Měděný jezdec, to vám není měděný had... (8)

Měděný jezdec, to vám není měděný had... (8)

15.4.2015

předchozí část

 

...

Díky osobitostem, vlastních Vesmíru, lidé, projevujíce výmysly (svévoli) různého druhu, narušující harmonii ve Vesmíru, v podstatě se ocitají v oblasti „magie“, i když se za „mágy“ nepovažují a neovládají specifické postupy těch či oněch tradičních nebo netradičních škol magie. Úměrně tomu, jakákoliv volně přístupná umělecká tvorba je egregoriální magie větší či menší efektivnosti; umělecká tvorba skrývaná před ostatními je více či méně efektivní používání metody podřízení objektu modelujícímu analogu, avšak neurčité ve smyslu adresáta magického vlivu.

Budeme-li rozebírat možnosti řízení proudu událostí v životě společnosti za pomoci některého egregoru, potom je nezbytná systematická stabilní fixace psychiky množství lidí na egregor, ve kterém se udržuje a modifikuje informace, charakteristická pro tu či onu koncepci řízení společnosti. V minulosti, fixátory psychiky lidí na egregory byly náboženské kulty, ve kterých lež hojných tematicky orientovaných překrucování skutečných Zjevení potlačovala vzájemné vztahy lidí a Boha.

 

 

Odbočení č. 3

 

Ve své přirozenosti, tj. Božím Předurčením, je člověk nadán individuální pěticí samostatných smyslových orgánů, pěticí příjímacích receptorů, s jejichž pomocí jakoby snímá „informační kopie“ z jeho okolního a celostního vnějšího světa a formuje v individuálním vnitřním světě subjektivní obrazy objektivních jevů vnějšího světa. Na konci XX. století je na světě přibližně 6 mld. lidí, ale nejsou dva lidé, kteří by měli stejné otisky prstů. Na tom stojí současná daktyloskopie; však v tom je i projev individuálnosti hmatového smyslu. Na světě také nenajdete dva lidi z vnějšího pohledu s úplně stejnými ušními boltci, nosy, očima; v tom projevu (čistě vnějším) jsou individuálnosti (jedinečnosti) smyslů sluchu, čichu, zraku každého člověka z celého množství obyvatel naší planety. Stejně tak je to s chutí. Vnitřní projev jedinečnosti těchto smyslů je v prahu citlivosti.

Subjektivní obrazy věcí a jevů objektivního vnějšího světa, zformovaných v důsledku vzájemné interakce individuálních příjmacích receptorů (pěti smyslových orgánů) a individuální psychické činnosti, a to je to, co nazýváme „informací“ v pojmu: „Vesmír je proces trojjedinnosti hmoty, informace a míry.“ Zvlášností tohoto druhu „informace“ - subjektivní kategorie - je to, že existuje jakoby odděleně od hmoty, míry a informace objektivních kategorií (které existují vždy nerozdílně) jen na úrovni podvědomí; na úroveň vědomí přechází (je-li možné to takto vyjádřit) po nalezení jejího kódu = míry slova. Stává se to ve snu, když je vědomí zablokované, ale podvědomí se aktivizuje a provádí intenzivní zpracování objektivních informací z vnějšího světa, patřící k této době. Sny „vidí“ a „slyší“ vnitřním zrakem a sluchem prakticky všichni (dokonce i ti, kdo to odmítají), ale převyprávět z „uviděného“ a „uslyšeného“ mnoho nemohou: jen ty obrazy, které disponují lexikální mírou. Tak nevědomé, mimolexikální obrazy získávají míru, tj. slovo a člověk může sobě a svému okolí převyprávět svůj sen.

