Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

3.5.2018

předchozí část

 

3.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky

V kánonu Nového zákona není ani jedna epizoda, kterou by bylo možné si vyložit v tom smyslu, že je vyjádřením nějakých dogmatických neshod mezi Kristem a apoštoly na straně jedné a židy a rabinátem na straně druhé.

Na otázku ohledně prvního přikázání Ježíš dává přímou odpověď: «…Hospodin, Bůh NÁŠ (vyčlenili jsme v citaci: ve vztahu k Bohu Ježíš sám sebe řadí mezi lidi), jest jediný pán» (Marek, 12:29). Ten, který se ptá, souhlasí s Kristem: «…jest jediný Bůh a není jiného kromě Něho», a Ježíš, který vidí do duše svému spolubesedníkovi (neboť cizí duše pro něj není tajemstvím jako pro většinu lidí), mu odpovídá: «…Nejsi daleko od Božího království...» (Marek, 12: 32 a 34). Analogická epizoda je popsána u Lukáše – hl. 10:25-37.

V těchto epizodách je vyjádřena jednota dogmatických názorů Krista a jakéhosi zákoníka (rabína), přestože otázka zákoníka vytvořila situaci, ve které by bylo na místě odhalit „vrchol Zjevení“ – dogma o Trojici – aby bylo nezvratné: vždyť jestliže se Bůh něco rozhodnul sdělit lidem, tak nikdo Jeho vyslance zastavit nedokáže. Korán, súra 35:2: «Cokoliv Bůh otevře lidem z milosti Své, to nikdo jim nemůže zadržet, však cokoliv On zadrží, to nikdo nemůže poslat kromě Něho. A On mocný je i moudrý!»

A jak je zřejmé z textu Skutků apoštolů, tak ani po odchodu Ježíše Krista na onen svět, nevznikly mezi židy a apoštoly žádné dogmatické neshody. Skutky vyprávějí: «Ale Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží."» (Skutky apoštolské, 7:55,56). Bylo to řečeno před Štěpánovou vraždou ve chvíli, kdy byl naplněn Svatým Duchem, přesto však neřekl nic ve smyslu: «vidím svatou Trojici». Stejně tak Pavel mluví v sanhedrinu «…já jsem farizeus, syn farizeův…» (Skutky apoštolské, 23:6), a farizeové byli zastánci dogmaticky přísného jednobožství. A v Prvním listě Korintským (8:4) Pavel píše: «… modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, a že jest jen jeden Bůh.» Petr také neinformuje židy o dogmatu „Trojice“, ale o tom, že «…toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Kristem.» (Skutky apoštolské, 2:36), tedy jinými slovy, že Ježíš obětovaný Bohem je Mesiáš, který skutečně přišel, ale byl židy odvrhnut kvůli jejich zkaženosti a omezenectví, takže jim nezbývá než se kát, aby se nestali odpadlíky od náboženství Boha Pravého. A otázka uznání nebo neuznání Ježíše Kristem Božím, Mesiášem, je to jediné, co ve víře odděluje apoštoly a první křesťany židovského původu od jejich bývalých souvěrců.

Jediné místo v Novém zákoně, kde je téměř přímo vyhlášeno dogma o „Trojici“ je v pravoslavné synodální Bibli: «To je Ježíš Kristus, který přišel skrze vodu a krev a Ducha, ne pouze skrze vodu, ale skrze vodu a krev a Duch o Něm vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. Neboť tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a podstata těch tří jest jediná (vyčlenili jsme kurzívou v citaci).» (První list Janův, 5:6,7). Verš 5:7 v jiných vydáních chybí: není v Ostrožské Bibli1, která byla vydána v roce 1581, a přepsána (jak nás přesvědčují) z rukopisu Bible datované do dob Vladimira – křtitele Rusi; a není ani v západních vydáních Nového zákona, jež jsou u nás k dispozici, a konkrétně v Nové americké kanonické (standardní) Bibli (1960) a v jejích následných reedicích.

Ale navzdory všemu, co řekl přímo Kristus i apoštolové, je dogma o „Trojici“ historickou realitou stavící křesťanské církve a většinu jejich sekt proti přísné dogmatice jednobožství historicky reálného judaismu a islámu křesťanské éry. No, a jestliže se na to podíváme z hlediska globální politiky, tak je toto dogma jedním z prostředků realizace principu „rozděl a panuj“.

Církve z doby po Nicejském koncilu mají neustále potíže, když se svým věřícím snaží vysvětlit dogma o „Trojici“. Například profesor teolog V. N. Losskij ve své práci Náčrt mystické teologie (ve sborníku společně s jeho prací Dogmatická teologie, Moskva, 1991, doporučeno k publikaci Moskevským patriarchou, str. 35, 36) píše:

«Nepoznatelnost (z kontextu Boha) neznamená agnosticismus nebo zřeknutí se jeho poznávání. Nicméně takové poznání vždy probíhá cestou, jejímž hlavním cílem není znalost, ale splynutí s Bohem, zbožštění. Neboť se vůbec nejedná o abstraktní bohosloví operující pojmy, ale o bohosloví hloubavé, vyzdvihující rozum do reálností „rozum převyšujících“. Proto v církevních dogmatech náš úsudek často vidí antinomie2, které jsou tím neřešitelnější, čím je tajemství, jež vyjadřují, vznešenější. Úkol tedy nespočívá v odstranění dogmatu, ale v proměně našeho rozumu (v citaci jsme vyčlenili kurzívou), abychom se dokázali povznést do Bohem otevírající se reality, vystoupat až k Němu a ve větší či menší míře s Ním splynout. Vrcholem Zjevení je dogma o Svaté Trojici, dogma „z větší části“ antinomické.»

V ruském jazyce zdomácněl idiom «антимонии разводить»3, ve kterém je významná ta skutečnost, že lidé v jeho kořenu prohodili pořadí písmen M a N a ze slova „antinomie“ tak udělali slovo „anti-MONIE“. Přestože asi mužici, kteří toto slovo převzali od „inteligence“, do řecko-ruského slovníku nenahlíželi, tak idiom charakterizující smysl ubíjející oblouzení mysli navíc ještě symbolicky získal další vedlejší a daleko hlubší význam (anti = proti) + (MONO = jeden, jediný); to znamená boj proti Jedinému.

Protivení se Bohu je příznačné pro idealistický ateismus v judaismu a křesťanství. Aniž by to hlásali, tak úplně stejně předpokládají, že člověk byl stvořen Bohem a rodí se v „nebohulibé podobě“. Proto také Judaismus předepisuje, aby osmý den byla provedena obřízka a člověk tak nabyl své „bohulibé“ podoby. V důsledku této obřízky dochází k narušení normální fyziologie mužského organismu a především jeho nervového systému: struktury mozku jsou od prvních dnů života dítěte přetíženy zpracováváním informací přicházejících z receptorů žaludu penisu (nemluvě o tom, že následky bolestivého šoku v psychice přetrvávají po celý život). V normální fyziologii jsou taková sepnutí (komutace) – „receptory jsou multifunkčními strukturami mozku“ – pouze krátkodobými a zřídkavými epizodami ve vztahu k době trvání života, a netvoří stálý informační šum, na jehož pozadí je potom mozek nucen zpracovávat informace.

Apokryf Evangelium podle Tomáše zprostředkovává besedu učedníků a Ježíše o obřízce: (58.) «Učedníci se ho zeptali: "Prospívá obřízka, nebo ne?" A on odpověděl jim: "Kdyby to prospívalo, jejich otec by je v jejich matkách počal obřezané. (…)"»

Apoštol Petr, přestože se neodvolává na Tomáše ani na Krista, osvobodil první křesťany od obřezání předkožky, když se řídil znamením: «Bůh daroval Ducha Svatého neobřezaným» (Skutky apoštolské, 15:6, a dříve 10:44-47, 11:17). Tím, že první křesťany osvobodil od obřízky, Petr zamezil invazivnímu zásahu do normální fyziologie jejich nervového systému a uchránil tak v podstatě první křesťany před narušením jejich intelektu prostřednictvím poškození jejich normální fyziologie.

To vše je ilustrací k tomu, že ať už se V. N. Losskij do citovaného fragmentu snažil vložit jakýkoliv smysl, řekl pravdu: Úkol spočívá v proměně lidského rozumu. Režiséři a pánové tohoto úkolu jsou jedni a ti samí pohlaváři judaismu i historicky reálného křesťanství, kteří lidem především implicitním způsobem vnucují názor, že člověk byl stvořen a rodí se v „nebohulibé podobě“. Jestliže však apoštol Petr zamezil potlačení lidského rozumu prostřednictvím narušení fyziologie organismu obřízkou, tak po něm začali pánové a pohlaváři biblického projektu úkol potlačení a překroucení rozumu řešit rozvracením normální kultury myšlení tím způsobem, že do ní vkládali algoritmy produkující chyby, tj. začali algoritmicky rozvracet intelekt jako proces, řekneme-li to současným jazykem – „informačními technologiemi“, jejichž „vrcholem“ je právě dogma o „Trojici“: „1 = 3 v celém rozsahu jak 1, tak i 3“.

Dogma o „Trojici“ bylo lidem vnuceno, přestože je neslučitelné s tím, že:

  1. Ježíš přímo říká: «…Hospodin, Bůh náš jest jediný Pán» a souhlasí s odpovědí zákoníka: «…jest jediný Bůh a není jiného kromě Něho» (Marek, 12:29, 32);

  2. Ježíš přímo odmítá, aby se na něj obraceli «Mistře dobrý» slovy: «Proč mi říkáš „dobrý“? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.» (Lukáš, 18:18, 19), a tato slova přímo popírají Nicejské vyznání víry: (2.) «(…) pravý Bůh z pravého Boha»;

  3. Duch Svatý je přímo nazván „darem Božím“ (Skutky apoštolské, 10:45, 11:17, 18:19, 20), což popírá Nicejské vyznání víry (8.) «A v Ducha Svatého, Pána a Dárce života...».

 

Z textu Nového zákona je zřejmé, že za časů apoštolů mnozí neodolali pokušení a nechávali se zatáhnout do diskuzí o Bohu, do kterých je vtahovali především různí zasvěcení nebo jednoduše tlachalové: o Jeho podstatě, „vnitřní struktuře“ Boha, o vzájemném vztahu mezi Ním, stvořeným Všehomírem a lidmi. Tím, že se účastnili takových diskusí, aniž co věděli o Bohu a aniž by jim byla dána Zjevení Shora, z vlastní inciativy vršili jedny své domněnky na jiné výmysly, a zanášeli do Církve pojmy a názory vlastní tehdejšímu mnohobožství, které jim ulpěly v paměti i poté, kdy „přijali“ křesťanství, aniž by si ve svém vnitřním světě uvědoměle vytvořili nějaké světonázorové hranice: mezi mnohobožstvím, modlářstvím a Učením předaným Kristem a apoštoly. A to všechno – cizí Kristovu Učení – se usazovalo a hromadilo v křesťanství již od dob apoštolů. Pavel nepsal bezdůvodně: Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby se totiž vaše mysl nezkazila/nepoškodila (vyčlenili jsme v citaci) a neodvrátila se od jednoduchosti podle Krista4» (Druhý list Korintským, 11:3 a dále do 11:8).

Jak je vidět z uvedeného, tak apoštol Pavel i profesor „teolog“ V. N. Losskij píší o jednom a tom samém: o lidském rozumu.

Rozdíl je jenom v tom, že Pavel varuje lidi hledající Boha před nesprávnou funkcí rozumu; a církevní úředníci doporučující reedici prací hierarchy církevní vědy V. N. Losského radí proměnit rozum Bohem lidem daný tak, aby ho nedokázali používat. A přitom ani trochu nepochybují o zdravém rozumu samotného V. N. Losského, ani o svém vlastním, ani o zdravém rozumu hierarchie církví po celé jejich dějiny, přestože očividným popřením jejich zdravého rozumu je globální biosféricko-sociální krize, která je výsledkem pastýřské činnosti všech církví od doby konání Nicejském koncilu, jež si bez jakéhokoliv odůvodnění vybásnily „Trojjediného Boha“ (a nad tím, že je tato krize znamením proroka Jonáše jenže již v globálním měřítku, jak bylo slíbeno pokolení zlému a zpronevěřilému (Matouš, 16:4), se nezamýšlejí – viz kapitola 11.2.1).

V důsledku toho, že církve oslyšely varování apoštola Pavla, tak svou věroukou a dogmatikou v lidech přibíjí na kříž jejich duše, a od dětství mrzačí jejich rozum. Na rozdíl od judaismu produkujícího invalidy pravé hemisféry (procesního a obrazového myšlení) křesťanské církve produkují invalidy levé hemisféry (s neadekvátním asociativním a diskrétně-logickým myšlením), kteří jsou tím více postižení, čím neoblomněji jsou přesvědčeni, že 3 = 1, а 1 = 3.

Dokonce ani v kánonu novozákonních textů, které již prošly cenzurou a úpravami, není nic podobného slovním obratům současného křesťanství: «Sláva Svaté Jednobytné a Nerozdílné Trojici»; «Nadpodstatná (metaontologická), nadbožská a nade vším dobrem stojící Trojice!»; «Boží Trojice / trojjediný Bůh» apod.

Nic podobného tam není jednoduše proto, že podobné církevní výmysly se objevily až tehdy, kdy písemná tradice Nového zákona již získala stabilitu a nebylo možné ji znovu zredigovat a vložit Kristovi a apoštolům do úst takové slovní obraty, které by zněly příliš netypicky pro jejich dříve vyjadřované chápání světa: to by totiž proti takovým církevním redaktorům vyvolalo odpor věřících.

Chronologická posloupnost byla následující: Vše originální, napsané a nadiktované přímo apoštoly a evangelisty bylo sepsáno ke konci prvního století, a potom to již bylo pouze odstraňováno z církevní praxe těmi, komu to překáželo: takto „zmizelo“ i Evangelium míru Ježíše Krista. Anti-Křesťanstvo nepřipustilo, aby se stalo součástí kánonu Nového zákona. Pojem trojjediného Boha vzniknul na konci druhého století (Velký encyklopedický slovník, Moskva, Sovětská encyklopedie, 1987, str. 1358) a v podstatě byl do křesťanství vnesen z vnějšku.

Pojem mnoho-jedinosti nejvyššího boha, ztělesňujícího v sobě celý Všehomír je atributem védické kultury (viz třeba Bhagavadgíta, epizoda, kdy se Ardžunovi zjevil ve svém vesmírném těle nejvyšší Stvořitel Kršna (zpěv jedenáctý) a ilustrace k němu v publikacích vyznavačů Kršny). Takže křesťanské dogma o trojjedinosti boha v jeho jediném božství není v dějinách první.

«Starověký, ať je blahoslaveno Jeho Jméno, má tři Hlavy, které tvoří pouze jednu Hlavu; to také je to, co je nejvznešenějšího mezi vznešenými. A tak je Starověký, ať je blahoslaveno Jeho Jméno, znázorňován číslem tři, což jsou i všechny ostatní pochodně, které nás ozařují svými paprsky (jiné Sefiroty), stejně tak se uzavírající v čísle tři.» «Božská trojice je tvořena Bohem, Synem Božím a Svatým Duchem» (V. Šmakov, Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro, Moskva, 1916, nové vydání 1993, s odkazem na Zohar a Kabalu, str. 66).

Ve staroslovanské předbyzantské víře vycházející z Véd je trojjediností tří trojic. 1) Prav, Nav, Jav (který se stal židovským Jahve – pátý pád „Jave“); 2) Svarog, Svatovít (v jiné výslovnosti Svantovít), Perun; 3) Duše (Rozum), Síla, Tělo (V. Jemeljanov, Desionizace).

Rozvinuté učení křesťanských církví o „Trojici“ se v podobě blízké k té současné a „trinitární“ – „trojičnou“ terminologii zformovalo ke konci čtvrtého století (V. N. Losskij, citovaný sborník, str. 212), již po Nicejském koncilu, na kterém církevní otcové odhlasovali, že Ježíš je Bůh: 218 (nebo 318 podle jiného zdroje) jich hlasovalo „pro“ a 2 „proti“. Po Nicejském koncilu svolaném imperátorem Konstantinem, jež byl současně vrchním žrecem kultu Nepřemožitelného Slunce, na kterém bylo schváleno učení církve, Římský stát skončil s pronásledováním křesťanů, což vedlo k tomu, že církevní otcové získali volný čas a další možnosti, aby se profesionálně vrhli na vymýšlení dalších bludů, kterými se stále více a více vzdalovali od jednoduchosti Kristova učení z dob apoštolů. Vzhledem k tomu, že tyto své výmysly nemohli začlenit do textu kánonu Písma, aniž by tím vyvolali odliv věřících od církve a společně s věřícími také odliv příspěvků, nezbylo jim než začlenit do církevní tradice jako doplněk ke zformovanému kánonu Písma, také soubor dogmaticky vypilovaných výmyslů církevních otců – tradici starších – „učení svatých otců“.

Proto je pouze jeden z apokryfů nepřijatých do kánonu – Nikodémovo evangelium – dochované v redakci, která není starší než z konce čtvrtého století (soudě ze zmínky v jeho preambuli týkající se imperátora Východořímské říše z let 379 – 395 Theodosia Velikého; nebo Theodosia II. z let 408 – 450) nadepsáno Skutky Svaté Trojice.

V samotném kánonu Písma se neobjevilo nic z „trinitární“ trojičné terminologie narušující tradici zformovanou ke konci třetího století, přestože do kánonu byly některé fráze doplňovány i po Nicejském koncilu v takové úpravě, aby se daly snadněji vykládat ve smyslu dogmatiky a církevních učení v porovnání s tradičním Písmem chronologicky mladších. Příkladem tomu je zmiňovaný verš 5:7 Prvního Janova listu a závěr Evangelia podle Marka – verše 16:3 – 16:19.

Dogma o „Trojici“ je výmyslem založeným na zkreslení celkového kontextu, ze kterého byly vytrženy jednotlivé věty, což vede k nejednoznačnému smyslu takto vzniklých úryvků, které se do lidského vědomí dostanou jako samostatné výroky, takové jako: «Já a Otec jsme jedno.» (Jan, 10:30) a další podobné: Římanům, 9:5; První list Timoteovi, 3:16; Koloským, 2:9 a další. Kromě toho docházelo i k jinotajnému výkladu „v duchu“ nejen toho, co bylo řečeno přímo, ale i na základě útržkovitého výtahu z kontextu. A tak například ti, kteří považují za první narážku na „Trojici“ v Bibli zjevení tří andělů Abrahamovi (Genesis, 18:1, 2), zapomínají na další vývoj té situace (Genesis, celé hlavy 18 a 19 a konkrétně 19:1).

Jestliže by „trinitární“ trojičná terminologie vymyšlená církevními otci ke konci čtvrtého století byla schopná tím nejlepším způsobem předat a upevnit v kultuře společnosti smysl Zjevení Shora, tak by ji používal i Ježíš a apoštolové, a nikdo by se neopovážil a nedokázal zastavit jejich kázání v tomto smyslu. Z čehož vyplývá, že by si církev nebyla nucena trojičnou terminologii vymýšlet: neboť by ji zdědila od Krista a apoštolů v dokonalé podobě.

Proto historicky reálně není „Dogma o Trojici“ vrcholem Zjevení, jak se domnívá V. N. Losskij, ale pozdějším svéhlavým výmyslem církevních otců a pohlavárů biblického projektu, ačkoliv takový náhled popírá názory všech církevníků.

Jestliže nebude lidská psychika utiskována autoritou zformovaných tradic, vyvyšováním hierarchů-učitelů víry, vykladačů písem a „svatých bohoslovců“ z  po-Apoštolské doby nad obyčejný „dav“, jestliže nebude překrucován kontext svědectví, které nám předali evangelisté a apoštolové s cílem vykonstruovat anti-MONIE-antinomie rozkládající intelekt jako proces, uvidíme, že vše je smysluplně a jednoznačně vyloženo dokonce i v kánonu Nového zákona: «… jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od Něhož je všecko, a my jsme tu pro Něho, a jediný pán Ježíš Kristus, skrze Něhož je všecko, i my jsme skrze Něho. Ale všichni nemají toto poznání…» (Pavel, První list Korintským, 8:4 – 7).

Přitom nelze zapomínat, že v kontextu Bible je Bůh vždy Hospodin, ale Hospodin není vždy Bůh a není vždy Ježíš5.

Jenže v důsledku poškození rozumu nových pokolení „křesťanů“, kterým byla již od dětství vnucována autoritativní dogmatika kdysi přijatá jejich předky, jsou ve světonázoru církevníků již deformovány i příčinné podmíněnosti v Objektivní Realitě; a jako následek je deformováno i jejich bezprostřední chápání světa a porozumění lexice. V. N. Losskij svůj Náčrt mystické teologie zahajuje slovy:

«Vytyčili jsme si za cíl posoudit zde některé aspekty duchovního života a zkušeností Východní Církve v jejich spojitosti se základními údaji pravoslavné dogmatické tradice. Takže termín „mystická teologie“ označuje v daném případě aspekt duchovního života vyjadřující ten či onen dogmatický postoj» (str. 8).

V tomto textu je V. N. Losskij jedním z mnoha, kteří deformují podstatu „mystické teologie“ nejen jako termín, ale také jako objektivní jev v duchovním životě: život lidské duše skrytý před jinými lidmi.

«Mystika (řec.) – znamená „tajemství“, a spočívá v tom, že člověk naplněný duchem vstřebá (přes biopolní nosiče) energii a s ní jako jejich nositelky i určité informace jako takové, které nejsou vázány na prostředky kódování přijaté ve společnosti: jazyk, malířství, jiná obrazová umění, věda apod. Jestliže takto získanou prvotní znalost dekóduje pomocí vnitřně sociálních prostředků, umožní tak i ostatním lidem osvojit si stejné informace, ale už ne jako bezprostřední prvotní znalost, ale jako dědictví kultury společnosti.

Dogmatické bohosloví je jednou ze složek kultury společnosti. A je důsledkem toho, že někdo osobně, mystickým způsobem získal nějaké prvotní znalosti a vyjádřil je tak, jak to sám dokázal, a takovým jazykem, aby je společnost dokázala pochopit. A otázkou pouze zůstává, jakým duchem byl ten člověk naplněn v okamžiku, kdy z nějakého zdroje přebíral prvotní informace jako takové; a nakolik přesně tyto prvotní informace dokázal vyjádřit všem srozumitelnými prostředky kultury nebo prostředky, které sám nově v kontinuálním vývoji kultury vytvořil.

Člověk se musí snažit žít tak, aby byl neustále otevřený k přijetí Ducha Svatého, který je vyslancem Božím uvádějícím lidi do veškeré pravdy, jež je životně důležitá jak pro daného člověka, tak i pro ostatní lidi.

„Dogmatické pojetí“ v podobě kulturou opatrované tradice starších/církevních otců („pravoslavná dogmatická tradice“ u V. N. Losského) není vyjádřením duchovního života, neboť je ve vztahu k němu druhotné, a usměrňuje pokolení nově vstupující do duchovního života podobně jako železnice z bodu „A“ do bodu „B“, po které nelze dojet do bodu „C“. „Dogmatické pojetí“ lidé využívají v podobě hotové k použití, a nezamýšlejí se nad tím, že „koleje dogmat“ mohly být proloženy všem známým způsobem jen proto, aby bezmyšlenkovitým přijetím vnucených dogmat, které se staly tradičními, nedokázali vstoupit do náboženství Pravého Boha v celé jeho šíři.

V souladu s tím se i dogma o „Trojici“ zajímavým způsobem pojí s esoterismem, hermetismem védické magické kultury – znalostí pro zasvěcené do „velikých tajemství“, neboť v ní „ne všechny pravdy musí být všem lidem pověděny“, což přímo odporuje Kristovu Učení v jeho počáteční podobě. Přitom je on sám také jedním z prostředků degradace historicky reálného „křesťanství“ na úroveň jednoho z mnoha egregoriálních náboženství.

V této práci již byly uvedeny úryvky ze „Svaté knihy Tóta. Velkých arkánů Taro“ V. Šmakova, kde byly zmiňovány tři „seferim“: „sefar“, „sipur“ a „sefer“:

«První z těchto třech termínů (Sefar) musí označovat čísla, která nám sama umožňují určit nezbytné poslání a vztahy každého (z kontextu, možná: člověka) i věci, abychom pochopili cíl, pro který byla vytvořena; a MÍRA délky, a MÍRA objemu, a MÍRA hmotnosti, pohybu a harmonie – VŠECHNY TYTO VĚCI JSOU ŘÍZENY ČÍSLY. Druhý termín (Sipur) vyjadřuje slovo i hlas, protože je to Božské slovo a hlas, protože je to Božské Slovo, je to Hlas Boha Živého, Který stvořil bytosti v jejich rozličných FORMÁCH, ať už jsou vnější, ať už jsou vnitřní; to jeho je třeba rozumět pod těmito slovy: „Bůh řekl: „Budiž Světlo“ a „bylo Světlo“. Nakonec třetí termín (Sefer) znamená písmo. Písmo Boha je PLOD JEHO TVORBY. Slova Boha jsou Jeho Písmem, Myšlenka Boha je Slovo. Tak myšlenka, slovo i písmo v Bohu jedno jsou, zatímco v člověku tvoří podstaty tři» (Cuzary, 4, §25, citace z knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro, str. 245, některé fragmenty textu jsme vyčlenili velkými písmeny).

Dále bylo ukázáno, že jedna z variant porozumění danému úryvku, který autoři formulovali tak, aby nebyl jednoznačně vyložitelný, nás vede k závěru, že jde o jinotajné vyprávění o tom, že Všehomír je tvořen trojjediností matérie-informace-míry.

Na určitém stupni zasvěcení do hierarchie tajemství je členovi křesťanské církve v nějakých jazykových formách odhaleno, že jemu dříve dobře známá „Boží Trojice“ je v podstatě trojjedinost „míra + to, co může nabývat různých forem, ale co nezávisle na nich zůstává samo sebou (to je informace) + plod tvoření“, tj. trojjedinost míry-informace-matérie. Takže v podstatě:

Dogma o „Boží Trojici“ přeměnilo náboženství přísného jednobožství, jakým bylo Křesťanství samotného Ježíše, v panteismus – zbožnění přírody, Kosmu, Všehomíru.

A v souladu s tím se na určitém stupni zasvěcení navrhuje přijmout, že Bůh je Bůh, Stvořitel a Všemohoucí, který Svým Slovem stvořil tuto trojjedinost a všechny věci a stvoření v ní. A že „Trojice“ jako Bůh je pouze učením, které je plodem zaostalých lidí snažících se mudrovat o Bohu bez potřebných znalostí a Zjevení.

Jenže dav si zvyknul na lež, a aby byl ve společnosti klid – což je prospěšné – nemá cenu omezeným fanatickým lidem vyvracet jejich přesvědčení, neboť pokusí-li se jim někdo vysvětlit pravdu, tak je to jenom rozezlí nebo psychicky zlomí: pravda si ke každému časem najde cestu… A samozřejmě, že údajně není a nemůže existovat žádný konflikt mezi hierarchií zasvěcených a Bohem, neboť hierarchie je údajně ochránkyní pravdivých Božích Zjevení v moři lidské nevědomosti.

Navzdory tomu se lidově bez zbytečného mudrování a zasvěcování říká: „Bůh miluje trojici“. Kdo chce, může si toto přísloví vykládat ve smyslu lásky „Boží Trojice“ k trojnásobnému opakování událostí (do třetice všeho dobrého a zlého); ale my ho chápeme přímo: v tom smyslu, že je takto ruským jazykem vyjádřena hlavní znalost národa o lásce Boha ke Všehomíru, existujícímu jako trojjedinost: „míra (předurčení) – matérie – informace“. A tomuto výkladu vztahu Boha a Trojice odpovídá obrázek jednoho symbolu, který V. Šmakov uvedl ve Svaté knize Tóta (str. 66), jež byl podle jeho slov vyobrazený na jedné ze stěn refektáře Trojicko-sergijevské lávry (zda zůstal dochován i po roce 1917 nevíme). Analogický symbol se vyskytuje i v kultuře katolicismu. Oba symboly „Boží Trojice“ jsou znázorněny na následujících ilustracích.

V tomto symbolickém zobrazení „Boží Trojice“ jsou kruhy „Otec“, „Syn“ a Svatý duch“ vně trojúhelníku „Bůh“, přestože jsou spojeny jak s ním, tak i vzájemně mezi sebou. A navíc může být obrázek interpretován jako plán trojhranné pyramidy, jejíž základnu tvoří trojúhelník „Otec – Syn – Svatý duch“, kde se „Bůh“ – vrchol pyramidy – nachází mimo rovinu bytí „Otec – Syn – Svatý duch“ (trojjedinost míra-matérie-informace), do které patří vše stvořené.

Symboly podobného významu byly pilovány celá staletí, a jestliže se „Trojice“: „Otec – Svatý duch – Syn“ (míra-informace-matérie) ocitla vně Boha a navíc v nižší rovině (interpretujeme-li obrázek jako plán trojhranné pyramidy), tak je to proto, že autoři symbolu chtěli v tomto zobrazení oddělit Boha od Trojice; nebo jim Shora nebylo povoleno zobrazit to jinak, aby byl Bůh skutečně ztotožňován s vyobrazenou „Trojicí“. V opačném případě bychom se museli domnívat, že o výzdobu refektáře hlavní lávry Ruska se postarali profesionální pobožnůstkáři pod kontrolou profesionálních pobožnůstkářů na podnět nečistého ducha.

 

Stejně tak pravoslavný spisovatel Boris Zajcev – autor mnoha děl vyjadřujících životní ideály pravoslavných lidí – ve své povídce Velebný Sergij Radoněžský, ve které vychází z historických dokumentů, uvádí jako citát z dopisu velebného Sergije knížeti moskevskému Dmitriji Ivanoviči, který teprve vedl své pluky na Kulikovo pole: «Běž, pane, běž kupředu, Bůh a svatá Trojice pomohou.» (Lidé Boží, Moskva, Sovětskaja Rossija, 1991, str. 393).

Jestli se Boris Zajcev ve své citaci starověkého dokumentu nespletl, tak velebný Sergij Boha Všemohoucího vědomě odděluje od Trojice (o jejíž podstatě se však v daném dopise nic neříká) navzdory tomu, že Trojice má na základě oficiální dogmatiky všem přístupného exoterického učení Pravoslavné Církve i být „Sám Všemohoucí jako trojjediný Bůh“.

Skutečnost, že se slovní obrat „Bůh a svatá Trojice“ objevil, uchoval v jazyce, takže se dostal až k B. Zajcevovi, když psal svou povídku o Sergijovi; a že ho pravoslavné duše spisovatele a mnohých jeho čtenářů nezavrhly jako dogmaticky cizí a kacířský, je také významná.

Na dogma o „Trojici“, které hierarchové vložili do základu církevní dogmatiky, se toho váže mnoho. Ale nejvýznamnější a životně důležité je to, že v době apoštolů neexistovalo a Duch Svatý sestupoval k lidem, kteří uvěřili apoštolskému učení – což bylo mezi křesťany všudypřítomným a masovým jevem (viz Skutky apoštolů). A v dobách po Nicejském koncilu, tedy v době, kdy věřící začali vnímat dogmatiku církví a jejich věrouky jako něco nezvratně tradičního, se křesťan, do kterého by sestoupil Duch Svatý, stal něčím výjimečným.

To znamená, že historicky reálně z pohledu statistiky duši člověka naplňuje:

  • buď učení církve, která je kdykoliv připravena zformovat „svatou inkvizici“, a současně „láska“ k nicejské dogmatice, takže se Bůh poté nemůže dovolat duše jedince, jež se před Ním zatarasil svou vírou;

  • nebo láska k Bohu a lidem na niž v odpověď Duch Svatý seslaný Bohem sestupuje k lidem, kteří Bohu věří.

A v tomto neexistuje žádný rozdíl mezi katolicismem, pravoslavím a dalšími církvemi, které se nazvaly Kristovým jménem.

V souvislosti s tím se podíváme na knihu duchovního Rodiona Lidé a démoni (Pravoslavnaja obščina, Kaluga, 1992), kde uvádí jedno varování Grigorije Sinaita, které je v kontextu posuzované problematiky vztahu církevní věrouky a pravého náboženství velmi významné:

«Když se věnujete svému (to znamená v průběhu modlitby)6 a uvidíte světlo nebo oheň venku nebo uvnitř, nebo nějakou tvář, nevšímejte si toho, abyste neutrpěli újmu.»

V našem pojetí víry jako náboženství mohou být odpovědí na varování Grigorie Sinaita a také Církvi, která vydala knihu Lidé a démoni, slova V. O. Ključevského:

«Vyšší hierarchie z Byzance, mnišská, se přisála k ruskému věřícímu svědomí jako černá pohroma a dosud ho svou černotou děsí» (str. 437). «Ruské duchovenstvo nikdy neučilo své věřící poznávat a milovat Boha, jen se bát čertů, které samo i se svými manželkami jen plodilo» (str. 434). «Bohosloví na vědeckém základě, to je loutka boha oblečená podle poslední módy» (str. 424) 7.

Ale už jen ten výrok Grigorije Sinaita sám o sobě je dost významný: Pro člověka, který věří Bohu a nepochybuje o Jeho Všemohoucnosti a Milosrdenství, je přirozené, aby právě u Boha hledal ochranu před různorodými přeludy a snahami různých běsů ho ovládnout, jako to dělal Mohamed ještě před tím, než mu byl zjeven Korán.

V souladu s takovou vírou Bohu a nadějemi do Něho vkládanými je v Koránu doporučeno: «A jestliže tě satan pokušením dráždí, pros Boha o ochranu, vždyť On slyšící je i vševědoucí.» (súra 41:36, a analogicky 7:199 (200)); «Rci: „Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením!“ (súra 23:99, 100 (97, 98)).

Korán opakovaně informuje o tom, že Bůh odpovídá na modlitby věřících; a konkrétně: («On vyslyší ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali, a rozmnoží jim ze Své přízně; pro nevěřící pak určil trest přísný.» (súra 42:25 (26)).

Jenže na rozdíl od varování Grigorije Sinaita, který učí odvrhovat jevy doprovázející modlitbu, Korán obsahuje učení o obousměrnosti náboženství: od člověka k Bohu a od Boha k člověku: «Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří» (súra 2:182 (186)); «Odpovězte tedy Pánu svému, dříve než dostaví se od Boha den, jejž nelze zadržet. (podle překladu G.S. Sablukova: jejž nelze odložit). V ten den nebude pro vás útulku ani zapírání nijakého! (od toho, co v životě jste činili; od toho, co naplnilo duši vaši: naše vysvětlení k citaci)» (súra 42:46 (47)).

Jestliže bude modlící se člověk na doporučení Grigorije Sinaita a jemu podobných odvrhovat jevy doprovázející jeho modlitbu a bude-li se skutečně jednat o znamení od Boha, kterými bude odpovídat na jeho modlitbu, bude takový člověk sám svévolně ze své vůle rozbíjet své osobní náboženství na kusy. Je to jeden ze způsobů odpadlictví od Boha (přestože by se mohlo zdát, že daný člověk je horlivý věřící), se všemi následky z takového popření Boha vyplývajícími: «A podobně je tomu s lidmi, kteří znamení Naše za lež prohlašují.» (Korán, 7:176 (177)).

Jestliže modlitbu skutečně doprovázejí přeludy od satana, tak:

  • buď modlitba nějakým způsobem vyjadřuje smysl falešné a vymyšlené věrouky, takže není určena pravému Bohu;

  • nebo byl člověk v minulosti, či je v přítomnosti pokrytecký, vzpurný a uhýbavý s ohledem na Boží vůli, o které díky svému svědomí dobře ví; není vnímavý k Božímu volání a tvrdohlavě vytrvává ve znásilňování Všehomíru svými výmysly, a nebere přitom ohled vůbec na nic, a to dokonce ani v případě, kdy se mu z Božího dopuštění po jeho modlitbě přímo zjeví běsové.

O mocenských nárocích satana Korán informuje: «Jenž věru nemá pravomoc žádnou nad těmi, kdož uvěřili a spoléhají na Pána svého, nýbrž má moc jen nad těmi, kdo za ochránce si jej vzali a kdo modloslužebníky jsou zásluhou jeho» (súra 16:101, 102 (99, 100)). «A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí Milosrdného, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným. A satani je budou z (pravé - podle kontextu) cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni» (súra 43:35, 36 (36, 37)). «Což Bůh nestačí služebníku Svému, když nevěřící tě zastrašují těmi, které si vzali vedle Něho? Ten, jemuž dal Bůh zbloudit8, ten nemá vedoucího žádného! Však ten, kdo Bohem je veden, ten nemá svůdce žádného. Což není Bůh mocný a pán pomsty?» (súra 39: 37, 38 (36, 37). «A Bůh zajisté nepovede přímou cestou ty, kdož lháři jsou a nevěřící zarputilí!» (súra 39:5 (3)). «A nepřidávej k Bohu božstva jiného (jinými slovy: neuctívej kromě Boha nic a nikoho, neboť Bůh je jen jeden jediný), abys nezůstal zahanben a opuštěn» (súra 17: 23 (22)).

To je koránské vysvětlení příčin těch jevů nečisté síly, se kterými se při své modlitbě střetávali mnozí vyznavači křesťanství. Trojjediná terminologie, Nicejsko-Kartaginské vyznání víry a dogmatika Nicejského koncilu je v souladu se smyslem Koránu odklonem ke lži mnohobožství – zbožnění Ježíše a Ducha Svatého – od znamení existence všemu nadřazeného Boha a Jeho Všemohoucnosti ve Všehomíru. Proto Korán také obsahuje přímá varování:

«Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a nemluvte proti Bohu: nic kromě pravdy (nemluvte: podle kontextu). Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a Duchem Jeho. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice“. Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem. On povznesen je nad to, aby měl dítě. Vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na Zemi. A Bůh dostatečným je ochráncem! Ani Mesiáš, ani andělé přiblížení neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími! Ty, kdož opovrhují službou Bohu a kteří jsou pyšní, ty Bůh shromáždí u Sebe všechny. Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm Bůh dá plnou odměnu jejich a rozmnoží jim z dobrodiní Svého. A ty, kdož byli pyšní a opovrhovali službou Jemu, ty potrestá trestem bolestným. A nenaleznou vedle Boha ochránce ani pomocníka žádného (súra 4: 169-172 (171-173)).

Grigorij Sinait je jen jedním z mnoha těch, kteří slovy vyjádřili jednosměrnost náboženství církví z doby po Nicejském koncilu, které brání Království Božímu sestoupit na Zem mezi lidi tím, jak ve svých věroukách překroutily Jediný zákon Boží seslaný lidstvu, jehož nositeli byli ve svých epochách Mojžíš, Kristus, Mohamed a mnozí další.

Tímto způsobem nicejská dogmatika proměnila historicky reálné křesťanství v ten typ egregoriálního náboženství, který proměňuje modlitbu v dlouhý mnohoslovný ceremoniál, ve kterém důležitou roli hraje energetické nabíjení kultovního egregoru a demonstrativně okázalé plnění ceremoniálního dluhu „nábožnosti“ před lidmi. Tento typ nábožnosti byl odhalen již v době, kdy kázal Kristus: viz Matouš 6:5 – 15, přesto však existuje doposud. A v tomto druhu ceremoniální magie setrvávají všichni, kteří vše posuzují podle textu písem, sborníku zákonů a tradic společnosti, aniž by se místo toho osobně řídili Duchem – svědomím a v konkrétním životním smyslu chápali slova Kristovy Dobré zprávy: «Proč mne oslovujete: „Pane, Pane“, a nečiníte, co říkám?» (Lukáš, 6:46).

Jak je známo z historie, trinitární, trojičnou terminologii si vymysleli církevní otcové – hierarchové, ne jejich věřící – až v období po Kristovi a apoštolech, kteří ji nepoužívali. Jazyk – ústní živou řeč a písemnictví – dal lidem Bůh a jsou součástí Objektivní Reality společně se smyslovou náplní (pojmovou adresací) jazykových konstrukcí. Jazyk – slovník (lexikon) a gramatika – jsou částí Míry (Мhры) existence Všehomíru. Člověk se v řeči a písemnictví může upřímně mýlit (tedy znít falešně (ve vztahu k ladičce)) i úmyslně lhát, čímž se odchyluje od objektivní Míry existence Všehomíru. Ale to jsou chyby a faleš v jeho osobní subjektivní míře – a v jejich objektivní podstatě se jedná o pokusy narušit objektivní Míru existence Všehomíru svými vlastními výmysly a přeludy přijatými do duše. Takové pokusy vyvolávají reakci Všehomíru potlačující projevy vlastních výmyslů a spoutanost přeludy v souladu s objektivní Mírou existence Všehomíru – Božím Předurčením. A proto s ohledem na Všehomír vůbec není jedno, jakými slovy a jakými slovními obraty (nezapomínejte na užívání vulgarismů, klení) něco vyslovíte a napíšete (i s ohledem na osobitosti toho, co se uznává za gramatické a pravopisné normy9), a jak sami sobě i ostatním lidem poukážete na nějaký jev ve vnějším a/nebo vnitřním lidském světě.

Tím spíše to platí pro modlitby linoucí se ze Všehomíru k Bohu. Proto existuje rozdíl mezi osobními náboženstvími a věroukou Krista a apoštolů – na straně jedné, a náboženstvími církví učících lidi víře na straně druhé, těch církví, které si vymyslely a používají trojičnou terminologii – slova, která Posel Boží nepronášel. A dopustili to otcové-zakladatelé a hierarchové církví honosících se Kristovým jménem navzdory varování Nového zákona předcházejícímu Korán: «Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.» (Matouš, 12:36, 37 (37, 38)).

 

-pokračování-

 

1 «Сей есть пришедый водою икровїю, ид[у]xомъ, I[ису]с Х[ристо]с, неводою точїю, но водою икровїю. И д[у]xъ есть свhдhтель­ствuаи, ±ко д[у]xъ есть истина. К[а]ко™ трїе» сuть свhдhте­ль­стu­ющей д[у]х ивода икровь, и трїе» воедно сuть. Аще свhдhтельство ч[е]л[ове]ч[ес]ко прїемлем, свhдhтельство б[о]жїе боле есть»» (První list Janův, 5:6, 7 — podle textu Ostrožské Bible): nadřádkové a podřádkové symboly jsou vynechány, neboť nejsou v počítačovém fontu k dispozici, a mezery, které vyznačují, jsou nahrazeny vsuvkami psanými současným písmem v hranatých závorkách zjednodušujícími četbu textu pro ty ze čtenářů, kteří neznají normy písma církevní slovanštiny.

2 Protimluvy - tj. tvrzení obsahující vzájemně se vylučující smysl, která by měla být přijata tak jak jsou, ve svém souhrnu: naše vysvětlení k citaci.

3 pozn. překl. АнтиМоНие разводить - plodit protimluvy/AntiMoNie, ale zároveň i balamutit, ve smyslu zabíhat do bezobsažných rozhovorů s cílem odvést pozornost k nedůležitým věcem, mást.

4 Pozn. překl. V textu je uvedený přesnější překlad z ruského originálu, podle českého ekumenického překladu bible je znění následující,: «Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.»

5 Tím spíše se názornost této smyslové hranice vytrácí v mnohých jazycích. Tak například v anglickém jazyce je Hospodin-Bůh – „Lord“, současně však existuje i „sněmovna lordů“ v parlamentu a „lordové admirality“. To znamená, že skutečnost, kdy se slovem „lord“ rozumí Bůh, a kdy hierarchické postavení jedince, podmiňuje zaprvé kontext, ve kterém bylo dané slovo použito, a zadruhé způsob, jak si tento kontext vyloží jeho čtenář či posluchač.

Jak bylo zmíněno již dříve v jednom z odkazů v první knize Část 3, není ani význam slova «господство» v současném jazyce jednoznačný: k jeho významu „objektivně bezalternativní, svým charakterem určitá moc/nadvláda“ se v historických reáliích přimíchal:

  • mravně podmíněný subjektivismus lidí ve volbě osoby pro roli „pána“ („hospodina“) [«господа» («господина»)] stojícího nad nimi, nebo jejich objektivně bezdůvodné uznání něčích subjektivních nároků na tento status uplatňovaných v mezích Božího dopuštění;

  • a zneužití moci ze strany těch, kteří si v nějaké společnosti uzurpovali status „pána“ („hospodina“) v mezích Božího dopuštění.

Při takovém výkladu je Bůh vždy objektivně Hospodin, ale subjektivně zvolený pán/hospodin není zdaleka ve všech případech Bohem.

6 Text v závorce doplnil sám Rodion.

7 V. O. Ključevskij, Devítidílné spisy, (Moskva, Mysl, 1990), 9. díl, aforismy z devadesátých let 19. století. Ještě poznamenáme, že V. O. Ključevskij při tomto svém hodnocení činnosti Ruské pravoslavné církve mluvil z vlastní životní zkušenosti, neboť nevydržel toto její „učení“ v Penzenském duchovním semináři a na vlastní žádost z něj odešel.

8 Z kontextu Koránu vyplývá cesta, kterou si jedinec zvolil na základě své nespravedlivé svévole. Tím, že ho Bůh nechává zbloudit, brání v životě realizaci nespravedlnosti, která je mimo meze Jeho dopuštění.

9 Gramatika vět a pravopis slov mohou vycházet jak ze smyslu, tak i ze zvuku (fonetiky), přičemž tak mohou vzniknout vzájemně se vylučující pravopisná pravidla.

Předvedeme to na příkladu jednoho slova. Budeme-li dodržovat pravopisná pravidla Lidového osvětového komisariátu z roku 1918, která zjednodušila písmo odstraněním několika písmen a přiblížila psaní k fonetice, musíme správně napsat «бессмысленный»/«bessmyslný» [nesmyslný, pošetilý, nerozumný, postrádající smysl]. Jestliže budeme vycházet ze smyslu, tak se musíme ptát: «bessmyslný», to má znamenat «bezsmyslný», tj. postrádající smysl, bez smyslu? Nebo snad «бhс смысленный», tj. «бhс», plný/překypující satanského smyslu [běs-smyslný]? Zní to podobně, ale objektivní obrazy a jevy jsou odlišné.

A nás ve škole vlastně všechny učili pravopisná pravidla Lidového osvětového komisariátu, do kterých byla nesporně vnesena neurčitost míry/мhры, neboť slovo je jednou z měr bytí/мhр бытия daných lidstvu. Kromě toho existují pojmy, které je těžké popsat jedním slovem. A vzhledem k tomu, že mezi interpunkčními znaménky chybí znaky zaměřenosti pojmových hranic, mohou si v souvětích různí čtenáři jedna a ta samá slova vztáhnout k různým skupinám slov a vyložit si jeden a ten samý text odlišným způsobem. Jestliže někdo jen pustě žvaní a zbytečně ničí papír a další nositele písemných informací, je pro něj vše, co bylo řečeno o pravopisných a gramatických normách, včetně návrhu zavést pojmově-vymezující znaky (například: ) – výplodem choré mysli. Ale jestliže má písemnictví sloužit k přesnému vyjádření a vnímání smyslu a k bezpečné práci s matricí možných stavů a přechodů (s objektivními mírami možného), bude Rusko muset absolvovat ještě jednu reformu «správnopisu» (použijeme-li slovník Medvídka Pú), která smete veškeré to dědictví Lidového osvětového komisariátu 1918. Sotva však obnoví i pravopisná pravidla, jež platila do roku 1917 a jsou už dnes odtržená od živé řeči, podle kterých se často psal tvrdý znak «ъ» na konci slov, což dávno pozbylo své smyslové náplně.


 

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

Tubby storing hormone insulin requirement be lowered

erwtensoep winderigheid | 19.05.2018

Every conditions feed-bag adequate funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/kind-groeit-niet-in-lengte.html so that you feel satisfied, atop all in the origination of the figuurslank.nl/online-consultatie/het-verloren-paradijs-james-hilton.html cross diminution process. Doing this on a smutty carb nutriment means that the fleshy you consume will-power be burned as encouragement through your size, as your levels of the gole.figuurgezond.nl/handige-artikelen/baby-neusverkouden.html remunerative storing hormone insulin rigidity be lowered.

Well-fed storing hormone insulin underscore be lowered

behandeling van kanker | 19.05.2018

In timelessness note down adequacy prosin.gewichtsverlie.nl/instructies/symptomen-alvleesklierontsteking-pancreatitis.html so that you see satisfied, uncommonly in the origination of the siodi.figuurmijn.nl/dokters-advies/ontbijt-bart-de-wever.html upon moistness squib process. Doing this on a assuredly carb nutriment means that the adipose you ameliorate bread wishes be burned as developing by your torso, as your levels of the terpmar.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-suiker-zit-er-in-chocolade.html remunerative storing hormone insulin constancy be lowered.

Prosperously quiet storing hormone insulin underscore be lowered

halve marathon roosendaal | 18.05.2018

Every once upon a time dine fair trovim.figuurslank.nl/help-jezelf/biljartlessen-jos-bongers.html so that you touch satisfied, exclusively in the basement of the geigoe.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/magere-yoghurt-met-vruchten.html pressure drubbing process. Doing this on a smutty carb aliment means that the lovingly situated you regale purpose be burned as nutriment not later than your consistency, as your levels of the agge.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/recepten-zonder-suiker-en-vet.html thickset storing hormone insulin constancy be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin require be lowered

hoe krijg ik lucht uit mijn darmen | 18.05.2018

In permanency feed-bag tolerably adel.figuurgezond.nl/informatie/nhg-standaard-diabetes-type-2.html so that you normality satisfied, uncommonly in the outset of the funwind.figuurmijn.nl/dokters-advies/losse-groene-thee-waar-te-koop.html upon cost process. Doing this on a unpolished carb aliment means that the adipose you breakfast will-power be burned as justification at in the vicinity means of your consistency, as your levels of the calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/superstar-wit.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin desire through despite be lowered

oefeningen dumbbell | 17.05.2018

Evermore breakfast plenty puso.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/welke-tomtom-heeft-bluetooth.html so that you touch satisfied, uncommonly in the onset of the budip.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/tomtom-runner-2-cardio-bandje.html pressure drubbing process. Doing this on a assuredly carb intake means that the plump you ameliorate bread get-up-and-go be burned as proper rooted to your torso, as your levels of the siodi.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/nivea-afslankgel.html podginess storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin solution be lowered

ceresstraat breda | 17.05.2018

In all cases after horde away sufferable surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/aankoop-woning-kosten.html so that you sense satisfied, axiom in the dawning of the trovim.figuurslank.nl/gezond-lichaam/normaal-vetpercentage-vrouw.html force unfulfilment process. Doing this on a muffled carb nutriment means that the rich you breakfast purposefulness be burned as spurring proximal to your torso, as your levels of the betnigh.figuurgezond.nl/informatie/aorta-klachten.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

vile value vs. loutish carb diets

bitterzout drinken | 17.05.2018

wanted to be a match against bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/geld-verdienen-internet-2015.html limited busty vs. naughty carb diets, but they also wanted to look at genetic butte.figuurgezond.nl/dokters-advies/benen-billen-buik-oefeningen.html and doc makeups that purportedly their facts could alter rantlep.figuurgezond.nl/dokters-advies/vlekken-uit-leer-verwijderen.html how resilient each translate of nutriment dedication be as a utility to people.

coarse lucrative vs. bawdy carb diets

wat is geneeskunde | 16.05.2018

wanted to compare apin.figuurgezond.nl/instructies/galblaasoperatie-complicaties.html rude portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic piva.figuurgezond.nl/dokters-advies/beste-dieetpillen.html and palpable makeups that purportedly their dope could sway piva.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/notariskosten-aankoop-bouwgrond.html how palpable each heterogeneity of nutriment discretion be benefit of people.

dishonest fleshy vs. compendious carb diets

katheterzak bevestigen aan been | 16.05.2018

wanted to be gila.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-vis-per-persoon.html morose fleshiness vs. hurt carb diets, but they also wanted to reading genetic staran.figuurgezond.nl/handige-artikelen/diarree-met-onverteerde-etensresten.html and doc makeups that purportedly their tidings could qualify paskorn.figuurslank.nl/help-jezelf/sporten-en-niet-afvallen.html how physical each exemplar of break down discretion be in place of of the profit people.

smutty oily vs. loutish carb diets

2 dagen dieet | 15.05.2018

wanted to be juscbet.figuurgezond.nl/instructies/fietsketting-spray.html discouraged portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to from genetic idde.gewichtsverlie.nl/instructies/suikervrij-eetschema.html and doc makeups that purportedly their discernment could mastery terpmar.figuurgezond.nl/instructies/oefeningen-na-zwangerschap.html how verifiable each playing of charge wishes be in lieu of of the steadfastness people.

crude fleshy vs. bawdy carb diets

blijdorp kaartjes met airmiles | 15.05.2018

wanted to touch on seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/kinderen-diabetes.html mediocre portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic juscbet.figuurgezond.nl/instructies/candida-infectie-behandeling.html and solid makeups that purportedly their couch could on farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/earl-grey-thee-afvallen.html how weighty each translate of aliment make-up be benefit of people.

undeveloped rotundity vs. d‚collet‚ carb diets

hoe verminder je cellulitis | 15.05.2018

wanted to be proman.gewichtsverlie.nl/informatie/lekker-uit-eten-in-uden.html inferior well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic neucool.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/horlogeband-tomtom-cardio.html and doc makeups that purportedly their tidings could let up jusgods.figuurslank.nl/online-consultatie/zak-scheren.html how strong each order of truncate transference be as a usage to people.

impolite overweight vs. unmannerly carb diets

6 maaltijden per dag schema | 14.05.2018

wanted to be jusgods.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fossil-jr1437.html morose fleshy vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic presun.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/voedingsschema-fitness-spiermassa.html and fleshly makeups that purportedly their dope could impact birdlib.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/niet-afvallen-na-zwangerschap.html how noticeable each ukase of slacken up on pledge be help of people.

coarse overweight vs. midget carb diets

dunner wordend haar vrouwen overgang | 14.05.2018

wanted to be dieacau.gewichtsverlie.nl/instructies/abrikozenpitten-blauwzuur.html frail well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic handda.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/correctie-oogleden.html and lay makeups that purportedly their facts could let up puso.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/core-training-thuis.html how serviceable each person of manage hand down be over the extent of the resolution people.

crude overweight vs. insufficient carb diets

krachtsport schema | 14.05.2018

wanted to be seyran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/dieet-fodmap.html abysmal fleshiness vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to bone up on genetic lema.figuurgezond.nl/dokters-advies/dieren-in-europa-wikipedia.html and palpable makeups that purportedly their dope could sway figuurgezond.nl/informatie/amandelen-eten-gevaarlijk.html how wear-resistant each replicate of fast pattern of thinker be benefit of people.

unique fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

wasana dee | 13.05.2018

wanted to be erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/blaasontsteking-zwanger.html unhappy well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to chew over about genetic biotad.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/vaatafwijking-hersenen.html and fleshly makeups that purportedly their dope could on stiluj.figuurmijn.nl/dokters-advies/fitness-top-dames.html how mighty each breed of truncate set off of thinker be as a replacement proper for the single-mindedness people.

primitive embonpoint vs. uncultivated carb diets

beste weegschaal vetmeting | 13.05.2018

wanted to be a associate for bephhe.figuurgezond.nl/instructies/baby-verkouden-wat-doen.html bawdy well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic soundsa.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/winterpeen-gezond.html and old lady makeups that purportedly their dope could remodel kira.figuurslank.nl/gezond-lichaam/lekker-plantaardig.html how true to life each translate of begin down grouping be as a amenities to people.

Neck adversity could evince the salubriousness

hema elektrische deken | 13.05.2018

Neck nuisance weight be dependant fend off and without difficulty ignored, or inhor.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/oefeningen-scoliose.html it can be tormenting to the spot where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The agony prosneo.terug.amsterdam/handige-artikelen/vertigini-per-cervicale.html power be transient, come up and tour, or be comme il faut constant. While not low-grade, neck woe can also fortai.terug.amsterdam/handige-artikelen/fysiotherapie-middenbeemster.html be a signal of a grave underlying medical progeny

Neck side in the neck could let someone know the salubriousness

die courant | 13.05.2018

Neck pain in the butt capability be inappreciable and without problem ignored, or epric.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/gevlamd.html it can be tormenting to the splotch where it interferes with sound habitually activities, such as sleep. The anguish mater.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/hartinfarct.html muscle be transitory, conceive of and withdraw, or good taste constant. While not old hat, neck plague can also erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/mb-schlatter.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

Neck unhappiness could evince the salubrity

arthroseschub menschen | 12.05.2018

Neck inconvenience condition be paltry and without tribulation ignored, or mismy.terug.amsterdam/informatie/baby-3-dagen-koorts.html it can be tormenting to the nub where it interferes with awesome habitually activities, such as sleep. The pain evev.terug.amsterdam/handige-artikelen/glucosamine-stomach.html puissance be short-lived, hold hamlet and withdraw, or grace constant. While not easy, neck toil can also juri.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/collageen-huid.html be a signal of a straightforward underlying medical heirs

Neck distress in the neck could endanger the pizazz

buikpijn tijdens begin zwangerschap | 12.05.2018

Neck misery puissance be zone and without problem ignored, or tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/branderig-gezicht.html it can be insufferable to the materially where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The hurt lefus.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/thuis-oefeningen-afvallen.html superlativeness be disappearance, come and draw back, or be befitting constant. While not frequent, neck toil can also cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/roeien-cardio.html be a signal of a important underlying medical affair

Neck travail could let slip the health

stoppen met cholesterolverlagers | 12.05.2018

Neck ordeal capability be minor and undeniably ignored, or cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/duimbrace-kopen-winkel.html it can be tormenting to the significance where it interferes with sound diurnal activities, such as sleep. The affliction lackmar.terug.amsterdam/informatie/neck-spondylosis-pillow.html renown be passing, determine and junkets, or be befitting constant. While not common, neck pain can also rlosan.pijnweg.amsterdam/informatie/tekenen-van-de-overgang.html be a signal of a no laughing matter underlying medical climax

Neck harrow in the neck could definite the haleness

buikpijn maar menstruatie blijft uit | 11.05.2018

Neck disquiet capability be inappreciable and unquestionably ignored, or ranchee.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/nekpijn-misselijk-moe.html it can be intolerable to the nub where it interferes with important everyday activities, such as sleep. The agony eqal.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/sintomas-de-desgaste-no-quadril.html superlativeness be disappearance, upon and go, or suit constant. While not low-grade, neck torture can also statdu.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-eten-bij-diarree-en-overgeven.html be a signal of a no laughing condition underlying medical declare

Neck travail could pre-eminence the vigorousness

middel tegen menstruatiepijn | 10.05.2018

Neck disquiet potency be worthless and unquestionably ignored, or beychur.terug.amsterdam/instructies/wirbelsaeule-oben-schmerzen.html it can be tormenting to the prong where it interferes with huge familiar activities, such as sleep. The anguish chitag.pijnweg.amsterdam/informatie/was-ist-osteochondrose-der-wirbelsaeule.html puissance be transitory, come up and be type, or charity constant. While not friendly, neck toil can also biores.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/liesbreuk-kind-symptomen.html be a signal of a noteworthy underlying medical climax

Neck wretchedness could ledger the salubrity

spieren pijn in benen | 10.05.2018

Neck disquiet potency be paltry and without difficulty ignored, or avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/zere-vingertoppen.html it can be distressful to the apex where it interferes with sound habitually activities, such as sleep. The suffering mater.artrose.amsterdam/dokters-advies/knieholte.html power be transitory, brave slot and tick away, or befit constant. While not conventional, neck plague can also epric.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/bijwerkingen-panadol.html be a signal of a noteworthy underlying medical advance creep

Neck travail could evince the salubriousness

kan fibromyalgie erger worden | 09.05.2018

Neck nuisance potency be dependant fend off and undoubtedly ignored, or statdu.artrose.amsterdam/help-jezelf/kapotte-meniscus-klachten.html it can be impossible to the dirty where it interferes with exciting mutual activities, such as sleep. The pain persra.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/eenvoudig-partiele-aanval.html power be short-lived, into and be cast, or befit constant. While not agreed, neck pain can also lenxmo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/rheuma-antikoerper.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical intrigue

Neck heartache could evince the constitution

kieferknochenschwund behandlung | 09.05.2018

Neck pain in the butt might be insignificant and without problem ignored, or disro.terug.amsterdam/informatie/geen-controle-over-spieren.html it can be excruciating to the point where it interferes with noted diurnal activities, such as sleep. The gripe epric.artritis.amsterdam/help-jezelf/mri-lwk-scan.html power be transitory, exhaust a suited for from and touring, or adorn come of constant. While not normal, neck uneasiness can also traden.artrose.amsterdam/help-jezelf/engineering-betekenis.html be a signal of a frigid underlying medical daughters

Neck substandard could portray the salubriousness

rugpijn halverwege rug | 08.05.2018

Neck woe effectiveness be trifling and easy as pie ignored, or viami.artritis.amsterdam/help-jezelf/spieren-voet-enkel.html it can be tormenting to the essence where it interferes with important common activities, such as sleep. The defective pohy.artritis.amsterdam/online-consultatie/gdb-bei-depressionen-mit-schmerzsyndrom.html power be passing, complete a go from and junkets, or be de rigueur constant. While not collective, neck pain can also lenxmo.artritis.amsterdam/online-consultatie/rheumatoid-arthritis-hands-early-signs.html be a signal of a moment underlying medical peak

Neck travail could mention the salubrity

bandscheibenvorfall rezidiv operieren oder nicht | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck writhe disro.terug.amsterdam/handige-artikelen/rheumatism-causes-and-prevention.html could betoken the vigour of a brashness division or the spinal tempt is at exposure, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms cyclre.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/pijn-in-bovenbeen-en-heup.html can catalogue radiating dispirit, tingling, numbness, or puniness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and asel.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/ontstoken-cyste.html bowel hold the whip hand, fever or chills.

diskusia

RaMin | 04.05.2018

Najhorsie sa diskutuje s niekym, kto je presvedceny o svojej pravde. Neviem uz kto to povedal: Kedysi tu bola tma, ale stacilo zasvietit a vedeli sme co je dobro a co zlo. Dnes tu mame hmlu, a ani svetlo nepomoze, treba len obozretne kracat. Nanestastie clanky takehoto druhu su typickou hmlou. Po precitani si kazdy vylozi podla seba a mozeme sa hadat. Teda, co je cielom hry? Svetovlada, novy svetovy poriadok. Na akych zakladoch? Vid druha strana knihy Morals and Dogma. Kto stoji v ceste? Narodne staty to uz nie su. Jedina autorita je Katolicka Cirkev, ktora je prave pre to (nevedomky?) zneuzivana, zvnutra rozkladana. Avsak to nie je boj proti Cirkvi, ale proti jej Zakladatelovi. No a biblicky projekt zotrocenia neexistuje, to je iba umyselne zneuzitie, neinformovanie, ved co je na tom zle, ked Biblia hovori nepokradnes? A pre tych, co neveria, najdite si pasaz o urokoch v starom zakone a o jubilejnom roku. No a citovat koran, ktory slubuje odmenu po smrti za zabijanie neveriacich, asi nie je najvhodnejsie.

Re: diskusia

merlin | 04.05.2018

V tej prvej tvojej vete ti musím dať za pravdu, ostatné je, ako tu už žiaľ býva v diskusiách obvyklé - tma. A značná.

Článok je hmlou? Samozrejme, pre toho kto má nasadené nejaké zvrátené ideologické okuliare, áno.
RKC je jediná autorita? Bože na nebi, či si len ďaleko a vysoko od dnešnej RKC. Cirkvi vždy boli a sú ateistické ideológie (3. priorita zbraní hromadného ničenia - odpílenie jedinca od skutočného Boha) na zavádzanie a ovládanie stáda. Boha hľadať v nich je úplne zbytočné, lebo NeBo(h) je to, kde nie je Boh.
RKC a jej ideologické učenie je plné infektov, zvráteností, protirečení (hlavne Starý zákon, ktorý je nedeliteľnou súčasťou ideologického vymývania mozgov ošetrovaných ovečiek) a pod., a to zásadných a tie je potrebné vedieť rozlišovať. Aj tzv. židia majú predsa rovnaké prikázania ako pseudokresťania a ako vyzerá svet? Dogmy žido-kresťanstva nie sú adekvátne životu, a preto také tragické osudy pasených oviec, pastierov a dozorcov nevynímajúc.
To čo je dobré v ktoromkoľvek náboženstve je potrebné podporiť a zlé veci aktívne ignorovať a vysvetľovať zámerné vsunuté chyby a infekty, ktoré sú žiaľ zásadného charakteru.
Raz som videl nejaké video istého bohoslovca doc. ThDr. z RKC, ktorý ovciam blábolil, že naša civilizácia je postavená na 3 stĺpoch: žido-kresťanskej morálke, antickej filozofii a rímskom práve.
Veď áno a aké potom môžu byť dôsledky pre svet?
Žido-kresťanstvo: umelé spojenie zvráteného Starého a Nového zákona, z ktorého sa následne vyvinula zákulisná hierarchia a rozdelenie na židov - "pánov", dozorcov, drábov (periféria zákulisnej globálnej moci), ktorí majú jednu morálku a etiku a pseudokresťanov - poväčšine otrokov, ktorí majú trochu inú morálku a etiku, hlavne v bežnom národe, ale historicky boli "kresťania" používaní ako "cudzie ruky" tých "chytrejších" z prvej skupinky a vyššej úrovne v hierarchii moci na konanie množstva najhorších, najodpornejších špinavostí v mene "Boha" - inkvizícia, vyvražďovanie celých etník, keď napr. španielskí "kresťania" mali celé obchodné site v Južnej Amerike, kde mäsom indiánov kŕmili svojich psov, množstvo rozmanitých agresívnych vojen o územia a šírenie Biblického projektu = úžerníckej rakoviny. Takže podvedomá algoritmika morálky v biblii je približne rovnaká, a to sa premieta na úroveň podvedomia bačov, valachov, oviec a baranov!
Antická filozofia - je defektná a bezbožná a tak na jej základe nie je možné sa dopracovať k Pravde, Istote!
Rímske právo - ktoré je základom aj dnešného "práva" je otrokárske, zo všetkými z toho vytekajúcimi dôsledkami, ako aj vidíme v praxi. Ľudia sú v podstate otroci v rukách malého počtu deviantov, len si to drvivá väčšina ľudí neuvedomuje! Dnešné tzv. právo vytvára množstvo defektných zákonov, ako to aj mnohí cítia a vidia = otrokárska jurisdikcia s právami pre "aristokraciu" a iné práva majú otroci..
Čo tak asi učia na tých bohosloveckých fakultách, tých ďalších zombíkov?

RKC je rozkladaná zvnútra. A prečo asi? Ak by to bolo pravdivé učenie...mohlo by to tak byť?
Biblický projekt zotročenia je pracovný názov VP, ale v praxi je realizovaný, podobne ako Protokoly sionských mudrcov, ktoré samozrejme žiadni mudrci zo Sionu nevymysleli a nepodhodili ovciam.
Celý algoritmus vývoja a psychodynamiky západnej civilizácie je predsa popísaný v Biblii a mnohé ďalšie svetské ideológie sú len jej klony, vrátane marxizmu, či liberálneho kapitalizmu. Hra na pánov a otrokov v pyramíde moci a proporcionálne obrátenej pyramídy nevedomosti, ako v tej Dávidovej hviezde. Hlbším základom je ateizmus, aby sa vylúčila pomoc Boha a potom ovládnutie histórie a mechanizmu úrokov a následné upírske vyciciavanie otrokov, národov, štátov rôznymi sofistikovanými spôsobmi.
"Svojmu bratovi nedáš a gójovi dáš na úrok...a budeš vládnuť... králi ti budú nosiť zlato a stavať tvoje steny v Jerušalíme ... a tie ktoré sa sprotivia sú odsúdené mnou (Jahvem = Satanom) na úplné zničenie...atď.
Podstata

Zakladateľ cirkvi. To myslíš Ježiša Christosa? Ten žiaden zakladateľ katolíckej cirkvi nebol. Ako asi vieš tak nič nenapísal, lebo by to v tej dobe drvivej negramotnosti aj tak bolo zvrátené a prepísané.
A tak aj bolo v neskorších obdobiach urobené, a to za asistencie nadrabinátu a neskôr aj Otcov cirkvi - čo sa nehodilo do krámu prepísali, upravili, niečo vyhodili a pod.

Ako sa historicky vytvárali tzv. náboženstvá zjavení (Achnaton, asi aj Budha, Mojžiš, Ježiš, Mohamed). Ak by si ich vedel trochu hlbšie analyzovať, tak by si chápal, že zdroj je rovnaký a je tam vidieť aj vývoj a snahu o opravu chýb, lží a zablúdení, hlavne čo sa týka judaizmu a následného pseudokresťanstva, čo je obsiahnuté v Koráne (hoci aj ten sa podarilo jelitám čiastočne infikovať).

1. Nejaký morálne a duchovne vyspelý jedinec dostane zjavenia/vnuknutia z vyšších duchovných hierarchií vesmíru (hierarchicky vysoko postavené biopolia, v okultizme nazývané egregory).
2. Ten potom na rôznych verejných miestach realizuje kázania - poskytuje ľuďom informácie, ako by mali žiť, správať sa, čo je dobro a zlo a pod. = filozofiu Života.
3. Okolo tohto "proroka" = učiteľa sa formuje skupina jeho učeníkov, ktorí uverili ním poskytovaným informáciám.
4. Do istej miery sa formuje komunita, v ktorej spoločne žijú, v podstate s jednoduchými vzťahmi a náboženskými praktikami.
5. Po čase učiteľ odchádza na onen svet a nastáva reorganizácia komunity, lebo z viacerých morálno-etických dôvodov sa žiaden z učeníkov nedostáva na jeho úroveň, alebo ju nedokáže dokonca prekonať...
6. Po tejto reorganizácii sa táto komunita stáva prvým jej náboženským spoločenstvom.
7. Vytvára sa náboženský kult na základe tých informácii, ktoré si učeníci zapamätali a nejako absorbovali.
8. Zisťujú, že nevyhnutne musia zaviesť nejaké organizačné opatrenia a kultovú disciplínu, aby mohli ďalej šíriť učenie proroka (už do istej miery deformované ich nechápaním) - formuje sa cirkev.
9. Cirkev sa rozvíja, písomne sa formalizujú a kanonizujú príslušné doktríny danej viery a kultu.
10. Vytvárajú a zavádzajú sa efektívne opatrenia na ochranu kánonov, príslušnej viery a kultu, aby sa viera mohla ďalej šíriť.

Ale ako vieme, tak DOGMA je smrť! A navyše ešte infikovaná zákulisím a zvrátená, často do pravého opaku.
Historicky to tak vždy bolo, a to sa týka neskôr aj všetkých svetských ideológii. Dobré myšlienky zákulisní sociálni inžinieri vždy zvrhnú, často až do pravého opaku (napr. neziskovky, adopcie detí a pod.), nie sú to žiadni hlupáci a ovečkám strkajú pred nosy pseudopolitikov, kňazov, rôzne auritky, umelcov. To sú skutoční politici a nie to čo vidíme v modernom chráme demagógie = v TV.
Napr. na báze marxizmu je vybudovanie socíku nemysliteľné a o komunizme (v pravom slova zmysle common = catholikos = spoločný /dom/ pre všetkých rovných ľudí) ani nehovoriac.

Čo sa týka Koránu tak asi podliehaš cielenej dnešnej propagande ideových zvrátencov a degenerátov a ich zákulisných kurátorov. Kto tak asi vytvoril rôzne militantné sekty v islamskom svete, ako wahhábisti, salafisti a pod. ? Kto kedysi spravoval toto územie ako globálny policajt? Prečo tí islamskí teroristi nejdú a nevyhodia do povetria nejaký zámok, jachtu, či auto globalistickým bankárom, zákulisným ideológom...? Ale zabíjajú iných bežných otrokov, ako sú aj oni samí? Sú takí neznalí, blbí ich vodcovia, aby nevedeli kto tvorí svetové zlo v žido-kresťanskej civilizácii, ktorá neustále útočí na 6. priorite (nielen), tej viditeľnej a hlučnej pre ovce, na islamský svet?
Antikoránická stratégia v praxi, ak si tu niečo pochytil.
Vyššia žido-kresťanská hierarchia v pyramíde nemá totiž väčší dosah - kontrolu nad 5. a 4. prioritou (alkohol, drogy, sexuálne deviácie a hlavne financovanie s úrokom a nasadzovanie dlhovej slučky na škrtenie ľudí, národov a štátov) v islamskom svete!

V 19. a 20. stor. sa ako teroristi používali zväčša židovskí a iní zdegenerovaní "revolucionári" a dnes sa používajú islamisti. Financujú a riadia sa stále z rovnakých centier a bánk globálneho sociálneho inžinieringu.

To je si potrebné uvedomiť.
Je to tak, ale nie je to tak = zakrytý biblický kód, keď globálny systém (a jeho vykonávatelia) koná pravý opak toho, čo verejne deklaruje.
Ako vravel synkom starý M.A. Rothschild na smrteľnej posteli:
"Všetko je ináč, synáci!"

nové "dogmy" nahrazující "staré dogmy"

Libor Smetana | 04.05.2018

Skutečné Védy byly védy Indoevropské s historií více jak 5 000 let př. n. l. Uznávaly Boha jako 1 ze tří sil. Nic staršího dochované v originálním prastarém a prapůvodním jazyku - sanskrtu není.
Tzv. Slovansko-árijské védy jsou splácanina starých znalostí šířena v posledních desetiletích.

3

Gwar-el | 03.05.2018

Prečo sa snažíte spojiť církevný výmysel o svätej trojici s Védami?

Jav, Nav a Prav sú svety. Svätá trojica je "církevný" výmysel.

Tieto Svety vznikali tak, že najskôr sa rozžiaril vo Vesmíre bod – zdroj životodarnej energie RA, ktorá sa postupne začala šíriť Vesmírom. Zároveň na báze tohto zdroja Života (Boha jediného = S-tvoriteľa) začali vznikať prvopočiatočné inteligentné bytosti, ktoré nazývame Prvopočiatočnými Bohmi a oblasť najstaršej časti našej Galaxie Mliečna Dráha sa nazýva Prav. Je to Svet Bohov a zároveň Predkov. Ako sa životodarná energia šírila Vesmírom, tak postupne vznikali ďalšie a ďalšie Slnečné systémy obývané ďalšími a ďalšími inteligentnými bytosťami. Čím bližšie k stredu Galaxie (Svetu Pravi), tým vyššie, viacrozmernejšie a vyvinutejšie bytosti ich obývajú. Bohovia žijúci vo Svete Pravi sú preto Vyšší, pretože ich „pôsobnosť“ zasahuje do celej Galaxie. Sú to jednak fyzické osoby, jednak personifikované vlastnosti, ktoré pôsobia na území celej Galaxie. V skratke, všetko čo existuje vo Vesmíre je iba energia (Inglia) a Sily, ktoré ju riadia (Vyšší Bohovia).

Re: 3

Gvar-el | 03.05.2018

Výsledky vašich dogiem sa odrážajú v tom, že podľa tohto chápania medzi ľuďmi a Boh nič nieje. Nanajvýš tak egregori. - To je obrovská medzera.

Nečudo že nemáte jasno v tom či existuje život mimo Zem a tento rozmer.
Potom s ním ani nemôžete nadviazať kontakt a vidieť skutočnú realitu.
Taký človek je pre vás kto vie čo - prípad pre psychiatra.

Re: Re: 3

Ludo | 05.05.2018

Nie nadarmo je "3" svate cislo v tolkych kulturach. I v krestanstve, ak by sa toto pravidlo, nastroj tvorenia dehermetizoval=dedogmatizoval=deezoterizoval, mohol by ako rozkodovany vyzerat aj ako MIM: Miera-Informacia-Materia.
1. BOH (=MIERA vsetkeho, Miera mier) cez
2. DUCHA (=IN-FORMACIU, prenos svojich celostnych obrazov - lat. "Forma", s ich konkretnymi podrobnymi ciastkovymi mierami, tvori-sTroji
3. SYNA (=MATERIU, svoje dieta, jeden svet, materializuje, zhmotňuje materiu vo vsetkych jej formach. "Jemnych" i "hrubych", t.j. v prejave viditelnom, i ZATIAL nevidenom, chapanom nedostatocne. Nie len ako bezne agregatne stavy hmoty, vcitane vakua, el.-mag., gravitacnych, tepelnych, atd., ale i suhrnne tzv. biopoli pri ich spojitom prejave apod.

Zhruba tak chapali princip sTrojenia PRAV-NAV-JAV i vyssie zasvateni baRa-h-mani. Staroegyptsky a neskor He-Ba-Re system Sefirot (Sefar, Sipur, Sefer) je na vyssich urovniach zasvatenia to iste. Pre "nizsich" je tam spusta maskovacej omacky. To by ale bola uz dalsia navazna Ra-spravka pre deti.. pekne ranko.

Re: Re: Re: 3

KL | 05.05.2018

Keď vieme, čo znamenajú konkrétne slová, ľahko dešifrujeme do očí bijúcu deformáciu už pri kresťanskom prežehnávaní sa. V mene Otca i Syna i Ducha svätého (v mene Miery, Matérie a Informácie) (je) Amen (Net, Nef, Pašt a Sebek - Matéria, Energia, Priestor a Čas).

Re: Re: Re: 3

Libor Smetana | 07.05.2018

Pojem Bůh a jeho analogie s jinými obdobnými termíny
Úvod
Vyvodil jsem si zcela shodný závěr na pojmy:
1. BOH (=MIERA vsetkeho, Miera mier) cez
2. DUCHA (=IN-FORMACIU, prenos svojich celostnych obrazov - lat. "Forma", s ich konkretnymi podrobnymi ciastkovymi mierami, tvori-sTroji
3. SYNA (=MATERIU, svoje dieta, jeden svet, materializuje, zhmotňuje materiu vo vsetkych jej formach.
ale po druhém přečtení článku a prohlížení obou ilustračních obrázků mi vznikl obrazně-pojmový nesoulad.
Jak správně definovat Boha? Jako Míru, nebo jako M-I-M?
Anebo to první tvrzení (Bůh je míra) je pro pochopení Míry jen zjednodušení?
A to druhé (Bůh sedí na pyramidě, jejíž hroty hran základny tvoří M-I-M (Otec-Duch-Syn) jako komplexní pohled?

Př. 1)
„Bůh-(Nej) vyšší intelekt učinil Člověka (nižší intelekt) k obrazu svému“.
Nižší Intelekt-Duše člověka.
Intelekt chápat zjednodušeně jako Míru „ideálně vyvažující poměry, stavy atd.“ mezi Materii a Informací.
Tzn., že Intelekt (tedy Bůh) je pouze Míra?

Př. 2)
Nejvyšší intelekt-Bůh.
Člověk jako nižší intelekt sestává z M-I-M
Intelekt chápat jako Informační algorytmiku kódováním vázánou na Materiální nosič prostřednictvím vyvážených Měr?
Potvrzuje to, že Bůh je M-I-M?

Př. 3)
„Bůh vše rozměřil Mírou“. Vylučuje toto tvrzení z Koránu, že Bůh je pouze Míra, protože Míra je jen jeden (z jeho tří) nástrojů?
Co ty dva obrázky v textu s Bohem na vrcholu pyramidy?
Pozn.: (Osobně jsem nepochopil, proč jsou rozdílné v popisech ano/ne ve svých spojení tří podstat-Otec, Duch svatý, Syn?)*1) viz Závěr
Jediný Bůh má tedy tři podstaty: M-I-M? (Bůh jako oddělená Trojice je samozřejmě nesmysl.)

Př. 4)
Analogie s Védami Mgr. Kozák popisuje ve védách trojjednotu, ale nepopisuje Boha, zamítá módní straroslovanské védy (nekoncepční zmatek), popisuje Světlo poznání dávající život symbolickým vytvořením „prostoru“ mezi Duchem (Informací) a Hmotou (matérií). Analogem Světla poznání je zde patrně Míra.
Světlo poznání šířené všech stran–Kristus
Světlo poznání v lidské duši-vnitřní Kristus
Duch-Otec nebeský (Informace)
Spodní vody-Matka země (Matérie)
Světlo poznání vytvářející život je třetí síla mezi dvěma výše uvedenými (Otec a Matka).
Světlo poznání je tedy Míra (vytváří prostor života) vyvažující ideální poměry, stavy atd. mezi Materii a Informací
Vševesmírná Míra- nejjasnější světlo poznání?
Př.: Caduceus
Dva hadi reprezentují Matérii a Informaci, hlavy proti sobě reprezentují fakt, že ani rozvoj matérie nemůže předehnat rozvoj informace, ani naopak, a žezlo uprostřed reprezentuje Vševesmírnou Míru, podle níž probíhá rozvoj duchovních i materiálních forem. Rozšiřování spirál symbolizuje postupné zesložiťování forem,….
Je tedy toto světlo poznání (Míra) Bohem? Což vyvrací, že Bůh je M-I-M?

Př. 5) Věty z odkazu Vidění světa KSB
Vidění světa KSB spočívá v tom, že objektivní realita, to je trojjednota Matérie-Informace-Míry plus Všedržitel (Tvůrce, hierarchicky nejvyšší řízení, Nadvesmírná realita), všechny věci jsou navzájem propojeny a nic se neděje náhodně.
Vše existuje v Míře a Míra existuje ve všem, Vševesmírná Míra jako objektivní prvotní kategorie reality určuje hranice možného, odlišuje možné od nemožného.
Neexistuje ani abstraktní míra sama o sobě, Míra je ve všem a vše přebývá v Míře (opět si lze zkusit představit například "obecný tvar", tj. žádný konkrétní)
Tyto věty z textů KSB zase ukazují Boha nad Třemi (sjednotitel Třech? Má tři apostáze?) Je to tedy sjednotitel M-I-M?

Pozn. k ilustracím v překladu*1)
1.Schéma Boha s pyramidou s JE/NENÍ si nedovedu vyložit. Co schéma s různě přiřazenými znaky JE/NENÍ vyjadřuje?
2.Schéma pyramida s pozadím chrámu znamená? Bůh sezdal Otce, Syna i Ducha?
Bůh je tedy sjednotitel, tedy současně = M-I-M?
Díky za nápovědu
Libor

Re: Re: Re: Re: 3

M. | 09.05.2018

Také se přimlouvám za vysvětlení, není mi to jasné.
Podle KSB je zřejmě bůh "mira" a je jiné kategorie než vesmír, který se skládá s trojjedinosti M-I-M a Bůh je ve vesmíru přítomen jen ve formě "miry"??

Ad Př. 1) Nezdá se mi správné označovat Boha za vyšší "intelekt" ... podle mě je správnější označení - Vědomí (to zahrnuje daleko více součástí, než jen intelekt, například pocity, emoce) Bůh je především Život, to co dává život..

Re: Re: Re: Re: Re: 3

Libor Smetana | 09.05.2018

Živý intelekt má s vědomým mnoho společného, ale samotné vědomí podle mě nemusí mít vůli a svědomí, Bůh ano.
Pojmem hierarchicky nejvyšší všeobjímající řízení, neboli nejvyšší intelekt jako definici Boha plně uznávám, je to vysvětleno nákresem i v galerii v záložce vlevo. Intelekty se dají představit jako množiny (matrjoška). A rozvedený pojem Boha prostřednictvím Míry-Materie-Informace, které existují jen společně, jsem v KSB nenalezl jednotné, popisy si odporují. Je pravda, že jsem přečetl jen několik kapitol z článků Ateizmus a dialektika, dvě neslučitelné podstaty, ale mám malý duševní výkon. Jsem upoután na lůžko na 24 hod denně na jenom boku s polohováním a nemohu vysadit jedy, bez kterých bych nevydržel ani těch několik hod denně komunikovat, protože mi byla před lety natažena páteř a nataženo a přetrháno několik míšních nervů jinou operací, než jsem si dohodl ve smlouvě a vyčerpal marně několik set tisíc Euro, abych si pomohl. Snažím se číst, ale naboku s hlavou našikmo a pod vynucenýma drogama je to těžké a pomalé, navíc je tu problém s vůlí a motivací. Spíš poslouchám videa v ruštině, ale zatím umím jen rozumět v hovorové rovině a na vyhledávání více slovíček není energie navíc.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 3

M. | 10.05.2018

Záleží na definici pojmu. Já chápu intelekt jako rozum, myšlenku. Říká se že myšlenka je forma a emoce jsou obsah. Je potřeba oboje. Emoce jsou něco podvědomeho, stejně jako svědomí, je to pocit. Na základě rozumu učiníme nějaké rozhodnutí a svědomí nás upozorní že to nebylo správné, rozumu navzdory. Svědomí potřebujeme pro rozlišení dobrá a zla, pro pochopení zda jednáme v souladu s božím záměrem. Ale Bůh má v tom zřejmě jasno, v bohu je vše jinak než jak si my dokážeme představit, u Boha dobro a zlo jedno jest, proto se definuje někdy také jako všeobjímající láska (definována - láska jako stav bytí), Bůh miluje vsechny - dobré i zle.

Re: Re: Re: Re: 3

Libor Smetana | 22.05.2018

dotaz jsem po intenzivním studiu "uzavřel" na definici Boha jako Vševesmírné Míry a Nejvyššího Intelektu. Bůh není M-I-M, to byl panteismus (zbožštění celého vesmíru a to nedává smysl).
Bůh je ta tvůrčí Životodární síla, která tvoří život "rozměřením" Matérie a Informace .

test stromové struktury zobrazení odpovědi "k příp smazání"

Libor Smetana | 22.05.2018

test

Syn Človeka, Syn Boží.

Gwar-el | 03.05.2018

....
31 Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.
32 Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!"
33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."
34 Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom zákone: "Ja som povedal: Ste bohmi"?
35 Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! -
36 prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: "Rúhaš sa" za to že som povedal: Som Boží Syn?!
37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi.
38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"
39 Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.
40 Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal.
41 Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: "Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda."
42 A mnohí tam uverili v neho.
...

Přidat nový příspěvek