Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

3.5.2018

předchozí část

 

3.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky

V kánonu Nového zákona není ani jedna epizoda, kterou by bylo možné si vyložit v tom smyslu, že je vyjádřením nějakých dogmatických neshod mezi Kristem a apoštoly na straně jedné a židy a rabinátem na straně druhé.

Na otázku ohledně prvního přikázání Ježíš dává přímou odpověď: «…Hospodin, Bůh NÁŠ (vyčlenili jsme v citaci: ve vztahu k Bohu Ježíš sám sebe řadí mezi lidi), jest jediný pán» (Marek, 12:29). Ten, který se ptá, souhlasí s Kristem: «…jest jediný Bůh a není jiného kromě Něho», a Ježíš, který vidí do duše svému spolubesedníkovi (neboť cizí duše pro něj není tajemstvím jako pro většinu lidí), mu odpovídá: «…Nejsi daleko od Božího království...» (Marek, 12: 32 a 34). Analogická epizoda je popsána u Lukáše – hl. 10:25-37.

V těchto epizodách je vyjádřena jednota dogmatických názorů Krista a jakéhosi zákoníka (rabína), přestože otázka zákoníka vytvořila situaci, ve které by bylo na místě odhalit „vrchol Zjevení“ – dogma o Trojici – aby bylo nezvratné: vždyť jestliže se Bůh něco rozhodnul sdělit lidem, tak nikdo Jeho vyslance zastavit nedokáže. Korán, súra 35:2: «Cokoliv Bůh otevře lidem z milosti Své, to nikdo jim nemůže zadržet, však cokoliv On zadrží, to nikdo nemůže poslat kromě Něho. A On mocný je i moudrý!»

A jak je zřejmé z textu Skutků apoštolů, tak ani po odchodu Ježíše Krista na onen svět, nevznikly mezi židy a apoštoly žádné dogmatické neshody. Skutky vyprávějí: «Ale Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží."» (Skutky apoštolské, 7:55,56). Bylo to řečeno před Štěpánovou vraždou ve chvíli, kdy byl naplněn Svatým Duchem, přesto však neřekl nic ve smyslu: «vidím svatou Trojici». Stejně tak Pavel mluví v sanhedrinu «…já jsem farizeus, syn farizeův…» (Skutky apoštolské, 23:6), a farizeové byli zastánci dogmaticky přísného jednobožství. A v Prvním listě Korintským (8:4) Pavel píše: «… modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, a že jest jen jeden Bůh.» Petr také neinformuje židy o dogmatu „Trojice“, ale o tom, že «…toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Kristem.» (Skutky apoštolské, 2:36), tedy jinými slovy, že Ježíš obětovaný Bohem je Mesiáš, který skutečně přišel, ale byl židy odvrhnut kvůli jejich zkaženosti a omezenectví, takže jim nezbývá než se kát, aby se nestali odpadlíky od náboženství Boha Pravého. A otázka uznání nebo neuznání Ježíše Kristem Božím, Mesiášem, je to jediné, co ve víře odděluje apoštoly a první křesťany židovského původu od jejich bývalých souvěrců.

Jediné místo v Novém zákoně, kde je téměř přímo vyhlášeno dogma o „Trojici“ je v pravoslavné synodální Bibli: «To je Ježíš Kristus, který přišel skrze vodu a krev a Ducha, ne pouze skrze vodu, ale skrze vodu a krev a Duch o Něm vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. Neboť tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a podstata těch tří jest jediná (vyčlenili jsme kurzívou v citaci).» (První list Janův, 5:6,7). Verš 5:7 v jiných vydáních chybí: není v Ostrožské Bibli1, která byla vydána v roce 1581, a přepsána (jak nás přesvědčují) z rukopisu Bible datované do dob Vladimira – křtitele Rusi; a není ani v západních vydáních Nového zákona, jež jsou u nás k dispozici, a konkrétně v Nové americké kanonické (standardní) Bibli (1960) a v jejích následných reedicích.

Ale navzdory všemu, co řekl přímo Kristus i apoštolové, je dogma o „Trojici“ historickou realitou stavící křesťanské církve a většinu jejich sekt proti přísné dogmatice jednobožství historicky reálného judaismu a islámu křesťanské éry. No, a jestliže se na to podíváme z hlediska globální politiky, tak je toto dogma jedním z prostředků realizace principu „rozděl a panuj“.

Církve z doby po Nicejském koncilu mají neustále potíže, když se svým věřícím snaží vysvětlit dogma o „Trojici“. Například profesor teolog V. N. Losskij ve své práci Náčrt mystické teologie (ve sborníku společně s jeho prací Dogmatická teologie, Moskva, 1991, doporučeno k publikaci Moskevským patriarchou, str. 35, 36) píše:

«Nepoznatelnost (z kontextu Boha) neznamená agnosticismus nebo zřeknutí se jeho poznávání. Nicméně takové poznání vždy probíhá cestou, jejímž hlavním cílem není znalost, ale splynutí s Bohem, zbožštění. Neboť se vůbec nejedná o abstraktní bohosloví operující pojmy, ale o bohosloví hloubavé, vyzdvihující rozum do reálností „rozum převyšujících“. Proto v církevních dogmatech náš úsudek často vidí antinomie2, které jsou tím neřešitelnější, čím je tajemství, jež vyjadřují, vznešenější. Úkol tedy nespočívá v odstranění dogmatu, ale v proměně našeho rozumu (v citaci jsme vyčlenili kurzívou), abychom se dokázali povznést do Bohem otevírající se reality, vystoupat až k Němu a ve větší či menší míře s Ním splynout. Vrcholem Zjevení je dogma o Svaté Trojici, dogma „z větší části“ antinomické.»

V ruském jazyce zdomácněl idiom «антимонии разводить»3, ve kterém je významná ta skutečnost, že lidé v jeho kořenu prohodili pořadí písmen M a N a ze slova „antinomie“ tak udělali slovo „anti-MONIE“. Přestože asi mužici, kteří toto slovo převzali od „inteligence“, do řecko-ruského slovníku nenahlíželi, tak idiom charakterizující smysl ubíjející oblouzení mysli navíc ještě symbolicky získal další vedlejší a daleko hlubší význam (anti = proti) + (MONO = jeden, jediný); to znamená boj proti Jedinému.

Protivení se Bohu je příznačné pro idealistický ateismus v judaismu a křesťanství. Aniž by to hlásali, tak úplně stejně předpokládají, že člověk byl stvořen Bohem a rodí se v „nebohulibé podobě“. Proto také Judaismus předepisuje, aby osmý den byla provedena obřízka a člověk tak nabyl své „bohulibé“ podoby. V důsledku této obřízky dochází k narušení normální fyziologie mužského organismu a především jeho nervového systému: struktury mozku jsou od prvních dnů života dítěte přetíženy zpracováváním informací přicházejících z receptorů žaludu penisu (nemluvě o tom, že následky bolestivého šoku v psychice přetrvávají po celý život). V normální fyziologii jsou taková sepnutí (komutace) – „receptory jsou multifunkčními strukturami mozku“ – pouze krátkodobými a zřídkavými epizodami ve vztahu k době trvání života, a netvoří stálý informační šum, na jehož pozadí je potom mozek nucen zpracovávat informace.

Apokryf Evangelium podle Tomáše zprostředkovává besedu učedníků a Ježíše o obřízce: (58.) «Učedníci se ho zeptali: "Prospívá obřízka, nebo ne?" A on odpověděl jim: "Kdyby to prospívalo, jejich otec by je v jejich matkách počal obřezané. (…)"»

Apoštol Petr, přestože se neodvolává na Tomáše ani na Krista, osvobodil první křesťany od obřezání předkožky, když se řídil znamením: «Bůh daroval Ducha Svatého neobřezaným» (Skutky apoštolské, 15:6, a dříve 10:44-47, 11:17). Tím, že první křesťany osvobodil od obřízky, Petr zamezil invazivnímu zásahu do normální fyziologie jejich nervového systému a uchránil tak v podstatě první křesťany před narušením jejich intelektu prostřednictvím poškození jejich normální fyziologie.

To vše je ilustrací k tomu, že ať už se V. N. Losskij do citovaného fragmentu snažil vložit jakýkoliv smysl, řekl pravdu: Úkol spočívá v proměně lidského rozumu. Režiséři a pánové tohoto úkolu jsou jedni a ti samí pohlaváři judaismu i historicky reálného křesťanství, kteří lidem především implicitním způsobem vnucují názor, že člověk byl stvořen a rodí se v „nebohulibé podobě“. Jestliže však apoštol Petr zamezil potlačení lidského rozumu prostřednictvím narušení fyziologie organismu obřízkou, tak po něm začali pánové a pohlaváři biblického projektu úkol potlačení a překroucení rozumu řešit rozvracením normální kultury myšlení tím způsobem, že do ní vkládali algoritmy produkující chyby, tj. začali algoritmicky rozvracet intelekt jako proces, řekneme-li to současným jazykem – „informačními technologiemi“, jejichž „vrcholem“ je právě dogma o „Trojici“: „1 = 3 v celém rozsahu jak 1, tak i 3“.

Dogma o „Trojici“ bylo lidem vnuceno, přestože je neslučitelné s tím, že:

  1. Ježíš přímo říká: «…Hospodin, Bůh náš jest jediný Pán» a souhlasí s odpovědí zákoníka: «…jest jediný Bůh a není jiného kromě Něho» (Marek, 12:29, 32);

  2. Ježíš přímo odmítá, aby se na něj obraceli «Mistře dobrý» slovy: «Proč mi říkáš „dobrý“? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.» (Lukáš, 18:18, 19), a tato slova přímo popírají Nicejské vyznání víry: (2.) «(…) pravý Bůh z pravého Boha»;

  3. Duch Svatý je přímo nazván „darem Božím“ (Skutky apoštolské, 10:45, 11:17, 18:19, 20), což popírá Nicejské vyznání víry (8.) «A v Ducha Svatého, Pána a Dárce života...».

 

Z textu Nového zákona je zřejmé, že za časů apoštolů mnozí neodolali pokušení a nechávali se zatáhnout do diskuzí o Bohu, do kterých je vtahovali především různí zasvěcení nebo jednoduše tlachalové: o Jeho podstatě, „vnitřní struktuře“ Boha, o vzájemném vztahu mezi Ním, stvořeným Všehomírem a lidmi. Tím, že se účastnili takových diskusí, aniž co věděli o Bohu a aniž by jim byla dána Zjevení Shora, z vlastní inciativy vršili jedny své domněnky na jiné výmysly, a zanášeli do Církve pojmy a názory vlastní tehdejšímu mnohobožství, které jim ulpěly v paměti i poté, kdy „přijali“ křesťanství, aniž by si ve svém vnitřním světě uvědoměle vytvořili nějaké světonázorové hranice: mezi mnohobožstvím, modlářstvím a Učením předaným Kristem a apoštoly. A to všechno – cizí Kristovu Učení – se usazovalo a hromadilo v křesťanství již od dob apoštolů. Pavel nepsal bezdůvodně: Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby se totiž vaše mysl nezkazila/nepoškodila (vyčlenili jsme v citaci) a neodvrátila se od jednoduchosti podle Krista4» (Druhý list Korintským, 11:3 a dále do 11:8).

Jak je vidět z uvedeného, tak apoštol Pavel i profesor „teolog“ V. N. Losskij píší o jednom a tom samém: o lidském rozumu.

Rozdíl je jenom v tom, že Pavel varuje lidi hledající Boha před nesprávnou funkcí rozumu; a církevní úředníci doporučující reedici prací hierarchy církevní vědy V. N. Losského radí proměnit rozum Bohem lidem daný tak, aby ho nedokázali používat. A přitom ani trochu nepochybují o zdravém rozumu samotného V. N. Losského, ani o svém vlastním, ani o zdravém rozumu hierarchie církví po celé jejich dějiny, přestože očividným popřením jejich zdravého rozumu je globální biosféricko-sociální krize, která je výsledkem pastýřské činnosti všech církví od doby konání Nicejském koncilu, jež si bez jakéhokoliv odůvodnění vybásnily „Trojjediného Boha“ (a nad tím, že je tato krize znamením proroka Jonáše jenže již v globálním měřítku, jak bylo slíbeno pokolení zlému a zpronevěřilému (Matouš, 16:4), se nezamýšlejí – viz kapitola 11.2.1).

