Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

3.5.2018

předchozí část

 

3.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky

V kánonu Nového zákona není ani jedna epizoda, kterou by bylo možné si vyložit v tom smyslu, že je vyjádřením nějakých dogmatických neshod mezi Kristem a apoštoly na straně jedné a židy a rabinátem na straně druhé.

Na otázku ohledně prvního přikázání Ježíš dává přímou odpověď: «…Hospodin, Bůh NÁŠ (vyčlenili jsme v citaci: ve vztahu k Bohu Ježíš sám sebe řadí mezi lidi), jest jediný pán» (Marek, 12:29). Ten, který se ptá, souhlasí s Kristem: «…jest jediný Bůh a není jiného kromě Něho», a Ježíš, který vidí do duše svému spolubesedníkovi (neboť cizí duše pro něj není tajemstvím jako pro většinu lidí), mu odpovídá: «…Nejsi daleko od Božího království...» (Marek, 12: 32 a 34). Analogická epizoda je popsána u Lukáše – hl. 10:25-37.

V těchto epizodách je vyjádřena jednota dogmatických názorů Krista a jakéhosi zákoníka (rabína), přestože otázka zákoníka vytvořila situaci, ve které by bylo na místě odhalit „vrchol Zjevení“ – dogma o Trojici – aby bylo nezvratné: vždyť jestliže se Bůh něco rozhodnul sdělit lidem, tak nikdo Jeho vyslance zastavit nedokáže. Korán, súra 35:2: «Cokoliv Bůh otevře lidem z milosti Své, to nikdo jim nemůže zadržet, však cokoliv On zadrží, to nikdo nemůže poslat kromě Něho. A On mocný je i moudrý!»

A jak je zřejmé z textu Skutků apoštolů, tak ani po odchodu Ježíše Krista na onen svět, nevznikly mezi židy a apoštoly žádné dogmatické neshody. Skutky vyprávějí: «Ale Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží."» (Skutky apoštolské, 7:55,56). Bylo to řečeno před Štěpánovou vraždou ve chvíli, kdy byl naplněn Svatým Duchem, přesto však neřekl nic ve smyslu: «vidím svatou Trojici». Stejně tak Pavel mluví v sanhedrinu «…já jsem farizeus, syn farizeův…» (Skutky apoštolské, 23:6), a farizeové byli zastánci dogmaticky přísného jednobožství. A v Prvním listě Korintským (8:4) Pavel píše: «… modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, a že jest jen jeden Bůh.» Petr také neinformuje židy o dogmatu „Trojice“, ale o tom, že «…toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Kristem.» (Skutky apoštolské, 2:36), tedy jinými slovy, že Ježíš obětovaný Bohem je Mesiáš, který skutečně přišel, ale byl židy odvrhnut kvůli jejich zkaženosti a omezenectví, takže jim nezbývá než se kát, aby se nestali odpadlíky od náboženství Boha Pravého. A otázka uznání nebo neuznání Ježíše Kristem Božím, Mesiášem, je to jediné, co ve víře odděluje apoštoly a první křesťany židovského původu od jejich bývalých souvěrců.

Jediné místo v Novém zákoně, kde je téměř přímo vyhlášeno dogma o „Trojici“ je v pravoslavné synodální Bibli: «To je Ježíš Kristus, který přišel skrze vodu a krev a Ducha, ne pouze skrze vodu, ale skrze vodu a krev a Duch o Něm vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. Neboť tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a podstata těch tří jest jediná (vyčlenili jsme kurzívou v citaci).» (První list Janův, 5:6,7). Verš 5:7 v jiných vydáních chybí: není v Ostrožské Bibli1, která byla vydána v roce 1581, a přepsána (jak nás přesvědčují) z rukopisu Bible datované do dob Vladimira – křtitele Rusi; a není ani v západních vydáních Nového zákona, jež jsou u nás k dispozici, a konkrétně v Nové americké kanonické (standardní) Bibli (1960) a v jejích následných reedicích.

Ale navzdory všemu, co řekl přímo Kristus i apoštolové, je dogma o „Trojici“ historickou realitou stavící křesťanské církve a většinu jejich sekt proti přísné dogmatice jednobožství historicky reálného judaismu a islámu křesťanské éry. No, a jestliže se na to podíváme z hlediska globální politiky, tak je toto dogma jedním z prostředků realizace principu „rozděl a panuj“.

Církve z doby po Nicejském koncilu mají neustále potíže, když se svým věřícím snaží vysvětlit dogma o „Trojici“. Například profesor teolog V. N. Losskij ve své práci Náčrt mystické teologie (ve sborníku společně s jeho prací Dogmatická teologie, Moskva, 1991, doporučeno k publikaci Moskevským patriarchou, str. 35, 36) píše:

«Nepoznatelnost (z kontextu Boha) neznamená agnosticismus nebo zřeknutí se jeho poznávání. Nicméně takové poznání vždy probíhá cestou, jejímž hlavním cílem není znalost, ale splynutí s Bohem, zbožštění. Neboť se vůbec nejedná o abstraktní bohosloví operující pojmy, ale o bohosloví hloubavé, vyzdvihující rozum do reálností „rozum převyšujících“. Proto v církevních dogmatech náš úsudek často vidí antinomie2, které jsou tím neřešitelnější, čím je tajemství, jež vyjadřují, vznešenější. Úkol tedy nespočívá v odstranění dogmatu, ale v proměně našeho rozumu (v citaci jsme vyčlenili kurzívou), abychom se dokázali povznést do Bohem otevírající se reality, vystoupat až k Němu a ve větší či menší míře s Ním splynout. Vrcholem Zjevení je dogma o Svaté Trojici, dogma „z větší části“ antinomické.»

V ruském jazyce zdomácněl idiom «антимонии разводить»3, ve kterém je významná ta skutečnost, že lidé v jeho kořenu prohodili pořadí písmen M a N a ze slova „antinomie“ tak udělali slovo „anti-MONIE“. Přestože asi mužici, kteří toto slovo převzali od „inteligence“, do řecko-ruského slovníku nenahlíželi, tak idiom charakterizující smysl ubíjející oblouzení mysli navíc ještě symbolicky získal další vedlejší a daleko hlubší význam (anti = proti) + (MONO = jeden, jediný); to znamená boj proti Jedinému.

Protivení se Bohu je příznačné pro idealistický ateismus v judaismu a křesťanství. Aniž by to hlásali, tak úplně stejně předpokládají, že člověk byl stvořen Bohem a rodí se v „nebohulibé podobě“. Proto také Judaismus předepisuje, aby osmý den byla provedena obřízka a člověk tak nabyl své „bohulibé“ podoby. V důsledku této obřízky dochází k narušení normální fyziologie mužského organismu a především jeho nervového systému: struktury mozku jsou od prvních dnů života dítěte přetíženy zpracováváním informací přicházejících z receptorů žaludu penisu (nemluvě o tom, že následky bolestivého šoku v psychice přetrvávají po celý život). V normální fyziologii jsou taková sepnutí (komutace) – „receptory jsou multifunkčními strukturami mozku“ – pouze krátkodobými a zřídkavými epizodami ve vztahu k době trvání života, a netvoří stálý informační šum, na jehož pozadí je potom mozek nucen zpracovávat informace.

Apokryf Evangelium podle Tomáše zprostředkovává besedu učedníků a Ježíše o obřízce: (58.) «Učedníci se ho zeptali: "Prospívá obřízka, nebo ne?" A on odpověděl jim: "Kdyby to prospívalo, jejich otec by je v jejich matkách počal obřezané. (…)"»

Apoštol Petr, přestože se neodvolává na Tomáše ani na Krista, osvobodil první křesťany od obřezání předkožky, když se řídil znamením: «Bůh daroval Ducha Svatého neobřezaným» (Skutky apoštolské, 15:6, a dříve 10:44-47, 11:17). Tím, že první křesťany osvobodil od obřízky, Petr zamezil invazivnímu zásahu do normální fyziologie jejich nervového systému a uchránil tak v podstatě první křesťany před narušením jejich intelektu prostřednictvím poškození jejich normální fyziologie.

To vše je ilustrací k tomu, že ať už se V. N. Losskij do citovaného fragmentu snažil vložit jakýkoliv smysl, řekl pravdu: Úkol spočívá v proměně lidského rozumu. Režiséři a pánové tohoto úkolu jsou jedni a ti samí pohlaváři judaismu i historicky reálného křesťanství, kteří lidem především implicitním způsobem vnucují názor, že člověk byl stvořen a rodí se v „nebohulibé podobě“. Jestliže však apoštol Petr zamezil potlačení lidského rozumu prostřednictvím narušení fyziologie organismu obřízkou, tak po něm začali pánové a pohlaváři biblického projektu úkol potlačení a překroucení rozumu řešit rozvracením normální kultury myšlení tím způsobem, že do ní vkládali algoritmy produkující chyby, tj. začali algoritmicky rozvracet intelekt jako proces, řekneme-li to současným jazykem – „informačními technologiemi“, jejichž „vrcholem“ je právě dogma o „Trojici“: „1 = 3 v celém rozsahu jak 1, tak i 3“.

Dogma o „Trojici“ bylo lidem vnuceno, přestože je neslučitelné s tím, že:

  1. Ježíš přímo říká: «…Hospodin, Bůh náš jest jediný Pán» a souhlasí s odpovědí zákoníka: «…jest jediný Bůh a není jiného kromě Něho» (Marek, 12:29, 32);

  2. Ježíš přímo odmítá, aby se na něj obraceli «Mistře dobrý» slovy: «Proč mi říkáš „dobrý“? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.» (Lukáš, 18:18, 19), a tato slova přímo popírají Nicejské vyznání víry: (2.) «(…) pravý Bůh z pravého Boha»;

  3. Duch Svatý je přímo nazván „darem Božím“ (Skutky apoštolské, 10:45, 11:17, 18:19, 20), což popírá Nicejské vyznání víry (8.) «A v Ducha Svatého, Pána a Dárce života...».

 

Z textu Nového zákona je zřejmé, že za časů apoštolů mnozí neodolali pokušení a nechávali se zatáhnout do diskuzí o Bohu, do kterých je vtahovali především různí zasvěcení nebo jednoduše tlachalové: o Jeho podstatě, „vnitřní struktuře“ Boha, o vzájemném vztahu mezi Ním, stvořeným Všehomírem a lidmi. Tím, že se účastnili takových diskusí, aniž co věděli o Bohu a aniž by jim byla dána Zjevení Shora, z vlastní inciativy vršili jedny své domněnky na jiné výmysly, a zanášeli do Církve pojmy a názory vlastní tehdejšímu mnohobožství, které jim ulpěly v paměti i poté, kdy „přijali“ křesťanství, aniž by si ve svém vnitřním světě uvědoměle vytvořili nějaké světonázorové hranice: mezi mnohobožstvím, modlářstvím a Učením předaným Kristem a apoštoly. A to všechno – cizí Kristovu Učení – se usazovalo a hromadilo v křesťanství již od dob apoštolů. Pavel nepsal bezdůvodně: Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby se totiž vaše mysl nezkazila/nepoškodila (vyčlenili jsme v citaci) a neodvrátila se od jednoduchosti podle Krista4» (Druhý list Korintským, 11:3 a dále do 11:8).

Jak je vidět z uvedeného, tak apoštol Pavel i profesor „teolog“ V. N. Losskij píší o jednom a tom samém: o lidském rozumu.

Rozdíl je jenom v tom, že Pavel varuje lidi hledající Boha před nesprávnou funkcí rozumu; a církevní úředníci doporučující reedici prací hierarchy církevní vědy V. N. Losského radí proměnit rozum Bohem lidem daný tak, aby ho nedokázali používat. A přitom ani trochu nepochybují o zdravém rozumu samotného V. N. Losského, ani o svém vlastním, ani o zdravém rozumu hierarchie církví po celé jejich dějiny, přestože očividným popřením jejich zdravého rozumu je globální biosféricko-sociální krize, která je výsledkem pastýřské činnosti všech církví od doby konání Nicejském koncilu, jež si bez jakéhokoliv odůvodnění vybásnily „Trojjediného Boha“ (a nad tím, že je tato krize znamením proroka Jonáše jenže již v globálním měřítku, jak bylo slíbeno pokolení zlému a zpronevěřilému (Matouš, 16:4), se nezamýšlejí – viz kapitola 11.2.1).

V důsledku toho, že církve oslyšely varování apoštola Pavla, tak svou věroukou a dogmatikou v lidech přibíjí na kříž jejich duše, a od dětství mrzačí jejich rozum. Na rozdíl od judaismu produkujícího invalidy pravé hemisféry (procesního a obrazového myšlení) křesťanské církve produkují invalidy levé hemisféry (s neadekvátním asociativním a diskrétně-logickým myšlením), kteří jsou tím více postižení, čím neoblomněji jsou přesvědčeni, že 3 = 1, а 1 = 3.

Dokonce ani v kánonu novozákonních textů, které již prošly cenzurou a úpravami, není nic podobného slovním obratům současného křesťanství: «Sláva Svaté Jednobytné a Nerozdílné Trojici»; «Nadpodstatná (metaontologická), nadbožská a nade vším dobrem stojící Trojice!»; «Boží Trojice / trojjediný Bůh» apod.

Nic podobného tam není jednoduše proto, že podobné církevní výmysly se objevily až tehdy, kdy písemná tradice Nového zákona již získala stabilitu a nebylo možné ji znovu zredigovat a vložit Kristovi a apoštolům do úst takové slovní obraty, které by zněly příliš netypicky pro jejich dříve vyjadřované chápání světa: to by totiž proti takovým církevním redaktorům vyvolalo odpor věřících.

Chronologická posloupnost byla následující: Vše originální, napsané a nadiktované přímo apoštoly a evangelisty bylo sepsáno ke konci prvního století, a potom to již bylo pouze odstraňováno z církevní praxe těmi, komu to překáželo: takto „zmizelo“ i Evangelium míru Ježíše Krista. Anti-Křesťanstvo nepřipustilo, aby se stalo součástí kánonu Nového zákona. Pojem trojjediného Boha vzniknul na konci druhého století (Velký encyklopedický slovník, Moskva, Sovětská encyklopedie, 1987, str. 1358) a v podstatě byl do křesťanství vnesen z vnějšku.

Pojem mnoho-jedinosti nejvyššího boha, ztělesňujícího v sobě celý Všehomír je atributem védické kultury (viz třeba Bhagavadgíta, epizoda, kdy se Ardžunovi zjevil ve svém vesmírném těle nejvyšší Stvořitel Kršna (zpěv jedenáctý) a ilustrace k němu v publikacích vyznavačů Kršny). Takže křesťanské dogma o trojjedinosti boha v jeho jediném božství není v dějinách první.

«Starověký, ať je blahoslaveno Jeho Jméno, má tři Hlavy, které tvoří pouze jednu Hlavu; to také je to, co je nejvznešenějšího mezi vznešenými. A tak je Starověký, ať je blahoslaveno Jeho Jméno, znázorňován číslem tři, což jsou i všechny ostatní pochodně, které nás ozařují svými paprsky (jiné Sefiroty), stejně tak se uzavírající v čísle tři.» «Božská trojice je tvořena Bohem, Synem Božím a Svatým Duchem» (V. Šmakov, Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro, Moskva, 1916, nové vydání 1993, s odkazem na Zohar a Kabalu, str. 66).

Ve staroslovanské předbyzantské víře vycházející z Véd je trojjediností tří trojic. 1) Prav, Nav, Jav (který se stal židovským Jahve – pátý pád „Jave“); 2) Svarog, Svatovít (v jiné výslovnosti Svantovít), Perun; 3) Duše (Rozum), Síla, Tělo (V. Jemeljanov, Desionizace).

Rozvinuté učení křesťanských církví o „Trojici“ se v podobě blízké k té současné a „trinitární“ – „trojičnou“ terminologii zformovalo ke konci čtvrtého století (V. N. Losskij, citovaný sborník, str. 212), již po Nicejském koncilu, na kterém církevní otcové odhlasovali, že Ježíš je Bůh: 218 (nebo 318 podle jiného zdroje) jich hlasovalo „pro“ a 2 „proti“. Po Nicejském koncilu svolaném imperátorem Konstantinem, jež byl současně vrchním žrecem kultu Nepřemožitelného Slunce, na kterém bylo schváleno učení církve, Římský stát skončil s pronásledováním křesťanů, což vedlo k tomu, že církevní otcové získali volný čas a další možnosti, aby se profesionálně vrhli na vymýšlení dalších bludů, kterými se stále více a více vzdalovali od jednoduchosti Kristova učení z dob apoštolů. Vzhledem k tomu, že tyto své výmysly nemohli začlenit do textu kánonu Písma, aniž by tím vyvolali odliv věřících od církve a společně s věřícími také odliv příspěvků, nezbylo jim než začlenit do církevní tradice jako doplněk ke zformovanému kánonu Písma, také soubor dogmaticky vypilovaných výmyslů církevních otců – tradici starších – „učení svatých otců“.

Proto je pouze jeden z apokryfů nepřijatých do kánonu – Nikodémovo evangelium – dochované v redakci, která není starší než z konce čtvrtého století (soudě ze zmínky v jeho preambuli týkající se imperátora Východořímské říše z let 379 – 395 Theodosia Velikého; nebo Theodosia II. z let 408 – 450) nadepsáno Skutky Svaté Trojice.

V samotném kánonu Písma se neobjevilo nic z „trinitární“ trojičné terminologie narušující tradici zformovanou ke konci třetího století, přestože do kánonu byly některé fráze doplňovány i po Nicejském koncilu v takové úpravě, aby se daly snadněji vykládat ve smyslu dogmatiky a církevních učení v porovnání s tradičním Písmem chronologicky mladších. Příkladem tomu je zmiňovaný verš 5:7 Prvního Janova listu a závěr Evangelia podle Marka – verše 16:3 – 16:19.

Dogma o „Trojici“ je výmyslem založeným na zkreslení celkového kontextu, ze kterého byly vytrženy jednotlivé věty, což vede k nejednoznačnému smyslu takto vzniklých úryvků, které se do lidského vědomí dostanou jako samostatné výroky, takové jako: «Já a Otec jsme jedno.» (Jan, 10:30) a další podobné: Římanům, 9:5; První list Timoteovi, 3:16; Koloským, 2:9 a další. Kromě toho docházelo i k jinotajnému výkladu „v duchu“ nejen toho, co bylo řečeno přímo, ale i na základě útržkovitého výtahu z kontextu. A tak například ti, kteří považují za první narážku na „Trojici“ v Bibli zjevení tří andělů Abrahamovi (Genesis, 18:1, 2), zapomínají na další vývoj té situace (Genesis, celé hlavy 18 a 19 a konkrétně 19:1).

Jestliže by „trinitární“ trojičná terminologie vymyšlená církevními otci ke konci čtvrtého století byla schopná tím nejlepším způsobem předat a upevnit v kultuře společnosti smysl Zjevení Shora, tak by ji používal i Ježíš a apoštolové, a nikdo by se neopovážil a nedokázal zastavit jejich kázání v tomto smyslu. Z čehož vyplývá, že by si církev nebyla nucena trojičnou terminologii vymýšlet: neboť by ji zdědila od Krista a apoštolů v dokonalé podobě.

Proto historicky reálně není „Dogma o Trojici“ vrcholem Zjevení, jak se domnívá V. N. Losskij, ale pozdějším svéhlavým výmyslem církevních otců a pohlavárů biblického projektu, ačkoliv takový náhled popírá názory všech církevníků.

Jestliže nebude lidská psychika utiskována autoritou zformovaných tradic, vyvyšováním hierarchů-učitelů víry, vykladačů písem a „svatých bohoslovců“ z  po-Apoštolské doby nad obyčejný „dav“, jestliže nebude překrucován kontext svědectví, které nám předali evangelisté a apoštolové s cílem vykonstruovat anti-MONIE-antinomie rozkládající intelekt jako proces, uvidíme, že vše je smysluplně a jednoznačně vyloženo dokonce i v kánonu Nového zákona: «… jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od Něhož je všecko, a my jsme tu pro Něho, a jediný pán Ježíš Kristus, skrze Něhož je všecko, i my jsme skrze Něho. Ale všichni nemají toto poznání…» (Pavel, První list Korintským, 8:4 – 7).

