Proč je Koncepce sociální bezpečnosti životně důležitá

Proč je Koncepce sociální bezpečnosti životně důležitá

12.6.2016

 

Slova a věty jsou „prsty“, ukazující 
na reálné věci, jevy a procesy...

 

V čem hlavně spočívá význam KSB a DVTR? V dostatečně všeobecné teorii řízení je poprvé zkoumána společnost z úhlu pohledu procesů řízení, jako supersystém (systém tvořený mnoha analogickými, ale ne totožnými prvky). Tento pohled na společnost a procesy řízení je unikátní (neexistuje nikde jinde, kromě KSB) a umožňuje identifikovat faktory, které při použití ostatních metod analýzy zůstávají neviditelné. Dostatečně všeobecná teorie řízení je teoretickou základnou Koncepce společné bezpečnosti, to znamená, že materiály Koncepce sociální bezpečnosti vznikly aplikací DVTR (tj. pohled na společnost jako na supersystém, s důrazem na řídící procesy, probíhající v něm) na globální situaci (2. polovina 80. let až nyní, základy zformovány v letech 1987-1992) a vyvozením důsledků ze zjištěných faktorů a procesů.

 

Dostatečně všeobecná teorie řízení vznikla na Fakultě aplikované matematiky a řídících procesů Leningradské státní univerzity (LGU) jako reakce na zjištění, že u matematického nástroje zvaného Teorie her existuje řada otázek, které se nedají jeho prostřednictvím vyjádřit a řešit, například:

 

 • Odkud se berou ta pravidla her, které popisují nástroje teorie her?

 • Kdo je vytváří?

 

Ukázalo se, že zdaleka ne všechno může být v těchto situacích modelováno prostřednictvím teorie her. Odpovědí byla první verze Dostatečně všeobecné teorie řízení. Čím se liší od strategického managementu, od různých teorií řízení, od kybernetiky? Liší se tím, že se při jejím psaní autoři snažili maximálně přesně vymezit různé pojmy, které jsou využívány k popisu řídících procesů, a také o maximálně přesnou definici smyslu každého z těchto pojmů při řešení konkrétních aplikovaných úkolů. Kromě toho je v Dostatečně všeobecné teorii řízení zaveden pojem „plná funkce řízení“. Tento pojem neexistuje v kybernetice, ani v teorii managementu, ani v jiných úzce specializovaných aplikovaných verzích teorie řízení. V Dostatečně všeobecné teorii řízení (DVTR) je zaveden pojem „supersystém“. Supersystém tvoří množina samořídících se analogických prvků, na které se vztahují určité požadavky, což umožňuje hodnotit mnohé procesy, které se mimo „Dostatečně všeobecnou teorii řízení“ zdají být náhodnými, stochastickými, neřiditelnými, jako samořídící se procesy, nebo jako procesy řízené z vnějšku ve vztahu ke zkoumanému systému.

Podstatný je fakt, že plná funkce řízení ukázala, že současný politický systém NENÍ konceptuálně samostatný, že vláda není místo, kde se rozhoduje o cílích politiky, ale je to místo, které vyplňuje zadání formované nějakým vnějším konceptuálním centrem (centrem, které formuje cíle pro daný supersystém-společnost). Vláda je tedy programově-adaptivní modul realizující koncepci řízení, vytvořenou někým jiným. První etapy Plné funkce řízení:

 

 • identifikace faktorů, které vyžadují řízení;

 • vytvoření schopnosti rozpoznávat nové faktory i v budoucnu a jiných podmínkách;

 • formulace cílů ve vztahu k těmto faktorům;

 • formulace koncepce dosažení těchto cílů, začlenění této koncepce do celkové koncepce řízení;

 

ani jedna z větví rozdělení moci v tzv. Demokratické společnosti (zákonodárná, výkonná, soudní) zjevně nerealizuje, jejich role začínají teprve na páté etapě Plné funkce řízení:

 

 • formování STRUKTUR pro realizaci zvolené koncepce (zvolených cílů).

 

Plná funkce řízení je objektivní jev, každé řízení, podle své úplnosti, realizuje některé, nebo všechny etapy plné funkce řízení. Pokud v nějakém systému probíhá řízení, které nezačíná od prvních etap (plné funkce řízení), pak to znamená, že tyto etapy vykonává někdo jiný a do daného systému posílá vstupy, které tento systém na základě zformovaných nebo vytvořených struktur realizuje, nebo se realizují bezstrukturně. Pod „systémem“ zde chápeme společnost, konkrétní státní útvar apod. Pokud v dané společnosti/státu atd. nejsme schopni identifikovat subjekt, který vykonává první etapy plné funkce řízení ( = konceptuální moc), pak zákonitě existuje externí subjekt, který tuto funkci nese. Otázka je: vykonává konceptuální moc ve prospěch dané společnosti nebo pro své vlastní cíle, které nemusí vyjadřovat zájmy společnosti, nebo můžou být v přímém rozporu? Pokud je konceptuální moc vykonávána externě k danému systému, pak může být v jejím zájmu například zánik daného systému (státu), jakožto krok širšího plánu. („posloužil jako živý, ještě lépe poslouží jako mrtvý“ - jeden z oblíbených principů zákulisní moci Západní civilizace).

 

Jak je vidět, plná funkce řízení je klíčovým pojmem v otázce pochopení globálních procesů a řízení společnosti. Dalšími pojmy jsou bezstrukturní řízení (řízení realizované neadresným šířením informací) a supersystém (systém tvořený analogickými prvky, které mají vnitřní paměť a na okolní situaci reagují v závislosti na obsahu své paměti).