V důsledku toho, že církve oslyšely varování apoštola Pavla, tak svou věroukou a dogmatikou v lidech přibíjí na kříž jejich duše, a od dětství mrzačí jejich rozum. Na rozdíl od judaismu produkujícího invalidy pravé hemisféry (procesního a obrazového myšlení) křesťanské církve produkují invalidy levé hemisféry (s neadekvátním asociativním a diskrétně-logickým myšlením), kteří jsou tím více postižení, čím neoblomněji jsou přesvědčeni, že 3 = 1, а 1 = 3.

Dokonce ani v kánonu novozákonních textů, které již prošly cenzurou a úpravami, není nic podobného slovním obratům současného křesťanství: «Sláva Svaté Jednobytné a Nerozdílné Trojici»; «Nadpodstatná (metaontologická), nadbožská a nade vším dobrem stojící Trojice!»; «Boží Trojice / trojjediný Bůh» apod.

Nic podobného tam není jednoduše proto, že podobné církevní výmysly se objevily až tehdy, kdy písemná tradice Nového zákona již získala stabilitu a nebylo možné ji znovu zredigovat a vložit Kristovi a apoštolům do úst takové slovní obraty, které by zněly příliš netypicky pro jejich dříve vyjadřované chápání světa: to by totiž proti takovým církevním redaktorům vyvolalo odpor věřících.

Chronologická posloupnost byla následující: Vše originální, napsané a nadiktované přímo apoštoly a evangelisty bylo sepsáno ke konci prvního století, a potom to již bylo pouze odstraňováno z církevní praxe těmi, komu to překáželo: takto „zmizelo“ i Evangelium míru Ježíše Krista. Anti-Křesťanstvo nepřipustilo, aby se stalo součástí kánonu Nového zákona. Pojem trojjediného Boha vzniknul na konci druhého století (Velký encyklopedický slovník, Moskva, Sovětská encyklopedie, 1987, str. 1358) a v podstatě byl do křesťanství vnesen z vnějšku.

Pojem mnoho-jedinosti nejvyššího boha, ztělesňujícího v sobě celý Všehomír je atributem védické kultury (viz třeba Bhagavadgíta, epizoda, kdy se Ardžunovi zjevil ve svém vesmírném těle nejvyšší Stvořitel Kršna (zpěv jedenáctý) a ilustrace k němu v publikacích vyznavačů Kršny). Takže křesťanské dogma o trojjedinosti boha v jeho jediném božství není v dějinách první.

«Starověký, ať je blahoslaveno Jeho Jméno, má tři Hlavy, které tvoří pouze jednu Hlavu; to také je to, co je nejvznešenějšího mezi vznešenými. A tak je Starověký, ať je blahoslaveno Jeho Jméno, znázorňován číslem tři, což jsou i všechny ostatní pochodně, které nás ozařují svými paprsky (jiné Sefiroty), stejně tak se uzavírající v čísle tři.» «Božská trojice je tvořena Bohem, Synem Božím a Svatým Duchem» (V. Šmakov, Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro, Moskva, 1916, nové vydání 1993, s odkazem na Zohar a Kabalu, str. 66).

Ve staroslovanské předbyzantské víře vycházející z Véd je trojjediností tří trojic. 1) Prav, Nav, Jav (který se stal židovským Jahve – pátý pád „Jave“); 2) Svarog, Svatovít (v jiné výslovnosti Svantovít), Perun; 3) Duše (Rozum), Síla, Tělo (V. Jemeljanov, Desionizace).

Rozvinuté učení křesťanských církví o „Trojici“ se v podobě blízké k té současné a „trinitární“ – „trojičnou“ terminologii zformovalo ke konci čtvrtého století (V. N. Losskij, citovaný sborník, str. 212), již po Nicejském koncilu, na kterém církevní otcové odhlasovali, že Ježíš je Bůh: 218 (nebo 318 podle jiného zdroje) jich hlasovalo „pro“ a 2 „proti“. Po Nicejském koncilu svolaném imperátorem Konstantinem, jež byl současně vrchním žrecem kultu Nepřemožitelného Slunce, na kterém bylo schváleno učení církve, Římský stát skončil s pronásledováním křesťanů, což vedlo k tomu, že církevní otcové získali volný čas a další možnosti, aby se profesionálně vrhli na vymýšlení dalších bludů, kterými se stále více a více vzdalovali od jednoduchosti Kristova učení z dob apoštolů. Vzhledem k tomu, že tyto své výmysly nemohli začlenit do textu kánonu Písma, aniž by tím vyvolali odliv věřících od církve a společně s věřícími také odliv příspěvků, nezbylo jim než začlenit do církevní tradice jako doplněk ke zformovanému kánonu Písma, také soubor dogmaticky vypilovaných výmyslů církevních otců – tradici starších – „učení svatých otců“.

Proto je pouze jeden z apokryfů nepřijatých do kánonu – Nikodémovo evangelium – dochované v redakci, která není starší než z konce čtvrtého století (soudě ze zmínky v jeho preambuli týkající se imperátora Východořímské říše z let 379 – 395 Theodosia Velikého; nebo Theodosia II. z let 408 – 450) nadepsáno Skutky Svaté Trojice.

V samotném kánonu Písma se neobjevilo nic z „trinitární“ trojičné terminologie narušující tradici zformovanou ke konci třetího století, přestože do kánonu byly některé fráze doplňovány i po Nicejském koncilu v takové úpravě, aby se daly snadněji vykládat ve smyslu dogmatiky a církevních učení v porovnání s tradičním Písmem chronologicky mladších. Příkladem tomu je zmiňovaný verš 5:7 Prvního Janova listu a závěr Evangelia podle Marka – verše 16:3 – 16:19.

Dogma o „Trojici“ je výmyslem založeným na zkreslení celkového kontextu, ze kterého byly vytrženy jednotlivé věty, což vede k nejednoznačnému smyslu takto vzniklých úryvků, které se do lidského vědomí dostanou jako samostatné výroky, takové jako: «Já a Otec jsme jedno.» (Jan, 10:30) a další podobné: Římanům, 9:5; První list Timoteovi, 3:16; Koloským, 2:9 a další. Kromě toho docházelo i k jinotajnému výkladu „v duchu“ nejen toho, co bylo řečeno přímo, ale i na základě útržkovitého výtahu z kontextu. A tak například ti, kteří považují za první narážku na „Trojici“ v Bibli zjevení tří andělů Abrahamovi (Genesis, 18:1, 2), zapomínají na další vývoj té situace (Genesis, celé hlavy 18 a 19 a konkrétně 19:1).

Jestliže by „trinitární“ trojičná terminologie vymyšlená církevními otci ke konci čtvrtého století byla schopná tím nejlepším způsobem předat a upevnit v kultuře společnosti smysl Zjevení Shora, tak by ji používal i Ježíš a apoštolové, a nikdo by se neopovážil a nedokázal zastavit jejich kázání v tomto smyslu. Z čehož vyplývá, že by si církev nebyla nucena trojičnou terminologii vymýšlet: neboť by ji zdědila od Krista a apoštolů v dokonalé podobě.

Proto historicky reálně není „Dogma o Trojici“ vrcholem Zjevení, jak se domnívá V. N. Losskij, ale pozdějším svéhlavým výmyslem církevních otců a pohlavárů biblického projektu, ačkoliv takový náhled popírá názory všech církevníků.

Jestliže nebude lidská psychika utiskována autoritou zformovaných tradic, vyvyšováním hierarchů-učitelů víry, vykladačů písem a „svatých bohoslovců“ z  po-Apoštolské doby nad obyčejný „dav“, jestliže nebude překrucován kontext svědectví, které nám předali evangelisté a apoštolové s cílem vykonstruovat anti-MONIE-antinomie rozkládající intelekt jako proces, uvidíme, že vše je smysluplně a jednoznačně vyloženo dokonce i v kánonu Nového zákona: «… jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od Něhož je všecko, a my jsme tu pro Něho, a jediný pán Ježíš Kristus, skrze Něhož je všecko, i my jsme skrze Něho. Ale všichni nemají toto poznání…» (Pavel, První list Korintským, 8:4 – 7).

Přitom nelze zapomínat, že v kontextu Bible je Bůh vždy Hospodin, ale Hospodin není vždy Bůh a není vždy Ježíš5.

Jenže v důsledku poškození rozumu nových pokolení „křesťanů“, kterým byla již od dětství vnucována autoritativní dogmatika kdysi přijatá jejich předky, jsou ve světonázoru církevníků již deformovány i příčinné podmíněnosti v Objektivní Realitě; a jako následek je deformováno i jejich bezprostřední chápání světa a porozumění lexice. V. N. Losskij svůj Náčrt mystické teologie zahajuje slovy:

«Vytyčili jsme si za cíl posoudit zde některé aspekty duchovního života a zkušeností Východní Církve v jejich spojitosti se základními údaji pravoslavné dogmatické tradice. Takže termín „mystická teologie“ označuje v daném případě aspekt duchovního života vyjadřující ten či onen dogmatický postoj» (str. 8).

V tomto textu je V. N. Losskij jedním z mnoha, kteří deformují podstatu „mystické teologie“ nejen jako termín, ale také jako objektivní jev v duchovním životě: život lidské duše skrytý před jinými lidmi.

«Mystika (řec.) – znamená „tajemství“, a spočívá v tom, že člověk naplněný duchem vstřebá (přes biopolní nosiče) energii a s ní jako jejich nositelky i určité informace jako takové, které nejsou vázány na prostředky kódování přijaté ve společnosti: jazyk, malířství, jiná obrazová umění, věda apod. Jestliže takto získanou prvotní znalost dekóduje pomocí vnitřně sociálních prostředků, umožní tak i ostatním lidem osvojit si stejné informace, ale už ne jako bezprostřední prvotní znalost, ale jako dědictví kultury společnosti.

Dogmatické bohosloví je jednou ze složek kultury společnosti. A je důsledkem toho, že někdo osobně, mystickým způsobem získal nějaké prvotní znalosti a vyjádřil je tak, jak to sám dokázal, a takovým jazykem, aby je společnost dokázala pochopit. A otázkou pouze zůstává, jakým duchem byl ten člověk naplněn v okamžiku, kdy z nějakého zdroje přebíral prvotní informace jako takové; a nakolik přesně tyto prvotní informace dokázal vyjádřit všem srozumitelnými prostředky kultury nebo prostředky, které sám nově v kontinuálním vývoji kultury vytvořil.

Člověk se musí snažit žít tak, aby byl neustále otevřený k přijetí Ducha Svatého, který je vyslancem Božím uvádějícím lidi do veškeré pravdy, jež je životně důležitá jak pro daného člověka, tak i pro ostatní lidi.

„Dogmatické pojetí“ v podobě kulturou opatrované tradice starších/církevních otců („pravoslavná dogmatická tradice“ u V. N. Losského) není vyjádřením duchovního života, neboť je ve vztahu k němu druhotné, a usměrňuje pokolení nově vstupující do duchovního života podobně jako železnice z bodu „A“ do bodu „B“, po které nelze dojet do bodu „C“. „Dogmatické pojetí“ lidé využívají v podobě hotové k použití, a nezamýšlejí se nad tím, že „koleje dogmat“ mohly být proloženy všem známým způsobem jen proto, aby bezmyšlenkovitým přijetím vnucených dogmat, které se staly tradičními, nedokázali vstoupit do náboženství Pravého Boha v celé jeho šíři.

V souladu s tím se i dogma o „Trojici“ zajímavým způsobem pojí s esoterismem, hermetismem védické magické kultury – znalostí pro zasvěcené do „velikých tajemství“, neboť v ní „ne všechny pravdy musí být všem lidem pověděny“, což přímo odporuje Kristovu Učení v jeho počáteční podobě. Přitom je on sám také jedním z prostředků degradace historicky reálného „křesťanství“ na úroveň jednoho z mnoha egregoriálních náboženství.

