Prídi na pomoc mojej neviere… (6)

Prídi na pomoc mojej neviere… (6)

27.2.2016

předchozí část

 

5. Dianetika: miesto v kultúre

Začneme z uvedomenia si administrátorov a právnikov scientologickej cirkvi jednej životne dôležitej okolnosti. Мy sa vo všetkých prípadoch obraciame so všetkou nám dostupnou informáciou na základe © Copyright-u, uvedeného pred textom aktuálnej práce. Inými slovami, všetká informácia v kultúre je majetkom ľudstva i každého človeka, ktorý považoval za účelné ju použiť. Osobné autorské i príbuzné práva odmietame. Povolenie v zmysle konkrétne tohto © Copy­right-u, hoc aj inými slovami, vyjadril aj sám L.R. Hubbard:

«... Dianetika existuje nie pre nejakú jednu profesiu, lebo ani jedna z profesií ju nemôže obsiahnuť. Je málo zložitá, aby ju roky vyučovali na nejakej univerzite. Patrí ľudstvu, a nikto ju nedokáže zmonopolizovať, lebo ona nikde nespadá pod zákonodárnu moc. Ak bude dianetika niekedy spadať pod zákonodárstvo a stane sa licencovanou profesiou, vtedy bude treba vydávať zákony o práve vypočuť si históriu iných ľudí, ich vtipy i rozprávanie o osobnej skúsenosti. Таkéto zákony by posadili všetkých dobrých ľudí, ktorí so sympatiou si vypočujú svojich do biedy upadnuvších priateľov, za mreže.» - „Dianetika“, str. 198.

 

Primerane tomu, upozornenie «© 1992. 1993 L.Ron Hubbard Libra­ry. Všetky autorské práva sú chránené. Žiadna časť tejto knihy nemôže byť použitá bez súhlasu vlastníka autorských práv», ktoré predchádza textu vydania „Dianetiky“, o ktoré sa opierame – protirečí jednému z princípov dianetiky, vyjadrenom samotným L.R.Hubbardom, v ktorom priznal celému ľudstvu a každému človeku právo na intelektuálne vlastníctvo dianetiky ako takej (аle nie na slovo «dianetika») i na jej ďalší rozvoj.

Ale ak samotný L.R. Hubbard, súc hlavným rozpracovateľom ho zaujmivšieho problému, mal dôvody na to, aby ekonomicky zabezpečil svoju činnosť Copyright-om, tak tí, do čích rúk sa dostalo jeho dedičstvo, na základe nami uvedeného názoru samotného L.R. Hubbarda o mieste dianetiky ako takej v kultúre ľudstva, nemajú žiadne morálne a etické práva na zdedenie jeho © Copyright-u. Okrem toho, zdedenie © Copyright-u tými, ktorí neboli účastní rozpracovania materiálov o problematike, nie je v súlade so samotnými princípmi dianetiky, o čom sa vyslovil takisto samotný L.R. Hubbard: «Prianie monopolizovať Dianetiku, môže isté byť, vyplýva z príčin, spojených nie s Dianetikou, ale s bezprácnym ziskom.» - „Dianetika“, str.. 199.

Таkisto treba chápať, že osoby, profesionálne pracujúce v štruktúrach scientologickej cirkvi, právnezmonopolizujúcejdianetiku © Copy­right-оm, sa v podstate stali predstaviteľmi «licencovanej profesie», nakoľko štruktúry scientologickej cirkvi sú korporáciou, povoľujúcou alebo zakazujúcou iným ľuďom ich právo vypracovávať a rozširovať ich vlastný názor, jak o dianetike a scientológii, tak aj o činnosti scientologickou cirkvou licencovaných profesionálov na rôznej úrovnipokročenia“, tvoriacich hierarchiu štruktúr scientologickej cirkvi.

 

«Dianetika nie je psychiatriou. Dianetika nie je psychoanalýzou. Ona nie je psychológiou. Оna nie je o osobných vzťahoch. Оna nie je hypnózou. Je to veda o myslení, a takisto potrebuje licencovanie a zákonodárstvo, ako fyzika.» - „Dianetika“, str. 198, 199.

 

To znamená, že štruktúry scientologickej cirkvi, ich personál a cirkvou priťahovaní postranní vykonávatelia jej zákazov (vrátane z oblasti ochrany „jej“ autorských a pridružených práv) spadajú pod mimoprávne konanie © Copyright-u, nami uvedeného na začiatku tejto knihy a ohlasujúceho princíp slobodného, podľa účelu, nakladania so všetkými informáciami bez výnimky. A toto je v plnom súlade s jedným z princípov dianetiky, vyjadreným samotným L.R. Hubbardom a známym z оficiálneho vydania scientologickej cirkvi.

Okrem toho, treba mať na zreteli, že originálny názov knihy L.R. Hubbarda je „DIANETICS: The Modern Science of Mental Health”. V anglickom jazyku slovo «mental» má tieto významy: 1) rozumový; 2) vykonávaný rozumom, myšlienkový 3) psychický, duševný. V samotnej knihe sa rozoberajú otázky práve o činnosti rozumu človeka a otázky o usporiadaní jeho duše (v zmysle psychiky ako celku), neprekračujúce hranice tejto témy.

V preklade názvu knihy do ruštiny „Dianetika. Súčasná1 veda o duševnom zdraví“ je vyjadrené najširšie chápanie slova «mental», vzťahujúce sa k celkovej duši človeka. Je to neodôvodnené, pretože, z jednej strany, duševné zdravie pri nezdravom rozume je nemožné, a z druhej strany, bezchybný, dokonalý rozum - v zmysle spracovania a pretvorenia (transformácie)* informácie – môže patriť úplne chorej celkovej psychike. A preto do takej miery rozšírené chápanie «mentálneho zdravia» ako «celkového duševného zdravia» je v ruskom jazyku neodôvodnené. Zmysel originálneho názvu by do ruštiny presnejšie predal iný preklad: „Dianetika: Súčasná veda o zdraví rozumu“.

Ak je «Dianetika: Súčasná veda duševného zdravia», tak v tomto rozšírenom chápaní «mentálu» sa prejavili ambície vedenia «scientologického spoločenstva na viac, než na čo ašpiroval samotný L.R. Hubbard, ak máme posudzovať podľa obsahu jeho knihy. Vo vzťahu k duchovnej kultúre Ruska, nech by aké reálne i domnelé nedostatky v súčastnosti mala, takéto neopodstatnené rozšírené chápanie slova «mental» je aktom agresie. V súvislosti s tým, tí, ktorí nástoja na oprávnenosti takého prekladu názvu knihy L.R. Hubbarda, sú odsúdení naraziť na následný prúd „mystiky“, krotiaci ich agresívnosť.

 

* * *

 

Теraz prejdeme k preskúmaniu miesta dianetiky v živote spoločnosti. L.R. Hubbard definuje tento termín nasledujúcim spôsobom:

«Dianetika, metodika duchovného uzdravenia: najúčinnejšia náuka o rozume. Slovo Dianetika značí «prostredníctvom rozumu». Pochádza z «dia» - «prostredníctvom» a «nous» - «duša», «rozum». Rozvinutejšie chápanie tohto slova je «to, ako rozum vplýva na telo». Dianetika - to je metóda riadenia energie, z ktorej pozostáva život, s cieľom zvýšiť efektívnosť organizmu i duchovnej činnosti.» - „Dianetika“, Slovník, str. 515.

 

Ak kratšie, tak «Dianetika» je veda o rozume, «veda o myslení» („Dianetika“, str. 199).

 

«Veda o rozume, ktorá je skutočne dôstojná tomuto názvu, musí byť porovnateľná s chémiou a fyzikou v stupni svojej experimentálnej presnosti. V jej zákonoch nesmú byť výnimky. Nesmie byť nutnosť odvolávania sa na autority. Veď atómové bomby vybuchujú bez Einsteinovho rozhodnutia – to prebieha podľa prírodných zákonov2. Pomocou technológie, vypracovanej na základe prírodných zákonov, môžu špecialisti zostrojiť jednu alebo milión atómových bômb, a všetky budú rovnaké.

Potom, ako by axiómy3 a technológie boli sformulované a pracovali by ako celostná veda o rozume na tej istej úrovni presnosti, ako aj vedy presné, bolo by možné odhaliť styčné body skoro s každou školou myslenia o poznaní sveta, ktorá kedy existovala. To je opäť dôstojnosť, a nie nedostatok vedy o rozume.» - „Dianetika“, str. 10.

 

Toto vyjadrenie L.R.Hubbarda možno obrazne objasniť aforizmom jedného z významných špecialistov 20. storočia v oblasti aplikovanej matematiky, akademika Alexeja Nikolajeviča Krylova (1863 — 1945). А.N. Krylov sa vyjadril nejako v tom zmysle, že k presným vedám radí matematiku, fyziku, astronómiu, a k nepresnýmastrológiu, chiromantiu4 a meteorológiu. Rozdelenie vied podľa «presnosti» a «nepresnosti» v tomto aforizme А.N. Krylov podmienil predpovedateľnosťou výsledkov riešenia praktických úloh na základe použitia otvorene zverejnených metód každej z vied (t.j. bez nejakého ezoterizmu, predurčeného výlučne pre tajne zasvätených, a ostatných nezverejnených «know-how»). Меtódy, rozvinuté vo vedách, dávajú výsledky, ktoré personálne nezávisia od toho, kto konkrétne sa podujal na riešenie úloh na ich základe5. Inými slovami, reč je o tom, že vo vedách, ktoré sa nazývajú «presné», výsledok riešenia praktických úloh je podmienený metódami samotnej vedy. А v mnohých sférach činnosti, ktoré sa nenazývajú «presné vedy» je výsledok podmienený subjektivizmom ľudového umelca – šamana“-zaklínača chemického, sociálneho, psychického alebo iného vesmírneho živlu, ktorý koná na základe praktických návykov-zručností mimo akejkoľvek pojmovo definovanej, formálne usporiadanej teórie.

Ak je v spoločnosti rozvinutá teória, tak ona odkrýva všetkým ľuďom na základe im dostupnej literatúry a iných pamätníkov kultúry možnosť osvojenia si metód riešenia úloh, ktoré ich zaujímajú, bez nutnosti bežať za pomocou „šamana“-zaklínača zodpovedajúceho „živlu“.

То jest, rozvíjajúc dianetiku, L.R. Hubbard vychádzal zo svetonázorových pozícií metodologickej jednoty všetkých oblastí vedeckej a praktickej činnosti ľudstva, zahŕňajúc jak všetky oblasti psychológie, tak aj psychickú činnosť človeka – jeden z elementov kultúry ľudstva. A v tvrdení konkrétne takéhoto prístupu k problému má on bezosporu pravdu.

Ako ukazuje text jeho „Dianetiky“ on skutočne pracoval, meniac vedu-psychológiu smerom k dosiahnutiu práve tejto kvality, a bol jedným z tých, kto vniesol reálny vklad k ukončeniu epochy „prvotnopospolného šamanizmu a zaklínania živlov“ v oblasti psychológie a s ňou spojených odvetví teoretických poznatkov i praktickej činnosti. Jednako, sám L.R. Hubbard odmietol termín «psychológia» i termíny k nemu pojmovo blízke.

Zavedúc termín «dianetika», sa on pojmovo, terminologicky i prakticky vyhranil – oddelil od všetkých škôl psychológie, psychiatrie a pod., založených na subjektivizme ich zakladateľov i subjektivizme následných napodobňovateľov zakladateľov.

Či sa to jeho kritikom páči alebo nie, tak L.R. Hubbard sa týmto pozdvihol nad väčšinu škôl psychológie člоveka, ktorých tradície sú založené na neopakovateľnom subjektivizme zakladateľov každej z nich, namiesto toho, aby boli založené – jak sa patrí na objektívnu vedu – na «metodologických štandartoch», spoločných pre všetky vedy, hoc aj majúcich v každej z čiastkových presných vied určitú osobitosť. Nepresné vedy neexistujú, lebo, ak existuje nepredpovedateľnosť – nepresnosť,­ tak to už nie je veda, ale majstrovská zručnosť6 (za prítomnosti osvojených, no teoreticky neformalizovaných zručností) alebo - šarlatánstvo pri imitácii ovládania v skutočnosti neosvojených, hoc aj proklamovaných zručností.

No ten, kto dá do protikladu majstrovskú zručnosť voči vede (postaví ju proti nej)*, sa mýli a zavedie do omylu jemu uverivších, pretože v každej epoche dejín predchádzajúce výdobytky vedy sú štartovou čiarou pre majstrovskú zručnosť, rodiacu vedu následných generácií. 7

 

-pokračování-

 

 

1 Alebo: moderná – pozn. prekl.

2 Inými slovami, jadrová reakcia prebieha silou objektívnych zákonov, a nie silou konania autority А.Einsteina.

3 Axióma – poučka, zásada, základná veta – pozn. prekl.

4 Chiromantia – veštenie z rúk – pozn. prekl.

5 Avšak za predpokladu, že daná persóna nie je diletant a dodrží stanovené metódy riešenia úloh. – pozn. prekl.

6 alebo skúsené majstrovstvo, zručné vedenie, zvládanie praktických návykov – pozn. prekl.

7 To, že nejaké subjektívne zvládané majstrovstvo praktických návykov nie je podložené teoretickými poučkami a nie je zhrnuté a vysvetlené formou nejakých vedeckých teórií, neznamená, že je to automaticky šarlatánstvo, ale má to prevažne dve príčiny: po prvé – daný jedinec oplýva schopnosťami, podmieňujúcimi zvládať dané praktické zručnosti, ktoré sú nad rámec schopností ostatných jedincov a súčasná veda nie je v stave (svojimi poznatkami) to teoreticky podložiť, alebo, po druhé – predstavitelia akceptovaných vedeckých odvetví zámerne popierajú a dehonestujú dané praktické zručnosti z čisto egoistických, alebo cudzou vôľou podmienených pohnútok, pričom daný subjekt – majster daných praktických zručností, buď nemá z rôznych dôvodov záujem, alebo teoretickú fundovanosť svoje umenie previesť do sformalizovanej podoby. - pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Prídi na pomoc mojej neviere… (6)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek