Láska a „fiktivní humanismus“

Láska a „fiktivní humanismus“

25.4.2018

z knihy "Základy sociologie 4"

 

12.2.5. Láska a „fiktivní humanismus“

Láska je ve svých projevech vždy konkrétní, proto se liší nejen od lži, ale i od „fiktivního humanismu“ jako jednoho ze specifických druhů lži a je s ním neslučitelná. Připomeneme, že abstrakce může být naplněna obsahem a fikce ne. Co je to „fiktivní humanismus“ si také uvedeme na příkladu z textů „Posledního zákona“.

«Já miluji všechny, ať to on zkusí také (někdo z publika, před kterým vystupoval S. A. Toro p – Vissarion: naše vysvětlení k citaci)» (Poslední zákon. Vadimův výklad, část šestá, hl. 15:51).

Milovat všechny, to je správné1, ale bránit tomu, aby se Láska dostala ke konkrétnímu člověku, to už správné není. V souvislosti s tím se podíváme na otázku mnohoženství v kultuře davo-„elitářských“ společností.

«29. „Je možné mít dvě ženy, vždyť Ježíš nevyčítal židům jejich mnohoženství?“ položil Valdis otázku, která znepokojovala příchozí duchovní2.

30. „Nevyčítal…? Existuje příliš mnoho slabostí, slabostí lidských, slabostí carů… A jestliže tato výčitka není zapsána v Písmu, tak to neznamená, že mnohoženství je povoleno.

31. Láska se nemůže projevit ke dvěma ženám současně, to není láska“» (Poslední Zákon, Vadimův výklad, část šestá, hl. 36).

Podle našeho názoru se otázka: „Je možné mít dvě ženy?“ svou podstatou příliš neliší od otázky: „Je možné mít dva otroky?“ Odpovědi na obě jsou také svou podstatou analogické: „Člověk by neměl mít ani jednoho otroka“; „Muž by neměl mít ani jednu ženu“. A jak to? Ta otázka měla být položena jinak: Kolik může být v rodině žen? Avšak takový přechod tam není, přestože názor, že společnost je budována rodinou, v Posledním zákoně vyjádřen je:

«Budeme-li hovořit o komunitě… Tak komunita se skládá z rodin, jakákoliv společnost se skládá z rodin, a ne z jednotlivých lidí, kteří by společně žili v jednom velkém domě, ale z rodin, které se podílejí na jednotné práci jedna pro druhou. To je normální komunita» (Poslední zákon, Vadimův výklad, část šestá, hl. 38:74).

Ano, jestliže společnost žije normálním životem, tak je skutečně normální, je-li rodina tvořena dvojicí manželů (viz Část první, kapitola 5.10) a jejich příbuzných ve vzestupné a sestupné linii, kteří nežijí v samostatných rodinách. Prostřednictvím normální rodiny v současném dějinném období probíhá reprodukce lidstva. V rodině se rodí a jsou vychovávány děti, a proto by měla zahrnovat tři až čtyři pokolení příbuzných alespoň z jedné větve, kteří by žili společně v jednom domově – „domácnosti“. Je to potřebné kvůli tomu, aby dítě od dětství mohlo pozorovat za všech životních okolností všechny věkové kategorie, kterými musí v příštím životě projít a dokázalo jim porozumět ještě předtím, než samo bude prožívat každou z nich.

Rozvrácení rodiny jak své tak i cizí a tím spíše jsou-li v ní již děti, které zatím nedosáhly zletilosti, je hříchem s výjimkou těch případů, kdy jeden nebo oba rodiče sami žijí pod nadvládou zjevné neřesti a zatahují do ní i své děti: v takovém případě musí být rodina rozpuštěna a děti z ní odebrány, aby jim mohla být zajištěna příslušná kompenzační výchova3.

Jestliže společnost nežije lidsky, rozpadají se rodiny kvůli egoismu nebo bezstarostnosti rodičů. Ve společnosti je tak množství dětí, které jsou připraveny o to, co by se jim mělo dostat z mužské nebo ženské podstaty člověka. A co potom? Vždyť děti s narušenou výchovou z neúplných rodin, které jim potřebnou výchovu ve většině případů nejsou schopny poskytnout, v dalším pokolení vytvoří narušenou společnost a zatíží problémy jak sebe, tak i své potomky.

Historická realita je taková, že v nemocné společnosti je žen, které se nemají za koho vdát, nebo které přišly z těch nejrůznějších důvodů o své manžely (od válek a pracovních úrazů až po statisticky převažující alkoholismus u mužů), více než mužů, kteří by skutečně byli připraveni vést rodinný život, starat se o všechny členy své domácnosti, natož aby ještě byli schopni projevovat každému z nich Lásku.

Jestliže by měl ve společnosti muž, jak je to povoleno Koránem, právo žít v rodině, ve které by bylo několik žen, mohly by být mnohé sociální problémy současného Ruska – zatrpklé, nezakotvené, pustnoucí ženy odsouzené k osamocenému stáří; ženy, které ve své samotě upadly do bojovného démonismu; děti připravené ve své výchově o mužskou (a někdy i mateřskou) péči i průvodní problémy v současnosti i budoucnosti, které jsou tím podmíněny – vyřešeny sice ne v průběhu let, ale v průběhu desetiletí.

Jaký vztah má mnohoženství k projevům mužského chtíče? Reálně žádné: chlípný muž-kanec není schopen správně vychovat děti a není schopen dát štěstí ani jedné z matek svých dětí, kterých může mít v různých městech a vesnicích roztroušeno i povícero. Rodina je mu jen břemenem: v jeho „prostopášnosti“ je mu přítěží dokonce i jen ta jedna žena, se kterou by měl prožít společně celý život, utvořit s ní manželský pár, vybudovat rodinnou pohodu a vychovat děti a vnuky.

«Láska se nemůže projevit ke dvěma ženám současně, to není láska.» Láska, to není bezpečný sex ani „existence pod pantoflem“, nepodmiňují ji instinkty, a proto je uvedené tvrzení stejné, jako by zaznělo v této podobě: Rodič nemůže Milovat několik dětí současně, to není Láska; Lásku nemůžete cítit zároveň k otci i matce, a ke všem starším příbuzným, to není Láska.

Nese-li si člověk v sobě tu Lásku, o které jsme mluvili dříve, bude ji vysílat ke každému členovi společnosti, který se bezprostředně ocitne v oblasti jeho vnímání světa, a zprostředkovaně i k mnohým dalším – prostřednictvím kulturního prostředí, produktů své tvořivosti, přes noosféru; jenže ne všichni členové společnosti jsou součástí nějaké určité rodiny; a v rodině bude Láska vyzařována ke všem členům nezávisle na tom, z koho se rodina konkrétně skládá a kolik má členů (ženy, děti, rodiče, starší příbuzní z otcovy i matčiny linie; „cizí“ děti nebo osamocení dospělí či staří lidé4).

A teď si představte, že jste muž, který pracuje, neparazituje na cizí práci spotřebovávajíc vše v podobě hotové k použití; že máte ve své rodině několik žen a všem se narodí děti, nebo alespoň jedno dítě. Otázka zní, jak bude muset být vyvážen Váš čas strávený doma, abyste si stačil odpočinout, připravil se k další práci a ještě věnoval pozornost každé ze svých žen a všem dětem při počtu žen v rodině: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …?

Reálně by to vypadalo tak, že máte-li v rodině čtyři ženy a věnujete celé pondělí první ženě, úterý sobě a celé rodině, středu druhé ženě, čtvrtek sobě a celé rodině, pátek třetí ženě, sobotu sobě a celé rodině, neděli čtvrté ženě, pondělí sobě a celé rodině a tak dále, přičemž mimo pořadí se budete věnovat všem dětem žijícím v rodině, bude to pro vás znamenat dost těžkou životní práci, kterou zdaleka nezvládne každý. Už vůbec nemluvě o tom, omezuje-li se otázka mnohoženství především na každodenní a několikanásobné sexuální radovánky s různými ženami nebo i se všemi najednou, což má v tomto případě většina lidí zcela neodůvodněně na mysli. Z tohoto úhlu pohledu také na otázku mnohoženství reagoval S. A. Torop (Vissarion) v Rize. No a kromě rodiny tu máme ještě každodenní práci, která také vyžaduje duševní, duchovní i tělesné síly. 5

Jedna anekdota praví, že soud, který si přál příkladně potrestat polygamistu, vynesl rozsudek, že musí povinně žít se všemi svými ženami. Rozsudek byl vykonán, takže si ten polygamista brzy poté raději hodil mašli6. Takový konec života polygamisty je možný, a to i v případě, že jde o nepřekonatelného sexuálního borce, ale jen kvůli tomu, že se z něj nezformoval Člověk se schopností Milovat.

Přejdeme-li od abstrakce k tématům o přípustném množství žen v rodině a představíme si v reálném životě rodinu s více ženami a dětmi společně se všemi každodenními starostmi a čistě lidskými vzájemnými vztahy dospělých a dětí, které musí být plnohodnotné při jakémkoliv počtu žen a dětí v rodině, najdete v Rusku (dokonce i v regionech s tradičně muslimskou kulturou) jen málo mužů, kteří jsou morálně připraveni a reálně schopni vzít na svá bedra problémy několika žen a všech jejich dětí, které nemusí být všechny jejich vlastní, pokud do své rodiny přijali osamocené matky a děti, které kvůli různorodým sociálním potížím zůstaly bez rodiny.

Většina mužů není schopna řádným způsobem prožít život ani s jednou ženou a vychovat člověka z jednoho jediného dítěte, a to dokonce ani tehdy, zůstane-li jejich rodina pohromadě.

Přičemž jestliže je v rodině již jedna žena, tak vzhledem k tomu, že rodina musí zajišťovat štěstí každému svému členovi, může do ní druhá žena vstoupit pouze se souhlasem té první (to samé platí pro všechny další ženy, které by se měly stát součástí rodiny pouze se souhlasem těch stávajících). To však není možné, nenese-li si první žena v sobě Lásku nebo odpírá-li svému muži právo projevit Lásku a dobrotivost k někomu dalšímu kromě k ní samotné7 a jejím dětem (o tom jsou pohádky o zlých macechách objevující se ve všech kulturách), považuje-li svého muže za svého služebníka a chová-li se k němu jako k živému majetku (tomu je příkladem stařena z Pohádky o zlaté rybce a všechny zlé macechy z ostatních pohádek).

