Matrica a “Matrica” — dva protiklady (2)

Matrica a “Matrica” — dva protiklady (2)

2.4.2015

-předchozí část-

 

4. “Matričné” riadenie

V postupnostiach vzájomnej vloženosti matríc Objektívnej reality možno objaviť a rozlíšiť špecifické matrice, ktoré môžu predurčovať priebeh rôznych (podľa ich charakteru) procesov: fyzikálnych, biologických, sociálnych. A matrice určujúce priebeh výlučne vnútrospoločenských procesov, predstavujú osobitý záujem pre ich vplyv na osud spoločnosti, keďže zmena matrice takéhoto druhu by znamenala priamu alebo nepriamu zmenu osudu národov, civilizácií a ľudstva ako takého.

V oboch svetonázoroch opísaných vyššie vystupuje „matrica“ v úlohe programu mnohovariantného algoritmu, v medziach ktorého ľudstvo rozvíja svoju kultúru1. Pod vplyvom kultúry v ktorej vyrastá človek (disponujúci určitým genetickým potenciálom rozvoja) sa vytvárajú vedomé zvyky, podvedomé automatizmy správania a postoje človeka k javom jeho vnútorného i vonkajšieho sveta. Podvedomé automatizmy psychickej činnosti sú dominantou vnútorného a zvonka viditeľného správania sa človeka v objektívnej realite. Je to podmienené možnosťami vedomia človeka v bežnom bdelom stave udržiavať v mysli 7 – 9 objektov alebo procesov a spracovávať informáciu s rýchlosťou 15 – 16 bitov za sekundu2.

Niekedy sa tieto podvedomé automatizmy nazývajú „stereotypmi“ (konkrétne L.N.Gumiljov v jeho prácach o etnogenéze). Ich podstata môže byť vedome identifikovaná a ohodnotená ako „dobro“ alebo „zlo“ v určitých životných situáciách. Neurčitosť stereotypov správania a postojov k rôznym javom objektívnej reality, a tiež neochota zorientovať sa v ich etickej podstate „dobro - zlo“ vo vzťahu k Božiemu zámeru, je jedným z hlavných príznakov toho že život prebieha v medziach nejakej protiľudskej matrice . Táto matrica formuje určitý typ kultúry, ktorej protiľudská podstata je (jej majiteľmi) chránená pred odhalením všakovakými priamymi aj nepriamymi tabu (*prípadne dogmami) ako ochrana pred objasnením. Tento typ stereotypov plodí konfliktnú vnútornú algoritmiku psychickej činnosti jednotlivca aj spoločnosti ako celku, čo sa potom prejavuje rozličnými druhmi psychických a psychosomatických ochorení, nehodovosti, traumách a ďalších nešťastiach, typických pre obraz dnešnej civilizácie. Preto je nielen možné, ale aj životne nevyhnutné prehodnocovať prednosti a nedostatky tej ktorej matrice a rovnako aj ňou splodenej kultúry3. Vystúpenie za medze jednej matrice nevyhnutne so sebou nesie prechod do inej matrice, s iným typom kultúry.

A v súlade s povedaným, existuje druh moci, nespadajúci do zorného poľa tradičnej politológie (a preto ležiaci mimo jej chápania), no každopádne nerozlučne spätý s procesmi prebiehajúcimi vo svete (realite) matríc-predurčení. Za prvé, jedná sa o podriadenosť spoločnosti určitej matrici, alebo skupine matríc. Za druhé, jedná sa o moc ľudí nad spoločnosťou, ktorí majú schopnosť zničiť, pretvoriť a splodiť ešte neprejavujúce sa matrice, predurčujúce život ľudských spoločností v medziach Všeobjímajúcej Matrici – Božieho Predurčenia bytia.

Ak sa pokúsime opísať obsah takýchto matríc, tak vznikne koncepcia života spoločnosti – ako určitý ideál a súbor prostriedkov, určených na prenesenie tohto ideálu do života. Primerane tomu, moc na osnove matričných procesov my nazývame už mnohé roky mocou konceptuálnou. Pri tom treba chápať, že koncepcia života spoločnosti – to nie je ideológia. Ideológia dokonca nie vždy je prejavom koncepcie, no hlavne je jedným z prostriedkov uvedenia koncepcie do života. Takto boli v ľudskej histórií prikryté všetky najsofistikovanejšie otrokárske systémy ideológiami oslobodenia ľudí od útlaku. Avšak otroctvo (*v skrytejšej forme) bolo stále základom tých koncepcií, ktoré zatiaľ čo sa prikrývali ideologickými systémami hlásajúcimi slobodu, ostávali sami sebou počas mnohých storočí a zvládli pritom ešte vymeniť niekoľko ideologických zásteriek. A koncepcia života spoločnosti, to nie je ani jej činné zákonodarstvo či legislatívne projekty. Každá forma zákonodarstva – to sú hraničné mantinely, prípadne línie frontov na ktorých sa jedna koncepcia ochraňuje pred uskutočňovaním (v tej istej spoločnosti) inej, nezlučiteľnej s ňou koncepcie.

No ak sa niekto domnieva, že Vnútorný Prediktor ZSSR sa rozhodol spätne spojiť pojem „konceptuálna moc“ s tým, čo odhalil film „Matrix“ svojim účastníkom, tak nech sa potom pozrú do prác VP ZSSR „Mŕtva voda“ (vo všetkých vydaniach, počnúc rokom 1991 až po súčasnosť), do nedokončenej knihy „K Богодержавию...“ a nech si pozrie, že je tam povedané pochopiteľne a priamo — o matriciach-predurčeniach, aj o konceptuálnej moci, — a nie v alegoricko-obraznej forme umeleckého filmu, ktorý každý pochopí inak.

Vzhľadom na dejovú líniu filmu, ak sa filmoví hrdinovia skutočne dostali z pod moci „Matrici (Matrixu)“ - stroja na slobodu, ničím a nikým neohraničenú, tak potom ich bezhranične slobodná predstavivosť musela každému z nich dovoliť (a tým viac všetkým ako kolektívu) splodiť novú maximálne všeobjímajúcu matricu vyššieho stupňa, pomocou ktorej by mohli (bez všetkých teatrálnych efektov) „vynulovať“ alebo pretvoriť matricu v ktorej existoval strojový systém menom „Matrica (Matrix)“, z moci ktorej sa akože oslobodili do „reálneho sveta“.

Vstúpiac do sveta splodeného hocakou vloženou matricou, zo sveta jej nadradenej, objímajúcej matrice vyššieho stupňa – to samotné stačí na deklarovanie4 (vyhlásenie) všetkých svojich súperov neexistujúcimi, nevládnymi alebo nejakým spôsobom pozmenenými, a deklarovanie seba neviditeľným a všemohúcim (evidentne nesmrteľným a nezraniteľným vo svete, ktorého matéria napĺňa vloženú matricu). Po tomto, všetky teatrálne efekty so streľbami, bitkami, miznutie cez káblové telefónne linky a až tragická nemožnosť skryť sa pred prenasledovateľmi viac nebudú nutné, namiesto toho postačí sa rozplynúť vo vzduchu; alebo (nechať ich samých s „Matrixom“ a jeho živými snami a) zmiznúť cez mobilnú sieť.

Všetky tieto špeciálne efekty pre divákov by sa stali celkom nepotrebné, pri skutočnom vstupe do procesu, ak by aj nie z objímajúcej matrice, tak prinajmenej z alternatívnej matrice rovnakého stupňa; takéto veci ťažko možno považovať za zábavu s cieľom nájsť nejaký pôžitok.

V podstate, podobné riadenie procesu na osnove pôsobenia na vložené matrice bytia z nadradenej (objímajúcej) matrice, predviedli hlavnému hrdinovi Andersonovi-Neovi takzvaní „agenti“. Po jeho zatknutí, on sa „dožadoval svojich práv“ a pýtal si telefón: na to „agenti“ ho deklarovali nemým, pod vplyvom operátora programovacieho jazyka vysokej úrovne, spustiaceho vyplnenie mnohých nízkoúrovňových príkazov, sa Neovi náhle zatiahli ústa. No aj „agenti“ vo svete splodenom ich matricou, nepôsobia bezhranične slobodne. Ak by to tak bolo, nemali by potrebu prehovárať Andersona-Nea aby s nimi spolupracoval: jednoducho by mu preprogramovali psychiku tak, že by sa stal bezúhonným „občanom“ lojálnym systému, alebo by zaplátali všetky diery v ich vlastnej „Matrici (Matrixe)“ a prelomili by server „Sionu“ sami, bez jeho pomoci. Určitú predstavu (najskôr podvedomú) o podobných možnostiach matričných zmien reality tvorcovia filmu majú, nakoľko práve takými prostriedkami sa „agenti“ pokúšali chytiť posádku „Nabuchodonozora“, keď zmenili obyčajný dom fabrikovaný „Matrixom“ na „kamenné vrece“ bez okien a dverí. No táto udalosť – je len ďalším znamenitým momentom, poukazujúcim na objektívne jestvovanie všeobjímajúcej matrici Najvyššieho Predurčenia, narušiť ktorú nie je dané nikomu.

Skúmajúc všetky tieto matričné (v najvšeobecnejšom zmysle slova) vzájomné vzťahy a operácie, spomínali sme ešte matériu, ktorá napĺňa akúkoľvek matricu; a informáciu, ktorá dáva matérií (čo napĺňa matricu) obraz-y. Inými slovami svet, Vesmír sa v Bohocentrickom svetonázore javí ako trojjedinstvo: „matrica (miera) – matéria – informácia“.

Vo vzťahu k dvojici „matéria - informácia“ je matrica Božím Predurčením bytia, to jest miera rozvoja. Šiesty zmysel hociktorého človeka bez ohľadu na to či je „normálny“ alebo „senzibil“, - je zmyslom miery, bezprostredného vnímania Predurčenia Božieho (druhá vec je, do akej miery je u rôznych ľudí rozvinutý a ako pozorne ho vnímajú)

Vo vzťahu k matérií, je matrica skutočne matricou jej možných stavov a možných prechodov z jedného stavu do druhých možných stavov skrze premeny.

„Niet veci bez obrazu“, - hovorí ruské príslovie. Možno ho ešte doplniť: niet matérie bez obrazu, zadaného určitou matricou. Obraz – to je informácia.

Vo vzťahu k informácií je matrica – mierou bytia – systémom kódovania informácie. Ako je známe, informácia bez systému kódovania neexistuje.

Každopádne v tejto zostave maximálne zovšeobecnených kategórií „matrica (Predurčenie, miera bytia) - matéria - informácia“ nezostalo miesto ani pre čas, ani priestor. Ako to že pri opise sveta v termínoch trojjedinstva „matérie – informácie - miery“ sa podarilo zaobísť bez týchto, zdalo by sa nevyhnutných pojmov? Jedine preto, že:

Roz-miera priestorov a miera-teľnosť času – je len jednou zo zložiek (*parametrov, deklarácií) matrice-predurčenia. Vzhľadom na to sú priestor a čas (tzv. „časopriestorové kontinuum“ teórie relativity) – druhoradé vo vzťahu k matrici (*ako takej) a neexistujú bez matérie a informácie (matricu napĺňajúcich); v živote sú priestor a čas mikro- aj makro- svetov – sekundárnymi následkami matrice-predurčenia bytia.

