KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (48)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (48)

11.1.2020

předchozí část

 

Trockisticko-leninská tradícia vzťahuje tzv. «inteligenciu» ku špeciálnej sociálnej vrstve. Otvorene ju síce v rámci kapitalistickej spoločnosti triedou nenazývali, ale na úrovni podvedomia(medzi riadkami) ju priraďovali k buržoázii1. Často ju totiž označovali termínom «buržoázna inteligencia». Po revolúcii je na princípe triedneho pôvodu dávaná A) «buržoázna inteligencia» do protikladu s B) «robotníckou a roľníckou inteligenciou»2.

 

Porovnávajúc machajčinu s klasickým marxizmom-trockizmom-leninizmom, možno poznamenať, že machajčina chápe vykorisťovanie človeka človekom hlbšie ako marxizmus-..-leninizmus. Vedome ho(vykorisťovanie, zotročovanie) totiž spája s monopolom na vedomosti(know-how), ktoré je vlastné príslušnej spoločenskej vrstve(kaste). Avšak podobne, ako celý ostatný marxizmus, riadiacu prácu z celkovej množiny „mentálnych aktivít“ nevyčleňuje(neidentifikuje). A to napriek tomu, že existencia deficitu v spoločnosti súvisí logicky a jednoznačne práve s riadením. T.j., práve umelý deficit schopnosti riadenia, teda monopol umožňuje tejto „kaste“ určovať si za neho(riadenie) monopolne vysoké ceny. Deficit naozaj kvalitného vzdelania v spoločnosti je tiež dôsledkom príslušnej cielenej politiky riadenia(manažmentu), hoci si túto skutočnosť tak oficiálne vedenie(na rozdiel od neoficiálneho, tichého) danej spoločnosti, ako ani samotná táto spoločnosť, vôbec nemusia uvedomovať. Deficit výkonu vzdelávacieho systému sa KVALITATÍVNE ničím nelíši od iných kapacít v rámci celkového procesu spájania práce3. A za účelom udržania monopolne vysokých cien môžu príslušné spoločenské vrstvy(záujmové skupiny, kasty) vedome alebo nevedome spomaľovať(i kompletne blokovať) rast výkonnosti a kapacít4, môžu ničiť produkciu, presmerovávať ju na iné trhy za monopolne dampingové ceny pre zruinovanie konkurencie, vytvorenie umelého chaosu a destabilizácie podľa operačnej potreby vedenia tohto typu vojny, projekcie moci, atď. apod. *Viď napr. klasická metóda manažmentu systémom „riadených katastrof“5.

 

Vo vzťahu k systému vzdelávania je „inteligencia“ proste iba produktom toho samého systému; a presne rovnakým spôsobom možno ničiť aj výrobné kapacity konkurencie, ničiť jeho produkciu, skupovať ju lacnejšie na jednom trhu a predávať na druhom. Spôsoby(formy) všetkých týchto manipulácií môžu byť otvorene cynické, alebo môžu mať formu dojemnej starostlivosti o «všeobecné» dobro, sociálnu spravodlivosť a pod.

Klasický marxizmus…leninizmus sa oboril(zaútočil) na machajčinu za jej odmietanie socializmu v jeho interpretačnej verzii; neoliberálna inteligencia sa zasa potešila kritike klasického marxizmu zo samotného marxistického tábora, no cítila sa zároveň aj hlboko dotknutá vo svojich „najintímnejších pocitoch“, pretože ona samotná (ostane rovnako ako akákoľvek iná inteligencia davo-„elitárnej“ spoločnosti) vidí reprezentanta ideí všeobecného blaha iba V SEBE SAMEJ6 a nebola schopná zniesť obvinenia v tom, že v 1.rade ona sama vykorisťuje vlastný národ.

 

V konečnom dôsledku žiaľ nevyústila kritika machajštiny do integrácie jej niektorých správnych postojov do obšírnejšej(objemnejšej, celkovo trochu lepšej) koncepcie, ale do pobúreného alebo ironického odmietania celej machajčiny ako takej, tak marxizmom, neoliberalizmom, i tzv. „pravicou“. Znova spolu s vodou vyliali s vaničky aj dieťa a ZASLÚŽENE za to zaplatili. Niekto životom, niekto vyhnanstvom, niekto väzením a pracovných táboroch po r. 1917, keď sa objektívne chyby v teórii klasického marxizmu (= sionistického internacizmu) začali uplatňovať v živote vo forme genocídy národa aj inteligencie.

 

Marxizmus a machajčina pekne znázorňujú, že neprijatie konceptuálne závažnej informácie neoslobodzuje tých, ktorí ju či už otvorene odmietnu, ale ani tupo-naivných ignorantov, od ZODPOVEDNOSTI za dôsledky jej nepoužitia, resp. použitia inými. (Treba tu pripomenúť, že ignorant v preklade z angličtiny znamená aj hlupák). Preto, ak je predložená koncepcia pre niekoho NEprijateľná, tak najlepšie, čo môže spraviť, je odhaliť tie konkrétne z jej téz, ktoré sú podľa neho chybné a navrhnúť miesto nich tézy správne7. To mu umožní pretvoriť(integrovať) neprijateľnú koncepciu, na ním vytvorenú a tak preňho prijateľnejšiu koncepciu8.

 

Tým, ktorí by nechceli súhlasiť s tým, že tu ako komplexné riešenie problémov dnešnej civilizácie predkladáme toto ucelené dielo, odporúčame predložiť svoju vlastnú koncepciu GDP (Globálneho dejinného9 procesu) východu ľudstva z jeho zverského stavu kultúry myslenia a následne vysvetliť nevyhnutnosť krachu sľubov Komunistickej strany po roku 1953 a príčiny systematickej realizácie pre nás (Východný Blok) najhoršej možnej verzie Direktívy U.S. NSC10 USA 20/1 zo dňa 18.08.1948, ktorú jej autori nazvali «Naše ciele vo vzťahu k Rusku» (*a jeho spojencom). Úryvky tejto direktívy(smernice) sú citované v knihe N.N. Jakovleva «CIA proti ZSSR» (M., «Politizdat», rok 1985, výber zo strán 38-40):

 

«Naše primárne ciele voči Rusku sú v podstate iba dva:

 1. okresať moc Moskvy na minimum a

 2. presadiť hlboké zmeny do teórie a praxe vonkajšej politiky, ktorej sa pridržiava vláda, nachádzajúca sa pri moci v Rusku.

..Čo sa týka harmonogramu dosiahnutia týchto svojich cieľov v dobe oficiálneho mieru(=*vojny studenej), nie sme viazaní(obmedzení) nijakým fixným časovým termínom.

Rozhodne niet dôvodu(opodstatnenia), prečo by sme mali pociťovať akúkoľvek vinu za to, že sa usilujeme zničiť koncepcie, ktoré sú (*podľa nášho názoru) nezlučiteľné s medzinárodným mierom a stabilitou a o ich zámenu za koncepcie (*tzv.) tolerancie a medzinárodnej spolupráce (*za našim účelom). Nie je našim problémom zaoberať sa ani vnútornými dôsledkami, ku ktorým môže viesť prijatie koncepcií tohto druhu v inej krajine. Za sprievodné udalosti preto nenesieme žiadnu zodpovednosť.. Ak sovietski vodcovia zhodnotia, že je rastúci význam lepších(*podľa nás) koncepcií medzinárodných vzťahov nezlučiteľný s ich udržaním sa pri moci v Rusku, tak je to ich a nie náš problém. Naša vec je pracovať na tom a dosiahnuť to, aby tam prebehli vnútorné udalosti…Ako vláda nenesieme zodpovednosť za následné vnútorné udalosti v Rusku(*akékoľvek by boli)…11

 

V čase mieru nie je našim cieľom zvrhnutie Sovietskej vlády. My sa snažíme iba o vytvorenie takých okolností a podmienok, s ktorými sa súčasní sovietski líderi nebudú môcť zmieriť a nebudú im po chuti. Je možné, že ocitnúc sa v takých okolnostiach, nebudú môcť udržať svoju moc v Rusku. Treba však so všetkou rozhodnosťou vyhlásiť, že je to ich a nie náš problém…

... Bavíme sa predovšetkým o tom, aby sme Sovietsky zväz oslabili a v takomto stave ho aj naďalej udržiavali. Aby sme ho oslabili v oblasti politickej, vojenskej a psychologickej v porovnaní s vonkajšími silami, nachádzajúcimi sa mimo rámca jeho kontroly.

Netreba sa nádejať, že sa nám podarí v plnom rozsahu uskutočniť našu vôľu na ruskom území, ako sme sa to snažili urobiť v Nemecku a v Japonsku. Musíme pochopiť, že konečné riešenie musí byť politické..

...V prípade pre nás horšej varianty, by išlo síce o zachovanie Sovietskej moci nad celým, alebo takmer celým súčasným sovietskym územím, ale v tom prípade musíme vyžadovať:

 1. splnenie čisto vojenských podmienok (odzbrojenie, evakuácia kľúčových vojensko-strategických oblastí atď.) s tým, aby bola na dlho zabezpečená jeho(ZSSR) obranná bezmocnosť;

 2. splnenie podmienok, pri ktorých bude zabezpečená jeho výrazná ekonomická závislosť na vonkajšom(*našom) svete.

 

...Inak povedané, musíme vytvárať automatické záruky(garancie), ktoré zabezpečia, aby ani nekomunistický, voči nám v zásade priateľský režim:

 1. nemal veľkú vojenskú moc;

 2. bol po ekonomickej stránke silno závislý od vonkajšieho(*nášho) sveta;

 3. nemal žiadnu významnú moc nad hlavnými národnostnými menšinami;

 4. nemohol vytvoriť nič, čo by sa podobalo železnej opone12.

V prípade, že by takýto režim prejavoval nepriateľstvo ku komunistom a priateľstvo ku nám, tak sa musíme postarať o to, aby boli tieto podmienky nanútené nie ponižujúcim alebo urážlivým spôsobom. Musíme ich však metódou cukru a biča13 donútiť tieto opatrenia prijať, aby boli naše záujmy ochránené(*dlhodobo garantované)».14

 

Z Direktívy U.S. NSA-68 z 30.09.1950 (strany 64, 65)

«… zasievať semená rozkladu vo vnútri sovietského systému s cieľom donútiť Kremeľ minimálne k tomu, aby zmenil svoju politiku… Avšak bez dominantnej, okamžite nasaditeľnej a ľahko zmobilizovateľnej vojenskej sily, je politika «zadržiavania» (resp. zastrašovania), ktorá je vo svojej podstate politikou zámerného postupného donucovania, iba blufom(podfukom)..

.Musíme viesť otvorenú psychologickú vojnu s cieľom vyprovokovania masovej zrady vo vzťahu k Sovietom a zničiť akékoľvek pre nás nevhodné zámery Kremľa.. Musíme podporovať a zosilniť z nášho pohľadu pozitívne priebežné a preventívne opatrenia a operácie tajnými prostriedkami v oblasti ekonomickej a psychologickej(*mediálnej, propagandisticko-dezinformačnej) vojny, s cieľom podnecovať a podporovať nesúhlasné prejavy a povstania vo vybraných strategicky dôležitých satelitných štátoch..

okrem podporovania našich hodnôt, musí byť naša politika a aktivity také, aby vyvolali hlboké zmeny v charaktere sovietskeho systému. Čo sa tohto týka, je prekazenie úmyslov Kremľa prvým a najdôležitejším krokom k takýmto zmenám. Je jasné, že takýto postup bude lacnejší, a pritom efektívnejší, ak budú tieto zmeny výsledkom pôsobenia vnútorných síl sovietskej sploločnosti(*a Východného Bloku celkovo)…

 

Víťazstvo bude zaručené, ak prekazíme úmysly Kremľa metódou postupného navyšovania tlaku slobodného sveta(*eufemizmus – oblastí pod našou kontrolou) a jeho prenášaním do sovietskeho prostredia takým spôsobom, aby uskutočnil vnútorné zmeny sovietskeho systému(*AKOBY sám sebou..)».15

 

Čítajúc direktívy(smernice) U.S.NSA a CIA je potrebné si vždy uvedomovať príslušnosť(previazanosť) americkej „elity“ k slobodomurárstvu a celkovú úlohu židovského kapitálu v živote USA16. Mechanizmus zavedenia(aplikácie) vyššie uvedených smerníc(rozkazov) je rovnaký, ako mechanizmus dlhodobej realizácie známych tzv. „Protokolov sionskych mudrcov z roku 189717 do každodenného praktického života.

 

No a pretože pre tzv. demokratov nie je „vhodné“ podobné dokumenty ako návody na politicko-ekonomické „reformy“18 zverejňovať, ostáva im už len verejne národy presvedčovať, že «občania, ale veď prestavba(reforma) je cesta neprebádaná»19. 20

T.j., aby bolo možné všetko poza chrbát národa nebadane zbúrať21, tak PREDCHÁDZA tzv. „reformám“ (ktoré sú prakticky takmer výlučným napĺňaním externých rozkazov22 U.S.NSA & co.), mechanické dokola opakované23 publikovanie zahmlievacieho oblaku štandardizovanej ideologicko-mediálnej propagandy24 nekonečných prázdnych kecov o akožedobromyseľných hmlistých konceptoch. Ak ale uskutočňované politické kroky vychádzajú z dlhodobých záumov národa, tak proste MUSÍ PREDCHÁDZAŤ SAMOTNÉ REFORMY - PUBLIKOVANIE25 KONCEPCIE TÝCHTO REFORIEM, aby bola vytvorená čo najširšia chápavá spoločenská vrstva(sociálna báza), určená na realizáciu týchto reforiem a odstránil sa tak odpor z dôvodu nepochopenia ich konkrétnych cieľov(zámerov) a spôsobov ich uskutočňovania. Ak má nejaká koncepcia zaoceánsky alebo starosinajský pôvod, tak je samozrejme priechodnejšie realizovaná ZÁKERNÝMI METÓDAMI, ako sa to robilo počas prestavby koncom ´80 a hlavne v ´90 rokoch 20. stor., spoliehajúc sa na to, že hlupáci aj tak nepochopia, čo sa vlastne v skutočnosti deje a chápajúci sa buď nechajú kúpiť, alebo zastrašiť mafiou reformátorov a budú tak paralyzovaní nedostatočnou dôverou vo vlastné a Vyššie sily(Vis Maior) 26.

 

-pokračování-

 

1 Buržoázia (z fr. bourgeoisie = meštianstvo, meštiactvo, buržoázia) je pojem, ktorý má dva základné významy. Vznikol v 16. storočí vo Francúzsku ako označenie zámožných mešťanov, najmä majiteľov podnikateľského majetku a finančného kapitálu (obchodníci, bankári, majitelia manufaktúr, neskôr tovární a pod.). Od čias Francúzskej revolúcie (začala r. 1789) je buržoázia chápaná ako opak citoyena, t. j. politicky uvedomelého občana. V priebehu Francúzskej revolúcie sa buržoázia ako vrchná vrstva tzv. tretieho stavu (strednej vrstvy, fr. tiers état), t. j. opaku šľachty, stala vedúcou spoločenskou silou vo Francúzsku. V nasledujúcom období sa jej - najmä priemyselným a obchodným podnikateľom - podarilo presadiť svoje záujmy (najmä zavedením volebného práva, odstupňovaného podľa daní odvádzaných poplatníkmi). Ako označenie podobnej vrstvy sa výraz používa aj pre iné krajiny.

V chápaní Karla Marxa má ale buržoázia trochu iný význam. Ide o vedúcu triedu kapitalistickej spoločnosti, zjednodušene o všetkých podnikateľov. Buržoázia vykorisťuje proletariát a je niečo ako jeho protikladom, čo vedie k revolúcii a vzniku beztriednej spoločnosti. Keďže je vlastníkom výrobných prostriedkov, určuje výrobné pomery a ich ideologickú nadstavbu (pozri aj marxizmus, historický materializmus). V tomto zmysle bol výraz buržoázia v časoch socializmu často používaný a v niektorých obdobiach sa stal skoro až negatívnym označením pre každého zámožného, príp. nemanuálne pracujúceho človeka. (Wikipedia)

2 Podľa prastarého mannažerského hesla: “Rozdeľuj a panuj..(a realitu maskuj)“ (pozn. prekl.)

3 Jej špecializácie a integrácie. T.j., marxisti pomenovali(poukázali) na špecializáciu práce, no tým, že zamlčali jej integráciu(prepájanie, spájanie, normalizáciu), sa snažili

 1. zatieniť, zamaskovať jeden z kľúčových, ešte podstatnejších procesov.

 2. Okrem toho, že zároveň prezentovali špecializáciu ako spoločenský konflikt, zatieňujúci konflikt medzi riadiacimi a riadenými v prípade, že si riadiaci pracovníci chcú za každú cenu zachovať na svoju pozíciu monopol, spojený s vysoko nadštandardnou spotrebou, s „prsteňom moci“ ..noci a tak blokujú potenciál „zvyšku“(95%) spoločnosti, deklarujúc nutnosť potreby riadenia „bezprízorného (podĺa nich) plebsu“.

 3. Ďalej jelitá (marxistické, či akékoľvek) touto operáciou riešili fikciu umelého stresu a deprivácie, t.j., systematického šokovania svojho hostiteľa(bežnej populácie) tým, že špecializáciu definovali medzi riadkami nie ako konštruktívnu konkurenciu, ale súčasť akožprirodzeného pseudordarwinistického nezmieriteľného boja tried(kást), skupín populácie, jednotlivcov, atď. apod., s čím pokračovali aj v nasledujúcom totalitnom režime – v tzv. neoliberálnej davokracii; (pozn. prekl.)

4Aj blokovaním rozvoja pomocou neprimeraných tzv. autorských práv, keď má vynálezca, alebo firma dostať primeranú odmenu za svoj objav, ale nesmú sa korporátnym kšeftovaním s patentmi špekulatívne blokovať celé odvetvia. A zďaleka nielen kvôli peniazom (kvôli zisku), ako sa snažia demagogické presstitútky na zákazku agitačne dav presvedčiť. U koncipovaní tzv. autorského a hlavne patentového práva ide primárne o zámerné dlhodobé systematické brzdenie prístupu k informáciám a tak o blokovanie rozvoja spoločnosti, o jej maximálnu možnú paralýzu s cieľom zachovania informačného náskoku jelít. Tak pohoreli, snažiac sa blokovať rozvoj svojich oviec aj jelitá indiánskych kultúr predkolumbovskej Ameriky, spolu so svojim „dobytkom“. A tak pohorí aj Západ v konkurencii rozvoja civilizácii v kontakte s Áziou, ak s touto samovražednou politikou idiotizácie a blokovania potenciálu vlastnej populácie neprestane. CUI BONO? Teda: Stačí v podstate, ako skoro vždy, len existujúce ZÁKONY REINTERPRETOVAŤ pod inú koncepciu samoriadenia spoloČnosti. (pozn. prekl.)

5 pozri aj aplikáciu dlhodobo v iných častiach sveta po stáročia kolonializmu vytestovaného mechanizmu tzv. deforiem, pseudoreforiem v nových kryptokolóniách býv. Východného Bloku s cieľom ovládnutia ich priemyslu, prírodných a ľudských zdrojov(=otrokov). T.j., operácia vyzerá navonok spravidla ako katastrofa, „samo“kolaps podnikov a hospodárstva akože nekonkurencieschopnosťou a sabotážou, chamtivosťou kriminálnych živlov, fragmentov miestnych bývalých spravodajských zložiek, podplatenej časti dlhodobo sabotážnej kolaborantskej bývalej verchušky, ktoré síce hrajú svoju svoju drobnú, pred ovčanmi maskovaciu, no celkovo zanedbateľnú rolu.. ako falošný cieľ, dôvod. Ľudovo: „Ako keď chcem vzadu v obchode celý sklad vykradnúť, presmerujem pozornosť prevádzky na nejakého bezdomovca, ktorému zaplatím, aby pred kamerou rožok a pivo ukradol a pritom najlepšie riadny bodrel narobil..“

6 A je tomu tak doteraz. Napr. Pomerne známy politológ S. Kurginyan v článku “Tretia možnosť” (Noviny “Zajtra” č. 51 z r. 1997) píše: «JE PATRIOTICKÁ INTELIGENCIA SCHOPNÁ TOHO, ABY VYPLNILA ORGANIZAČNÝ, ELITNÝ, LÍDERSKÝ DEFICIT A STAŤ SA PLNOHODNOTNÝM, SAMOSTATNÝM POLITICKÝM ZÁKLADOM, SCHOPNÝM VIESŤ CELONÁRODNÉ PROTESTNÉ MASY V TAKÝCHTO ZLOŽITÝCH PODMIENKACH?»

«Plnohodnotným politickým základom (substanciou, existenciou)» môže ale byť iba národ celkovo a určite NIE nejaká sociálna skupina, definovaná spôsobom jej účasti na Procese celospoločenského prepájania a špecializácie práce. A to aj v prípade, že by táto spoločenská skupina bola schopná dlhodobej samoreprodukcie v priebehu pokolení na základe štatistického prevládania predstaviteľov stále rovnakých klanov v nej samotnej.

7 Ciele, postupy, algoritmy podľa neho celkovo objektívne celkovo lepšie. (pozn. prekl.)

8 Spolu s jej cieľmi. (pozn. prekl.)

9 /alebo histórického(?)

10 U.S. NSA – United States National Security Council (Národná Bezpečnostná Rada Spojených štátov) – vládny orgán, zodpovedný v rámci administratívy prezidenta USA za otázky národnej bezpečnosti a zahraničnú politiku, s dozornou funkciou nad CIA atď. apod. Jej predchodkyňou bola NIA (National Intelligence Authority) – Národná spravodajská služba, založená Poradcami prezidenta USA H.S.Trumana 22.1.1946. Hlavnou úlohou NSA je koordinovať aktivity všetkých 1271 štátnych spravodajských služieb USA (a jej “partnerov”), ktoré dokopy spolu s 1931 privátnymi spravodajskými službami zamestnávajú okolo 854 000 osôb s bezpečnostnou previerkou. (Washington Post 2010). (pozn. prekl.)

11 Text v zátvorke za hviezdičkou tu má ako poznámka redakcie význam špecifikácie kontextu daného vyhlásenia z pohľadu jeho autorov, t.j. zamlčané, resp. pre autorov uvedenej smernice (a ich spravodajské služby v tandeme spolu so spolupracujúcimi novinárskymi agentúrami) podvedome samozrejmé súvislosti, ktoré sa však aj interne z “taktných” dôvodov len zriedka priamo vyslovujú. Viď. “Zásady projekcie psychológie tzv. korporátnej integrity”(t.j., všadeprítomnej vyššej formy autocenzúry, vyvinutej v západnom type totalitnej demokracie, hlavne v jej kryptokoloniálnych verziách) (pozn. prekl.)

12 Obmedzenie nášho prístupu k jeho zdrojom – energetickým, nerastným, poľnohospodárskym a ľudským. Z pohľadu doktríny neokolonializmu (Monroe, atď..) je „neprípustné, aby boli zdroje ktorejkoľvek kolónie využívané primárne v prospech tamojšieho obyvateľstva“ (pozn. prekl.)

13 Korupcie a riadenia kriminálneho prostredia spravodajskými operáciami (prepúšťanie basistov podplatenými, vydieranými, alebo inak manipulovanými a „motivovanými“ politikmi; riadenie sýtenia trhu s narkotikami; prvotným zničením ekonomiky a hlavne poľnohospodárstva a energetiky, vysokými úrokovými sadzbami, atď. apod..) (pozn. prekl.)

14 Viď podobné tradičné vyhlásenia britských politikov n adresu zahraničnej a globálnej politiky: „My nemáme stálych partnerov, len stále záujmy..“

15 Už starí Heléni a Rimania (a prakticky všetky koloniálne, totalitné mocnosti, včítane nadnárodného, hlbokou podstatou fašistického korporátu, vládnuceho v USA a na Západe obecne), sa snažili vystupovať naoko z pozície morálnej autority. T.j. požiadavky voči obetiam svojej agresie zo zásady koncipovať tak, aby aspoň na prvý(šokový) moment vyvolali zdanie ich akožeobjektívnej oprávnenosti a v ideálnom prípade aj ilúziu pseudojurisdikčného podkladu. „..a po víťazstve sa už nikto na nič víťaza pýtať nebude“ (A. Schecklgruber) (pozn. prekl.)

16 T.j. ich ponímanie takých termínov, ako „sloboda“, „správnosť“, či „slobodný svet“ a pod.., znamená podstatou totalitný otrokársky režim, kde si táto drobná finacistická verchuška „slobodne“ (bezbreho) svojvoľne užíva neukojiteľné zdieranie „zvyšku“(95%) populácie a rabovanie planéty ako takej (viď vyššie spomínaný román „Hodina býka“ od I.A. Jefremova). To je „sloboda“ v chápaní týchto zrúd. Pravdou ale je, že ich forma zvrhlej pseudodemokratickej totality (kde majú opice tak, ako v cirkuse otrokárskeho Ríma, zachovanú ilúziu voľby) je v doteraz zatiaľ známych dejinách asi najefektívnejšia. Otázkou zostáva,

1) do akej miery je ich program umelej deprivácie a debilizácie plebsu nevyhnutnou potrebou pri zachovaní a zväčšovaní ich informačného(vedomostného) náskoku, ako primárnej garancie moci(knowledge is power..management knowledge = schopnosti riadenia) a 

2) do akej miery ide o cieľ konečný – t.j., nedopustiť, aby sa človek stal Človekom..a SEKUNDÁRNE tak zostal tupou strihanou a rezanou ovcou..ako vedľajší „benefit“ pre nich. (pozn. prekl.)

17 Áno, mnohí vernepoddaní, či kúpení hysterickí histórici sa snažia stádo presvedčiť, že u tohto „leaku“(presiaknutí informácie na verejnosť) ide o podvrh, či prehnanú „konšpiráciu“, akože bez reálneho základu, no prečo sa potom tieto tzv. protokoly, viac-menej pomerne presne, po mnoho rokov bod po bode uskutočňujú?? (pozn. prekl.)

18 a princípy zahraničnej politiky našich nových západných „strategických partnerov“(Panov) voči nám, novým kolóniam vo Východnej Európe.. (pozn. prekl.)

19Z reči M.S.Gorbačova v Krasnojarsku.. (*“a opasky je nutné si uťahovať, aby sa naši noví páni viac mohli žalúdky..i nošteky rozťahovať“ – neoficiálne, hlasom pritlmeným na chics-raute, medzi riadkami – pozn. prekl.)

20 Vyjadrenie prominentného ekonóma A.J. Livshica, na otázku novinára ohľadom reforiem: „Ekonomika je ako žena, je azda možné ju vôbec pochopiť?“. Porovnaj s podobným vyjadrením akéhokoľvek inžiniera po výbuchu auta, či páde mosta. Alebo nejakého lekára pred operáciou - „telo je ako žena, azda je možné ho pochopiť“..resp. po operácii, po smrti pacienta.. T.j., ktokoľvek iný odborník by za podobné vyjadrenie ako prominentní „ekonómovia“, po spôsobenej krutej zbytočnej predčasnej smrti(rakovina z dlhodobého stresu a infarkty, potraty.. z dôvodu neistoty mladých, tlačených šialenými novootrokárskymi hypotékami až do smrti) a biedy státisícov spoluobčanov, šiel v lepšom prípade sedieť okamžite na doživotie s prepadnutím majetku všetkej svojej rodiny blízkej i vzdialenej – kde len 30 strieborných ukryl.. Skutočná ekonomika je totiž naozaj inžinierstvo – exaktná veda, ktorá sa však zatiaľ na ekonomických pseudouniverzitách pre opice neučí. Iba na špeciálnych kurzoch, resp. zvláda ju každý so zdravým sedliackym umom. Gramotných ekonómov = osôb schopných riadiť, však musí byť veľa, aby ich mafia nestíhala vraždiť, aby ich „nehody“ pre ňu stratili zmysel.. Aby, ak sa im aj k jednému po voľbách podarí cez „známych“ dostať, miesto neho mohlo nastúpiť ďalších desať – a ešte tvrdších, pronárodnejších, čo dotyčnému politikovi umožní naopak, dať „ponuku, ktorá sa neodmieta“, samotnej nadnárodnej globálnej mafii.. a ona bude tak v pude globálnej sebazáchovy musieť začať sama so svojimi zdrojmi pre dobro národov spolupracovať(teda aspoň tí rozumnejší z jej radov).. (pozn. prekl.)

21 a za pár strieborných (pripadne „dočasnú..“ vilku na Côte d'Azur, či Seyshelloch pre seba), novým zahraničným Panom odovzdať..(pozn. prekl.)

22 Pre lokálnych politikov daného štátu ide o tzv. „odporúčania“ ku nim dosadených „poradcov“(dozorcov). Pričom je každému miestnemu politikovi v danej kryptokolónii v prípade jeho „pochybovania o správnosti rozkazu“ hodne jasne „na uhádnutie“ dané najavo, čo by sa mu, jeho rodine, okoliu mohlo stať, keby „návrh víťaznej strany“ nejako „nesprávne pochopil“, resp. „chybne aplikoval“.. na nových papuáncov.. negrov (bielych, žltých, čiernych,.. to je jedno, veď noví Páni nie sú v zásade zas až takí rasisti..). (pozn. prekl.)

23 Viď J.Goebbels a následky kozmetickej - nerealizovanej denacifikácie III. ríše.. tie sa prejavujú v dnešnej Únii. Navyše väčšinu dôstojníkov prakticky celého Abwehru, Gestapa, SD a aj špeciálnych zložiek SS komplet prebrali a integrovali primárne spravodajské služby USA. Štruktúru a koncept neskoršej CIA (a tak samozrejme i BND) vytvárali do veľkej miery práve nacistickí dôstojníci OKW FH-OST (operácia R.Gehlen). (pozn. prekl.)

24 Ako prvé sú po vytvorení počiatočného umelého riadeného chaosu, ktorého úlohou je „presvedčiť domorodcov, že si nevedia vládnuť sami“ (maximálne možné externé znefunkčnenie a sabotovanie samosprávy, systematickému rozvratu, atď. hlavne protežovaním spravodajského zoznamu lokálnych egocentrických idiotov a už v zahraničí predškolených kolaborantov), vždy v novozotročenej krajine obsadené banky a médiá. Proste bankári a novinári dostanú „ponuku, ktorá sa neodmieta“ a „môžu sa slobodne rozhodnúť“..pre koho, resp. „či chcú pracovať“..hocikde v „slobodnom svete“. T.j., ak odmietnu, či nepochopia, aký je nový jediný správny názor, je im tentoraz už nedvojzmyselne medzi štyrmi očami garantované, že sa v živote už nikde v „demokratickom svete“ nezamestnajú, bo sa dostanú na „zoznam“..hrubého akožeporušenia pracovnej disciplíny, nekonzistentnosti názoru, nedostatočnej integrity, atď. apod., čo už HR-Generalisti (personalisti) vedia znova „správne“ interpretovať.. Teda – preložené pre našinca: vo svete tzv. „demokracie západného typu“. (pozn. prekl.)

25 A dostatočne podrobné vysvetľovanie. (pozn. prekl.)

26 To, že naša ekonomika (býv. ČSSR) bola koncom ´80 rokov 20.stor. príliš nekonkurencieschopná, že neboli zahraničné zákazky pre náš priemysel, že odberatelia nám neplatili, je s výnimkou niektorých problémom, ktoré sú ale vždy a všade, celkovo neuveriteľne drzá lož. Prakticky všetky väčšie a zaujímavé kontrakty nám totiž naši západní partneri okamžite paralyzovali hneď, ako sme obmedzili suverenitu našich silových zložiek, (resp. ako sa v býv. ZSSR dostali otvorene k moci Gorbačovovi kmotri-šéfovia a chceli pre zmenu efektívnejšiu totalitu demokratúry západného typu a začali so západnými „elitami“ o PODMIENKACH prevzatia moci a svojom možnom podiele priamo vyjednávať – chceli luxus ako nadnárodní mafiánsko-korporátni bossovia a banksteri na Západe). O tom hovoria mnohé stále sa opakujúce podobné dobové svedectvá z prostredia vedúcich pracovníkov priemyselných firiem aj býv. ČSSR. Investovať postupne do modernizácie samozrejme bolo treba, no isto nie rozdať to všetko otrokárom, ktorí to buď ako konkurenciu zavreli, alebo z fabrík zrobili pracovno-koncentračné lágre. „Palebná príprava“ tejto operácie, informačné prostredie (vox populi – vox dei) bolo, ako aj v mnohých iných krajinách robené vytvorením rozsiahleho kriminálneho prostredia, masovým prepustením väzňov nasadenými agentmi, zahraničnými a nadnárodnými dohodami so zradcami národov republiky v radoch ŠTB, marxistov, židovských a ďalších mafii. (pozn. prekl.)