Má smysl zabývat se sebevzděláváním? O míře bezkrizovosti či krvavosti událostí

Má smysl zabývat se sebevzděláváním? O míře bezkrizovosti či krvavosti událostí

23.9.2014

 

O míře bezkrizovosti či krvavosti budoucích událostí.pdf (97,6 kB)
O míře bezkrizovosti či krvavosti budoucích událostí.doc (35 kB)

 

Lidstvo se nachází v globální systémové celospolečenské krizi. O tom žádný samostatně soudící a vnímavý člověk nemůže mít pochyb, a pocit, že něco není se světem v pořádku, má zřejmě někde hluboko uvnitř většina lidí. A situace se navenek zhoršuje – šrouby jsou plošně utahovány ve všech sférách činnosti (kromě degradačních, tam naopak), životní úroveň klesá, probíhá likvidace životního prostředí, napětí ve společnosti vzrůstá, válečné bubny duní stále hlasitěji. Do toho přírodní a umělé katastrofy, hladomory, marazmus v politice, běženci, nemoci, úpadek morálky a nové generace, exekutorská a justiční zvůle, konkurzní mafie, zločinnost, nekvalitní až jedovaté potraviny...

 

Výše popsaná situace má dva aspekty. Zaprvé, jedná se o chybu řízení tzv. biblického projektu nahromaděnou za několik tisíc let, který dovedl lidstvo až na kraj propasti, kdy pouhé pokračování ve stávajícím kursu (tj. dělat věci tak jako dosud) garantuje samolikvidaci v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Druhý aspekt je cílené vytváření (ze strany biblického projektu) zmíněných dlouhodobých stresových stavů, zahlcování populace informačním šumem (jak nedůležitými, tak vědomě zavádějícími či přímo lživými informacemi) a odvádění pozornosti vytvářením kultů spotřeby a degradačních činností (vzorem pro masy je tzv. „elita“ a její úroveň spotřeby).

Zamysleme se nad tím, zda je něco, co může v dlouhodobé perspektivě řešit všechny tyto nahromaděné problémy lidstva, a řešit je uspokojivým způsobem pro všechny, tj. nebude to „pomoc“ jedněm na úkor druhých nebo „řešení“ jednoho problému vytvářením nových problémů nebo odkládáním do budoucna.

Je zřejmé, že se nemůže jednat o řešení nějakého dílčího problému (například technický objev nebo významné zvýšení efektivnosti např. ve využívání solární energie), i kdyby bylo jakkoliv přelomové a efektivní. Je třeba změnit systém, jelikož současné globální problémy a krize nejsou ojedinělým selháním, ale něčím, co produkuje samotný systém. Jinými slovy, je to vlastností stávající koncepce globalizace – biblického projektu, neboť kultura, která produkuje současný systém, je ve vztahu ke koncepci globalizace – druhotná. Tj. chceme-li kvalitativně změnit kulturu, je třeba změnit koncepci globalizace jako prvopříčinu. Kulturou se v tomto kontextu rozumí veškerá informace formující všechny oblasti lidské činnosti, vědy atd., jež se nepřenáší na genetické úrovni.

Pokud například někdo zítra objeví převratný lék na závažnou nemoc, spoustě lidí to individuálně pomůže a změní život, nicméně systém jako takový to nezmění a globální krize nevyřeší. Stejně tak s jakýmikoliv, byť převratnými vědeckými objevy. I takový převrat jako tzv. volná energie by za současné situace (celospolečenská krize morálky a etiky) nejspíš jen garantoval rychlejší sebezničení lidstva (analogií je opice s granátem či ovladačem k jaderné bombě – energovybavenost společnosti musí jít ruku v ruce s morálním rozvojem. Pokud technický rozvoj výrazně předežene morální rozvoj, výsledky bývají smutné).

Byla by pro lidstvo teoreticky řešením kolonizace jiných planet, pokud by to prakticky někdo dokázal realizovat? Nikoliv, z prostého důvodu – co by lidé na nové planetě dělali? Pravděpodobně by reprodukovali současný sebedestruktivní systém, kulturu a (nevědomky) koncepci globalizace, což by vedlo časem opět k opakování nynější krizové situace. A planety nejsou Shora určeny k jednorázovému použití...

Ani změna zaklínaného finančního systému na bezúročný by sama o sobě nebyla řešením. Příkladem tomu budiž Indie, kde existoval tisíce let (a stále zčásti existuje) stabilní kastový fašismus i bez finančního systému, založeného na lichvě, úroku a vytvářením peněz z ničeho půjčováním do existence (technické podrobnosti této „magie“ zde). I když by to samozřejmě výrazně snížilo napětí v některých oblastech.

Současná krizová situace plyne ze dvou faktorů – z krize reálné morálky společnosti (v nejobecnějším smyslu slova) a ze světonázorové krize, neadekvátního vnímání a chápání světa u většiny populace. Tedy dvojice parametrů míra chápání + morálka. Metodologická, nikoliv dogmatická kultura myšlení a zpracování informací. Vědění znamená moc, a jediné co může v principu tuto moc podčinit zájmům většiny, je dvojice míra chápání + morálka společnosti na dostatečné úrovni pro zabránění zneužití takové moci malou skupinou ve vlastní prospěch. Není třeba příliš zdůrazňovat, že samotná morálka (mravnost, etika, svědomí...) na změnu nestačí (cesta do pekla bývá dobrými úmysly dlážděná), stejně tak jako by nevedla k dobrým koncům ani samotná vysoká míra chápání, neboť ta umožňuje realizaci cílů, ale výběr cílů je vždy subjektivní a je podmíněn mravností, etikou, svědomím, což platí jak pro jedince, tak pro celou společnost.

Jediným receptem, který může v dlouhodobé perspektivě řešit všechny současné problémy lidstva, je zvýšení kolektivní míry chápaní společnosti jako celku na dostatečnou úroveň a) pro vyhnutí se katastrofě a b) pro vědomý přechod na alternativní koncepci globalizace. A to je dosažitelné jedinou cestou, zvýšením osobní míry chápání na dostatečnou úroveň u dostatečného množství jedinců. Lidstvo má totiž reálně nyní, jakkoliv pateticky to může znít, jen dvě možnosti: buďto pokračovat směrem k sebelikvidaci, ke globálnímu „resetu“, který už nejednou v minulosti proběhl, a po němž bude mít planeta několik tisíc let na nápravu škod, jež technogenní biblická civilizace stihla způsobit za 200 let, nebo kolektivní globální sebereflexi, osmyslení situace a následný přechod na alternativní koncepci globalizace, jež umožní řešení nahromaděných problémů, dlouhodobý udržitelný bezkrizový rozvoj a realizaci geneticky podmíněného potenciálu Člověka. Třetí cesty není, libovolný scénář vede dříve či později k jedné z těchto dvou variant, neboť „zákon času“ (změna logiky sociálního chování, ke které došlo v polovině 20. století) vyloučil možnost další stabilní existence davově-“elitární“ společnosti. [Co je to davově-"elitární" společnost?]

Jeden z problémů současnosti spočívá v tom, že drtivá většina populace žije v nevědomí o stávající koncepci globalizace jako takové a vnímá současný model jako jediný možný a bezalternativní, i když ne bezchybný. Tím je na podvědomé úrovni vyloučena možnost pokládání otázek typu „Co je na současné koncepci globalizace dobře a co špatně“ a „Jak by měla vypadat životu adekvátní (či: s životem slučitelná) koncepce globalizace.“ Společenská diskuse na toto téma jednoduše neexistuje, je to jedno z témat, na které je biblickou koncepcí a kulturou naloženo podvědomé tabu. Toto bude třeba samozřejmě nějak překonat, nicméně cesta zde opět je jediná – zvyšovat osobní míru chápání, zaujmout aktivní pozici a tím nepřímo informačně působit na své okolí. Násilím či vnucováním to nefunguje.

