom dialógu s Bohom o zmysle a okolnostiach života. Dôkazy Svojej existencie Boh dá v tomto dialógu každému Sám primerane stále sa meniacemu „osudu“ (miere priblíženia sa aktuálnej optimálnej jedinečnej roli). T.j. primerane dosiahnutému osobnostnému rozvoju (1. morálky, 2. chápania a 3. vôli) každého, primerane problematike, ktorá ostáva nevyriešenou v živote človeka a spoločnosti. Dôkazy Jeho existencie majú mravne-etický charakter a spočívajú v tom, že udalosti života zodpovedajú podstate úmyslov a najvnútornejších modlitieb, potvrdzujúc objektívnu spravodlivosť človeka a dávajúc okúsiť plody nespravodlivosti, ktorú človek uprednostnil napriek jemu Zhora daným znameniam... u-pozorneniam...2

 

A ak je jedinec vnímavý a čestný k sebe samému, tak nebude popierať, že dostal v rámci modlitby odpoveď na svoje obrátenie sa s otázkou k Bohu.3

 

Druhou vecou je, či sa jedinec stotožní s jemu Ním danou odpoveďou, alebo ju zavrhne, nakoľko mu môže nebyť po chuti. Ak bude súhlasiť, tak život z jeho pohľadu sa stane nádherný a bude tiecť ako dialóg s Bohom, v ktorom je pre človeka normálne veriť a dôverovať Bohu. Predmetom viery v tomto prípade však nie je niečo neznáme4 a nedokázateľné, ale predmet vnútornej skrytej (pred inými) etiky vždy jedinečného vzťahu daného inDiviDua a Boha. Etika znamená5 v slovenčine v podstate tiché vzájomné pochopenie sa. Pochopenie skryté, vnútorné nepodmienené (nezviazané) rituálom, kultúrnou tradíciou, propagandou, kontrapropagandou a tak podobne.

Preto je viera v Boha následkom nedôvery Bohu. Viera v Boha je teda sama o sebe v podstate druhom ateizmu.

 

Hierarchická usporiadanosť vymenovaných komponentov určuje zostrojenie (stroj) psychiky jedinca. STtroj psychiky je v nasledujúcom kontexte významová jednotka, t.j. k tomuto slovnému spojeniu je potrebné stavať sa, chápať ho ako jedno slovo, ktoré je nositeľom jednoznačne stanoveného významu.

 

Niektorí jedinci sú stále rovnakí, nemenní v ich vlastnom (typickom, charakteristickom) hierarchickom usporiadaní menovaných komponentov. Druhí prechádzajú od jedného k druhému niekedy aj viackrát za deň. Tretí sa menia jednosmerne a nezvratne. Normálny rozvoj pre Človeka je od prvého usporiadania k piatemu, kde k piatemu by malo v optimálnom prípade dôjsť nezvratne do bodu začiatku mladosti. Do zavŕšenia genetického programu rozvoja organizmu. Na úrovni ľudského typu sTroja psychiky je v podstate dosiahnutá (nadobudnutá) emocionálna POZITÍVNA samostatnosť (somoDoStatoCnosť) osobnosti, nezávislá na okolnostiach. Nezávislá z toho dôvodu, že Všemohúci sa nemýli, avšak nemení to, čo sa s ľuďmi deje, pokiaľ ľudia sami nezmenia to, čo je v nich. T.j. mravnosť, myšlienky, zámery6. Na princípe takéhoto typu emocionálnej samodostatočnosti sa následne okolnosti začnú skladať pre život blahodárne. Tak pre samotného Človeka, ako aj pre tých, ktorých on prijíma do oblasti svojej starostlivosti. Samozrejme pokiaľ sa oni úmyselne7 neprotivia im prejavenej starostlivosti.

...

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Pre podrobnejší pohľad ohľadom typov zostrojenia (stroja) psychiky, osobitostiach (špecifikách jedinečností) i možnostiach každého z nich, pozri práce VP “Od človekupodobnosti k Ľudskosti” (v prvom vydaní “Od matriarchátu k človečenstvu (Ľudskosti )”), “Princípy kádrovej (personálnej) politiky: štátu, «antištátu», spoločenskej, občianskej iniciatívy” (v súčasnom vydaní ich Príloha zahŕňa takmer úplne); о procese vývoja osobnosti a ľudského typu zostrojenia (stroja) psychiky — “Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty”; о vzájomných väzbách genetiky človekatypmi stroja psychiky — “О rasových doktrínach: nezdôvodnených, nо pravdepodobných”.

Všetky práce VP, vrátane tu aj ďalej spomínaných, sú umiestnené na internete, napr. aj na www.vodaspb.ru ako súčasť Informačnej bázy VP.

2 Odklony od optimálneho riadenia (chyby) sa prejavujú postupne v psychickom diskomforte, dlhodobom podvedomom strese a kulminujú v nešťastných „náhodách“ a chorobách. Navyše je samozrejme zodpovednosť v tomto zmysle opačne, ako v dnes zámerne deformovanom výklade práve, vždy kolektívna. T.j. jedinec do veľkej miery nevyhnutne zdieľa aktuálny „osud“ kolektívov (polyosobností), ktorých je členom... rodiny, firmy, klubu, klanu, davu, národa, náboženstva, kultúry. Preto nemôže byt slobodným, ak je spoločnosť, v ktorej sa nachádza, pod kontrolou nejakých n-tít. V zmysle riadenia HNOR je potom sloboda „vedomou nevyhnutnosťou“. Spätná väzba (feedback) je následne zasa CELKOVÝ (nie len v jednej konkrétnej veci) úspech, zlepšenie situácie, alebo jej postupné, či dokonca razantné zhoršovanie.

3 Býva lepšie sa Rodiča skôr pýtať, ako prosiť. On totiž na koniec (zaćiatok) vždy dá nepočúvajúcemu dietku to, po čom túži. No ak žiadosť syna, či dcéry nedostatočne zodpovedá Jeho úmyslu, cieľom Ľudským v celostnostných súvislostiach, dostane dietko vždy aj onen povestný balíček v zmysle upozornenia. (v eng. proveniencii spomínaný „The effect of a monkeys paw“)

4 nepoznané..či dokonca nepoznateľné, mystická-dogmatika všetkých dnešných absurdných adeistických pseudorelígií.

5 pôvodne podľa hellénizmu “θική= êthikê“, eng. standard commuNíké, resp. lat.„ philosophia moralis“ (M. T. Cicero)

6 Preto sa Issa z NasArJe pýtaval svojich “pacientov” rôznymi spôsobmi na ich schopnosť sebareflexie, rozpoznania chýb, ktorých dôsledkom bol stav, z ktorého ho žiadali vyviesť seba samých (uzdraviť). Ak neboli schopní prehodnotenia vlastných stereotypov myslenia, nemohol im nasilu pomôcť. Viď. príbeh s bohatým mladíkom a “uchom ihly (brány)”.

7 alebo sterotypovo podvedome, prináležiac nejakému kultu, či iným viditeľným, alebo zatiaľ „neviditeľným“ drogám. T.j. nejakému typu programovania podvedomia médiami, náboženstvami a pod..

 

Diskusní téma: Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (1)

sTroj?

VVK | 27.03.2020

Dobrý deň,

všímam si spôsob písania slova sTroj, STroj. Predpokladám, že sa tým naznačuje nejaká etymologická informácia. Nebol som schopný sa jej dopátrať, môže mi prosím niekto vysvetliť pojem, ktorý je v kontexte článku vnímaný pod pojmom sTroj?
Možno je pravý význam slova širší ako ho vnímam ja, inak mi pojem stroj psychiky príde nepresný v snahe označiť system osobnosti jedinca.

p.s. som v štúdiu koncepcie nováčikom

opravy

udo | 11.02.2014

Znovu tam vidím na prvý pohľad ešte dáke chybky:
1. "Normálny rozvoj pre Človeka je od prvého usporiadania k piatemu, kde k piatemu musí dôjsť nezvratne do začiatku mladosti

..tam má byť:
"Normálny rozvoj pre Človeka je od prvého usporiadania k piatemu, kde k piatemu by malo v optimálnom prípade dôjsť nezvratne do bodu začiatku mladosti

2."Dôkazy Svojej existencie Boh dá v tomto dialógu každému Sám primerane stále sa meniacemu „osudu“(miere priblíženia sa aktuálnej optimálnej jedinečnej roli). T.j. primerane dosiahnutému osobnostnému rozvoju(1.morálky, 2.chápania a 3.vôla) každého, primerane problematike, ktorá ostáva nevyriešenou v živote človeka a spoločnosti."

tam má byť "3.vôle"

Okrem toho zasa popreskakovala časť konverzie na kurzívu..

Re: opravy

Hox | 12.02.2014

Opraveno, včetně kurzívy.

Re: opravy

Hox | 12.02.2014

.. a jedno dopřesnění - minule jsem psal, že publikací posledního dílu přílohy 1 DVTR je základní materiál DVTR kompletní, ale přílohy jsou 2 (nebo více?) takže to byl šum.

Re: Re: opravy

udo | 12.02.2014

Príloh je 12.
Teda pokiaľ ja viem.
Aspoň zatiaľ .

Hnutie Dobrá sila

Slovan | 11.02.2014

Niečo treba robiť - tak to cíti veľa ľudí.
Ako prvé asi treba predovšetkým seba samého dovzdelávať, aby si bol človek ako tak istý, že nerobí na cudzie ciele.
Aký je názor tu prítomného auditória na Hnutie Dobrá sila,ktorá je popularizovaná aj v ČR? Je to to, čo by bolo vhodné robiť? Je to cesta,ktorá by viedla k pozitívnym zmenám z dlhodobého hľadiská?
Niečo mi tam nesedí a neviem, že čo.
http://www.chelemendik.sk/Sergej_Chelemendik_INY_ZIVOT_filozoficka_cast_programu_hnutia_Do_571475491.html

Re: Hnutie "Dobrá sila"

udo | 11.02.2014

Sú fajn..také iniciatívy..keď sa mnohí ľudia (isto
do veľkej miery aj úprimne) snažia o budúCnosť
nie len svojich, no všetkých detí..

Skús však Slovan pomenovať to, čo ti tam sedí
a až potom to, čo ti tam nesedí.
Potom povedz, napíš prečo to autor(i)
napísal(i) tak, ako to napísal(i).
T.j.akým stereotypom pravdepodobne podlieha S.C. a spol.?

Ďalej..
Ako by mohla byť takáto iniciatíva z pozície GPP, resp. z konceptuálne objektívne vše-obecne A. pozitívnej a B.negatívnej pozície využitá, resp. zneužitá..

Nová politická strana, delegácia do Bruselu, Strasburgu?
Čo by to ako malo v tamojšej politickej realite priniesť?
Čo sú ciele danej iniciatívy?
Sú objektívne gramotne postavené a ako sú reálne dosiahnuteľné(vecné metódy)?
Ako by sa dala uvedená iniciatíva logicky preformulovať tak, aby bola konceptuálnou alternatívou, najlepšie objednejšou, súčasnému Euroatlantickému režimu a jeho apokalyptickému smerovaniu?
atď..

..isto, mierou nechápania, predpokladajme dobromyseľných iniciátorov, môže byť využitá na hasenie potrenciálu demokratizačných iniciatív dnešnej spoloCnosti. Tak, ako aj mnohé iné podobné iniciatívy..viď Čechy, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko,..apod

toľko v skratke..

Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Slovan | 11.02.2014

Vďaka za podnety. Skúsim sa na to pozrieťtak, ako naznačuješ.

Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Geo | 11.02.2014

Sergej je bojovník a upřímný člověk.
A něco z ČR:

http://m.idnes.cz/blog/clanek.395971.idn

Re: Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

udo | 11.02.2014

re:idnes/blog/Radim

S Radimom sme si trochu písali a vysvetľovali postoje.
Z veľkej časti sa s ním isto súhlasiť dá, no
Význam má bojovať iba ZA niečo.
Nikdy nie PROTI niečomu.
To je samovražda.
Negatívne nastavenie ide proti ľudskej psychike.
Čo myslíte, prečo atMoseho..či raMoseho odporúčania zmenil Ni(e)kto na zákazy?
Zničiť EU je hlúposť rovnako, ako postaviť sa proti globalizácii.
Bojovať musíme za jej formu.
1."A government for the people, by the people",
alebo
2.nejaký druh fašizmu

Sergejovej dcére bola kooperácia na materáloch KSB/DVTR opakovane ponúknutá už nejaký ten rôčik dozadu. Odmietli len zo zahltenia inými materiálmi, šumom?
Tož otázka..

..isto je veľa zaujímavých materiálov a DVTR & co. nie je zďaleka dokonalá..i chybky..aj vážne tam byť môžu, no čo sa týka komplexnosti..neviem, že by zatiaľ mala v bývalom alterstríme súpera. Pri Sergejovej & co. práci si, úprimne povedané. neviem predstaviť, že by na KSB nebol narazil..
Aký má v tejto veci postoj?

úprimnosť je výborná vec,
no mierou svojho nechápania objektívnej reality pracuješ vždy na toho, kto chápe viac..a formuje tvoje dobre myslené stereotypy.
"Najlepší vrah je ten, kto nevie, že je vrahom.."
i "cesta do pekla je dláždená..atď"
..opakujem, netvrdím, že S. nemôže byť dobrák..
len či nie je pod zbytočným stresom, ak chápete Geo..

Re: Re: Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

popolvár | 12.02.2014

a nezistná az tak velmi táto rodina nie je.
Na to jak propaguje slovanskú vzájomnost a akoze sa snazí priblízit obraz Ruska povedomiu slovákov, tak ceny za kurzy rustiny lektorované jeho dcérou sú enormné...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Popolvár | 13.02.2014

Ja by som prave poplatky za kurzy bral ako pozitivnu informaciu v zmysle, ze nemaju peniaze od niekoho ineho, ale si ich zarabaju sami.

Re: Re: Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Geo | 12.02.2014

Chápem, Udo :-) Přesto si myslím, že jakýkoliv vnímaný "stres" tohoto druhu je lepší než "klid" tohoto druhu.

Re: Re: Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Miroslav | 12.02.2014


Tiež som sa pokúsil usmerniť priamo Sergeja CH.
Už je tomu aspoň dva roky.
Nereagoval na opakované upozornenia a jasné vysvetlenie, - argumenty ohľadom RPC.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Hox | 12.02.2014

mám stejnou zkušenost, asi 1/2 roku starou. Při zmínce, otázce na KSB nereagují ani jeden z nich, metoda mrtvý brouk.

Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Vlad9 | 12.02.2014

Tiež mám maličké výhrady k Dobrej sile, ALE...zatiaľ, čo my sa tu schádzame v ohraničenom počte nad úžasnými vecami, z ktorých naozaj rastiem, S.CH. aj koná. Rezonuje mi najviac jedna jeho myšlienka a to, že dobro sa musí začaťproti zlu organizovať. Ako chceme v súčasnom stave informačnej vojny túto vyhrať, zobudiť potrebnú časť populácie na vykonanie zmeny? Čítam tu múdre myšlienky veľmi inteligentných ľudí, lenže skutočný boj treba vybojovať niekde inde ako na webovej stránke. Alebo čakáme na dozretie času, ktorý môže aj rýchlo prezrieť?

Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Vasiľ | 12.02.2014

Každý robí to, čo vie. A tak je to dobre, lebo treba robiť jedno aj druhé aj tretie...

Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

Pe-tri | 12.02.2014

Činorodý aspekt spadá pod v článku zmíněnou 3. oblast míry osobnostního rozvoje - vůli. Je však důležité nepřehlédnout první dva (prioritnější) aspekty a už vůbec ne to, že tento rozvoj souvisí se schopností jedince dosáhnout na komunikaci s HNR. Ta ho už (ráda) nasměruje na to, co je třeba individuálně konat. M.j. i z této posloupnosti je možno pochopit, proč nemorální lidé nikdy nemohou projevovat svoji vůli bohulibým směrem a jejich chápání není nic jiného než imitací moudrosti. Prostě není na místě snažit se být příliš velkým organizátorem ostatních, ale spíše systematicky pracovat na sobě a na svém okolí. Protože a zde opět pozor, v článku je jasně odhalena jedna z dalších perverzit (zrcadlových převráceností) dneška a to závislost stavu individuálních životních okolností na stavu nejbližšího okolí jedince (vliv alá dva magnety vedle sebe). Kdyby každý převzal plnou zodpovědnost za míru chápání podstaty lidského života a morálně-volní stav sebe samého a svého okolí, všeobecný stav společnosti by se dostal do parametrů království nebeského a potřeba nějakých organizátorů ani jiných umravňovačů panujících poměrů by zajisté nikomu ani nepřišla na mysl. Mimochodem - tento princip - dobrovolná činnost dle vůle Boží je modus operandi vyšších úrovní individuálních forem existence (lidově andělů, ...). Informační válku nelze vyhrát, pokud si budeme držet mentalitu a zejména emocionalitu (spravedlivých a vědoucích) bojovníků proti zlým a nevědoucím nepřátelům. Vyhrát můžeme, když každý, kdo život správně pochopí (správě ve smyslu Ksb), začne sám sebe formovat do podoby VZORU pro ostatní. A když množství takovýchto vzorů, na kterých bude možno (bude-li třeba, např. v rodinných, přátelských či pracovních kolektivech) prakticky demonstrovat výsledky tohoto postoje k životu bude růst a tento růst bude inspirovat k následování ostatní, potom bude možno říct, že informační válku jako lidská společnost - celek (organismus) vyhráváme.
Jak říká klasik - lepší je lidi vést než hnát.
Nelze (no lze cokoliv, že, ale ...:) čekat, že se něco zlomového v našem životě stane, něco, co samo sebou zařídí a přinese zlepšení poměrů (a čeho jakože se máme případně účastnit a napomáhat). To by nám utekl život mezi prsty (jako asi všem čekatelům na externího spasitele - druhý příchod Krista je tedy něco jako druhá šance zažít moudrost a porozumění). Informační válka je jako boj s infekcí. Musíme věřit síle buněčné imunity (sami sobě, každý na svém místě, jeden za všechny, všichni za jednoho), ta léčí, nikoliv antibiotikům (externím - korumpovatelným - vojevůdcům). Ale neměli bychom kvůli infekci (paráda, že jsme ji vůbec identifikovali) přestat žít. Když vám ovšem HNR v tichu sdělí, že se máte postavit do čela, potom tak zajisté učiňte.
Tak to aspoň vidím já.

Re: Re: Re: Hnutie "Dobrá sila"

udo | 12.02.2014

Štruktúrne riadenie, v zmysle predikcie udržateľného systému,
vzniká vždy z bezštruktúrneho.
Nikdy nie naopak, ak chápete Vlad.

Presne opačne, ako sa to učí na treťotriednych školách pre plebs.
"Urob štruktúru a začni riadiť" - tak vznikajú len predpoklady, vyslovený tlak na imitačnú činnosť.
Ofírerovanie, zneužitie vychádza z gradientu miery nerovnomernosti osvojenia optimálneho potenciálu populáciou.
Podobne, ako systematické zneužívanie pôvodne veľmi humánneho tzv. demokratického zriadenia spoloCnosti,
dnes pomocou i(a)Diotizácie zmenenej na démonkreatúru.

re: "Nepanikár, organizuj sa!"
Organizovať sa dá aj bezštruktúrne.
Alebo sa chcete azda niekde zahlasovať, registrovať OZ, strany a pod.? Nemáte azda dosť strán a "organizácii"?
Pre koho? Pre štát?
Veď ten je tu pre nás a nie my pre neho.
Jeho zamestnanci sú našimi zamestnancami a podľ a toho sa máme aj ku nim správať. Avšak s úctou. Drvivá väačśina z nich sú v podstate naozaj dobrý ľudia, len správcami systému doháňaní programovo do absurdných sistuácii, kde sa takmer ani nedá správať zodpovedne..

Buďme Ľuďmi a choďme do akých koľvek strán.
Aj tak vieme, že majú všetky Koncept rovnaký.
Otrokársky v jeho mnohoRaKosti.

Najprv treba dostatočne vytvoriť príslušné informačné prostredie.
Evolúciu kultúry myslenia.
Ísť v tomto zmysle na istotu a bez hazardu.
Praktické a bezpečnostné dôvody sme tu rozoberali.

Re: Hnutie Dobrá sila

Kolodej | 13.02.2014

Zdravim Slovan. Taha ma k nemu (C.H.) jeden Clovek. O ktorom viem, ze hlavnym jeho zamerom je zblizenie Slovanov. A taktiez viem, ze je Clovek. On sam sa silno angazuje. Budem s nim v pondelok. Budeme sa rozpravat. Budem vediet viac :).

Re: Hnutie Dobrá sila

Semínko | 24.08.2015

Na dovzdělání doporučuji navštívit www.dub.cz. Je tam krom mnohého k dispozici kniha Josefa Zezulky BYTÍ - životní filozofie v elektronické podobě zdarma a to v osmi jazykových verzích. Česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, rusky i hebrejsky.

Přidat nový příspěvek