Potrebujeme inú školu (6)

Potrebujeme inú školu (6)

31.5.2016

předchozí část

 

6. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka: súvislosti

6.1. Úvod do témy

Takmer každý si môže spomenúť na situáciu, keď on sám, — ešte ako tínedžer, — sedel na hodine v škole, a učiteľ hovoril nejakú hlúposť, ktorá nemala hlavu ani pätu. A hlúposť ostane hlúposťou bez ohľadu na to, či ju učiteľ hovorí „s oduševnením“ a nezištne, alebo to robí zámerne — cynicky a s meravou „tvárou“, no v každom prípade navzdory česti a svedomiu, pretože svojej profesie a školy sa drží len ako celkom všedného zdroja príjmu a zaistenia akéhosi «sociálneho statusu». A v duši tínedžera sa rodí protest, z duše sa mu začína protiviť tento učebný kurz. A dokonca aj keď dokáže učiteľovi prerozprávať všetko «ako treba» aby za to dostal «výbornú», aj tak sa veľmi často ocitá v konflikte s učiteľom, ktorý nedokáže zniesť mať v triede žiaka, ktorý vníma jeho neúprimnosť, a o to viac nehodnovernosť jeho znalostí. A jeden zo spôsobov ako ochrániť seba aj spolužiakov od agresie zlého učiteľa, je nezlomiť sa psychicky a zachovať si svoj potenciál osobnostného rozvoja — dokázať na jeho hodinách v triede klásť také otázky, na ktoré nie sú v učebnici odpovede.

Hoci aktivovanie takéhoto druhu sebaochrany môže vyvolať vlnu zádrapiek zo strany zlého učiteľa (ktorý sa stále nestal Človekom), a následkom môže byť — zníženie prospechu, no ak sa tento strategický postoj bude realizovať cielene a nezlomne, tak zlý učiteľ bude nútený sa buď spamätať, a začať pracovať na tom aby sa stal dobrým učiteľom a Človekom, alebo bude musieť chodiť na hodiny ako na mučenie, neustále deprimovaný, s predpokladmi že upadne do hystérie pri ľubovoľnej príležitosti, i bezdôvodne. Avšak po prvej takejto hystérii, sa ako učiteľ na tejto škole, na niekoľko rokov odpíše.

V našich školách sú v súčasnosti len dve ozajstné vedy — matematika a geografia, pretože informácie vzťahujúce sa k tejto sfére poznatkov, skutočne predstavujú objektívnu informáciu.

Všetky ostatné vedy (s výnimkou «remesiel», ku ktorým možno zaradiť informatiku a výučbu jazykov, a tiež profesionálnu prípravu v odborných technických učilištiach, priemyslovkách a «kolidžoch») predstavujú sami osebe subjektívne interpretácie pozorovaných faktov, textov, ústnych podaní a artefaktov1.

Týka sa to jak prírodovedných, tak aj humanitných disciplín. No najviac zo všetkého sa to týka histórie a občianskej výchovy2, v akejkoľvek forme, pretože tieto v každej jednej spoločnosti obsluhujú potreby vlády, vykonávajúcej politiku, ktorá sama o sebe pramení z historicko-sociologického vzdelávania uplynulých rokov.

Politika — to je vec mnohoraká, no tak či onak týkajúca sa celej spoločnosti, všetkých stránok jej života; a okrem toho politika je vecou zďaleka nie vždy a vo všetkom spravodlivou a čestnou (čo potvrdzujú dejiny). Preto jedna z úloh, s ktorou sa školák ako osobnosť stretáva (sám si to ešte poriadne neuvedomujúc), spočíva v tom: — ochrániť svoje vnímanie a chápanie sveta od lži v slovách i „medzi slovami“, ktoré prenikajú pod vplyvom nečestnej politiky do školských kurzov histórie, literatúry a občianskej výchovy. Preto, v dôsledku tejto situácie:

Aj školáci, aj dobrí (svedomití a čestní) učitelia musia toto vedieť robiť, pomáhajúc si navzájom; čiže musia vedieť ochraňovať vnímanie a chápanie sveta, jak svoje vlastné, tak aj cudzie od prieniku lží v slovách aj „medzi slovami“, ktoré pod vplyvom nečestnej politiky prenikajú do školských kurzov histórie, literatúry3 a občianskej výchovy.

A za tým účelom treba vedieť klásť otázky, na ktoré zvyčajné (a tým skôr odporúčané) učebnice nevedia odpovedať, a vedieť na ne nájsť odpovede adekvátne pre život. Presne to je treba robiť, aby sme sa nestali zombi sami a pomohli nestať sa zombi aj ostatným.

Nasledovné kapitoly 6 a 7 tohto zborníka, predkladané do pozornosti čitateľovi, ukazujú ako sa to robí na príklade jednej z učebníc „Histórie Vlasti“ a učebnice „Občianskej výchovy“, používaných v Rusku v poslednom desaťročí ako základných v systéme povinného vzdelávania.

