Matrica a “Matrica” — dva protiklady (3)

Matrica a “Matrica” — dva protiklady (3)

4.4.2015

-předchozí část-

 

5. O matriciach a egregoroch

Isteže, subjektívna realita je to čo vníma každý. No objektívna realita je aj to, čo sa nachádza mimo nášho vnímania. Zmena konfigurácie telesných zmyslových orgánov, zmena konfigurácie biopolového systému organizmu menia vedomé vnímanie Objektívnej reality, vo výsledku sa potom do subjektívnej reality dostáva (a aj ostáva v nej) to, čo v nej prv nebolo. Existujúci výraz „spil sa tak, až čertov videl“ je o tom, že do subjektívnej reality opilca sa dostalo to, čo predtým existovalo mimo nej.

Vo filme sa hlavný hrdina prebúdza akoby do pravdivej reality mimo ilúzie, plodenej strojovým systémom „Matricou“, pritom je to presun vedomia z jedného fragmentu (bunky) objímajúcej matrice do iného fragmentu (bunky), toho istého stupňa. Samotný proces prechodu z jednej reality (bunky) do vedľajšej je zobrazený ako nočná mora.

Protagonista sa vykľúva z nejakého vajca , ovinutý chápadlami, prenikajúcimi do jeho tela, ktorých je najviac v oblasti chrbtovej kosti; obzerá sa a vidí desivý pohľad: akési strojové mrakodrapy, postavené v radoch a ovešané podobnými vajcami v akých bol aj on videl v nich iných ľudí. Nejaké monštrum, ktoré očividne patrilo „imúnnemu systému“ „Matrica“, uvidelo poruchu vo „vajci“ v ktorom bol Anderson-Neo a identifikovalo to ako výrobnú chybu, takže z klbka chápadiel (káblov) odpojilo to čo bolo Andersonom, a spláchlo ho do kanalizácie, kde protagonista stráca vedomie. Z kanalizácie ho vyloví iný systém a ten ho oživí. Po tomto v novej realite dostáva medicínsku pomoc a miesta odkiaľ mu viedli káble predchádzajúceho systému na chrbtici mu ošetria (americkou supermastičkou).

Ak človeka toto dojme, potom aj všetko ostatné je dosť dojímavé. Ak človeka toto nepohne k emóciám, potom vstáva otázka: s čím by mal korelovať (vzájomne súvisieť) tento prenos vedomia protagonistu zo sveta živých snov do sveta inej reality, v ktorej sa akoby dosahuje takmer bezhraničná sloboda matríc rôzneho druhu?

Subjektívna realita je pre vedomie väčšiny ľudí tým, čo možno nazvať hmotným svetom. Avšak svet najrôznejších prírodných polí nie je prístupný vedomému vnímaniu väčšiny. Napriek tomu on objektívne jestvuje, a táto existencia je nepriamo fixovaná prírodnou bázou súčasnej vedy. Priamo je a bola vždy dostupná vedomému vnímaniu menšiny. V minulosti o takých ľuďoch vraveli že „vidia duchov“, dnes ich nazývajú „senzibilmi“. Niektorí spomedzi tejto menšiny ľudí vedome vnímajú poľovú realitu (svet „duchov“) vizuálne ako navrstvenú na hmotný svet, podobne ako na fotografický list papiera možno preniesť obraz z dvoch rôznych negatívov. Sú aj taký, ktorí vnímajú poľovú a hmotnú realitu ako dva rôzne svety.

Pri opise vzájomných vzťahov jedincov s poľovou realitou slovami, niektorí senzibili rozprávajú o všelijakých „pripojeniach“ k človeku, chápadlách a prísavkách, prisávajúcich a prenikajúcich do tela skrze svietiacu „škrupinu vajca“ – hranicu aury jedinca. „Prípojky“ sú rozmiestnené prevažne pozdĺž chrbtovej kosti, tak ako to bolo ukázané i vo filme. „Prípojky“ majú svoj začiatok i koniec, a primerane tomu, všetci „pripojení“ spoločne vytvárajú kolektívne určitý systém, v ktorom každý z nich je špecializovaným funkčným elementom.

Takýto druh systému v ezoterickej vede, okultizme, v slangu „senzibilov“ sa nazýva egregor. Nakoľko vo filme nie je vidno, kam smerujú konce materiálnych „hadíc-prísaviek“, tak tento systém nie je zobrazený ako poľová štruktúra, ale ako stroj „Matrica“ patriaci do materiálneho sveta. Vo filme bolo povedané že, celé ľudstvo je pre stroj „Matricu“ zdrojom energie – jeho baterkami. Vo vzťahu k egregorom je to u väčšiny analogické: dobíjať ich svojou energiou, potrebnou na uskutočňovanie cieľov majiteľov a manažérov týchto egregorov. Cez tieto „prípojky“ každý jedinec dáva egregorom časť svojej energie, a cez tie isté „prípojky“ egregor a jeho manažéri pôsobia na všetkých „pripojených“, následkom čoho všetci títo (viac či menej) nemajú seba úplne pod kontrolou.

To jest, všetka postupnosť desivých obrazov vo filme - to nebola žiadna fantázia ani schizofrenický výplod mysle, ale kinematografická vizualizácia plne reálneho egregoru, ktorý riadi momentálne Západnú regionálnu civilizáciu.

A odpojenie hociktorého jedinca z pod moci ním neželaného egregoru (ako to bolo správne ukázané v „ Matrixe“) začína identifikovaním „prípojok“ a ich následným odstránením. Proces odpájania sa od egregoru môže v skutočnosti u jedinca prebiehať v dvoch etapách: V prvej etape – tretia strana svojim úsilím spretrhá energeticko-informačné putá medzi jedincom a egregorom; a v druhej etape, keď už je jedinec umelo izolovaný od egregoru, predloží sa mu informácia, charakter ktorej vylučuje návrat k predchádzajúcemu egregoru. Pri tom zároveň nevyhnutne vzniká informačná jednota s tým, kto mu poskytol túto informáciu. A ak je táto informácia majetkom určitej skupiny ľudí, automaticky tu vzniká pripojenie k tomuto nimi formovanému egregoru. Reálne nie je možné aby človek žijúci v spoločnosti sebe podobných nebol pripojený k absolútne žiadnemu egregoru.

 

No vzťahy jedinca s egregormi splodenými kultúrou môžu byť rôzne:

 • Jedinec môže byť nevoľníkom egregoru1 (nevoľníkmi egregorov sú zároveň aj ich egregoriálni lídrovia – čiže tí jedinci, ktorých vôľa v egregore dominuje, každopádne iba v medziach egregoriálnej algoritmiky a informačného zabezpečenia, a prekročiť tieto hranice nedokážu)

 • Jedinec môže byť manažérom egregoru (manažér egregoru nie je zviazaný egregoriálnou algoritmikou a informačným zabezpečením), vo vzťahu ku ktorému sú iní jeho účastníci nevoľníkmi.

 • Egregor môže byť všeobecným majetkom jedincov, z ktorých ani jeden nie je jeho nevoľníkom, a práve toto je pre človeka normálnym vzťahom medzi individuálnou psychikou jedinca a egregoru.

 

Podľa námetu filmu, ak sa vytiahnu všetky „prípojky“ (k zlej „Matrici“ zotročujúcej ľudí), a miesta ich prieniku do tela s cieľom rýchleho uzdravenia rán sa namažú „americkou supermastičkou“, potom by u hrdinov filmu (oslobodených od „prípojok“ k zlej „Matrici“) malo prebiehať všetko v skvelej harmónií bez rozličných vnútorných problémov a konfliktov v ich kolektíve. Každopádne v tomto okamihu zápletka filmu zlyháva.

Následkom toho, že fantázia scenáristov, režisérov a hercov žije v zajatí matrice biblickej civilizácie, a tiež autori filmu v období jeho tvorby sa ukázali byť morálne nespôsobilí aby vystúpili z jej žalárnych stien, vďaka tomu nemajú ani najmenšiu predstavu o charaktere alternatívnej matrice-predurčenia a o obraze života pod jej konceptuálnou mocou. Práve z tohto dôvodu hrdinovia filmu, hoc sa formálne oslobodili od moci zlej „Matrice“, na slobode (v akoby „reálnom svete“) sa správajú presne tak isto, ako aj osoby žijúce v moci „Matrice“. Toto treba dať do súvisu s ruskou literatúrou, ktorej autori pracovali na tom, aby sa ľudstvo nie formálne, ale celou svojou podstatou oslobodilo z moci biblickej matrice: preto postavy — poém A.S.Puškina „Ruslan a Ľudmila“, románu N.G.Černiševskovo „Čo robiť?“, mnohých diel I.A.Jefremova a predovšetkým, - „Hmlovina v Andromede“ a „Hodina býka“ — sa chovajú úplne inak, než je to zvyčajne väčšine postáv v dielach davo-„elitárnej“ biblickej postavy. Aj to je indikátor, že fantázia mnohých ruských umelcov bola slobodná od Biblického jarma počas všetkých časov.

Špecialisti a ich konzultanti od „senzibilov“ po okultistov akosi zabudli na hlavný systém „prípojok“, ktorá v podstate premieňa ľudstvo (nositeľa technickej civilizácie) na vírus – parazita na tele Matky Zeme. O tomto systéme „prípojok“ bolo známe už pradávno, ešte počas doby kamennej sa táto „prípojka“ vyobrazovala priamo, názorne a zrozumiteľne (*jedna z jaskynných malieb objavených v Afrike).

 

 

Čo by to mohlo znamenať?

Na kresbe vôbec nejde o prapôvodnú analógiu súčasných nemravných obrázkov na stenách toaliet a výťahov. Ide o to, že v hmotnom svete neexistuje hmotná analógia k tomu čo je zobrazené na obrázku. Obrázok je preto alegóriou v upravených obrazoch hmotného sveta ktorý informuje o realite patriacej do jedného z nehmotných svetov. Na ňu sa teraz pozrieme.

Psychika akéhokoľvek jednotlivca – je mnoho - komponentovým informačným systémom. Presnejšie, psychika je informačno-metrickým systémom, nakoľko psychika je hlavne algoritmikou. A algoritmika – to je postupnosť krokov spracovávania informácií, ktorá by nebola možná bez rôznych druhov matríc špeciálnych pre túto konkrétnu algoritmiku – transformátorov mier, ktoré predstavujú určitý druh „kopirákov“ z objektívnej všeobjímajúcej miery-matrice – Vyššieho Predurčenia bytia.

 

Psychika rodí správanie človeka na osnove toho, čo sa v počítačovom svete zvykne nazývať informačným zabezpečením (Dataware). Informačné zabezpečenie správania človeka je rôznorodé a zahrňuje do seba tieto zložky (komponenty):

 • Inštinkty biologického druhu „Homo Sapiens“;

 • Návyky, prebraté z kultúry spoločnosti v podobe hotovej k použitiu a vykonávané prevažne automaticky (podobne ako inštinktívne programi) v situáciách – spúšťačoch;

 • Plody vlastného intelektuálneho úsilia jednotlivca;

 • Intuíciu, ktorá tiež nie je rovnorodá a zahrňuje do seba:

 • Výsledky autonómnej (izolovanej od prostredia) práce podvedomých úrovní psychiky samotného jednotlivca;

 • Duchovný (biopoľový) vplyv kolektívnej psychiky na psychiku jedinca, za pomoci ktorého je prepojený s duchovným svetom;

 • Pokúšania z vonka a posadnutosť, ako výsledok pôsobenia poľa na jednotlivca zo strany iných subjektov, či už stelesnených, ako aj netelesných duchov;

 • Bezprostredné vedenie Zhora.

 

Informačné zabezpečenie správania, vyvierajúce z niektorej spomedzi vymenovaných rôznorodých zložiek, sa nie vo všetkých životných okolnostiach bezkonfliktne znáša s informačným zabezpečením z iných spomenutých zložiek. Podľa toho, čomu dáva jednotlivec prednosť(dovoľuje tej či onej algoritmike realizovať sa v jeho správaní, tak v hmotnom aj „nehmotnom“ (*neviditeľnom pre väčšinu) svete) – vyvíja sa stroj jeho psychiky (dokonca ani keď nevie čo to stroj psychiky je). Následkom nejednoznačnosti, čomu dať prednosť pri riešení konfliktov medzi rôznymi zložkami nášho informačného zabezpečenia v psychike, v spoločnosti sa prejavuje viac či menej zreteľná tendencia k polarizácií:

 • Jeden pól tvoria tí, ktorí sa zväčša podvedome snažia všetko podčiniť uspokojeniu svojich inštinktívnych potrieb;

 • Druhý pól tvoria tí, ktorí sa viac menej vedome usilujú všetko priviesť do harmónie s Božím zámerom a žiť v medziach Božieho vedenia.

Prví sú nositeľmi zvieracieho typu psychiky a svojou podstatou predstavujú hovoriace antropoidné opice, viac menej vycvičené vplyvom kultúrneho prostredia civilizácie. Druhí sa nachádzajú na rôznych štádiách cesty k tomu, aby sa nevratne stali Ľuďmi – nositeľmi ľudského typu psychiky.

Medzi týmito dvoma pólmi spoločnosti sú rozdelení (v matematickom zmysle štatistického rozdelenia) všetci ostatní: rôznorodí bioroboti-zombi – to sú tí, ktorí sa vzdávajú slobody svojho rozumu pri zadávaní a riešení úloh, a tiež odmietajú aj intuíciu a svoju vôľu podriaďujú vonkajším faktorom.

Uprostred zombi sa vyčleňuje jedna špecifická skupina – démonické osobnosti –to sú tí, ktorí sa nevzdávajú rozumu ani intuície, ale odmietajú pri tom vedenie Zhora a opájajú sa svojvôľou, či už vlastnou, alebo iných materiálnych pripadne nemateriálnych bytostí. Avšak pri detailnejšom pohľade sú všetci zombi, vrátane démonických bytostí rovnako nositeľmi zvieracieho typu psychiky, ktorej inštinkty sú spútané v okovách kultúrnych noriem alebo vystupujú pod rôznymi „zásterkami“ formálnych výdobytkov v kultúre hedonizmu2, ktorému podriaďujú všetky komponenty psychiky, snažiac sa ťažiť potešenie zo všetkého.

Inštinkty biologického druhu – to sú programi presného účelového správania sa ich nositeľa, a nie hocaké neurčité „všeobecné“ inštinkty. V živote akéhokoľvek druhu základnú úlohu hrajú pohlavné inštinkty, pod vplyvom ktorých prebieha reprodukcia populácie v následnosti pokolení. Algoritmy reprodukcie pokolení u všetkých dvojpohlavných druhov (ku ktorým sa radí aj človek) sú prerozdelené na predstaviteľov jednotlivých pohlaví (podľa rozdielnych funkčných špecializácií fragmentov ich činnosti).

U druhu „Homo Sapiens“ sú inštinkty sformované tak, že muž pri zvieracom type stroja psychiky je psychologicky podriadený žene.

 

Pri úlohe reprodukcie nových pokolení svojho druhu je inštinktívne naprogramovaný na starostlivosť o ženu spolu s deťmi ktoré porodila. No táto psychologická podriadenosť – závislosť muža so zvieracím typom psychiky od „zhovievavosti“ ženy k nemu tu existuje bez ohľadu na to, či sa reálne vytvorili medzi konkrétnym mužom a ženou pohlavné vzťahy alebo nie. To umožňuje lepšie pochopiť priamy význam hore uvedenej prekreslenej skalnej maľby: žena ovláda muža na diaľku, prostredníctvom psychologickej závislosti od nej na osnove pohlavných inštinktov, čo je alegoricky na obrázku znázornené ako dlhá šnúra medzi nimi, podobná káblu spájajúceho robota s ovládacím pultom.

No aj údel ženy so zvieracím typom stroja psychiky nie je závideniahodný. Nejeden osud bol zmarený podriadenosťou ženy inštinktom, spojených so známymi atribútmi jej tela: túžby po pohlavnom uspokojení, po čom v biosfére zákonite nasleduje počatie; zneužitia materských inštinktov niektorými deťmi, čím si ich „omotávajú okolo prsta“3.

Podstatu tohoto javu nemenia ani vycibrené kultúrne „zásterky“, ktoré v správaní ľudí prikrývajú to, čo sa priamo a otvorene prejavuje v správaní mačiek a kocúrov v marci, ktorí nevedia čo zo sebou.

Nikto nemôže vyčítať americkej kinematografií, že by bola príliš delikátna v otázkach odhaľovania na verejnosti obnaženého ľudského tela a rôznorodých manipulácií s pohlavnými orgánmi. Preto tá skutočnosť, že „prípojka“ vyznačená na obrázku z doby kamennej vo filme chýba, hovorí o tom, že tvorcovia filmu nechápu jej skutočnú úlohu v osudoch dnešnej civilizácie. No ako sa hovorí, „príroda si vždy nájde cestu...“, takže ak problém skutočne existuje, umelec aj bez toho aby vedome chcel, zobrazí v svojom výtvore jeho existenciu. Tak tomu bolo aj vo filme „Matrix“.

Hoci sa „prípojka“ pohlavných inštinktov vo filme neukázala počas  scény oslobodzovania Andersona od ostatných prípojok a ošetrenia „najlepšou americkou mastičkou“, aj tak si autori filmu neodpustili preskúmanie jej vplyvu na chod boja protagonistov so zlou „Matricou“. V scénach kde je zobrazená „bojová príprava“ Andersona na rôznych polygónoch, v jednom z cvičných programov (vypracovanými programátormi odboja pre hackerský boj s „Matricou“) je epizóda, ktorá má súvis práve s touto „prípojkou“.

Morfeus a Anderson idú po ulici mesta, vymodelovaného cvičným programom. V jednotvárnom dave oproti nim kráča žena v červenom, výrazne sa odlišujúca svojim zjavom od davu. Anderson prechádza ulicou, a keď sa míňa so ženou v červenom, vplyvom podvedomých automatizmov správania sa otáča za ňou, tak ako si to žiadajú inštinkty. Avšak „žena v červenom“ sa mení na „agenta“ „Matrixu“ a ide spustiť „smrteľnú“ paľbu z pištole. Vnímavý, premýšľajúci divák pochopí, že človek na to aby bol slobodný od zlých matríc, musí mať tak usporiadanú štruktúru algoritmiky automatizmov podvedomých úrovní psychiky, aby nebol rukojemníkom inštinktov a ani ich kultúrnych „zásteriek“.

 

-pokračování-

 

 

1 V zmysle že správanie osoby nie je plne určované svojou vlastnou vôľou, ale je pokračovaním algoritmiky egregoru (*doplnok z anglickej verzie tejto knihy)

 

2 Hedonizmus (z gréckeho Hedoné - pôžitok) – etický smer, hlásajúci pôžitok a zábavu ako najvyšší cieľ a motív ľudského správania (Epikuros). V novoveku je charakteristický pre utilitarizmus. Utilitarizmus – princíp hodnotenia všetkých javov z pohľadu ich užitočnosti. V súčasnom živom jazyku možno hedonizmus zhrnúť ako – otroctvo bezohľadne vše požierajúceho, a preto aj samovražedného pôžitkárstva.

 

3 Primerane tomuto rozdeleniu inštinktami podmienených programov správania, pri zvieracom type psychiky subjektov vychádza že: priami psychologický tlak ženy na svojho manžela je vo väčšine prípadov efektívny, no vo vzťahu priameho tlaku na ňu zo strany jej detí je bezbranná (zachrániť sa pred týmto tlakom z väčšej časti dokáže len tak, že vyzve manžela aby ten zatlačil na deti); priamy psychologický tlak manžela ženy na jej deti býva efektívny, pokiaľ sa pred ním deti neochránia tak, že požiadajú matku aby tá zatlačila na jej manžela.

V rodine, kde určitým spôsobom vládne zvierací stroj psychiky, ale v mäkkej forme, takže priami nátlak sa vyskytuje iba zriedkavo: matka môže vysvetliť otcovi, čo si želajú deti; a deti môžu vysvetliť matke, prečo u nej vznikajú nezhody s otcom (alebo mužom ktorý na seba prijal otcovskú starostlivosť).

No toto normálne rozdelenie algoritmiky správania môže byť oklamané pri prechode na démonický typ stroja psychiky, ktorý mení život rodiny na tichú (vo vnútornom, duchovnom svete) alebo hlasnú (v spoločnom hmotnom svete všetkých) nočnú moru: deti predvádzajú svoju vyspelosť otcovi, pričom dcéry sa tvrdošijne snažia získať nad ním aj svoju ženskú psychologickú moc. Muži sa začínajú správať vo vzťahu k svojim manželkám presne tak, ako by sa správali k svojim deťom. Matky sa pokúšajú získať ženskú psychologickú moc nad odrastenými synmi, alebo nevedia žiť v harmónií so svojimi dospievajúcimi dcérami, ak už nevedia svoje deti psychologicky zahnať do dojčenského veku, keď sa vôľa detí ešte neprejavovala. Ak sa matkám podarí udržať deti v dojčenskom veku alebo ak sú matky neoblomné v svojom úsilí ich psychologicky zahnať do dojčenského veku, potom matky sami mrzačia osudy svojich detí, ničia ich budúce rodiny a vylučujú samotnú možnosť rodinného šťastia ich detí v rodinách ktoré si založia..

V rodine vybudovanej na osnove a pri panovaní u jej členov Ľudského stroja psychiky, disharmónia (aj v prípade zmeny jej personálnej zostavy a veku jej členov) nevzniká. Pri neľudských typoch stroja psychiky, zmena veku členov rodiny alebo jej personálnej zostavy vždy napĺňa nesúlad – následkom nesúladu nemenných algoritmov inštinktívnych programov s meniacimi sa životnými okolnosťami.

 

Diskusní téma: Matrica a “Matrica” — dva protiklady (3)

K vysvětlení egregoru

Lin | 05.04.2015

U Pjakina jsem před časem našla úryvek z filmu "Revolver", vysvětlující, jak pracuje egregor.
Film jsem neviděla, takže jsem si musela cosi najít. Natočil ho Guy Ritchie (bývalý manžel Madonny, takže předpokládám, že on ví, o čem příběh natočil), nebyl to jeho první film. Diváci ale tomuhle dílku vůbec neporozuměli, bylo pro ně "těžké, až je bolela hlava" a měli ho za "schizofrenní".
Hlavní hrdina je hazardní hráč, který se ve světě mafie pohybuje jako doma. Základní osnovou filmu je "osoba" jakéhosi Sama Golda, kterého sice nikdo neviděl, ale všichni se ho bojí. Sam Gold totiž mistrně zasahuje do hry mafií, v podstatě je to on, kdo šachovnici ovládá. Kdo je tato "osoba" se vyjasňuje v závěru filmu - scéna ve výtahu.
Hlavní hrdina trpí klaustrofóbií a tak, uvězněn ve výtahu, vede "dialog", že ho to zabije, že musí umřít. Nakonec zjišťuje, že všechno, co si myslel, dělal, mu bylo navázané zvenčí, že je řízený "někým jiným" a nástrojem k tomuto řízení bylo jeho vlastní ego (já-centrismus).
Egregor mluví k hrdinovi takto:
- nemůžeš se mě zbavit, jsem tvůj nejlepší přítel, vždycky jsem ti pomáhal a chránil tě, TY jsi JÁ, beze mě nejsi nic, nepřežiješ.
A hrdina si uvědomuje: JÁ nejsem ON, jen mě celou dobu nutil, abych si to myslel.
Nakonec říká: "Víc se ti nebudu podřizovat, teď jsem to já, kdo tě bude řídit."
Jde tedy o názornou ukázku, jak se vymanit z řízení davo-elitárního egregoru = překonat své ego = nebýt řízený egem, ale řídit své ego sám.
http://vk.com/vpyakin?z=video-67878711_170781136%2Fdf9438c89eb2e07e3b

...a ještě jedna scéna, kde druhý hrdina nezvládl:
https://www.youtube.com/watch?v=jNM1GhSQ8rY

Re: K vysvětlení egregoru

Pe-tri | 05.04.2015

Ahoj Lin, mohu se zeptat, jak by jsi charakterizovala pojem Ego ? Není to přece jen příliš "stereotypní" a pomýlenou psychologií preferovaný pojem ? O co jde ve smyslu KSB ? O co jde v tomto pojmu ve smyslu stroje lidské psychiky, matričně-egregoriálního řízení a MIM, případně vazby na limbický systém a neokortex?
P.

Re: Re: K vysvětlení egregoru

Lin | 05.04.2015

No... máš pravdu, že tak, jak jsem to napsala, by mohlo zavádět kamsi jinam. :) Snad to ještě více nezmotám.
"Ego" jsem použila, protožeje i použité i ve videjku ("ego, egoismus, já-centrismus") = překládala jsem.
"Já-centrismus (egoismus, ego)" je druh pohledu jedince na svět (vnímání světa jedincem= světonázor). Jde o soubor pojmů a dějů, které chápe on sám a odpovídají jeho psychice. To, co tam "zapsané" nemá, to podle něj "neexistuje" - nebo ano, bere na vědomí, ale "je to tak daleko, mě to nevadí". Já-centrismus všechny myšlenkové pochody odvíjí od sebe a přizpůsobuje okolnostem, které se ho bezprostředně dotýkají (emoce + odpovídající obrazy = emocionální stav duše). Podle tohoto stavu hodnotí realitu situace (co je dobré a co špatné), čím se zabývat a čím ne, jak reagovat. "Já-centrismus" je proces uvažování, který nevede k reálným odpovědím.
"Já - centrismus", pokud se stane naším světonázorem (jako typ kaleidoskopického vnímání světa), je nejlepší cestou k tomu, abychom byli nevolníky určitého egregoru a posilovali matrici (životní scénář) někoho jiného = náš životní scénář byl napsaný někým jným.
V konkrétní ukázce z filmu "Revolver" je vykreslené, jak hrdinovi egregor vsugerovává určité emoce ("Když ti říkám, že ti je hrozně, tak je ti hrozně!") a také navrhuje řešení ("zbav se mě" = sám sebe, protože já jsem ty - zastřel se).
Našla jsem k tomu vysvětlení (určitě daleko lepší, než jsem tu popsala):
http://wiki.kob.su/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Píše se tam ve vysvětlivkách:
Abychom domysleli něco nového, v životě použitelného, je nutné si osvojit nejen alespoň minimum důležitých informací (znalostí), ale také být v (duševním) rozpoložení, které myšlení umožní. Pokud nejsme v takovém rozpoložení, pak proces myšlení v požadovaném směru buď vůbec nezačne, nebo začne, ale odkloní se úplně jinam (k nepodstatnému tématu), nebo se úplně přeruší. Následky nestabilního systému myšlení "Já-centrismu" vidíme třeba v případech, kdy se nad vážnými problémy společnosti zamýšlejí miliony, ale jen desítky se doberou odpovědí v životě použitelných, někdy dokonce jen jedinci.

Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

jardob | 05.04.2015

Ďakujem Lin za tú analógiu s filmom, zaujímavé:-)
Daný egregor vo filme v podstate živili všetci kto sa postavy báli. Otázka je, kto bol jeho tvorcom, a kto ho živil predtým, než si našiel svoje zhmotnenie v podobe protagonistu.

K druhej otázke:
V podstate všetky cesty a filozofie ktoré vedú mimo Zámer, možno nazvať Ja-centrizmom. (ak vesmír má iba jeden "stred", poslanie, Zámer). Pred Zámerom nemožno uniknúť, možno iba zdržiavať vývoj. Cestou od jedného brehu dopustenia k druhemu to ide pomalšie ako viac menej plavba stredom vpred.

V Bohocentrizme je jasné, že existuje hraničná, maximálna inteligencia a všetky inteligentné procesy vo vesmíre sú len "obkreslovaním" fragmentov tejto najvyššej múdrosti, podľa vopred stanovených pravidiel.. Čo následne evokuje v podvedomí že existujú zákony harmonie a mimo nich cesta disharmonie. Zákony harmonie možno nazvať objektívnou morálkou, ktorú by si mal človek osvojovať nielen preto aby sa adekvátne vyvýjal a naplnil tak geneticky predurčený potenciál, ale aj preto aby pri tom dokázal žiť v harmonií s biosférou, a nevytváral chaos nielen v medziľudských vzťahoch ale aj v prosredí bez ktorého by neprežil.
Obchádzanie objektívnej morálky je len neustále sa presúvanie v medziach Božieho dopustenia, preskupovanie sa až do chvíle, kým sa nepodarí prísť k rozumu a nájsť stabilitu harmonického vývoja.

V Ja-centrizme sa predpokladá že vesmir bol na počiatku hlúpi a "mudrosť" sa rodila z ničoho, bez pomoci a príkladov. Predpokladá že vývoj nepotrebuje nad sebou inteligentnejšiu matricu podľa pravidiel ktorých vývoj prebieha..
Takýto postoj k svetu rodí podvedome nezodpovednosť, "všetko si dovoľovanie". Kedže podľa ich pohľadu: vývoj nepotrebuje pravidlá, je výsledkom náhody, človek zaň nenesie zodpovednosť a môže si robiť čo chce, bez následkov. (Prakticky akúkoľvek činnosť môže považovať za vývoj)
A to už nehovorím o tom, že myšlienka že na počiatku bola hlúposť a nič okrem nej, kus bezduchej hmoty z ktorej sa vyformoval inteligentný svet preplnený fyzikálnymi, biologickými aj socialnymi pravidlami - je totálny nezmysel. Inteligencia ničoho nemôže stúpať, bez existencie inteligentnejšej vyššej objímajúcejšej matrice. Aspoň podľa zákonov všeobecnej logiky.

Re: Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

Lin | 05.04.2015

Díky za tu správnou tečku za tématem "ego, já-centrismus". Můj dojem je, že dnešní já-centrismus navíc pokládá ze vrchol inteligence a dokonalosti technosféru. Přitom... jak je to vzdálené od dokonalosti přírody a jejího "architekta"... :)
https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA

Re: Re: Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

Pe-tri | 05.04.2015

Dík Vám oběma za zamyšlení. Snad bych jen doplnil, že jedním z klíčových aspektů já-centrismu oproti bohocentrismu je to, za koho se vlastně jedinec považuje. To má totiž celou řadu docela důležitých konsekvencí. Všimněte si, že Jácentrista se považuje za smrtelné (hmotné) tělo vybavené nějakými smrtelnými (byť psychickými) schopnostmi (případně s alibistickou variantou v reinkarnaci/posmrtném pokračování sama sebe), kdežto bohocentrista se považuje za nesmrtelnou (času nepodléhající) duši (intelektem vybavený element matrice/supersystému lidstvo), kvalitativně spřízněnou s Bohem, jejíž specifická část je dočasně a účelově umístěna/aktivní v hmotné dimenzi-těle. Rozdíly, které z těchto dvou principiálně odlišných sebechápání plynou, jsou podstatou (ne)mravnosti, kterou pak jedinec praktikuje v každodenním životě. A k čemu vede (a)morálnost v životě už víme.
Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

jardob | 05.04.2015

Škoda, keby som mal na teba mail, opýtal by som sa viac.. To čo si hovoril o nesmrteľnosti duše, by som potreboval trochu viac pochopiť ako to vnímaš ty..?
Inak už dlhú dobu mi vrta hlavou myšlienka..Totiž, vo vesmíre chaos zrejme neexistuje, slovo "chaos" je len vyraz pre tú časť reality, v ktorej svojim chápaním nedokážem najsť a pochopiť poriadok, systém. Ciže z môjho pohľadu je celý vesmír algoritmický, predvídateľný (aj ked nie kazdým), plný najrôznejších zákonov, v každej časti reality ..No každá živá bytosť vníma a chápe iba časť.. Skrze najrôznejšie zmysli vníma rôzne časti reality a následne rôznymi vývojovými stupňami intelektu a spätnej reakcie na Svet sa podiela na vesmírnom procese a jeho vývoji.
Psychika zvierat, ale aj psychika človeka je tiež algoritmická.. Podobne ako aj PC má svoj BIOS(inštinkty) a nad ním operačný systém(racio) personalizovaný rôznymi doplnkovými kultovými aplikáciami... Dušou PC je človek, ktorý mu supluje vôľu (hnanú pocitmi a tie inštinktívnymi aj racio a intuitívnymi algoritmami).
Nepochybujem, že existujú verejné aj neverejné systémi umelej inteligencie, ktoré môžu pracovať plne samostatne..
v Umelej Inteligencií sa podla mna dá v zriedenej forme suplovat dosť veľká časť ľudskej psychiky, vrátane pocitov a emocií (indikátory hladín), spúšťajúce rôzne ďalšie procesy...
NO TEN ZáSADNY ROZDIEL.. Je v tom že simulácia, môže robiť všetko rovnako, ale svetlo neuvidí, zvuk nezačuje, dotyk nezacíti.. Algoritmika nepotrebuje zhmotnenie vnemov...
PRETO MAM POCIT, ZE VEDOMIE JE transcendentný DIVAK, vo chvílach, ked vníma algoritmiku daného živého jedinca.. Akoby Zmysly - Zrak, Sluch, Čuch, Chuť, Hmat nepotrebovali aby pri tom bolo moje vedomie.. Celá algoritmika vnemov, ich spracovania, vyhodnotenia a spätnej reakcie, nepotrebuje aby tie vnemy boli "žive" aby som ich naozaj vnímal.. (Vnem - vedomie sa zhasína keď zaspím, odpadnem, znova ožíva ked snívam alebo sa prebudím, no zvláštny stav je námesačnosť, alebo určitý šok po zranení, ked človek reálne používa zmysli a funguje, ale nepamätá si to)
Chcem tým povedať, že algoritmika ako taká (či už v počítači alebo vo vesmire) je sama o sebe mŕtva a to čo ju robí živou je DUCH. Duch ktorého jedným z atribútov je vedomie, ktoré nemá algoritmickú povahu (Vedomie-divák).. Ťažko sa to vysvetluje. Každý vnem, aj ked sa dá opísať približne pomocou známych pojmov, vo svojej podstate je neuchopiteľný, jedinečný. Skutočný obraz v očiach, zvuk, vôňa.. je to čosi, čo sa v plnosti nedá opísať žiadnymi slovami... Vždy to bude len slabý odvar toho skutočného zážitku.
Ten rozdiel je vidno práve, ked porovnávaš umelú inteligenciu a živé bytosti, človeka: vedie ma to k uvedomeniu, že strojová algoritmika iba imituje, a ja aj napriek tomu že som algoritmická bytosť, reálne vnímam, vidím, počujem... V tom je rozdiel medzi skutočným Vedomím Ducha a práznou algoritmickou simuláciou.
Aj Boh mohol kľudne stvoriť presne taký istý vesmír, ale všetky bytosti bez vedomia.. Iba čistý algoritmus.. Všetko by sa dialo presne tak isto, ale vnem by bol "mrtvy", respektíve žiadny vnem by nebol, bola by to iba simulácia, vesmírny stroj. No vesmír je živý práve kvôli vedomiu. Z môjho pohľadu je vedomie každého živého tvora niečo, čo síce vníma algoritmiku roznych častí vesmíru (sprostredkovanú zmyslovými orgánmi), ale samo nie je súčasťou tejto algoritmiky...(Je to zrejme niečo nesmrteľné, večné) Všetky ostatné časti psychiky ano.
Neviem či na toto narážali egypťania ked rozlišovali KA a BA. To prvé ako egregoriálnu podstatu duše človeka, jeho pozemskú osobnosť a to druhé ako večného ducha. Vedomie ako čosi nadčasove a naddimenzionálne a univerzálne. Môže sa dívať zmyslami hociktorého živého tvora v celom vesmíre a žiť jeho život.. Potreboval by som tomu lepšie porozumieť...

Re: Re: Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

popolvár | 05.04.2015

vyvaroval by som sa stotožňovania "ja-centrizmu" s "ego-centrizmom", a pridŕžal by som v danej diskusii a problematike, s tým súvisiacej, termínu "ja-centrizmus". S ním by som spájal to, čo ste uviedli všetci traja v danom vlákne (Lin, jardob, Pe-tri).
Ego by som skôr považoval len za určitú časť konkrétneho JA, ktorej úlohou je vymedzenie, uvedomenie si seba samého v danej realite - tu v pozemskom hrubohmotnom svete. Ego, ako také, v súvislosti s jeho primárnom úlohou nie je škodlivé, či negatívne (čo treba potláčať, alebo sa zaň hanbiť, ako rady uvádzajú rôzné "duchovné" smery), ale v súvislosti s jeho primárnou funkciou nanajvýš potrebné.
Problém nastáva až vtedy, ak sa ego postaví na piedestál a podriadi sa mu úplne všetko myslenie aj konanie jednotlivca.

Re: K vysvětlení egregoru

udo | 06.04.2015

Pozitívnejśí aspekt, rámec, množinu ja-centrizmu by som moźno nazval onen
1. InDiviDualizmus (taktiež multiinterpretačný, iteračný so svojimi rámcami).
a negatívnejśí aspekt
2.Egoizmus, sebectvo, sebacentrizmus

AtImmunoLogický, miesto etAmoLogického výletu:
InDiviDualizmus, inDiviTrialzmus, InDiviTrivium. inDiviTriviálny..InDiviQuadrivium..
je súčasťou SveDomia..domu všetkých,
pre ktoré v mnohých západnejších rečiach,
už žiaľ predlho miesta nieto..

Pr.
eng. Consciousness(vedomie) čoho?
de.Gewissen (Istota) čoho?
fr.conScience(s vedomím) čoho?, intérieur(vnútro, v zemi, podstate) čoho, koho?

Teda:
Zdravý 1.individualizmus vždy pramení zo 2.sveDomIja.
..vzájomne sa ovplyvňujú
(nemôźem druhým pomôcť, keď sám som nedobre na tom,
no druhí mi nadhľad dávajú,
ďalśie pohľady faziet z bokov odrazu,
obrazu pohára, kalicha, gRaAl-u celého;

Avšak slobodný nemôžem byť ja,
keď spoloČnosť je celá ne-slobodná.

Pričom Sloboda je vedomá nevyhnutnosť,
rozľíśenia zákonov objektívnych, spoločná naturálnosť)
socio-naturAlnosť

"Mysli globálne, konaj lokálne"
"Poznaj svoje miesto"
"Veľa znalostí = veľa radosti..pre miesto svoje znajúceho
v obeCnom vecí chode",
no
"Veľa znalostí, veľa starostí pre naivku"
bo pre toho platí
"Kto je zvedaví, bude skoro starý"..

"Chápavý hlupák sa vźdy k pravde dokope, dostane"
t.j., skôr-či neskôr múdrejśím bude..hoc i na kolená staré
Toľko k pozitívnej interpretácii staro-sti, staro-cti.
"Mám starosť o svoj osud náś,
keď mudrejšie sa nepýtaš.."

re:jardob
Veľmi dobre otázka naznačená:
Čo je to vedomie?
Existuje otázka doplňujúca, upresňujúca, katalyzátor, štuplík na lieviku nádob spojených?

Tak, ako uvedomenie si normy "nekonečna", POHYBU, gradientu vektora, návodu-šípky kompasu, nestatičnosti slovesa IN pri InFormatio, zObrazenie, zExistenčnenie, sTvorenie, sTrojenie?
Forma(Mier, Miera)
InForma
ExIsteNaAtJa(ExIsteNacio)? zRodenie vedomia VieDomJa, MaThéR(J)a

re:P3
"..v počáteční, přechodové etapě prostě bude potřeba někoho, kdo ty nové podmínky nastaví. A ano, další už bude věcí samoregulace v rámci těchto nových matričních/konceptuálních parametrů. Elit potřeba nebude.."

K rámcu pozitívnej a negatívnej interpretácie
V starom zmysle elít už niet a ani viac nemôže byť,
ale Pravdu máš asi v tom zmysle, že k skutoćnej elite patri každý konceptuálne zdatný jedinec. Ten automaticky nastavuje parametre reálnej budúCnosti.

Jeden z cieľov asi bude, aby v tomto zmysle bola využitá kapacita všetkých toho schopných jedincov(každý ako-tak zdravý človek). Aby nikto vo vstupe do konceptuálnej činnosti nemohol byť umelo blokovaný.

Pád monopolu falośných elít a zdola(ako trpaslíci v snehulienke) vytvorenie situácie umožňujúcej samotnú ich transformáciu na elity skutočné.
Žiaľ poniektorí z nich sa k tomu odVážia moźno až ako poslední.
Toľko k proGnóze-proroctvu:
"A prví poslednými i poslední prvými sa stanú"

JednoDuchý človek má, totiž k ceste tej,
asi vskutku lepśie predpoklady,
ako tí bez motivácie v dostatku,
ktorým materiálne je přespříliš hej.
komu v bahničku m´Amoníčku,
na OKO dobre sa darí..

..a nevedia čo od "dobrotky",
prasiatka pri válove krotké,
ktorých druhovia v lese v zime,
trápia sa ako divé, no slobodnejšie svine. :)

Jou, btw..čakali sme na reakcie..
No pýtam sa teraz priamo ohľadom i Pjakinom avizovanej role ČR..i SR v hre EA krídla GP:
Čo si myslíte o preDeFinovanej matrici cirkusu Šapiró z 24.6. roku 1991(25.číslo), resp.17.augustusa..augura..AuGurua r.1992(výroćie puča z r.1991) v časopise "Obdobie extrémov(Čas pik)"č.33, restarted(?), spustenej 15.3.2015 na Pražskom hrade cez tvar Miloša Zemana?
(viď piknik "Posledného Gambitu")

Re: Re: K vysvětlení egregoru

jardob | 06.04.2015

Dakujem udo za reakciu, aj ked moc som nepochopil.. Myslím že živý vnem je preto tak ťažko opísateľný, lebo vedomie ako také je schopné vnímať celý vesmír v celej jeho zložitosti, vnímať výstup všetkých zmyslov aké len vo Vesmíre existujú.. A tým že vnímam a poznávam len 5-timi zmyslami, cítim že je to iba kvapka v mori. Podvedomé cítenie rozdielu medzi konečnosťou a nekonečnosťou.

Prosba:
Ako etymologicky vyložiť: In divi duo - žeby ako V Bohu dvojica? In divi trio - v Bohu trojica? a ako s tým súvisí dnešne chápanie individualizmu - opak kolektivizmu?
A Sve domie - Osve Domie - či Vše Domie - (ako dom všetkých v ktorom platia spoločné pravidla?)

Re: Re: K vysvětlení egregoru

Lux | 07.04.2015

Daj nejakú Kartinu Zeman trigger matrix z 15.3.2015, bo caško DeFinioVaT, jak ObRaZ bRakuje...:))

Re: Re: K vysvětlení egregoru

Aleš Krejčí / Brno | 11.04.2015

Udo prosím Tě, kde ten piknik najdu přesně?

Re: Re: Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

stretnutie | 07.04.2015

Tiež ďakujem za podnetné čítanie. Snáď môžem doplniť moju skúsenosť,že som sa stretla aj s obranou egocentrizmu práve od naozaj inteligentných ľudí,že je to rozvíjanie ľudskej osobnosti na maximum,na rozdiel od egoizmu,ktorý je primitívny. Dnes ,s odstupom času už neriešim,či je pozitívnejší egocentrizmus,či egoizmus,pretože sú to dve strany jednej mince.

Re: Re: Re: K vysvětlení egregoru

jardob | 06.04.2015

Lin, ešte v súvislosti s filmom a tvorbou egregoru. Vo filme asi tvorba a tvorca egregoru nebol naznačený. Ale v realite to môže prebiehať tak, že ak davu ohlásiš prítomnosť alebo budúci príchod "niekoho", egregor vznikne, posilnujú ho emocie ľudí, a nakoniec sa zhmotní, ak sa to očakáva..
Teoreticky takto mohli prísť na svet rôzny proroci a mesiaši, nakoľko ich príchod bol vopred dlho ohlasovaný a živený emociami.. Aj ked egregor bol vytvorený, nie najčestnejšími ľudmi, ľudia doň vkladali svoje predstavi o spravodlivosti, a ten si našiel kompatibilného kandidáta.. Okrem toho, žiadny produkt tej istej matrice nie je navlas rovnaký, v tom je mnohovariantnosť matrice. Navyše každá matrica obsahuje aj prvky vyšších matríc a preto platí : Človek mieni, pán boh mení... Preto skôr či neskôr sa každá vec obráti v prospech Vyššieho Predurčenia. Zloduchovia to nemôžu zastaviť, iba zdržiavať. Preto aj Kristus či Mohamed boli spravodlivejší, než si tvorcovia matrice-egregoru možno mysleli. Jediné čo mohli urobiť, osedlať a presmerovať proces, tak aby sa nevymkol kontrole.

Revolver 2005 v češtině.

Aleš Krejčí / Brno | 12.04.2015

1. Na csfd.cz je hodnocený jako propadák. Komentáře ale svědčí o tom, že diváci tomu filmu jenom nerozumí, ztrácí se v něm, tápou a nechápou ho. Ze začátku by ho i brali, ale postupně, někdo dřív a někdo později, odpadávají. Přitom ten film stojí za zhlédnutí. To je šílené.
2. V českém dabingu je film vystříhaný, ona stěžejní scéna tam chybí! Proti britské verzi na youtube jsou v českém filmu navíc vyjádření různých psychologů o egu: https://www.youtube.com/watch?v=Af8kJnTaP0Q. Jsou verze pro zvídavější národy záměrně vystříhané?

Přidat nový příspěvek