Prídi na pomoc mojej neviere… (5)

Prídi na pomoc mojej neviere… (5)

7.2.2016

předchozí část

 

...A hoci to posledné sa týka nie každého, svätosti vysluhujúceho, tak spravodlivo dáva výčitku všetkým súčasným hierarchom, kompletne prázdnosvätým.

 

Okrem toho, apokryf  odporúča:

«Vyživujte sa všetkým m, čо sa nachádza na stole Božom: plodmi stromov, zrnami užitočnými trávami, mliekom zvierat, včelím medom. Všetko ostatné jedlo je dielom k Satana, vedie k hriechu, chorobe, smrti (...) Lebo, popravde, Ja m hovorím: blažení tí, ktorí jedia jedlo zo stola Hospodinovho a vyhýbajú sa všetkým ohavnostiam Satana».

Je to prísnejšie, ale dobrotivé ohraničenie potravy, než staro- a novozákonné, a taktiež aj koránické: v ňom je zakázané zabíjanie zvierat na potravu, čo je mravnou a etickou osnovou civilizácie iného typu.

V súčasnom súbore tohto apokryfického Evanjelia sme prijali pravopis, odlišný od tradičného cirkevného. V hovorovej reči niet veľkých a malých zvukov (ako písmen v písanej). Nový zákon, aj v jeho kánonickom obraze, nikde nedosvedčuje to, žeby sa Ježiš povyšoval nad svojimi súčasníkmi podľa tela, preto osobné zámeno «Ja», zvyčajne prijímané veľkými písmenami, je v preklade v texte slov Krista nami prijímané malými písmenami. V našom chápani kontextu, slová «Syn Človeka», hoc aj majú v sebe otlačok stvetonázoru patriarchátu, tak sa vzťahujú na všetkých ľudí bez výnimky, а nie výlučne ku Kristovi, preto sú takisto prijímané malými písmenami, bez zvýraznenia ich začiatkov veľkými.

Z porovnania týchto fragmentov apokryfickej Blahozvesti Krista so skôr uvedenými úryvkami Blahozvesti Krista z kánonických Evanjelií je jasné, že zvestujú o jednom a tom istom, aj obsahovo jedno a to isté, no utajenú Blahozvesť Krista v apokryfickom texte na netreba skladať z roztrúsených fragmentov: ona je celostná; je iná – nie novozákonná – Ján svedomite zapísal všetko, čo pochopil, na rozdiel od kánonizátorov Nového Zákona, ktorí zlomyseľne odstránili z kánonu všetko, čo usvedčovalo ich, i ich pánov. 13. kapitola Prvého listu Pavla Korinťanom textovo reprodukuje zmyslovo blízko aj po mnohonásobných prekladoch jeden z odsekov аpokryfického Evanjelia Krista, čo taktiež významne svedčí o pravosti (originalite) apokryfu a jeho, zo zlého úmyslu, zámerného odstránenia z kánonu.

No z porovnania tohto apokryfického Evanjelia Krista s Nicejským symbolom-vyznaním viery je takisto jasné, že v každom z nich je vyjadrená iba jemu vlastná zámernosť, cielenosť učenia, viery, života. Аpokryfické Evanjelium Sveta Ježiša Krista odhaľuje (objasňuje)* slová apoštola Pavla: «... naša spôsobilosť je od Boha. Оn m dal spôsobilosť byť služobníkmi Nového kona, nie smen, ale Ducha, pretože smeno zabíja, a Duch oživuje.» - Druhý list Korinťanom, 3:5, 6. A cirkev seba usvedčuje z vopred premyslenej cenzúry a odstránenia Blahej zvesti Krista celému Svetu z kánonu jej Písma aj tým, že vo veršoch kapitoly 3:5, 6, Druhého listu Korinťanom píše «duch», začínajúc slovo malým písmenom, hoci Pavol jasne nástojil na Duchu Svätom, oživujúcom, označenom v liste veľkými počiatočnými písmenami.

