Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (3)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (3)

5.5.2018

předchozí část

 

3.3. «Kdo čteš, rozuměj»1:
dokonáno jest «milosrdenství chci a ne oběť»2

Ale řečené v kapitolách 3.1 a 3.2 Přílohy č. 3 ještě není vše, co je třeba vědět o záměně Kristova Učení vlastními výmysly „světového zákulisí“ těch let. Aby se věřící podstatou Kristovy Dobré zprávy – Evangelia Království Božího ve své mysli vůbec nezačali zabývat, bylo nutné jim poskytnout obsahově jinou představu o Kristově misi při jeho prvním příchodu. Je pochopitelné, že aby věřící uvěřili falešné věrouce, musela být nesporně tato Kristova mise prezentována jako nanejvýše ušlechtilá. A právě takové osvětlení Kristovy mise při jeho prvním příchodu obsahují body 2 – 7 Nicejsko-Kartaginského vyznání (symbolu víry) zavazující věřící věřit:

 

 1. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

 2. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

 3. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

 4. И воскресшаго в третий день по Писанием.

 5. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

 6. И паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.

 1. A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,který se zrodil z Otce přede všemi věky;

Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož vše je stvořeno.

 1. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

 2. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben.

 3. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

 4. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

 5. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a Jeho Království bude bez konce.

Lidé vyznávající věrouku historicky reálného křesťanství ve všech jeho modifikacích (počínaje katolicismem a pravoslavím a konče množstvím sekt zahrnujících v sobě i „mesiánské židy“ 3) jsou po dobu mnohých staletí přesvědčeni o tom, že Kristus přišel na Svět právě jen kvůli tomu, aby svým sebeobětováním se na kříži vykoupil hříchy lidí a spasil tak lidstvo (nebo přinejmenším ty, kteří této doktríně věří), a že svým vzkříšením dal lidem víru ve vzkříšení každého z nich v nadcházejícím věku – v království Krista, jež bude bez konce.

Avšak historie nás v ucelenosti známých faktů opravňuje tvrdit, že:

Věrouka o tom, že Bůh uložil Kristovi právě takovou misi, a že ji Kristus vyplnil, je svou podstatou urážlivou pomluvou Boha Milostivého Milosrdného.

Tj. Kristus nebyl ukřižován a tím pádem také nebyl vzkříšen, a vírou v takovou jeho misi nikdo zaručeně svou duši nespasí.

Proti řečenému může být vznesena námitka s odkazem na texty Nového Zákona, kde Matouš píše:

«Od té doby začal Ježíš oznamovat Svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si Ho vzal stranou a začal Ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane! To se ti nemůže stát!" Ale On se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi Mi z cesty, satane! Jsi Mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"» (Matouš, 16:21-23).

Jenže toto není stenografický záznam, ale evangelistovo převyprávění toho, co a jak si zapamatoval, tímto způsobem vyjádřil, co a jak sám pochopil.

Jsou to nesprávně pochopená a církvemi chybně vykládaná slova. A o tom, že se jedná pouze o popis jedné, přestože nejstabilnější možnosti průběhu událostí v mnohovariantním Božím předurčení a tedy, že se nejedná o nevyhnutelnou a jednoznačnou předurčenost Kristovy popravy Shora, svědčí skutečnost, že hlava 16 podle Matouše končí nenaplněnou předpovědí: «Někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna Člověka přicházejícího se Svým Královstvím.»

Podle našeho výkladu Ježíš mluvil o své nezlomné rozhodnosti splnit svou misi do konce nehledě na okolnosti, které plnění této mise vyvolává ve společnosti, s důvěrou přenechávajíce řízení těchto okolností bezprostředně Bohu. Je to vidět i z dalších událostí, o kterých informuje Nový zákon.

Podíváme se na popis událostí, jež předcházely zatknutí Krista v Getsemanské zahradě:

«Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil." Vzal s Sebou Petra a oba syny Zebedeovy4; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se Mnou!" Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče Můj, je-li možné, ať Mne mine tento kalich; avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš." Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se Mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." Odešel podruhé a modlil se: "Otče Můj, není-li možné, aby Mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se vůle Tvá." A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům Svým a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn Člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který Mě zrazuje!"

Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi» (Matouš, 26:36-47).

Popis stejné epizody od Marka, hl. 14:33-43, obsahuje stejné významné zvláštnosti, o kterých informuje i Matouš, a jejichž smysl – v našem chápání světa – vysvětlíme dále.

Stejná epizoda v popisu Lukáše, který sám sice nepatřil mezi Kristovy učedníky, ale písemně vyložil, jak on pochopil smysl toho, v co uvěřil z cizích slov, se liší od toho, co popsali Matouš a Marek, kromě mimořádné citové intenzity (Kristův pot kanul na zem jako krůpěje krve) i dost významným detailem, který se objevil v námětu Anděla z nebe:

«Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci Ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: "Otče, chceš-li, odejmi ode Mne tento kalich, ale ne má nýbrž Tvá vůle se staň." Tu se Mu zjevil Anděl z nebe a dodával Mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."

Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby Ho políbil, neboť takový jim dal znak: „Je to Ten, koho polibkem označím. Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna Člověka?"» (Lukáš, 22:39-48).

Teď si probereme samotnou epizodu a soustředíme se na dvě okolnosti.

První: Přestože trochu jinými slovy, předávají nám Matouš, Marek a Lukáš jeden a ten samý smysl: Ježíš vyzval své vyvolené apoštoly k modlitbě a varoval je, že nebudou-li se modlit společně s ním, nevyhnutelně upadnou do pokušení:

«Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé"» (Marek, 14:38).

Avšak i po tomto přímém a nedvojsmyslném varování před pokušením, po dvojnásobné prosbě, aby alespoň bděli v době, kdy on sám se modlí, našel Ježíš při svém návratu apoštoly, jak opět spí. Poté je podle informací od Matouše nechal v podstatě v jejich snění a polodřímotách5 a vzdálil se, aby se pomodlil potřetí.

V souladu se slovy samotného Krista, která se uchovala díky autorům tří „novoklevetních“ „evangelií“, apoštolů Petra, Jakuba, Jana, jejichž popisy událostí v Getsemanské zahradě se dostaly do kanonických textů Nového zákona, se po Kristově zatčení apoštolové stali obětí pokušení, stejně jako všichni ostatní „očití svědkové“ událostí, protože se odchýlili od navržené modlitby. A tím, že se nemodlili, když k tomu byli vyzváni, na nějaký čas vypadli z náboženství Boha, který existuje.

Tím, že se Kristem vyvolení apoštolové neúčastnili modlitby, nepřešli s ním nějakou hranici, kterou v modlitbě překročil on; zůstali svým vnímáním a chápáním světa součástí společnosti, ve které vyrostli, zaostali za Kristem na jeho cestě a ztratili jej.

Jejich svědectví o ukřižování a vzkříšení Krista by nebylo možné zpochybnit pouze v tom případě, že by se spoluúčastnili Kristovy modlitby, když je k tomu vyzval a varoval před upadnutím do pokušení.

Přijmout jejich svědectví poté, co zanedbali svou modlitbu s Kristem, by znamenalo, že si Kristus, když je vyzýval k modlitbě a varoval, že v opačném případě upadnou do pokušení, vymýšlel a lhal. Tato skutečnost, potvrzená v kánonu Nového zákona, že se apoštolové neúčastnili společné modlitby s Kristem, neumožňuje prohlásit následující Šalamounovo proroctví za jasnou lež nebo tvrdit, že se nemělo týkat Krista (Kniha moudrosti, hl. 2):

«Scestně uvažují ti, kdo si mezi sebou říkají: „Krátký a strastiplný je náš život a proti skonu člověka není léku, neznáme nikoho, kdo by unikl z podsvětí. Bez svého přičinění jsme se narodili a potom budeme, jako bychom nikdy nebyli; dech v našem chřípí je jako dým a slovo jako jiskra při tepu našeho srdce. Když zhasne, tělo se rozpadne v popel a duch se rozplyne jako lehký vánek; i naše jméno bude časem zapomenuto a nikdo nevzpomene na naše činy; náš život se rozplyne jak stopa po obláčku, rozptýlí se jako mlha zahnaná paprsky slunce, sražená jeho teplem. Neboť náš život je jako pomíjivý stín, není možno odložit svůj skon: protože je zpečetěn, a nazpět nepřijde nikdo. Nuže tedy, užijme zde dobrých věcí, chopme se všeho stvořeného rychle jako v mládí. Opatřme si hojně vybraného vína a vonných mastí, ať nám neujde žádný jarní květ života; ověnčeme se poupaty růží, dříve než zvadnou; nikdo z nás ať se nestraní našich radovánek, co na tom, když zůstanou následky naší bujnosti, vždyť to je naše právo a takový náš los. Deptejme chudého, i když je spravedlivý, nešetřme vdovy, nemějme ohled na šediny starce ve vysokém věku. Naše síla ať je zákonem pravdy; neboť co je slabé, ukazuje se být bez užitku.“ (vyčlenili jsme v citaci: Bůh není v síle, ale v Pravdě!)„Počíhejme si na spravedlivého, k ničemu nám není, jen se protiví našim činům a vytýká nám prohřešky proti zákonu (vyčlenili jsme v citaci: Boží předurčení bytí je nejvyšší zákon), viní nás ze zrady na našem vychování; honosí se, že došel poznání Boha, a sám sebe nazývá synem Hospodinovým; stal se obžalobou našeho smýšlení. Je nám na obtíž i jenom na něj pohledět (vyčlenili jsme v citaci: vzpomeňte si na Piláta, kterému pohled na Ješuu vyvolával bolest hlavy), protože jeho život se nepodobá životu druhých a odlišné jsou cesty jeho: má nás za zvrhlé a vyhýbá se našim cestám jako nečistým, blahoslaví smrt spravedlivých a vychloubá se, že jeho otcem je Bůh. Pohleďme, zda jsou jeho řeči pravdivé, a přezkoumejme, jak to s ním nakonec dopadne6; neboť jestliže tento spravedlivý je Božím synem, Bůh ho ochrání a vytrhne ho z rukou protivníků. Vyzkoušejme ho tupením a mučením, ať poznáme jeho mírnost a přesvědčíme se o jeho trpělivosti; odsuďme ho k potupné smrti, zda dojde zastání, jak říká“» (Kniha moudrosti, 2:1-20).

Po těchto slovech scestně uvažujících zloduchů Šalamoun informuje o následcích úkladů o Kristův život:

«To zamýšleli, ale důkladně se zmýlili; neboť je zaslepila jejich zloba, a nepoznali Boží tajemství (vyčlenili jsme v citaci) nepočítali s odměnou za zbožnost a nevážili si poct, jakých dojdou bezúhonné duše. Bůh totiž nestvořil člověka k tlení, ale učinil ho obrazem Svého věčného bytí, ďáblovou závistí však vešla do světa smrt, a kdo patří k němu, zakusí ji» (Kniha moudrosti, 2:21-24).

Přestože Šalamoun přímo používá termín „Boží syn“, tak křesťanské církve a jejich věrozvěsti k prvnímu Kristovu příchodu toto proroctví nevztahují. V důsledku toho jsou v pravopisu ruskojazyčné pravoslavné Bible v tomto úryvku slova „Boží syn“ a příslušná zájmena uváděna s malými písmeny místo velkých, jako to bylo přijato uvádět v Novém zákoně. Budeme-li se držet stejných pravopisných principů jako v Novém zákoně, nezbývá, než přijít k závěru:

Že jde o proroctví týkající se Krista. Šalamoun předpovídá Boží tajemství před scestně uvažujícími zahrávajícími si s Kristovou popravou.

Neúčast apoštolů v modlitbě s Kristem neumožňuje zavrhnout jako lživé ani přímé – jednoznačné – koránské svědectví o nanebevstoupení Krista, které předešlo jeho ukřižování:

«Však nikoliv, oni jej (Ježíše) nezabili, ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo; a věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění (tj. nesouhlasí s koránským svědectvím), jsou vskutku na pochybách o něm; a nemají o tom vědomosti žádné a sledují jen dohady (v překladu G. S. Sablukova: „řídí se pouze úsudkem“). A nezabili jej určitě (G. S. Sablukov: „to je jistě známo“), naopak Bůh jej k Sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný (v překladu I. Ju. Kračkovského: „veliký“), moudrý! A věru není nikdo mezi vlastníky písma, kdo by v něj neuvěřil předtím, než zemře - a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem!» (Korán, súra 4:156, 157, tučně jsme text zvýraznili my).

Kdyby se apoštolové účastnili modlitby, ke které je vyzýval Kristus, nacházeli by se v jiném naladění své psychiky a smyslových orgánů a viděli svět jinýma očima. Jejich svědectví o dalších událostech by potom bylo obsahově jiné, takže by se lišilo od toho, které známe z textů kánonu Nového zákona.

Jestliže někdo z věřících „novoklevetním“ církvím trvá na tom, že s ohledem na svědectví apoštolů o událostech zatčení Krista nemá ani ten nejmenší význam, zda se modlili společně s Kristem nebo ne, ať si dá tu práci a vysvětlí: Proč se modlí on sám? Zda cítí nějaký rozdíl ve svém naladění a konání, zaprvé po upřímné a poklidné modlitbě a zadruhé, jestliže se kvůli své zapomětlivosti, lenosti, nebo z jiných důvodů nepomodlil, či svůj rituál odbyl ve spěchu? A jestliže z jeho pohledu není v lidském životě žádný rozdíl v tom, zda se člověk modlí či ne, tak v čem se tedy mýlí otevření ateisté, kteří přímo odmítají, že by se lidé museli modlitbou obracet k Bohu, aby v životě každého jednotlivce a celé společnosti vše probíhalo v Pravdě-Skutečnosti? A proč je tedy v případě apoštolů nutné dělat výjimku a trvat na tom, že když se nemodlili, tak to zůstalo bez jakýchkoliv následků, že neupadli do pokušení a jejich svědectví jsou stejně pravdivá, jako kdyby se byli modlili?

Kromě toho, souhlasíme-li se svědectvím apoštolů o událostech po zatčení Krista, musíme potom také přiznat, že Kristova výzva, aby se apoštolové modlili, a jeho varování o upadnutí do pokušení byly buď vědomou lží, nebo prázdnými slovy. Při takovém přístupu k tomu, zda modlitba proběhla či ne, „novoklevetní“ církevníci v podstatě nehlasně říkají, že Kristus byl pokrytec, který Bohu nevěřil a dosvědčují tak svou vlastní nevíru Bohu, a skrytě popírají pravdivost Božího slibu předaného lidem Kristovým prostřednictvím:

«Mějte víru Bohu, neboť vpravdě pravím vám, že kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrhni do moře“ a nebude pochybovat v srdci svém, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude mít vše, co řekne. Proto vám pravím: Věřte, že vše, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít» (Marek, 11:23, 24).

Druhá okolnost přímo souvisí se smyslem Kristovy modlitby, jak o něm v tom hlavním jednoznačně píší Matouš, Marek i Lukáš, přestože v jejich interpretaci existují i smyslové odchylky, ke kterým se vrátíme později:

«Abba, Otče, Tobě je všecko možné; odejmi ode Mne tento kalich; ale ne, co Já chci, nýbrž co Ty chceš» (Marek, 14:36).

Z těchto slov je možné si vyvodit, že:

 • Ježíš vůbec nepochyboval o tom, že Všemohoucí, Dobrotivý Tvůrce a Všedržitel – Bůh, který existuje, může ve Všehomíru, který sám stvořil, vše spravedlivě uskutečnit podle Svého blahého Předurčení;

 • Ježíš byl připraven upřímně splnit misi v Božím Záměru, kterou si sám předsevzal, ať už by byly okolnosti, které by ji doprovázely nebo vznikaly v důsledku jejího plnění jakékoliv, a nepokoušel se svévolně se odchýlit od plnění Záměru; neměl v úmyslu vzdát se křesťanské etiky a využít ve vztahu ke svým oponentům své schopnosti (mnohokrát převyšující i tu nejbujnější fantazii jakéhokoliv vojensko-silového úřadu) v mezích Božího dopuštění. Ve své podstatě byl Ježíš stejně jako vždy (což se nedostává absolutní většině lidí) i v Getsemanské zahradě v harmonii s Bohem a věřil Mu, přestože všemi svými smysly i nadsmyslově cítil, že algoritmika kolektivní psychiky té společnosti, do které přišel, pracuje na zamezení jeho mise, a že se ve své stávající kvalitě – jako světec v celé dokonalosti lidské důstojnosti – nemůže stát její součástí.

S ohledem na tyto dva fakty, jednoznačně vyjádřené v kánonu Nového zákona, je bez významu, jaký názor na osobu Krista je pravdivý: zda je hypostasí „trojjediného Boha“, což církve z doby po Nicejském koncilu přímo prohlašují ve svém Symbolu7/Vyznání víry; „Božím Synem“, a smysl těchto slov si nikdo ze smrtelníků v tomto světě nedokáže správně vyložit už jen kvůli tomu, že kategorie „syn“ a „otec“ jsou vlastní současnému lidstvu, které v nich vidí především návaznost smrtelných pokolení v životě společnosti, což s ohledem na život světa nesmrtelných není případné; či zda byl Ježíš člověkem, který nebyl Bohem ani „Božím Synem“, jak o něm konkrétně informuje koránské Zjevení, s čímž souhlasí i mnozí, kteří se neřadí k vyznavačům historicky reálného islámu8.

A je tomu tak proto, že v případě každé z těchto možností jsou Ježíš a Všemohoucí Bůh, kterého církve uznávající dogma „Svaté Trojice“ nazývají „Bohem Otcem“, různými osobnostmi s charakteristickými osobitostmi odlišujícími každou z nich od všech ostatních; se svobodou volby linie svého chování a se svobodnou vůlí uplatnit moc, která je jí vlastní. Jinými slovy, navzdory všem vzniklým okolnostem nic nebránilo Bohu („Bohu Otci“) odpovědět na Kristovu modlitbu („Boha Syna“) v souladu s jejím smyslem. Ti, kteří se s oblibou odvolávají na Boží Předurčení, by si měli uvědomit, že Předurčení je v jeho ucelenosti a detailnosti známo pouze tomu, kdo jej předurčil: všichni ostatní znají pouze jeho fragmenty, které jsou navíc mnohdy namíchané s vědomou lží, ke které sami zůstávají neteční.

A to nás vede k otázce: A víme my vůbec, co si ve skutečnosti přeje ta Všemohoucí – všemu nadřazená bytost v celé Své plnosti a dokonalosti? Jednoznačná odpověď na tuto otázku je známa přinejmenším na nevědomé úrovni každému, kdo si alespoň jednou přečetl Nový zákon:

«Kdybyste věděli, co znamená: „Milosrdenství chci, a ne oběť“, neodsuzovali byste nevinné (Matouš, 12:7); Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Matouš, 9:13).

Navzdory tomuto faktu, všem jednoznačně oznámenému z úst samotného Krista, trvají „novoklevetní“ církve jeho jména na tom, že Bůh si vybral „oběť smíření“9, a odsoudil ve Svém Předurčení bytí Všehomíru nevinného světce k popravě pro uspokojení nespravedlivých, kteří se rozhodli pokoušet Boha, který existuje, a umožnil tak všem hříšníkům vykoupit své hříchy krví světce10 místo toho, aby si pěstovali spravedlnost sami v sobě? A po tomto falešném nařčení tyto církve poučují lidi o tom, že Bůh je Láska?

Jestliže je Bůh Všemohoucí Láskou, je Láskou i k Ježíši. A ve Všehomíru neexistuje nikdo a nic, co by dokázalo zabránit Všemohoucímu Bohu, který existuje, s láskou odpovědět na Kristovu modlitbu v Getsemanské zahradě v plné shodě s jejím všeobecně známým smyslem, aniž by přitom připravil lidstvo o spásu v pravém smyslu toho slova. A nic ve světě nesvědčí o tom, že by Všemohoucí jednal jinak a podpořil tak Svým Záměrem nespravedlivé pokoušející Boha a zahrávající si s Kristovým životem.

Jenže o faktu odpovědi Všemohoucího na Kristovu modlitbu k Němu, Kristovi, jež Mu bezmezně věřil, neměl kdo svědčit, protože: ti apoštolové, kteří by to mohli udělat; kteří byli vyzváni k modlitbě právě kvůli tomu, aby to udělali, místo toho, aby zůstali vzhůru a modlili se, upadli do snění. A proto se oni sami, stejně jako všichni ostatní „očití svědkové“ událostí, stali hřešícími oběťmi své nevíry bezprostředně Bohu, který existuje, stali se oběťmi pokušení svou vírou v „staroklevetní“ písma a v učení o pravdivosti Izajášova proroctví; Šalamoun pro ně byl pouze „učeným králem“, ale už ne učitelem od Boha, který existuje, ani Jeho vyslancem ke všem lidem; a vzhledem k tomu, že byli součástí davu, považovali za správné nezamýšlet se nad smyslem slov jeho ponaučení, která jejich pastýři nezařadili do kánonu svatého písma.

A proto „evangelista“ Jan, zlatoústý ve své záludnosti, který byl figurkou „světového zákulisí“ a jedním z Kristových poručníků při jeho prvním příchodu, přechází mlčením epizodu Kristovy modlitby a skutečnost, že se s ním apoštolové v Getsemanské zahradě nemodlili. Jan tuto epizodu přechází mlčením proto, že svým jednoznačným smyslem a nabídkou bezvýhradné víry Bohu, který existuje, rozmetává všechny zlovolně zkonstruované věrouky „novoklevetních“ kultů v chápání světa každého, kdo věří na základě svého svědomí přímo Bohu, a neuzavírá se před Bohem prostřednictvím lidmi stvořeného písma potlačujícího hlas svědomí. Jan nebyl tak hloupý, aby nechápal životní smysl událostí z Getsemanské zahrady, jen záludný a proto píše:

«…odešel Ježíš s učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, kam vstoupil On i Jeho učedníci. Také Jidáš, který Ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se Svými učedníky často býval. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co Ho má potkat, vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?"» (Jan, 18:1-4).

Podle Jana je to tedy tak, že se odehrála tajná večeře, na které Ježíš dal svým učedníkům poslední naučení; potom odešel se svými vyvolenými učedníky za potok Cedron na místo, kde byla zahrada; co se tam dělo (z Janova hlediska prý milovaného Kristova učedníka) čtenář vědět nemá; a k tomu místu potom Jidáš, do kterého vstoupil satan11, přivedl „zásahovou jednotku“, která zatkla Krista, jež byl následně odsouzen a popraven (aby „se vyplnila Písma proroků“ 12: a konkrétně Izajáše) a nakonec byl prý vzkříšen.

Pro potvrzení právě této verze průběhu událostí byl do původně ústní věrouky, následně písemně zaznamenané Lukášem, který sám očitým svědkem epizody v Getsemanské zahradě ani následných událostí nebyl, do námětu začleněn „Anděl z nebes“, který Kristovi „dodával sílu“, aby se ti, kteří uvěří, nezačali ptát, zda Všemohoucí na Kristovu modlitbu odpověděl a jestliže to udělal, tak jak? Věřte: odpověděl, poslal anděla z nebes, ale té číše utrpení připravované pro něj nespravedlivými ho nezbavil.

Tato osobitost Lukášova textu vypovídá o tom, že tvůrci ústní verze věrouky, kterou Lukáš písemně zaznamenal, i první křesťané, kteří i když neviděli a nechápali následky Kristovy modlitby, přesto hluboce pociťovali rozdíl mezi tím, zda se pomodlí či ne. Aby tedy zamezili „nemístným“ otázkám, autoritativní autoři-šiřitelé ústní tradice předkládali věřícím tu věc tak, jakoby Bůh, který existuje, v této epizodě nejen dopustil konání těch zločinců, ale byl v něm s nimi dokonce zajedno, neboť přece plnili Jeho Předurčení. A to je hanlivá pomluva Boha, který existuje.

Výše uvedené neshody ve vyprávění o událostech v Getsemanské zahradě mezi Matějem a Markem na straně jedné a Lukášem a Janem na straně druhé zaprvé znamenají, že Jan (jeden ze synů Zebedea) ukrýval Pravdu-Skutečnost, která ho usvědčovala, a pokoušel se vydávat za někoho, kým ve skutečnosti nebyl; a zadruhé to znamená, že Lukáš čestně zapsal zlovolně překroucenou verzi událostí šířenou ve společnosti.

Mravně-eticky významné neshody však existují i u Matouše a Marka (přinejmenším v překladech z textů do moderního ruského jazyka), ve kterých se projevila mravně podmíněná odlišnost jejich víry. Smysl getsemanské Kristovy modlitby Matouš sděluje slovy:

«…Otče můj, je-li možné, ať Mne mine tento kalich; avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš» (Matouš, 26:39).

Smysl té samé modlitby Marek tlumočí jinými slovy:

«…Abba, Otče, Tobě je všecko možné; odejmi ode Mne tento kalich; ale ne, co Já chci, nýbrž co ty chceš» (Marek, 14:36).

V podání Matouše slova „je-li možné“ vyjadřují pochybnost o všemohoucnosti Nejvyššího Boha v Jeho konání ve Všehomíru, neboť při užití obratu „je-li možné“ se vždy rozumí, že není vyloučeno, že to možné není. V podání Marka (který byl tajemníkem apoštola Petra a psal podle jeho vyprávění) slova „Tobě je všecko možné“ vylučují jakékoliv pochybnosti o všemohoucnosti Boha.

Druhá část fráze v podání Matouše: „avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš“ odmítá pochybnosti o všemohoucnosti Boží, neboť se jí rozumí, že Bůh ví, jak zachránit světce ze smrtonosné situace, která okolo něho vznikla při plnění Božího Záměru, způsoby vycházejícími za hranice lidské představivosti, neboť Bůh nemůže chtít a předurčovat nespravedlnost. Druhá část fráze v předání Marka: „ale ne, co Já chci, nýbrž co ty chceš“ – kromě všeho jiného co chce a může chtít Bůh, připouští i tu možnost, že si může přát i popravu světce. V nevyřčených předpokladech a vyhlášeních o Jeho neomezené všemohoucnosti se vytrácí ta okolnost, že skutečně musí existovat skutky, které jsou pro Boha nemožné z mravně-etických příčin, neboť v opačném případě by se Bůh mravně-eticky ničím nelišil od démona, jehož principem je ničím neomezovaná svévole, jenom by každého jednotlivého démona i všechny dohromady převyšoval svými mocenskými možnostmi. A na tu okolnost, že Bůh sám Sobě vymezil mravní principy, přímo poukazuje Korán:

«On Sobě milosrdenství jako povinnost předepsal…» (súra 6:12).

To vše podle našeho názoru vypovídá o tom, že lépe se k sobě hodí začátek fráze v podání Marka a její ukončení v podání Matouše:

«…Abba, Otče, Tobě je všecko možné; odejmi ode Mne tento kalich» (v podání Marka); «avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš» (v podání Matouše).

Je pochopitelné, že se ve své modlitbě Kristus snažil její smysl vyjádřit tou nejvhodnější volbou slov, avšak s ohledem na tlumočení jeho slov v textech Matouše a Marka se musí každý čtenář sám rozhodnout, kdo z nich a v čem konkrétně je blíže Pravdě-Skutečnosti, neboť oba na základě svých mravně podmíněných představ o Bohu a Jeho vztahu ke stvořenému Všehomíru a subjektům v něm žijícím, vyjádřili svými slovy obrazné představy svého vnitřního světa o událostech, jejichž očitými svědky, jak vyplývá z textu Nového zákona, Matouš ani Marek nebyli: Kristus je nevyzýval k modlitbě v Getsemanské zahradě.