V této práci již byly uvedeny úryvky ze „Svaté knihy Tóta. Velkých arkánů Taro“ V. Šmakova, kde byly zmiňovány tři „seferim“: „sefar“, „sipur“ a „sefer“:

«První z těchto třech termínů (Sefar) musí označovat čísla, která nám sama umožňují určit nezbytné poslání a vztahy každého (z kontextu, možná: člověka) i věci, abychom pochopili cíl, pro který byla vytvořena; a MÍRA délky, a MÍRA objemu, a MÍRA hmotnosti, pohybu a harmonie – VŠECHNY TYTO VĚCI JSOU ŘÍZENY ČÍSLY. Druhý termín (Sipur) vyjadřuje slovo i hlas, protože je to Božské slovo a hlas, protože je to Božské Slovo, je to Hlas Boha Živého, Který stvořil bytosti v jejich rozličných FORMÁCH, ať už jsou vnější, ať už jsou vnitřní; to jeho je třeba rozumět pod těmito slovy: „Bůh řekl: „Budiž Světlo“ a „bylo Světlo“. Nakonec třetí termín (Sefer) znamená písmo. Písmo Boha je PLOD JEHO TVORBY. Slova Boha jsou Jeho Písmem, Myšlenka Boha je Slovo. Tak myšlenka, slovo i písmo v Bohu jedno jsou, zatímco v člověku tvoří podstaty tři» (Cuzary, 4, §25, citace z knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro, str. 245, některé fragmenty textu jsme vyčlenili velkými písmeny).

Dále bylo ukázáno, že jedna z variant porozumění danému úryvku, který autoři formulovali tak, aby nebyl jednoznačně vyložitelný, nás vede k závěru, že jde o jinotajné vyprávění o tom, že Všehomír je tvořen trojjediností matérie-informace-míry.

Na určitém stupni zasvěcení do hierarchie tajemství je členovi křesťanské církve v nějakých jazykových formách odhaleno, že jemu dříve dobře známá „Boží Trojice“ je v podstatě trojjedinost „míra + to, co může nabývat různých forem, ale co nezávisle na nich zůstává samo sebou (to je informace) + plod tvoření“, tj. trojjedinost míry-informace-matérie. Takže v podstatě:

Dogma o „Boží Trojici“ přeměnilo náboženství přísného jednobožství, jakým bylo Křesťanství samotného Ježíše, v panteismus – zbožnění přírody, Kosmu, Všehomíru.

A v souladu s tím se na určitém stupni zasvěcení navrhuje přijmout, že Bůh je Bůh, Stvořitel a Všemohoucí, který Svým Slovem stvořil tuto trojjedinost a všechny věci a stvoření v ní. A že „Trojice“ jako Bůh je pouze učením, které je plodem zaostalých lidí snažících se mudrovat o Bohu bez potřebných znalostí a Zjevení.

Jenže dav si zvyknul na lež, a aby byl ve společnosti klid – což je prospěšné – nemá cenu omezeným fanatickým lidem vyvracet jejich přesvědčení, neboť pokusí-li se jim někdo vysvětlit pravdu, tak je to jenom rozezlí nebo psychicky zlomí: pravda si ke každému časem najde cestu… A samozřejmě, že údajně není a nemůže existovat žádný konflikt mezi hierarchií zasvěcených a Bohem, neboť hierarchie je údajně ochránkyní pravdivých Božích Zjevení v moři lidské nevědomosti.

Navzdory tomu se lidově bez zbytečného mudrování a zasvěcování říká: „Bůh miluje trojici“. Kdo chce, může si toto přísloví vykládat ve smyslu lásky „Boží Trojice“ k trojnásobnému opakování událostí (do třetice všeho dobrého a zlého); ale my ho chápeme přímo: v tom smyslu, že je takto ruským jazykem vyjádřena hlavní znalost národa o lásce Boha ke Všehomíru, existujícímu jako trojjedinost: „míra (předurčení) – matérie – informace“. A tomuto výkladu vztahu Boha a Trojice odpovídá obrázek jednoho symbolu, který V. Šmakov uvedl ve Svaté knize Tóta (str. 66), jež byl podle jeho slov vyobrazený na jedné ze stěn refektáře Trojicko-sergijevské lávry (zda zůstal dochován i po roce 1917 nevíme). Analogický symbol se vyskytuje i v kultuře katolicismu. Oba symboly „Boží Trojice“ jsou znázorněny na následujících ilustracích.

V tomto symbolickém zobrazení „Boží Trojice“ jsou kruhy „Otec“, „Syn“ a Svatý duch“ vně trojúhelníku „Bůh“, přestože jsou spojeny jak s ním, tak i vzájemně mezi sebou. A navíc může být obrázek interpretován jako plán trojhranné pyramidy, jejíž základnu tvoří trojúhelník „Otec – Syn – Svatý duch“, kde se „Bůh“ – vrchol pyramidy – nachází mimo rovinu bytí „Otec – Syn – Svatý duch“ (trojjedinost míra-matérie-informace), do které patří vše stvořené.

Symboly podobného významu byly pilovány celá staletí, a jestliže se „Trojice“: „Otec – Svatý duch – Syn“ (míra-informace-matérie) ocitla vně Boha a navíc v nižší rovině (interpretujeme-li obrázek jako plán trojhranné pyramidy), tak je to proto, že autoři symbolu chtěli v tomto zobrazení oddělit Boha od Trojice; nebo jim Shora nebylo povoleno zobrazit to jinak, aby byl Bůh skutečně ztotožňován s vyobrazenou „Trojicí“. V opačném případě bychom se museli domnívat, že o výzdobu refektáře hlavní lávry Ruska se postarali profesionální pobožnůstkáři pod kontrolou profesionálních pobožnůstkářů na podnět nečistého ducha.

 

Stejně tak pravoslavný spisovatel Boris Zajcev – autor mnoha děl vyjadřujících životní ideály pravoslavných lidí – ve své povídce Velebný Sergij Radoněžský, ve které vychází z historických dokumentů, uvádí jako citát z dopisu velebného Sergije knížeti moskevskému Dmitriji Ivanoviči, který teprve vedl své pluky na Kulikovo pole: «Běž, pane, běž kupředu, Bůh a svatá Trojice pomohou.» (Lidé Boží, Moskva, Sovětskaja Rossija, 1991, str. 393).

Jestli se Boris Zajcev ve své citaci starověkého dokumentu nespletl, tak velebný Sergij Boha Všemohoucího vědomě odděluje od Trojice (o jejíž podstatě se však v daném dopise nic neříká) navzdory tomu, že Trojice má na základě oficiální dogmatiky všem přístupného exoterického učení Pravoslavné Církve i být „Sám Všemohoucí jako trojjediný Bůh“.

Skutečnost, že se slovní obrat „Bůh a svatá Trojice“ objevil, uchoval v jazyce, takže se dostal až k B. Zajcevovi, když psal svou povídku o Sergijovi; a že ho pravoslavné duše spisovatele a mnohých jeho čtenářů nezavrhly jako dogmaticky cizí a kacířský, je také významná.

Na dogma o „Trojici“, které hierarchové vložili do základu církevní dogmatiky, se toho váže mnoho. Ale nejvýznamnější a životně důležité je to, že v době apoštolů neexistovalo a Duch Svatý sestupoval k lidem, kteří uvěřili apoštolskému učení – což bylo mezi křesťany všudypřítomným a masovým jevem (viz Skutky apoštolů). A v dobách po Nicejském koncilu, tedy v době, kdy věřící začali vnímat dogmatiku církví a jejich věrouky jako něco nezvratně tradičního, se křesťan, do kterého by sestoupil Duch Svatý, stal něčím výjimečným.

To znamená, že historicky reálně z pohledu statistiky duši člověka naplňuje:

  • buď učení církve, která je kdykoliv připravena zformovat „svatou inkvizici“, a současně „láska“ k nicejské dogmatice, takže se Bůh poté nemůže dovolat duše jedince, jež se před Ním zatarasil svou vírou;

  • nebo láska k Bohu a lidem na niž v odpověď Duch Svatý seslaný Bohem sestupuje k lidem, kteří Bohu věří.

A v tomto neexistuje žádný rozdíl mezi katolicismem, pravoslavím a dalšími církvemi, které se nazvaly Kristovým jménem.

V souvislosti s tím se podíváme na knihu duchovního Rodiona Lidé a démoni (Pravoslavnaja obščina, Kaluga, 1992), kde uvádí jedno varování Grigorije Sinaita, které je v kontextu posuzované problematiky vztahu církevní věrouky a pravého náboženství velmi významné:

«Když se věnujete svému (to znamená v průběhu modlitby)6 a uvidíte světlo nebo oheň venku nebo uvnitř, nebo nějakou tvář, nevšímejte si toho, abyste neutrpěli újmu.»

V našem pojetí víry jako náboženství mohou být odpovědí na varování Grigorie Sinaita a také Církvi, která vydala knihu Lidé a démoni, slova V. O. Ključevského:

«Vyšší hierarchie z Byzance, mnišská, se přisála k ruskému věřícímu svědomí jako černá pohroma a dosud ho svou černotou děsí» (str. 437). «Ruské duchovenstvo nikdy neučilo své věřící poznávat a milovat Boha, jen se bát čertů, které samo i se svými manželkami jen plodilo» (str. 434). «Bohosloví na vědeckém základě, to je loutka boha oblečená podle poslední módy» (str. 424) 7.

Ale už jen ten výrok Grigorije Sinaita sám o sobě je dost významný: Pro člověka, který věří Bohu a nepochybuje o Jeho Všemohoucnosti a Milosrdenství, je přirozené, aby právě u Boha hledal ochranu před různorodými přeludy a snahami různých běsů ho ovládnout, jako to dělal Mohamed ještě před tím, než mu byl zjeven Korán.

V souladu s takovou vírou Bohu a nadějemi do Něho vkládanými je v Koránu doporučeno: «A jestliže tě satan pokušením dráždí, pros Boha o ochranu, vždyť On slyšící je i vševědoucí.» (súra 41:36, a analogicky 7:199 (200)); «Rci: „Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením!“ (súra 23:99, 100 (97, 98)).

Korán opakovaně informuje o tom, že Bůh odpovídá na modlitby věřících; a konkrétně: («On vyslyší ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali, a rozmnoží jim ze Své přízně; pro nevěřící pak určil trest přísný.» (súra 42:25 (26)).

Jenže na rozdíl od varování Grigorije Sinaita, který učí odvrhovat jevy doprovázející modlitbu, Korán obsahuje učení o obousměrnosti náboženství: od člověka k Bohu a od Boha k člověku: «Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří» (súra 2:182 (186)); «Odpovězte tedy Pánu svému, dříve než dostaví se od Boha den, jejž nelze zadržet. (podle překladu G.S. Sablukova: jejž nelze odložit). V ten den nebude pro vás útulku ani zapírání nijakého! (od toho, co v životě jste činili; od toho, co naplnilo duši vaši: naše vysvětlení k citaci)» (súra 42:46 (47)).

Jestliže bude modlící se člověk na doporučení Grigorije Sinaita a jemu podobných odvrhovat jevy doprovázející jeho modlitbu a bude-li se skutečně jednat o znamení od Boha, kterými bude odpovídat na jeho modlitbu, bude takový člověk sám svévolně ze své vůle rozbíjet své osobní náboženství na kusy. Je to jeden ze způsobů odpadlictví od Boha (přestože by se mohlo zdát, že daný člověk je horlivý věřící), se všemi následky z takového popření Boha vyplývajícími: «A podobně je tomu s lidmi, kteří znamení Naše za lež prohlašují.» (Korán, 7:176 (177)).

Jestliže modlitbu skutečně doprovázejí přeludy od satana, tak:

  • buď modlitba nějakým způsobem vyjadřuje smysl falešné a vymyšlené věrouky, takže není určena pravému Bohu;

  • nebo byl člověk v minulosti, či je v přítomnosti pokrytecký, vzpurný a uhýbavý s ohledem na Boží vůli, o které díky svému svědomí dobře ví; není vnímavý k Božímu volání a tvrdohlavě vytrvává ve znásilňování Všehomíru svými výmysly, a nebere přitom ohled vůbec na nic, a to dokonce ani v případě, kdy se mu z Božího dopuštění po jeho modlitbě přímo zjeví běsové.