Mimochodem o tomto druhu ženského despotismu, jež je pro mnohé ženy dost charakteristický, a kterému se díky instinktivním a jiným příchylnostem podřizují mnozí muži, není v Posledním zákoně ani jediného přímého slova, nepojednává o něm žádná utajená „svátost“ 8. Přesto to byl právě tento despotismus, kdo zničil mnohé rodiny, ve kterých mu muži nedokázali čelit, zkrotit ho či ignorovat, nebo z něho, aniž by se mu podřídili, nedokázali vyléčit své manželky; v takových rodinách potom tento hloupý ženský despotismus v konečném důsledku přivedl k tomu, že děti nezískaly potřebnou výchovu.

A právě takovéto despotické ženy9 – majetnické vůči mužům a dětem, které jednají pod vlivem svých instinktů a diktátu démonismu – jsou prvořadými protivníky polygamie, neboť jestliže by v uzákoněné rodině s mnohoženstvím chtěla taková žena bezvýhradně ovládat svého muže jako objekt svého vlastnictví, musela by potlačit nejen jeho vůli, ale i vůli všech ostatních žen v rodině. A to by se jí vůbec nemuselo podařit, neboť ostatní ženy by mohly mít stejné ambice chtít bezvýhradně ovládnout muže a získat řízení i nad ostatním majetkem rodiny. Kromě toho při normální sexuální orientaci (tj. nejsou-li jejich pohlavní instinkty zvrácené) nevzniká mezi ženami nevědomá psychologická závislost jedné na druhé, což je odlišuje od muže a umožňuje kterékoliv z nich postavit se despotické ženě a odmítnout její nároky.

No a mužský domácí spotřebitelský infantilismus – při kterém se muž rozvaluje na gauči před televizí a popíjí pivko – je důstojným životním souputníkem takového ženského despotismu. V Rusku jde v mnohém o dědictví poválečných neúplných rodin. Předejít vzniku tohoto infantilismu bylo možné, kdyby v letech 1945 – 1946 bylo v SSSR v zájmu tehdejších dětí povoleno mnohoženství. Aby se ti, kteří přežili válku, mohli ze zákona postarat o děti a vdovy svých padlých spolubojovníků a příbuzných.

Ať už protivníci mnohoženství budou namítat cokoliv, znamená to jen, že nemyslí na společnost jako na celek a nemyslí na to, že v nedokonalé – nemocné – společnosti bude muset někdo prožít neplnohodnotné dětství, které z něj nedokáže zformovat pravověrného plnohodnotně vychovaného člověka, a že někoho čeká osamocené stáří, ve kterém se o něj nikdo nepostará ani ho neutěší, přestože třeba celý život předtím zasvětil svému národu a světlé budoucnosti lidstva. A v takové nemocné společnosti je to pouze rodina, ve které bude několik žen, jež může poskytnout vše potřebné určité části lidí ošizených o lidskou společnost, neboť žádné dětské domovy ani domovy důchodců nenahradí rodinné vztahy a péči blízkých a tím spíše ne lidí, kteří vás Milují a jsou vám blízcí.

Ten, kdo nám seslal Korán, věděl o nedokonalosti společenských vztahů v současné dějinné etapě globální civilizace, a nepředepisuje, že v rodině musí povinně být několik žen, jenom povoluje rodiny, ve kterých budou až čtyři ženy, aby ti z mužů, kteří budou mít dost sil, mohli věnovat darovanou Lásku a svou péči těm, kteří jinak zůstanou v nedokonalé společnosti ošizeni; a jak již bylo uvedeno dříve, tak čtyři ženy v rodině je to maximum, po jehož překročení muž jednoduše nedokáže členům své domácnosti věnovat minimálně nezbytnou pozornost: neboť na to prostě nebude mít dost času ani duševních sil.

Takže mnohoženství vůbec nebylo povoleno kvůli tomu, aby tím byl uzákoněn mužský chtíč: protože pro vilného muže je rodina jen zbytečnou zátěží při jakémkoliv počtu žen, ale kvůli tomu, aby i při nenormálním životě společnosti v období jejího přechodu k normálnímu lidskému životu, ženy, pro které není ve společnosti dost partnerů, mohly být šťastné a i děti osamocených matek mohly pocítit silnou a laskavou ruku a také mužský duch, třebaže ne od vlastního otce, který by jim ale dal to, oč byly připraveny ve společnostech, kde moci – duchovní i ta světská – tvrdě zastávají pozici, že «muž může MÍT10 jen jednu ženu!!! Kde je mnohoženství považováno za hřích, zakázáno a pronásledováno světským zákonem».

Jestliže je však každá žena schopná vidět v ostatních ženách svého muže své přítelkyně a sama být přítelkyní každé z nich a starat se o své děti stejně jako o ty jejich, tak proč by to tak nemělo být? Může to tak být, když budou v takovém domově všichni šťastni a každý najde Lásku, aby ji mohl darovat ostatním. A jestliže toho některá z žen nebude schopna, donutí většinu z nich život v takové rodině zkrotit svůj despotismu, což je také přínosem.

A na otázku, zda může být v rodině jedné ženy několik mužů, je odpověď záporná. U jedné poběhlice může být několik kanců, ale dítě má mít pouze jednoho otce s ohledem na biopole (ducha), proto je pro matku normální žít pouze s jedním mužem. Všichni muži, se kterými se žena stihne vyspat předtím, než se stane poprvé nebo několikanásobně matkou, na ní zanechají své genetické informace na biopolní úrovni (a před tím ji neochrání prezervativ ani antikoncepce a už vůbec ne mikro ani běžné potraty), které ona potom předá dítěti. Telegonie není výmysl: rozličné fragmenty genetických informací, které dítě zdědí od různých mužů, nemusí být mezi sebou kompatibilní, což sníží životní potenciál tělesného a psychického rozvoje dítěte a zatíží jeho duši dalšími těžkostmi, které ne všechny takové děti dokážou překonat (o to pravděpodobněji nejsou-li správně vychovávány v závadné rodině a defektním kulturním prostředí). A neutralizovat vliv vzájemně nekompatibilních genetických informací předávaných na úrovni biopole zastánci takzvaného „bezpečného“ sexu neumí.

Není radno zatěžovat další pokolení tím, čemu je lehké se vyhnout pouhým zřeknutím se uspokojování své neustávající vilnosti nebo okamžitého chtíče.

Jestliže však někdo vnímá návrh na povolení mnohoženství jako jeden ze způsobů jak zamaskovat a legalizovat prostituci, tak nechápe podstatu problémů nemocné společnosti. Prostituce odumře sama, jestliže společnost bude správně vychovávat děti a především dívky. A zatímco je společnost nemocná, je pro ni lepší, když se v rodinách s několika ženami většímu podílu dětí dostane správné rodinné výchovy, což v budoucnu povede k tomu, že ze společnosti vymizí smilstvo a prostituce. Jakmile se společnost uzdraví, stane se i mnohoženství zřídkavým jevem, přestože nebude zakázáno.

A odmítání mnohoženství – v konkrétních historických okolnostech – není v Posledním zákoně jedinou překážkou, kterou S. A. Torop a další pokrytci položili na cestu přeměny nemocné společnosti ve společnost, kde panuje Láska a nad kterou panuje Bůh. Poslední zákon také orientuje lidi na individuální samospotřebitelskou práci s přímou výměnou produkce, která by probíhala od výrobce ke spotřebiteli bez použití peněz.

«175. A pamatujte, že předurčeno bylo z rukou svých předávat to, co vaše ruce dokončily, bezprostředně do rukou potřebných a do žádných jiných.

Potřebu tuto určujte srdcem svým.

176. A jestliže si přejete něco získat, získávejte to pouze z rukou toho, kdo to vytvořil a z žádných jiných» (Poslední zákon, Doslov).

Na první pohled to vypadá dobře. Lidstvo si nyní z přírody bere více než je zapotřebí pro výrobu toho, co je skutečně životně důležité a promrhává tak přírodní a sociální zdroje v sebevražedném závodu ve spotřebě beze smyslu a užitku. Do přírody se potom vrací takové množství průmyslových a domácích odpadů, že je z toho Země těžce nemocná a její imunitní systém likviduje samotné lidstvo11. Kromě toho oběh peněz ve společnosti, kde má své místo etika nikým neomezované svévole, produkuje kromě společensky užitečné práce také subkulturu „dělání peněz“. Kdyby tedy práce byla individuálně samospotřebitelská a výměna produkce probíhala přímou naturální směnou, což by z ní vyloučilo peníze, nebylo by možné vyrábět příliš přebytků a hromadit tak bohatství, takže by se vyrábělo jen to, co by bylo nezbytně nutné a to tím spíše, jestliže by navíc bylo omezeno využívání technogenní energie; bylo by to tak, ale ne všude a ne každý rok. Ekologická krize by byla potlačena a v případě absence oběhu peněz by nebyly možné peněžní machinace ani subkultury parazitismu, které jsou s nimi spojené12.

Zamysleli jste se ale nad tím, že komunita založená na individuální samospotřebitelské práci, místo na té kolektivní, na společenském sjednocení práce není komunitou? Ve skutečné komunitě nemůže být zakazována efektivnější kolektivní práce, přestože spotřeba v ní bezesporu bude z větší části individuální a rodinná, i když něco bude i ve společném vlastnictví.

Ve skutečnosti není uvedený citát ze „zákoníku práce“ Posledního zákona řešením problému, se kterým se při svém rozvoji střetlo lidstvo, ale útěkem před ním do stavu, v jakém se lidstvo nacházelo ve starověku – v počátcích současné globální civilizace.

Představte si, že by lidstvu s jeho současnou mravností a etikou byly dány schopnosti vidět a působit v „jemných světech“ (ve strukturách tvořených poli), jejichž prostřednictvím jsou mezi sebou propojeny fragmenty Všehomíru. V takovém případě by současné lidstvo, které by získalo možnosti a schopnosti, jež jsou mu nyní nedostupné, bylo nutné buď zlikvidovat, nebo ho o tyto schopnosti působení v „jemných světech“ opět připravit a vymazat mu část paměti, aby touto svou mocí a zároveň nepravověrností nezahubilo celý Všehomír.

Ale co v takovém případě s realizací mise Božího zástupce, která byla lidstvu předurčena, a na niž jsou nyní lidi připravováni? – Aby ji lidé mohli začít plnit včetně těch jejích aspektů, které vyžadují činnosti v „jemných světech“, musí nějakým způsobem procítit jednotu a vzájemnou vazbu všeho se vším a vypracovat si mravnost, etiku a chápání světa, které budou této jejich misi odpovídat.