19. februára 2004

6.2. Spory o učebnici histórie

Začneme udalosťou, ktorá sa odohrala koncom novembra 2003. Internetový článok4 Márie Železnovoj „Pre ostrosť a zaujatosť“ s podtitulom «Ministerstvo vzdelávania stiahlo „nesprávnu“ učebnicu histórie» hovorí:

 

«Minister vzdelávania Vladimír Filippov podpísal nariadenie o odňatí grifu5 „Odporúčané Ministerstvom vzdelávania“ u učebnice histórie vlasti pre 10 a 11 ročník v redakcií Igora Doluckého. Učebnicu označili za nepolitkorektnú a teraz ju nemožno používať ako osnovnú pomôcku v štátnych školách. Okrem toho, Ministerstvo vzdelávania má v úmysle zistiť, na základe čoho získala učebnica od Doluckého grif ministerstva v roku 2001».

 

Sám autor nešťastnej učebnice vtedy vystúpil v rádiu «Echo Moskvy», o čom sa hovorí v článku „Historický škandál s učebnicou histórie. Názor autora“6:

 

«Hľa ako Dolucký vysvetlil príčiny hnevu ministerských úradníkov: «Môj vydavateľ, ktorý sa náhodne ocitol na kolégiu Ministerstva, si vypočul od ministra v bode «rôzne» o tom, že moja učebnica nezodpovedá zámerom Ministerstva vo veci vzdelávania detí v oblasti histórie...

V učebnici sú dva citáty od Jurija Burtina a Grigorija Javlinského, ktoré hodnotia to čo prebieha v Rusku od roku 2000 ako «štátny prevrat s perspektívou ustanovenia autoritárnej moci prezidenta». Javlinský to hodnotil ako «policajný režim»7

… Je prekvapivé že učebnica, ktorá získala grif od ministerstva s týmito citátmi v júny roku 2001 a vydávala sa dva roky, sa náhle stala tak neprijateľnou8. Čiže, očividne sa niečo stalo, no nie s učebnicou, ale v krajine a s ministrom...».

Pritom autor prízvukuje, že učebnica získala stanovisko Expertnej rady. Dolucký je odhodlaný v najbližšom čase sa kvôli tomu obrátiť na Komisiu národného vzdelávania Štátnej dumy RF. Informuje o tom NTV».

 

Prešiel mesiac a pol, a stránka «inoСМИ.RU» 14.januára 2004 opublikovala preklad článku z britských novín “The Guardian” „Putin, rozhorčený inzultáciou v učebnici histórie“ s podtitulkom „Kremeľ sa postaral vybaviť revíziu učebníc, ako želanie národa“. Uvedieme tento článok celý9.

 

«Moskva, 14. Január 2004. Knihy o histórií budú možno prepísané ešte raz. Prezident Vladimír Putin dal príkaz zrevidovať všetky učebnice histórie, potom čo vyšlo najavo, že v jednej spornej učebnici sa žiakom navrhuje posúdiť otázku, či náhodou nie je diktátorom, ktorý riadi policajný štát.

Ruský prezident napísal list prezidentovi Ruskej Akadémie Vied so žiadosťou vykonať do 1. februára revíziu učebníc histórie, ktoré sa používajú v celom Rusku. Zámienkou k tomuto listu, datovaného minulým mesiacom, sa stala odpoveď na sťažnosti veteránov druhej svetovej vojny. Jednako, z neoficiálnych rozhovorov vyšlo najavo, že kremľovských úradníkov rozhorčila konkrétna učebnica „Vlastenecká história 20.storočia“, v ktorom je dotknutá téma autoritárnej administrácie bývalého zamestnanca KGB.

Kremeľ sa postaral vybaviť revíziu učebníc, ako želanie národa. Podľa svedectva novín „Kommersant“, pán Putin vo svojom liste píše: „Zdieľam pocity a názory veteránov Veľkej Vlasteneckej vojny. Nariaďujem v čo najkratšom čase pozvať vedcov a historikov na posúdenie situácie s učebnicami histórie pre stredné školy. Výsledky práce treba oznámiť k 1. februáru“.

Učebnica „Vlastenecká história 20. storočia“ bola zakázaná v školách v novembri nariadením Ministerstva vzdelávania. Okolo 20 000 exemplárov tejto učebnice čítali 16-17 roční žiaci – vnímaví budúci voliči.

Kniha bola napísaná učiteľom histórie Igorom Doluckým a rozoberá vzostup k moci pána Putina. Kniha žiada učiacich sa „vyvrátiť alebo dosvedčiť“ vyjadrenie žurnalistu Jurija Burtina ohľadom „osobnej moci Putina a autoritárnej diktatúry“».

 

Na konci článku zmienený — «vzostup k moci pána Putina» — nemôže byť hlavným obsahom učebnice „Vlastenecká história 20. storočia“ už len preto, že je to iba jedna z epizód mnohotisícročnej histórie Ruska; tým skôr nie konečný cieľ (nehovoriac už o tom, že predstavovať celú históriu Ruska v 20. Storočí ako prípravu na príchod k moci V.V.Putina v roku 2000 — je tiež hlúposť). A toto — nie je chybou prekladu z angličtiny: „The Guardian“ skrátka drzo klame a motá hlavy svojim čitateľom10, tým že prezentuje vec takýmto spôsobom a podáva tak absurdné informácie o charaktere historického vzdelávania v Rusku.

A pre nespokojnosť s budúcimi zmenami charakteru prednášania historicko-sociologických disciplín v ruských školách, — majú sily ktorým posluhuje „The Guardian“ aj svoje dôvody. Článok na stránke «Revkom.com»11 vrhá na nich svetlo. Ukazuje sa, že pri návšteve Ruskej štátnej bibliotéky (v minulosti Bibliotéka V.I.Lenina) toho istého 27.novembra 2003 pri debate so vzdelanými historikmi — V.V.Putin ako hlava štátu vyslovil určité požiadavky na učebnice histórie:

 

«“Moderné učebnice pre školy a univerzity sa nesmú stať priestorom pre nový politický a ideologický boj, — oznámil prezident, — v týchto učebniciach musia byť prezentované historické fakty, musia pestovať pocit hrdosti k svojej histórii, k svojej krajine“.

Svojho času, — pokračoval Putin v hodine dialektiky12 — historici kládli dôraz na negatíva, pretože vtedy bolo úlohou rozbiť predchádzajúci systém; teraz máme inú, tvorivú úlohu. Pri tom je treba odstrániť šupku aj penu, ktoré sa za tie roky nazbierali“13.

T.j. boli časy, napríklad začiatkom 90-tych rokov, keď knihy Doluckého boli potrebné na rozvracanie, ale teraz už nie, teraz je potrebná iná história».

 

Aj znepokojenie „The Guardian-u“ priamym nariadením hlavy ruského štátu: zmeniť charakter prednášania histórie v školách a univerzitách, — možno pochopiť: na Západe majú pocit, že v ruskej politike sa úlohy menia nie len následkom ich «automatickej» kontinuity v prirodzenom chode času; ale úlohy sa menia okrem iného aj preto, lebo v Rusku získavajú moc aj iní organizátori úloh — nelegitímni z uhla pohľadu pohlavárov Západu. Jednako, pre „The Guardian“ je nemožné verejne posudzovať samotnú podstaty jak čisto ruských úloh, tak aj úloh vštepených do ruskej politiky zo Západu, pretože pre pohlavárov Západu by to bolo samoodhaľujúcim.

Alebo je možné, že skutočne majú obrancovia I.Dolického a jeho učebnice pravdu? O to viac, ak spomedzi školských pedagógov — profesionálov vo vyučovaní histórie — sa rozliehajú takéto názory:

«Učitelia si myslia, že táto učebnica je dobrá a nevšedná. Učebnica „Vlastenecká história 20. storočia“ od Doluckého, ktorej, podľa slov jej autora, plánuje ministerstvo vzdelávania odobrať grif svojho odporučenia, — „je jednou z dobrých kníh“, povedala vo vysielaní rádia „Echo Moskva“ učiteľka histórie z moskovskej školy № 1619 Galina Semšova. „Učebnica je dobrá, pracovala som s ňou už dávno, ešte keď len začala vychádzať v malých brožúrkach, — vyjasnila učiteľka. — Mne sa páči jej prístup, dokumenty, je nevšedná“. Jednako, hoci táto učebnica bola odporúčaná ministerstvom vzdelávania RF, „k nášmu veľkému poľutovaniu, v školách tejto učebnice nebolo“, zdôraznila Semšova. Podľa jej slov, učebnica sa používala len v tých prípadoch, ak si ju žiaci zadovážili na svoje náklady, alebo učitelia ako metodickú pomôcku. „Do dnešného dňa niet v školách Moskvy ani jednej učebnice na tému vlasteneckej histórie 20. storočia pre 11.ročník“, — povedala Semšova. „Zaujímame sa o staré učebnice, vydané nanovo v 1993-94 rokoch“, — poznamenala. „Učebnice „Rusko a svet“ máme dvojmo, ale história Ruska v 20. storočí chýba“, — dodala učiteľka. Zaslúžilý učiteľ RF Jevgenij Jamburg: Snaha vrátiť sa k jednotnej učebnici histórie desí. „Dať grif ministerstva, alebo nedať — to je dosť seriózny nástroj riadenia“, — domnieva sa riaditeľ školy-lýcea číslo 109, zaslúžilý učiteľ RF Jevgenij Jamburg. — „Učebnice možno používať aj bez grifu, no grif je pre väčšinu riadiacich pracovníkov v Rusku formou odobrenia na používanie a sňatím vlastnej zodpovednosti“ Jamburg považuje učebnicu Doluckého za „dosť dobrú“. „Je veľmi autorská, s osobným postojom autora, — uviedol. — A to nie je zlé, pretože ak je učebnica zbavená osobitosti, deťom sa horšie číta“. Okrem toho, podľa názoru učiteľa, „učebnica je napísaná autorom, ktorý vyznáva princípy demokracie, a to je vážne“. „Samozrejme, učebnica Doluckého nie je bez chýb.“, — povedal vo vysielaní «Echo Moskvy» Jamburg. — „No ukážte mi aspoň jednu takú učebnicu, a ak si zvolím taký cieľ, potom ako pedagóg a historik, môžem rozdrviť ľubovoľnú učebnicu“14.

Snaha vrátiť sa k jednotnej učebnici histórii desí“, — povedal učiteľ. „Už sme tu raz mali jednotnú učebnicu — „Krátky kurz VKS(b)“, ktorým sa pri Stalinovi zaoberali všetci“, — podotkol Jamburg. Podľa jeho názoru, „učebnica histórie vždy vyostruje ideologické spory“, preto je výhodnejšie, „ak existuje niekoľko rôznych učebníc histórie, a učiteľ i dieťa majú právo si vybrať“. Podľa Jamburgových slov, „nejde len o učebnicu, v skutočnosti ani jeden autor so štipkou sebaúcty v podmienkach aké sú dnes učebnicu písať nebude“. Objasnil, že „už niekoľko rokov je vyučovanie histórie prevedené na koncentrickú osnovu — to znamená, že deti od 5. po 9. Triedu musia prebrať celú históriu, a v 10. a 11. triede bude už len prehĺbenie“. Podľa slov Jamburga, „je to nereálne, preto sú tie učebnice veľmi odľahčené, a učitelia sú postavení do situácie, že naučiť kurz histórie seriózne a systematicky nie je možné“. „Ak sa úlohe zadajú nesprávne podmienky, tak nech by sa autori snažili akokoľvek, dobrý produkt sa podariť nemôže“, — dodal na záver» (publikácia V.Tulupova na Fóre „Kultúra“ Uralskej televíznej služby, téma „Tak to treba“15).

 

V každom prípade sú aj názory opačného typu:

 

«V roku 1994 bola vydavateľstvom „Mnemosyne“ vydaná učebnica „Vlastenecká história. XX storočie“ v náklade 200 tisíc exeplárov. Autorom učebnice bol pán Igor Ivanovič Doluckij. Poznávacia črta jeho „Vlasteneckej histórie“ je štýl jeho písania, zhodný so štýlom nemálo známeho televízneho moderátora Dorenko. Ten iba očierňoval Lužkova, Primakova a ďalších.16, no a pán Doluckyj pre zmenu očierňuje Nikolaja II., rodinu Romanovcov a ruský národ. Celá „učebnica“ je nasiaknutá zarytou nenávisťou k Rusku, k jeho histórií. Uvediem niekoľko charakteristických úryvkov.

V jednej z kapitol autor skúma otázku, či Rusko bolo koloniálnym impériom, či malo kolónie alebo to boli iba jeho pohraničné periférie. On píše: «prvým typom periférií — sú územia zachvátené Ruskom: Kazachstan, Stredná Ázia, Kaukaz a Zakaukazsko, časť Sibíri, Ďaleký Východ». Tu autor očividne zavádza. Otázka znie: komu boli tieto územia zachvátené? .. áno, nikomu! Je to len propagandistická finta. O tom je aj celý problém, pretože žiadne zachvátenie nebolo. Spomeňte si aspoň na Georgievský traktát z roku 1783 o vstupe Gruzínska do zostavy Ruska.

Ale to je len omrvinka. Autor ďalej analyzuje ako sa národu v impériu žilo. Píše o židovských pogromoch r. 1905, o povstaniach chivských turkmenov r. 1913, o tom ako «počas Stolipinovej reformy boli kolonizované obrovské územia Kazachstanu a Strednej Ázie» a ako počas tejto „kolonizácie“ bolo miestnemu obyvateľstvu odobratých 30 mil. desjatin17 zeme. A ďalej je tu veľmi príznačný citát: «A tá najhlavnejšia otázka: možno tvrdiť že Rusko bolo väzením národov? Neponáhľaj sa s odpoveďou... (výzva k žiakovi. — M.S.), ale zváž, že tými najviac skúšanými národmi v impériu boli Židia, Arméni, Poliaci». Toto má byť školská učebnica? Nie, nie je to učebnica, — to je moderná goebbelovská propaganda!

Jednako, to ešte nie je všetka špina, ktorou obdaroval pán Doluckij žiakov. Citát: «ale pravé vyčíňanie šovinizmu veľkorusov-reakcionárov je spojené s honom na židov. Noviny „Ruská vlajka“ žiadala: «Židov treba umelo postaviť do takých podmienok, aby postupne vymierali». A nasleduje otázka k žiakovi: «možno vieš, že s podobnými výrokmi vystupujú aj v našej dobe „ruské patriotické organizácie“, vrátane združenia „Pamäť“. Čo si myslíš, možno takýto postoj považovať za patriotický? Prečo tak nenávideli a nenávidia židov v našej krajine?». A toto je potrebné okomentovať. Po prvé, zaváňa to tu podnecovaním k etnickej nenávisti, nie len proti židom, ale aj proti rusom. Po druhé, prišiel som k záveru, že autora vôbec nezaujíma názor žiaka. On naopak, nanucuje mu svoj názor, a žiakovi zostáva už len súhlasiť. — Čo je z pedagogického uhla pohľadu neprípustné. Autor pripisuje ruskému národu tie vlastnosti, ktoré nikdy nemal. Rusi nikdy neboli šovinisticky naladení, rusi nikdy nevyzývali k likvidácii toho či onoho národa.

A to ešte nie je všetko. O Nikolajovi II a rodine Romanovcov píše autor nasledovné: «Nikoho, okrem seba, svojej ženy a detí, imperátor Nikolaj Alexandrovič nemiloval. Čo už, sú aj horšie veci: ak tyran výlučne z lásky k sebe, zabúda na všetko a všetkých, to je ale skôr — klinický prípad. Nikoho imperátor neľutoval, nikoho si nevážil... Jediná výnimka z tohto pravidla platila pre Rasputina... V cárskej rodine vždy panovala mystická atmosféra. Čarodejníci, bosoráci, veštkyne, pútnik Antonij, Matrjona-bosá boli obľúbencami imperátorky. Teraz k — Rasputinovi. Nuž, tento „starec“ diskreditoval monarchiu, šírili sa klebety o cárovnej a Rasputinovi». A to je čo? Vari toto môže vychovávať k patriotizmu? Skôr naopak. Takto písať o cárskych mučeníkoch, ku ktorým sa modlia tisícky veriacich, — to je, mierne povedané, rúhanie a pľuvanec do tváre pravoslávnym ľuďom. Čo si myslíte, ako by pochodil pán Doluckij, ak by táto „učebnica“ vyšla v roku 1937? Odpoveď je zrejmá. Možno sa učiť z takejto „učebnice“? Odpoveď je tiež zrejmá.

Samotné vydanie tejto knihy nie je prekvapivé. Po prvé, bola vydaná za peniaze a pri podpore nemálo známeho amerického magnáta Sorosa. Po druhé, mali sme zástupcu ministra vzdelávania — pána Asmolova. A tento oznámil svojim anjelsky znejúcim hláskom, že treba zmeniť mentalitu ruského národa. To je teda sila — na zástupcu ministra! A tak aj menil mentalitu spoločne s pánom Doluckým, pod vedením pána Sorosa.

A tu vzniká otázka: a čo je občanovi USA p. Sorosovi do ruského vzdelávania? A to, že Rusko v 21.storočí zostane najbohatšou zásobárňou prírodných surovín a energonosičov. No v USA, bez ohľadu na to, že väčšina nálezísk ropy, plynu, železnej rudy je zakonzervovaných, zásoby nerastného bohatstva sa stenčujú, a za niekoľko rokov tam môže nastúpiť energetický hlad. Preto už 15 rokov sa vedie s Ruskom tichá vojna, s cieľom urobiť z nej surovinový doplnok pre USA. Táto vojna sa ale nevedie prostredníctvom barbarského bombardovania a otvorenej genocídy, ako to bolo v Juhoslávii, ale cestou ideologických diverzií, v realizácií ktorých hlavnú úlohu hrá p. Soros. Podstata týchto diverzií spočíva v tom, že počnúc školou, ruskému národu «premývajú mozog», zombírujú ho. Aby v budúcnosti nenamietal voči tomu, ak sa Rusko fakticky stane surovinovým doplnkom USA, právne — ich kolóniou, a on sám — otrockou pracovnou silou, kŕmiaci sa trávou a pracujúci 22 hodín denne. Súhlasíte, že to je veľmi podobné na Hitlerov plán ovládnutia celého sveta. A najhoršie je to, že takéto plány existujú, sú vypracované CIA a Štátnym oddelením USA a už sa realizujú. Ináč by nebolo ani Sorosa, ani Asmolova, ani Doluckého učebnice.

Na základe vyššie povedaného možno urobiť záver, že degradácia ruského vzdelávania v školách — je procesom, ktorý nie je spôsobený vnútornými príčinami, ako: nedostatok prostriedkov, nízke zárobky obyvateľstva, absencia národnej idei. Tento proces — je výsledkom premysleného pôsobenia síl nepriateľských voči Rusku.

Za účelom neutralizácie následkov degradácie školského vzdelávania, ktoré sa objavia už za 10 rokov, treba uskutočniť jeho reformu. Je treba patriotické vzdelávanie v školách, ktorého hlavný princíp musí spočívať v tom, že ruský štát je založený na bratskej svornosti ruských ľudí, na ich vernosti Bohu, Vlasti, štátnej moci a zákonu. Potrebná je aj duchovná výchova v škole, založená na pravoslávnych tradíciách. Ak sa toto v najbližšej dobe nezrealizuje, potom existencia Ruska ako nezávislého štátu zostane sporná, v Rusku nezostane ani jeden patriot, ktorý by sa nezištne postavil na ochranu Vlasti» (M.V.Sinicin. „Školské vzdelávanie očami staršieho žiaka“ článok v internetovej verzii časopisu „Ruský domov“, № 9, r. 200018).

T.j. nespokojnosť s učebnicou histórie I.Doluckého bola vyjadrená tri roky (teda dosť dlho) predtým, než na túto učebnicu uprela pozornosť administratíva prezidenta, a samotná nespokojnosť nevychádzala zo štátneho aparátu, ale z ruského národa, hoci v uvedených výčitkách k učebnici sa prejavil názor zďaleka nie celého národa.

Napriek tomu, v roku 2000 „nezávislé“ média Ruska a zahraničia neuznali za potrebné vytiahnuť na svetlo tento fakt, a otvoriť diskusiu na tému: v čom je zlá a v čom je dobrá učebnica Doluckého; treba ju ponechať ako odporúčanú učebnicu v školách, alebo treba jej nielen odobrať odporúčací grif, ale aj zakázať vyučovanie histórie vo všetkých školách Ruska na jej osnove?19. Príčina toho spočíva v tom, že z uhla pohľadu pohlavárov Médií je učebnica dobrá práve preto, lebo zasieva do psychiky jednotkárov — ambicióznych a karieristov — rozvrat a opovrhnutie k ich Vlasti, a všetkých ostatných — tých, ktorí názory autorov učebnice neprijímajú, — odsudzuje k horšiemu vzdelaniu a štvorkám.

No akonáhle štátnosť odporučila vede naštudovať si čo píšu v učebniciach histórie a ako to korešponduje s reálnou minulosťou dejín, — začala narastať hystéria na tému: „V Rusku sa dostal k moci tyran, ktorý chce zostať nedotknutý kritikou a preto potláča osobnosť výrazného svojrázneho učiteľa s demokratickými názormi, autora veľmi dobrej učebnice, bez ktorej deti nikdy nespoznajú pravú históriu“.

Inými slovami, uvedené úryvky z rôznych článkov ukazujú, že história (ako prúd udalostí, odohrávajúcich sa v minulosti) — je pre nás všetkých spoločná, jedna jediná. No a subjektívnosť predstáv o tomto prúde udalostí, o príčinno-následkových súvislostiach v ňom, o prejavoch vôle a slabošstva tzv. «historických osobností» a tzv. «jednoduchých ľudí» v ňom — je javom početným, opisovaným štatistikou. A samotná štatistika subjektivizmu predstavuje sama osebe historický fakt v každej epoche, a jej zmena je sama osebe jedným z procesov v prúde rozvoja kultúry a psychiky ľudí.

V tejto štatistike sa vyskytuje — aj korporatívny subjektivizmus štátnej moci, na pozadí ktorej vystupuje osobný subjektivizmus hlavy štátu; — aj korporatívny subjektivizmus politicky aktívnych a politicky pasívnych opozícií k vládnucemu režimu; — aj korporatívny subjektivizmu dvoch najmocnejších mafií, fungujúcich pod heslom «Neviem» a «Čo si ráčite?»20; a až na pozadí týchto mafiózno-korporatívnych štatistík vystupuje personálny subjektivizmus každého člena spoločnosti, vrátane hlavy štátu (v danom prípade V.V.Putina), autorov učebníc (vrátane I.I.Doluckého) a všetkých ostatných, ktorí sa púšťajú do posudzovania histórie a jej opisov v učebniciach a ďalšej historickej literatúre.

A tak, možno bez toho aby si to sami priali, ochrancovia aj kritici I.Doluckého a jeho učebnice či už v Rusku alebo zahraničí ukázali, že historická veda a vzdelanie historicko-sociologického charakteru v dnešnej globálnej civilizácii posluhujú politike a vyjadrujú subjektívne záujmy tých či oných politicky aktívnych síl. Inými slovami:

História v našej modernej spoločnosti — nie je ani natoľko vedou, študujúcou globálny historický proces a regionálne dejiny ako objektívny jav, ako skôr do seba uzavreté triedne a korporatívne umenie interpretácie historických faktov s cieľom navedenia historikmi klamanej spoločnosti na kurz tej či onej politiky.

A teda:

Aby sme sa nestali rukojemníkmi, a o to viac — obeťami majstrov tohto umenia, musíme sami ovládať toto umenie tak, aby sme vedeli samostatne interpretovať pozorované fakty, texty, ústne podanie, artefakty, a slobodne robili pre seba prijateľnú politiku.

Práve táto schopnosť umožňuje prekonať hojnosť rôznorodého v spoločnosti pestovaného subjektivizmu, zďaleka nie vždy zlučiteľného navzájom, a tak či onak pracujúceho na vzájomne sa vylučujúce politické scenáre a ciele (vlastné pre každý scenár).

A to všetko nás privádza k otázke, ktorú sme vložili do titulku nasledujúcej kapitoly.

 

-pokračování-

 

1 Hmotných pamiatok zdedených z minulosti.

2 Dnes je v Rusku nový termín pre „občiansku výchovu“.. [*Význam sa v podstate nezmenil, len forma —„obščestvo-vedénie“ zmenili na „obščestvo-znánie“. Kvôli rozlíšeniu v ďalšom texte, bude nový termín označený ako „spoločenská náuka“*] „Demokratizátori“ sa týmto novým termínom dištancovali od starého termínu, ktorý sa používal v sovietskom období ruských dejín.

No ani starý termín zo sovietskych časov „obšestvo-vedenie“ [*náuka o spoločnosti – evokujúca „riadenie spoločnosti“*] nie celkom zodpovedal potrebám, pretože ak spoločnosť — nie je súborom osobností [*zladeným zborom*], z ktorých každá má svoju osobitosť, potom takáto spoločnosť — je iba tlupou ľudí, meniacich svoje masky podľa princípu «splyniem s davom» pod tlakom rôznych okolností, z ktorých základnou je politika. Preto správne nazvanie učebného kurzu má znieť — ľudsko-spoločenská náuka [*rus. “nauka”=sk. “veda”*], pretože v závislosti od toho akí jednotlivci tvoria spoločnosť, taká je aj štruktúra spoločensko-politickej organizácie života spoločnosti – ako systémovej celistvosti, a také sú aj vzájomné vzťahy ľudí v nej. — doplnené prekl.

3 Literatúra — to je tá istá história, občianska výchova a psychológia ľudí, vyjadrená v umeleckých stvárneniach a námetoch.

4 Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://www.nauka.ru/20031203/media/4549139.html

5 Tu sa „grif“ chápe ako oprávnenie mať v knihe vytlačenú vetu s odporučením ministerstva. – pozn. prekl.

6 Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://www.ntv.ru/novosti/33722/

7 Kedysi dávno v jednom z televíznych vysielaní sa G.A.Javlinskij vyjadril v takom zmysle: „Pokiaľ chcem, aby v spoločnosti vládla demokracia, tak u mňa v aparáte musí vládnuť diktatúra“, — podľa nášho názoru, v tomto výroku má G.A.Javlinskyj pravdu; a výrok by bol ešte pravdivejším, ak by ho spresnil: «že v aparáte musí vládnuť predovšetkým DIKTATÚRA SVEDOMIA». Čo sa týka V.V.Putina, tak práve toto sa aj snaží presadiť.

Podľa toho ako nás — všetkých „rusov“ — učí rádio „Sloboda“ už mnoho rokov, tak «demokracia — to sú najmä procedúry a zákony».

Demokratické procedúry v Rusku pod vedením V.V.Putina sa uskutočňujú tak, ako si to žiadajú zákony a etika účastníkov týchto procedúr. A dospeli sme dokonca až k iniciácií zákonného prenasledovania ich narúšateľov: iniciovanie trestného stíhania za falšovanie podpisových hárkov na zaradenie medzi kandidátov na prezidenta (vo voľbách 2004) bývalého predsedu Najvyššej Rady RSFSR a hovorcu Štátnej dumy 1. zhromaždenia I.P.Rybkina — to je reálny prínos ochrany demokratických procedúr. Pritom V.V.Putin takmer vo všetkých svojich vystúpeniach vysvetľuje dôležitosť zákonov pre život a rozvoj spoločnosti, a trvá na nevyhnutnosti zabezpečiť, aby zákony boli v praxi účinné a jednoznačne chápané, čo by sa stalo aj základom pre ich rešpektovanie a dodržiavanie nimi vyžadovaných noriem, jak vládou, tak aj občanmi. No všetka tlač sa tvári tak, že nič podobné z úst prezidenta nepočuje.

Avšak pokiaľ oponenti V.V.Putina (vrátane G.A.Javlinského) majú na mysli skutočnú demokraciu — nie len procedúry a zákony (a možno mysleli nejaké iné zákony?!), tak prečo títo istí oponenti už v priebehu mnohých rokov nedokážu zrozumiteľne vysvetliť, čo konkrétne vytvára spolu s procedúrami a zákonmi demokraciu, a čím sa tieto — mimoprocedúrne a mimozákonné — komponenty skutočnej demokracie zabezpečujú v živote spoločnosti?

— Naše odpovede na tieto otázky poskytneme v nasledujúcich kapitolách tejto knihy.

8 O tom ako sa to zbehlo, sa podarilo v internete nájsť dve verzie:

Prvá — novému vydaniu učebnice experti prisvojili odporúčací grif, bez toho aby si prečítali samotné nové vydanie, a iba predĺžili účinnosť grifu predchádzajúceho vydania;

Druhá — v tej novej verzii, ktorú si experti Ministerstva vzdelávania predsa len prečítali, citát od Burtina a Javlinského nebol, a neboli tam ani spomenuté otázky. Všetko to bolo do textu doplnené až po získaní odporúčacieho grifu pre nové vydanie.

9 Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://inosmi.ru/inrussia/20040114/204478.html

10 O tom, že skutočne nejde o chybný preklad z angličtiny sa možno presvedčiť pri pohľade na originál článku: “The book was written by a history teacher, Igor Dolutsky, and addresses Mr Putin's rise to power”

http://www.theguardian.com/world/2004/jan/14/books.russia

11 Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://www.revkom.com/lenta/03112702.htm

12 V podstate správna poznámka od «Revkom-u».

O tom, čo je to dialektika a ako ju používať v živote, viď prácu VP ZSSR „Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty“.

13 Citovaný text bol nami označený kurzívou. Ostatné články, zasvätené tejto téme, ktoré sa nám podarilo nájsť na internete, tento názor V.V.Putina neuvádzajú a nekomentujú, pretože by to bránilo ich autorom vytvárať a exploatovať mýtus o tom, že nespokojnosť administrácie prezidenta RF citátmi od Burtina a Jablinského a ich otázkou — je pravdivá a jediná príčina odňatia odporúčacieho grifu z učebnice I.Doluckého.

14 Toto je presne ten prípad, keď sa učiteľ histórie (nezamýšľajúc sa) preriekne o tom, že všetky dnešné školské učebnice histórie sú nepravdivé. A keďže on pozná históriu v plnšom objeme faktov, než je v učebnici, dokáže rozniesť hociktorú z nich, t.j. ukázať jej neadekvátnosť k reálne odohranej histórií ako takej.

15 Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://tau.ur.ru/forum/forum_posts.asp?TID=205&PN=1&get=last

16 Citovaná publikácia je z roku 2000, keď Sergej Dorenko bol jedným z najznámejších moderátorov, a odpracúvajúc si svoju „mzdu“ u oligarchu a politického intrigána B.A.Berezovského, hanobil všetkých tých, s ktorými B.A.Berezovský nebol spokojný.

17 Stará ruská miera (cca. 1,0925 hektára), používaná ešte pred zavedením metrického systému. Samotných desjatin bolo viacero druhov. – pozn. prekl.

18 Prevzaté z nasledujúceho linku vo februári 2004: http://www.rd.rusk.ru/00/rd9/index.htm

19 Všimnite si ten rozdiel: zákaz vyučovania na jej osnove — nie je príkazom o jej odstránení z knižníc, zničení všetkých odhalených exemplárov a izolácií jej majiteľov zo spoločnosti.

20 Autor tu pravdepodobne mal na mysli dve úrovne štátnych úradníkov:

«Neviem» - "korporátna mafia" nižších úradníkov štátneho aparátu, ktorí z pozície svojej funkcie nemajú vlastný názor a iniciatívu, a iba plnia pokyny zhora.

«Čo si ráčite?» - vyšší a stredný manažment štátnej správy, ktorý je vždy pripravený vytvoriť si "svoj" názor podľa požiadaviek vrchnosti (kade vietor, tade plášť), alebo kvôli vlastnej výhode. T.j. obsluhuje vládnucu "elitu", alebo toho koho za ňu považuje. – pozn. levanet kolektívu.

 

Diskusní téma: Potrebujeme inú školu (6)

O tohle se tu snažím po celou dobu

Sio | 02.06.2016

"Aby sme sa nestali rukojemníkmi, a o to viac — obeťami majstrov tohto umenia, musíme sami ovládať toto umenie tak, aby sme vedeli samostatne interpretovať pozorované fakty, texty, ústne podanie, artefakty, a slobodne robili pre seba prijateľnú politiku."

Akorát ani já, ani mí oponenti nejsme zrovna "mistři".

Re: O tohle se tu snažím po celou dobu

jardob | 02.06.2016

To nevadí, oproti tým majstrom máme nevýhodu, že v mnohých veciach začíname takmer od nuly. Ale zasa vôľa nechýba.
Každé mlynské koleso potrebuje vodu aby sa mohlo točiť. Dobre položené otázky sú polovica odpovede. Dobré nástroje a technológia (vrátane organizácie) sú katalyzátormi úspechu.

Ono aj v prípade nás a KSB, je to čosi ako "záchrana topiacich sa deje rukami samotných topiacich". Sme žiaci, študenti, možno aj bakalári KSB, ale nikto z nás nie je "kandidát vied" (ak sú otázky na ktoré neprichádza odpoveď, nič nebráni spýtať sa samotných autorov) a necucáme si hotové riešenia z prstu. Ale skôr sa dialekticky a polytandemovo snažíme tvoriť, žiť a učiť sa pritom zároveň...

Re: O tohle se tu snažím po celou dobu

udo | 02.06.2016

Kokos SIO, ja som tiež neraz z toho všetkého "jelen".
A inak, jak vraví Jardob..
Nejde predsa o dokonalosť,
i keď ideál mať asi treba.
Myslíte, že ste horší, ako nejakí sociopatickí profíci?
ZATIAĽ možno v niečom horší,
no isto v čom-to aj lepší.
Každý z nás.
..a v jednotnej koncepcii je sila.
Tu sa ju len snažíme vyjadriť.
Je to Open source system ako UNIX, alebo Linux
na rozdiel od Biblického okienečka do peklíčka
na Zemi.

Re: Re: O tohle se tu snažím po celou dobu

Sio | 02.06.2016

Jasně, učený nikdo z nebe nespadl. Proto se ptám, diskutuji a nic pro mě není tabu. Mnohé to možná štve, ale věřím, že tak je to správně.

Re: Re: Re: O tohle se tu snažím po celou dobu

Cico Ciciak | 03.06.2016

Tvoj problém z môjho pohľadu bude zrejme ten, že sa často pýtaš ako malé sprosté decko, ktoré chce len provokovať! Príkladov tu bolo dosť! A na sprostú otázku, len sprostá odpoveď, jak sa hovorí! Proste tam chýba normálna metodológia pokladania otázok a následné hľadanie odpovedí, taktiež ide u teba badať určité zabetónované dogmy! Ale to bude aj vekom! Vidím to u vlastného otca! Starého psa...!

Re: Re: Re: Re: O tohle se tu snažím po celou dobu

Sio | 04.06.2016

No, asi proto tě to tak irituje. Asi budu starší, ale to neznamená, že hloupější. Možná že naopak zkušenější a možná i vzdělanější, a už vůbec ne hloupější, než ty. Že si zřejmě nevážíš svého otce - možná by ses měl zamyslet.
Tohle všechno tě možná štve, chápu to. Třeba umíš něco jiného, jsi v něčem mnohem lepší než já a jsi tak skvělý, že ti to dodává sebevědomí. Že máš dojem, že jsi povolán hodnotit něčí metodologii kladení otázek. Budiž ti přáno, ale o mě toho moc nevíš a o motivaci k výběru mých otázek už vůbec ne.

Přidat nový příspěvek