A svoboda člověka, žijícího v individuálním a celostním světě, to je svoboda formování individuálních mimolexikálních (neuvědomělých) obrazů věcí a jevů na úrovni podvědomí. Jakmile člověk začne převádět nevědomé obrazy do vědomých, jeho svoboda u toho končí, protože se se zde střetává se svobodou jiného jedince, disponujícího stejnými právy na straně svobody kódování svých individuálních obrazů ve vztahu těch samých věcí a jevů. V reálném, vnějším lidském světě, hmota, informace a míra jsou nerozdělitelné a existují jako trojjediný proces.

V tomto není nic nového: toto všechno bylo na Rusi známo již dávno, avšak popisovalo se to trochu jinou terminologií v národních pohádkách, příslovích, pořekadlech. Proto v ruštině vůle a svoboda jsou vědomím příjmány jako synonyma, i když tak docela to není: vůle je kategorie podvědomí; svoboda je kategorií vědomí. Pochopit rozdíl mezi „svobodou“ a “vůlí“ je možné jen přes živou ruskou řeč, odrážející se v národních příslovích a pořekadlech. „Volnému vůle, spasenému ráj“, tj. dostat se do ráje, nelze slepě následova své vášně, v opačném případě získáš je volné-mimolexikální subjektivní obrazy objektivních jevů. Proto svobodný je jen ten, kdo nejedná jen podle rozmarů a vrtochů, ale kdo je schopen intelektem ovládat svou vlastní psychiku. A na to je i ruské přísloví: „Rozumem nehřeší, ale vůlí“. Po čemž se stává pochopitelným proč „Svoboda, to je uvědomělá nutnost“, protože „Každému jeho vůle“. Ale to znamená, že „Jeho je vůle, jeho je i osud“, tj. každý má volnost (právo) mít své mimolexikální obrazy o individuálním a celostném světě, který ho obklopuje a bezmyšlenkovitě je v životě následovat, ale přitom si nestěžovat na svůj osud. Slovo „bezmyšlenkovitě“ je označeno z toho důvodu, že kódování mimolexikálních obrazů podvědomí slovem nutně vede k chápání svobody na úrovni poznání, jako vědomé nutnosti srovnávat své lexikální obrazy s lexikálními obrazy druhých lidí. Pokud člověk tomuto procesu neporozumí, dostává se do patové situace, kdy „Rozum chce, ale vůle nebere“. To znamená, že vedomí mechanicky přijímá slova, ale v podvědomí nevznikají jim odpovídající obrazy a proto se vědomá činnost blokuje. Nakonec, o rozdílu podvědomí člověka a zvířete: „Člověk má vůli, zvíře pobuzení“. Všechna rčení jsou uvedena ve slovníku V.I. Dála. Pobuzení, dle tohoto slovníku, je dar vrozený všem živočichům, vykonávat všechny potřeby podvědomě. V pobuzení živočichů jsou sloučeny do jednoho rozum a vůle, nebo myšlenka a srdce, v člověku rozdělené. Ohař hledá divokou zvěř pobuzením, tj. podřizuje se programu umístěnému v jeho psychice.

„Pobuzení“ zvířat je výsledek modelování Objektivní reality v psychice zvířete, za prvé, na úrovni genetické podmíněnosti psychických možností druhu, za druhé, výchovného vlivu, který na něj má okolí zvláště jeho a jiných druhů bez jejich pochopení. I živočichové odrážejí ve své psychice Objektivní realitu druhem obrazů s člověku neznámými vnělexikálními kódy. Ale hovořit o „pojmech“ ve vztahu k živočichům je možné jen na úrovni jejich schopností k lexikálním formám kódování jejich subjektivních obrazů. Běda! Pes má na celou různorodost těchto obrazů jeden kód (při různém emocionálním zabarvení): Haf! Kráva: Bů! Kočka: Mňau! atd.

Tak jsme probrali první polovinu spirálovitého procesu poznání. Každý člověk v procesu celého svého života patří paralelně do mnoha vzájemě se prolínajících sociálních skupin, lišících se jedna od druhé okruhem zájmů: rodinných, profesionálních, stranických, náboženských, nacionálních, mafiánských, atd. A pokud v takové základní skupině-rodině každé pronesené slovo nebo výrok, obvykle, vyvolává u členů rodiny společné obrazy ve vztahu k určitým jevům vnitřního a vnějšího lidského světa, pak při vcházení v každou další sociální skupinu mohou ta samá slova vyvolávat zcela jiné obrazy ve vztahu k přesně těmtýž věcem a jevům okolního světa. To se odráží v ruském pořekadle: „Ne každé slovo je každým pochopeno“. A v tom je také ukázka lidské svobody, ale ne té deklarativní, o které tak ráda spekuluje naše nezodpovědně žvanící „liberální“ (v překladu z AJ – svobodná) inteligence, ale skutečné, předurčené Shora. Slovo, slovní vyjádření, stávající se jednotným kódem pro množství individuálních obrazů ve vztahu k určitým věcem a jevům okolního světa ve, svým složením, dostatečně široké sociální skupině, se pro ni stává obecným pojmem. Ve výkladovém slovníku ruského jazyka V.I. Dála je výrok: „Louka, břeh, les tento se rozumí, potápí se, zalévá se každoročně“. Jinými slovy, pokud se množství individuálních obrazů zalévá/plní, zažehává se nějakým novým společným kódem=mírou=slovem, potom v masovém vědomí probíhá společný proces odumírání starého pojmu ve vztahu k jednomu a témuž všem společnému jevu vnějšího světa a přivádění na svět nového.

A teprve po ukončení celého závitu spirálního procesu poznání nové slovo nebo slovní vyjádření jakoby ožívá, tj. stává se všeobecně užívaným, ale předevší, se také uchovává ve slovnících a textech, a pokud se nepoužívá, jakoby odumírá. A čím širší je ve svém složení skupina lidí, čím širší okruh zájmů představuje, tím závažněji a významěji v lidské činnosti vzniká všeobecně příjmané slovo-pojem. A tehdy nastane to, co básnickou formou vyjádřil básník N. Gumilev: „Slovem zastavují Slunce, slovem boří města“.

Pochopitelně, slovem nejen boří, ale i budují. Vše závisí na tom, obrazy jakých jevů, zda tvůrčích nebo destrukčních, vyvolává v podvědomí člověka konkrétní slovo nebo slovní vyjádření. Takto, druhá polovina spirály zobrazení-poznání vypadá následovně: slovo, stávaje se společným kódem pro množství individuálních obrazů, získává status pojmu ve vztahu k jistým objektivním jevům v konkrétní historické době rozvoje společnosti. Na základě toho, že vesmír je celostný a představuje proces trojjedinnosti hmoty, informace a míry, pak při existenci dvou složek: míry-slova a informace-obrazu, třetí - materializující se jev - se bezpodmínečně realizuje. Tak člověk, na rozdíl od živočicha, roztrhl infernální (zamknutý) kruh prostého zobrazení, převrátiv ho do spirály zobrazování – poznání. Tak člověk, část jediného a celostního světa, uskutečňuje Bohem mu danou možnost poznávat a řídit transformovat okolní svět věcí a jevů, což není dostupné zvířeti.

Při tom je důležité pochopit roli řízení. „Vůle“ a „svoboda“, jako kategorie nevědomí a vědomí, ukazující na možnosti člověku dané Shora konat buď v režimu „autopilota“ (na základě programů, uložených v podvědomí přes genetický kód, ale také prostřednictvím invaze do psychiky mimo vědomí nebo během procesu vzniknuvší vědomé sebevýchovy1), nebo v režimu přímé „pilotáže“, tj. při dohodnuté interakci vědomí a podvědomí s ohledem na situaci, vznikající ve vnitřním a vnějším světě člověka. Avšak, před změnou vztahu frekvencí biologického a sociálního času 2„pilot“ nebyl ve stavu stabilně kontrolovat program „autopilota“, tj. spojení mezi individuálními a obzvláště kolektivním nevědomím a vědomím ve své většině existovaly přímé, ale opačné (kontrola podvědomí ze strany vědomí) většinou nebyly a proto dav lehce podléhal vášním, což dovolovalo jeho řízení obejitím vědomí přes podvědomí.

Židovský dav, jehož obraz je skryt pod jménem Jevgenij, není v tomto smyslu výjimkou3.

* * *

 

-pokračování-

 

 

1 Zaseješ čin, sklidíš dovednost; zaseješ dovednost, sklidíš charakter; zaseješ charakter, sklidíš osud.

 

2 Změna vzájemného vztahu etalonových frekvencí biologického i sociálního času:

Pokud z počátku expanze biblické civilizace přes technologicky neměnný svět prošlo mnoho generací, pak v naší době naopak na život jedné generace připadá několik několik technologických výměn, technických řešení, teoretických znalostí a praktických návyků, nezbytných pro udržení dosaženého a následného růstu sociálního statusu člověka.

Dále to bude objasněno podrobněji.

 

3 Prakticky současně s „Měděným jezdcem“ (1833-1834) téma šílenství davu, zvláštním způsobem vycvičeným v poušti, zasáhl jiný veliký ruský básník, Puškinův současník Fjodor Ivanovič Ťutčev. To jen potvrzuje objektivnost jevu, posuzovaného v rámci daného výzkumu.

ŠÍLENSTVÍ

Tam, kde s ohořelou zemí

splynula, jak dým nebeská klenba,

tam v veselé bezstarostnosti

Žije bezmocné šílenství.

 

Pod rozpálenými paprsky,

zarývajících se do hořícípísku,

skelnýma očima

Něco hledá v oblacích.

 

Tu najednou povstane a, citlivým uchem

přitisknuv se k rozpraskané zemi,

něčemu naslouchá lačným sluchem

S tajemným uspokojením na tváři.

A představuje si, že slyší vřící proud,

že slyší tok podzemních vod,

a jejich kolébavou píseň,

A jejich bouřlivý ze země výtrysk.

 

 

Diskusní téma: Měděný jezdec, to vám není měděný had... (8)

vola

paulo | 16.04.2015

Celkom nerozumiem, v niektorej z prac VP bolo uvedene, ze vola ide vzdy z vedomia, tu je uvedene ze z podvedomia, viete to niekto objasnit?

Re: vola

vaclav | 16.04.2015

Podvědomí je KÓD MATRIXU v kterém si "JEN MYSLÍTE ŽE ŽIJETE" kdežto VĚDOMÍ tedy INTELIGENCE se vždy musí řídit LAW'S OF ATRACTION (zákonem přitažlivosti) tedy pokud jednáte v KÓDU VĚDOMÉM vždy NESETE ODPOVĚDNOST ZA KONANÉ VĚDOMĚ což NENÍ TO SAMÉ jako když konáte tzv. NEUVĚDOMĚLE A PROSTĚ SE VÁM JEN NĚCO POVEDE či VYDAŘÍ!!! Z toho lze dovoditi že když se Vám něco tzv. POVEDE je to projev OSOBNÍHO ÚSPĚCHU tedy ŠTĚSTÍ

Re: vola

Vašek | 16.04.2015

Pro PAULU, netuším proč to Hox55 nepřidal celé nicméně celé to pro Vás bude přidáno na "VšeSiNosímVeSvýHlavě" na FB což je můj osobní blog. Hezký den. V.

Re: vola

Pe-tri | 21.04.2015

Pojem vůle je vhodné chápat ve smyslu vědomě individuální, tedy subjektivně formované chtění (něčeho). A toto vědomé chtění je procesem lidské psychiky, který produkuje konkrétní názor na věc respektive obraz chtěného z množiny všech (doposud nikým nechtěných a tudíž ještě nepojmenovaných množností) množných obrazů. A touto individuálně vědomou volbou (chtěním) jedné konkrétní možnosti z množiny všech možných, je aktem limitujícím svobodu podvědomí ohledně všech dostupných alternativ. Volba, výběr znamená: toto konkrétní jedno (něco) - ano, všechna ostatní (potenciální ano) - ne. A tím se chtějící jedinec limituje. Nechce-li sám sebe ve své svobodě limitovat (a nést za svoje volby důsledky), musí odmítnout tuto vydělující volbu, výběr, čímž nedává ničemu přednost, nezavdává příčiny čímž zůstává nedostupný pro důsledky. Zůstává svoboden. Proto je svoboda poznaná nutnost - volit nevolbu, nechtít jedno konkrétno, ale místo toho svobodně zkoumat nekonečné abstraktno možností. A když jde touto cestou, přesunuje svoje vědomé volby do oblasti podvědomých nevoleb, které z něj nečiní subjekt kauzálně přivázaný ke svým volbám.
P.

Re: Re: vola

Vezsenyi Václav | 23.04.2015

Takže CHTÍT tedy uplatňovat princip UCHVÁCENÍ je to správné!!! Co třeba SI PŘÁT, MODLIT SE V DUCHU tedy SE PROSIT ZA IDEÁL!!! Také si nějak nejsem jist tím že i ten NEJMÍŇ uvědomělí by neuměl použít FANTAZII a neuměl si představit ČILI SI NECHAT INTUICÍ VTISKNOUT IDEÁLNÍ OBRAZ ZAMÝŠLENÉHO!!! Termín VŮLE je označení pro LÁSKU/TOUHU/OPRAVDOVÉ ODHODLÁNÍ NĚČEHO DOSÁHNOUT NIC VÍC!!! Ovšem k LÁSCE A VŮLI PATŘÍ I UPŘÍMNOST!!! A tak si jen málokdo přizná na co má a na co se teprve bude museti ODBORNĚ ZDOKONALIT!!! V.

Re: Re: Re: vola

Pe-tri | 24.04.2015

Já tomu rozumím tak, že se zde jedná nikoliv o řešení úkolu - jak se dostat ke správnému/ideálnímu obrazu v podmínkách poctivé, upřímné a vědomostně opodstatněné touhy, ale o řešení hlubší otázky ohledně tvůrčí povahy lidské psyché. Chápu to tedy tak, jako např. budhismus svoji tezi o závislém vznikání vědomí. I zde se říká - vzdejte se svých tužeb, jsou jedním z článků utrpení. Jsou potravou/palivem pro oheň vědomí. Jsou volbou, podílející se na vzniku (touto touhou - volbou) podmíněného vědomí (o ní). Když se však zbavíte tužeb po realizaci (materializaci jedné konkrétní instance), zůstane vám svoboda nevolby ze všech potenciálních možností, nespustí se kauzální MIM řetězec zhmotnění, na jehož konci nutně existuje vědomí, které si zhmotnělou volbu musí uvědomit, což je podstatou lidské psyché. Když se však nevolbou nemusí nic zhmotňovat (relativně zrealizovat), MIM řetězec nemusí nic vytvořit a lidská psyché zůstává činná jen na úrovni podvědomí, nebo transcendentna, chcete-li, bez toho, aby jedinec byl zatížen kauzálními (karmickými) důsledky v tomto případě neuskutečněné, materializující preferenčně orientované volby. A to je ten svobodný ráj spaseného v opaku ke zrealizované vůli, byť toužebně a opodstatněně volícího. To je ten v tomto případě nevznik, v ostatních případech, volbami závislého vznikání (nesvobodného) vědomí.
P.

Jacenuk je fakt vuuul

Maros | 15.04.2015

https://www.youtube.com/watch?list=UUVPYbobPRzz0SjinWekjUBw&v=up4NgBKGBU0

Přidat nový příspěvek