Rozvoj technosféry, na jedné straně způsobující ničení životního prostředí, je však zároveň jednou z hlavních pojistek proti katastrofickému scénáři nebo dosažení dlouhodobé stability biblickým projektem (ala planeta Tormans z románu I. Jefremova „Hodina býka“). Řeč je v první řadě o internetu jako efektivním prostředku cirkulace informací ve společnosti a komunikace. Obecně, čím rychlejší a rozšířenější je cirkulace informací ve společnosti, tím je společnost schopna lépe reagovat na vznikající výzvy. Pro ilustraci, položte si otázku, odkud máte vy osobně v současnosti většinu informací, které považujete za relevantní, a kam se obracíte, pokud se chcete dozvědět konkrétní pravdu, tj. co nejadekvátnější informaci o něčem.

Pod „alternativní koncepcí globalizace“ zde není nevyhnutelně myšlena již existující Koncepce sociální bezpečnosti. Je nutný přechod na nějakou alternativní koncepci (přičemž alternativní obsahem, nikoliv formou) globalizace. Pokud někdo časem přijde s nějakou lepší alternativou – tím lépe. Je jen třeba eliminovat pokusy vnutit populaci přelakovanou biblickou koncepci, v novém obalu, ale podstatou stejnou jako doposud.

Odpověď na otázku, zda má smysl něco dělat, tj. zvyšovat svou osobní míru chápání, zní: jednoznačně ano! Nejen že to smysl má, ale dokonce je to to hlavní, co má v současné, v mnohém unikátní době smysl. Osobní míra chápání nevyhnutelně ovlivní reálnou míru chápání celé společnosti, a míra chápání společnosti jako celku je to, co ve výsledku (spolu s morálkou) rozhoduje o všem. A to nejsou nějaké abstraktně-humanistické plané řeči, ale realita, se kterou se vědomky nebo nevědomky časem střetne každý – míra bezkrizovosti nadcházejících změn, nebo naopak míra jejich krvavosti a bolestivosti, je přímo závislá na reálné míře chápání a morálce společnosti. Pro potvrzení tohoto tvrzení se stačí podívat na nynější dění směrem na východ (Ukrajina 2014).

 

 

Dovětek (udo, leden 2015):

Začiatok konca davojelitárnej pyramídy u nás nastane vtedy,
keď sa nejaký človek z davu verejne spýta smerom na pódium "divadla" a povie to, čo sa boja povedať všetcí tí Doc., Dr., Prof., pseudopolitici, či pseudoekonómovia, -analytici atď..

..a keď sa k tomu odvážnemu, zvedavému Jožkovi-Ferkovi z Hornej-Dolnej pridajú ešte ďalší 2-3 z rôznych strán..
predavačky z teska a Pištík roboš bez piva a s treskou.

Len tak je možné prerušiť bludný kruh mlčania jelít..
..prerušiť MLČANIE JAHNIAT
Vzdelávaním, zvyšovať mieru chápania davu zatiaľ cez neoficiálne cesty, kým nám budú oficiálne..i školy aj u nás riadne sprístupnené.
Meniť ovčanov na občanov.

Cesta náročná a dlhá,
bo naučiť sa prestať báť sa
..myslieť..len toľko je nám treba.

MIERA BEZPEČNOSTI POPULÁCIE JE DEFINOVANÁ MIEROU JEJ CHÁPANIA
chápania objektívnej reality..samozrejme aj morálkou a schopnosťou RIADIŤ, tvoriť.
Preto zámerne prevládajú v dnešnej "ekonomike" netvorivé pracovné miesta. "Preklikávači tabuliek" preniekoho štatistiky..autisti

Preto DUMT = Dostatočne univerzálny model tvorenia (pre technicko-paranoických "humanitárov"), alebo to isté s názvom
DVTR = Dostatočne univerzálna teória RIADENIA

Toľko k základnému princípu našeho návrhu celkového spoločného riešenia, k spoločnej platforme všetkých politických strán pri výzve k spolupráci a SPOSOBU hľadania spoločných cieľov nie len tichých..

Koncepcii SPOLOČNEJ bezpečnosti.
Pre všetkých.

 

Související:

 

 

Diskusní téma: O míře bezkrizovosti či krvavosti událostí

uvědomění si odlišnosti

jarek | 14.01.2017

Vládne se pomocí strachu. Kdyby si opravdu všichni uvědomili, že spoluvytváříme tento sociální svět, tak by jsme si uvědomili, že se můžeme bát jen sami sebe. Odlišnost mezi námi a zbytkem přírody je v mechanismu sebezdokonalování. V přírodě se organismy sebezdokonalují na základě reakcí na negativní impulsy, u lidí by sebezdokonalování už mohlo být při současné úrovni poznání řešeno samoregulací. A to opravdu vyžaduje u většiny populace pochopení řízení lidstva jako celku spoluprací co nejvíce lidí na co nejvíce úrovních. Tzn. najít vyváženou kombinaci mezi osobním zájmem jedince a společným zájmem lidstva jako celku. Ale vyžaduje to od lidí určitou míru chápání kvantové podstaty univerza. Pro mě pojem Bůh znamená soubor univerzálních principů tvořících podstatu života.

Analyticka sprava o udalostech ve Francii na podzim roku 2005

walter | 13.01.2016

Dobry den, mozte mi prosim, poslat link na text analytickej spravy uvedenej v titulke? Vdaka!

edpop@zoznam.sk

Re: Analyticka sprava o udalostech ve Francii na podzim roku 2005

Hox | 07.02.2016

všiml jsem si až teď: https://dotu.ru/2005/11/21/20051121-about_france/

Analyticka sprava o udalostech ve Francii na podzim roku 2005

walter | 13.01.2016

Dobry den, mozte mi prosim, poslat link na text analytickej spravy uvedenej v titulke? Vdaka!

edpop@zoznam.sk

dobrý člověk

Michaelovec | 03.12.2015

ola je mi ctí číst tyto řádky. Které mi říkají "NEJSI BLAZEN!! JDEŠ SPRÁVNÉ !!!
Dychtivě hltám informace které mi zapadají do mozijky.Jsem velký skeptik ,velice často zpochybnuji vlastní stanoviska a závěry. Jsem posedlý po pravdě kterou hledám všude, ovšem tím utíká má realita od ostatních lidi ,kdy ač skrývám moje poznatky i tak v očích mých vidím hlupaky ,kteří ani snahu nemají otevřít si obzor.Nevím nikdy jsem nebyl chytrým žákem ,spíše podprůměrný proto ,když mi někdo řekne že jsem chytrý váhám, je to urážka nebo ne.? Hledání samozřejmě krade čas ,tak zas pochybnosti jesti to není jen jednoduchý trik zaměstnání mysli a odpoutání pozornosti od opravdového záměru

Re: dobrý člověk

Michal | 03.09.2019

cítim sa navlas rovnako...

dolezita malickost

jana | 18.08.2015

z hladiska vplyvu slov ako nosica IN-FORMACIE na realitu
prosim Vas o VEDOME pouzivanie slova MRAV-NOST
miesto MOR- AL-KA

PaL

vikTor | 27.09.2014

PRAVDA a LASKA, totiz opravdu vzdycky zvitezi... Ovsem ne ta na dne flasky s vodkou, kterouzto stelesnoval VH (vocas hlavni), ale ta pravda, za kterou mistr Jan byl odhodlan zivot poloziti...

PROTI FSEM vikTor

Re: PaL

udo | 27.09.2014

Za všetkých : )
udo

Re: Re: PaL

Dotaz | 29.09.2014

Tvuj nick.. slozenina dvou anglickych slov?

You (U) Do (DO)

? dekuji v

Re: Re: Re: PaL

udo | 21.03.2015

o.i. asi aj :)

výstizné...

popolvár | 24.09.2014

neviem, kto je autorom clánku, ale autor vystihol to pravé, tú najpodstatnejsiu podstatu vývoja a záchrany ludského spolocenstva: zvysovanie miery osobného chápania kazdého jednotlivca a jeho mravnosti... Vsetko ostatné - to je uz len nadstavba z toho vyplývajúca a to odrázajúca.
Pár postrehov k diskusii:
ad. "prílezitost robí zlodeja" - tá z nikoho zlodeja nikdy nespravila. Mravné podmienené konanie cloveka nikdy takúto prílezitost nevyuzije, lebo ju ako prílezitost ani nebude vnímat - proste ho to ani nenapadne. Správne je: "Prilezitost odhalí zlodeja" resp. odhali cloveku zlodeja v nom samom. T.j. aj ak tú prílezitost nevyuzijem, ale ako prílezitost ju vnímam, podvedome vo mne drieme zlodej, ktorý je len zatial vedome potlácaný... Budme sami k sebe úprimní...
Ad. pohodovost, spokojnost a tupost západnej Európy - tu je viacero aspektov:
- do 1989 boli oficiálne dva rozdielne tábory a západ, aby mohol východ zlikvidovat zvnútra aj cez nespokojnost obyvatelstva a kúpenú zradu mocenských spiciek, musel vytvorit zlatú klietku - vábivý spôsob zivota, uspokojujúci márnivost jedincov. Na druhej strane cez materiálny blahobyt a cielenému nasmerovaniu tvorivého a cinorodého potenciálu cloveka do sféry konzumu docielil dve veci u vlastných obcanov:
1. vychoval dokonalých biorobotov, ustrnuvsích na urcitej úrovni - zabezpecená zóna komfortu vedie k pohodliu a lenivosti nielen tela ale aj mysle a
2. tých, co este aktivitu nestratili, presmeroval do oblasti, neohrozujúcej danú koncepciu davo-elitárnej spolocnosti, ale este ju upevnujúcu...
Proste nemci, rakúsaci atd. si uz tri generácie "hovnejú" v materiálnom blahu a v sladkej nevedomosti sa obcianski angazujú v podstatu nemeniacich bojoch za "lepsiu" - kozmetickú úpravu budúcnosti ludstva.

Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 24.09.2014

Nedávno jsem byl na návštěvě u přátel v německých Alpách. Při zastávce v jednom malém pohostinství byl přístup k WC označen cedulkou s oznámením: "Cena pro Ne-hosty - 30 centů" a víc už nic, nikdo, kdo by zkoumal kdo je a kdo není hostem. Chápete co chci říct ? Sebeidentifikace hostem či ne-hostem dle vlastní morálky. Taková malá ukázka každodenního testovaní osobního stavu této morálky, když nutno předpokládat, že provozovatelka zajisté nebyla ekonomicky závislá na tomto poplatku a klidně mohla zpřístupnit WC bezplatně každému (a přesto to neudělala, i když asi bez hlubšího pochopení toho, že tím vlastně vytvořila něco jako kontrolní matriční bod). Tož asi tak, když zejména v takovýchto maličkostech se neustále a kontinuálně rozhodujeme, osvědčujeme a skládáme zkoušky z toho, se kterou matricí se kamarádíme a se kterou ne.
Jak prostě říká klasik: Příležitost dělá zloděje. Je proto potřeba být k těmto všudypřítomným testům pozorný, chápeme-li a bereme-li vážně morální rozvoj jako něco, bez čeho se nikdo nepohneme dál, podobně jako se nepohnuli dál Athos, Aramis a Porthos bez Dartagnana. Bez jednotlivce, který si bral dobro a štěstí (blaho) přátel za své a neviděn nepodváděl, protože minimálně intuitivně a svědomitě rozuměl tomu, že od svých bližních není ani oddělen, ani izolován.
P.
Vše dobré všem.

Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 24.09.2014

Isto..
praktickým modelovaním matríc sa zaboberá každý z nás od narodenia, ale nie každý si to rovnako uvedomuje. Pritom VEDOMIE identifikácie nových faktorov a formovania koncepcie stereotypov vytvára práve onen kľúčový evolučný náskok dotyčných elitárnejśích jedincov.

..no zároveň by asi otázkou na mieste bolo:
Prečo si kolegovia západnejśí môžu dovoliť viac luxusu
ZDANIA morálky?

..veď pracujú predsa oveľa menej(kvantitatívno-kvalitatívne) a miera technologizácie výroby je identická, resp. v niektorých oblastiach u nás vyššia.

Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 24.09.2014

No je otázkou, jestli lze tuto možnost - dovolit si luxus vytvářet pouhé zdání morálky - zobecnit na širší západní populaci, či je to jen individuální projev osvícenějších bytostí.
Osobně mám tu zkušenost, že na západě je mezi běžnými lidmi jakoby méně nespokojenosti než v našich končinách. Jsou jaksi vyrovnanější v tom, jak berou život kolem sebe, nějak se sami zařadí na level na kterém se cítí doma, na který mají, zabydlí se na něm a nechávají ostatní žít v podobném duchu - najdi si své místo a životní režim (level), sklidni se a buď v poho. A tím jaksi dochází k přirozenějšímu rozvrstvení lidí podle charakterů, takže pak je i té mezilidské závisti méně a více sousedových kraviček přežívá. Ano, jedni pracují daleko méně než u nás, ale jiní si zase s námi mnoho nezadají. Jinak řečeno, vypadá to tak, že mají propracovanější systém vícero matric pro zařazování lidí do nich, což navenek působí jako zdání většího řádu, potažmo morálky. Klícek je vícero, od lidových volkswagenů, přes vyleštěnější audi až po ty zlaté meďáry, podobně jako je vícero úrovní, na kterých se lidská psychika do involučních matric zanořuje.
P.
ps. Ale necítím se býti povolaným znalcem životních způsobů nikoho, jen jsem se zamyslil na vznesenou otázkou. Třeba se někdo erudovanější přidá.

Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 24.09.2014

Myslíte PeTri, že západný kastový systém je teda v poriadku,
že ide o nasledovaniahodný ideál?
..aj keď pravda zasa je, źe zopár veci je aj v neotrokárskej spoloČnosti použiteľných..

Áno, finančne je západ príťažlivý.
Ide o politickú prácu,markting a manažment najvyššej úrovne.
Minimum výroby, minimum služieb a vysoký životný štandard aj pre svojich “záhradníkov” na úkor všetkých ostatných.
“To se nám to hoduje, když nám nekto pújčuje”..a když krást UMÍME..umělci eufemizmu.

A ako že to prosto pod lampou funguje?
Veľké firmy, v ktorých majú ako otrokársku dividendu (za rozširovanie západného finančne-úrokového otrokárskeho modelu) dovolené mať podiel západné štáty, financujú z “Ostgeschäftu”(východných kolónii, slaves) svoj a"Sozialstaat".
Napr. v Nemecku oficiálne takmer polovica občanov pracuje v štátnej správe a neoficiálne ešte viac..podľa toho, ćo by sme tam započítali..Zisk francúzskych firiem sa, pokiaľ mám správne informácie, dokonca výnimkou zdaňuje priamo vo Francúzsku..
Nemecký a Japonský zázrak v ´50 rokoch?
Nízke úrokové sadzby,výnimka povolená na nižšie úrok, ako rast HDP.
Tak jednoduché..

AK by to bola aj len čiastková pravda, podstatné sú teda úrokové sadzby.
Ak si malá firma zoberie úver, v Nemecku ho má za úrok 7-9% a na Slovensku minimálne za 30%.
Veľmi zjednoduśený prepoćet:
T.j., SK firma po piatich rokoch zaplatí pri klasickom úvere 100 000 Euro na 5rokov cca.250 000Euro, nemecká firma pri rovnakej pôžičke iba 140 000.
Dotácie na 1hektár v poľnohospodárstve:
SK = cca.5 Euro
Holandsko = cez 400 Euro (platených hlavne z ost- a koloniabiznisu bánk a korporácii všeobecne)
Tak si držia “prirodzene” tzv. "konkurencieschopnosť" západnejší dozorcovia riadiaci páky, krvavej pracky dlhoprstých - "voľného trhu". Časť ukradnutej hotovosti(presnejšie našej práce, zexekuovaných nehnuteľností,pôdy,majetku, inde ropy, plynu..) hodia svojim psíkom, davu a ostatná ide na ďalšie akvizície(informaćno- a horúco-vojenské operácie). Zapadní “radcovia”našich politikov to ponúkali aj nám a Čechom vo vzťahu k Ukrajine a Rusku. "Benefity" za pomoc pri zotročení východu a sibíri. S redukciou populácie na max.10%, keďźe nemecký, no hlavne americký životný štandard(miera spotreby surovín a energie) je pre zvyšok sveta z ekologických dôvodov nemožný. Preto, keď nás dojde nejaký rakúsky vidlák poučovať o tom, ako sa má pracovať, hospodáriť a systematickej šie (ne?)korumpovať, čuduje sa, že dostane na hubu a ešte mu aj auto zoberú a právom si od neho svoju hotovosť naberú.

Ono:
Ako sa do hory volá, tak sa zhora ozýva.
Nič proti normálnym, aspoň trochu gramotným, o "pravde" médei uvažujúcim, ľudským Rakúšanom, Nemcom, Francúzom, Amerićanom, či hoc aj judaistom, atď..

Fašistický režim síce v Európe momentálne máme,
no indický otvorene kastový si urobiť nedáme.
V oboch prípadoch ale ide o človeka nenávidiacu
koncepciu “samo”riadenia spolo(ne)čnosti.
Čas na dýchanie-myslenie pre ľudí získame asi
Len použitím existujúcich zákonov proti akejkoľvek úžere.
Miera úroku je vždy neyhnutne s matematuckou presnosťou
obratne proporcionálne morálke.

Človek sa nerodí zlý a v našej kultúre o miere fašizácie tak rozhoduje
prakticky len úrok. Všetko ostatné je sekundárne.
Každý sme síce jedinečný, no kasty(infonáskok jedných pred druhými)
sú v dnešnej informačnej dobe(dostupnosti) príznakom skôr chorej spoločnosti.

“Ten umí to a druhý zas ono a všichni dohromady uděláme mnoho”,
alebo neľudské parazitov: Divideet impera – Cui bono?

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 24.09.2014

Samozřejmě že si nemyslím, že je západní systém v pořádku a že je vhodným mustrem pro širší implementaci. Vyzněl tak můj příspěvek ? Budu se muset polepšit ve vyjadřování. I tím, že jsem hovořil o rozvrstvených klecích jsem ani omylem neměl na mysli, že je to tam v pořádku. Je mi naprosto jasné, že se jedná o uměle zkonstruovaný a udržovaný sociální systém, umně provozovaný pod kuratelou bezstrukturního řízení. Chtěl jsem jen vyjádřit jak se mně jeví, jak ho vnímají tamější lidé žijící uvnitř něho. V podstatě si ho neuvědomují a identifikují se s ním a berou ho jako že je v pořádku a to prakticky na všech sociálních úrovních. O to je nebezpečnější, protože mj. někomu slouží jako výloha pro ohlupování oveček z externích oblastí. Plně souhlasím s Vaší výzvou - kastovnictví, podobně jako fašismus v žádném případě nebrat.
P.
ps. Ještě jednou se omlouvám, pokud jsem zapůsobil dojmem opačným.

Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Kyborg | 24.09.2014

Nemáš sa za čo ospravedlňovať, viedlo to k prispeniu nových informácií od Uda. Takže si napomohol k plodnej diskusii. :-)

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Paulo | 24.09.2014

Mozem len dodat, ze moj cesky kolega ktory zije 15 rokov vo Wiedni mi hovori o rakusakoch, ze su uplne ako v paralyzovanom stave v zazitych kulturologickych(?) stereotypoch. Oni vela veci nie ze "neriešia" ale sa nad nimi ani nezamyslaju, nenapadne ich to... To myslim take zaklady ako skodlivost/vyzivnost potravin, TV a pod...
Zeby ta nasa paraziticka "vlada" neustale pritahujuca opasky, narod paradoxne prebudzala? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 24.09.2014

To nebolo myslené proti Vám PeTri,
ale ZA praktický, nie abstraktný humanizmus.

Hej, ľudia zo západu sú fakt dosť hlúpi.
To je pravda.
Tiež som pomerne dosť cestoval
a občas i cestujem.
Najmä na západ a mám aj hodne kolegov odtiaľ.

Naozaj sú tu u nás ľudia stále výrazne múdrejśí, ako tam.
Napriek masívnej korporátnomedialnej propagande a´la
"Aj múdry schybí.."

Tradičné tvrdé fašistické jadro u nás (Schutz, Šimečka, Dostál, Duleba, Mesežnikov, a ďalšie vývesky režimu), koná minimálne jednu dobrú vec a tou je vonkajšie zdanie, že máme rovnaký totalitárno-káporátny režim nadnárodného finančného terorizmu, ako na západe.

Aspoň nás nebombardujú v mene démonkracie.. a získavame časna samovzdelávanie.
Zároveň vidno, že aparát na tom nie je zdravotne zrovna najlepšie, ak nevie ponúknuť nič rozumnejśie.

A tak by sme mohli pokračovať pri pohľade z uhla fázového posuvu do pArZeovho štítu..

Ako J.W. von Goethe v známej izbovej scéne píše(Faust I.)
MeFistoTeles

"Ich bin ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will,
doch stets das Gute schafft"

alebo opačne, v prípade horšom(?)

Ohľadom Otravín to ale majú Rakúśania pomerne premakané,
i keď tiež triezvejú z opantania "Biom","Faitradeom" a inými marketKingovými trikmi.
I ľady médeine sasa tam hýbu.
Tak aj v Nemecku, kde školstvo predsa len nedosiahlo až tak katastrofálnej deFormy, ako za oceánom..

Preto som opatrný optimista a nepatrím zrovna medzi pochybovačov.
Bude to celé ešte veľmi, veľmi zaujímavé.
Teším sa na prácu, hru o Život.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 25.09.2014

Souhlas, rozumíme si. A ano, zajímavé to ještě skutečně bude. Vnímám to tak, že počet možných stavů a iterací, kterými bude nutno (do nějakého nového, stabilnějšího/dlouhodobějšího status quo) ještě projít, se umenšuje.
P.

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Rony | 25.09.2014

System DPH je rieseny miestom spotreby nie vyroby. Kazde vyrobene auto napr WV Bratislava -stat vracia pri exporte cele DPH podniku na Slovensku ako vratku z dovodu vyvozu vyrobku. Pri predaji auta v Nemecku je cele DPH prijmom st.rozpoctu v nemecku. K tomu danove ulavy pre investorov...Slovaci tu majaku a plnia statny rozpocet inej krajiny. I tak še da...

Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 25.09.2014

Áno, pričom štát žije hlavne z DPH.
Výber dane z prijmu fyzických osôb je pri započítaní celkových nákladov v podstate stratový..

Na tom a na zdaňovaní "práce strojov"(95% celkového objemu DPH) sú postavené jednotlivé varianty modelu základného platu, umožňujúceho získať čas na myslenia, samovzdelávanie davu a jeho transformáciu k Človečine, ĽudzKosti od jeho podstaty.

No "platení reparácii studenej vojny" myslím ešte išlo aj o niektore ďalśie položky okrem DPH v rámci "menej oficiálnych" bilaterálnych zmlúv na štýl TTIP.

Bábka(medeina tvár pseudopolitika), ktorej konanie by sa mohli vysvetliť ako poukázanie na bábkara za závesom, na nemoc nad scénou, má rýchlo sakra problém..
Prestitútky "zrazu zistia", že vždy šukala(s prepáćením) deti vlastné a grilovala cudzie apod..a zvyšky davu zombi narkomanov konzumu budú na neho vkrčmách a chrámoch predaja svojich poukazovať.

Preto sa tak kokainoví maniaci na žúrkach s prestitútkami smejú, keď sa opice smrteľne vážne o scénach z divadla bábkového hádajú.
V parlamente sa nikdy politika nerobila.
reálna politika otrokárskeho konceptu je VŽDY sprisahaním, skutočnou konšpiráciou proti ľudstvu.
Za znemožnenie opiciam, Človekom sa stať.
Predlžovanie rEvolučnej agónie.

