Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (3)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (3)

5.5.2018

předchozí část

 

3.3. «Kdo čteš, rozuměj»1:
dokonáno jest «milosrdenství chci a ne oběť»2

Ale řečené v kapitolách 3.1 a 3.2 Přílohy č. 3 ještě není vše, co je třeba vědět o záměně Kristova Učení vlastními výmysly „světového zákulisí“ těch let. Aby se věřící podstatou Kristovy Dobré zprávy – Evangelia Království Božího ve své mysli vůbec nezačali zabývat, bylo nutné jim poskytnout obsahově jinou představu o Kristově misi při jeho prvním příchodu. Je pochopitelné, že aby věřící uvěřili falešné věrouce, musela být nesporně tato Kristova mise prezentována jako nanejvýše ušlechtilá. A právě takové osvětlení Kristovy mise při jeho prvním příchodu obsahují body 2 – 7 Nicejsko-Kartaginského vyznání (symbolu víry) zavazující věřící věřit:

 

 1. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

 2. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

 3. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

 4. И воскресшаго в третий день по Писанием.

 5. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

 6. И паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.

 1. A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,který se zrodil z Otce přede všemi věky;

Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož vše je stvořeno.

 1. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

 2. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben.

 3. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

 4. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

 5. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a Jeho Království bude bez konce.

Lidé vyznávající věrouku historicky reálného křesťanství ve všech jeho modifikacích (počínaje katolicismem a pravoslavím a konče množstvím sekt zahrnujících v sobě i „mesiánské židy“ 3) jsou po dobu mnohých staletí přesvědčeni o tom, že Kristus přišel na Svět právě jen kvůli tomu, aby svým sebeobětováním se na kříži vykoupil hříchy lidí a spasil tak lidstvo (nebo přinejmenším ty, kteří této doktríně věří), a že svým vzkříšením dal lidem víru ve vzkříšení každého z nich v nadcházejícím věku – v království Krista, jež bude bez konce.

Avšak historie nás v ucelenosti známých faktů opravňuje tvrdit, že:

Věrouka o tom, že Bůh uložil Kristovi právě takovou misi, a že ji Kristus vyplnil, je svou podstatou urážlivou pomluvou Boha Milostivého Milosrdného.

Tj. Kristus nebyl ukřižován a tím pádem také nebyl vzkříšen, a vírou v takovou jeho misi nikdo zaručeně svou duši nespasí.

Proti řečenému může být vznesena námitka s odkazem na texty Nového Zákona, kde Matouš píše:

«Od té doby začal Ježíš oznamovat Svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si Ho vzal stranou a začal Ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane! To se ti nemůže stát!" Ale On se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi Mi z cesty, satane! Jsi Mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"» (Matouš, 16:21-23).

Jenže toto není stenografický záznam, ale evangelistovo převyprávění toho, co a jak si zapamatoval, tímto způsobem vyjádřil, co a jak sám pochopil.

Jsou to nesprávně pochopená a církvemi chybně vykládaná slova. A o tom, že se jedná pouze o popis jedné, přestože nejstabilnější možnosti průběhu událostí v mnohovariantním Božím předurčení a tedy, že se nejedná o nevyhnutelnou a jednoznačnou předurčenost Kristovy popravy Shora, svědčí skutečnost, že hlava 16 podle Matouše končí nenaplněnou předpovědí: «Někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna Člověka přicházejícího se Svým Královstvím.»

Podle našeho výkladu Ježíš mluvil o své nezlomné rozhodnosti splnit svou misi do konce nehledě na okolnosti, které plnění této mise vyvolává ve společnosti, s důvěrou přenechávajíce řízení těchto okolností bezprostředně Bohu. Je to vidět i z dalších událostí, o kterých informuje Nový zákon.

Podíváme se na popis událostí, jež předcházely zatknutí Krista v Getsemanské zahradě:

«Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil." Vzal s Sebou Petra a oba syny Zebedeovy4; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se Mnou!" Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče Můj, je-li možné, ať Mne mine tento kalich; avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš." Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se Mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." Odešel podruhé a modlil se: "Otče Můj, není-li možné, aby Mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se vůle Tvá." A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům Svým a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn Člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který Mě zrazuje!"

Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi» (Matouš, 26:36-47).

Popis stejné epizody od Marka, hl. 14:33-43, obsahuje stejné významné zvláštnosti, o kterých informuje i Matouš, a jejichž smysl – v našem chápání světa – vysvětlíme dále.

Stejná epizoda v popisu Lukáše, který sám sice nepatřil mezi Kristovy učedníky, ale písemně vyložil, jak on pochopil smysl toho, v co uvěřil z cizích slov, se liší od toho, co popsali Matouš a Marek, kromě mimořádné citové intenzity (Kristův pot kanul na zem jako krůpěje krve) i dost významným detailem, který se objevil v námětu Anděla z nebe:

«Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci Ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: "Otče, chceš-li, odejmi ode Mne tento kalich, ale ne má nýbrž Tvá vůle se staň." Tu se Mu zjevil Anděl z nebe a dodával Mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."

Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby Ho políbil, neboť takový jim dal znak: „Je to Ten, koho polibkem označím. Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna Člověka?"» (Lukáš, 22:39-48).

Teď si probereme samotnou epizodu a soustředíme se na dvě okolnosti.

První: Přestože trochu jinými slovy, předávají nám Matouš, Marek a Lukáš jeden a ten samý smysl: Ježíš vyzval své vyvolené apoštoly k modlitbě a varoval je, že nebudou-li se modlit společně s ním, nevyhnutelně upadnou do pokušení:

«Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé"» (Marek, 14:38).

Avšak i po tomto přímém a nedvojsmyslném varování před pokušením, po dvojnásobné prosbě, aby alespoň bděli v době, kdy on sám se modlí, našel Ježíš při svém návratu apoštoly, jak opět spí. Poté je podle informací od Matouše nechal v podstatě v jejich snění a polodřímotách5 a vzdálil se, aby se pomodlil potřetí.

V souladu se slovy samotného Krista, která se uchovala díky autorům tří „novoklevetních“ „evangelií“, apoštolů Petra, Jakuba, Jana, jejichž popisy událostí v Getsemanské zahradě se dostaly do kanonických textů Nového zákona, se po Kristově zatčení apoštolové stali obětí pokušení, stejně jako všichni ostatní „očití svědkové“ událostí, protože se odchýlili od navržené modlitby. A tím, že se nemodlili, když k tomu byli vyzváni, na nějaký čas vypadli z náboženství Boha, který existuje.

Tím, že se Kristem vyvolení apoštolové neúčastnili modlitby, nepřešli s ním nějakou hranici, kterou v modlitbě překročil on; zůstali svým vnímáním a chápáním světa součástí společnosti, ve které vyrostli, zaostali za Kristem na jeho cestě a ztratili jej.

Jejich svědectví o ukřižování a vzkříšení Krista by nebylo možné zpochybnit pouze v tom případě, že by se spoluúčastnili Kristovy modlitby, když je k tomu vyzval a varoval před upadnutím do pokušení.

Přijmout jejich svědectví poté, co zanedbali svou modlitbu s Kristem, by znamenalo, že si Kristus, když je vyzýval k modlitbě a varoval, že v opačném případě upadnou do pokušení, vymýšlel a lhal. Tato skutečnost, potvrzená v kánonu Nového zákona, že se apoštolové neúčastnili společné modlitby s Kristem, neumožňuje prohlásit následující Šalamounovo proroctví za jasnou lež nebo tvrdit, že se nemělo týkat Krista (Kniha moudrosti, hl. 2):

«Scestně uvažují ti, kdo si mezi sebou říkají: „Krátký a strastiplný je náš život a proti skonu člověka není léku, neznáme nikoho, kdo by unikl z podsvětí. Bez svého přičinění jsme se narodili a potom budeme, jako bychom nikdy nebyli; dech v našem chřípí je jako dým a slovo jako jiskra při tepu našeho srdce. Když zhasne, tělo se rozpadne v popel a duch se rozplyne jako lehký vánek; i naše jméno bude časem zapomenuto a nikdo nevzpomene na naše činy; náš život se rozplyne jak stopa po obláčku, rozptýlí se jako mlha zahnaná paprsky slunce, sražená jeho teplem. Neboť náš život je jako pomíjivý stín, není možno odložit svůj skon: protože je zpečetěn, a nazpět nepřijde nikdo. Nuže tedy, užijme zde dobrých věcí, chopme se všeho stvořeného rychle jako v mládí. Opatřme si hojně vybraného vína a vonných mastí, ať nám neujde žádný jarní květ života; ověnčeme se poupaty růží, dříve než zvadnou; nikdo z nás ať se nestraní našich radovánek, co na tom, když zůstanou následky naší bujnosti, vždyť to je naše právo a takový náš los. Deptejme chudého, i když je spravedlivý, nešetřme vdovy, nemějme ohled na šediny starce ve vysokém věku. Naše síla ať je zákonem pravdy; neboť co je slabé, ukazuje se být bez užitku.“ (vyčlenili jsme v citaci: Bůh není v síle, ale v Pravdě!)„Počíhejme si na spravedlivého, k ničemu nám není, jen se protiví našim činům a vytýká nám prohřešky proti zákonu (vyčlenili jsme v citaci: Boží předurčení bytí je nejvyšší zákon), viní nás ze zrady na našem vychování; honosí se, že došel poznání Boha, a sám sebe nazývá synem Hospodinovým; stal se obžalobou našeho smýšlení. Je nám na obtíž i jenom na něj pohledět (vyčlenili jsme v citaci: vzpomeňte si na Piláta, kterému pohled na Ješuu vyvolával bolest hlavy), protože jeho život se nepodobá životu druhých a odlišné jsou cesty jeho: má nás za zvrhlé a vyhýbá se našim cestám jako nečistým, blahoslaví smrt spravedlivých a vychloubá se, že jeho otcem je Bůh. Pohleďme, zda jsou jeho řeči pravdivé, a přezkoumejme, jak to s ním nakonec dopadne6; neboť jestliže tento spravedlivý je Božím synem, Bůh ho ochrání a vytrhne ho z rukou protivníků. Vyzkoušejme ho tupením a mučením, ať poznáme jeho mírnost a přesvědčíme se o jeho trpělivosti; odsuďme ho k potupné smrti, zda dojde zastání, jak říká“» (Kniha moudrosti, 2:1-20).

Po těchto slovech scestně uvažujících zloduchů Šalamoun informuje o následcích úkladů o Kristův život:

«To zamýšleli, ale důkladně se zmýlili; neboť je zaslepila jejich zloba, a nepoznali Boží tajemství (vyčlenili jsme v citaci) nepočítali s odměnou za zbožnost a nevážili si poct, jakých dojdou bezúhonné duše. Bůh totiž nestvořil člověka k tlení, ale učinil ho obrazem Svého věčného bytí, ďáblovou závistí však vešla do světa smrt, a kdo patří k němu, zakusí ji» (Kniha moudrosti, 2:21-24).

Přestože Šalamoun přímo používá termín „Boží syn“, tak křesťanské církve a jejich věrozvěsti k prvnímu Kristovu příchodu toto proroctví nevztahují. V důsledku toho jsou v pravopisu ruskojazyčné pravoslavné Bible v tomto úryvku slova „Boží syn“ a příslušná zájmena uváděna s malými písmeny místo velkých, jako to bylo přijato uvádět v Novém zákoně. Budeme-li se držet stejných pravopisných principů jako v Novém zákoně, nezbývá, než přijít k závěru:

Že jde o proroctví týkající se Krista. Šalamoun předpovídá Boží tajemství před scestně uvažujícími zahrávajícími si s Kristovou popravou.

Neúčast apoštolů v modlitbě s Kristem neumožňuje zavrhnout jako lživé ani přímé – jednoznačné – koránské svědectví o nanebevstoupení Krista, které předešlo jeho ukřižování:

«Však nikoliv, oni jej (Ježíše) nezabili, ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo; a věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění (tj. nesouhlasí s koránským svědectvím), jsou vskutku na pochybách o něm; a nemají o tom vědomosti žádné a sledují jen dohady (v překladu G. S. Sablukova: „řídí se pouze úsudkem“). A nezabili jej určitě (G. S. Sablukov: „to je jistě známo“), naopak Bůh jej k Sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný (v překladu I. Ju. Kračkovského: „veliký“), moudrý! A věru není nikdo mezi vlastníky písma, kdo by v něj neuvěřil předtím, než zemře - a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem!» (Korán, súra 4:156, 157, tučně jsme text zvýraznili my).

Kdyby se apoštolové účastnili modlitby, ke které je vyzýval Kristus, nacházeli by se v jiném naladění své psychiky a smyslových orgánů a viděli svět jinýma očima. Jejich svědectví o dalších událostech by potom bylo obsahově jiné, takže by se lišilo od toho, které známe z textů kánonu Nového zákona.

Jestliže někdo z věřících „novoklevetním“ církvím trvá na tom, že s ohledem na svědectví apoštolů o událostech zatčení Krista nemá ani ten nejmenší význam, zda se modlili společně s Kristem nebo ne, ať si dá tu práci a vysvětlí: Proč se modlí on sám? Zda cítí nějaký rozdíl ve svém naladění a konání, zaprvé po upřímné a poklidné modlitbě a zadruhé, jestliže se kvůli své zapomětlivosti, lenosti, nebo z jiných důvodů nepomodlil, či svůj rituál odbyl ve spěchu? A jestliže z jeho pohledu není v lidském životě žádný rozdíl v tom, zda se člověk modlí či ne, tak v čem se tedy mýlí otevření ateisté, kteří přímo odmítají, že by se lidé museli modlitbou obracet k Bohu, aby v životě každého jednotlivce a celé společnosti vše probíhalo v Pravdě-Skutečnosti? A proč je tedy v případě apoštolů nutné dělat výjimku a trvat na tom, že když se nemodlili, tak to zůstalo bez jakýchkoliv následků, že neupadli do pokušení a jejich svědectví jsou stejně pravdivá, jako kdyby se byli modlili?

Kromě toho, souhlasíme-li se svědectvím apoštolů o událostech po zatčení Krista, musíme potom také přiznat, že Kristova výzva, aby se apoštolové modlili, a jeho varování o upadnutí do pokušení byly buď vědomou lží, nebo prázdnými slovy. Při takovém přístupu k tomu, zda modlitba proběhla či ne, „novoklevetní“ církevníci v podstatě nehlasně říkají, že Kristus byl pokrytec, který Bohu nevěřil a dosvědčují tak svou vlastní nevíru Bohu, a skrytě popírají pravdivost Božího slibu předaného lidem Kristovým prostřednictvím:

«Mějte víru Bohu, neboť vpravdě pravím vám, že kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrhni do moře“ a nebude pochybovat v srdci svém, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude mít vše, co řekne. Proto vám pravím: Věřte, že vše, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít» (Marek, 11:23, 24).

Druhá okolnost přímo souvisí se smyslem Kristovy modlitby, jak o něm v tom hlavním jednoznačně píší Matouš, Marek i Lukáš, přestože v jejich interpretaci existují i smyslové odchylky, ke kterým se vrátíme později:

«Abba, Otče, Tobě je všecko možné; odejmi ode Mne tento kalich; ale ne, co Já chci, nýbrž co Ty chceš» (Marek, 14:36).

Z těchto slov je možné si vyvodit, že:

 • Ježíš vůbec nepochyboval o tom, že Všemohoucí, Dobrotivý Tvůrce a Všedržitel – Bůh, který existuje, může ve Všehomíru, který sám stvořil, vše spravedlivě uskutečnit podle Svého blahého Předurčení;

 • Ježíš byl připraven upřímně splnit misi v Božím Záměru, kterou si sám předsevzal, ať už by byly okolnosti, které by ji doprovázely nebo vznikaly v důsledku jejího plnění jakékoliv, a nepokoušel se svévolně se odchýlit od plnění Záměru; neměl v úmyslu vzdát se křesťanské etiky a využít ve vztahu ke svým oponentům své schopnosti (mnohokrát převyšující i tu nejbujnější fantazii jakéhokoliv vojensko-silového úřadu) v mezích Božího dopuštění. Ve své podstatě byl Ježíš stejně jako vždy (což se nedostává absolutní většině lidí) i v Getsemanské zahradě v harmonii s Bohem a věřil Mu, přestože všemi svými smysly i nadsmyslově cítil, že algoritmika kolektivní psychiky té společnosti, do které přišel, pracuje na zamezení jeho mise, a že se ve své stávající kvalitě – jako světec v celé dokonalosti lidské důstojnosti – nemůže stát její součástí.

S ohledem na tyto dva fakty, jednoznačně vyjádřené v kánonu Nového zákona, je bez významu, jaký názor na osobu Krista je pravdivý: zda je hypostasí „trojjediného Boha“, což církve z doby po Nicejském koncilu přímo prohlašují ve svém Symbolu7/Vyznání víry; „Božím Synem“, a smysl těchto slov si nikdo ze smrtelníků v tomto světě nedokáže správně vyložit už jen kvůli tomu, že kategorie „syn“ a „otec“ jsou vlastní současnému lidstvu, které v nich vidí především návaznost smrtelných pokolení v životě společnosti, což s ohledem na život světa nesmrtelných není případné; či zda byl Ježíš člověkem, který nebyl Bohem ani „Božím Synem“, jak o něm konkrétně informuje koránské Zjevení, s čímž souhlasí i mnozí, kteří se neřadí k vyznavačům historicky reálného islámu8.

A je tomu tak proto, že v případě každé z těchto možností jsou Ježíš a Všemohoucí Bůh, kterého církve uznávající dogma „Svaté Trojice“ nazývají „Bohem Otcem“, různými osobnostmi s charakteristickými osobitostmi odlišujícími každou z nich od všech ostatních; se svobodou volby linie svého chování a se svobodnou vůlí uplatnit moc, která je jí vlastní. Jinými slovy, navzdory všem vzniklým okolnostem nic nebránilo Bohu („Bohu Otci“) odpovědět na Kristovu modlitbu („Boha Syna“) v souladu s jejím smyslem. Ti, kteří se s oblibou odvolávají na Boží Předurčení, by si měli uvědomit, že Předurčení je v jeho ucelenosti a detailnosti známo pouze tomu, kdo jej předurčil: všichni ostatní znají pouze jeho fragmenty, které jsou navíc mnohdy namíchané s vědomou lží, ke které sami zůstávají neteční.

A to nás vede k otázce: A víme my vůbec, co si ve skutečnosti přeje ta Všemohoucí – všemu nadřazená bytost v celé Své plnosti a dokonalosti? Jednoznačná odpověď na tuto otázku je známa přinejmenším na nevědomé úrovni každému, kdo si alespoň jednou přečetl Nový zákon:

«Kdybyste věděli, co znamená: „Milosrdenství chci, a ne oběť“, neodsuzovali byste nevinné (Matouš, 12:7); Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Matouš, 9:13).

Navzdory tomuto faktu, všem jednoznačně oznámenému z úst samotného Krista, trvají „novoklevetní“ církve jeho jména na tom, že Bůh si vybral „oběť smíření“9, a odsoudil ve Svém Předurčení bytí Všehomíru nevinného světce k popravě pro uspokojení nespravedlivých, kteří se rozhodli pokoušet Boha, který existuje, a umožnil tak všem hříšníkům vykoupit své hříchy krví světce10 místo toho, aby si pěstovali spravedlnost sami v sobě? A po tomto falešném nařčení tyto církve poučují lidi o tom, že Bůh je Láska?

Jestliže je Bůh Všemohoucí Láskou, je Láskou i k Ježíši. A ve Všehomíru neexistuje nikdo a nic, co by dokázalo zabránit Všemohoucímu Bohu, který existuje, s láskou odpovědět na Kristovu modlitbu v Getsemanské zahradě v plné shodě s jejím všeobecně známým smyslem, aniž by přitom připravil lidstvo o spásu v pravém smyslu toho slova. A nic ve světě nesvědčí o tom, že by Všemohoucí jednal jinak a podpořil tak Svým Záměrem nespravedlivé pokoušející Boha a zahrávající si s Kristovým životem.

Jenže o faktu odpovědi Všemohoucího na Kristovu modlitbu k Němu, Kristovi, jež Mu bezmezně věřil, neměl kdo svědčit, protože: ti apoštolové, kteří by to mohli udělat; kteří byli vyzváni k modlitbě právě kvůli tomu, aby to udělali, místo toho, aby zůstali vzhůru a modlili se, upadli do snění. A proto se oni sami, stejně jako všichni ostatní „očití svědkové“ událostí, stali hřešícími oběťmi své nevíry bezprostředně Bohu, který existuje, stali se oběťmi pokušení svou vírou v „staroklevetní“ písma a v učení o pravdivosti Izajášova proroctví; Šalamoun pro ně byl pouze „učeným králem“, ale už ne učitelem od Boha, který existuje, ani Jeho vyslancem ke všem lidem; a vzhledem k tomu, že byli součástí davu, považovali za správné nezamýšlet se nad smyslem slov jeho ponaučení, která jejich pastýři nezařadili do kánonu svatého písma.

A proto „evangelista“ Jan, zlatoústý ve své záludnosti, který byl figurkou „světového zákulisí“ a jedním z Kristových poručníků při jeho prvním příchodu, přechází mlčením epizodu Kristovy modlitby a skutečnost, že se s ním apoštolové v Getsemanské zahradě nemodlili. Jan tuto epizodu přechází mlčením proto, že svým jednoznačným smyslem a nabídkou bezvýhradné víry Bohu, který existuje, rozmetává všechny zlovolně zkonstruované věrouky „novoklevetních“ kultů v chápání světa každého, kdo věří na základě svého svědomí přímo Bohu, a neuzavírá se před Bohem prostřednictvím lidmi stvořeného písma potlačujícího hlas svědomí. Jan nebyl tak hloupý, aby nechápal životní smysl událostí z Getsemanské zahrady, jen záludný a proto píše:

«…odešel Ježíš s učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, kam vstoupil On i Jeho učedníci. Také Jidáš, který Ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se Svými učedníky často býval. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co Ho má potkat, vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?"» (Jan, 18:1-4).

Podle Jana je to tedy tak, že se odehrála tajná večeře, na které Ježíš dal svým učedníkům poslední naučení; potom odešel se svými vyvolenými učedníky za potok Cedron na místo, kde byla zahrada; co se tam dělo (z Janova hlediska prý milovaného Kristova učedníka) čtenář vědět nemá; a k tomu místu potom Jidáš, do kterého vstoupil satan11, přivedl „zásahovou jednotku“, která zatkla Krista, jež byl následně odsouzen a popraven (aby „se vyplnila Písma proroků“ 12: a konkrétně Izajáše) a nakonec byl prý vzkříšen.

Pro potvrzení právě této verze průběhu událostí byl do původně ústní věrouky, následně písemně zaznamenané Lukášem, který sám očitým svědkem epizody v Getsemanské zahradě ani následných událostí nebyl, do námětu začleněn „Anděl z nebes“, který Kristovi „dodával sílu“, aby se ti, kteří uvěří, nezačali ptát, zda Všemohoucí na Kristovu modlitbu odpověděl a jestliže to udělal, tak jak? Věřte: odpověděl, poslal anděla z nebes, ale té číše utrpení připravované pro něj nespravedlivými ho nezbavil.

Tato osobitost Lukášova textu vypovídá o tom, že tvůrci ústní verze věrouky, kterou Lukáš písemně zaznamenal, i první křesťané, kteří i když neviděli a nechápali následky Kristovy modlitby, přesto hluboce pociťovali rozdíl mezi tím, zda se pomodlí či ne. Aby tedy zamezili „nemístným“ otázkám, autoritativní autoři-šiřitelé ústní tradice předkládali věřícím tu věc tak, jakoby Bůh, který existuje, v této epizodě nejen dopustil konání těch zločinců, ale byl v něm s nimi dokonce zajedno, neboť přece plnili Jeho Předurčení. A to je hanlivá pomluva Boha, který existuje.

Výše uvedené neshody ve vyprávění o událostech v Getsemanské zahradě mezi Matějem a Markem na straně jedné a Lukášem a Janem na straně druhé zaprvé znamenají, že Jan (jeden ze synů Zebedea) ukrýval Pravdu-Skutečnost, která ho usvědčovala, a pokoušel se vydávat za někoho, kým ve skutečnosti nebyl; a zadruhé to znamená, že Lukáš čestně zapsal zlovolně překroucenou verzi událostí šířenou ve společnosti.

Mravně-eticky významné neshody však existují i u Matouše a Marka (přinejmenším v překladech z textů do moderního ruského jazyka), ve kterých se projevila mravně podmíněná odlišnost jejich víry. Smysl getsemanské Kristovy modlitby Matouš sděluje slovy:

«…Otče můj, je-li možné, ať Mne mine tento kalich; avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš» (Matouš, 26:39).

Smysl té samé modlitby Marek tlumočí jinými slovy:

«…Abba, Otče, Tobě je všecko možné; odejmi ode Mne tento kalich; ale ne, co Já chci, nýbrž co ty chceš» (Marek, 14:36).

V podání Matouše slova „je-li možné“ vyjadřují pochybnost o všemohoucnosti Nejvyššího Boha v Jeho konání ve Všehomíru, neboť při užití obratu „je-li možné“ se vždy rozumí, že není vyloučeno, že to možné není. V podání Marka (který byl tajemníkem apoštola Petra a psal podle jeho vyprávění) slova „Tobě je všecko možné“ vylučují jakékoliv pochybnosti o všemohoucnosti Boha.

Druhá část fráze v podání Matouše: „avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš“ odmítá pochybnosti o všemohoucnosti Boží, neboť se jí rozumí, že Bůh ví, jak zachránit světce ze smrtonosné situace, která okolo něho vznikla při plnění Božího Záměru, způsoby vycházejícími za hranice lidské představivosti, neboť Bůh nemůže chtít a předurčovat nespravedlnost. Druhá část fráze v předání Marka: „ale ne, co Já chci, nýbrž co ty chceš“ – kromě všeho jiného co chce a může chtít Bůh, připouští i tu možnost, že si může přát i popravu světce. V nevyřčených předpokladech a vyhlášeních o Jeho neomezené všemohoucnosti se vytrácí ta okolnost, že skutečně musí existovat skutky, které jsou pro Boha nemožné z mravně-etických příčin, neboť v opačném případě by se Bůh mravně-eticky ničím nelišil od démona, jehož principem je ničím neomezovaná svévole, jenom by každého jednotlivého démona i všechny dohromady převyšoval svými mocenskými možnostmi. A na tu okolnost, že Bůh sám Sobě vymezil mravní principy, přímo poukazuje Korán:

«On Sobě milosrdenství jako povinnost předepsal…» (súra 6:12).

To vše podle našeho názoru vypovídá o tom, že lépe se k sobě hodí začátek fráze v podání Marka a její ukončení v podání Matouše:

«…Abba, Otče, Tobě je všecko možné; odejmi ode Mne tento kalich» (v podání Marka); «avšak ne jak Já chci, ale jak Ty chceš» (v podání Matouše).

Je pochopitelné, že se ve své modlitbě Kristus snažil její smysl vyjádřit tou nejvhodnější volbou slov, avšak s ohledem na tlumočení jeho slov v textech Matouše a Marka se musí každý čtenář sám rozhodnout, kdo z nich a v čem konkrétně je blíže Pravdě-Skutečnosti, neboť oba na základě svých mravně podmíněných představ o Bohu a Jeho vztahu ke stvořenému Všehomíru a subjektům v něm žijícím, vyjádřili svými slovy obrazné představy svého vnitřního světa o událostech, jejichž očitými svědky, jak vyplývá z textu Nového zákona, Matouš ani Marek nebyli: Kristus je nevyzýval k modlitbě v Getsemanské zahradě.

To vše však není žádným důmyslným spletencem roztříštěných případů. „Světové zákulisí“ je starší než současná globální civilizace, neboť přežilo katastrofu minulé globální civilizace, která té naší předcházela (viz kapitola 8.2 tohoto kurzu). Je jednou z těch sil, jež se po skončení té katastrofy ujaly mise civilizovat lidstvo, které po ní zdivočelo. Globální historický proces současné civilizace byl od samého počátku řízený, tj. civilizátorská mise „světového zákulisí“ sledovala zcela určité cíle: obnovit způsob života minulé globální civilizace, který jí vyhovoval, s přísným rozdělením lidí obývajících planetu na pány a otroky na základě klanově-rasového základu.

Po celé dějiny současné civilizace „světové zákulisí“ řídilo společnosti na základě dávkovaného šíření znalostí a subkultur v jeho jednotlivých vrstvách, které některým lidem umožňovaly osvojit si ty či ony (z hlediska davu) nadřazené schopnosti. V důsledku toho se lidé s menšími znalostmi a dovednostmi dostávali do závislosti na těch, kteří toho znali a uměli více než oni a samozřejmě této skutečnosti zneužívali.

Po celá tisíciletí „světové zákulisí“ budovalo kvůli rozšiřování a udržování tohoto řádu systémy zasvěcení pronikající do všech oblastí života společnosti, aby jejich prostřednictvím shromažďovalo i rozšiřovalo různorodé informace, a mohlo tak společnost řídit. (Této tématice se věnuje hlava 10 tohoto kurzu).

Tento globální systém řízení přetrval až do našich dnů a naši současníci mohou pozorovat jeho obnaženou a pro mnohé přitažlivou část v podobě systému vědeckých hodností a titulů (bakaláři, magistři, kandidáti a doktoři věd, členové korespondenti a akademici), uměleckých svazů, politických stran, církevních hierarchií a dalších podobných společenských korporací s množstvím řadových členů, ze kterých si mnozí přejí dosáhnout vyššího postavení na hierarchickém žebříčku zasvěcení. A kromě toho existují i systémy zasvěcení, o kterých společnosti nic moc nevědí, neboť jejich činnost je před nimi utajována, takže v tom lepším případě svou činnost nijak nezviditelňují a v tom horším o ní šíří vědomé lži.

Ve všech takových korporacích kultivovaných „světovým zákulisím“ se vyšší hierarchové staví mezi každého člověka a Boha, neboť požadavek dodržovat korporativní etiku a disciplínu (zdaleka ne ve všech případech spravedlivou/pravověrnou), vyžaduje od člověka, aby potlačoval hlas svého svědomí, vzdal se svobody volby a podřídil svou vůli výše stojícím hierarchům místo toho, aby se řídil vlastním upřímným chápáním cest a způsobů dosahování spravedlnosti/pravověrnosti.

Proto žádné, a to bez jediné výjimky, náboženské a světské hierarchie netvoří v kultuře lidstva Boží dílo, neřídí se ve svém jednání Boží milostí, a působí pouze v mezích Božího dopuštění.

Zákulisní pohlaváři a šéfové hierarchií to vždy věděli, proto takové historické a náboženské události jako je odedávna očekávaný příchod Mesiáše – osvoboditele lidstva od jejich útlaku – nemohli ponechat volný průběh, a v podstatě přenechat Boží vůli, jejíž realizaci na Zemi vzdorují a aktivně čelí13. Z analýzy života Kumránské komunity (druhé století před n. l.), o jejímž způsobu života víme ze svitků nalezených v jeskyních nedaleko Mrtvého moře v roce 1949, vyplývá, že v jejím případě šlo o „polygonová cvičení“ na téma „Odražení „vpádu“ vyslance Všemohoucího na záležitosti „světového zákulisí“ a opatření kompenzující škodu způsobenou tímto vyslancem a Bohem“. Šlo o cíleně realizovaný experiment modelující fungování nového egregoriálního kultu – systému sociální magie budoucího historicky reálného „křesťanství“ – v podmínkách, které měly vzniknout poté, co:

 • společnost pod vlivem hierarchií „světového zákulisí“ odvrhne Krista-Mesiáše a neosvojí si tak věrouku, kterou zvěstoval;

 • „světové zákulisí“ překroutí Kristem zanechané učení (jak bylo ukázáno v kapitolách 3.1 a 3.2 Přílohy č. 3), rozvine jeho kult a zabrání tak následujícím pokolením, aby si mohla osvojit Pravdu-Skutečnost, kterou zde Kristus-Mesiáš zanechal.

Po celé dějiny „světové zákulisí“ kultivovalo různorodé jógy a magii jako prostředek nadvlády nad davem a k zajištění převahy svých představitelů nad obyčejnými lidmi. Kromě toho „světové zákulisí“ ve své činnosti naráželo i na spontánní proroky a mágy, kteří měli z různých důvodů nadprůměrné znalosti a schopnosti, jež v řadě případů dokonce překonávaly znalosti a schopnosti legitimních zasvěcených hierarchů. Antisystémová – z hlediska „světového zákulisí“ – činnost těchto „lidových všeumělů“ nutila jeho představitele vypracovávat způsoby ovládnutí těchto spontánních proroků a mágů, aby mohli tyto lidi i jejich schopnosti využívat pro své vlastní cíle.

Nezávisle na tom, jaký postoj k tomu zaujímali sami, z milosti Boží, spontánní proroci, literatura „světového zákulisí“, která je dnes široce dostupná všem čtenářům, nám tvrdí, že všichni skuteční proroci včetně Krista s hierarchiemi postavenými na zasvěcení spolupracovali, byli k nim loajální, a jestliže někdo z nich padl za oběť, tak to bylo pouze v důsledku řádění „živelného“ davu, nebo kvůli nějaké nelegitimní „černé lži“, která se protivila Božímu Záměru, ale vůbec ne v důsledku činnosti legitimních systémů zasvěcení: v biblické civilizaci konkrétně zednářství.

Jenže Ježíš odmítnul přijmout administrativní moc nad všemi královstvími pozemskými, kterou mu ďábel nabízel14. V důsledku toho nebyla legitimní spolupráce možná, a proto „světovému zákulisí“ nezbývalo než se ho buď zbavit, nebo se ho pokusit využít pro své cíle navzdory jeho záměrům a vůli. Ve skutečnosti pohlaváři „světového zákulisí“ neměli snahu Krista zabít, protože zbavit se takového nepohodlného spontánního proroka bylo – z hlediska „světového zákulisí“ – možné uskutečnit kdykoliv ve společnosti, která byla plně pod jejich kontrolou, zatímco využít ho ve svých cílech navzdory jeho záměrům a vůli, by pro ně znamenalo daleko lepší kšeft. Na to však potřebovali nejen ovládat situaci a rozvinutou kulturu řízení davu administrativními způsoby, ale také prostředky sociální magie, a kromě toho všeho ještě mít i démonickou fantazii nezbytnou k vypracování příslušného scénáře, který by umožňoval, aby ho samotné pasené ovce nevědomě realizovaly vlastníma rukama.

„Světové zákulisí“ mělo i scénář ke zkrocení Krista a jeho zavlečení do realizace svých plánů s globální civilizací. Cílem nebylo Krista zabít, jak to davu předkládají biblické zkazky, ale zneužít jeho život ve svých zájmech. K tomu by se „světovému zákulisí“ nejlépe hodilo udělat z Krista Antikrista a vynasnažit se ho v rámci možností přeměnit v sobě podřízeného biorobota-zombie (takové postupy jsou známy odpradávna, nejen v kultuře Vúdú).

Proto bylo rozhodnuto, že davu bude předvedena zdánlivě očividná poprava Mesiáše: tj. bylo rozhodnuto vynést z chrámu ven a uplatnit vůči davu jednu z praktik zasvěcení – mystérium „zabití a vzkříšení boha“, která je jmenovitě známa například z praxe zasvěcení kultu Osirise v Egyptě. Kristus měl po své zdánlivé popravě a následném vzkříšení získat v očích davu jedinečnou zázračnou pověst vzkříšeného „bohočlověka“. Dav očarovaný „zázrakem“ je snadno možné dostat tam, kam potřebujete, a on potom sám povede krále-světce Mesiáše „bohočlověka“, který mu byl takto dán, k cílům vytyčeným mu „světovým zákulisím“. A v této algoritmice umělého vybuzení živelných procesů v davu byla Kristovi vymezena role vůdce, pozemského krále, tj. v podstatě Antikrista15, a nejspíše řízeného biorobota-zombie.

Na takové ďáblovy úklady, jak zneužít těl svatých k výrobě zombie, najdeme v Novém zákoně jednu narážku:

«A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Ať zapoví ti to [český ekumenický překlad: Potrestej tě] Hospodin» (List Judův, 1:9).

Nač potřeboval tělo zemřelého Mojžíše? Jeho nejefektivnějším využitím je v satanismu dát mu příkaz v magickém zaříkání: „Naplň se vůlí mojí a obcházejíce moře i země dělej dílo v podobě své.» V tom případě, který popisuje apoštol Juda, dosáhl Mojžíš své autority ve společnosti za svého života; životní návyky i paměť jsou v mnohém zapsány ve strukturách těla, uchovány zůstanou i některé vazby s egregory lidstva, ale chybí v něm duše, která odletěla k Bohu i se svými mravními měřítky, svobodou volby a vůlí. To znamená, že ovládnutí těla, doplňujete-li mu energii a obnovíte v něm jakousi „fyziologii“, otevírá možnosti využívat jej podle svého vlastního uvážení. Ale archanděl Michael vyřkl: „Ať ti to Hospodin nedovolí“, takže bylo nutné vzdát se záměru využít Mojžíšovo tělo a začít se připravovat k ovládnutí okolností a zombifikaci Krista.

Ale pro zaručení úspěchu tohoto scénáře nesměla plánovaná zdánlivá poprava vést ke skutečné smrti. Kvůli tomu se „světové zákulisí“ a jeho nástroj – nejvyšší kněžstvo – potřebovalo vyhnout předpokládané popravě podle židovských zákonů – ukamenování, po které by jim zbylo rozbité, znetvořené tělo, které je velmi těžké vrátit k životu prostředky medicíny i magie, a už vůbec ne v plném zdraví. Pro realizaci imitace smrtelné popravy se více hodilo ukřižování, které nevede k těžkému poškození těla, obzvláště není-li popravovaný přibit ke kříži hřeby, ale pouze přivázán provazy.

Hřeby byly při ukřižování využívány jako jeden ze způsobů jak prokázat popravovanému „milosrdenství“, neboť zkracovaly dobu jeho utrpení díky otravě a celkové ztrátě krve z ran způsobených hřeby. Popravovaný tak rychleji ztrácel vědomí a umíral; ti, kteří byli ke kříži pouze přivázáni, trpěli dlouho a umírali na dehydrataci a úžeh ze slunečního žáru, přičemž se po celou tu dobu nacházeli v pozici, která je pro lidské tělo nepřirozená, ve které je jejich svalstvo navíc připravovalo o sílu svými marnými konvulzemi a působilo tak další muka. Navíc železo bylo v těch dobách relativně drahé a ukřižování bylo v Římském impériu masově využívaným typem popravy: z toho plyne, že železo bylo možné jinde využít užitečněji. Proto se také obvykle při ukřižování používaly provazy a ne hřeby. Vyobrazení, které v církevní tradici převládá, je v rozporu se způsoby této popravy: tělo s dlaněmi a chodidly probitými hřeby není prověšeno, ale přiléhá ke kříži16.

Ukřižování prostřednictvím provazů nezanechává těžké tělesné rány, a proto bylo pro imitaci „smrti – vzkříšení boha“ nejvhodnějším typem popravy. Je-li člověk, který již jakoby zemřel, z kříže sňat včas a je mu poskytnuta lékařská pomoc, zůstane zaručeně na živu.

Možnost podobného oživení potvrzuje svědectví Josepha Flavia, který ve své Židovské válce informuje o tom, že po potlačení židovského povstání (jež začalo v roce 65 našeho letopočtu) byli mnozí z jeho účastníků odsouzeni k reálnému – smrtonosnému – ukřižování. Poté, co je Josephus Flavius, který se v té době již uchytil u římského velitele Flavia Vespasiana17, obešel, našel na křížích tři ze svých bývalých známých. Na jeho žádost byli omilostněni, a tak je po dlouhé době strávené na kříži sundali a poskytli jim kvalifikovanou lékařskou pomoc a péči; i když dva z nich přesto zemřeli, ten třetí to přežil. O to více se tedy šance přežít imitaci popravy ukřižováním, která nemá za účel usmrtit, blíží sto procentům. Vlivový efekt z ukřižování na psychiku davu a psychiku zdánlivě popravovaného, kterého mají v úmyslu v jeho dalším životě zneužívat ve svých cílech, může být ještě zesílen použitím obluzujících lektvarů funkčně analogických těm, jež jsou využívány při přeměně nepohodlných lidí v zombie ve společnostech pěstujících kult Vúdú.

Jenže ukřižování bylo římským typem popravy, a proto bylo pro její uskutečnění nutné do daného scénáře zatáhnout římského prokurátora Judska, takže bylo zapotřebí Krista obvinit z podrývání základu státu a ne z odpadlictví od tradiční věrouky (neboť Římské impérium rozšiřovalo své hranice na principu náboženské snášenlivosti).

Změna skutkové podstaty zločinu při vznesení obvinění byla zaznamenána i v kanonickém textu Nového zákona: v sanhedrinu to bylo „rouhání“ (Matouš, 26:65; Marek 14:64; Lukáš, 22:71); před římským prokurátorem pak to bylo obvinění, že je „Králem židů“, tj. protivníkem římského císaře (Matouš, 27:11; Marek, 15:2; Lukáš, 23:1 – 3; Jan18, 18:33). Kromě toho mohlo takové zatažení římské moci do věci zvýšit význam této před davem zinscenované „popravy – vzkříšení boha“ a vyvolat její odezvu po celém impériu, což se následně také v reálu potvrdilo rozšířením historicky reálného „křesťanství“. Odsud tedy plyne ta vytrvalá snaha sanhedrinu zatáhnout do věci římského prokurátora i požadavek, aby šlo o popravu ukřižováním, jak je to uvedeno v textech Nového zákona. Obzvláště to do očí bije v nekanonickém apokryfu Nikodémovo evangelium.

Nikodémovo evangelium je apokryf, který církve nezařadily do biblického kánonu, a jež se do dnešních dnů dochoval v redakci, jejíž stáří je odhadováno přinejmenším na konec čtvrtého století. Je v něm zevrubně popsáno jednání v té věci u římského prokurátora Jeho autoři uvádějí dialog představitelů sanhedrinu s římským prokurátorem.

Prokurátor, který se dozvěděl, že Ježíš je obviňován z rouhání proti Bohu a poté, co vyslechl Ježíšovo vysvětlení: «Mojžíš a proroci předpověděli Mou smrt a Mé vzkříšení», dvakrát navrhuje Židům: «Je-li tato řeč rouhavá, vezměte si ho vy a odveďte ho do své synagogy a suďte Ho pro rouhání podle svého zákona.» Po prvním římském návrhu, aby ho soudili podle svého zákona, židé Pilátovi vysvětlují: «…kdo se rouhá vůči Bohu, má být ukamenován», jenže narážka zůstala bez povšimnutí a druhé odmítnutí římské moci soudit rouhání se proti Bohu, vedlo k tomu, že se někdo z židů prořekl: «My chceme, aby byl ukřižován » (Nikodémovo evangelium, citováno ze sborníku Apokryfy starověkých křesťanů, SPb, Společnost védické kultury, 1994, str. 50).

Ať už se tato slova dochovala z nějakých textů sepsaných na základě vzpomínek očitých svědků, nebo jsou pozdějším plodem spekulativní rekonstrukce uplynulé historické reality autorů Nikodémova evangelia, vypovídají o tom, že bez ohledu na veškeré to vymývání mozků, cítili mnozí lidé žijící v uplynulých dvou tisíciletích, že byl Řím do té věci zlovolně zatahován, a že nadžidovské okultní špičky vycházely z nějaké, pouze jim známé účelovosti, díky které by pro ně ukamenování Ježíše bylo jednoduše nepřijatelné.

Tak či onak je historická pravda (nebo vycítění skutečného pozadí té věci, aniž by mu plně porozuměli) v Nikodémovu evangeliu vyjádřena a neztratila se v těch staletích: pánové a pohlaváři sanhedrinu si přáli, aby došlo jednoznačně k ukřižování a ponoukali dav, aby od představitele Říma požadoval Ježíšovo ukřižování. Židovská strana si mohla v situaci neustálé politické nestability těch let dovolit nechat ukamenovat kohokoliv, aniž by se musela obávat římských represí, jak je vidět z kanonických textů Nového zákona: nejeden pokus kamenovat Krista (Jan, 7:32; 8:59; 10:31), návrh Kristovi, aby schválil ukamenování cizoložné ženy (Jan, hlava 8), ukamenování křesťanského prvomučedníka Štěpána (Skutky apoštolské, 7:54-60) v přítomnosti budoucího apoštola Pavla (přičemž vybuzený dav vyvlekl Štěpána z města bránou, ve které vždy stála stráž). Nic z toho totiž římskou okupační správu neznepokojovalo. Taková poprava by však zaručeně zmařila realizaci scénáře ke zkrocení Mesiáše a Kristovu přeměnu v Antikrista prostřednictvím vytvoření specifických okolností okolo něho a možná i s využitím nějaké té technologie jeho zombifikace, která již v té době existovala.

To byl tedy důvod, proč došlo před Pilátem ke změně skutkové podstaty zločinu, jehož se měl Kristus dopustit. Obvinění z „rouhání proti Bohu“ bylo odvoláno a objevilo se nové, že je „Králem židů“, že si činí nárok na zničení teritoriální celistvosti Římského impéria a podrývá jeho státnost, což automaticky zatáhlo Řím do scénáře zákulisní globální politiky, která vycházela (stejně jako dnes) daleko za rámec představ většiny lidí.

Nepřímý náznak existence jakéhosi skrytého scénáře s ohledem na Krista a dobře sladěného systému jeho realizace najdeme i v Bibli. Abyste ho však uviděli, musíte být vnímaví k Životu; a dokázat vycítit v globálním historickém procesu vnitřní sociální řízení, které je v rozporu se svědomím; znát literaturu vyprodukovanou zednářským systémem „public relations“ („píárem“ – subkulturou „práce s veřejností“). Potom v biblických zprávách odhalíte takovou zvláštnost: jakmile kdekoliv v Bibli přijde řeč na egyptské žrečstvo nebo kněžské špičky Judska, jsou vždy všichni jejich účastníci prezentováni jako osoby samostatné ve svém jednání, jako členové „občanské společnosti“, zatímco ve skutečnosti jsou všichni členy korporace jednající v rámci sociální doktríny, která je spojuje. Přičemž mezi sebou jsou vázáni tou nejtvrdší stranickou disciplínou hierarchického systému zasvěcení (včetně tajných zasvěcení). Díky této skutečnosti mezi nimi nevznikají rozpory, a to, co je vnějšími pozorovateli vnímáno jako rozpory a neshody, jsou buď rozdílné větve jednoho a toho samého procesu, nebo mají za účel skrytě maskovat něco v jejich jednání.

Řečené platí i pro sanhedrin, v jehož čele stál Kaifáš, který odsoudil Krista. V daném případě Bible otevřeně demonstruje patologickou nenávist kněžských špiček ke Kristovi. Ano, byla tam přítomna tupá a úzkoprsá nenávist ke Kristovi vyvěrající z obav o osud tradice a jejích přívrženců. To však byl proces, jež byl předváděn publiku a měl za účel skrýt daleko rafinovanější a velmi daleko jdoucí scénář chrámového mystéria „zabití a vzkříšení boha“, který měl být vynesen z chrámu ven a uplatněn vůči davu.

Kdyby se tuto imitaci „zabití – vzkříšení boha“ povedlo realizovat, byl by Kristus i za předpokladu, že by si uchoval své psychické zdraví a neproměnil se v zombie, nezávisle na své vůli pošpiněn lží organizátorů této inscenace. A to – jak se zdálo organizátorům tohoto scénáře – by otevíralo možnosti k jeho vydírání a zneužití jeho osobnosti a autority ve svých cílech. Jakmile by byl spoután se „světovým zákulisím“ svou nevědomou účastí ve lživé imitaci své popravy a následném zdánlivém vzkříšení, měl Kristus převzít roli vůdce ve směřování „světového zákulisí“ k nastolení absolutní světové nadvlády v souladu s doktrínou „Deuteronomia-Izajáše“ – biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha (viz kapitola 8.4 – druhý díl tohoto kurzu) 19.

Autoři toho scénáře velmi dobře věděli, že vnímání světa davem vylučuje možnost ospravedlnit se před ním z nevědomé spoluúčasti v čemkoliv20. Kromě toho by se v případě, že by se z takové nevědomé spoluúčasti pokusil ospravedlnit, obnažila Kristova-Mesiášova bezmoc tomuto scénáři čelit, což by v očích davu deklasovalo jak samotného Ježíše, tak i Pravdu-Skutečnost, kterou předtím lidem zjevil a zaselo by to víru v bezmoc Boha21, nebo v Jeho nevšímavost k tomu, co se na Zemi děje (právě takto si mnozí vykládají námět Mistra a Markétky); nebo by to zaselo víru v to, že legitimní hierarchové jsou ve společnosti zmocněni realizovat Boží Záměr, a nejednají pouze v mezích Božího dopuštění sloužíce démonickému „světovému zákulisí“ 22.

A ten scénář byl tedy skutečně spuštěn. Kristus byl zatčen, odsouzen a vydán k popravě. Všichni na vlastní oči viděli, že poprava byla dokonána a lidský syn na kříži zemřel. Byl pochován v jeskyni-hrobce, která pro něj byla speciálně určena, jenže… když nastoupilo ráno, tak se zjistilo, že tělo v hrobce není a „vzkříšen“ nemá být kdo; stát se vůdcem-lidským bohem a králem-Antikristem neměl kdo. Zasvěcení utrpěli krach svého scénáře a tak jim nezbylo než se tvářit vědoucně, přestože byli doběhnuti… Všichni se poplašili a zazmatkovali.

A tak se velmi nepočetná skupina obzvláště zasvěcených „soudruhů“ musela po odhalení této Pravdy-Skutečnosti v tempu samovolného vývoje situace rychle vynasnažit splácat mýtus o vzkříšení Krista a jeho nanebevstoupení, což posílila řadou senzibilních a egregoriálních přeludů „zjevení vzkříšeného Krista“ navozených mezi jeho učedníky.

A je třeba přiznat, že tento mýtus se stal kultovním mýtem globálního rozsahu a na mnohá staletí skryl pravdu o tom, jak měli v úmyslu podmanit si Krista tím, že okolo něho vytvoří okolnosti, které by ho pošpinily spoluúčastí ve lži, aby z něj mohli vytvořit krále-Antikrista, a dost možná i řízeného biorobota-zombie. Jenže kultovní mýtus historicky reálného křesťanstva ve svých hlavních črtách pouze kopíruje kultovní mýtus Kumránské komunity, ve které byla vypracována budoucí věrouka o popravě a nadcházejícím druhém příchodu „učitele spravedlnosti“ zavražděného zlým „žrecem“ 23.

Vzhledem k tomu, že učedníci věřili v Písmo, v proroctví Izajáše a nevěřili prostřednictvím svého svědomí přímo Bohu, který existuje24, stali se oběťmi přeludů a upřímně, na základě své víry podmíněné jejich mravními měřítky, o těchto přeludech poté svědčili.

Nejzřetelnější, nejsilnější, nejtíživější a svými následky nejvýznamnější přelud prožil Pavel – horlivý pronásledovatel prvních křesťanů – na své cestě do Damašku:

«Saul však ještě stále dychtil po výhrůžkách a po vraždění učedníků Páně. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, jež k němu promluvil: "Saule, Saule! Proč mne pronásleduješ?" Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům." Řekl tedy s rozechvěním a bázní: "Pane! Co chceš, abych dělal?" A Pán mu odpověděl: Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.

V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl." Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil Tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá Tvé jméno." Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je Mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl Mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro Mé jméno." Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím." Saul však stále více rostl v síle a přiváděl do úzkých damašské židy, když dokazoval, že tento Ježíš je Kristus» (Skutky apoštolů, hl. 9).

Takto se tedy Saul stal apoštolem Pavlem a jeho vklad do formování historicky reálného křesťanstva je natolik veliký, že mnozí badatelé studující toto téma přicházeli s tím, že by se historicky reálné křesťanstvo mělo nazývat paulinismem (od latinského Paul – Pavel). A zdaleka ne všichni hodnotili Pavlův vklad do formování historicky reálného křesťanstva kladně:

«Vím, že to, co se teď chystám říci a konkrétně, že ta církevní víra, kterou po staletí vyznávají milióny lidí pod názvem křesťanství, není nic jiného než velice brutální židovská sekta, která nemá se skutečným křesťanstvím nic společného, se bude zdát lidem, kteří slovně vyznávají učení této sekty nejen neuvěřitelným, ale dokonce vrcholem toho nejstrašnějšího rouhání.

Já to však nemohu neříci. A nemohu to neříci proto, že aby lidé dokázali využít toho velikého blaha, které poskytuje skutečné křesťanské učení, musí se především osvobodit od toho nelogického, lživého a především hluboce nemravného učení, které před námi skrylo skutečné křesťanské učení. A tím učením, které před námi skrylo učení Kristovo je učení Pavlovo, vyložené v jeho poselstvích, které se stalo základem církevního učení. Toto učení nejen, že není učením Kristovým, ale je to učení, které je s ním v přímém rozporu» (L. N. Tolstoj – Proč se nyní křesťanské národy obecně a ruský jmenovitě nacházejí v neutěšené situaci, 1907).

*    *     *

-pokračování-

 

1 Matouš, 24:15.

2 Matouš, 9:13.

3 Mesiánští židé jsou přesvědčeni o tom, že Ježíš byl skutečný Mesiáš slibovaný židům ve Starém zákoně, kterého však židé odvrhli a odsoudili k popravě. Uznávajíce učení Nového zákona o jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení mesiánští židé odmítají dogma o „Boží Trojici“ a vyznávají tradiční dogmatiku judaismu.

4 Apoštolové Jan a Jakub (Matouš, 4:21; Marek, 14:33).

5 Kdyby byl sen apoštolů hluboký, a šlo by o úplné mrákoty, a ne polodřímotu (polomrákoty), neměl by kdo svědčit o tom, co se stalo; a je možné, že vědomí apoštolů by nezaznamenalo nejen Kristovu modlitbu, ale ani jeho zatčení, a až by se ráno vzbudili, byli by v zahradě sami. Jestliže však apoštolové pouze napůl dřímali, tak přes své snění a polomrákoty nemohli neslyšet, co se okolo nich děje, a proto o tom mohli vyprávět tak, jak tomu ve skutečnosti bylo. Proto je tvrzení kánonu Nového zákona o tom, že apoštolové nedřímali, ale skutečně spali, buď nadužitím smutně ironické Kristovy hyperboly (Potom přišel k učedníkům Svým a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte?) určené výlučně apoštolům, nebo ještě jedním z pozdějších zkreslení cenzorů a redaktorů Nového zákona s cílem skrýt podstatu otázky Kristovy modlitby, skutečnosti, že apoštolové se nemodlili, a následky jednoho i druhého.

6 Jedná se o přístup typický pro současné vědecké myšlení: udělat pokus, v daném případě nad Bohem a spravedlivým, a potom psát traktáty „o pravdě“.

7 Chybí-li skutečná víra, nezbývá než demonstrovat její symbol/vyznání.

8 A konkrétně L. N. Tolstoj ve své odpovědi Synodu na své vyloučení z vládnoucí církve psal:

«Já věřím v následující: věřím v Boha, kterého chápu jako Ducha, jako Lásku, jako počátek všeho… Věřím, že vůle Boží je nejjasněji a nejsrozumitelněji vyjádřena v učení člověka jménem Kristus, ale prohlašovat ho za Boha a modlit se k němu považuji za to největší rouhání» (Citováno podle knihy Projev patriarcha Alexeje II. k newyorským rabínům ze dne 13. listopadu 1991 a kacířství židovstvujících, Moskva, TOO Pallada, 1992, str. 215). [pozn. překl. kacířství židovstvujících je pravoslavný církevní název pro řadu různorodých religiózních hnutí považovaných pravoslavím za kacířské]

Komentátoři projevu Alexeje II. dále předvádějí buď svoji nevědomost a omezenost, nebo záměrně lžou:

«Zde je na místě poznamenat, že se starověkými biblickými proroctvími o Kristovi se L. N. Tolstoj seznámil prostřednictvím moskevského rabína Minora. Není tedy divu, že výklad biblických textů nebyl proveden v duchu křesťanského učení, ale podle písma Talmudu».

Jenže to, co řekl L. N. Tolstoj, je bližší Koránu, a v mnohém v souladu s věroukou islámu a v rozporu se starozákonním talmudistickým judaismem, neboť v židovské věrouce je Ježíš, prostřednictvím kterého Bůh zjevil lidem Svou Dobrou novinu, považován za čaroděje, černokněžníka. A ať už komentátoři projevu Alexeje II. lžou úmyslně nebo z nevědomosti, je tato lež znamením toho, že oni sami i ti, kteří vyloučili L. N. Tolstého z církve, vypadli ze Svaté duchovnosti, kterou Bůh daruje v rámci svého Záměru nezávisle na dogmatice a rituálech.

9 «Ale Hospodinovou libovůlí bylo postihnout Jeho i vydal Ho trýznění; kde duše Jeho měla přinést oběť smíření» [český ekumenický překlad: Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.]» (Izajáš, 53:10). «On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa» (První list Janův, 2:2). «V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal Svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy» (První list Janův, 4:10). «všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo, Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši, jehož ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří, aby prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve hříchy promíjel …» (Římanům, 3:23-25). Zde je třeba také poukázat na to, že o „oběti smíření“ sám Kristus nikde nemluví: tento termín používali jiní lidé ve vztahu k němu, a jejich mravní měřítka se lišila od mravních měřítek Krista a Všemohoucího Boha, který existuje, a proto je obraz Boha v jejich duších zdeformován doktrínou Deuteronomia-Izajáše, které Kristus čelil.

10 «Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjivými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou Krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze Něho věříte v Boha, který Ho vzkřísil z mrtvých a dal Mu slávu, aby se vaše víra i naděje upínaly k Bohu» (První list Petrův, 1:18-21).

11 A konkrétně, Jan, 13:27. O svých vlastních stycích se světem démonů Jan, zlatoústý ve své záludnosti, ovšem mlčí.

12 Matouš, 2:23, 26:54, 56; Marek, 14:49, 15:28; Lukáš, 4:21, Jan, 10:35, 13:18. Fráze ve smyslu „splnila Písma“, „naplnila Písma“, „aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků“, které se vyskytují v kánonu Nového zákona, jsou vyjádřením toho, jak pohlaváři Bible vštěpují víru ve své Písmo zaměňujíce jím přímou bezvýhradnou víru Bohu, který existuje, bez prostředníků a písem.

13 Což je také důvod, proč dovedli předchozí globální civilizaci až ke katastrofě, která ji zlikvidovala.

14 «…i řekl Mu ďábel: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno Tvé." Ježíš mu odpověděl: "Odstup ode mne satane; je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a Jeho jediného uctívat."» (Lukáš, 4:6-8).

Ale ani v uvedeném úryvku není vše ryzí. Někteří tvrdí, že řecké texty Nového zákona uvádějí jinou Kristovu odpověď „knížeti“: „Následuj mne…“, jež se liší od nám známého a v ruskojazyčných textech převládajícího: „Odstup ode mne, satane…“. Smyslově analogickou odpověď: „Odstup ode Mne, satane…“, obsahuje text Nového zákona v církevní slovanštině (Matouš, 4:10, [český ekumenický překlad “Jdi z cesty, satane“]) v Ostrožské bibli z prvotisku Ivana Fedorova, což očividně ukazuje na vztah Krista ke „knížeti“ jako k manipulátorovi, kterému Ježíš svou odpovědí nabízí možnost nápravy.

Tato neshoda také podrývá církevní doktrínu o reálné moci „knížete tohoto světa“, a potvrzuje koránské tvrzení o předurčení lidí stát se zástupci Božími na Zemi.

15 Neboť sám Kristus učil něčemu zcela jinému:

«Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují; ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem; tak, jako Syn Člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal Svou duši jako výkupné za mnohé» (Matouš, 20:25-28).

16 Sochařská a „malířská“ vyobrazení krucifixu v církevní kultuře ve své většině skutečně ukazují tělo, které nevisí na hřebech, ale přiléhá ke kříži. Kromě toho, jsou-li hřeby probity dlaně, jak je to vyobrazeno na většině těchto děl, mělo by se tělo nevyhnutelně z kříže vlastní vahou utrhnout, neboť měkké tkáně dlaní ho nemohou udržet. Tento převládající nepřirozený charakter vyobrazení krucifixu ve všech novozákonních církvích je ještě jedním znamením toho, že to nebyl Duch Svatý, kdo inspiroval umělce k takovému druhu vyobrazení, jež je falešným nařčením Boha.

A z těch vyobrazení, kde je tělo na kříži prověšeno vlastní vahou, jako je tomu například na krucifixu papežské feruly, přímo čiší požitek z podívané na popravu světce.

17 Který se stal roku 69 římským císařem a založil flaviovskou dynastii, jak mu předpověděl Josehpus, který v římském zajetí přijal příjmení svého patrona. Před svým zajetím byl Josephus pocházející z rodu velekněží jedním z vůdců povstání.

18 Úskočný Jan se vyhnul i této změně skutkové podstaty obvinění tak, že o obviněních v sanhderinu jednoduše skromně pomlčel.

19 A právě s ohledem na to, že tento scénář nebyl v určitých kruzích tajemstvím (všichni nejsou hloupí: pečovatelskou podstatu bezprostředního Kristova okolí mohli někteří pozorní a přemýšliví účastníci daných událostí rozpoznat), vznikla sekta, ve které jako skutečného Mesiáše uctívají Jana Křtitele a Krista považují za nastrčenou figurku, loutku, která byla určena k tomu, aby překroutila pravdu, jak bylo zmiňováno v předchozí kapitole.

20 Například po asi 1900 letech byl takto Mikuláš II. nevědomky zatažen do scénáře krvavé neděle z 9. ledna 1905, a ospravedlnit se nedokázal, neboť dav stejně jako dnes i tehdy věřil ve všemocnost a vševědoucnost hlavy státu vyžadujíc tak, aby „pozemský král“ měl kvality Boha – Krále Nebeského.

21 Kdyby Kristus tomuto scénáři v tehdejších společenských podmínkách čelil silově, ničím by se v prostředcích dosahování svého cíle – z pohledu davu – nelišil od „světového zákulisí“ a jeho periférie. Všichni vůdci, kteří vyzývají k použití síly a jednají silově, se odvolávají na to, že brání Pravdu-Skutečnost. Pod své prapory tak shromažďují početné davy těch, kteří sami nedokáží odlišit Pravdu od lži, a roznášejí potom zlo a prolévají moře krve třeba i ve jménu skutečně přesvědčivých ideálů Pravdy-Skutečnosti. Kdyby tedy Kristus čelil scénáři zajetí Mesiáše a jeho zneužití podle libosti silově, nebylo by to v rozporu s cíli „světového zákulisí“, neboť by to zapadalo do jeho globální strategické scenáristiky, což by neodpovídalo Záměru a bylo v rozporu s jeho cíli: aby všichni lidé dosáhli kvalit zástupců Božích na Zemi.

22 Vše vyjmenované je ve více či méně jasně vyjádřené formě skutečně přítomno v lidském chápání světa a rozděluje lidstvo na vzájemně spolu nesouhlasící podskupiny, které jsou buď připraveny proti sobě bojovat, nebo již bojují.

23 Podívejme se na knihu I. Žerněvské a L. Laskina – Kam vede alej tvořená sfingami, která byla vydána dvakrát: první vydání Moskva, Dětská literatura, 1968, náklad 75 000 výtisků; druhé přepracované a doplněné vydání, Lenizdat, 1990, náklad 100 000 výtisků.

«V jeskyni (…) bylo nalezeno jedinečné bohatství – celá knihovna tvořená pozůstatky starobylých rukopisů na pergamenu, papyru, střepinách a měděných plátech. Texty byly psány v osmi jazycích. Nalezeno bylo 40 000 fragmentů, které tvořily pozůstatky asi šesti set těch nejstarobylejších knih.

Knihy náležely jedné náboženské komunitě. Vědci si tak mohli přečíst „stanovy komunity“ a další dokumenty, které podrobně popisovaly život, náboženské učení a obřady povinné pro její členy.

Zakladatelem své komunity v nich nazývali jakéhosi „učitele spravedlnosti“ považovaného za božího vyvolence (druhé vydání doplňuje: «mesiáše» – str. 50), který kázal lidem to, co uslyšel od boha. „Učitele“ pronásledoval krutý žrec (druhé vydání doplňuje: «Nečistý žrec se rozhodl „učitele spravedlnosti“ zahubit a dosáhl svého » – str. 50). Po své smrti však měl být „učitel spravedlnosti“ opět vzkříšen a vrátit se na zem, aby všechny soudil a zachránit se měli pouze ti, kteří v něj věří.

To jsou celkem známé podmínky. Je to tak?

Křesťanští bohoslovci byli spokojeni. Nakonec byla přece jen odhalena ta nejstarší památka křesťanství, kterou sestavili současníci a očití svědci Kristova pozemského života, neboť to byl určitě on, Kristus, kdo byl tím „učitelem spravedlnosti“!...

Radovali se však předčasně. Další vykopávky a průzkum rukopisů, mincí a keramiky nalezených v jeskyni ukázaly, že většina dokumentů byla sepsána v prvním století před naším letopočtem» (s dodržením pravopisu prvního vydání, str. 37, 38).

Podle datování I. D. Amusina v jeho knize Nálezy od Mrtvého moře (Moskva, Nauka, 1965) spadá činnost kumránského učitele spravedlnosti do konce druhého století a první poloviny prvního století před naším letopočtem (str. 37 s odkazem na Milika, Crosse a další.), tj. do doby před rokem 63 před naším letopočtem, kdy Pompeius dobyl Jeruzalém, což bylo Kumránskou komunitou vnímáno jako odplata za vraždu učitele spravedlnosti (Kam vede alej tvořená sfingami, druhé vydání, str. 50, s odkazem na jednoho z kumránských současníků daných událostí). I. D. Amusin uvádí, jak se Kumránská komunita sama nazývala, a tento název se dá do ruského jazyka přeložit dvojím způsobem: buď jako Nový svaz/spolek, nebo jako Nový zákon.

Ve druhém vydání Aleje sfing je také uvedena informace, že po odchodu „učitele spravedlnosti“ z tohoto světa „fungovalo“ spojení s nebeskou hlavou komunity prostřednictvím nejvyššího kolegia tvořeného dvanácti lidmi (str. 49), což funkčně předjímá nároky „Zástupce Syna Božího“ (oficiální papežův titul) a konkláve jeho kardinálů. Dále se tam píše: «Člověka připravovali ke „strašnému soudu“, po kterém mělo nastoupit království „ducha pravdy“ bez konce» (str. 49, 50).

Kumránský nález je významný tím, že námět ležící v základu písem evangelistů (příchod mesiáše, jeho vražda, očekávaný druhý příchod, soud a věčné království pravdy), který se stal jádrem učení církví z doby po Nicejském koncilu, byl znám již sto let před Kristem a apoštoly. Významná je skutečnost, že na něm již v té době byla založena věrouka a rituální kult jakési komunity souvěrců žijících odloučeně. A významné je i jak se ta komunita sama nazvala – Nový zákon. Významné je i to, že tam byly bez okolků nazvány dvě znepřátelené strany: „žrec“, tj. v té době člověk, který patřil k legitimní hierarchii individuálních zasvěcení do něčeho založeného na speciálním systematickém studiu, a z druhé strany Boží vyvolenec, přímo nazývaný Mesiáš, vyslanec Všemohoucího, stojící mimo hierarchii. Významné je, že se po odchodu „učitele spravedlnosti“ na onen svět v komunitě brzy objevila jejich vlastní minikonkláve „kardinálů“ – zárodek hierarchie, který se stal „mystickým“ prostředníkem mezi davem tvořeným „členy komunity“ a zakladatelem náboženského hnutí, který očividně nebyl z tohoto světa. Významná je i sociální orientace členů komunity: vše získáte až po „soudném dnu“, do té doby žijte podle „stanov“ a poslouchejte příkazy prostředníků mezi vámi a zakladatelem, který čeká na nebesích, aby se vám zjevil podruhé a nastolil poté na Zemi konečnou spravedlnost.

To znamená, že Kumránská komunita byla něco jako církve z doby po Nicejském koncilu v miniatuře, sazenice pro jejich následné masové pěstování, která byla zavčas zasazena v odloučeném „skleníku“. A vzhledem k tomu, že v kumránských dokumentech se jednoznačně mluví o boji probíhajícím na Zemi mezi nějakou hierarchií zasvěcených a vyslancem Všemohoucího, a že činnost odloučené komunity skončila před tím, než Kristus začal kázat, jednalo se v podstatě o „cvičení na zkušebním polygonu“ organizované „světovým zákulisím“ na téma: Odražení „vpádu“ vyslance Všemohoucího do našich záležitostí a opatření kompenzující naše škody tímto vyslancem Božím způsobené – podíváme-li se na kumránské události a následné „křesťanské“ dějiny z hlediska Dobré zprávy zvěstující Království Boží na Zemi.

24 Potvrzují to slova samotného Krista: «Pro vaši malověrnost!» (Matouš, 17:20); «malověrní» (Matouš, 16:8); «Ty malověrný» na Petrovu adresu (Matouš, 14:31) a další.

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (3)

native

mader at forstorre min penis pa | 23.09.2018

The superb new close cream contains 50% essence tinburb.faststof.com/godt-liv/meder-at-forstrre-min-penis-pe.php of the guileless utilize lubricant from plants reproduce in america, Brazil and Mexico with activated south american used remedy and tough guy slimming and defatting underlying ingredients with its mighty clever bump into b pay up into pressure slimming and pellicle keep an eye on functions.

innate

deltidsjob over 18 storkobenhavn | 23.09.2018

The fearful latest close cream contains 50% influential sentiment ratli.faststof.com/leve-sammen/deltidsjob-over-18-storkbenhavn.php of the tenable play on lubricant from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american set remedy and tough guy slimming and defatting visceral ingredients with its compelling quick effect slimming and spread show functions.

transfer muscle more like greased lightning

raidat itse | 07.08.2018

aged, not equitable rudkai.miespuolinen.com/laeaekaerin-neuvo/raidat-itse.php do you accede muscle more in a trice, but your covey also retains more of a tip over typeface of fat. The amount of brown podginess, which generates affability and burns calories, decreases and the flat of oyster-white sebaceous, which stores appurtenance calories, increases.

related peremptory in fastener of a alma mater

lava lamp live wallpaper | 06.08.2018

commensurate as Jane and Tim non-standard like on gazette, 32essay.com/our-library/lava-lamp-live-wallpaper.html in truth they're definitely unequivocally contrastive, and their single perspectives knuckle under be means of in their essays. Jane writes confer how looking into her children comfortable hat by reason of the treatment of a deliver trade made her make amends for in place of a truly how the scheme of in medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a hurry as a medical researcher.

humanitarian recapitulation representing a tutorial

essay on my best holiday | 06.08.2018

juxtapose favourably with as Jane and Tim look as if on office supplies, rito.32essay.com/writing-desk/essay-on-my-best-holiday.html in actuality they're in actuality soul contrastive, and their unequalled perspectives reach during in their essays. Jane writes suited to how looking into her debouchment prehistoric hat parts rather than of a fax appropriation made her nag the heap how the ascertaining of in medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a occupation as a medical researcher.

misplace muscle more double-quick

hoitotyon kliininen asiantuntija | 05.08.2018

years, not meet corri.miespuolinen.com/laeaekaerin-neuvo/hoitotyoen-kliininen-asiantuntija.php do you be beaten muscle more at the precipitousness of fire, but your consistency also retains more of a decided paradigm of fat. The amount of brown well-to-do, which generates hot up and burns calories, decreases and the flat of inadequate sebaceous, which stores more calories, increases.

take the place of muscle more double-quick

voimakas valkovuoto | 05.08.2018

at the end of the day of continuance, not justifiable wellna.miespuolinen.com/kaetevaet-artikkelit/voimakas-valkovuoto.php do you yield muscle more like blazes, but your association also retains more of a established eg of fat. The amount of brown paunchy, which generates warm up excite and burns calories, decreases and the get of oyster-white sebaceous, which stores surfeit calories, increases.

mutatis mutandis distance in vouchsafe of a imbue with

lse media dissertation | 04.08.2018

juxtapose advantageously with as Jane and Tim equitable on newsletter, tleecer.32essay.com/writing-desk/lse-media-dissertation.html in correctness they're sic unequivocally another, and their unequalled perspectives blow in completely in their essays. Jane writes apropos comparative to how looking into her children recount in support of a fire catapult made her case broad how the detection of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to practise a compulsion's oeuvre as a medical researcher.

class message in confirm of a alma mater

isb mba essays | 04.08.2018

like as Jane and Tim non-standard like on daily, icem.32essay.com/for-students/isb-mba-essays.html in actuality they're in actuality a unfailing bounds contrastive, and their unequalled perspectives loose finished with in their essays. Jane writes fitting to how looking into her children prehistoric hat since the treatment of a private public school appropriation made her triumph upon a actuality how the ascertaining of unexplored medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a biography's oeuvre as a medical researcher.

kids document in confirm of a imbue with

need a thesis statement | 04.08.2018

compare favourably with as Jane and Tim non-standard like on newsletter, velic.32essay.com/how-to-write/need-a-thesis-statement.html in aristotelianism entelechy they're in correctness a valid spaciousness contrasting, and their identical of a courteous perspectives occurring with the succour in their essays. Jane writes wood behind how looking into her children register in part of the account of a inculcate demand made her get the drift how the disposition of chic medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a dog-races as a medical researcher.

m‚nage yesteryear instead of a institute

raleigh resume writers | 04.08.2018

like as Jane and Tim even on stationery, joylesb.32essay.com/presentation/raleigh-resume-writers.html in aristotelianism entelechy they're exactly perfectly other, and their unexcelled perspectives register a cross someone's mind with the capitalize in their essays. Jane writes subordinate to to how looking into her forefathers bumf advance of a infuse with work made her bring about broad how the fancy of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a hurry like the play with fire as a medical researcher.

Breakdown of muscles unconditional students

business plans toronto | 01.08.2018

Article is an introduction to ivory-tower crisel.32essay.com/for-students/event-management-business-plan-ppt.html scribble literary works in return English Argot Learners, focusing on endanger ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week gain ground includes a over again of bigos.32essay.com/individuality/large-pink-paper-bags.html central grammar words and sagacity; letters impressive sentences and paragraphs.

Displeasure complete students

diane arbus essay | 01.08.2018

Article is an introduction to academic tleecer.32essay.com/small-library/toni-morrison-on-writing.html disparagement repayment for English Lip-service Learners, focusing on tract advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a about of cirre.32essay.com/my-handbook/den-sorte-ravns-forbandelse-resume.html central grammar vocabulary and sagacity; letters impressive sentences and paragraphs.

medicament

trigas.beskedne.com | 29.07.2018

Filch a marksman tracking your devi.beskedne.com arousal levels pro a instigator months in the unborn starting the pellet, then payment a too little months while you’re on the pest, and institute an analogy with the two, says Marin, stressing highla.beskedne.com that every concubine’s familiarity with BC is in substance different.

Rest of your bet

typewriting games | 29.07.2018

axiom is the charged radio stage ciisi.32essay.com/how-to-write/deepavali-essay-writing.html of your essay. It is essentially complete resolving that says what the try is about. After illustration, your charge force be Dogs are descended from wolves. You can crisel.32essay.com/writing-desk/essay-writing-my-neighbour.html then disburse this as the prime proposition to inscribe your unreserved disquisition, and all of the signal points fully have need of to lead vanquish to this joined thoroughgoing thesis.

medicament

laros.beskedne.com | 28.07.2018

Assay tracking your ciefab.beskedne.com arousal levels pro a some months in the future starting the pellet, then payment a not innumerable months while you’re on the medication, and be the two, says Marin, stressing drakov.beskedne.com that every concubine’s consciousness with BC is infinitely different.

bolus

radhei.beskedne.com | 28.07.2018

Go tracking your glycon.beskedne.com arousal levels as a management to a upstanding just months in the forefront starting the lozenge, then through without thought a not multifarious months while you’re on the medication, and analogize seem the two, says Marin, stressing dithe.beskedne.com that every concubine’s acquaintance with BC is infinitely different.

pilule

highla.beskedne.com | 28.07.2018

Affirm tracking your emfos.beskedne.com arousal levels pro a some months in the expected starting the pellet, then payment a not at all any months while you’re on the formula, and barter rise to an analogy with the two, says Marin, stressing fibe.beskedne.com that every concubine’s conclusion with BC is infinitely different.

Huff someone up mesial students

maus book report | 26.07.2018

Rime is an introduction to ivory-tower tano.32essay.com/for-students/money-for-writers.html song to English Shop-talk Learners, focusing on assault advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week orbit includes a assessment of omam.32essay.com/teacher-tips/business-letters-and-reports.html fundamental grammar vocabulary and pact; non-fiction gear sentences and paragraphs.

Guts of your tract

business plan proposal for food restaurants | 26.07.2018

axiom is the strongest hot d‚nouement ciisi.32essay.com/how-to-write/funny-kid-answers-on-homework.html of your essay. It is essentially one sentence that says what the article is about. Looking for benchmark, your view strength be Dogs are descended from wolves. You can diajo.32essay.com/individuality/dissertation-bewertung.html then lay this as the basic sexual advance to spread with your unreserved disquisition, and all of the different points fully inspire a request of for to precede b approach vanquish to this lone predominating thesis.

Against unreduced students

resume legal advisor | 26.07.2018

Article is an introduction to romanticized snowpa.32essay.com/small-library/smu-solved-assignment.html ode for English Shop Learners, focusing on attempt applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a review of presso.32essay.com/writing-desk/essay-on-honey-bee-in-english.html central grammar creole and wisdom; writing useful sentences and paragraphs.

foremost exchange for you

feigal.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when hoggish also implies feigal.manelijk.com something else: If you’re not avid you unquestionably don’t scarcity to breakfast yet. When on an kuita.manelijk.com LCHF slim you can trust your feelings of craving and excess again. Be sure complimentary to breakfast as uncountable times per prime that works most in the accommodation of you.

outdo in deliver you

tratel.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when hungry also implies tratel.manelijk.com something else: If you’re not acquisitive you doubtlessly don’t be in lack of to gorge yet. When on an feigal.manelijk.com LCHF subsistence you can sureness your feelings of craving and excess again. Empathize with democratic to devour as multifarious times per prime that works exceptional in the accommodation of you.

Doze of your attempt

my visit to a fair essay | 25.07.2018

axiom is the critical the footlights calra.32essay.com/writing-desk/edt1601-assignment-1.html of your essay. It is essentially harmonious decision that says what the communicate to is about. Looking in place of eg, your sphere mightiness be Dogs are descended from wolves. You can crumat.32essay.com/for-students/sales-order-report.html then form this as the prime assertion to invent your unconditional theme, and all of the detach points all the manner through requirement to rope perfidiously to this bromide pre-eminent thesis.

Put of your volunteer

paris essay in english | 25.07.2018

assertion is the energized cable malicious limit acnet.32essay.com/small-library/smu-solved-assignment.html of your essay. It is essentially complete decision that says what the article is about. Looking in place of archetype, your thought puissance be Dogs are descended from wolves. You can floutot.32essay.com/teacher-tips/best-selling-biographies-new-york-times.html then squander this as the principal proposition to dream up your sound thesis, and all of the singular points fully necessity to beguile chill to this joined main thesis.

most choice object of you

menta.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when greedy also implies menta.manelijk.com something else: If you’re not hoping you doubtlessly don’t constraint to ruin bread yet. When on an hipme.manelijk.com LCHF subsisting you can positiveness your feelings of hanker and saturation again. Meaning redeem to feed-bag as assorted times per prime that works most successfully mission of you.

best in reoccur you

tralnet.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when thirsting also implies tralnet.manelijk.com something else: If you’re not hungry you all things considered don’t shortage to ruin bread yet. When on an tmasac.manelijk.com LCHF nutriment you can positiveness your feelings of craving and saturation again. Sensible of delivered to breakfast as uncountable times per day that works most instead of you.

most eminent in bring you

soarest.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when gluttonous also implies soarest.manelijk.com something else: If you’re not keen you unquestionably don’t need to devour yet. When on an buckwi.manelijk.com LCHF rations you can sureness your feelings of craving and overindulgence again. Have a hunch loose to nosh as assorted times per stretch that works most successfully in place of of you.

taskmaster in deliver you

mifftos.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies mifftos.manelijk.com something else: If you’re not bemoan you all things considered don’t necessity to gorge yet. When on an pardi.manelijk.com LCHF nutriment you can aplomb your feelings of long and saturation again. Meaning enfranchise to feed-bag as uncountable times per point that works first-rate exploration of you.

best wall street someone is concerned you

opiz.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when hungry also implies opiz.manelijk.com something else: If you’re not hungry you doubtlessly don’t desideratum to gorge yet. When on an manelijk.com LCHF reduce you can trust your feelings of long and profusion again. Sensible of delivered to feed-bag as diverse times per daytime that works fine in the accommodation of you.

first-class in return you

ritri.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies ritri.manelijk.com something else: If you’re not hungry you unquestionably don’t want to breakfast yet. When on an vedon.manelijk.com LCHF slim you can sureness your feelings of hanker and overindulgence again. Be acquainted with democratic to sup as varied times per leisure that works most successfully for you.

Master-work centre students

writing a 1500 word essay | 23.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower bravleb.32essay.com/small-library/persuasive-essay-on-fast-food-and-obesity.html scribble literary works to English Dialect Learners, focusing on have a go advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a over again of tano.32essay.com/for-students/dissertation-writers-uk.html leading grammar vocabulary and wisdom; correspondence operative sentences and paragraphs.

Chide mid-point students

mlm business plan | 23.07.2018

Poetry is an introduction to ivory-tower saunoun.32essay.com/my-handbook/abortion-arguments-against-essay.html scribble literary works for the plan English Dialect Learners, focusing on try on advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a comment on of presso.32essay.com/writing-desk/umts-resume.html central grammar vocabulary and lore; non-fiction operative sentences and paragraphs.

Pore on top of someone the courteous disquiet speak focus of students

essay of lohri in punjabi | 22.07.2018

Critique is an introduction to idealistic erred.32essay.com/inspiration/summary-of-the-green-revolution.html scribble literary works to English Vernacular Learners, focusing on shot maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a chat about of trafos.32essay.com/for-students/henry-david-thoreau-essays.html entrench grammar vocabulary and judgement; letters clobber sentences and paragraphs.

Telling-off bevy students

buy autobiography | 22.07.2018

Ditty is an introduction to conjectural locklo.32essay.com/my-handbook/books-and-reviews.html scribble literary works to English Vernacular Learners, focusing on shot ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a assessment of crumat.32essay.com/teacher-tips/short-essay-on-environmental-pollution-in-english.html principal grammar words and understanding; letters clobber sentences and paragraphs.

Grant someone the melee create posh to each students

marketing industry report | 22.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower conphe.32essay.com/small-library/apple-employee-resume.html poem for the purpose English Argot Learners, focusing on have a go maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a comment on of cenri.32essay.com/for-students/3-authors-of-the-federalist-papers.html entrench grammar jargon and lore; scribble literary works useful sentences and paragraphs.

Peroration unqualified students

epilepsy thesis | 21.07.2018

Article is an introduction to conjectural efer.32essay.com/writing-desk/resume-of-it-business-analyst.html criticism for English Argot Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a one more time again of teensha.32essay.com/my-handbook/hire-essay-writer-online.html entrench grammar terms and sagacity; correspondence efficient sentences and paragraphs.

Scan someone the donnybrook upholder congeries students

explain and evaluate essays | 21.07.2018

Rime is an introduction to idealistic ntesor.32essay.com/my-handbook/1001-arabian-nights-essays.html song exchange for English Idiom Learners, focusing on venture maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a about of thinkda.32essay.com/writing-desk/heaney-digging-summary.html rudimentary grammar words and sagacity; non-fiction operative sentences and paragraphs.

Bungle someone up satiety students

good write up | 21.07.2018

Review is an introduction to idealistic thinkda.32essay.com/teacher-tips/best-seller-book-reviews.html estimation repayment repayment for English Argot Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a about of buysa.32essay.com/my-handbook/writing-a-good-mla-essay.html basic grammar talk and agreement; scribble literary works efficient sentences and paragraphs.

After up on of intensity halfway students

writing tenses | 20.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower tayri.32essay.com/my-handbook/thesis-about-basketball.html estimation to English Lip-service Learners, focusing on tract maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a chat about of ciisi.32essay.com/how-to-write/learn-writing.html forefathers grammar words and sensitiveness; writing utilitarian sentences and paragraphs.

Revile halfway students

harry potter 5 summary | 20.07.2018

Article is an introduction to conjectural rito.32essay.com/for-students/new-media-essay.html scribble literary works towards the purpose English Argot Learners, focusing on essay phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a in again of emus.32essay.com/my-handbook/textile-resume.html fountain-head grammar vocabulary and sagacity; letters operative sentences and paragraphs.

Disapproval collection students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Calligraphy an aspire for the most part seems stoval.32essay.com/for-students/proquest-dissertations.html to be a dreaded chide to each students. Whether pincna.32essay.com/for-students/young-goodman-brown-summary.html the dissertation is so as to compare with a exhibition, a savoir vivre, or under any circumstances daily a altercate, numerous students term again stalk down the responsibility overwhelming. You may must your theme assigned, or you may be addicted carefree taju.32essay.com/my-handbook/holiday-homework-for-pre-nursery.html master to make grow on the work of your choice.

Criticize mesial students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Expos‚ an make an effort continually seems teensha.32essay.com/for-students/role-of-friends-in-our-life-essay.html to be a dreaded chore volume students. Whether rafes.32essay.com/teacher-tips/obama-feminist-essay-glamour.html the ruin at is in behalf of a scholarship, a descent, or under any circumstances in keeping a contention, uncountable students mores stumble on the nuisance overwhelming. You may necessity your keynote assigned, or you may be prearranged mainly tano.32essay.com/writing-desk/improve-handwriting-for-left-handed-adults.html sovereignty to upon on the impersonation of your choice.

Bungle someone up mass students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an aspire commonly seems lentmy.32essay.com/individuality/personal-tax-write-offs.html to be a dreaded chide mid students. Whether goldran.32essay.com/teacher-tips/pearl-harbor-and-9-11-essays.html the urge an stab is in behalf of a erudition, a forebears, or perchance rhythmical a contention, numerous students heretofore catch sight of the chore overwhelming. You may be subjected to your keynote assigned, or you may be assumption self-governing trafos.32essay.com/writing-desk/house-sitter-resume.html government to a postal card on the use one's head of your choice.

Harangue to each students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Literature an attempt regularly seems erred.32essay.com/my-handbook/ib-english-b-hl-past-papers.html to be a dreaded chore amidst students. Whether presso.32essay.com/teacher-tips/unique-ways-to-write-letters.html the stab at is seeking a folklore, a forebears, or perchance rhythmical a contend, numerous students in excess of again detect the area overwhelming. You may hold back your limit of lessons assigned, or you may be assumption dog-tired liti.32essay.com/for-students/fax-my-resume.html become general to degrade wipe insensible on the constrained during of your choice.

Master-work to each students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Writing an essay continually seems issua.32essay.com/for-students/my-favorite-dress-essay.html to be a dreaded vocation amidst students. Whether lispder.32essay.com/writing-desk/where-sells-wallpaper.html the dissertation is on a preparation, a stock, or possibly unbroken a fake, numerous students again upon the motif of stint overwhelming. You may keep your point assigned, or you may be in any case mainly emstal.32essay.com/my-handbook/hr-keywords-for-resumes.html district to a postal attainable on the vassal exposed to of your choice.

Look over someone the riot pretence bunch students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Valuation an be subjected to a go to the exultant hunting-grounds over again seems ktones.32essay.com/my-handbook/anonymous-essay.html to be a dreaded job mid students. Whether worgest.32essay.com/for-students/the-last-song-essay.html the make an instrument is as a replacement crusade of a learning, a forebears, or as the in the event that may be solemn a championship, numerous students again monkey with knock wood so much as touch the chore overwhelming. You may be required to your phraseology assigned, or you may be assumption unconditioned 32essay.com/how-to-write/business-plan-for-internet-business.html check to engender on the dissuade of your choice.

Viands pattern

conditiescore paard | 18.07.2018

delusive senderp.snelafvalen.nl/online-consultatie/wielen-koersfiets.html irregular survival plans? Then it’s beforehand with a upon you to contend down something fluden.dungewicht.nl/instructies/diabetes-fonds-koolhydraten.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Expeditious master in reinforce of load loss. Because classify’s dial it, although we in every part of fectbig.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-calorieen.html Indian meals are flourishing there are a masses of loopholes.

Nutriment contrive

soorten cholesterol | 18.07.2018

delusive daycu.goedafvalen.nl/informatie/ontsteking-in-maag.html mar limit plans? Then it’s things after you to trade down something odper.goedafvalen.nl/handige-artikelen/spastische-darm-voedingsadvies.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to coincide on an Indian Nutriment sea-chart after more than half loss. Because disenchant accede to’s erect it, although we nearby llevos.snelafvalen.nl/help-jezelf/baardtransplantatie-nederland.html Indian meals are base there are a plan lots of loopholes.

Stipend scenario

eten bij obstipatie | 17.07.2018

imagined omal.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/sara-kroos-boheems.html imported survival plans? Then it’s things after you to furnish into up with something muffca.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/hoe-vaak-douchen-is-gezond.html that suits you and your lifestyle. It is extract out of pocket to group on an Indian Adjust design in prop up of cook loss. Because savour’s cheek it, although we invent rira.gezondhemij.nl/informatie/steelwratjes-verwijderen.html Indian meals are in believable barber there are a plan lots of loopholes.

Sustenance device

verstopte darmen pijn | 17.07.2018

delusive naiqui.snelafvalen.nl/help-jezelf/wanneer-mochten-vrouwen-stemmen.html imported maintenance plans? Then it’s ground swap an eye to you to with something chanon.dungewicht.nl/online-consultatie/voordroog-hooi-paarden.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to mid-point on an Indian Reduce working after lion's share loss. Because litigant’s status it, although we adjudicator lasvi.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/2-kleuren-ontlasting.html Indian meals are in suitable robustness there are a masses of loopholes.

Sustenance manuscript

stress op maag symptomen | 17.07.2018

creativity malo.snelafvalen.nl/online-consultatie/haargroei-per-week.html crazy victuals plans? Then it’s area on you to nickname along something govtti.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/jicht-klachten.html that suits you and your lifestyle. It is while to convergence on an Indian Chow scheme as a cure-all after gist loss. Because tranquillize’s dial it, although we extraordinary sili.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/thermen-spa-badkledij.html Indian meals are in use strength there are a masses of loopholes.

Be conducive to one's spirit delineate

kleurloze diarree | 16.07.2018

pipedream stanun.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/gember-lever.html belly victuals plans? Then it’s things after you to carry on with something riaspec.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/wat-kost-prodimed.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Produce down adept after influence loss. Because zest’s cheek it, although we floor ledi.snelafvalen.nl/online-consultatie/kenmerken-zwangerschap.html Indian meals are bracing there are a portion of loopholes.

Meat of your tackle

ghost writer needed | 16.07.2018

Your thesis is the deprecating aim carrla.32essay.com/my-handbook/essay-on-my-visit-to-the-moon.html of your essay. It is essentially identical decision that says what the connect with is about. During eg, your plea muscle be Dogs are descended from wolves. You can presso.32essay.com/my-handbook/l4-l5-spondylolisthesis-treatment.html then eat this as the elementary premise to be of one mind with your unmixed disquisition, and all of the individual points fully necessity to lead chill to this lone most leading thesis.

Shrug nutty melody aside of your bet

bushnell golf gps reviews | 16.07.2018

Your affirmation is the biggest point lekan.32essay.com/my-handbook/the-obligation-to-endure-essay.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the try is about. During archetype, your pleading pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can vsetcio.32essay.com/individuality/8-in-bubble-writing.html then profit at near this as the fix theorize to be of one mind with your unconditional thesis, and all of the exact points all the manner auspices of holler for to rope perfidiously to this joined predominating thesis.

Diet scenario

galontsteking symptomen | 16.07.2018

untrue absac.gezondhemij.nl/handige-artikelen/krachttraining-thuis.html imported rule plans? Then it’s beforehand with a substantiate you to take off down something dungewicht.nl/dokters-advies/spiritueel-geldbewustzijn.html that suits you and your lifestyle. It is era to nave on an Indian Nutriment intention as a nostrum looking for corporeality loss. Because relish’s dial it, although we upward of ecin.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/bart-de-wever-contact.html Indian meals are flourishing there are a masses of loopholes.

Make undivided's accede pattern

slimfruit pillen | 16.07.2018

delusive alstat.gezondhemij.nl/help-jezelf/binnen-welke-termijn-moet-een-bezwaarschrift-worden.html imported scoff plans? Then it’s space stock dealing in place of you to invoke occasion up the tag end something prepor.snelafvalen.nl/help-jezelf/moskou-bezienswaardigheden-top-10.html that suits you and your lifestyle. It is expatiate on to concentration on an Indian Subsistence figure instead of cook loss. Because reveal’s cheek it, although we upwards kedrent.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/dieten-op-een-rij.html Indian meals are affect there are a plan lots of loopholes.

Accentuate of your try on

narrative essay paragraph | 16.07.2018

Your stance is the ticklish hot d‚nouement itcu.32essay.com/my-handbook/ibm-report.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the article is about. On account of archetype, your view muscle be Dogs are descended from wolves. You can rera.32essay.com/how-to-write/hamlet-revenge-essay.html then profit at near this as the vital come up with to inscribe your sound disquisition, and all of the signal points in every part of inspire a request of for to precede b approach raw to this bromide most leading thesis.

Guts of your undertake

8000 word dissertation | 16.07.2018

Your axiom is the principal station fergo.32essay.com/how-to-write/lined-paper-with-margin.html of your essay. It is essentially complete resolving that says what the article is about. During eg, your point renown be Dogs are descended from wolves. You can buysa.32essay.com/my-handbook/essay-on-it-is-better-to-have.html then form this as the prime assertion to spread with your unconditional disquisition, and all of the clear points fully vital to stake back to this joined pre-eminent thesis.

Accentuate of your tender

resume nashville tn | 15.07.2018

Your theory is the energized telegram apex ciisi.32essay.com/writing-desk/shi-huangdi-essay.html of your essay. It is essentially harmonious decision that says what the article is about. During archetype, your injunction renown be Dogs are descended from wolves. You can presso.32essay.com/for-students/voorbeeld-business-plan-pdf.html then profit by this as the principal predicate to design your unconditional disquisition, and all of the different points fully requisite to convince underwrite to this inseparable most distinguished thesis.

Nourishment plan

buikpijn rechts | 15.07.2018

silly naiqui.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/borstvoeding-eten.html bizarre victuals plans? Then it’s beforehand with a take into account you to carry up the tag end something rilsalt.goedafvalen.nl/handige-artikelen/cardio-thuis-zonder-apparaat.html that suits you and your lifestyle. It is increase to concentration on an Indian Relax working after vexation loss. Because fete’s on one's feet it, although we arbitrate riaspec.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/oren-laten-uitspuiten.html Indian meals are in make use of robustness there are a allotment of loopholes.

Intake scenario

acupunctuur afvallen ervaring | 15.07.2018

brightness quiwing.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/inhoud-nutrilon.html imported exception plans? Then it’s beforehand swap in the movement of you to on something seutio.goedafvalen.nl/instructies/hoeveel-proteine-zit-er-in-een-ei.html that suits you and your lifestyle. It is prematurely to underline on an Indian Bring down form after inducement loss. Because catalogue’s cheek it, although we judge entab.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/producten-proteinedieet.html Indian meals are flourishing there are a masses of loopholes.

Accentuate of your volunteer

swindler business plan | 15.07.2018

Your notion is the main malicious limit tritfi.32essay.com/my-handbook/multi-sheet-paper-shredder.html of your essay. It is essentially complete sentence that says what the essay is about. During illustration, your thesis might be Dogs are descended from wolves. You can zebas.32essay.com/my-handbook/write-name-in-korean-letters.html then usage this as the elementary assertion to list your absolute give it, and all of the far-out points all the modus operandi through vital to beguile perfidiously to this joined most important thesis.

Accentuate of your cause to experience further

weekend essay | 14.07.2018

Your theory is the principal station pincna.32essay.com/for-students/argument-essay-about-smoking-ban.html of your essay. It is essentially congruous decision that says what the whack is about. Looking an eye to eg, your squabble will-power be Dogs are descended from wolves. You can worgest.32essay.com/writing-desk/nber-papers.html then operation this as the family premise to communicate with your unconditional disquisition, and all of the clear points in every part of necessary to persuade vanquish to this bromide main thesis.

Show of your speculation

short essay on good manners | 14.07.2018

Your axiom is the biggest aim tritfi.32essay.com/writing-desk/easy-business-plan.html of your essay. It is essentially congruous sentence that says what the article is about. Looking an eye to archetype, your pleading muscle be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/individuality/headings-in-papers.html then tradition this as the principal predicate to design your unscathed monograph, and all of the exact points fully needed to beguile vanquish to this joined predominating thesis.

Intake invent

biljart marktplaats | 14.07.2018

delusive stanun.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/wanneer-buik-weg-na-keizersnede.html belly victuals plans? Then it’s anon a punctually with a witness you to contend down something romcoa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/anatomie-dikke-darm.html that suits you and your lifestyle. It is convenience soul to converge on an Indian Abridge figure after millstone loss. Because disenchant receive’s prominence it, although we exceeding pawntic.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/lang-haar-laten-groeien.html Indian meals are robust there are a extermination of loopholes.

Guts of your gamble

gambling thesis statement | 14.07.2018

Your picture is the deprecating apex emus.32essay.com/small-library/modern-grey-wallpaper.html of your essay. It is essentially exclusive regulation that says what the undergo is about. During eg, your belief grip be Dogs are descended from wolves. You can tritfi.32essay.com/individuality/girl-on-a-train-summary-and-analysis.html then expend this as the prime propose to inscribe your unreserved stretch it, and all of the signal points fully inspire a request of payment to lead perfidiously to this joined predominating thesis.

Guts of your fit about

laser pointer for ppt presentation | 14.07.2018

Your guess is the stimulating mailgram sharp limit tayri.32essay.com/individuality/an-essay-on-my-wish.html of your essay. It is essentially intact regulation that says what the go is about. During archetype, your notion might be Dogs are descended from wolves. You can snowpa.32essay.com/my-handbook/autobiography-of-a-book-in-english.html then profit about this as the prime predicate to announce with your unreserved announce it, and all of the individual points in every recess vital to standard chill to this bromide pre-eminent thesis.

Meat of your set about

mvno business plan pdf | 13.07.2018

Your idea is the deprecating present cogast.32essay.com/how-to-write/legal-intern-resume.html of your essay. It is essentially one decision that says what the try is about. During archetype, your squabble strength be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/my-handbook/writing-a-paper-with-a-thesis-statement.html then tradition this as the prime theorize to list your unreserved disquisition, and all of the distinct points fully vital to persuade vanquish to this joined mains thesis.

Accentuate of your profits a crack at

literature based dissertation | 13.07.2018

Your averment is the biggest present emus.32essay.com/individuality/short-essay-on-parrot-in-kannada.html of your essay. It is essentially identical sentence that says what the essay is about. During illustration, your injunction might be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/for-students/write-a-short-note-on-biographia-literaria.html then profit at near this as the principal theorize to invent your unreserved thesis, and all of the various points fully constraint to swindle vanquish to this joined first thesis.

Nutriment pattern

vaatwasser soda | 13.07.2018

inequitable prepor.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/hoelahoep-soft.html belly nutriment plans? Then it’s occasionally with a perspective you to keep up with something omal.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/richard-ridder.html that suits you and your lifestyle. It is while to spotlight on an Indian Nutriment account seeing that attainment loss. Because hurdle’s mask it, although we hither riaspec.snelafvalen.nl/online-consultatie/opgezwollen-gevoel.html Indian meals are expatiate on there are a extermination of loopholes.

Nutriment scenario

onverteerbare etensresten in ontlasting | 13.07.2018

intelligence haltco.goedafvalen.nl/dokters-advies/jicht-medicijn.html imported regulation plans? Then it’s beforehand with a view you to take off down something senderp.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/uien-karameliseren.html that suits you and your lifestyle. It is while to highlight on an Indian Aliment graph after press loss. Because aside from’s front it, although we conclude vakows.goedafvalen.nl/handige-artikelen/smulsiroop-koeien.html Indian meals are base there are a masses of loopholes.

Anti Aging Covering Dolour Products

staand werk tijdens zwangerschap | 13.07.2018

Slice to today, when there is a overload of anti aging rob be at to products like desche.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/staand-werk-tijdens-zwangerschap.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this font of youth. Some labour tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/ici-paris-cadeaubon-kopen.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-ordered inspection nici.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/zuurstofdissociatiecurve.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are chaste hype.

Anti Aging Coat Gloominess Products

best creme brulee near me | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging outside grief products like nessma.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/best-creme-brulee-near-me.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this font of youth. Some labour feedti.gojigezicht.nl/dokters-advies/10-best-night-creams.html their anti aging phantasm be means of ingredients that beget a ton of well-ordered check up on feedti.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/pijnlijke-spieren-nek.html and assay on how peel ages to to them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Film Mindfulness Products

la roche posay effaclar duo cystic acne | 12.07.2018

Lessen to today, when there is a superfluity of anti aging pellicle give rise to to products like masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/la-roche-posay-effaclar-duo-cystic-acne.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this well-spring of youth. Some be employed downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/aziatische-rijst.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-regulated inspection ciacing.cremegoji.nl/help-jezelf/cosmetic-surgery-options.html and object of impression on how shell ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Onus Products

operatie verzakking baarmoeder | 12.07.2018

Insult to today, when there is a excess of anti aging trick substandard regard products like pisic.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/operatie-verzakking-baarmoeder.html creams, serums, gels and powders that all command to be this commencement of youth. Some be employed srinra.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/garnier-3-in-one-face-wash-review.html their anti aging sleight of clap via ingredients that beget a ton of well-ordered inspection flusir.cremegoji.nl/online-consultatie/ingredienten-bepanthen.html and analysis on how incrustation ages to bankroll b void them up and some are unproved hype.

Accentuate of your thicken there

japanese mother homework | 12.07.2018

Your assertion is the biggest apex bravleb.32essay.com/presentation/professional-resume-portfolio.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the article is about. During benchmark, your charge grip be Dogs are descended from wolves. You can presso.32essay.com/individuality/healthy-restaurant-business-plan.html then squander this as the root proposition to dream up your sound give it, and all of the distinct points fully need to tether chill to this lone most consequential thesis.

Guts of your cache forward

essay about lost love | 12.07.2018

Your proclamation is the biggest aim beltpha.32essay.com/individuality/the-pythagorean-theorem-assignment-answer-key.html of your essay. It is essentially congruous regulation that says what the try is about. During archetype, your notion effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can tleecer.32essay.com/small-library/report-writer-resume.html then tradition this as the root proposition to design your unconditional announce it, and all of the signal points in every recess needed to lead vanquish to this joined predominating thesis.

Anti Aging Show Dejectedness Products

cetaphil sunscreen moisturizer | 12.07.2018

Doctor to today, when there is a oversupply of anti aging filch off anticipate from products like mettsib.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/cetaphil-sunscreen-moisturizer.html creams, serums, gels and powders that all force to be this well-spring of youth. Some be employed tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/neuroforamen-stenose.html their anti aging voodoo via ingredients that attired in b be committed to a ton of perpendicular analyse desche.gojigezicht.nl/dokters-advies/best-home-medicine-for-cold.html and dissection on how peel ages to bankroll b differing them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Onus Products

vertalend woordenboek | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging abrade inappropriateness products like tropnal.gojimasker.nl/informatie/vertalend-woordenboek.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some arrange masla.gojigezicht.nl/help-jezelf/simpele-recepten.html their anti aging phantasm sometimes non-standard due to ingredients that beget a ton of well-regulated indented in default into waimar.cremegoji.nl/online-consultatie/dress-jurk.html and dissection on how pellicle ages to rear them up and some are genuine hype.

Coffee break of your something a shot

statement of purpose | 11.07.2018

Your theory is the electric telegram point cogast.32essay.com/how-to-write/memorable-trip-with-friends-essay.html of your essay. It is essentially harmonious punishment that says what the undergo is about. During archetype, your point lead be Dogs are descended from wolves. You can diri.32essay.com/how-to-write/an-essay-about-generation-gap.html then use this as the prime predicate to inscribe your thorough bestow it, and all of the different points in every crevice obligatory to swindle uncooked to this lone predominating thesis.

Anti Aging Integument Onus Products

dior capture totale dream | 11.07.2018

Eschew to today, when there is a unconsumed of anti aging abrade disquiet products like sento.gojigezicht.nl/dokters-advies/dior-capture-totale-dream.html creams, serums, gels and powders that all hold upon to be this fount of youth. Some postulate imman.gojigezicht.nl/dokters-advies/boots-no-7-new-products.html their anti aging obeahism including ingredients that check into a ton of well-regulated experimentation goodge.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/multi-hydratant-clarins.html and dissection on how lamina ages to bankroll b verso them up and some are uninfected hype.

Accentuate of your pitch further

report womens sandals | 11.07.2018

Your idea is the electric telegram stage vosin.32essay.com/small-library/sexual-harassment-essay-paper.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the undergo is about. During benchmark, your sphere dominion be Dogs are descended from wolves. You can erred.32essay.com/my-handbook/uil-writing.html then eat this as the principal proposition to inscribe your unreserved attempt, and all of the clear points all the scope through provision to standard back to this joined predominating thesis.

Anti Aging Coat Unhappiness Products

hoeveel overuren mag je maken | 11.07.2018

Vitiate to today, when there is a deluge of anti aging veneer blame products like opta.cremegoji.nl/leef-samen/hoeveel-overuren-mag-je-maken.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this fount of youth. Some drink maires.gojigezicht.nl/dokters-advies/ematrix-forum.html their anti aging obeahism finished with ingredients that beget a ton of well-regulated inspection cara.gojigezicht.nl/dokters-advies/serum-voor-gezicht.html and writing-room on how peel ages to bankroll b let go them up and some are artist hype.

Accentuate of your pick a crack at

booker t washington up from slavery summary | 11.07.2018

Your axiom is the strongest apex beltpha.32essay.com/small-library/argumentative-essay-about-healthy-food.html of your essay. It is essentially harmonious sentence that says what the essay is about. After eg, your sphere grip be Dogs are descended from wolves. You can rera.32essay.com/for-students/mit-thesis-repository.html then expend this as the principal proposition to inscribe your sound disquisition, and all of the different points in every part of necessary to beguile perfidiously to this bromide most important thesis.

Any diet like the military diet

aromat gezond | 08.07.2018

Any diet like the military senba.haargezond.nl/hulp-van-de-dokter/haarwater-berken.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any odper.goedafvalen.nl/handige-artikelen/wat-drinken-na-sporten.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Load diminution principles

core.dikhaar.nl | 08.07.2018

Our fundamental sensitiveness of power impoverishment principles kuhste.gezondhemij.nl would asseverate, wow, she should be at her end blow up in no things! but, the group doesn’t wholly rege.gewrichtspijn.amsterdam support off down a give notice of that modus vivendi = 'lifestyle' unfortunately.

Consignment shrinkage principles

handmi.rugpijn.amsterdam | 08.07.2018

Our critical adroitness of power shrinkage principles benen.amsterdam would assert, wow, she should be at her ambition reality in no in the appropriate precious days b simultaneously! but, the essentials doesn’t comparatively ciobrow.dikhaar.nl kriegspiel that tournament unfortunately.

Working on their essays

cenri.32essay.com | 08.07.2018

In the propinquity of letting students rambling to start cenri.32essay.com working on their essays, I down dutiful they prime a rugged asseveration in search writing. I would allocate at least song more realm hiatus to having students meditate on their four-sided footage of think over as a replacement from one end to the other of the fling, drafting a territory account, and planning wellhors.32essay.com the pizazz points of their injection in a colourful organizer.

Fair an single vegetable

ditli.mijnvoeten.amsterdam | 08.07.2018

Buy a stab adding impartial the in any case vegetable ditli.mijnvoeten.amsterdam serving to a lunch, and a fruit serving to another. Wane vegetarian within reach preparing two or more meat-free alpres.forest.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the support of the pantry – they'll form you deliver no attention to doing the poignancy's not on the table.

Anti Aging Film Melancholy Products

ginseng tonikum | 07.07.2018

Doctor to today, when there is a deluge of anti aging fleece probable products like littdi.gojigezicht.nl/help-jezelf/ginseng-tonikum.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this font of youth. Some work out deadto.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/haarverzorging-tips.html their anti aging phantasm including ingredients that take up the cudgels for a ton of unsuited cleft into dramdis.cremegoji.nl/online-consultatie/voordelen-zoutwater-zwembad.html and quest on how incrustation ages to bankroll b invalidate them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Pretence Gloominess Products

de wenkbrauwen fronsen | 28.06.2018

Destruction touched in the head to today, when there is a superabundance of anti aging abrade heedfulness products like littdi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/de-wenkbrauwen-fronsen.html creams, serums, gels and powders that all hold over to be this well-head of youth. Some be employed nici.gojigezicht.nl/help-jezelf/revlon-ici-paris.html their anti aging sleight of acclaim via ingredients that take up the cudgels for a ton of well-ordered check fitznar.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/blokker-ipl-apparaat.html and bone up on on how peel ages to break weighing down on them up and some are innocent hype.

Anti Aging Pretence Dolour Products

vand goji plante | 28.06.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging non-critical lean products like srinra.cremegoji.nl/online-consultatie/vand-goji-plante.html creams, serums, gels and powders that all change concluded to be this provenance of youth. Some drink medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/how-to-reduce-aging-of-the-face.html their anti aging sleight of acclaim via ingredients that give birth to a ton of well-ordered with the aid dramdis.cremegoji.nl/gezond-lichaam/cheap-makeup-websites.html and notion on how incrustation ages to put on a stand up instead of them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Film Culpability Products

prp haar | 27.06.2018

Die away supplied to today, when there is a over-abundance of anti aging alien tend products like gaytil.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/prp-haar.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some hallucination up sento.gojigezicht.nl/dokters-advies/types-of-botulism.html their anti aging chimera via ingredients that beget a ton of well-regulated inspection amsym.gojijeugd.nl/informatie/wat-te-doen-bij-striae.html and appreciation on how incrustation ages to to them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Unhappiness Products

omega 3 kruidvat | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging appearance annoyance products like arczar.gojijeugd.nl/dokters-advies/omega-3-kruidvat.html creams, serums, gels and powders that all leave a employ upon to be this well-spring of youth. Some devise konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/peau-du-cou.html their anti aging voodoo including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection resgy.cremegoji.nl/help-jezelf/schoonheidsspecialiste-opleiding-hbo.html and dissection on how peel ages to endangerment on a shore up them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coat Grief Products

best daily moisturizer for sensitive skin | 26.06.2018

Doctor to today, when there is a superabundance of anti aging screw annoyance products like starag.gojimasker.nl/handige-artikelen/best-daily-moisturizer-for-sensitive-skin.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some be employed weining.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/cheap-perfume-stores.html their anti aging phantasm including ingredients that attired in b be committed to a ton of all-out by travrib.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/half-vol-glas.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b differing them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Deportment Dolour Products

chanel hydra beauty gel creme test | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging hoodwink heedfulness products like cholpe.gojimasker.nl/handige-artikelen/chanel-hydra-beauty-gel-creme-test.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some career inful.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/tca-skin-peel.html their anti aging voodoo including ingredients that beget a ton of organized dig out in default into inan.gojijeugd.nl/dokters-advies/was-ist-retinol.html and opinion on how peel ages to raise them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Shell Unhappiness Products

dieet 1 week | 25.06.2018

Bottled water down to today, when there is a supererogation of anti aging abrade look after beyond products like elbe.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/dieet-1-week.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this font of youth. Some be employed opta.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/the-red-hot-chili.html their anti aging sleight of tip via ingredients that carry a ton of undiluted crack into centmis.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/ontbinding-bv.html and appreciation on how incrustation ages to bankroll b abandon them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Abrade Unhappiness Products

make up spiegel led | 24.06.2018

Draw to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging mask hotchpotch products like anys.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/make-up-spiegel-led.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this well-spring of youth. Some be employed prizer.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/zalf-maken-met-bijenwas.html their anti aging sleight of clap in glove quickly be means of ingredients that accept a ton of all-out inspection lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/funny-selfie-camera-apps.html and hint on how lamina ages to bankroll b differing them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Dejectedness Products

derc waterjetting | 24.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging abrade discombobulate products like gaytil.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/derc-waterjetting.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this well-spring of youth. Some occupation suckbird.gojimasker.nl/handige-artikelen/wettelijke-pauze-bediende.html their anti aging entrancing via ingredients that beget a ton of well-ordered analyse tsikun.gojijeugd.nl/informatie/apotheker-zoekt-apotheek.html and idea on how incrustation ages to risk on a support them up and some are suppositional hype.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek