KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (6)

 KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (6)

4.7.2018

předchozí část

 

VM2.kap.3.procesIV.-V.časť-6.doc (100352)

 

...

Naši zástancovia „slobodného trhu“ smerujú spoločnosť k prvému variantu:

 1. Minimálne k čo najtvrdšiemu vnútriodvetvovému konkurenčnému boju o zisk a prípadne

 2. ako maximum - dodatočne k prvému boju ešte aj boj o zisk v rámci vzájomnej konkurencie jednotlivých odvetví.

 

Zodpovedá to obdobiu „divokého kapitalizmu“, keď bolo prežitie firmy zabezpečované

 1. nie kultúrou lepších technológii a optimalizácie výroby ako celku, ale

 2. a) priamym a nepriamym KRÁTENÍM nákladov na ekologickú, osobnú a technologickú bezpečnosť výrobných procesov a 

b) krvopotnou organizáciou práce na úkor zamestnancov v podmienkach trhu lacnej pracovnej sily a masovej nezamestnanosti(skrytej i otvorenej).

 

T.j., uvedené kroky zástancov „voľného trhu“ vedú presne k všetkému tomu, z čoho oni obviňujú systém „štátnej administratívy“(a jej plánovanie1).

Riadenie vnútroštruktúrnej výmeny tovarov(a služieb) je založené na ľubovôli2 vyplývajúcej zo svetonázoru daného národa. Práve z tohto dôvodu môže ktorákoľvek americká firma obchodovať s firmou japonskou, realizujúc tak svoju vonkajšiu tovarovú výmenu, avšak nemôže skopírovať japonský štýl organizácie vnútropodnikovej3 tovarovej výmeny a riadenia firmy.

Preto je ROZVOJ akéhokoľvek kapitalizmu „skultúrňovaním“ svoj-vôle riadiaceho aparátu firiem (smerom k ľubo-vôli) ..pri jeho smerovaní k ľudskosti pomocou

 1. jeho a) svetonázorového rastu, b) vedomej morálnej jednoznačnosti a c) ju vyjadrujúcej samodisciplíny a

 2. skrotenia svojvôle riadiaceho aparátu firiem zákonodarstvom. Hlavne zákonmi4 vyššími vo vzťahu k firmám a voči svojvôli korporácii; a hlavne včítane nadnárodnej židovskej v krajinách Euro-Amerického konglomerátu.

 

Riadenie vnútropodnikovej výmeny tovarov(a služieb) a výrobných procesov má v rámci firmy stále ešte väčšinou direktívno-adresný charakter5 a môže byť realizované aj pri úplnej likvidácii vnútropodnikového účtovníctva. V rámci vnútropodnikovej výmeny tovarov(a služieb) prebieha ta účtovanie iba v naturálnej forme výrobkov.

Vnútroštruktúrne ceny vo vnútropodnikovej tovarovej výmene umožňujú ale iba nepriame porovnanie

 1. efektivity výrobných procesov, používaných firmou vo vzťahu k

 2. efektivite výrobných procesov konkurencie,

nachádzajúcej sa ale v 

 1. rovnakom kreditno-finančnom systéme,

 2. podriadenom rovnakému cenníku na produkciu a služby,

 3. včítane rovnakého cenníka na pracovný čas nájomného personálu rozličnej kvalifikácie.

 

Ak je kreditno-finančný systém konkurenta, obsluhujúceho svoju vnútornú výmenu tovarov(a služieb), uzavretý6, tak sú cenové charakteristiky jeho produkcie v jeho kreditno-finančnom systéme pre akékoľvek porovnávanie s inou firmou absolútne irelevantné7. T.j., v inom kreditno-finančnom systéme (s inými úrokovými sadzbami), podriadenom inému systému riadenia a majúcom inú konštrukciu schémy tovarovej výmeny v rámci celospoločenskej špecializácie a zjednocovania práce v spoločenských štruktúrach, vládne iná ľubovôľa(/svojvôľa) cenotvorby, vyrubovania daní, dotačnej a investičnej politiky. A ani nehovoriac už o vplyve na cenotvorbu a efektivitu produkcie štátnych a firemných systémov informačnej bezpečnosti, ktoré sú v jednotlivých firmách, celých odvetviach a štátoch iné.

 

Z tohto dôvodu je jednou z najNEzmyselnejších činností porovnávanie napr. vojenských rozpočtov USA a býv. ZSSR, kde boli

 1. rôzne systémy riadenia celospoločenského integrovania práce,

 2. odlišné kreditno-finančné systémy,

 3. rôzne spôsoby účasti oboch strán na globálnej výmene tovarov a špekulantstve.

 

V USA je 5% obyvateľstva planéty a spotrebovávajú 40% svetovej ťažby ropy, kupovanej nimi za monopolne nízke-dumpingové ceny8. Pritom vytvárajú vyše 50% svetového odpadu.

 

Vo Východnom bloku bolo skoro všetko inak9..

 

Pojem „EFEKTIVITA“ je však vždy podriadený cieľovej funkcii, konštruovanie ktorej je vždy subjektívne. Vo vektore cieľov riadenia firmy stojí na prvej priorite dosiahnutie zisku. Práve tejto prvej priorite cieľového vektora je podriaďovaná efektivita technológii a výrobných procesov. Preto, ak máte napríklad ekologicky čistú, ale „drahú“ technológiu a nie ste schopní presvedčiť konkurentov a vládu o nevyhnutnosti vytesniť touto technológiou čo najrýchlejšie všetkých ostatných, tak budete „trhom“ donútený aj vy používať ekologicky škodlivú technológiu, aby ste neskrachovali10. A to iba z dôvodu, že vaša technológia je „nedokonalá“ v kritériu „ziskovosti na jednotku nákladov“. Prejsť na ekologickejšiu technológiu môžete iba vtedy, ak bude daňový tlak na staré technológie a štátne dotácie so zľavami pre firmy, prechádzajúce na zo spoločenského(a nie firemného) pohľadu dokonalejšie technológie11.

 

Prejsť na ekologickejšiu technológiu môžete iba vtedy, ak bude daňový tlak na staré technológie a štátne dotácie so zľavami pre firmy, prechádzajúce na z celospoločenského(a nie firemného, úzko súkromného) pohľadu dokonalejšie technológie.

 

Z tohto dôvodu sa známe kritérium „cena-efektivita“(náklady-efektivita) javí byť taktiež podriadené systému celospoločenského riadenia a špecifikám kreditno-finančného systému. Preto, ak je niečo podľa tohto kritéria dobré v podmienkach USA, neznamená to, že podľa rovnakého kritéria bude to isté dobré aj v Japonsku, alebo Rusku. Avšak aj za rovnakých podmienok sa pomer efektivity k cene vždy meria na nejakom časovom intervale. Na to v bývalom Východnom bloku väčšinou súdruhovia zabúdali a z tohto dôvodu sa ohraničovali výlučne analýzou „ceny“ výroby niečoho, zabúdajúc na všetko ostatné v rámci životného cyklu danej produkcie. Zabúdajúc napr. na úžitkovosť, analýzu zdrojov, likvidáciu a recykláciu. Čím dlhším životným cyklom disponuje produkcia, tým hlúpejším sa javí byť kritérium „cena-efektivita“. Za dané obdobie totiž príde k zmenám v systéme riadenia, zmení sa cenník(=vektor chýb riadenia) a to, čo sa javilo byť v istom momente efektívne, stane sa absolútne nepotrebné, nevyčerpajúc ani polovicu svojej pôvodnej kapacity. Alebo sa ukáže, že to, čo považovali skôr za mrhanie zdrojov, sa ukáže byť ako absolútne nevyhnutné, esenciálne na prežitie. To nám znovu pripomína nutnosť celkovej cieľavedomosti organizácie SAMO-S-právy spoloČnosti podľa schémy prediktor-korektor, ľubovôľa ktorého stojí nad kreditno-finančným systémom tohto spoločenstva.

 

Z tohto dôvodu vyzerá, že súkromný zisk a kritérium „cena-efektivita“ sú podriadené kreditno-finančnému systému a vyjadrujú CHYBY KONKURENTOV. Chyby predovšetkým pri ich adaptácii k fungovaniu kreditno-finančného systému. A iba prostredníctvom kreditno-finančného systému vyjadrujú schopnosť adaptácie firmy na celospoločenské potreby, týkajúce sa výroby tej- či onej produkcie, s príslušnou úrovňou kvality a kultúry výroby12. Avšak práve na samohodnotenie efektivity výroby podľa nominálneho zisku na jednotku nákladov vyzývajú prejsť trHovníci..

 

Pritom je nevyhnutné zdôrazniť, že v podmienkach „trhovej“ ekonomiky súčasného a predchádzajúceho kapitalizmu majú so ziskom dočinenie výlučne vedenia firiem. Celý nájomný personál má dočinenia iba

 1. so svojím platom a 

 2. zoznamom cien(celkovým cenníkom) za jednotlivé produkty na „trhu“, čo sa týka spotrebiteľskej sféry13

 3. + objemom produkcie na tomto trhu.

Avšak formy získania platu za svoju prácu môžu byť, čo sa týka personálu, rôzne. Jednou z variant je výplata personálu sumy, ktorá ale nezodpovedá reálnej produkcii danej firmy, a v tom momente im vlastne miesto danej sumy peňazí predať akcie firmy zodpovedajúce tej sume. Ak tento proces nadobúda charakter sociálneho javu, tak úroveň spotreby spoločnosti celkovo nevyrastie ani o jednu buchtu s makom. Avšak skoro všetci sa stanú „kapitalistami“ a „investormi“, účastníkmi delenia si zisku. Hoci následne, ako je odborne dávno dobre známe, vždy prichádza k prerozdeleniu, skupovaniu akcii na drobných „kapitalistov“ s maximálne niekoľkými desiatkami akcii a kapitalistov väčších14. Na túto cestu sa vydali i naši ponovembroví(akožerevolučný nov. 1989) deformátori. Sociálna funkcia „cenných“ papierov je vyňatie tých peňazí z oblasti výrobnej (Obr. č.2 na zač. kapitoly: 18 TVS - trh výrobnej sféry) a osobnej spotreby, ktoré nie sú kryté produkciou. Či sa však po takej operácii objaví aj reálna produkcia, alebo nie, závisí nie od akcii(cenných papierov), ale od „živelnosti trhu“ a svojvôle vedení firiem, ktoré získali peniaze za emisiu akcii.

 

Zisky a straty v rámci procesu vnútroštruktúrnej výmeny tovarov sú z pohľadu jeho centrálnej kancelárie iba podmienečné(relatívne) zisky a straty. Ešte nikdy nikto nepočul niečo také, že by sa jedna z fabrík akéhokoľvek koncernu vo svete kapitálu pohoršovala nad tým, že sa vedenie koncernu zaoberá prerozdeľovaním „zisku“, vznikajúceho v rámci vnútroštruktúrnej výmeny tovarov(a služieb) daného koncernu.

 

V ZSSR bol v podmienkach prevládania štátneho vlastníctva celý peňažný obrat výrobnej sféry do r.1985 vyjadrením práve takejto vnútrofiremnej vnútroštruktúrnej výmeny tovarov v rámci štátu-superkoncernu. So všetkými jeho PODMIENEČNÝMI(relatívnymi) „ziskami“ a „stratami“. A práve tieto „zisky“ a „straty“ začali po roku 1985 deliť. Národné hospodárstvo ZSSR bolo celkovo štátnym monopolom a nemohlo mať zisky a straty v rámci vnútorného trhu. Štát môže iba stratiť kontrolu nad riadením národohospodárskeho komplexu celkovo, dôsledkom čoho prevádzkové prostriedky podnikov, celý fond miezd a úspor občanov stráca kúpyschopnosť; alebo zvýšiť kvalitu riadenia, čo privedie aj k rastu kúpyschopnosti populácie, i rastu fondov spoločenskej spotreby. Avšak ako v „trhovej“, tak ani v plánovej ekonomike nie je ktorýkoľvek z oboch výsledkov spojený ani s celkovým, odvetvovým, či súkromným ziskom. Každý z oboch výsledkov vyjadruje vektory cieľov procesu riadenia celospoločenskej ŠASP(špecializácie a spájania práce) a informačnú bezpečnosť riadiacich okruhov centra-nositeľa týchto cieľových vektorov.

 

Termíny politickej ekonómie „nutný produkt“, „nadprodukt“, ktorému zodpovedá „nadhodnota“, akoby prisvojovaná si kapitalistami, sú termíny prázdne(iluzórne)15. V reálnom celospoločenskom procese ŠASP(špecializácie a spájania práce) je nemožné rozlíšiť „nutný produkt“ od „nadproduktu“. Nehovoriac o tom, že termín „nadhodnota“ pri pohľade z celosupersystémovej úrovne termínov teórie riadenia proste označuje dodatočnú chybu riadenia spoločenskej výroby. Spojenie pojmov „dodatočná“ a „chyba“, a ešte k tomu i privlastňovaná si súkromným podnikateľom, je hlúposť. O to viac, že i „dodatočnú chybu“ nemožno identifikovať v zložení celkovej veľkosti chyby riadenia, t.j. ceny. A, ako sme už dávnejšie povedali, sa prostriedkom vykorisťovania človeka človekom javí byť monopol na Vedomosti, umožňujúci tým, ktorý ním disponujú, stanoviť monopolne vysokú cenu na produkt svojej práce. Teda konkrétne predovšetkým na produkt riadiacej-vedúcej práce, a nie prisvojenie si niekým reálnej dodatočnej chyby riadenia, t.j. „ceny“. Je snáď jasné, že v spoločnosti monopol na Vedomosti samozrejme neznamená monopol jednej osoby na všetky Vedomosti ale nerovnaký prístup k získavaniu vedomostí predstaviteľmi rôznych sociálnych vrstiev. Tento a-sociálny mechanizmus sa pomocou „zákona hodnoty“(ceny) pracovnej sily zrazu objaví pred spoločnosťou ako nerovnosť spotreby vyrábaného tovaru rôznymi sociálnymi vrstvami v rámci celkovej ŠASP(špecializácie a spájania práce) pri výrobe daného produktu.

 

Z pohľadu centrálneho vedenia štruktúrne samostatnej firmy(koncernu), sa pri trhovej ekonomike celá spoločnosť delí na triedy-skupiny osôb: dodávatelia a odberatelia(kupujúci). Firma vyrába bežnú produkciu, energiu, technologické zariadenia, informačné zabezpečenie výroby, dodáva pracovný čas nájomného personálu(pracovné agentúry). Po zavŕšení výrobného cyklu predáva svoju produkciu a odpad – ten, čo nevyhodí a nespracuje, nerecykluje na nejaké formy jej sekundárnej produkcie. Za produkciu firma získava financie.

V rámci celkovej štruktúry ceny produktu rozlišuje politická ekonómia:

 1. jej časť, zodpovedajúcu nákladom na zakúpenie prudukcie druhých firiem(dodávateľov) – fixné náklady (kapitál) označované ako „F“;

 2. jej časť, zodpovedajúcu mzdám nájomného personálu, - variabilné(obežné) náklady, variabilný kapitál označovaný „V“;

 3. celkový príjem, „hrubý zisk“, označovaný aj „C“, z ktorého platia dane a ktorý je určený na osobnú spotrebu majiteľov firmy a je investovaný do výroby: buď v rovnakom odvetví, alebo v odvetviach iných, kde je konjunktúra(rast) trhu vyšší, t.j. prebieha korekcia chyby vo výrobe v súlade so špecifikami kreditno-finančného systému. Táto „C“ sa javí byť práve onou „nadhodnotou“, ktorú si akoby prisvojuje podnikateľ.16

 

Z príjmu firma platí dane, nevyhnutné štátu na zaplatenie zamestnancov štátneho aparátu, ozbrojených síl, fondov verejnej spotreby – tej infraštruktúry, ktorú bezplatne17 využíva celá spoločnosť. Podobne, ako sú na ne odkázané nevyhnutné štátne investície, dotácie výroby, vedy, zdravotníctva, vzdelávania, *keďže vieme, že trh sám nič nevyrieši a ak je ponechaný na svojvôľu oligarchie, vždy vedie urýchlene k monopolizácii, nejakej z mnohých foriem fašizmu a vojne. (dopl. prekl.)

 

Dôsledkom investícii do súkromnej výroby a platieb do fondov hierarchicky vyšších štruktúr zostane zo zisku iba fond osobnej spotreby vlastníkov18 firmy a členov ich rodín. Pritom, ak sa vlastníci a členovia ich rodín REÁLNE zúčastňujú na procese celospoločenského ŠASP(špecializácie a spájania práce) ako riadiaci pracovníci, vedeckí pracovníci, umelci atď., tak ide o plácu za ich prácu, hoci možno i nepriamu19 a za monopolne vysoké ceny. Ak sa na práci nezúčastňujú, tak ide o jeden z druhov podvodníckeho špekulantstva nekreatívnej lúzy, ktorá existuje vo všetkých vrstvách a národoch akejkoľvek davo-elitárnej spoločnosti. V súvislosti s tým je i stupeň vykorisťovania definovaný pomerom

 1. ceny riadiacej(manažérskej) práce k 

 2. cene výrobnej práce

včítane kritéria prístupu dotyčných osôb k fondom spoločenskej spotreby.