Problém davokracie nastáva, keď dav davom byť prestáva.
Gramotnosť.

Skutoćný, celkovo zodpovedný a konceptuálne gramotný politik sa ale nad prestitúciou len smeje.
Je mu ochranou pred oponentami, bo v nich ilúziu tvrdí.

Mierou nechápania reality robia temno namierení aparátčici globálneho korporátneho finančno-mediálneho fašizmu na ciele tých, ćo chápu viac.

No aj protofašiti cítia ten prenich moźno nedefinovateľný emoćný diskomfort,vyjadrený znova mouřenínom J.W. von Goethe:
"Ein Mensch(?) in seinem dunklen drange,
ist sich des rechten Weges wohl bewusst"

Dnes by sme asi upresnili v tomto prípade "MenScha", ktorý sa zlým nerodí, na deÁmonNeé.

..informačný náskok totiž nie je dnes viac nevyhnutne finaćne podmienený.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 25.09.2014

dovolím se zeptat takto. Nemyslíte si Udo, že na zavedení nějaké formy základního příjmu není přece jen právě ta morální nedostatečnost obelhané populace překážkou ? Nezvrhlo by se to ? Existují někde, byť v teoretické podobě reálné scénáře implementace do praxe ? Je to někde vážně bráno v potaz coby např. byť dočasné, ale přece jen řešení nějakého systémovějšího finančního kolapsu ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 25.09.2014

Pokiaľ viem, ide hlavne napr. o spomínanú rozsiahlu štúdiu nemeckych univerzít, započatú myslím eśte niekedy v 70.rokoch min. storoćia.
Štatistiky, prepočty, implementácie, varianty..
Niekto tu dával minule aj linky.
Niektorých jej aspektov sa dotýkal aj ten funkčný rakúsky a quernsayský model.
Sú prepočítané varianty prepojenia bezúročné, úroćné, bez fiat money i s. Prechodové modely a pod.

Morálna nedostatoćnosť populácie je prekážkou iba v tom zmysle,
že to dav nežiada. O.i. aj preto, lebo by tak podvedome davom byť prestal, čím sa spúśťa podprahová matrica podvedomia otroka, atď..

Nejde tu v tomto zmysle o riziká podobné rizikám prechodu na iné "dostupné" zdroje energie ako sme sa tu neraz bavili.
Ak ste to takto chápal, potom by išlo samozrejme o nedorozumenie.

Btw., keď sme sa uź toho dotkli,prečo Rockefellerovci vraj vyhlásili, že predávajú svoje energetické divízie?..samozrejme okrem bežnej propagandy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

duj68 | 25.09.2014

Rockefellerovci zoastávajú pri energii avšak maju v plane innvestovať do alternatívnych technológií. Pre začiatok 50mld. Trochu som prekvapený a rozmýšľam ako je to vlastne s tou "volnou" energiou ktorej knoe-how leží v trezoroch u elity resp. je tam už funkčná ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Rony | 25.09.2014

Na otazku Nezvrhlo by se to? Clovek na ulici je mimo system. Zakladny prijem ma v sebe aj funkciu udrzat penazny system a jedinca v nom . Tam by bola na mieste otazka ktory penazny system? Zombie urokovy? Penazny system vlastnikov FEDu? Tak tam by som najskor riesil alternativny penazny system a potom zakladny prijem, hoci jedno nevylucuje druhe. Zakladny prijem ako zdanenie technologie ktora zobrala pracu a placu je urcite dobra myslienka len pozor aby nebola zneuzita v prospech posilnenia zabetonovania existujucej pyramidy. Zvieraci tip psychiky je aj nazraty vlciak ktory odmieta ist po stope a spokojne travi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 25.09.2014

Vlčiak možno pospí, no u druhu Homo sapiens sapiens väčsina začne po saturácii BIOSu prakticky nevyhnutne determinovane v kľude myslieť, čo by urýchlilo rozklad otrokárskej pyramídy.

FED by bolo hlúpe nićiť.
Podlieha predsa tiež zákonu času a ďalśích mier.
Nemôžu pracovať proti populácii, keď chápu postupne menej, ako ona sama.

Otvorenie patentových archívov vyzerá byť pre USA asi najschodnejśou alternatívou(z niekoľkých), ako sa vyhnúť roZpadu a občianskej vojne a do istej miery predĺžiť svoju svetovú hegamóniu..

Podľa existujúcich zákonov to rozhodne moźné je, len to chce oćiansku odvahu a trochu väčśiu podporu gramotnosti skutoćných otcov vlasti, pri skutočne demokratickejšej interpretácii zákonov.
V tomto amerićanom skôr dôverujem.

I v Únii, v Bruseli je mnoho zodpovedných politikov, neidiotov, ktorí zatiaľ rokujú a vyčkávajú. Bez chápavejšej podpory zdola jednoducho konať nemôźu.

Ako sa hovorí:
Vśetko má svoj čas, obraz, frekvenciu, tú, ćo sa skrýva v nás.
..čím sa kruh zaKladu výstupu po špirále na ďalšiu úroveň evolúcie zvykne dokončievať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Rony | 26.09.2014

ZP- vacsina zacne v klude mysliet. O tomto nie som uplne presvedceny a nezdielam nadsenie ako nemenovany pan v SV prezentujuci ZP. Prejdi sa po ulici a vnimaj tu "vacsinu". Velmi zalezi na tom co pises v koho rukach tieto nove nastroje budu uvedene do spolocnosti lebo to moze skoncit opacne ako je myslene. Pre niekoho evolucia pre ineho devolucia. Vesela je dedina ked je v krcme desina. Po zavedeni ZP moze byt este veselsia. To len na odlahcenie temy. Ide o to ze ludia si dary nevazia. ZP ako "siet" -chodte a nahodte siete OK. ZP ako "ryba" - dar u mna NIE. ( Pre pochopenie ide o pribeh Jezisa a rybarov ked prisli za nim ze ma nakrmit ich deti, nech im da ryby lebo nic nechytili). Ja som za ZP je to dobra myslienka v subore zmeny vzdelavacich standardov umoznujuca ludom cas na samovzdelavanie a dalsi rast. Toto ale ma ist ruka v ruke. Tu sa to podla mna nesamosato. Moze to na urcity cas vacsinu populacie uspat a nie posunut.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pavel | 22.11.2015

Přemýšlel jsem mnohokrát o NZP (nepodmíněný základní příjem) a domnívám se, že jsem přišel při tom přemýšlení na něco. Pokud by ten NZP (/nyní nezáleží na parametrech - jako kolik to má být na občana a tak podobně) byl vyplácen formou lokálních finančních poukázek s omezenou platností (v čase) a při nevyužití např. každý měsíc by se z částky umazalo např. 10% jeho hodnoty, s tím, že by se těmi poukázkami dalo platit v místě bydliště dotyčné osoby (nebo v okrese apod.) za služby a produkty vytváření místními podnikateli, řemeslníky a zemědělci, tak by tento vedl k dosud nevídanému rozvoji celé společnosti. Nastartovalo by to poptávku po místních službách a produktech (včetně domácí produkce potravin). Což by nutně neznamenalo růst inflace, ale naopak by to vedlo k růstu poptávky a lokální potřebě nových pracovních míst. Čili obecně ke spokojenější a méně nějakými nárazy zvenku ohrožené společnosti.

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

ph4rmy | 26.09.2014

Udo, nie je úrok problém iba vtedy, ak sú nim zaťažené peniaze, ktoré sú výsledkom systému frakčného bankovníctva? (čiastočné krytie vkladov prostredníctvom povinných minimálnych rezerv vytvára priestor pre tvorbu depozitných peňazí, ktoré rozširujú ponuku peňazí)

Napr. pri pôvodnom vklade 100e, pri miere PMR 2%, bude prírastok vytvorených vkladov v rámci celého bankového sektoru 5000e (100*1/PMR). (Samozrejme úplná expanzia vkladov by prebehla len za špecifických podmienok)

Komerčné banky tak disponujú schopnosťou niekoľkonásobne zvýšiť pôvodné bankové vklady a tieto peniaze zaťažujú úrokom...