Ti, ktorí spochybňujú pravosť citovaného apokryfu, ktorí nesúhlasia s povedaným o vybranom odstránení z kánonu Nového Zákona samotnej Blahozvesti Krista, tí nech nájdu znamenie toho, že ani jeden z množstva učeníkov Krista nezanechal písomný výklad Ježišom prinesenej Blahozvesti ako takej – mimo biografickej informácie o živote Ježiša, syna Márie. Kánonické Evanjelia takým výkladom nie sú, pretože podstatou krátke biografické informácie o pozemskom živote a konaní Ježiša, syna Márie, v ktorých sa Blahozvesť Krista vykladá v minimálnom objeme natoľko, nakoľko bez toho výkladu sa v biografickej kronike nedá zaobísť, hoci mnohí „mocní“ tohto sveta by sa chceli zbaviť aj toho, čo zostalo v kánone. A nech tí, čo nesúhlasia s uvedeným, aktuálne ukážu, kde a v čom konkrétne klame spomínaný apokryf. [1].

Taktiež je užitočné poznamenať, že, ako je zjavné z textu citovaného apokryfu, Ježiš neučil mnohobožstvo a modloslužobníctvo, ale bol Božím pohanom a učil svojich podľa tela súčasníkov Božiemu Pohanstvu[2]. Cirkvi, nesúce Jeho meno, odsudzujú Božie Pohanstvo a učia klaňaniu sa modlám dogiem, nimi vytvorených a strativších jednotu so životom.

Medzi tým, kvôli čomu prichádzal na svet Kristus, bolo aj vykorenenie nižšie citovanej doktríny vybudovania globálnej rasovej „elitárno“-otrokárskej civilizácie, neskôr tak zvanej (podľa nás od Božích prorokov nemohla pochádzať taká ohavnosť), podľa citovaných zdrojov, doktríny „Deuteronómia-Izaiáša“. Túto doktrínu zdanlivo Ruská, zdanlivo pravoslávna cirkev, ako aj všetky ostatné biblické kulty, uznáva za svätú a Bohom vnuknutú, ani trocha sa nezamýšľajúc o jej vzídení z výmyslov pozemskej hierarchie služobníkov kultu egyptského Amona – nazvaného pre pasených kresťanov menom Amiň (v latinskej liturgii Amen)*. A ona zavádza a rozširuje, prebývajúc medzi národmi Ruska, túto rasovú parazitickú doktrínu a ničí ňou mravnosť mnohých ľudí. Cirkev potláča ich slobodu vôle a svedomie vyvolávaním strachu pred trestom pekelného ohňa za trest kvôli akoby odpadlíctvu od Boha – kacírstvu tých, ktorí odmietnu jak túto ohavnosť, tak aj cirkev, ju zasievajúcu v mene Pravého Boha. А globálno historická podstata tejto ohavnosti je takáto:

Nedávaj na úrok svojmu bratovi (podľa kontextu súkmeňovcovi-židovi) ani striebra, ani chleba, ani hocičo iné, čo je možné dávať na úrok; cudzincovi (t.j. nie-židovi) vaj na úrok, aby n boh tvoj (t.j. diabol, ak sa podľa svedomia pozrieme na podstatu úrokového parazitizmu) ťa požehnal vo všetkom, čo sa robí rukami tvojimi na zemi, do ktorej ideš, aby si v nej vládol (posledné sa týka nielen staroveku a nielen starovekým židom obetovanej Palestíny, pretože je to vzaté nie zo správy o rozšifrovaní jedinečného zvitku, nájdeného vo vykopávkach, ale zo súčasnej, masovo publikovanej knihy, propagovanej všetkými cirkvami a časťou „inteligencie“ ako večnej pravdy, danej akoby Zhora.“ - Deuteronómium, 23:19, 20. I budeš vládnuť nad mnohými rodmi, a oni nad tebou vládnuť nebudú“ - Deuteronómium, 28:12. Vtedy synovia cudzincov (t.j. nasledovné pokolenia nie-židov, ktorých predkovia vliezli do zámerne nesplatiteľných dlhov voči plemenu úžerníkov-spoluveriacich) budú stavať tvoje ry (takto teraz mnohé rodiny arabov-palestíncov vo svojom živote závisia od možnosti pracovných ciest do Izraela) a ich králi ti budú slúžiť („Ja som žid kráľov – vyjadrenie jedného z Rottschildov na nepodarený kompliment na jeho adresu: „Vy ste kráľ židov“); lebo vo svojom hneve som ťničil, ale vo svojej milosti budem k tebe milostivý. I budú tvoje brány otvorené, nebudú sa zatvárať ani vo dne, ani v noci, aby bolo k tebe prinášané bohatstvo rodov a boli privádzaní ich králi. Lebo rody a kráľovstvá, ktoré ti nezochcú slúžiť, zahynú, a také rody budú úplne vykorenené” Izaiáš, 60:10 - 12.