 

-pokračování-

 

1 Kultúrou sa tu myslí všetka informácia, ktorá sa neprenáša z pokolenia na pokolenie geneticky, vo forme hotovej k použitiu.

2 Pri premietaní kinofilmu s rýchlosťou menšou ako 15 obrázkov za sekundu, vedomie vníma film ako postupnosť obrazov; pri rýchlosti 16 obrázkov za sekundu a viac, vedomie prestane vnímať sekvenciu obrazov a vníma film ako jeden celok.

3 L.N.Gumiljev svojim odhalením „stereotypov etnogenézy“ sňal morálno-etickú zodpovednosť z ľudí a priradil ich k zákonom prírody: „...tu sa stretávame s javom daným prírodou, za ktorý človek morálnu zodpovednosť nenesie, dokonca aj keď pritom hynie prekrásna panenská príroda a veľkolepá cudzia kultúra. Smutné? Iste! Ale čo sa dá robiť!“ (L.N.Gumiljev, “Etnogenéza a biosféra Zeme”, vyd. 3, stereotypné, Leningrad, “Hydromet-izdat”, r.1990, str. 462).

No takýto názor nie je hodný človeka... V tomto utvrdení sa pomýlil a bol nespravodlivý.

4 V zmysle operátora mnohých programovacích jazykov „DECLARE“ (vyhlásiť), deklarujúceho vlastnosti objektov, ktoré sú spracovávané algoritmami programu.

 

Diskusní téma: Matrica a “Matrica” — dva protiklady (2)

otázka

jardob | 02.04.2015

"..se zabývá subjektivními metamorfózami již existujících forem.."

možno len niečo zle chápem, ale človek vedome pracuje iba s pojmami-obrazmi objektov a procesov - ktoré pozná. To je informačné zabezpečienie jeho SW a HW modulov. Na druhú stranicu, má schopnosť rozširovať množinu svojich pojmov poznávaním nových...(uchopiteľných). Ciže povedal by som, že človek je schopný v danom okamihu tvoriť matrice, ktoré sú deriváciou fragmentov matríc jemu známych. (No reálne schopnosť spojiť sa s trinity a rozširovať databázu pojmov a korelácií je takmer neohraničená)

Re: otázka

Pe-tri | 02.04.2015

Ano, je to kontextové nedorozumění, zajisté v možnostech Člověka, coby konceptuálně mocného (kvalifikovaného) subjektu není jen transformace existujícího, ale i tvorba nového. Nerozepisoval jsem se primárně o možnostech Člověka, ale o procesu metamorfózy, jíž je (zajisté mimo jiného) schopen. Takže nedorozumění spočívá v záměně implikace za ekvivalenci.
P.

Západnejším L´AtInCom:

udo | 02.04.2015

Skúsime ďalej ešte jednoDuchšie,
od abstrakcie bližšie k pozorovateľovi..

Vzniká otázka, prečo sa po lAtinsky povie InFormatio
a nie iba Forma, formatio?
IO

(Ok, zároveň trochu odbočne od matrice IO..)
U výrazu, predloźky "IN", ide o sloveso, čin, zmenu, dynamiku, 2.deriváciu podľa zvoleného etalónového procesu, subjektívneho "času".

(Ok, po sedliacky..)
FORMA(slovensky obraz) je v tomto zmysle vlastne MATRICA a InFormovanie je prenosom FORIEM, s príslušnými jednotlivými konkrétnymi rozlíšenými, vyhodnotenými a ZMENENÝMI MIERAMI.

Z tohto predpokladu, pohľadu vychádza náš, európskejšiemu Človeku možno bližší, menej abstraktný pohľad na model MIM.
Ide o jeho názornejšie, obraznejśiu, spojitejšiu variantu, model FIE.

Forma(konkrétnych mier),
InFormácia,
Existencia(viditeľná matéria, polia, energia,..)

Otázka do pléna:
Nejde skôr o BaStrakciu, bastardenie, či KaStraciu?
Vie to niekto vysvetliť, predstaviť si, projektovať lepśie?

Potiaľto sme sa zhruba dostali ohľadom tejto veci v rámci rozvíjania, prerábky, adaptácie ázijských konceptuálnych modelov na naše prostredie..

Dik za spoluprácu..

Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 02.04.2015

Ano, IMHO lze pojetí FIE chápat jako derivát (sekundární odvozeninu) z (primárního) pojetí MIM. Proč ? Řekl bych že FIE je již specifickým aplikačním případem obecnějšího principu MIM. Asi takto:

MIM je nej-principiálnějším, neměnným a tudíž zdánlivě pasivním či nehybným, objektivně existujícím mustrem, kterým se konceptuálně zdatným subjektům říká, že a jak funguje Tvorba na matriční úrovni. Ukazuje na trojjedinou jednotu (funkčně nerozdělitelnou součinnost tří odlišných kvalit) obecně jakýchkoliv tvůrčích procesů. Tedy potenciálním tvůrcům - subjektivně operujícím mágům se tímto říká: Vytvoř si v hlavě mentální vizi výsledku - Informaci (plán), jí (touto psycho-vizí z "psychomatrixu") je pak implicitně již dána i podoba (obraz) potřebné - cílové Matérie (v hmotném matrixu) a pomocí Míry (tj. součinnosti morálky-vědomostí-vůle) je spoj do konkrétního (zamýšleného) a funkčního výsledku - infotělesa - objektu.
Kdežto FIE, coby odvozenina objketivní MIM se zabývá subjektivními metamorfózami již existujících forem - matric, jedná se tedy o procesy aktivní a dynamické, kdy se konceptuálně zdatnému čaroději (politikovi) říká:
Vezmi nějakou stávající (existující) Formu (každý soudruh dle svého vkusu:), na ni aplikuj svoji vizi - Informaci (zderivuj ji), čímž na výstupu dostaneš její novou podobu - Existenci a tento proces můžeš libovolně krát opakovat (jako alchymista). FIE je tedy již praktickou aplikací (procesem) teorie MIM, kdy v iteračním procese pobíhá to, co si můžeme představovat pod pojmem evoluce čili mezi-matričního přechodu z jedné (výchozí) buňky do buňky druhé (výstupního matrixu). Tj. spirálovitě se opakující dynamická transformace forem z jedné podoby (existence, společenského režimu) - z jedné matrice do matrice druhé, dle záměru konceptuálně zdatného subjektu.
V tomto smyslu je na otázku, zda se v konceptu FIE oproti MIM nejedná o degradaci, odpovědí - ANO, jedná se o degradaci, ale ne v degenerativním smyslu (platí obě), ale pouze ve smyslu systémovém.
P.Ano, IMHO lze pojetí FIE chápat jako derivát (sekundární odvozeninu) z (primárního) pojetí MIM. Proč ? Řekl bych že FIE je již specifickým aplikačním případem obecnějšího principu MIM. Asi takto:

MIM je nej-principiálnějším, neměnným a tudíž zdánlivě pasivním či nehybným, objektivně existujícím mustrem, kterým se konceptuálně zdatným subjektům říká, že a jak funguje Tvorba na matriční úrovni. Ukazuje na trojjedinou jednotu (funkčně nerozdělitelnou součinnost tří odlišných kvalit) obecně jakýchkoliv tvůrčích procesů. Tedy potenciálním tvůrcům - subjektivně operujícím mágům se tímto říká: Vytvoř si v hlavě mentální vizi výsledku - Informaci (plán), jí (touto psycho-vizí z "psychomatrixu") je pak implicitně již dána i podoba (obraz) potřebné - cílové Matérie (v hmotném matrixu) a pomocí Míry (tj. součinnosti morálky-vědomostí-vůle) je spoj do konkrétního (zamýšleného) a funkčního výsledku - infotělesa - objektu.
Kdežto FIE, coby odvozenina objketivní MIM se zabývá subjektivními metamorfózami již existujících forem - matric, jedná se tedy o procesy aktivní a dynamické, kdy se konceptuálně zdatnému čaroději (politikovi) říká:
Vezmi nějakou stávající (existující) Formu (každý soudruh dle svého vkusu:), na ni aplikuj svoji vizi - Informaci (zderivuj ji), čímž na výstupu dostaneš její novou podobu - Existenci a tento proces můžeš libovolně krát opakovat (jako alchymista). FIE je tedy již praktickou aplikací (procesem) teorie MIM, kdy v iteračním procese pobíhá to, co si můžeme představovat pod pojmem evoluce čili mezi-matričního přechodu z jedné (výchozí) buňky do buňky druhé (výstupního matrixu). Tj. spirálovitě se opakující dynamická transformace forem z jedné podoby (existence, společenského režimu) - z jedné matrice do matrice druhé, dle záměru konceptuálně zdatného subjektu.
V tomto smyslu je na otázku, zda se v konceptu FIE oproti MIM nejedná o degradaci, odpovědí - ANO, jedná se o degradaci, ale ne v degenerativním smyslu (platí obě), ale pouze ve smyslu systémovém.
P.

Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Vasiľ | 02.04.2015

Hm, a môže byť niečo z ničoho?

(Nie, stále neviem, aký je rozdiel medzi niečím a ničím)

Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

popolvár | 02.04.2015

a existuje objektívne "nič"? Pretože ja si myslím, že vždy niečo existuje, a len to, že to momentálne nedokážeme uchopiť našimi zmyslami, nás zvádza k tomu, že to subjektívne nazývame "nič".

Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 02.04.2015

Kde v mém textu vidíš ono - nic ? Něco je pak samozřejmě prvek z množiny čehokoliv.
P.

Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Vasiľ | 02.04.2015

Tuším, že si mi v jednej z minulých debát takú otázku položil. Ak nie, tak sa ospravedlňujem.

Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

jardob | 03.04.2015

Povedal by som že "nič" je rovnaké nedorozumenie ako "chaos".

Pričom "nič" - subjektívne. Je to všetko to, čo zmysli jedinca nie sú schopné uchopiť, a pre opis tohoto neuchopiteľného, použil termín nič.

Podobne "chaos" - je subjektívne chápanie. Objektívne zrejme neexistuje, ide len o stratu alebo neschopnosť chápania súvislostí a poriadku.

Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 03.04.2015

Svoji úvahu po dalším přemýšlení ještě doplním.

1. Důležitá konsekvence rozdílu mezi "teoretickým" MIM a "praktickým" FIE je v tom, že "reálné" objekty vznikající algoritmem FIE jsou na rozdíl od jejich "iracionálních" MIM předobrazů vybaveny energií, která je základem jejich egregoriálních vztahů.