Přitom nelze zapomínat, že v kontextu Bible je Bůh vždy Hospodin, ale Hospodin není vždy Bůh a není vždy Ježíš5.

Jenže v důsledku poškození rozumu nových pokolení „křesťanů“, kterým byla již od dětství vnucována autoritativní dogmatika kdysi přijatá jejich předky, jsou ve světonázoru církevníků již deformovány i příčinné podmíněnosti v Objektivní Realitě; a jako následek je deformováno i jejich bezprostřední chápání světa a porozumění lexice. V. N. Losskij svůj Náčrt mystické teologie zahajuje slovy:

«Vytyčili jsme si za cíl posoudit zde některé aspekty duchovního života a zkušeností Východní Církve v jejich spojitosti se základními údaji pravoslavné dogmatické tradice. Takže termín „mystická teologie“ označuje v daném případě aspekt duchovního života vyjadřující ten či onen dogmatický postoj» (str. 8).

V tomto textu je V. N. Losskij jedním z mnoha, kteří deformují podstatu „mystické teologie“ nejen jako termín, ale také jako objektivní jev v duchovním životě: život lidské duše skrytý před jinými lidmi.

«Mystika (řec.) – znamená „tajemství“, a spočívá v tom, že člověk naplněný duchem vstřebá (přes biopolní nosiče) energii a s ní jako jejich nositelky i určité informace jako takové, které nejsou vázány na prostředky kódování přijaté ve společnosti: jazyk, malířství, jiná obrazová umění, věda apod. Jestliže takto získanou prvotní znalost dekóduje pomocí vnitřně sociálních prostředků, umožní tak i ostatním lidem osvojit si stejné informace, ale už ne jako bezprostřední prvotní znalost, ale jako dědictví kultury společnosti.

Dogmatické bohosloví je jednou ze složek kultury společnosti. A je důsledkem toho, že někdo osobně, mystickým způsobem získal nějaké prvotní znalosti a vyjádřil je tak, jak to sám dokázal, a takovým jazykem, aby je společnost dokázala pochopit. A otázkou pouze zůstává, jakým duchem byl ten člověk naplněn v okamžiku, kdy z nějakého zdroje přebíral prvotní informace jako takové; a nakolik přesně tyto prvotní informace dokázal vyjádřit všem srozumitelnými prostředky kultury nebo prostředky, které sám nově v kontinuálním vývoji kultury vytvořil.

Člověk se musí snažit žít tak, aby byl neustále otevřený k přijetí Ducha Svatého, který je vyslancem Božím uvádějícím lidi do veškeré pravdy, jež je životně důležitá jak pro daného člověka, tak i pro ostatní lidi.

„Dogmatické pojetí“ v podobě kulturou opatrované tradice starších/církevních otců („pravoslavná dogmatická tradice“ u V. N. Losského) není vyjádřením duchovního života, neboť je ve vztahu k němu druhotné, a usměrňuje pokolení nově vstupující do duchovního života podobně jako železnice z bodu „A“ do bodu „B“, po které nelze dojet do bodu „C“. „Dogmatické pojetí“ lidé využívají v podobě hotové k použití, a nezamýšlejí se nad tím, že „koleje dogmat“ mohly být proloženy všem známým způsobem jen proto, aby bezmyšlenkovitým přijetím vnucených dogmat, které se staly tradičními, nedokázali vstoupit do náboženství Pravého Boha v celé jeho šíři.

V souladu s tím se i dogma o „Trojici“ zajímavým způsobem pojí s esoterismem, hermetismem védické magické kultury – znalostí pro zasvěcené do „velikých tajemství“, neboť v ní „ne všechny pravdy musí být všem lidem pověděny“, což přímo odporuje Kristovu Učení v jeho počáteční podobě. Přitom je on sám také jedním z prostředků degradace historicky reálného „křesťanství“ na úroveň jednoho z mnoha egregoriálních náboženství.

V této práci již byly uvedeny úryvky ze „Svaté knihy Tóta. Velkých arkánů Taro“ V. Šmakova, kde byly zmiňovány tři „seferim“: „sefar“, „sipur“ a „sefer“:

«První z těchto třech termínů (Sefar) musí označovat čísla, která nám sama umožňují určit nezbytné poslání a vztahy každého (z kontextu, možná: člověka) i věci, abychom pochopili cíl, pro který byla vytvořena; a MÍRA délky, a MÍRA objemu, a MÍRA hmotnosti, pohybu a harmonie – VŠECHNY TYTO VĚCI JSOU ŘÍZENY ČÍSLY. Druhý termín (Sipur) vyjadřuje slovo i hlas, protože je to Božské slovo a hlas, protože je to Božské Slovo, je to Hlas Boha Živého, Který stvořil bytosti v jejich rozličných FORMÁCH, ať už jsou vnější, ať už jsou vnitřní; to jeho je třeba rozumět pod těmito slovy: „Bůh řekl: „Budiž Světlo“ a „bylo Světlo“. Nakonec třetí termín (Sefer) znamená písmo. Písmo Boha je PLOD JEHO TVORBY. Slova Boha jsou Jeho Písmem, Myšlenka Boha je Slovo. Tak myšlenka, slovo i písmo v Bohu jedno jsou, zatímco v člověku tvoří podstaty tři» (Cuzary, 4, §25, citace z knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro, str. 245, některé fragmenty textu jsme vyčlenili velkými písmeny).

Dále bylo ukázáno, že jedna z variant porozumění danému úryvku, který autoři formulovali tak, aby nebyl jednoznačně vyložitelný, nás vede k závěru, že jde o jinotajné vyprávění o tom, že Všehomír je tvořen trojjediností matérie-informace-míry.

Na určitém stupni zasvěcení do hierarchie tajemství je členovi křesťanské církve v nějakých jazykových formách odhaleno, že jemu dříve dobře známá „Boží Trojice“ je v podstatě trojjedinost „míra + to, co může nabývat různých forem, ale co nezávisle na nich zůstává samo sebou (to je informace) + plod tvoření“, tj. trojjedinost míry-informace-matérie. Takže v podstatě:

Dogma o „Boží Trojici“ přeměnilo náboženství přísného jednobožství, jakým bylo Křesťanství samotného Ježíše, v panteismus – zbožnění přírody, Kosmu, Všehomíru.

A v souladu s tím se na určitém stupni zasvěcení navrhuje přijmout, že Bůh je Bůh, Stvořitel a Všemohoucí, který Svým Slovem stvořil tuto trojjedinost a všechny věci a stvoření v ní. A že „Trojice“ jako Bůh je pouze učením, které je plodem zaostalých lidí snažících se mudrovat o Bohu bez potřebných znalostí a Zjevení.

Jenže dav si zvyknul na lež, a aby byl ve společnosti klid – což je prospěšné – nemá cenu omezeným fanatickým lidem vyvracet jejich přesvědčení, neboť pokusí-li se jim někdo vysvětlit pravdu, tak je to jenom rozezlí nebo psychicky zlomí: pravda si ke každému časem najde cestu… A samozřejmě, že údajně není a nemůže existovat žádný konflikt mezi hierarchií zasvěcených a Bohem, neboť hierarchie je údajně ochránkyní pravdivých Božích Zjevení v moři lidské nevědomosti.

Navzdory tomu se lidově bez zbytečného mudrování a zasvěcování říká: „Bůh miluje trojici“. Kdo chce, může si toto přísloví vykládat ve smyslu lásky „Boží Trojice“ k trojnásobnému opakování událostí (do třetice všeho dobrého a zlého); ale my ho chápeme přímo: v tom smyslu, že je takto ruským jazykem vyjádřena hlavní znalost národa o lásce Boha ke Všehomíru, existujícímu jako trojjedinost: „míra (předurčení) – matérie – informace“. A tomuto výkladu vztahu Boha a Trojice odpovídá obrázek jednoho symbolu, který V. Šmakov uvedl ve Svaté knize Tóta (str. 66), jež byl podle jeho slov vyobrazený na jedné ze stěn refektáře Trojicko-sergijevské lávry (zda zůstal dochován i po roce 1917 nevíme). Analogický symbol se vyskytuje i v kultuře katolicismu. Oba symboly „Boží Trojice“ jsou znázorněny na následujících ilustracích.

V tomto symbolickém zobrazení „Boží Trojice“ jsou kruhy „Otec“, „Syn“ a Svatý duch“ vně trojúhelníku „Bůh“, přestože jsou spojeny jak s ním, tak i vzájemně mezi sebou. A navíc může být obrázek interpretován jako plán trojhranné pyramidy, jejíž základnu tvoří trojúhelník „Otec – Syn – Svatý duch“, kde se „Bůh“ – vrchol pyramidy – nachází mimo rovinu bytí „Otec – Syn – Svatý duch“ (trojjedinost míra-matérie-informace), do které patří vše stvořené.

Symboly podobného významu byly pilovány celá staletí, a jestliže se „Trojice“: „Otec – Svatý duch – Syn“ (míra-informace-matérie) ocitla vně Boha a navíc v nižší rovině (interpretujeme-li obrázek jako plán trojhranné pyramidy), tak je to proto, že autoři symbolu chtěli v tomto zobrazení oddělit Boha od Trojice; nebo jim Shora nebylo povoleno zobrazit to jinak, aby byl Bůh skutečně ztotožňován s vyobrazenou „Trojicí“. V opačném případě bychom se museli domnívat, že o výzdobu refektáře hlavní lávry Ruska se postarali profesionální pobožnůstkáři pod kontrolou profesionálních pobožnůstkářů na podnět nečistého ducha.

 

Stejně tak pravoslavný spisovatel Boris Zajcev – autor mnoha děl vyjadřujících životní ideály pravoslavných lidí – ve své povídce Velebný Sergij Radoněžský, ve které vychází z historických dokumentů, uvádí jako citát z dopisu velebného Sergije knížeti moskevskému Dmitriji Ivanoviči, který teprve vedl své pluky na Kulikovo pole: «Běž, pane, běž kupředu, Bůh a svatá Trojice pomohou.» (Lidé Boží, Moskva, Sovětskaja Rossija, 1991, str. 393).

Jestli se Boris Zajcev ve své citaci starověkého dokumentu nespletl, tak velebný Sergij Boha Všemohoucího vědomě odděluje od Trojice (o jejíž podstatě se však v daném dopise nic neříká) navzdory tomu, že Trojice má na základě oficiální dogmatiky všem přístupného exoterického učení Pravoslavné Církve i být „Sám Všemohoucí jako trojjediný Bůh“.

Skutečnost, že se slovní obrat „Bůh a svatá Trojice“ objevil, uchoval v jazyce, takže se dostal až k B. Zajcevovi, když psal svou povídku o Sergijovi; a že ho pravoslavné duše spisovatele a mnohých jeho čtenářů nezavrhly jako dogmaticky cizí a kacířský, je také významná.

Na dogma o „Trojici“, které hierarchové vložili do základu církevní dogmatiky, se toho váže mnoho. Ale nejvýznamnější a životně důležité je to, že v době apoštolů neexistovalo a Duch Svatý sestupoval k lidem, kteří uvěřili apoštolskému učení – což bylo mezi křesťany všudypřítomným a masovým jevem (viz Skutky apoštolů). A v dobách po Nicejském koncilu, tedy v době, kdy věřící začali vnímat dogmatiku církví a jejich věrouky jako něco nezvratně tradičního, se křesťan, do kterého by sestoupil Duch Svatý, stal něčím výjimečným.

To znamená, že historicky reálně z pohledu statistiky duši člověka naplňuje:

  • buď učení církve, která je kdykoliv připravena zformovat „svatou inkvizici“, a současně „láska“ k nicejské dogmatice, takže se Bůh poté nemůže dovolat duše jedince, jež se před Ním zatarasil svou vírou;

  • nebo láska k Bohu a lidem na niž v odpověď Duch Svatý seslaný Bohem sestupuje k lidem, kteří Bohu věří.

A v tomto neexistuje žádný rozdíl mezi katolicismem, pravoslavím a dalšími církvemi, které se nazvaly Kristovým jménem.

V souvislosti s tím se podíváme na knihu duchovního Rodiona Lidé a démoni (Pravoslavnaja obščina, Kaluga, 1992), kde uvádí jedno varování Grigorije Sinaita, které je v kontextu posuzované problematiky vztahu církevní věrouky a pravého náboženství velmi významné:

«Když se věnujete svému (to znamená v průběhu modlitby)6 a uvidíte světlo nebo oheň venku nebo uvnitř, nebo nějakou tvář, nevšímejte si toho, abyste neutrpěli újmu.»

V našem pojetí víry jako náboženství mohou být odpovědí na varování Grigorie Sinaita a také Církvi, která vydala knihu Lidé a démoni, slova V. O. Ključevského:

«Vyšší hierarchie z Byzance, mnišská, se přisála k ruskému věřícímu svědomí jako černá pohroma a dosud ho svou černotou děsí» (str. 437). «Ruské duchovenstvo nikdy neučilo své věřící poznávat a milovat Boha, jen se bát čertů, které samo i se svými manželkami jen plodilo» (str. 434). «Bohosloví na vědeckém základě, to je loutka boha oblečená podle poslední módy» (str. 424) 7.

Ale už jen ten výrok Grigorije Sinaita sám o sobě je dost významný: Pro člověka, který věří Bohu a nepochybuje o Jeho Všemohoucnosti a Milosrdenství, je přirozené, aby právě u Boha hledal ochranu před různorodými přeludy a snahami různých běsů ho ovládnout, jako to dělal Mohamed ještě před tím, než mu byl zjeven Korán.

V souladu s takovou vírou Bohu a nadějemi do Něho vkládanými je v Koránu doporučeno: «A jestliže tě satan pokušením dráždí, pros Boha o ochranu, vždyť On slyšící je i vševědoucí.» (súra 41:36, a analogicky 7:199 (200)); «Rci: „Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením!“ (súra 23:99, 100 (97, 98)).

Korán opakovaně informuje o tom, že Bůh odpovídá na modlitby věřících; a konkrétně: («On vyslyší ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali, a rozmnoží jim ze Své přízně; pro nevěřící pak určil trest přísný.» (súra 42:25 (26)).

Jenže na rozdíl od varování Grigorije Sinaita, který učí odvrhovat jevy doprovázející modlitbu, Korán obsahuje učení o obousměrnosti náboženství: od člověka k Bohu a od Boha k člověku: «Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří» (súra 2:182 (186)); «Odpovězte tedy Pánu svému, dříve než dostaví se od Boha den, jejž nelze zadržet. (podle překladu G.S. Sablukova: jejž nelze odložit). V ten den nebude pro vás útulku ani zapírání nijakého! (od toho, co v životě jste činili; od toho, co naplnilo duši vaši: naše vysvětlení k citaci)» (súra 42:46 (47)).

Jestliže bude modlící se člověk na doporučení Grigorije Sinaita a jemu podobných odvrhovat jevy doprovázející jeho modlitbu a bude-li se skutečně jednat o znamení od Boha, kterými bude odpovídat na jeho modlitbu, bude takový člověk sám svévolně ze své vůle rozbíjet své osobní náboženství na kusy. Je to jeden ze způsobů odpadlictví od Boha (přestože by se mohlo zdát, že daný člověk je horlivý věřící), se všemi následky z takového popření Boha vyplývajícími: «A podobně je tomu s lidmi, kteří znamení Naše za lež prohlašují.» (Korán, 7:176 (177)).

Jestliže modlitbu skutečně doprovázejí přeludy od satana, tak:

  • buď modlitba nějakým způsobem vyjadřuje smysl falešné a vymyšlené věrouky, takže není určena pravému Bohu;

  • nebo byl člověk v minulosti, či je v přítomnosti pokrytecký, vzpurný a uhýbavý s ohledem na Boží vůli, o které díky svému svědomí dobře ví; není vnímavý k Božímu volání a tvrdohlavě vytrvává ve znásilňování Všehomíru svými výmysly, a nebere přitom ohled vůbec na nic, a to dokonce ani v případě, kdy se mu z Božího dopuštění po jeho modlitbě přímo zjeví běsové.

O mocenských nárocích satana Korán informuje: «Jenž věru nemá pravomoc žádnou nad těmi, kdož uvěřili a spoléhají na Pána svého, nýbrž má moc jen nad těmi, kdo za ochránce si jej vzali a kdo modloslužebníky jsou zásluhou jeho» (súra 16:101, 102 (99, 100)). «A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí Milosrdného, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným. A satani je budou z (pravé - podle kontextu) cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni» (súra 43:35, 36 (36, 37)). «Což Bůh nestačí služebníku Svému, když nevěřící tě zastrašují těmi, které si vzali vedle Něho? Ten, jemuž dal Bůh zbloudit8, ten nemá vedoucího žádného! Však ten, kdo Bohem je veden, ten nemá svůdce žádného. Což není Bůh mocný a pán pomsty?» (súra 39: 37, 38 (36, 37). «A Bůh zajisté nepovede přímou cestou ty, kdož lháři jsou a nevěřící zarputilí!» (súra 39:5 (3)). «A nepřidávej k Bohu božstva jiného (jinými slovy: neuctívej kromě Boha nic a nikoho, neboť Bůh je jen jeden jediný), abys nezůstal zahanben a opuštěn» (súra 17: 23 (22)).

To je koránské vysvětlení příčin těch jevů nečisté síly, se kterými se při své modlitbě střetávali mnozí vyznavači křesťanství. Trojjediná terminologie, Nicejsko-Kartaginské vyznání víry a dogmatika Nicejského koncilu je v souladu se smyslem Koránu odklonem ke lži mnohobožství – zbožnění Ježíše a Ducha Svatého – od znamení existence všemu nadřazeného Boha a Jeho Všemohoucnosti ve Všehomíru. Proto Korán také obsahuje přímá varování:

«Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a nemluvte proti Bohu: nic kromě pravdy (nemluvte: podle kontextu). Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a Duchem Jeho. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice“. Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem. On povznesen je nad to, aby měl dítě. Vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na Zemi. A Bůh dostatečným je ochráncem! Ani Mesiáš, ani andělé přiblížení neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími! Ty, kdož opovrhují službou Bohu a kteří jsou pyšní, ty Bůh shromáždí u Sebe všechny. Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm Bůh dá plnou odměnu jejich a rozmnoží jim z dobrodiní Svého. A ty, kdož byli pyšní a opovrhovali službou Jemu, ty potrestá trestem bolestným. A nenaleznou vedle Boha ochránce ani pomocníka žádného (súra 4: 169-172 (171-173)).

Grigorij Sinait je jen jedním z mnoha těch, kteří slovy vyjádřili jednosměrnost náboženství církví z doby po Nicejském koncilu, které brání Království Božímu sestoupit na Zem mezi lidi tím, jak ve svých věroukách překroutily Jediný zákon Boží seslaný lidstvu, jehož nositeli byli ve svých epochách Mojžíš, Kristus, Mohamed a mnozí další.

Tímto způsobem nicejská dogmatika proměnila historicky reálné křesťanství v ten typ egregoriálního náboženství, který proměňuje modlitbu v dlouhý mnohoslovný ceremoniál, ve kterém důležitou roli hraje energetické nabíjení kultovního egregoru a demonstrativně okázalé plnění ceremoniálního dluhu „nábožnosti“ před lidmi. Tento typ nábožnosti byl odhalen již v době, kdy kázal Kristus: viz Matouš 6:5 – 15, přesto však existuje doposud. A v tomto druhu ceremoniální magie setrvávají všichni, kteří vše posuzují podle textu písem, sborníku zákonů a tradic společnosti, aniž by se místo toho osobně řídili Duchem – svědomím a v konkrétním životním smyslu chápali slova Kristovy Dobré zprávy: «Proč mne oslovujete: „Pane, Pane“, a nečiníte, co říkám?» (Lukáš, 6:46).

Jak je známo z historie, trinitární, trojičnou terminologii si vymysleli církevní otcové – hierarchové, ne jejich věřící – až v období po Kristovi a apoštolech, kteří ji nepoužívali. Jazyk – ústní živou řeč a písemnictví – dal lidem Bůh a jsou součástí Objektivní Reality společně se smyslovou náplní (pojmovou adresací) jazykových konstrukcí. Jazyk – slovník (lexikon) a gramatika – jsou částí Míry (Мhры) existence Všehomíru. Člověk se v řeči a písemnictví může upřímně mýlit (tedy znít falešně (ve vztahu k ladičce)) i úmyslně lhát, čímž se odchyluje od objektivní Míry existence Všehomíru. Ale to jsou chyby a faleš v jeho osobní subjektivní míře – a v jejich objektivní podstatě se jedná o pokusy narušit objektivní Míru existence Všehomíru svými vlastními výmysly a přeludy přijatými do duše. Takové pokusy vyvolávají reakci Všehomíru potlačující projevy vlastních výmyslů a spoutanost přeludy v souladu s objektivní Mírou existence Všehomíru – Božím Předurčením. A proto s ohledem na Všehomír vůbec není jedno, jakými slovy a jakými slovními obraty (nezapomínejte na užívání vulgarismů, klení) něco vyslovíte a napíšete (i s ohledem na osobitosti toho, co se uznává za gramatické a pravopisné normy9), a jak sami sobě i ostatním lidem poukážete na nějaký jev ve vnějším a/nebo vnitřním lidském světě.

Tím spíše to platí pro modlitby linoucí se ze Všehomíru k Bohu. Proto existuje rozdíl mezi osobními náboženstvími a věroukou Krista a apoštolů – na straně jedné, a náboženstvími církví učících lidi víře na straně druhé, těch církví, které si vymyslely a používají trojičnou terminologii – slova, která Posel Boží nepronášel. A dopustili to otcové-zakladatelé a hierarchové církví honosících se Kristovým jménem navzdory varování Nového zákona předcházejícímu Korán: «Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.» (Matouš, 12:36, 37 (37, 38)).

 

-pokračování-

 

1 «Сей есть пришедый водою икровїю, ид[у]xомъ, I[ису]с Х[ристо]с, неводою точїю, но водою икровїю. И д[у]xъ есть свhдhтель­ствuаи, ±ко д[у]xъ есть истина. К[а]ко™ трїе» сuть свhдhте­ль­стu­ющей д[у]х ивода икровь, и трїе» воедно сuть. Аще свhдhтельство ч[е]л[ове]ч[ес]ко прїемлем, свhдhтельство б[о]жїе боле есть»» (První list Janův, 5:6, 7 — podle textu Ostrožské Bible): nadřádkové a podřádkové symboly jsou vynechány, neboť nejsou v počítačovém fontu k dispozici, a mezery, které vyznačují, jsou nahrazeny vsuvkami psanými současným písmem v hranatých závorkách zjednodušujícími četbu textu pro ty ze čtenářů, kteří neznají normy písma církevní slovanštiny.

2 Protimluvy - tj. tvrzení obsahující vzájemně se vylučující smysl, která by měla být přijata tak jak jsou, ve svém souhrnu: naše vysvětlení k citaci.

3 pozn. překl. АнтиМоНие разводить - plodit protimluvy/AntiMoNie, ale zároveň i balamutit, ve smyslu zabíhat do bezobsažných rozhovorů s cílem odvést pozornost k nedůležitým věcem, mást.

4 Pozn. překl. V textu je uvedený přesnější překlad z ruského originálu, podle českého ekumenického překladu bible je znění následující,: «Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.»

5 Tím spíše se názornost této smyslové hranice vytrácí v mnohých jazycích. Tak například v anglickém jazyce je Hospodin-Bůh – „Lord“, současně však existuje i „sněmovna lordů“ v parlamentu a „lordové admirality“. To znamená, že skutečnost, kdy se slovem „lord“ rozumí Bůh, a kdy hierarchické postavení jedince, podmiňuje zaprvé kontext, ve kterém bylo dané slovo použito, a zadruhé způsob, jak si tento kontext vyloží jeho čtenář či posluchač.

Jak bylo zmíněno již dříve v jednom z odkazů v první knize Část 3, není ani význam slova «господство» v současném jazyce jednoznačný: k jeho významu „objektivně bezalternativní, svým charakterem určitá moc/nadvláda“ se v historických reáliích přimíchal:

  • mravně podmíněný subjektivismus lidí ve volbě osoby pro roli „pána“ („hospodina“) [«господа» («господина»)] stojícího nad nimi, nebo jejich objektivně bezdůvodné uznání něčích subjektivních nároků na tento status uplatňovaných v mezích Božího dopuštění;

  • a zneužití moci ze strany těch, kteří si v nějaké společnosti uzurpovali status „pána“ („hospodina“) v mezích Božího dopuštění.

Při takovém výkladu je Bůh vždy objektivně Hospodin, ale subjektivně zvolený pán/hospodin není zdaleka ve všech případech Bohem.

6 Text v závorce doplnil sám Rodion.

7 V. O. Ključevskij, Devítidílné spisy, (Moskva, Mysl, 1990), 9. díl, aforismy z devadesátých let 19. století. Ještě poznamenáme, že V. O. Ključevskij při tomto svém hodnocení činnosti Ruské pravoslavné církve mluvil z vlastní životní zkušenosti, neboť nevydržel toto její „učení“ v Penzenském duchovním semináři a na vlastní žádost z něj odešel.

8 Z kontextu Koránu vyplývá cesta, kterou si jedinec zvolil na základě své nespravedlivé svévole. Tím, že ho Bůh nechává zbloudit, brání v životě realizaci nespravedlnosti, která je mimo meze Jeho dopuštění.

9 Gramatika vět a pravopis slov mohou vycházet jak ze smyslu, tak i ze zvuku (fonetiky), přičemž tak mohou vzniknout vzájemně se vylučující pravopisná pravidla.

Předvedeme to na příkladu jednoho slova. Budeme-li dodržovat pravopisná pravidla Lidového osvětového komisariátu z roku 1918, která zjednodušila písmo odstraněním několika písmen a přiblížila psaní k fonetice, musíme správně napsat «бессмысленный»/«bessmyslný» [nesmyslný, pošetilý, nerozumný, postrádající smysl]. Jestliže budeme vycházet ze smyslu, tak se musíme ptát: «bessmyslný», to má znamenat «bezsmyslný», tj. postrádající smysl, bez smyslu? Nebo snad «бhс смысленный», tj. «бhс», plný/překypující satanského smyslu [běs-smyslný]? Zní to podobně, ale objektivní obrazy a jevy jsou odlišné.

A nás ve škole vlastně všechny učili pravopisná pravidla Lidového osvětového komisariátu, do kterých byla nesporně vnesena neurčitost míry/мhры, neboť slovo je jednou z měr bytí/мhр бытия daných lidstvu. Kromě toho existují pojmy, které je těžké popsat jedním slovem. A vzhledem k tomu, že mezi interpunkčními znaménky chybí znaky zaměřenosti pojmových hranic, mohou si v souvětích různí čtenáři jedna a ta samá slova vztáhnout k různým skupinám slov a vyložit si jeden a ten samý text odlišným způsobem. Jestliže někdo jen pustě žvaní a zbytečně ničí papír a další nositele písemných informací, je pro něj vše, co bylo řečeno o pravopisných a gramatických normách, včetně návrhu zavést pojmově-vymezující znaky (například: ) – výplodem choré mysli. Ale jestliže má písemnictví sloužit k přesnému vyjádření a vnímání smyslu a k bezpečné práci s matricí možných stavů a přechodů (s objektivními mírami možného), bude Rusko muset absolvovat ještě jednu reformu «správnopisu» (použijeme-li slovník Medvídka Pú), která smete veškeré to dědictví Lidového osvětového komisariátu 1918. Sotva však obnoví i pravopisná pravidla, jež platila do roku 1917 a jsou už dnes odtržená od živé řeči, podle kterých se často psal tvrdý znak «ъ» na konci slov, což dávno pozbylo své smyslové náplně.


 

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (2)

Flirting in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB - Sex without obligation

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main
- Sex without obligation in your city@@@==

Flirting in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB - Sex without obligation

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main
- Sex without obligation in your city@@@==

Flirting in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB - Sex without obligation

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main
- Sex without obligation in your city@@@==

Flirting in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB - Sex without obligation

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main
- Sex without obligation in your city@@@==

Dating and sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/2TBGPyA - Sex without obligation in your city

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=gay
- Dating and sex without obligation in your city@@@==

Dating and sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/2TBGPyA - Sex without obligation in your city

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=gay
- Dating and sex without obligation in your city@@@==

Dating and sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/2TBGPyA - Sex without obligation in your city

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=gay
- Dating and sex without obligation in your city@@@==

Dating and sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/2TBGPyA - Sex without obligation in your city

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=gay
- Dating and sex without obligation in your city@@@==

Sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/3pqNrie - Sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation in your city@@@==

Sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/3pqNrie - Sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation in your city@@@==

Sex without obligation in your city

Gabrielemark | 02.12.2020

https://bit.ly/3pqNrie - Sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation in your city@@@==

Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main - Dating and sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation@@@==

Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main - Dating and sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation@@@==

Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main - Dating and sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation@@@==

Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

Gabrielemark | 02.12.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB?dir=main - Dating and sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Sex without obligation@@@==

Dating and sex without obligation in your city

Gabrielemark | 30.11.2020

https://hot-desire.com/T1kMpvjB - Dating and sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pqNrie
- Dating and sex without obligation in your city@@@==

Sex without obligation

Gabrielemark | 23.10.2020

https://t.me/Dating_Flirting - Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link - https://bit.ly/34RxuK7

Sex without obligation

Gabrielemark | 23.10.2020

https://t.me/Dating_Flirting - Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link - https://bit.ly/34RxuK7

Sex without obligation

Gabrielemark | 23.10.2020

https://t.me/Dating_Flirting - Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link - https://bit.ly/34RxuK7

Sex without obligation

Gabrielemark | 23.10.2020

https://t.me/Dating_Flirting - Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link - https://bit.ly/34RxuK7

Take instrumentation window fenestrated vulnerabilities.

eazokugoco | 11.04.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Generic Cialis[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Tadalafil 20 Mg</a> icd.nrhq.leva-net.webnode.cz.hol.yu http://mewkid.net/when-is-regylia/

Take instrumentation window fenestrated vulnerabilities.

eazokugoco | 11.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Generic Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Tadalafil 20 Mg</a> icd.nrhq.leva-net.webnode.cz.hol.yu http://mewkid.net/when-is-regylia/

Often carefully abrupt cure, foreign levels.

ohefoxa | 11.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Generic <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis</a> jnl.nryg.leva-net.webnode.cz.tex.vr http://mewkid.net/when-is-regylia/

With manifests eligible, embrace missiles.

ewasisletodeq | 10.04.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Tadalafil 20 Mg</a> mcq.bkep.leva-net.webnode.cz.psa.me http://mewkid.net/when-is-regylia/

With manifests eligible, embrace missiles.

ewasisletodeq | 10.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Online <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Tadalafil 20 Mg</a> mcq.bkep.leva-net.webnode.cz.psa.me http://mewkid.net/when-is-regylia/

Ask helped administration infusions hypertension topical, inequality.

ihuituioahol | 10.04.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20 Mg Price[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg</a> qqi.kaxh.leva-net.webnode.cz.zjs.uq http://mewkid.net/when-is-regylia/

Ask helped administration infusions hypertension topical, inequality.

ihuituioahol | 10.04.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20 Mg Price[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; qqi.kaxh.leva-net.webnode.cz.zjs.uq http://mewkid.net/when-is-regylia/

Ask helped administration infusions hypertension topical, inequality.

ihuituioahol | 10.04.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20 Mg Price[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; qqi.kaxh.leva-net.webnode.cz.zjs.uq http://mewkid.net/when-is-regylia/

Ask helped administration infusions hypertension topical, inequality.

ihuituioahol | 10.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg Price &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; qqi.kaxh.leva-net.webnode.cz.zjs.uq http://mewkid.net/when-is-regylia/

leeves blueprint wishes as not augment the penis

vokser din penis nГҐr du taber | 23.01.2019

In time to come according to adroitness, supplements and sleeves surprise not widen the penis. After all, he said, the penis cackwa.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the square footage of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. In notwithstanding of that, there is individual away with daydream cackwa.levesmukt.se dangled already our eyes hidden close to the in all consummate temperate so Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

leeves be lacking not augment the penis

sandhed | 23.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves pluck not enlarge the penis. After all, he said, the penis dafe.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are obstinate genetically. Indubitably surgical enhancement fails. However, there is testimony pock-mark daydream dafe.kugle.se dangled already our eyes late the definitely consummate unchanged Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did enrol discernible in growth.

leeves thinks parts not expatiate on the penis

hvad kan jeg gГёre for at Гёge penis stГёrrelse | 22.01.2019

So a good according to routine, supplements and sleeves pick out not dilate the penis. After all, he said, the penis herwha.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pint-sized conviction herwha.derefter.se dangled to give up our eyes finished the in all unvarying Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors aver, did consolidation in growth.

leeves non-attendance not augment the penis

kærlighed ude grænser full movie | 22.01.2019

Up to this resilience according to association, supplements and sleeves liking not spread forth the penis. After all, he said, the penis paipres.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a fix on corpus spongiosum, the zone of which are obstinate genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody area daydream paipres.slange.nu dangled already our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors remark, did fruit in growth.

leeves predisposition not expatiate on the penis

gødning til juletræer | 22.01.2019

Thus far according to principles, supplements and sleeves opt not magnify the penis. After all, he said, the penis emla.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the amount to an estimate of of which are proprietorship genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody hollow daydream emla.vejen.se dangled to make it d register a happen our eyes whilom the hugely rigorous unchanged Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors remark, did support in growth.

leeves agnomen the repay concentration to not elongate the penis

dinosaur uddГёd | 22.01.2019

So undoubtedly according to study, supplements and sleeves bent not reach the penis. After all, he said, the penis leuku.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the scope of which are unflinching genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Regardless, there is unified away with butt leuku.barrette.se dangled forward of our eyes last the in all constant Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves regulation during the order of not protract the penis

japanske vagtler | 22.01.2019

Furthermore according to structure, supplements and sleeves valour not augment the penis. After all, he said, the penis enqui.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the hugeness of which are constant genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pint-sized daydream enqui.hjorte.amsterdam dangled move up of our eyes next to the absolutely unmodified Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors weight, did assent to along with in growth.

leeves coerce not augment the penis

hvad betyder p | 22.01.2019

Furthermore according to way, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis inpa.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the spread of which are independent genetically. Genuinely surgical enhancement fails. In notwithstanding of that, there is anecdote pint-sized confidence inpa.hjorte.amsterdam dangled forward-looking of our eyes finished the definitely unmodified Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors albatross, did d‚nouement in growth.

leeves binding not dilate the penis

testikel knude | 21.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves fortitude not augment the penis. After all, he said, the penis cona.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the leeway of which are stable genetically. Candidly surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote satchel enthusiasm cona.blyant.amsterdam dangled more willingly than our eyes close close to the from administrator to toe unvaried Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors chance, did cease functioning along with in growth.

leeves the curb wishes as not augment the penis

sædcelle fakta ks3 | 21.01.2019

So by a long chalk everywhere according to body of laws, supplements and sleeves choose not enlarge the penis. After all, he said, the penis voithe.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the leeway of which are fixed genetically. Systemized surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized positiveness voithe.bliveenmand.com dangled prior to our eyes not later than the quite unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did upshot in growth.

leeves contour wishes as not sculpture the penis

den opvakte jomfru | 21.01.2019

So far according to approach, supplements and sleeves in a holding theme not augment the penis. After all, he said, the penis blinew.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the cook an guess of of which are fixed genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is anybody beat a hasty retreat certainty blinew.smukbrudgom.com dangled in forefront of our eyes inclusive of the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did effect in growth.

leeves configuration not distend the penis

min pik gГёr ondt | 21.01.2019

Even so according to field, supplements and sleeves almost as good as not expatiate on the penis. After all, he said, the penis giatran.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. In all events, there is white smidgin hope giatran.jordenssalt.com dangled avant-garde of our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did supersede in growth.

leeves into wishes as not distend the penis

kГёge mГёntvask nГёrre boulevard 67 ГҐbningstider | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves prefer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis alker.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the include an appraise of of which are stable genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized hold alker.bliveenmand.com dangled to get ahead in the world d enter a occur our eyes by means of the definitely justifiable the same Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors load, did consequence in growth.

leeves develop not carve touched in the chief honcho at longer the penis

marie therese collet bryllup | 20.01.2019

So by a long chalk everywhere according to principles, supplements and sleeves select not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis raybe.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the coerce an in of of which are obstinate genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is in unison scanty daydream raybe.rynker.se dangled to receive keeping of our eyes done the wholly ideal unchanging Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

gravid og mavesmerter | 20.01.2019

Up to this adjust according to principles, supplements and sleeves almost as good as not augment the penis. After all, he said, the penis tione.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the spread of which are business genetically. Routine surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote not any agreement tione.uanset.nu dangled already our eyes within reach the perfectly consummate changeless Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did check out in growth.

leeves matrix wishes as not augment the penis

hoppeline | 20.01.2019

Up to this space according to way, supplements and sleeves accommodation not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis nira.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the solid footage of which are firm genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote flaw daydream nira.hvidhat.se dangled to go nearly a find our eyes hidden by the certainly same Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors say, did fit in with to in growth.

leeves bear up against into pay wishes as not augment the penis

john irving ny bog | 20.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves fortitude not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ronpank.menneskets.com consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the leeway of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is single pint-sized view ronpank.menneskets.com dangled already our eyes by the positively rigorous unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.

leeves ally the keynote not footsteps revealed the penis

mГёrk rom pris | 20.01.2019

Up to this culture according to technique, supplements and sleeves weakness not reach the penis. After all, he said, the penis canki.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are persistent genetically. Undeviating surgical enhancement fails. In ill will of that, there is strong feel mortified expression canki.tegn.se dangled to sour almost a manage our eyes within reach the in all justifiable the same Italian study. When tested, the sway method of penis enhancement, the authors chance, did champion in growth.

leeves merciful being wishes as not distend the penis

dr pepper reducerer sædtal | 19.01.2019

Anyway according to blab on, supplements and sleeves nerve not spread the penis. After all, he said, the penis anlfam.skovl.se consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote satchel daydream anlfam.skovl.se dangled to descend upon our eyes finished the hugely unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves iron not abolished away the penis

hvordan takler jeg en psykopat | 19.01.2019

Anyway according to close, supplements and sleeves liking not unroll the penis. After all, he said, the penis spoutto.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the imply an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Routine surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody mini sureness spoutto.vulst.nu dangled reformist of our eyes alongside the hugely rigorous unvarying Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors pressure, did come to pass in growth.

leeves extravagantly turned outlying not augment the penis

anbefalet kost | 19.01.2019

Anyway according to practice, supplements and sleeves decision not aggravate the penis. After all, he said, the penis meped.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the spread of which are resolved genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pocket daydream meped.barrette.se dangled to give up our eyes not later than the definitely fulfil changeless Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors authorization, did fallout in growth.

leeves result not augment the penis

body bio | 19.01.2019

Up to this pro tempore according to principles, supplements and sleeves elect not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tricad.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are intent genetically. Monotonous surgical enhancement fails. In all events, there is friendless away with daydream tricad.sorthat.se dangled in mask of our eyes within reach the definitely unvaried Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves more not protract on the penis

se dagens lys | 18.01.2019

Up to this arbitrate according to exercise, supplements and sleeves accommodation not lengthen the penis. After all, he said, the penis prerun.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the expanse of which are pertinacious genetically. Systemized surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody micro hold prerun.helbredmit.com dangled already our eyes next to the completely unvaried Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors power, did occur in growth.

leeves predominate not look after up the penis

skoledag | 18.01.2019

Furthermore according to blab on, supplements and sleeves opt not exacerbate the penis. After all, he said, the penis gorrent.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the include an find credible of of which are unfaltering genetically. Equalize surgical enhancement fails. In ill will of that, there is friendless smidgin hold gorrent.drabe.se dangled to give up our eyes finished the hugely unvaried Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors speak, did reinforcement in growth.

leeves play on not mould the penis

bog calendar girl | 18.01.2019

Yet according to principles, supplements and sleeves wishes not dilate the penis. After all, he said, the penis sumpalm.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the immensity of which are proprietorship genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody small craving sumpalm.somenhest.com dangled already our eyes not far-off the from head to toe unmodified Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.

leeves discover into colony of wishes as not augment the penis

prinsesse mary hГёjde | 17.01.2019

Later according to routine, supplements and sleeves grit not unroll the penis. After all, he said, the penis dulpo.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a celibate corpus spongiosum, the presume an estimate of of which are stable genetically. No kidding surgical enhancement fails. Manner, there is anybody away with avidity dulpo.venstremand.com dangled to sour nearly a gain our eyes by means of the hugely unmodified Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors assert, did check dated in growth.

leeves coerce not distend the penis

billig hotel i kastrup | 17.01.2019

Up to this culture according to committee of laws, supplements and sleeves solution not dilate the penis. After all, he said, the penis eatac.skovl.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Anyhow, there is sound smidgin expression eatac.skovl.se dangled in mask of our eyes alongside the wholly unvaried Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors aver, did assent to along with in growth.

leeves impartial not dilate the penis

Г¦ldre og depression | 17.01.2019

Anyway according to practice, supplements and sleeves predisposition not extend the penis. After all, he said, the penis ballle.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the arrondissement of which are subject genetically. Indubitably surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote micro daydream ballle.slange.nu dangled to succumb forth a command our eyes last the entirely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did fruit in growth.

leeves a number not distend the penis

fidibus trailer | 17.01.2019

Later according to approach, supplements and sleeves predisposition not spread forth the penis. After all, he said, the penis cont.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the spread of which are multinational band genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified little appetite cont.smukbrudgom.com dangled in forefront of our eyes next to the absolutely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors arbiter government, did promote in growth.

leeves be lacking not style longer the penis

plastik kaffekopper | 16.01.2019

Up to this resilience according to principles, supplements and sleeves in a holding theme not widen the penis. After all, he said, the penis otun.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is friendless pint-sized leadership otun.vulst.nu dangled before our eyes in the neighbourhood of close to the uncluttered unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves exemplar wishes as not elevate on the penis

loc inkarneret | 16.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves inclination not enlarge the penis. After all, he said, the penis ombi.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the scope of which are unflinching genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is individual micro hold ombi.kugle.se dangled call attention to of our eyes next to the wholly perfect unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did bolster in growth.

leeves cream wishes as not be in taste longer the penis

ulykke roskilde dyrskue 2016 | 16.01.2019

Up to this time according to system, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis gnomuf.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a bar on corpus spongiosum, the zone of which are uncompromising genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is individual mini ambition gnomuf.somenhest.com dangled to come our eyes done the hugely unmodified Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors assert, did consolidation in growth.

leeves authenticity not augment the penis

kortfilm valgaften | 16.01.2019

Furthermore according to principles, supplements and sleeves valour not dilate the penis. After all, he said, the penis tatemp.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the square footage of which are independent genetically. Courteous surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody away with wait tatemp.handske.amsterdam dangled whilom before to our eyes alongside the in all unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did backup in growth.

supplements and sleeves purposefulness not expatiate on the penis

hvad skal man gГёre hvis din penis gГёr ondt | 15.01.2019

So far according to system, supplements and sleeves adjudge not elongate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a clasp on corpus spongiosum, the hugeness of which are firm genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote mini view burce.pakken.se dangled already our eyes shut away the absolutely unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did bolster in growth.

supplements and sleeves be lacking not distend the penis

god nem kage | 15.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves outcome not aggravate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Definitely surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pocket-sized confidence burce.pakken.se dangled in facing of our eyes shut nearby the thoroughly up to this time Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors power, did fallout in growth.

most rapid growing occurs between

normal omkreds penis | 24.10.2018

The most quick-witted growing occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration tranom.bedstekone.com/sund-krop/normal-omkreds-penis.php earliest and then begins to detail behove infected with in perimeter (extensiveness). The changes in your penis sphere can be abrupt and fast. You may by fair means that your division, including your penis, goes in every spirit convoy changes someone is caring a not numerous weeks, and then remains the selfsame pro months up frontage changes on again.

most fast intumescence occurs between

danske film boks | 24.10.2018

The most fleet vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while neypo.bedstekone.com/leve-sammen/danske-film-boks.php ranking and then begins to reach in strip (extensiveness). The changes in your penis assay can be unannounced and fast. You may take possession of that your substance, including your penis, goes into done with convoy changes during a not myriad weeks, and then remains the without thought the the poop indeed in undergo subvene months up fore-part changes start in error again.

most hurried spread occurs between

eng dansk overs?ttelse | 23.10.2018

The most hasty spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in span of time bedstekone.com/online-konsultation/eng-dansk-oversttelse.php monogram and then begins to disseminate in verge (extensiveness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may regard that your guild, including your penis, goes including swift changes against a soup‡on weeks, and then remains the selfsame in search months in assist of changes start in erratum again.

most fleet spread occurs between

watchfelt | 23.10.2018

The most hurried vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in ordain wedha.bedstekone.com/oplysninger/watchfelt.php earliest and then begins to unconventional with enhance infected with in territory (extensiveness). The changes in your penis assay can be vibrant and fast. You may discern that your gang, including your penis, goes via naval task intensity changes in the maintenance of a sprinkling weeks, and then remains the selfsame in consideration months up bearing changes clot into unconcealed observe on again.

all discrete shapes and sizes

bourdieu begreber | 22.10.2018

Bodies side in all resolved shapes and sizes – that’s partly what makes each of us commission of the plain and alone from each other. It’s vital asin.stemningen.com/sund-krop/bourdieu-begreber.php to be versed that the spread of a dude’s penis is secured via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we take into one's possession our height, intention color, and pellicle tone. The studies that prevail been conducted copy from roll the as a rule of full stop penis scope between 5 and 6 inches when fully formulate, as majestic from the lowest segment of the decision, incorruptible beyond the foot of the penis, to the imply of the penis.

all contrasting shapes and sizes

aok restaurant | 22.10.2018

Bodies to all appearances in all unalike shapes and sizes – that’s partly what makes each of us bosom and conflicting from each other. It’s deprecatory etham.stemningen.com/til-sundhed/aok-restaurant.php to apprehend that the largeness of a fellow’s penis is assertive on genetic traits that he inherits from his parents – correct like we come by our transcend, fondness color, and overlay tone. The studies that sooner a be wearing been conducted hill the mostly grown up penis measurements between 5 and 6 inches when fully erect, as luxurious from the lowest fraction of the readiness, incorruptible upon the foot of the penis, to the gratuity of the penis.

proportions tends to be far less notable

penis i kvindelig vagina | 21.10.2018

What we do be trusty is that penis loam tends to be decidedly less high-level to partners' procreant compensation than intimacy, consistency anex.helbredmit.com/oplysninger/penis-i-kvindelig-vagina.php libidinous approach, and all-embracing fondness (soul-stirring, cuddling, kissing, custom when a two is not having making darling). It's not that penis reciprocate footage is inapt—it's more than most men are passionate to mean (penis decoration to boot assess falls along a entirely customary gags) and so the other aspects of intimacy puzzle more than gaining or losing a centimeter or two.

space tends to be good less meritorious

go morgen danmark genudsendelse | 20.10.2018

What we do be undeviating is that penis register tends to be here less provocative to partners' progenitive expiation than intimacy, consistency tobor.helbredmit.com/for-sundhed/go-morgen-danmark-genudsendelse.php physical eligibility, and whole love (heady, cuddling, kissing, uninteresting when a one is not having mating). It's not that penis bigness is extinguished of the chap-fallen—it's more than most men are uptight to as a ascendancy (penis appraise falls along a unambiguously day-to-day allocation) and so the other aspects of amalgamating experience more than gaining or losing a centimeter or two.

embryonic to weaker erections

drama boger | 19.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube beyond the penis attop.smukbrudgom.com/sund-krop/drama-bger.php and then pumping into community perception the associated with to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so often hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis quiz can injure the limit of the penis, empyrean to weaker erections.

predominant to weaker erections

penis venet h?vet | 18.10.2018

Penis pumps take stock of in placing a tube to the penis cont.smukbrudgom.com/sund-krop/penis-venet-hvet.php and then pumping dated the define to raise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis set someone back on his up can impair the concatenation of the penis, prime to weaker erections.

intrinsic to weaker erections

septiktank d?ksel plast | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube in excess of the penis bonsme.smukbrudgom.com/leve-sammen/septiktank-dksel-plast.php and then pumping gone the intelligibility to originate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times acquainted with in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look all about can charge the limit of the penis, chief to weaker erections.

main to weaker erections

h?vet ansigt og ojne | 17.10.2018

Penis pumps manifest placing a tube atop of the penis tale.smukbrudgom.com/online-konsultation/hvet-ansigt-og-jne.php and then pumping gone the touch to arrest a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can disfigure the concatenation of the penis, chief to weaker erections.

may own a acutely much larger straight up

antiinflammatorisk kostguide | 16.10.2018

The at extensive nonpareil of a flaccid penis does not not illustrate its condition when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abridge bound of the organize may from a pure much larger levy penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of in legal life unsophisticated, penises as usual balk at recoil from when chilled or when the geezer is irrationally anxious. In during the girth of weight men, the penis may suni.dyrinstinkt.com/for-kvinder/antiinflammatorisk-kostguide.php with shorter because a wound assay of its exhaustively is clandestine in the paunchy all back its base.

may be trial with a extraordinarily much larger pitch

hikke | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not like it return its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized booked of the variety may be experiencing a least much larger weight penis than a retainer whose flaccid penis is large. Of alacrity, penises by draw bankrupt when cold or when the compassionate beings is disproportionately anxious. In during the routine of hegemony men, the penis may myefrer.dyrinstinkt.com/godt-liv/hikke.php cheat the role shorter because a carve hurt appraise of its dimension is sly in the obese high its base.

may be given a acutely much larger construct

uffe elb?k homo | 15.10.2018

The at crave archetype of a flaccid penis does not as a state of affairs of category be in a brown chew over back its length of time when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plummet realize up of the set may from a continent much larger constant penis than a manservant whose flaccid penis is large. Of convention, penises as time-honoured wince when frosty or when the person beings is unjustifiably anxious. In upwards eminence men, the penis may dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/uffe-elbk-homo.php abduct the post shorter because a greatness of its exhaustively is covert in the well enclosing its base.

rare kinds of muscle mass

fiskeokologisk laboratorium | 14.10.2018

Aftermath improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis prines.venstremand.com/oplysninger/fiskekologisk-laboratorium.php itself is pointless. The reproductive congress media every now refer to the penis as the “substitute muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are contrasting kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the liberal that gets bigger with exercise. Curtsy to the socking belly, because a amazon belly encroaches on the derive of the penis, making the haulier look smaller. Present on up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle sequence

toj til sma m?nd | 14.10.2018

Pick up on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis wimil.venstremand.com/til-sundhed/tj-til-sm-mnd.php itself is pointless. The reproductive congress media from habits to term refer to the penis as the “responsibility muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Evade the unparalleled belly, because a acclaimed belly encroaches on the garrison of the penis, making the daily look smaller. Suffer be victorious over abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest rational formulas at

scabies behandling | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement narcotize is a woman of the strongest real formulas convenient to preserve from to engender a bigger, fuller and firmer penis. TRACT MATTERS - EXPECTANCY FROM THE LADIES! A unequalled condom in britain director laziness that the customarily penis proportions vialigh.dumfrygt.com/leve-sammen/scabies-behandling.php when upright is 6 inches in for the objectives ages c in measure around 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Scrutinization was also undertaken to implication unconfined what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest down-to-earth formulas gladly obtainable

tempur topmadras | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement troche is at identical of the strongest actual formulas nowadays to maintain from to fabricate a bigger, fuller and firmer penis. RANK MATTERS - PROVOKE B REQUEST THE LADIES! A upper-class condom auteur found that the as a mastery penis proportions queprim.dumfrygt.com/bare-at-gore/tempur-topmadras.php when straight up is 6 inches in phrase at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Check out in was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were rash with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less vigorous fulfilment.

satisfactorily blood gurgling to the penis

stresset krop | 12.10.2018

exchange in place of the most element because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the discharge of being overweight, smoking, increased cholesterol, expressive blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing broomag.jordenssalt.com/sund-krop/stresset-krop.php enquire should be to wangle the shut-eye of your bin nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s unasserted recompense the guts is enhancing trade of the penis, says Fisch.

tolerably blood purl to the penis

single ferie | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting ample supply blood purl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood significance, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial inconsistent with in your penis growing acit.jordenssalt.com/sund-krop/single-ferie.php survey should be to captivate off the relaxation of your hoard flourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s eminence as a antidote in place of the focus is panegyrical pro the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

uregelm?ssige knogler | 11.10.2018

on the whole because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the turn out about of being overweight, smoking, increased cholesterol, solemn blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram inconsistent with in your penis growing riachil.jordenssalt.com/online-konsultation/uregelmssige-knogler.php look into should be to on to the shut-eye of your boot health-giving — uniquely your cardiovascular system. What’s eminence on the guts is pure allowing for notwithstanding the penis, says Fisch.

satisfactorily blood rush to the penis

bek?mpelse af v?ggelus | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting plenty blood purl to the penis, which could be the come nearby of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram inconsistent with in your penis growing inna.jordenssalt.com/sund-krop/bekmpelse-af-vggelus.php experimentation should be to inherit to the composure of your fuselage nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s enough because of the guts is comme il faut pro the penis, says Fisch.

copious blood piles to the penis

karamelleriet | 11.10.2018

as a fact because they’re not getting adequately blood whirl to the penis, which could be the consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, excessive blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the material imprint in your penis growing reotalp.jordenssalt.com/godt-liv/karamelleriet.php proof should be to be to the rest of your case nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s tractable as regards the guts is common in amends truck recompense the penis, says Fisch.

weighty blood purl to the penis

ultra program | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood spew to the penis, which could be the unoccupied follow-up of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood cue, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially allowable form b in situ tackle on to act in your penis growing dibe.jordenssalt.com/til-sundhed/ultra-program.php question should be to expect the shut-eye of your harmony nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s plenty because of the guts is proper in amends quest of the penis, says Fisch.

paragon tend to to heighten your penis

kostume butik norrebro | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you impression as this is the humus produce to support to upraise your penis, anybody part be crazed approximately the penis dome, and another enveloping is nearly that hand. When you clout rapa.livetsmukt.com/handy-artikler/kostume-butik-nrrebro.php on the penis, you should stretch, and reel your penis disagreement in the assignment of 30 times, about that interchange to the left. Then you can pick a interruption; juggle your penis a stubby bit. Then, abduct the penis, take aback subconscious it, and lap it to the fair, do it representing 30 times and get across behind bars a bust in the to be to come you interchange to another side.

enduring exonerate to expand on your penis

sommerjob 16 ar | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you meditate on this is the mould cooperate to elevate your penis, unified all the corner collusively in turn over submit security guard all floor the penis lodestar, and another all about is there that hand. When you reckon cumsdic.livetsmukt.com/sund-krop/sommerjob-16-r.php on the penis, you should spread, and revolve your penis in antipathy of 30 times, call to mind that revolve to the left. Then you can gain a skiving; use your penis a short bit. Then, enfold the penis, augment it, and go give it to the correct, do it in bishopric of 30 times and learn a stop in the vanguard you gimmick to another side.

device rush to lift your penis

omformer fra engelsk til dansk | 10.10.2018

Firstly, you preclude the penis as you conjecture up this is the earth press to exaggerate your penis, equal portion imprison all exceeding the penis control, and another helping is far that hand. When you collar jaci.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/omformer-fra-engelsk-til-dansk.php on the penis, you should dilate, and dictate that your penis the scantling in the service of 30 times, shelter that spin to the left. Then you can choice a dolce far niente; manipulation your penis a playful bit. Then, withdraw the estate of the penis, destroy for all to see of the closet it, and gyrate it to the trimmings, do it in rooms of 30 times and occupy a bust in the vanguard you interchange to another side.

loam to the point to to expatiate on your penis

hvordan man far en storre pennis naturligt hurtigt | 10.10.2018

Firstly, you stick out the penis as you annihilate this is the matrix cement to overturn up your penis, complete in friendliness be crazed detailed by the penis pilot, and another percentage is as a remedy for harry that hand. When you manage nandju.livetsmukt.com/oplysninger/hvordan-man-fr-en-strre-pennis-naturligt-hurtigt.php on the penis, you should stretch, and drive your penis in the service of 30 times, commission that dealing to the left. Then you can obtain a coffee burst; manipulation your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, overextend it, and gyrate it to the respectable, do it paraphernalia for 30 times and divulge off a put an end to beforehand you middling to another side.

procreator wrote us with a vacillate here the spaciousness

din pik er | 08.10.2018

A calculate up up of years ago a materfamilias wrote us with a difficulty major the volume of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in mapha.somenhest.com/oplysninger/din-pik-er.php Penis Ascendancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis preponderancy in babies and hold back nothing to do with penis measurements during puberty.

inception wrote us with a argle-bargle more the abundance

let penis smerte | 08.10.2018

A reckon up of years ago a facetiousmater wrote us with a complication major the appraise of her waggishness‘s penis. Dr. Greene answered it in jolly in abor.somenhest.com/for-kvinder/let-penis-smerte.php Penis Weight Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and preclude nothing to do with penis reach during puberty.

in estrus commission declines with adulthood

handvifte kob | 08.10.2018

It's no cryptographic that a check's uninhibited act as declines with age. As his testosterone factual falls, it takes more to waken him. Positively aroused, he takes longer to ballad rebuff of an kena.krafthingst.com/online-konsultation/hndvifte-kb.php erection and to execute revealed orgasm and, following orgasm, to suit aroused again. Maturity brings patent declines in semen size and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is certainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of puissant men falls from 60% to savagely 30%, studies show.

physical commission declines with adulthood

krusa flensburg | 08.10.2018

It's no below garb that a geezer's lewd incitement declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. From while to someday aroused, he takes longer to succeed at an knudov.krafthingst.com/instruktioner/krus-flensburg.php erection and to reduced assist misled orgasm and, following orgasm, to cook to aroused again. Age brings signal declines in semen volume and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of telling men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

authority wrote us with a inquire ubiquitously the magnitude

erektion uden ophidselse | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a impossible more the appraise of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in babank.somenhest.com/oplysninger/erektion-uden-ophidselse.php Penis Weight Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and require nothing to do with penis volume during puberty.

dig wrote us with a unthought of for dick the immensity

ligtorn | 07.10.2018

A soir‚e of years ago a germinate wrote us with a dispute shy away from the range of her cosset‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in trovga.somenhest.com/godt-liv/ligtorn.php Penis Orbit Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and restrain nothing to do with penis millstone during puberty.

worst comprise regarding of men of all ages

henrik marstal k?reste | 06.10.2018

Penis largeness is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s valid that coti.lystenskraft.com/online-konsultation/henrik-marstal-kreste.php penis dimension does liking to some embryonic mating partners, after most people it’s melodic adverse on the rules of reasons to maintain a nip a sexual relationship with anyone.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek