Největší tajemství novověku

Největší tajemství novověku

29.11.2016

Hox

 

Největší tajemství novověku spočívá pravděpodobně v tom, že Starý zákon = hebrejská/židovská bible = Tanach nebyl nikdy součástí křesťanství ani křesťanských písem svatých.  Do 16-17. století v Evropě a do 19. století v Rusku. Kultura byla křesťanská, nikoliv však židokřesťanská. Nový zákon byl uměle upraven/zcenzurován, aby působil jako prodloužení/nadstavba Starého zákona, a text samotného Tanachu byl dokončen v potřebné verzi pro kurátory biblického projektu zřejmě až někdy v 15. století. Celá operace byla načasována k zavedení knihtisku (nebo naopak, knihtisk byl součástí této operace), aby se masově rozšířili už "ty správné" "svaté" texty. Původně jsem chtěl psát obšířný text s mnoha odkazy na zdroje, pro přesvědčivou ilustraci výše uvedeného by však bylo třeba psát rovnou knihu, tento text tedy není koncipován s cílem něco dokazovat nebo přesvědčit, jen předložit interpretační rámec, variantu, uvedu tedy jen základní kostru celé této mnohoplánové operace, plus něco na ilustraci uvedeného.

 

Zhruba do 16. století nemělo křesťanství s židy, židovstvím ani se Starým zákonem nic společného, bylo to nějaké podstatně jiné křesťanství než dnes. Podle všeho také originálním jazykem Nového zákona byla slovanština, nejednalo se o překlady, o tom dále.

 

Hlavní tíha manipulací se odehrála během Reformace a s tím spojených občanských válek a bouří v Evropě, v 16-17. století, na hranici středověku a novověku. Nejprve byl sepsán/upraven Starý zákon do znění, se kterým bylo zákulisí biblického projektu spokojeno, načež bylo přistoupeno k dalším fázím. Nejstarší kompletní texty Tanachu pocházejí z 15. století, nepočítaje padělky. Roli pozvednutí Tanachu do statusu svatého písma pro křesťany, a úpravy/cenzury Nového zákona, sehrála Vulgáta pro katolickou část Evropy a bible Luthera pro protestantskou část. Ačkoliv Luther vystupoval proti židům, později zahrnul jejich ideologickou osnovu - doktrínu skoupení světa na základě lichvy a doktrínu nadřazenosti židů - v podobě Starého zákona do své bible, buďto se tedy jednalo o trojského koně nebo ovládání mimo vědomé kontroly, neuvědomoval si souvislosti. Vulgáta vznikla v 15-16. století, stejně jako sama katolická církev. Katolická církev, zpočátku heretická sekta, udělala jednoduchý krok - prohlásila sama sebe za jediné pravé křesťanství a všechny ostatní za sekty. Na Tridentském koncilu byla odsouhlasena finální podoba Vulgáty (obsahující zcenzurovaný Nový zákon a Starý zákon s jeho sociologickou doktrínou = ideologický základ biblického projektu skoupení světa s pomocí lichvy), byl zaveden seznam zakázaných knih a vlastnění jiných variant bible než Vulgáty bylo postaveno mimo zákon, s tvrdými tresty. Během celého tohoto období hořely po celé Evropy stohy knih, kromě toho, že byly upalováni ideologičtí protivníci a stoupenci původního křesťanství. Takto byla provedena ideologická čistka jak původní podoby křesťanství, tak fyzická čistka jeho stoupenců.

Souběžně s tímto byla provedena korektura řeckých pravoslavných textů v Konstantinopoli, Turci perzekuovali pravoslavné křesťany na svém území, jediným řádem, který po patronací vlády v Osmanské říši fungoval, byli jezuité. Vidíme tedy hru na hodného (jezuité) a zlého (Turci) policajta. Řecké pravoslavné knihy, nyní vydávané za originály, byly natištěny v Benátkách pod kontrolou jezuitů v tomto období, stejným způsobem vznikl i nynější řecký text vydávaný za originální Septuagintu.

Původní nezměněné křesťanské texty v tomto okamžiku ve velkém zbyly jen v Rusku, proto zákulisí biblického projektu zaměřilo maximum své pozornosti tímto směrem. Car Alexej Michailovič byl otráven, během nikoniánského rozkolu a následné občanské války (cca 1675-1700) se k moci dostaly prozápadní síly, jezuité získali významný vliv a v následných stoletích opět hořely staré knihy a rukopisy, a byla prosazena nutnost "opravy" "beznadějně zkreslených" rukopisů a knih v církevní slovanštině podle "řeckých originálů", které byly ve skutečnost natištěny o chvíli předtím v Benátkách a Německu. V Rusku trval vnitřní boj o zabránění zařazení Tanachu (Starého zákona) mezi "svaté písmo" až do 19. století, nakonec nedopadl ve prospěch Ruska. Chápající pravoslavní hierarchové ve své době hodnotili snahy prosadit změny slovanských textů podle řeckých knih nebo vulgáty jednoznačně: židovské kacířství, snaha zotročit zemi.

Podobným způsobem, na několik "přihrávek", byli v pomoc tomuto projektu do Ruska dopraveni židé (genetické výzkumy ukazují, že sefardští židé "vznikli" ve Španělsku v 14-15. století, jedna se o Araby kteří přijali judaismus/talmudismus): nejprve byli v r.1492 vyhnáni ze Španělska (rok, kdy Kolumbus "objevil" Ameriku, mimochodem - start jednotlivých fází biblického projektu byl synchronizován), většina z nich se usadila v Polsku, které se v následujících stoletích stalo centrem rabínského židovství (existují ještě Karaimité, neuznávající rabíny a talmud); po "výuce" přišly zkoušky - pogrom Bohdana Chmelnického, Chmelnický dával židům na výběr - buď přestoupit na pravoslaví a pokřtít se, nebo smrt; židé si volili smrt, čímž z pohledu globálního zákulisí ve zkoušce uspěli a byli připraveni k další fázi: nejprve je připojena k Rusku Ukrajina, později je vyprovokováno k zabrání části Polska, čímž se statisíce židů ocitají v Rusku a později ho ideologicky ovládli [vsuvka: dnes je nemalá část pravoslavných v Rusku přesvědčena, že tzv. "hereze židovstvujících", se kterou pravoslavná církev bojovala v 16. století, tam panuje dodnes].

Zde zmíním jeden fakt, autor rukopisu "Žití proroka Mojžíše" z 7. století (podle tradiční datace) zjevně nijak nespojuje židy s Izraelity, spíše naopak (http://old-rus.narod.ru/03-46.html):

«Видишь, окаянный жидовин, как купина, приняв огонь, не опалилась, вопреки природе! Купина ведь — образ Девы, как этот неугасимый огонь по воле Бога не сжёг растения, так и Божье слово сохранило нетленным её девство и после родов.

… Слышал ли ты, жидовин, о замечательном чуде, как тогда сыны израилевы прошли посуху посреди моря?»

Přibližný překlad:

"Vidíš, kacířský žide, jak keř, který přijal oheň, neshořel, navzdory přírodě! Keř je obraz Panny, jako ten neuhasitelný oheň po vůli Boha nespálil keř, tak i Boží slovo zachovalo její panenství bez poskvrny po porodu. ... Slyšel jsi-li, žide, o nádherném zázraku, jak tehdy synové izraelovi prošli po souši uprostřed moře?"


Velká otázka je, co původně představoval Starý zákon, Josef Flávius cituje ve své knihe "Judejské starožitnosti" Septuagintu:

10. «Nechť se nikdo neopovažuje rouhat bohy, uctívané v jiných zemích. Také není dovoleno okrádat cizí chrámy nebo přisvojovat si dary, určené jakýmkoliv bohům.»

Srovnej s dnešním zněním Septuaginty:

2. Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem.
3. Jejich oltáře zboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly spálíte, tesané sochy jejich bohů pokácíte a jejich jméno z toho místa vyhladíte.

- vidíme vzájemně se vylučující doktríny, humánní versus satanistickou. Originál Septuaginty se opět nedochoval, existuje jen kniha natištěná v 16-17. století, vydávaná za originál.

 

Jedním z center šíření biblické doktríny v pravoslavném světě byl ostrov Athos. To, že byla Bible cíleně deformována, ukazuje dialog Arsenia Suchanova s mnichy na Athosu. Arsenij Suchanov byl vyslanec cara Alexeje Michailoviče, který byl vyslán na Blízký východ poté, co řečtí duchovní v Moskvě poznamenali rozdíly mezi řeckou a ruskou duchovní praxí. Mniši dokazovali Arsenijovi, že ruské texty jsou zkažené, načež jim ten odpovídal:

"A já myslím že chyba je u vás. Protože po dobytí Cařihradu Turky latiníci vykoupili všechny řecké knihy, u sebe opravili, natiskli a vám rozdali." [orig.: А мне думается погрешено у вас. Ибо по взятии Цареграда турками латиняне выкупили все греческие книги, а у себя, переправя, напечатали и вам роздали].

Arsenij dále píše, že na cestě z Moldávie do Moskvy potkal srbského mnicha, který měl na Athosu knihy moskevského vydání. Mniši v nich našli rozdíly oproti Athosské praxi, Srba potrestali a jeho knihy spálili.

 

Nový zákon také obsahuje hrubé vsuvky, mající za cíl propojit ho s Tanachem. Jedna z nich je v Janovi, kapitola 4:

  • 20 Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“
  • 21 Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
  • 22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
  • 23 Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.


Co zde dělá "spása ze Židů"? Po slově uctíváme co známe logicky patří skutečného Otce nebeského. Mohl říct Ježíš podobný nesmysl, jako stojí v textu?

 

Evangelium Lukáše obsahuje slovo od slova každou větu z Evangelia Markiona, plus pozdější vsuvky. Jedna z nich je rodokmen Ježíše (Lukáš 3:23), zjevná vsuvka i podle analýzy smyslu textu, když ji odstraníme, logika vyprávění se obnoví: Svatý Duch sestoupil v podobě holubice a odvedl Ježíše do pouště. Rodokmen je zde zjevně navíc. Lukáš je pozdější verze Markionova evangelia, upravená ke spokojenosti kurátorů biblického projektu, a dřívější Markion byl prohlášen za kacíře. Markion žil v Sinopé, kde měl přístup k materiálum, které tamní církvi zanechal apoštol Pavel, na jejichž základě sepsal své evangelium, dnes o něm víme jen z materiálů jeho odpůrců, jeho vlastní práce se kromě evangelia nezachovaly. Výzkumník Charles B.White (http://biblia.org.ua/apokrif/study/_default.htm) píše, analyzuje texty obou evangelií, nemůže být pochyb, že evangelium Markiona bylo napsáno dříve, a Lukáš využíval mimo jiných materiálů kompletní text Markiona.... Evangelium Markiona neobsahuje rodokmen Ježíše ani odkazy na krále Davida, rodokmen Ježíše není mimochodem v žádném apokryfním evangeliu.

 

Markion (1:4): „Co je ti do nás, Ježíši? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“

Lukáš (4:34): „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“

 

Markion (1:10): Přišel do Nazareta. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.

Lukáš (4:16): Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.

 

Markion (16:9): Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu;

Lukáš (19:9): Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.

 

Markion (21:7): Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí strádat a být vydán.“

Lukáš (24:7): Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.

 

Markion (20:2): Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, a ničí Zákon i proroky, brání odvádět císaři daně a svádí ženy a děti.

Lukáš (23:2): Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.

 

Markion sepsal své učení do dvou knih, Evangelikon a Apostolikon. Ty se nedochovaly, nicméně stojí za pozornost, že v Rusku se dochovalo mnoho upomínek na svaté knihy v 10-15. století, kde se nikde neupomíná Starý zákon ani žádné jednotlivé knihy Starého zákona kromě Žalmů (text tehdejších pravoslavných Žalmů ale neznáme), a vždy se klade důraz na dvě knihy, také nazývané Evangelium a Apoštol.

Původním, nebo jedním z původních jazyků, na kterých bylo zapsáno Svaté písmo, byl podle všeho slovanský jazyk. O Cyrilovi víme, že když přišel na Rus, dostaly se mu do rukou "Evangelium a Žalmář, psané ruskými písmeny" [Historie ruské církve, metropolita Makarij, 1882, www.orthedu.ru/books/makary/mak1201.htm#number1], podle kterých se naučil rychle psát rusky, "čemuž se všichni velmi divili".

Ještě v roce 1824 se podobném duchu vyjadřuje admirál Šiškov, ministr vzdělání, když odmítal změny slovanských textů podle Vulgáty a Tanachu:

«как же дерзнуть на перемену слов, почитаемых исшедшими из уст Божиих…» 

"Jak můžeme sáhnout na slova, která se považují za vyšlé z úst Božích"

Jeho protivníci proti němu často používali argument, že "se vyjadřuje, jakoby slovanský jazyk byl originálním jazykem Svatého Písma".

 

*    *    *

 

Jedna z věcí, kterou je důležité pochopit pro možnost správného pohledu na globální historický proces, je to, že v rámci výše popisované operace byly napřed natištěny knihy, a rukopisy, z nichž ty knihy údajně vycházejí, byly vytvořeny až mnohem později. Někdo může namítnout - nesmysl, vždyť přece známe hebrejské kodexy, například Sinajský kodex ze 4. století n.l., kde je hebrejský text Starého zákona totožný s dnešním zněním. Jde o to, že tyto kodexy jsou padělky. Rozebereme níže dva, Sinajský a Leningradský kodex (oficiálně 11. století n.l.), které se v 19. století dostaly do Ruska zrovna v době, kdy bylo třeba podložit překlad Starého zákona do ruštiny právě z hebrejského textu, jako „jediné autentické pravdy“. O tom, že se jedná o padělky, se otevřeně psalo v dobovém tisku (tolik k poctivosti vědy v biblickém projektu). Leningradský kodex je nejstarší kodex obsahující kompletní masoretský text Starého zákona v hebrejštině, a je dnes základem všem moderním vydáním hebrejské bible, jedná se o etalon, podle něhož jsou opravovány jiné texty. Ve skutečnosti se jedná o padělky 19. století, u Sinajského kodexu dokonce známe přesný rok vzniku - 1839 - a jeho autora, který se k autorství přihlásil.

 

Nejprve názor profesora Morozova, který Sinajský rukopis osobně zkoumal a prohlížel, píše, že:

„...listy pergamenu u tohoto dokumentu vůbec nejsou ošoupány v rozích, nejsou zašpiněny prsty, jak by to bylo možné očekávat při tisíciletém užívání mnichy na Sinaji.. Zatímco prostřední listy jsou naprosto nové (ve smyslu neopotřebovanosti a vzhledu), všechny první a poslední listy jsou otrhané a dokonce ztracené... Zvláště zajímavým se mi v Sinajském kodexu zdál vnitřní stav pergamenu. Jeho listy jsou velmi tenké, krásně vydělané a co je ze všeho nejvíc udivující, udržely si naprostou pružnost, nejsou ani trochu křehké! A to je velmi důležitá okolnost pro určení stáří.

Když máme co do činění se skutečně starými rukopisy, ležícími tisíce let, i při těch nejlepších klimatických podmínkách pak stačí se jich jen dotknout, aby se rozsypaly na kousky, jako bychom se dotknuli popele knihy, která nepozorovaně vydoutnala... „

 

Morozov se také vyjadřuje o Leningradském kodexu, nalezeném rabínem Firkovičem:

„Zkoumal jsem materiál této knihy a přišel jsem ke stejným závěrům, jako u Sinajského kodexu: jeho listy jsou příliš pružné pro deklarované stáří.“

 

Co se týká autorství, časopis „Pravoslavné obzory“ č.9 / 1862 [http://rapidshare.com/files/242705164/Pravoslavnoe_obozrenie_1862_09_12.pdf] publikoval článek „Podivné prohlášení Simonidese o Sinajském kodexu“ (str.162-165 publikace). Kompletní znění:

„V anglických novinách Guardian bylo umístěno podivné prohlášení ohledně Sinajského kodexu. Patří známénu Simonidovi, prodejci antických rukopisů; píše, že Tischendorfem nalezený kodex není ze 4. století, ale z roku 1839, a že je napsán jím samým!

«Koncem roku 1839, říká, můj strýc, igumen (opat) kláštera sv.mučedníka Panteleimona na Athosu, Benedikt, chtěl dát důstojný dar ruskému carovi Mikuláši I. za jeho příspěvky klášteru. Protože neměl žádný předmět, hodný cara, obrátil se za radou k ieromonachu Prokopijovi a ruskému mnichu Pavlovi, a rozhodli se, že nejlepší bude napsat Starý a Nový zákon, podle stylu starých rukopisů, unciálou (velké řecké písmena) na pergamenu. Ta kopie spolu s úryvky sedmi „apoštolských mužů“; Barnabáše, Herma, Klimenta Římského, Ignáce, Polikarpa, Papia a Dionýse Areopagita, byla v honosné vazbě určena k doručení carovi, prostřednictvím přátelské ruky. Začít práci prosili Dionýsa, klášterního sekretáře; ale on odmítl s tím že to nezvládne, takže jsem se rozhodl udělat to sám, protože můj drahý strýc si to zjevně velmi přál. Srovnal jsem hlavní rukopisy které se zachovaly na Athosu a začal jsem se cvičit v metodách starého mnišského písma, a můj vzdělaný strýc srovnal kopii moskovského vydání obou Zákonů s několika starými rukopisy, které na základě moskevské bible očistil od mnoha chyb, a předal mi je k přepsání.

Nedostávalo se mi pergamenu, vzal jsem v klášterní knihovně skoro prázdnou starou knihu na výborném pergamenu, která byla zjevně připravena sekretářem kláštera pro zvláštní účely; byl na ní nadpis „Sborník pochvalných slov“ a na jednom listu krátká řeč, poškozená časem. Vytrhl jsem popsaný list a také některé další poškozené a začal pracovat. Nejdřív jsem zkopíroval Starý a Nový zákon, potom epištolu Barnabáše a první část Hermova Pastýře.

Přepsání ostatních textů jsem odložil, protože mi došel pergamen. Po těžké osobní ztrátě, smrti mého strýce, jsem se rozhodl předat mou práci klášternímu vazači, aby rukopis svázal do desek, obtažených kůží, protože listy jsem pro pohodlnost při práci rozebral, a když to udělal, kniha postoupila do mého vlastnictví. O něco později, po mém přejezdu do Konstantinopole, jsem práci ukázal patriarchům Anfimovi a Konstantinovi a objasnil jim její cíl. Konstantin si ji vzal k sobě, prohlédl, a poprosil mě předat ji knihovně Sinajského kláštera, což jsem udělal. Brzy poté, na prosbu obou patriarchů, jsem získal patronství jejího blahorodí hraběnky Etleng a jejího bratra A.S.Sturdzy; ale než jsem se vypravil do Oděssy, ještě jednou jsem byl na ostrově Antigon, abych navštívil Konstantina a finálně se ujistil ohledně mého slibu, předat manuskript knihovně na Sinajské hoře. Ale patriarcha byl pryč a nechal jsem mu dopis. Po svém návratu mi napsal dopis, kde informoval že rukopis byl přijat. V listopadu 1841 jsem přijel do Oděssy.

Když jsem se v roce 1846 vrátil do Konstantinopole, hned jsem se vydal na Antigon s cílem navštívit Konstantina a předat mu hromadu manuskriptů. Přijal mě s velkým potěšením a hovořili jsme o mnohém, mimochodem i o mém manuskriptu; informoval mě, že před nějakou dobou ho poslal na Sinaj. V roce 1852 jsem na Sinaji manuskript uviděl a zeptal se knihovníka, jak se tam dostal. Zjevně ale nic neznal a já jsem mu ani nic neříkal. Zkoumaje manuskript jsem zjistil, že působí mnohem starším dojmem, než by se dalo čekat, a že úvodní list s věnováním Mikuláši I. je vyrván. Potom jsem začal své výzkumy, protože v knihovně bylo spoustu rukopisů, které jsem chtěl prozkoumat. Našel jsem mimochodem i Hermův Pastýř, Evangelium od Matouše a sporný dopis Aristea Filoktétovi; všechny byly napsány na egyptském papyru z prvního století.

To je krátká a jasná zpráva i kodexu Simonida, který profesor Tischendorf vzal, když byl na Sinaji, a neznámo proč odpravil do Petrohradu a vydal tam pod názvem Sinajského kodexu. Když jsem jej spatřil poprvé před dvěma lety v kopii u pana Newtona v Liverpoolu, hned jsem poznal svou práci a ihned o tom pana Newtona informoval.»

Na závěr Simonides ukazuje na několik stále živých svědků, kteří viděli a dokonce četli kodex; objasňuje, že opravy v textu patří zčásti Benediktovi, zčásti Dionýsovi, který chtěl kodex ještě jednou přepsat, a kterému patří kaligrafické znaky. Chystá se to vše podrobně dokazovat. Sám Simonides v kodexu umístil určité znaky, aby označil rukopisy, ze kterých bral varianty. Tischendorf pro objasnění těch znaků vymyslel nejpodivnější hypotézy.“

 

Výpověď Simonida je ve shodě s nálezy Morozova. A opět vidíme, že staré rukopisy jsou „opravovány“ podle nedávno natištěných textů. Zde je vidět ruka kurátorů biblického projektu - nejprve zařídili přítomnosti správného kodexu v Sinajském klášteru, a pak využili mladého idealistu Tischendorfa k jeho nalezení a dopravení do Ruska ve správnou dobu. Klavír v křoví, organizující celé představení.

Navrhuji udělat si malou pauzu a promyslet důsledky a absurditu celé situace: nejautoritnější text hebrejské bible, kodex, který je "posvátnou krávou" a etalonem, s nímž jsou poměřovány všechny ostatní texty, je padělek 19. století.

 

Další svědectví o "opravování" slovanských rukopisů podle nově natištěných knih podává dokument nalezený magistrem bohosloví S.A.Belokurovem, jedná se o rukopis archimandrita Silvestra Medvěděva, který pracoval na Moskovskom pečatnom dvore v letech 1678-1688:

"...patriarcha Nikon, pouště se do oprav Služebníku [pravoslavná motlitební kniha, pozn.], ho chtěl opravit podle starořeckých a slovanských rukopisů, což odpovídalo rozhodnutí Sněmu roku 1654. Ve skutečnosti se změny dělaly podle "nově u Němec natištěných řeckých knih", přičemž ty knihy se nekontrolovaly podle slovanských a starořeckých rukopisů, a naopak, rukopisy byly "stírány podle nově natištěných knih" (!). Je třeba chápat, že korektoři v jednotlivých případech jednoduše začerňovali v rukopisných knihách ta místa, která se jim zdála protiřečící novým knihám."

 

O tom, že boj probíhal boj na život a na smrt, svědčí demografické údaje i dochované dokumenty. V druhé polovině 17. století ztratila Evropa kolem 1/3 obyvatel, některé oblasti až 2/3, v Rusku po nikoniánském rozkolu vypukla občanská válka [či náboženská válka Evropy proti Rusku] s účastí stotisícových armád na obou stranách. Nekompromisní ideologická čistka a fyzická likvidace odpůrců proběhla tam i tam. Desítky let po rozkolu r.1675 se v Rusku vlastnictví starých knih trestalo mučením a smrtí, stejně staré složení prstů při pokřižování, a také nenabonzování podobných věcí. Při čtení dokumentů z té doby člověku vstávají vlasy hrůzou, jednalo se o teror, proti němuž byl Hitler slabý odvar. Analyzovat rozkol a události s ním spojené byl zhruba 150 let tabu, když se s tím začalo, ruská vzdělaná vrstva zjistila, že vlastně už nechápe, o co tehdy šlo, co bylo podstatou, a ve stejném stavu je to dodnes. Běžní lidé zřejmě chápali, ale těch se zase nikdo neptal. Formální znaky, jimž se dnes přisuzuje hlavní váha (prstoklad dvěmi vs třemi prsty atd.), byly jen vnější obálkou změn, běžní lidé měli jasno: záměna pravoslaví satanismem, nový prozápadní car = antikrist, agrese na světonázorové úrovni s cílem zotročení země. Jejich vnímání celé věci, na rozdíl od církevních hierarchů 18-19. století, kteří už neviděli nic škodlivého na šíření Tanachu mezi pravoslavnými lidmi, bylo zcela adekvátní.

 

Křesťanství původně nemělo nic společného s židovstvím ani Starým zákonem. Proč kurátoři biblického projektu vynaložili takové úsilí na deformaci křesťantví a protlačení Starého zákona jako "svatého písma" pro křesťany? Protože to bylo základním kamenem jejich plánu, neboť jaká víra - taková budoucnost. Přesněji: jaká koncepce života (vyjádřená ve formě svatého písma), taková kultura, takové stereotypy chování a taková budoucnost, směřování společnosti - buďto ke světlé harmonické budoucnosti, nebo k řadě společenských krizí a katastrof. Původní křesťanství a s ním spojený světonázor, pohled na svět, byly zjevně nepřekonatelnou překážkou šíření biblického projektu zotročení světa.

Historie vydávání Bible v Rusku hovoří o ostrém mnohasetletém boji na život a na smrt pravoslavných hierarchů a některých chápajících monarchů s určitými vnějšími silami, který nakonec neskončil ve prospěch Ruska. Podobný boj proběhl v Evropě o pár století dříve, také v neprospěch národů Evropy. V roce 1876 vydal Synod povolení na šíření jím posvěceného překladu Bible (SZ + NZ) v Rusku, obsahujícího pod jednou obálkou dvě uměle spojené knihy, čímž fakticky podepsal ortel svému státu, což potvrzují všechny další události.

 

-pokračování-

 

Viz také:

Historie překladu Bible do ruštiny: podměna svatého písma jako nástroj agrese biblického projektu

 

Literatura, zdroje:

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Podle víry vaší bude vám...

История евреев под знаком вопроса

 

Diskusní téma: Největší tajemství novověku

Povinná literatura

ID | 29.02.2020

Mezi povinnou literaturu by alespoň na střední škole měly patřit Kořeny indoevropské duchovní tradice - https://www.gnostica.cz/knizni-nabidka/
Chtěl jsem toho psát víc, ale nemá to cenu. Přečtěte si tu knihu.

Re: Povinná literatura

gnostica.cz | 09.10.2023

Gnostický kult je extrémistická ideológia. Neodporúčam nikomu sa do toho zahrabať, lebo sa už len ťažko vyhrabe, je to vymývanie mozgu, ktoré vedie k nenávisti. V provm rade je zamerané proti ruskej pravoslávnej cirkvi.
V skutočnosti je nám potrebné sa znova spojiť s ruskou pravoslávnou cirkvou ako začias Konštantína - proti zlým ľuďom, čo takéto sekty vytvárajú. V našich podmienkach nám môžu pomôcť naši Židia, ale nie tí prozápadní katolizovaní, ale tí, ktorí neprestúpili na katolicizmus a držia si svoju tradíciu.

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

NeooBrite | 31.10.2019

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

Novy a Stary zakon

David | 18.04.2018

Zvracenost stareho zakona 1.samuel 15/2-3 Povrazdete vsechny, vcetne kojencu, tvrdi udajny hospodin....
Ti "krestane", kteri veri ve spravnost takoveho to jednani, nerpozlisuji svetlo od tmy.... A ukazuji vlastni zvracenost...Gnosticke krestanstvi nikdy stary zakon neuznalo.... Starozakoni buh napriklad narizuje kamenovani chudaka, kteremu byla zima a nasbiral si v sobotu trochu drivi.... Numeri 15, 35Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“ Ano, nestaci cloveka zabit, oni ho museli, na udajne bozi prani zabit bestialne....

Re: Novy a Stary zakon

Konceptual2016 | 09.10.2023

Gnosticizmus je od základu protikresťanský. "Gnostické křesťanství" neexistuje, je to naopak stratégia ako prekrútiť a zničiť kresťanstvo.

Odkaz na překlady studií do češtiny

Fidelo | 16.05.2017

Dovoluji si upozornit na dostupné překlady inspirativních studií o počátcích křesťanství do češtiny - Hermann Detering, Vznik vánočního příběhu (Die Enstehung der Weihnachtsgeschichte...); Earl Doherty, Skládačka Ježíš (The Jesus Puzzle): http://fidelo3.webnode.cz/

Re: Odkaz na překlady studií do češtiny

Konceptual2016 | 09.10.2023

Gnostické dezinformácie a bludy - už názov Earl Doherty / Skládačka Ježíš jasne prezrádza, že ide o defamačný pamflet proti kresťanstvu. Táto neustála nenávisť a útoky proti kresťanstvu sú podstatou a "vektorom cieľov" gnosticizmu.

.

Cico Ciciak | 07.03.2017

Poprosím odmazať toho prefláknutého trola.

Re: .

PLUVANEC | 18.07.2017

myslíš toho Vysokého trola Japnskeho? Nevedno prečo to to tu tak przní...

Milý HOX

Vysoký Japonec | 13.02.2017

Nebudem rozoberať reformáciu a to, čo si tam popísal.

Zaujíma ma niečo iné a veľmi konkrétne.
Cituj verše z Nového zákona, ktorým by si dosvedčil pravdivosť tvojich slov:

"...zákon s jeho sociologickou doktrínou = ideologický základ biblického projektu skoupení světa s pomocí lichvy" !

Milý HOX

Vysoky Japonec | 13.02.2017

Škoda, že nasledujúcemu výroku si nevenoval aspoň 10x viac času, ako ti trvalo jeho napísanie:

"aby se masově rozšířili už "ty správné" "svaté" texty."

Ako odborníkovi ti ušlo, že v cirkvi 200, 500 rokov nie je nič. 100 rokov je jedno rozhodnutie. Čo tým chcem povedať?

Modlitby vznikali pri mimoriadnych udalostiach, používajú sa biblické citáty a výroky, alebo sa zobrali trefné reči múdrych mužov tej doby. V začiatkoch kresťanstva bol chaos, nejednotnosť v modlitebnom kánone. Preto aj z tohoto dôvodu sa organizovali cirkevné snemy, kde sa preberali kánonické pravidlá pre cirkevný život, riešili sa filozoficko-teologické otázky výkladu Svätého písma, riešili a vykladali sa herézy. Na takýchto všeobecných snemoch sa ujednocovali aj modlitby. Posledný platný všeobecný snem bol v 8. storočí. Boli aj ďalšie snemy, ale rímske biskupstvo si začalo myslieť, že má nejaké nadpráva... Pán Gutemberg vymyslel knihtlač v 15. storočí, kedy boli všetky obrady, modlitby už niekoľko storočí uzákonené ako jediné platné. Týka sa to pravoslávnej cirkvi = všetky kresťanské cirkvi, vychádzajúce z učenia cirkevných otcov, okrem heretickeho rímskeho biskupstva.

Každý hjistorický pravoslávny patriarchát má historické spisy, podľa ktorých je možné porovnať ktorýkoľvek preklad teologickej spisby. A je na to patrične hrdý.

Milý HOX

Vysoký Japonec | 13.02.2017

Tvoje tvrdenie:
"Zhruba do 16. století nemělo křesťanství s židy, židovstvím ani se Starým zákonem nic společného", je nezmyselné.

Kresťanstvo vychádza z judaizmu. Židovská viera skončila pôsobením Isusa Christa (Preklad z gréčtiny) a vzniká judaizmus a kresťanstvo. Židia očakávali politického činovníka, ktorý by pokračoval v ICH biblickom projekte, ale nestalo sa tak. Dokonca sa obrátil proti nim. Isus bol predpovedaný starozákonnými prorokmi a starý zákon je jedinečným potvrdením kresťanských právd. Tento zákon ne v úcte aj u nepriateľov kresťanov - u židov, čo len podtrhuje výpovednú hodnotu proroctiev.

No a čo má ešte spoločné kresťanstvo a judaizmus? Synagógu - chrám, liturgiu, prinášanie obety, posvätné úkony, spevy, vzývania, svätenie... . To máme zo starožidovskej viery. Všetky tieto atribúty majú ale kresťanské obsahy.

Milý HOX

Vysoky Japonec | 13.02.2017

Sám si spôsobil môj "obdiv", a síce tvojim poznaním, že niekto dlhé storočia predvídal výrobu tlačiarenského stroja. Možno proroci. Toto sú totiž tvoje slová:
"Celá operace byla načasována k zavedení knihtisku (nebo naopak, knihtisk byl součástí této operace), aby se masově rozšířili už "ty správné..."

Re: Milý HOX

neguekrat | 25.06.2018

teoreticky preco nie? v cine knihtlac uz existovala davno a zabudas na marca pola napriklad.Bolo by cudne ,ze by si to za roky nevsimol a technologiu by prehliadol.Je celkommozne ze ju do europy dovliekol ako kopu inych znalosti .Historicky o tomto neviem v podstate nic ,ale moznost zavedenia tlace v pozadovanom obdobi ,nieje az taka hlupost.

Re: Re: Milý HOX

Konceptual2016 | 09.10.2023

Je to hlúposť, prečo by sa inak knihy dlhé storočia prácne prepisovali ručne? Veď to ručné prepisovanie bolo zdrojom nekonečných problémov a bolo veľmi náročné na materiálne aj ľudské zdroje - tí mnísi, čo prepisovali, museli mať vystavaný kláštor, museli sa dlho školiť, niekde sa musel ten papier skladovať a technický stav stavieb tomu dosť bránil. Výrobná základňa na masovú výrobu papiera jednoducho neexistovala a potvrdzuje to fakt, že pergamen bol v tých časoch drahý.

Milý HOX

Vysoký Japonec | 13.02.2017

Pre neznalých vysvetlím, že Nový zákon je zostavený z preverených kníh, ktoré tvoria kánon. Preverenosť kníh spočíva v existencii cudzích odkazov na danú udalosť, ktoré obsahujú kánonické knihy. Pravosť-nepravosť kánonu dokazovali samotní kresťanskí filozofi, spisovatelia a exegéti (to sú názvy vzdelancov podľa dejinných etáp). V rovnakých obdobiach existovali pokusy zdiskreditovať Kánon. Opäť sa to týka dlhých dejinných období, v skratke sa jednalo o pálenie kníh, o filozofické dišputy, vydávanie falošných spisov. Na diskreditácii NZ má odzačiatku záujem židovská lobby, humanisti, slobodomurárske lože... Vyskytovali sa aj herézy vo vlastných radoch. Zo všetkého cirkev vyšla víťazne práve vďaka krížovému potvrdeniu autentičnosti spisu.

Milý HOX

Vysoky Japonec | 13.02.2017

Starý Zákon bol vždy súčasťou kánonu kresťanov. Odjakživa. Obsahuje totiž proroctvá o Mesiášovi, ktoré sa naplnili. Starý Zákon je teda potvrdením OČAKÁVANIA udalostí. SZ je stále platný pre judaistov a zbierka niektorých kníh sa volá TNK, Tanach. Za sväté neoznačujú židia všetky knihy. Tanach nikdy nebol súčasťou kresťanstva. Kresťania majú svoj kánon starého zákona. Každá konfesia uznáva iný počet kníh.

To som ešte nevidel

Vysoky Japonec | 13.02.2017

Keby tá téma nebola naschvál dotiahnutá do obrovskej rolety, ochotne a faktograficky by som vám vysvetlil tie haldy bludov, ktoré vydávate za "fakty". Pre pokoj vášho ega: slovo blud je terminus technicus.

Origenes

Neri | 11.02.2017

Dobrý deň, čítam Origenov spis "Proti Celsovi". Odporuje tomu, čo uvádzate v článku. Vznikli aj Origenove spisy "dodatočne"? Niekoľko storočí potom, ako ich údajne napísal? Je aj Origenes fiktívna postava histórie? Odkiaľ čerpáte uvedené informácie, ktoré predkladáte ako PRAVDU. Opierate sa o nejaké "utajené dokumenty"? O poznanie sprostredkované nejakými inými entitami?

Re: Origenes

Vysoky Japonec | 13.02.2017

Gratulujem k dielu!
Nevládzem žasnúť nad množstvom tu uvedených nezmyslov. Pán HOX energicky, urážajúc ľudí dobrej vôle pravdepodobne plní nejakú úlohu.

Re: Origenes

Hox | 06.08.2017

> Je aj Origenes fiktívna postava histórie?

Ano, je to pseudonym týmu benediktiánských mnichů, kteří kolem 16. století sepsali Epištoly Pavla a Nový zákon jako ho nyní známe. Anglický teolog a historik 19. století Edwin Johnson publikoval práci (věnoval se tématu celý život) kde ukazuje, že ti tzv. církevní klasikové jsou smyšlené postavy:

The Pauline Epistles - Re-Studied and Explained
http://www.egodeath.com/edwinjohnsonpaulineepistles.htm

To, že tzv. autoritativní kodexy hebrejské bible, např. leningradský, který je považován za 1000 let starý, jsou podvrhy 19. století, je taktéž prokázáno nade vší pochybnost.

Re: Origenes

Hox | 06.08.2017

malý konspekt práce Johnsona

Why everyone should read this book

This 100-page book from 1894 shows that:

· The Paul figure was a literary invention from the 1500's

· The purportedly early Church Father writings were literary inventions of the 1500's

· Eusebius' Church History was written in the 1500's.

· The Gospels were written in the 1500's.

· No Cathedrals are ancient; they are from the early part of the modern period, such as 1400.

· We don't know how many centuries actually lie between the time of Augustus Caesar and the modern era -- the time of the Roman Empire is likely several centuries closer. The Radical Critic Hermann Detering pointed out to Uwe Topper that Johnson anticipates Illig, Topper, and the New Chronology. The New Chronology holds that the Dark Ages -- the years 600-900 -- didn't exist; for example, the year 911 is the year 614, relabelled, with later historians projecting fantasy events into the phantom 300-year period that never existed, as though I claimed there were 300 years between now and now, filled with all sorts of literary inventions. Johnson goes even further, writing "It has been said that Greek letters were silenced in Italy during about the period "700-1400" of our chronology. The statement is really without meaning, for the period is imaginary." Uwe Topper was amazed to discover the present book, which made his own would-be radical New Chronology look like a mere leap-year calendar adjustment.

· I survey many radical theories of Christian and religious origins, but this book is the most extremely paradigm-shifting theory I've found. Most excited books putting forth a new earth-shattering theory are really pretty narrow, accepting the great bulk of the received liberal-critical paradigm, proposing to shift just a couple of aspects.

· Prior to this book, Johnson wrote the more conventionally radical book Antiqua Mater. The present book is a sequel that leaps even beyond the excellent Antiqua Mater in terms of amount of deep paradigm shifting.

Many of Johnson's points are revolutionary, even if some might turn out to need repositioning such as in light of the Nag Hammadi library and Dead Sea scrolls. How would Johnson interpret these finds? What adjustments do we make to the paradigms of Johnson and Erman to integrate Johnson's findings with Bart Ehrman's 2003 book "Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew"?

vznik Biblie

Anca | 01.12.2016

Zakladne zdroje ku vzniku Biblie uvadzaju knihy prekladatela zo sanskritu Jana Kozaka , napr. preklad textov z Nag Hammadi "Evangelium neznameho boha"

Dík

Tom132 | 30.11.2016

... budu číst a přemýšlet.

trošku brzdite

ludia | 30.11.2016

asi máte pocit, že viete niečo extra, o čom iní ani netušia.
Neblbnite toľko.

Re: trošku brzdite

Dušan | 01.12.2016

Neblbneme. Aspoň ja nie. Hox je bližšie pravde ako oficiálny historický mýtus kde záznamy písali pisári "víťazov" (ako vidno bola aj zneužívaná mladícka neskúsenosť inteligencie).

Re: Re: trošku brzdite

Vysoky Japonec | 13.02.2017

Víťazov -
kresťanov vo veľkom prenasledovali, zabíjali, oberali o majetky až do 4. storočia. Vtedy už bol Nový zákon dávno hotový. O tom skutočne oficiálny mýtus moc nehovorí.

Re: trošku brzdite

Pištol | 08.12.2016

To kde ste videli že " slovanské kresťanstvo", čo to je? Vy tam "niečo
hulíte" ?

Re: Re: trošku brzdite

Sviatoslav | 12.12.2016

https://www.youtube.com/watch?v=tmiGZbbShRs

kongres

Zdeněk | 30.11.2016

Bohužel, původní článek ze serveru "http://www.osel.cz" (ze dne 5.4.2010) je již stažen, resp. jej nemohu zpětně dohledat. Téměř identické znění (vč. uvedených zdrojů - na konci textu) je nyní dostupné na webové stránce

http://milos.kavicky.txt.cz/clanky/75296/netusene-objevy-o-slovanech

Předpokládám, že na toto téma se rozvine ještě další mohutná diskuse na vědecké úrovni, neboť anglosaský svět se nevzdá svého přesvědčení o své vyvolenosti.

Ad sefardští židé

Lexa | 30.11.2016

Je třeba uvést do pořádku jednu nesrovnalost v textu:

"..genetické výzkumy ukazují, že sefardští židé "vznikli" ve Španělsku v 14-15. století, jedna se o Araby kteří přijali judaismus/talmudismus): nejprve byli v r.1492 vyhnáni ze Španělska (rok, kdy Kolumbus "objevil" Ameriku, mimochodem - start jednotlivých fází biblického projektu byl synchronizován...)

Sefardští židé jsou ve skutečnosti pravděpodobně jedni z mála geneticky skutečně původních Izraelitů - žili na Iberském poloostrově od starověku, podle jedné z verzí je sem z Palestiny přesídlil císař Hadrián. Jisté je, že v průběhu expanze Maurů (směs muslimů arabského a berberského původu) v 7. století zradili původní křesťanské ibero-vizigótské spoluobyvatelstvo dnešního Španělska a sloužili Muslimům jako posádka na dobytém území (Maurové neměli dostatek mužstva aby ho udrželi). Od sedmého století vzkvétaly židovské diaspory především v Toledu a Córdobě, tedy na území ovládaném Maury (viz H.Kaufmann- Maurové a Evropa). Při tzv. "reconquistě", která skončila rokem 1492 dobytím Granady a vyhnáním většiny Maurů, pomáhali křesťanům v opačném gardu a zrazovali nábožensky velmi tolerantní Maury.
Je pravdou, že Kolumbus se vydal na svoji první expedici ještě téhož roku, což svědčí o tom, že byla dlouhodobě připravovaná (Janov - Genova) a čekalo se jen na ovládnutí Gibraltaru. Izabela Kastilská a F. Aragonský sice poskytli expedici patronát, ale ta byla ve skutečnosti financována židovskými bankéři (Santanagel a Gabriel Sanchez).
Záhy byl vytvořen tlak na židovskou komunitu, aby buďto konvertovala ke katolicismu nebo emigrovala. Konvertité byli pak zhusta obviňováni ze skrytého judaismu. Následná inkvizice se oficiálně zaměřila na krypto-judaisty, ve skutečnosti však tímto divadlem s jistým počtem obětních beránků vytvořila kouřovou clonu pro vybrané „konvertity“, pravé satanisty, kteří bez podezření infiltrovali nejvyšší patra církve i světské moci a stali se sami i členy inkvizičních tribunálů. V tomto období probíhá brutální conquista Latinské Ameriky. Andalusie se stává pohádkově bohatou zemí ovládnutou kultem Panny Marie stojící na srpku měsíce, obklopené dětskými hlavičkami - nápadná připomínka kultu bohyně Tanit (nebo Isis). Katolické chrámy Andalusie obtěžkané zlatem a hříchy konkvistadorů ve stylu barokního Churriguerismu působí skutečně tísnivě démonicky, není těžké si představit třeba dětské oběti v Kartuziánském klášteře v Granadě. Populární svátek Semana Santa je zejména v Seville výmluvnou ilustrací, jak souvisí katolicismus (zejména po Tridentském koncilu) se Satanismem, či, chcete-li, s Talmudem.
Většina soudobé elity Španělska jsou podle některých badatelů potomci sefardských konvertitů.
Role židů na území Maroka, např. vdobě Al-Mansúra, je také více než zajímavá kapitola historie.

Re: Ad sefardští židé

Hox | 30.11.2016

To je přijatá verze, je tu však několik zádrhelů, kromě zmíněných genetických studií, které mluví jednoznačně, je to například fakt že první kniha o židovské historii byla napsána v roce 1706 a to křesťanským autorem, a židovská historiografie od židovských autorů je otázkou teprve 19. století, přičemž tyto často mnohosvazkové knihy buďto vůbec neodkazují na zdroje, nebo odkazují na zdroje a dokumenty 19., 20. a zcela výjimečně 18. století.
Nejvzdělanější národ, s nejvyšším historickým uvědoměním, s 3500 let historie, který nemá jakoukoliv knihu o své historii, nebo dokument, mladší roku 1706? Velmi nepravděpodobné.

Re: Re: Ad sefardští židé

Lexa | 30.11.2016

Dobrá polovina příspěvku tedy není ani trochu oficiální verze.

Mohl bys upřesnit o jaké genetické studie jde a co říkají?

Historie Andalusie je zdokumentována dobře, dost detailně v Evropských, Arabských i židovských zdrojích, které si lze navzájem porovnat. Že byla celková židovská historie sepsána až roku 1706 nijak neprokazuje neexistenci židů na konkrétních územích v dobách předtím. Ta je dostatečně věrohodně doložena v jiných zdrojích, včetně dobové architektury.
Co jsem napsal o sefardských židech je ověřitelné i na místě - například v Córdobě stojí synagoga v maurském stylu z roku 1315, tj skoro 200let před reconquistou. Maimonides uprchl do Egypta před Almohady ve 12. století, v době největšího rozkvětu židovské enklávy v Al-Andalusu. Teprve za Alhohadů končí pro židy období hájení a začínají mít problémy. Takže je zcela vyloučeno, že by Sefardi ""vznikli ve Španělsku v 14-15. století, jedna se o Araby kteří přijali judaismus/talmudismus," to je snadno vyvratitelný nesmysl. Většina z těch, co uprchli, šla logicky do Maghrebu, možná někteří i do Polska, ale co by tam dělali, když mluvili (kromě hebrejštiny) arabsky a ne polsky?
O celkové historii židů tady nevedu polemiku, vyjádřil jsem se ke konkrétnímu tématu, které lze dobře dohledat a ověřit.

Ještě bych tady otevřel otázku etiopského křesťanství, které je patrně nejblíže původní formě ze 4.století. Je tu více otázek než odpovědí. Královna ze Sáby - to je Axum v Habeši. V každém křesťanském chrámu mají kopii Archy, kterou údajně přivezla od Šalamouna. V etiopii jsou i Falašové - černí židé, ale nezdá se, že by spolu obě komunity byly v užším, natož mocenském vztahu, nicméne Lalibela, podobně jako Praha, představuje - druhý Jeruzalém! Snahy pokatoličtit Etiopii dopadly vždy fiaskem. Takže jak je to s GP v Etiopii? Existuje někdo, kdo přeložil všechna ta "apokryfní" evangelia jako Zázraky Svaté Marie z Amharštiny? Je-li etiopské křesťanství judaistické, proč existuje v jedné zemi paralelně s judaismem? Byl jsem osobně v horských poustevnách v Tigray. Jsou to starobylá křesťanská mystická místa skutečné hluboké kontemplace, silně připomínají Nepál nebo Ladak.

Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Hox | 01.12.2016

«Реконструкция элементов ДНК-генетики евреев» А. М. Тюрина: «Общий генохронологический вывод однозначен: социальная общность «Евреи» генетически обособилась в 17 веке н.э.».
http://www.contr-tv.ru/print/3423/; http://new.chronologia.org/volume8/turin_dnk.php

"sociální komunita "židé" se oddělila z obecné populace v 17. století"

dokonce 17. století, nikoliv 14., i když není jasné jakých židů se to týká. Těch výzkumů je více, nicméně nejsou mezi určitými kruhy v oblibě, ale dají se najít. Genetika je na rozdíl od historie exaktní věda.

Rabín Maizerling píše v roce 1881 ve své "Rukověti k studiu historie židů" (Geht_E_Rukovodstvo_k_izucheniyu_istorii_evreev_1881_Izd_3_e.pdf), že "historií židovského národa se začali zabývat teprve před několika desítkami let", a že dané třetí vydání vychází "v kompletně přepracované podobě, takže od předchozí "Historie Izraele" zůstal jen název".

tj. přiznává se fakticky, že historie židů ještě "plave", teprve se ustaluje schválená verze.

Druhý autoritní židovský historik Grec píše ve své “Geschichte der Juden von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart”, že začal psát historii židů v roce 1850 a tehdy byla známá jen "útržky a mlhou".

Tedy, podle všeho samotní rabíni 19. století píšou, že svou historií se začali zabývat "teprve nedávno" a předtím byla "mlha".

Lidé vyznávající judaismus a/nebo Izraelité existovali bezesporu i dříve, nicméně to byli jiní židé a jiný judaismus, jiná Tóra než známe dnes, viz polemika autora 7. století, kde staví židy proti izraelitům. Ve španělsku kolem 15. století proběhl "restart" nebo "start" rabínského talmudického judaismu.

Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Lux | 01.12.2016

Ahoj Lex(a),

ako iste vieš, tak mýliť sa je ľudské, lebo bežný človek nie je to inDiviDuUm, ktoré by bolo dokonalé..

Stačí dosťStatočne..byť na vlne...Ra ... svetla, či Slnka...☺

Ak si tu niečo prečítal (vyzerá, že áno), tak snáď chápeš, že záKLad všetkej pRavDy je pRa-x = t.j. ako to v ReAli vyzerá tam, kde sa apliKujú isté i-Dia-Lógie, povedzme budhizmus (napr. marxizmus "prehral", lebo jeho SummÁrna ideaLógia bola jednoducho horšia ako je tomu v démosKratos západného typu formálnej proCeDúry... množstvo mín a scestných TheÓrii).

Píšeš, že si precestoval pol Az`je = z prastarých protojazykov to znamená krajinu ľudkov...☺
Ale zďaleka nie ČeloVěkov..

V čom sa podľa teba mýlime pri hodnotení budhizmu ako takého (zvrátené učenie = ide(a)lógia Siddhárthu Gautama)?

Ako to vyzerá v prevážne budhistických, či hinduistických štátoch?
Prečo tam vcelku úspešne ešte stále funguje najstarší kastový protofašizmus?
Do akých agregátov = duchov sa rodia tamojší zver-enci?
V Indii prakticky 300 mil. "neexistujúcich" ľudí - nie sú v podstate ani evidovaní ako "ľudské" bytosti..

Pričom ak viac chápeš genealogický stromček vývoja, tak budhizmus je v podstate trochu "modernejšie" učenie vychádzajúce z hinduizmu, ale základné pojmy majú síce iné pomenovania, ale podstata je v ptakmer identická.

Teda:
"Výroba" klasických védických zombie..
Védy boli jednoducho strašne zneužité, aj keď je v nich množstvo pRa(v)Dy gen(e)Rácii pRe(d)Kav, ale ako dokáže bežný zver-enec nejakého kultu rozlíšiť, čo môže byť pravda a čo je lož?
Ostatne tak isto, ako v Biblii..

Ináč musím s tebou súhlasiť, že s tými židmi to je poněkud trochu ináč, ako sa píše v článku a máš v mnohých náZoroch viac pravdy, ako sa tu uvádza z nejakých "zdrojov".
Je to však na širokú siahodlhú diskusiu, ktorá ohľadom H-is-Tórie nemá veľmi veľký význam pri hašterení sa o 1000 + 1 verziu minulosti, aby ľudkom neunikla náhodou budúcnosť..

Veľmi vypovedajúcim zdrojom (podľa môjho názoru, aj keď nie všetko je tam úplne kosHer), ktorý potvrdzuje z veľkej miery aj tvoje informácie je kniha Douglasa Reeda: Spor o Sion: 2 500 rokov židovskej otázky.
Douglas, ako renomovaný novinár londýnskeho Times, danú "otázku" študoval v knižniciach prakticky po celom Západe (nielen) a uviedol aj množstvo osobných skúsenosti za vyše 20 rokov..
Po vydaní knihy v JAR (inde mu to jednoducho odmietli) profesionálne "skončil"..☺

Dnešní "Palestínci" sú proste pri chápavom vnímaní GHP vo výraznom pomere potomkovia bývalých Hé-Ba-Ré (či kmeň Chábiru v inej transkripcii) = mýtických Hebrejcov, ktorí pod tlakom islamu na vtedajších polygónoch konvertovali..
A dnes ich "mydlia" falošní židia = K`hAz`Ar-i..

Kolečko Vyššej spravodlivosti sa s Had-om hryzúcim si svoj chvostík uzaviera ... po cca 2 000 rokoch..☺

Re: Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Lexa | 01.12.2016

Ahoj Luxi,

je milé od tebe zase číst nějakou reakci. S polovinou toho co píšeš souhlasím. Možná s více než polovinou.
Hodnotíš-li sociální situaci různých buddhistických zemí, kam řadíš i Indii (ač jen půl procenta obyvatel jsou buddhisté), tak ta byla, zjednodušeně řečeno, způsobena primárně vydrancováním jejich zdrojů Východoindickou společností Rotschildů (Indie, Bengálsko, Barma, Laos, Kambodža...) Nebo různými projekty GP (opiové války, anexe Tibetu Čínou, Rudí Khmérové...) a následnou kolonizací, která trvá dodnes. Za to nelze dávat vinu Buddhistickému učení.
Jistě, je to karma těchto národů. Očima mudrce lze však také říci, že ocel se kalí v ohni. Národy, které prošly náročnými zkouškami, vyšly poučeny a moudřejší - zvlášť pokud měli filozofickou oporu.
Ale když budeš žít moc v přepychu, na duši zapomeneš.
Duchovní učení nelze pokládat za sociální koncepce.
O ostatních věcech jsme již mluvili.
Buď zdráv!
Lexa

Re: Re: Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Lux | 01.12.2016

Ahoj Lex(a),

tu sa samozrejme nejedná len(!) o sociálnu situáciu, ale o CELOK = Mozaiku príčinne - dôsledkových pravidiel stavby Vesmíru..a následne jednotlivých civilizácii, kultúr, národov, štátnych štruktúr, rodov...
Indiu som nezaradil medzi budhistické krajiny - zase, no šak...☺

Prečo pri takom vedení "mudrcov" sa nechali historicky "oklamať" vydrancovaním svojich zdrojov??
Kde urobili soudruzi hinduisti a budhisti (ako aj iní "védickí" mudrci a vodcovia) kolosálnu a zásadnú chybu?

Veď nič sa nedeje len TAK, bez príčiny a dôsledku - alebo je chápanie a morálka "mudrcov" a "vodcov" hlboko defektná (proste nejde s Objektívnou realitou, dobou a eVolÚciou dobytka, ktorý sa má transFormovať na zodpovedného ČeloVěka) a tak zožala ( zožína) daná kultúra len dôsledky svojej amorality a nechápania dominantných globálnych procesov?

Skús to pochopiť, kde robia zásadnú chybu - aj budhisti, aj hinduisti, aj taoisti, či zen-budhisti a iné védické daršany, školky, učenia..

Ad: KaRMa národů

Prečo majú takú "karmu" (ale samozrejme v inom chápaní, ako sú východné učenia, aj keď v mnohom sa pravde približujú - len to bolo historicky zvrátené, skoro v pravý opak..)?
Podobne ako židia, Rusi, Číňania ..
Kde robia (robili) chyby?
Prečo veria "filozofickým oporám", ktoré sú na "hovno"??
Veď nič vo svete, či v živote jedinca sa nedeje len tak bez príčiny = minulých semiačok, ktoré zasadil(-)i a čo majú v hlavách (myšlienky idúce do agregátnych polí Uni-Versa)?

Duch - duchovní učení je podľa teba Lexa čo?
Toľkokrát to tu bolo už omieľané, že sa mi to už nechce rozpitvávať.

Koncept = nie je sociálne učenie?
Hmmm..

A ako chápeš sociUm?
Ako vlastne chápeš ducha (v žargóne fyziky = torzné polia operujúce na subatomárnych úrovniach Vesmíru, na ktoré sú dnešné technické prístroje ešte poväčšine dosť "hrubé"), či dušu?
Duch = je proste len nejaké pole, ktoré bolo vytvorené človekom a takéto fyzikálne polia sú po celom VesMiere..
Vesmír je celý prešpikovaný rozamanitými poliami, pričom o mnohých nemá dnešná veda ešte ani potuchy, resp. sú zamlčiavané pred ovcami..

Lebo keď nebudeme hovoriť s rovnakým pojmovým aparátom, tak budú zákonite vznikať v našich gebuľkách rôzne obrazy..☺

A taky zdráv a všechno dobrý!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Lexa | 01.12.2016

Luxi, chyby dělají konkrétní lidé. K úpadku dochází, když své žrece neposlouchají, když jejich učení flákají. Za následky nelze vinit automaticky mudrce či obsah jejich knih, ale hlavně nedobré žáky! Však jsi jistě zažil dobré kantory, kteří učili správně, ale zlobní žáci rozptýlené mysli a zájmům se neřídili jejich radami k vlastní škodě. Ale zákon příčiny a následku je donutí ke konfrontaci. Až budou sklízet ovoce své práce. Lámové jsou taky někdy jako ti nezvedení žáci. Teda někteří ano a jiní ne.
Jestli jedinec prochází těžkým obdobím, ještě není známka jeho méněcennosti - může to být právě naopak. Jen někdo má potenciál ustát těžké zkoušky a získané poznání pak využít i ku prospěchu druhých. Což není Rusko toho příkladem?
Jestli chápeš pojem "filozofická opora" v západním smyslu, ano, je to na hovno. Ale knihy mudrců pomáhají dělat v životě i správná rozhodnutí, nežít jako zvíře, pudově. V těch nejlepších jsou návody, jak postupně dosáhnout, poznat božství. Kdybys neuměl číst, jaké by bylo dnes tvé vědění, tvé poznání?
Duchovní učení je určeno jedinci k jeho vnitřnímu růstu, poznání nejhlubší pravdy bytí, je to introspektivní metoda transcendentálního poznání. Je to duševní medicína. Odraz ve společnosti je vedlejší efekt.
"Sociální" se týká vztahů mezi lidmi, jak je uspořádána a organizována společnost, komunita. Ne že by to spolu vůbec nebylo provázáno, ale "duchovní učení" se ve společenské organizaci vůbec nemusí nijak projevit, může zůstat soukromou věcí relativně úzkého okruhu jednotlivců, kteří mají na to ho pochopit.
Koncept je jakákoli abstraktní matrice, schema, kostra či celková představa nějakého složitějšího organismu. Koncepce může být hudební, výtvarná, vědecká...
Duch je jen lidský pojem. Všechno jsou to taková slova, kterým každý rozumí podle míry svého chápání, jak proniká do podstaty věcí.
Potíž je v tom, že duchovním cvičením člověk poznává obecné zákonitosti vědomí. Když dosáhne určité úrovně, zná více než jiní. Pro charakterově nečisté je to velké pokušení a mnozí mu podlehnou. Mnoho talentovaných lidí se věnuje magii nebo manipulaci. Bylo by naivní si myslet, že na Východě jsou všichni sádhuové ideální. To ale platí pro všechna učení, i pro tohle tady. Jestli sleduješ diskuse, víš o čem mluvím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Lux | 02.12.2016

Ahoj Lex(a),

tak, tak veru - chyby robia ľudia...a "žreci" sú bohovia?
Nerobia chyby?
A keď im niekto namodeloval u prastarých védických majstrov fatálne chyby do "ich" učenia a oni ako zombíci to opakujú??

Ako iste asi vieš tak v Tibete bolo vydané tabu na používanie kolesa - podobne ako v predkolumbovskej Amerike..
Ako dopadli Aztékovia, Inkovia, ... indiáni?
Tibet mal trochu šťastie v tom, že má nevýhodnú nadmorskú výšku a nie je tam až tak čo lúpiť expandujúcim biblickým projektom..

Reálne budhizmus a jeho všelijaké školy vytvárajú najlepších zombie na svete = preto vláčia dalajlámu po celej ZemeGuľke...☺
Ostatne ho chceli zaviesť v ZSSR Trockij and Co. a v nacistickom Nemecku dávali Himmlerovi a Goebbelsovi rady vysoko zasvätení lámovia - ako urobiť z ľudko, čo najväčších zombíkov danej kult-úry a skoro sa im to vydarilo..

"Duchovní učení je určeno jedinci k jeho vnitřnímu růstu, poznání nejhlubší pravdy bytí, je to introspektivní metoda transcendentálního poznání. Je to duševní medicína. Odraz ve společnosti je vedlejší efekt."

Mám veľmi silné obavy, že niekto z dnešných "duchovných učení" sPoZná najhlbšiu PRaVdu bytia..
Sú totiž určené (dnes takmer bez výnimky) na ovládanie a riadenie stáda.
Aj keď prvým pár etáp napr. 8-dielnej cesty, samozrejme pri chápaní súvislostí, je vcelku fajn. ďalej je to však už silne zvrátené..

Čo robia védickí ašpiranti? Chcú mať dobrú "karmu" ... karma spoloCnosti ich tak potom moc nezaujíma... unikajú do "transcendentna" .. mimo realitu života..
atď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad sefardští židé

Lexa | 05.12.2016

Ahoj Luxi,

Z pochopitelných důvodů budu stručný a věcný.

1, Ad Tibet
Tibet byl do poloviny 20.století pro Západ „Hic Sunt Leones.“ Hitler vyslal do Tibetu v rámci svých „árijských“ výzkumů 2 expedice v letech 1938-39. Němci se k Tibeťanům chovali plus minus korektně a ti je přijali jako jakékoli jiné cizince. Odtud fotky nacistů spolu s lámy. Po internetu běhá cílená dezinformace, na které se spolupodílíš. Jestli tě zajímá, kdo radil Goebblesovi a Himmlerovi dávno před tou expedicí, přečti si, kdo Hitlerovi poskytoval obří úvěry (http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1130/valentin-katasonov-hitler-a-liberalni-elity.)

Dezinformace ohledně Tibetu jsou z dílny GP, neboť ten v souvislosti s přenosem centra řízení do Číny již dlouho usiluje o likvidaci tohoto učení: kulturní genocida proběhla nejvíce v době Maovy tzv „Kulturní revoluce,“ přibližně ve stejnou dobu jako řádění Rudých Khmérů v Kambodži, kterému padla za oběť veškerá buddhistická elita země. Milion obětí v Tibetu po čínské invazi je genocida dobře a dlouho plánovaná GP. Dalajláma je plně závislý na cizích penězích a je tedy rukojmím GP, který jej nyní cíleně diskredituje. Gref vyjádřil postoj GP k buddhismu zde, máte to tady na Leva-net: http://leva-net.webnode.cz/products/svetonazor-elity-vystoupeni-hermana-grefa/

Tvůj postoj je tedy shodný s postojem GP.

2. Ad Trockij
Když chtěl Trockij zavést v Rusku Buddhismus, proč tedy zaváděl Marxismus? Něco k buddhismu v SSSR ve 20. A 30. letech: ( В 1917 году буддизм занимал одно из господствующих мест в духовной жизни народов Забайкаль. Его исповедовало почти все проживающее здесь бурятское население (около 160 тысяч человек). Действовало 44 дацана, 144 малых храма, в которых насчитывалось около 16 тысяч монахов-лам.
В 30-е годы правительство СССР предприняло меры, направленные на уничтожение буддизма. К началу 1941 года в стране не сохранилось ни одного действующего дацана, большая часть духовенства была репрессирована.)
Jako schopný ruštinář najdeš mnohem podrobnější informace, když budeš chtít.
Ve skutečnosti trockisté likvidovali buddhismus pod různými záminkami úplně bez skrupulí. Je to snadno ověřitelný fakt.
Proč tedy šíříš takovou zjevnou dezinformaci?

3. Ad objektivita
„Reálne budhizmus a jeho všelijaké školy vytvárajú najlepších zombie na svete“ Lux.
„Buddhismus je objektivní satanismus.“ Hox
Metrologicky vzato je objektivita těchto výroků O. Jejich autoři to prostě tvrdí a máme to vzít jako dogma, vyřčené „autoritou.“

Tyto výroky jsou plně v souladu s cíli GP.

4. Ad Indiáni a další exoti
Globalizace podle GP=likvidace kulturní identity všech národů.
Globalizace podle VP SSSR = zachování kulturní identity všech národů.
Postaví-li to někdo tak, že „si za svoji prohru s GP sami můžou,protože jejich žreci atd.“ dělá tak alibi GP a pracuje v jeho zájmu.
Ve skutečnosti je naší životní nutností zachránit kulturní identitu národů, protože ta je, mimo jiné, nositelem množství cenného vědění, které by jinak zaniklo. Kdyby žreci ostatních kultur hnali své národy do stejně agresivní expanze jako GP, byla by Země dnes mrtvou planetou. To jim vděčíme za to, že se ještě drží nad vodou.

Jaké chyby urobil VP SSSR, že propagátoři jeho myšlenek překrucují smysl jeho učení a pracují v zájmu GP?
Buddhismus je jako čistá studna poznání, která každému zobrazí jeho pravou tvář. Jaký obraz uvidí, takový je on sám.

B. Lietaer

JaroX | 30.11.2016

Mimochodom, v "Ako a prečo sa robia písma svätými" sa cituje Bernard Lietaer, jeho dielo Duša peňazí - str. 16. Mohol by mi niekto napísať presný názov v Ruštine (z ruskej verzie knihy VP ZSSR)? Je možné, že došlo k nesprávnemu prekladu do slovenčiny. http://www.lietaer.com/writings/books/

Re: B. Lietaer

Hox | 30.11.2016

Satanistické zákulisí tuto knihu nemá v oblibě, poté co v malém nákladu vyšla, byla skoupena a zničena, na síti v originále není a jak vidíš, ani Bernard se s ní nechlubí, asi mu nějaké strejda vysvětlil, co je pro něj dobré. V ruštině tuším k mání je, zkusím pohledat.

Re: Re: B. Lietaer

JaroX | 01.12.2016

Hmm, ja som tiež o tejto knihe nič na nete nenašiel... s Ruštinou len začínam, takže toto po rusky čítať ešte nemôžem, potreboval by som Eng verziu... alevo CZ/SK. Teraz pozerám, že "Duša peňazí" má iba 35 strán aj s odkazmi (?)...

Ak niekto nájde pdf-ko na nete na "Duša peňazí" v Eng, SK, CZ, prosím dajte vedieť :)

Od Lietaer-ra som videl na nete českú verziu Budoucnost peněz, ale zdá sa, že vydavateľstvo Paradigma už prestalo existovať, pdf-ko sa nájsť dá...

Ja som našiel "Mystery of Money" 287 strán, ale chýbajú obrázky https://www.banks-need-boundaries.net/docs/en/Lietaer__Mystery_of_Money.pdf
a 222 stranová http://www.philosophie-management.com/docs/2009/09_10_24_-_Texte_-_The_future_of_Money_-_B._Lietaer.pdf

Re: Re: B. Lietaer

JaroX | 01.12.2016

Ešte... vidím, že v 2012 napísal "Money & Sustainability: the missing link" pre Rímsky klub... takže sa pravdepodobne jedná o človeka GP...

Inak, pozeral som jeho videá a tak... podľa všetkého je zástancom trvalo udržateľného rozvoja v rámci prírodných možností, dvoj-menového systému (jednej hlavnej a potom regionálnych mien) a dosť pretláča ženský prístup, matriarchát. Pozrel som sa zbežne na jeho ekonomický model a mne sa to javí tak, že... hlavnú menu (bohatstvo a príjmy) majú mať v budúcnosti súčasné "elity" a regionálne meny majú pomôcť vytvoriť lepšie ekonomické možnosti pre "dav". Ja vidím riziko v nemožnosti jednotlivcov z davu prekliesniť si cestu nahor, medzi "elity". Lietaerom navrhovaný ekonomický model na prvý pohľad veľmi dobre uspokojuje potreby GP a elít, prínos pre "dav" je diskutabilný... Keď bude viac času, chcem si pár jeho kníh prečítať.

Re: B. Lietaer

Hox | 30.11.2016

Лиетар Бернар А. Душа денег
http://www.rulit.me/books/dusha-deneg-read-435787-1.html

Upřesnění

Pe-tri | 30.11.2016

... Vulgáta vznikla v 15-16. století, stejně jako sama katolická církev...
Tohle by chtělo přeformulovat. Jde o to že v tomto období šlo už až o druhou vlnu boje Římanů se Slovany (známou jako christianizace či Drang nach Osten). První vlna proběhla o nějakých 4-5 století dřív, v podobě známých křižáckých výprav, přičemž zajisté není přesné tvrdit, že v té době (11.-12.století) katolická církev ještě neexistovala, zvlášť když víme, že vrcholu rozkvětu svého prvního skutečného panství nad Evropou dosáhla za pontifikátu Innocenta III. (1198-1216).
P.

Re: Upřesnění

Hox | 30.11.2016

Tím bych si nebyl tak jistý, viz linkovaný materiál "jak a proč se vyrábějí svatá písma".

Re: Re: Upřesnění

Pe-tri | 30.11.2016

Ani v tomto materiálu jsem nenašel, že by se zpochybnila existence takových historických pojmů/procesů jako:
1054 - Církevní schizma
1095 - Start 1. křižácké výpravy - papežem - ideologem zde byl Řehoř VII., celkový počet křižáckých výprav (proti všem) - 54 !
1112 - Konkordát wormský - dočasné/taktické příměří
1118 - založení Templářského řádu - mocného nástroje ŘKC
1303- vrcholí spor papeže Bonifáce III. s francouzským králem Filipem Sličným
1312-1314 - likvidace Templářů upálením velmistra
1309-1377 - ŘKC v defenzívě - v Avignonském zajetí
1377 - Návrat papeže Řehoře XI. Z Avignonu do Říma
1337-1453 - Stoletá válka, Francie i Anglie se od ŘKC významně osamostatňují
1414-1418 - Církevní koncil v Kostnici - 1.reorganizační snahy (Viclif, Hus)
1431-1453 - Církevní koncil v Basileji - 2.reorganizační snahy (kompaktáta) - navrch, ale nakonec získávají zastánci tvrdé linie, ŘKC opět nabírá na světodějné síle
1483 - startuje centralizována ŘK správa církevní inkvizice
1438-1806 - Habsburkové přebírají roli světských svalů/císařů ŘKC, čímž startuje další perioda Drang nach Osten ...

Tedy jedna významná perioda procesu vzestupu a poklesu moci ŘKC (1073-1216-1453), který ve svém důsledku vyvolal 100-letou válku mezi Francií a Anglií. IMHO šlo tehdy o přeformátování DE formy ze zastaralé, antické otrokářské podoby do novodobé, feudální a s tím zákonitě spojené mocenské turbulence. Ve výsledku se pak ŘKC orientovala na Rakousko-Uhersko jako své nové svaly. Čímž startuje nová vlna/perioda, o které píšeš v článku. Předcházející (nultá) perioda pak byla periodou konstituce ŘKC jako vládnoucí síly (313-476-800-1073) po ukončení provozu/pádu antické/první Říše římské (Merovejci, Karel Veliký, Niklot, Gotové, Hunové, Cyril a Metoděj, ...)...
P.

Re: Re: Re: Upřesnění

Hox | 30.11.2016

Realita je taková, že prakticky nemáme jediný originální dokument starší než 15.-16. století. Je tam odkaz na britského historika 19. století, který napsal knihu o tom, že současné text bible byl napsán v 16. století. Jeho argumenty jsou docela přesvědčivé. Stojí taky za zmínku, že to, co dnes bereme jako věrohododnou variantu (oficiální historie), bylo ještě v 18-19. století předmětem diskusí, nejednalo se o mainstream. V 18-19. století obecně ve vědě pojetí "mainstream" neexistovalo, byly různé školy a koncepce. Později, když převážila konkrétní škola/koncepce (zpravidla nikoliv vědeckými metodami, nýbrž administrativními a dalšími), byli konkurenční hlasy postupně umlčeny a byl vyvolán dojem, že pohled, který byl pozvednut do statusu vědecky prokázané pravdy, byl v takové roli vždy. Na stvrzení stavu byly vytvořeny inkviziční institutuce určující - "toto je vědecké" a "toto je nevědecké", jménem Akademie Věd. Je třeba mít zde více než kde jinde na paměti, že jakákoliv věda obsluhuje vždy nějakou konceptuální moc.
Stanislav Slabeycius momentálně dokončuje článek na téma dějin v Uhersku pro roce 1526, kde ukazuje, že šlo nikoliv o REkatolizaci, ale o první a poslední katolizaci. Na tohle téma by šlo popsat mnoho normostran, ale nemám na to zrovna prostor.

Re: Re: Re: Re: Upřesnění

Pe-tri | 30.11.2016

Jistě, že je králičí nora hodně hluboká víme, jen sestupovat je potřeba obezřele, abychom nezabloudili na úmyslně chybně ukazujících ukazatelích. Právě proto by nám měla pomáhat ta gnozeologická metodologie ...
P.

Extrémně přínosné

Věžák | 30.11.2016

Spousta nových informací se souvislostmi. Dosud jsem žil v domnění, že zásadní kroky k vytvoření globální Synagogy satanovy proběhly už před formalizujícím Nicejským koncilem.Bylo to, zdá se, mnohem složitější a sionsky bezohlednější než jsem si myslel. Té hydře nelze usekávat hlavu po hlavě, ale vyrvat srdce - sebrat jí právo na největší podvod - tvořit peníze/moc z ničeho. Pak může následně zvítězit i duch a morálka, obecně přírodní rovnováha.

Pokles populace

Standa | 30.11.2016

V článku se píše, že došlo k poklesu populace ve druhé polovině 17. století.

Není to nějaká chyba?

Podle toho, co jsem si pamatobal z dějepisu i toho, co jsem si teď namátkou dohledal, ale ve 2. polovině 17. století populace spíše rostla a pokles nastal už v 1. polovině tohoto století (30. letá válka, spousty dalších válek a revolucí).
Jediný stát, kde podle toho, co jsem dohledal proběhla tahle demografická krize se zpožděním a s menší intenzitou, bylo možná Rusko. Jenže když jej sečteme s ostatními částmi Evropy, tak ve druhé polovině toho století populace roste.

Re: Pokles populace

Hox | 30.11.2016

Sám jsem narazil na protikladné údaje, včetně takového, že některé oblasti Německa přišla ve druhé polovině 17. století o 1/2 až 2/3 obyvatel, shodou okolností právě v době, kdy v Rusku probíhala občanská válka a milionové poklesy obyvatel byly i tam. Autor spekuluje, že z Německa se rekrutovalo "jateční maso" pro tažení proti pravoslavnému Rusku, na straně prozápadních novopečených figurek, dosazených Evropou na moskevský trůn. Nebudu tvrdit že to tak bylo, ale vidím to jako přípustné. Jedná se o období 1675-1700. Archivně doloženo je například vypálení stotisícového města a vyvraždění všech obyvatel pro podezření, že se tam skrývá právoplatný následník trůnu, který by mohl ohrozit latinské zájmy (po nikoniánském rozkolu byl protlačen prozápadní car, který se obklopil jezuity a prosazoval evropské zájmy). Petr I. byl s největší pravděpodobní syn Fridricha, pruského kurfiřta. Z archivních dokumentů plyne, že tehdejší boj v Rusku, který byl v Evropě vnímán jako náboženská/svatá válka, svou intenzitou a rozsahem překonával napoleonské války.

Re: Re: Pokles populace

Standa | 30.11.2016

Které konkrétní oblasti Německa to měly být?

Ve zdrojích, které jsem propátral, byl tenhle pokles uváděn pro období první poloviny 17. století, jako následek 30. leté války a s ní souběžných epidemií a hladomorů. V Německu pokles populace přibližně na polovinu.

V Rusku ale i Anglii jsem našel mnohem mírnější pokles až ve 2. polovině 17. století (pokles o jednotky procent za půlstoletí) populace v době, kterou udáváte. Ve stejné době ale populace Německa a Rakouska prudce rostly (desítky procent za půlstoletí).

Re: Re: Re: Pokles populace

Hox | 30.11.2016

Jednalo se tuším o Prusko. Jinak na oficiální demografické statistiky Ruska 17. st. nemá smysl brát moc ohled, oficiální historie nemá problém zamlčet vyvraždění Kazaně, toto jsou oproti tomu střípky.

Re: Pokles populace

Hox | 30.11.2016

Zastávám pohled, že Romanovci (noví římané, Roma Noves) byli evropská agrese proti Rusku, na trůn se dostali s pomocí evrospkých armád a žoldáků. Avšak až v kolem po roce 1675, Alexej Michailovič byl ještě "svůj", dodržoval staré zvyky, horlivý stoupenec pravoslaví. Teprve s Petrem přichází obrat o 180st., západní manýry, katolicismus+jezuité u dvora, stříhání brad, přestává se mluvit rusky, ve vyšších patrech moci a armády jsou prakticky jen cizinci, němci, francouzi, angličané. Takový stav věcí se obvykle označuje jedním slovem: okupace. Například po v roce 1939 začali najednou také úředníci a vláda u nás mluvit německy. Stejně tak tehdy, celý kádrový korpus vlády a armády najednou přestal mluvit rusky.
Podle mých informací se tak nejspíš Romanovci do Moskvy dostali až v roce 1812, celé 18. století probíhala válka mezi pravoslavným Ruskem a novým Ruskem, jménem Ruská říše. Dochovaly se dokumenty ilustrující že tehdy byli carové dva, jeden v Petrohradu, druhý v Tomsku - jeden původní, druhý okupant. Později nové síly zvítězili a historie byla upravena. Vtip je v tom, že drtivá většina Evropy nejspíš vůbec nevěděla o tom, že kromě toho Ruska, se kterým sousedí a kde jsou Romanovci, existuje ještě původní pravoslavné Rusko (ať už se jmenovalo jakkoliv, v evropských mapách je značeno Tartarie), proti kterému se vede válka a které se stále zmenšuje.
Rok 1917 pak kromě všeho dalšího znamenal zpětné "vyflusnutí" cizorodých západních elementů z Ruska.

Re: Re: Pokles populace

Cico Ciciak | 30.11.2016

"Rok 1917 pak kromě všeho dalšího znamenal zpětné "vyflusnutí" cizorodých západních elementů z Ruska."

Preto katolíci dodnes tak silno kvičia, že boľševici/trockisti zlikvidovali (pseudo)kresťanskú "elitu" (ich zástupcov) v Rusku a chudáka cára.

Re: Re: Pokles populace

marvo | 01.12.2016

Rozhodne zaujímavý pohľad. Myslím, že by stálo za to ho ešte niekedy v budúcnu viac rozvinúť...

Originál

Putinovec | 30.11.2016

Ted už jen zbývá,aby některý starodávný rod Volchvů dal původní slovanskou knihu k dispozici celému národu.Věřím tomu,že tyto relikvie jsou stále dobře střeženy.

Re: Originál

Putinovec | 30.11.2016

To bude křiku,až se to stane.

Re: Originál

Hox | 30.11.2016

Způsobilo by to chaos, to nikdo nechce, reálně je to tak, že zveřejnění nějakých informací tohoto typu v davově-"elitární" společnosti nic v principu nevyřeší, jen je tu potenciál zhoršení situace a prohloubení kolektivní schizofrenie, vznik sekt atd. Pořadí musí být opačné - nejprve si lidstvo musí vyřešit problémy, potom je možné bezpečně zveřejňovat podobné informace, kdy už to nebude tít "do živého" a bude se to přijímat klidně, rozvážně. Je slušná šance, že se toho dožijeme.

Re: Re: Originál

Cico Ciciak | 30.11.2016

Drvivá väčšina ľudí na Zemi nechce poznať skutočnú pravdu a preto nepomôže, ani keď im ju otrieskaš celú o hlavu. :) Ale možno je to aj poistka voči kadejakým šarlatánom s "pravdou".

Re: Re: Originál

Putinovec | 30.11.2016

Takže ještě vylezou takové informace,až budeme čučet.

Stále nie je jasné

JaroX | 30.11.2016

Stále nie je jasné, prečo HNR dopustil náhradu mierovej, harmonickej viery satanizmom, vrátane vyvraždenia 1/3 obyvateľov Európy, vypálenia chrámov, a zničenie kníh + monumentov atď. HNR predsa z množiny možných riešení, podporí to naj-optimálnejšie predkladané riešenie. Silne pochybujem, že by súčasný katolicizmus bol z pohľadu HNR lepším riešením než viera, ktorá mu na územiach obývaných Slovanmi predchádzala.

Pjakin už pár krát za posledné dva roky spomenul niečo, že dnes sa už nerobí masové vyvražďovanie obyvateľstva, ako tomu bolo v 15.-17. str. Zaujímalo by ma, o akých dôvodoch vie... Možno, že GP obdržal od HNR odplatu v podobe "opičej labky", alebo niečo na ten spôsob. Lebo na prvý pohľad, mu táto operácia (nahradenie pôvodného kresťanstva žido-katolicizmom) vyšla dokonale.

Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

Tvoj príspevok značí o absolútnom nepochopení článku (tiež o nešťastne, nejednoznačne zvolenom pojme "pôvodné kresťanstvo" v ňom). Samozrejme sa nejednalo o žiadne pôvodné skutočne Ľudské kresťanstvo v zmysle pôvodnej filozofie života (učenia) v rámcoch vlastného svedomia, Issu, ale zjednodušene o staršiu formu historicky už z(de)formovaného kresťanstva (pôvodného učenia Issu) s Bibliou bez Starého Zákona.
A ako celkovo pravdepodobne vznikli texty Starého (Tóra a Tanach) a Nového Zákona (jednotlivé evanjeliá apoštolov) sa tu už myslím niekoľko krát rozoberalo.
Stručne, reálny Issá ako historická osobnosť a (ne)obyčajný Človek, pochopiteľne nikdy nič nenapísal (ako ani Mohamed) a jeho niektoré slová sú viac-menej zámerne kaleidoskopicky roztrúsené po celom Novom Zákone.

A čo sa týka povedzme výhry tzv. žido-(pseudo)kresťanstva nad tým pôvodnejším (pseudo)kresťanstvom, tak si myslím, že objektívne zákony Vesmíru fungujú tak, že sa necháva voľný priebeh, aby sa neustále vybíjali objektívne zlá (odklony od miery / Zámeru Boha-Tvorcu) medzi sebou.
A koniec-koncov reformácia v Európe viedla k postupnej strate svetskej moci pre (RKC) cirkev a rovnako k čiastočnej strate vplyvu náboženstva na formovanie spoločnosti vo svete, pričom platí, že ateizmus je objektívne lepší sveto-názor než viera "VO" falošný obraz reálne existujúceho Boha-Tvorcu.
Reformácia vyústila až do reštartu biblického projektu vytvorením slobodomuráskych USA ako hlavného centra liberálnej demoKracie (pseudo-občianskej spoločnosti ovládanej 3. sektorom) a kapitalizmu, ktoré momentálne nemajú vo svete alternatívu, preto zatiaľ biblická civilizácia na Zemi objektívne dominuje. Vďaka týmto skutočnostiam sme sa ocitli v technokraticko-informačnej kultúre (katalyzátorom bol/je úrok), v ktorej sa tajné informácie môžu postupne dostávať na svetlo-sveta.

Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

Tu je napr. citácia z knihy Posledný Gambit, hoci s tým nie úplne súhlasím:

"Všemohoucí může podporovat vykořenění zla jen jedním způsobem: nepřekážet jedněm nespravedlivým likvidovat jiné nespravedlivé, aby ti nepřekáželi a udělali místo spravedlivým."

Re: Stále nie je jasné

Hox | 30.11.2016

Áno, kde udělali kolegové chybu, toť otázka. Nikde není řečeno, že předtím bylo vše v pořádku, nemohlo být, jinak by nedošlo k tomu k čemu došlo. Jedna z pravděpodobných variant je, že konceptuální moc civilizace, která později zažila katastrofu, odmítla globální zodpovědnost... nechali si ujet vlak. A VesMír stagnaci netrpí...

Re: Re: Stále nie je jasné

JaroX | 30.11.2016

Áno - ja si tiež myslím, že to bude týmto - proste Slovania s ich harmonickým spôsobom života a vierou nemali záujem o rozpínanie, rozširovanie... a globalizácia je jav objektívny. Takže asi si museli v istú chvíľu vybrať - buď "dajú do poriadku" suseda satanistu, alebo ho nechajú tak. Nechali ho tak a boli zničení (z veľkej časti, nie úplne). Asi sa od ľudstva očakáva, že sa zjednotí. Ak sa zjednotí tak, že sa to HNR nebude páčiť, príde "potopa" a reštart.

V súvislosti s týmto mi prišiel na um ten čeľjabinský meteorit - tu na stránkach som čítal názor, že išlo o upozornenie od HNR, že Rusi (Slovania) majú prestať spať a začať pracovať...

Re: Re: Re: Stále nie je jasné

JaroX | 30.11.2016

Ďalšia vec - ak platia karmické zákony, tak milióny takto povraždených Slovanov v Európe sa neskôr znovu-narodili už na vyššej úrovni (lebo neviedli dobyvačné vojny a nepáchali zločiny). Toto by mohla byť tá "opičia labka" pre GP z dlhodobejšieho hľadiska.

Re: Re: Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

Opičia labka môže byť napr. aj v tom, že po zavedení otvorenej úžerníckej doktríny do západnej spoločnosti a vlastne do celého sveta sa mu to vymklo z rúk po priemyselnej revolúcii a pri rozbujnení kapitalizmu, čo malo za následok vznik brutálnej technosférno-informačnej kultúry na západe a Zemi povzbudzovanej vplyvom úrokových mier, tým vynájdenie výpočtovej techniky a internetu, vďaka ktorému sa dnes začala podmývať informačná pyramída a monopol na globálnu moc GP.

Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

Ďalší variant je, že "elity" postupne zdegenerovali aj na východe (u Slovanov, Starej Rusi), t.j. boli zdegenerované už vtedy, keď k nim začalo prenikať pseudo-kresťanstvo zo západu a celkovo spoločnosť bola už zacyklená pre zmenu v duchovnom bio-robotizme.

Re: Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

... naše "elity"/žreci začali zakrývať konceptuálnu moc / plnú funkciu riadenia pred zvyškom spoločnosti a samozrejme nesformulovali funkčnú globalizačnú doktrínu, alternatívnu k biblickej a tak v konečnom dôsledku prehrali boj so pseudo-kresťanstvom (historicky sformovaným kresťanstvom).

Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace/ - Funkčný link na celú knihu

http://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace-dokonceni/ - Diskusia

Re: Re: Re: Re: Stále nie je jasné

JaroX | 30.11.2016

Zakrývanie konceptuálnej moci slovanskými žrecami v boji proti nositeľom biblickej koncepcie nemôže byť chápané ako konkurenčná nevýhoda, lebo žreci biblickej koncepcie ju zakrývali tiež. Takže ako rozdielový faktor zostáva iba snaha o zjednotenie ľudstva pod jednou koncepciou, čo ponúkol iba GP (názor s ktorým som sa tiež stretol, že biblisti vyhrali, lebo ich spoločnosť bola viacej davo-elitárska a bezohľadnejšia, nepovažujem za správny).

Re: Re: Re: Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

Ja netvrdím, že boli v nevýhode, ale že nebolo všetko eňo-ňuňo (zdravé) ani medzi tými "starými dobrými" Slovanmi, jak niektorí často s nostalgiou radi spomínajú.

Re: Re: Re: Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 30.11.2016

Tiež záviselo aj na tom, že aké množstvo informácii a akej kvality v minulosti púšťali medzi "elitu" a dav/tlupu znachari na západe (v biblickej) a vo východnej (védskej, staro-slovanskej) civilizácii/kultúre. Ak si pozeral nejaké diely s M. Veličkom, tak on vysvetľoval, že na západe (v buržoázne-liberálnej kultúre) to aj dnes funguje trochu lepšie/efektívnejšie, keď existujú tzv. sociálne lifty a aj obyčajný človek (zo strednej vrstvy) sa môže, ak je šikovný a schopný, vyšvihnúť hore medzi "elitu" (možno to platí aj u GP/konceptuálov) a tým ju ako-tak obohacovať a udržovať v kondícii, aby až tak rýchlo a výrazne nedegenerovala a v Rusku to fungovalo odjakživa skôr naopak (okrem boľševickej etapy), a to tak, že u chudobného človeka bolo prakticky nemožné dostať sa z jedného stavu (kasty) do vyššej, teda moc sa medzi "elitou" predávala po dedičnej línii (na takomto princípe).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stále nie je jasné

JaroX | 01.12.2016

To je zaujímavá myšlienka (degradácia, degenerácia slovanského znacharstva ako dôsledok bariér vstupu "novej krvy", pričom tvorcovia biblickej koncepcie... nemajú vôbec ľudský pôvod a preto s týmto starosti nemajú?). A áno, pamätám, že Veličko o tomto hovoril.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stále nie je jasné

Cico Ciciak | 01.12.2016

Ja som predložil myšlienku, že západní kurátori asi púšťali medzi dav a riadiace kádre informácie iného druhu a možno o čosi vo väčšom množstve, kdežto tí východní/védickí naopak menej, hlavne duchovne a zombí praktiky a takmer všetko podstatné si nechávali pre seba (kádrový korpus bol užší a všeobecná vzdelanosť medzi plebsom takisto).
Niečo podobné sa dialo aj za cárov (viď tzv. výnos o kuchárkiných deťoch) v Ruskom impériu a preto vo a po VOSR mali prevahu na riadiacich postoch judaisti.

Inak, prečítaj si túto analytiku nižšie, kde sa o prehistorických Slovanoch/Rusoch niečo píše, miesto trepania a konšpirovania.
Skrátka, keby boli naši predkovia takí super, tak by asi nedostali na budku.
(Naopak Židia sa neboja uchopiť moc do svojich rúk, kdežto gojím radšej lopotí pre žida a konzumuje to, čo mu žid odporučí.)

Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace
------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace/ - Funkčný link na celú knihu

http://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace-dokonceni/ - Diskusia

.

Cico Ciciak | 30.11.2016

Vďaka za fajný článok Hox. Ešte dodám:

Prečo Boh-Tvorca dopustil, aby bolo (podľa kresťanov) Jeho Písmo (ne)Sväté takto skomolené? Odpoviem: Lebo s tým Písmom nemal absolútne nič spoločné (keďže ani náhodou nemôže vedieť písať, lebo to nie je žiaden strýček na obláčku :) - ani Issá nikdy nič nenapísal, Mohamed detto, písali iní, buď ako sami subjektívne, často mylne filozofiu života prorokov chápali, alebo účelovo komolili v prospech vyšších svetských úrovní riadenia sveta) a len nechal voľný priebeh tomu, aby sa jedni "farizejci"/pokrytci a hlupáci vybíjali s druhými a tak je tomu až dodnes. Čiže pre mňa nič prekvapivé. Ja beriem hocijaké (ne)"Sväté" Písmo IBA ako potenciálnu inšpiráciu pre svoj život, nie ako univerzálnu dogmu pre všetkých ľudí (tým vôbec netvrdím, že niektoré veci nemôžu byť univerzálne pre všetkých, ak sa ich funkčnosť a blízkosť k objektívnej pravde potvrdí v praxi). Tiež platí poučka, že je lepšie byť ateistom, než ovcou, ktorá verí vo falošný obraz reálneho Boha-Tvorcu.

Re: .

Hox | 30.11.2016

hej, poznámky k věci.

aneb:
"- Soudruhu Staline, se spisovateli se vůbec nedá pracovat, furt chlastají a nechce se jim vůbec pracovat!"
"- Jiné spisovatele nemám..."

"- Bože, jak můžeš dopustit tolik zla na Zemi?"
"- jiné lidi nemám..."

vidim

miso | 29.11.2016

vidim ze odpisovanie zidokrestanstva a preskupenie oveciek na pravoslavie nabera na obratkach :)

Re: vidim

Hox | 29.11.2016

Co chápeš pod pravoslavím?

Re: Re: vidim

Přemek | 29.11.2016

"Autentický" slovanský monotheismus?

Re: Re: vidim

Cico Ciciak | 30.11.2016

Dovolím si vám do toho vôjsť. Podľa môjho chápania bolo pôvodné pravoslávie akýmsi mixom staršieho náboženstva Starej Rusi a pôvodného/pôvodnejšieho kresťanstva.

Re: Re: Re: vidim

CastroRuiz | 30.11.2016

Treba si viac všímať fenomén Starovercov v Rusku.
Títo odmietli a odmietajú RPC od čias "zakomponovania" židovského tzv. Starého zákona do pravoslávia.
Práve u nich, v ich viere, ako aj praktickom živote sa zachovalo niečo z pôvodnej neinfiltroanej viery.
Je zaujímavý fakt, ze rodina Putina ( jeho otec ) pochádza zo starovereckej dediny.

Re: vidim

Cico Ciciak | 30.11.2016

Podľa mňa prechod od katolicizmu k pravosláviu je ako prechod z blata do kaluže. :)

Re: Re: vidim

Cico Ciciak | 30.11.2016

Myslím pri súčasnom stave a forme RPC / pravoslávia.

Re: Re: Re: vidim

CastroRuiz | 30.11.2016

Súhlas, ale RPC je ešte schopná sa vrátiť ku svojim koreňom ( možno ), k tej pôvodnej starej viere.

Re: Re: Re: Re: vidim

Cico Ciciak | 30.11.2016

Na tom nezáleží, ak sa minimálne nevráti k zdravému rozumu (čistej mysli) a neosvojí si metodologickú (ne-dogmatickú) kultúru. KSB a DVTR je voľne dostupná, môžu začať napr. tam, v podstate sa netreba nikde vracať (k starým "dobrým" časom a tak).
Dobre ĽSNS-áci píšu vo svojom časopise: "Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí!" (kiež by si to naozaj zobrali k srdcu).

najvýznamnejšia biblia Francúzska je

Jana | 29.11.2016

z Veľkej Moravy. Práve na našu bibliu celé stáročia francúzski králi pri korunovácii skladali prísahu....

Re: najvýznamnejšia biblia Francúzska je

Hox | 29.11.2016

Znám... další střípek do mozaiky.

zajímavé

jenda | 29.11.2016

Zrovna tady čtu o bibli a knihtisku, když si manželka zapnula v TV cestomanii z Frankfurtu nad Mohanem a knižním veletrhem. Zrovna tam ukazovali tisknutí janova evangelia na starém knihtisku. Že by synchronicita?

Re: zajímavé

Hox | 29.11.2016

Náhody se nedějí :)

Re: zajímavé

Hox | 29.11.2016

Přesněji, náhody se dějí, ale reálně neexistují.

Re: Re: zajímavé

Přemek | 29.11.2016

Že by sadař věděl o každém stromku ke šlechtění? V tom planetárním velesadu?

Re: Re: zajímavé

Zdeněk | 30.11.2016

To, co jsi napsal Hoxi,je pokračujícím pramenem osvícení-eliminace dějinných lží spáchaných na Slovanech. Jak si napsal: Při čtení dokumentu té doby člověku vstávají vlasy hrůzou,jednalo se o teror,proti němuž byl Hitler slabý odvar. Aby se tyto hrůzy neopakovaly, je zapotřebí právě takových analýz. Společnost je třeba informovat a vést správným směrem, za pravdou- v předstihu.

Historická špína musí být smyta. Na příklad v květnu 2008 se konal v Petrohradě první mezinárodní kongres o počátcích slovanských písemných projevech a kultuře. Zúčastnili se jej osobnosti z 20 univerzit a 9 výzkumných ústavů.

Dobu vzniku slovanské písemnosti nelze doposud přesně vymezit
,ale účastníci konference přijali jako orientační zápisy,které se zachovaly v archeologickém nalezišti Lepenský vir, jehož počátky sahají do doby osmi tisíc let př.n.l. Další, již pokročilejší etapu představuje vinčanská kultura z druhé poloviny 6.tisíciletí př.n.l.

Slovany nenaučili číst a psát Cyril a Metoděj,ale právě naopak. Číst a psát jsme uměli tisíce let před nimi a navíc jsme tomu učili ostatní svět.

Re: kongres

ян | 30.11.2016

Zdravím, prosím vás o sdílení linku na onen kongres v Petrohradě. děkuji a všem přeji to nejlepší

Re: Re: kongres

ян | 30.11.2016

https://traditio.wiki/Первый_международный_конгресс_«Докирилловская_славянская_письменность_и_дохристианская_славянская_культура»

Re: Re: kongres

Zdeněk | 30.11.2016

Ruské linky jsem si nestáhl. Stejné informace přinesl webzin osel.cz ze dne 5.4.2010.

Re: Re: Re: kongres

Dušan | 30.11.2016

Tak som to tam nenašiel na oslu.

Re: Re: Re: kongres

Zdeněk | 30.11.2016

Bohužel, původní odkaz na serveru "www.osel.cz" (ze dne 5.4.2010) byl stažen, resp. jej nemohu dohledat. Téměř identický text (vč. zdrojových odkazů - na konci), je nyní dostupný na linku http://milos.kavicky.txt.cz/clanky/75296/netusene-objevy-o-slovanech
Předpokládám, že na toto téma bude v budoucnu probíhat mohutná diskuse na vědecké úrovni, neboť anglosaský svět se nevzdá přesvědčení o své vyvolenosti.

Přidat nový příspěvek