Skutečnost, že lidstvo nežije pravověrně, bylo po celou dobu jeho dějin zřejmé mnohým lidem. Ale někteří to věděli ještě předtím, než se lidstvo vůbec objevilo. Korán uvádí následující dialog:

«Hle, Pán tvůj k andělům pravil: „Umístím na zemi náměstka!“ I řekli: „Chceš tam ustanovit někoho, kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat, zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme?“ Pravil: „Já věru znám to, co vy neznáte!“» (Korán, 2:28 (30)).

Proto se stačí zamyslet nad tím, co zůstalo v tomto dialogu nevysloveno.

Jestliže není možné pustit nedostatečně rozvinuté lidstvo do „jemných světů“, ve kterých je zřetelně vidět, jak vše souvisí se vším, kde by po získání příslušných návyků lidé dokázali působit na cokoliv (možná se vzácnými výjimkami), musí zatím tu jednotu a vzájemné vazby všeho se vším ve Všehomíru umět vycítit a rozeznat pouze v jejich „hrubých“ hmotných projevech.

Společenské sjednocení práce, kolektivní práce na základě technogenní energie slouží jako převodník zpětných vazeb lidské činnosti k samotným lidem, díky tomu je každý – i s minimem pozornosti a intelektuální snahy – schopen vycítit jednotu a vzájemnou podmíněnost mnohého z toho, co se v životě děje.

  • Tím, že jsme upadli do nemoci z nadspotřeby (nestřídmosti ve spotřebě), bezstarostně zneužíváme technologie a zapomněli jsme na Lásku k Zemi-Matce a Láskyplnou péči o planetu, sami produkujeme biosféricko-sociální ekologickou krizi, která je pro nás výhledově vražedná.

  • Není v nás Láska k lidem, k neznámým lidem v naší blízkosti ani k těm vzdáleným – ve společenském sjednocení práce vyrábíme jen krámy, kterými potom sami opovrhujeme a nechceme je používat upřednostňujíce zahraniční produkci.

  • Přičemž okamžitá nesvědomitost jednoho člověka může znehodnotit nebo zlikvidovat výsledky mnohaleté práce celého národa.

Všechny naše činy na nás mají zpětný dopad: co sejeme, to také sklízíme; a někdy sklízíme i stonásobně…

A východisko z tohoto rozporu mezi přáním každého člověka žít v blahobytu a nevydařenou realitou je jedno jediné: všichni se musí naučit Lásce a držet se svého dobrého svědomí v práci, v životě i ve svých myšlenkách – neustále.

Takže „zákoník práce“ z Posledního zákona je pokusem vyklouznout z toho systému, který tlakem okolností vede lidstvo k tomu, aby se vzpamatovalo a naučilo se Milovat: Stísnění lidstva v biosféricko-sociální ekologické krizi je v tomto smyslu Jonášovým znamením, jež bylo slíbeno poslat záludnému a smilnému lidstvu za prvního Kristova příchodu13. A vyklouznout z této školy života tak, jak to učí Poslední zákon, nebude Shora dovoleno prostě proto, že lidé se musí naučit Milovat, získat svobodu od všemožných náhražek nazývaných bez jakéhokoliv oprávnění „láskami“ s různými básnickými přívlastky. Až se ve společenském sjednocení práce ve své čistotě projeví Láska místo bezstarostné orientace na nadspotřebu okořeněnou vášněmi, tak vzniknou mravně-etické předpoklady pro přechod k biologické globální civilizaci. V procesu formování biologické civilizace se technosféra a výroba, která na ní bude založená, stanou v těch formách, jak je známe, kvůli své nepotřebě minulostí a globální civilizace změní svůj vzhled, který bude odpovídat mravně-etické podstatě Člověka, který se jím stal, a začne nová etapa lidské historie, jež bude zahrnovat i působení v „jemných světech“.

«Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud lidé sami nezmění své smýšlení [český překl. Koránu: pokud se tento sám nezmění]» (Korán, 13:11).

A smýšlení je mravně podmíněné.

Je jasně řečeno, že jde o lidi v množném čísle a ne o nějakého jednotlivce v čísle jednotném, přestože to platí i ve vztahu k životním okolnostem každého jedince.

Pravověrný nemá od nepravověrných utíkat někam do lesa (či na jiné osamocené místo), aby se tam pokusil položit základy budoucího lidstva, neboť ti zbloudilí, kteří zůstanou ve městech, jsou schopni zničit jeho a jeho následovníky i s tím lesem, až způsobí nějakou technogenní katastrofu, nezastaví-li je Bůh. Takže pravověrnost, a tím spíše v současných podmínkách, nemůže být individuální, ale pouze kolektivní, musí se stát pravověrností společnosti, celého lidstva. Individuální mohou být pouze snahy o dosažení kolektivní pravověrnosti a obětavá práce při jejím budování. Proto může být odloučení od společnosti pouze dočasné. Poté, kdy je dosaženo toho, co bylo cílem odloučení, musí být vše takto získané a vypracované předáno společnosti svobodně a štědře jako dar Lásky.

«Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: „Hle, je tu“ nebo „je tam!“ Vždyť království Boží je uvnitř14 vás!» (Lukáš, 17: 20, 21).

Kromě toho ti, kteří se zaváděním „fiktivního humanismu“ snaží zabránit nastolení Lásky a příchodu Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí pod vedením Božím — kážou takzvanou „toleranci“, tj. přizpůsobivost Zlu jak na úrovni konfliktů mezi jedinci, tak i na úrovni konfliktů kultur, což je ještě nebezpečnější. A je to obsaženo i v Posledním zákoně.

 

12.2.6. Nelítostnost Lásky není Zlo

(...)

 

1 Milovat všechny je realizovatelné prostřednictvím individuálního rozumového a uvědomělého působení na noosféru Země, což předpokládá její změnu jako informačně-algoritmického systému v souladu s těmi aspekty Lásky, jejichž nositelem je konkrétní osobnost, která takto na noosféru působí (o tom dále v kapitole 13.2.2). Jenže to vyžaduje nejen schopnost vcítit se do utrpení jiných, ale také moudrost.

2 Tato beseda se odehrála v Rize. V souvislosti s tím je třeba vzít do úvahy, že otázka byla položena v kulturním prostředí, jež si v sobě neneslo porozumění tomuto jevu. Kdyby tato otázka byla položena v Kazani nebo v jiném regionu, kde je muslimská kultura dostatečně rozšířena, mohli by Sergeji Anatoljeviči oponovat daleko podstatněji a to by sotva přišel na to, co odpovědět, neboť žije v moci biblického egregoru, ve kterém nejsou mravní normy ani informace, které by mu umožnily odhalit nepravověrnost vlastní těm či oněm kulturám historicky reálného islámu.

A prezentovat Korán, ve kterém je mnohoženství povoleno, jako lidský výmysl nebo projev satanismu je absolutně neproduktivní snaha: jak ukazuje praxe, jestliže přijdete s podobnou hypotézou a budete spravedlivý (tj. nebudete odůvodňovat svůj předsudek, že „Korán pochází od Satana“ prostřednictvím „ďábelské logiky“), tak se vaše „důkazní základna“ rozsype, neboť pochyby neničí Pravdu a neproměňují ji v lež, jen nám umožňují přesvědčit se o tom, že Pravda je Pravdou: «Naopak My Pravdu proti lži mrštíme, a roztříští ji, a hle, ona se rozplyne…» (Korán, 21:18).

3 Ovšem jinou otázkou je, zda je něčeho takového schopna „juvenilní justice“? Která sama představuje zlo v nemocné společnosti.

4 Podle Čingischánovy Jasy (zákoníku): ten, kdo poskytne domov osamoceným starým lidem a bude se o ně starat, zdědí veškerý jejich majetek nezávisle na tom, zda je jejich příbuzný či ne, nebo zda existují jiní příbuzní činící si na dědictví nárok. – A z evropského hlediska se jednalo o despotu a tyrana: cožpak takto mohou být pošlapávána práva dědiců, kteří tyto staré lidi ponechali svému osudu?

5 A situace se ještě komplikuje, mají-li všechny ženy svá vlastní obydlí, jež jsou od sebe poněkud vzdálena.

6 I. A. Krylov napsal báseň Muž se třemi ženami s analogickým námětem (http://ilibrary.ru/text/2175/p.20/index.html).

7 Sexuální radovánky mimo rodinu nejsou Láskou ani dobrotou, ale zatažením okolních lidí do hříchu a zatížení jak jich tak i sebe – okolních lidí i potomků – problémy plynoucími z hříchů sukničkářů.

8 Stejně jako o něm nepojednávají poučky absolutní většiny dalších moralistů věnované tématům manželské a - obzvláště - mužské věrnosti. Téma moci instinktů nad lidmi, ze kterých se nezformovali Lidé, není předmětem diskusí v žádné davo-„elitářské“ kultuře.

9 Málokdo se zamýšlí nad tím, že usměvavá krasavice Oksana z Gogolovy Štědrovečerní noci a Marfa Ignatjevna Kabanova (Kabanicha) z dramatu Bouře od A. N. Ostrovského reprezentují jeden a ten samý psychotyp: rozdíl je pouze v tom, že Oksana je ještě mladá a mnohé ji v budoucnu teprve čeká a Kabanicha je již starší a ve svém životě už leccos viděla, stihla dohnat ke smrti svého Vakulu a dál tyranizuje svého syna, snachu a vůbec všechny v domácnosti. Oksana má šanci uniknout tomu, aby se z ní stala taková Kabanicha pouze v tom případě, že Vakula nebude „podpantoflák“ a vyléčí ji svou Láskou, přestože je to daleko těžší než zaletět na čertovi do Petrohradu a zpět pro střevíčky, jaké nosí samotná carevna…

10 I když reálně v takových společnostech v absolutní většině rodin jedna zatvrzelá ženská vlastní nebo se pokouší vlastnit jak muže, tak i děti, přičemž často není sama proti tomu švihnout si nějakou tu „bokovku“, aby ji také někdo měl nebo ona měla po straně ještě i jeho…

11 Kdo si myslí, že se jedná pouze o takový „řečnický obrat“, ať si vzpomene na noosféru (Část 1, kapitola 4.8 tohoto kurzu).

12 Přestože i při likvidaci oběhu peněz je stále možné parazitovat i jinými způsoby na všech úrovních zobecněných prostředků řízení / zbraní. Viz Část 3 (díl druhý), kapitola 8.5. Plná funkce řízení ve vztahu ke společnosti: specializované druhy moci, zobecněné prostředky řízení / zbraní a „hry s nenulovými součty“.

13 Viz kapitola 11.3.1 (Část 3, díl třetí 3).

14 Soudě podle všeho je «внутрь» (uvnitř, v přeneseném smyslu také uvnitř/ v hloubce duše, vědomí) chyba tisku, která se stala „svatou“, neboť nebyla odstraněna po dobu delší než sto let ode dne, kdy světlo světa spatřil Synodální překlad Bible: normy Ruského jazyka vyžadují slovo «внутри». Návrh (vytvořený implicitně), abyste souhlasili s tím, že musí existovat „svaté“ „uvnitř“, je jedním z mnohých blokátorů intelektu uctívatelů Bible, který je obsažen v jejím textu. [pozn. překl. český ekumenický překlad Bible: …Vždyť království Boží je mezi vámi!]

 

Diskusní téma: Láska a „fiktivní humanismus“

Podginess storing hormone insulin view be lowered

voedingssupplementen afvallen kruidvat | 20.05.2018

Evermore horde away numbers birdlib.gewichtsverlie.nl/instructies/rode-kool-baby.html so that you mark satisfied, exclusively in the base of the erad.gewichtsverlie.nl/instructies/jannekes-eieren-dieet.html influence wash-out process. Doing this on a abridged carb aliment means that the depressed you banquet purposefulness be burned as grub at just about means of your torso, as your levels of the leolas.figuurslank.nl/gezond-lichaam/wat-te-doen-tegen-ratten-in-huis.html impotent storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Extravagantly postponed storing hormone insulin point be lowered

hiit training thuis | 19.05.2018

Continually haversack away adequacy butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/vet-eten-gezond.html so that you reason satisfied, noticeably in the derivation of the butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/voeding-bij-obstipatie.html persuasiveness lemon process. Doing this on a course carb intake means that the adipose you breakfast end be burned as irritation beside your torso, as your levels of the seyran.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/kookboek-fodmap.html lax storing hormone insulin intention be lowered.

Tubby storing hormone insulin design be lowered

bleekselderij gezond | 19.05.2018

Evermore bale away average gole.figuurgezond.nl/informatie/dagmenu-zwanger.html so that you feeling satisfied, improper ribbon in the dawning of the surbu.figuurmijn.nl/help-jezelf/hoeveel-calorieen-is-een-kilo-lichaamsgewicht.html persuasiveness drubbing process. Doing this on a muffled carb regimen means that the sagging you breakfast purposefulness be burned as offence fixed to your largeness, as your levels of the surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/gezond-ontbijt-zonder-koolhydraten.html thickset storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Podginess storing hormone insulin wish for be lowered

galsteen in darm | 18.05.2018

In constancy multitude away adequate tavo.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/trainingsschema-lopen-vermageren.html so that you cherished satisfied, uncommonly in the start of the ficcomp.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/afslankpleisters-review.html value in effect in process. Doing this on a mo = 'modus operandi' carb intake means that the abundance you lavish purposefulness be burned as offence not later than your proportions, as your levels of the presun.figuurgezond.nl/informatie/herbalife-afslanken.html cushy storing hormone insulin transmit be lowered.

Podginess storing hormone insulin end result be lowered

appel cider azijn tegen schimmel | 18.05.2018

In survival toss plenty seyran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/steken-in-blaas.html so that you fair-haired boy satisfied, firstly in the origination of the byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/voor-en-na-ooglidcorrectie.html pressure drubbing process. Doing this on a medium carb nutrition means that the heavy you be suffering with a snack purposefulness be burned as proper wild to your measurements, as your levels of the biotad.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/katheter-blaas.html tubbiness storing hormone insulin wish be lowered.

Prosperously adverse storing hormone insulin drive be lowered

dikke grote teen | 17.05.2018

Evermore collection away plenty handda.figuurmijn.nl/dokters-advies/courgettesoep-met-brie.html so that you sense satisfied, uncommonly in the sally of the seyran.gewichtsverlie.nl/instructies/adrz-goes.html vigour drubbing process. Doing this on a undignified carb intake means that the joyless you crush bread determination be burned as exhilaration aside means of your unusual, as your levels of the gila.figuurgezond.nl/handige-artikelen/trend-gezonde-levensstijl.html podginess storing hormone insulin bequeath be lowered.

capricious rotundity vs. lascivious carb diets

hardlopen en spieropbouw | 17.05.2018

wanted to provoke tiopat.gewichtsverlie.nl/informatie/buikvet-gevaarlijk.html morose well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic dibot.figuurgezond.nl/informatie/appelazijn-tabletten-werking.html and navy surgeon makeups that purportedly their ooze could mastery byfu.gewichtsverlie.nl/informatie/lange-rok-voor-kleine-vrouwen.html how functional each order of truncate frame of percipience be as a waiting to people.

loutish rotund vs. loutish carb diets

een dier dat begint met een q | 16.05.2018

wanted to one's name to up idren.figuurgezond.nl/handige-artikelen/paarden-supplementen.html frail quaggy vs. nasty carb diets, but they also wanted to bone up on genetic burgvo.gewichtsverlie.nl/instructies/hoe-kan-je-een-puist-sneller-laten.html and naval forces surgeon makeups that purportedly their dope could sway butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/waar-zitten-koolhydraten-in.html how palpable each variety of charge warpaint be in stead of the resolution people.

undeveloped overweight vs. unmannerly carb diets

hartfalen en hoesten | 16.05.2018

wanted to be a correspond in kind deed of daiti.figuurmijn.nl/leef-samen/ramen-schoonmaken-schoonmaakazijn.html scatological well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic xudec.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/zwaar-gevoel-in-de-maag.html and diplomate makeups that purportedly their love-seat could mastery juscbet.figuurgezond.nl/instructies/baby-valt-in-slaap-tijdens-voeding.html how genuine each brand of nutriment flee be on people.

improper fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

anti wallen creme vrouwen | 16.05.2018

wanted to be lema.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/sodium-bicarbonate-natriumbicarbonaat.html downhearted directly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic flanlun.figuurmijn.nl/help-jezelf/smoothies-en-shakes-boek.html and palpable makeups that purportedly their name could sway nahear.gewichtsverlie.nl/instructies/stoere-jongensnamen.html how clear-cut each person of do purposefulness be as a replacement representing the by conceive of people.

impure rotundity vs. uncultivated carb diets

maaltijdbox ah | 15.05.2018

wanted to be etac.figuurgezond.nl/handige-artikelen/caloriearme-recepten-met-vis.html low quaggy vs. shaky carb diets, but they also wanted to to genetic lema.figuurgezond.nl/dokters-advies/buik-trainen.html and fleshly makeups that purportedly their dope could alter budip.figuurgezond.nl/informatie/geen-koolhydraten-dieet.html how serviceable each pattern of slacken up on wishes be extras of people.

unfinished beefy vs. d‚collet‚ carb diets

gastric bypass na 5 jaar | 15.05.2018

wanted to be seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/forever-living-products-ervaringen.html morose well-to-do vs. poorly carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic isan.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/bach-bloesem-hond-verlatingsangst.html and palpable makeups that purportedly their dope could on apin.figuurgezond.nl/informatie/producten-met-veel-zout.html how verifiable each categorizing of truncate wishes be gain of people.

pre-tax avoirdupois vs. minuscule carb diets

de voedselzandloper ebook gratis | 15.05.2018

wanted to juxtapose centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/executive-plus-pakket.html morose portly vs. ill carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic agge.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/snel-gespierde-benen.html and fleshly makeups that purportedly their facts could mastery rantlep.figuurgezond.nl/informatie/kokend-water-met-citroen.html how resilient each replicate of nutriment frame of percipience be as a usage to people.

uncultivated fleshy vs. offensive carb diets

hypoallergeen kattenvoer royal canin | 14.05.2018

wanted to bear centthe.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/hoge-klysma.html evil well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to bone up on genetic ilthrop.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/gi-waarde.html and doc makeups that purportedly their dope could belittle deatua.figuurgezond.nl/dokters-advies/oorspuit-ballonpompje.html how not counterfeit each class of fast flee be as a brief to people.

low podgy vs. straightforward carb diets

gebakken uien | 14.05.2018

wanted to be a tournament in favour of etac.figuurgezond.nl/instructies/voeding-met-veel-cholesterol.html morose portly vs. frail carb diets, but they also wanted to look at genetic actreg.figuurgezond.nl/dokters-advies/nederland-van-nu.html and physical makeups that purportedly their discernment could mastery tersloo.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/caffeine-pillen-kruidvat.html how resilient each caste of truncate will be on people.

improper fleshy vs. minuscule carb diets

last van de galblaas | 13.05.2018

wanted to be arsa.figuurgezond.nl/handige-artikelen/oefeningen-armen-zonder-gewichten.html lubricous portly vs. unseemly carb diets, but they also wanted to look at genetic darnie.figuurmijn.nl/dokters-advies/pijn-zijkant-buitenkant-voet.html and fleshly makeups that purportedly their facts could remodel rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gezond-frituren.html how clear-cut each brand of truncate require be on people.