Na druhej strane, ak jeden ekonomický subjekt (veriteľ) požičia vlastné peňažné prostriedky druhému subjektu (dlžník), prečo je nemorálne, ak za mieru rizika, ktorú podstupuje dostane od dlžníka naspäť istinu + úrok?

Ďakujem za odpoveď.

Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Rony | 26.09.2014

zaujimava vec
http://youtu.be/TGkhlEpKaPo
predreferendova iniciativa vo Svajciarsku, ktora planuje zobrat komercnym bankam moznost tvorby penazi a vratit tuto funkciu narodnej banke

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

duj68 | 26.09.2014

ph4my:
nie je to len problém frakčného bankovníctva. Problém úroku je principiálny nakoľko sám o sebe je inflačným faktorom. Vždy. Podľa miery a spôsobu jeho uplatnenia má tendenciui viac či menej akumulovať čo sťahuje kapitál z ekonomiky ... Čo sa týka frakčného bankovníctva, tak to už je len čistý megao**b, kriminálny čin v tej najelegantnejšej forme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

duj68 | 26.09.2014

" sťahuje kapitál z ekonomiky "
myslel so reálnej ekonomiky tj. výroba a tak ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Rony | 26.09.2014

duj dobre pises. ja len doplnim troska zjednodusene. Pozicias si zrno urodi sa ti 12 novych zrn mozes vratit tri. Pocet jednotiek si zvysil rozmnozil. Ked si pozicias 1 euro nemas co vratit do plusu lebo pocet jednotiek si nerozmnozil nezvysil. O pocte jednotiek v obehu rozhoduje ten kto peniaze dava do obehu alebo ich vytvara zo vzduchu. Ty to nie si.

Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 26.09.2014

Áno, presne tak.. : )
i cisára Rímskeho často menili praetores,
prétoriáni, garda jeho "tlstých záhradníkov",
ktorí vskutku "z prvej pracky" vedeli, čoje zač..

Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 26.09.2014

Ahoj mily Udo, ma odpoved je ted vytrzena z koncepce a smerovana, primo.. primo na tebe... po nejake zmene mysleni, kterou jsem prosel a nebudu ji zde nikterak rozsahle popisovat... chci se te na neco zeptat - lepe receno vyjadrit stanovisko...

predem musim rict, ze bych nikdy neziskal odvahu vubec do vasich teorii a myslenek zasahovat, protoze mi je jasne, ze jsem clovek o "level" niz, protoze obrovsky nadhled a prehled a vedomostni spektrum, ve spojeni s naprosto dokonalou schopnosti pojmenovavat a definovat, kterou zde predvadite, je absolutne mimo muj ramec chapani...
***
to, co, vlastne chci rict, ackoliv jsem chtel byti uprimny a razny, v podstate neni mozne, bez nejakeho uvodu, protoze bych pak vypadal jak kokot ukrutny (coz asi koneckoncu budu stejne)
***
ted me zvedla ze zidle a totalne rozhnevala ta mainstramova zprava o trech hasicich z 11/9, kteri zdechli v jeden den, a ze chce vlada USA zastavit jejich socialni davky, a lidstvo se bouri atd, kdy vlastne dobre srdce zneuzilost se pro predem nasmerovany cil vyvolanou skutecnosti.. uf .. je mi smutno
---
Kluci, velmi to zkratim. Venuji se, premyslim o, presneji, konspiracnich teoriich, ktere se v podstate promenily v pravdu, posledni 3 - 4 mesice.. nebudu zde otravovat pribehem, k cemu vsemu doslo, jak v tzv. realne, teologicke, ci dusevni rovine. Zkratim to na faze mych pocitu..

Strach1 - Oblazenost - Strach 1 a 2 - Pocit odvahy - Tisen (mensi) a Strach3 - Potreba neco zmenit - Tisen (uplne jina nez byly obe predchozi - a strach uz nemam) - Osvezeni - Pozitivizmus ... a ted - O5 tisen, i kdyz uplne jina, nez vsechny 4 pred tim, vyjmenovane...
***
Nejsem rozhodne ani zdaleka na duchovni, teologicke ani vzdelanostnevedomostni urovni jako jste vy, panove, a predevsim ty, Udo, ale nejakym zpusobem me vase "glosy" ovlivnily a dobijely (presneji stale dobijeji) - ale presto jsem bytost, shluk bilkovin a atomu stejnych jako vy vsichni, tak si muzu dovolit, se do toho trochu srat...
****
jaka je cesta ven? bud budeme sede a cumet a dopadneme blbe a zavlecou nas do valky, nebo si neco uvedomime a pujdem do ulic a genocidou to v podstate dopadne taky - v obou pripadech mi prijde, ze vysledek je stejny... takze prohra...
co tedy delat... myslim, ze je to jasne, bohuzel v rozporu s tim vsim - vzorem na bud HUSITSKA REVOLUCE - kdy uz husite prisli na to, ze ve vseobecne masirovacce je neco spatne, ale musela to byt zbran a rozkrupane lebky a spousta krve, ktere byly argumenty - a bohuzel mam pocit, mozna ovsem mylny, ze jinak to proste nejde...a nepujde...
*******
pak prichazi na radu otazka, co by bylo po tom? jak by mela tedy vypadat idealni spolecnost? - mozna bych si mel presdcist tu KSB, nez se vubec poustim do techto uvah... asi pravda, treba je tam vse pospano, ackoliv si proste myslim, ze jeden clovek, ve skupine 100, kdyz je psychpat, a ve skupine 1000 jich bude tedy 10, jsou schopni nekolikanasobne vyssi skody, nez 20 000 lidi bohulibecinnotvornych... tak to je a tak to vzdy bude, pokud nebude urcity soudce a policajt - coz jsou v podstate represivni slozky a je to porad dokoladokoladokoladokoladokola....
... jsem asi prizemni, ale nevidim z toho cesty ven...

dekuji za pozornost
VikTor
PROTI VSEM
fakofffnakofff@gmail.com

Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

duj68 | 27.09.2014

Nebudem zaclanat a prenecham udovi ku ktoremu bola smerovan otazka, dam len jednu poznamku - na krvavu revoluciu a rozbite lebky urcite ZABUDNI ak ma spolocnost ist smerom k pravym hodnotam. Tu musi ist o kvalitativnu zmenu na urovni moralky, individualnej vnutornej cistoty, akokolvek to znie na 1 pohlad mozno divne ci frazovito. V podstate tu si to vystihol sam:
"Bud budeme sede a cumet a dopadneme blbe a zavlecou nas do valky, nebo si neco uvedomime a pujdem do ulic a genocidou to v podstate dopadne taky - v obou pripadech mi prijde, ze vysledek je stejny... takze prohra..."

Sorry, nedalo mi ... predavam slovo dalej >}

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 27.09.2014

Vystrihnem v kontexte:
"nebo si NĚCO uvedomime.."
a začneme konať kaźdý tam, kde je : )

Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 28.09.2014

Kdyby každý z nás byl z křemene, potom celý národ bude z kvádru - anebo kdyby si každý z nás uvědomil, že může být z křemene, potom bude celý národ z kvádru - a do třetice - když každý sám za sebe, bez ohledu na okolnosti udělá ze sebe křemen, výsledkem bude, že celý národ se dříve či později stane kvádrem, což je ovšem sekundární.
Příteli, již stokrát zde bylo řečeno, že zlatým klíčem k budoucnosti je osobní morálka. Není tedy nutno hledat ničeho jiného (byť k tomu probuzené emoce z prvotního prozření lákají), pouze důsledně sledovat tento cíl.
P.
ps. - Nedělej druhým co nechceš aby se stalo tobě - toť celý zákon. Zbytek nech na "životu".

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

udo | 28.09.2014

Trochu upresním:

1. Morálka
2. Miera chápania
3. a disciplína myslenia, schopnosť riadenia.
Každý z faktorov je bez druhých dvoch neBezpečný.

Myslíš to isto dobre, no
ľudia od priRody pozitívne myslia
i harmóniu strojenia sveta rozvíjať majú,
a status quo, báť sa "zhrešiť", toťsmrť je istá..

"Dělej druhým to, co chceš, aby jiní dělali tobě."

Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 29.09.2014

zdravim ve spolek, vnitrne citim, ze je to jiste ta spravna cesta, otazkou je, zda je technicky mozne, aby touha moralizovat se, chapat atd. zvitezily u vetsinove spolecnosti nad pozlatkem a materialismem...
... kdyz uz jsem pouzil tu analogii husitske revoluce, tak mam pocit, ze "predevsim" slo o myslenku a prave moralni a pravdivy pristup k zivotu, nez o touhu drancovat a zabijet lidi... bohuzel to dopadlo tak, ze amoralita a tehdejsi globalizator - cirkev, nevedela si rady, co s temito obrovsky duchovnimi, nicmene kacirskymi lidmi delat - inu, usporadame krizackou vypravu, neslychana vec - jeste, kdyz byla odrazena, srdce mi blahem tepe, kdyz si predstavuji, pri psani tohoto clanku, atmosferu a nadseni te doby. technicky si proste neumim predstavit, zda takove obrozeni je vubec mozne bez nasili, a ted se nebavim o sireni nasili, ale obudouci obrane sve obrozujici myslenky...
... samozrejme, ze citim take, ze nasilim nekomu nutit, co ma delat, jak ma premyslet a jak zit, k pramalemu vysledku povede.. navic se mi to bytostne prici...
***
placeni nehostu na zachodcich: moralni vyvoj muze v tomto pripade vypadat takto..
1: vycuram se jako host... zamyslim se a nezaplatim, protoze nikdo nekontroluje, zda jsem hostem ci nehostem
2: vycuran se a zaplatim, protoze mi svedomi rika ze je to spravne
3: vycuram se, svedomi mi rika ze bych mel zaplatit, ale prijde mi nemoralni, aby chtel nekdo platit, ze vykonavam svou biologickou potrebu (btw, kdybych byl majitelem tech wc, ja, tak by to byl muj pristup k veci vymesovani hostu i nehostu)

1 a 3 nezaplati
2 zaplati

kdo je nejmoralnejsi?

dekuji vikTor PROTI FSEM

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 29.09.2014

Každý člověk je do života vybaven svobodnou vůlí, jejíž způsoby uplatňování (morální či amorální) v konečném výsledku znamenají individuální formu transformace do další existence. To je primární. Ve hře je však i to, jak s touto svobodou nakládají ostatní, protože to vytváří dvě důležité interakce s individualitou:
1. vytváří to "kulisy" pro uplatňování mé svobody a ty mně v morálním přístupu k životu mohou podporovat nebo brzdit a 2. má individualita je pojem relativní/limitovaný, když víme, že skutečné lidské vztahy znají takové podoby jako - dal bych za druhého i život. K řešení těchto dilemat právě slouží míra našeho chápání a tkví v tom i důvod toho, proč máme být v životě proaktivní a nikoliv (po budhisticku) jen pasivně vysedávat v sámádhi.
ad. WC - nekomplikuj věci zbytečně. Morálně/správně se buď chováš a nebo ne. V tom nehledej míru. Morálka je binární, podobně jako těhotenství. Buď je anebo není. Pouze amorálnost může být gradovaná.
Řešení (nejen) s WC ? Nenechej se nikdy řídit druhými, máš vlastní myslivnu, svědomí a cíle a použil-li jsi WC - zaplať (udělej to správné - morální), ať už jsi host či nikoliv.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 29.09.2014

Dekuji za odpoved... Zvlastni je, ze neco takoveho presne citim, ale nejsem schopen to pojmenovat slovy...
... kazdopadne mam jednu dulezitou otazku... Je moralni "nucene transformovat" (zabit) velmi vygradovaneho amoralniho clvoka? pokud je to nemoralni, tak proc?
Ja osobne myslim, ze to amoralni neni...
dekuji v

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 29.09.2014

Zabít druhého (bližního svého) není nikdy správné, potažmo morální. Je nezbytné hledat jiná řešení jak terminovat jeho škodlivou činnost. Nejen proto, že nás odsudek nemusí být objektivně v pořádku. Každý se může změnit, obrácení Ferdyše Pištory je vždy možné a proto nemá nikdo ani právo takto definitivně situace řešit.
Chceš aby zabili tebe (z nějakých jejich důvodů, které jim - potenciálním vrahům - připadají dostačující, byť ty je neakceptuješ) ? Zajisté nechceš, proto čiň tak, aby tě to s velkou mírou jistoty nepotkalo. Dodržování zlatého pravidla přináší do života tolik hledané jistoty ohledně budoucnosti či její predikce. A omezení vlivu vygradovaného amorálního člověka na svůj život vezmi jako výzvu, jak jako myslící Člověk situaci (s nadhledem) vyřešit. A když se ti to podaří, můžeš zažít i trochu té oprávněné hrdosti na to, počítat se mezi Lidi.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 30.09.2014

Dekuji ti, Pe-tri, za to, ze reagujes na me myslenky. Tve reakce a protimyslenky jsou velmi obohacujici a vyzivne - pro me, predevsim ty predchozi.. Urovnal jsem si v sobe spoustu vhledu. Musim ale rict, ze v zasade nesouhlasim s tvou posledni thezi...
... na coz mam plne pravo, rekl bych - duvod je takovy, ze podle meho nazoru, jakozto individuality, mam plne pravo zhodnotit, kdy se jedna o zachovani meho vlastniho jsoucna vlastni a moralku, proti zlym vlivum okolim, okolnim osobam, riskuje tak, ze dojde ke konfrontaci a mozna i k me vlastni fyzicke likvidaci tim clovekem, s tim musim pocitat.. proto je me pravo tomuto predejit, nezli cekat - doufat, presneji - az se tento Ferdys Pistora zmeni a prekoleji na kolej "dobra" (meho ovsem osobniho dobra chapani * proto bych rekl, ze moralka rozhodne neni binarni*) ... mozna se budu transformovat o uroven nize, nicmene ma osobni moralka mi napovida, ze tim ochranim i jine potencionalni obeti. Mluvi o tom pan Koukolik, kdy jeden stupidni clovek dokaze dovest k zahube 100 konstruktivne premyslejicich lidi, bohuzel sila deprivantu a stupidne premyslejicich lidi ovlivnuje skupiny geometricky... a vzhledem k tomu, ze jsou to vetsinou psychopate, zenouci i sama sebe k zahube, nevidim jine cesty nez vynucene trensformace... a to vse, v zajmu dobra a moralky...

dekuji vikTor
PS: kdybych ti prisel zabedneny, tak asi jsem, a zlom tedy nade mnou hul, nebudu se ti divit :) treba se nekdy posunu do urovne toho, co naznacujes, a vse pochopim.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 30.09.2014

Faktem opravdovym totiz podle meho jest, ze morka je opravdu seznam ukolu napsanych na kuse papiru... Jde o to jaka autorita je ovsem napise a pak jakym zpusobem prosazuje jejich plneni. Pak se ovsem najde take skupina lidi, kteri tento seznam apriori, dodrzovat nebude.
Ale rozhodne neni moralka desatero prikazani, v kterem se uz v jeho samotne podstate mluvi o tom co NEsmis delat. Ani cesta co MUSIS delat neni ta spravna. .. Spravna cesta je, CO BYS MEL...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

.T | 30.09.2014

Dobre položené otázky v sebe skrývajú polovicu odpovede ...
Pri čítaní vašich príspevkov som si položil :
Prečo sa človek dostáva do situácie, kedy ( podľa jeho moralky ) musí niekoho zabiť ?

Čo robiť aby som sa do takýchto situácii nedosal ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 30.09.2014

Ja nejsem kazatel, abych rikal, co je spravne a co ne... ale myslim si ze..

A/ - dostane se do ni v situaci, kdy koliduje moralka (nebinarni ovsem) dvou oddelenych subjektu jinak premyslejicich - anebo nevedome, takze odpoved "protoze ... " neexistuje

B/ sedet na prdeli a nic nedelat, taxe clovek do takove situace nikdy nedostane...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 30.09.2014

alternativa A/ i B/ mutze vest ke smrti, k prikori, k nespravedlnosti, k silovemu jednani primitiva... ktereho se pak kazdy boji zabit.. protoze ma strach a pritom by poslouzil sem ostatnim, kdyby takovy "kokot" proste nebyl a vubec by nikdy nevznikl... omlouvam se za sve nehumanisticke nazory - pokud me vyloucite z tohoto fora - byt jedinim prispevkem, uz se nevratim a nebudu dal kazit vzduch .. mir vsem PROTI VSEM
vikTor

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

vikTor | 30.09.2014

alternativa A/ i B/ mutze vest ke smrti, k prikori, k nespravedlnosti, k silovemu jednani primitiva... ktereho se pak kazdy boji zabit.. protoze ma strach a pritom by poslouzil sem ostatnim, kdyby takovy "kokot" proste nebyl a vubec by nikdy nevznikl... omlouvam se za sve nehumanisticke nazory - pokud me vyloucite z tohoto fora - byt jedinim prispevkem, uz se nevratim a nebudu dal kazit vzduch .. mir vsem PROTI VSEM
vikTor

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

VikRor | 30.09.2014

...omlouvam se, jeste jeden prispevek, nez budu vyhosten...

clovek a jeho mozek, ta galaxie neznama, je proste stroj, zminil jsem pan Koukolika, je experimentalne dokazano, ze emoce se primo dotykaji lidskych usudku, bez ohledu na inteligenci, schopnost analogickeho nebo indukcniho mysleni, urcita kapacita je dana geneticky, nebo fyziologicky, ale velka mira vseobecneho nazoru je dana emocne - vychovatomicky... proto muze dojit i ke stretu dvou extremne moralne smyslejicich lidi, kteri v zasade maji premysleni stejne a pesto se zabiji mez sebou - zlikviduji - vynucene trenas- nebo metamorfuji... to je totiz to nejhohrsi, co determinuje "zanik" myslim, lidske rasy, nebo alespon spole-cnosti, jak ji dnes (i kdyz velmi pokrivene) chapeme...ted budeme jen pozorovat a "modlit se" hlavne za nase deti a vubec osoby, ktere milujeme, za to, aby opravdu energie byla zachovana a to krasne, co milujeme bylo pouze "premeneno" vneco jineho--
---
jedno co je ovsem jasne, a to vi clovek dobry i zly (nebot tento boj je kazdem v nas), je, co je PRAVDA a co pravda neni...
takze jedine, co je opravdu jedinecne je PRAVDA a fakta, ty jsou proste dana, vse ostatni je zakriveno emocemi a lidskym nazorem, protoze uz je sam o sobe zakriven a nejak determinovan - a to plati i o MORALCE - coz je v podstate neexistujici vyraz - PRAVDA je vic nez moralka
-
protoze ta je jen jedna, bez zakriveni a bud ji nekd vdet chce nebo nechce

dekuji
vikTor

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Pe-tri | 01.10.2014

V jednom s tebou souhlasím - šedivá je teorie, zelený je strom života. Možná že pokud bych se dostal do situace, kdy by platil tzv. vyšší princip mravní - slovy klasika: "vražda na tyranu není zločinem", tak bych taky byl pro vzít život tyranovi. Ale právě od toho, posoudit situaci objektivně, svědomitě a s invencí je naše pěstovaná schopnost Rozlišení.
Měj se fajn a snaž se hledat sofistikovanější řešení složitých životních situací. A rozhodně tě tady nikdo za tvé názory zatracovat nebude.
P.

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Ján | 03.02.2015

Petri

Trochu neskoro a alibistické je tvrdiť ("PS. - "Nedělej druhým co nechceš aby se stalo tobě - toť celý zákon. Zbytek nech na "životu"."), keď už ti niekto to zlo spôsobil.
Tu už ide potom v zmysle P.S.: len a len o statuskvo. A zrazu mizne tebou spomínaná morálka bez spravodlivosti. S pozdravom.
Slovienom, všetkým Slovanom a ich poznaniu zdar!

Re: Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Semínko | 24.08.2015

Doporučuji všem kdož se snaží pochopit současné složité světové dění navštívit www.dub.cz. Je tam krom mnohého k dispozici kniha Josefa Zezulky BYTÍ - životní filozofie v elektronické podobě zdarma a to v osmi jazykových verzích. Česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, rusky i hebrejsky. Není moc tlustá. Ve formátu A6 asi 180 stránek.

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Jana | 24.04.2017

To nemuze fungovat!!! Lide videli prilis bezpravi, nepotrestanou velezlodejinu ze strany "elit", jejich vlastizradu, za kterou se jim dostalo misto trestu odmeny...... To neni vychovne, naopak nas to znici, pokud nezajistime, aby byli vsichni skudci nalezite potrestani! Ti, co vladnou musi jit prikladem!!! Jen tak to muze fungovat. Tohle samozdrejme vedi a nikdy to dobrovolne neudelaji!!! Slouzi prece jen velkemu kapitalu a o lidi a o tento stat jim nikdy neslo. V jedne veci Havel nelhal, navazal na dilo E. Benese (rozbil republiku a odevzdal vse do cizich rukou). Dokud se buse ve skolach ucit, ze on a jemu podobni jsou hrdinove, tak moc sanci na nejakou pozit. zmemu nevidim! Tihle lide vytvari zakony a vladnou zemi a lidem, ktere zradili..... O jake moralce v teto sit. mluvite? Vzdyt se vam smejou i s tou jejich bankovni mafii

Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Kyborg | 24.09.2014

Pri pozrení do minulosti sú anglosaské národy rukou biblickej koncepcie, žijú s parazitovania a to efektívne (momentálne už skryto), viditeľné kolónie už nie sú IN. A to platí bez toho či si to morálnejší jedinci v tej civilizácii uvedomujú alebo nie.
Toto pohodlie u nich vytvorilo bludný kruh: menší sociálny stres = väčší konzum a "užívanie" života.

U slovanských národov GP nikdy nebude chcieť dopustiť menší sociálny stres. Spia tu moc nebezpečné matrice, ktoré sa našťastie i tak prebudia. Príklad družstvá, dŕžavy, lokálna decentralizovaná správa - centralizovaná len v určitých sférach, súdržnosť,...
Menší sociálny stres bude pomáhať ľudom venovať viac času na osobný rozvoj a to je už len krôčik od vplyvu na zlepšenie školstva.

Preto treba myslieť a emočne podporovať tie správne matrice a zvyšovať mieru chápanie aby sme čoraz efektívnejšie nabíjali ľudskému vývoju prospešné matrice. Ono sa to vráti už nám alebo naším deťom, čo je tá najlepšia investícia.

Podporovanie matríc je ako partnerský program.
Dávate jej vedome/nevedome svoj obraz nabitý emóciami dokedy nezačne vplývať na ďalších ľudí, ktorý ju začnú nabíjať a matrica vám potom vracia provízie za novú energiu v podobe realizovania hrubo-hmotných dejov, situácií, predmetov, zdravia.

Preto si treba dávať 2x pozor aké emócie púšťame k sebe z vonka, pretože tento princíp funguje i záporne úplne rovnako. Treba sa do seba zahľadieť pri prečítaní každej informácie a pozorovať stav mysle.

Ideálne je aspoň začať každý deň ďakovať za stav v ktorom by ste sa chceli nachádzať vy alebo malo vaše okolie a jeho obrazy sa začnú postupne vyostrovať a s tým začne stúpať i miera emócií.
Prajem zvyšujúcu mieru kontroly nad myšlienkami.

Hádam som to popísal dobre. :-)

Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

Paulo | 24.09.2014

Vyborne :)

Re: Re: Re: Re: Maličkostmi k morálnímu rozvoji

veronika | 28.09.2014

kyborgu -smekám...výborněěě

Přidat nový příspěvek