Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (4)

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (4)

8.5.2018

předchozí část

 

...A tím učením, které před námi skrylo učení Kristovo je učení Pavlovo, vyložené v jeho poselstvích, které se stalo základem církevního učení. Toto učení nejen, že není učením Kristovým, ale je to učení, které je s ním v přímém rozporu» (L. N. Tolstoj – Proč se nyní křesťanské národy obecně a ruský jmenovitě nacházejí v neutěšené situaci, 1907).

*    *    *

Odbočení od tématu:
Nebyl to Kristus, kdo na víru obrátil Saula na jeho cestě do Damašku1

Proč řadíme epizodu, která se stala Saulovi na jeho cestě do Damašku k přeludům a odmítáme tak skutečnost, že by se mu zjevil skutečný Kristus?

— Protože se vzájemné vztahy člověka nazývaného Kristus a Saula-Pavla v této epizodě společně s některými dalšími, o kterých budeme mluvit dále, vyčleňují z množství příhod uváděných v kanonických textech Nového zákona. Člověk nazývaný Kristus se v této epizodě nechová tak, jak se Kristus choval ve všech ostatních svědectvích o jeho jednání, která neznevěrohodňujeme.

Člověk nazývaný „Kristem“ se v epizodě se Saulem na jeho cestě do Damašku nechová křesťansky:

  • Skutečný Kristus léčil nemocné a mrzáky, a zde byl Saul, přestože pouze dočasně, oslepen (Bůh a Jeho vyslanci se dokáží obejít bez průvodních „vedlejších“ efektů podobného druhu).

  • Skutečný Kristus nikdy nikoho nenutil silou, strachem ani vydíráním, aby ho následoval, zde však byl Saul vyveden z míry a vyděšený, když se podřizoval2 tomu, kdo ho vyzval, aby mu sloužil.

  • I v případě, že bychom se soustředili na epizodu vyhnání obchodníků z chrámu, kdy Kristus prý použil hrubou sílu3, tak přitom tehdy nikoho nezmrzačil, nikdo nebyl ochromen hrůzou, ničí vůle nebyla v jeho psychice nahrazena vůlí cizí.

Skutečný Kristus nikdy v nikom nevyvolával strach, nikdy nikomu neubližoval, a to ani dočasně, nikdy nikoho nevydíral (a tím spíše nevydíral skrytě rafinovaným způsobem bez nutnosti použít slova), nepotlačoval ani nedeformoval něčí vůli4, ani nevyvolával dvojsmyslné situace, které by umožňovaly obvinit jeho i Boha z něčeho podobného.

V činnosti pravého Krista a v činnosti člověka, jehož duch se zjevil Saulovi na jeho cestě do Damašku, se odrážejí dvě různé a vzájemně neslučitelné mravnosti.

K takovému obrácení na „křesťanství“, jaké podstoupil Saul, by nemohlo dojít, jestliže by ho opravdu ke službě povolal pravý Kristus. Skutečný Kristus všem, na koho se obracel, odhaloval pravdu. Buď ji vykládal jasně a přímo tak, aby ho lidé jednoznačně pochopili; nebo jako skutečný dialektik (viz hl. 5 tohoto kurzu) pokládal jednoznačně vyložitelné návodné otázky. Pokud si na ně ten, komu je položil, upřímně podle svého svědomí5 odpověděl, dokázal se svým rozumem odpoutat od „moudrosti“ tohoto světa, která je z hlediska Boha šílenstvím, a dosáhnout Pravdy-Skutečnosti. A každý měl svobodu volby buď Pravdu-Skutečnost, kterou mu Kristus tím či oním způsobem odhalil, odvrhnout nebo ji přijmout za základ svého života.

Saul se nestal „křesťanem“ a apoštolem Pavlem ze své dobré uvědomělé vůle a nepřehodnotil přebývajíce v usmířené a dobré náladě svá předchozí přesvědčení-pomýlení, která načerpal z „moudrosti“ tohoto světa v průběhu celého svého předchozího života, ani jejich podmíněnost svou reálnou mravností, ale podřídil se duchu, který ho oslovil ve stavu, kdy byl vyveden z míry a vyděšený. Uchoval si tak mravnost (jako hierarchicky uspořádaný souhrn mravních měřítek)6, která mu byla dříve vlastní. Nezměnil tedy v sobě nic, kromě úsudkového vztahu k faktům, která mu byla i tak již dříve známa:

  • dříve horlivě popíral, že Ježíš je Kristus (Mesiáš, pomazaný – Bohem vyvolený ke splnění určité mise v Záměru),

  • a poté začal horlivě kázat, že to právě Ježíš je Kristus.

A obzvláštní otázka:

Přál by si skutečný Kristus a skutečný Bůh, aby pravé křesťanství lidé přijímali v obavách a s bázní, aniž by byli schopni něco si z něho odnést? Tedy aby ho přijímali tak, jak to cosi kdysi přijal Saul-Pavel?

Jestliže má člověk obavy a strach, měl by se prostě obrátit přímo k Bohu s prosbou o ochranu a pomoc. 7

A Saul si na Boha ani nevzpomněl, neboť přišel o své sebeovládání. Dříve než v něm vyvolali obavy a strach využívajíce Božího dopuštění ve vztahu k němu, byl Saul Bohu velmi vzdálen a tvrdohlavě setrvával v tomto svém sebeodcizení se Bohu. Obětí přeludu se v Božím dopuštění Saul stal proto, že jak před svou cestou do Damašku, tak i v jejím průběhu byl posedlý zlobou a v tomto svém naladění (emocionálně-smyslovém naladění – viz kapitoly 4.5 a 5.9) neměl ani pomyšlení na to, že by měl přemýšlet o Bohu; o svých osobních VZÁJEMNÝCH vztazích s Ním; o tom, čemu a jak učil Ježíš, a zda to bylo pravdivé.

Takže když slepě a nepříčetně věřil farizejské tradici vyznání judaismu, žil v režimu zombie mimo náboženství skutečného Boha a sám se tak před Ním uzavřel svou nepříčetnou vírou v „moudrost“ tohoto světa, když zlobně a nesmyslně odmítal všechno, co se k němu alespoň oklikou dostávalo z Božích ponaučení, která lidem předával Ježíš, dokud mezi nimi žil jako jeden z nich. A bylo tomu tak, přestože i Saul měl neustále otevřenou možnost k tomu, aby se zamyslel nad tím, co se k němu z Ježíšových kázání oklikou dostávalo; měl možnost předem se k Bohu pomodlit a poprosit ho o ochranu před přeludy, jestliže neměl víru ve smrtelného člověka – v Ježíše. Potom mohl za Ježíšem jít a promluvit si s ním, pokud byl přesvědčen, že Bůh vyhověl jeho modlitbě, takže ho před přeludy chrání On sám, jak ho o to prosil. Jenže to pro sebe Saul nepovažoval za životně důležité; za životně důležité považoval represe ve vztahu k lidem s jinou vírou a přesvědčením. Taková tedy byla Saulova mravnost před tou epizodou na jeho cestě do Damašku.

A v souladu se svými mravy Saul okamžitě, jakmile mu někdo předvedl svou převahu a nazval se Ježíšem, nabyl přesvědčení, že ten někdo musí být skutečný Ježíš Kristus, aniž by se vůbec zamyslel nad tím, že ve vztahu k němu byl použit eticky úplně stejný přístup, jaký předtím sanhedrin použil i ve vztahu k Ježíši Kristu, dokud ještě žil jako člověk mezi lidmi; a že se v tomto přístupu v obou případech projevila jedna a ta samá mravnost:

«Naše síla bude zákonem pravdy, neboť co je slabé, ukazuje se být bez užitku8» (Kniha moudrosti, hl. 2:11, výklad mravní pozice nesprávně smýšlejících, pokoušejících Boha svým zahráváním si s popravou světce, jež je usvědčoval)  «Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům 9» (Skutky apoštolů, 9:5, slova toho, jež se jako duch Saulovi zjevil).

Rozdíl je pouze v tom, že:

  • v případě Ježíše Krista byl ten přístup uplatněn prostřednictvím členů sanhedrinu, jeho stráží, římských úřadů, davu pomlouvačů a zevlounů v jejich personálním složení;

  • a v případě Saula se ten přístup projevil výlučně duchem a hmotně se nikoho jiného nedotknul, kromě snad samotného Saula, který byl náhle oslepen.

Bůh nikoho Svou vůlí nepřivádí do oblasti Božího dopuštění.

Všichni se dostávají do oblasti Božího dopuštění sami, ze své vlastní vůle, když se pod vlivem svých zvrácených nebo narušených mravů, díky své nevnímavosti a tvrdohlavosti odchylují od spravedlnosti/pravověrnosti vlastní Životu a zatvrzele ignorují všechna varovná znamení a nápovědy, které je mají uvést na správnou cestu a jsou Shora poskytovány tak či onak každému, dříve než on sám vstoupí do oblasti Božího dopuštění.

A to platí i pro Saula na jeho cestě do Damašku.

Kromě toho skutečný Kristus, jak vyplývá ze svědectví o něm dokonce i z kanonických textů Nového zákona, nikdy neodmítnul ničí prosbu, aby byl zbaven běsů, vyléčen z bolesti a neduhů10; a tím spíše neodmítnul nikomu z věřících ani nikomu z těch, kteří uvěřili, i když dříve patřili mezi nevěřící. Pavel však jako již uznaný apoštol-učitel svědčí o opaku:

«A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš Mou milost; vždyť v slabosti se projeví Má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova» (Druhý list Korintským, 12:7-9)

A vyvstává tu tedy otázka:

  • buď «v slabosti se projeví Má síla», jak to někdo sdělil Saulovi?

  • nebo se Síla Boží projevuje ve spravedlnosti/pravověrnosti bez ohledu na lidskou „slabost“ či „sílu“? – to znamená, že Bůh není v síle, ale v Pravdě.

A tyto dvě možnosti zdaleka vždy nejsou jedno a to samé Boží dílo.

Také je třeba si povšimnout, že skutečný Kristus vždy vyváděl lidi z oblasti Božího dopuštění a Pavla ponechal s ostnem v těle – s poslem satanovým, a doprovodil to ušlechtilými „poučkami“: „aby se nepovyšoval“?

Tak to nebylo. Skutečný Kristus by Pavlovi pomohl přehodnotit jeho mravy a tím by byl problém vyvyšování se překonán: «Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění.»11 Jestliže však Pavlův problém s povyšováním se existoval stejně jako dřív i v době jeho služby, znamená to, že měl Pavel i nadále démonickou strukturu psychiky a mravnost jí příslušející, neboť byl stejně jako dřív odvrácen od pravého Boha a větší částí svého počínání nesloužil Bohu ani nepokračoval v tom, co započal Ježíš, přestože byl upřímně přesvědčen o opaku toho, co jsme zde uvedli.

Jak měl posel satanův srážet Pavla v jeho „povyšování se pro výjimečnost zjevení“ nám není jasné, a to tím spíše, že sám Pavel okamžitě dodává, že se „bude chlubit…“.

Alternativní odpověď na otázku: „Co dělal posel satanův?“ spočívá v tom, že tento posel, který Pavla neustále doprovázel, přenášel zprávy o jeho záměrech a činech svému – nevševědoucímu – šéfovi, což bylo nezbytné pro udržování stability procesu řízení situace okolo Pavla prostředky egregoriální magie v mezích Božího dopuštění.

A ta ponaučení, o kterých Pavel říká, že prý pocházela od Krista, týkající se odmítnutí zbavit ho posla satanova – běsu plnícího funkci sledování, přenášení informací o situaci okolo něho a o jeho pohybu, který navíc objekt své péče deprimoval, i když jeho chvástání a vyvyšování se nepotlačoval, jsou v rozporu s Božím slibem z Kázání na hoře:

«Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!» (Matouš, 7:7-11).

Avšak Pavel Jeho – Boha Všemohoucího – neprosil, aby ho posla satanova zbavil. Prosil toho, koho považoval za pravého Krista.

Cožpak by se Ježíš svým odmítnutím uzdravit Pavla sám protivil tomu, co mu Bůh Všemohoucí v křesťanství nazývaný „Bohem Otcem“ nakázal, aby předal lidem, a co je všem známo z textu Kázání na hoře?

Tak to nebylo.

Skutečný Kristus by se nemohl zachovat k Saulovi tak, jak mu to připisuje novozákonní kleveta ve vyprávění o náboženské proměně Saula v Pavla a jak o tom svědčí sám apoštol Pavel ve Druhém listu Korintským (12:7-9), protože pravému Kristovi, pravému křesťanství není vlastní využívat ve svých cílech Boží dopuštění, ať už v jakýchkoliv podobách a ve vztahu k absolutně nikomu, zato je jim vlastní nesmlouvavě vyvádět lidi na svobodu z oblasti dopuštění, pokud se v ní ocitli.

A jestliže jsme my, hříšní lidé, přestože víme, co děláme, přece jen schopni natolik poklesnout (ze slabosti vůle, nebo vadnosti svých mravních měřítek, nebo chybnosti jejich hierarchického uspořádání), abychom zištně využívali Boží dopuštění ve vztahu k okolním lidem projevujíce tak svůj démonismus, tak sám Kristus není schopen takového odpadlictví od své vlastní podstaty, jinak by přestal být Kristem: upadl by do hříchu.

Tak, jak o tom pojednává Nový zákon v epizodách souvisejících s Pavlem, se mohl chovat pouze pseudo-Kristus – Antikrist, nebo někdo jiný, záludný.

A tak se v konání Pavla projevilo to, před čím varoval sám Ježíš:

«Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl : „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: „Já jsem to“ a „nastal čas“. Nechoďte za nimi“» (Lukáš, 21:5-8).

A na člověka, jehož ve Skutcích apoštolů nazývají „Kristem“ při popisu příhody se Saulem na jeho cestě do Damašku, se plně hodí Kristova slova, která jsme dvakrát tučně zvýraznili v následujícím citátu:

«Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí se z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci» (Matouš, 7:15-20).

A svědčíce sám o sobě učedníkům Jana Křtitele, Ježíš také neobracel jejich pozornost na své osobní zvláštnosti jako takové, ale na plody činů, jejichž očitými svědky se učedníci vyslaní Janem stali, přičemž se zdržel toho, aby slovy prohlašoval, že to právě on je Kristus12:

«O tom všem se dověděl Jan13 od svých učedníků. Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou: „Jsi Ten, Který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ti muži k němu přišli a řekli: „Poslal nás Jan Křtitel a ptá se: Jsi Ten, Který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. I odpověděl jim: „Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje dobrá zpráva. A blaze tomu, kdo se kvůli mně nepoddá pokušení! (nade Mnou neuráží – český ekumenický překlad Bible)“» (Lukáš, 7:18-23).

Ale nebylo přece řečeno, že:

«Naháním hrůzu a strach těm, kdo se protiví mně i tomu, čemu učím. A aby se mi podřizovali, byli mi zcela oddáni, dočasně je mrzačím a ponechávám v tomto stavu do té doby, dokud nejsou svolní, že budou žít podle mého učení a sloužit mi. Jakmile vyjádří svůj souhlas s tím, že mi budou sloužit, tak je vyléčím a oni mi slouží… ze strachu, ne podle svědomí, a proto jsou bez mé vůle ničím.»

Nebylo to řečeno proto, že nic z podobné démonické, ničím neomezované svévole v jednání v mezích Božího dopuštění, se v činech pravého Ježíše Krista, který blahý Záměr Boží plnil nezištně a upřímně, nevyskytovalo. A na cestě do Damašku bylo všechno jinak: ten, kdo se v duchu zjevil Saulovi, se slovy sám nazýval Kristem a svými činy byl antikristem.

Zato sám Pavel jednal přesně tak, jak ve vztahu k němu jednal i antikrist, a jak nikdy nejednal mezi lidmi sám skutečný Kristus. Aby zvítězil nad propagandou oponenta, Pavel vyřknul:

«Ale Elymas, ten kouzelník (tak se totiž vykládá jeho jméno) vystoupil proti nim a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elymase zrak a řekl: „Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli veškeré pravdy! (český ekumenický překlad: nepříteli Boží spravedlnosti), kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš a neuzříš sluneční světlo až do času“ (český ekumenický překlad: dokud se Bůh nad tebou neslituje). Tu Elymase náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně» (Skutky apoštolů, 13:8-12)

Nenašel slova, která by srozumitelně usvědčila Elymase z nepravdy, a tak se opět uchýlil k osvědčenému: «Naše síla ať je zákonem pravdy!» s odvoláním se na Ducha Svatého, přestože ten je duchem pravdy uvádějícím lidi do veškeré pravdy, a kdyby byl s Pavlem, našel by ta správná slova úplně stejně, jako je vždy nacházel pravý Kristus. Takže v tomto případě opět nezbývá, než si připomenout Kristova slova: «Po jejich ovoci je poznáte.»

Znamená to, že mravnost apoštola Pavla se nezměnila a byla stále identická s mravností Saula – pronásledovatele prvních křesťanů - fanaticky-policejní, se sklonem k uplatňování represí. Rozdíl byl jen v tom, že když se Saul-Pavel stal apoštolem, nejednal již jménem prvních hierarchů starozákonního judaismu, ale jménem Ježíše Krista.

Samozřejmě, že na cestě do Damašku Saul nemusel vědět vše to, co jsme uvedli z kánonu Nového zákona, a co usvědčovalo toho, jež se mu zjevil, přinejmenším jako drobného antikrista, jestliže se nejednalo přímo o církvemi očekávaného Antikrista. Jenže po této své příhodě Pavel prožil ještě mnohá léta a setkával se i s dalšími apoštoly, kteří se setkali s pravým Ježíšem Kristem v době, když žil jako člověk mezi lidmi.

Není možné, aby Pavel nerozmlouval s nimi i dalšími z prvních křesťanů o mnohém. A oni mu nemohli nevyprávět o tom, co jim bylo známo z jejich rozmluv se samotným Ježíšem, a čeho byli svědky z jeho života o jeho jednání s jinými lidmi. A jak vyplývá z textů Apoštolských skutků a evangelií jednotlivých apoštolů, včetně samotného Pavla, byl Pavel kazatelem, který toho mnoho věděl o starozákonní tradici i o věrouce, která byla vyjádřením toho, jak subjektivně a mravně podmíněně apoštolové porozuměli tomu, co oni sami nazývali Kristovým učením, na kterém založili historicky reálné křesťanství.

Avšak ani za celý svůj následující život, kdy se od jiných dozvěděl mnohé o způsobu života a jednání skutečného Ježíše Krista, Pavel nezačal pochybovat o tom, že to byl Ježíš, kdo ho na cestě do Damašku vyzval ke službě, přestože sám napsal: «A není divu, vždyť sám satan se převléká za Anděla Světla» (Druhý list Korintským, 11:14). A neměli o tom pochybnosti ani apoštolové, kteří doprovázeli pravého Ježíše Krista za jeho života mezi lidmi, které on sám systematicky učil, přestože ti už určitě zcela přesně museli vědět všechno to, co je nám známo z kánonu Nového zákona i více, a i přesto uznali, že Pavel byl vybrán Ježíšem.

To charakterizuje i jejich reálnou mravnost a znamená to, že se všichni k učení zanechanému Kristem postavili laxně jako k učení, které nebylo určeno k tomu, aby především je samotné, dříve než koho jiného, přivedlo k rozumu, ale jako k učení určenému výlučně pro ty ostatní, neboť oni přece byli vyvoleni a díky samotnému svému pobytu s Kristem se jim dostalo jeho ducha (společně s informacemi) a tak si vlastně již tímto způsobem osvojili a stali se nositeli té samé pravdy, kterou přinášel Ježíš, dokud žil jako člověk mezi lidmi.

A to nás vede k otázce mravnosti, kterou potom ve své věrouce připisovali Bohu formujíce tak dalšího vymyšleného boha-egregor, a k její odlišnosti od pravé mravnosti Boha Všemohoucího, který existuje.

