KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (11)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU. Organizácia celospoločensky prospešného riadenia ekonomiky (11)

25.9.2018

předchozí část

 

VM2.kap3.procesIV.-V.časť 11..doc (86528)

Poznámka: některé matematické symboly v textu nepřežily ve zdraví konverzi do HTML, ve verzi ke stažení jsou v pořádku.
Pokud někdo najde v překladu chybu nebo sporné místo, obzvlášť specialisté v daných oblastech, prosíme o zpětnou vazbu na adresu redakce - hox55@seznam.cz.

 

...Avšak odhliadnuc od toho, že ekonomické interpretácie lineárneho programovania sú v odbornom prostredí medzi špecialistami všeobecne dávno dobre známe, tak svetová ekonomická veda za viac ako 70 rokov nevyvodila z toho jediný možný zmysluplný dôsledok1..2

Taktiež oficiálnej ekonomickej „vede“ ani AKOŽE nedocvaklo, že z teórie duality v jej aplikáciách vo vzťahu k úlohám riadenia (a organizácie samoregulácie) mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov, skúmaných ako celok vyplýva, že:

 

CENNÍK3 vnútorného trhu mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému na produkty a služby osobnej, rodinnej a spoločenskej mimovýrobnej4 spotreby, je VEKTOR CHÝB JEJ RIADENIA v jeho finančnom vyjadrení.

 

Toto tvrdenie, vyslovené vo vydaní „Mŕtvej vody“ z r. 1991 intuitívne na základe zdravého sedliackeho rozumu vyjadreného v Dostatočne všeobecnej teórii riadenia, má aj strohý metodologický podklad na základe Teórie duality lineárneho programovania.

 

Dané tvrdenie je spravodlivé aj vo vzťahu k národnému hospodárstvu ako celku. Ak by sme použili terminológiu súčasnej „ekonomickej vedy“, tak ide o úroveň „makroekonomiky“, na ktorej duálna (vo vzťahu k úlohe tovarovej výmeny) úloha lineárneho programovania, t.j. úloha rentability, však žiaľ zatiaľ oficiálne AKOŽE nenašla manažérsky zmysluplnú interpretáciu za viac ako 70 rokov. Pritom ide o dobu viac ako dostatočnú..

 

Úloha rentability môže byť skúmaná aj ako úloha priama a v tom prípade môže byť uvedená poučka vyjadrená nasledujúcim spôsobom:

Ak sa technologický proces № k ukáže byť vyslovene(stroho) nevýhodným z pohľadu optimálnych cien, tak v optimálnom riešení úlohy tovarovej výmeny by mala byť intenzita využívania príslušného technologického procesu rovná nule“

Nasleduje zhrnutie:

Takto daná poučka vyjadruje princíp rentability optimálne organizovanej výroby“ (J.P. Zaichenko, str. 88)

 

Ide o interpretáciu na úrovni „mikroekonomiky“. Táto interpretácia je prípustná na hierarchickej úrovni, zodpovedajúcej v supersystéme národného hospodárstva5 akejkoľvek súkromnej firme, využívajúcej aparát lineárneho programovania na výber príslušného súboru technológii zo zoznamu tých, ktoré sú k dispozícii a na základe ktorých plánuje daná firma realizovať výrobu v najbližšom čase.

 

Daná interpretácia je prípustná6 vo vzťahu k ľubovoľnému štruktúrne oddelenému7 výrobnému systému, NEdisponujúcemu vlastnosťou plnej samostatnosti(samodostatočnosti) v zmysle produkcie výrobkov a ich spotreby v ňom samotnom.

T.j., tento model je pre uvedený systém kľúčový

a) pri riešení úlohy z finančného hľadiska čo najvýhodnejšej účasti na tovarovej výmene daného trhu s jeho cenníkom a

b) taktiež pri optimalizácii exportno-importnej bilancie, podriadenej dlhodobej koncepcii vonkajšej politiky štátu.

 

Avšak snaha interpretovať úlohu „LP-R, LP-T“ v zmysle citovanej poučky na úrovni celostnosti národného hospodárstva privádza k absurdným výsledkom, podobným nasledujúcemu uzáveru:

Ak vo februári poplatky za komunále služby neumožňujú ich zakúpenie a platobná schopnosť obyvateľstva je nedostatočná na to, aby ich zaplatilo podľa cenníka zabezpečujúceho rentabilitu, tak ... vykurovanie domov nemá zmysel a treba ho zrušiť8.

 

Pri ešte všeobecnejšej interpretácii tohto typu prichádzame k tomu, že pre celkové národného hospodárstva esenciálne9 odvetvie musí v prípade svojej nerentabilnosti ukončiť svoju činnosť.

Inak povedané:

V prípade nerentabilnosti nejakého kľúčového ekonomického odvetvia treba zničiť celú ekonomiku danej krajiny cez likvidáciu tohto odvetvia.

 

V každom odvetví ekonomiky štátu je objektívne dejinne definovaná nejaká vyššia, či nižšia úroveň kultúry produkcie a jej technologická báza. Použitie vyššie uvedeného interpretačného postupu v praxi znamená zničenie minimálne jedného z nenahraditeľných odvetví vo vlastnom národnom hospodárstve v prípade jeho nerentability. To zasa vedie k podriadení spoločnosti vonkajším sociálnym systémom a ich koncepciám riadenia a/alebo k národohospodárskej ekonomickej a spoločenskej katastrofe.

 

Ide o jeden z príkladov, ktorý na celosupersystémovej úrovni skúmania ekonomiky štátu (národného hospodárstva) znázorňuje subjektívnu podmienenosť pojmu „rentabilita“ a taktiež i druhých pojmov jemu podriadených a s ním prepojených.

 

 

To znamená, že v úlohách tohto typu je nerentabilnosť nenahraditeľného odvetvia ekonomiky daného štátu (nedostatok výnosnosti väčšiny podnikov v nej) dôsledkom buď:

  1. prevýšenia jej úrovne demografickej dostatočnosti výroby;

  2. alebo v podmienkach demografickej NEdostatočnosti výroby ide o vyjadrenie chýb v nastavení kreditno-finančného systému spoločnosti na samoreguláciu výroby a distribúcie podľa demograficky podmieneného spektra potrieb(spotreby).

 

Predtým ako budeme hovoriť o interpretácii teórie duality lineárneho programovania pri riešení úloh na makroekonomickej úrovni, je nevyhnutné definovať základy vzájomných vzťahov naturálneho a finančného účtovania produkcie v rámci medziodvetvovej bilancie. Bez tejto definície je totiž nemožný jednoznačný prechod od jednej formy(spôsobu) bilancie k druhej.

 

Ako je známe ešte zo stredoškolských Základov fyziky:

PE = KU x ME

Pozitívny efekt získavaný od nejakého fyzikálneho systému“

sa ČÍSELNE

=

KÚ (KOEFICIENT ÚČINNOSTI) tohto systému“

X

Množstvo energie privedenej do tohto systému“

 

Keďže ide o univerzálny fyzikálny zákon, tak je plne aplikovateľný aj na systém spoločenskej výroby. A to napriek tomu, že ho prakticky celá oficiálna tzv. finančno-ekonomická „veda“ buď ignoruje, alebo sa snaží všetkých presvedčiť, že sa tento univerzálne platný zákon v systéme spoločenskej výroby a služieb proste akože výnimočne neprejavuje. T.j., minimálne na úrovni makroekonomiky.

Tak, ako sa pozitívny efekt, poskytovaný nejakým výrobným systémom, najuniverzálnejším spôsobom číselne vyjadruje vo finančnej forme, tak vo vzťahu k makroekonomike sa Zákon zachovania energie prejavuje v nasledujúcej formulácii:

 

N = KEZ x ME

Celková finančná suma(nominál), zodpovedajúca celému objemu tovaru, nachádzajúceho sa v obrate všetkých špecializovaných trhov daného spoločenstva“

=

Koeficient energetického zabezpečenia finančnej jednotky (analóg KÚ)“

X

Množstvo energie, spotrebovanej výrobným systémom spoločnosti, obsluhovanej daným typom peňazí10

 

Toto vyjadrenie je vždy spravodlivé, no má i svoju osobitosť:

Dnes sú platobné prostriedky vlastne vo veľkej väčšine ich celkového objemu už iba čísla na účtoch a papierových bankovkách, výroba ktorých je obmedzená iba subjektivizmom štátnych úradníkov, bankárov, falšovateľov peňazí, falšovateľov bankoviek, či hakerov nabúravajúcich sa do bankových sietí apod.

Množstvo energie, privedenej do výrobných procesov v rámci celospoločenskej špecializácie (a vzájomnej integrácie pracovných procesov) je podmienené objektívne

  1. biogénnou energiou (rastlín, živočíchov, ľudí, spojených s pracovným procesom)

– t.j. prírodnými faktormi11;

  1. technogénnou energiou – určovanou mierou rozvoja výkonnosti technickej energetiky.

 

To celé však znamená, že množstvo platobných prostriedkov, odpovedajúcich produkovanej výrobe, sa dnes môže meniť (ako zväčšovať, tak i zmenšovať) oveľa rýchlejšie, ako sa mení množstvo energie, dostupnej systému spoločenskej výroby.

Taktiež si treba uvedomiť aj ohraničenosť reálneho Koeficientu účinnosti samotných technologických procesov hodnotami menšími ako číslo 1.12

 

Za takých okolností spôsobuje každé väčšie kolísanie objemu platobných prostriedkov v celkovom obrate spoločnosti medziodvetvové disproporcie(napätie) medzi reálnymi výrobnými objemami a ich rôznorodými finančnými vyjadreniami (mierami). V dôsledku vzniku tohto typu disproporcii sa vo väčšej i menšej miere vždy zároveň stráca schopnosť kreditno-finančného systému podporovať semoreguláciu výroby a distribúcie. A to až do úplného rozkladu mekroekonomického systému na množstvo ekonomicky neživotaschopných „právnických osôb“ a „individuálnych súkromných podnikateľov“13.

 

Tento uzáver môžeme získať účtovne z dôslednej analýzy rovníc medziodvetvovej bilancie v jeho finančnom vyjadrení za predpokladu zmeny objemu platobných prostriedkov v období(perióde) medzi začiatkom a koncom daného skúmaného výrobného cyklu14.

 

Najobjektívnejšou spoločnou mierou vyjadrenia a zobrazenia finančných disproporcii sa v takýchto prípadoch javí byť zmena finančného analógu KÚ – koeficienta energetického zabezpečenia menovej jednotky, ktorý budeme ďalej nazývať energetickým štandardom zabezpečenia finančných prostriedkov.

V skratke proste ENERGETICKÝ ŠTANDARD.

 

Okrem toho je možné v množstve počas výroby využívaných zdrojov vyčleniť(identifikovať) pomerne malú skupinu tovarov, ktorých zvýšenie cien spôsobí rast cien všetkých ostatných tovarov. Táto malá skupina tovarov sa nazýva „Základným cenníkom“. V podstate môže byť Základných cenníkov niekoľko, pričom je ale prvotným (primárnym) Základným cenníkom reálne vždy cenník ENERGETICKÝ. A to z dôvodu podmienenosti objemov produkcie daného odvetvia množstvom energie, privedenej do výrobného systému15. S energetickou základňou sú primárne zviazané hlavne tarify na dopravu. (*Existujúce výnimky z daného pravidla sú masovo-štatisticky celkovo zanedbateľné a dané pravidlo iba potvrdzujú. - pozn. prekl.)

 

V prípade zohľadnenia-dodržania energetického štandardu (energoštandardu) zabezpečenia(krytia) finančných prostriedkov a pri priamom riadení tých niekoľkých zopár cien z vybraného Základného cenníka,

(A to včítane ceny kreditu-úveru, keďže z hľadiska riadenia ekonomiky je objektívne najlepšia cena úveru – 0%. Pri nulovej úrokovej sadzbe je totiž vylúčený „drift“-kolísanie (odchýlka) Základného cenníka a tým cien celkovo),

je všetko ostatné, teda drvivá väčšina voľných cien(cenotvorby), iba vyjadrením rentabilnej reakcie skupiny výrobcov, formujúcich spektrum návrhov ako odpoveď spektru reálne sa vytvoreného kúpyschopného16 dopytu.

 

To znamená, že v podmienkach pôsobiaceho(platného) cenníka C, otvára štátne vplývanie na jednotlivé položky vyššie uvedeného vektora rZHD cez ohraničenia rZHD   r 17 možnosť zabezpečiť rentabilitu všetkých spoločensky nevyhnutných odvetví a celospoločensky nevyhnutné smerovanie rozvoja každého z nich pri celostnosti národného hospodárstva.

 

To znamená, že neexistujú nijaké formálno-matematické a ani ekonomické príčiny, aby sme v úlohách riadenia národného hospodárstva ako celku (čo predpokladá preskúmanie vzájomnej podmienenosti výroby a spotreby) hľadali iné interpretácie premenných (definovanie ich zmyslu-podstaty) v rámci riešenia úlohy tovarovej výmenyúlohy rentability. V úlohe tovarovej výmeny sú premennými hrubé objemy výroby, vektor XK . Vo formálno-matematickej voči nej duálnej úlohe rentability sú „premennými“ reálne ceny18 za produkciu daného spektra výroby XK , t.j. vektor R. Avšak reálne ohraničenia sa vo svojej podstate podľa tejto interpretácie vzťahujú nie k „premenným“, ale k slobodnému členu rovnice rovnovážnych cien – k vektoru rZHD . Krytie finančných prostriedkov Energoštandardom je metrologickým základom – nominálnou jednotkou pre porovnávanie finančných a naturálnych ukazovateľov v systéme dlhodobého plánovania a nastavovania primárnych parametrov mechanizmu samoregulácie výroby a spotreby v makroekonomickom systéme.

 

Formálno-matematicky môže byť každá z úloh LP-R a LP-T skúmaná v rámci teórie duality lineárneho programovania ako úloha priama.

Avšak celkový PÁR – t.j.

a) priamu a 

b) voči nej duálnu úlohu

na úrovni „makroekonomiky“

  • treba pritom skúmať ako jeden celok.

Pritom sú ale interpretácie celostnej párnej úlohy LP-R a LP-T na celosystémovej úrovni, podobné uvedenej interpretácii úlohy rentability, sú neprípustné. Vyjadrujú totiž pohľady, zodpovedajúce hierarchicky nižším úrovniam systému riadenia vo vzťahu k úrovni supersystému(národneho hospodárstva19) ako celku.

Pri skúmaní páru úloh «LP-R a LP-T» ako jedného celku, nemôže byť teória duality v jej matematicky kanonickej forme použitá na výber optimálneho riešenia.

T.j. podstata úlohy riadenia mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému je taká, že riešiť treba úlohu výmeny tovarov. Pritom voči nej duálna matematická forma úlohy rentability umožňuje postaviť úlohu tovarovej výmeny LP-R tak, aby bola z algoritmu jej formulácie a riešenia vylúčená metóda „expertných“ odhadov.

 

Vec je v tom, že interpretácia úlohy LP-R

(E - AT) R = rZHD   r
R  0 (LP-R)
Nájsť Max( Y ), Y = FK min 1 R1 + FK min 2 R2 + … + FK min n  Rn

 

priamo, ako rovnoprávnej duálnej úlohy k úlohe LP-R, zodpovedajúca použitiu aparátu lineárneho programovania formálno-matematicky, je na celosupersystémovej úrovni hierarchie riadenia národného hospodárstva ako celku z pohľadu riadenia nezmyselná. Ak by sme pracovali podľa formálnej matematiky, tak z prvého riadku úlohy LP-R treba odstrániť ďalej v texte do zátvoriek umiestnenú skupinu symbolov « = rZHD » a následne nájsť vektor R, vyhovujúci podmienkam úlohy LP-R. Pričom R ale nie je reálnym cenníkom, ale ide o nejaké vyššie uvedené cenepodobné fiktívne premenné. V štádiu plánovania výrobného cyklu sa cenník R: = RZ , kde je RZ – reálny priebežný cenník, vybraný ako cenník Základný (preto má skratku - index «Z»)

RZ je proste objektívna celospoločenská danosť(hodnota, údaj).

T.j. súbor aktuálnych chýb riadenia.

(znak «:=», umiestnený do zátvoriek, je algoritmickým znakom, majúcim nasledujúci zmysel: premenná, ktorá sa nachádza naľavo od neho, získava hodnotu toho, čo stojí napravo od neho).

 

Cenník je vlastne kontrolný parameter makroekonomického systému, podľa ktorého treba hodnotiť kvalitu riadenia v danom systéme.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Vývod, konzekvenciu, konklúziu. (pozn. prekl.)

2 Čo by zároveň do veľkej miery v podstate vyriešilo podstatu drvivej väčšiny globálnych biosféricko-ekologicko-sociálnych problémov(„výziev-príležitostí“), s úrokovo generovanou úplne zbytočne nadmerne zdroje plytvajúcou ideológiou konzumu pod názvom „Výhodné predať“(svoj čas, dieťa, svedomie, obličku,..), ňou zasa generovaným problémom s umelo riadeným sociálnym napätím, odpadmi, motiváciou k nekonečným vojnám pri danej pyramídovej hre inak sa „samopožierajúceho hada“, niektorými klimatickými posuvmi, migráciou, atď. apod..

Proste dominový efekt „dopustenia“(spúšťania) tejto konkrétnej bezpečnostnej matrice HNNR supersystému(viď predchádzajúce kapitoly) prestane byť zbytočne danou chybou(zámerom) padlých manažérov jemu podriadeného systému živený, evokovaný. (pozn. prekl.)

3 Preiskurant (ger.)

4 Mimo výrobného cyklu polotovarov, atď..

5 Alebo bankovo-korporátnej finančnej nadnárodnej skupiny. (pozn. prekl.)

6 Avšak nie vždy je používanie výsledkov takejto interpretácie oprávnené, ak sa na ne pozrieme z pohľadu úlohy riadenia mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému ako celku.

7 Separovanému, špecifikovateľnému, identifikovateľnému, izolovateľnému, svojbytnému, len čiastočne samostatnému. (pozn. prekl.)

8 Mnohí sa v priebehu deforiem po roku 1989 žiaľ presvedčili, že takýto pohľad je prevládajúcim štýlom idiotizmu a zlomyseľnosti deformátorov.(*a to nielen pri deforme zdravotníctva, odborného školstva, poľnohospodárstva, konverzii priemyslu a bankovníctva-finančného systému = krvého obehu ekonomiky, ale takmer vo všetkom.. otázka: Ktoré zahraničné politické subjekty z riadenia daného procesu najviac profitovali? pozn. prekl.)

9 Pre fungovanie systému kľúčové (pozn. prekl.)

10 Pod typom peňazí máme na mysli valuty jednotlivých štátov: Euro, CZK, Dolár, Rubel, Jen, Ren min bi(Juan), atď..

11 Počíta sa v nominálnych jednotkách kJ, ktoré ale môžeme cez príslušné definovateľné prevodové koeficienty prepočítať na univerzálne spoločné finančno-energetické nominálne jednotky kWh. (pozn, prekl.)

12 Účinnosť jednotlivých technológii výroby elektrickej energie z príslušnej kapacity zvolených energonosičov; účinnosť jednotlivých technológii samotnej výroby produktov; energetické straty prenosovej sústavy, atď apod.. To sa ale všetko dá pomocou známych a vypočítateľných koeficientov dostatočne presne(s prijateľnými odchýlkami) určiť pre ďalší celkový výpočet rámcových ekonomických kontrolných parametrov riadenia daného systému. (pozn. prekl.)

13 V ďalšej fáze spravidla nasleduje ovládnutie danej ekonomiky (t.j. zdrojov daného územia) externým vojenským agresorom, ktorý danú ekonomicko-vojenskú operáciu naplánoval a pomocou svojich lokálnych trójskych koníkov –kolaborantov vykonal. Viď aj základné metódy vedenia informačnej(=studenej) vojny na všetkých vojenských prioritách-kategóriách a kategória zbraňových systémov č.4 – metodiky vedenia ekonomickej vojny, preberané v predchádzajúcich kapitolách hlavne prvého zväzku KSB MV I a DVTR(DUMT). (pozn.prekl.)

14 Tento faktor(okolnosť) je skúmaný podrobnejšie aj vo výklade „Teórie analógie mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov“ v práci VP „Kráty kurz..“ A na základe teórie analógie i v analyticko-proGnostickej práci „«Vydutie-pruh» ekonomiky treba «vyrezať»“.

15 Viď DVTR model MIM(FEI) a 3.bod-položka energetickej transformácie materiálu. Projekcia – prenos(inFormácia) skonštruovanej matrice mier(formy). Inak povedané aj napr.: dodám energiu vo forme tepla, alebo uberiem energiu príslušného jej nosiča a tak mením skupenstvo, či chemické zloženie daného materiálu, zliatín, kompozitov apod. Rovnako polohu, tvar, atď. (pozn. prekl.)

16 Solventného, platbyschopného (pozn. prekl.)

17 Ohraničenia uložené na medziodvetvovú finančnú výmenu a funkčne podmienené náklady v jednotlivých odvetviach.

18 Reálne ceny a nie nejaké cenepodobné premenné, získavané zo zprstavycucaných „expertných odhadov“, ako napr. tzv. „tieňové ceny“ akademika a laureáta nobelovej ceny Kantonovicha.

19 Alebo veľkého koncernu, holdingu, či bankovej asociácie spolu s jej dcérskymi koncernami, prípadne EÚ ako takej. Väčšina koncernov však reálne funguje v 1.rade ako banky a skutočná výroba a služby tvoria iba nepatrný zlomoch ich obratu (Siemens, VW, etc..). Väčšinu ich obratu tvoria burzové špekulácie (v kriminalistickom žargóne). Tento proces bol spustený tak, že väčšie firmy začali svoje prebytky požičiavať a postupne tak pod rúškom svojho reKlamného brandingu reálnej produkcie (a v prvopočiatku spustenia operácie i pod rúškom reálnou produkciou krytých investícii), skĺzli do špekulatívnych – skutočnou produkciou a službami nekrytých operácii = služieb fiktívnych (deriváty a tzv. finančné služby celkovo). V mnohých prípadoch bol samotný kriminálny proces iniciovaný priamo banksterskými domami a ich kapitálovými asociáciami, resp. účelovými nadáciami. Čiastočne podobne, ako dnešná lavínová transformácia nemalej časti IT sektoru na finančné inštitúcie, v čom vidia viaceré strany „príležitosť“.. a nie len tie temné.. T.j., pri väzbe-krytí obeživa(nominálnej jednotky) Energom(kWh) a následnom paritnom prepočítaní ľubovoľných mien voči množstvu tam za rok vyprodukovanej el. energie v kWh. To vyzerá byť základným predpokladom sformovania globálne stabilnej, bezkrízovej a biosférne neparazitickej, ekologickej ekonomiky, trhu.

Amorálno-devastačná, parazitická ekonomika bola pravdepodobne masívne naštartovaná hlavne po „vynalezení očistca“ koncom stredoveku teológmi na zákazku novej kasty obchodníkov.(J.Le Goff – „La naissance du purgatoire“ – „Zrodenie očistca“) Tí by sa totiž ako kresťania pre dovtedajší vyslovený zákaz úroku cirkvou dostali za v tej dobe najťažší hriech akože rovno do pekla..

(Dante Alighieri: ÚŽERA, ÚROČENIE a ľahostajnosť hlavne prameniaca z naivity = 9. najstrašnejší stupeň pekla – podvod, zrada a chtíč; Viď aj: JednoDuchosť myslenia a naivita sú antagonizmy..a zámerne podprahovo programovo chybná, zotročujúca interpretácia príbehu z „Dobrej zvesti“(evangelium) o „Chudobných duchom“, zabezpečujúca informačnú paralýzu stáda, aby mohlo byť lepšie strihané a rezané.)

T.j., dovtedy platil absolútny zákaz úroku pre jeho dlhodobo vždy nevyhnutne fatálne devastačný asociálny účinok matematicky rozkladajúci spoloČnosť (po počiatočnom krátkom boome: max. niekoľko desiatok- až stoviek rokov) Teda ako dobre vieme zo štúdia sociologických dejín-dejov na príklade Egypta, Grécka(dôvody Peloponézskej vojny) a hlavne konečných fáz primárnych dôvodov rozkladu Ríma. Úrok mali z globálno-politických dôvodov tradične povolený iba židia (a v Tanach, Talmude, nad-rabinátom vyslovene nariadený - Deuteronómium, 23:19-20, 28:12, Izaiáš 60:10-12, “Baba batra” 54, 16, „Aboda zara“, 26, atď..).

Viď aj tichá dohoda padlej časti cirkvi s vyslancami nadrabinátu – niektorými konvertitmi.

(Rabin je učiteľ, nie kňaz; kňazom môžu byť len NEOBREZANÍ príslušníci kolena Lévy)

„Úrokové finančníctvo spôsobilo prechod spoločnosti od feudalisticko-teokratických pomerov absolútnej dominancie cirkvi, smerom k finančnej oligarchii. Odpútanie sa spoločnosti od cirkvi koncom stredoveku spôsobilo takú zmenu dogiem (paradigiem), akú dnes spôsobí odpútanie sa spoločnosti od tzv. finančného priemyslu. Každý tzv. Finančný produkt nie je v podstate nič iné, ako podvod kriminálnikov, ktorí majú interné informácie z riadenia trhu a zneužívajú ich na úkor tých, ktorí ich nemajú a im uveria“ vol.cit.: PhD.Mgr.Dipl.Ing.Arch. – architektka, ekonómka a ekologička M. Kennedy. (pozn. prekl.)