Hierarchovia všetkých akoby-Kresťanských Cirkví, aj vrátane hierarchie Ruského Pravoslávia, nástojac na svätosti tejto ohavnosti, а kánon Nového Zákona, ktorý prešiel cenzúrou a redakciou ešte do Nicejského koncilu (325 n.l.), v mene Krista, bez akýchkoľvek k tomu podkladov, ju vyhlasujú do skončenia vekov za blahý Boží úmysel:

Nemyslite si, že Ja som prišiel narúšať kon alebo prorokov. Ja som neprišiel narušiť, ale vyplniť. Skutočne m hovorím: dokiaľ neskončia nebo i zem, ani jeden pis a ani jedna čiarka nezmizne zo kona­, pokiaľ sa všetko nenaplní“ - Маš, 5:17, 18.

Z toho je možné pochopiť, že pohoršovanie sa pravoslávnych i ostatných pastierov nad činnosťou scientológov, nimi obviňovaných z osobitnej oddanosti mamonárstvu a nastolenia neobmedzenej kontroly nad ľuďmi, je prejavom lokajstva pred svojimi pánmi: pokorný otrok pozemských pánov, majiteľov biblického projektu prestavby sveta predpokladá, že jeho majitelia majú právo sťahovať všetko bohatstvo na Zemi, а všetci ostatní nemajú právo sa zaoberať svojou ekonomickou nezávislosťou na nich. Okrem toho, je to určitá analógia novozákonnej príhody o slamke, spozorovanej pokrytcom v cudzom oku, v rovnakej dobe, kedy z vlastného oka trčí brvno, zasadené v mozgu.

Hoci jednotlivec sa vlastným úsilím s trieskou alebo slamkou v oku vysporiadať môže, tak, ak skoro každý z nás má do činenia s „brvnom“ vo vlastnom oku, sa jedinec samotný brvna nezbaví. Odvalenie „brvien“ a odstránenie ich následkov vyžaduje cieľavedomé kolektívne úsilie, na čо väčšina tých, ktorí vyzývajú iných vybrať „brvná“ zo svojich očí, zabúda. Ako vidíme, cenzori a redaktori Nového Zákona toto podobenstvo prevrátili, podnecujúc individualizmus v spoločnosti a napomáhajúc jeho neplodnému prekvitaniu. [3]

Ale ak to všetko, nami uvedené z cirkevnej literatúry a dejín ustanovenia cirkví, nie je prejavom satanizmu, tak potom, čo také satanizmus je? Jednako, majúc všetku tú ohavnosť v Cirkvi, pánom ktorej oni slúžia, оtec Alexij a množstvo jemu podobných bez tieňa pochybnosti predstavujú pravoslávnu tradíciu ako jedine dokonalú, ako ostatne, aj predstavitelia ostatných kultov, ktorí zabudli na to, «že smeno zabíja, a Duch oživuje» - Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 3:6.

No s takým vzťahom k reálnemu životu, aký je v historicky reálnych cirkvách, príduc Kristus znova, ako aj prvý raz len s Dobrým Slovom, а nie s neporaziteľnou vojenskou silou, namierenou proti odmietajúcim Pravdu, mnohí, nazývajúci seba kresťanmi, si navzájom prehryznú hrdlá za právo vbiť prvý klinec do Jeho tela. Dohryzú sa preto, lebo Pravda – v ich videní Života, zlobne zvrátenom bezduchou aroganciou sebaopojenia – sa nezmeniteľne ukazuje ako satanizmus.

Ale príduc Antikrist, oni sa bez reptania pred ním sklonia a vyhlásia ho za kráľa zeme i nebies v sebaoslepení pýchou Laodikijskej cirkvi... Ich pohoršenie vo vzťahu k «antikristom» minulých, dnešných i budúcich časov – to je verné poddanstvo Antikristovi: z časti neželanie uznať spravodlivých, a z časti neželanie prijať démonov nižšieho rangu za Antikrista.

Historicky reálne kresťanstvo a cirkevná vierouka sú plodom pokušení, pred ktorými varoval učeníkov Ježiš, vyzývajúc ich k spoločnej modlitbe v Getsemanskej záhrade, a ktorú volaní učeníci prespali, nevnímajúc volanie Zhora.  

Táto neúčasť v modlitbe ich oddelila od Krista a spojila s ostatným davom, ktorý svojou bezvierou-nedôverou Bohu v skutočnosti uvidel predstavy ich vlastného chápania o umučení-poprave Krista, dokonaného «podľa Písma» («Áno, vyplnia sa Písma.» - Маrek, 14:49, Ján, 13:18) ľudí napriek blahému Božiemu úmyslu: «Ak by ste vedeli, čо znamená: chcem milosť, а nie obetu, tak by neodsúdili nevinných...» - Маtúš, 12:7; «Poďte, naučte sa, čo znamená chcem milosť, а nie obetu.» — Маtúš, 9:13. Umučenie Krista nebolo, аle bolo tak, ako sa o tom poznamenáva v Múdrosti Šalamúna (kap. 2), i čo sa vysvetľuje v Koráne (súra 4: 156, 157): Boh povzniesol Ježiša k Sebe, predchádzajúc týmto vznesením úkladom nečestných ukrižovať pravoverného, а všetci odklonivší sa od bezprostrednej viery Bohu uvideli v skutočnosti svoje myšlienky «podľa Písma» a dosvedčili svoje pokušenia v Novozákonných textoch.

No nič v živote nedosvedčuje to, že biblická doktrína vybudovania globálneho rasového „elitárno“-otrokárskeho panstva je blahým Božím zámerom. Naopak, každé ozmyslené konanie, podrývajúce jej moc nad spoločenstvami i rozumom ľudí, nachádza podporu Zhora.

To všetko hovorí o tom, že nech by sa v čom a ako pomýlil L.R. Hubbard, tak hĺbavý, premýšľavý vzťah podľa svedomia k jeho dedičstvu je oveľa menej nebezpečný, než bezmyšlienkovité nasledovanie do otroctva a rasizmu za slepými vodcami z biblických kultov a tradičnej svetskej kultúry Západu a Ruska, ktorí zabudli slová, k ním obrátené Zhora prostredníctvom Krista: «Prečо Ma voláte: Pane! Pane! – a nerobíte to, čo Ja hovorím?» - Lukáš, 6:46.

 

-pokračování-

 [1] Pre poriadok a zamedzenie chaosu v hlave to prehľadne zhrnieme: Učenie Krista, alebo Blahá zvesť Krista – to je Zvestovanie Zhora dané ľuďom  skrze slov Krista. Zapísal ho učeník Ján ako Еvanjelium Sveta Ježiša Krista od učeníka Jána – ono bolo cirkvou pred verejnosťou utajené - preto apokryf. Nový zákon – to sú kánonizované evanjeliá ostatných učeníkov, ktoré ako cenzúrované a upravované diela, písané na objednávku v neskoršom období, obsahujú nie úplné a naviac aj rozkúskované Učenie Krista. K Novému zákonu možno priradiť aj listy apoštola Pavla a učeníka Petra a Zjavenie Jána – pozn. prekl.

[2] Slová pohan, pohanstvo netreba chápať v cirkvou pretlačovanom význame modloslužobníka, barbara, neveriaceho, príslušníka primitívnych náboženských kultov. V skutočnosti pohan, pohanstvo – to je o predkresťanskej, nie nicejským dogmatizmom sprofanovanej viere Bohu. – pozn. prekl.

[3] Toto zvrátenie podobenstva z Evanjelia, vyjadreného aj v ľudovom prísloví: „V cudzom oku triesku hľadáš, a vo vlastnom brvno nevidíš!“ nie je výmyslom autorov tejto práce, ale skutočne, priznajme si to, ak ho počujeme, tak to vnímame ako upozornenie v zmysle „Nestaraj sa o iných, ale hľaď si seba!“ a odsúva pozornosť jednotlivca na vedľajšiu koľaj, nasmeruváva jeho vedomie preč od uvedomenia si toho, že to brvno je nielen jeho vlastným problémom, problémom, spôsobeným jeho vlastným chybným algoritmom správania sa, ale problémom všetkých, a teda spôsobeným niečim vonkajším, čo ovplyvňuje správanie sa nielen jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. A ak to brvno je tak veľké, že je v očiach všetkých, tak isto stojí za pozornosť hľadať toho príčinu, aby sme nechodili a nežili ako slepí ... – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Prídi na pomoc mojej neviere… (5)

Kniha múdrosti (Šalamúnova múdrosť)

ÂDM | 13.02.2016

....

Nenávisť zlosynov

10 Znásilnime spravodlivca biedneho,

nešetrime vdovu,

neostýchajme sa šedín starca vysokého veku!

11 Sila nech je mierou našej spravodlivosti,

lebo slabé preukazuje sa neužitočným.

12 Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu,

protiví sa našim výčinom,

vyčíta nám prestúpenia zákona,

vytýka nám chyby proti výchove.

13 Honosí sa, že má znalosť o Bohu,

nazýva sa synom Pánovým.

14 Žalobou je proti nášmu zmýšľaniu,

už aj pohľad naňho je nám na ťarchu,

15 Veď je život jeho nepodobný ostatným,

odlišné sú jeho chodníky.

16 Pokladá nás za spotvorených,

bočí od ciest našich ako od nečistoty,

blahoslaví koniec spravodlivých,

chválieva sa, že Boh je mu otcom.

17 Pozrimeže, či sú jeho reči pravdivé,

viďme, ako sa mu povodí.

18 Ak je totiž spravodlivý vskutku Božím synom, zastane sa ho

a vytrhne ho z rúk odporcov.

19 Skúšajme ho potupou a mukami

aby sme poznali jeho pokojnosť

a vyskúšali jeho pevnotu.

20 Odsúďme ho na smrť najpotupnejšiu,

veď vraví, že sa mu dostane záchrany!“

Úvaha

21 Takto uvažujú, lenže blúdia,

lebo ich zaslepila ich neprávosť.

22 Nepoznajú Božie tajomstvá;

nemajú nádej na odplatu za spravodlivosť,

ani cenu čistých duší neuznávajú.

23 Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť,

urobil ho obrazom svojej podoby,

24 závisťou diabla však prišla na svet smrť:

skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou.

Osudy dobrých a zlých 3,1 - 5,23

Múd3

Nádej a beznádejnosť

III. 1 Duše spravodlivých sú však v Božích rukách,

muka sa ich nedotkne.

2 Nemúdri sa nazdávali, že je po nich;

za nešťastie posudzoval sa ich odchod,

3 za skazu ich poberanie od nás. -

Oni sú však na pokoji.
....

http://www.truechristianity.info/sl/biblia/salamunova_mudrost_sl.php

Celá Bible včetně SZ apokryfů (Slovensky):
http://www.truechristianity.info/sl/biblia_sl.php

Existuje i tištěné vydání včetně apokryfů?

Re: Kniha múdrosti (Šalamúnova múdrosť)

ADM | 13.02.2016

Hox, prosimtě, můžeš to smazat? Moc místa to bere. Edituji text a pošlu znovu. Díky

Re: Kniha múdrosti (Šalamúnova múdrosť)

bigos | 15.02.2016

existuje, ja ho napr. mam - aj apokryfy

pár postrehov k biblii

bigos | 09.02.2016

Autori dobre vystihli podstatu citátu z druhého listu Korinťanom: „litera zabíja, duch oživuje...“ Naozaj je tam myslený Duch boží, malo tam byť v prekladoch veľké písmeno. Zvláštne je, že rôzne kolektívy prekladateľov si to nevšimli. Napr. v 1.knihe Mojžišovej je napísané: boží Duch sa (niektoré preklady hovoria oživujúco) vznášal nad vodami. U Pavla tiež nájdeme slovné spojenie oživujúci Duch v liste Rimanom, 8 kapitola: ...zákon Duch života v Kristovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Iný preklad by mohol byť: zákon oživujúceho Ducha ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Nová zmluva bola napísaná v starogréčtine (koiné) a v slove „pneuma“ (duch) nebolo rozlišované veľké a malé písmeno. To robilo aj rôznym prekladateľom biblie problém, pretože nie vždy vedeli identifikovať, kedy je v biblii myslený duch ľudský a kedy Duch boží.
Myslím, že v tejto kapitole nie je celkom správne uvedená časť o tom, že Nový zákon nikde nenaznačuje, že by sa Ježiš považoval za niečo viac. Ježiš sa nepovyšoval nad svojimi súčasníkmi podľa tela, to je pravda, ale biblia obsahuje výroky „Ja som“, ktoré Ježiš povedal a ktoré naznačujú, že mal jasné povedomie o rovnosti s Bohom. „JA“ – JA SOM – ekvivalent "Ja Som" zo starej zmluvy (prevažne prekladané ako „Som, ktorý som“) V Jánovom evanjeliu je viac takých odkazov, napr: Ak neuveríte, že JA SOM, umriete vo svojich hriechoch. Tiež Ježiš v hádke s farizejmi hovorí: skôr ako bol Abrahám, JA SOM...“ Podobne aj označenie „Syn Človeka“. Je ním bežne označovaný človek v hebrejskom ponímaní, ale toto označenie sa spojuje s Danielovým proroctvom. Daniel 7.kapitola verše 13, 14 – „a v nočnom videní som videl kohosi ako Syna človeka, jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo....“ V evanjeliách sú miesta, kde Ježiš hovorí, že Syn človeka musí trpieť. Použitím tohto termínu sa on sám identifikoval s postavou z Danielovho proroctva.
Ešte pár postrehov: V podstate sa dá súhlasiť v tejto práci s postojom kolektívu autorov k pravoslávnej cirkvi, o nič lepšie nie je na tom ani rímska sekta. Ale mám pochybnosti o nezaujatom stanovisku k biblii. Čiastočne sa mi zdá vnímanie biblie len z uhla pohľadu biblického (rímsko-judaistického) konceptu zotročenia a tiež sa mi zdá, že biblia nie je docenená v celej svojej hĺbke. Počas celej histórie bola biblia neustále potlačovaná do úzadia. Zaujímavý je aj vývoj spoločnosti vo vzťahu k biblii. Napr. v čase osvietenstva - jeho produkt liberálna teológia – spochybňovanie biblie – sa dnes vyučuje na teologických fakultách ako „vedecká teológia“ V dôsledku tejto výuky sú teológovia školení „kriticky“ zvažovať každé písmenko v biblii (život nie je v mŕtvom písmene ale v duchu). Prevažne dochádza k popretiu všetkého nadprirodzeného, čo sa píše. Takto sú dnes programovaní študenti teológie, ktorí majú šíriť posolstvo biblie. Ak skúmame dejinnú líniu vo vzťahu biblia – ľud, vidíme, že ľudu bolo „cirkvou“ od istého času upierané právo oboznamovať sa s bibliou. Neskôr prišli časy predreformátorov a reformátorov, kedy sa preložená biblia dostáva opäť ľuďom do rúk. Netrvá dlho a prichádza osvietenstvo, humanizmus a renesancia – teda opäť smery, prúdy (ideológie?), ktoré sú zamerané proti biblii. Spochybňovanie nadprirodzeného, zavedenie historicko kritickej metódy skúmania Písma atď...Keď to zhrniem, vidíme jednu líniu – boj proti biblii. Najprv bojuje „cirkev“ (manipulatívna mocenská sekta parazitujúca na nevedomosti ľudu). Zavádza liturgiu v latinčine, povolené sú len tri liturgické jazyky – hebrejčina, gréčtina a latinčina, (ktorým ľud nerozumie), v ktorých je možné čítať bibliu. V tejto súvislosti musíme spomenúť Cyrila a Metoda, ktorí priniesli Slovanom Písmo v rodnej reči. Možno poukaz na zvláštne vyvolenie slovanského ľudu(?). Zavedením troch liturgických jazykov došlo k tomu, že cirkevná hierarchia odstrihla ľudí od poznania, ktoré sa v biblii nachádza. Keď už došlo k zverejneniu a prekladom biblie do normálnych jazykov vplyvom reformácie, dochádza k útoku prostredníctvom zavádzaných ideológií, ktoré spochybňujú základy biblie a robia z nej bezcennú knihu. Opäť je tam viditeľná snaha držať ľudí od poznania, ktoré biblia obsahuje. Otázka je prečo....

Re: pár postrehov k biblii

p. | 09.02.2016

Aky je rozdiel medzi ludskym duchom a Duchom bozim?

Re: Re: pár postrehov k biblii

bigos | 10.02.2016

Ľudský duch je duchovná podstata človeka. Človek je trojjediná bytosť – duch, duša telo (fyzické telo, vedomie, podvedomie). Ľudský duch disponuje určitými schopnosťami, pri správnom pochopení jeho podstaty a pracovaní s ním človek môže dať silu svojej viere. Schopnosťami ducha človeka sa zaoberajú rôzne náboženstvá a duchovné prúdy. Sčasti aj sekulárna psychológia uznáva silu ducha človeka, aj keď ho pozná len ako „podvedomie“. Duch je v skutočnosti niečo viac ako podvedomie. Duch človeka, ak to tak môžeme nazvať, je miesto kontaktu s Duchom božím. Pôvodné učenie Krista je úzko spojené s ľudským duchom a jeho vzťahu k Duchu božiemu. Napríklad Ján v evanjeliu v 4.kapitole píše: Boh je Duch a tí, ktorí ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. V tretej kapitole Jánovho evanjelia Kristus hovorí: Ak sa nenarodíte z vody a Ducha, nikdy nevojdete do kráľovstva božieho. Tiež Pavel v už spomenutom liste Korinťanom v druhej kapitole píše: Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak, ani čo je v Bohu nepozná nik, iba Duch boží. V tejto práci sa tiež spomína jedna Pavlova pasáž z listu Korinťanom: On nás uspôsobil byť služobníkmi Novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera (mŕtve slovo) zabíja, Duch oživuje. V pôvodnom Kristovom učení je to dobre rozpracované. Lenže cirkev to ľudí neučí, pretože to nechápe a z pôvodného učenia sú súčasťou náboženských obradov len úlomky. Krátke pasáže, čítané texty, ktoré sa stratia počas celej mŕtvej liturgie.
Ľudský duch je energia človeka, ľudskej bytosti. Boží Duch je energia Boha. A sila ducha je viera. Niekde v prácach Vnútorného prediktora som zachytil citát z Matúšovho, aj z Markovho evanjelia: Verte, že ste dostali všetko, čo prosíte, budete to mať. V Markovom evanjeliu je to trochu dlhšie, je to v 11 kapitole, niekde okolo verša 20. Človek má vnútornú energiu (ducha), ktorej tvoriacou silou je viera. Viera nie vo všeobecnom zmysle ako napr. pozitívne myslenie. To je len časť. Viera v úplnom zmysle znamená bytostný vzťah k Bohu (HNR), rozpoznanie a spolupráca s jeho zámermi podložená najvyššou možnou mravnosťou. Kapacita, prípadne schopnosti ľudského ducha sú obmedzené (vplyvom kultúrnych stereotypov, vnímania, miery porozumenia človeka), ale v spojení s Duchom božím obmedzenia padajú. Slovami Krista: všetko je možné tomu, kto verí.

Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

el | 10.02.2016

1. Souhlasím se závěry, které jste učinil ve vztahu k Bibli a rovněž s tím, kdo manipuloval postoji křesťanů za dosažením vlastního zisku a jaké tím způsobil škody.

2. Evangelia vznikaly s odstupem několik let až desetiletí po odchodu Ježíše. S ohledem na fakt, že si Ježíš občas povzdechl nad svými učedníky a jejich schopnosti porozumět tomu, co jim vlastně říká, lze se jen s obtížemi na obecné rovině ztotožnit s tvrzením, že evengalia jsou čistá krystalická slova Ježíše.

3. Zároveň si dovolím spolu s Vámi tvrdit, že Bible obsahuje na individuální rovině (jednotlivce, který dokáže oddělit zrno od plev na základě vlastních prožitých zkušeností) podstatně hlubší myšlenkové toky než je schopna jakákoliv církev nabídnout svým ovečkám. Je tristní sledovat názory, které jsou dneska vůči Bibli prezentovány a jež ji házejí do jednoho pytle s manipulací církve, neboť v této rovině se odkrývá pravda, že Bible je nepřítel. Je to však naprosto očekávaný vývoj, jež potvrdil rovněž Ježíš svým vztahem k Petrovi (jak se dočteme nejen v evangeliiích, ale rovněž apokryfech).

4. Člověk má předpoklad stát se nositelem Ducha, ale musí být člověkem, nikoliv naprogramovaným zombie nihilistou, kterému není nic svaté, zejména hodnoty deklarované Ježíšem. Tedy v rámci své individuality následovat Syna Člověka (je jedno jestli je to Ježíš nebo Adam Kadmon) a stát se sám sebou (několik miliónů kopií Ježíše by samozřejmě nesplnily svůj účel).

5. Toto téma je podstatně obsáhlejší, než aby mohlo být prezentováno v několika bodech či diskusi pod hlavním článkem. Přesto mám na Vás otázku.

Domníváte se, že v místě, v němž se podle Vás střetává Duch člověka s Duchem Božím, je člověk Bohem? Vždyť Ježíš říkával, že Království Boží je všude kolem nás, ať již jako horčičné semínko nebo obilí vyrostlé v plevelu, jenom jej nevidíme, protože systém je silnější a nám se nechce bojovat za abstrakci, na kterou si nemůžeme sáhnout. Díky za odpověď.

Re: Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

bigos | 10.02.2016

Podľa učenia z evanjelia Jána 3 kapitoly, človek sa musí narodiť z Ducha. Je myslené z Ducha božieho. Tomu predchádza zmena myslenia (cirkevnou terminológiou povedané: pokánie – pokánie je však nič nehovoriaci náboženský výraz, ktorý je bežne zaužívaný „veriacimi“, bez toho, aby poznali jeho obsah. Z gréčtiny je to slovo metanoia) Tým sa stáva „novým stvorením“, schopným komunikovať s Bohom na duchovnej úrovni. Táto konverzia má za následok zvýšenie morálneho a etického štandardu u jednotlivca, ktorý sa následne snaží identifikovať Božiu vôľu pre svoj život. K tej otázke, či v mieste stretnutia sa s Duchom božím sa stáva človek bohom. Myslím, že nie. Svojou podstatou a prirodzenosťou človek ostáva človekom, naďalej ostáva smrteľný, náchylný na slabosti, podlieha zlozvykom, ak so sebou nepracuje. Ale pokiaľ žije v duchovnom spojení s Duchom božím, jeho život sa stále viac približuje ku štandardu Človeka, teda povedané Pavlovou terminológiou – žije ako nové stvorenie v Kristovi, ktoré sa obnovuje podľa pravého poznania a pripodobňuje sa obrazu Krista. Tento život sprevádza aj jemu zodpovedajúca duchovná sila. Tá sila môže byť uzdravujúca aj pre iných.

Re: Re: Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

el | 10.02.2016

Díky za odpověď.

Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

p. | 11.02.2016

Uvadzaš človeka ako trojjedinú bytosť-duch, duša, telo (telo, vedomie, podvedomie) predpokladam ze to podvedomie spajaš s duchom, preto ten duch s malým d, chcem sa ale opytať kde alebo ku čomu by si priradil nadvedomie, nadja.

Re: Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

bigos | 11.02.2016

V jednom prispevku som pisal, ze to slovo podvedomie nevystihuje uplne podstatu ducha cloveka, ze duch je viac ako podvedomie. Do tohto pojmu by som zaradil vsetko, co presahuje vedomie a napriek tomu je sucastou cloveka. Vyrazy ako podvedomie alebo nadvedomie by mozno mohli byt len akousi funkciou ludskeho ducha. V mojom chapani je duch cloveka miesto kontaktu, kam prijimam silu Ducha bozieho a tuto silu, v zavislosti od miery mojej viery a miery mojho porozumenia, mozem usmernit kam je potrebne. Zda sa, ze schopnost pouzivat tuto silu je priamo umerna zivotu podla svedomia a miery mravnosti v zivote jednotlivca.

Re: Re: Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

p. | 11.02.2016

Môžem to miesto kontaktu chápať tak že Boh je v nás?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

bigos | 12.02.2016

v podstate ano. Toto bolo aj nosnym ucenim povodneho Kristovho ucenia. Je to zaznamenane v tom Janovom evanjeliu: "....bude zachovavat moje slovo (nie mrtve slovo, ale zive slovo, teda poznanie a z neho vyplyvajuci skutok), toho bude milovat aj moj Otec, prideme k nemu a budeme prebyvat u neho..." Na toto nadviazal aj pavol, ktory pisal v uz spominanom liste Korintanom, ze sme chramom Ducha a Duch bozi prebyva v nas.
Keby sme citali cele tie pasaze, videli by sme, ze sa tam hovori najprv o laske (laska je podstata mravnosti, autori tejto prace vyzdvihli 13.kapitolu Pavlovho listu Korintanom, ktora sa vola Hymna lasky).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pár postrehov k biblii

p. | 12.02.2016

Ďakujem za odpovede bratku.

Přidat nový příspěvek