Přičemž obzvláště zdůrazníme, že nemáme v úmyslu Pavla a apoštoly odsuzovat, ani jim připisovat veškerou odpovědnost za ta neštěstí, která způsobilo spojení historicky reálného „křesťanství“ se starozákonním-talmudistickým judaismem v epoše lidských dějin po prvním Kristově příchodu. Tato neštěstí by ve skutečnosti nebyla možná, kdyby zvítězila ta věrouka, jejímž byl nositelem a kterou šířil Ježíš, a ne věrouka apoštolů, která tu pravou Kristovu zaměnila.

Když lidé přijímali víru od apoštolů, měli povinnost sami přemýšlet. Mohli se obrátit bezprostředně k Bohu, jak je tomu učil Ježíš (jak je to učí modlitba Otčenáš, kterou tu zanechal). Dostali možnost zvolit si jinou víru, a ukázat apoštolům, v čem se zmýlili a neměli pravdu a Bůh by je v tom bezesporu podpořil.

Dějiny musíme přijmout takové, jaké byly: vše proběhlo tím nejlepším možným způsobem s ohledem na mravnost vlastní každému z lidí; kdyby alespoň jeden člověk změnil svoji reálnou mravnost a vyjádřil jí ve svých záměrech, ve snech, svým vnějším viditelným chováním, dějiny by byly jiné14; nebyly by tak skličující, kdyby lidé sami hledali pravověrnost a soulad s Bohem. Vezmeme-li v úvahu reálné mravy lidí, tak nezbývá než přijít k závěru, že vše dopadá o něco lépe, než by mohlo, kdyby Bůh nepotlačoval amorálnost lidí okolnostmi, které nedokáže ovlivnit žádný člověk ani všichni lidé dohromady. Apoštolové udělali, co mohli. I oni, stejně jako všichni ostatní lidé, byli vychovaní a žili v davo-„elitářské“ kultuře, a proto nemohli být bez chyb.

Jenže zformování „křesťanství“ se v té podobě, v jaké historicky reálně vzniklo, když se proměnilo v jednu z mnoha modifikací idealistického ateismu, ukázalo být možným v důsledku mravně podmíněného principu vlastního téměř všem prvním křesťanům15. Přestože byl tak či onak vlastní téměř všem prvním křesťanům, velmi přesně ho vyjádřil sám apoštol Pavel:

«Chce-li někdo z vás být v tomto světě moudrý, musí se stát bláznem, aby se stal moudrým, neboť moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem» (První list Korintským, 3:18, 19).

Ale v životním dialogu s Bohem rozum jedince přebývající „na tomto světě“ pouze vnímá a vyhodnocuje to, co je mu dáváno Shora prostřednictvím Rozlišení, a zařazuje to do svého systému chápání světa, což obnažuje před jeho vědomím možnost změnit mravnost a vnímání světa směrem k objektivní pravověrnosti, nebo směrem dalšího odklonu od ní. A každý, dokonce i když to netuší a nechápe, vnáší svůj vklad buď v to, aby „moudrost“ tohoto světa, která je bláznovstvím před Bohem, i nadále upevňovala svou vládu ve společnosti a stále rafinovaněji zotročovala lidi; nebo v to, aby se moudrost Všemohoucího dostala tomuto světu a byla zhmotněna v každém jeho obyvateli, v jeho záměrech a jednání a udržovala tak ve společnosti, v zemské biosféře a vesmíru soulad.

A jestliže člověk skutečně zatratí svůj rozum, upřednostní Pavlovu radu a stane se bláznem, jak to neměnně sám Pavel praktikoval po celý svůj život, bude tento životní dialog člověka a Boha – jinak nazývaný „náboženstvím“ – zpřetrhán samotným člověkem, kterému zbyde pouze slepá, bláznivá, fanatická víra v cosi, v egregoriálně-magický rituál a podobné „opium“ určené lidu.

Ten dialog bude zpřetrhán proto, že to právě rozum porovnává „moudrost“ tohoto světa s moudrostí Božího vnuknutí a mravní měřítka – taková, jaká skutečně jsou – určují, co by si měl člověk z každé vybrat a přijmout jako subjektivní pravdu. Bůh mu potom životními okolnostmi, do kterých ho (a také společnosti, lidstvo) uvádí, umožňuje přesvědčit se o správnosti nebo mylnosti jeho volby a tím pádem o spravedlnosti nebo zkaženosti jeho mravnosti.

Dát za pravdu Pavlovi znamená trvat, přinejmenším implicitně, na principiální nesmyslnosti a principiální nepoznatelnosti Života, a také na absolutní nevyzpytatelnosti Božího Záměru. V terminologii „vědecké filozofie“ to znamená upadnout do agnosticismu – do pomýlenosti vedoucí k novým omylům a prohlubující ty dřívější. Je to tak, protože dokonce i pravda, která se stane slepou a šílenou vírou, vede k sebeklamu a omylům. Navíc rozum takových lidí nezůstane bezprizorní, bude zatažen do egregoru řízeného někým úplně jiným.

Bohužel se mnozí v historicky reálném „křesťanství“ řídili a i nyní řídí Pavlovou radou doslova a do písmene:

„Je jednoduše nutné věřit tomu, čemu učí apoštolská církev“ = «Chce-li někdo z vás být v tomto světě moudrý, musí se stát bláznem, aby se stal moudrým»

Takový mravně podmíněný postoj zdánlivě zbavuje nutnosti přemýšlet o tom, že Ježíš, dokud žil jako člověk mezi lidmi, učil absolutně jinému Křesťanství. Tímto způsobem Pavlovi následovníci staví mezi sebou a Životem i Bohem zeď šílenství: zda se jedná o šílenství agresivně-parazitické nebo vyděšené Životem a hystericky-nihilistické je bez významu. Toto šílenství a dva uvedené extrémy jeho projevů určily podstatu historicky reálného „křesťanství“ ve všech jeho modifikacích založených na uznání faktu popravy, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista.

Takto tedy historicky reálné „křesťanství“ svou věroukou o vykoupení lidstva16 sebeobětováním se Krista, kterého si prý Bůh Sám vyvolil jako Svou „oběť smíření“, zastiňuje učení o Království Božím na Zemi, do kterého každý člověk vstupuje vlastním úsilím, což bylo náplní Ježíšovy dobré zprávy určené všem lidem bez výjimky.

Dále pokračování základního textu Přílohy č. 3.

*         *
*

Poté, kdy bylo zjištěno, že hrob je prázdný a vzkříšen kvůli tomu, aby se stal „bohočlověkem“ králem-Antikristem, nemá být kdo, se rozběhnul proces, řízený „světovým zákulisím“. Jednalo se o proces kolektivního formování mýtů na základě kumránských výzkumů, na které dav již zapomněl (paměť davu je v rozsahu od současného okamžiku do začátku uvědomělého života každého z pokolení), jejichž výsledky si však naopak dobře pamatovali pohlaváři „světového zákulisí“. Vytváření nového kultu podpořené takovou péčí probíhalo nejen bez překážek, ale navíc i s podporou egregoru biblického projektu zotročení lidstva jménem Boha, který jeho pohlaváři převáděli po prvním příchodu Krista-Mesiáše do nového funkčního režimu. V důsledku podpory doktríny skoupení světa na základě mafiánského židovského lichvářství ze strany egregoru, byly pokusy čelit vzniku nového kultu ze strany jednotlivých lídrů tradičního judaismu, kteří byli pod kontrolou stejného egregoru, odsouzeny ke krachu. Jednou z ilustrací takového krachu pokusu překazit vznik historicky reálného křesťanství je i osud Saula-Pavla.

 

-pokračování-

 

1 Odbočení od tématu je uvedeno v rozšířené redakci podle textu práce vnitřního prediktoru SSSR Dialektika a ateismus: dvě neslučitelné podstaty.

2 Saulovo rozhodnutí následovat Krista nebylo přijato po promyšlené úvaze, což jen znovu potvrzuje, že se Saul stal obětí přeludu.

3 Přestože zastáváme názor, že tato epizoda byla vymyšlena až zpětně zaprvé s cílem zaměnit náboženství člověka a Boha, který existuje, chrámovou obřadností formující egregor, tedy uplatňováním kultu sociální egregoriální magie v praxi, což potom zastiňuje jevy a obraz Boha v duších lidí; a zadruhé s cílem ztotožnit ve vědomí lidí démonickou aktivitu uplatňování ničím neomezované svévole s Božím Záměrem. Přečtěte si tuto epizodu pozorně:

«13. Byly blízko Židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. 15. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel. 16. A prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" 17. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Žárlivost na Tvůj dům Mne stráví.“ 18. Židé mu řekli: „Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?“ (Jan, 2:13-18).

Do vývoje té situace „nezapadá“ informace z patnáctého verše. Kdyby se něco takového opravdu stalo, nevyhnutelně by zasáhla chrámová stráž. Kdo o tom pochybuje, ať zkusí najít na tržišti provazy, které nikomu nepatří, nebo se je pokusí někomu sebrat, udělat si z nich bič a začít vyhánět obchodníky z kteréhokoliv tržiště; nebo zkuste takto vyhnat z křesťanského chrámu ty, kteří v jeho zdech navzdory těmto Kristovým slovům prodávají rekvizity kultu (obětní zvířata byla v Jeruzalémském chrámu té doby také rekvizitami kultu) a vydávají „potvrzení“ o úhradě církevních služeb a náležitostí: narazíte přitom jak na „ochranku“, tak i na policii.

A zde prý po této Ježíšově výtržnosti na chrámovém dvoře (neboť dobytek i to další zboží se určitě neprodávalo přímo v budově chrámu) pokračoval klidný rozhovor s obchodníky a dalšími židy, a to včetně prodavačů holubů (kteří se z jakéhosi důvodu při tom útoku nerozprchli na všechny strany, aby zachránili jak svá těla, tak i své zboží před údery biče).

Prohlášení, že Záměr je nevyzpytatelný, že stráž nepřiběhla, neboť byla psychologicky zastavena a dav byl ze stejného důvodu naladěn k poklidné besedě a pokládání otázek o znameních, je bohapustá výmluva na obranu kanonického písma a církevní tradice. Navíc činí z Krista levného tržištního iluzionistu: rozhánět obchodníky bičem, vyvolávat v nich tak zlost a naštvanost a přitom psychologicky brzdit stráž a zklidňovat dav? To je ničím neomezovaná svévole démonismu a pozérství.

Ve skutečnosti obchodníci, kteří jako pošetilé mouchy zaplnili, co se dalo, opouštěli svá „obchodní pracoviště“ sami, neboť se tam začali cítit nepochopitelně „nepříjemně“: to je vytlačovala matrice (míra bytí - мhра бытия) podporovaná Ježíšem, ve které pro ně nebylo místo.

4 Připomeneme, že lidská vůle je vždy uplatňována z úrovně vědomí, vůle je vždy uvědoměle racionální.

5 Oklamat sám sebe je, stejně jako podvést Boha, věc nemožná, přestože se člověk může dlouho těšit iluzemi o zdánlivě zdařilém sebeklamu. A jestliže si lidé upřímně odpovídali na návodné otázky položené Ježíšem, vedlo je to ke skutečnému pochopení těch či oněch stránek Života.

6 Viz kapitola 4.4 tohoto kurzu.

7 «A jestliže tě satan pokušením dráždí, pros Boha o ochranu, vždyť On slyšící je i vševědoucí.» (Korán, 41:36).

8 «Bůh není v síle, ale v Pravdě!» - slova na Rusi připisovaná Alexandru Něvskému.

9 Současný ekvivalent: «proti sukovici není obrany (kromě jiné sukovice)», o jehož pravdivosti mnozí nepochybují navzdory smyslu předchozí vysvětlivky. Bodec byl ve starověku v podstatě všeobecně dostupným analogem sukovice: zaostřený kůl bez kovového zakončení, určený k tomu, aby se používal jako kopí.

10 Podrobný výklad epizody s kananejskou ženou (Matouš, 15:21-28), ve které Kristus prý napřed odmítnul vyléčit její dceru, je v materiálech Koncepce sociální bezpečnosti uveden v kapitole 12.2.4 – čtvrtý díl tohoto kurzu. Zde to vysvětlíme pouze ve zkratce.

Způsob, kterým je epizoda s vyléčením dcery kananejské ženy podána v kánonu Nového zákona, představuje Krista jako člověka, který se zřekl Lásky a apoštoly jako neschopné Lásky: «A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán pouze ke ztraceným ovcím z lidu izraelského» (Matouš, 15:22-24). Kdyby Ježíš na žádost apoštolů vyléčil její dceru, jednalo by se o almužnu. Její vyléčení poté, kdy Kananejka uznala, že její důstojnost a důstojnost psa jsou si rovny, bylo vyjádřením démonismu v jeho sebevyzdvihování se a utlačování ostatních.

V kánonu Nového zákona je totiž epizoda, ke které reálně došlo, rozdělena na dva náměty, čímž došlo k jejímu překroucení. Ježíš neodmítnul Kananejce pomoc a sám se vrátil, aby jí vyšel vstříc, a zanechal tak apoštoly, kteří zatím pokračovali v cestě, poněkud stranou. Když si s ní promluvil a vrátil se k apoštolům, našel je, jak se přou: to jim – kteří se přeli – náleží ta nenávistná slova o rovnosti důstojnosti Kananejky s důstojností psa, připisovaná u Matouše Kristovi (15:26), a její údajný souhlas s tímto ponížením. Když zastihnul apoštoly ve při o právu židů na etiku rasově-„elitářského“ vyvyšování se nad nežidy a o právu Mesiáše – podle jejich názoru „prvního hierarchy“ stojícího mimo kritiku – na odpadlictví od Starého zákona a od politiky vštěpování rasismu v určitých jemu známých případech, tak jim Ježíš, aby je přivedl k rozumu a osvobodil je z moci rasistických bludů, vyprávěl podobenství o bližním, které je v kánonu Nového zákona uvedeno u Lukáše (10:30-37).

Aby překroutili pravdu a zablokovali rozum slepou vírou, „svatí“ otcové-zakladatelé křesťanských církví rozdělili ten námět na dva kusy a postavili tyto dva úryvky proti sobě, přičemž je samozřejmě přepracovali v souladu se svými cíli. To je příkladem toho, jak zlovolně a cílevědomě je uměle vytvářena „jednota a boj protikladů“ tam, kde reálně žádné nejsou.

Jedná se o uplatnění ďábelské logiky a implicitní dialektiky, jež existovaly dlouho předtím, než G. Hegel a K. Marx vůbec něco napsali, při řešení úkolu, kterým je řízení procesu formování nové věrouky a egregoriálně-magického kultu.

11 Korán, 13:12 (11).

12 O tomto Ježíšově postoji (že o něm svědčí činy) vyhlášeném na jednání u prvního hierarchy informuje i Jan: «Velekněz se dotazoval Ježíše na Jeho učedníky a na Jeho učení. Ježíš mu řekl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámu, kde se shromažďují všichni Židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se Mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl.“ Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: „Tak se odpovídá veleknězi?“ Ježíš mu odpověděl: „Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?“» (Jan, 18:19-23).

Jenže pro „moudrost“ davo-„elitářství“ tohoto světa má význam „kdo, komu a jak?“, ale už nemá význam „co?“ – a v tom je ten zásadní rozdíl mezi „moudrostí“ tohoto světa a moudrostí Božího vnuknutí.

13 Byl v té době v žaláři kvůli Herodiadě – manželce Filipa. Herodiada žila s jedním ze spoluvládců Judska s tetrarchou Héródem (bratrem svého zákonného muže) a „obtočila si ho okolo prstu“. Veřejná kritika tohoto smilstva se stala podnětem k tomu, aby Jan, který se nacházel v oblasti Božího dopuštění za své kázání o pravdivosti „proroctví“ Izajáše o nadcházející Kristově popravě, zaplatil životem, když si Herodiada prostřednictvím své dcery, která chytila Héróda za slovo, přála nechat přinést hlavu Jana Křtitele na tácu (Matouš, 14:1-11).

14 To je k odpovědi na otázku, kterou pokládá mnoho lidí: „A co s tím já sám zmohu?“ – Tak především každý může posoudit, přehodnotit a změnit svou mravnost.

A v posuzované tématice formování historicky reálného „křesťanství“ vliv jednoho obyčejného člověka na další staleté dějiny lidstva nejjasněji ukazuje epizoda, kdy Kristus vyzval apoštoly k modlitbě v Getsemanské zahradě: kdyby jen jeden z nich dokázal alespoň zůstat vzhůru, nebo se dokonce pomodlil společně s Kristem, vše co následovalo, mohlo být jinak: historicky reálné křesťanství se mohlo stát tím pravým náboženstvím lidí a Boha a nezměnilo by se v egregoriálně-magický kult, jakým se reálně historicky stalo.

15 Možná se vzácnými výjimkami, na které následně lidé zapomněli, nebo je zařadili mezi kacíře.

16 Vykoupení od koho? Kdo by měl tu moc smlouvat s Bohem Všemohoucím, Všedržitelem?

 

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek (4)

Anti Aging Deportment Dispiritedness Products

make up uk online | 17.06.2018

Eschew to today, when there is a satiate of anti aging make off for a hector grief products like anop.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/make-up-uk-online.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-spring of youth. Some be employed unma.gojigezicht.nl/dokters-advies/houten-beelden-uit-afrika.html their anti aging obeahism toe ingredients that accept a ton of well-ordered experimentation waimar.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/crema-collamask-pret.html and fantasy on how peel ages to bankroll b opposite them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Parka Dolour Products

guerlain mГ©tГ©orites light diffusing perfecting primer | 15.06.2018

Branch water down to today, when there is a satiate of anti aging alien alert for from products like sento.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/guerlain-meteorites-light-diffusing-perfecting-primer.html creams, serums, gels and powders that all claim to be this spout of youth. Some hallucination up maires.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/krultang-curl-secret.html their anti aging entrancing finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection feedti.gojigezicht.nl/help-jezelf/boots-no-7-where-to-buy-in.html and opinion on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are unalloyed hype.

K casti 2 a 3

Angelo | 18.05.2018

Neviem preco tu stale podsuvate Koran stale dokola (no dufam ze to nebude koli tomu ako sa vyjadrim dalej). V Korane je ovela viac protireceni ako v BBI (NZ). Su tam katastrofalne vyjadrenia, to ani nehovorim o dalsich knihach, ktore su sucastou ISLAMO systemu. Je to technologia, nic ine. To nie je vnuknutie. Mozno kedysi bolo, ale to plati aj o BBI, cize nie je potrebne ju zavrhovat. Vlastne JEMU nic ine ani neostava ako povedal by som v kuse SPOCHYBNOVAT( Jezisa). Tu ide hlavne o to AMON SATAN atd... stale menis meno, ale metoda je rovnaka. Cize 95-99% pravda a len trosku podvod. Treba sa vyhnut tomu 1%, inam spustu veci prezradi sam. S tym Ap. Pavlom uznavam, hodil ho cez palubu, vela ludi si to uz asi uvedomuje (ma dobru spatnu vazbu). Ale spochybnit vyhnanie z chramu to mu tu zatial nejde, a tiez predchadzajuca cast o vzkrieseni Jezisa sa nehnevajte, to je uplne pod uroven co to tu VNUKOL. Cize trochu opatrne autori, aby Vas kamos AMON nezdemoloval. Cize konkretne: Jezis to vycistil v tom chrame a tym nam chcelo byt povedane, ze sice nemame zbytocne vyvolavat osobne spori (napr. radsej nastav druhe lice, nema zmysel klast aktivny odpor v nepodstatnej situacii) ale napadne SYSTEM (peniaze-chram) a ukazuje ako sa mame spravat aj my. V takej situacii druhe lice nenastavuje. Nejedna sa o medziľudsky vztah typu si mi ukradol nieco davaj spat bo ta zabijem. KAPIS? A ako vy mozete vediet kde co bola chramova straz moje nervi.

Svetove zakulisi neboli GP

Joe | 12.05.2018

tedy jasne slouzi, jako hiearchicky vysimu intelektu, Satanovi, ktery si hraje na Boha.

.

Bulík | 11.05.2018

https://pastebin.com/PZ4ivKgc

poznámka k obrazu Krista

duj68 | 11.05.2018

Musím povedať že celkovo je pre mňa tá sociólógia hodne ťažké čítanie, najmä po tej poslednej a následnej debate ... len jedna vec. Ja som z biblického Krista nikdy nemal pocit žeby v ľuďoch mal vyvolávať akékoľvek negatívne emócie, podráždenosť, zlosť ... alebo že by niekomu ublížil alebo ho ponížil, urazil, vydieral ho silou či hrozil mocou ... Spomínali sa tu príklady z chrámu a podobne, ja som to bral vždy inak. Ak si niekto zaslúži trest, treba ho potrestať, ak si niekto zaslúži tvrdé slová, treba mu ich dopriať... a ak to v niekom vyvolá ešte aj zlosť, je to čistý prejav vlastného urazeného ega pri nepochopení vyššieho princípu a toho, čo sám vykonal. Ak Boh jedná prísne a nekompromisne, je to v poriadku, pretože to vyžaduje dokonalosť aj láska samotná. Ak vás má niekto naozaj rád, nebude Vám pritakávať keď robíte zle ale zožnete od neho aj búrku, pokiaľ je previnenie veľké. Nie za trest a pre trest, ale preto, že mu záleží na tom, aby ste správne stáli vo svete. Záleží mu na vás. To je prejav pravej lásky. Keď berieme že biblický Kristus je v NZ predstavený ako zosobnenie "lásky", potom to, čo robí je plne v súlade a nie v rozpore. Je to vec pohľadu. Ako hovorím, vždy som texty čítal tak nejak automaticky s týmto postojom a nepripadalo mi na jednaní Krista nič divné alebo rozporuplné. Je ale pravda, že aj ja som dosť často divný v názoroch. Takže to berte len ako poznámku.

zmazanie prispevko

Sergio | 10.05.2018

Hox PRECO mazes moje prispevky ?

Re: zmazanie prispevko

Hox | 10.05.2018

Pokud nebyly k tématu článku, a místo toho byly k osobám, pak je to zbytečná otázka, na kterou si může odpovědět i sám.

Re: Re: zmazanie prispevko

Sergio | 10.05.2018

... Hox a aku temu rozvija ľudo so svojim prispevkom : ľudo 09.05.2018
Ďalší "Podľa seba súdim teba"?
......
a co je nevhodne na tomto mojom prispevku : len tak
Julius pisete ..... Ty si za túto manipuláciu platený a ja za vysvetľovanie nie... ak by niekto Vam chcel odpovedat vo Vami nastolenom "tone a ceste " mohol by pouzit upraveny aforizmus : Julius podla seba sudite Hoxa ? :-)
.....Julius ( a aj iny citatelia tychto riadkov ) skusme sa zamysliet nad inou zivotnou skusenostou vyjadrenou v aforizme a preniest , aplikovat ju aspon v nejakej miere danou nasimi scopnostami do svojho zivota a pohladu na ludi : .... " Kazdy ma svoju pravdu" ....vyvody z daneho aforizmu znacia o.i. aj nasledovne : v Juliusovej vztaznej sustave , ktora je tvorena IBA Juliusovym ( Hoxovym , mojim, Vasim, kohokolvek inym ) poznanim , vedomostami a znalostami , ma nikym nespochybnitelnu pravdu Julius (Hox , ja , Vy , hocijaka ina bytost , entita ) ... a plati to ale aj OPACNE .
Ina vec ale je :
ad1. ake je poznanie , vedomosti a skusenosti posudzovatelov (predkladatelov) danej pravdy o realnej skutocnosti
ad2. aka je schopnost posudzovatelov porovnat danu pravdu s posudzovanou realitou , o ktorej je prehlasena nejaka pravda
ad3. aka je schopnost posudzovatelov (ale samozrejme aj predkladatelov pravdy ) zmenit alebo ustat " svoje " vnimanie a chapanie reality , a na zaklade toho si vytvoreneho vlastneho obrazu pravdy , pri posudzovani cudzej pravdy s obklopujucou realitou t.j. s I S T I N O U ...
atd. a pod .....
A hlavne nezabudnime na to najhlavnejsie : Pravda nie je synonymom slova , OBRAZU slova : ISTINA ..... istinu pozna IBA TEN kto danu realitu , o ktorej sa vedie diskusia , vytvoril . Preto nasa pravda sa moze k istine iba limitne priblizovat , tak ako sa bude rozvijat nase nikym a nicim nezdeformovane poznanie a poznavanie .... pricom ta odchylka poznania sa sice bude blizit , ale nikdy nebude rovnat 0 .....
.. a co bolo nevhodne na mojej odpovedi o dusi pre Ferryho ?....(aj ten tu ste neskor skopirujem ...)

Re: Re: Re: zmazanie prispevko

Hox | 10.05.2018

Týká se tématu článku, nebo osob? Vidím že řešíš jen osoby.

A co se týká tohoto podjebávacího příspěvku (jako ostatně všechny tvoje):

Hox a aku temu rozvija ľudo so svojim prispevkom : ľudo 09.05.2018
Ďalší "Podľa seba súdim teba"?

to má být co? Tématický příspěvek k tématu článku v neosobní rovině?

Každý má možnost psát sem příspěvky týkající se tématiky článku a stránek, za podmínky, že nebudou obsahovat osobní rovinu, útoky a podobně. Taky zde není prostor pro grafomanství nebo nástěnka, kde si může každý psát kdejakou blbost co ho právě napadne. Kdo nemá zájem psát sem tematické příspěvky v neosobní rovině, má možnost jít diskutovat kamkoliv jinam.

Jak je ale vidět, někteří mají za cíl všechno možné, jen ne to, k čemu je diskuse zde určena.

Podle tebe je požadavek, ať v diskusi nejsou osobní útoky a žabomyší války, ale ať je k tématu a v neosobní rovině, projevem zla?

Re: Re: Re: Re: zmazanie prispevko

Sergio | 10.05.2018

..... len tak
myslim si , ze na zaklade vyssie napisanych mojich a Tvojich prispevkov si kazdy utvori vlastny nazor ....

Re: Re: Re: Re: zmazanie prispevkov

ľudo | 11.05.2018

Všetky vyslovene provokačné nekonštruktívne
"príspevky" okamžite bez vysvetlenia mazať aj spätne.

Inak celý účel diskusie stráca zmysel
a opičáci z trolých fariem si tu len odpracovávajú svoje hodiny
aby mohli u zamestnavateľa vydeklarovať činnosť.
Od toho tu tento portál neni.

Re: Re: Re: Re: Re: zmazanie prispevkov

Július | 11.05.2018

[osobní útoky, https://pastebin.com/csQeXfst]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zmazanie prispevkov

Oracle 911 | 11.05.2018

https://pastebin.com/f0ANmn7i

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zmazanie prispevkov

Ludo | 11.05.2018

Je to tvoja stranka Julo?
Si tu hostom a na vsetkych okolo nadavas a plujes.
Co s takymi spratkami robi majitel domu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zmazanie prispevkov

Július | 11.05.2018

https://pastebin.com/Duh567v9

názor

Július | 09.05.2018

Kto len trocha študoval kresťanstvo sa z tých manipulácií, ktoré sú v tom článku uvedené može akurát tak zasmiať...

Re: názor

Ludo | 11.05.2018

Ktoré z "kresťanstiev"?
A voci comu konkretne mas v clanku vyhrady a v akom kontexte?
Bo inak to vyzera, ze o krestanstve nevies nic a kecas.

Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

Tvrdil si o sebe,že si kresťan, tak pouvažuj, ktoré to je...

...Bo inak to vyzera, ze o krestanstve nevies nic a kecas...

Nepoznáš ani 6 hlavných kresťanských právd, takže nepoučuj, udko, nejde ti to..

Šesť hlavných právd :

Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
Duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spásu potrebná.

A čo hovoríš ako kresťan na 2 a 3 bod týchto právd, ten do krvi nenávidíš, však ?
Predsa KSB 2 a 3 bod neuznáva...

Ale ty si predsa zostal kresťanom aj KSB konceptuálom, však ? :-)
Ty vieš lepšie, čo je to pravý kresťan a pseudokresťan, však ?

Re: Re: Re: názor

jardob | 11.05.2018

"2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý."
Ani si možno neuvedomuješ, koľko rôznych interpretácií táto veta umožňuje. Každopádne, v Bohu je oveľa viac, ako títo traja ujovia... Je v ňom všetko stvorené aj nestvorené.

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Neviem čo za mravnosť musí človek mať, aby veril, že Boh musí niekomu platiť výkupné... Navyše sám sebe (schizo), o čom text radšej ani nehovorí, že od koho ľudí vykupuje. Pokiaľ viem, tak plán vykúpiť celý svet mal "vyvolený národ", ten to ale myslel doslova, cez peniaze, pomocou úroku ľuďom a cudzím vládam.

Ja ten text naopak chápem tak, že Kristus ľuďom priniesol spásu (Rozlíšenie) v tom, že im ukázal cestu, ako sa oslobodiť z moci hriechu, a nielen individuálne, ale aj ako spoločnosť. Čo bola v podstate obrovská milosť Božia, daná ľuďom Zhora, cez Ježiša.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

Tá veta je naprosto jasná.
A to taká, že Boh je len jeden, čo do podstaty toho,čo je Boh, ale sú v ňom 3 osoby.
Podobná analógia je aj v prírode, voda je do podstaty H2O, ale existuje v 3 skupenstvách a v nich má odlišnú formu, prejavy, ale podstate je nemenná, teda H20.
V Bohu viac osob nie je. Aj ty može plávať celý vo vode, voda ťa obsiahla, ale podstata voda stále zostáva H20, nezmení sa na tvoju podstatu a o tom to je...A to ani napriek tomu, keď si v tej vode celý ponorený..
Ty zostávaš človek, voda zostáva do podstaty H20.

3. Neviem teda, ako sai študoval teológiu, keď kladieš tieto otázky. Preštuduj si ju znova a tam nájdeš odpovede...

Ten text chápeš zle. Ježiš prišel preto, aby ľuďom ukázal ako majú žiť ,aby sa spasili a aby im otvoril nebo, ale to mohlo byť otvorené len jeho smrťou na kríži - vykúpením...

Keď tak čítam tvoje názory, nechce sa mi veriť, že si kedysi študoval teológiu... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 11.05.2018

Július, časy sa menia, aj v časoch môjho štúdia sa mi vynáralo množstvo nezodpovedaných otázok, niektoré veci sa mi zdali protirečivé, iné neetické. V tom čase u mňa víťazila viera nad rozumom. Dnes veci už vnímam inak, informácie ktoré som v minulosti nazhromaždil mi dnes vytvárajú inú mozajku, a z "písem svätých", popri pravdivých fragmentoch mi odtiaľ trčia uši ľudských manipulátorov, aby veci nešli tou najideálnejšou cestou k Bohu, ale tou najpomalšou a najkomplikovanejšou, aby ľudskí "elitári" z toho vyťažili čo najviac, s výdatnou pomocou skupín a davov, ktoré chápu menej ako oni.

Inak niekde si písal čosi v duchu, že ak som bol kedysi kresťan a študoval teológiu, tak sa mi bude ozývať svedomie pri prezentovaní súčasných názorov... Julius, lenže ty si mýliš svedomie so spoločenskou morálkou. To nie je vôbec jedno a to isté. Mne práve svedomie pomohlo vytrhnúť sa z rúk cirkvi, keď jedno z etických protirečení u mňa vyvinulo taký veľký tlak na psychiku, že som bol nútený všetko prehodnotiť. A som rád, lebo viac ma zaujíma pravda ako taká, než príslušnosť k nejakému smeru. A zatiaľ sa mi darí napredovať. Cítim vnútorný pokoj, vyváženosť a hlad po neprotirečivom poznaní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

Nie, ty si na základe svojich názorov a akýchsi etických protirečení, ktoré bližšie nevysvetľuješ najskor odhodil, nielen teológiu kresťanstva, ale aj sviatosti RKC, ktoré, si myslím, vobec neuznávaš a najskor ich pokladáš za manipuláciu elitárov...
A preto som písal, že sa ti bude ozývať svedomie ako bývalému kresťanovi..
Ja si nepletiem svedomie so spoločenskou morálkou, mne sa svedomie ozýva na základe morálnych právd a zákonov kresťanstva, ktoré rešpektujem, teda sa neriadim spoločenskou morálkou, etikou, ako jedinou normou pre svoje správanie a svedomie, ale kresťanskou morálkou, kresťanskými pravdami, ktoré uznávam. A na základe nich sa mi ozýva svedomie. To práve ty si chceš stanoviť vlastné, ľudské normy toho svedomia, ktoré vyhovujú tvojej osobe, ale až to to takto vyhovuje a si v kľude je to tvoja vec.
V podstate neuznávaš,že morálne príkazy Boha, ktoré reprezentuje RKC vo svojom magistériu sú skutočne od Boha, ale ich máš za výmysel elitárov.
V podstate si odhodil aj 6 hlavných právd kresťanstva, pretože ich neuznávaš,ako sú myslené, máš vlastné vysvetlenie.
Iste dobre vieš, že keď človek odvrhne pravú vieru, svojho Boha, tak má vždy potrebu si hľadať za to nejakú náhradu, pretože človek má v sebe potrebu uznávať a hľadať Boha...
Ty si už niečo také našiel v KSB. Až ti to vyhovuje, to je už tvoja vec a tvoje životné rozhodnutie...
Možno si pokrstený, teda máš na duši nezmazateľný znak kresťana, ale od kresťanstva si už odpadol, máš vlastné náboženstvo, vlastné pravdy o Bohu, ktoré uznávaš..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 11.05.2018

Aby sme sa rozumeli. Pod spoločenskou morálkou myslím kolektívne mravné normy akéhokoľvek konkrétneho spoločenstva. Napr. aj kresťanského, alebo iného...
Mravnosť = individuálny systém etických hodnôt
Morálka = kolektívny systém etických hodnôt.
Štatisticky ľudia nezvyknú mať úplne neprotirečivú mravnosť alebo morálku. Buď defekty obsahuje samotná morálka spoločenstva, alebo sú u nich prítomné aj fragmenty minulých mravností, hodnôt, ktoré pretrvali.
Napriek tomu, že svedomie väčšinou reaguje na aktuálny systém mravných hodnôt, alebo morálky (podľa toho, čo je silnejšie, a niekedy si všetky hodnoty ani nemusí plne uvedomovať, ale zistí to v kritickej situácii), a tieto môžu byť defektné a protirečivé, tak ľudia môžu v sebe mať aj zvyšky adekvátnej mravnosti z minulosti, a práve tá môže vo vyostrených situáciách im pomôcť prekonať tlak kolektívnej morálky prijatej za svoju osobnú mravnosť. A to je dobré, lebo rozvoj = tendencia života prekonávať všetky defekty a vždy si nájsť cestu k skutočnému vyššiemu cieľu.

Keďže som mnohé etické normy "kresťanskej" morálky uznal za chybné, a zmenil som svoju mravnosť, tak aj svedomie sa ozýva v súlade s aktuálnym systémom mravných hodnôt, a nie v súlade s tým, čo považujem za omyl a v rozpore s vyššou etikou.
Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.

Áno KSB mi momentálne vyhovuje a stotožňujem sa s tým, ale aktívnym kresťanom som prestal byť veľa rokov predtým, než som narazil na KSB. To mi však nebránilo premýšľať. Na mnohé filozofické veci som prišiel vlastnou logikou, postupne som narážal na ojedinelé zdroje, ktoré mi to potvrdzovali. A najucelenejšie je to práve tu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

"Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

Takže tebe sa svedomie stotožnilo s morálkou KSB a tvoja mravnosť ju prijala...

Takže teraz prakticky si sám priznal, že nie je to individuálny kontakt s Bohom, čo oplyvňuje tvoje svedomie, ako učí KSB, ale morálka, ktorú si z KSB prijal, pričom 100 % nevieš, či je správna, len tomu veríš a na základe nej sa ti ozýva svedomie..

Prakticky si tým potvrdil, že svedomie človeka sa neozýva, na základe individuálneho kontaktu s Bohom, kde človek žije v súlade so svojím svedomím. Ale hlas svedomia sa ozýva na základe morálky a mravnosti, ktorú človek prijme, pričom nevie,či je správna a takú si ju želá HNR alebo Boh.

Neviem,či si si to všimol, ale prakticky si poprel tézy KSB..

A ktoré etické normy kresťanskej morálky si uznal za chybné ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 11.05.2018

Potvrdil som iba to, že vždy sa snažím rozmýšľať vlastným rozumom, aj za cenu omylov, nie dogmaticky. Tiež sa môžem mýliť, to uvidím neskôr.

V živote v ničom nemáš 100 percent/0 percent istotu. Vždy pracuješ s pravdepodobnosťami, aj keď si to možno neuvedomuješ, alebo budeš tvrdiť opak. A aj v otázkach mravnosti človek nemá nikdy 100 percentnú istotu. Vždy si to overuje v praxi, v živote, niekedy zdanlivo mravné sa s odstupom času ukáže ako nie také...

"Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže". To znamená, že Boh nepomáha lenivým, ale aktívnym a hľadajúcim... Ak nestratíš, správne telefónne číslo... Ak získaš pochybnú istotu, že žiješ v absolútnej pravde, môže sa stať, že ohluchneš a prestaneš počuť Boha, ohlušený volaním obrovského davu podobne zmýšľajúcich, že poznajú boha a žijú v pravde... To je skúška, či človeku skutočne záleží na Pravde, alebo je len (zo strachu alebo zaslepenosti) lokajom niekoho/niečoho, čo sa vydáva za Boha.

Ja sa radšej pomýlim a opravím, pokiaľ ide o Pravdu, než byť tvrdošíjnym dogmatikom. Avšak ten, kto má vo veciach jasno, ešte tiež nemusí byť dogmatik, pretože vníma široké spektrum a veci si overuje. Rozdiel je len v rozlíšení a chápani.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 13.05.2018

"Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

Jardob, zamysli si nad týmto, čo si napísal...
Nie je cieľom KSB vychovať človeka, ktorý žije podľa svojho svedomia na základe osobného kontaktu s Bohom v súlade s Božím zámerom ?

Až taký konceptuál tak, ako ty akceptuje morálku - etické hodnoty KSB a súčasne to prijme jeho mravnosť, ako u teba, tak jeho svedomie bude reagovať len na porušenie etických noriem KSB...

Lenže nevieš ani ty a ani nikto, či etické normy KSB -morálka KSB je v súlade s BOŽÍM ZÁMEROM...

Prakticky si priznal, že svedomia človeka sa neozýva na základe osobného kontaktu človeka s Bohom, ale len s tým, s čím sa podvedome stotožňuješ, v tvojom prípade morálka a etika KSB, ktorú si prijal za svoju mravnosť....

To znamená, že KSB vobec nemože vychovať svedomia človeka v súlade s Božím zámerom, pretože ho nepozná.
KSB može vychovať svedomia človeka, len v súlade s morálkou a etickými hodnotami KSB, lenže, vobec nevieš,

ČI ETICKÉ NORMY, MORÁLKA KSB JE V SÚLADE S BOŽÍM ZÁMEROM.

Takže, jardob, prakticky KSB nemá patent na to, čo si želá Boh, čo a aké morálne princípy a hodnoty uznáva BOH. KSB len učí svoje etické normy, svoju morálku, ktorú mravnosť ľudí, čo prijímajú KSB potom uznávajú za svoju hodnotu pre svedomie ako aj ty...

Z toho vyplýva, že KSB svojou morálkou ovplyvňue svedomie ľudí, čo ju prijali = SVEDOMIE ČLOVEKA URĆUJÚ NEZNÁMI AUTORI KSB a ŽIADEN BOH A ANI OSOBNÝ KONTAKT S BOHOM..

A toto tvrdím od začiatku, že autori KSB vychovávajú svojho človeka...