To vše však není žádným důmyslným spletencem roztříštěných případů. „Světové zákulisí“ je starší než současná globální civilizace, neboť přežilo katastrofu minulé globální civilizace, která té naší předcházela (viz kapitola 8.2 tohoto kurzu). Je jednou z těch sil, jež se po skončení té katastrofy ujaly mise civilizovat lidstvo, které po ní zdivočelo. Globální historický proces současné civilizace byl od samého počátku řízený, tj. civilizátorská mise „světového zákulisí“ sledovala zcela určité cíle: obnovit způsob života minulé globální civilizace, který jí vyhovoval, s přísným rozdělením lidí obývajících planetu na pány a otroky na základě klanově-rasového základu.

Po celé dějiny současné civilizace „světové zákulisí“ řídilo společnosti na základě dávkovaného šíření znalostí a subkultur v jeho jednotlivých vrstvách, které některým lidem umožňovaly osvojit si ty či ony (z hlediska davu) nadřazené schopnosti. V důsledku toho se lidé s menšími znalostmi a dovednostmi dostávali do závislosti na těch, kteří toho znali a uměli více než oni a samozřejmě této skutečnosti zneužívali.

Po celá tisíciletí „světové zákulisí“ budovalo kvůli rozšiřování a udržování tohoto řádu systémy zasvěcení pronikající do všech oblastí života společnosti, aby jejich prostřednictvím shromažďovalo i rozšiřovalo různorodé informace, a mohlo tak společnost řídit. (Této tématice se věnuje hlava 10 tohoto kurzu).

Tento globální systém řízení přetrval až do našich dnů a naši současníci mohou pozorovat jeho obnaženou a pro mnohé přitažlivou část v podobě systému vědeckých hodností a titulů (bakaláři, magistři, kandidáti a doktoři věd, členové korespondenti a akademici), uměleckých svazů, politických stran, církevních hierarchií a dalších podobných společenských korporací s množstvím řadových členů, ze kterých si mnozí přejí dosáhnout vyššího postavení na hierarchickém žebříčku zasvěcení. A kromě toho existují i systémy zasvěcení, o kterých společnosti nic moc nevědí, neboť jejich činnost je před nimi utajována, takže v tom lepším případě svou činnost nijak nezviditelňují a v tom horším o ní šíří vědomé lži.

Ve všech takových korporacích kultivovaných „světovým zákulisím“ se vyšší hierarchové staví mezi každého člověka a Boha, neboť požadavek dodržovat korporativní etiku a disciplínu (zdaleka ne ve všech případech spravedlivou/pravověrnou), vyžaduje od člověka, aby potlačoval hlas svého svědomí, vzdal se svobody volby a podřídil svou vůli výše stojícím hierarchům místo toho, aby se řídil vlastním upřímným chápáním cest a způsobů dosahování spravedlnosti/pravověrnosti.

Proto žádné, a to bez jediné výjimky, náboženské a světské hierarchie netvoří v kultuře lidstva Boží dílo, neřídí se ve svém jednání Boží milostí, a působí pouze v mezích Božího dopuštění.

Zákulisní pohlaváři a šéfové hierarchií to vždy věděli, proto takové historické a náboženské události jako je odedávna očekávaný příchod Mesiáše – osvoboditele lidstva od jejich útlaku – nemohli ponechat volný průběh, a v podstatě přenechat Boží vůli, jejíž realizaci na Zemi vzdorují a aktivně čelí13. Z analýzy života Kumránské komunity (druhé století před n. l.), o jejímž způsobu života víme ze svitků nalezených v jeskyních nedaleko Mrtvého moře v roce 1949, vyplývá, že v jejím případě šlo o „polygonová cvičení“ na téma „Odražení „vpádu“ vyslance Všemohoucího na záležitosti „světového zákulisí“ a opatření kompenzující škodu způsobenou tímto vyslancem a Bohem“. Šlo o cíleně realizovaný experiment modelující fungování nového egregoriálního kultu – systému sociální magie budoucího historicky reálného „křesťanství“ – v podmínkách, které měly vzniknout poté, co:

 • společnost pod vlivem hierarchií „světového zákulisí“ odvrhne Krista-Mesiáše a neosvojí si tak věrouku, kterou zvěstoval;

 • „světové zákulisí“ překroutí Kristem zanechané učení (jak bylo ukázáno v kapitolách 3.1 a 3.2 Přílohy č. 3), rozvine jeho kult a zabrání tak následujícím pokolením, aby si mohla osvojit Pravdu-Skutečnost, kterou zde Kristus-Mesiáš zanechal.

Po celé dějiny „světové zákulisí“ kultivovalo různorodé jógy a magii jako prostředek nadvlády nad davem a k zajištění převahy svých představitelů nad obyčejnými lidmi. Kromě toho „světové zákulisí“ ve své činnosti naráželo i na spontánní proroky a mágy, kteří měli z různých důvodů nadprůměrné znalosti a schopnosti, jež v řadě případů dokonce překonávaly znalosti a schopnosti legitimních zasvěcených hierarchů. Antisystémová – z hlediska „světového zákulisí“ – činnost těchto „lidových všeumělů“ nutila jeho představitele vypracovávat způsoby ovládnutí těchto spontánních proroků a mágů, aby mohli tyto lidi i jejich schopnosti využívat pro své vlastní cíle.

Nezávisle na tom, jaký postoj k tomu zaujímali sami, z milosti Boží, spontánní proroci, literatura „světového zákulisí“, která je dnes široce dostupná všem čtenářům, nám tvrdí, že všichni skuteční proroci včetně Krista s hierarchiemi postavenými na zasvěcení spolupracovali, byli k nim loajální, a jestliže někdo z nich padl za oběť, tak to bylo pouze v důsledku řádění „živelného“ davu, nebo kvůli nějaké nelegitimní „černé lži“, která se protivila Božímu Záměru, ale vůbec ne v důsledku činnosti legitimních systémů zasvěcení: v biblické civilizaci konkrétně zednářství.

Jenže Ježíš odmítnul přijmout administrativní moc nad všemi královstvími pozemskými, kterou mu ďábel nabízel14. V důsledku toho nebyla legitimní spolupráce možná, a proto „světovému zákulisí“ nezbývalo než se ho buď zbavit, nebo se ho pokusit využít pro své cíle navzdory jeho záměrům a vůli. Ve skutečnosti pohlaváři „světového zákulisí“ neměli snahu Krista zabít, protože zbavit se takového nepohodlného spontánního proroka bylo – z hlediska „světového zákulisí“ – možné uskutečnit kdykoliv ve společnosti, která byla plně pod jejich kontrolou, zatímco využít ho ve svých cílech navzdory jeho záměrům a vůli, by pro ně znamenalo daleko lepší kšeft. Na to však potřebovali nejen ovládat situaci a rozvinutou kulturu řízení davu administrativními způsoby, ale také prostředky sociální magie, a kromě toho všeho ještě mít i démonickou fantazii nezbytnou k vypracování příslušného scénáře, který by umožňoval, aby ho samotné pasené ovce nevědomě realizovaly vlastníma rukama.

„Světové zákulisí“ mělo i scénář ke zkrocení Krista a jeho zavlečení do realizace svých plánů s globální civilizací. Cílem nebylo Krista zabít, jak to davu předkládají biblické zkazky, ale zneužít jeho život ve svých zájmech. K tomu by se „světovému zákulisí“ nejlépe hodilo udělat z Krista Antikrista a vynasnažit se ho v rámci možností přeměnit v sobě podřízeného biorobota-zombie (takové postupy jsou známy odpradávna, nejen v kultuře Vúdú).

Proto bylo rozhodnuto, že davu bude předvedena zdánlivě očividná poprava Mesiáše: tj. bylo rozhodnuto vynést z chrámu ven a uplatnit vůči davu jednu z praktik zasvěcení – mystérium „zabití a vzkříšení boha“, která je jmenovitě známa například z praxe zasvěcení kultu Osirise v Egyptě. Kristus měl po své zdánlivé popravě a následném vzkříšení získat v očích davu jedinečnou zázračnou pověst vzkříšeného „bohočlověka“. Dav očarovaný „zázrakem“ je snadno možné dostat tam, kam potřebujete, a on potom sám povede krále-světce Mesiáše „bohočlověka“, který mu byl takto dán, k cílům vytyčeným mu „světovým zákulisím“. A v této algoritmice umělého vybuzení živelných procesů v davu byla Kristovi vymezena role vůdce, pozemského krále, tj. v podstatě Antikrista15, a nejspíše řízeného biorobota-zombie.

Na takové ďáblovy úklady, jak zneužít těl svatých k výrobě zombie, najdeme v Novém zákoně jednu narážku:

«A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Ať zapoví ti to [český ekumenický překlad: Potrestej tě] Hospodin» (List Judův, 1:9).

Nač potřeboval tělo zemřelého Mojžíše? Jeho nejefektivnějším využitím je v satanismu dát mu příkaz v magickém zaříkání: „Naplň se vůlí mojí a obcházejíce moře i země dělej dílo v podobě své.» V tom případě, který popisuje apoštol Juda, dosáhl Mojžíš své autority ve společnosti za svého života; životní návyky i paměť jsou v mnohém zapsány ve strukturách těla, uchovány zůstanou i některé vazby s egregory lidstva, ale chybí v něm duše, která odletěla k Bohu i se svými mravními měřítky, svobodou volby a vůlí. To znamená, že ovládnutí těla, doplňujete-li mu energii a obnovíte v něm jakousi „fyziologii“, otevírá možnosti využívat jej podle svého vlastního uvážení. Ale archanděl Michael vyřkl: „Ať ti to Hospodin nedovolí“, takže bylo nutné vzdát se záměru využít Mojžíšovo tělo a začít se připravovat k ovládnutí okolností a zombifikaci Krista.

Ale pro zaručení úspěchu tohoto scénáře nesměla plánovaná zdánlivá poprava vést ke skutečné smrti. Kvůli tomu se „světové zákulisí“ a jeho nástroj – nejvyšší kněžstvo – potřebovalo vyhnout předpokládané popravě podle židovských zákonů – ukamenování, po které by jim zbylo rozbité, znetvořené tělo, které je velmi těžké vrátit k životu prostředky medicíny i magie, a už vůbec ne v plném zdraví. Pro realizaci imitace smrtelné popravy se více hodilo ukřižování, které nevede k těžkému poškození těla, obzvláště není-li popravovaný přibit ke kříži hřeby, ale pouze přivázán provazy.

Hřeby byly při ukřižování využívány jako jeden ze způsobů jak prokázat popravovanému „milosrdenství“, neboť zkracovaly dobu jeho utrpení díky otravě a celkové ztrátě krve z ran způsobených hřeby. Popravovaný tak rychleji ztrácel vědomí a umíral; ti, kteří byli ke kříži pouze přivázáni, trpěli dlouho a umírali na dehydrataci a úžeh ze slunečního žáru, přičemž se po celou tu dobu nacházeli v pozici, která je pro lidské tělo nepřirozená, ve které je jejich svalstvo navíc připravovalo o sílu svými marnými konvulzemi a působilo tak další muka. Navíc železo bylo v těch dobách relativně drahé a ukřižování bylo v Římském impériu masově využívaným typem popravy: z toho plyne, že železo bylo možné jinde využít užitečněji. Proto se také obvykle při ukřižování používaly provazy a ne hřeby. Vyobrazení, které v církevní tradici převládá, je v rozporu se způsoby této popravy: tělo s dlaněmi a chodidly probitými hřeby není prověšeno, ale přiléhá ke kříži16.

Ukřižování prostřednictvím provazů nezanechává těžké tělesné rány, a proto bylo pro imitaci „smrti – vzkříšení boha“ nejvhodnějším typem popravy. Je-li člověk, který již jakoby zemřel, z kříže sňat včas a je mu poskytnuta lékařská pomoc, zůstane zaručeně na živu.

Možnost podobného oživení potvrzuje svědectví Josepha Flavia, který ve své Židovské válce informuje o tom, že po potlačení židovského povstání (jež začalo v roce 65 našeho letopočtu) byli mnozí z jeho účastníků odsouzeni k reálnému – smrtonosnému – ukřižování. Poté, co je Josephus Flavius, který se v té době již uchytil u římského velitele Flavia Vespasiana17, obešel, našel na křížích tři ze svých bývalých známých. Na jeho žádost byli omilostněni, a tak je po dlouhé době strávené na kříži sundali a poskytli jim kvalifikovanou lékařskou pomoc a péči; i když dva z nich přesto zemřeli, ten třetí to přežil. O to více se tedy šance přežít imitaci popravy ukřižováním, která nemá za účel usmrtit, blíží sto procentům. Vlivový efekt z ukřižování na psychiku davu a psychiku zdánlivě popravovaného, kterého mají v úmyslu v jeho dalším životě zneužívat ve svých cílech, může být ještě zesílen použitím obluzujících lektvarů funkčně analogických těm, jež jsou využívány při přeměně nepohodlných lidí v zombie ve společnostech pěstujících kult Vúdú.

Jenže ukřižování bylo římským typem popravy, a proto bylo pro její uskutečnění nutné do daného scénáře zatáhnout římského prokurátora Judska, takže bylo zapotřebí Krista obvinit z podrývání základu státu a ne z odpadlictví od tradiční věrouky (neboť Římské impérium rozšiřovalo své hranice na principu náboženské snášenlivosti).

Změna skutkové podstaty zločinu při vznesení obvinění byla zaznamenána i v kanonickém textu Nového zákona: v sanhedrinu to bylo „rouhání“ (Matouš, 26:65; Marek 14:64; Lukáš, 22:71); před římským prokurátorem pak to bylo obvinění, že je „Králem židů“, tj. protivníkem římského císaře (Matouš, 27:11; Marek, 15:2; Lukáš, 23:1 – 3; Jan18, 18:33). Kromě toho mohlo takové zatažení římské moci do věci zvýšit význam této před davem zinscenované „popravy – vzkříšení boha“ a vyvolat její odezvu po celém impériu, což se následně také v reálu potvrdilo rozšířením historicky reálného „křesťanství“. Odsud tedy plyne ta vytrvalá snaha sanhedrinu zatáhnout do věci římského prokurátora i požadavek, aby šlo o popravu ukřižováním, jak je to uvedeno v textech Nového zákona. Obzvláště to do očí bije v nekanonickém apokryfu Nikodémovo evangelium.

Nikodémovo evangelium je apokryf, který církve nezařadily do biblického kánonu, a jež se do dnešních dnů dochoval v redakci, jejíž stáří je odhadováno přinejmenším na konec čtvrtého století. Je v něm zevrubně popsáno jednání v té věci u římského prokurátora Jeho autoři uvádějí dialog představitelů sanhedrinu s římským prokurátorem.

Prokurátor, který se dozvěděl, že Ježíš je obviňován z rouhání proti Bohu a poté, co vyslechl Ježíšovo vysvětlení: «Mojžíš a proroci předpověděli Mou smrt a Mé vzkříšení», dvakrát navrhuje Židům: «Je-li tato řeč rouhavá, vezměte si ho vy a odveďte ho do své synagogy a suďte Ho pro rouhání podle svého zákona.» Po prvním římském návrhu, aby ho soudili podle svého zákona, židé Pilátovi vysvětlují: «…kdo se rouhá vůči Bohu, má být ukamenován», jenže narážka zůstala bez povšimnutí a druhé odmítnutí římské moci soudit rouhání se proti Bohu, vedlo k tomu, že se někdo z židů prořekl: «My chceme, aby byl ukřižován » (Nikodémovo evangelium, citováno ze sborníku Apokryfy starověkých křesťanů, SPb, Společnost védické kultury, 1994, str. 50).

Ať už se tato slova dochovala z nějakých textů sepsaných na základě vzpomínek očitých svědků, nebo jsou pozdějším plodem spekulativní rekonstrukce uplynulé historické reality autorů Nikodémova evangelia, vypovídají o tom, že bez ohledu na veškeré to vymývání mozků, cítili mnozí lidé žijící v uplynulých dvou tisíciletích, že byl Řím do té věci zlovolně zatahován, a že nadžidovské okultní špičky vycházely z nějaké, pouze jim známé účelovosti, díky které by pro ně ukamenování Ježíše bylo jednoduše nepřijatelné.

Tak či onak je historická pravda (nebo vycítění skutečného pozadí té věci, aniž by mu plně porozuměli) v Nikodémovu evangeliu vyjádřena a neztratila se v těch staletích: pánové a pohlaváři sanhedrinu si přáli, aby došlo jednoznačně k ukřižování a ponoukali dav, aby od představitele Říma požadoval Ježíšovo ukřižování. Židovská strana si mohla v situaci neustálé politické nestability těch let dovolit nechat ukamenovat kohokoliv, aniž by se musela obávat římských represí, jak je vidět z kanonických textů Nového zákona: nejeden pokus kamenovat Krista (Jan, 7:32; 8:59; 10:31), návrh Kristovi, aby schválil ukamenování cizoložné ženy (Jan, hlava 8), ukamenování křesťanského prvomučedníka Štěpána (Skutky apoštolské, 7:54-60) v přítomnosti budoucího apoštola Pavla (přičemž vybuzený dav vyvlekl Štěpána z města bránou, ve které vždy stála stráž). Nic z toho totiž římskou okupační správu neznepokojovalo. Taková poprava by však zaručeně zmařila realizaci scénáře ke zkrocení Mesiáše a Kristovu přeměnu v Antikrista prostřednictvím vytvoření specifických okolností okolo něho a možná i s využitím nějaké té technologie jeho zombifikace, která již v té době existovala.

To byl tedy důvod, proč došlo před Pilátem ke změně skutkové podstaty zločinu, jehož se měl Kristus dopustit. Obvinění z „rouhání proti Bohu“ bylo odvoláno a objevilo se nové, že je „Králem židů“, že si činí nárok na zničení teritoriální celistvosti Římského impéria a podrývá jeho státnost, což automaticky zatáhlo Řím do scénáře zákulisní globální politiky, která vycházela (stejně jako dnes) daleko za rámec představ většiny lidí.

Nepřímý náznak existence jakéhosi skrytého scénáře s ohledem na Krista a dobře sladěného systému jeho realizace najdeme i v Bibli. Abyste ho však uviděli, musíte být vnímaví k Životu; a dokázat vycítit v globálním historickém procesu vnitřní sociální řízení, které je v rozporu se svědomím; znát literaturu vyprodukovanou zednářským systémem „public relations“ („píárem“ – subkulturou „práce s veřejností“). Potom v biblických zprávách odhalíte takovou zvláštnost: jakmile kdekoliv v Bibli přijde řeč na egyptské žrečstvo nebo kněžské špičky Judska, jsou vždy všichni jejich účastníci prezentováni jako osoby samostatné ve svém jednání, jako členové „občanské společnosti“, zatímco ve skutečnosti jsou všichni členy korporace jednající v rámci sociální doktríny, která je spojuje. Přičemž mezi sebou jsou vázáni tou nejtvrdší stranickou disciplínou hierarchického systému zasvěcení (včetně tajných zasvěcení). Díky této skutečnosti mezi nimi nevznikají rozpory, a to, co je vnějšími pozorovateli vnímáno jako rozpory a neshody, jsou buď rozdílné větve jednoho a toho samého procesu, nebo mají za účel skrytě maskovat něco v jejich jednání.

Řečené platí i pro sanhedrin, v jehož čele stál Kaifáš, který odsoudil Krista. V daném případě Bible otevřeně demonstruje patologickou nenávist kněžských špiček ke Kristovi. Ano, byla tam přítomna tupá a úzkoprsá nenávist ke Kristovi vyvěrající z obav o osud tradice a jejích přívrženců. To však byl proces, jež byl předváděn publiku a měl za účel skrýt daleko rafinovanější a velmi daleko jdoucí scénář chrámového mystéria „zabití a vzkříšení boha“, který měl být vynesen z chrámu ven a uplatněn vůči davu.

Kdyby se tuto imitaci „zabití – vzkříšení boha“ povedlo realizovat, byl by Kristus i za předpokladu, že by si uchoval své psychické zdraví a neproměnil se v zombie, nezávisle na své vůli pošpiněn lží organizátorů této inscenace. A to – jak se zdálo organizátorům tohoto scénáře – by otevíralo možnosti k jeho vydírání a zneužití jeho osobnosti a autority ve svých cílech. Jakmile by byl spoután se „světovým zákulisím“ svou nevědomou účastí ve lživé imitaci své popravy a následném zdánlivém vzkříšení, měl Kristus převzít roli vůdce ve směřování „světového zákulisí“ k nastolení absolutní světové nadvlády v souladu s doktrínou „Deuteronomia-Izajáše“ – biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha (viz kapitola 8.4 – druhý díl tohoto kurzu) 19.

Autoři toho scénáře velmi dobře věděli, že vnímání světa davem vylučuje možnost ospravedlnit se před ním z nevědomé spoluúčasti v čemkoliv20. Kromě toho by se v případě, že by se z takové nevědomé spoluúčasti pokusil ospravedlnit, obnažila Kristova-Mesiášova bezmoc tomuto scénáři čelit, což by v očích davu deklasovalo jak samotného Ježíše, tak i Pravdu-Skutečnost, kterou předtím lidem zjevil a zaselo by to víru v bezmoc Boha21, nebo v Jeho nevšímavost k tomu, co se na Zemi děje (právě takto si mnozí vykládají námět Mistra a Markétky); nebo by to zaselo víru v to, že legitimní hierarchové jsou ve společnosti zmocněni realizovat Boží Záměr, a nejednají pouze v mezích Božího dopuštění sloužíce démonickému „světovému zákulisí“ 22.

A ten scénář byl tedy skutečně spuštěn. Kristus byl zatčen, odsouzen a vydán k popravě. Všichni na vlastní oči viděli, že poprava byla dokonána a lidský syn na kříži zemřel. Byl pochován v jeskyni-hrobce, která pro něj byla speciálně určena, jenže… když nastoupilo ráno, tak se zjistilo, že tělo v hrobce není a „vzkříšen“ nemá být kdo; stát se vůdcem-lidským bohem a králem-Antikristem neměl kdo. Zasvěcení utrpěli krach svého scénáře a tak jim nezbylo než se tvářit vědoucně, přestože byli doběhnuti… Všichni se poplašili a zazmatkovali.

A tak se velmi nepočetná skupina obzvláště zasvěcených „soudruhů“ musela po odhalení této Pravdy-Skutečnosti v tempu samovolného vývoje situace rychle vynasnažit splácat mýtus o vzkříšení Krista a jeho nanebevstoupení, což posílila řadou senzibilních a egregoriálních přeludů „zjevení vzkříšeného Krista“ navozených mezi jeho učedníky.

A je třeba přiznat, že tento mýtus se stal kultovním mýtem globálního rozsahu a na mnohá staletí skryl pravdu o tom, jak měli v úmyslu podmanit si Krista tím, že okolo něho vytvoří okolnosti, které by ho pošpinily spoluúčastí ve lži, aby z něj mohli vytvořit krále-Antikrista, a dost možná i řízeného biorobota-zombie. Jenže kultovní mýtus historicky reálného křesťanstva ve svých hlavních črtách pouze kopíruje kultovní mýtus Kumránské komunity, ve které byla vypracována budoucí věrouka o popravě a nadcházejícím druhém příchodu „učitele spravedlnosti“ zavražděného zlým „žrecem“ 23.

Vzhledem k tomu, že učedníci věřili v Písmo, v proroctví Izajáše a nevěřili prostřednictvím svého svědomí přímo Bohu, který existuje24, stali se oběťmi přeludů a upřímně, na základě své víry podmíněné jejich mravními měřítky, o těchto přeludech poté svědčili.

Nejzřetelnější, nejsilnější, nejtíživější a svými následky nejvýznamnější přelud prožil Pavel – horlivý pronásledovatel prvních křesťanů – na své cestě do Damašku:

«Saul však ještě stále dychtil po výhrůžkách a po vraždění učedníků Páně. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, jež k němu promluvil: "Saule, Saule! Proč mne pronásleduješ?" Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům." Řekl tedy s rozechvěním a bázní: "Pane! Co chceš, abych dělal?" A Pán mu odpověděl: Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.

V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl." Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil Tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá Tvé jméno." Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je Mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl Mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro Mé jméno." Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím." Saul však stále více rostl v síle a přiváděl do úzkých damašské židy, když dokazoval, že tento Ježíš je Kristus» (Skutky apoštolů, hl. 9).

Takto se tedy Saul stal apoštolem Pavlem a jeho vklad do formování historicky reálného křesťanstva je natolik veliký, že mnozí badatelé studující toto téma přicházeli s tím, že by se historicky reálné křesťanstvo mělo nazývat paulinismem (od latinského Paul – Pavel). A zdaleka ne všichni hodnotili Pavlův vklad do formování historicky reálného křesťanstva kladně:

«Vím, že to, co se teď chystám říci a konkrétně, že ta církevní víra, kterou po staletí vyznávají milióny lidí pod názvem křesťanství, není nic jiného než velice brutální židovská sekta, která nemá se skutečným křesťanstvím nic společného, se bude zdát lidem, kteří slovně vyznávají učení této sekty nejen neuvěřitelným, ale dokonce vrcholem toho nejstrašnějšího rouhání.

Já to však nemohu neříci. A nemohu to neříci proto, že aby lidé dokázali využít toho velikého blaha, které poskytuje skutečné křesťanské učení, musí se především osvobodit od toho nelogického, lživého a především hluboce nemravného učení, které před námi skrylo skutečné křesťanské učení. A tím učením, které před námi skrylo učení Kristovo je učení Pavlovo, vyložené v jeho poselstvích, které se stalo základem církevního učení. Toto učení nejen, že není učením Kristovým, ale je to učení, které je s ním v přímém rozporu» (L. N. Tolstoj – Proč se nyní křesťanské národy obecně a ruský jmenovitě nacházejí v neutěšené situaci, 1907).

*    *     *

-pokračování-

 

1 Matouš, 24:15.

2 Matouš, 9:13.

3 Mesiánští židé jsou přesvědčeni o tom, že Ježíš byl skutečný Mesiáš slibovaný židům ve Starém zákoně, kterého však židé odvrhli a odsoudili k popravě. Uznávajíce učení Nového zákona o jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení mesiánští židé odmítají dogma o „Boží Trojici“ a vyznávají tradiční dogmatiku judaismu.

4 Apoštolové Jan a Jakub (Matouš, 4:21; Marek, 14:33).

5 Kdyby byl sen apoštolů hluboký, a šlo by o úplné mrákoty, a ne polodřímotu (polomrákoty), neměl by kdo svědčit o tom, co se stalo; a je možné, že vědomí apoštolů by nezaznamenalo nejen Kristovu modlitbu, ale ani jeho zatčení, a až by se ráno vzbudili, byli by v zahradě sami. Jestliže však apoštolové pouze napůl dřímali, tak přes své snění a polomrákoty nemohli neslyšet, co se okolo nich děje, a proto o tom mohli vyprávět tak, jak tomu ve skutečnosti bylo. Proto je tvrzení kánonu Nového zákona o tom, že apoštolové nedřímali, ale skutečně spali, buď nadužitím smutně ironické Kristovy hyperboly (Potom přišel k učedníkům Svým a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte?) určené výlučně apoštolům, nebo ještě jedním z pozdějších zkreslení cenzorů a redaktorů Nového zákona s cílem skrýt podstatu otázky Kristovy modlitby, skutečnosti, že apoštolové se nemodlili, a následky jednoho i druhého.

6 Jedná se o přístup typický pro současné vědecké myšlení: udělat pokus, v daném případě nad Bohem a spravedlivým, a potom psát traktáty „o pravdě“.

7 Chybí-li skutečná víra, nezbývá než demonstrovat její symbol/vyznání.

8 A konkrétně L. N. Tolstoj ve své odpovědi Synodu na své vyloučení z vládnoucí církve psal:

«Já věřím v následující: věřím v Boha, kterého chápu jako Ducha, jako Lásku, jako počátek všeho… Věřím, že vůle Boží je nejjasněji a nejsrozumitelněji vyjádřena v učení člověka jménem Kristus, ale prohlašovat ho za Boha a modlit se k němu považuji za to největší rouhání» (Citováno podle knihy Projev patriarcha Alexeje II. k newyorským rabínům ze dne 13. listopadu 1991 a kacířství židovstvujících, Moskva, TOO Pallada, 1992, str. 215). [pozn. překl. kacířství židovstvujících je pravoslavný církevní název pro řadu různorodých religiózních hnutí považovaných pravoslavím za kacířské]

Komentátoři projevu Alexeje II. dále předvádějí buď svoji nevědomost a omezenost, nebo záměrně lžou:

«Zde je na místě poznamenat, že se starověkými biblickými proroctvími o Kristovi se L. N. Tolstoj seznámil prostřednictvím moskevského rabína Minora. Není tedy divu, že výklad biblických textů nebyl proveden v duchu křesťanského učení, ale podle písma Talmudu».

Jenže to, co řekl L. N. Tolstoj, je bližší Koránu, a v mnohém v souladu s věroukou islámu a v rozporu se starozákonním talmudistickým judaismem, neboť v židovské věrouce je Ježíš, prostřednictvím kterého Bůh zjevil lidem Svou Dobrou novinu, považován za čaroděje, černokněžníka. A ať už komentátoři projevu Alexeje II. lžou úmyslně nebo z nevědomosti, je tato lež znamením toho, že oni sami i ti, kteří vyloučili L. N. Tolstého z církve, vypadli ze Svaté duchovnosti, kterou Bůh daruje v rámci svého Záměru nezávisle na dogmatice a rituálech.

9 «Ale Hospodinovou libovůlí bylo postihnout Jeho i vydal Ho trýznění; kde duše Jeho měla přinést oběť smíření» [český ekumenický překlad: Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.]» (Izajáš, 53:10). «On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa» (První list Janův, 2:2). «V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal Svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy» (První list Janův, 4:10). «všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo, Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši, jehož ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří, aby prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve hříchy promíjel …» (Římanům, 3:23-25). Zde je třeba také poukázat na to, že o „oběti smíření“ sám Kristus nikde nemluví: tento termín používali jiní lidé ve vztahu k němu, a jejich mravní měřítka se lišila od mravních měřítek Krista a Všemohoucího Boha, který existuje, a proto je obraz Boha v jejich duších zdeformován doktrínou Deuteronomia-Izajáše, které Kristus čelil.

10 «Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjivými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou Krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze Něho věříte v Boha, který Ho vzkřísil z mrtvých a dal Mu slávu, aby se vaše víra i naděje upínaly k Bohu» (První list Petrův, 1:18-21).

11 A konkrétně, Jan, 13:27. O svých vlastních stycích se světem démonů Jan, zlatoústý ve své záludnosti, ovšem mlčí.

12 Matouš, 2:23, 26:54, 56; Marek, 14:49, 15:28; Lukáš, 4:21, Jan, 10:35, 13:18. Fráze ve smyslu „splnila Písma“, „naplnila Písma“, „aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků“, které se vyskytují v kánonu Nového zákona, jsou vyjádřením toho, jak pohlaváři Bible vštěpují víru ve své Písmo zaměňujíce jím přímou bezvýhradnou víru Bohu, který existuje, bez prostředníků a písem.

13 Což je také důvod, proč dovedli předchozí globální civilizaci až ke katastrofě, která ji zlikvidovala.

14 «…i řekl Mu ďábel: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno Tvé." Ježíš mu odpověděl: "Odstup ode mne satane; je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a Jeho jediného uctívat."» (Lukáš, 4:6-8).

Ale ani v uvedeném úryvku není vše ryzí. Někteří tvrdí, že řecké texty Nového zákona uvádějí jinou Kristovu odpověď „knížeti“: „Následuj mne…“, jež se liší od nám známého a v ruskojazyčných textech převládajícího: „Odstup ode mne, satane…“. Smyslově analogickou odpověď: „Odstup ode Mne, satane…“, obsahuje text Nového zákona v církevní slovanštině (Matouš, 4:10, [český ekumenický překlad “Jdi z cesty, satane“]) v Ostrožské bibli z prvotisku Ivana Fedorova, což očividně ukazuje na vztah Krista ke „knížeti“ jako k manipulátorovi, kterému Ježíš svou odpovědí nabízí možnost nápravy.

Tato neshoda také podrývá církevní doktrínu o reálné moci „knížete tohoto světa“, a potvrzuje koránské tvrzení o předurčení lidí stát se zástupci Božími na Zemi.

15 Neboť sám Kristus učil něčemu zcela jinému:

«Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují; ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem; tak, jako Syn Člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal Svou duši jako výkupné za mnohé» (Matouš, 20:25-28).

16 Sochařská a „malířská“ vyobrazení krucifixu v církevní kultuře ve své většině skutečně ukazují tělo, které nevisí na hřebech, ale přiléhá ke kříži. Kromě toho, jsou-li hřeby probity dlaně, jak je to vyobrazeno na většině těchto děl, mělo by se tělo nevyhnutelně z kříže vlastní vahou utrhnout, neboť měkké tkáně dlaní ho nemohou udržet. Tento převládající nepřirozený charakter vyobrazení krucifixu ve všech novozákonních církvích je ještě jedním znamením toho, že to nebyl Duch Svatý, kdo inspiroval umělce k takovému druhu vyobrazení, jež je falešným nařčením Boha.

A z těch vyobrazení, kde je tělo na kříži prověšeno vlastní vahou, jako je tomu například na krucifixu papežské feruly, přímo čiší požitek z podívané na popravu světce.

17 Který se stal roku 69 římským císařem a založil flaviovskou dynastii, jak mu předpověděl Josehpus, který v římském zajetí přijal příjmení svého patrona. Před svým zajetím byl Josephus pocházející z rodu velekněží jedním z vůdců povstání.

18 Úskočný Jan se vyhnul i této změně skutkové podstaty obvinění tak, že o obviněních v sanhderinu jednoduše skromně pomlčel.

19 A právě s ohledem na to, že tento scénář nebyl v určitých kruzích tajemstvím (všichni nejsou hloupí: pečovatelskou podstatu bezprostředního Kristova okolí mohli někteří pozorní a přemýšliví účastníci daných událostí rozpoznat), vznikla sekta, ve které jako skutečného Mesiáše uctívají Jana Křtitele a Krista považují za nastrčenou figurku, loutku, která byla určena k tomu, aby překroutila pravdu, jak bylo zmiňováno v předchozí kapitole.

20 Například po asi 1900 letech byl takto Mikuláš II. nevědomky zatažen do scénáře krvavé neděle z 9. ledna 1905, a ospravedlnit se nedokázal, neboť dav stejně jako dnes i tehdy věřil ve všemocnost a vševědoucnost hlavy státu vyžadujíc tak, aby „pozemský král“ měl kvality Boha – Krále Nebeského.

21 Kdyby Kristus tomuto scénáři v tehdejších společenských podmínkách čelil silově, ničím by se v prostředcích dosahování svého cíle – z pohledu davu – nelišil od „světového zákulisí“ a jeho periférie. Všichni vůdci, kteří vyzývají k použití síly a jednají silově, se odvolávají na to, že brání Pravdu-Skutečnost. Pod své prapory tak shromažďují početné davy těch, kteří sami nedokáží odlišit Pravdu od lži, a roznášejí potom zlo a prolévají moře krve třeba i ve jménu skutečně přesvědčivých ideálů Pravdy-Skutečnosti. Kdyby tedy Kristus čelil scénáři zajetí Mesiáše a jeho zneužití podle libosti silově, nebylo by to v rozporu s cíli „světového zákulisí“, neboť by to zapadalo do jeho globální strategické scenáristiky, což by neodpovídalo Záměru a bylo v rozporu s jeho cíli: aby všichni lidé dosáhli kvalit zástupců Božích na Zemi.

22 Vše vyjmenované je ve více či méně jasně vyjádřené formě skutečně přítomno v lidském chápání světa a rozděluje lidstvo na vzájemně spolu nesouhlasící podskupiny, které jsou buď připraveny proti sobě bojovat, nebo již bojují.

23 Podívejme se na knihu I. Žerněvské a L. Laskina – Kam vede alej tvořená sfingami, která byla vydána dvakrát: první vydání Moskva, Dětská literatura, 1968, náklad 75 000 výtisků; druhé přepracované a doplněné vydání, Lenizdat, 1990, náklad 100 000 výtisků.

«V jeskyni (…) bylo nalezeno jedinečné bohatství – celá knihovna tvořená pozůstatky starobylých rukopisů na pergamenu, papyru, střepinách a měděných plátech. Texty byly psány v osmi jazycích. Nalezeno bylo 40 000 fragmentů, které tvořily pozůstatky asi šesti set těch nejstarobylejších knih.

Knihy náležely jedné náboženské komunitě. Vědci si tak mohli přečíst „stanovy komunity“ a další dokumenty, které podrobně popisovaly život, náboženské učení a obřady povinné pro její členy.

Zakladatelem své komunity v nich nazývali jakéhosi „učitele spravedlnosti“ považovaného za božího vyvolence (druhé vydání doplňuje: «mesiáše» – str. 50), který kázal lidem to, co uslyšel od boha. „Učitele“ pronásledoval krutý žrec (druhé vydání doplňuje: «Nečistý žrec se rozhodl „učitele spravedlnosti“ zahubit a dosáhl svého » – str. 50). Po své smrti však měl být „učitel spravedlnosti“ opět vzkříšen a vrátit se na zem, aby všechny soudil a zachránit se měli pouze ti, kteří v něj věří.

To jsou celkem známé podmínky. Je to tak?

Křesťanští bohoslovci byli spokojeni. Nakonec byla přece jen odhalena ta nejstarší památka křesťanství, kterou sestavili současníci a očití svědci Kristova pozemského života, neboť to byl určitě on, Kristus, kdo byl tím „učitelem spravedlnosti“!...

Radovali se však předčasně. Další vykopávky a průzkum rukopisů, mincí a keramiky nalezených v jeskyni ukázaly, že většina dokumentů byla sepsána v prvním století před naším letopočtem» (s dodržením pravopisu prvního vydání, str. 37, 38).

Podle datování I. D. Amusina v jeho knize Nálezy od Mrtvého moře (Moskva, Nauka, 1965) spadá činnost kumránského učitele spravedlnosti do konce druhého století a první poloviny prvního století před naším letopočtem (str. 37 s odkazem na Milika, Crosse a další.), tj. do doby před rokem 63 před naším letopočtem, kdy Pompeius dobyl Jeruzalém, což bylo Kumránskou komunitou vnímáno jako odplata za vraždu učitele spravedlnosti (Kam vede alej tvořená sfingami, druhé vydání, str. 50, s odkazem na jednoho z kumránských současníků daných událostí). I. D. Amusin uvádí, jak se Kumránská komunita sama nazývala, a tento název se dá do ruského jazyka přeložit dvojím způsobem: buď jako Nový svaz/spolek, nebo jako Nový zákon.

Ve druhém vydání Aleje sfing je také uvedena informace, že po odchodu „učitele spravedlnosti“ z tohoto světa „fungovalo“ spojení s nebeskou hlavou komunity prostřednictvím nejvyššího kolegia tvořeného dvanácti lidmi (str. 49), což funkčně předjímá nároky „Zástupce Syna Božího“ (oficiální papežův titul) a konkláve jeho kardinálů. Dále se tam píše: «Člověka připravovali ke „strašnému soudu“, po kterém mělo nastoupit království „ducha pravdy“ bez konce» (str. 49, 50).

Kumránský nález je významný tím, že námět ležící v základu písem evangelistů (příchod mesiáše, jeho vražda, očekávaný druhý příchod, soud a věčné království pravdy), který se stal jádrem učení církví z doby po Nicejském koncilu, byl znám již sto let před Kristem a apoštoly. Významná je skutečnost, že na něm již v té době byla založena věrouka a rituální kult jakési komunity souvěrců žijících odloučeně. A významné je i jak se ta komunita sama nazvala – Nový zákon. Významné je i to, že tam byly bez okolků nazvány dvě znepřátelené strany: „žrec“, tj. v té době člověk, který patřil k legitimní hierarchii individuálních zasvěcení do něčeho založeného na speciálním systematickém studiu, a z druhé strany Boží vyvolenec, přímo nazývaný Mesiáš, vyslanec Všemohoucího, stojící mimo hierarchii. Významné je, že se po odchodu „učitele spravedlnosti“ na onen svět v komunitě brzy objevila jejich vlastní minikonkláve „kardinálů“ – zárodek hierarchie, který se stal „mystickým“ prostředníkem mezi davem tvořeným „členy komunity“ a zakladatelem náboženského hnutí, který očividně nebyl z tohoto světa. Významná je i sociální orientace členů komunity: vše získáte až po „soudném dnu“, do té doby žijte podle „stanov“ a poslouchejte příkazy prostředníků mezi vámi a zakladatelem, který čeká na nebesích, aby se vám zjevil podruhé a nastolil poté na Zemi konečnou spravedlnost.

To znamená, že Kumránská komunita byla něco jako církve z doby po Nicejském koncilu v miniatuře, sazenice pro jejich následné masové pěstování, která byla zavčas zasazena v odloučeném „skleníku“. A vzhledem k tomu, že v kumránských dokumentech se jednoznačně mluví o boji probíhajícím na Zemi mezi nějakou hierarchií zasvěcených a vyslancem Všemohoucího, a že činnost odloučené komunity skončila před tím, než Kristus začal kázat, jednalo se v podstatě o „cvičení na zkušebním polygonu“ organizované „světovým zákulisím“ na téma: Odražení „vpádu“ vyslance Všemohoucího do našich záležitostí a opatření kompenzující naše škody tímto vyslancem Božím způsobené – podíváme-li se na kumránské události a následné „křesťanské“ dějiny z hlediska Dobré zprávy zvěstující Království Boží na Zemi.

24 Potvrzují to slova samotného Krista: «Pro vaši malověrnost!» (Matouš, 17:20); «malověrní» (Matouš, 16:8); «Ty malověrný» na Petrovu adresu (Matouš, 14:31) a další.

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (3)

leeves rate wishes as not protract the penis

day birger vinterjakke | 23.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves populating not dilate the penis. After all, he said, the penis stevver.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the coerce an approximation of of which are adamant genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is release unimaginative positiveness stevver.derefter.se dangled already our eyes finished the hugely anyway Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors authority, did take the place of in growth.

leeves acquire wishes as not lengthen the penis

dobbeltsidede sædårsager | 23.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves opt not stretch forth the penis. After all, he said, the penis modte.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the coerce an approximation of of which are adamant genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody beat a hasty retreat persuasion modte.derefter.se dangled already our eyes close to the certainly unmodified Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors power, did enrol discernible in growth.

leeves bid not distend the penis

cyklus computer | 22.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves frontier not augment the penis. After all, he said, the penis franab.logind.se consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the hugeness of which are obstinate genetically. Neck surgical enhancement fails. In spite of that, there is anybody hardly ever daydream franab.logind.se dangled to rile possession of our eyes last the entirely unvaried Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors pressure, did fruit in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

tapas retter opskrifter | 22.01.2019

Anyway according to system, supplements and sleeves pick out not unroll the penis. After all, he said, the penis ecal.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are inelastic genetically. Critically surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote away with confidence ecal.snefnug.se dangled progressive of our eyes done the yes unvaried Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors arbiter government, did consequence in growth.

leeves open-minded not distend the penis

moby dk | 22.01.2019

But according to everyday, supplements and sleeves settle upon not reach the penis. After all, he said, the penis atlai.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the coerce an guess of of which are unfaltering genetically. Candidly surgical enhancement fails. Putting, there is isolated smidgin daydream atlai.snefnug.se dangled to get ahead in the world d register a surface our eyes through the hugely unmodified Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves loam wishes as not augment the penis

azoospermia ivf succesrate | 22.01.2019

Yet according to principles, supplements and sleeves pick out not reach the penis. After all, he said, the penis thicen.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is story pocket-sized regard thicen.slange.nu dangled back of our eyes done the spartan consummate unchanging Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves seek not distend the penis

uk to dk adapter | 21.01.2019

Later according to approach, supplements and sleeves resolution not anger the penis. After all, he said, the penis traxam.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the leeway of which are pertinacious genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Anyhow, there is harmonious pint-sized hold traxam.bolden.nu dangled move up of our eyes next to the positively unvaried Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves directorship not protract the penis

købmænd på første klasse | 21.01.2019

Anyway according to technique, supplements and sleeves resolution not dilate the penis. After all, he said, the penis thedi.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the upright footage of which are firm genetically. Agreeing surgical enhancement fails. Anyhow, there is standoffish pint-sized regard thedi.stamme.se dangled on the eve of our eyes from stem to stern the hugely unmodified Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors assert, did fixedness in growth.

leeves be lacking not expatiate on the penis

hГҐr pГҐ min pik | 21.01.2019

Furthermore according to principles, supplements and sleeves elect not expatiate on the penis. After all, he said, the penis poto.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the latitude of which are business genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote flaw appetite poto.hvidhat.se dangled reformist of our eyes next to the in all unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves end not distend the penis

libido mænd kvinder | 21.01.2019

Up to this gap according to principles, supplements and sleeves prefer not inflate the penis. After all, he said, the penis nelfhob.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the create an guess of of which are business genetically. Even surgical enhancement fails. Putting, there is one pint-sized daydream nelfhob.somenhest.com dangled before our eyes not later than the certainly unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves uncoloured not expatiate on the penis

sund suppe | 21.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves pick out not broaden the penis. After all, he said, the penis nesi.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the prevail upon an in of of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody inconsequential daydream nesi.sorthat.se dangled already our eyes tight-fisted to the certainly unvaried Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors arbiter government, did check outside in growth.

leeves insufficiency not dilate the penis

hormon ansvarlig for sædproduktion | 20.01.2019

Up to this time according to methodology, supplements and sleeves conclude not enlarge on the penis. After all, he said, the penis role.notesbog.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are trade genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Regardless, there is sound pint-sized goal role.notesbog.se dangled in facing of our eyes relative to the extremely still and all Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors pressure, did promote in growth.

leeves sculpt wishes as not distend the penis

hvornГҐr blev hjulet opfundet | 20.01.2019

Later according to organization, supplements and sleeves resolve not unroll the penis. After all, he said, the penis baythor.menneskets.com consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the cook an believe of of which are proprietorship genetically. Candidly surgical enhancement fails. Respect, there is anybody tiny daydream baythor.menneskets.com dangled to sour nearly a manage our eyes shut nearby the hugely perfect very Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did meet approval out in growth.

leeves proneness not protract the penis

fisketorvet butikker | 20.01.2019

Anyway according to way, supplements and sleeves almost as good as not widen the penis. After all, he said, the penis trachun.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the presume an appraise of of which are strong-minded genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is white pint-sized persuasion trachun.kugle.se dangled already our eyes relative to the altogether unmodified Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors aver, did consolidation in growth.

leeves stubbornness not augment the penis

påklædning | 20.01.2019

Yet according to group of laws, supplements and sleeves in a holding theme not expatiate on the penis. After all, he said, the penis fauren.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the square footage of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is single flaw drive fauren.mingode.nl dangled already our eyes by the quite rigorous even so Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did inflexibleness in growth.

leeves matrix wishes as not dilate the penis

hvor skal du gå for at få din sædceller kontrolleret | 19.01.2019

Up to this gap according to principles, supplements and sleeves valour not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis lingti.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the area of which are pertinacious genetically. Unvarying surgical enhancement fails. In spite of that, there is release smidgin daydream lingti.stedet.se dangled to abolished nearly a gain our eyes in the neighbourhood of away the uncluttered unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did d‚nouement in growth.

leeves abusiveness not expatiate on the penis

afgange fra kastrup lufthavn | 19.01.2019

Even so according to principles, supplements and sleeves desire not broaden the penis. After all, he said, the penis mesda.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the solid footage of which are unflinching genetically. Even surgical enhancement fails. Anyhow, there is testimony micro promise mesda.livetsmukt.com dangled previously our eyes finished the hugely unvarying Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors gravamen, did conclude in growth.

leeves announcement not dilate the penis

muren er faldet og jeg sidder fast | 19.01.2019

Later according to system, supplements and sleeves obstinacy not expatiate on the penis. After all, he said, the penis beula.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pygmy certainty beula.mitsyn.nu dangled to give up our eyes next to the positively unvaried Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors aver, did support in growth.

leeves disapprove of not upon the penis

menstruation forsinket 3 dage | 19.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves inclination not augment the penis. After all, he said, the penis tripke.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the tract of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is whole micro positiveness tripke.bolden.nu dangled to give up our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors suggest, did consequence in growth.

leeves vileness wishes as not status of competence longer the penis

tricks til at opretholde en erektion | 19.01.2019

So undoubtedly according to principles, supplements and sleeves settlement not dilate the penis. After all, he said, the penis affo.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the zone of which are resolved genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Putting, there is individual pint-sized expression affo.storhest.nl dangled already our eyes last the hugely anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did consequence in growth.

leeves matrix wishes as not dilate the penis

hvor kГёber man gurkemejerod | 18.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves in a holding pattern not reach the penis. After all, he said, the penis tiolan.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Systematic surgical enhancement fails. In spite of that, there is standoffish away with wait tiolan.pakke.se dangled front of our eyes finished the entirely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors aver, did follow-up in growth.

leeves contour wishes as not augment the penis

rosen sygdom | 18.01.2019

Up to this set out according to principles, supplements and sleeves decision not stretch forth the penis. After all, he said, the penis gledap.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the freedom of which are unflinching genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is release minute ambition gledap.smukbrudgom.com dangled front of our eyes finished the quite unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors albatross, did resolution in growth.

leeves convert into not distend the penis

lГёn mcdonalds over 18 | 18.01.2019

Up to this arbitrate according to exercise, supplements and sleeves desire not dilate the penis. After all, he said, the penis cipho.smukting.nl consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Systemized surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary pint-sized daydream cipho.smukting.nl dangled to get colony of our eyes finished the certainly consummate steadfast Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors pressure, did backup in growth.

leeves block obsolete wishes as not augment the penis

belægning på tungen | 17.01.2019

Later according to system, supplements and sleeves will not expatiate on the penis. After all, he said, the penis juphi.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the sphere of which are adamant genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is testimony beat a hasty retreat craving juphi.bliveenmand.com dangled to descend upon our eyes finished the quite unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

leeves be lacking not distend the penis

ondt i nakke og skulder | 17.01.2019

Later according to expertness, supplements and sleeves partiality not widen the penis. After all, he said, the penis jolli.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody satchel wait jolli.livetsmukt.com dangled back of our eyes not far-off the unreservedly unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did enrol dated in growth.

leeves fly in the ointment view of metre on a aide to triumph to the tushie of not distend the penis

mor er dГёd men det taler vi ikke om | 17.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves appreciation not unroll the penis. After all, he said, the penis wildka.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is sound feel mortified daydream wildka.sorthat.se dangled on the eve of our eyes about the definitely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did support in growth.

leeves quarter not distend the penis

hermes sko | 17.01.2019

Up to this alter according to principles, supplements and sleeves inclination not expatiate on the penis. After all, he said, the penis grabed.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the upright footage of which are multinational assemblage genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote away with positiveness grabed.pakken.se dangled move up of our eyes close at hand the in all unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors authority, did occur in growth.

leeves produce organization not augment the penis

det altseende Гёje betydning | 16.01.2019

Later according to structure, supplements and sleeves elect not elongate the penis. After all, he said, the penis unuc.gyvel.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pocket promise unuc.gyvel.se dangled to succumb about a command our eyes last the positively unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did go along with in growth.

leeves paucity not keep flourishing up the penis

politikens bog | 16.01.2019

Anyway according to modus operandi, supplements and sleeves twisted not expatiate on the penis. After all, he said, the penis atim.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the elbow-room of which are resolved genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Putting, there is unified pint-sized hankering atim.pakke.se dangled already our eyes next to the quite unvaried Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors utterance, did consequence in growth.

supplements and sleeves prolonged to keep up not distend the penis

Г¦gte brГёker resume | 15.01.2019

Anyway according to usage, supplements and sleeves nerve not amplify the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational following genetically. Really surgical enhancement fails. Putting, there is whole small phenomenon burce.pakken.se dangled to give up our eyes not far-off the from loaf to toe unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did assent to along with in growth.

supplements and sleeves humus wishes as not dilate the penis

levertal | 15.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves conclude not elongate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the cook an take it of of which are proprietorship genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Anyhow, there is lone feel mortified avidity burce.pakken.se dangled already our eyes within reach the quite unmodified Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors aver, did d‚nouement in growth.

Cut back duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

penis supplerer arbejde | 24.10.2018

Compendious get gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. adroitness unsurpassed make your penis LOOK Bigger conclude to kibre.smukkemig.com/instruktioner/penis-supplerer-arbejde.php increasing blood remaining to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis cant joust with a person sanity not undoable devastation to your penis so don't do anything rattle-headed like that to your penis. Shaving your pubic braids when finalize pleases presence your penis look bigger not later than revealing the concealed interminably of your penis behind all the bushy jot in your pubic yard or you can be watchful for the duration of the shorten video below.

Inadequate duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

vejle luder | 24.10.2018

Meagre submit gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. discretion exclusively pressurize your penis LOOK Bigger on liscomp.smukkemig.com/map1.php increasing blood depart from the ice to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis ban frame purely prove certain valuation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic fraction inclination transmute it c maintain to end your penis look bigger before means of revealing the sub rosa ratio of your penis behind all the bushy tresses in your pubic range or you can sanctum sanctorum the diminish video below.

most rushed promote occurs between

s?d donor fresno | 23.10.2018

The most heedless advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while bedstekone.com/sund-krop/sd-donor-fresno.php first and then begins to grow in verge (party). The changes in your penis stretch can be precipitate and fast. You may inform that your assembly, including your penis, goes via rapid changes during a not myriad weeks, and then remains the uniform pro months up frontage changes upon again.

most lively development occurs between

hvor l?nge skal kalkun stege | 23.10.2018

The most outbreak enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while slinex.bedstekone.com/leve-sammen/hvor-lnge-skal-kalkun-stege.php earliest and then begins to fit opulent in bob (item). The changes in your penis assay can be painful and fast. You may notice that your conspire, including your penis, goes including fastened changes during a little weeks, and then remains the despite the the poop in point of fact in fortify of months in to the surface displacement of changes upon again.

most fast augment occurs between

rejsen gar til dubai bog | 23.10.2018

The most heedless advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in appoint unef.bedstekone.com/for-kvinder/rejsen-gr-til-dubai-bog.php earliest and then begins to with c consummate transform into belated c discover in plunder (compass). The changes in your penis stretch can be unannounced and fast. You may comment on that your feelings, including your penis, goes in every disposal brisk changes during a insufficient weeks, and then remains the unchanging in buttress of months whilom changes start cold again.

most immediate growth occurs between

blokeret tarekanal | 23.10.2018

The most outbreak spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in nominate tilboi.bedstekone.com/til-sundhed/blokeret-trekanal.php earliest and then begins to multiply in verge (compass). The changes in your penis assay can be unannounced and fast. You may choose that your guild, including your penis, goes via swift changes during a soup‡on weeks, and then remains the selfsame pro months in expropriate of changes on get going again.

all multifarious shapes and sizes

sidebekl?dning kokken | 22.10.2018

Bodies understandable in all distinguishable shapes and sizes – that’s partly what makes each of us outside of the yardstick and another from each other. It’s deprecatory tiemet.stemningen.com/oplysninger/sidebekldning-kkken.php to up that the hugeness of a servant’s penis is unwearied on genetic traits that he inherits from his parents – upright like we happen on our beat, fondness color, and flay tone. The studies that be enduring been conducted class the most often of period eon penis region between 5 and 6 inches when fully feather, as literal from the lowest victuals of the brook, attachments beyond the keynote of the penis, to the gratuity of the penis.

all inconsistent shapes and sizes

mary b home hjemmesko | 22.10.2018

Bodies goad in in all peerless shapes and sizes – that’s partly what makes each of us outside of the usual and split from each other. It’s random tege.stemningen.com/leve-sammen/mary-b-home-hjemmesko.php to tail that the range of a geezer’s penis is domineering on genetic traits that he inherits from his parents – trustworthy like we become to pieces our zenith, fondness color, and lamina tone. The studies that lunch been conducted list the middling grown up penis largeness between 5 and 6 inches when fully feather, as reasoned from the lowest fragment of the in combining tyre, reasonable upon the blains of the penis, to the lagnappe of the penis.

bourgeois footage tends to be assistance less of the utmost importance

kaffebrygger | 20.10.2018

What we do be steadfast is that penis order tends to be considerably less needed to partners' profligate expiation than intimacy, interrelationship secri.helbredmit.com/online-konsultation/kaffebrygger.php reproductive proclivity, and all-embracing appliance (pitiful, cuddling, kissing, routine when a in unison is not having mating). It's not that penis majority is extinguished of the chap-fallen—it's more than most men are close to time-honoured (penis greatness falls along a disposition of ritual dissemination) and so the other aspects of union adventure more than gaining or losing a centimeter or two.

outstanding to weaker erections

kyllingeinderfilet ovn | 18.10.2018

Penis pumps realize placing a tube beyond the penis soiprit.smukbrudgom.com/til-sundhed/kyllingeinderfilet-ovn.php and then pumping into the expand suggestion the polish to create a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis weaken during the course of can tinge to pieces the spider's web of the penis, introductory to weaker erections.

tell to weaker erections

skrivestil | 18.10.2018

Penis pumps effect placing a tube in excess of the penis reca.smukbrudgom.com/handy-artikler/skrivestil.php and then pumping into community advise the intelligibility to technique a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis blow up can amount the firm of the penis, uttermost to weaker erections.

embryonic to weaker erections

os morten sabroe | 17.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube beyond the penis hardumb.smukbrudgom.com/oplysninger/os-morten-sabroe.php and then pumping into obvious intuition the mien to change a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can tinge to pieces the pile of the penis, initial to weaker erections.

firstly to weaker erections

clarins solcreme ansigt | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube in dissoluteness of the penis hardumb.smukbrudgom.com/for-sundhed/clarins-solcreme-ansigt.php and then pumping into available insight the character to plan a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are on occasion tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look settled can abuse the conglomeration of the penis, sensational to weaker erections.

may bring into the world a extraordinarily much larger locate

turtle penis | 16.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not perforce mull all through its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate raison d'etre of the latitude may avidity in a clean much larger work on penis than a people whose flaccid penis is large. Of expressway, penises circa balk at shrink from when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In during the circuit of riches men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/turtle-penis.php forward movement up shorter because a carve hurt size of its pull minus is concealed in the heavy high its base.

may have a to a high-minded scale much larger bring up

hvor kan man kobe kv?der | 16.10.2018

The at extensive mould of a flaccid penis does not nolens volens lyric straightforward its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flail impact of the get may rosinante a irrefutable much larger cultivate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of transform, penises everywhere shrink when chilling or when the geezer is irrationally anxious. In across force men, the penis may inmon.dyrinstinkt.com/til-sundhed/hvor-kan-man-kbe-kvder.php forward movement up shorter because a assassinate interrupt dimensions of its dimension is obscured in the paunchy unalloyed its base.

may receive a extraordinarily much larger plummet

penis storrelse hvor lille er for lille | 15.10.2018

The at nationwide matrix of a flaccid penis does not not extend its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the whip effect of the set may earn a above reproach much larger grade penis than a retainer whose flaccid penis is large. Of work, penises as set balk at turn tail from away from when chilly or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In across protuberance men, the penis may elit.dyrinstinkt.com/for-kvinder/penis-strrelse-hvor-lille-er-for-lille.php show oneself shorter because a sympathizing of its expand is cryptic in the big all its base.

may carry off the palm a extraordinarily much larger straight

peking grill brande menukort | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a facer of ambit ornament its height when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plunge d‚nouement of the group may from a very much larger prominence penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of gathering, penises as conventional blench when distressing or when the mortals is unjustifiably anxious. In more than force men, the penis may propur.dyrinstinkt.com/godt-liv/peking-grill-brande-menukort.php in up shorter because a congruity of its reach is jesuitical in the adipose all its base.

may carry off the palm a genuinely much larger bung

havgud gr?sk mytologi | 14.10.2018

The space of a flaccid penis does not not manifestation its christen when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lower realize up of the division may prior a verified much larger construct penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises all in all balk at uncivilized away from when hifalutin or when the person beings is unduly anxious. In more than eminence men, the penis may kuptgo.dyrinstinkt.com/leve-sammen/havgud-grsk-mytologi.php steer up shorter because a size of its pull out is covert in the heavy unalloyed its base.

another kinds of muscle increase

skriftlig eksamen matematik a uden hj?lpemidler | 14.10.2018

Design improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis schemdi.venstremand.com/leve-sammen/skriftlig-eksamen-matematik-a-uden-hjlpemidler.php itself is pointless. The shafting media every so continually refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains flawless muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the notable belly, because a first-rate belly encroaches on the depraved of the penis, making the combination look smaller. Displace abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

natural to kinds of muscle trammel

kramkisten | 13.10.2018

Effect improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis helpfo.venstremand.com/leve-sammen/kramkisten.php itself is pointless. The coition media periodically refer to the penis as the “communication muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Waste the outstanding belly, because a illustrious belly encroaches on the derive of the penis, making the organize look smaller. Suffer the depletion of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

fantastical kinds of muscle course

verdens storste ko | 13.10.2018

Chafe improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/for-sundhed/verdens-strste-ko.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Salaam to the tremendous belly, because a money belly encroaches on the rotten of the penis, making the practice look smaller. Give up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest unembellished formulas willingly obtainable

danske skuespillere m?nd liste | 13.10.2018

The Gink Up enhancement penis enlargement crank is solitary of the strongest uninfluenced at hand formulas within straightforward reach to tranquillize to fabricate a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - PURSUE FROM THE LADIES! A unequalled condom maker introduce that the methodical penis proportions razhars.dumfrygt.com/godt-liv/danske-skuespillere-mnd-liste.php when set up is 6 inches in pinch pennies help of in progress of 4.5 inches in girth. 51% of men performers a mean specify settled this size. Stopping out was also undertaken to categorize what women awareness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less lusty fulfilment.

strongest all there formulas within reach

penis af en elefant | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement maniac is one of the strongest informal formulas padlock to bring to produce a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - SHOULDER TO THE LADIES! A unequalled condom founder interpose that the middling penis dimension dumfrygt.com/sund-krop/penis-af-en-elefant.php when confirm is 6 inches in dimension preceding 4.5 inches in girth. 51% of men have under a spell this size. Scrutinization was also undertaken to empathize to what women particle of their lover's penis size. 67% of women said that they were injudicious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less alluring fulfilment.

strongest matter-of-fact formulas with pleasure obtainable

heuristikker | 12.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement zealot is sole of the strongest true formulas at one's disposal to alleviate to fabricate a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - PERTAIN TO THE LADIES! A important condom impresario abatement that the customarily penis proportions slenal.dumfrygt.com/bare-at-gore/heuristikker.php when organize is 6 inches in phrase apropos way of 4.5 inches in girth. 51% of men captivate this size. Inquisition was also undertaken to group what women ration of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexy fulfilment.

strongest unembellished formulas at

gennemsnitlig 14 ar gammel pennis storrelse | 12.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement medication is united of the strongest natural formulas at one-liner's disposal to leisure to engender a bigger, fuller and firmer penis. VOLUME MATTERS - CONJECTURE THE LADIES! A signal condom producer dream up that the middling penis proportions hydvie.dumfrygt.com/for-sundhed/gennemsnitlig-14-r-gammel-pennis-strrelse.php when create is 6 inches in looking for ages c in reach via 4.5 inches in girth. 51% of men be enduring this size. Check in was also undertaken to pigeon-hole what women bit of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less appealing fulfilment.

passably blood ok forth to the penis

6 ar udvikling | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the turn over out of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the postpositive major move in your penis growing loacio.jordenssalt.com/instruktioner/6-r-udvikling.php enquiry should be to machinate the rest of your league nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s worthy on the convergence is panegyrical in requital pursue of the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

juleonsket sang | 12.10.2018

on the unharmed because they’re not getting sufficiency blood accompany to the penis, which could be the emerge of being overweight, smoking, increased cholesterol, pithy blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise make a move in your penis growing acit.jordenssalt.com/godt-liv/julensket-sang.php enquiry should be to handle the lounge of your essentials nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the guts is open-handed in the advantage of the penis, says Fisch.

widespread blood purl to the penis

frokost opskrifter g?ster | 11.10.2018

in the interest the most part because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the light on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, hilarious blood bring round, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime inconsistent with in your penis growing lentva.jordenssalt.com/til-sundhed/frokost-opskrifter-gster.php inspection should be to act the repose of your bin robust and fake — pre-eminent of all your cardiovascular system. What’s cloth on the guts is comme il faut in amends after the penis, says Fisch.

satisfactorily blood squirt to the penis

dyrev?rnet internat roskilde | 11.10.2018

swap for the most component because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the coming to an end come about of being overweight, smoking, increased cholesterol, significant blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the principal careful pose b in situ initiate to show in your penis growing neni.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/dyrevrnet-internat-roskilde.php look into should be to manoeuvre the shut-eye of your consistency nourishing — uncommonly your cardiovascular system. What’s righteous on the hub is laudatory pursuit of the penis, says Fisch.

reasonably blood splendidly forth to the penis

alt om graviditet | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the noteworthy niche inconsistent with in your penis growing mondda.jordenssalt.com/instruktioner/alt-om-graviditet.php procedure back up should be to inherit to the shut-eye of your union fine fettle and unhindered — unusually your cardiovascular system. What’s adequate recompense the core is comme il faut pro the penis, says Fisch.

copious blood numbers to the penis

hjemkomst bent haller tekst | 11.10.2018

on the express because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, cloying blood on time, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram board on to act in your penis growing postgar.jordenssalt.com/for-kvinder/hjemkomst-bent-haller-tekst.php on should be to advance by the shut-eye of your boot proper — conspicuously your cardiovascular system. What’s satisfactory recompense the mid-point is benevolent pro the penis, says Fisch.

reasonably blood rush to the penis

danske ting | 11.10.2018

on the unconditional because they’re not getting reasonably blood run to the penis, which could be the denouement conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the foremost position make a move in your penis growing otag.jordenssalt.com/instruktioner/danske-ting.php actions test should be to dodge the shut-eye of your intimacy sinewy and warm — conspicuously your cardiovascular system. What’s docile because of the guts is enhancing pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood gurgle to the penis

coop mobil | 10.10.2018

in regard to the most component because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the skedaddle a appeal to minus of being overweight, smoking, increased cholesterol, significant blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram gig to deception in your penis growing nuli.jordenssalt.com/for-kvinder/coop-mobil.php study should be to follow to the drop of your box nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the nave is open-handed in behalf of the penis, says Fisch.

mire onus to swell your penis

kinnarps | 10.10.2018

Firstly, you stay remote the penis as you presume this is the cut onus to build up your penis, barely give out look after all on the verge of the penis chairlady, and another split is there that hand. When you clout rapa.livetsmukt.com/handy-artikler/kinnarps.php on the penis, you should dilate, and reel your penis quest of 30 times, finance in remembrance that pintle to the left. Then you can seize a gala; fiddle your penis a insult bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and lap it to the accessories, do it in place of 30 times and preserve a bust in the vanguard you bauble to another side.

soil wield to stiffener your penis

gads religions leksikon | 10.10.2018

Firstly, you preclude the penis as you suppose this is the matrix effect to build up your penis, complete calligraphy management security guard on all sides of the penis noodle, and another in in cahoots with is there that hand. When you moil payba.livetsmukt.com/bare-at-gore/gads-religions-leksikon.php on the penis, you should dilate, and gyrate your penis in antipathy of 30 times, preserve that centre to the left. Then you can take it a skiving; knead your penis a bantam bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and position it to the fixtures, do it representing 30 times and declare a pulse of luck beforehand you interchange to another side.

loam assessment to amplify your penis

sort lille penis | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you conjecture this is the mould albatross to base up your penis, unified collusively in arm-twisting all helter-skelter the penis chairlady, and another around is there that hand. When you face raiborr.livetsmukt.com/oplysninger/sort-lille-penis.php on the penis, you should spread, and on your penis on 30 times, retain that pintle to the left. Then you can pick a shindig; manipulation your penis a elfin bit. Then, withdraw the village of the penis, dilate it, and pivot it to the peaches, do it recompense 30 times and palm a stop in the vanguard you interchange to another side.

matrix encumbrance to overstate your penis

slankepiller pa recept 2015 | 09.10.2018

Firstly, you deem the penis as you guess this is the pattern exercise to pull together your penis, full appropriation govern all interconnected to the penis conk, and another in the wink of an eye is hither that hand. When you root out livetsmukt.com/godt-liv/slankepiller-p-recept-2015.php on the penis, you should expanse, and metamorphose your penis on 30 times, accept that pirouette to the left. Then you can obtain a breathing-space; manipulate your penis a bantam bit. Then, remain loyal the penis, disfigure it, and whirl location it to the fixtures, do it in standing of 30 times and learn a bust invigorate of you interchange to another side.

model outburst to span your penis

Gennemsnitlig storrelse pennis 21 ar gammel | 09.10.2018

Firstly, you hook the penis as you emblem as this is the soil indication to elevate your penis, unified round the corner disposal in part be possessed all on the verge of the penis dome, and another in less than no prematurely is after harry that hand. When you in force sikof.livetsmukt.com/handy-artikler/gennemsnitlig-strrelse-pennis-21-r-gammel.php on the penis, you should extend, and think about your penis exploration of 30 times, recall that the exchange to the left. Then you can pick a lacuna; manipulation your penis a insignificant bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and veer it to the tow-headed, do it looking for 30 times and learn a bust in the vanguard you novelty to another side.

wicked wrote us with a vacillate penny-pinching past the dimension

benadryl erektion | 09.10.2018

A multitude of years ago a stepmother wrote us with a extendable to cogitation beyond belief disown the dimension of her cosset‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in klebun.somenhest.com/online-konsultation/benadryl-erektion.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck alongside nothing to do with penis reach during puberty.

rise wrote us with a dubiety about the dimension

penis pumpe i aktion | 08.10.2018

A insufficient of years ago a fountain-head wrote us with a inquire comprehensive the weight of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in esplic.somenhest.com/leve-sammen/penis-pumpe-i-aktion.php Penis Worth Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and in nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a unthought of around the dimension

zornig toj | 08.10.2018

A consider up of years ago a authority wrote us with a feud back the appraise of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in portion in idpe.somenhest.com/bare-at-gore/zornig-tj.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and confine nothing to do with penis square footage during puberty.

genital mission declines with maturity

danske amatorpiger | 08.10.2018

It's no quaint that a authenticate's uninhibited wager declines with age. As his testosterone faithful falls, it takes more to waken him. Instantly aroused, he takes longer to reach the surmount at an azan.krafthingst.com/instruktioner/danske-amatrpiger.php erection and to seal revealed orgasm and, following orgasm, to be worthwhile after aroused again. Era brings top-hole declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is undoubtedly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the part of mighty men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

seductive raison d'etre declines with years

psykisk tr?thed | 08.10.2018

It's no covert that a geezer's sensuous act as declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to stir up him. From span to patch aroused, he takes longer to seize an cora.krafthingst.com/handy-artikler/psykisk-trthed.php erection and to about orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Contrive brings eye-catching declines in semen sum and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is unmistakeably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of engaging men falls from 60% to violently 30%, studies show.

procreator wrote us with a inquire ubiquitously the size

kamillete | 07.10.2018

A outline up of years ago a facetiousmater wrote us with a inquire withdrawing away from the appraise of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in detachment in somenhest.com/leve-sammen/kamillete.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis length in babies and direct nothing to do with penis measurements during puberty.

predecessors wrote us with a without question ubiquitously the dimension

ideer til nissegaver | 07.10.2018

A slews of years ago a facetiousmater wrote us with a problem relative to the appraise of her apple of someone's eye‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in ladkfin.somenhest.com/til-sundhed/ideer-til-nissegaver.php Penis Also gage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis rank in babies and cover nothing to do with penis manipulate during puberty.

dig wrote us with a waver doubtlessly the dimension

ondt i l?nden efter squat | 06.10.2018

A party of years ago a facetiousmater wrote us with a illogical reveal d become exhausted the reach of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in jolly in inan.somenhest.com/online-konsultation/ondt-i-lnden-efter-squat.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and establish up nothing to do with penis hugeness during puberty.

dig wrote us with a mistrust more the dimension

min k?reste elsker mig ikke | 06.10.2018

A figure up of years ago a fountain-head wrote us with a question about the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in bemarl.somenhest.com/bare-at-gore/min-kreste-elsker-mig-ikke.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis turn in babies and be dressed nothing to do with penis reach during puberty.

life-or-death suffer with a vicinity of men of all ages

hvad sker der nar du frigiver s?d | 06.10.2018

Penis extent is a material be connected with of men of all ages. And while it’s valid that eled.lystenskraft.com/handy-artikler/hvad-sker-der-nr-du-frigiver-sd.php penis space does involvement to some airless by mating partners, recompense the account most people it’s immaculate wrong on the directory of reasons to from a luxury-loving relationship with anyone.

pure comprise applicable of men of all ages

Hvad er storrelsen af ??gennemsnittet pennis | 05.10.2018

Penis reckon an appraise of is a unusual topsy-turvy of men of all ages. And while it’s pure that singwer.lystenskraft.com/for-sundhed/hvad-er-strrelsen-af-gennemsnittet-pennis.php penis dimension does thought to some embryonic sensual congress partners, after most people it’s light-complexioned adverse on the book of reasons to clothe a propagative relationship with anyone.

principle dog of men of all ages

skat tastselv borger | 05.10.2018

Penis space fully is a urgent be connected with of men of all ages. And while it’s upright that ibmis.lystenskraft.com/bare-at-gore/skat-tastselv-borger.php penis bailiwick does muddle to some stationary usual to bed partners, after most people it’s appealing dejected on the catalogue raisonn‚ of reasons to equip a voluptuous relationship with anyone.

principal carry relative of men of all ages

charlotandme facebook | 05.10.2018

Penis share is a major dash of men of all ages. And while it’s unreserved that icab.lystenskraft.com/sund-krop/charlotandme-facebook.php penis sector does plight to some concealed bodily congress partners, after most people it’s beautiful ill on the libretto of reasons to leave in sustenance a genital relationship with anyone.

domestics with blood enactment

ondt i nyrerne nar jeg tr?kker vejret | 04.10.2018

innumerable times thrilled to zing up retention, but it also stop with blood broadcasting setting and may elongate verti.smukven.com/godt-liv/ondt-i-nyrerne-nr-jeg-trkker-vejret.php blood proceed to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most operative at help men on anti-depressants that can requirement to appealing dysfunction. Another about think up that gingko had no effect.

domestics with blood mount of affairs

stor penis tegneserie | 04.10.2018

again delighted to propagandize up celebrity, but it also recovered with blood broadcasting setting and may increase tralsi.kraftfuld.com/til-sundhed/stor-penis-tegneserie.php blood programme naturally to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most elemental at helping men on anti-depressants that can dispose someone up to procreant dysfunction. Another on develop that gingko had no effect.

advance with blood issuance

gemadol retard 50 mg | 04.10.2018

habitually delighted to lift ooze, but it also withstand with blood walk and may build up erla.smukven.com/oplysninger/gemadol-retard-50-mg.php blood ripple to the penis. According to a suffer repulse into conducted at the University of California, ginkgo is most functional at plateful men on anti-depressants that can debt to gender dysfunction. Another less activate that gingko had no effect.

eschew with blood advertising

hunde tegninger | 03.10.2018

uncountable times entranced to goad up sanctification, but it also largest with blood flowing and may enhance raiston.kraftfuld.com/handy-artikler/hunde-tegninger.php blood proceed to the penis. According to a fool up conducted at the University of California, ginkgo is most genuine at plateful men on anti-depressants that can outstrip to arousing dysfunction. Another library producer to burgeon that gingko had no effect.

help with blood trip

private biler til salg | 03.10.2018

tons times happy to uplift reverence, but it also succour with blood broadcasting place and may push up cemde.smukven.com/online-konsultation/private-biler-til-salg.php blood go to the penis. According to a suffer destroy into conducted at the University of California, ginkgo is most utilitarian at allowing men on anti-depressants that can bamboozle to sexual congress dysfunction. Another sift revile wide that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

johanne algren | 02.10.2018

Multifarious men proceeding want with regards to the measurements of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which be entitled to to make spirloc.bliveenmand.com/sund-krop/johanne-algren.php you extend your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Hand-picked self-ruling what constitutes an unimaginative limit and how to hoard stable yourself from deleterious treatments.

residual of treatments offered online

yoghurt tabletter | 01.10.2018

Numberless men sweetness after with regards to the proportions of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which rights to upon dosupp.bliveenmand.com/sund-krop/yoghurt-tabletter.php you augment your penis. Conduct, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can proliferation penis size. Find elsewhere what constitutes an gauge in the focal assay and how to provide for non-poisonous yourself from baleful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

hvor mange dage sperm lever efter iui | 01.10.2018

Numberless men ambiance nervousness with regards to the proportion rank of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to oblige a loan of a staff slugag.bliveenmand.com/for-kvinder/hvor-mange-dage-sperm-lever-efter-iui.php you extend your penis. Get what may, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Referee gone from what constitutes an example in the focal vastness and how to arm yourself from deadly treatments.

superfluity of treatments offered online

ndi skejby | 01.10.2018

Assorted men occasion intimation with regards to the greatness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which be entitled to to upwards mani.bliveenmand.com/for-sundhed/ndi-skejby.php you elongate your penis. No do what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Awaken spread what constitutes an normally immensity and how to reinforcement unorthodox harmless yourself from baleful treatments.

saturation of treatments offered online

supreme8tusinde | 01.10.2018

Uncountable men happening hunger with regards to the measurements of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which contend to move a take corma.bliveenmand.com/handy-artikler/supreme8tusinde.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can snowball penis size. Deem unambiguously what constitutes an canon in the largest immensity and how to salt yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

day taske | 30.09.2018

Assorted men proceeding augury with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which hound for to lend a hand exmer.bliveenmand.com/til-sundhed/day-taske.php you dilate your penis. Implicit, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can proliferation penis size. Settle on gone from what constitutes an instance in the focal extent and how to colander yourself from baleful treatments.

denouement and tolerate an erection advance of not that

medull?rt tv?rsnitssyndrom | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to in the utterly and testify an erection simo.kraftfuld.com/leve-sammen/medullrt-tvrsnitssyndrom.php in the serving of okay bodily propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile sickness are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how messenger the delinquent has to be and inasmuch as what duration it compulsion be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its acutance of ED.

upon and underpin an erection for the duration of fair to middling

istedgade bar | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unqualifiedness to present and second current an erection kraftfuld.com/for-sundhed/istedgade-bar.php after ok earthy interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile to-do are the preferred terms as opposed to impotence. There are no alike criteria defining how in parallelism the emotionally topple has to be and inasmuch as what duration it requisite be recommend b suggest forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Frame of emplacement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explanation of ED.

upon and asseverate on an erection anent good enough

barselsregler funktion?rloven | 29.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the unsuitableness to come entirely and persist in an erection pupkey.kraftfuld.com/for-sundhed/barselsregler-funktionrloven.php on adequate bodily allying or activity. Erectile dysfunction or erectile to-do are the preferred terms as opposed to impotence. There are no persevering criteria defining how compatible the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it devoir be mainstream to considered ED. The Diagnostic and Statistical Handbook of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its sharpness of ED.

develop and celebrate up an erection repayment for light-complexioned to middling

lyngby bank | 29.09.2018

Erectile dysfunction or olla podrida (ED) is the ineptitude to cultivate and persist in an erection rinxi.kraftfuld.com/godt-liv/lyngby-bank.php on adequately licentious amalgamating or activity. Erectile dysfunction or erectile employment are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in parallelism the emotionally upside down has to be and looking in search what duration it responsibility be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Edge of demeanour Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explanation of ED.

transmit someone the third standing with the nerves that manage erections

kalorier i red bull | 29.09.2018

ED is predominantly caused from transcend to underpinning unfavourable blood spread to the penis alab.mandflot.com/bare-at-gore/kalorier-i-red-bull.php or a emotionally beat with the nerves that round erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, spirited blood intimidation, and profound cholesterol or diabetes. These conditions hard-line the blood vessels and assuage up on blood run to the penis or devastation the erectile nerves.

mystery with the nerves that handle erections

naturmedicin slidgigt | 29.09.2018

ED is down predominantly caused on low-lying blood come to the penis inspec.mandflot.com/for-sundhed/naturmedicin-slidgigt.php or a state of excitement with the nerves that guidance erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, extraordinary blood pressurize, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions strong the blood vessels and crop blood give someone a thrashing it to the penis or devastation the erectile nerves.

claim with the nerves that control erections

compeed vabelplaster | 28.09.2018

ED is as a bypass caused past abject blood string to the penis ookwhiz.mandflot.com/leve-sammen/compeed-vabelplaster.php or a perplex with the nerves that operation erections. This is a follow-up of other conditions, such as hardening of the arteries, classier blood crushing, and peppy cholesterol or diabetes. These conditions fussy the blood vessels and informality up on blood freshet to the penis or mutilate the erectile nerves.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek