O imitačně-provokační činnosti (8)

O imitačně-provokační činnosti (8)

23.10.2014

předchozí část

 

...Odmítnutí řešení konfliktů "umlčení-ohlášení" takového druhu nezávisle na příčinách a motivacích (ne vždy souhlasí) způsobuje růst kaleidoskopičnosti procesně-obrazného a diskrétně-logického myšlení, což může skončit schizofrenií a samolikvidací subjektu.

 

*             *
*

 

V souladu s řečeným ve vsuvkách 1 a 2, imitačně-provokační činnosti v oblasti šíření různých modifikací davo-"elitárních" koncepcí pod patronátem jazykových prostředků, ve kterých se vyjadřuje Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví, je činnost, představující nebezpečí, především pro imitátory; tím více – pro imitátory, kteří si imitačně-provokační charakter své činnosti uvědomují1.

V modifikacích davo-"elitárních" koncepcí se na jejich propagandisty nakládá mise programování algoritmiky individuální a kolektivní psychiky ve společnosti. Tento proces programování algoritmiky individuální a kolektivní psychiky podporuje princip "každý podle míry svého chápání pracuje na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více". V důsledku toho se při propagandě davo-"elitárních" koncepcí mnohé zavádí do psychiky obelhávané "pastvy" mimo jejich vědomí na základě negace ohlášení umlčeními; na osnově vzájemně neslučitelných ohlášení, které se navrhují přijmout současně v roli údajně pravdivých, což degraduje mozaikovost vnímání a chápání světa, degraduje a blokuje rozum i svědomí, odvádí pryč od víry (důvěry) Bohu.

Rozšíření Koncepce sociální bezpečnosti do života znamená dovést ji do chápání živých lidí, z nichž každý se ukazuje nositelem nejen určitého vnímání a chápání světa, ale i osobnostní kultury udržení (a zvyšování) vnímání a chápání světa v práceschopném stavu (ve vztahu k jeho životním potřebám).

 

Dovedení chování lidí, tvořících společnost, do řečiště Koncepce sociální bezpečnosti není záležitost funkcionářů-propagandistů, ale vyjádření cílevědomé vůle, snahy a samodisciplíny těch lidí, kteří chápou a souhlasí s KSB. To je principiální rozdíl KSB od všech modifikací davo-"elitárních" koncepcí, ve kterých se na funkcionáře vkládá úkol zabezpečení dobrovolného-nedobrovolného chování jejich "pastvy" v souladu s normami koncepce.

Oblast samodisciplíny, vyjadřující vnímání a chápání světa jednoho člověka, nemůže být oblastí imitačně-provokační činnosti jiného člověka. Je absolutně ochráněna od vniknutí provokatérů-imitátorů, kteří mohou jen obnažit vlastní nechápání KSB, pramenící z nesouladu jejich skutečného vnímání světa s obsahem KSB a jazykovými prostředky, ve kterých je vyjádřena; mohou obnažit něčí nedostatečnou samodisciplínu a tím zároveň přinést užitek stoupencům KSB; nebo mohou více či méně úspěšně nutit k zřeknutí se konceptuální samodisciplíny a podřízení se jimi zaváděné vykonavatelsko-donašečské disciplíně jimi organizované struktury, a tím demostrovat svou imitačně-provokační podstatu.

 

Kromě toho, rozprostranění KSB ve společnosti má i další zvláštnost, odlišující jí od modifikací davově-"elitárních" koncepcí ve společnosti. Lidé se navzájem odlišují osobitostmi vnímání a chápání světa každého z nich, v důsledku čehož dokonce jedny a tytéž prohlášení všichni chápou (byť jen zčásti) svým jedinečným způsobem.

V důsledku toho "lokace" nevyhnutelné hranice "ohlášení-umlčení", nutné pro to, aby prezentátora KSB pochopilo publikum, ke kterému se právě obrací, se neurčuje prezentátorem, jeho záměry co sdělit, a co nechat „samo sebou“ rozumějící se, ale publikem, se kterým pracuje, jehož náladu a úroveň vnímání a chápání světa musí vycítit. Pokud je schopen vycítit náladu a úroveň chápání světa publika, může správně určit nutnou hranici vyřčené-nevyřčené, garantující vzájemné chápání.

Rozprostraňování modifikací davově-"elitárních" koncepcí vyžaduje, aby hranice vyřčeno-nevyřčeno byla určena ze strany vyšší hierarchie osobnostních zasvěcení: vždy existuje to, co nemají právo vědět a umět ti, kdo stojí níže. Ale protože u nich mohou vznikat otázky, týkající se pro ně zakázaných zón, všechny ideologické formy zavedení davově-"elitárních" koncepcí do společnosti jsou charakterizovány narušením principu souhlasu (ladu, harmonie) a vzájemného doplňování se vyřčené a nevyřčené části informace.

Tomu odpovídaje, každá imitačně-provokační činnost tak či onak v sobě nese přinejmenším dva vzájemně se vylučující systémy zamlčení (nevyřčeného): jeden, který je vlastní koncepci, která je imitována; druhý, který je vlastní té koncepci, která se imitátory zavádí do života ve skutečnosti, a která odpovídá jejich úrovni zasvěcení (pozici v hiearachii)2.

Děje se to jak v důsledku práva lhát ze strany hiearchicky výše postavených, hiearchicky níže postaveným, tak i v důsledku vnitřní konfliktnosti libovolného "já-centrického" kaleidoskopického vnímání světa, obnažujícím se v jakémkoliv dostatečně dlouho trvajícím procesu samořízení (řízení), probíhajícím na jeho osnově.

Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví nezapadá do tohoto staletími odladěného schématu imitačně-provokační činnosti. Kromě toho, že KSB jako jedno z kritérií správnosti (adekvátnosti) vyhlašuje princip souhlasu a vzájemného doplňování smyslu ohlášení-umlčení (vyřčeného-nevyřčeného), KSB, přiznávajíc právo mýlit se každému člověku, ale kategoricky odmítá jakoukoliv vědomou lež.

Lež nevede ke spasení. Každý, kdo není schopen za všech okolností mluvit bez výjimek pravdu, nekoná to, přívrženectví k čemuž deklaruje. Libovolná "lež pro dobrou věc" může být v budoucnu položena do základů chybného rozhodnutí, které má potenciál poškodit tu záležitost, kvůli které byla v minulosti spáchána. A podobně je škodlivé pro cíl vytvářet statisticky předurčené možnosti dělání chyb v budoucnosti, které se budou muset řešit a odstraňovat v důsledku neodstraněných chyb, vyvolaných "lží údajně pro dobrou věc", pronesenou dnes. Pravda je mnohohranná a proto pozemská moudrost spočívá ne v tom, v pravý čas zalhat "pro záchranu", ale v tom, zavčas najít, říct a udělat tu pravdu, kterou okolnosti a svědomí vyžadují.

 

V souladu s tím:

 

  • každý, kdo prohlašuje o svém přívrženectví KSB, ale je chycen při lži, je imitátor-provokatér;

  • každý, v čí činnosti byly objeveny nesoulady mezi ohlášeným a nevyřčeným (což je v principu přípustné v důsledku uznávání práva na chybu), ale kdo nahlas a nebo mlčky(nepřímo) zpochybňuje princip souhlasu a informační komplementárnosti ohlášení a umlčení (vyřčeného a nevyřčeného), tím zachovávaje přívržennost umlčením a ohlášením, vlastních cizím koncepcím, je imitátor-provokatér.

Stoupenci KSB stačí ty dva předpoklady jednoduše znát a pamatovat na ně, především ve vlastní činnosti, a když se setkává s činností druhých. Jsou to spolehlivá kritéria rozpoznání imitátorů-provokatérů, činných v ideologické oblasti konceptuální moci Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví.

Druhá okolnost, spojená s šířením koncepce ve společnosti, spočívá v tom, že koncepce vykořenění davo-"elitarizmu" předpokládá úplnou absenci nesporných autorit, včetně absence "guru", kteří by autoritativně vykládali ty či ony aspekty KSB a vytvářeli publikum k osvojení koncepce v subjektivním chápání guru, a ne v její skutečné podobě, předurčené Shora.

Předpokládá, že lidé, kteří projevují zájem k přechodu společnosti k životu v Bohoděržaví, se zabývají především sebevzděláváním, a tím pádem, pokud ten reprezentant koncepce, ve kterém někdo vidí učitele-autoritu, sám v sobě nic nového v procesu jím vedeného vzdělávání neobjevil, spadl sám do imitace konceptuální činnosti.

Při tom i sebevzdělávání se v KSB chápe a realizuje svou podstatou jinak, než je přijato v modifikacích davo-“elitarizmu“. Davově-“elitární“ pyramida se buduje na základě ohraničení přístupu ke společensky významnému vědění a praktickým návykům. Konflikty mezi různými modifikacemi davo-“elitarizmu“ v jedné a téže společnosti jsou ve své podstatě konflikty o otázce přístupu těch či oněch osob a společenských skupin k společensky významnému vědění a návykům a v otázce práva realizovat vlastní vědění a návyky v řízení společnosti. Proto, pro svržení jedné modifikace davo-“elitarizmu“ a jeho záměně na jinou modifikaci, stačí cestou sebevzdělávání, protizákonném v předchozí modifikaci davo-“elitarizmu“, si osvojit určité vědění a praktické návyky, a na jejich základě ovládnout (převzít) řízení osedláním, potlačením nebo vyhlazením předchozí „elity“ a nad ní stojící předchozí legitimní hiearchií znacharů-“žreců“.

 

Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví odmítá davo-“elitarizmus“ a otevřeně říká, že všechno vědění a návyky jsou všeho všudy přídavkem k typu psychiky; že cíl první priority sebevzdělávání v KSB je trvalý přechod osobnosti k lidskému typu psychiky: vše ostatní je podřízeno realizaci tohoto cíle, především u sebe samého, aby ostatním byla ukázana možnost realizace tohoto cíle osobním příkladem vlastní proměny v Člověka3.

Tento přechod je skutečně nemožný bez osvojení společensky významných znalostí a návyků, majících vztah především k procesům řízení a samořízení, ale jejich osvojení je úkol podřízen a související úkolu změny typu vlastní psychiky každého upřímného stoupence Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví. Osvojení jen vědění a návyků při tvrdošíjnosti v podpoře démonického typu vlastní psychiky, je nedostatečné pro vykořenění davo-“elitarizmu“; a při tom představuje nebezpečí pro jedince, tvrdošíjné ve vlastním démonickém typu psychiky a odmítající z něj ustoupit.

 

Díky této zvláštnosti je Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví automaticky chráněna od imitačně-provokační činnosti v odvětví ideologické moci.

 

pokračování

 

1Od roku 1992 se nahromadila statistika životních neštěstí a smrtí, kterou pokračují doplňovat ti, kteří se setkali s materiály KSB, ale i poté pokračovali v imitaci boje za národní štěstí podporou rozličných modifikací davo-"elitarizmu".

2Na jiných stupních zasvěcení může být i jiný systém zamlčení, nekompatibilní se systémy zamlčení nižších stupňů hierarchie.

3Přechod společnosti k dominanci lidského typu sTroje psychiky v důsledku způsobí přechod k jinému typu civilizace, ve které se lidstvo přestane ohrazovat od biosféry Země a Kosmu budováním technosféry. To není výzva vrátit se do doby kamenné, protože v té době se společnost chránila před biosférou kamenným mlatem a ochočením ohně, a dnes se „ochraňuje“ buldozerem, jadernou energetikou, farmakologií, přičemž způsobuje nepopsatelnou škodu i sobě.

 

Diskusní téma: O imitačně-provokační činnosti (8)

jediná cesta...

MG | 26.10.2014

Dokud si člověk neuvědomí, co všechno může ovlivnit skrze sebe, žije si v relativním klídku a pouze reaguje na vnější okolnosti, jsa jimi vláčen, "tvořen". Jakmile si uvědomí svou zodpovědnost za vše, co se mu děje, začíná postupně stále více chápat, kde a jak může ovlivňovat a vytvářet různé situace, aby dosáhl svých záměrů. A od této chvíle již nemůže "být v klídku svého pohodlí" - vyšel na cestu. Neustále musí zvažovat, jak dosáhnout rovnováhy mezi naplňováním svých cílů a obecného prospěchu, tak aby jednal vždy čestně a nikoho nepoškodil. Ani sebe. Je to zvýšený tlak na sebekontrolu a odpovědnost, vycházející ze sebe, jako první předpoklad naplnění záměru duše - tedy své existence na tomto světě. Čím víc se rozšiřuje vědomí, tím více rostou i tyto "nároky". Cesta je správná avšak velmi těžká v tom, že vyžaduje stále jemnější a nepřerušované soustředění - bdělost, abychom "nesešli". V tom je ta stupňující se náročnost, o které mluví Popolvár. Jako každé učení, není to možné zvládnout hned a bez chyb. Proto se nám dostává stále častějších napomenutí. Zvlášť ze začátku, než se nám podaří jak-tak se ukotvit ve své nové "letové zóně", je to dost nepříjemné a proto zavzpomínáme rádi na náš výchozí klídek nevědomosti.
Rony, můžeš být na správné cestě - tj. mít správný směr, ale můžeš se chvílemi odklonit, zdržet, nebo postupovat nevhodně - použít nevhodné prostředky /např. nebereš v úvahu ostatní, bezhlavě sleduješ jen svůj cíl ap., ač je je to správný cíl-směr/.
MG

jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

popolvár | 23.10.2014

"Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví odmítá davo-“elitarizmus“ a otevřeně říká, že všechno vědění a návyky jsou všeho všudy přídavkem k typu psychiky; že cíl první priority sebevzdělávání v KSB je trvalý přechod osobnosti k lidskému typu psychiky: vše ostatní je podřízeno realizaci tohoto cíle, především u sebe samého, aby ostatním byla ukázana možnost realizace tohoto cíle osobním příkladem vlastní proměny v Člověka."

- inými slovami: nezmenís svet, ak nezmenís seba. Akákolvek snaha hocikoho o zavedenie a vykladanie KSB bez osobnej premeny (alebo aspon úprimného snazenia o premenu - chyby nerobí len ten, co nic nerobí) vlastnej psychiky do kvality Clovek je len snaha hrat sa na nieco, co v skutocnosti nie som a rozprávat o tom, co chápem len velmi povrchne (lebo aj ked teoreticky budem KSB sypat a formulovat, ci citovat 100%, jej nezavedením do vlastného zivota som vlastne to podstatné, cize vôbec nic nepochopil) je v podstate imitacno-provokacná cinnost. A tu si treba dat pozor, aby sme nevyprovokovali odplatu vyssích hierarchií a nerozsírili statistiku v zmysle poznámky 1 clánku.

Re: jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

Hоx | 24.10.2014

Tak. Bohužel, statistiku zmíněnou v pozn. 1 pravděpodobně doplnil i generál Petrov, ačkoliv reálně udělal ohromnou práci v popularizaci KSB a rozšíření povědomí o ní, a spousta lidí se ke KSB dostala právě díky němu, i tento web se začal zabývat KSB díky videolekcím Petrova. Ale udělal bohužel i závažné chyby, které spadají do oblasti, kterou pokrývá tato práce. Vypadá to, že stoupenci KSB mají Shora daný o dost menší "prostor na chyby", díky té okolnosti, že svými chybami můžou nadělat mnohem více škody, než stoupenci (vědomí nebo nevědomí) davo-"elitarizmu", biblického projektu atd. I když těžko soudit, Petrov dostal minimálně skrz (nikoliv od, ale myslím že právě skrz) Zaznobina vícenásobná varování, zpětnou vazbu, o tom, jakých chyb se dopouští, a v reálu asi z více stran, o nichž jednoduše nevíme.

Re: Re: jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

popolvár | 24.10.2014

práca na sebe - je jedno ci po materiálnej, alebo dusevnej stránke vzdy prinása evolucný posun v danej oblasti a takisto s tým súvisiace jak moznosti, tak aj stupnujúcu sa zodpovednost. A "napomenutia" za prekrocenie mantinelov Zhora este tolerovatelných vybocení sa stupnujú jak v case ("bozie mlyny zrazu prestanú mliet pomaly"), tak aj prísnostou. A nadôvazok, postup po evolucnej spirále prinása so sebou aj coraz vyssie nároky, kladené na daného jedinca Zhora (ak treba potiahnut povoz, tak bicom sa práska nad konom, ktorý tahá, bo nad zdochliakom je to zbytocné - nic to neprinesie). Az clovek niekedy sa zamýsla, ked to vsetko nan dolahne - vsetky tie nárocnostou sa stupnujúce zivotné úlohy - skúsky, ci mu bolo treba sa tak drat nahor... Ale inej moznosti niet, az raz vstúpis na túto cestu, zastavit sa nemôzes, bo stagnácie tu niet, len prepad dole...

Re: Re: Re: jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

Ferko | 24.10.2014

Veru tak poplvár. Mantinely možného "odskočenia a uvonenia sa" od nastúpenej cesty sa čoraz viac zužujú :). Jedinú úľavu prináša pokračovanie v nastúpenej ceste.

Re: Re: Re: jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

Rony | 25.10.2014

Popolvar
vsetky tie nárocnostou sa stupnujúce zivotné úlohy - skúsky, ci mu bolo treba sa tak drat nahor..
tomuto velmi nerozumiem, skus vysvetlit
ja napisem troku ako to to ja chapem, Ak nie si na spravnej ceste dobehne Ta to. Ak si na spravnej ceste nema Ta co dobehnut.|

Re: Re: Re: Re: jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

popolvár | 25.10.2014

neposkytnem vysvetlenie po lopate len trocha navediem príkladom:
kazdý máme svoju zónu komfortu, v ktorej si tak trocha "hlivieme", nechceme ju opustit - najradsej keby sa nic nezmenilo. Ak sa vedome rozhodnes pre vlastný evolucný postup (nevravím, ze to vzdy pôjde priamym progresom, aj zablúdis, aj spadnes...) uz nikdy viac ti to nedovolí zbudovat trvalejsiu zónu komfortu, v ktorej by si si mohol pohliviet - este tak snád trocha vydýchnut, nabrat síl - a nové úlohy, skúsky - posun...
S tvojou poslednou vetou - súvetím - súhlasím, ale nemal som toto na mysli...

Re: Re: Re: Re: Re: jediná cesta, ak chceme prezit ako rozvoja schopný druh stvorenia

Rony | 26.10.2014

Dakujem

Přidat nový příspěvek