2. Vzniká zde doposud myslím ne plně zodpovězená otázka - jak si vůbec představit matrici, coby jakousi univerzální konstrukční jednotku všehomíra ? Jak ji konstrukčně, tedy tvůrčím způsobem uchopit ?
S odpovědí mi pomůže opět analogie mezi supersystémem lidská bytost a počítač. Ne náhodou je Neo počítačovým hackerem. Jak je (mj. i) lidská bytost evidována ("žije") v počítačovém environmentu ? Jako položka nějaké různě mohutné relační databáze. A v takovéto databázi pak jedinec "žije" v podobě rodného čísla , pod kterýmžto číslem (klíčem) jsou k němu, v příslušných "specializovaných" tabulkách evidovány všechny jeho relevantní osobní data, od např. fotografie, fyzických rozměrů, bydliště přes stav bankovního konta či zdravotních záznamů až po vztahy k druhým subjektům a institucím. Vše přes klíčové položky vzájemně propojeno do jedné databáze (množiny potenciálně obsahující všechny vazby mezi záznamy v tabulkách) se specifickou, subjektivní podmnožinou těchto vzájemně provázaných záznamů (vět). A to je matrice-matrix.
Takže analogicky k tomu si již je možno lehce představit podobu matrice v environmentu, tj. životním prostředí biologickém, tj. v našem běžném životě. Životní prostředí naší planety (biosféra) je tedy tím nosičem dat - matrixem, který v sobě nese všechny informace (stavové i procesní) o každé bytosti, podobně jako databáze a její tabulky nese v počítačovém prostředí veškeré záznamy o každém jedinci.
S tímto pojetím pak souvisí jedna klíčová konsekvence ohledně možností nakládání s těmito informacemi. Principiálně jsou dvě možnosti, jak data měnit (a tím měnit-editovat-transformovat svoji (tvoji:) matrici nebo do ní činit nové záznamy). První je autorizovaný přístup (programátora, admina nebo uživatele), tj. obecně někoho oprávněného a druhý je neautorizovaný, čili hackerský. A jde o to, že architekt supersystému apriorně naprojektoval, kdo a za jakých podmínek může realizovat změny v záznamech databáze-matrici či i měnit samotnou strukturu této databáze. V tomto smyslu jsou např.změny typu: od člověka k Člověku mravně podmíněné, čili podorobeny určitému autoritačnímu algoritmu. Jiné změny pak jinému (každý si kdykoliv může měnit podobu svého účesu - tedy v tomto případě je autorizační přístup velmi benevolentní, ale zase je změna v databázi podmíněna existencí zápisu v tabulce účes hodnotou - má vlasy:).
Nicméně hacker, v tomto smyslu konceptuálně zdatný tvůrce, je velkým rizikem pro architekta supersystému (matrice matric - matrixu), protože když to umí, obchází jeho pravidla a mění záznamy, tj. "výstupní" realitu, dle své vůle a tím může měnit samotný matrix-supersystém (kvalitativně i kvantitativně) mimo hranice naprogramované (předurčené) architektem supersystému.
P.
Uživatel drog - neautorizovaný přístup do vlastní databáze, kdy si jedinec nepamatuje, jaké (zhusta tedy nevratné) změny v databázi (ve matrici svého života) nadělal. Jogín - autorizovaný přístup do vlastní databáze. KSB - teoretická průprava pro autorizovaný přístup do libovolné databáze.

Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 03.04.2015

Zapomenut závěr, takže doplním:
... Životní prostředí naší planety (biosféra) je tedy tím nosičem dat - matrixem, který v sobě nese všechny informace (stavové i procesní) o každé bytosti, podobně jako databáze a její tabulky nese v počítačovém prostředí veškeré záznamy o každém jedinci. Takže funkční analogií k počítačové databázi je v biosféře tělo jedince.
P.

Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

i. | 03.04.2015

Zdravím! Mal som rozťapkanú reakciu na Vašu rozpravu udom, našťastie sa mito podarilo zostreliť a tak prečítaťVáš doplnok- Skúsim teda znovu Teraz už 4té čítanie a rovnaký - môj dojem je, že udo sa pýta na pomenovanie kategorií a nie až tak na sôsob práce s nimi - nie každý intelekt pri projekcii Miera-Informácia-Matéria vytvorí čo najbližšie obazné uchopenie evokujúce správne/ľudské použtie kategorií. Spomente si na integrálne tvary matematického popisu javov - pre gausovskú väčšinu je to memorovaný zhluk symbolov bez obsahu . Váš príspevok je fundovaný, po spresnení zrozumiteľný určite viacerým - prepáčte mi teda obaja môj vstup - jeden sa nie celkom zrozumiteľne pýta ( -FIE je reálny koncept v ázii?) a Vy sa viac orientujete na vlastný proces tvorenia. Je táto úloha/otázka od uda riešiteľná pri tom množstve stereotipov v mysliach ľudí? Asi Vám nepomôžem, ale ked budete predvádzať existenciu poľa - pre velaľudí budete čarodej

Re: Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

i. | 03.04.2015

Už zase to ťapkanie - mi dnes nejde - oprava :4té čítanie a rovnaký výsledok . No a ešte som chcel dodať že miera nie je meter , materiu nemusíš vedieť uchopiť do rúk a informácia môže byť aj predstava/obraz v mysli.

Re: Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 03.04.2015

Ano, na mnohotvárnost bludných stereotypů v hlavách lidí je určitě možno se dívat jako na vážnou překážku. Jenže. Má analogie mezi databází a tělem implikuje jeden systémový závěr. Obojí jsou pouze technickými účelovými prostředky kohosi - jakéhosi zatím líže nespecifikovaného uživatele. Kdo je uživatel databáze jménem tělo, když uživatel počítačové databáze je toto tělo ? A co z toho vyplývá vzhledem ke snaze odpovědět na Vaši otázku ? Uživatelem těla je zajisté to (ten), co (koho) můžeme pojmenovat jako duše. Pojďme dál a ptejme se - jak může způsobit zhroucení počítačové databáze i zhroucení uživatele ? Přímo (na systémové - matriční úrovni nul a jedniček) nijak, může ale zapůsobit nepřímo, reflexivní, "interdimenzionální - mezimatriční" přenos do mysli uživatele, který v důsledku této ztráty se sám rozhodne projektovat její důsledky do vlastní reality (matrice) a v ní utrpět (si způsobit) škodu. Analogicky stejně to bude v relaci o level výš, tedy tělo-duše. Zhroucení (stereotypy přetížené mysli) těla nemůže zapříčinit přímou škodu duši, pouze zprostředkovanou. Analogicky k tomu, že počítačová databáze je vůči uživateli sedícímu za klávesnicí pouze virtuální strukturou, je i tělo, vůči za myslí sedící duší, pouze virtuální strukturou. V tomto smyslu se tedy jedná o reality dimenzionálně se míjející, přesto existující ve vzájemném vztahu - interakci podmíněně schopné přenášet/blokovat mezi sebou energetické souvztažnosti (infarkt člověka zapříčiněný deletem nezálohované databáze "životního" významu).
Vaše otázka se nám tedy transformuje do otázky - jak zabránit stereotypy zaneřáděným myslím, aby se nedostaly do takových souvztažností (sebestředných závislostí), které by v případě (málo pravděpodobném, přesto přece jen možném) plošného zhroucení pozemského realitního matrixu, neznamenaly jejich přenos do matrixu lidských duší, aby ty tam z toho "nedostaly infarkt". Podaří-li by se totiž udržet tuto interakci v dostatečně nadhledovém stavu, smrt člověka neznamená újmu na duši. Ale jak víme náš matrix - naše realita zná pojem zatracení či ztráty duše jako věc navýsost povážlivou, kterou lze zapříčinit jednáním její virtuální struktury - těla. Takže pozor.
Nad touto otázkou přemýšlím v souvislostí se snahou namodelovat si algoritmus zákona času v analogických (energeticky souvztažných) matrixech tělo-duše. Objektivně účinkující zákon času (zdroj našeho optimismu) je totiž zjevně nutno chápat jako jakousi (pro mně zatím blíže nespecifikovanou) systémovou událost (event), se systémovými, simultánně se projevujícími důsledky pro vícero matrixů. Ale restart to není. Co je tedy možnou analogií k zákonu času ve světě počítačů ve smyslu - spaste duši ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

i. | 03.04.2015

Odpoved možno príliš exaktná UI - so schopnosťou adaptácie/učenia -ale to je zase len supersystém v okolí / vložený / súčasť iného supersystému - aby som sa nezamotal - v kyberpočiatkoch CS , p Svoboda riešil nespoľľahlivé komponenty porovnávaním ich rekcie( samozrejme je to brutálne zjednodušenie ) Analogove systémy išli do úzadia, nastúpil digital , v systémoch kde ide "o život" princíp zostal, tretí porovnáva dvoch a ak sa nezhodnú proces nejde nebezpečnou dráhou podobne sa to implementuje aj pri upgrade/inováci. Ak sa vrátim k človeku - vidím ohen, páli ma to -vykonaj sebenedeštrukčné/ochranné - tu sme lepšie chránený stereotipom, problém(nie nevyhnutne) nôže byť v nepoznanom tu bez svedomia, intuície miery/ možno pokory môže dôjsť k zaváhaniu(nrozoberám stroj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

i. | 03.04.2015

Už zase ťapkanie... nerozoberám stroj psychiky) skrátim to - autosynchronizácia - priateľ?/nepriateľ? Desí ma predstava 80% populácie sú schopný tvorcovia - dá sa uveriť v zhodu ciľového vektora bez HNR? aj ked torzné polia majú svoje špecifiká, nemá to s nami ľahké ;-) asi som sa zase niekam zatúlal a možno ste už moju reakciu ani nečakali. Vdaka za podnetnú debatu aj ked Vám Váš nadhľad trochu závidím z mojej strany to chce ešte hodne vytrvalosti atrpezlivosti(najviac ma desí moja prudkosť v osobnej komunikácii- hlavne s blizkimi ľudmi je chadou výhovorkou že keby mi na nich nezáležalo nepoviem im nič

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 04.04.2015

UI, člověka a duše. Podumejme.
Zákon času přenesený do světa počítačů se zjevně projevuje zrychlujícími se a na kvalitě rapidně rostoucími schopnosti této techniky (upgrade+update). A to natolik, že skutečně mohou ke svému "životu" přestat potřebovat uživatele, kteří si nestíhají osvojovat nové schopnosti technosféry. Analogicky k tomu, že by člověk přestal ke svému životu potřebovat svoji duši. Jinak řečeno, dílo zavrhuje svého tvůrce. A ano, i tímto směrem může zákon času vyústit. Ale to je vyústění mimo zadání tj. mimo směr vedoucí k pokroku. Takže UI jako řešení našeho problému s přetíženými lidmi - nebrat. Vypadá to tedy tak, že nám zde tato analogie nepomáhá najít co ano, pouze nám pomáhá ujasnit si co ne.
1.pracovní závěr tedy zní: Nedostatečná kvalita lidského stroje psychiky (přitroublí uživatelé počítačů) nemá řešení v pomoci ze strany autonomizující se technosféry. Právě naopak, technosféra bude schopna této lidské nedostatečnosti využít proti člověku a učinit z něj oběť své vlastní expanze a převzít tak pod vlastní kontrolu lidskou matrici. Vzniká zde pak otázka. Jak na to může reagovat duše? Na situaci, kdy se její strojek - člověk, dostane pod jinou matrici? Jak může zasáhnout a nenechat si převzít řízení nad svým dílem o dva řády níže stojícím matrixem? A do jaké míry to je pro ni situace smrtelného významu ? Lze tuto situaci identifikovat jako útok proti ní samotné ? Pokud chápeme člověka a duši jako MIM jednotu (nemožná existence jednoho - duše/informace bez druhého - člověk/forma/materie) potom se bezesporu o útok jedná. Duše ho sice přežije, ale člověk nikoliv, když duše si bude muset budovat novou formu. A co na to HVR? Je to vývoj spadající do jím vymezeného intervalu přípustnosti? Tedy - může UI nahradit na Zemi člověka? Evidentně nikoliv. Tedy můžeme formulovat 2.pracovní závěr. Pokud lidstvo nezapracuje na přechodu typu svého stroje psychiky k lidštině (ve statisticky významném množství), potom nelze opodstatněně očekávat to, že zákon času naše problémy s GP vyřeší jaksi automaticky sám o sobě. Právě naopak, technosféra je tím nástrojem (jedním z nich) GP, který bude lidstvo pohřbívat.
Proč tedy vidím v zákonu času zdroj optimismu do budoucna? Vidím ho v tom, že sejme z lidí paralyzující vliv GP dřív než, se uvede do chodu sebedestruktivní mechanismus jak ze strany UI, tak i přitroublého uživatele samotného. Objektivně předurčený pád paralyzujícího vlivu GP pak uvolní lidský psychický (tvůrčí) potenciál, který, pokud bude správně veden-řízen (bude konvergovat s cíly HVR), umožní udržet opratě dalšího vývoje v mantinelech HVR a ten nebude muset zasáhnout. Takže na závěr úvahy si formulujme 3.pracovní závěr: Pro úspěch zvládnutí dalšího vývoje lidstva, tj. po (dočasném) pádu vlivu GP, bude zásadní - úroveň nového řízení lidstva, která se ujme dezorientovaného davu a nahradí v něm nevyhovující stereotypy novým obsahem (cílovým i prostředkovým). A tak opět - kádry řeší vše a tudíž učit se, učit se, učit se.
P.

ps. A co když se sebedestruktivní mechanismy uvedou do činnosti dřív než padne paralýza GP? Potom zřejmě vivat v NWO matrici, v nové, moderní formě D-E společenského režimu.

pss. I já děkuji za podnětnou diskusi. A ano, prudkosti (strategické nedostatečnosti) by bylo dobré se zbavit.

Re: Západnejším L´AtInCom:

udo | 04.04.2015

re: "nové riadenie sa ujme dezorientovaného davu"
Jedným z cieľov je znemoźniť existenciu davu
v zmysle nastavenia podmienok jeho nevyhnutnej transformácie na Človeka, čo asi našťastie nepôjde silou.
Iba jemnou. skutočnými a nie deklarovanými soft-skillmi.

Každá elita je, musí byť nahraditeľná.
V tomto zmysle uź dnes elity niet.
Tak, či onak.
Ľudia elitu nepotrebujú.
Elitu potrebuje dav, tlupa človeku podobných opíc.
Stádo zasa nepotrebuje HNNR.
Toľko k určeniu(DeFini) rámcu moźností(matríc) vývoja.

Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 04.04.2015

Souhlas, jen si ten přechod od stávávající D-E spoluNectnosti k lidské spoluCtnosti etapizuje v čase, kdy je zřejmé, že v počáteční, přechodové etapě prostě bude potřeba někoho, kdo ty nové podmínky nastaví. A ano, další už bude věcí samoregulace v rámci těchto nových matričních/konceptuálních parametrů. Elit potřeba nebude. Architektura klient-server bude nahrazena architekturou P2P.
P.

Re: Západnejším L´AtInCom:

jardob | 02.04.2015

Možno In Forma: predstavuje iba prihlúpli opisný spôsob informacie v zmysle:
In - Do,Vo
Forma - Formy, Forme, Matrice
InFormaCIA -to čo sa vkladá DO MATRICE, čo je v matrici.
Podobne ako to čo je ukryté v mp3 súbore.
pieseň je informácia. Je cca jedna a tá istá, ale šifrovaní môžu byť stovky (wav, mp3, oog, aac, ac3, wma a ďalšie) - šifrovanie je matrica, forma. A bez materialneho nosiča by žiadna pieseň neexistovala.. Aj materialnym nosičom ľudského hlasu v exteriery je vzduch. a spôsob vybrácií je matrica (ak by prebiehali na inej frekvencií neboli by adresované človeku).

Ďalší príklad zneužitého termínu, je "meliorácia" - z latinčiny zlepšovanie. Zlepšovať možno milion veci, ale oni takýto všeobecný termín dali práve odvodňovaniu polí a lúk.

Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

udo | 04.04.2015

re:i
"najviac ma desí moja prudkosť v osobnej komunikácii- hlavne s blizkimi ľudmi je chadou výhovorkou že keby mi na nich nezáležalo nepoviem im nič"

podobne :)

re: Petri a Jardob
Dik za zaujímavé iné onterpretácie.
Niečo nám pomohli..

Upresním otázku:
Pod mathériou si ľudia väčšinou predstavujú niečo "priamo vnímateľné"..viditeľné, hmatateľné, cítiteľné..
Dejme tomu, že e to zatiaľ na tejto úrovni dostatočné osvetlenie, nasvietenie pojmu, termínu..

Čo ale majú spoločné a v čom sa rozlišujú pojmy:
2.Miera a
3.InFormácia?

Keby som osadil InFormáciami "bunky" toho ArRay = poľa..hoc i mnohorozmerného tenzoru, nepôjde azda stále len o nejaké "sub"MIERY konkrétneho zhmotnenia?

V tomto zmysle by bola InFormácia a Miera identická kategória, či?

Matrica je predsa nejaká formička, forma, ktorú osadzujem konkrétnymi mierami (submatricami): číslami, symbolmi, slovami, písmenami, premennými, konštantami..

..a v rámci danej matrice existujú medzi nimi(adresami, mierami) ňou(voči nim matricou objemnejšou) preddefinované vzťahy, ktoré sa však podľa pravidiel definovaných vyššími objemnejšími matricami tiež vyvíjajú.

Ma3osKa

btw., Interpretácii..(etymologických včítane) je možné snáď nekonečné množstvo. Otázkou je, ktorá je pre danú konkrétnu situáciu v konkrétnej kultúre z pozície Vis Maior objektívne najlepśia?
t.j., ktorá sa najviac blíži Jeho chápaniu perspektívy danej situácie. Kritériá objektívnej správnosti rozlíšenia, hodnotenia a ďalsieho riadenia situácie(matrice) poznáme.

Podľa morálky, miery chápania a vôle-disciplíny myslenia prichádzajú pohľady(interpretácie) skúmanej rozlíśenej matrice(objektu) danému indivíduu(jednotlivcovi a/alebo kolektívu) i Zhora, no i zo submatríc..Metodológiu rozlíśenia(identifikácie) zdroja poznáme tiež..

ok, GOTO up to "otázky" :)

Re: Re: Re: Západnejším L´AtInCom:

Pe-tri | 04.04.2015

Vidím to takto, když opět si vypomohu analogiemi.
- Matrice je "dimenzionální" kostra na kterou "navěšujeme" realitní subjekty dané dimenze. V PC světě je matricí zmíněná relační databáze, do které analogicky navěšování vytvářených subjektů na kostru (osazování polí matrice), vkládáme záznamy s vlastnostmi a metodami (schopnostmi) PC objektů.
- Každý (jen) v uvažované dimenzi reálný subjekt je výsledkem tvůrčího procesu, jehož mezní zobecnění si zde modelujeme trojjediností MIM. V našem pozemském matrixu, který sám je produktem (dílem svého tvůrce) HVR, je tento tvůrčí akt HVR, uvádějící do života libovolnou existenci-realitní objekt, známý pod výrazem - Budiž světlo. V PC světě (což je matrix, jehož tvůrcem je člověk) je existence objektu stejně tak podmíněna vůli svého tvůrce - programátora, který za tím účelem využívá schopností operačního systému matrixu (analogickyk tomu, jak HVR ke své tvorbě využívá schopností planetárního biopole), konkrétně vydává příkaz typu - CreateObject(pojmenování,parametry).
A teď k propojení složek/kvalit M-I-M a matrice: Informace je parametr/vlastnost/obraz vytvářeného subjektu/objektu, kdy parametrem může být cokoliv od triviálního čísla či barvy (z množiny možných, předurčených) po další (vnořenou) matrici. Míra (respektive nadělení Mírou), na rozdíl od Informace (a tím odpovídám na zadání) je stvořitelský akt vůle tvůrce (producenta/zodpovědného vlastníka zhmotnělého (v libovolném skupenství hmoty) subjektu/objektu). Je to akt, který v PC světě uskuteční zápis nového záznamu s Informacemi o tvořeném objektu, do databáze-matrice. V našem lidském (pozemském) matrixu se tento tvůrčí akt projeví vznikem/zrodem nového 3+1D subjektu/díla (třeba myšlenky nebo dortu) s parametry (z kategorií HEČP) předdefinovanými tvůrčímu aktu v nutně předcházejícím kroku - deklarování Informace, resp. všemi parametry této Informace (obrazu), což je v principu MIM vyjádřeno ve složce Matérie či ve FIE ve složce Existence (např.po expiraci hodnoty parametru - doba života objektu/subjektu je tento stáhnut z existence - deaktivován v PC databázi). V PC světě je tato Matérie či Existence analogická vykreslení/zviditelnění (ne nutně) nově vytvořeného objektu na monitoru, kde může vstupovat do interakce s okolím jak ze své vlastní matrice - tj. interakce s dalšími PC objekty, tak i do interakce s dimenzionálně/matričně odlišnými objekty/subjekty, např. s uživatelem PC, sedícím o dimenzi výš. Interakce nově zrozeného subjektu v našem matrixu jsou evidentní. Každý nově stvořený subjekt/objekt tak je závislý na kvalitě operačního prostředí (environmentu), ze kterého je matrice zhotovena a je stejné kvality jako toto prostředí. Každý takovýto subjekt/objekt odebere něco individuálně objemného ze zdrojové/nosné/energetické kapacity operačního prostředí (supersystému), která je sama o sobě předdefinovaná svým vlastním tvůrcem a lze ji zvětšovat jen v určitých konečných (dimenzionálních) limitech.
Mimo tyto tvůrčí akty (tvorbu nových objektů/subjketů) lze provádět i další operace nad již existujícími záznamy - subjekty/objekty, což v PC matrixu známe pod pojmem editace záznamů, v našem matrixu pak pod pojmem transformace (magie), potažmo (řekl bych trochu zmatečně pojmem INformace - ve kontextu tohoto diskusního vlákna).
Tož asi tak:)
P.

Přidat nový příspěvek