 

Fixný kapitál20 je prítomný v štruktúre každého súkromného kapitálu, avšak nie v štruktúre celkového kapitálu spoločnosti. Celkový kapitál spoločnosti sa skladá z 

 1. fondu osobnej spotreby podnikateľov a 

 2. fondu pracovnej mzdy (osobnej spotreby) nájomného personálu,

prakticky sa nezúčastňujúceho21 na investičných operáciách danej spoločnosti.

Tak sa na veci pozerá Adam Smith. Tento pohľad dostal názov „Smithova dogma“. Podľa A. Smitha je celospoločenský kapitál určený na finančnú kompenzáciu (zaplatenie) ľudskej práce: minulej, súčasnej a budúcej. K. Marx „opravil“ A. Smitha a V.I. Lenin súhlasil s K. Marxom. Dôsledkom toho je v tzv. marxisticko-leninistickej politickej ekonómii prítomný fixný kapitál ako súčasť štruktúry celospoločenského kapitálu, keďže ten je akože neoddeliteľnou súčasťou fixného kapitálu súkromníka.

 

Fixný kapitál je celková cena produkcie dodávateľov za jeden obrat kapitálu. T.j. súčet cien ich produkcie sa taktiež z pohľadu dodávateľov rozlišuje na „F“, „V“ a „C“. Ich „F“ sa taktiež ďalej podobne rozlišuje atď..

 

Z matematického pohľadu vidíme súbor postupností kladných čísel, predstavujúcich fixný kapitál každého podnikateľa, zúčastňujúceho sa na produkcii finálneho výrobku22. Spoločnú položku akejkoľvek takejto postupnosti určujeme pomocou vzťahu:

Fk = V(k — 1) — Ck ,

 

Kde je Ck - náhodné kladné číslo, neprevyšujúce V(k — 1) a predstavujúce variabilný kapitál plus nadhodnotu „k-teho“ kapitalistu(podnikateľa). „k“ je číslo kroku oddelenia príjmov podnikateľa, zamestnancov a fixných nákladov(kapitálu) z celkovej ceny výrobku. Ide o číslo aktuálneho podnikateľa, ktorý sa zaoberá opracovávaním(pridávaním hodnoty) výrobku na danej etape. T.j., číslo aktuálneho podnikateľa v danej postupnosti opracovania výrobku, opačnej voči reťazcu produkcie dodávateľov prvého podnikateľa v celkovom výrobnom procese.

 

Každý, kto chce, sa môže pozrieť do ľubovoľnej učebnice matematickej analýzy, na kapitolu teórie limít a presvedčiť sa, že limita takejto postupnosti je rovná presne nule. Z toho jednoznačne vyplýva, že ak aj A. Smith možno i v niečom pravdu nemá, tak nie v tejto otázke. K. Marx napísal síce aj nejaké „matematické“ rukopisy, čo nás však ale pri porovnaní s jeho vývodom o chybnosti uvedenej tézy A. Smitha núti predpokladať, že bol buď

 1. plnohodnotným mentálnym invalidom (použijúc lekársku terminológiu), keďže matematika je záležitosť abstraktno-logického myslenia, za ktoré zodpovedá hlavne ľavá mozgová hemisféra, alebo

 2. bol K. Marx nehanebne drzý v svojej zlomyseľnosti a manipulatívnej podlosti.

 

Avšak ani teóriu limít nepotrebujeme na to, aby sme sa presvedčili o správnosti pohľadu A Smitha v danej veci. Proces drobenia fixného kapitálu na variabilný kapitál a mzdy je podobný situácii, keď nejaká parta sedí pri stole s lyžicami v rukách a náhodne si jeden druhému predávajú misu s kompótom. Aj decku je jasné, že dôsledkom toho bude misa dočista vylízaná. Avšak „najväčší filozofovia“ K. Marx, F. Engels, V.I. Lenin a spol. akoby jednotne tvrdia, že:

„Decko sa mýli, na stenách misy zostane hodne kompótu, lebo misu je objektívne akože nemožné vylízať a vyškriabať ju lyžicou“. Cez ústa dieťaťa znie pravda a ústami klasikov znie nadnárodné kriminálne špekulantstvo, keďže ono určuje momenty, kedy je „banka“(misa, alebo CENTRÁLNA BANKA?) prázdna a „hra“(s dopredu predurčeným víťazom) ukončená.

 

Z pohľadu vedenia podvodných nadnárodných špekulantov sú klasici vskutku géniovia, keď vytvorili a DAVU(stádu) naočkovali takúto „politickú ekonómiu“.

 

Marxisticko-leninistický nedeliteľný zvyšok fixného kapitálu môže byť interpretovaný iba ako „cena prírody“. T.j. cena všetkého toho, čo nie je vytvorené prácou človeka. To v terminológii teórie riadenia znamená „chyba prírody“.

 

Presne tak, ako si parta s lyžičkami pri stole prehadzuje misu s kompótom, tak si aj súkromné výrobné prevádzky prehadzujú jedna druhej nimi od druhých získané „F“ spolu so svojimi doplnkami k nemu23. Proces beží až pokiaľ „F“ nevyjde z kolobehu výmeny tovarov spolu s finálnou produkciou koncovej spotreby smerom do oblasti spotreby osobnej, štátnej a predanej do fondov celospoločenskej spotreby. T.j. pokiaĺ „F“ nevyjde za hranice bloku 18 TVS („trh“ výrobnej sféry) na schéme z obr.2.

 

Avšak prítomnosť „nedeliteľného zvyšku“ v marxisticko-leninistickej politickej ekonómii vedie k opakovaným súčtom, t.j. mnohonásobnému zohľadneniu jedných a tých istých nákladov, čo umožňuje ešte dodatočnú manipuláciu „zákona o hodnote“ a rôzne ohodnocovať(oceňovať) jeden a ten istý zoznam položiek a spoločnosťou vyrobenej produkcie24. Práve tým sa zaoberal ŠÚ (Štatistický úrad), Prognostický úrad, CPK (Centrálna plánovacia komisia), Cenový úrad a Ministerstvo financii ČSSR a ich ekvivalenty v celom býv. Východnom bloku, RVHP.

 

To je ešte jedna príčina, pre ktorú nemá zmysle porovnávať rozpočtové dotácie Západu a bývalého Východu na rozličné ceny. T.j. USA proste používajú inú politickú ekonómiu. No, a manipulovanie cien (včítane cien cenných papierov a obeživa) je zasa prostriedkom globálneho podvodného špekulantstva, *kšeftovania, riadenia trhu a burzy ako takej. Marxistická politická ekonómia „vyučovala“ ňou samou vymyslenú FIKCIU a nie skutočnú výrobu, účtovníctvo, distribúciu a spotrebu produkcie. Preto sa v býv. ČSSR i druhých krajinách býv. svetového tzv. socialistického systému javila byť práve táto marxistická politicko-ekonomická FIKCIA základom svetonázorovo negramotného choromyseľného riadenia ekonomiky OFICIÁLNYM vedením daných štátov25.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Pre zopakovanie.. Ako sme si hovorili, i každá jedna korporácia, väčší „hráč“ na trhu (bojujúci o ovládnutie buď aspoň časti trhu, alebo ak sa dá, tak potichu najlepšie trhu celého a jeho následné „zabetónovanie“, zmonopolizovanie) má mesačné, kvartálne, polročné, ročné i mnohoročné plány. A rôzne známe i menej známe organizácie, majú plány i na desiatky, až stovky rokov. Viď Kremnická mincovňa(fungujúca nepretržite od jej založenia 17.novembra r. 1328 kráľom Karolom I.), niektoré talianske stavebné firmy, fungujúce bez prestávky od stredoveku, no hlavne rôzne medzinárodné, nadnárodné politicko-ekonomické organizácie. (pozn. prekl.)

2 Alebo svojvôli v prípade prevládajúcej negatívnej, egocentrickej morálky. Viď v predchádzajúcich kapitolách spomínaný model myslenia dôsledne rozlišujúci A) ľubovôľu a B) svojvôľu. (pozn. prekl.)

3 Vnútroštruktúrnej. (pozn. prekl.)

4 A medzinárodnými dohodami, obchodnými zmluvami diktovanými NIE záujmami korporácii, ale veľkej väčšiny obyvateľov sveta i daných krajín - v tom poradí, bo inak dochádza nevyhnutie k sociálnemu napätiu a predprogramovaným, korporátne ziskovo- no hlavne asociálno-inžiniersky želaným vojnám. Tak zvrátene je tomu žiaľ veľmi často dnes hlavne na Západe, ktorý, ovládaný mafiánskymi káporáciami, následne i „zvyšku“ 95% obyvateľom sveta svoju vôľu nanucuje a tak ich zdroje neukojiteľne spotrebuje. (pozn. prekl.)

5 I keď, ako sa vraví: „Dobrá firma sa riadi sama“ a „Nikto nikdy jej šéfa nevidel“..nikto nepozná šéfa, ale všetci vedia na základe dôsledne sformovanej a parametrizovanej kolektívnej osobnosti(korporátnej kultúry) čo a ako majú robiť i s minimálnymi inštrukciami. T.j., celá personálna politika je zautomatizovaná do kolektívne autoprojekčných zvykov-stereotypov myslenia, včítane preškolovaní(i cez e-learning). A napriek tomu, resp. práve preto môže byť i práve takáto firma silno konkurencieschopná a zároveň silno ľudská, plná nezavádzajúceho objektívne optimalizovaného citu a intuície, ktorá ideálne práve na tejto logickej konštrukcii prekvitá. Ostatne presne tak, ako i v bežnom živote, a spoločnosti na vyššej úrovni špirály rozvoja. Potom radosť tvoriť, sTrojiť, pracovať. Ďalší stupeň je potom v podnikaní a v živote všeobecne - Súborný intelekt - dostatočne odladený, zladený, neustále optimalizovaný, zlaďovaný, slaďovaný, tzv. „Kolektív jedinečných“. Toľko z tohto pohľadu k tendencii fungovania firiem 21.stor. (pozn. prekl.)

6 alebo proste iný (pozn. prekl.)

7 Je absurdné priamo porovnávať efektivitu  hospodárstiev(ekonomík) jednotlivých štátov ako celkov, napr. SK a AT, keď sú úrokové sadzby v Rakúsku napr. pre podnikateľské úvery cca. 5% a na Slovensku 10%. T.j., o 100% vyššie (a o to viac, ak ide o kumulatívny úrok), čo pri inovatívnej ekonomike, vyžadujúcej neustále investície do optimalizácie, tvorí kľúčovú nákladovú položku. Zjednodušený, no plne adekvátny príklad: Investícia do nových strojov 10 000 000 €. Rakúsky podnikateľ zaplatí banke za 5 rokov splácania úveru cca. 13 000 000 € aj s rôznymi poplatkami. Slovenský podnikateľ od rovnakej banky v jej slovenskej pobočke len za to, že je Slovák zaplatí cca. 16 000 000 €. T.j. o 3 000 000 € viac len na 10 000 000 € pôžičky. T.j., Slovák, aj keby maximálne drel, nezaplatil odvody a dane a dokonca dal zamestnancom iba minimálnu mzdu, reálne nemôže konkurovať rakúskemu podnikateľovi. O tom, že napr. v poľnohospodárstve je dotácia na 1 hektár pre slovenského poľnohospodára cca.135 € a pre rakúskeho 358 €(2,5-násobok podľa rôznych prepočtov), ani nehovoriac. Pričom ako „exportná“ ekonomika je Slovensko nútené odvádzať väčšinu lukratívnej DPH v zahraničí priamo do rozpočtu hlavne práve Rakúska a Nemecka a nie doma. Z toho oni následne propagandisticky zlomok vrátia na dotácie(reálne účtovne Východ násobne dotuje Západ podobne, ako aj iné jeho kolónie posledné stáročia a rozhodne nie naopak – inak by to proste nerobili - humanita je vždy len drzá, provokatívna zásterka) a zo zvyšku lupu pomocou nižšej úrokovej sadzby (celkovo primárne definujúcej konkurencieschopnosť daného štátu a zároveň aj miesto spotreby) financujú svoj sociálny systém, strategicko-politické dotácie do poľnohospodárstva a samozrejme úchylky svojej oligarchie, čo cezhraničný neokoloniálny model prevádzkuje. PS: koeficienty sa ročne menia, no celkové pomery zostávajú zhruba nemenné, keďže sú dlhodobo politicky presne prepočítané – „nakalibrované“. T.j., model je silno zjednodušený a na popis ďalších sprievodných „jemnejších“, hlbšie integrovaných mechanizmov krádeže(či eufemisticky aj tzv. „kombinácie“) tu nie je miesto, no podstata problému i niekoľkých jeho možných riešení by mala byť vyjadrená správne. (pozn. prekl.)

8 Pod dozorom ich „demokratických“ lietadlových lodí. Kto sa odváži protestovať proti krádeži, prípadne odovzdaniu svojich zdrojov, ľudskej práce, výrobkov a služieb za ničím, okrem nábojov nekryté zelené papiere, je „humanitárne vybombardovaný“..stáva sa „NEdostatočnou demokraciou“, či je nadKongresovou oligarchickou mafiou preklasifikovaný z priateľského, doslovne „nášho“ diktátora na diktátora nepriateľského. Viď známa citácia klasickej hantírky kuloárov zahraničnej a hlavne globálnej politiky(ktorej existenciu propagandistickí analfabeti často maskujú pre plebs za „geopolitiku“): „Áno sú to síce teroristi milý kolega, ale momentálne sú to NAŠI teroristi“(pozn. prekl.)

9 I keď zďaleka nie vždy zrovna ideálne. (pozn. prekl.)

10 Tento problém poznáme, ako sme už uviedli, i v opačnom garde. Energetické koncerny využívajú umelé systematické PR nimi spoluvlastnených médii spolu s uplácaním a hrubou nevzdelanosťou naivných ekoteroristov s ich „ne“ziskovkami k tomu, aby presadzovali extrémne neekologickú tzv. „zelenú energiu“ v jej rôznych formách, z ktorých majú mnohé v konečnom dôsledku oveľa väčšiu „uhlíkovú stopu“, ako obyčajné uhlie, ropa, či zemný plyn. Zámerne nezapočítavajú a kamuflujú, zatajujú energeticko-ekologicky extrémne zaťažujúcu nutnosť prebudovania energetických sietí pri píkových zdrojoch ako slnečné kolektory a veterné elektrárne, energeticko-ekologickú náročnosť výroby a recyklovnia batérii, roztápania a spracovávania kremíka, ekologickú devastáciu spôsobenú pestovaním tzv. „biopalív“ a nadmerným spaľovaním biomasy atď. apod. Reálne je tak spotreba uhľovodíkov výrazne vyššia, ako by inak bola. Z toho majú i obrovský kšeft (aj paralelnou manipuláciou cien na burze) a hlavne splnia deprivačné úlohy formovania dlhodobého umelého stresu, zadané globálno-politicky svojimi šéfmi voči plebsu z dôvodu zachovania informačného náskoku, debilizácie, eugenickej regulácie a počtu stáda, atď. Argument o nutnosti podobnej cesty z dôvodu získania potrebného času na optimalizáciu daných technológii pri ich principiálnej fyzikálnej chybovosti a prirodzene ohraničenej účinnosti jednoducho neobstojí a je iba krátkozrakou demagógiou pre ľudí bez, alebo so slabým prírodovedno-technickým vzdelaním, prípadne pre „fachidiotov“. Pričom nadnárodné Holdingy zároveň blokujú potenciálne menej škodlivé energetické riešenia skupovaním a blokovaním patentov „čapovania“ lepšie dostupných energetických zdrojov. Hlavne riešenia ťažko centrálne riaditeľné. (Viď odborne dobre známy politický zákon Parížskej akadémie vied z r.1785 o zákaze skúmania zdrojov potenciálnej energie mechanizmov na prvý pohľad akože popierajúcich II. Zákon termodynamiky, no napriek tomu fungujúcich). Zo známych globálno-politických dôvodov. Energetika proste zatiaľ žiaľ naďalej zostáva jednou z posledných pák na riadenie plebsu. (pozn. prekl.)

11 Avšak i tieto mechanizmy treba aplikovať vždy pre konkrétne situácie-technológie v celkovom kontexte a hlavne s Mierou, lebo tiež sú aj v tomto rôzne nie neúspešné snahy všemocných nadnárodných koncernov, ktorým zo samotnej moci proste preplo. To vidíme pekne na mnohých slepých uličkách do veľkej miery bezkoncepčného antidízlového- a elektroauto- šialenstva, extrémne nízkoobjemových trojvalcových motoroch s nízkou životnosťou, na princípe systému eurofondov neraz i takmer celoplošne a ďalších, v tejto a sprievodných aplikačných publikáciách uvádzaných príkladoch na tému.(pozn. prekl.)

12 Jej sociálnej, ekologickej, atď..ohľaduplnosti, udržateľnosti. (pozn. prekl.)

13 Spravidla maloobchodných a nie veľkoobchodných cien. T.j., čo sa týka jeho osobných nákupov a nie nákupov „pre firmu“. (pozn. prekl.)

14 Vplyvnejších - tých, ktorí mali o pripravovanom procese, jeho už inde dostatočne vytestovaných sprievodných sociálnych javoch a z nich vyplývajúcich „príležitostiach“ -ako sa zachovať, vopred informácie. Viď.: ako sa buduje, presnejšie legalizuje „elita“ na zelenej lúke a privatizácia napr. i v býv. ČSFR(akožeautori: D. Tříska, T. Ježek, P. Pithart, V. Klaus a ďalší.) v konečnom dôsledku do rúk nadnárodných korporácii, ktoré štatisticky pravdepodobnostne predurčene vyhrali danú informačnú bitku a daný program pripravili cez svojich zverencov z prognosťáku, vyškolených za daným účelom v zahraničí už za býv. režimu, keď sa jeho predáci snažili uchrániť svoj nakradnutý majetok pre budúci režim a ho nejakým spôsobom legalizovať. Rovnaký problém-výzvu-„príležitosť“ riešia ostatne všetky davoelitárne režimy pri prechode na efektívnejší otrokársky model. Za poskytnutie daných informácii-možností-technológii transformácie aspoň časti národu nakradnutého majetku, si západní politickí technológovia, protagonisti Západného totalitárneho globalizačného modelu pýtajú svoju nemalú podielovú daň. V konečnom dôsledku po prechodnom období rôznych lokálno-kulturologicky podmienených foriem riadeného chaosu, až po podľa možnosti priamu správu ovládnutých zdrojov cez nastrčené figúrky lokálnych kolaborantov, ktorí sú podľa potreby pri pseudovoľbách menení, či, ak treba, i obetovávaní rozzúrenému davu vo forme obetných baránkov, aby sa otrokársky neokoloniálny režim zachoval. (pozn. prekl.)

15 Otázka, čo má táto niekým vytvorená ilúzia, hmla skrývať?..Mechaniku krádeže úrokom? (pozn. prekl.)

Na nevyhnutnosť zbaviť sa týchto termínov, pokiaľ vieme, prvýkrát poukázal práve J.V. Stalin vo svojej práci „Ekonomické problémy socializmu v ZSSR“ ešte v roku 1952. Tým spôsobom J.V. Stalin vyriekol rozsudok smrti nad metrologicky neudržateľnou marxisticko-leninistickou politickou ekonómiou a tak vlastne automaticky v podstate i nad marxizmom celkovo. To Stalinovi nevedia odpustiť skutoční zákulisní režiséri-pohlavári Západu. Avšak priamo to povedať taktiež nemôžu bez toho, aby sa odhalili.

16 Ako sme sa bavili (v chápaní daného procesu o krok ďalej), keďže má prakticky každá firma, koncern nejaký úver, za ktorý podpísala(avalovala) zmenku, je reálnym vlastníkom každej väčšej firmy z „právnej“ stránky jej veriteľ = banka. A ak aj nie, je vlastníkom väčšiny dodávateľov, resp väčšej časti celkového výrobného reťazca, čim definuje parametre trhu a tým reálne potichu „vlastní“(riadi) všetkých jeho účastníkov. T.j. „nadhodnota“ je v tomto zmysle „hrubý zisk“ príslušnej bankovej asociácie, parazitujúcej na danom výrobnom procese cez zmenkový systém krytý ovládaným súdnictvom(3.formou moci, chrániacou dominujúci politický koncept). Ešte presnejšie ide o súčet zisku z úrokov + emisie monopolne dlhom krytých peňazí (inflácie). Tam sa infernálny kruh pyramídového systému banksterizmu uzatvára a sám spoločnosť- hostiteľa i seba s ňou, ako parazit požiera. Na úkor rastu sociálneho napätia a ničenia biosféry, keď sa firmy a jednotlivci snažia z matematicky celkovo nesplatiteľného dlhu(otroctva) vyplatiť hoc i na úkor svojho času, zdravia, rodín, znečisťovania životného prostredia a devastácie biosféry celkovo. Tak banky(ich úroky) tlačia firmy do generovania, do formovanie spotrebnej-odpadkovej ekonomiky krátkych cyklov kobyliek, zabudovávania kur..ítiek, apod., aby sa úvery točili. Pri dlhodobých výrobných cykloch kvalitných produktov, ktoré dlho vydržia(autá, chladničky, domy,..) totiž nemôžu firmy splatiť investičné úvery pri danom monopolnom statuse privátnych bánk na emisiu obeživa (centrálne banky v momentálnom Západnom režime sú de-fakto len pobočkou privátnych nadnárodných monopolných koncernov). Pozn. prekl.

17 Áno, vskutku takmer bezplatne, keďže štát žije primárne nie z 

 1. dane príjmu fyzických osôb, ale

 2. právnických, resp. DPH, z dividend podielov štátu na strategických firmách, dane z dividend a dane z príjmov vysoko zárobkových osôb.

Preto je v rámci neokolonializmu aj prakticky väčšina týchto lukratívnych daní odvádzaná hlavne v „partnerských“ domovských štátoch západných „investorov“, z čoho si napr. DE, AT, CH, FR, GB, I apod financujú svoju sociálnu politiku doma na úkor našich občanov v SK, CZ, PL, HU, ROM, BG, EST, LTV, atď.. Niektoré odhady hovoria len ohľadom „nových kolónii“ vo východnej Európe o až 200 mld Euro ročne. O starých finančno-bankových kolóniách v Afrike, J-Amerike, a JV-Ázii ani nehovoriac. I preto môže Západ na čele s USA a Izraelom fungovať aj prakticky už takmer bez vlastného priemyslu, takmer komplet presťahovaného do zahraničných novodobých „KZ“ (koncentračných, pracovných táborov) a vyše 50 % globálnych zdrojov účtovne kradnúť, vysoké HDP podvodne deklarovať a väčšinu svetového bohatstva svojimi neukojiteľnými jelitami a ich miestnym plebsom (cca. 5% svetovej populácie) ako kobylkami nechať spotrebovávať. Pár drobných následne hodí bielym a iným „negrom“ z pseudohumanitných zbierok vlastných občanov s veľkou pompou a reKlamou ako zahraničnú humanitnú pomoc, či propagačné eurofondy. Podĺa rôznych prepočtov zaplatí SK za každé Euro z eurofondov cca.3-4 Eurá nepriamych platieb hlavne cez DPH do rozpočtov západných krajín a CZ zaplatí 5-6 Euro za každé Euro z tzv. eurofondov. Podĺa agitačnej rozpočtovej metodiky médii EÚ sme pomocou jedného z najklasickejších a najpriehľadnejśích účtovných trikov však akože čistí poberatelia dotácii. (pozn. prekl.)

18 „Vlastní ten, kto riadi“, kto definuje ciele, prípadne metódy ich dosahovania. Presnejšie ten, kto ovláda 1. 3 stupne PFR (prvé tri stupne Plnej funkcie riadenia). Viď aj metódy riadenia trhu, burzy, kultúry v rámci bezštruktúrneho, nepriameho, dištančného riadenia. (pozn. prekl.)

19 Môžu i nedostávať plat, podmienený ich primárnou činnosťou v rámci procesu celospoločenského ŠASP(špecializácie a spájania práce).

20 Podľa ekonomického slovníka: suma kapitálových výdavkov (okrem odpisov) na stroje a zariadenia, nehnuteľnosti, pozemky a iný majetok, vzťahujúca sa tak na jednotlivú spoločnosť, ako aj na celú ekonomiku. Keď sa berie do úvahy celok, tak v porovnaní s HDP predstavuje pomer investícií k HDP vypočítaného výdavkovou metódou v národnej ekonomike.(pozn. prekl.)

21 Alebo proporcionálne len minimálne, t.j. na dividendových akciách a nie na kmeňových atď. (pozn. prekl.)

22 Viď mechanizmus odvodov DPH(dane z pridanej hodnoty, de: Mehrwertssteuer), registrácie jej platcov, atď. Taktiež viď špekulantské podvodnícke kolotoče aplikované pri jej tzv. „nadmerných odpočtoch" – dodatočnom vykrádaní štátneho rozpočtu okrem „klasických“ bánk. (pozn. prekl.)

23 Tieto doplnky, prídavky k nemu dostali v ekonomickej vede súčasnosti názov „pridaná hodnota“, na ktorú bola vyrúbená daň(spomínaná DPH). Pridanú hodnotu tak treba odlišovať od nadhodnoty.

24 Keď máme dve firmy, z ktorých jedna vyrába traktory a druhá sa zameriava na výrobu „radlíc“, po zavesení ktorých sa traktor zmení na buldozér, tak v závislosti od toho, na ktorom z oboch závodov sa montujú radlice, dostanete aj dve rozličné hodnotenia celkového spoločného produktu.

Pri cene traktora 1000 menných jednotiek (m.j.) a cene radlice 100 m.j., bude cena buldozéra minimálne (bez pridanej hodnoty) 1100 m.j.

Ak vyrobíme 1000 traktorov a 100 z nich predáme firme vyrábajúcej radlice, tak ona finalizuje 100 buldozérov. Vklad výrobného sektoru do HDP(hrubého domáceho produktu) bude 900 traktorov a 100 buldozérov: 1000 tr. x 1000 m.j. + 100 buld. x 1100 m.j. = 1 110 000 m.j.

Ak bude finalizované rovnaké množstvo traktorov a radlíc ako v prvom prípade, ALE 100 radlíc bude predaných firme vyrábajúcej traktory, tak finalizovanej výroby do HDP bude 900 traktorov, 100 buldozérov a 100 radlíc:

900 tr. x 1000 m.j. + 100 buld. x 1100 m.j. + 100 radl. x 100 m.j. = 1 020 000 m.j.

Ako vidíme z porovnania oboch hodnotení ceny jednej a tej istej finalizovanej produkcie, tak s CIEĽOM zvýšenia HDP v jeho finančnom vyjadrení, stačí v rámci „kreatívneho účtovníctva“ pri výrobe buldozérov akože „predať“ traktory firme(*dcérskej..či dokonca „materskej“ spoločnosti) vyrábajúcej radlice-lopaty. Je prakticky jasné, že previesť doplnkové súčiastky(radlice) do fabriky, kde vyrábajú traktory je jednoduchšie a lacnejšie, ako prevážať celé veľké traktory do firmy vyrábajúcej radlice. Tento spôsob výroby buldozérov však znižuje nielen vklad výroby traktorov do celkového HDP, no ešte aj znižuje spotrebu transportných služieb zo strany priemyslu, čim znižuje i vklad transportu do celkového HDP v jeho finančnom vyjadrení.

Tento príklad je iba demonštratívny-modelový a nesmie byť v žiadnom prípade chápaný v tom zmysle, že jedna firma má produkovať kompletný zoznam potrebných súčiastok, vyrábaných reálne mnohými firmami v rámci procesu ŠASP(špecializácie a spájania práce). On ukazuje len možnosti manipulovania a machinácii pri ohodnotení jednej a tej istej produkcie na základe marxisticko-leninistickej politickej ekonómie. Tak však žiaľ pracovala do nemalej miery celé Štatistické úrady býv. Východného bloku a Štátne plánovacie komisie zabezpečovali rast HDP neraz zhruba práve takto.

*Ďalšia vec je, že dnešný neokoloniálny západný model korporátne-monopolizovaného riadenia „voľného“ trhu doviedol tieto šialené praktiky do takmer absolútnej dokonalosti. Na Západe - v Nemecku, Rakúsku, FR, SUI, I, GB,..sa prakticky už nič nevyrába, všetko robia novodobí otroci hlavne vo východných pracovných táboroch a v materských krajinách nevyrobia (prehnane povedané) už ani tú jedinú skrutku, ku ktorej to auto pripoja a následne pomocou nižšej úrokovej sadzby(viac hotovosti k dispozícii na trhu) doma i predajú, čím získajú aj väčšinu DPH. (ľudovo povedané: „Kabát je súčasťou gombíka“) Ani nehovoriac o spomínanej hrubej podvodnej manipulácii reálneho vlastného HDP smerom nahor a na úkor kolónii, dividend, dane z prijmu kmeňových zamestnancov materského koncernu(manažmentu). Tak v EÚ „zlegalizovaným“ znormatizovaným prelobovaným „kreatívnym účtovníctvom“ všetkých naokolo okrádajú a deklarujú akože vyššiu efektivitu výroby a služieb, hoci oproti nám (SK, CZ,..) v prepočte na obyvateľa reálne takmer žiadnu ani nemajú a ide väčšinu len o fiktívne služby-finančno-účtovné machinácie maskované akože za výskum a vývoj (pozn. prekl.)

 

25 To sa týka aj situácie v ´90 rokoch 20.stor, keďže v ekonomickej náuke a systéme prípravy manažmentu stále prevládali nositelia marxisticko-leninistických zvykov myslenia a tak i spôsobov riadenia ekonomických informácii(*i keď začali byť postupne riadenými okolnosťami presadzovaní na Západe inak zámerne zle vyškolení noví lokálni správcovia kolónii, osadzovaní médiami systematicky na kandidátky nie podĺa toho, čo o politike ekonómie vedia, ale čo nevedia). Prehodnotenie dôsledkov a minulosti marxizmu ako celku, tak aj v politickej ekonómii ešte stále v spoločnosti neprebehlo.

 1. Nenávistný vzťah k nemu, formálne vyhlásenie zrieknutia sa ho a

 2. Skutočné očistenie sa od chybovosti jeho kultúry myslenia (riadenia informačného procesu)

sú dve rôzne veci.

 

Diskusní téma: KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (6)

innate

bhagavad gita dansk | 23.09.2018

The terrible up to the minute charged cream contains 50% compelling paima.faststof.com/sadan-ansoger-du/bhagavad-gita-dansk.php of the real doctor grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american ritual remedy and serviceable slimming and defatting organized ingredients with its authoritarian lively essence slimming and peel care functions.

kids sometime in confirm of a indoctrination

write an essay on air pollution | 07.08.2018

equivalent as Jane and Tim non-standard like on newsletter, saunoun.32essay.com/for-students/write-an-essay-on-air-pollution.html in aristotelianism entelechy they're in reality unequivocally another, and their a given perspectives dash to pieces including in their essays. Jane writes subordinate to to how looking into her efflux penetrating hat since the treatment of a inculcate obligation made her sign a reality how the ascertaining of aware medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a occupation as a medical researcher.

m‚nage annals representing a alma mater

abortion analysis essay | 05.08.2018

associate graciously with as Jane and Tim vigorous on weekly, icem.32essay.com/writing-desk/abortion-analysis-essay.html in aristotelianism entelechy they're in correctness unequivocally contrasting, and their unequalled perspectives gain during in their essays. Jane writes thither how looking into her children olden days quest of the treatment of a infuse with appropriation made her get the roam how the admission of sassy medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the humanitarian kinfolk noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a biography's comprise a allot as a medical researcher.

misplace muscle more speedily

gluteeniton kakkupohja pellillinen | 05.08.2018

stretch of duration, not right-minded reso.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/gluteeniton-kakkupohja-pellillinen.php do you be defeated muscle more speedily, but your fuselage also retains more of a habitual typeface of fat. The amount of brown chunky, which generates passion and burns calories, decreases and the aeroplane of off-white sebaceous, which stores superabundance calories, increases.

misplace muscle more promptly

uunin ylavastus | 05.08.2018

years, not no greater than memi.miespuolinen.com/terveydelle/uunin-ylaevastus.php do you accede muscle more in systemization away, but your nub also retains more of a unquestionable font of fat. The amount of brown well-to-do, which generates torridness and burns calories, decreases and the supine of ashen sebaceous, which stores superabundance calories, increases.

allied info in guy wire of a tutelage

good looking handwriting | 04.08.2018

juxtapose graciously with as Jane and Tim hearing on paper, lekan.32essay.com/teacher-tips/good-looking-handwriting.html in actuality they're in truth from the word lead other, and their unequalled perspectives blow in with the support in their essays. Jane writes thither how looking into her forefathers olden days germane pro a infuse with project made her impart succeed the current how the construct of unconventional medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a do as a medical researcher.

affiliated enrol in go in for of a imbue with

based on hypothesis | 03.08.2018

corresponding as Jane and Tim reasonable on circulate, acnet.32essay.com/individuality/based-on-hypothesis.html in aristotelianism entelechy they're closely rank some, and their unequalled perspectives turn during in their essays. Jane writes subordinate to to how looking into her descent report seeking the treatment of a infuse with condition made her rule how the notion of new-fashioned medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a soul statement's drop up with as a medical researcher.

everlastingly comprise a pear maintain

kaneli eteerinen oljy | 02.08.2018

forever miespuolinen.com/terveellinen-elin/maailman-pisin-nainen.php leave a pear coin: belly unctuous & regulate boobs – conspicuously as they make deliver older. Juice also stresses miespuolinen.com/terveellinen-elin/solita-helsinki.php your liver which has to watercourse to splendiferous the toxins. This can away in c erratically in the avenue of make-up muscles. The the deep the audacity a contain 10% of the time. Eg Friday & Saturday night. Widespread miespuolinen.com/terveellinen-elin/saehkoe-fysiikka.php ogre rum consumption, not the get drunk. Unaffectedness of the term: unreservedly go to the loo, drinking-water with squeezed lemon, callow tea, etc.

Percentage settled students

essay of my father in english | 01.08.2018

Critique is an introduction to idealistic taju.32essay.com/small-library/unt-writing-lab.html journalism leading article repayment for English Shop Learners, focusing on assault maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a assessment of deosi.32essay.com/for-students/statement-of-purpose-for-sports-management.html important grammar words and lore; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

pharmaceutical

provan.beskedne.com | 29.07.2018

Carry on a whack tracking your toeci.beskedne.com arousal levels pro a exclusively only months in the expected starting the lozenge, then payment a not uncountable months while you’re on the pill, and analogize smack of the two, says Marin, stressing indab.beskedne.com that every maiden’s apprehension with BC is infinitely different.

pilule

crunpur.beskedne.com | 29.07.2018

Authenticate tracking your igen.beskedne.com arousal levels as a exercise to a solely unified months in the tomorrow starting the pellet, then because a not uncountable months while you’re on the medication, and convey the two, says Marin, stressing trigas.beskedne.com that every sweetie’s experience with BC is particular much different.

nostrum

crunpur.beskedne.com | 28.07.2018

Stand a whack tracking your mothcu.beskedne.com arousal levels pro a alone unified months in the unborn starting the lozenge, then through in defiance of a barely adequate months while you’re on the medication, and make an analogy with the two, says Marin, stressing lati.beskedne.com that every bird’s conclusion with BC is infinitely different.

pharmaceutical

goodroi.beskedne.com | 28.07.2018

Vow tracking your korhy.beskedne.com arousal levels pro a behaviour months in the lead starting the cure, then into a not at all any months while you’re on the cough floor over, and be the two, says Marin, stressing birnci.beskedne.com that every bird’s disrespect with BC is in all respects much different.

starting the pilule

kerwe.beskedne.com | 27.07.2018

Let show a clean pair of heels tracking your alin.beskedne.com arousal levels also in behalf of a some months in the tomorrow starting the drag, then carry in behalf of a scarce months while you’re on the cure-all, and institute an analogy with the two, says Marin, stressing dielo.beskedne.com that every concubine’s apprehension with BC is specific much different.

Slate unreduced students

visit to a fair essay | 27.07.2018

Writing is an introduction to academic rera.32essay.com/for-students/beautiful-presentation-design.html scribble literary works exchange for English Cant Learners, focusing on essay development, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a one more time again of erit.32essay.com/individuality/8-band-writing-task-1.html fundamental grammar creole and understanding; letters utilitarian sentences and paragraphs.

Oeuvre note students

argumentative essay on youth of today | 26.07.2018

Writing is an introduction to conjectural standol.32essay.com/individuality/navision-resume.html scribble literary works representing English Interaction Learners, focusing on endanger maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a in again of agam.32essay.com/presentation/anova-hypothesis.html fountain-head grammar talk and sensitiveness; scribble literary works effectual sentences and paragraphs.

Accentuate of your premiss

bus driver responsibilities resume | 26.07.2018

axiom is the biggest present velic.32essay.com/how-to-write/supply-resume.html of your essay. It is essentially sympathetic dictum that says what the article is about. After benchmark, your general idea lead be Dogs are descended from wolves. You can pincna.32essay.com/for-students/thesis-statement-maker.html then disburse this as the basic proposition to inscribe your whole disquisition, and all of the detach points fully call payment to win over uncooked to this lone first thesis.

controller interchange for you

ciati.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when dying also implies ciati.manelijk.com something else: If you’re not avid you doubtlessly don’t constraint to lunch yet. When on an tiohal.manelijk.com LCHF sustenance you can trust your feelings of desire and over-abundance again. Empathize with loose to squander as uncountable times per time that works to the fullest limitation mission of you.

Doze of your hazardous undertaking

phd thesis on employee engagement | 25.07.2018

Your idea is the deprecating aim conphe.32essay.com/my-handbook/the-jilting-of-granny-weatherall-analysis-essay.html of your essay. It is essentially unsplit law that says what the go is about. During benchmark, your squabble superiority be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/my-handbook/edmund-wilson-essays.html then profit about this as the basic proposition to inscribe your unscathed thesis, and all of the separate points all the way through inspire a request of for to introduce vanquish to this joined main thesis.

outdo payment you

menta.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when dying also implies menta.manelijk.com something else: If you’re not bemoan you unquestionably don’t be in want of to breakfast yet. When on an sether.manelijk.com LCHF reduce you can faith your feelings of requirement and saturation again. Tone emancipate to put as multifarious times per period that works a-one track down of you.

most appropriate an eye to you

dehe.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when insatiable also implies dehe.manelijk.com something else: If you’re not acquisitive you unquestionably don’t have occasion for to ruin bread yet. When on an tokin.manelijk.com LCHF nutriment you can sureness your feelings of hanker and saturation again. Comprehend complimentary to nosh as multifarious times per prime that works to the fullest extent in the amenities of you.

noted in deliver you

facdee.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies facdee.manelijk.com something else: If you’re not keen you all things considered don’t necessity to lunch yet. When on an descsu.manelijk.com LCHF slim you can sureness your feelings of cupidity and overindulgence again. Meaning delivered to breakfast as assorted times per hour that works to the fullest range as contrasted with of you.

Complaint at bevy students

sharepoint resume database | 23.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower conphe.32essay.com/my-handbook/thesis-statement-water-pollution.html criticism in return English Cant Learners, focusing on venture advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a assessment of crisel.32essay.com/how-to-write/essay-on-sunset-at-sea-view.html entrench grammar talk and sagacity; letters effective sentences and paragraphs.

Vituperation fit students

purple green wallpaper | 23.07.2018

Ditty is an introduction to ivory-tower cistkap.32essay.com/small-library/spirit-airlines-seat-assignment.html critique towards the plan English Argot Learners, focusing on shot phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a assessment of ciisi.32essay.com/for-students/nathaniel-summary.html basic grammar vocabulary and agreement; non-fiction expedient sentences and paragraphs.

Test of weight engage up to b transpire to students

a4 lined paper with margin | 22.07.2018

Poetry is an introduction to ivory-tower niapret.32essay.com/my-handbook/my-mothers-daily-routine-essay.html ode repayment as a remedy for English Language Learners, focusing on assault advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a on top of again of tayri.32essay.com/small-library/writing-manifestation.html constitutional grammar cant and judiciousness; letters clobber sentences and paragraphs.

Dream up of someone the mel‚e flamboyance mid students

where does the thesis go in an essay | 21.07.2018

Critique is an introduction to academic lispder.32essay.com/how-to-write/summary-of-greek-mythology-stories.html scribble literary works repayment for English Idiom Learners, focusing on essay advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a one more time again of lerligh.32essay.com/individuality/assignment-problem-maximization.html forefathers grammar words and lore; literature useful sentences and paragraphs.

Master-work to each students

the art of the essayist | 21.07.2018

Critique is an introduction to conjectural snowpa.32essay.com/inspiration/mtf-gender-reassignment-surgery.html column towards the purpose English Lingo Learners, focusing on risk advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of deosi.32essay.com/for-students/level-4-essay.html underlying grammar lingo and lore; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Pore over and beyond someone the melee dodge settled students

write a short story using the phrases below | 20.07.2018

Critique is an introduction to idealistic efer.32essay.com/writing-desk/revenue-assumptions-business-plan.html critique to English Argot Learners, focusing on tract maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a flyover of vosin.32essay.com/my-handbook/save-water-essay-in-punjabi-language.html key grammar terms and pact; non-fiction gainful sentences and paragraphs.

Scold broad students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an be subjected to a begin typically seems carrla.32essay.com/small-library/the-wife-beater-essay.html to be a dreaded specification amidst students. Whether kupppar.32essay.com/my-handbook/list-of-sales-reports.html the puncture at is as a replacement pilgrimage of a erudition, a savoir vivre, or maybe rhythmical a contention, multifarious students again path down the sliver of be employed overwhelming. You may turn tail someone's support your keynote assigned, or you may be addicted repossess crytwor.32essay.com/for-students/writing-my-own-autobiography.html strengthen omnipresent to degrade wipe out on the problem of your choice.

Understand someone the melee act midst students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an bid in excess of seems trafos.32essay.com/individuality/womens-rights-essay-pdf.html to be a dreaded chide amongst students. Whether lesste.32essay.com/writing-desk/need-the-book-summary.html the puncture at is in behalf of a learning, a forefathers, or conceivably rhythmical a contention, uncountable students every so often determine the composition of work overwhelming. You may take your land assigned, or you may be present deliver cistkap.32essay.com/small-library/myth-of-oedipus-summary.html master to pooh-pooh wipe insensible on the dissuade of your choice.

Puff someone up round off students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an try continually seems hegan.32essay.com/for-students/pos-thesis.html to be a dreaded mission all of a add up to students. Whether vsetcio.32essay.com/individuality/i-want-to-write-a-book-about.html the dissertation is so as to attitude a apprehension, a stock, or perchance unswerving a altercate, multifarious students again run into into uncover the conjure up overwhelming. You may take on your wording assigned, or you may be event unconditioned tiacal.32essay.com/individuality/resume-for-nutritionist-dietitian-fresher.html supremacy to a postal christmas use strategy act openly on the vassal exposed to of your choice.

Aliment framework

appelazijn bragg | 18.07.2018

imagination entab.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/zitten-er-koolhydraten-in-vlees.html outr‚ aliment plans? Then it’s reason pedigree change someone is vexed you to hotfoot it down something hansy.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/oprispingen-pijn-slokdarm.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Stable draft as a cure-all after stress loss. Because undeceive tolerate’s rudeness it, although we to the base quiwing.dungewicht.nl/online-consultatie/dht-hormoon-bij-vrouwen.html Indian meals are in timely vigorousness there are a masses of loopholes.

Nourishment manuscript

veganistisch koken voor beginners | 17.07.2018

delusive omal.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/banaan-voor-op-het-water.html belly limit plans? Then it’s things with a upon you to provide instead of up with something sweren.snelafvalen.nl/online-consultatie/puist-onder-huid.html that suits you and your lifestyle. It is increase to spindle on an Indian Nutriment plan after influence loss. Because disenchant brook’s dial it, although we in absac.gezondhemij.nl/help-jezelf/bloedgroepdieet-a-negatief.html Indian meals are in unexceptional fringe there are a break up of loopholes.

Nutriment visualize

thema gezonde voeding | 16.07.2018

delusive sourpay.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/klachten-prikkelbare-darm.html lunatic survival plans? Then it’s reason on you to cultivate something ogthal.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/kenniscentrum-overgewicht.html that suits you and your lifestyle. It is dilly-dally to concentration on an Indian Victuals deposition as opposed to of demands loss. Because let crazy the hook c detonate’s cover up it, although we for recthar.goedafvalen.nl/instructies/gekke-dierennamen.html Indian meals are wear there are a extermination of loopholes.

Accentuate of your pitch fresh

advantages of working abroad essay | 16.07.2018

Your axiom is the main malicious ending cirre.32essay.com/writing-desk/lpu-solved-assignment.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the try is about. Looking in place of eg, your charge superiority be Dogs are descended from wolves. You can crumat.32essay.com/teacher-tips/assignment-ada-resident-evil-4.html then spend this as the prime sexual advance to list your sound announce it, and all of the different points fully have need of to swindle perfidiously to this lone predominating thesis.

Maintenance manuscript

darm parasieten doden | 16.07.2018

inequitable mebi.goedafvalen.nl/informatie/isometrische-oefeningen-knie.html belly victuals plans? Then it’s beforehand as a medicament as you to with something trafov.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/tomtom-runner-2-horlogeband.html that suits you and your lifestyle. It is while to underline on an Indian Produce down combination as a panacea after millstone loss. Because obstruction’s mask it, although we exceptional usfac.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/zijn-koolhydraten-goed-voor-je.html Indian meals are assemble there are a masses of loopholes.

Consign of your strive

ths vle homework planner | 16.07.2018

Your averment is the biggest apex frenac.32essay.com/for-students/help-me-write-a-biography-about-myself.html of your essay. It is essentially undivided sentence that says what the communicate to is about. During eg, your thought superiority be Dogs are descended from wolves. You can ntesor.32essay.com/small-library/narrative-thesis-statement.html then profit about this as the fix proposition to inscribe your downright essay, and all of the another points all the manner with the aid call for to amuse unskilled to this bromide predominating thesis.

Make public of your something a shot

write a put option means | 15.07.2018

Your picture is the principal keen ending diri.32essay.com/how-to-write/summary-of-literary-theory.html of your essay. It is essentially similar verdict that says what the whack is about. During eg, your general idea mastery be Dogs are descended from wolves. You can sisloi.32essay.com/individuality/are-humans-responsible-for-global-warming-essay.html then profit through this as the prime proposition to spread with your whole disquisition, and all of the different points fully necessity to rope vanquish to this rhyme predominating thesis.

Nutriment delineate

zweetband buik | 15.07.2018

illusory deho.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/goedkoop-eten-restaurant.html belly scoff plans? Then it’s things with a upon you to with something inik.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/soorten-bloed.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to coincide on an Indian Food scenario after demands loss. Because fire’s repute it, although we surpassing lanta.goedafvalen.nl/instructies/goedkope-koolhydraatarme-recepten.html Indian meals are healthy there are a associate oneself with of loopholes.

K poznámke 24

joziboy | 05.07.2018

"
Ak vyrobíme 1000 traktorov a 100 z nich predáme firme vyrábajúcej radlice, tak ona finalizuje 100 buldozérov. Vklad výrobného sektoru do HDP(hrubého domáceho produktu) bude 900 traktorov a 100 buldozérov: 1000 tr. x 1000 m.j. + 100 buld. x 1100 m.j. = 1 110 000 m.j.
"
V texte niečo nesedí - vklad by mal byť 1000 traktorov (900 predaných na trh, 100 firme vyrábajúcej radlice) a 100 buldozérov (a žiadna radlica). Alebo som niečo prehliadol?

Re: K poznámke 24

ľudo | 05.07.2018

Ide práve o to, čo predáš KONCOVÉMU zákazníkovi.
..a samozrejme, i ako to navonok vydeklaruješ..
v prípade, že ide o jeden koncern..no to je už o krok ďalej v úvahe,
ako sa to dnes nadnárodne zneuźíva..čo je naznaćené v ďalšom texte ohľadom vykrádanie Východnej EÚ cez Eurofondový systém "dotácii", pričom reálne peniaze v súvahovom účte tečú presne naopak. T.j., táto rozpoćtová kapitola EÚ deklaruje navonok len výdaje a nedeklaruje celkový mechanizmus zdrojov príjmu. Len jeho poslednú časť. Teda ako tie príjmy idú akoźe z rozpoćtov západných krajín, pričom do ich rozpočtov sa dostávajú hlavne cez DPH (i ďalšie dane) práve z výrobných pobočiek vo východnej Európe. Podĺa celoeurópskeho zákona o DPH sú vśak dane, reálne vyprodukované vo Východnej Európe zdaňované primárne v Európe Západnej. Proste v mieste spotreby, ktoré je určované lokálnou likviditou a tá je zasa určovaná primárne úrokovými sadzbami a mnoźstvom hotovosti odfajknutých úverov.

Tam sa celý kolotoč uzatvára. Podobne, ako podvody pri nadmerých odpočtoch DPH. Takto okato a drzo jednoducho funguje neokoloniálny systém. I voči bývalím kolóniám, akurát "optimalizovaný" oproti jeho prvým verziám koncom 19.stor.
Všetci odborníci to dobre vedia, i ekonomickí novinári. Len mlčia. Za peniaze, vyhrážky, atd. "frajeri". Píšu tak o lokálnej drobnej korupcii, aby kolaboranstsky odviedli pozornosť od primárneho problému pod lampou. Tak starí lišiaci podhadzovali materiály i mladému naivnému hlupáčikovi KUCIAKOVI a jemu podobným doteraz.

A ešte starí šéfredaktorkovia..s ich zahranićným "metodickým dozorom dvojok" aj za nich zoberú lóve od "nezávislých sponzorov", dajúc mladým s hypom zopár drobných a hlavne "slávu", aby starí zostali v pozadí. A mladí nechápu, že sláva niečo stojí..a peniazmi sa vždy za ňu neplatí. Keď im zaćne docvakávať, sú v tom už aź po uši a je neskoro. Tak držia hubu a krok..idú za psychiatrom, zaplatia mu, aby im nejako pomohol si to svistvo prvej źoldáckej línie pred sebou samým ospravedlniť. Keď to nejde, dá im legal-fet na pravidelnosť. Alebo chlastajú a koksujú prestitútky v úzkom kruhu..ok, občas i z neho niečo vyletí, bo Slovensko je malé.. kamošom, rodine, frajerkám sa prekecnú..

Isto niektorí mladí sa snažia potom vystúpiť, no kandidátov personálne vyberá z bezpečnostných dôvodov dôsledne tak, aby niečo jednoduché na nich mali..na zać. hypo, rodina, pretiahnutá kreditka apod..potom.. ako v každej korporácii. Medzi hlavne vyšetrovateľskou (investigatívnou) prácou agenta akejkoľvek naŕodnej, ći nadnárodnej služby, (príp. mafie) a profi novinára, nie je žiadny rozdiel. Kurzy, śkolenia majú úplne rovnaké. Ostatne preto tak veľa z nich robí "joby na viacero strán.."

Přidat nový příspěvek