Měděný jezdec, to vám není měděný had... (13)

Měděný jezdec, to vám není měděný had... (13)

29.7.2015

předchozí část

 

...

A jen proto, že byla lidem Shora dána svobodná vůle, byla možná a reálně se uskutečnila záměna Pravdivé mise lživou misí, vymyšlenou egyptským znacharstvem.

Důležitou roli hraje v událostech sinajského „čundru“ mana. Kdo chce, nemusí věřit v její skutečnou existenci a pokládat zprávy o ní za výmysl. Ale nechť si představí, jak značně početnou sociální skupinu obírají o možnost svobodného, tj. nekontrolovaného a bezcenzurního kontaktu s jinými kulturami; vytvoří podmínky, v nichž nemá potřebu zabývat výrobou materiálních statků k zabezpečení své existence; na tomto pozadí izolace a zabezpečení vším připraveným, cílevědomí instruktoři, kteří kontrolují život této skupiny, provádějí propagandu přesně stanovených ideí; tyto podmínky jsou v čase neměnné, během kterého vymírá první generace, pamatující si z vlastní zkušenosti začátek tohoto experimentu a jemu přecházející pracovní život; a druhá generace, která pracovní zkušenost nemá, ale ještě si z části pamatuje vyprávění první generace o předchozím pracovním životě, zvládnou vychovat děti do dospělosti; a to už je třetí generace, která vyrostla v umělé kultuře kočovného koncentračního tábora, a její představitelé nevědí nic, kromě toho, co je naučili jejich instruktoři, jejichž propagandu slýchali od svého narození.

To všechno ve své sociální podstatě plně odpovídá sinajskému „čundru“ v podobě, jak je popsán v Bibli. Pokud nebeskou manu od Boha vystřídala mana pozemská ze sýpek egyptských chrámů, dodávaná do zóny „čundru“ po předem dohodnutých trasách a přidělovaná v narkóze nebo pod hypnózou; pokud je dokonce mana nebeská výmysl, pak za uplynulé tisíce let se mnoho generací judaistů, čtoucích Pentateuch, vědomě i nevědomě ztotožňovalo s účastníky událostí popsaných v Bibli. A tak byli součástí role nositelů mise, vymyšlené pro ně cenzory a redaktory Bible. Nebeská mana a všechny události v podobě, jak jsou popsány v Bibli, se staly objektivní historickou realitou psychického světa většiny z nich, nezávisle na tom, jak šly události - prvotní obsah textů - v reálné minulosti.

To se vztahuje i na mnohé generace křesťanské většiny, obklopující židovskou diasporu v Biblické civilizaci: oni, vědomě i nevědomě vnímajíce Bibli, vzali na sebe sociální role, odpovídající vymyšlené misi pro křesťanskou většinu. Samozřejmě, že autoři mise pro křesťanskou většinu jsou ti samí majitelé všebiblického kánonu a kultury Západní regionální civilizace a postarali se o to, aby každá mise vzájemně doplňovala druhou v realizaci globálních cílů znacharů v plnosti koncepce, a ne jejích nekompletních a izolovaných fragmentů.

Historicky reálně je na místo pánů (majitelů, původců) všebiblického kánonu jediný adept, klanový systém hierarchie Amonova žrečestva starověkého Egypta, které se přerodilo v kořistné znacharstvo a ukrývající se v koleni Levitů, vyčleněném jako kněžské „elity“ mezi ostatními koleny Izraele. A reálná a vymyšlená fakta, vztahující se v Bibli k konání Josefa Jakovleviče, Mojžíše a Krista jsou rozčleněny Amonovými znachary do jimi zkonstruovaného religiozního a historického všebiblickém mýtu, na základě kterého v průběhu posledních dvou tisíciletí (společně s talmudickým dodatkem ke Starému zákonu pru judaisty) se reprodukuje z generace na generaci morálka a psychika lidí, v souladu s každou z vymyšlených misí národů ve světové historii.

Bezplatná mana v průběhu čtyřiceti let a propaganda myšlenek rasové výjimečnosti v podmínkách , kdy od narození není třeba pracovat pro zajištění živobytí, to je to opojení, o kterém se hovoří v „pohádce“ A.S. Puškina: „k opilosti posla napájí, a do jeho prázdné brašny (viz Numeri, 14:23) vkládají jiná lejstra.“ Nicméně k vyřčenému vyvstává otázka: Ale vždyť mana byla i v prvním roce, před touto epizodou, když, jak se zde potvrzuje, všechno šlo pod vedením Božím, realizováno přes Mojžíše? V čem je rozdíl vlivu many PŘED a PO zkoumané epizodě v knize NUMERI?

Nicméně rozdíl opravdu existuje. A každý, pokud si to přeje a řádně se připraví, to může prověřit pokusem na sobě. Všední každodenní shon, práce vysiluje převážnou většinu lidí. Jejich mysli jsou plné všedních problémů, na jejichž pozadí převážná většina jednoduše není schopná osvojit si nové vědomosti, zhodnotit minulost a své záměry a naděje směrem k budoucnosti. Sejmete-li z člověka tlak všedního shonu, poskytnete mu tím volný čas, během něhož si může (pokud to opravdu chce) osvojit nové znalosti, zhodnotit na jejich základě své předešlé představy o životě obecně a zejména svou osobní minulosti; přezkoumat své záměry a přání do budoucna.

Odchod do pouště a Dar nebeský, mana, byly svého druhu sejmutí břemene všedních problémů z psychiky celého kmene. Rok a jeden měsíc (Numeri, 1:1) je lhůta plně dostačující, aby byly osvojeny základy nového poznání o Světě a roli člověka v něm, předurčení každého člověka v životě celého lidstva, a aby každý jedinec přehodnotil svou vlastní minulost a směrování do budoucnosti. Bez břemene všedního shonu za dobu okolo jednoho roku je plně možné cílevědomě dosáhnout morální a etické přeměny. Bůh nakládá lidem jen tolik co mohou zvládnout, a přesně po uplynutí této lhůty byl židům navržen Odchod z pouště pro uskutečnění mise rozšíření Tóry, ale oni skákali jak štváči pískali a Shora nabízeného se zřekli.

A teprve po tomto odmítnutí se pro ně život v poušti pro změnil v kočovný koncentrák:

• Plná izolace od kontaktu s jinými kulturami;

• Omamující a otupující vliv zahálky;

• Otupující vliv propagandy od narození ideí rasové výlučnosti a úplné volnosti konání ve vztahu k jiným národům.

A po skončení opracování psychiky v kočovném koncentráku, na výstupu z něj, je biorobotický kmen, nástroj agrese, s naprogramovanou morálkou a chápáním dobra a zla, odlišujícím ho od všeho ostatního lidstva.

Uvědomit si to se zdálo ještě nedávno pro žida nemožné; přiznat tisícíletou závislost na staroegyptském žrečestvu; vidět se jako jeho nástroj globální expanze?, ne, to rozum nebere, zotročeného tak propracovanými metodami, jak je uvedeno výše. Nicméně v podmínkách změny logiky sociálního chování se všechno neukazuje tak beznadějné:

 

Озарена последняя дорога                             Ozářená je poslední cesta

Внезапной неразгаданной весной.                 Nenadále objeveným jarem.

И бог Амон, кочующий с Востока,                  A bůh Amon, putující z Východu,

На Западе прощается со мной.                      Na Západě se mnou se loučí.

 

И вижу я, что этот день последний.                 A já vidím, že tento den je poslední.

Последний день. Совсем последний день.     Poslední den. Dočista poslední den.

Жрец надевает кожаный передник                 Žrec si odívá koženou zástěru

И в царство снов мою уносит тень.                 A do říše snů odnáší můj stín.

 

Да, я умру, узнав себя впервые,                   Ano, zemřu, poznav sebe poprvé,

Не выдержав прощального луча.                 Nesnesl jsem paprsek na rozloučenou.

Промчатся колесницы боевые                      Proženou se bojové vozy

Колесами палящими стуча.                          Bušíc žhavými kolesy.

 

Амон с Атоном встретятся в зените,           Amon s Amonem se střetnou na zenitu,

И будет надпись о великом зле:                 a bude nápis o velikém zlu:

Когда-нибудь и вы в любви сгорите,       „Někdy i vy v lásce shoříte,

Любовь свою не встретив на земле”.         Nepotkajíc svou lásku na zemi“

 

To je přiznání toho všeho V. Šali v „Devátém monologu neznámého mladíka z Théb“. Ono jakoby dělá závěr první etapě sebezničení kmene biorobotů, o kterém dříve neméně upřímě, než V. Šali nám pověděl jiný, známější žid Vladimír Lévi (možná je sám Levit), autor ve své době tak populárních knih o otázkách psychologie a autotréningu, jako „Umění být sebou“, „Rozhovor v dopisech“, „Nestandardní dítě“, „Štěstí lidem…“:

 

Sapiens 1


Já jsem

neznající následků

od narození slepý nástroj,

stroj bezejmenných pohorm,

Fantom nestoudných legend.

Skutek. vzteklý pták,

Slova – otrávené jídlo2.

Nelze, nelze se zastavit,

Ale procitnout – to je smrt.

 

Já jsem

vědomí. Jak jen

pochopím, co tvořím,

vzlétám v smějících se zbytcích

A v ďábelském plameni shořím.

 

Já jsem

oheň vesmírných muk,

požár posledního studu.

Mé zuhelnatělé ruce

Budují vaše města.

 

Není snad o tom samém v „Měděném jezdci“?

 

И, полон сумрачной заботы,          A, pln mračných starostí,

Все ходит, ходит он кругом,         stále chodí, chodí on dokola,

Толкует громко сам с собою —     mluví nahlas sám s sebou -

И вдруг, ударя в лоб рукою,          a najednou, udeřiv se ruku do čela

Захохотал.                                     Zachechtal se.

 

Jevgenij přichází o rozum. Tato událost vyjadřuje završení nevědomé a židovstvu uměle vnucené mise k udržení stability davově-„elitární“ pyramidy. Ale v té době to znamená i začátek první etapy sebelikvidace samotné starověké mafie. Takže Vladimírové Šali a Lévi – jsou stále ten stejný Jevgenij z „Měděného jezdce“, ale už konce 20. století.

 

Hlava 3. Karmínem již bylo přikryto zlo

Bylo mnoho interpretů textu básně, pokoušejících se ztotožnit Jevgenije tu s děkabristy, tu se samotným Puškinem. Ale vždyť všichni dobře věděli, že ne náhodně během práce na „Měděném jezdci“, v listopadu r. 1833, jakoby předvídaje podobné pokusy básník napsal:

 

Не дай мне бог сойти с ума,         Bože, nedej mi příjít o rozum,

Нет, легче посох и сума.               Ne, lehčí je hůl a brašna.

 

Pro člověka, zbaveného rozumu, se reálný svět představuje v zkresleném světle a rozumové snění samo vyvolává nestvůry. Puškin tento moment využil velmi citlivě. Ještě jednou připomínáme, že Jevgenij „ospalé oči konečně zavřel“ před úsvitem, když „řídla mlha pošmourné noci“. V listopadu jsou noci v Petěrburgu dlouhé, a také „bledý den nastává“ celkem pozdě a, dle našeho názoru, první setkání s „Měděným jezdcem“, vize potopy, hledání brány, domu a samo šílenství, to vše se děje s Jevgenijem v představách ve snu, i když se o tom přímo nemluví: prostě v první části není zmínka o probuzení. Někdo může namítnout, že podobné zamlčení je možné stejně dobře chápat jako neoznámenou informaci o probuzení.

Ve vztahu s tímto bychom chtěli dojasnit, že jednou ze stran informační úplnosti je v objektivní realitě princip doplnitelnosti informace. Na principu doplnitelnosti informace je postavena celá diskrétní logika, ale ona je jen jejím částečným vyjádřením.

Doprovodné informace po zamlčení jsou objektivně předurčeny, jednoduše kvůli omezením člověka, neschopného poznat celou úplnost informace ve Vesmíru. Také ve společnosti, každý plně definovaný, ale ohraničený názor (ale ne poznání ve smyslu objektivní pravdy), obsahující jen část informací vztahující se k rozebírané otázce, doprovázejí zamlčení („samo sebou“ rozumějící se nevyřčené informace). Doprovodná (nevyřčená) informace může být nějakou dobu lidem neznámá, ale objektivně se vyskytuje v procesech informační výměny a také objektivně vyvolává následky, podmíněné jejím obsahem a mírou souladu s objektivní pravdou. Ale ve Vesmíru není nic tajné, co by se nakonec nestalo zjevným. Když se tajemství rozkrývá, informace v umlčeních buď potvrzuje dříve známé a ohlášené, osvětluje nové hrany mnohohranné pravdy a poskytuje detailnější vidění nějakého objektivního jevu, nebo popírá dříve ohlášené úplně nebo částečně. Ale poté je člověk dlužen si vyjasnit: co je pravda, a co je do kultury zanesená lež, zabíjející život - zjevně ohlášená nebo doprovázející po umlčení, neboť „člověk s dvojakými myšlenkami není pevný na žádných cestách svých“ (List Jakubův, 1:8)

 

-pokračování-

 

1 Z latiny - „rozumný“.

2 Jeden z talmudických traktátů se nazývá „Šulchan aruch“, což znamená „Prostřený stůl“

 

Diskusní téma: Měděný jezdec, to vám není měděný had... (13)

Paralela s cigáňmi

stretnutie | 30.07.2015

Nie úplná,ale niečo tam postrehneme:od narodenia po hrob,záhalka.Zhruba od 12 rokov ,keď ožije sexuálny pud,chápete,čo nasleduje.Tieto isté paralely sa týkajú aj iných ,dnes žijúcich etník smerom na juh. Zvláštnu výnimku tvoria niektoré indické kasty,ale len niektoré.
Otázka,ku ktorej smerujem,je prečo dnešný systém tak obludne podporuje parazitizmus a súčasne degeneráciu.Vyvolených už máme,čo s tými ďalšími "nedotknutelnými"? Je možná ,pokial možno otvorená odpoveď?

Re: Paralela s cigáňmi

udo | 30.07.2015

Dá sa hrať strategický poker len s jednou kartou?

..navyše tieto tendencie a z nich vyplývajúce "príležitosti" boli oddávna identifikovávané a preprojektovávané aj inými lokálnymi elitami. Viď napr. spomínaná India, Čína, až po šamanizmus mnohých "endemických" domorodcov. Objektívne sociologické procesy bežia všade a inFormačný boj o moc, vojna studená beží nejedno tisícročie..

Miera nezúčastňovania sa davu na realite je proporcionálna miere pokušenia jelít.
Preto je pre zachovanie ľubovoľnej formy davo-elitárneho režimu prvoradé zachovanie a "rozvíjanie" pasivity davu. Degradácia Človeka.
Nezúčastnenosť na praktickej, konceptuálnej moci je základňou, predPokladom amorálnosti, čo je zasa trójskym koňom úspechu programovania podvedomia hostiteľa.
Tu končí kolo známeho sebapojedajúceho sa hada, hadov, hadíc..:)

Aurin Kdy končícího příběhu?

Re: Re: Paralela s cigáňmi

Vandal | 31.07.2015

Takze strucne povedane - cim horsie pre uroven ludskej bytosti ci samotnej spolocnosti, tym lepsie pre GP? Jestvuje nejaka "hranica" kam su schopni az zajst a za nu uz nie, kedze by to mohlo zacat narusat a ohrozovat cely ich koncept tak ako ich osobny komfort? Lebo predsa len, ak zaklady stavby az prilis prehniju, hrozi cele jej zrutenie sa...

Re: Re: Re: Paralela s RaMakmi

udo | 31.07.2015

Myslíš že chcú zahynúť v jadrovej apokalypse?
100 000 rokov v bunkri, či letom universvetom, nie je možno ani pre nich predstava až tak vábivá..


Metodika odhadu hraníc dopustenia Prozreteľnosti
je základom bezpečnosti krízového manažmentu.
..samozrejme i riadenia štandardného

A tak i technológie delegovania zodpovednosti na hostiteľa.

Re: Re: Paralela s cigáňmi

stretnutie | 31.07.2015

Chápem Ťa.Len keby ste aj Vy viac chápali nás. Nedá sa to už niekedy vydržať. Aj včera,neviem,čo bolo,či azyláky vyvrhli svoj obsah,či ako,ale bolo ich tak neskutočne veľa od starého prioru po stanicu.A to sú ešte relatívne "naši",naši .Obtierali sa o ľudí,pýtali peniaze,polícia mestská samozrejme nikde.No,máš pravdu,v štvri Belveder toto nezažijú.Chcem ostať chladná a racionálna,a moje vnútro volá jednoznačne "Izolovať,oddeliť!" Asi je to spávne,lebo jelity volajú opačne "Integrovať".

Re: Re: Re: Paralela s cigáňmi

udo | 31.07.2015

Od cigáňov sa máme veľa čo učiť.
Ak sa lekciu nenaučíme, možno ďalśia už ani nebude mať ku komu ísť. Škoda by i našej kultúry bola..

"Imigrantov" a riešenia tohto umelého problému sme tu rozoberali.
Pravdu máš, že mnoho spoloćného pútnici majú

Re: Re: Re: Re: Paralela s cigáňmi

stretnutie | 31.07.2015

Dobre teda:).Chápem Ťa,v tom zmysle,že predsa len si oficiálny hlas VP.Asi to nie je koncepčné,tie moje otázky,takže sem jednu pozitívnu cigánsku vlastnosť dám,a to je cit."nízka enviromentálna stopa" To nemám z vlastnej hlavy,to nám povedal jeden enviromentalista.Vybývajú síce mestá,zničia lesy,ale skutočné ekologické škody oproti našej napr.Dimitrovke sú zanedbatelné. Ale Ty si mal na mysli istotne niečo iné,čo sa máme od nich učiť. Možno to,že žijú viac prítomnosti,ale to my pochopíme aj bez nich. My sme najlepší.

Re: Re: Re: Re: Re: Paralela s cigáňmi

udo | 01.08.2015

Oficiálny hlas VP? :)

Peniaze patria ľuďom a otázka je len v ich rozdelení..distribúcii, metóde distribúcie.
Ak ich nedostanú občania, na tzv. "sociálnych" dávkach, minimálnom..základnom plate, atď., zoberú ich banky.
Štát dnes definujú, vlastnia banky.
Nepriamo určujú štátny rozpočet.
Kto ho priamo "schváli", trestný čin akože zlegalizuje, nie je podstatné.
Ak nejaký "zástupca ľudu" špekuluje,
vymenia ho médeiným riadením davu bezprízorného.
V tomto zmysle je dnešná démonkracia mäkkou..trvdou totalitou, tyraniou finacizmu.

Čo vykradnú finacisti zo štátneho rozpočtu cez fiktívne, ničím nekryté pôžičky schvaľované vydieranými úradníkmi a politikmi, je rádovo viac, ako polovica rozpoćtu každý rok. Nie len u nás. Cigáni tu, azylanti v Nemecku, Francúzsku..sú hromozvod, volavka, falośná stopa. Tak globálni finanční terorizmus loví v mútnych vodách nemnohými spôsobmi recyklovaného chaosu ďalej a hádže do role Izáka kde-koho. Pri zodpovednej interpretácii existujúcich zákonov súdmi, sú prakticky všetky úročené pôžičky nie len ilegálne, ale organizovanou, obzvlášť závažnou trestnou činnosťou s nevyhnutne hornými sadzbami.
Úverové zmluvy sú akurát dôkazový materiál a ako vnútená "dohoda" zdrapom papiera.

V malých a stále väčśích samosprávach "podporiť" pOslancov nebrať úvery a splácať výlučne, ak tak istiny z úverov. Úroky v žiadnom prípade. S bankstermi rokovať maximálne o preklasifikovaní pôžičky na investíciu, kde majú v prípade zisku nárok na podiel na ňom, avšak pri nesení hmotnej zodpovednosti pri neúspechu investície..atď.. Tlačiť a podporovať stále masovejśie osobne sudcov, políciu, poslancov ako SVOJICH zamestnancov k zodpovedným rozhodnutiam, ak sa internacistíckí úžernícky gangstri vydierajúci celé štáty, kultúry a civilizácie obrátia na nich so "sťažnosťami" a vydieraním voči svojim hostiteľom. Hypo kompenzovať napr. cez neoprávnene vyplatené tzv. štátne dlhopisy atď.

Po preštudovaní DVTR sami ísť do politiky.
Dávajte lepšie, gramotnejšie riešenia.
Buď následne vaši oponenti, bývalí vrahovia budú nútení dať riešenia ešte lepśie, alebo budú objektívne donútení prijať zatiaľ vaše.
Diskusiou bez fanfár donútite aj politikov a hlavne dezinfožoldákov, tlupu zombinovinárov myslieť. Pomôcť zvyškom ich ľudskosti k návratu medzi ľudí.

Nežijeme v minulosti, v budúcnosti a ani tu a teraz.
Človek žije STÁLE.

Jou..a práce bude stále menej.
Drvivá váčšina výroby a sluźieb bude a prakticky už aj je takmer plne zautomatizovaná. Netreba otrokov. Tak je Zhora nastavené.
Ľudia sa majú venovať samovzdelávaniu, rodinám, cestovaniu a robote, ktorá ich naozaj baví, talentom Zhora.
V tom má združenie Nemeckých univerzít s modelom Základného platu, zrušenia dane z príjmu a operability cez DPH v mnohom pre budúCnosť funkčnej EÚ veľkú pravdu.. a svojim spôsobom i tí naši cigáni

Žiadajte, berte gramotne s Mierou a bude vám dané.
Naivných, negramotných vysmejú, alebo ako zvery postrieľajú.
Žijeme v prebytku produkcie a ilúzii programovej deprivácie.
Vyrastite nad nich, čo nie je otázkou financii. (Posledný zúfalý prostriedok Otca donútiť používať vás jeho dary?..um a vôlu..discipl..ínu myslenia)
..peniaze sú vždy len prostriedok riadenia.
Jeden z mnohých.
Možno ho raz ani potrebovať nebudeme.
Avšak nepredbiehajme príliš dobu, že by sme kontakt s realitou nestratili a nástroja mocného sa zbytočne nezbavili

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Paralela s cigáňmi

udo | 01.08.2015

To má riešenie "cigánskeho problému" spoloćné i s "problémom azylantov". Rieśiť príčiny a nie dôsledky.
Dlhodobé riešenie, aby sa mali "utečenci" kam vrátiť.

Inak platíme dlh za tichú podporu humanitárneho bombardovania od Alžíru po Afganistan..Celá severná Afrika a svet Islamu našou toleranciou finacizmu horí a niektorí extrémisti chorí, platia a budú aj za hlasnú trúbu. Koniec ich nevlastného Jericha vúdú.

Fašistická čeliadka presstitútok samozrejme predhadzuje rozzúrenému davu provokatívnu zavádzajúcu otázku lži č.2:
"Prijať utečencov alebo nepriať?"
aby sa vyhli systémovej otázke zasahujúcej do plánov Panov podvedomia samotných upírých žoldákov infowars..

Umožniť rozvoj bývalých kolónii, bo inak..
Prestať ich dusiť neÚveriteľnou úžerou a humanitovať.
Ísť kolektívne príkladom, inak nemá naša kultúra nárok na život.

Západ nepotrebuje viac tie miliardy otrokov,
nepotrebuje viac žiť na úkor celému svetu,
cucať cez kanály temna ľudskú krv, nerasty, potraviny, ropu,
ak prestane byť sám otrokom hrôzy spasiteľa.
Tu koniec začiatku po tisícoch kazenia raja rokov

Přidat nový příspěvek