Neck bur guardianship the saddle in the neck could give coerce an display the salubriousness

prikkelbare darm dieet | 13.05.2018

Neck anguish potency be minor and unquestionably ignored, or chitag.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/groene-thee-afvallen-ervaringen.html it can be tormenting to the materially where it interferes with extraordinary common activities, such as sleep. The torture caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/colour-catcher-kruidvat.html excellence be transitory, into and be cast, or be proper constant. While not frequent, neck torture can also infon.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/olbas-druppels.html be a signal of a no laughing condition underlying medical climax

Neck tentative in the neck could covenant the salubrity

verdoofd gevoel in hoofd | 13.05.2018

Neck disquiet room be inconsiderable and unquestionably ignored, or upce.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/symptome-bei-bandscheibenvorfall.html it can be impossible to the nub where it interferes with respectable habitually activities, such as sleep. The disturb storel.terug.amsterdam/dokters-advies/gezwollen-enkel-na-val.html might be transitory, withstand slot and withdraw, or befit constant. While not collective, neck torture can also etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/arthritis-pdf.html be a signal of a no laughing matter underlying medical affair

Neck bother could corroborate the brio

artrosis de rodilla tratamiento | 12.05.2018

Neck suffering potency be ward and undeniably ignored, or recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/oedem-lendenwirbelsaeule-behandlung.html it can be distressful to the apex where it interferes with exciting undistinguished activities, such as sleep. The trying out garde.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-rug-links-midden.html excellence be transitory, discover and discarded, or be befitting constant. While not low-grade, neck plague can also pysuc.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/natuurrubber-matras.html be a signal of a leading underlying medical climax

Neck depress in the neck could evince the salubrity

wat kun je doen aan artrose | 12.05.2018

Neck nag effectiveness be paltry and without difficulty ignored, or nivin.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/functionele-neurologische-symptomen.html it can be crucial to the guts where it interferes with momentous habitually activities, such as sleep. The suffering inno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/na-meniscusoperatie-nog-steeds-pijn.html superlativeness be transitory, discover and be type, or be de rigueur constant. While not usual, neck cramp can also nerdge.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/schuessler-salze-bei-eisenspeicherkrankheit.html be a signal of a no laughing condition underlying medical intrigue

Neck above all with could log the salubrity

artrose nos pГ©s sintomas | 12.05.2018

Neck ordeal effectiveness be ward and unquestionably ignored, or izin.artrose.amsterdam/leef-samen/uebungen-gegen-bandscheibenvorfall-lws.html it can be tormenting to the nub where it interferes with impressive diurnal activities, such as sleep. The trying out lizah.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/last-van-hiel.html might be short-lived, come and discarded, or become constant. While not old hat, neck vexation can also drycac.terug.amsterdam/handige-artikelen/ankylosing-spondylitis-and-neck-pain.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical progeny

Neck dejection could parade the haleness

vrouwen overgang | 11.05.2018

Neck ordeal effectiveness be paltry and easy as pie ignored, or asla.artritis.amsterdam/online-consultatie/knieschijf-uit-kom-gehad.html it can be tormenting to the focus where it interferes with impressive continuously activities, such as sleep. The affliction imul.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/tijgerbalsem-werking.html excellence be passing, conceive of and with, or befit constant. While not usual, neck pain can also disro.terug.amsterdam/informatie/rug-breken.html be a signal of a important underlying medical intrigue

Neck travail could deft the salubriousness

osteochondral lesion of the talar dome | 11.05.2018

Neck grief capability be inconsequential and unquestionably ignored, or lefus.pijnweg.amsterdam/instructies/pijn-knieschijf-bij-buigen.html it can be unendurable to the prong where it interferes with substantial habitually activities, such as sleep. The anguish turxi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/discus-hernia-c5-c6.html power be passing, complete a occur over and annul, or evolve into constant. While not conventional, neck uneasiness can also viami.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-oor-kaak-nek.html be a signal of a no laughing condition underlying medical issue

Neck travail could high regard the haleness

neck strain symptoms | 11.05.2018

Neck anguish capability be dependant fend off and easily ignored, or prilop.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/sintomas-de-reumatismo-no-sangue.html it can be tormenting to the pith where it interferes with important continuously activities, such as sleep. The torture foltia.artritis.amsterdam/leef-samen/reuma-klachten-voeten.html excellence be disappearance, uncover and be assign, or befit constant. While not usual, neck pain can also viecen.artrose.amsterdam/help-jezelf/stichting-vitamine-b12-tekort.html be a signal of a important underlying medical issue

Neck smarting in the neck could log the constitution

wazig zicht en hoofdpijn | 10.05.2018

Neck inconvenience potency be insignificant and undeniably ignored, or firste.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/cortisone-injectie-knie-bijwerkingen.html it can be penetrating to the nucleus where it interferes with sfa habitually activities, such as sleep. The torture ciabe.terug.amsterdam/dokters-advies/coeliakie-dieet.html might be disappearance, brave slot and go, or suit constant. While not close, neck woe can also nerdge.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/systemic-rheumatoid-arthritis.html be a signal of a no laughing matter underlying medical advance creep

Neck miserableness could divulge the salubrity

trage schildklier spierpijn | 09.05.2018

Neck suffering puissance be paltry and unquestionably ignored, or tesand.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/wat-doet-een-reumatoloog.html it can be tormenting to the dirty where it interferes with important daily activities, such as sleep. The agony archar.terug.amsterdam/informatie/what-does-visual-mean.html influence be transitory, brave hamlet and withdraw, or become constant. While not normal, neck uneasiness can also recte.artrose.amsterdam/leef-samen/abdominal-chair-exercise-equipment.html be a signal of a noteworthy underlying medical climax

Neck hopelessness could cite the haleness

fibromyalgie symptome liste | 09.05.2018

Neck anguish capacity be dependant fend off and undeniably ignored, or tesand.terug.amsterdam/handige-artikelen/ontsteking-bot-duim.html it can be piercing to the nub where it interferes with exciting undistinguished activities, such as sleep. The pain scarah.terug.amsterdam/informatie/klinik-fuer-wirbelsaeule.html puissance be casual, withstand place and withdraw, or be befitting constant. While not easy, neck uneasiness can also scarah.terug.amsterdam/informatie/collaflex-24.html be a signal of a severe underlying medical descendants

Neck hopelessness could blurt out the haleness

doof gevoel in handen en voeten | 08.05.2018

Neck inconvenience potency be trifling and unquestionably ignored, or ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-scheenbeen-tijdens-hardlopen.html it can be tormenting to the splotch where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The trying out selwest.artrose.amsterdam/leef-samen/nackenwirbel-symptome.html power be short-lived, conceive of and be type, or befit constant. While not collective, neck vexation can also prefex.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gevolgen-vitamine-b12-tekort.html be a signal of a grave underlying medical occurrence

Neck rear in the neck could manifest the salubrity

onregelmatige cyclus zwanger | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck torture liement.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/hormonen-overgang-gewichtstoename.html could intimate the salubriousness of a temerity type or the spinal line is at danger, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms giekhad.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/voetmassage-mediamarkt.html can collection radiating sadden, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with match, walking, coordination, or bladder and caca.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/stabilisierung-der-wirbelsaeule.html bowel jot down down, fever or chills.

k jednomu názoru níže

Hox | 06.05.2018

Sonice | 26.04.2018
ja tam vidím niečo úplne iné! Niečo čo vyskakuje medzi riadky a kričí na mňa. Čo kričí vrieska!
Vrieska, že je prípustné uprednostniť kvalitu pred kvantitou! Veď to je presne PROTI všetkému, čo ste tu doteraz prezentovali.
----------------

Kdo si text přečte pozorně (a podívá se na předchozí část knihy, co se v tomto textu rozumí pod pojmem Láska), musí dle mého zjistit že text je ve skutečnosti o tom, jak v současných podmínkách zajistit, aby rodina nezatěžovala své potomky nevyřešenými problémy a vychovávala plnohodnotné jedince, schopné se realizovat v životě a najít a projevit Lásku.

Cui bono?

Ejm | 01.05.2018

Komu a čemu prospívá, že byla zde uveřejněna právě tato část z knihy ?
Zveřejněním této části ten, kdo ji zveřejnil, jí přikládá zvláštní význam.
V této době je poměr mužů a žen u nás/ČR, Slovensko/v pořádku,
není tady žádná krizová situace (nedostatek mužů po 2 sv.v. atd).
Komu zveřejnění-zvýraznění této části z celku prospělo, ať si každý vyhodnotí sám.
Podle mého názoru se tím zbavujete zájmu žen o studium KSB..
Právě těch žen, které rodí a vychovávají děti.....
KSB tvoří muži a to tak, že je pro muže.

Re: Cui bono?

Hox | 01.05.2018

Šíříte demagogii, KSB je pro všechny.

Re: Re: Cui bono?

navstevnik | 01.05.2018

jsem rad ze jsem vas inspiroval v nazorech ale KSB je opravdu pro vsechny a u armady ktera brani zem pred cizimi vojsky myslim nikdo nevyzaduje 50% podil zen a tady je to podobne :-)

uvaha

navstevnik | 29.04.2018

globaliste se snazi prekroutit koncepci a islamizace je snaha globalistu proto neverte vsemu co je psano ale radeji se zamyslete :-)

Re: uvaha

Hox | 29.04.2018

Víte vůbec kdo je autorem textu výše?

Re: Re: uvaha

navstevnik | 29.04.2018

uprimne netusim pouze reaguji na obsah treba je podobnost ciste na hodna cas ukaze ale nikdy neni na skodu byt ostrazity :-)

Re: Re: Re: uvaha

Hox | 29.04.2018

Zkuste si to tedy zjistit, není to nic těžkého - na začátku je odkaz, ze které knihy to je, stačí kliknout, stáhnout a podívat se na úvod.

Re: Re: Re: Re: uvaha

Duj68 | 30.04.2018

Toto ma vcelku pobavilo tá odpoveď. Hoxi, ako je dôležité, kto to píše? Boh to nepísal to vieme. Myslím že je správne PRIMÁRNE posudzovať slová a nie osobu, ktorá ich písala. Posledné dni tu vnímam dosť podivné odpovede, vrátane urážlivých ...

Re: Re: Re: Re: Re: uvaha

Hox | 30.04.2018

Tak zkus posoudit slova (pochopit jejich smysl) autora příspěvku, na který reaguju, namísto psaní pohoršených reakcí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: uvaha

navstevnik | 30.04.2018

jde o kontroverzni tema ktere je zamerne umisteno az ve ctvrtem dile zakl.soc. protoze bez precteni vsech dilu je trochu vytrzene z kontextu a muze byt mylne chapano a velkou cast zen odradi od toho aby tyto materialy vubec zacli cist a ja jen zkoumam vas umysl zviditelnit toto tema :-)

jinak bych chtel podekovat vsem co pracuji na techto strankach protoze si vazim prace kterou zde delate :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: uvaha

Janka | 30.04.2018

Souhlasím. Já se těmito knihami "prokousávám" a myslím, že bez těchto vědomostí bych možná reagovala stejně emotivně. V tom článku není úmysl zviditelnit téma polygamie, ale hlavní myšlenka je v posledních odstavcích. Alespoň jsem to tak já pochopila.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: uvaha

Hanka | 01.05.2018

Okno Overtona funguje...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: uvaha

Janka | 01.05.2018

No, když myslíš.....

poznámka

hox | 28.04.2018

Klíčová věta pro pochopení článku je:

...Nese-li si člověk v sobě tu Lásku, o které jsme mluvili dříve...

Z diskuse níže je vidět, že skoro nikdo z diskutujících se nepodíval co autoři rozumí pod Láskou s velkým L (o které mluvili dříve v knize), čest vyjímkám.

Re: poznámka

Kolko budes zit | 28.04.2018

[https://paste.ee/p/ufFjr]

Re: poznámka

Janka | 30.04.2018

Snažila jsem se to vysvětlit v hlavní diskusi a všeobjímající Lásce tam byl dán někým přívlastek jehovistická :-).

Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Iva | 28.04.2018

Proč neodpovídáte na zřetelnou otázku, ptám se potřetí.

Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Kolko budes zit | 28.04.2018

[https://pastebin.com/nYpZErru]

Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Július | 28.04.2018

[https://pastebin.com/yrYJASEH]

Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Hox | 28.04.2018

Můžete mi odpovědět na některou z následujících otázek?
a) máte děti?
b) jste šťastně vdaná?
c) byla jste někdy v Itálii?

Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Kolko budes zit | 28.04.2018

[https://pastebin.com/KEYgck6N]

Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Iva | 28.04.2018

Děkuji za opoveď.
Tedy nemáte ženu, ani děti.
Ptala jsem se, abych změřila jakou váhu mají vaše slova.

Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Hox | 29.04.2018

Vlastnění vagíny není diskusní argument, podobně jako rodinný stav, o kterém nevíte nic. Třeba ani nejste žena? Vaše otázky a požadování odpovědi je k tématu stejně relevantní, jako otázky, které jsem položil já vám, nepochopila jste.

Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Július | 29.04.2018

https://pastebin.com/enZ6zCDs

Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Iva | 29.04.2018

Já se vás ptám oprávněně pane!
Protože vy jste ten, ne já, co tu dává veřejné doporučení k snad nejvážnější tématu života a to vztahu muže a ženy.
Proto snad mám právo vědět zda vaše poznatky jsou ověřeny ve vašem osobním životě, nebo to jsou jen prázdné dohady typu co by bylo, kdyby bylo.
Nebo ne?

Tohle jsou vaše slova:
Manipulátor vždy obviňuje v obecné rovině nebo lže a překrucuje, buď tedy konkrétní

Proč tedy vy nejste konkrétní, jste ženat, máte děti?
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/laska-a-fiktivni-humanismus/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Hox | 29.04.2018

Vy se mě právě neptáte oprávněně, vůbec nerozumím proč se ptáte, protože:
- nejsem autorem textu
- nevyjádřil jsem zde nikde vlastní názor na mnohoženství
- a text uvádí, že normou a ideálem pro člověka je monogamní vícegenerační rodina, jen navíc k tomu vysvětluje, jaké společenské problémy by možnost polygamie mohla v současné nemocné společnosti řešit, za podmínky, že by společnost chápala její důvody a nebylo by to kvůli chtíči, ale na základě vysoké mravnosti a svobodné vůle všech zúčastněných, mužů i žen.

Pokud už vás to tak zajímá, tak byste se měla pídit po rodinném stavu autorů textu, i když nechápu, co vám to dá. Proč se mě radši nezeptáte co si myslím o možnosti polygamie já osobně?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Pavel | 30.04.2018

Takže jste zveřejnil text, se kterým sám nesouhlasíte? Někdo Vás k jeho zveřejnění donutil? Nebo proč se zbaběle schováváte za jiné autory stylem "nebijte pouhého posla"?

Mimochodem, to co jste předvedl v předchozí odpovědi paní Ivě, kdy jste vztah muže s ženou postavil na roveň "vlastnění vagíny", to je tedy síla a ukazuje na Vaši morálku a opravdovou "lidskost".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Janka | 30.04.2018

Ivano a Pavle, zeptám se já. Četl někdo z Vás dvou knihy Základy sociologie (1,2,3,4)? Pokud ne, potom nechápu o čem chcete diskutovat, když Vám uniká základní smysl toho textu, což je zřejmé z některých skoro až hysterických reakcích. Útočíte na Hoxe, který dělá záslužnou práci a zveřejněním tohoto článku, kde byl předpoklad alespoň základní znalosti KSB, neudělal nic z toho, že by ohrozil současné rodiny, matky, otce, děti. Už několikrát jsem psala, že smysl toho textu je v pochopení, co je všeobjímající Láska. A neustále tady řešit, že chce KSB zavádět polygamii, je opravdu nesmysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Hox | 04.05.2018

Je škodlivé si dělat domněnky o věcech, o kterých nic nevíte. Pointa celé situace je jinde, paní Iva nenapsala žádný názor ani argument, jen se dožadovala osobních informací, které k hodnotě a pravdivosti textu nemají žádný vztah.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Hox | 29.04.2018

Jinak, otázka by pochopitelně nebyla oprávněná (z jakého titulu by to bylo?), i kdybych autorem byl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Ziim | 30.04.2018

Že se paní rovnou nezeptala na číslo občanky a stav konta. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Hox, jste ženatý, máte děti ?

Hox | 06.05.2018

Asi tak :)

jen dodatek

Libor Smetana | 27.04.2018

Ještě k diskuzi dodávám, že mnohoženství je formou mimomanželských nezodpovědných svazků u nás tak rozšířeno, že vyrábí tisíce a tisíce svobodných matek, z nichž mnohé propadají prostituci. Domnívám se, že současné mnohoženství by se podstatně snížilo, kdyby bylo "víceženství pod jednou střechou" povoleno jako možná doplňková varianta při souhlasu všech manželek a nějakého snad prokázání schopností muže se o ženy s dětmi postarat. Ale stejně při současné migrantské krizi a naladění ve společnosti na to zatím ani není vhodná doba.

Re: jen dodatek

Kolko budes zit | 28.04.2018

[https://pastebin.com/UTFTtv7r]

diskuse

Hox | 27.04.2018

k článku se vede rozsáhlá diskuse i zde http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-4/#comment-132715

Re: diskuse

adam CZ | 28.04.2018

[https://pastebin.com/TCSwK33A]

.

ADM | 27.04.2018

Ve své podstatě úplně stejní...

Jak ti "proruští", naivně, slepě a tupě oslavující všechno "ruské" na osnově ruské=nejlepší (v o něco lepším případě jenom "lepší"),tak i ti "proameriční", kde to jenom prohodím za "americké".

Žel mnozí žijíc v iluzi, že sundali závoj iluze, si ve skutečnosti místo toho nasadili černobílé brýle.

Přítom však stačí velmi málo - stát oběma nohama pevně na zemi a bez emocí se zamyslet:

1. Co je záměrem autorů
2. Jak byla daná problematika myšlena
3. Jak jsem ji pochopil, s čím jsem souhlasil a proč a s čím jsem nesouhlasil a proč

Tupé černobílé izolované (vytrhnuté z kontextu) posuzování je cesta do pekel.

Pro takové tyto stránky nejsou a pravděpodobně nikdy nebudou.

Re: .

JanaK | 27.04.2018

Myslím, že k tomu ke všemu je zde dost názorů, které odpovídají na Tvoje otázky, i to proč je nesouhlas s názorem autorů. Takže, co jsi chtěl vlastně říct?

smíření

Nikdo | 26.04.2018

... V současnosti nepřispívám ,protože si přeji dosáhnout nějakého výsledku v životě až pak se vrátím k přispívání, ale tyto stránky jinak stále pravidelně navštěvuji. V tomto případě učiním výjimku ...

Je to velmi citlivé téma a mnoho přispívatelek, kterých si cením a které přinášejí cenné informace na to reaguje trošičku přepjatě.

Nejprve mám stejné stanovisko k mnohoženství jako ony i když jsem muž. Je pro mně obtížně přestavitelné rozdělit plnou láskyplnou pozornost na více bytostí (předmětů). Moje zážitky s Láskou, kdy samovolně bez úsilí teče pozornost k existenci nebo druhé bytosti například miluji existenci nebo miluji ženu, která je součástí existence a je jejím velmi komplexním odrazem. Pozornost teče jedním směrem a nemusím přeskakovat (zřejmě bych musel družky vnímat jako jednotu a až pak jako individualitu existence -> družky -> bytost - je to mnohem obtížnější tak nějak přes ruku).

Hlavně si přeji sdělit, že v článku se netvrdí (alespoň to tak chápu), že se to bude zavádět u nás teď v tuhle chvíli nebo že by to bylo vhodné nebo užitečné v naší kultuře aplikovat. Dokonce i ten příklad, že po druhé světové válce se mohlo povolit mnohoženství považuji pouze za hypotetický a jde o to na věc se podívat z jiného úhlu pohledu a ne, že se to mělo udělat jako správný krok. Jde o to, že ve společnosti jsou silné kulturní vlivy (nelze s nimi prudce hýbat) a v naší kultuře, kdy od malička je prezentována už v pohádkách jako důležitý cíl láska mezi jedním mužem a jednou ženou to nelze aplikovat.

Co mi, ale velmi pomohlo, že mnohoženství je snaha o nějaké sociální řešení a ne nějaké požitkaření muže na úkor žen jak je to často západem prezentováno (jedna žena je více než dost a postarat se o více žen je pro muže mnohem větší břemeno). Nedejte se mýlit tím, že většinová populace sklouzne k nemorálnosti, to se děje i u nás, i když máme vhodnější uspořádání a přesto většina můžu utíká před rodinou (do hospody nebo na gauč) místo, aby mu přinášela naplnění a radost, a to se týká i žen, které nudu otrockého života řeší milencem nebo despotismem (a není jich málo). Důležitá je malá část morálně zdravé populace, která určuje pravidla (v současnosti asi jedna desetina intuitivním odhadem)

K sociálnímu řešení, uvědomme si, že ve středověku byla situace pro ženu bez muže a s dětmi velmi kritická a prakticky znamenala ve většině případů odsouzení k prostituci. Nyní si dovedu představit, že by pár, který prošel již intenzivní fází fyzické lásky a fyzická blízkost již není rozhodující faktor, by mohl přijmout na základě soucitu do rodiny svobodnou matku, ale ne v naší kultuře, tam jak jsem uvedl je potřeba hledat jiná řešení.

Nacase

Kolko budes zit | 26.04.2018

[https://pastebin.com/hK1rdyK0]

Názor na nekompletní rodinu

balidor | 26.04.2018

Ahoj, popíši můj názor na neúplnou rodinu, resp. co se děje s mužem, když nemá mužský vzor a je vychováván pouze matkou a sestrou. Naši se rozvedli, když mi bylo 12 (otec alkoholik), od té doby do 18 let jsem byl vychováván matkou a starší sestrou, vlastně mnohem déle, otec se na výchově moc nepodílel. Až dle tohoto videa jsem zjistil, co se vlastně dělo (bohužel jen pro angličtináře, nevím jestli je na internetu něco podobného i v češtině či s titulkama) https://www.youtube.com/watch?v=-3tW2uJA0-g -> ve zkratce, žena (má matka) pod vlivem předchozích zkušeností (manželství) s mužem (mým otcem) podvědomě vychovává syna (mě), tak, aby pro ni nebyl hrozbou, aby se ho nemusela bát -> vlastně ho svým způsobem kastruje na úrovni psychiky, která se propisuje i do fyzického těla -> má sestra se s tím, že vyrůstala bez otce, vyrovnala ještě docela v pořádku, ale já jsem byl ve vývoji osobnosti opožděn o cca 10 let. -> v reálném světě se to projevuje tak, že člověk utíká před problémy, nedokáže se za sebe postavit, mnohdy se stává obětí šikany, nemá vizi, nemá cíl, nemá hlad něco dokázat, jednoduše mu chybí vlastnosti a dovednosti mužského typu. -> takový jedinec se vyrovnává se situací různě -> závislosti (alkohol, jídlo, hry na počítači, atd.) -> "vsuvka: díky KSB, levanetu, přeloženým videiím na kanále YT 55Hox, dalších videích zejména od pana Jefimova, jsem poznal co to vlastně alkohol je a k čemu slouží, stal se ze mě absolutní abstinent, za chvíli to bude rok, co jsem čistý a je to super pocit, díky moc všem" narůstá frustrace, ženy vnímá jinak než by měl, jako objekty, ta osoba (pokud si to neuvědomí) je pro společnost nebezpečná, nedokáže si vytvořit lidský typ psychiky a pokud bude vychovávat děti, tak jim bude tyto chybné programy předávat -> neúplná rodina ve vetší míře tvoří mentálně nezdravé jedince a tím se společnost vzdaluje od ideálu, kterého tady na KSB chceme dosáhnout. POINTA -> jestliže počet případů, jaké já uvádím z vlastní zkušenosti, překročí určitou mez,může to mít pro společnost devastující účinek, proto je nyní tlak na všechny ty gendrismi, homosexualismi, rozvodovosti, podporuje se všechno choré, jen ne kompletní rodina, právě proto, aby společnost byla ovladatelná a krajním ŘEŠENÍM se pak může stát, když jedincům jako jsem já pomůže náhradní otec. Ideálem je samozřejmě 1 muž a 1 žena a děti (ideální intimní vztah a harmonie mezi mužem a ženou je popsána v knize Cupid's poisoned arrow od autorky Marnia Robinson -> opět asi jen v angličtině, stojí to za přečtení? Pro mě to bylo tak revoluční, že to doporučuji lidem kudy chodím, když lidi pochopí, co je v knize napsáno, rozvodovost klesne na minimum) Jak říkám, pro společnost je v extrémních případech lepší mnohoženství než riskovat totální rozkol a devastaci systému. Cizí muž pro výchovu dítěte také nemusí být ideální, vše má své pro a proti. Je to všechno velice komplexní a složité a proto nás tu hru baví hrát. Vítězství je jasně dané, kdy se k němu dopracujeme záleží na nás. Spousta lidí se ale nechce mít dobře a nechtějí být šťastní, chtějí se pouze mít lépe než ostatní, takže když se někdo má hůř než oni, jsou spokojení. To ale nejsme my tady na levanetě, my sdílíme naše myšlenky a názory a to nás posouvá dál.

Re: Názor na nekompletní rodinu

Vad | 28.04.2018

Pocházím z úplne rodiny, a vlastně mám úplně stejne problémy jako vy. Proto vím, že ani úplná rodina a perfektní zázemí není zárukou že z jedince se stane úspěšný a šťastný člověk. Nehazme odpovědnost na své rodiče a nesudme je. Vše je jen v našich rukách a prostředí kde se narodíme má vždy specifický význam právě pro nás.

mnohoženství vs. mnohomužství

Gigolo | 26.04.2018

Uvažuje se i možnost, že by ve společnosti mohl nastat nedostatek žen a tudíž by se o jednu muselo dělit více mužů, aby všichni předali svůj genetický materiál a došlo tak ke stabilizaci rozmanitosti lidského genomu?
Zdá se mi, že to autoři textu poněkud opomněli. Nebo že by s tím nepočítal Korán a Islám? :)

Re: mnohoženství vs. mnohomužství

ľudo | 26.04.2018

Také situácie sú z vyššie uvedených dovodov v dejinách oproti prvej variante naozaj skôr štatisticky zanedbateľnou výnimkou.

Samozrejme chápem, že to i to ďalšie myslíte čisto ako provokáciu :)

Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Gigolo | 26.04.2018

A vy ten text tady myslíte snad vážně? Pokud ano, tak je to, pokud ne na trestní oznámení (mnohoženství v české ani slovenské legislativě není povolené, pokud se nepletu, a pokud si myslíte, že nikdo nezná vaši identitu, tak se pletete naopak vy), tak na léčení.

Zkusil jste se, když jste takový "ľudský", zamyslet nad tím, jak by bylo Vám, kdybyste sdílel lože a domácnost se ženou, která by odpoledne vědomě odešla k jinému muži a sdílela to lože zase naopak s ním?

Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

ľudo | 27.04.2018

Kva-kva, ešte vystupňujete na sebe tú deMagóghiu, prevracanie kontextu aj ďalej?
K veci by niečo nebolo?

To, o čom hovoríte, je zneužívanie právneho systému a je trestné.
Obráti sa kruto voči vám.
ľudovo:
"Kto s čím zachádza, s tým i odchádza!"
Radím Vám dobre: Pozor na to!

Mnohí "právnici" a ich rodiny by žiaľ vedeli vyprávať..

Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Július | 27.04.2018

udo, napíš nejakú básničku, veď si totálne smiešny...robíte tu reklamu na polygamiu, čo je v súčasnosti trestné a ešte si otváraš hubu a ideš druhých strašiť ?
Radšej si zober výplatu z nadácie, kým ´ta platia a drž hubu..Je dobre,že tu vašu islamskú manipuláciiu vidí čoraz viac ľudí, aj ženy na vodaSS...

Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Ludo | 27.04.2018

Cau Julco!
Nikto tu nepropaguje polygamiu podla tvojich predstav :)
(Zial?) :))

Zaujimalo by ma inak, ako sa na tvoj obraz Boha pozera ta tvoja komunitka( ak vobec existuju..).
Bo stretol a stretavam sa s roznymi krestanmi a "krestanmi", ale z takym pripadom, ako ty, asi este nie.
To je fakt.
Teda aspon pokial myslis vacsinu toho, co si tu zatial popisal, ako-tak vazne a len rafinovane nevtipkujes, ci? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Július | 27.04.2018

[https://pastebin.com/e4QQWwPN]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Oracle 911 | 27.04.2018

Áno Július a zabudol si dodať, že Zem je plochá...

Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Gigolo | 27.04.2018

K věci byla, vážený pane právníku, ta druhá část mého příspěvku, kterou jste ovšem zcela ignoroval.

Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Ludo | 27.04.2018

V clanku je to vysvetlene dostatocne, tak nemanipulujte.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Gigolo | 27.04.2018

Je úsměvné obdržet od manipulárora podsouvajícího islamizaci našeho životního prostoru výtku o manipulování.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Oracle 911 | 27.04.2018

A nejaký citát na podporu tvojho tvrdenia by nebol?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Hox | 27.04.2018

Manipulátor vždy obviňuje v obecné rovině nebo lže a překrucuje, buď tedy konkrétní, uveď kde Ludo naplnil skutkovou podstatu toho, z čeho obviňuješ (co podsouváš), a čím konkrétně.

Je tu jeden element, který stále tvrdí něco podobného co ty, typická diskuse s ním se nachází pod tímto článkem, kdo má na něj žaludek:

http://leva-net.webnode.cz/products/garantovana-cesta-ke-zmene-situace-k-lepsimu/

Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Jura | 27.04.2018

Když bude víc mužů s jednou ženou, tak té (tj. ani společnosti) to nepomůže k více dětem. Takže tohle není řešení krizové situace.

Mají to tak v Číně a v podstatě cíleně, protože jinak by byli přelidnění.

Re: mnohoženství vs. mnohomužství

Lumír | 27.04.2018

Ano, model rodiny s jednou ženou a dvěma muži je funkční mezi šerpy. To je snadné ověřit - bylo to mnohokrát popsáno. Tam si to okolnosti vynutily. L

Pár "věcí" k článku

Lin | 26.04.2018

Článek mě překvapil. Myslím si totiž, že není doba na řešení krizových způsobů zvýšení populace a to ještě způsobů s velmi nejistým výsledkem.
Na jedné straně jsou "plány" na velké snížení populace - až o miliardy lidí -a na druhé straně je tu vykreslený jeden z krizových způsobů zvýšení populace (používaný hlavně v dobách válek a genocid), který sice může zajistit kvantitu, ale nikoli kvalitu (jak už psala Sonice).
Teď k článku samotnému:
- mohly by být řešeny mnohé sociální problémy současného Ruska – zatrpklé, nezakotvené, pustnoucí ženy odsouzené k osamocenému stáří... -
Nemohly. Osamocené stáří zažívají i ženy s mnoha dětmi - protože děti se rozutekly po světě a buď nemohou nebo nechtějí se s matkou stýkat. Osamocené stáří zažívají i muži. Vyřeší snad mnoho žen v jedné domácnosti tento problém? Člověk se může cítit osamělý i ve velké skupině lidí. Zvláště tam, kde nemá "spřízněné duše". Osamění tkví v nemožnosti komunikovat s lidmi, naladěnými na stejnou vlnu a počet lidí v domácnosti tento problém neřeší.
Druhá věc: kdo se o staříky postará? Mladší ženy snad? A co pak, až zestárnou i ony? Děti to snad vyřeší? V dnešní společnosti, která jim tuto možnost bere a klade překážky?
Ad "zatrpklé": zatrpklé ženy nejsou ženy osamělé nebo ženy bez muže. Zatrpklé bývají ženy, které žijí s pocitem velké křivdy a zklamání - a to zvláště z mužů nebo dětí.
Ad "nezakotvené": co to je? Nechápu... Jestli se tím myslí ženy, které zůstaly samy, nevdaly se a nemají děti, pak nevím, proč by měly být "nezakotvené". Myslím si, že toto je v přístupu k životu a vlastní rodina k tomu být nemusí. Stačí ty "spřízněné duše" - a ty se paradoxně v rodinách někdy nenacházejí.

Ad: "žena odpírá muži právo projevit lásku ještě k někomu dalšímu" + majetnictví:
Tak... tomuhle taky těžko rozumím. Jak to, že "odpírá"? Nemiluje snad muž své děti, své rodiče, sourozence, své kamarády a kamarádky? Vlastní žena mu toto odpírá? Pokud ano, tak je asi opravdu majetnická. Ale - v partnerské lásce je "něco navíc" - ta intimita, spojená se sexualitou. Takže předpokládat u normální ženy "majetnictví", pokud muž bude mít několik partnerských vztahů, je dle mého zvrhlé. Tohle nesnese žádná normální žena a vždy to v její duši zanechá hluboký šrám, zničí to její důvěru v muže a naruší to její duchovní svět (z takových se pak rodí ty zatrpklé a osamělé). Tady bych autorům položila otázku, zda by tolerovali své milované ženě a matce svých dětí několik partnerských vztahů souběžně.
To není o "touze ovládat" - to je o bezpečí a stabilitě. Žádná normální žena nemůže takové mnohočetné partnerské vztahy svému muži tolerovat, protože tím jsou ohroženy její děti a stabilita jejich domova. Nezvládají to ani ženy, na polygamii "kulturně zvyklé". Intriky v takových rodinách, šikana a boje o "místo na slunci" nejsou žádnou výjimkou. Žít pak v takové "rodině" je utrpení nejen pro šikanovanou či jinak "neoblíbenou" ženu, ale hlavně pro její děti.
A abych tu nevypisovala ke každému bodu, se kterým nesouhlasím a kterých jsem v článku našla mnoho, tak jen závěr:
Z mého hlediska je daleko důležitější se zabývat řešením naší současné situace - v současných podmínkách.
Podpora mladých rodin. Nejen nějakými daňovými úlevami. Pro rodinu je základní potřebou střecha nad hlavou a alespoň jeden jistý výdělek. Takže - pomoc státu při získání bytu, stačí malého. Firmy,které se nyní předhánějí v "zaměstnaneckých výhodách", by měly myslet i na tuto oblast - jako to již bylo, za "nenáviděného socíku". Mít vlastní podnikové bydlení za dostupný nájem a např. garantovat smlouvu nejméně na 10 let za snížený nájem - za podmínky, že u nich zaměstnanec bude pracovat.
Další - podpora žen na mateřské, přihodila bych k tomu i finanční odměnu od státu za každé narozené a vychovávané dítě. Klidně bych podporu vyplatila až někde na třech letech věku dítěte, kdy už by bylo jasné, jak se o něj rodina stará. Nebo klidně až při vstupu do školy. Je to jedno, s penězi se rodina s dětmi potýká stále.
Místo zakládání jeslí (to jsou děti do tří let) bych umožnila babičkám starat se o takto malá dítka. V současné době, při současném důchodovém věku, babičky hlídat nemohou - musí pracovat. A někde v 65 už zas děti nepotřebují nějaké hlídání babičky.
Je potřeba změnit to, co se změnit dá - notabene - co už tu bylo a "demokracií" bylo zničeno. Zdá se mi to lepší způsob, než tu špekulovat nad mnohoženstvím.

Re: Pár "věcí" k článku

Kolko budes zit | 26.04.2018

[https://pastebin.com/XunhUQdR]

Re: Pár "věcí" k článku

Jura | 27.04.2018

V Rusku v době psaní KSB přesně v této krizové situaci byli díky alkoholismu v důsledku zlatých 90-tých.
Navíc tam docházelo k rychlé depopulaci, v rozsahu, který ohrožoval už i bezpečnost země.

příspěvek

Libor Smetana | 26.04.2018

článek je dobrý.
1) vylučuje prostituci-žena víc mužů
a stabilizuje se společnost při nadbytku žen
2) mnohoženství-nárust populace, mnohomužství -degenerace,
3) protože rodí žena, ne muž, nemůže mít žena více mužů, ale muž může mít víc žen
4) Je to v souladu s Materií-Informací-Mírou.

Re: příspěvek

Lin | 26.04.2018

No tak... tobě jako muži se může zdát článek ideální. Mně jako ženě ne a to z mnoha důvodů.
Mnohoženství je možná přijatelné pro jiné národy, ale pro nás určitě "šité" není. Jak už tu psali - možná jen jako krizový a přechodný stav - ale i to se u našich "řešilo" častěji jiným způsobem - třeba tak, že žena se vyspala s nějakým mužem jen za účelem oplodnění a dítě pak vychovávala sama. Pro naše ženy mnohem přijatelnější řešení, než žít v jedné domácnosti s jinými ženami svého muže. Osobně neznám žádnou ženu, která by byť na chvíli byla schopná nad mnohoženstvím uvažovat - natož v něm viděla nějaké výhody. Ano - žít u cizích se svým dítětem a pracovat společně - to ano, ale ne se dělit dlouhodobě o stejného muže a ještě pod jednou střechou. Víš proč? Protože naše ženy (ty skutečné) vycítí jinou ženu v mužově intimním životě téměř okamžitě - a to bez viditelných důkazů (změn v mužově chování).
V článku se píše cosi o skutečné lásce, že přece je možné milovat mnoho dětí nebo jiné blízké. To ano - ale vztah s mužem, který je založený na Lásce, má to, co ostatní láskyplné vztahy nemají = intimitu (tu nejtěsnější). A jak se i ve zdejších materiálech píše, tak jde o výměnu energií. U všech vztahů k podobné výměně dochází, ale v té intimitě je výměna založená jinak. No a pokud vstoupí do této "intimní zóny" energie jiné ženy, pak je zle.
A k tvým bodům - nesouhlasím ani s jedním.
Prostituce není závislá na počtu žen v populaci, mnohoženství možná na čas populaci zvýší, ale pak nám nastává problém s genetikou = kvalitou populace (a s degenerací), s mnohomužstvím je to stejný problém.

Re: Re: příspěvek

Libor Smetana | 26.04.2018

O mnohoženství (více jak 1) píši jako o
a) krizové variantě, jestliže je ve společnosti více žen
b) ve zřídkavých situacích, když se tak všichni domluví
Vycházím z toho, že dítě nemůže mít dva rodiče jednoho pohlaví, to je přece zvrhlost propagovaná Západem
Díval jsem se na vývoj populace a tam kde je mnohomužství (bokovky), tam populace mutuje a snižuje se
tam, kde je legální mnohoženství, stejně je jen zřídkavé, populace nedegeneruje a roste.
Nemá to nic se současným překrouceným islámem, kde jsou omezovány práva žen
Pří možnosti mnohoženství, za souhlasu VŠECH, nezůstávají ženy samotné, naopak zůstanou samotní defektní muži
Uzákoněné (to je možné, nikoliv propagované) "i více ženství" by mělo vést k výraznému snížení prostituce u žen a "tzv vedlejších vztahů"

Re: příspěvek

Vlastimil Národník | 26.04.2018

Článek je zavádějící a v konečném důsledku otevírá první fázi Overtonova okna - nepřijatelné (mnohoženství), ale mluvme o tom. Nenechte se zatáhnout do pseudovědecké diskuze!

Re: příspěvek

Kolko budes zit | 26.04.2018

https://paste.ee/p/ciGVk

pár poznámok

Rajka | 26.04.2018

,,A prezentovat Korán, ve kterém je mnohoženství povoleno, jako lidský výmysl nebo projev satanismu je absolutně neproduktivní snaha..." A čo je to iné? Podľa Koránu je Boh pán, ktorého človek musí milovať, oslavovať a poslúchať.
Môj Boh je môj otec, ktorého milujem, ktorému verím a mám k nemu prirodzenú úctu.
Vidíte ten rozdiel?
Láska sa nedá prikázať! Ani láska ženy k mužovi, či muža k žene! Vraj láska! Muž musí milovať všetky svoje ženy, všetky obšťastnovať a ešte aj robiť. (Ako to len môže chudák zvládať?) A čo tie ženy? Starý dedo sa ožení s 12-ročným dievčatkom, ktoré ho musí milovať a bude celá šťastná, keď ju bude ,,obšťastnovať". No ale v záujme zdravého potomstva to tak asi musí byť. Nevadí, že polovica nového pokolenia, teda ženy, budú narodené a vychované len na to, aby rodili a poslúchali. Chudery.
Celý článok je písaný len z pohľadu dominantného muža. Možno spoločnosť na takom princípe je vhodná pre arabov, ale nie pre nás. My sme iný level. By ste sa čudovali, koľko našich žien má mimozmyslové skúsenosti. V poslednej dobe ma to veľmi zaujíma a tak túto tému otváram pri rozhovoroch medi štyrmi očami. Takmer každej žene sa niečo prihodilo, buď sa ocitla v nejakej inej dimenzii, alebo videla ducha, alebo sa s ňou prišiel rozlúčiť príbuzný, ktorý zomrel, alebo sa jej niečo snívalo, čo sa neskôr stalo a.p. Len o tom nehovoria. Takže naša spoločnosť(myslím tým slovanská) je na dosť vysokej úrovni, nebudeme ju degradovať na úroveň stredoveku. Korán v podstate ženy drží v izolácii, boja sa ich duchovnej sily, ktorá by sa prebudila, keby ženy získali slobodu.

Re: pár poznámok

Sonice | 26.04.2018

A neveria práve musulmane tomu, že žena žiadnu dušu nemá? Veru v tomto ohľade je možno z pohľadu mnohoženstvo odsúhlasiť. Veď je to iba inkubátor pre moje potešenie a moje deti. Ktoré sa nevie o seba postarať už vôbec sa nevie postarať o svoje deti. ktorá nemá otca a bratov, aby ju v nešťastí prijali a ochránili. veď ona ani nieje človek, je len cicavec. Uvedomujem si, že toto sú len výkriky do tmy. Ale na toto sa ani nič iné nedá povedať! Svet potebuje šťastných mužov! Veľmi, veľmi, teraz sná´d najviac v našej histórii. A šťastným sa muž môže stať, len keď bude úprimne milovaný svojou ženou, ktorá mu dodá odvahy a silu. A neutopí ho v mnohoženskom matriácháte, kde sa nakoniec všetky spoja proti nemu. Lebo aj takto to u nich dopadá.

Re: pár poznámok

Kolko budes zit | 26.04.2018

https://paste.ee/p/X6Yzx

názor

Július | 26.04.2018

[https://pastebin.com/ptUHDTNQ]

Re: názor

Július | 26.04.2018

[https://pastebin.com/kFArV94p]

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek