KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (49)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (49)

24.1.2020

předchozí část

 

Čítajúc direktívy(smernice) U.S.NSA a CIA je potrebné si vždy uvedomovať príslušnosť(previazanosť) americkej „elity“ k slobodomurárstvu a celkovú úlohu židovského kapitálu v živote USA1. Mechanizmus zavedenia(aplikácie) vyššie uvedených smerníc(rozkazov) je rovnaký, ako mechanizmus dlhodobej realizácie známych tzv. „Protokolov sionskych mudrcov z roku 18972 do každodenného praktického života.

 

No a pretože pre tzv. demokratov nie je „vhodné“ podobné dokumenty ako návody na politicko-ekonomické „reformy“3 zverejňovať, ostáva im už len verejne národy presvedčovať, že «občania, ale veď prestavba(reforma) je cesta neprebádaná»4. 5

T.j., aby bolo možné všetko poza chrbát národa nebadane zbúrať6, tak PREDCHÁDZA tzv. „reformám“ (ktoré sú prakticky takmer výlučným napĺňaním externých rozkazov7 U.S.NSA & co.), mechanické dokola opakované8 publikovanie zahmlievacieho oblaku štandardizovanej ideologicko-mediálnej propagandy9 nekonečných prázdnych kecov o akožedobromyseľných hmlistých konceptoch. Ak ale uskutočňované politické kroky vychádzajú z dlhodobých záumov národa, tak proste MUSÍ PREDCHÁDZAŤ SAMOTNÉ REFORMY - PUBLIKOVANIE10 KONCEPCIE TÝCHTO REFORIEM, aby bola vytvorená čo najširšia chápavá spoločenská vrstva(sociálna báza), určená na realizáciu týchto reforiem a odstránil sa tak odpor z dôvodu nepochopenia ich konkrétnych cieľov(zámerov) a spôsobov ich uskutočňovania. Ak má nejaká koncepcia zaoceánsky alebo starosinajský pôvod, tak je samozrejme priechodnejšie realizovaná ZÁKERNÝMI METÓDAMI, ako sa to robilo počas prestavby koncom ´80 a hlavne v ´90 rokoch 20. stor., spoliehajúc sa na to, že hlupáci aj tak nepochopia, čo sa vlastne v skutočnosti deje a chápajúci sa buď nechajú kúpiť, alebo zastrašiť mafiou reformátorov a budú tak paralyzovaní nedostatočnou dôverou vo vlastné a Vyššie sily(Vis Maior) 11.

 

Pri tom by sa nemalo oponovať tvrdením, že tu niekto akože zasa umelo «konštruuje» obraz nepriateľa z kovbojov, zo švárnych amerických junákov.. Švárni americkí davoši12 totiž nielenže rozhodne neriadia Spojené Štáty a ani Západný pseudodemokratický konglomerát, ale dokonca ani direktívy a celková politika RNB USA(U.S. NSC), či CIA nie sú formulované na základe nejakých ich(„američanov“) želaní13. Americký dav nevedel(*kvôli cenzúre vlastnou tamojšou nadnárodnou oligarchiou) v roku 1991 o týchto smerniciach a rozkazoch svojej „vlastnej“ vlády nič presne tak, ako nevedel o nich ani v roku 1948.

Avšak neznalosť reality neoslobodzuje samotný dav(stádo) od zodpovednosti(dôsledkov) za dôverčivosť tak voči vlastným, ako aj voči cudzím politikom(*a ich oligarchickým kmotrom), či za ich úprimné chyby a/alebo ich zapredanosť, korupciu, podvody a hlavne ZRADU..

 

Kritikom tejto práce, vystupujúcim z pozície fanatického nadchýňania sa židovstvom a dobroserstvom – s prepáčením.. (t.j., takým “hlúpim Janom”, ktorí na pôvod svoj zabudli, pre ktorých «niet ni helénov ni židov»14, a ktorí by sa najradšej Mošem, alebo Šlomom stali..), navrhujeme, aby si zodpovedali nasledujúcu otázku:

 1. «Prečo globálnu krízu kultúry ľudstva zrodila Západná civilizácia a

 2. prečo by 1) Biblia celkovo a 2) “tí, ktorým dané bolo Tóru niesť”,

mali byť “hodní poklony všetkých národov”?»,

T.j., aby sa oni (židáci a dobroserovia – ľudovo povedaná15) celkovo objektívne nad chodom dejov zamysleli a nezaoberali sa dokola nekonečným “vyvolávaním antimónie16”(zámerného, riadeného chaos) na tému “akoženevyspytateľnosti ciest Božích”.

Spoločnosť je v kríze. Jeden z parametrov charakterizujúcich krízu, spočíva v narušení štatistických zákonitostí spoločenského bytia pseudoetnickou sociálnou skupinou – židovstvom, ktorá má v porovnaní s ostatnými národmi, žijúcimi vo Východnom Bloku, z istých známych a tu už rozobraných dôvodov, pomerovo najvyššiu vzdelanostnú a odbornú kvalifikáciu.

Pri analýze spoločenských procesov, ktoré priviedli ku kríze, niet okrem

a) obsedantno-úchylného sebamrskačského nadchýňania sa židovstvom a

b) negramotného dobroserizmu(s prepáčením)

nijakých príčin, mať strach pred mafiou a predajnosťou sociológov a tváriť sa, že tento parameter krízy je akože bezvýznamný a že krízu možno nejako prekonať aj pri pokračovaní zamlčiavania starej známej “židovskej” otázky.

(Pri tejto príležitosti si spomeňte na koniec 19. storočia a predpoveď-varovanie F.M. Dostojevského..)

 

Hlavná pozornosť je v tejto práci venovaná odhaleniu nekonštruktívnosti tzv. Biblickej koncepcie(*otrokárskej) spojenia ľudstva do jednotného (a)sociálneho systému.

Táto koncepcia je ako celok NEKONŠTRUKTÍVNA a má dve tváre:

 1. siono-internacizmus, zameraný proti národom planéty;

 2. a anti-„semitizmus“, zameraný proti židovstvu, proti tejto pseudoetnickej personálnej báze (kádrom, ľudským zdrojom) medzinárodnej(a presnejšie nadnárodnej) mafie.

Interpretácia daných dejov tu prebiehala predovšetkým z pozície kritiky celého siono-internacizmu a kritika anti-„semitizmu“ mala skôr charakter nepriamy, vo forme druhotného javu, ktorý nevyhnutne prirodzene sprevádza rozširovanie agresie siono-internacizmu.

(*T.j., tzv. antisemitizmus je prirodzene vyvolávaný ako nevyhnutný obranný mechanizmus národov voči otrokárskemu sionacizmu, ktorých ich v rámci svojej totalitnej doktríny považuje za otrokov. Viď Tóra, tzv. Starý Zákon – Deuteronómium, 23:19-20, 28:12, Izaiáš 60:10-12 pozn. prekl.)

Nekonštruktívnosť tzv. anti-„semitizmu“ sa však v histórii neraz prejavila aj priamo, hoci je samotný anti-„semitizmus“ iba prejavom nekonštruktívnosti biblickej koncepcie ako celku. Otázkou anti-“semitizmu“ je potrebné zaoberať sa špeciálne, pretože časť súčasnej „inteligencie“ býv. Východného bloku sa nielenže vyhýba tzv. „židovskej“ otázke, ale dokonca ešte aj nezodpovedne v súvislosti s ňou podnecuje emócie. Východ z krízy vidí pritom či už v katolíckom, alebo pravoslávnom znovuzrodení jednotlivých svojich krajín, spolu s ostrým anti“semitským“ postojom. To sme tu však už raz mali.. Napr. v Rusku napísal V.N. Tatishchev (1686 — 1750) k danej téme nasledovné: V snahe zamedziť úžernícke vystrájanie židovstva a zastaviť tak zbedačovanie Ruska, bola z iniciatívy V. Monomacha zvolaná synoda kňazov, ktorá postavila židov mimo zákon:

 

Odteraz z celej zemi Ruskej všetkých židov, so všetkým ich majetkom preč poslať a v budúcnu nazad nevpúšťať. A ak napriek tomu na riziko vlastné potajme sem vojdu, možno im majetok brať a aj ich zabíjať...I do všetkých miest zvesti o tom písmom poslali, po ktorých ich(židov) zovšade hneď i vyhnali, no mnohých v mestách a po cestách aj svojvoľne pobili a obrali. Od tých čias na Rusi židov niet, a ak nejaký príde, ľud ho oberie a zabije...

(„Dejiny Rusi“, zväzok 2., hl. 13, s odkazom na „Kroniku Nestora“).

 

Poviete si: Je vôbec ešte niečo viac, o čom by mohli „pravoslávni“ anti-«semiti» snívať,

v čo by dúfať mohli?? Všetko, čo si len želali, bolo predsa splnené:

 1. Pravoslávna monarchia.

 2. Právny štát, ktorý by žil podľa “Ruskej pravdy” – právny kódex vypracovaný zhruba v období vlády kniežaťa Jaroslava Múdreho.

 3. Antisemitský doplnok “Ruskej pravdy”, iniciovaný v období Vladimíra Monomacha.

A tak by sa dalo povedať: Žite kresťania pravoslávni, podľa zákona «židov bite», i radujte sa …

Celá táto „idylka“ sa však skončila zdrvujúcou porážkou ruského vojska v bitke na Kalke17 a následným tatársko-mongolským jarmom18.

A ako „bonus“ sa ešte neskôr aj ukázalo aj to, že starý otec Vladimíra Krstiteľa (tzv. Vladimír Veľký, Kyjevský – Krstiteľ Rusi) bol po dedičnej línii matky chazarský rabín.

T.j., sám knieža Vladimír bol polovičný žid, čo názorne objasňuje jeho návrat do Ruska napriek platným zákonom a obyčajom a jeho(Vladimíra) uzurpáciu moci pomocou nájomného vojska žoldnierov po vynútenej emigrácii (proste bolo komu úver za náklady na žoldnierov platiť..);

Ďalej.. knieža Jaroslav Múdry bol z ¼ žid atď. v dynastickej línii, až po Vladimira Monacha..

Avšak dokonca, ak by aj knieža Vladimír Krstiteľ vnukom rabína nebol, a všetko v predchádzajúcich riadkoch uvedené by bola len klebeta sionistov (alebo antisemitských-„pohanov“?), tak porážka v bitke na rieke Kalke predsa len nasledovala zákonite ako jeden z dôsledkov politiky štátneho antisemitizmu v podmienkach „ideálnej“ pravoslávnej monarchie19. Na tomto jave(deji, procese) je zároveň pekne vidieť aj nezmyselnosť(absurditu) sporov ohľadom miery tzv. «kresťanskej lásky k židom».

Aj skúsenosť Nemecka z rokov 1933-1945 iba znovu potvrdila nekonštruktívnosť politiky anti-„semitizmu“ pre spoločnosť v priebehu jej dejinného vývoja.

To znamená, že slepci, ktorí ani dnes stále ešte nevidia, že tzv. anti-„semitizmus“ už neraz za minimálne posledných 1000 rokov predviedol svoju nezmyselnosť a bezzubosť pri riešení podstaty daného problému, sa nikam nepohli.

Anti-„semitizmus“ proste neposkytuje reálnu ochranu pred agresiou siono-internacizmu, ale mu iba poskytuje možnosť ľahko meniť

 1. jeho formy a 

 2. nástroje genocídy

tak vo vzťahu k jednotlivým ním zotročovaným národom, ako aj k židovstvu samotnému.

 

Pôvodcom tzv. anti-„semitizmu“20 je intelektuálny parazitizmus(príživníctvo) davu

a) „gojimov“(„Untermenschov-dobytka - doslovne niečo ako hmyzu) a 

b) židov (Übermenschov - dozorcov)

na konceptuálnej činnosti.

T.j. ich - a) otrokov i b) dozorcov)

neschopnosť vyvíjania reálnej nevyhnutne potrebnej21 konceptuálnej činnosti, ako takej.

V prvých fázach blízkovýchodného (neskôr západného) otrokárskeho projektu, prekvital intelektuálny parazitizmus

 1. gójov na autorite Krista, pôvodom žida( ? - sú však však aj iné verzie tohto mýtu..);

 2. židia zasa parazitovali na autorite Mojžiša(Mose22), egyptského23 žreca24;

 3. a keď boli obe stáda(baránkovia i vlci) unavení od intelektuálneho parazitizmu tak na autorite Krista ako aj Mojžiša, začali hľadať ochranu pred Mojžišom a Kristom u „anti-Krista“ - tiež žida - K. Marxa a polovičného (alebo ¼-ového) židovského miešanca Lenina;

Následne západná vládnuca „elita“, vystrašená lokálne miestnymi ľuďmi silno upravenou FORMOU praktickej aplikácie pôvodne elitárskeho marxizmu25 v Rusku (ktorá bola iná ako zamýšľali26), začala hľadať ochranu od marxizmu v hitlerizme. A tak nakoniec objavila, že starý otec Hitlera bol tiež žid s menom Schekelgruber (čo v slovenčine znamená vyberač-výpalník šekela27, dane v prospech svojej „obce“). A z toho už možno ďalej predsa len lepšie pochopiť, že vyberajúc krvavý šekel(výpalné)28, Hitler z pohľadu talmudistov nespáchal zločin a v podstate sa len staral o dôsledné dodržiavanie židovského zákona29. Práve preto aj v Norinbergu paradoxne jeho (A. Schekelgrubera - Hitlera) nesúdili nielenže v neprítomnosti, ale dokonca ani posmrtne30.

A v dnešnej dobe sa tzv. „inteligencia“ znovu v rámci skákania na staré hrable väčšinou rozhoduje, kto z nej pôjde k „Mošemu“ a kto ku „Kristovi". T.j., podľa pôvodu a kto ako ďaleko dovidí, žeby ochranu pred materializmom konzumu a duchovnou prázdnotou neoliberalizmu(pseudoliberalizmu) našiel.

 

Nebolo by asi zlé zároveň si uvedomiť aj to, že západný typ kapitalizmu 20. storočia na historickej scéne zrazu AKOBY-spontánne rozkvitol „humanizmom“(pseudohumanizmom) a AKOŽE-ochranou sociálnych práv davu(stáda) predovšetkým zo strachu pred opakovaním sa ruského príbehu z roku 191731 aj na západnej historickej scéne..

 

Možno taktiež pochopiť aj anti-„semitov“, ktorým sa nepáči

 1. účasť gójov na rozširovaní siono-internacizmu a

 2. úloha, ktorú hrajú židia, zúčastňujúci sa na tejto agresii vedome, alebo nevedome(podvedome) ako bioroboti či už z pudu sebazáchovy, resp. pseudoetnickej zištnej solidarity.

Účasť židovstva na tejto lumpárni však nie je ani o moc ľahšia a ani o moc sladšia ako účasť iných národov (*a hlavne ich jelít).32

 

-pokračování-

 

1 T.j. ich ponímanie takých termínov, ako „sloboda“, „správnosť“, či „slobodný svet“ a pod.., znamená podstatou totalitný otrokársky režim, kde si táto drobná finacistická verchuška „slobodne“ (bezbreho) svojvoľne užíva neukojiteľné zdieranie „zvyšku“(95%) populácie a rabovanie planéty ako takej (viď vyššie spomínaný román „Hodina býka“ od I.A. Jefremova). To je „sloboda“ v chápaní týchto zrúd. Pravdou ale je, že ich forma zvrhlej pseudodemokratickej totality (kde majú opice tak, ako v cirkuse otrokárskeho Ríma, zachovanú ilúziu voľby) je v doteraz zatiaľ známych dejinách asi najefektívnejšia. Otázkou zostáva,

1) do akej miery je ich program umelej deprivácie a debilizácie plebsu nevyhnutnou potrebou pri zachovaní a zväčšovaní ich informačného(vedomostného) náskoku, ako primárnej garancie moci(knowledge is power..management knowledge = schopnosti riadenia) a 

2) do akej miery ide o cieľ konečný – t.j., nedopustiť, aby sa človek stal Človekom..a SEKUNDÁRNE tak zostal tupou strihanou a rezanou ovcou..ako vedľajší „benefit“ pre nich. (pozn. prekl.)

2 Áno, mnohí vernepoddaní, či kúpení hysterickí histórici sa snažia stádo presvedčiť, že u tohto „leaku“(presiaknutí informácie na verejnosť) ide o podvrh, či prehnanú „konšpiráciu“, akože bez reálneho základu, no prečo sa potom tieto tzv. protokoly, viac-menej pomerne presne, po mnoho rokov bod po bode uskutočňujú?? (pozn. prekl.)

3 a princípy zahraničnej politiky našich nových západných „strategických partnerov“(Panov) voči nám, novým kolóniam vo Východnej Európe.. (pozn. prekl.)

4Z reči M.S. Gorbačova v Krasnojarsku.. (*“a opasky je nutné si uťahovať, aby sa naši noví páni viac mohli žalúdky..i nošteky rozťahovať“ – neoficiálne, hlasom pritlmeným na chics-raute, medzi riadkami – pozn. prekl.)

5 Vyjadrenie prominentného ekonóma A.J. Livshica, na otázku novinára ohľadom reforiem: „Ekonomika je ako žena, je azda možné ju vôbec pochopiť?“. Porovnaj s podobným vyjadrením akéhokoľvek inžiniera po výbuchu auta, či páde mosta. Alebo nejakého lekára pred operáciou - „telo je ako žena, azda je možné ho pochopiť“..resp. po operácii, po smrti pacienta.. T.j., ktokoľvek iný odborník by za podobné vyjadrenie ako prominentní „ekonómovia“, po spôsobenej krutej zbytočnej predčasnej smrti(rakovina z dlhodobého stresu a infarkty, potraty.. z dôvodu neistoty mladých, tlačených šialenými novootrokárskymi hypotékami až do smrti) a biedy státisícov spoluobčanov, šiel v lepšom prípade sedieť okamžite na doživotie s prepadnutím majetku všetkej svojej rodiny blízkej i vzdialenej – kde len 30 strieborných ukryl.. Skutočná ekonomika je totiž naozaj inžinierstvo – exaktná veda, ktorá sa však zatiaľ na ekonomických pseudouniverzitách pre opice neučí. Iba na špeciálnych kurzoch, resp. zvláda ju každý so zdravým sedliackym umom. Gramotných ekonómov = osôb schopných riadiť, však musí byť veľa, aby ich mafia nestíhala vraždiť, aby ich „nehody“ pre ňu stratili zmysel.. Aby, ak sa im aj k jednému po voľbách podarí cez „známych“ dostať, miesto neho mohlo nastúpiť ďalších desať – a ešte tvrdších, pronárodnejších, čo dotyčnému politikovi umožní naopak, dať „ponuku, ktorá sa neodmieta“, samotnej nadnárodnej globálnej mafii.. a ona bude tak v pude globálnej sebazáchovy musieť začať sama so svojimi zdrojmi pre dobro národov spolupracovať(teda aspoň tí rozumnejší z jej radov).. (pozn. prekl.)

6 a za pár strieborných (pripadne „dočasnú..“ vilku na Côte d'Azur, či Seyshelloch pre seba), novým zahraničným Panom odovzdať..(pozn. prekl.)

7 Pre lokálnych politikov daného štátu ide o tzv. „odporúčania“ ku nim dosadených „poradcov“(dozorcov). Pričom je každému miestnemu politikovi v danej kryptokolónii v prípade jeho „pochybovania o správnosti rozkazu“ hodne jasne „na uhádnutie“ dané najavo, čo by sa mu, jeho rodine, okoliu mohlo stať, keby „návrh víťaznej strany“ nejako „nesprávne pochopil“, resp. „chybne aplikoval“.. na nových papuáncov.. negrov (bielych, žltých, čiernych,.. to je jedno, veď noví Páni nie sú v zásade zas až takí rasisti..). (pozn. prekl.)

8 Viď J. Goebbels a následky kozmetickej - nerealizovanej denacifikácie III. ríše.. tie sa prejavujú v dnešnej Únii. Navyše väčšinu dôstojníkov prakticky celého Abwehru, Gestapa, SD a aj špeciálnych zložiek SS komplet prebrali a integrovali primárne spravodajské služby USA. Štruktúru a koncept neskoršej CIA (a tak samozrejme i BND) vytvárali do veľkej miery práve nacistickí dôstojníci OKW FH-OST (operácia R.Gehlen). (pozn. prekl.)

9 Ako prvé sú po vytvorení počiatočného umelého riadeného chaosu, ktorého úlohou je „presvedčiť domorodcov, že si nevedia vládnuť sami“ (maximálne možné externé znefunkčnenie a sabotovanie samosprávy, systematickému rozvratu, atď. hlavne protežovaním spravodajského zoznamu lokálnych egocentrických idiotov a už v zahraničí predškolených kolaborantov), vždy v novozotročenej krajine obsadené banky a médiá. Proste bankári a novinári dostanú „ponuku, ktorá sa neodmieta“ a „môžu sa slobodne rozhodnúť“..pre koho, resp. „či chcú pracovať“..hocikde v „slobodnom svete“. T.j., ak odmietnu, či nepochopia, aký je nový jediný správny názor, je im tentoraz už nedvojzmyselne medzi štyrmi očami garantované, že sa v živote už nikde v „demokratickom svete“ nezamestnajú, bo sa dostanú na „zoznam“..hrubého akožeporušenia pracovnej disciplíny, nekonzistentnosti názoru, nedostatočnej integrity, atď. apod., čo už HR-Generalisti (personalisti) vedia znova „správne“ interpretovať.. Teda – preložené pre našinca: vo svete tzv. „demokracie západného typu“. (pozn. prekl.)

10 A dostatočne podrobné vysvetľovanie. (pozn. prekl.)

11 To, že naša ekonomika (býv. ČSSR) bola koncom ´80 rokov 20.stor. príliš nekonkurencieschopná, že neboli zahraničné zákazky pre náš priemysel, že odberatelia nám neplatili, je s výnimkou niektorých problémom, ktoré sú ale vždy a všade, celkovo neuveriteľne drzá lož. Prakticky všetky väčšie a zaujímavé kontrakty nám totiž naši západní partneri okamžite paralyzovali hneď, ako sme obmedzili suverenitu našich silových zložiek, (resp. ako sa v býv. ZSSR dostali otvorene k moci Gorbačovovi kmotri-šéfovia a chceli pre zmenu efektívnejšiu totalitu demokratúry západného typu a začali so západnými „elitami“ o PODMIENKACH prevzatia moci a svojom možnom podiele priamo vyjednávať – chceli luxus ako nadnárodní mafiánsko-korporátni bossovia a banksteri na Západe). O tom hovoria mnohé stále sa opakujúce podobné dobové svedectvá z prostredia vedúcich pracovníkov priemyselných firiem aj býv. ČSSR. Investovať postupne do modernizácie samozrejme bolo treba, no isto nie rozdať to všetko otrokárom, ktorí to buď ako konkurenciu zavreli, alebo z fabrík zrobili pracovno-koncentračné lágre. „Palebná príprava“ tejto operácie, informačné prostredie (vox populi – vox dei) bolo, ako aj v mnohých iných krajinách robené vytvorením rozsiahleho kriminálneho prostredia, masovým prepustením väzňov nasadenými agentmi, zahraničnými a nadnárodnými dohodami so zradcami národov republiky v radoch ŠTB, marxistov, židovských a ďalších mafii. (pozn. prekl.)

12 herd of the so-called „u.s. citizens“ (pozn. prekl.)

13 Naviac, v iných dostupných rozkazoch a smerniciach U.S.NSC a CIA sú dokonca vysvetľované návody pre príslušné oddelenia adresovaných úradov a organizácii, ako možno «pásť» týchto «švárnych amerických junákov». * T.j., pre globálne i americké jelitá sú aj ich vlastné domáce opice, stale len opice a správajú sa ku nim len o málo menej kruto, ako k ovciam v kolóniách. Svojim ovciam doma predhodia proste len o niečo málo viac z vonku nakradnutého, ako čo dostanú otroci z zahraničných pracovných táboroch – veľkovýrobniach. Aby domáci bieli negri hubu a krok držali, aby na neokoloniálne praktiky aspoň otvorene nepoukazovali a aby bol Západ z ideologických a marketingových PR-dôvodov ZATIAĽ príťažlivejší ako Východ. Teda tzv. Ost-West Gefälle beibehalten: Nemci dostali za mlčanie ohľadom podstaty Systému, namiesto zámorských kolónii, totalitnými štruktúrami globálnej mafie dočasne (ako doplnkový expanzný zdroj) priklepnutý Európsky Východ.. - ak sa ten vlastnými silami, t.j. nejakou svojou vlastnou politickou Koncepciou dostatočne brániť nebude.. – pozn. prekl.

14 Ide u zneužitie, o dezinterpretáciu citátu z Nového Zákona v ideológii neoliberalistického internacizmu, o falošnú, nie skutočnú rovnosť národov, o ďalšiu mínu tejto ideológie. T.j. osoby potichu obdivujúce židovskú mafiu, jej moc a PR, chceli by „ku Nim patriť“, no keďže nie sú „tej správnej rasy semit-hébaré“, židia ich medzi seba len tak „do rodiny“(la familia) nepustia. Preto multikultinacisti navonok fanaticky nenávidia nielen cielene bielych, ale popierajú existenciu a budúcnosť národov v podstate akýchkoľvek, všetkých, ich(národov) múdrosti a skúsenosti z mozaiky sveta prostredí rôznych. Multikultinacizmus sa snaží o systematické eugenické miešanie národov v novovekých, pre Homo sapiens sapiens neprirodzených patologicko-mutagénnych prostrediach babylonov-megapolisov („Bo zdravý sedliak sa skôr – či neskôr k pravde dopracuje“). Cieľom je degradovanie, idiotizácia populácie do ľahko manipulovateľnej šedej masy - stáda bez koreňov, bez skúsenosti predkov. Aby toto stádo bezprízorné mohli následne profeSionálne zákulisie cez celevriťky - idoly bábkoherecké riadiť.

T.j., multikultinacizmus je podstatou presným opakom konštruktívnej spolupráce a spoločného rozvoja národov a práve preto sa tradične za neho(skutočný multikulturalizmus, zachovávajúci a rozvíjajúci čo najväčšiu paletu jedinečných pôvodných kultúr, podľa možnosti v ich pôvodnom prostredí) hystericky maskovať snaží.

Podobne, ako kedysi v 19. a 20. stor. politika tzv. „práva národov na sebaurčenie“, čo bola v zásade len výveska londýnskej politiky(globálneho finacizmu) rozdeľuj a panuj s cieľom rozbitia konkurenčných krajín a ovládnutia ďalších zdrojov, ktorej dôsledky vidíme doteraz. No to už Starí Rimania, Gréci(Heléni), Egypťania(Kamet), Babylónčania, či Asýrčania robili.. presídľovanie národov, násilné, resp. umelé cielené miešanie, systematické zakomponovávanie rôznych menšín a sporných území do konštrukcii nových umelých celkov, ako konfliktného potenciálu, mín – t.j., uhlíkov pre budúce riadené požiare, rozdúchateľných na povel podľa potreby nového impéria hocikde vo svete. Viď dnes celá Afrika, Južná Amerika, Ázia a samozrejme Balkán, Východná, či v podstate celá Európa, dnes včítane Británie..

No i ďalšie podobné objektívne tendencie boli kedysi proti národom sveta zneužité – globalizácia, technologizačná optimalizácia monoteizmus(náboženské imperiálne vojny hlavne vo forme pseudoislamizácie a pseudokristianizácie vyháňania a obracania „neveriacich“, no hlavne ovládania ich zdrojov), atď. apod..

Čo sa týka rozpracovaných a aplikovaných programov systematického premiešavávania národov, je multikultinacizmus(pseudomultikulturalizmus) minimálne rovnako nebezpečný, ak nie horší, ako tzv. klasický nacizmus – stavajúci jeden národ nad všetky iné (starý nacizmus židovský, či novší nemecký, apod.) - pozn. prekl.

15 Výraz “židák” znamená na Slovensku aj niekto, kto sa správa ako židia, t.j., preberá slepo, alebo zo zištných dôvodov ich negatívne vlastnosti, namiesto pozitívnych prvkov pôvodného judaizmu (pozn. prekl.)

16Existuje slovo «antinomia», ale v ľudovej prostorekosti sa «antinomia» neraz mení na «antimoniu». A hlbšie: «antinomia» znamená po slovensky „opak rozumného”; podobný výraz s prehodenými písmenkami «antimonia» znamená “proti Jednému“, t. zn. antimonia = satanizmus.

17 Bitka, ktorá sa udiala 31.5.1223 proti vojsku TemuDžina(Džingischána). Ruský rukopis o udalostiach píše: "V lete 6732(*podľa staroslovienskej chronológie) pritiahlo vojsko, o akom doteraz nikto nepočul: bezbožníci zvaní Tatári pritiahli na polovské územie." Tatárske vojsko bolo vedené dvomi skúsenými a obľúbenými vojvodcami Nojonom Džebem a Subutajom Bagaturom, a bolo to ich vôbec prvé stretnutie so západnými vojskami. Obaja generáli velili jednému tumenu, čo bolo 10 tisíc bojovníkov. Knieža Daniel prinútil tatárskych útočníkov na útek a jeho lukostrelci zneškodnili niekoľko sto tatárskych bojovníkov. Mongoli sa stiahli, načo Rusi reagovali vyslaním tisícky jazdcov na predsunutý pluk Tatárov. Aj tento stret skončil pre Rusov úspechom, čo značne vyzdvihlo morálku vnútri ruskej armády. Rusi prenasledovali Tatárov deväť dní, netušiac o pripravenej pasci, ktorú generáli nastražili práve pri rieke Kalke. Prevaha Rusov sa v tom okamihu skončila, sčasti pre nejednotnosť ruskej armády, sčasti pre nevhodné velenie niekoľkými kniežatami. Mongoli bojovali ako jednotná armáda, praktizujúca obľúbenú taktiku rýchleho útoku a ústupu, ktorá spôsobovala chaos v ruských radoch. Ruské vojská sa obrátili na ústup, ktorý sa zmenil na zúfalý útek, pri ktorom zahynulo asi 50 tisíc vojakov. Ľsťou potom vylákali z opevneného úkrytu samotného vodcu Mstislava III., ktorého brutálne umučili, čo ukončilo vojenské víťazstvo Tatárov. Džingischán bol z úspechu svojej výpravy nadšený, čo ho utvrdilo v ľahkom dobytí ďalšieho bohatého územia. Už v roku 1237 dobyl Kyjevskú Rus a jeho vojská tak mali otvorenú cestu na Krym a Ukrajinu. Tu sa však z dôvodu vyčerpania a únavy vojakov načas zastavili. Neskôr sa vrátili nazad aby sa zjednotili s hlavnými silami v severozápadnej Číne. Mongolský generál Džebe po ceste späť zomrel, zatiaľ čo z Bagatura sa stal vojnový hrdina. Ruské územie sa týmto dostalo pod vplyv tatárskeho chanátu Zlatá horda, založeným až neskôr v roku 1242 jedným z Džingischánových synov. Jemu a jeho nasledovníkom museli ruské kniežatstvá dlho odvádzať vysoké poplatky. (wikipédia)

18 Jeho historickú skutočnosť však spochybňujú niektorí výskumníci, ako napr. L.N. Gumiljov, A. Buškov, („Rus, akej jej nebolo”), A.T. Fomenko, G.V. Nosovoskij v cykle prác prehodnotenia chronológie dejín na základe analýz údajov z kroník matematicko-štatistickémi metódami apod.

19Takýto druh lokálneho prejavu globálnych javov(ako židovstvo a sionacizmus) nemožno riešiť výlučne v rámci jedného štátu.

*T.j., treba chápať a riešiť globálne procesy, zapojiť sa do ich riadenia a nie sa pokúšať zabarikádovať niekde v lese na lazoch či močiaroch - na ostrove, lebo globálne deje ma aj tak dobehnú, keďže kontrolujú podstatne väčšie zdroje, ako ja mám k dispozícii na obranu. Ide teda o ďalší z objektívnych dejov, algoritmov Vis Maior, ktorý núti každého človeka, každý národ aktívne sa zúčastňovať na spoluriadení procesu globalizácie a iných objektívnych dominantných socio-naturálnych procesov, bo inak dotyčná osoba/kolektív proste zahynie – pred globálnou zodpovednosťou nikto neujde – tento dej sa stal v dejinách nemalým problémom tak pre Rusov, ako aj Slovákov, Čechov apod.. - pozn. prekl.

20 Výraz semiti, z prísne vedeckého pohľadu dnes prináĺeží ako etniku v drvivej väčšine arabom. Pôvodných etnických Hebrejov už prakticky dávno niet(od začiatkov ranného stredoveku, po ich fyzickej likvidácii, presídlení, rozptýlení a asimilácii Rimanmi) a aj ich posledné potenciálne zvyšky sú v podstate dnešní tzv. Palestínci, ktorých židia(ako ideologicko-pseudonáboženská organizácia) držia v rámci dnešného štátu(?) Izrael v obrovských getách-de facto koncentračných táboroch na púšti.

Dnešní židia sú multietnickou zmeskou konvertitov a profitantov tejto globálno-mafióznej protiľudskej totalitárnej pseudorasistickej ideológie. Ako etnikum u nich prevládajú Indoeurópania, často sú ale zastúpení arabi, černoši, i aziati (China – Kaifeng jew, Japan Gaikokujin jew, atď..), teda etnickí príslušníci rôznych národov. (pozn. prekl.)

21 pre stabilné fungovanie dlhodobo perspektívnej spoloČnosti (pozn. prekl.)

22 Mose znamená v staroegyptštine „zrodený“. Teda: napr. meno faraóna Ah-mose, znamené „zrodený z Aha, Jaha, resp. Jah(w)“ – Jah(w) bol v Starom Egypte bohom Mesiaca a synom Amena - hlavného Thébskeho boha plodnosti a úspechu. Faraóni Thovt-mose, Ra-mose(Ramses I.-XI.). Ešte doplnenie k téme Jhwh: Jahwe sa volal aj krvilačný klanový Boh vojny tiežsemitských Mediáncov, Egyptských susedov. (pozn. prekl.)

23

24 Vysokopostavený kňaz, niečo ako biskup, kardinál, resp. pápež (v Egypte boli vždy dvaja najvyšší paralelne so svojimi poradnými zbormi po 2x10 špecialistov/ministrov, ktorí v skutočnosti vládli namiesto faraóna. Jeden žrec pre Horný-biely Egypt a jeden pre Egypt Dolný-červený). (pozn. prekl.)

25 Marxizmus bol okrem iného navrhnutý aj ako ilúzia pseudorovnostárskej spoločnosti s tichou vládou ideologickej nefinančnej „elity“, podľa hesla: „Ok, keď teda ovce neveria vic v dobe industrializácie (priemyselnej revolúcie konca 18. a zač.19 stor.) pomaly takmer žiadnej z verzii pseudokresťanstva a ani pseudonáboženstvám obecne, treba im dať akožespravodlivú náhradu takú, že sa z toho pos..rú“. Teda v podstate ľudovo povedané: Inžinieri réžie a-sociálni, figliari starí, bibliu zobrali, i posledné zvyšky Boha, čo v nej možno zostali, z nej a vykuchali – i ejhľa – marxizmus bol na svete.. (pozn. prekl.)

 

26 GP, jelitá plánovali marxizmus ako novú globálnu totalitnú ideológiu, blokujúcu rozvoj kultúry myslenia spoločnosti, prístup k informáciám a hlavne spotrebu planetárne obmedzených zdrojov, konzervujúcu, resp. postupne degradujúcu civilizáciu, aby jelitá získali čas, aby aspoň pribrzdili globálny proces ZLSS - Zmeny logiky sociálneho správania (zrýchľovania tzv. sociálneho, t.j. technologicko-informačného času).

Teda – GP v podstate plánovali na bodákoch ruskej revolúcie a na úkor jeho(Ruska) populácie, exportovať revolúciu do celého sveta podobne, ako revolúciu francúzsku na bodákoch celej jednej generácie detí „La Grande Nation“, ktorú tak utopili v krvi, z čoho sa Francúzsko doteraz nespamätalo. Pričom tzv. Francúzska revolúcia riešila hlavne odstránenie vzdorovitých(voči nadnárodným mocenským štruktúram) feudálov a monarchov a zavedenie meštiansko-buržoáznej spoločnosti, kde vládnu finacistické bankové domy, maskované za demokraciu. Demokracia je totiž z pohľadu globálneho riadenia podstatne efektívnejšia forma totality, ako absolutistické monarchie, či feudalizmus, alebo antické otrokárstvo. Netreba tak tratiť zdroje na likvidáciu neustále vznikajúcej konkurencie, resp. opozície. Zákulisným politickým režisérom – inžinierom totiž stačí presvedčiť ľudí akceptovať, že na vládu stačí väčšina a potom už iba zmanipulovať, či paralyzovať do stavu pasivity 51% danej populácie a netreba riešiť ostatných, čo je „účtovne“(energeticky, finančne, časovo..) z pohľadu manažmentu(riadenia) veľkých más populácie podstatne menej náročné.. (pozn. prekl.)

27 Židovská peňažná mena. (pozn. prekl.)

28 Obrazne povedané. Jednou z úloh A. Schekelgrubera (Hitlera) bolo totiž okrem vyššie uvedenej úlohy likvidácie nesprávnej (z pohľadu nadnárodnej politickej réžie) formy marxizmu a ďalších úloh, aj „očistenie“ židovskej komunity od tých jej častí, ktoré sa nedovolene(podľa Talmudu trestne – trest: holokaust rukami otrokov) premiešali (asimilovali hlavne ideologicky) s otrokmi (gojim). (pozn. prekl.)

29Americký politológ P. Epperson napísal knihu «Neviditeľná ruka. Úvod do pohľadu na Históriu ako na sprisahanie» (SPb rok 1966) S odvolaním sa na dokumenty publikované v USA v nej uvádza, že stavovsko-fašistický (avšak protinacistický) kancelár medzivojnového Rakúska – Dollfuss (ktorý bol neskôr zavraždený), vydal v rámci riadenia spravodajskej činnosti rozkaz vykonať podrobnejšie vyšetrovanie pôvodu Rakúšana Hitlera(Schekelgrubera). Z tohto vyšetrovania vyšlo najavo, že Hitlerova babka otehotnela, keď pracovala ako slúžka v panskom sídle rakúskych Rotschildovcov a až následne ju vydali za jeho (Hitlerovho) oficiálneho otca Schikelgrubera.

Ak je to skutočne tak, potom je Hitler potomkom rakúskej vetvy Rotschildovcov a teda predstaviteľom globálnej „elity“ internacistickej židovskej diaspory, dosadený k moci v medzivojnovom Nemecku za účelom vyplnenie veľmi konkrétnych úloh, ktoré aj vyplnil najlepšie ako vedel.

Tak vzniká ďalšia náväzná otázka:

A nesťažoval sa Hitler Mussolinimu vo v predchádzajúcich kapitolách spomenutom liste zo dňa 21.Júna 1941(deň pred spustením plánu Barbarossa) práve na tento svoj pôvod ?

30 Či ušiel, alebo sa naozaj zabil, je ďalšia otázka, keďže sa neskôr zistilo, že telesné pozostatky, ktoré boli uložené v archívoch ako jeho, jeho jednoznačne podľa vykonanej odbornej expertízy neboli a tzv. svedectvá účastníkov udalostí 30.4.1945 v bunkri fírera, sú vzhľadom na množstvo dvojníkov a iných štandardných opatrení ohľadom najprominentnejších politikov, mierne povedané, problematické. (pozn. prekl.)

31 Z pohľadu Západu: „nesprávneho“ typu marxizmu – t.j., nedostatočne totalitného, keďže boľševici v podstate marxistami neboli, ale iba používali marxistický pojmovo-terminologický aparát(spôsob vyjadrovania a popisu javov) a niektoré jeho funkčné prvky. Viď J.V. Stalin a jeho neskoršia publikácia na tému „Ekonomické problémy socializmu“ z r.1952, v ktorých marxizmus v podstate otvorene odsúdil, ba až kompletne „demontoval“. Okrem toho boli boľševici podľa viacerých neskorších štúdii veľmi pravdepodobne formovaní hlavne patriotickou časťou cárskeho generálneho štábu, vidiacou fatálne chyby a nekonštruktívnosť cárskeho režimu voči národom vtedajšieho Ruska a existenciálnu hrozbu, vyplývajúcu z obrovského dlhodobého tlaku Západu na ovládnutie surovinových, poľnohospodárskych a ľudských zdrojov tejto krajiny. (pozn. prekl.)

32 Viď mechanika interakcie modelu typu útočník - obeť, resp. nájomný vrah – obeť, vo viktimológii. (pozn. prekl.)