Jardob, ty si odvrhol kresťanskú morálku, tvoja mravnosť prijala morálku KSB autorov a preto sa ti neozýva svedomie..
Ale príde čas, keď budeš uvažovať nad tým, či kresťanská morálka, nieje tá skutočná pravda od Boha a nie morálka neznámych autorov KSB...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 13.05.2018

Július,
pre začiatok poviem, že názor na to, ako funguje svedomie, čo všetko ho ovplyvňuje a čo nie, ešte nemám ustálený a uzavretý. Preto ak aj o svedomí niečo tvrdím, je to len môj osobný prechodný názor, hľadajúci ďalšie odpovede na otázky.
Netvrdím, že v KSB chápem úplne všetko na stopercent, len postupne prenikám do hlbky.

Podľa mňa otázka svedomia je oveľa komplexnejšia, než aby to záviselo len od toho, čo si človek vezme do hlavy a myslí si, že tomu verí, ale podvedomie s tým nebude stotožnené.
Je to podobne ako s absolútnou detinskou dôverou, o akej hovoril Ježiš, že aj hory prenáša. To, či človek absolútne dôveruje, sa dá ľahko overiť práve v tom, či sa mu splní o čo požiada... Ak sa tak nestane, tak jeho viera má v podvedomí trhliny, a iba si myslí, že verí absolútne...
Preto, nie je len tak jednoduché prebrať nejaké názory, normy, lebo posledné slovo má vždy podvedomie, a to len tak ľahko neovplyvníš... a teda ani mechanizmus výčitiek svedomia.

Ja som kresťanskú vieru našiel na vojenčine, potom som šiel študovať, cítil som takú potrebu a urobiť si zároveň v tom jasnejšie. Potom sa mi prihodili určité vážne veci, kvôli ktorým som bol nútený prehodnotiť kresťanské dogmy a morálku, ku ktorým som mal už predtým otázky, ale uspokojivé odpovede neprichádzali. Toto všetko som prežil ešte ako 20-tnik. KSB som objavil ako 40-tnik, a stále som.
V tých rokoch medzi tým, som mal dosť času na premýšľanie, aby som si urobil poriadok v názoroch na mravnosť, na kresťanské dilemy, na to aké deklarované správanie je hodné Boha, a aké len pseudobožského diktátora.
Taký boh, čo si pletie trest s pomstou, a kvôli prkotine (čo je z pohľadu večnosti každá výchovne nezvládnutá pozemská epizoda) ide mučiť (nie trestať, lebo trest je výchovný nástroj, a o akej výchove možno hovoriť vo večnej mučiarni) svoje deti naveky; boh čo sa vyžíva v krvavých rituáloch (najprv krvavé židovské obety zvierat, a potom aj Ježiš, zbičovaného ako psa); boh, čo sa urazí pre jedno neposlúchnutie z nevedomosti v raji, a potom ide sám seba uzmierovať, sám od seba vykupovať. Podľa mňa v tom je tak čertovská logika - talmudizmus, že až. Skratka, vidím, že existujú aj ľudia, ktorí sú lepší ako takýto boh, preto ho odmietam, a kľudne aj s následkami. Nemôžem slúžiť bohu, ktorý má horší charakter, ako poniektorí ľudia. A to ani zo strachu z "následkov". Tieto veci som si vyjasnil ešte vtedy po vzniknutej dileme. Podobne ako aj mnohé iné mravné otázky.

Na KSB som narazil už s ustálenou mravnosťou a postojmi. To, čo som zmenil v živote kvôli KSB, je už iba minimum. Napr. som úplne vylúčil zo života alkohol. Tiež som si ustálil názor, pohlavný styk by mal slúžiť hlavne k plodeniu detí, a mimo tento cieľ by človek mal byť dosť silný, aby vedel žiť s partnerkou v láske aj bez neho.
Takže vôbec neplatí, že by som preberal mravnosť KSB atď. V tejto oblasti som si drvivú väčšinu svojho rebríčka hodnôt a názorov na minulé znalosti vypracoval sám. KSB ma najviac obohatila metodologicky a faktologicky.

Vieš, katolícka etická metodologia funguje tak trochu ako reťazové maily... Najprv si ako začiatočník konfrontovaný príjemnými pozitívnymi informáciami, fajn ľuďmi. Potom sa dozvedáš, že čím viac vieš, tým väčšiu máš zodpovednosť, a preto si povinný tieto vedomosti šíriť, a už robia z teba apoštola. Potom sa dozvedáš veci, že ak nie, tak hriešnikov a odpadlíkov čaká krutý trest, ale ak oľutuješ a budeš tejto veci naďalej slúžiť, tak boh ti odpustí.
Čiže, ak ťa nevychovali už rodičia ku katolickej viere, ale zažil si nájdenie aj stratu tohto náboženstva, tak v tom jasne vidíš: pastičku s návdanou, veľkolepé sľuby pre poslušných ale aj psychické vydieranie pre neposlušných. Toto je štýl tvorcov reťazových mailov, ale takto pracuje aj drvivá väčšina náboženstiev, no BOH - TVORCA, nie!

A ešte niečo. Žiadna mravnosť človeka, nie je úplne homogénna, v zmysle, že by tam bol iba kresťanský kodex, KSB kodex, alebo nejaký iný... Vždy tak zostávajú fragmenty (nazbierané počas života) toho, čo nás hlboko poznačilo a ostalo hlboko v nás. Rôzne čriepky mozaiky. Ani ty nemáš v sebe iba kresťanský kodex, ale aj hodnoty, ktoré si nadobudol inde a inak. Preto riadiť sa svedomím je základ, a ak je mravnosť vnútorne konfliktná, tak človek je povinný tieto vnútorné rozpory riešiť, hľadať kde je chyba a čo je správne. A skôr či neskôr dospeje k tomu, kto alebo čo ho vodí za nos. To bol aj môj prípad.
Preto, ak sa človek bude riadiť svedomím, tak sa nebude riadiť iba aktuálnou morálkou nejakej náboženskej komunity, ale aj inými hodnotami, ktoré v sebe nosí, a možno si to ani neuvedomuje. A je len otázkou času, kedy vyplávajú na povrch chyby a rozpory. Boh nemôže znásiľňovať človeka a nútiť ho prestať veriť tomu, čomu verí. Miesto toho, ako múdry rodič mu cez životné okolnosti ukazuje, v čom sú jeho názory neadekvátne a škodlivé. No nepotláča jeho vôľu a nevyvíja psychický nátlak.
No náboženstvá to robia... "Ak si prestal veriť tomu, čo je napísané v Biblii, tak sa nedostaneš do Neba, budeš trpieť v lepšom prípade v očistci, alebo naveky v pekle..." T.j. psychické vydieranie, namiesto múdrej výchovy. Takto to vidím zase ja.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

"Je to podobne ako s absolútnou detinskou dôverou, o akej hovoril Ježiš, že aj hory prenáša. To, či človek absolútne dôveruje, sa dá ľahko overiť práve v tom, či sa mu splní o čo požiada... Ak sa tak nestane, tak jeho viera má v podvedomí trhliny, a iba si myslí, že verí absolútne..."

Toto, podĺa mňa chápeš nesprávne, pretože to berieš doslovne.
Možeš mať akúkoľvek vieru, vačšiu ako hory, ale až si želáš niečo, čo si neželá Boh, nesplní sa ti to...A nepomože potom ani viera a ani absolútna dovera...

Spočiatku som si myslel,že si odpadol od kresťanstva, kvoli chybám kléru počas histórie RKC a nedokázal si oddeliť ľudskú činnosť RKC od sviatostnej. Ale ,ako vidím, problém vidíš hlbšie, a to v podstate kresťanskej viery...

Podobné otázky som si kedysi kládol aj ja. A to som vychovaný od začiatku ako katolík...Mohol by som rozoberať jeden problém po druhom, ale tu na to nie je priestor...
Mal by si pochopiť, že kto si ty, aby si súdil Boha, jeho konanie a spravodlivosť...Myslíš si,že človek so svojím poznaním, chápaním toho, čo je spravodlivosť sa može rovnať Bohu ? Že my vidíme do vecí a súvislosti, ako on, Tvorca ?
Jedna vec je chápanie ľudskej spravodlivosti a druhá je chápanie tej Božskej.
Na chápanie Božskej spravodlivosti nemáme dosť rozumu a poznania. Možno tak po smrti sa ľudskýá duša dozvie viac, aby chápala Božskú spravodlivosť a jej súdy.
Keď som tieto problémy riešil , tak som hodne čítal roznych autorov kresťanskej literatúry a porovnával aj s inými náboženstvami...
Rovnako, neviem,či si sledoval indície kresťanstva, ktoré má jedine kresťanská ápoštolská cirkev, ktoré poukazujú na jej pravosť, islam nič také nemá..

Dokázané zázraky, písomne, úradne potvrdené, stigmatizácia, eucharistické zázraky, krvácanie kresťanských soch, Turínske plátno, obraz Guadalupská Mária, svatí ,ktorí presne prorokovali búducnosť,

Neviem, možno ti to nič nehovorí.

Peklo Panna Mária ukázala pastierikom vo Fatime a nie som toho názoru, že ide o podvod, vzhľadom aj na 10 min. slnečný zázrak, zdokumentovaný aj v tamojších novinách, ktorý videli tisícky ľudí...

Zvláštne je,že za teológiou RKC vidíš talmudizmus, ale za učením KSB, ktoré podsúva islam, ako najlepšiu pravdu o Bohu, talmudizmus nevidíš..Ale to je už tvoja vec...

Prajem ti, aby si v živote prišiel ku skutočnému poznaniu, skutočnej pravde o Bohu...KSB ju podĺa mňa nepodáva...Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 15.05.2018

"Možeš mať akúkoľvek vieru, vačšiu ako hory, ale až si želáš niečo, čo si neželá Boh, nesplní sa ti to...A nepomože potom ani viera a ani absolútna dovera..."
- V tomto ale potom spochybňuješ samotného Krista, to čo presne povedal. Tu, ak predpokladáme, že ide o autentickú vetu, tak má pravdu buď Kristus, alebo Cirkev. Mne sa napríklad splnilo veľa vecí, ktoré som si v minulosti želal, okrem jednej - výhry v kene (to s týka minulosti, hovorím o širokom diapazone minulých rokov). Z tých splnených vecí, ale niektoré mali v sebe "opičiu labku", síce sa to splnilo, ale nakoniec sa to zvrtlo inak ako by sa mi páčilo. Tým som pochopil, že toto bola určitá lekcia, skúsenosť, a týmto smerom sa nemám uberať. A dnes mi to všetko s odstupom času do seba zapadá, že aj to negatívne ma posunulo presne tam, kam bolo treba. Čo sa týka kena, tak tam to fungovalo tak, že keď som si podal jeden stlpček, tak som nechytil ani jedno číslo, a vrátil sa mi vklad. Akoby mi bolo Zhora slušne povedané, tu máš naspäť vklad, a už to neskúšaj. V priebehu mnohých rokov som to skúsil ešte pár krát, a vždy tak isto. Pritom je zvláštne, že mávam také stavy, že občas vidím dopredu niektoré blízke udalosti. Napr. vezmem do ruky hraciu kocku, zatvorím oči, a vidím dopredu aké číslo padne. Ale toto funguje, iba ak to robím nezištne. Pri pokuse využiť to vo svoj prospech to nefunguje.

Osobne som presvedčený, že tie Ježišové slová o viere sú doslova a do písmena. Dokonca to malo zafungovať aj v Petrovom prípade, keď počas búrky sa k ich loďke blížil Ježiš po mori, a Peter sa chcel vydať za ním, ale zľakol sa, zapochyboval a začal sa topiť.
Podľa mňa takto je už nastavený tento svet od Boha, háčik je len v tom, že tak silná viera v to, že sa niečo naozaj stane, je dar. A v tomto človek zrejme nie je sebestačný, ale závislý na Bohu.
Asi pred 10 rokmi som narazil na zvláštny mail, šlo o marketingovú mucholapku, ale to som si vtedy hneď neuvedomil. Išlo o propagovanie istej matematickej metódy, že sa dá použiť na ruletu, pri hre na čiernu a bielu. Šlo tam o to, že vsadíš napr. 50 centov na červenú, a ak padne červená, získaš dvojnásobok, a ak čierna, a vklad prepadne, tak stratu si pripočítaš do ďalšieho vkladu 50+50cen, a tak ostávaš stále v pluse. Jedna farba nepadá príliš dlho, takže by všetko malo byť OK.
Z matematického hľadiska mi to pripadalo úplne jasné, ako 2+2. Predpokladal som, že na online aplikácii v tipose to riadi generátor náhodných čísel, takže by všetko malo ísť podľa normálnej štatistiky.
A keďže matematike absolútne verím, rovnakú skalopevnú vieru bez pochybností som mal aj pri tomto pokuse.
Testoval som to asi behom troch dní (každý deň pár hodín), a všetko šlo prekvapivo dobre. Objem výhry sa zväčšoval. Dal som si podmienku, že žiadny vlastný vklad, testovať budem len z toho, čo vyhrám. Chcel som vyskúšať, koľko možno takto vyhrať... Zdalo sa mi, že to pôjde, kým to nezastavím sám.
Mohlo to byť aj večernou únavou, ale prvé zakolísanie prišlo asi pri zisku 2000 eur. Dlho sa opakovala jedna farba, až mi to prišlo divné, ale napokon naskočila tá správna. Nakoniec som sa dostal takmer po 4000 eur zisk, keď išla znova veľmi dlhá sekvencia jednej farby , a vtedy mi došlo, že je nezmysel, aby to ponechávali len na náhodné čísla, a zrejme tam majú nejakú softwarovú poistku. Zvláštne, odkedy som začal pochybovať, tak vkuse už šli potom len nezmyselne dlhé sekvencie jednej farby, a prvotná situácia už sa nezopakovala.
Tipos si výhru nakoniec vzal späť, a neškodoval ani on ani ja. Ale zaujímavá skúsenosť mi ostala. Mám za to, že ak má človek detinskú skalopevnú vieru, tak nielen že sa menia bežné zákony fyziky, ale aj software, ktorý bol pôvodne navrhnutý inak, tak sa tiež bude správať inak. Vďaka tej skúsenosti si uvedomujem aj to, že vôbec nie je ľahké si navodiť takúto absolútnu vieru v niečo, buď ju človek dostane a má, alebo ak ju nahlodajú pochybnosti, tak ju stratí.
Verím, že na základe podobnej absolútnej dôvery, že sa niečo stane, lebo je to ako 2+2, mohli apoštoli, ale aj neskôr rôzni askéti, nielen chodiť po vode, ale hlavne liečiť rôzne ťažké choroby, robiť zázraky, materializovať jedlo pre hladné deti a pod. Zákony univerza sú tak Bohom nastavené, len viera ktorá toto umožňuje, je dar Zhora.

"Mal by si pochopiť, že kto si ty, aby si súdil Boha, jeho konanie a spravodlivosť..."
- Môžme si zobrať príklad z rodiny. Ako dieťa nemusím chápať všetky pohnútky rodičov. No dieťa má právo klásť otázky, vytvárať si vlastný názor, a aj vznášať výčitky, ak sa mu niečo nepáči. Správny rodič si s tým hravo poradí, a aj dá dieťaťu uspokojivú odpoveď. Ak dieťa aj nepochopí všetko hneď, má šancu to pochopiť, keď podrastie. Tam to nie je o absolútnej poslušnosti voči rodičovi bez odvrávania, a o hrozbe večnej polepšovne. Rodič používa trest len ako výchovný prostriedok, nie ako konečnú odplatu.

Ide o to, že v záujme objektivity, musí človek ku každej informácii pristupovať tak, že môže byť aj chybná, a je povinný si informácie overovať, premýšľať nad nimi, Ak sa budeš stavať k Biblii, že na 100 percent nevyhnutne pochádza od Boha (nie 90, ani 99), vyjadruje Božiu vôľu, tak riskuješ 50:50 že sa staneš obeťou omylu. Čo sa nedá vylúčiť.
Ja sa napríklad ani ku KSB nestaviam dogmaticky, a nad obsahom premýšľam vlastným rozumom. Ako vidíš, otázku svedomia mám načatú, a zatiaľ neuzavretú. Nepreberám všetko automaticky. Tu ide ale o to, že v KSB som našiel v teologickej otázke a otázkach vyššej spravodlivosti to, na čom som prišiel samoštúdiom a vlastným rozumom počas predchádzajúcich rokov. Všetko mi v hrubom dáva zmysel, a zapadá. Necítim vnútorný tlak na psychiku, ako v časoch, keď som sa venoval katolíckej viere.

Ku Koránu. Ja osobne Korán ku svojmu vzťahu s Bohom nepotrebujem. Náboženstvá, vrátane Koránu študujem predovšetkým z odborného hľadiska, aby som rozumel podstate a vedel sa orientovať, porovnávať. Okrem toho, v každej zo "sv. kníh" nájdeš aj kopu čriepkov múdrosti.
Nikto nepotrebuje Korán ako prostriedok, aby našiel vzťah k Bohu. Rovnako, ako na to nepotrebuje ani Starý a Nový zákon. Existuje dokonalejšia kniha, nepísaná ľudskou rukou, skutočné Božie evanjelium. Ale každý konceptuál by sa mal vyznať v problematike veľkých svetových náboženstiev, poznať ich knihy, vedieť rozoznávať, čo je Zhora a čo zdola.

KSB sa šíri v Rusku už 25 rokov, a ako vidíš, nikto nemá záujem islamizovať Rusko, ani verejne známi autori KSB, ani Putin, o ktorom Pjakin neustále hovorí, že koná v súlade s KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 17.05.2018

" V tomto ale potom spochybňuješ samotného Krista, to čo presne povedal."

Nie. Ale musíš brať do úvahy, že rozprával v podobenstvách...Hádam si natoľko racionálny, že chápeš ten fakt,že keď budeš od Boha žiadať nož,aby si sa ním podrezal, tak ti ho nedá...
Nemožeš dostať od Boha niečo, čo si on neželá...
Veď ty sám si napríklad želáš iste aj to, aby bol svet morálnejší, ako v súčasnosti a nie je...

Myslím, že Ježišovi viac ide o doveru, treba mať k nemu 100 % doveru a vieru,že ti dá, o čo ho prosíš, pokiaľ to neprekáža tvojmu spaseniu, v takomto prípade si to, čo chceš vyprosíš...
Takto to chápem ja.

"Osobne som presvedčený, že tie Ježišové slová o viere sú doslova a do písmena."

Sú, ale s tým,že Boh je pán, ktorý rozhodne,čo dostaneš, pretože on najlepšie vie,čo ti k dobru poslúži a čo nie...

Petrov prípad je o tom,že sa nesmie pochybovať o Bohu. Ježiš povedal,aby mu Peter doveroval a prejde po vode...Čiže, Peter, pochyboval priamo o Božích slovách Ježiša.Zo strachu. Ježiš tým chcel ukázať, že človek musí mať v neho 100 % doveru, až potom bude výsledok, ale súčasne ukázal, že aj keď zapochybuje, že ho Boh neopustí je to krásna ukážka Božej lásky a pochopenia človeka a jehon slabostí, zo strany Boha.Boh vie, že človek je slabý, zranený tvor a nestály v dobrom.

"háčik je len v tom, že tak silná viera v to, že sa niečo naozaj stane, je dar. A v tomto človek zrejme nie je sebestačný, ale závislý na Bohu."

Súhlas.


K tej rulete...Tú metódu poznám, ale osobne som ju nepoužíval. Údajne ju ani v kasínach nemajú radi, neviem ako v online, lebo som to neskúšal. Ale rátal si,že može padnúť aj nula a zisk zoberie kasíno ? To je tiež jedna z poistiek.
Osobne neverím,že ruleta generuje náhodné čísla, pretože kasíno musí mať vždy zisk, teda to mají iste aj nejako ošetrené...

"Mám za to, že ak má človek detinskú skalopevnú vieru, tak nielen že sa menia bežné zákony fyziky, ale aj software, ktorý bol pôvodne navrhnutý inak, tak sa tiež bude správať inak."

S tým software nemám názor ako ty...Čo sa týka zákonov fyziky. Tam mám za to,že ľudská viera a voľa má vplyv na hmotu, čiže do istej miery vzhĺadom na to,že ľudská duša je stvorená na Boží obraz, tak človek má určité aj tvoriteľské schopnosti a možnosti ovplyvňovať hmotu, čo je dokázané psychotronickými pokusmi, akurát s tým,že tieto schopnosti má len malé % populácie v takej miere, aby sa to prejavilo..
Samozrejme,možnosti Božej moci nad hmotou nemáme a ani mať nemožeme a nebudeme, sme len stvorenie a nie tvorca..

"Verím, že na základe podobnej absolútnej dôvery, že sa niečo stane, lebo je to ako 2+2, mohli apoštoli, ale aj neskôr rôzni askéti, nielen chodiť po vode, ale hlavne liečiť rôzne ťažké choroby, robiť zázraky, materializovať jedlo pre hladné deti a pod. Zákony univerza sú tak Bohom nastavené, len viera ktorá toto umožňuje, je dar Zhora."

Myslím, že toto je taká tvoja barlička, aby ti zapadlo do tvojej mozaiky. Isteže sú askéti, čo dokážu chodiť aj po ohni a nepopália sa, ale tu ide o otázku tréningu psychofyzických síl a schopností človeka...

Ale,robiť skutočné zázraky, ako apoštoli, že od narodenia slepý začne vidieť, od narodenia chromý začne chodiť, tak na to ti viera nestačí a ani maximálna. Tu ide o to, že dar uzdravovania dostali títo apoštoli Božou mocou, teda uzdravovali mocou Boha, ktorú im on pre ich mravnosť a to,že boli učeníci Ježiša daroval...Neznamená to,že niečo také ty dokážeš len u titulu toho,že máš absolútnu doveru...Tú moc musíš od Boha najskor obdržať a ten ju dá len tomu, komu on chce, nedostane ju každý, kto chce.

Schopnosť takéhoto zázračného uzdravovana je Boží dar, ktorý nezískaš len preto,že chceš, ale len vtedy, až to to dá Boh..
Do istej miery podobné zázraky dokáže aj Satan svojou mocou a túto moc prepožičiava svojím sluhom. Rozdiel je v tom,že na rozdiel od zázrakov od Boha a Božej moci uzdravovania, tak "zázraky a vyliečenie od Satana nikdy nie sú trvalé, to jej jeden rozlišovacích znakov..

"Rodič používa trest len ako výchovný prostriedok, nie ako konečnú odplatu."

Posudzuješ to klasicky z pohľadu človeka a jeho dočasného života ,tu na Zemi...Ale Boh nepoužíva ľudskú, nedokonalú spravodlivosť, ako ty, ale Božiu a jeho spravdlivosť nie je ohraničená časom, priestorom a ani trvaním ĺudského života, ale je večná. A pochybujem, že človek má na Zemi so svojím rozumom také poznanie, aby do nej videl a chápal ju...
Súd človeka po smrti prebieha na základe absolútnej spravodlivosti. Boh posudzuje všetko komplexne na základe schopnosti, možností človeka, jeho potenciálu a všetkého. A preto je taký súd spravodlivý.Podstatou človeka a jeho daru, ktorý mu Boh dal je slobodná voĺa v tom,či si vyberie, že chce byť v jeho spoločnosti, alebo nie. A ten výber ovplyvňujú aj dané skutky toho človeka.A na základe správania sa človeka a jeho skutkov je človek aj súdený po smrti...
inak je súdený niekto, kto nič o Bohu nevedel a nemal šancu sa dozvedieť a inak ten,kto ,ako ty mal šancu sa o ňom dozvedieť viac...

Čo sa týka biblie, to mi až taký problém nerobí. Verím v desatoro a hlavný príkaz o Božej láske. Až by ho ĺudia dodržiavali, tak nie je problém na svete. To,že v biblii,hlavne v SZ nemusí byť všetko 100 % presné mi žily netrhá. Napríklad vobec neverím,že Izaiášová doktrína o lichve je pravda od Boha, to proste je nemožné z toho dovodu, že Boh nemože byť elitár a fašista, ale nutne musí byť spravodlivý...

"KSB sa šíri v Rusku už 25 rokov, a ako vidíš, nikto nemá záujem islamizovať Rusko, ani verejne známi autori KSB, ani Putin, o ktorom Pjakin neustále hovorí, že koná v súlade s KSB."

Rusko sa nezadržateľne islamizuje aj bez KSB, kvoli natalite moslimov, imigrácií moslimov do Ruska z bývalých republík ZSSR, stavajú sa tam neustále nové mešity...
KSB v Rusku nemá taký vplyv, aby bola zásadná ,ale rovnako pomáha islamizácií tým,že uprednostňuje islam, ako náboženstvo tým,že korán dáva do popredia, ako najbližšiu pravdu o Bohu a to, o čo sa majú snažiť ĺudia ,rovnako aj odmietaním skutočného kresťanstva, likvidovaním Ježiša ako Boha z kresťanstva a poukazovaním ,že falošné pseudokresťanstvo bez Boha je to skutočne správne a povodné, čo je lož a manipulácia.


Problém v KSB, okrem glorifikácie a podsúvania islamu, kultúry vrahov, vidím hlavne v tom, že sa veľmi tvrdo roznou manipuláciou SZ ,ale aj NZ snaží dokázať, plus prekrútením a klamaním o histórií kresťanstva, že Ježiš bol len človek a sviatosti RKC sú satanizmus a kanibalizmus, napríklad Eucharistia...

Takto postupovali sekty, ktoré bojovali proti kresťanstvu, už od jeho vzniku...
Práve to ma na tebe prekvapuje,že si im to v KSB zožral,človek ,ako ty, ktorý dostal teologické- kresťansko - katolícke vzdelanie...A ty nie si človek s obmedzeným intelektom.

Skúmal si niekedy jardob aj javy v kresťanstve, ako zázraky potvrdené komisiami, zjavenia Panna Márie vo Fatime,Turínske plátno, množstvo Eucharistických zázrakov po svete, krvácanie,krvi, oleja a sĺz zo soch Panný Márie, svatých, stigmatizovaní katolíci v dejinách RKC a množstvo iných indícií, ktoré poukzujú na pravosť kresťansko - katolíckeho náboženstva ?

Hodne pochybujem a KSB o tom nepíše a obchádza to...
Keby si sa týmto podrobne zaoberal,tak by ti náboženský pohĺad KSB o Bohu ako HNR a Ježišovi ako človeku musel byť zákonité otrasený...

Ale to je už tvoja vec...Ty si zjavne vedome odmietol Ježiša ako Boha a sviatosti RKC, najskor to máš za podvod..
Vybral si si, ale ver tomu,že napriek tomu,že sa ma uisťoval,že tvoja údajne vyššia,správna a prijatá mravnosť už nemá výčitky svedomia ohĺadom katolíckej viery, príde, čas ,keď toto budeš aj racionáne, nielen na základe svedomia prehodnocovať...Dúfam,že raz nájdeš prvú pravdu a pravého Boha.

Maj sa dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 17.05.2018

"Nemožeš dostať od Boha niečo, čo si on neželá..."
- Ono sa to zdá pochopiteľné. Ale ak mám pravdu ja, že Boh už Svet nastavil tak, že samotná nespochybniteľná viera má moc uzdravovať a robiť "nemožné", potom cirkevné vysvetlenie tohto fenoménu o ktorom hovoril Ježiš, vnáša ako prvé pochybnosť do tohto mechanizmu, a teda znemožňuje kresťanom robiť tie mimoriadne veci, ktoré robili prví kresťania... Sama cirkev ich zbavuje možnosti získať tento dar. Prečo asi?
Sú potom svätci, ktorí to dokážu, a je jedno či veria, že sa to deje pre ich samotnú nezlomnú vieru, alebo preto, že veria že to robí Ježiš, Boh, alebo mŕtvy svätý. Ten fakt sa deje preto, lebo ich samotná viera v uskutočnenie prosby je čistá a nezlomná ako viera malého dieťaťa, a tá samotná lieči. Tak ako hovoril Ježiš "Tvoja viera ťa uzdravila".
Lenže taká viera je dar. Človek z tohto sveta, matrixu, je preplnený pochybnosťami, a bez podpory Zhora (čomu predchádza vnútorné úsilie človeka zmeniť seba) je prakticky nemožné získať tak silnú vieru v realizáciu želaného.
Je to podobne ako s Rozlíšením. Schopnosť chápať v pravý čas dôležité veci nedostáva hocikto, a Boh si tým udržuje chod dejinného procesu v medziach Zámeru, bez toho, aby potláčal vôľu jednotlivých ľudí. Boh obmedzuje rozumové schopnosti ľudí, nie ich vôľu. Podobne je to aj s darmi, ktoré sa nám môžu zdať ako mágia života. Nedostane ich hocikto, ale iba ľudia dosahujúci určité kritériá. Z hľadiska cieľov je prvoradý Boží Zámer, a všetky ostatné čiastkové ciele sa podriaďujú tomuto.

V živote ľudia dostávajú aj veci, o ktorých by bolo možné povedať, že "si ich Boh neželá": niektorí túžia páchať neprávosti, a z časti sa im to plní (Kto chce psa byť, palicu si nájde). Boh v živote nezvykne obmedzovať vôľu ľudí, bez ohľadu na to, či sa usilujú o dobro alebo zlo (neprávostí je vo svete dosť). Ale tí, čo páchajú zlo, tak sa im veci plnia inak ako by chceli. Dostanú to, čo si želajú, ale prináša to mnoho vedľajších efektov, ktoré maria hodnotu želaného. Častokrát neprávosť vyvolá v národe takú vlnu nevôle, že zmetie nielen dotyčného, ale aj celú jeho dynastiu. Aj keď mnohokrát to býva tak, že ten čo robí chyby žije dlhšie, ako jeho obete, a to práve preto, aby mohol znášať dôsledky svojich činov a prehodnotiť minulé zmýšľanie. Napr. pri autonehodách veľakrát zahynú ľudia, ale prežije šofér, ktorý nehodu zavinil. T.j. psychologický tlak na ľudí, čo robia chyby, aby zmenili svoje správanie, a pomohli odstrániť tento stereotyp aj zo života spoločnosti.

Samotný svet je Zhora postavený tak, aby slúžil ako veľká živá svätá kniha, z ktorej sa človek má možnosť naučiť všetko, čo Boh od človeka očakáva... A pretože je živá, dá sa nielen čítať, ale sa cez ňu rozprávať aj s jej Tvorcom. A pre uskutočnenie evolučného kroku ľudstva je potrebné nielen čítať, ale nadviazať dialóg. Žiadna ideológia, ktorá by vylučovala Boha Tvorcu zo svojej filozofie, nebude schopná postaviť spravodlivú harmonickú spoločnosť. Preto aj marxisti, hoci spravili veľký pokrok, pre svoj adeizmus boli predurčení k neúspechu. A k neúspechu sú predurčené aj všetky náboženstvá, ktoré učia o Bohu nepravdy a potláčajú vôľu ľudí, a sú tým pádom vo svojej podstate adeistické.

"Neznamená to,že niečo také ty dokážeš len u titulu toho,že máš absolútnu doveru...Tú moc musíš od Boha najskor obdržať a ten ju dá len tomu, komu on chce, nedostane ju každý, kto chce."
- hovoríme skoro o tom istom. Ty hovoríš, že Boh dáva komu chce dar uzdravovať. Ja hovorím, že Boh dáva komu chce dar viery, ktorá má moc uzdravovať. Čiže ide o dar, od ktorého je každý závislý, a nemá moc si ho privlastniť sám od seba.

"Do istej miery podobné zázraky dokáže aj Satan svojou mocou a túto moc prepožičiava svojím sluhom"
- nemal by ju, ak by mu nebola daná Zhora. Tu vidíš najlepšie, že Boh nepotláča vôľu žiadnych stvorení, ani Satana. Len obmedzuje rozum a schopnosti tých, čo sa o niečo uchádzajú, podľa toho ako ladia/neladia s vyššími cieľmi a Zámerom. Satan chcel svojou mocou škodiť, bola mu daná určitá moc, ale intelekt iba taký, aby všetko spelo z dlhodobého hľadiska k hlavnému Božiemu Zámeru. T.j. aby zlo nepremohlo dobro, nenaštrbilo Boží Plán, a všetko zlé nakoniec poslúžilo dobru k jeho záverečnému triumfu. A v prípade ľudí, tak ako vďaka Satanovmu vplyvu upadli do hriechu, tak sa ľudia nakoniec vďaka Satanovej vytrvalosti stanú múdrejšími ako Satan, čím nad nimi takticky stratí moc, objavia Božiu múdrosť, jej silu a etiku a stanú sa Ľuďmi. Satan iba odďaluje nevyhnutné, no nedokáže zvrátiť uskutočnenie Zámeru, kde patrí aj vznik Božieho kráľovstva Ľudí na Zemi. Spoločnosť Ľudí podobných Ježišovi, globálne.

"Podstatou človeka a jeho daru, ktorý mu Boh dal je slobodná voĺa v tom,či si vyberie, že chce byť v jeho spoločnosti, alebo nie."
- Lenže kam sa podela Sloboda vlastnej vôle, ak žiješ prakticky pod stálym psychickým tlakom, že ak sa rozhodneš opustiť eticky pochybného boha, tak ťa straší možným peklom. Ktorý cez cirkev na teba kladie jarmo ďalších záväzkov, pod psychickým tlakom, lebo cirkev, to je boží zástupca na zemi (a kedysi sa tradovalo, že mimo cirkev niet spásy, a exkomunikácia znamenala prakticky zatratenie). Celé je to podobné, ako v rodine, kde je domáce násilie, kde jednému členovi chýba etika a tak utláča druhých. Obeť, hoci môže, neodchádza, lebo sa bojí ešte väčšieho psychického nátlaku, má strach. Pritom v rodine platí iba cukor a bič, nič medzi tým. Tak aj Jahve sľubuje buď večnú blaženosť (večný trip) alebo večné peklo (večná trýzeň). Pritom nebo aj peklo predstavujú strnulosť naveky, stav kde zastal čas a nič sa už nevyvíja. Aj to mi vadí, nemám záujem ani o nebo ani o peklo, som lačný po harmonických vedomostiach, skutočnej Božej múdrosti... A až raz dosiahnem plnosť Božej múdrosti (nie nutne v tomto živote), kľudne sa jej vzdám, aby som ju mohol objavovať znova, a prežívať z toho rovnakú radosť :-)

"a poukazovaním ,že falošné pseudokresťanstvo bez Boha je to skutočne správne a povodné, čo je lož a manipulácia."
- toto máš nejaké popletené. Pravé kresťanstvo nikdy nemôže byť bez Boha. Možno si myslel "bez Ježiša ako Boha", t.j. s Ježišom ako Človekom, so skutočne Ľudskou psychikou, mysľou a vôľou blízkou Bohu (Zjednotenou s Bohom = Ja a Otec jedno sme = úloha pre každého človeka dospieť k takej jednote svojim úsilím a s Božou pomocou).

- Július, ak by si skutočne do hlbky chápal filozofiu KSB, vedel by si, že ona nemá záujem rozširovať po svete islam v jeho súčasnej zdeformovanej podobe. Koranický islam (vnútorná podstata zvestovania Koránu) je zhruba to isté, čo aj Ježišova Dobrá zvesť (len bez šiestej priority). To isté, čo aj reálne bolo Zvestované Mojžišovi, predtým, ako to jeho nepriatelia prekrútili (len bez šiestej a piatej priority). Nie je náhodou, že falošná doktrína judaizmu (založená na "Mojžišovi") zneužíva práve 4. prioritu. Tá nemala slúžiť na zotročenie sveta v záujme elity, ale na zjednotenie sveta v zdravej Božej kultúre a rozhodne bez úžery, na princípe zdravej ekonomiky.
Čo myslíš, ak ľudstvo, ktoré nereagovalo adekvátne na mäkšie prostriedky 1. priority (priamy rozhovor s Bohom v Edene), 2., 3., 4., 5. a ani poslednej silovej 6. (Zvesť šírená mečom), a vo všetkých prípadoch sa verchuška tohto sveta (globálne riadenie) nespamätala, ale pokračovala kriviť všetky Zvestovania Zhora, čo bude asi nasledovať..? Žiadny prorok s Božím posolstvom už nepríde... Príde niečo celkom iné, a ľudstvo sa buď stane Ľudstvom, alebo príde ďalší globálny reštart, kde prežije len hŕstka nositeľov významných informácii aktuálnej kultúry civilizácie, aby ďalšie ľudstvo nezačínalo znova od nuly.
Mimochodom, apokalipsa neznamená skaza, ale "odhalenie". A v dnešnej rýchlej informačnej dobe skutočne všetko vychádza na povrch. Všetko skryté začína byť zjavné... Lejú sa prúdy novej "potopy", len iného charakteru. MIM = voda (hebrejsky)

"Takto postupovali sekty, ktoré bojovali proti kresťanstvu, už od jeho vzniku..."
- a napadlo ti, že v niektorých spoločných tvrdeniach mohli mať aj pravdu?. Ak ideš po dialnici, a veľa áut ide v protismere, možno to znamená, že v protismere ideš ty, a nie oni.
Čítal som aj životopisy svätých: Jan Vianney, Pater Pio, František z Asisi, don Bosco, Filip Neri, a mnohých ďalších. Zaujímavé. Akceptujem to, ale k dejinám mám príliš veľkú úctu, aby som na slovo veril všetkému, čo sa počas tejto globalizačnej vojny prezentuje ľuďmi ako historický dôkaz. V histórii sa mnohé falšovalo, prekrucovalo a stále sa to robí... Preto informácie o minulosti som schopný akceptovať (ako potencionálne skladačky, ktoré prejdú bez úhony cez metodologický antivírus), ale nie všetkému na stopercent veriť. Vieš, je kopu historických hypotéz, ktoré potvrdzujú aj tézy KSB, ale ako o dôkaz sa o to nedá oprieť (nebolo by to dosť objektívne). Ja pracujem v prvom rade s tým, čo dokážem priamo logicky uchopiť. A intelekt, je tiež jeden z Božích darov, ktoré by sme nemali ignorovať.

David Copperfield, Criss Angel - tiež doviedli svoje umenie do dokonalosti, a robia veci, ktoré drvivej väčšine ľudí na zemi rozum neberie, no nie sú to zázraky, a dokonca ani mágia, je to len vysoko utajované umenie možného, na podporu existencie tohto druhu biznisu.

Výhodou osobného kontaktu a dialógu s Bohom je to, že Boh dáva každému osobne dôkaz svojej existencie, v súlade s charakterom jeho modlitby, a zbavuje ho tak závislosti na produktoch masovej sugescie, konaných na zmätenie a ovládanie ľudí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 21.05.2018

"Ono sa to zdá pochopiteľné. Ale ak mám pravdu ja, že Boh už Svet nastavil tak, že samotná nespochybniteľná viera má moc uzdravovať a robiť "nemožné", potom cirkevné vysvetlenie tohto fenoménu o ktorom hovoril Ježiš, vnáša ako prvé pochybnosť do tohto mechanizmu, a teda znemožňuje kresťanom robiť tie mimoriadne veci, ktoré robili prví kresťania... Sama cirkev ich zbavuje možnosti získať tento dar. Prečo asi?"

Tvoj problém je v tom, že ty hľadáš za tými zázrakmi a robiť nemožné v Cirkvi, akýsi fyzikálny mechanizmus -fenomén, a to z toho dovodu, aby si to napasoval do svojho svetonázoru, ktorý ti vyhovuje...
Pretože, keby si tam napasoval ten fakt, že moc konať zázraky, zázračné uzdravovania a teda to "nemožné", ako píšeš, nie je nejaká schopnosť založená na 100 % dovere v Boha, ktorú podĺa tebe Cirkev blokuje,ale je to "dar", ktorý Boh dáva tým, ktorým On chce...

Takže, keby si sa na to pozrel pohľadom tézy, že prax je kritérium pravdy, tak zistíš, že schopnosť konať zázraky uzdravovania a moc robiť "nemožné" dostali hlavne ľudia veriaci ako kresťania - katolíci...
Čo hovoríš na takého pátra Pia, katolíka, ktorý uznával RKC, prečo on dokázal robiť tie zázraky uzdravovania a taký Zaznobin nie ?

Prečo, cirkevné vysvetlenie tohto fenoménu nezablokovalo pátrovi Piovi túto moc uzdravovania ?
A prečo, Zaznobin, alebo iní, ktorí neveria RKC a ani jej cirkevnému vysvetleniu tohto fenoménu, sú napriek tomu tejto moci a fenoménu zbavení ?

Jardob, preto, že to nie je tak, ako by si si ty, želal, aby ti to pasovalo do tvoje mozaiky správneho pohĺadu na Boha...

"Sú potom svätci, ktorí to dokážu, a je jedno či veria, že sa to deje pre ich samotnú nezlomnú vieru, alebo preto, že veria že to robí Ježiš, Boh, alebo mŕtvy svätý. Ten fakt sa deje preto, lebo ich samotná viera v uskutočnenie prosby je čistá a nezlomná ako viera malého dieťaťa, a tá samotná lieči. Tak ako hovoril Ježiš "Tvoja viera ťa uzdravila".

Nie je to len pre samotnú, čistú, nezlomnú vieru. Je to aj preto,že títo svatí dostali ako zásluhu a odmenu svojho čistého a morálneho života tento dar uzdravovania, ako dar Ducha Svatého...

Ty sa snažíš dokázať, že čistá 100 % nezlomná viera stojí za zázrakmi a ten kto, tohoto fenoménu nie je schopný, tak preto,že ju nemá a nie je ju ľahko získať. Nechceš pripustiť, že dar uzdravovania a zázrakov nie je len o takej viere, ale aj o inom...No, je to tvoj názor.
V islame existuje kopec fanatikov, ktorí za svoju vieru zomrú 100 % jej veria, ale žiadnych zázrakov uzdravovania a ani podobných fenoménov nie sú schopní.

Vieš, jardob, zázraky, nemožné, tie fenomény, ktoré ťa fascinujú, nie sú výsledkom len viery, ale hlavne dokazom, indíciami, ktorými Boh dokazuje, ktoré náboženstvo a ktorá viera a morálka je správna. A preto sa najviac týchto fenoménov, skúmaných lekárskymi komisiami vedcov nájdeš v kresťansko - katolíckej viere, alebo pravoslávnej, ktorú si ty odvrhol v prospech svetonázoru a morálky KSB...
Boh takýmito indíciami a sposobmi dokazuje, ktoré náboženstvo je to skutočne pravé...A preto jej bezúhonní a morálni predstavitelia dostávajú na základe zásluh a správnosti ich viery aj dar uzdravovania a zázrakov...
A preto katolíci s takýmito javmi nemajú problémy ani dnes, viď nedávno eucharistický zázrak v Poĺsku, ale iné viery nič také nemajú = nie sú pravé, nie sú od Boha...

" A k neúspechu sú predurčené aj všetky náboženstvá, ktoré učia o Bohu nepravdy a potláčajú vôľu ľudí, a sú tým pádom vo svojej podstate adeistické."

K takým rátam aj KSB a ich pohĺad na Boha...

"hovoríme skoro o tom istom. Ty hovoríš, že Boh dáva komu chce dar uzdravovať. Ja hovorím, že Boh dáva komu chce dar viery, ktorá má moc uzdravovať."

Nie je to len dar viery. Tá moc uzdravovať je indíciou toho faktu,že dotyčný má správny názor a pohĺad na Boha = správne náboženstvo a preto sa tieto javy vyskytujú hlavne kresťansko - katolíckom náboženstve u anglikánov, islamu, ani KSB nič také nemáš...

" A v prípade ľudí, tak ako vďaka Satanovmu vplyvu upadli do hriechu, tak sa ľudia nakoniec vďaka Satanovej vytrvalosti stanú múdrejšími ako Satan, čím nad nimi takticky stratí moc, objavia Božiu múdrosť, jej silu a etiku a stanú sa Ľuďmi."

Platí len v tom prípade, že sa chcú skutočne zmeniť k lepšiemu...Vačšina prepadne ešte hlbšie vplyvom toho, že sa príklonom k Satanovi vzdialili od Boha. výsledkom hriechu je aj zaslepenosť takého človeka. Čím sa viac človek svojím konaním vzďaluje od Boha, pravej viery, tým viac slepne duševne a menej ho chápe a zmenšuje sa možnosť jeho obrátenia na správnu cestu...

"Pritom nebo aj peklo predstavujú strnulosť naveky, stav kde zastal čas a nič sa už nevyvíja. Aj to mi vadí, nemám záujem ani o nebo ani o peklo, som lačný po harmonických vedomostiach, skutočnej Božej múdrosti..."

Strnulosť, ako píšeš, to je trocha inak...Ale to nechcem teraz riešiť...Tvoj problém je,že si v dileme. Podobne ako -Satan vyhlásil : nebudem Bohu slúžiť...

Aj ty odmietaš predstavu, neba, pekla, asi aj očistca...
A vačšina ľudí ako ty, ktorí došli k tomuto záveru, potom odišli aj od RKC, pretože požadovali niečo iné, požadovali SVOJU SLOBODU, SVOJE PRAVIDLÁ a išli si hľadať iného boha, iné náboženstvo, ako ty, ktorý si ho našiel v KSB, prípadne sa stali ateisti alebo agnostici, mnohí aj nenávistní nepriatelia RKC a kresťanstva...

Toto je jardob, ťažší orech. Nebo, peklo je súčasťou kresťanskej viery, ktorú si odvrhol, mohol by som ti dávať o realite pekla mnohé indície, napríklad videnie pastierikov vo Fatime v roku 1917, kde im ho Panna Mária čiastočne ukázala existujú aj ´dalšie indície. Ty si dosť inteligentný, aby si si podobné materiály našiel sám a preštudoval.

"A až raz dosiahnem plnosť Božej múdrosti (nie nutne v tomto živote), kľudne sa jej vzdám, aby som ju mohol objavovať znova, a prežívať z toho rovnakú radosť :-) "

To si moc fandíš. Plnosť Božej múdrosti má iba Boh, ty dostaneš len toľko z Božej múdrosti, koľko si zaslúžiš a koĺko ti ju dopraje a dá Boh...

" Július, ak by si skutočne do hlbky chápal filozofiu KSB, vedel by si, že ona nemá záujem rozširovať po svete islam v jeho súčasnej zdeformovanej podobe. Koranický islam (vnútorná podstata zvestovania Koránu) je zhruba to isté, čo aj Ježišova Dobrá zvesť (len bez šiestej priority)."

Manipulácia KSB nespočíva v tom, že by chcela po svete šíriť OTVORENE zdeformovaný islam, ale v tom, že v skutočnosti ho šíri sposobom, ako sa o islame a Mohamedovi vyjadruje, rovnako v klamstve a manipulácií, že islam sa može zmeniť na koránický, čím zavádza ľudí a soft metódami vytvára v takých ĺudí, čo v to veria akceptáciu islamu a otvorenie dverí v Európe. A vtom je ten trójsky koň programu KSB...
Pretože žiadny akademický koránický islam sa konať nebude.Korán sám o sebe je kniha plná omylov, demagógie a nenávisti k nevercom. Nemožeš si vypichnúť z koránu len to, čo sa ti páči a vynechať všetko ostatné. Také čosi moslimovia, nikdy nebudú akceptovať..

" a napadlo ti, že v niektorých spoločných tvrdeniach mohli mať aj pravdu?"

Pravdu mohli mať v otázkach korupcie, osobného zla nektorých hierarchov RKC, výhrady k tomu, kde sa RKC odchýlila od konania Ježiša..
Problém bol,že to bolo vždy spojené so zmenou učenia, magistéria RKC, sviatostí RKC a tam už, podĺa mńa sekty pravdu nemali..

"Čítal som aj životopisy svätých: Jan Vianney, Pater Pio, František z Asisi, don Bosco, Filip Neri, a mnohých ďalších. Zaujímavé. Akceptujem to, ale k dejinám mám príliš veľkú úctu, aby som na slovo veril všetkému, čo sa počas tejto globalizačnej vojny prezentuje ľuďmi ako historický dôkaz."

Páter Pio žil v 20 storočí a ešte dodnes žije spústa ľudí, čo jeho zázraky zažila, rovnako, ako aj písomné dokazy a záznamy...Nemožeš tvrdiť, že je to aj tak sfalšované a preto to neakceptuješ a realitivizuješ.To je alibistický postoj.

"David Copperfield, Criss Angel - tiež doviedli svoje umenie do dokonalosti, a robia veci, ktoré drvivej väčšine ľudí na zemi rozum neberie, no nie sú to zázraky, a dokonca ani mágia, je to len vysoko utajované umenie možného, na podporu existencie tohto druhu biznisu."

Nemá to nič spoločné s tým, čo dokázali na poli zázrakov robiť katolícki svatí ako páter Pio a mnohí ´ďalší...

"Výhodou osobného kontaktu a dialógu s Bohom je to, že Boh dáva každému osobne dôkaz svojej existencie, v súlade s charakterom jeho modlitby, a zbavuje ho tak závislosti na produktoch masovej sugescie, konaných na zmätenie a ovládanie ľudí."

Problém je,že mnohí ĺudia si myslia,že majú osobný kontakt s Bohom a nemajú ho. Taký radikálny moslim, ktorý ide vyhodiť ľudí do povetria sa tiež zvykne pred akciou pomodliť a mať "osobný kontkat s Bohom" a rovnako ako ty, nemá výčitky svedomia za svoj čin, pretože si myslí, že Alah to tak chce...

Takže ten osobný kontakt s Bohom je také klišé KSB, pretože bez morálky a mravnosti, ktoré uznáva Boh sa nedá debatovať, že dotyčný má skutočne osobný kontakkt s Bohom a všetky náboženstvá a svetonázory učia rozličný pohĺad na to,kto je Boh , čo chce a čo po nás v rámci morálky požaduje...

Ako si vysvetlujš ten fakt,že Hox, pokladá mňa, človeka, ktorý si prečítal KSB materiály, pričom zostal verný katolíckemu učeniu a uznáva Ježiša za Boha za kryptosatanistu ?
A to preto,že som sa podĺa neho dozvedel pravdu z KSB a neuznávam ju ?
Je toto to,čo je morálne a to,čo chce skutočne Boh ?

Mal by si sa, jardob, zamyslieť, kde sa nachádzaš a čomu slúžiš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 23.05.2018

1.
"Takže, keby si sa na to pozrel pohľadom tézy, že prax je kritérium pravdy, tak zistíš, že schopnosť konať zázraky uzdravovania a moc robiť "nemožné" dostali hlavne ľudia veriaci ako kresťania - katolíci..."

- prax posudzuješ z otvorených zdrojov (najmä dostupných kníh s pečiatkou "Imprimatur"). Aký obrázok politickej praxe získame, ak budeme čítať médiá hlavného prúdu (pred érou internetu ani iná možnosť nebola) - veľmi skreslený, jednostranný, neobjektívny. Jeden druh informácii je favorizovaný, prikrášlovaný a často opakovaný; a iný druh informácie je zamlčovaný, alebo démonizovaný... A ako vieme, v posledných storočiach bola Europa v moci predovšetkým cirkvi... Tak aké objektívne informácie tu môžme získať, okrem jednostranných... Že zázraky sa dejú len v katolíckej cirkvi. Samozrejme, že to má ďaleko od pravdy.

2.
"V islame existuje kopec fanatikov, ktorí za svoju vieru zomrú 100 % jej veria, ale žiadnych zázrakov uzdravovania a ani podobných fenoménov nie sú schopní."
- miešaš hrušky s jablkami. Viera v pravdivosť a správnosť katolíckeho alebo moslimského náboženstva nemá nič spoločné s vierou v uskutočnenie neobyčajného v tej kvalite, aby sa tak stalo. Ide o odlišné veci. A okrem toho, v Koráne je využívanie neobyčajných schopností bez povolenia Zhora zakázané.

3.
"Vieš, jardob, zázraky, nemožné, tie fenomény, ktoré ťa fascinujú, nie sú výsledkom len viery, ale hlavne dokazom, indíciami, ktorými Boh dokazuje, ktoré náboženstvo a ktorá viera a morálka je správna."
- To je obrovský omyl. Väčšina zázrakov je len prejavom mágie. Mágia je bežná súčasť tohto sveta, tak ako fyzikálne zákony. No veľkým problémom je v davo-"elitárnej" spoločnosti, kde jedni vedia a druhí nie. V Koráne je preto mágia zakázaná, lebo zázraky vykonávané ľuďmi môžu byť zneužité na pomýlenie ľudí a odvedenie od skutočného Božieho Zámeru. A toto katolícka cirkev robí... A nielen ona, ale aj protagonisti iných náboženstiev (napr. Sai Baba a iní). Ježiš ako človek zázraky (mágiu) robil, lebo to mal povolené Zhora, jeho vôľa a vôľa Otca boli jedno.
Skutočný svätec ti nikdy nepovie, že mám niečo "pre vlastné zásluhy". Lebo je to hlúposť. Svätí ľudia nezbierajú zásluhy ako mamon, vôbec týmto smerom neuvažujú.
Sám vravíš, že aj Satan má určitú moc robiť zázraky, a dokáže ju prepožičať iným... Ale od koho ju má? Dal si ju sám sebe? Nie! Má ju od Boha... Znamená to, že Boh schvaľuje Satanovu ideológiu? Nie! Nemôžeš podľa magických schopností (prejavujúcich sa zázrakmi) niekoho usudzovať, či jeho filozofia/náboženstvo je to pravé...! To je pasca na ľudí... Nie podľa schopností, ale podľa plodov poznáte ich (ale aj tu to bez Božieho Rozlíšenia nepôjde).

4.
"Platí len v tom prípade, že sa chcú skutočne zmeniť k lepšiemu..."
- záleží od toho, v akých maximálnych časových horizontoch si schopný uvažovať. Boží Zámer nemožno zmariť.

5.
"islam sa može zmeniť na koránický".
Neviem o tom, že by to v KSB bolo niekde takto napísané. Skôr sme sa v tomto duchu len bavili na diskusii. K tomu ti poviem toľko. To, ako veriaci ľudia interpretujú rôzne sväté knihy, záleží predovšetkým od ich kazateľov a cirkvi. Takto aj u kresťanov vznikli rôzne odnože... V islame tiež vznikli rôzne odnože, vrátane militantného a primitívneho wahabizmu.
Proces ale môže fungovať aj opačne, smerom k zdravému jadru, čo každá svätá kniha má... Nielen Islam, ale aj Kresťanstvo, Judaizmus by sa nielen mali, ale musia vrátiť k zdravému jadru, ktoré je v Abrahámskych náboženstvách rovnaké vo svojej podstate. Ale na to je potrebná nielen slepá viera, ale aj rozum.

To, že tvrdíš, že sa niečo nikdy nestane, je tvoj vlastný problém. Asi máš nejakú insiderskú informáciu Zhora, na rozdiel od nás ostatných.
Ja v takýchto ultimátnych kategóriách vôbec nepremýšľam.

6.
"Páter Pio žil v 20 storočí a ešte dodnes žije spústa ľudí, čo jeho zázraky zažila, rovnako, ako aj písomné dokazy a záznamy...Nemožeš tvrdiť, že je to aj tak sfalšované a preto to neakceptuješ a realitivizuješ.To je alibistický postoj."
- ja som nepovedal, že je to sfalšované. Ale že niektorým historickým údajom príliš nedôverujem. Možno Pio robil zázraky, možno nie, pre mňa mágia nie je kritérium Božej Pravdy, a ani nemôže byť... V Božích výtvoroch, ktorých sa nedotkol človek, je vidno Jeho Spravodlivosť, tam ju možno rozpoznať, a podľa nej možno zistiť, čo je v harmonii s Bohom, a čo nie.

7.
"Problém je,že mnohí ĺudia si myslia,že majú osobný kontakt s Bohom a nemajú ho. Taký radikálny moslim, (...)"
- to je ale problém väčšiny ľudstva, vrátane súčasných kresťanov, židov, hinduistov a pod. Vidno z ich tisícročných plodov mravnosti, na úrovni spoločnosti.

"Takže ten osobný kontakt s Bohom je také klišé KSB, pretože bez morálky a mravnosti, ktoré uznáva Boh sa nedá debatovať, že dotyčný má skutočne osobný kontakkt s Bohom a všetky náboženstvá a svetonázory učia rozličný pohĺad na to,kto je Boh , čo chce a čo po nás v rámci morálky požaduje..."
- vieš, lekára nepotrebujú zdraví ale chorí. Ak by sa len ľudia s dokonalou morálkou dostali do dialógu s Bohom, tak by toho nebol hodný nikto.
O dialóg s Bohom sa môže pokúšať úplne každý, bez ohľadu na vlastnú morálku a názory. Boh odpovie každému primeraným spôsobom, ak bude dosť vnímavý. A to, či naozaj načúva Bohu, sa uvidí až s odstupom času, podľa toho, ako sa začne meniť jeho život... Či bude prinášať dobré plody alebo nie. Či bude mať na spoločnosť ozdravujúci vplyv, alebo ju bude viesť do otroctva a k záhube.
Tisícročia je dosť dlhá doba na podobné hodnotenie. Je očividné, že ani Judaizmus, ani Kresťanstvo, ani Islam nespravili ľudstvo Ľudskejším. Navyše judaizmus a kresťanstvo (ako platformy morálky pre ľudí) stvorili technosféru, ktorá na tejto skazenej morálke ľudí tvorcov a konzumentov doviedla ľudstvo na pokraj záhuby.
Niečo sa zjavne pokazilo, že náboženské smery, ktoré vznikli z "Tóry, NZ, Koránu" tak mravne zdegradovali.
Z môjho pohľadu to bolo a je záškodníctvo "globálnej verchušky", a nemá zmysel pokračovať v tom smere, čo už zašlo do slepej uličky, ale začať používať rozum, prehodnotiť mnohé a nájsť cestu von z tejto slepej ulice. Zo svetonázorového a mravného hľadiska, možno v knihách ako SZ, NZ, Korán, nájsť veľa užitočných čriepkov.. A veriaci by tým mali začať. Samozrejme, sú aj iné cesty ako objavovať objektívnu Pravdu a Mravnosť, ladiacu so životom - teda praxou. Boh nestvoril svet tak, aby v ňom človek nenašiel všetko potrebné pre život, nielen telesný, ale aj duchovný... Veď Boh je vždy nablízku, počuje a odpovedá...

Ja ti prajem, aby si raz uvidel viac Svetla, než vidíš dnes.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Ján | 27.09.2018

Jardob
Tvoje:

"Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

Väčšiu somarinu si vari ani nemohol prehlásiť - teda napísať. Si už ako každý xid. Aj uňho je lož pravdou a pravdu obráti na lož. Dobre si prečítaj aspom tri x čo si napísal a uvedom si na akom základe obhajuješ svoju morálku? Hambi sa a daj si prinajmenšom aspom jednu facku.
S pozdravom: Slovienom, všetkým Slovanom a ich poznaniu zdar!


Re: Re: Re: názor

Hox | 11.05.2018

porovnání základních církevních pravd

1) "Boh je len jeden"
2) "Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha" (nicejské vyznání víry) - a Bohové už jsou dva.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

Tradične manipuluješ, daj tam celé nicejské vyznanie a čo sa tam píše ?

Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce,
Stvořitele všeho viditelného i neviditelného.

A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
zrozeného z Otce, to jest z podstaty Otce,
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož vše vzniklo
- to, co je na nebi, i to, co je na zemi -,
který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a vtělil se,
stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z mrtvých),
vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé.

A v Ducha svatého.

Ty však, kteří říkají: „Byl (čas), kdy nebyl“
a „před svým zrozením nebyl“ a že vznikl z nebytí
anebo z jiné hypostaze nebo podstaty, kteří tvrdí,
že Boží Syn podléhá změně nebo proměně,
ty všeobecná a apoštolská církev anatematizuje.

Už v prvom riadku máš jasne napíané, že sa jedná o jedného Boha a nie dvoch, ako píšeš, takže tvoja interpretácia ma nezaujíma...

Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 11.05.2018

Podobný paradox ako ukrajinská ústava.
- Na jej vrchu článok, že Ukrajina je unitárna republika (t.j. jediná celistvá republika, neobsahujúca v sebe žiadne iné republiky)
- A hlboko dole článok o tom, že Ukrajina obsahuje Autonómnu republiku Krym.

Ktoré z tých dvoch tvrdení je teda z právneho hľadiska pravdivé? (Povedal by som, že to prvé. V prvých bodoch sa deklarujú tie najdôležitejšie veci)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 11.05.2018

dobrý příměr :)

Re: Re: Re: názor

ľudo | 13.05.2018

Ano, presne,
bod 2 a 3 sú ponicejské lži
Konštantínových "poradcov",
schované v inak správnych tvrdeniach.

Úlohou týchto mín je zničiť pôvodné Ježišovo učenie,
kresťanstvo.
Dokážeš rozlíšiť pravdu od lži,
alebo slepo veríš autoritkám Julčo?
Máš vlastný, Bohom tebe pri narodení darovaný mozog-rozum,
alebo nie?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 13.05.2018

No, daj, udo, dokazy, že body 2,3 sú lži. Kto to tvrdí, neznámi autori KSB ? :-)
Že Ježiš je Boh verili už prví kresťania a omnoho skor, ako bol ten koncil a existujú písomné diela kresťanských autorov, ktoré túto vieru potvrdzujú..
Ulohou KSB je práve to,aby kresťania neverili, že práve toto je povodné učenie...
Tvoje osobné výlevy na moju osobu ma nezaujímajú, daj dokazy, udo, rozprávky a básničky sú pre deti..

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 14.05.2018

>Že Ježiš je Boh verili už prví kresťania a omnoho skor, ako bol ten koncil a existujú písomné diela kresťanských autorov, ktoré túto vieru potvrdzujú..
>Ulohou KSB je práve to,aby kresťania neverili, že práve toto je povodné učenie...


A spisy a dokumenty sa nezvyknú falšovať, že áno?! Pritom Ježiš nikde o sebe netvrdil, že je Boh a k tomu sú dôkazom evanjéliá Ježišových učňov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Spisy a dokumenty o ktoré sa opierajú autori KSB zásadne nie sú falšované ?
Autori týchto spisov sú 100 % čístý pravdovravný a morálni ĺudia ?

Pričom autori sa pod KSB ani nepodpísali, aby ĺudia nevedeli, kto všetko je za tým ?

Najprv treba dokázať, či sú falšované alebo nie. Až si budeš tvrdiť, že spisy, fyzické dokazy možu byť falšované a preto ich neuznávaš, ako argument, tak sa argumentovať nedá...

Pan prezident na velvyslanectví RF 9/5/2018

L. | 09.05.2018

Moc tomu nerozumím, ale třeba někdo z Vás bude.
Miloš Zeman vystoupil na velvyslanectví RF v Praze
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201805097315117-zeman-pamatka-vojak-osvoboditel/

Duse

Ferry | 09.05.2018

Zdravim, dlhsie ma zaujima otazka "Skade pochadzaju ludske duse." Je to niekde spomenute v pracach VP ZSSR? Pripadne vie mi niekto odpovedat.

Dakujem.

Re: Duse

Hox | 09.05.2018

"Satan stvořil tělo, Bůh do něj vložil Duši (částečku Sebe)". Dává smysl?
Tělo je chrámem Ducha, Duch je chrámem Duše.

Re: Re: Duse

Ferry | 09.05.2018

Dalo by sa to vysvetlit nejakym inym sposobom, napr ako nejake informacne pole ?

Re: Re: Re: Duse

Jura | 10.05.2018

Ezoterici praví, že duše určuje předurčení člověka ... v KSB je Míra, která souvisí s předurčeností věci.

Re: Re: Re: Duse

Hox | 10.05.2018

V jednom Vnuknutí se praví přímo, že Duše = Boží jiskra = částečka Tvůrce. Tak se pak obaluje biopolovými strukturami (Duch), které už jsou z tohoto světa a jsou navázány na fyzické tělo. Takže člověk je trojice - tělo, duch (z tohoto světa), Duše (ne z tohoto světa).

Re: Re: Duse

Petr | 10.05.2018

Duše je částečka boha, a jak tedy v souladu s tím definovat Boha?

Re: Re: Duse

Július | 10.05.2018

Hox, krásny príklad sektárstva….
Až je ľudská duša “čiastočkou Boha”, ako píšeš, tak potom sa Boh skladá z týchto čiastočiek ?
Teda je zložený z jednotlivých ľudských duší po celom svete, ktoré žijú a žili na tejto planéte ? A ,keďže zo seba pri stvorení duše dá zo seba čiastočku, tak potom mu niečo chýba a zloží sa ako mozaika z týchto ĺudských duší ?
Nezdá sa ti to smiešne ? Nezblbol si načisto z toho čítania KSB, takže miesto neho máš kaleidoskop a vidíš iba tie čiastočky ? :-)
Boh nie je váza z rozbitých črepín, ktorá sa musí pozliepať.. :-)
Ľudská duša je iste stvorená Bohom, ale nie je jeho čiastočkou, pretože Boh a ľudská duša je rozdiel.
Ľudská duša je stvorená na OBRAZ Boha, ale nie je jeho časťou…
Už z toho je vidieť, ako si zakotvený v sektárskom uvažovaní..

Satan stvoril podľa teba telo,,,

Si vobec v poriadku ? Takže ty máš telo od Satana a dušu, kde je uvaznená čiastočka Boha ?
A toto chceš ako vyučovať KSB sektárov ?
Až ti Satan stvoril telo, tak si potom satanista, Hox, to je základná logika.
A tvoja duša je uvaznená v tele od Satana a čaká na vyslobodenie. A až Satan získa tvoju dušu do pekla, tak ju tam stiahne aj s tou čiastočkou Boha ? Takže zajme čiastočku Boha do pekla, ktorá tam bude v pekle naveky ?
Doteraz som ešte nečítal, že Satan má takú moc, že je schopný čiastočky Boha, poslať do pekla, aby strávila večnosť v jeho spoločnosti.. :-)
Alebo to KSB vysvetľuje lepšie, nejaká teória, že zlé duše, čo nepojdu do raja sa reikarnujú alebo anhilujú ? :-)
Píše niečo také Zaznobin, Jefimov, alebo iní guru KSB ?
No, mal by si to lepšie vysvetliť svojim sektárskym kolegom, aby mali jasno.. :-)

Re: Re: Re: Duse

Hox | 10.05.2018

Ten příspěvek je vizitkou tvého duševního zdraví.

Re: Re: Re: Re: Duse

Július | 11.05.2018

Vizitkou tvojho duševného zdravia sú články, ktoré sem dávaš...

Re: Re: Re: Duse

jardob | 11.05.2018

K prvému odseku:
Július, máš veľmi zvláštnu materialistickú logiku, ušitú na mieru pre model HEPČ. Kategóriami, ktoré sú len hrubou deriváciou materiálnych javov.
Dám príklad, tiež ale nejde o totožnosť, iba o podobenstvo: Ak si vo svojej vlastnej mysli predstavíš napr. lúku a na nej ženu alebo muža... Tak z teba nijako pritom neubudne... Stále budeš sám sebou, celistvý... Tvoje živé vedomie dá život aj predstavám v tvojej hlave... Jedna vec je forma, a druhá je myseľ, ktorá ich oživuje. Takto aj čitateľ dáva život postavám v knihe, ktorú číta... Bez neho by boli len mrtvou formou, mrtvymi písmenami.
Podobne aj Boh môže tvoriť koho chce a čo chce, a neubudne z neho... Boh nežije v priestore, mimo Boha neexistuje nejaké prázdne úložisko, kde by mohol niečo odkladať. Ani Svet neexistuje v nejakom samostatnom priestore mimo Boha. Tvorenie z ničoho je nezmysel, nepotvrdený nikde vo Vesmíre. Nič, ako neprítomnosť materiálna a nemateriálna neexistuje, aj preto, lebo neexistuje žiadne prázdne úložisko, prázdny priestor. Nič, ako abstraktný pojem, sa preto prenesene používa viacmenej len ako označenie neprítomnosti niečoho hľadaného, nie ako neprítomnosť súcna.
Keďže Nič, ako také, neexistuje, nemôže z neho ani čokoľvek vznikať. Zákonitosti a múdrosť tiež nevznikajú z ničoho (ako sa to snažia podsúvať vedeckí prívrženci Veľkého tresku). Každý dôsledok vzniká z príčiny.

ad: "Satan stvoril telo". To, že si sa toho chytil a berieš to doslovne, je len tvoj problém. Satan na človeku určite nič priamo netvoril. Ale ľudská psychika má v sebe nástrahy, ktoré ak človek ignoruje alebo o nich nevie a poruší tabu, tak stráca nad sebou moc, odkláňa sa z cesty Božieho Zámeru a robí Satanovi radosť.
Július, vidíš iba to, čo chceš vidieť...

Re: Re: Re: Re: Duse

M. | 11.05.2018

Pekna analogie. Clovek ale stvori predstavu, Buh skutecnou materii, nebo se jen jako "skutecna" jevi.

Re: Re: Re: Re: Re: Duse

jardob | 11.05.2018

Aj človek má moc tvoriť, veď je na Boží obraz, no musí spĺňať predpoklady. Napr.:
"Ak budete mať vieru a nebudete po­chybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom, ale ak po­viete aj tomuto vr­chu: Zdvih­ni sa a hoď sa do mora! , stane sa to."
To nie sú len prázdne slová... (vychádzajúce najprv z myšlienky, ktorá sa následne materializuje) Syn Človeka a Boh jedno je, ak sú jednotní v mravnosti, vôli a cieľoch. Boh už dokonalý je, teraz je rad na ľuďoch, aby sa učili od Otca.

Re: Re: Re: Re: Duse

Július | 11.05.2018

Jardob, tvoja predstava nevystihuje, o čom som písal...
Ja som totiž neriešil to, že Boh može tvoriť koho chce a neubudne z neho, ale to, že toto,čo napísal Hox je blbosť :

...Bůh do něj vložil Duši (částečku Sebe)"...

Je to blbosť v tom zmysle, ako je to napísané.
Až si to nepochopil, tak to to znova vysvetlím...
Boh je Duch, je duchovnej podstaty, nie je z hmoty ani energie...
Táto duchovná podstata -bytosť má moc, rozum, inteligenciu, schopnosť, tvoriť, nie je ohraničená časom, priestorom, zákonmi hmoty...

V SZ a NZ sa jasne píše, že Boh stvoril človeka na svoj OBRAZ, telo stvoril zo zeme, teda hmoty a vdýchol mu život = dušu...

Avšak ani telo a ani ľudská duša nie sú žiadnou čiastočkou Boha...
Chápené a myslené ako podstata toho, čo je Boh a čo je človek...
Boh je duch, ale jeho duchovná podstata je Božia.
Človek je duchovno - hmotný a jeho duchovná podstata je ľudská, nemá kvality, vlastnosti a podstatu Božiu a to je zásadný rozdiel a odlišnosť...
To len Satan pokúšal ľudí, že možu byť ako Boh. Nemohli, nemožu a nikdy nebudú, pretože človek so svojou ľudskou dušou nie je Božiej podstaty, nemá jeho kvalitu,formu,moc a ani možn osti...

Z Boha, samozrejme,nič neubudlo, keď stvoril človeka, ale podstata človeka, či už hmotná alebo duchovná v sebe nemá žiadnu čiastočku Boha, ale čo sa týka podstaty duše človeka je Bohu IBA PODOBNÁ.. Pretože je stvorená na Boží OBRAZ a PODOBU.
Ľudská duša je podobná Bohu ale nie je to Boh. Nie je to možné z podstaty toho, čo je ľudská duša...
Teda ľudská duša je podobná Bohu, ale čo sa týka podstaty duše a podstaty Boha, tak je to rozdiel.A to rozdiel do podstaty...

Aby si to pochopil, tak zober si nejaké majstrovské dielo maliara, ktorý namaľoval nejaký obraz a potom ty daný obraz namaľuj. Tvoj obraz bude mať hodne ďaleko od originálu, nielen kvalitou, ale aj sposobom maľby, technikou, priamo rozdiel, čo do podstaty...

Takže človek nemá vo svojom tele alebo duši čiastočku Boha má len podobu a v tom je jeho veľkosť a súčasne rozdiel medzi Bohom a človekom...
Až nechápeš, čo píšem, tak sa o tom porozprávaj s teológmi...

Samozrejme,že všetko vyplňuje Boh, ale človek je len stvorenie Boha, nie žiadna čiastočka Boha...

Čo sa týka toho "Satan stvoril telo"....Tak to je tiež hlúposť a to kardinálna.
Je rozdiel totiž napísať, že Satan stvoril telo a rozdiel tvrdiť, to, čo tam píšeš.
Tým to neobhájiš...

Až si študoval teológiu, ako si písal, tak dobre vieš, že ľudské telo stvoril Boh a následkom hriechu došlo potom k jeho obmedzeniu a úpadku, výsledkom čoho je choroba, trápenie, starnutie, ťažkosti života, utrpenie a smrť, čím si ľudské telo musí prejsť...
Takže nepleť psychiku človeka jeho vedomie , na ktoré može posobiť Satan s tým, kto stvoril ľudské telo a Satan to teda nebol...

Proste Hox tam napísal bludy a nemáš šancu to obhájiť...Že to nechcete uznať je váš problém...


Re: Re: Re: Re: Re: Duse

jardob | 11.05.2018

Július,
ja viem, že to tak vysvetľuje cirkev, ale nesúhlasím s tým, to je celé... Vidím podstatu vecí inak.
Svojim spôsobom aj matéria je duchovná, len reč používa kategórie slov a je potrebné mať aj kategóriu, ktorá odlišuje tvorcu a výtvor, hoci svojim spôsobom tvoria jeden nedeliteľný celok. To hlavné, čo urobil Boh je obrazne povedané v slovách "Oddelil svetlo od tmy", t.j. vybral si etiku pre seba i svoje výtvory. A svojim živým výtvorom dal slobodu voľby, tiež oddeliť svetlo od tmy vo svojom vnútri.

K tej vete zo satanom. Ak si si nevšimol, Hox tam použil úvodzovky, t.j. ide o cudzí citát (nie jeho vlastný), preto je v nezmenenej forme. Dá sa chápať rôznymi spôsobmi, každý si, ako vidno, vybral ten svoj.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duse

Július | 11.05.2018

Ty si proste odvrhol kresťanské vysvetlenie týchto vecí. Samozrejme je to tvoje rozhodnutie, tvoja vec..

Ja nemám za to, že tvorca a výtvor tvoria jeden nedeliteľný celok.
Až ty niečo vytvoríš sám nejaké dielo, napríklad obraz je to tvoje dielo ale netvorí s tebou jeden celok.
Boh stvoril aj materiálny svet, hmotu, ako ju poznáme, túto hmotu Boh prestupuje, pretože je všade, ale netvorí s ňou jeden celok i keď je to jeho výtvor...Máš veľmi zvláštne názory..
Slobodné rozhodnutie, slobodnú voľu človeka rozhodnúť sa v živote pre dobro a zlo, Boh človeku dal, nakoĺko podobne ako u anjelov, ktoré prešli skúškou, aj náš život tu na Zemi je formou skúšky a kto v nej obstojí, tak ten bude spasený a dostane sa mu daru žiť v Božej prítomnosti bez skrytosti..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duse

jardob | 11.05.2018

Ono je to aj tým, že ľudia žijú v stvorenom priestore (z matérie). Okrem nich samých a ich vnútorného sveta ešte existuje aj svet okolo nich, preto to, čo tvoria v sebe, je ich súčasťou, a to čo tvoria mimo seba, nie je ich súčasťou.
Boh sa ale v priestore nenachádza, tvorí v sebe. Môže stvoriť nespočetné formy, svety, bytosti... všetko neživé nastavené na príjem vnemov, majúce fragmenty inteligencie a inej miery, oživuje Sám svojim vedomím a dáva tomu rôzne identity. Pritom nič z toho Boha nemení v jeho podstate, celistvosti. Boh nežije v čase ani v priestore, preto neplatí logika, ak som tu, tak tam nemôžem byť. Čas a priestor je voči Bohu druhotný.
Boh je dokonalý, ale to neznamená, že by obsahoval iba svetlo a neobsahoval nejakým spôsobom aj tmu. Dokonalosť je v tom, že jeho etickou voľbou je svetlo a nie tma.
Človek je na tom podobne. Tiež nesieme v sebe tendencie jak k svetlu, tak aj ku tme (a ak sa človek opakovane dopúšťa hlúpostí, tak len v sebe upevňuje väzby s tmou), a máme slobodu si sami zvoliť svetlo (buď priamo, alebo po uzretí dôsledkov vlastných chýb), aj na celospoločenskej úrovni vytvorením životu-adekvátnej kultúry, a žiť v relatívnej harmonii medzi sebou i s prostredím, s Bohom; alebo zostávať v tme (stále rovnakých chýb), a život nás bude neustále fackať, disharmonia si bude pravidelne vyberať svoju daň.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duse

Július | 11.05.2018

Zasa hodne zvláštne názory...
Podľa mojho poznania sa svet delí na hmotný a duchovný. Človek tým, že je hmotný je prinútený žiť v hmotnom svete a svojím sposobom v jeho telesnej schránke je prakticky uvaznená jeho duša, ktorá už hmotnej povahy nie je...
Neviem, čo presne myslíš tým, že čo človek tvorí mimo seba nie je jeho súčasťou.
Všetko, čo človek koná sa ho dotýka a za to raz bude niesť zodpovednosť..
Boh iste tvorí v sebe, ale neviem skadiaľ si prišiel na to,že Boh sa v priestore nenachádza. Preistor rovnako stvoril, može byť v ňom prítomný...I keď jeho svetom je iste najskor duchovný svet.
Rovnako je zvláštny tvoj názor, že Boh obsahuje aj tmu, ale jeho etickou voľbou je svetlo.
Až to chápem správne,ako to myslíš, tak pokladáš za samozrejmé, že v Bohu je aj zlo, pričom máš za to,že aj dokonalá bytosť,ako je Boh má v sebe zlo - tmu, hoci si tmu nevybral. Tak v tom sa odlišujeme, nemyslím si, že v Bohu je tam= zlo...
A to preto, že tma - zlo súvisí s hriechom, nedokonalosťou a tú Boh nespáchal ako človek...
Človek v tomto nie je tak úplne podobný Bohu. Práve v tom, že človek zhrešil, tak má v sebe dobro, aj zlo, má náchylnosť aj na dobré, aj na zlé. KSB nemá v tomto správny názor, že človek sa rodí dobrý. nie jew to tak celkom pravda. Pravda je taká,že sa rodí s náchylnosťou na dobré aj zlé, pričom jeho genetika viac ako na 70 % ovplyvňuje jeho život a správanie. Boh nie, ten nemá náchylnosť na tmu - zlo, nemá ho v sebe, nemusí sa rozhodovať pre etickú voľbu svetla, pretože v ňo nie je zlo, nie je to zranená bytosť ako človek...
Nemusíš brať tieto názory, ale, ako vidíš, máme ich odlišné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duse

jardob | 11.05.2018

Áno, máme odlišné názory, uvedomujem si to. A ani sa nesnažím presviedčať, iba ich predkladám na vedomie.

ad: "Neviem, čo presne myslíš tým, že čo človek tvorí mimo seba nie je jeho súčasťou."
Iba som reagoval na tvoju vetu: "Až ty niečo vytvoríš sám nejaké dielo, napríklad obraz je to tvoje dielo ale netvorí s tebou jeden celok."

ad: "Všetko, čo človek koná sa ho dotýka a za to raz bude niesť zodpovednosť.."
- s tým súhlas, aj keď z môjho pohľadu nie až na "poslednom súde". Následky našich činov cítime, a citia to za nás aj druhí. Je žiadúce sa naučiť konať zodpovedne.

ad: "Preistor rovnako stvoril, može byť v ňom prítomný..."
- skôr to vidím tak, že priestor je prítomný v ňom, ako jedna z mnohých stvorených vecí. Ale len obrazne, pretože Boh nie je 3D bytosť. A priestor je len druhom informácie a miery.

Áno, viem že kresťanské učenie vníma Božiu dokonalosť v zmysle absencie v ňom čohokoľvek negatívneho. Ale nesúhlasím s tým. Hriech nespočíva v tom, čo má bytosť vo svojej psychike. Hriech je v tom, ako koná, ako zmýšľa, t.j. ako narába s tým, čo má v sebe. Rodič vždy má ísť svojmu dieťaťu príkladom. A Boh to aj robí.

Okrem toho, ako môže niekto tvoriť veci (aj tmu, popri svetle), ak o tom nemal v sebe žiadnu predstavu, ani to okolo neho neexistovalo? Ak Boh nevytvára svet, v ktorom okrem svetla môžeš nájsť aj tmu (netvorí tmu, ani jej potenciál), potom existuje popri Bohu niekto, kto tmu tvorí? Kto ju vkladá do Božích výtvorov? Ak je to Satan, je potom rovnocenný Bohu, ak pozná to, čo Boh nie? (veď všetko čo poznáš, je v určitom zmysle tvojou súčasťou, aj keď sa s tým eticky nestotožňuješ) Ak Satan nie je rovnocenný Bohu, ale len jedno z Božích stvorení, tak odkiaľ sa v ňom vzala tma? Chápeš? Takýto postoj vytvára zvlaštnu dualitu bytia... Lenže ak je vedľa Boha ešte niekto, alebo niekto nad ním, potom tento boh nie je Najvyšší. A mňa zaujíma práve Hierarchicky Najvyššie riadenie (povedané stroho technicky).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duse

Július | 11.05.2018

"Hriech nespočíva v tom, čo má bytosť vo svojej psychike. Hriech je v tom, ako koná, ako zmýšľa, t.j. ako narába s tým, čo má v sebe."

Správne. Lenže berieš do úvahy ten fakt, že to ,čo má človek v psychike silne ovplyvňuje dedičnosť a výchova ? Teda, že platí dobrý strom rodí dobre ovocie a zlý strom zlé ?
Tým, že človek zhrešil zmena nastala aj priamo v hmote a genetike, takže často potomok nejakého vraha alebo amorálneho človeka može zdediť aj afinitu na také správanie a bude pre neho ťažšie nepáchať zlo, ako dieťa zo slušnej rodiny, ktoré túto genetickú afinitu nedostalo..

"Okrem toho, ako môže niekto tvoriť veci (aj tmu, popri svetle), ak o tom nemal v sebe žiadnu predstavu, ani to okolo neho neexistovalo? "

Razím názor, že v Bohu nie je ZLO- ak tým myslíš tú tmu, takže pre Boha neprichádzalo do úvahy, aby sa On rozhodoval,čo si vyberie...
Lenže, na druhej strane musíš brať do úvahy, že ON nie je len DOBRO a LÁSKA, ale je aj DOKONALÁ SPRAVODLIVOSŤ.

Takže tá tma a zlo, prišlo následkom narušenia tej spravodlivosti etických noriem Boha...
Teda, napriek tomu, že Boh je DOBRO musí sa v rámci dokonalej Božej spravodlivosti aj trestať narušenie univerzálnych etických noriem Boha, ktoré človek narušil.
To však neznamená, že v Bohu je možné zlo a ani to,že Boh nepozná a nevie čo je zlo....
Ale s absolútnou spravodlivosťou Boha, existuje aj absolútne potrestanie, až si ho niekto zasluhuje..
Teda tma a zlo je následkom hriechu je to akási univerzálna zákonitosť, ktorú musí Boh vo svojej spravodlivosti akceptovať a dodržiavať. Inak by nebol spravodlivý.
A tmu vkladá iste do Božej tvorby aj Satan...
Ale to vobec neznamená, že je rovnocenný Bohu je jeho stvorenie i keď zavrhnuté ,nikdy nemože mať moc a poznanie Boha..Nemože byť teda logicky rovnocenný Bohu.
V Satanovi sa tma vzala následkom pádu do hriechu ,odmietnutia Boha aj dobra, čo zmenilo jeho bytosť rovnako, ako aj to,čo teraz šíri.

Vidím to takto..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duse

M. | 11.05.2018

Ja to vidim tak, že Buh tvori jakousi nadrealitu dobra a zla, ktera je pro nas zatim nepochopitelna. Uvedomuje si podstatu obou techto polu a jaksi se posunul do urovne nad tim. Zrejme je oboji nutne k vyvoji a proto obema dal prostor ve svém stvoreni.

.

Bulík | 09.05.2018

Kristus strach nevyvolával. Ale za to hovoril v podobenstvách o zákonoch univerza a náslekoch ich porušovania.
To v niektorích ľuďoch (hriešnych) mohlo vyvolať strach. Iný sa tomu smiali na čo Ježiš reagoval slovami: "Beda vám, ktorí sa pokrytecky smejete." - to mohlo vyvolať strach u pokrytca. Ten ho mohol podnietiť k zamysleniu sa nad sebou a svojím životom.
(Podľa seba súdim, že to tak naozaj je)

Keď ide o Saula. ... Neboli aj dvanásti apoštoli hriešnici? Veď okrem iného nabádali Ježiša aby zoslal blesky na tých, ktorí ho nepočúvali. Ježiš to odmietol. Kde ho nepočúvali, odtiaľ odyšiel. "Tak odyšiel aj z tohto sveta."
Čo napríklad hovoril Ježiš podľa Biblie? "Nepriešiel som kôli spravodlivím, ale kôli hriešnym. Kto potrebuje doktora? Zdraví alebo chorí?..."

Slepota je ranou pre toho kto odmieta niečo vidieť (pravdu o sebe = ďalekozrakosť. Pravdu o nikom/niečom inom = krátkozrakosť. Odmietanie akejkoľvek pravdy vedie k úplnej slepote. Tak fungujú zákony universa, ktoré saul poznal na vlastnej koži a to ho priviedlo k Bohu = stal sa jeho vyslancom/svedkom)

Nebol snáď Saul hriešny = nepravdiví?
Neobrátil sa ku svetlu?
Ten kto svoje hriechy oľutuje a pracuje na ich odčinení = začne činiť pravdu a svedčiť o Božom milosrdenstve pre tých ktorí zišli z cesty ...

Alebo chcete tvrdiť, že kto chybuje či spácha zlo nemá právo na nápravu?
A keď sa vráti na cestu k Bohu tak sa nemôže stať Božím vyslancom (synom) = svedkom Božej lásky a milosrdenstva?

Na čo by sa Ježiš zjavil spravodlivému?Ježiš sa zjavuje tomu koho jeho hriechy privedú na samé dno a on žiada o pomoc "zhora". Pomoc je však podmienená snahou a prácou žiadateľa. - "Pomôž si sám, aj Boh ti pomôže"-

To sú len niektoré dôvody prečo s vyššie uvedeným textom nemôžem súhlasiť.
I keď chápem titulok, tak ani s ním nesúhlasím pretože ešte nieje všetkým dňom koniec. Kresťanstvo v pravom zmysle nikdy nebolo nieje a nebude premožené.
Premožený budú tí ktorí jeho pravú podstatu pretvárajú na svoj obraz v snahe získať moc nad (inými) ľuďmi.

Niektorí, zdá sa, by radi videli kresťnstvo ako také premožené a Kristove učenie prekrútené do absolútnych absurdit na aké nemala "odvahu" ani RKC resp. Nicejský koncil.

Toď názor.

Re: .

Bulík | 09.05.2018

"...skutečný Kristus vždy vyváděl lidi z oblasti Božího dopuštění a Pavla ponechal s ostnem v těle – s poslem satanovým, a doprovodil to ušlechtilými „poučkami“: „aby se nepovyšoval“? ..."

Keď Kristus uzdravil invalida neschopného chodiť po vlastných nohách, povedal mu: "Choď a už viac nehreš, inak sa ti privodí niečo horšie..." = ponechal ho "s ostňom v tele - poslom satanovím...".
- toto isté konštatoval Saul. To že sa obrátil k Bohu ešte neznamená že sa od neho nemôže znovu odvrátiť. Ak by tak učinil a začal by sa povyšovať, "posol satanov by ho ostňom v jeho tele prepichol"

Ale keby som mal mravnosť na úrovni kolektívu VP SSSR = krídlo GP, aj Ja by som to odmietal a snažil by som sa to všemožne prekrucovať "šialene" dlhými textami ktorími by som sa snažil prekryť svoju ničotnú mravnosť.

Hlúpaci ste ak toto činíte a nemáte strach z Boha. Beda vám!

Re: Re: .

Bulík | 09.05.2018

Ale inak, Vďaka za preklad tohto matroša a jeho zverňovanie.
Je to viac než užitočná práca. Snáď vás kritika (na adresu autorov) neodradí od pokračovania v tejto konkrétnej činnosti. V ďaka ľuďom ako vy môžem byť hrdý na to že som Čecho-Slovák. Vďaka ľuďom ktorí si dávajú tú neľahkú, dobrovoľnú prácu s prekladom máme v našich Jazykoch (hlavne v češtine) preložených najviac textov zo všemožných jazykov.
Je to úžastné keď zvážim aké malé národy sme. Je to doklad o Duchovnej Vyspelosti a nesmiernej túžby po poznaní pravdy (Boha) našich malých národov. Svet si od nás môže brať príklad.

Ďakujem.

presvedcenie

NaMIR | 09.05.2018

najvacsim problemom je diskutovat s niekym, kto je presvedceny o svojej pravde. ved v prvom rade mame kazdy rad sam seba a nazor druhych nas nezaujima, ci ho skor neakceptujeme. tak aj tento clanok je pre mnohych tazko akceptovatelny. mna zaujala kniha Darwinov omyl, ktora dost zaujimavo popisuje urcite moznosti, ci skutocnosti. no teraz k jadru mojho nazoru. Boh existuje, naozaj a tak ako je dokonale milosrdny, je aj dokonale spravodlivy. ked niekto porusuje jeho zakony, nastane spravodliva odplata. taktiez je nutne rozlisovat Jezisa pred a po zmrtvychvstani, kedy obdrzal uplnu moc ktorej prejav vidime aj v apokalypse - apostol Jan: a videl som kohosi ako Syna Cloveka... padol som k jeho noham ako mrtvy... - to je prejav moci. My ako nedokonaly ludia by sme pri stretnuti s Dokonalostou asi zomreli. a na zaver. ano, krestanstvo je infiltrovane a zvnutra rozvracane

?

Bulík | 08.05.2018

Prečo mám pocit, že niekto uponáhlal "migračnú krízu"? -
Keď čítam produkty "konceptuálov" mám zvláštny pocit, že pred "migračnou krízou" mala byť KSB v EÚrópe už dávno rozšírená viac než je v súčasnosti.
To by značne napomohlo likvidácii kresťanstva ako takého a tiež by to pomohlo islamizovať Európu bez výraznejších problémov. Proste preto že takto to prebieha prevažne na šiestej priorite, kdežto KSB (podľa plánu GP) to mala vyriešiť na 3-1 priorite. Koliesko však nezapadlo do mechanizmu ako malo.

Keď čítam Korán a produkty "konceptuálov" tak mi príde celkom "logické" prečo GP v tejto fáze vsadil na islam. Zrejme preto ho GP cez VP SSSR rehabilituje. Taktiež GP prostredníctvom VP SSSR rehabilituje aj Stalina. To je pochopiteľné, keď uvážim projekt SSSR 2,0. Bez rehabilitácie Stalina by to nešlo.
Rovnako ako islamizácia bez rehabilitácie islamu a totálneho očiernenia kresťanstva ako takého.

Západ medzi tým svojím jednaním krásne naháňa republiky bývalého SSSR do náručia Ruska, ktoré malo medzi tým vychovať budúce elity k čomu mala poslúžiť ("prekrútená") KSB a DVTR so vsuvkami od GP. Globalisti sa zrejme poučili, že posadiť za volant idiota je pri najmenšom problémové. Preto potrebovali vychovať inteligentných hajzlov. Problémom sa ale stala samotná KSB a fakt že západná elita to uponáhlala. Nuž... A budúce elity "Ruského sveta" narazili na objektívne (Bohom dané) zákonitosti popísané v samotnej koncepcii. Tieto ich budúce elity totiž narazili na svoju mravnosť. Teraz sú z nich iba "užitočný idioti" ktorí sú dobrý iba na šírenie KSB ktorú sa všemožne snažia zneužiť na svoje mocenské záujmi. To využívajú Globalisti ktorí ale stále nepochopili, že idiocia je vedlajší produkt zloby. Nie naopak, ako si niektorí myslia že zloba je produkt hlúposti. To je práve dôvod prečo sa to Globalistom sype. Výsledok ich "idiockého" riadenia dnes vidíme v plnej kráse. Už by mohli pochopiť že keď si vychovávajú zmrdov, tak musia počítať s tým, že budú zákonite aj idiotmi. Znalosť KSB na tom nič nezmení pretože ju nebudú schopný uplatniť (obzvlášť "dnes")
"chovajú si hada na prsiach".
Dobré pre nás.

Ide totiž o proces pri ktorom sa ľudia najprv oddelili od Universa ("strácali vedomie") v ďaka čomu dnes ľudia (nie všetci) prechádzajú na zcela novú úroveň vedomia. Ide o to že človek je tvor ktorý si uvedomí čo má až keď to stratí. O tomto to je. Museli sme padnúť na samé dno. Iba tak sa môžme odraziť a vyplávať na hladinu.
To sa deje práve dnes.
-Len neviem kde poniektorí vzali podVodné bagre a začali prehlbovať ono dno.

česť práci.

Re: ?

ľudo | 09.05.2018

Ďalší "Podľa seba súdim teba"?

Re: Re: ?

Bulík | 09.05.2018

Iba názor - úvaha. Netvrdím že správna.
Sa chcem spýtať: kohože súdim? Som predsa na nikoho konkrétneho prstom neukázal. "Iba strela do vetra".
Podľa gagotu usudzujem, že som nejakú tú husičku trafil.
Aby som nezabudol. Podľa koho súdite vy?

Re: Re: Re: ?

ľudo | 09.05.2018

Nesúdim.
Hodnotím.

Gagoce v kŕdli jatočných vtákov ten,
kto miesto pravdy zámerne lož hľadá.
Zámerne ste hľadali, konštruovali
čo najabsurdnejšie interpretácie napísaného
a tak ste ich privolávali.

Tomu sa hovorí čierna mágia,
satanizmus.
Robíte to účelovo podvedome, alebo vedome?
Z vlastnej iniciatívy, alebo na zakázku?

Prečo nehľadáte čo najpozitívnejšie reálne interpretácie
a až potom ich hranice platnosti, ku ktorým sa neradno približovať?
Chápete rozdiel týchto prístupov pri hľadaní konštruktívneho riešenia?

Rozdiel je len v poradí krokov,
no to poradie mení cieľ celej procedúry
na presne opačný.
Konštrukcia miesto deštrukcie.

Re: Re: Re: Re: ?

Bulík | 10.05.2018

Podľa seba súdim teba? :D

To ťa baví toto?
Mňa hej. Ja sa bavím. Trpel som už dosť.

Niekto by mohol povedať: Maš dvojitý meter. Jeden na kob a jeho pritakávačov a druhý na ostatných. Nieje to sprosté. Ja súdim a ty hodnotíš? Dobre teda. Keď to tvrdí konceptuál... Tak musím súhlasiť inak príde inkvizícia...

Teším sa keď prejdete od osocovania a pitlácania slobody slova ku vraždeniu.

Hlásim sa ako dobrovoľník.
Ježiš hivorí že sa máme radovať keď nás budete mučiť a zabíjať. Je to siesta priorita. Ked na to pride znamena to ze sme vyhrali...

Na to mucenie sa netesim ale ak zabijete moje telo ("satana") tak to bude iba dobre

Re: Re: Re: Re: Re: ?

ľudo | 10.05.2018

Zasa kva-kva a projekcia svojich úchyliek na ostatných? :)
Muslíš, že Ježiš mohol vskutku niečo také povedať,
ak nebol úplný idiot?

Skús sa sám seba spýtať, prečo už veky tak milujete to vraždenie.
Myslíš, že tvoje sadomasochistické predstavy
a tvojich kamošov pseudokresťošov sú normálne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

Július | 11.05.2018

https://pastebin.com/hWeMk833

Re: ?

jardob | 10.05.2018

A ty myslíš, že ten kto rozbombardoval Blízky Východ, nemal v pláne dostať náplavy migrantov aj do Ruska? Myslíš, že šlo iba o Europu?
V Rusku je KSB rozšírené oveľa viac, mali na to oveľa viac času... Ruskí konceptuáli (napr. Pjakin) považujú Putina za človeka, ktorý koná v duchu KSB... Prečo potom Putin zasiahol v Sýrii, a urobil všetko preto, aby sa problém riešil tam, a nie až v Rusku? (Čím čiastočne pomohol aj Europe).
Ak by KSB šlo o Islamizáciu, potom prečo sa Rusko bráni pred náplavami a potencionálnym vznikom Islamského kalifátu v Ázii? Nad tým ste sa zamyslel?

Re: Re: ?

Petr | 11.05.2018

Putin se ke KSB nikdy veřejne nepřihlásil, je to jen domněnka. Rusko se brání islamizaci, možná proto nebylo dovoleno KSB se oficielne prosazovat.

Re: Re: Re: ?

jardob | 11.05.2018

Každopádne Pjakin, ako jeden z ruského KSB tímu, sa hlási k dielu Putina a označuje väčšinu jeho krokov za konceptuálne gramotné a v súlade s KSB. To znamená, že Pjakin nevidí rozpor v cieľoch Putina a cieľoch KSB. A medzi tie ciele nepatrí žiadna islamizácia domáceho obyvateľstva. Je to nezmysel.
Žiadny príčetný národ (a dupľom konceptuálne gramotný) nemá záujem o "náplavy" inej pseudokultúry, vrátane pseudoislamskej, a tiež by možno volil radikálne riešenia (ako fanúšikovia ultrapravých strán), ale len v prípade, že situácia by už neumožňovala žiadne iné rozumnejšie riešenie. No, keďže v našej situácii máme možností viac, ako sa gramotne brániť i budovať, a nezavariť si na budúce problémy iného charakteru (lietať z extrému do extrému), tak volíme rozumnejšie metódy.

Re: Re: ?

Július | 11.05.2018

https://pastebin.com/5NZ1ntJk

prosba

voda | 08.05.2018

Článok je výborný. Čakáme pokračovanie.

Re: prosba

Hox | 08.05.2018

Je to z knihy Základy sociologie 3, která se dá volně stáhnout (menu vlevo, sekce Materiály KSB, podsekce Knihy).

Nuda

Duch | 08.05.2018

Kedy vás prestane baviť presviedčať ľudí, že oni a ich pokryvené chápanie a videnie sveta je v piriadku...
"Za všetko predsa môže to ci ono učenie..."

Moja babka chodila do kostola (rkc).
Potom išla do prírody. Otočila sa k slnku. Roztvorila náruč a povedala: Toto je chrám Boží.

Zrejme pochopila písmo trochu inak ako ostatný.

Re: Nuda

Pepa | 08.05.2018

Zřejmě dokud se nad tím bude někdo rozčilovat, asi je to účel ;)

Re: Nuda

Hox | 08.05.2018

S čím konkrétně máš v textu problém? Uměl bys napsat, s čím konkrétně nesouhlasíš a proč, s čím souhlasíš?

Přidat nový příspěvek