 

Pokud jsme tedy nespokojeni se současným stavem a hlavně s trendy, které jsou protlačovány – s homosexualizací společnosti, pozitivní „diskriminací“, agendou LGBT, potlačováním životaschopných aktivit, zdravého rozumu – pak nemá NEJMENŠÍ smysl chodit na demonstrace a snažit se o výměnu vlády, protože se bude jednat jen o výměnu jednoho „modulu“ za analogický „modul“, který bude možná dělat věci trochu jinak, ale bude (nucen) realizovat stejnou koncepci, stejné cíle. Je to adekvátní výměně nože na CNC soustruhu bez toho, aniž by se změnil řídící program – ale výsledek práce soustruhu určuje právě řídící program, tedy model toho, co chceme vytvořit.

Pokud chceme dosáhnout změny, je jediná cesta – změnit cíle, které jsou realizovány daným řízením, to znamená změnit koncepci, která je uváděna do života. Pak budou i programově-adaptivní moduly pracovat na realizaci dané koncepce a daných cílů (jelikož vlády vlastní vůli v této otázce v současné civilizaci a politickém systému nemají – vždy plní něčí konceptuální moc).

 

Dokud to neuděláme, máme na „výběr“ jen ze dvou variant:

 

 • neoliberální sluníčkářský „lidskoprávní“ LGBT kryptofašismus a jeho variace;

 • vládu „pevné ruky“, po které bude „volat lid“, aby konečně odstranila "peklo první varianty", tedy otevřený fašismus a jeho variace.

 

V konceptuálně negramotné společnosti bude nadstátní řízení vždy monitorovat tendence a nálady ve společnosti a zajistí překlápění jednoho fašismu ve druhý podle aktuální „vůle lidu“, aby systém neztratil stabilitu. Je dobré si také uvědomit jednu věc: nacionální „elity“ vždy inklinují k fašismu (v současné době můžeme např. v Evropě sledovat proces vyostřování sociální situace skrz migranty s cílem překlopení do zjevného fašismu [v tomto scénáři půjdou liberálové, „lidskoprávníci“, „sluníčkáři“, LGBT aktivisté, kteří se nyní zabývají vyhrocováním situace, „pod nůž“ jako první, pro jejich informaci – to jen tak na okraj]).

 

Podstatné je, že současná společnost je systém, ve kterém je realizováno někým určité řízení, které ale není formováno uvnitř této společnosti. Jsou realizovány cíle, které formuje externí subjekt, nadstátní centrum konceptuální moci Západní civilizace (pro které byl vytvořen termín Globální prediktor). Jak můžeme vidět kolem sebe podle politiky, která se reálně provádí, cíle jsou to protispolečenské, svou podstatou protilidské.

 

Hlavním cílem Koncepce společné bezpečnosti je zajistit převzetí řízení samotnými lidmi ve společnosti tak, aby se cíle, o které bude společnost usilovat, formovaly uvnitř této společnosti, nikoliv externím subjektem, a navíc veřejně na otevřeném základě, nikoliv skrytě jako nyní. Tedy cílem je, aby realizovaná koncepce řízení byla určována samotnou společností a ve prospěch drtivé většiny jejích členů (s výjimkami parazitů různého druhu), a aby programově-adaptivní modul (vláda) realizoval koncepci, určenou společností. Jinými slovy, skutečná demokracie. Převzetí řízení je však možné jen tehdy, pokud dostatečná část společnosti pochopí podstatu konceptuální moci, procesy řízení ve společnosti, vypracuje své cíle a koncepci jejich dosažení.

 

Tento pohled na procesy ve společnosti:

 

 • zkoumání společnosti jako supersystému

 • identifikace řízení, které je reálně prováděno, reálných cílů

 • identifikace centra řízení, odkud toto řízení pramení

 

v DVTR je unikátním, nikde jinde nic podobného není. A bez tohoto pohledu na probíhající procesy nelze otázku nahrazení panující koncepce řízení vlastní koncepcí řešit, od slova vůbec – bude se vždy jednat o pochod v kruhu, generální útok na hrábě, o čem svědčí historie.

 

Objevují se názory typu „Globální prediktor je výmysl“ a podobně. Kdo něco takového tvrdí, tvrdí vlastně, že neexistuje systém řízení a centrum řízení, neexistují definované cíle, tedy že vše se děje tak nějak samo sebou, „náhodou“, což je pochopitelně nesmysl. A pokud systém řízení existuje, a lze odsledovat jeho globální dosah (nejviditelnějším aspektem jsou nadnárodní korporace a globální finanční systém), pak je jasné, že Globální prediktor je souhrnný termín, označující řízení, které se dosud převážně realizuje a které můžeme pozorovat kolem sebe, a nemůže „neexistovat“.

 

Koncepce sociální bezpečnosti je vypracování alternativních principů na jiných mravně-etických základech, které budou vyjadřovat životní zájmy drtivé většiny společnosti, žijící z vlastní práce, a víceméně mravně-eticky připravené žít ve společnosti, ve které nebude místo pro parazitismus jedněch na druhých.

 

Otázka stojí jen, jakým tempem se společnost stane konceptuálně zdatnou a v jakém časovém úseku a jak bezproblémově bude schopná převzít řízení (proces už běží, byť je v začátcích). To je důvod, proč je třeba „se tím zabývat“, osvojovat si informace, obsažené v Koncepci společné bezpečnosti a aplikovat je na naše podmínky.

 

Viz také:

 

Diskusní téma: Proč je Koncepce sociální bezpečnosti životně důležitá

Je poctivá společnost udržitelná?

JL | 22.08.2016

Má smysl se snažit o poctivou společnost?
Úvaha -
Mějme společnost kde je 50% poctivých a 50% nepoctivých, řekněme že budu chtít vytvořit 100% poctivých a budu tuto myšlenku rozšiřovat a tím dosáhnu poměru 60% / 40% pak 70/30, 80/20 ale v důsledku velkého počtu poctivců začne být švindlování něco nečekaného, lidé nebudou připraveni tomu čelit a proto začne být výhodné podvádět a tento tlak bude působit proti mému snažení.
Řekněme, že budu chtít naopak společnost podvodníků, začnu je učit podvádět ale ve stavu 5/95 bude každý podvodník chtít jednat s poctivými a ti budou mít konkurenční výhodu, každý bude chtít jednat s nimi a podvodníci se navzájem budou nenávidět, to zabŕaní mému snažení vytvořit společnost podvodníků.

A teď otázka, myslíte si, že daný poměr poctivci/podvodníci bude vždy tvořit dynamickou rovnováhu a je proto zbytečné se ho snažit změnit?

Re: Je poctivá společnost udržitelná?

Cico Ciciak | 17.10.2016

To uvidíme, keď ju vybudujeme, ako by povedal praktik!

Odcervit sa

Lekno | 16.06.2016

Je to pekny clanok, treba tieto myslienky vytrvale sirit dalej, medzi mladez. Bez mladych to nepojde. V sucastnom svete je prilis vela parazitov.
Biologicky parazit (parazitologia) sa v pripade ohrozenia namnozuje, aby prezil.

pár myšlenek

pun | 13.06.2016

Napíšu jen pár myšlenek, každý nechť si s nimi naloží dle libosti. Je možné, že dubluji nějakou učenou teori, ale nejsem natolik vzdělán, abych na to přišel. Pokud mne někdo poučí či nasměruje, budu rád. Tedy:

a) Lidská rasa má vrozené základní pudy, kterých se žádnou výchovou člověk nedokáže zbavit. Jedná se o pud sebezáchovy jedince a pud sebezáchovy druhu a k němu patřící pud rozmnožovací. Jako příklad nekontrolovaného nástupu těchto pudů lze uvést třeba prokázané lidojedství při blokádě Leningradu nebo při té havárii letadla s tuším nějakou sportovní reprezentací. Přes všechnu výchovu tam základní pud přežít v krizové situaci prostě převládl.
Tady je i odpověď na tu otázku o teorii her. Pokud hra neobsahuje a nerespektuje základní pudy člověka, nebude úspěšná. Pravidla hry se prostě určují s respektováním těchto pudů.

b) Lidé se nerozděluji na čtyři skupiny, jak to říká KOB, ale na tři.
- vlci (masožravci) - dominuje pud sebezáchovy jedince - typické třeba pro USA a většinu západních národů. Přežití jedince je nade vše. Viz třeba základní myšlenky amerických filmů či umění nebo americké dějiny.
- ovce (býložravci) - dominuje pud sebezáchovy druhu - typické pro podstatou zemědělské národy, zde uvedu Rusko. Přežití komunity je nade vše. Obětování se jedince ve prospěch celku je akceptováno nejen tím jedincem, ale i společností. Asi proto nás v mládí tolik neoslovovaly sovětské filmy. Příkladem budiž opět dějiny. Komu toto zařazení připadá urážlivé, je pravděpodobně ovlivněn vlčí ideologií, charakterizovanou i tím přehlížením a pohrdáním ovcemi. Zajímavé je, že do této skupiny lze ze zvířecí říše přiřadit i medvěda.
- šakali - vyvolený národ, který bude spolupracovat klidně s oběma skupinami, přikloní se vždy k tomu silnějšímu, hlavně že to nese. Tuto kategorii úmyslně nebudu komentovat.

c) Každá teorie, která nerespektuje základní pudy člověka, nebude úspěšná. Komunistům se nepodařilo vychovat nového socialistického člověka, byť myšlenky byly sebeušlechtilejší. Pol-Pot svůj národ málem vyvraždil, v Číně to taky nedopadlo nejlíp a Rusko nakonec prodaly vlastní elity, protože se sovětského člověka vychovat nepodařilo a tím pádem se stalo to, co se stalo. Výmluvy na vnější vlivy jsou jenom výmluvy.
Pokud nezačne DOTU a KOB základní pudy člověka respektovat a ne člověka předělávat a vychovávat podle svých teorií, což znamená, že svou teorii musí přizpůsobit lidskému statusu a ne se snažit vychovat člověka od základu jiného, čeká tuto teorii obdobný osud, jako výše jmenované.
Všechny lidi přeformátovat prostě nelze a když, tak do první opravdu krizové situace, kdy prostě to přeformátování zmizí a začnou se uplatňovat základní pudy. Možná proto se noví lidé vyskytují hlavně ve sci-fi literatuře z obou stran barikády.

Pokud se tedy nepodaří vytvořit takovou strategii, která by ovčácké psy (v podstatě vlky) ovčího stáda přiměla, aby zcela dobrovolně a z vlastního přesvědčení působili ve prospěch ovčího stáda a ne sousedních vlčích smeček, nic se v dlouhodobém horizontu nezmění. Obávám se, že KOB zatím tyto požadavky nesplňuje. DOTU je samozřejmě jiná káva, ta funguje více než dobře, ale je to jen nástroj.

d) Vlci prostě ze své podstaty musí být stále v útoku a ovce se jim pro své přežití musí dokázat ubránit ale přitom tak, aby vlci zůstali pro svět zachováni, protože jen oni svou dravostí zajišťují pokrok a vývoj celé civilizace. Ani ty ovce, nemaje dobyvatelských choutek, by se nijak mimořádně nevyvíjely, pokud by na ně nebyl ze strany vlků činěn tlak, kterému musí pro své přežití čelit.

Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 13.06.2016

Toto sú také bludy a (sveto)názorvý/myšlienkový kaleidoskop, že by som to v momente odmazal ako vedomý akt diverzie!

K tým hlúpostiam len toľkoto! Tie tvoje zvieracie a ostatné pudy, ktoré samozrejme nikto nechce vykoreniť, pretože sú prirodzenou súčasťou psychiky/podvedomia (psychickým programovým vybavením) človeka, sa objektívne u neho spúšťajú/zopínajú pri určitých (často "elitami" umelo vytváraných) situáciách alebo podnetoch! Preto "elity" účelovo vytvárajú napríklad rôznych (často neexistujúcich - ruská "hrozba") bubákov (DAESH, "kobylky"), alebo hmotný nedostatok (biedu), pričom, ako snáď už všetci vieme, v dnešnej vyspelej a vysoko-technologickej dobe by už nemusela existovať (ale kvôli údajne prospešnému pokroku, musí)! Z pohľadu "elít" ide o to, vystaviť ľudstvo permanentnému sociálnemu tlaku, aby sa u neho aktivizovali a akcentovali práve tieto zvieracie pudy (respektíve najnižšia úroveň/časť z celkovej štruktúry psychiky, ktorá je samozrejme dôležitá pri určitých situáciách, napríklad zachovania druhu, keď ide o život - pud sebazáchovy)! O permanentnom dráždení "zberateľského" a sexuálneho inštinktu skrze systematickú (podprahovú) propagandu a reklamu, ani nehovoriac! Človek je z 95% od prírody dobrý, ak vynecháme genetické/vrodené poškodenia rôzneho druhu! Stačí sa pozrieť na niektoré "primitívne" kmene a národy, žijúce ešte aj dnes v lone prírody!

Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 13.06.2016

Riešením je samozrejme odstrániť tento "elitami" umelo vytváraný tlak, k čomu má práve KSB/DVTR napomôcť!

Re: Re: Re: pár myšlenek

pun | 13.06.2016

Ba ba, smazat a je po problému. Po naší bábovičce nám nikdo šlapat nebude, viďte.
A jakpak ten tlak odstraníte? Vyhubíte elity? Ten tlak je totiž objektivní a nezávisí na jedinci, na kterého je uplatňován..

Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

NN | 13.06.2016

Veľmi sa mýliš a zdá sa mi,že to robíš zámerne.Ty nechceš vedieť,resp.veľmi dobre vieš,čo robíš.Končím.

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

pun | 13.06.2016

Ale kdepak, nehledejte nepřítele tam, kde není. Snažím se KOB i Dotu přečíst a tohle jsou prostě myšlenky, které mne při tom napadají. Očekával jsem spíše odpovědi ve formě vysvětlení, než osočování z bůhvíčeho, ale asi jsem se zmýlil. Snad to admin smázne. Nemám zájem zde vyvolávat záštiplné polemiky, ale asi ani diskuze není možná.
Tak nic, no. Ještě bych snad přidal, že podle mne je celá KOB orientovaná především na ruský svět, který je neustále vystavován útokům. I těch šest priorit je vlastně pojmenování způsobů útoků na národ. Fundované odpovědi, jak řešit ty útoky, stále v KOB hledám. Snad je dalším studiem najdu. Vždycky jsem si své problémy řešil sám, tak to tak i zůstane. Omlouvám se, že jsem obtěžoval. Už nebudu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

NN | 13.06.2016

V prvej odpovedi som uviedla,že je to normálne,že sme tak,ako popisuješ, naučení systémom.Ver mi,že to je naozaj o každom jednotlivcovi.Ak som Ťa zle odhadla,ospravedlňujem sa.Keď budeš pokračovať v štúdiu a zároveň sledovať svoje vlastné životné okolnosti,pochopíš,prečo je to o každom z nás.Chce to čas,sám zistíš,koľko odpovedí nájdeš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 13.06.2016

Nielen ruský, ale celý svet a ľudstvo je už odjakživa vystavované útokom od zákulisných "elitárov"! Boh pre nás stvoril harmonický/vyvážený svet a Vesmír, a tiež človeka ako jediný živočíšny druh na Zemi so slobodnou vôľou, ktorému tak bola Zhora darovaná možnosť, dopracovať sa k takému rovnovážnemu stavu života (skutočne Ľudskému), aby nebol pre Zem príťažou/rakovinou ako dnes, ale naopak jej zodpovedným správcom (Boha na Zemi). To je vlastne aj hlavný Zámer Jeho. A hlavnou náplňou KSB/DVTR je pomôcť človekovi zmeniť jeho myslenie (algoritmus uvažovania a konania) čo najviac komplexným popisovaním a vysvetľovaním objektívnej reality, riadenia sociálnych super-systémov, ich zákonitostí a kauzálnych väzieb v nich, aby ľudstvo dosiahlo takú úroveň chápania a morálky, aby už jeho zotročovanie a vykoriťovanie malou hŕstkou parazitov, nebolo ďalej možné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 13.06.2016

A tento proces už bol započatý a ide si svojou cestou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

ČT | 14.06.2016

Příteli, vycházíte ze základního (svého) omylu - ty druhy jsou opravdu ČTYŘI - pak jsou ještě VŠEŽRAVCI a mezi ně patří třeba právě ten RUSKÝ MEDVĚD..
A ten je dobrák od kosti, ale když se nasere, tak každému vypráší kožich..
No a od této (asi záměrné) chyby se odvíjí celá chybná konstrukce vašeho příspěvku.

Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Hox | 13.06.2016

> Ba ba, smazat a je po problému.

nikdo tě nemaže a Cico ti napsal kupu argumentů, jestli k tomu máš co říct, máš možnost. Nezareagovals na nic, jen nejapnou poznámkou.

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

pun | 13.06.2016

Jaké argumenty? Popsal stav, ale to všichni víme. Konstatovat, že to pomůže řešit KOB a DOTU je pro mne nedostatečný a takový pouze všespasující argument. Rozšířit znalosti KOB a DOTU mezi všechny lidi? Jak a navíc tak, aby to pochopili, když denně zápasí o přežití? Jak to bude KOB a DOTU řešit třeba v západním světě?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Hox | 13.06.2016

Poukázal na neplatnost tvých výchozích tezí, z nichž děláš závěry.

Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 13.06.2016

Trepeš 2 na 3 a vôbec tomu, o čom tu píšeš, nechápeš. Nejde vôbec o to, či je, alebo nie je ten tlak na človeka objektívny (asi je, keď existuje), ale že je spôsobovaný zámerne a to skrze subjektívnu proti-ľudskú koncepciu a na nej vybudovaný systém organizácie a riadenia spoločnosti, ktorú si nevytvorili ľudia sami, ale tá hŕstka smradov, čo im skryte vládne!

Re: Re: Re: pár myšlenek

NN | 13.06.2016

Problém je v tom,že tak,ako rozmýšľa horeuvedený Pun,rozmýšľa stále veľa ľudí.Tak to do nás otrokov nahustili,že myslíme,že neexistuje nič iné.Pozitívne je to,že aspoň sa zamyslel.Snáď mu Tvoja odpoveď Cico otvorí oči.Informácií je dosť,sama nestačím nové preklady študovať.Ale to musí človek v prvom rade chcieť.Ja verím na kritické množstvo ľudí.

Re: Re: pár myšlenek

Fero Fero | 05.09.2017

presne, pri dnesnej urovni technologii uz nemusi byt jeden druhemu vlkom ani pijavicou.

Re: pár myšlenek

Hox | 13.06.2016

Nediv se reakcím, píšeš kompletně absurdní věci, navíc formou konstatace.

Re: Re: pár myšlenek

pun | 13.06.2016

Zařekl jsem se, že už ne, ale Vás si vážím, proto ještě odpovím.
Život mne naučil nikomu a ničemu jen tak nevěřit. Navíc když je člověk ve věku, kdy už ty pudy nehrají v životě až takovou zásadní roli a klidně se nemusí další ráno probudit, jeho pohled na svět kolem se změní. To kdysi podstatné se v některých případech stává nepodstatným a naopak. I měřítka hodnot se mění.
Problém bude zajisté ve mě, protože mi ty moje absurdní věci na posuzování světa kolem mne až tak absurdní nepřipadají.
Ke KOB a DOTU přistupuji s velkým respektem, ale ne nekriticky. On totiž každý filosof či společenskovědec taky musí jíst a tím pádem ho někdo platí, což je stejné tam i onde. Má cesta k poznání se snaží tu vědu konfrontovat třeba s uměním, neb pokud dílo je úspěšné, musí nějak rezonovat s okolním světem a lidmi v něm no a při dostatečně kritickém pohledu na ně může i to umění leccos napovědět. I KOB říká, že umělecké dílo lze zakázat či zničit, ale smysl předávané myšlenky změnit nelze. Měděný jezdec je toho jedním příkladem.
K těm absurditám:
Jak to, že vysokoškolsky vzdělaný člověk by řešil některé životní situace zásadně jinak, než stejně starý člověk, který má výuční list a přitom ten vyučený, okopávaný životem má v převážné většině případů naprostou pravdu? To je má vlastní zkušenost.
Jak to, že američané vyvinuli pro kosmické lety průpisku, která píše ve stavu beztíže a její vývoj stál hromadu dolarů a ruští kosmonauti dostali obyčejné tužky?
Jak to, že jakmile se politici či jiní papaláši ocitnou v důchodu či mimo své dobře placené místo, začínají často docela radikálně až diametrálně měnit své názory?
Proč američani vyvinou superduper laserové dělo a čínský generál jim s milým úsměvem sdělí, že to v tom smogu nad Pekingem fungovat nebude. Logicky tedy možná postačí i lepší kouřová clona.
Existují spousty dalších příkladů.
Řekl bych, že žijeme v absurdním světě a kdybych věděl, jak z toho ven, mohl bych dělat ředitele zeměkoule. Nevím to, kladu si ale i absurdní otázky a velmi často dostávám i absurdní odpovědi i na otázky, které mi absurdní až tak nepřipadají.
Závěrem bych si dovolil doporučit, abyste nesklouzli do jakési sekty, ve které budou ti, co znají KOB a DOTU a jejich nekritiční obdivovatelé a pak bude ten zbytek světa. Zamyslete se nad tím, jak jste se na mne sesypali. Historie Svědků Jehovových vám budiž varováním.
Možná jsem blázen, ale nejsem svému okolí nebezpečný. Toť z mé strany vše. Mějte se tu fajn.

Re: Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 13.06.2016

Skús to zjednodušiť, nejako mi uniká podstata a skôr mi to pripadá ako nejaké plakanie. Čo tým vlastne konštruktívneho sleduješ?

Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Špírek | 13.06.2016

Jenže ,,pun“ má pravdu. KOB a DOTU jsou jen teorii, a ničím jiným. Pravda se každým dnem mění. Nekritizuji KOB a DOTU, ale bude se stále ,,vyvíjet“, proto není dobré, abychom z ní dělali ,,Božskou manu“. Jak říká Prutkov:,,Každý v míře svého chápání...“

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 14.06.2016

Nikto nič také nerobí, to sú len halucinácie v tvojej hlave. Inak, v čom má pun konkrétne pravdu, lebo takéto odvážne tvrdenia bez podloženia pádnymi argumentami, skutočne milujem. Vážne neviem, načo sem vypisujete takéto už x krát omielané keci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 14.06.2016

Asi len s cieľom zabalástať/zatroliť diskusiu a odradiť tak ostatných ľudí.

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Hox | 14.06.2016

Vidím že článek někomu nepadlo do noty, ale napsat na rovinu co mu vadí není schopen.

pár myšlenek

Jamail Yareshi | 14.06.2016

...pan Hox a vasi zastancovia, hadajte preco Vas tak milujem ? ...mmm,nebudete mi verit.... asi preto, ze ako by ste cez kopirak vypadnuli vykladacom pravd Svatej Inkvizicie , a nehnevajte sa na mna za to prosim.Precitajte si nieco z nechvalne proslulej historie Svateho Oficia a pozrite sa sebareflexivne na seba.
Inak vela uspechov pri nedogmatickom prinimani a studiu DVTR a KOB.

Re: pár myšlenek

Hox | 14.06.2016

Zkus nějaké argumenty, ať to nevypadá jako laciný útok. K označení za sektu se ohledně KSB uchylují většinou ti, kterým vadí, ale nejsou schopni argumentovat.

Re: pár myšlenek

Jox | 15.06.2016

Shalom hasbara kolega.

Viem, že chodíš aj na dvtr a možno si zachytil taurusove odporúčanie na posledné skoro trojhodinové zaznobinove video. Tam sa presne dotýka tohto "argumentu" o sekte...
Tak to skúsme rozobrať:
- kde má kob a dotu autorský kolektív pevnú štruktúru s hierarchiou? Kde má svojho popa, pápeža,Pontifica Maximusa?
- aké vytvára KOB a DVTR rituály, v ktorých zamyká svojich nasledovateľov pomocou egrgorov?
- akým spôsobom kob a dvtr debilizuje svoje ovečky?

Lebo to, čo je hore popísané sú atribúty sekty.
Troluj inde a shalo , teda sallam alejkum, HELLo

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Lehce Osvalen | 04.10.2019

Zpřesňovat se asi bude, ale doufejme, že nikoliv pod patronací relativizátorů punova typu. Pravda totiž není relativní, jak s oblibou tvrdí liberasté, aby ji mohli ohýbat a prznit. Pravda je objektivní fenomén, byť její jednotlivé projevy davo-elitární společností často unikají a jsou chybně interpretovány. Principy KOB a DOTu již dávno nejsou jen teorií či hypotézou, ale v té či oné míře efektivním nástrojem řízení. Viz. výsledky VVP a jeho kruhu v letech 1999-2019.

Nebo se snad někdo domnívá, že RF se dostala znovu na nohy díky západnímu ideologickému know-how? Je evidentní, že se ( i přes všechny kapsy a odpor 5. kolony) jede podle RUSKÉ koncepce.

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Lehce Osvalen | 04.10.2019

Zpřesňovat se asi bude, ale doufejme, že nikoliv pod patronací relativizátorů punova typu. Pravda totiž není relativní, jak s oblibou tvrdí liberasté, aby ji mohli ohýbat a prznit. Pravda je objektivní fenomén, byť její jednotlivé projevy davo-elitární společností často unikají a jsou chybně interpretovány. Principy KOB a DOTu již dávno nejsou jen teorií či hypotézou, ale v té či oné míře efektivním nástrojem řízení. Viz. výsledky VVP a jeho kruhu v letech 1999-2019.

Nebo se snad někdo domnívá, že RF se dostala znovu na nohy díky západnímu ideologickému know-how? Je evidentní, že se ( i přes všechny kapsy a odpor 5. kolony) jede podle RUSKÉ koncepce.

Re: Re: Re: Re: Re: pár myšlenek

Lehce Osvalen | 04.10.2019

Zpřesňovat se asi bude, ale doufejme, že nikoliv pod patronací relativizátorů punova typu. Pravda totiž není relativní, jak s oblibou tvrdí liberasté, aby ji mohli ohýbat a prznit. Pravda je objektivní fenomén, byť její jednotlivé projevy davo-elitární společností často unikají a jsou chybně interpretovány. Principy KOB a DOTu již dávno nejsou jen teorií či hypotézou, ale v té či oné míře efektivním nástrojem řízení. Viz. výsledky VVP a jeho kruhu v letech 1999-2019.

Nebo se snad někdo domnívá, že RF se dostala znovu na nohy díky západnímu ideologickému know-how? Je evidentní, že se ( i přes všechny kapsy a odpor 5. kolony) jede podle RUSKÉ koncepce.

Re: Re: Re: pár myšlenek

Hox | 13.06.2016

Otázky jsou v pořádku, to co je v tvém původním příspěvku mimo jsou výchozí tvrzení, které jemně řečeno nemají nic společného s realitou. V Leningradu bylo kanibalství zanedbatelným promilem, během hladomoru na Ukrajině 1931-33 bylo zaregistrováno několik případů lidojedství na několik set tisíc lidí, drtivá většina volila raději smrt hladem.
Člověk sice vrozené pudy a instinkty má, ale nejsou nekontrolované ani nekontrolovatelné, jak píšeš. Co se týká "sekty", zkus kdekoliv najít validní seznam příznaků sekty a demonstrovat, jak by zdejší komunita nebo KSB obecně splňovala jediný bod. Odlišné názory nejsou jedním z příznaků.

Re: Re: Re: pár myšlenek

Sláma | 13.04.2019

Ano, plně souhlasím s tímto komentářem. Je velmi lehké státi se nepozorností součástí sekty (nemusí to býti jen ve spojitosti s náboženstvím). Je třeba nebránit se novým informacím, ale zároveň používat kritické myšlení. Nevím jak jiným způsobem to vyjádřit.

Re: Re: pár myšlenek

Hox | 08.09.2016

Кто такой тролль и что такое троллинг

Игорь Козлов | 2014-10-21 | 46 Комментариев
Сегодня речь пойдет о таких персонажах в Интернете, как тролли. Мы узнаем, кто они такие, как распознавать их и как обходить стороною. Также, почему общение с троллями чревато негативными последствиями и кто скрывается за маской тролля.

В Интернете под словом «тролль» подразумевается человек, занимающийся троллингом. Такое определение, конечно, мало что объясняет. Поэтому нужно сначала уяснить, что такое троллинг?

В переводе с английского слово «trolling» означает «рыбачить на блесну». Согласитесь, это кое-что уже проясняет. Можно догадаться, что тролль – это человек, который забрасывает блесну и ловит несмышленых рыбок.

0circle341А что это значит в Интернете? Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.

Тролль – это негативный персонаж не только в Интернете. По аналогии с мифологическими образами скандинавских сказок тролли – это злобные карлики или уродливые существа.

Вот так они выглядят в сказках ))

trol и троллинг

Явно, что не дружелюбный персонаж ))

Итак, сложив воедино все эти образы, получаем следующее определение:

Тролль – это хулиган в Интернете, провоцирующий людей на словесную ссору и перепалку в комментариях.

Это значит, что блоггер может столкнуться с таким персонажем, любителем покритиковать, ведь его блог открыт для комментариев и создан для общения.

Тролль всегда заведомо становится её зачинателем. Разжигая конфликт, он получает удовольствие от созданного им спора, видя, как люди между собою ссорятся.

Как распознать тролля?

Особенность Интернета в том, что здесь любой человек может носить маску, спрятавшись за аватаром и ником. Ощущения безнаказанности и некой безопасности дают ему возможность выражать свои подавленные негативные эмоции.

Например, в реальной жизни человек скрывает всегда свое недовольство, зависть и обиду, но не в Интернете. Здесь он выливает весь свой негатив на других людей и получает от этого процесса удовольствие.

Читайте также: Пора расслабиться...
носить маску

Это основная характеристика человека-тролля. Он недоволен жизнью, недоволен людьми, недоволен собою. Он ищет виновных в своих бедах, а на практике это выражается так:

1. Любой разговор переводится на личности. Тролль просто оскорбляет своих собеседников, постоянно обзывая их. Как это у него получается, посмотрите в видео в конце поста.

2. Смысл любой переписки и разговора сводится к тому, чтобы вызвать у человека негативную эмоциональную реакцию. Троллю неважен предмет разговора. Он получает удовлетворение, когда собеседник выходит из себя. Так тролль утверждается за счет других.

3. Тролль разводит демагогию, демонстрируя свои мнимые знания по любому вопросу. Признать, что он что-то не знает – это для него унизительно.

4. Тролль всегда идет против мнения посетителей форума, блога или социальной сети. Казалось бы, это хорошая черта, иметь свое мнение. Однако смысл такого поведения в том, чтобы создать конфликт.

5. Тролль ставит себе за цель спровоцировать негативную реакцию людей и поэтому затрагивает в разговоре очень спорные темы. Он любит рассуждать о политике, о религии. Ему нравится обсуждать самые последние события в обществе, критикуя всех и вся.

Общаясь, тролль выражает абсолютную уверенность в своем превосходстве над другими людьми. Чтобы вы ему ни говорили, он всегда прав и к мнению своих собеседников не будет прислушиваться.

Видя ваше справедливое возмущение, он только посмеется над вами, дескать, какой вы несдержанный человек.

Как защищаться от троллей?

Зная, в чем состоит подлинная цель любого тролля, не вступайте в перепалку с ним, обходите троллей стороной. Как только вы распознаете в собеседнике «злого карлика», попрощайтесь с ним и прекратите общение. Так вы сохраните свое время и нервы.

Читайте также: Успех в Интернете – три главных принципа
0circle341Вы должны понимать, что за маской тролля, как правило, скрывается недалекий человек, которому хочется поразвлекаться или полнить свой эмоциональный резервуар соответствующими эмоциями.

Кстати, вот выглядят тролли в фильме «10 королевство». Здесь это уже не карлики, а великаны, но все так же — туповаты и жестоки.

troli-10korolevstvo

А вот в этом видео, наоборот, троль – искусный интригант, который используя обвинения, провоцирует ссору. ))Бывают также случаи заказного троллинга, когда людям платят за троллинг деньги, в том числе за политический, но какая бы ни была причина появления троллей на вашем пути, чтобы избежать неприятностей, просто проигнорируйте их.

Для тролля в Интернете ВСЕГДА кто-то неправ )) Ну, а его задача рассказать всем, как кто-то в чем-то неправ ))

Если статья была интересна — подписывайтесь на обновления, не пропустите следующий пост

Re: pár myšlenek

Perun | 13.06.2016

K tvojim bodom - presne, ako pise Cico Cicak - ludia su od narodenia dobri a sutazivoost im bola vnutena okolnostami a spolocnostou. V nudzi vacsinou si ludia pomahaju a prezije system, ktory vynajde prospech pre komunitu. Jednotlivec nema sancu, nech sa snazi akokokolvek.
K bodu c.) ludia su modularni a pouzivaju rozum k tomu, aby potlacili pudy. Akoze nebol vychovany socialisticky clovek?
Ak by bolo v socializme zle a ludia robili vsetko z donutenia, nebol by taky pokrok za socializmu, ako bol, hlavne po vojne. Bolo aj zapalenie pre spolocnu vec, preto bola vybudovana napr. trat mladeze. Preto sa Stalinovi podarilo pozdvihnut zaostaly rusky narod a v kratkom case zmodernizovat hospodarstvo Ruska. Myslis, ze bez nadsenia by to islo? Takze netrep.
Zapadom sme boli ohureni len z dovodu, ze sme nemohli cestovat a boli sme ohureni, tym, co sme videli za "plotom" a nemohli sme dosiahnut.
Pri lepsom poznani, ako to v kapitalizme bezi, uz mnohi vytriezveli.
Bod d.) - na ovce nemusi byt vyvyvjany natlak, aby sa vyvyjali. Svojim rozumom a kolektivnou pracou speju k pokroku.

Re: Re: pár myšlenek

Cico Ciciak | 14.06.2016

Záleží, o akú núdzu sa jedná. Lebo v životne ťažkých situáciách to niekedy môže vypadať aj tak, ako napríklad na štadiónoch, keď jedni ľudia pri svojej záchrane ušliapu tých druhých. Takže je to rôzne. Ľudia teda nemusia vytvoriť spoločnosť postavenú na núdzi, aby si boli schopní navzájom pomáhať. Spolupráca je myslím prirodzený inštinkt alebo správanie normálneho zdravého človeka, nevystaveného rôznym umelých zhubným tlakom. A so zdravou súťaživosťou nemám problém, ale nemusím niekoho tisíc krát poraziť, alebo zničiť. Tiež si nemyslím, že človek musí nejako extrémne potláčať svoje základné pudy/inštinkty, ktoré sú, ako už vieme, u človeka spúšťané v konkrétnych situáciách, alebo pri pôsobení určitých faktorov/podnetov na jeho psychiku. Teda, ak nechceme žiť v spoločnosti, kde sa budú obrazne povedané ľudia medzi sebou navzájom mrviť o kúsok suchej kôrky, tak musíme vytvoriť takú spoločnosť, v ktorej si ľudia budú môcť bez problémov zabezpečiť svoje živobytie. A to sa dosiahne napríklad tým, že podiel dovážaného tovaru z cudziny sa zníži na prijateľné minimum a väčšinu si budeme vyrábať sami.

Re: pár myšlenek

jardob | 14.06.2016

pun
Nediv sa negatívnej reakcii ostatných. Hore je článok, ktorý otvára široké možnosti diskusie. Ty ale namiesto toho sem vložíš do diskusie nejakú svoju hypotézu, a čakáš, že všetci sa začnú venovať miesto hlavnému článku, tomu tvojmu.
Slušné by bolo vyjadriť sa k hlavnému článku, ak máš konkrétne otázky, nie je problém odpovedať. Ale nečakaj že niekto tu bude dávať traktáty na celkom inú tému, na zjavne spornú hypotézu, ktorá na objasnenie by si žiadala dlhú diskusiu a kopu textu (je tam veľa sporných viet).
Ak chceš skutočne poznať názor na obsah tvojho príspevku, daj ho ako samostatný príspevok, napríklad sem:
http://www.dvtr.eu/diskuse/mimo-tema/
Tam sa o tom môžme baviť kľudnejšie a dlho... (tí istí ľudia)

Re: pár myšlenek

asdf | 22.06.2016

Taky mi to neda a musim zareagovat:

a) proti par prikladum kanibalismu tu zas mame mnohem vic (alespon ve slovanskem civilizacnim okruhu) pripadu sebeobetovani a nezistne pomoci jinym
- cinska politika jednoho ditete ten "rozmnozovaci pud" vcelku pohodove prekonala a funguje to celkem dobre


b)
nema smysl se hadat ktere dleleni je lepsi (asi jako hadat se zda je lepsi delit ovoce podle barvy nebo chuti) , obe deleni maji ve svem kontextu smysl. Akorat bych misto ovce, coz ma jednoznacne negativni konotaci, volil spise vyraz 'beranci' coz je vystiznejsi a i implikuje spravne asociace (sebeobetovani, mirnost apod.)

u sakalu by me napadl i jiny zivocisny druh, ale tae to radeji nebudu umyslne dale komentovat ;-)

c) oni na to taky komunisti meli stezi jednu generaci.. a kdyby slo o opravdove komunisty a ne o "mraksisty", tak by se jim to i tak byvalo povedlo.
- nejde o preformatovani, ale spis o odformatovani, o prechod na kvalitativne vyssi formu uvedomeni se

d) myslim ze kdyby vlci vychcipali tak to berankum opravdu zily trhat nebude, zato pak sakali budou mit problem jak realizovat rizeni ala rozdel a panuj ;-)
(a beranci alternativa k bezuzdnemu drancovani prirody a sebevrazednemu technogennimu bujeni by urcite byla zivotaschopnejsi)

Re: pár myšlenek

asdf | 22.06.2016

Taky mi to neda a musim zareagovat:

a) proti par prikladum kanibalismu tu zas mame mnohem vic (alespon ve slovanskem civilizacnim okruhu) pripadu sebeobetovani a nezistne pomoci jinym
- cinska politika jednoho ditete ten "rozmnozovaci pud" vcelku pohodove prekonala a funguje to celkem dobre


b)
nema smysl se hadat ktere dleleni je lepsi (asi jako hadat se zda je lepsi delit ovoce podle barvy nebo chuti) , obe deleni maji ve svem kontextu smysl. Akorat bych misto ovce, coz ma jednoznacne negativni konotaci, volil spise vyraz 'beranci' coz je vystiznejsi a i implikuje spravne asociace (sebeobetovani, mirnost apod.)

u sakalu by me napadl i jiny zivocisny druh, ale tae to radeji nebudu umyslne dale komentovat ;-)

c) oni na to taky komunisti meli stezi jednu generaci.. a kdyby slo o opravdove komunisty a ne o "mraksisty", tak by se jim to i tak byvalo povedlo.
- nejde o preformatovani, ale spis o odformatovani, o prechod na kvalitativne vyssi formu uvedomeni se

d) myslim ze kdyby vlci vychcipali tak to berankum opravdu zily trhat nebude, zato pak sakali budou mit problem jak realizovat rizeni ala rozdel a panuj ;-)
(a beranci alternativa k bezuzdnemu drancovani prirody a sebevrazednemu technogennimu bujeni by urcite byla zivotaschopnejsi)

Díky

Jura | 12.06.2016

Za tenhle článeček díky.

Třídění informací.

Putinovec | 12.06.2016

Tyhle články dobře pomáhají utřídit a pospojovat informace.Občas mi globální řízení připomíná zahradí jezírko.Někdo rozhoduje za obyvatele o protrhání rostlin,provzdušnění vody,úpravy dna.A ryby čekají na další dávku krmení.Která může přijít a nemusí.Občas někdo pustí do vody dravce,který změní rovnováhu.Vědí tyto ryby,že jejich svět je jen doplněk zahrady?

Re: Třídění informací.

Igor | 14.06.2016

Velmi pekna a vystizna analogia :)

Přidat nový příspěvek