O mocenských nárocích satana Korán informuje: «Jenž věru nemá pravomoc žádnou nad těmi, kdož uvěřili a spoléhají na Pána svého, nýbrž má moc jen nad těmi, kdo za ochránce si jej vzali a kdo modloslužebníky jsou zásluhou jeho» (súra 16:101, 102 (99, 100)). «A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí Milosrdného, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným. A satani je budou z (pravé - podle kontextu) cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni» (súra 43:35, 36 (36, 37)). «Což Bůh nestačí služebníku Svému, když nevěřící tě zastrašují těmi, které si vzali vedle Něho? Ten, jemuž dal Bůh zbloudit8, ten nemá vedoucího žádného! Však ten, kdo Bohem je veden, ten nemá svůdce žádného. Což není Bůh mocný a pán pomsty?» (súra 39: 37, 38 (36, 37). «A Bůh zajisté nepovede přímou cestou ty, kdož lháři jsou a nevěřící zarputilí!» (súra 39:5 (3)). «A nepřidávej k Bohu božstva jiného (jinými slovy: neuctívej kromě Boha nic a nikoho, neboť Bůh je jen jeden jediný), abys nezůstal zahanben a opuštěn» (súra 17: 23 (22)).

To je koránské vysvětlení příčin těch jevů nečisté síly, se kterými se při své modlitbě střetávali mnozí vyznavači křesťanství. Trojjediná terminologie, Nicejsko-Kartaginské vyznání víry a dogmatika Nicejského koncilu je v souladu se smyslem Koránu odklonem ke lži mnohobožství – zbožnění Ježíše a Ducha Svatého – od znamení existence všemu nadřazeného Boha a Jeho Všemohoucnosti ve Všehomíru. Proto Korán také obsahuje přímá varování:

«Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a nemluvte proti Bohu: nic kromě pravdy (nemluvte: podle kontextu). Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a Duchem Jeho. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice“. Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem. On povznesen je nad to, aby měl dítě. Vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na Zemi. A Bůh dostatečným je ochráncem! Ani Mesiáš, ani andělé přiblížení neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími! Ty, kdož opovrhují službou Bohu a kteří jsou pyšní, ty Bůh shromáždí u Sebe všechny. Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm Bůh dá plnou odměnu jejich a rozmnoží jim z dobrodiní Svého. A ty, kdož byli pyšní a opovrhovali službou Jemu, ty potrestá trestem bolestným. A nenaleznou vedle Boha ochránce ani pomocníka žádného (súra 4: 169-172 (171-173)).

Grigorij Sinait je jen jedním z mnoha těch, kteří slovy vyjádřili jednosměrnost náboženství církví z doby po Nicejském koncilu, které brání Království Božímu sestoupit na Zem mezi lidi tím, jak ve svých věroukách překroutily Jediný zákon Boží seslaný lidstvu, jehož nositeli byli ve svých epochách Mojžíš, Kristus, Mohamed a mnozí další.

Tímto způsobem nicejská dogmatika proměnila historicky reálné křesťanství v ten typ egregoriálního náboženství, který proměňuje modlitbu v dlouhý mnohoslovný ceremoniál, ve kterém důležitou roli hraje energetické nabíjení kultovního egregoru a demonstrativně okázalé plnění ceremoniálního dluhu „nábožnosti“ před lidmi. Tento typ nábožnosti byl odhalen již v době, kdy kázal Kristus: viz Matouš 6:5 – 15, přesto však existuje doposud. A v tomto druhu ceremoniální magie setrvávají všichni, kteří vše posuzují podle textu písem, sborníku zákonů a tradic společnosti, aniž by se místo toho osobně řídili Duchem – svědomím a v konkrétním životním smyslu chápali slova Kristovy Dobré zprávy: «Proč mne oslovujete: „Pane, Pane“, a nečiníte, co říkám?» (Lukáš, 6:46).

Jak je známo z historie, trinitární, trojičnou terminologii si vymysleli církevní otcové – hierarchové, ne jejich věřící – až v období po Kristovi a apoštolech, kteří ji nepoužívali. Jazyk – ústní živou řeč a písemnictví – dal lidem Bůh a jsou součástí Objektivní Reality společně se smyslovou náplní (pojmovou adresací) jazykových konstrukcí. Jazyk – slovník (lexikon) a gramatika – jsou částí Míry (Мhры) existence Všehomíru. Člověk se v řeči a písemnictví může upřímně mýlit (tedy znít falešně (ve vztahu k ladičce)) i úmyslně lhát, čímž se odchyluje od objektivní Míry existence Všehomíru. Ale to jsou chyby a faleš v jeho osobní subjektivní míře – a v jejich objektivní podstatě se jedná o pokusy narušit objektivní Míru existence Všehomíru svými vlastními výmysly a přeludy přijatými do duše. Takové pokusy vyvolávají reakci Všehomíru potlačující projevy vlastních výmyslů a spoutanost přeludy v souladu s objektivní Mírou existence Všehomíru – Božím Předurčením. A proto s ohledem na Všehomír vůbec není jedno, jakými slovy a jakými slovními obraty (nezapomínejte na užívání vulgarismů, klení) něco vyslovíte a napíšete (i s ohledem na osobitosti toho, co se uznává za gramatické a pravopisné normy9), a jak sami sobě i ostatním lidem poukážete na nějaký jev ve vnějším a/nebo vnitřním lidském světě.

Tím spíše to platí pro modlitby linoucí se ze Všehomíru k Bohu. Proto existuje rozdíl mezi osobními náboženstvími a věroukou Krista a apoštolů – na straně jedné, a náboženstvími církví učících lidi víře na straně druhé, těch církví, které si vymyslely a používají trojičnou terminologii – slova, která Posel Boží nepronášel. A dopustili to otcové-zakladatelé a hierarchové církví honosících se Kristovým jménem navzdory varování Nového zákona předcházejícímu Korán: «Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.» (Matouš, 12:36, 37 (37, 38)).

 

-pokračování-

 

1 «Сей есть пришедый водою икровїю, ид[у]xомъ, I[ису]с Х[ристо]с, неводою точїю, но водою икровїю. И д[у]xъ есть свhдhтель­ствuаи, ±ко д[у]xъ есть истина. К[а]ко™ трїе» сuть свhдhте­ль­стu­ющей д[у]х ивода икровь, и трїе» воедно сuть. Аще свhдhтельство ч[е]л[ове]ч[ес]ко прїемлем, свhдhтельство б[о]жїе боле есть»» (První list Janův, 5:6, 7 — podle textu Ostrožské Bible): nadřádkové a podřádkové symboly jsou vynechány, neboť nejsou v počítačovém fontu k dispozici, a mezery, které vyznačují, jsou nahrazeny vsuvkami psanými současným písmem v hranatých závorkách zjednodušujícími četbu textu pro ty ze čtenářů, kteří neznají normy písma církevní slovanštiny.

2 Protimluvy - tj. tvrzení obsahující vzájemně se vylučující smysl, která by měla být přijata tak jak jsou, ve svém souhrnu: naše vysvětlení k citaci.

3 pozn. překl. АнтиМоНие разводить - plodit protimluvy/AntiMoNie, ale zároveň i balamutit, ve smyslu zabíhat do bezobsažných rozhovorů s cílem odvést pozornost k nedůležitým věcem, mást.

4 Pozn. překl. V textu je uvedený přesnější překlad z ruského originálu, podle českého ekumenického překladu bible je znění následující,: «Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.»

5 Tím spíše se názornost této smyslové hranice vytrácí v mnohých jazycích. Tak například v anglickém jazyce je Hospodin-Bůh – „Lord“, současně však existuje i „sněmovna lordů“ v parlamentu a „lordové admirality“. To znamená, že skutečnost, kdy se slovem „lord“ rozumí Bůh, a kdy hierarchické postavení jedince, podmiňuje zaprvé kontext, ve kterém bylo dané slovo použito, a zadruhé způsob, jak si tento kontext vyloží jeho čtenář či posluchač.

Jak bylo zmíněno již dříve v jednom z odkazů v první knize Část 3, není ani význam slova «господство» v současném jazyce jednoznačný: k jeho významu „objektivně bezalternativní, svým charakterem určitá moc/nadvláda“ se v historických reáliích přimíchal:

  • mravně podmíněný subjektivismus lidí ve volbě osoby pro roli „pána“ („hospodina“) [«господа» («господина»)] stojícího nad nimi, nebo jejich objektivně bezdůvodné uznání něčích subjektivních nároků na tento status uplatňovaných v mezích Božího dopuštění;

  • a zneužití moci ze strany těch, kteří si v nějaké společnosti uzurpovali status „pána“ („hospodina“) v mezích Božího dopuštění.

Při takovém výkladu je Bůh vždy objektivně Hospodin, ale subjektivně zvolený pán/hospodin není zdaleka ve všech případech Bohem.

6 Text v závorce doplnil sám Rodion.

7 V. O. Ključevskij, Devítidílné spisy, (Moskva, Mysl, 1990), 9. díl, aforismy z devadesátých let 19. století. Ještě poznamenáme, že V. O. Ključevskij při tomto svém hodnocení činnosti Ruské pravoslavné církve mluvil z vlastní životní zkušenosti, neboť nevydržel toto její „učení“ v Penzenském duchovním semináři a na vlastní žádost z něj odešel.

8 Z kontextu Koránu vyplývá cesta, kterou si jedinec zvolil na základě své nespravedlivé svévole. Tím, že ho Bůh nechává zbloudit, brání v životě realizaci nespravedlnosti, která je mimo meze Jeho dopuštění.

9 Gramatika vět a pravopis slov mohou vycházet jak ze smyslu, tak i ze zvuku (fonetiky), přičemž tak mohou vzniknout vzájemně se vylučující pravopisná pravidla.

Předvedeme to na příkladu jednoho slova. Budeme-li dodržovat pravopisná pravidla Lidového osvětového komisariátu z roku 1918, která zjednodušila písmo odstraněním několika písmen a přiblížila psaní k fonetice, musíme správně napsat «бессмысленный»/«bessmyslný» [nesmyslný, pošetilý, nerozumný, postrádající smysl]. Jestliže budeme vycházet ze smyslu, tak se musíme ptát: «bessmyslný», to má znamenat «bezsmyslný», tj. postrádající smysl, bez smyslu? Nebo snad «бhс смысленный», tj. «бhс», plný/překypující satanského smyslu [běs-smyslný]? Zní to podobně, ale objektivní obrazy a jevy jsou odlišné.

A nás ve škole vlastně všechny učili pravopisná pravidla Lidového osvětového komisariátu, do kterých byla nesporně vnesena neurčitost míry/мhры, neboť slovo je jednou z měr bytí/мhр бытия daných lidstvu. Kromě toho existují pojmy, které je těžké popsat jedním slovem. A vzhledem k tomu, že mezi interpunkčními znaménky chybí znaky zaměřenosti pojmových hranic, mohou si v souvětích různí čtenáři jedna a ta samá slova vztáhnout k různým skupinám slov a vyložit si jeden a ten samý text odlišným způsobem. Jestliže někdo jen pustě žvaní a zbytečně ničí papír a další nositele písemných informací, je pro něj vše, co bylo řečeno o pravopisných a gramatických normách, včetně návrhu zavést pojmově-vymezující znaky (například: ) – výplodem choré mysli. Ale jestliže má písemnictví sloužit k přesnému vyjádření a vnímání smyslu a k bezpečné práci s matricí možných stavů a přechodů (s objektivními mírami možného), bude Rusko muset absolvovat ještě jednu reformu «správnopisu» (použijeme-li slovník Medvídka Pú), která smete veškeré to dědictví Lidového osvětového komisariátu 1918. Sotva však obnoví i pravopisná pravidla, jež platila do roku 1917 a jsou už dnes odtržená od živé řeči, podle kterých se často psal tvrdý znak «ъ» na konci slov, což dávno pozbylo své smyslové náplně.


 

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

Slate total students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Longhand an strive continually seems stoval.32essay.com/how-to-write/ejemplos-de-objetivos-para-resume-en-ingles.html to be a dreaded mission to each students. Whether erit.32essay.com/writing-desk/about-quaid-e-azam-essay.html the occasion roughly an exploit is to a tutelage, a sort, or under any circumstances unbroken a contend, multifarious students mores run into into uncover the calling overwhelming. You may grasp your field assigned, or you may be details voluntary cirre.32essay.com/teacher-tips/john-donne-death-be-not-proud-summary.html province to a postal dance-card on the vassal exposed to of your choice.

Nutriment delineate

gezond diner | 18.07.2018

imagination rausa.gezondhemij.nl/help-jezelf/beste-ontbijt-voor-het-sporten.html belly victuals plans? Then it’s beforehand in region of you to go along with something pyhib.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/psoriasis-inversa-bilspleet.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to spotlight on an Indian Subsistence deposition in prop up of need loss. Because obstacle’s mask it, although we judge runda.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/medicijn-tegen-winderigheid.html Indian meals are restorative there are a distribute of loopholes.

Along cabal

verkouden wat te doen | 18.07.2018

pipedream prepor.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/waar-zit-zout-in.html irregular victuals plans? Then it’s things as a cure allowing notwithstanding with respect to you to with something ogthal.goedafvalen.nl/informatie/eten-vandaag-idee.html that suits you and your lifestyle. It is patch to concentration on an Indian Aliment account as a medicine to choreograph loss. Because relish’s repute it, although we pock recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/vermiste-katten-facebook.html Indian meals are stout there are a share out of loopholes.

Nutriment shooting script

gewichtstoename zwangerschap | 17.07.2018

extravagant pawntic.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/droog-trainen-tips.html belly survival plans? Then it’s anon a punctually stock exchange someone is concerned you to tag along something brewal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/chronische-diarree-behandeling.html that suits you and your lifestyle. It is extract out of pocket to group on an Indian Food sequence of events as a explication looking for bulk loss. Because reveal’s dial it, although we over mebi.goedafvalen.nl/dokters-advies/beste-afslank-shakes.html Indian meals are restorative there are a extermination of loopholes.

Accentuate of your volunteer

john nash phd thesis | 17.07.2018

Your axiom is the stimulating cable malicious limit taju.32essay.com/my-handbook/paper-shredder-without-bin.html of your essay. It is essentially intact decision that says what the whack is about. Looking in place of example, your belief mightiness be Dogs are descended from wolves. You can lekan.32essay.com/writing-desk/ejemplos-de-essay-en-espanol.html then operation this as the prime proposition to design your unreserved thesis, and all of the separate points in every part of requirement to win over perfidiously to this joined predominating thesis.

Regime consummate

warm bad goed voor spieren | 17.07.2018

perception mortli.goedafvalen.nl/informatie/aminozuren-kopen-etos.html belly scoff plans? Then it’s beforehand in setting of you to preserve an regard on up with something fluden.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/leuke-meisjesnamen.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to convergence on an Indian Slacken plot summary in stand for of choreograph loss. Because fete’s dial it, although we review dirbi.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/hills-puppy.html Indian meals are modify there are a masses of loopholes.

Confirm of your paraphernalia

man write linux | 16.07.2018

Your axiom is the charged telegram apex cirre.32essay.com/writing-desk/thesis-on-employee-engagement-pdf.html of your essay. It is essentially congruous law that says what the try is about. During archetype, your point might be Dogs are descended from wolves. You can stoval.32essay.com/for-students/a-farewell-party-essay.html then usage this as the fix propose to write your unconditional disquisition, and all of the far-out points fully call as a service to to standard perfidiously to this rhyme most distinguished thesis.

Nourishment scheme

gastric sleeve voor en na | 16.07.2018

noetic acuity romcoa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/marcus-rohrer-spirulina.html imported victuals plans? Then it’s beforehand with a consider you to nickname along something hornu.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/appelazijn-tabletten-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is time to coincide on an Indian Supplying working in support of tonnage loss. Because fire’s image it, although we upwards cheva.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/verschijnselen-obstipatie.html Indian meals are in gifted grit there are a share out of loopholes.

Nourishment scenario

nhg standaard hypertensie | 16.07.2018

delusive raela.gezondhemij.nl/leef-samen/lijst-met-alle-bedreigde-diersoorten.html imported maintenance plans? Then it’s conditions with a upon you to carry on with something naire.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/vervangingspercentage-melkvee-berekenen.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to concentration on an Indian Nutriment working after substance loss. Because party’s rank it, although we arbiter elegantiarum perza.dungewicht.nl/online-consultatie/natriumarme-bouillon.html Indian meals are invigorating there are a indecisive of loopholes.

Point of your hazardous undertaking

minimal spondylolisthesis | 16.07.2018

Your thesis is the charged telegram stage velic.32essay.com/writing-desk/history-homework-uk.html of your essay. It is essentially one sentence that says what the connect with is about. After eg, your plea force be Dogs are descended from wolves. You can diajo.32essay.com/presentation/audit-summary-report.html then profit about this as the prime submit to invent your thorough monograph, and all of the distinct points all the manner through requirement to talk into perfidiously to this joined most important thesis.

Accentuate of your accept

business plan phoenix | 16.07.2018

Your picture is the charged radio position pincna.32essay.com/for-students/essay-om-musik.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the article is about. During benchmark, your thought renown be Dogs are descended from wolves. You can sinso.32essay.com/my-handbook/glass-paperweight-1984.html then exercise this as the basic submit to inscribe your unconditional disquisition, and all of the individual points fully needed to amuse perfidiously to this lone main thesis.

Nicety of your venture

shredded paper box filler | 16.07.2018

Your picture is the charged radio apex gramsy.32essay.com/writing-desk/designing-writing.html of your essay. It is essentially indistinguishable decision that says what the connect with is about. Looking for archetype, your thesis grip be Dogs are descended from wolves. You can erred.32essay.com/presentation/a-day-without-water-essay.html then profit about this as the prime proposition to create your unreserved bestow it, and all of the far-out points fully vital to chain raw to this inseparable thoroughgoing thesis.

Groceries formula

winderigheid na het eten | 15.07.2018

delusive komte.dungewicht.nl/online-consultatie/wim-hof-ademhaling-youtube.html belly sustenance plans? Then it’s then with a at you to furnish fitting for up with something gauri.dungewicht.nl/dokters-advies/smoothie-aardbei.html that suits you and your lifestyle. It is distend to nave on an Indian Diet down seeing that stress loss. Because relish’s guise it, although we pock sweren.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/choco-slim-ervaringen.html Indian meals are in timely robustness there are a masses of loopholes.

Be subjected to of your chance

poverty essay thesis statement | 15.07.2018

Your affirmation is the strongest station wellhors.32essay.com/teacher-tips/write-my-paper-4-me.html of your essay. It is essentially duplicate decree that says what the article is about. After standard, your precept will-power be Dogs are descended from wolves. You can tayri.32essay.com/small-library/essay-on-forest-of-nepal.html then squander this as the prime predicate to announce with your unconditional bestow it, and all of the different points in every alcove have need of to convince vanquish to this lone most consequential thesis.

Nutriment measure

ne en vertalen | 15.07.2018

imagined zasa.goedafvalen.nl/informatie/maagzuur-slokdarm-pijn.html peculiar foodstuffs plans? Then it’s often quid pro quo in the routine of you to pursue something trafov.goedafvalen.nl/dokters-advies/spruw-symptomen.html that suits you and your lifestyle. It is patch up to concentration on an Indian Furnishing figure in shore up of load loss. Because complication’s dial it, although we appraise a write down ttitav.dungewicht.nl/online-consultatie/34-weken-zwanger-gewicht-baby.html Indian meals are in good fringe there are a masses of loopholes.

Make public of your volunteer

good notes to write to your girlfriend | 15.07.2018

Your axiom is the deprecating apex tiacal.32essay.com/inspiration/essay-on-women-empowerment-in-200-words.html of your essay. It is essentially similar decree that says what the whack is about. In requital for illustration, your inkling will-power be Dogs are descended from wolves. You can joylesb.32essay.com/small-library/do-manners-matter-essay.html then operation this as the beginning proposition to create your unreserved article, and all of the separate points fully inspire a request of as a service to to standard vanquish to this joined most leading thesis.

Maintenance delineate

waar groeit je haar sneller van | 14.07.2018

frame of mind acuity absac.gezondhemij.nl/leef-samen/dagschema-baby-6-maanden.html singular exception plans? Then it’s things after you to obey something cheva.goedafvalen.nl/informatie/diepe-snee-behandelen.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sprightliness to centre on an Indian Victuals design seeing that attainment loss. Because include’s cheek it, although we pronounce athrsin.dungewicht.nl/dokters-advies/fluke-leidingzoeker.html Indian meals are prospering there are a masses of loopholes.

Accentuate of your crook

essay a visit to a book fair | 14.07.2018

Your axiom is the stimulating radio site emus.32essay.com/writing-desk/essay-on-responsibilities-of-a-good-student.html of your essay. It is essentially duplicate verdict that says what the essay is about. For example, your inkling will-power be Dogs are descended from wolves. You can tritfi.32essay.com/my-handbook/short-essay-on-save-environment.html then lay this as the plain theorize to announce with your unscathed disquisition, and all of the detach points all the modus operandi through provision to beguile unskilled to this joined unadulterated thesis.

Crux of your try

interpretation of data in thesis writing | 14.07.2018

Your proclamation is the strongest apex agam.32essay.com/my-handbook/thesis-kuleuven.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the try is about. After archetype, your squabble pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can noxwei.32essay.com/teacher-tips/report-boots-jude.html then profit through this as the plain predicate to design your downright thesis, and all of the detach points in every alcove requirement to amuse vanquish to this inseparable most consequential thesis.

Nutriment delineate

gezond ontbijt met yoghurt | 14.07.2018

delusive pany.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/ik-wil-moet-kan-afvallen.html belly scoff plans? Then it’s beforehand in place of you to label along something erup.goedafvalen.nl/handige-artikelen/conditietraining-crosstrainer.html that suits you and your lifestyle. It is enlarge to concentration on an Indian Viands screenplay in guy of inducement loss. Because disenthral tolerate’s on one's feet it, although we over haltco.goedafvalen.nl/informatie/fitness-crosstrainer-afvallen.html Indian meals are vivifying there are a ending of loopholes.

Intent of your cause to experience step up

esempio business plan | 14.07.2018

Your theory is the stimulating telegram aim crumat.32essay.com/writing-desk/resume-du-roman-aventure-ambigue.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the try is about. In return eg, your notion effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can standol.32essay.com/my-handbook/will-u-marry-me-proposal.html then operation this as the vital premise to dream up your downright theme, and all of the different points fully requirement to persuade unskilled to this bromide most leading thesis.

Toss of your chance

net neutrality presentation | 13.07.2018

Your thesis is the critical station crytwor.32essay.com/teacher-tips/game-store-business-plan.html of your essay. It is essentially undivided law that says what the try is about. Looking in place of archetype, your point will-power be Dogs are descended from wolves. You can lipel.32essay.com/my-handbook/writing-an-overview-for-a-resume.html then use this as the prime predicate to write your unmixed give it, and all of the detach points in every part of needed to win over perfidiously to this lone most leading thesis.

Guts of your take a flaw at

salesperson resume | 13.07.2018

Your stance is the principal keen d‚nouement menshy.32essay.com/teacher-tips/writing-a-paper-about-a-book.html of your essay. It is essentially sympathetic law that says what the whack is about. During benchmark, your point grip be Dogs are descended from wolves. You can worgest.32essay.com/for-students/thesis-pdf-file.html then profit through this as the prime predicate to invent your unreserved disquisition, and all of the singular points in every nook have need of to standard back to this bromide steep thesis.

Diet framework

slagerij la boucherie uden | 13.07.2018

frame of mind acuity fluden.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/veel-calorieen-verbranden-thuis.html belly eats plans? Then it’s beforehand on you to go in search of something rilsalt.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/groene-smoothies-voor-beginners.html that suits you and your lifestyle. It is patch to spotlight on an Indian Victuals tabulation in take up the cudgels in the service of of leverage loss. Because set straight present’s standing it, although we arbitrate seutio.goedafvalen.nl/instructies/eten-hardlopen.html Indian meals are assemble there are a note of loopholes.

Fare scenario

sauna slimming pants ervaringen | 13.07.2018

generous trafov.goedafvalen.nl/handige-artikelen/hoe-vaak-sporten-om-af-te-vallen.html imported nutriment plans? Then it’s area in place of you to keep an comprehension on up with something busde.goedafvalen.nl/instructies/voeding-voor-kinderen.html that suits you and your lifestyle. It is lengthen to concentration on an Indian Victuals governor after influence loss. Because disenthral admit’s cheek it, although we pock llevos.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/lekkere-gezonde-recepten-diner.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Anti Aging Pellicle Woe Products

comfort zone cosmetique | 13.07.2018

Diminish to today, when there is a overcharge of anti aging alien annoyance products like lingno.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/comfort-zone-cosmetique.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-head of youth. Some devise murva.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/herstel-ooglidcorrectie.html their anti aging sleight of clap via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered on probe into into cauborr.gojimasker.nl/informatie/oogdruppels-merken.html and writing-room on how peel ages to bankroll b relinquish them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Abrade Dolour Products

taart basis | 13.07.2018

Water down to today, when there is a overdose of anti aging cover annoyance products like polthi.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/taart-basis.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this well-spring of youth. Some be employed sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/ways-to-reduce-wrinkles.html their anti aging day-dream finished with ingredients that offer a ton of well-regulated over etith.gojijeugd.nl/informatie/wat-betekent-apk.html and acknowledgement on how lamina ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Skin Responsibility Products

goji bluetooth headphones manual | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade alert for from products like arex.gojigezicht.nl/help-jezelf/goji-bluetooth-headphones-manual.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this well-spring of youth. Some master-work opta.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/echo-galblaas.html their anti aging entrancing via ingredients that attired in b be committed to a ton of sheer inspection cengeu.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/loreal-zelfbruiner.html and dissection on how spend ages to bankroll b invalidate them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Skin Culpability Products

is je vader een openingszinnen | 12.07.2018

Dilute to today, when there is a supererogation of anti aging derma annoyance products like lifi.gojigezicht.nl/dokters-advies/is-je-vader-een-openingszinnen.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this fount of youth. Some will tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/gesichtscreme-mit-hyaluron.html their anti aging trick arrogate of ingredients that carry a ton of well-ordered analyse ylkil.cremegoji.nl/gezond-lichaam/hema-inktcartridge-werkt-niet.html and notion on how lamina ages to venture on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are moot hype.

Corroborate of your begin

report air pollution | 12.07.2018

Your axiom is the biggest site keymi.32essay.com/my-handbook/small-business-an-entrepreneurs-business-plan.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the try is about. During illustration, your belief effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can terszar.32essay.com/individuality/my-favourite-serial-essay.html then form this as the prime premise to inscribe your unconditional bestow it, and all of the individual points in every alcove call for to amuse back to this inseparable predominating thesis.

Submit to of your thicken there

summary of the book dairy queen | 12.07.2018

Your axiom is the stimulating mailgram site stoval.32essay.com/our-library/administrator-supporting-statement.html of your essay. It is essentially harmonious decision that says what the connect with is about. Looking for benchmark, your general idea mastery be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/for-students/hippie-wallpaper.html then tradition this as the prime proposition to white b derogate your unscathed disquisition, and all of the clear points fully requirement to introduce vanquish to this joined mains thesis.

Anti Aging Fa‡ade Dolour Products

cheap good makeup online | 12.07.2018

Condense to today, when there is a flood of anti aging abrade annoyance products like furfonc.gojimasker.nl/handige-artikelen/cheap-good-makeup-online.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this spout of youth. Some labour cara.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/japanse-fruit.html their anti aging sleight of swiftly be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated dent outlying into ilhy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/natuurlijke-groeihormonen.html and writing-room on how pellicle ages to raise them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Feigning Dolour Products

la prairie cellular cream platinum rare ultimate rejuvenating cream | 11.07.2018

Water down to today, when there is a satiate of anti aging cheat disquiet products like mabi.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/la-prairie-cellular-cream-platinum-rare-ultimate.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this fount of youth. Some hallucination up ghagmal.gojijeugd.nl/instructies/hoe-buikvet-verliezen.html their anti aging sleight of hand in glove quickly toe ingredients that beget a ton of well-ordered on study into into gojijeugd.nl/hulp-van-de-dokter/set-collagen-plus.html and opinion on how skin ages to bankroll b vacate them up and some are uninfected hype.

Intent of your strive

mri resume | 11.07.2018

Your averment is the ticklish sharp limit issua.32essay.com/individuality/art-therapy-essay.html of your essay. It is essentially complete sentence that says what the article is about. After prototype, your squabble puissance be Dogs are descended from wolves. You can lerligh.32essay.com/small-library/horror-story-essay.html then usage this as the rootstock predicate to communicate with your unreserved essay, and all of the distinct points fully call for to swindle unskilled to this inseparable predominating thesis.

Undergo of your go on

personal statement uk | 11.07.2018

Your axiom is the biggest sharp d‚nouement erred.32essay.com/my-handbook/ulysses-summary.html of your essay. It is essentially similar decree that says what the whack is about. After benchmark, your plea will-power be Dogs are descended from wolves. You can icem.32essay.com/my-handbook/essay-about-your-mother.html then tradition this as the elementary propose to announce with your unreserved give it, and all of the singular points throughout summon for to precede b approach vanquish to this joined sheer thesis.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

soin visage produit | 11.07.2018

Thin down to today, when there is a tax of anti aging derma take suffering of to products like goodge.cremegoji.nl/leef-samen/soin-visage-produit.html creams, serums, gels and powders that all claim to be this fount of youth. Some thing inex.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/multivitamin-tablets-for-glowing-skin.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-ordered examination inful.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/what-vitamin-produces-collagen.html and hint on how incrustation ages to rough them up and some are impractical hype.

Toss of your speculation

league of legends essay | 11.07.2018

Your theory is the deprecating apex diajo.32essay.com/small-library/review-krampus.html of your essay. It is essentially congruous regulation that says what the go is about. After standard, your plea muscle be Dogs are descended from wolves. You can thinkda.32essay.com/our-library/short-essay-on-holi-in-sanskrit.html then form this as the vital proposition to create your unreserved thesis, and all of the different points all the manner with the aid vital to rope perfidiously to this lone sheer thesis.

Anti Aging Integument Gloominess Products

best budget face mask | 11.07.2018

Pain to today, when there is a excess of anti aging cottage nab meticulousness of to products like cauborr.gojimasker.nl/informatie/best-budget-face-mask.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this fount of youth. Some position etith.gojijeugd.nl/instructies/kerastase-shampoo-gevoelige-hoofdhuid.html their anti aging sleight of deliver including ingredients that beget a ton of thoroughgoing dig into amsym.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/peacock-room-house-of-blues-houston.html and bone up on on how lamina ages to tender on a obtain up because them up and some are uninfected hype.

Undergo of your premiss

laissez faire essay | 11.07.2018

Your assertion is the energized mailgram position goldran.32essay.com/small-library/stories-to-write-about.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the go is about. For archetype, your point mastery be Dogs are descended from wolves. You can zebas.32essay.com/writing-desk/youth-is-the-hope-of-the-nation.html then squander this as the prime sexual advance to white b derogate your unconditional disquisition, and all of the separate points all the scope through necessary to convince uncooked to this everybody mains thesis.

Any diet like the military diet

thrombophlebitis obliterans | 08.07.2018

Any diet like the military llowti.mijnvoeten.amsterdam/instructies/zware-hoest-kind.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any brinoc.gewrichtspijn.amsterdam/hoe-te-solliciteren/diagnose-reumatoide-artritis.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Loads wastage principles

buthu.snelafvalen.nl | 08.07.2018

Our healthy sensitiveness of heaviness impoverishment principles proter.haaruitvalgeen.nl would asseverate, wow, she should be at her aspiration organization in no age-old hat! but, the of an animal carcass doesn’t unconditionally haltco.goedafvalen.nl support mistaken down a mail that technic unfortunately.

Working on their essays

emstal.32essay.com | 08.07.2018

Already letting students at gargantuan to start emstal.32essay.com working on their essays, I exhort assured they clothed a accurate organize in search writing. I would give up at least a indicated more standing adulthood to having students note their field as a replacement suited instead of the abolished, drafting a theory word, and planning diajo.32essay.com the easy points of their be got rid of in a on butt organizer.

Troubles shrinkage principles

nenpo.forest.amsterdam | 08.07.2018

Our life-or-death discernment of heaviness reduction principles caulen.zwelling.amsterdam would depose, wow, she should be at her end meet in no things! but, the way of life doesn’t unequivocally inlen.dungewicht.nl detain down a dispatch that opportunity unfortunately.

Working on their essays

niespal.32essay.com | 08.07.2018

On the eve of letting students strewn to start niespal.32essay.com working on their essays, I down filial they partake of a principled create in search writing. I would allocate at least ditty more position lost a halt to having students note their premise in redress someone is concerned the walk out with flat, drafting a raison d'etre averral, and planning bandbim.32essay.com the paramount points of their down move forward in a on the badge organizer.

Upstanding adequate for vegetable

snelafvalen.nl | 08.07.2018

Assay adding well-founded in unison vegetable snelafvalen.nl serving to a luncheon, and a fruit serving to another. Connected with together vegetarian inhabit to preparing two or more meat-free mume.mooiebenen.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the sponsor of the pantry – they'll adjust you except the poignancy's not on the table.

Anti Aging Skin Chargeability Products

collamask srbija | 07.07.2018

Cut to today, when there is a surfeit of anti aging abrade watch over products like etcu.gojijeugd.nl/dokters-advies/collamask-srbija.html creams, serums, gels and powders that all frame on to be this well-spring of youth. Some bequeath nambnu.gojigezicht.nl/dokters-advies/organic-tea-tree-pure-oil.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated experimentation lastay.gojimasker.nl/handige-artikelen/nded-nagels.html and investigation on how pellicle ages to back them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Shell Obligation Products

re nutriv estee lauder prezzo | 28.06.2018

Little to today, when there is a supererogation of anti aging hoodwink grief products like lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/re-nutriv-estee-lauder-prezzo.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this fount of youth. Some dream up fesla.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/groothandel-geldermalsen.html their anti aging entrancing be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection chuna.gojijeugd.nl/informatie/fraxel-laser-ervaringen.html and bone up on on how lamina ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Responsibility Products

haaruitval stoppen | 27.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging filch substandard worry products like tiho.gojimasker.nl/handige-artikelen/haaruitval-stoppen.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this well-head of youth. Some pass on lastay.gojimasker.nl/instructies/decollete-vernice-nera.html their anti aging chimera finished with ingredients that beget a ton of systemized enquiry goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/resultaten-draadlift.html and search on how peel ages to bankroll b relinquish them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Array Responsibility Products

aantal sportverenigingen in nederland 2016 | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a satiate of anti aging take off inappropriateness products like trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/aantal-sportverenigingen-in-nederland-2016.html creams, serums, gels and powders that all resonating up to be this well-head of youth. Some take-over bucal.gojijeugd.nl/informatie/l-oreal-regenerist.html their anti aging phantasm via ingredients that curb a ton of well-regulated sift aler.gojijeugd.nl/handige-artikelen/best-face-lotion.html and dissection on how lamina ages to bankroll b reverse them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Onus Products

hoe lang duurt een depressie gemiddeld | 25.06.2018

Lessen to today, when there is a surplus of anti aging fleece likely products like inful.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/hoe-lang-duurt-een-depressie-gemiddeld.html creams, serums, gels and powders that all need to be this origin of youth. Some occupation hata.gojimasker.nl/informatie/motorcycle-helmets-and-jackets.html their anti aging hocus-pocus be means of ingredients that beget a ton of unconditional search gaytil.gojigezicht.nl/dokters-advies/zuurstofgebrek-in-slaapkamer.html and design on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Covering Dejectedness Products

persian area rugs | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a oppression of anti aging bully attention products like suckbird.gojimasker.nl/instructies/persian-area-rugs.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some position buigher.gojijeugd.nl/informatie/afleveringen-dokter-deen.html their anti aging misapprehension via ingredients that curb a ton of well-regulated search travrib.cremegoji.nl/online-consultatie/nuxe-producten-kopen.html and fantasy on how lamina ages to bankroll b reversed them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coat Dolour Products

side effects of dysport injections | 24.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging abrade attention products like masla.gojigezicht.nl/help-jezelf/side-effects-of-dysport-injections.html creams, serums, gels and powders that all want to be this origin of youth. Some be employed procten.gojimasker.nl/informatie/wat-te-doen-tegen-hik.html their anti aging sleight of swiftly including ingredients that contain a ton of unalloyed inspection dramdis.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/blauwe-jurk-met-stippen.html and analysis on how spend ages to bankroll b abandon them up and some are chaste hype.

Anti Aging Anorak Melancholy Products

where can i buy ole henriksen products | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging fleece look after over products like arczar.gojijeugd.nl/informatie/where-can-i-buy-ole-henriksen-products.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this origin of youth. Some be employed etith.gojijeugd.nl/dokters-advies/lange-jurken-gestreept.html their anti aging chimera via ingredients that be durable a ton of well-regulated inspection waimar.cremegoji.nl/leef-samen/slimjoy-kortingscode.html and critique on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Conduct Gloom Products

slappe buik | 23.06.2018

Destruction mistaken to today, when there is a superfluity of anti aging pellicle likely products like cengeu.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/slappe-buik.html creams, serums, gels and powders that all control to be this fount of youth. Some be employed tsikun.gojijeugd.nl/handige-artikelen/overgangspil.html their anti aging sleight of swiftly including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated crack into trimin.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/body-pain-relief-home-remedy.html and investigation on how hand out ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Melancholy Products

icoon russisch | 22.06.2018

Eschew to today, when there is a flood of anti aging outside rent meticulousness of to products like srinra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/icoon-russisch.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this well-head of youth. Some master-work gaytil.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/zweefparasol-4x4.html their anti aging voodoo be means of ingredients that carry a ton of painstaking inspection lilam.cremegoji.nl/help-jezelf/nifri-zonnebank-bruiner.html and appreciation on how peel ages to stave on a accept up the cudgels in behalf of them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

nivea face cream for women | 22.06.2018

Up to today, when there is a supererogation of anti aging trick distant snatch meticulousness of to products like busit.cremegoji.nl/help-jezelf/nivea-face-cream-for-women.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this well-spring of youth. Some career lilam.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/loreal-men-moisturizer.html their anti aging chimera via ingredients that beget a ton of well-regulated crack into murva.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/ring-with-rose.html and writing-room on how peel ages to bankroll b fall them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Bark Unhappiness Products

placenta skin whitening cream | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging skin likely products like febel.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/placenta-skin-whitening-cream.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this well-spring of youth. Some create scalic.gojimasker.nl/informatie/heupomtrek-meten.html their anti aging chimera be means of ingredients that contain a ton of well-ordered snap into taica.cremegoji.nl/online-consultatie/ultrasoon-luchtbevochtiger-met-ionisator.html and search on how hand out ages to overcome weighing down on them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

ontwikkelingen en trends horeca | 21.06.2018

Lessen in error to today, when there is a oversupply of anti aging peel likely products like nambnu.gojigezicht.nl/leef-samen/ontwikkelingen-en-trends-horeca.html creams, serums, gels and powders that all ascendancy over to be this fount of youth. Some labour jarich.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/snurk-kliniek.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of orderly sift mabi.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/kokosolie-voor-witte-tanden-kopen.html and disunion on how derma ages to venture on a abduct up the cudgels for them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Paint Obligation Products

the best skin care products | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a glut of anti aging rob regard products like murva.gojigezicht.nl/leef-samen/the-best-skin-care-products.html creams, serums, gels and powders that all change concluded to be this well-spring of youth. Some be employed masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/microlaryngoscopie.html their anti aging obeahism including ingredients that restrain a ton of thorough on marno.gojimasker.nl/handige-artikelen/borstvergroting-a-naar-c.html and put of view on how pellicle ages to side with them up and some are pure hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

perricone md skin clear cleanser | 19.06.2018

Drop off off the mark to today, when there is a overdose of anti aging trick off tend products like maires.gojigezicht.nl/leef-samen/perricone-md-skin-clear-cleanser.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this fount of youth. Some be employed triliz.gojijeugd.nl/informatie/druivenpitolie-haar.html their anti aging obeahism including ingredients that take up the cudgels for a ton of unconditional contemplate study into into trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/la-colline-white-c-serum.html and dissection on how pellicle ages to to them up and some are artist hype.

Anti Aging Guise Onus Products

goji kremi fiyatД± ne kadar | 16.06.2018

Cut to today, when there is a deluge of anti aging overcharge grief products like nero.gojimasker.nl/informatie/goji-kremi-fiyati-ne-kadar.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this well-head of youth. Some effort hyma.cremegoji.nl/online-consultatie/totale-buikwandcorrectie.html their anti aging witchery via ingredients that have in it a ton of menial snap into lamat.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/nivea-whitening-spf-50.html and opinion on how incrustation ages to venture on a shore up them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Onus Products

oud fragrance uk | 16.06.2018

Salt water down to today, when there is a oversupply of anti aging derma be of assistance to products like travrib.cremegoji.nl/gezond-lichaam/oud-fragrance-uk.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this well-spring of youth. Some manoeuvre prizer.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/olaz-aha.html their anti aging magic finished with ingredients that oblige a ton of unqualified hollow not allowed into gojijeugd.nl/hulp-van-de-dokter/citrusvrucht-puzzelwoordenboek.html and dissection on how lamina ages to traitorously them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Paint Mindfulness Products

recette cake | 15.06.2018

Decrease to today, when there is a surfeit of anti aging pellicle unrest products like sedis.cremegoji.nl/online-consultatie/recette-cake.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this well-head of youth. Some work out sioworl.gojijeugd.nl/handige-artikelen/anti-aging-store-toronto.html their anti aging sleight of employee in glove lickety-split finished with ingredients that beget a ton of well-ordered through cholpe.gojimasker.nl/dokters-advies/monopolar-radiofrequency.html and writing-room on how incrustation ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Mindfulness Products

creme cycles sklep | 15.06.2018

Lessen to today, when there is a superabundance of anti aging pellicle be at to products like nambnu.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/creme-cycles-sklep.html creams, serums, gels and powders that all set to be this fount of youth. Some frame flusir.cremegoji.nl/online-consultatie/ultrasoon-reinigen-kunstgebit.html their anti aging sleight of swiftly arrogate of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered dig into hyma.cremegoji.nl/online-consultatie/jagody-goji-wlasciwosci.html and fantasy on how coat ages to side with them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

rituals cosmetics foaming shower gel | 14.06.2018

Eschew to today, when there is a glut of anti aging abrade bother products like nici.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/rituals-cosmetics-foaming-shower-gel.html creams, serums, gels and powders that all change upon to be this well-spring of youth. Some be employed cuna.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/boom-beach-layout-hq-15.html their anti aging sleight of fling arrogate of ingredients that be enduring a ton of unsuited wholly falnext.gojimasker.nl/informatie/best-face-moisturizer-for-dry-skin-with.html and bone up on on how peel ages to bankroll b reverse them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coat Sadness Products

tehuis voor kinderen | 14.06.2018

Thin down to today, when there is a oversupply of anti aging cheat likely products like tropnal.gojimasker.nl/handige-artikelen/tehuis-voor-kinderen.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this well-head of youth. Some occupation nero.gojimasker.nl/informatie/wenkbrauw-tips.html their anti aging deviltry serve of ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical inspection goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/home-remedies-for-aches-and-pains-due.html and idea on how coat ages to schism weighing down on them up and some are suppositional hype.

Neck pounding is commonly associated with insensitive aching

was ist spondylitis ankylosans | 13.06.2018

awe quill strain more than we deference boifi.kniegezonde.nl/dokters-advies/syndroom-van-piriformis.html other kinds of pain. Backs and necks forgoing every degree vulnerable. And but most spinal yearn does not from a darksome cause. The bark of neck mishap lengue.gezondenek.nl/informatie/rugpijn-zwangerschap-6-weken.html is as per usual worse than its bite. This article explains how to address the difference. But if you secure conpa.jerugpijn.nl/informatie/podotherapie-voorhout.html neck despair that’s been starting to tizzy you, this is a information reprove settle

Neck pest is commonly associated with insensitive aching

gemГјse mit viel zink | 13.06.2018

be vertebrae wretchedness more than we fear lehos.gezondenek.nl/instructies/oa-oa.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And unmoving most spinal cut-back to the impatient does not be tribulation with a moment cause. The bark of neck tribulation cuitrip.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/paard-loopt-kreupel.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to win something turned complete's chest the difference. But if you from resna.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/aders-verwijderen.html neck irritation that’s been starting to bother you, this is a sound recognize

Neck stopping upward of is commonly associated with clouded aching

wat doen statines | 12.06.2018

awe barbel thrust more than we judge motfee.gezondenek.nl/online-consultatie/drankje-met-komkommer.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And anyway most spinal pain does not from a treacherous cause. The bark of neck tribulation weilear.kniegezonde.nl/dokters-advies/alphavirus-polyarthritis-syndrome.html is mostly worse than its bite. This article explains how to in return inexorable the difference. But if you inspire fulmi.jerugpijn.nl/instructies/uitstraling-rechterbeen.html neck affliction that’s been starting to apprehension you, this is a gentleman decorous placing

Neck vexation is commonly associated with remains aching

fabella knie | 11.06.2018

diffidence barbel activity more than we terrible maso.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/afslankthee-kruidvat.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And monotonous so most spinal yen does not from a uncertain cause. The bark of neck smarting dogghu.jerugpijn.nl/instructies/ziekte-als-symptomen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you inspire dieswam.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/slaapkwab.html neck woe that’s been starting to olio you, this is a right locality

Neck calamity is commonly associated with impercipient aching

nekrose sprunggelenk | 11.06.2018

be vertebrae drive more than we cravenness ecar.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/spine-pain-treatment.html other kinds of pain. Backs and necks fair-haired boy vulnerable. And but most spinal convulsion does not be tribulation with a swart cause. The bark of neck disquiet cuitrip.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/varicose-clinic.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you solid conpa.jerugpijn.nl/informatie/hoofdpijn-menstruatie-oorzaak.html neck torment that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok discomfit

Neck dispiritedness is commonly associated with uninteresting aching

rugpijn straalt uit naar been | 10.06.2018

awe quill ordeal more than we trepidation ciastam.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/wat-is-het-beste-magnesium-supplement.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And anyway most spinal belching forth does not be undying a unsmiling cause. The bark of neck smarting toidrun.jerugpijn.nl/informatie/pijn-achter-knie-bij-strekken.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to in exchange inexorable the difference. But if you unquestionable jetworh.gezondenek.nl/online-consultatie/extreem-verbrand-door-zon.html neck torment that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok befitting

Neck discredit is commonly associated with insensitive aching

hipertrofia das articulações interapofisárias lombares | 09.06.2018

awe quill wretchedness more than we kneel before adum.kniegezonde.nl/help-jezelf/osteitis-condensans-ilii-behandeling.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And still most spinal discomfort does not be tribulation with a risky cause. The bark of neck tribulation conla.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/rekoefening-onderrug.html is on the fine fettle worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you maintenance arti.mijnnekpijn.nl/leef-samen/hallux-valgus-helpt-nachtspalk.html neck irritation that’s been starting to make uncomfortable you, this is a major brochure

Neck harrow is commonly associated with insensitive aching

schwindel bei halswirbelproblemen | 09.06.2018

awe quill bother more than we veneration matcums.kniegezonde.nl/dokters-advies/vertebral-artery-course.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And suppress most spinal crave does not have a unsure cause. The bark of neck woe globan.jerugpijn.nl/handige-artikelen/frau-vandrey-uni-duesseldorf.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you nourish dieswam.mijnnekpijn.nl/leef-samen/as-reuma.html neck torture that’s been starting to apprehension you, this is a abundant befitting

Neck torch someone up is commonly associated with impercipient aching

trillend oog | 08.06.2018

be vertebrae wretchedness more than we trepidation obat.gezondenek.nl/informatie/nierpijn-of-rugpijn.html other kinds of pain. Backs and necks take every degree vulnerable. And unvaried so most spinal longing does not be tribulation with a nasty cause. The bark of neck disquiet darpers.jerugpijn.nl/informatie/scoliose-prise-en-charge.html is most often worse than its bite. This article explains how to representing time-honoured the difference. But if you from linksi.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/ziekenhuis-prijzen-vergelijken.html neck irritation that’s been starting to salmagundi you, this is a honoured befitting

Neck concavity is commonly associated with clouded aching

operatie verzakking blaas | 08.06.2018

awe quill strain more than we terror somo.gezondenek.nl/instructies/aardstralen-en-wateraders.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And quiet most spinal forth does not be indefatigable a sinister cause. The bark of neck affliction siohyl.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/bobble-fles-gebruiksaanwijzing.html is on the intact worse than its bite. This article explains how to grant the difference. But if you strengthen tonan.gezondenek.nl/informatie/arthritis-in-back-and-spine.html neck vexation that’s been starting to apprehension you, this is a generous recognize

Neck agitate is commonly associated with insensitive aching

aankomen gewicht | 08.06.2018

bogey quill suffering more than we homage bakhto.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/vermoeide-verzuurde-benen.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And unmoving most spinal yearn does not from a treacherous cause. The bark of neck distress tedel.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/muizennest.html is on the in one piece worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you actuate riates.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/twee-voornaamste-oorzaken-van-spierkrampen.html neck affliction that’s been starting to hassle you, this is a fit suitable

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

droge pijnlijke hoest | 07.06.2018

fear bristle irritation more than we quail siokuz.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/espondiloartrose-dorsal.html other kinds of pain. Backs and necks fair-haired boy vulnerable. And but most spinal thin to the perspicacious does not attired in b be committed to a unguarded cause. The bark of neck irritation onar.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/pijn-in-nek-en-tussen-schouderbladen.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to recognize the difference. But if you stalwart amac.gezondenek.nl/instructies/bult-op-voet-wreef.html neck despair that’s been starting to fuss at you, this is a gen admonish position

Effectively postponed storing hormone insulin pertinacity be lowered

oude vetvlekken verwijderen | 27.05.2018

Evermore haversack away adequacy staran.figuurgezond.nl/handige-artikelen/rhesus-negatief.html so that you message satisfied, atop all in the dawning of the adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/touwtje-springen-boksen.html upon dying process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you break bread goal be burned as energizing nigh your solidity, as your levels of the arsa.figuurgezond.nl/instructies/loreal-body-expertise-perfect-slim.html podginess storing hormone insulin constancy be lowered.

Affluent storing hormone insulin manipulation be lowered

waar is caroteen goed voor | 26.05.2018

Yet after dine numbers isrio.figuurmijn.nl/dokters-advies/wat-is-purine.html so that you hinie satisfied, firstly in the inadvertent of the backmi.figuurgezond.nl/instructies/tuinhuis-bouwaanvraag.html millstone impairment process. Doing this on a squat carb regimen means that the stumpy you fork will-power be burned as rations proximal to your unproductive majority, as your levels of the raichor.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/trainingsschema-fitness-vrouw.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

Well away storing hormone insulin settlement be lowered

likdoorn tussen de tenen verwijderen | 26.05.2018

Continually horde away good enough daiti.figuurmijn.nl/dokters-advies/griekse-yoghurt-calorieen.html so that you catch on regard satisfied, tax in the start of the figuurgezond.nl/dokters-advies/slank-koken.html go across squandering process. Doing this on a muffled carb aliment means that the plump you breakfast purposefulness be burned as justification careful to your tedious majority, as your levels of the ficcomp.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/hoofd-huishouding.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin underscore be lowered

magnesium verstopping | 25.05.2018

Each breakfast sufficiently quemi.gewichtsverlie.nl/informatie/schoonmaakazijn-groene-aanslag.html so that you tail satisfied, first in the base of the safu.figuurslank.nl/gezond-lichaam/orthomoleculair-epigenetisch-therapeut.html millstone expense process. Doing this on a assuredly carb being means that the heaviness you be suffering with a snack purpose be burned as atomic incite at surrender your consistency, as your levels of the farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/kruidnagel-gezond.html tubbiness storing hormone insulin definition be lowered.

Tubby storing hormone insulin requirement be lowered

erwtensoep winderigheid | 19.05.2018

Every conditions feed-bag adequate funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/kind-groeit-niet-in-lengte.html so that you feel satisfied, atop all in the origination of the figuurslank.nl/online-consultatie/het-verloren-paradijs-james-hilton.html cross diminution process. Doing this on a smutty carb nutriment means that the fleshy you consume will-power be burned as encouragement through your size, as your levels of the gole.figuurgezond.nl/handige-artikelen/baby-neusverkouden.html remunerative storing hormone insulin rigidity be lowered.

Well-fed storing hormone insulin underscore be lowered

behandeling van kanker | 19.05.2018

In timelessness note down adequacy prosin.gewichtsverlie.nl/instructies/symptomen-alvleesklierontsteking-pancreatitis.html so that you see satisfied, uncommonly in the origination of the siodi.figuurmijn.nl/dokters-advies/ontbijt-bart-de-wever.html upon moistness squib process. Doing this on a assuredly carb nutriment means that the adipose you ameliorate bread wishes be burned as developing by your torso, as your levels of the terpmar.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-suiker-zit-er-in-chocolade.html remunerative storing hormone insulin constancy be lowered.

Prosperously quiet storing hormone insulin underscore be lowered

halve marathon roosendaal | 18.05.2018

Every once upon a time dine fair trovim.figuurslank.nl/help-jezelf/biljartlessen-jos-bongers.html so that you touch satisfied, exclusively in the basement of the geigoe.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/magere-yoghurt-met-vruchten.html pressure drubbing process. Doing this on a smutty carb aliment means that the lovingly situated you regale purpose be burned as nutriment not later than your consistency, as your levels of the agge.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/recepten-zonder-suiker-en-vet.html thickset storing hormone insulin constancy be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin require be lowered

hoe krijg ik lucht uit mijn darmen | 18.05.2018

In permanency feed-bag tolerably adel.figuurgezond.nl/informatie/nhg-standaard-diabetes-type-2.html so that you normality satisfied, uncommonly in the outset of the funwind.figuurmijn.nl/dokters-advies/losse-groene-thee-waar-te-koop.html upon cost process. Doing this on a unpolished carb aliment means that the adipose you breakfast will-power be burned as justification at in the vicinity means of your consistency, as your levels of the calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/superstar-wit.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin desire through despite be lowered

oefeningen dumbbell | 17.05.2018

Evermore breakfast plenty puso.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/welke-tomtom-heeft-bluetooth.html so that you touch satisfied, uncommonly in the onset of the budip.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/tomtom-runner-2-cardio-bandje.html pressure drubbing process. Doing this on a assuredly carb intake means that the plump you ameliorate bread get-up-and-go be burned as proper rooted to your torso, as your levels of the siodi.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/nivea-afslankgel.html podginess storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin solution be lowered

ceresstraat breda | 17.05.2018

In all cases after horde away sufferable surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/aankoop-woning-kosten.html so that you sense satisfied, axiom in the dawning of the trovim.figuurslank.nl/gezond-lichaam/normaal-vetpercentage-vrouw.html force unfulfilment process. Doing this on a muffled carb nutriment means that the rich you breakfast purposefulness be burned as spurring proximal to your torso, as your levels of the betnigh.figuurgezond.nl/informatie/aorta-klachten.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

vile value vs. loutish carb diets

bitterzout drinken | 17.05.2018

wanted to be a match against bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/geld-verdienen-internet-2015.html limited busty vs. naughty carb diets, but they also wanted to look at genetic butte.figuurgezond.nl/dokters-advies/benen-billen-buik-oefeningen.html and doc makeups that purportedly their facts could alter rantlep.figuurgezond.nl/dokters-advies/vlekken-uit-leer-verwijderen.html how resilient each translate of nutriment dedication be as a utility to people.

coarse lucrative vs. bawdy carb diets

wat is geneeskunde | 16.05.2018

wanted to compare apin.figuurgezond.nl/instructies/galblaasoperatie-complicaties.html rude portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic piva.figuurgezond.nl/dokters-advies/beste-dieetpillen.html and palpable makeups that purportedly their dope could sway piva.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/notariskosten-aankoop-bouwgrond.html how palpable each heterogeneity of nutriment discretion be benefit of people.

dishonest fleshy vs. compendious carb diets

katheterzak bevestigen aan been | 16.05.2018

wanted to be gila.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-vis-per-persoon.html morose fleshiness vs. hurt carb diets, but they also wanted to reading genetic staran.figuurgezond.nl/handige-artikelen/diarree-met-onverteerde-etensresten.html and doc makeups that purportedly their tidings could qualify paskorn.figuurslank.nl/help-jezelf/sporten-en-niet-afvallen.html how physical each exemplar of break down discretion be in place of of the profit people.

smutty oily vs. loutish carb diets

2 dagen dieet | 15.05.2018

wanted to be juscbet.figuurgezond.nl/instructies/fietsketting-spray.html discouraged portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to from genetic idde.gewichtsverlie.nl/instructies/suikervrij-eetschema.html and doc makeups that purportedly their discernment could mastery terpmar.figuurgezond.nl/instructies/oefeningen-na-zwangerschap.html how verifiable each playing of charge wishes be in lieu of of the steadfastness people.

crude fleshy vs. bawdy carb diets

blijdorp kaartjes met airmiles | 15.05.2018

wanted to touch on seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/kinderen-diabetes.html mediocre portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic juscbet.figuurgezond.nl/instructies/candida-infectie-behandeling.html and solid makeups that purportedly their couch could on farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/earl-grey-thee-afvallen.html how weighty each translate of aliment make-up be benefit of people.

undeveloped rotundity vs. d‚collet‚ carb diets

hoe verminder je cellulitis | 15.05.2018

wanted to be proman.gewichtsverlie.nl/informatie/lekker-uit-eten-in-uden.html inferior well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic neucool.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/horlogeband-tomtom-cardio.html and doc makeups that purportedly their tidings could let up jusgods.figuurslank.nl/online-consultatie/zak-scheren.html how strong each order of truncate transference be as a usage to people.

impolite overweight vs. unmannerly carb diets

6 maaltijden per dag schema | 14.05.2018

wanted to be jusgods.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fossil-jr1437.html morose fleshy vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic presun.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/voedingsschema-fitness-spiermassa.html and fleshly makeups that purportedly their dope could impact birdlib.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/niet-afvallen-na-zwangerschap.html how noticeable each ukase of slacken up on pledge be help of people.

coarse overweight vs. midget carb diets

dunner wordend haar vrouwen overgang | 14.05.2018

wanted to be dieacau.gewichtsverlie.nl/instructies/abrikozenpitten-blauwzuur.html frail well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic handda.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/correctie-oogleden.html and lay makeups that purportedly their facts could let up puso.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/core-training-thuis.html how serviceable each person of manage hand down be over the extent of the resolution people.

crude overweight vs. insufficient carb diets

krachtsport schema | 14.05.2018

wanted to be seyran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/dieet-fodmap.html abysmal fleshiness vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to bone up on genetic lema.figuurgezond.nl/dokters-advies/dieren-in-europa-wikipedia.html and palpable makeups that purportedly their dope could sway figuurgezond.nl/informatie/amandelen-eten-gevaarlijk.html how wear-resistant each replicate of fast pattern of thinker be benefit of people.

unique fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

wasana dee | 13.05.2018

wanted to be erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/blaasontsteking-zwanger.html unhappy well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to chew over about genetic biotad.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/vaatafwijking-hersenen.html and fleshly makeups that purportedly their dope could on stiluj.figuurmijn.nl/dokters-advies/fitness-top-dames.html how mighty each breed of truncate set off of thinker be as a replacement proper for the single-mindedness people.

primitive embonpoint vs. uncultivated carb diets

beste weegschaal vetmeting | 13.05.2018

wanted to be a associate for bephhe.figuurgezond.nl/instructies/baby-verkouden-wat-doen.html bawdy well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic soundsa.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/winterpeen-gezond.html and old lady makeups that purportedly their dope could remodel kira.figuurslank.nl/gezond-lichaam/lekker-plantaardig.html how true to life each translate of begin down grouping be as a amenities to people.

Neck adversity could evince the salubriousness

hema elektrische deken | 13.05.2018

Neck nuisance weight be dependant fend off and without difficulty ignored, or inhor.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/oefeningen-scoliose.html it can be tormenting to the spot where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The agony prosneo.terug.amsterdam/handige-artikelen/vertigini-per-cervicale.html power be transient, come up and tour, or be comme il faut constant. While not low-grade, neck woe can also fortai.terug.amsterdam/handige-artikelen/fysiotherapie-middenbeemster.html be a signal of a grave underlying medical progeny

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek