KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (50)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (50)

29.1.2020

předchozí část

 

A v dnešnej dobe sa tzv. „inteligencia“, väčšinou rozhoduje (znovu v rámci skákania na staré hrable), kto z nej pôjde k „Mošemu“ a kto ku „Kristovi"..

T.j., podľa pôvodu a kto ako ďaleko dovidí, žeby ochranu pred materializmom konzumu a duchovnou prázdnotou neoliberalizmu(pseudoliberalizmu) našiel..

 

Nebolo by asi zlé zároveň si uvedomiť aj to, že západný typ kapitalizmu 20. storočia na historickej scéne zrazu AKOBY-spontánne rozkvitol „humanizmom“(pseudohumanizmom) a AKOŽE-ochranou sociálnych práv davu(stáda), predovšetkým zo strachu pred opakovaním sa ruského príbehu z roku 19171 aj na západnej historickej scéne..

 

Možno taktiež pochopiť aj anti-„semitov“, ktorým sa nepáči

 1. účasť gójov na rozširovaní siono-internacizmu a

 2. úloha, ktorú hrajú židia, zúčastňujúci sa na tejto agresii vedome, alebo nevedome(podvedome) ako bioroboti či už z pudu sebazáchovy, resp. pseudoetnickej zištnej solidarity.

Účasť židovstva na tejto lumpárni však nie je ani o moc ľahšia a ani o moc sladšia ako účasť iných národov (*a hlavne ich jelít).2

 

Existuje taký jav, ako autosynchronizácia.

Svätojánske mušky sa počas temnej noci rozsvecujú a hasnú.

Celé pole, celých ich roj sa v tmavom lese za teplých letných mesiacov rozsvecuje a hasne ako nebesá plné hviezd.

Biológom je dávno známe, že občas sa celá skupina svetlušiek rozsvecuje a hasne ako na rozkaz: všetky naraz. Inokedy sa zasa nejaká časť mušiek-svetlušiek na lúke rozsvecuje v protifáze k inej skupinke (ako sa ľudovo vraví – na striedačku). To trvá niekoľko minút a potom zavládne chaos, keď každá muška svieti a zhasína vo svojom vlastnom rytme3. Na to, aby bola celá populácia vtiahnutá do rytmického(synchrónneho) rozsvecovania, je potrebné, aby sa zhruba 1% - 2% svetlušiek začali rozsvecovať a zhasínať synchrónne4.

 

Skupinky(množiny) ľudí sú taktiež náchylné k autosynchronizácii. Každý si môže všimnúť jav autosynchronizácie v divadelnom sále, keď vznikajú ovácie. Najprv v tichosti sály začnú tlieskať jednotlivci, potom tlieska celá sála, S VÝNIMKOU ZOPÁR JEDNOTLIVCOV. Zatiaľ však netlieska celá sála synchrónne. Až potom niekedy začína každý tlieskajúci, bez toho, že by si to všimol, alebo dokonca i napriek uvedomeniu si, búchať do dlaní synchrónne so svojim susedom a nakoniec tlieska celá sála S VÝNIMKOU ZOPÁR JEDNOTLIVCOV synchrónne ako jeden človek s veľkým množstvom párov rúk. Ovácia je jednoduchá činnosť veľkého počtu ľudí, pri ktorej sa prejavuje schopnosť ľudí zúčastňovať sa na autosynchronizácii svojej kolektívnej činnosti5. Táto schopnosť je však využiteľná aj pri bezštruktúrnom riadení: tí, ktorí danú situáciu podprahovo riadia, potrebujú iba nevyhnutný generátor činnosti, ktorý by sa dal ľahko riadiť a vťahoval by postupne do cieľovej aktivity celý daný supersystém. Možno tak vytvárať aj podstatne zložitejšie sociálne javy6, nie len ovácie.. Napríklad hysterický dopyt po nejakom tovare (pri masovom marketingu), vyhrať voľby, naprojektovať a vyvolať revolúciu, alebo krížovú výpravu. T.j., ak máme k dispozícii, alebo si skonštruujeme dobre ovládateľný generátor takejto činností a pozorne ho nainštalujeme do DAVU - MNOŽINY (ZHLUKU) NEUVAŽUJÚCICH ĽUDÍ, ktorí „myslia“ slepo podľa tradícii a „hodnotia“ tupo-stádovito podľa názoru im (Niekým) predostretých autoritiek7.

 

V dobe Moseho(Mojžiša) taktiež existovali svätojánske mušky, noci v Egypte boli temné a žreci ľudia bádaví, s množstvom času na pozorovanie celého komplexu vzájomne horizontáno-vertikálne previazaných, rôzne „príbuzných“ socio-naturálnych javov(dejov, procesov)..8

A tak niet divu, že sa im podarilo na jednom špeciálnom9 jave(deji) vypozorovať všeobecne platné zákonitosti, použiteľné aj pri inom, kvalitatívne podobnom špeciálnom jave.

Teda: Či10 si už egyptskí znachari všimli autosynchronizáciu práve u svetlušiek a využili chápanie postupnosti vzniku11 tohto javu12 pri vytváraní judaizmu(resp. židovstva..semitských chrámových13 otrokov)14, alebo nie, nie je až tak podstatné..

Každopádne, početnosť židov rozptýlených systematicky po takmer všetkých krajinách tohto sveta v rámci kritického množstva (t.j., nie viac, ako „ich daná krajina a jej zdroje znesú“ - to je pojem zo sionistickej literatúry)15 a samotné kritické množstvo(množina) je v rozhraní 1-5%, čo úplne postačuje na vtiahnutie más davu-stáda do procesu autosynchronizácie. (Minimálne ako významný nástroj pomocný..) A to pri prakticky ľubovoľnej sociálnej aktivite davo-„elitárnej“ spoločnosti. T.j., takej ktorá nerozlišuje „ani Heléna, ani žida“16 a ešte o to viac, keď sa dané stádo mocou mediálnej a inej propagandy v stave podprahovej fanatickej židoexaltácie (židoobdivu) nachádza.

 

 

 

 

Aj preto sa židia17 vždy ako na povel prejavovali vo forme tesne zomknutého šíku prvej línie avantgardy(predchodcu) ľubovoľného sociálneho novotvaru(javu-deja), či už neoliberalizmu, marxizmu, vojenského komunizmu, teroru a represií (vrátane akože „protižidovských“18 v roku 1937 - pozri publikáciu „Red Star“ zo 17.04.1991: „Ako súdili Tuchačevského“), či tzv „reforiem“. Ako na povel, stala sa napr. v býv. ZSSR po roku 1917 väčšina židov komunistami a vlastencami(patriotmi). Po roku 1987 sa znovu, ako na povel, väčšina židov stala nekompromisnými zástancami najradikálnejších rannokapitalistických reforiem a integrácie býv. Východného bloku do „celoeurópskeho“ (common jewRope19) domu (*vo forme ďalších kolónii), teda sa stali najzarytejšími antivlastencami20.

Prečo je tomu ale tak?

Oni(židia, ako nástroj) totiž v podstate ani sami úplne presne nevedia.

Z podobného dôvodu sa do čela hnutia anti-“semitizmu“ v Nemecku postavili ľudia, ktorých značná časť predkov boli židmi21..

 

Židovstvo je nástrojom vyššej úrovne „slobodo“murárstva - nadžidovského znacharstva, disponujúceho vyššie uvedenými a niektorými ďalším sociálnymi technológiami. Táto skupina osôb (nadnárodnej mafie) spomínaný nástroj(židov) nevyhnutne potrebuje (okrem iného) aj ako dobre regulovateľný22 generátor spoločenských aktivít, ktorý v podstate banálnou metódou autosynchrónne vťahuje celú davo-„elitárnu“ spoločnosť23 do ľubovoľného zvoleného procesu(deja). Celá táto „akožečarovná, kúzelnícka“ lumpárna, funguje na tom princípe, že tu je

 1. nepremýšťajúci dav(stádo) a

 2. nemenej premýšľajúca „intelektuálna elita“ ľudstva – židovstvo (hliadkujúci psy).

Celé toto inferno (nočná mora) vyzerá podľa uhlu pohľadu24 buď ako

 1. jasný siono-internacizmus alebo ako

 2. jasný anti-„semitizmus“.

Avšak riadenie tohto deja nezávisí ani od jedného z oboch davov, ale od žrecov (starých a?sociálnych inžinierov).

 

Ďalej k technológii „svetlušiek“  (k riadeniu davu pomocou autosynchronizácie)

Počas ovácií na masových podujatiach, sa však niektoré osoby z prítomných na celej tejto „show“25 nezúčastňujú. T.j., proste sa nenechajú vtiahnuť do procesu autosynchronizácie činností, ktorý prebieha mimo kontroly PRÁZDNEHO, NEZÚČASTNENÉHO26 vedomia.

O tom, že je autosynchronizácia postavená na nečinnosti

1) intelektu(rozumu, vedomia) a 

2) vôle ľudí,

sa môže presvedčiť každý sám, keď zájde na ľubovoľné EMOCIONÁLNE STRHUJÚCE predstavenie. – Či už futbal, hokej, diskotéku, rokový koncert, alebo program „Markízy“, prípadne vydanie „Denníka N“, v závislosti od toho, komu čo vyhovuje.

Teda: Keď človek prestane myslieť samostatne, splynie s davom27 a bude vtiahnutý do jeho aktivít28, ktoré sú riadené zvonku, z pódia, alebo ešte presnejšie – réžiou29 spoza kulís..

 

 

V zložitých sociálnych situáciách, ako sú štrajky, národnostné trenice, anti-„semitizmus“, revolúcie, občianske vojny apod.. ide teda z pohľadu manažmentu v princípe o stále ten istý úkaz AUTOSYNCHRONIZÁCIE SPRÁVANIA SA BEZMYŠLIENKOVITÉHO DAVU30.

Ochrana proti tomu je jediná - VEDOMÉ VYSTÚPENIE Z DAVU31:

 

Vrchol útech pozemských -

je smiať nad všetkými sa spoza buka!32

Avšak sám netlač sa do davu tých…

bo smiech cez slzy to bude - tvojho ducha…

 

(Верх земных утех —
Из-за угла смеяться надо всеми!
Но сам в толпу не суйся… или смех
Плохой уж выйдет…
)

 

Tak varuje na danú tému aj A.S. Puškin (v diele „Domček v Kolomne33“ – v „neobrezanej” verzii).

A.S. Puškin teda zrejme tiež pomerne jasne videl a dobre chápal stádovitosť davu, základ autosynchronizácie jeho konania, správania sa:

 

Paste sa, pokojné národy!

Vás nezbudí česti krik,

K čomu je stádam dar slobody?

Ich musia rezať, alebo vlny strih;

Dedičstvo ich z rodu na rody -

je jarmo so zvončekmi, a bič.

Tak videl ich, nadutých, plytkých,

hlupákov, vždy zlo-dejstvu blízkych...

Pred uplašeným stádom v šoku

úbohosť ich a vekov skúsenosť.. po boku..

Márnosť nad márnosť..

 

(Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их дóлжно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с гремушками, да бич.
Увидел их надменных, низких,
Глупцов, всегда злодейству близких…
Пред боязливой их толпой
Ничто и опыт вековой…
Напрасно… )

 

-pokračování-

 

 

1 Z pohľadu Západu: „nesprávneho“ typu marxizmu – t.j., nedostatočne totalitného, keďže boľševici v podstate marxistami neboli, ale iba používali marxistický pojmovo-terminologický aparát(spôsob vyjadrovania a popisu javov) a niektoré jeho funkčné prvky. Viď J.V. Stalin a jeho neskoršia publikácia na tému „Ekonomické problémy socializmu“ z r.1952, v ktorých marxizmus v podstate otvorene odsúdil, ba až kompletne „demontoval“. Okrem toho boli boľševici podľa viacerých neskorších štúdii veľmi pravdepodobne formovaní hlavne patriotickou časťou cárskeho generálneho štábu, vidiacou fatálne chyby a nekonštruktívnosť cárskeho režimu voči národom vtedajšieho Ruska a existenciálnu hrozbu, vyplývajúcu z obrovského dlhodobého tlaku Západu na ovládnutie surovinových, poľnohospodárskych a ľudských zdrojov tejto krajiny. (pozn. prekl.)

2 Viď mechanika interakcie modelu typu útočník - obeť, resp. nájomný vrah – obeť, vo viktimológii. (pozn. prekl.)

3 T.j., jednotlivé fázové posuvy sa rozptýlia na celé pásmo daného cyklu. Keď hodnoty odchýliek fázových posuvov nejakých jedincov štatisticky pravdepodobnostne predurčene dosiahnu v rámci rozptylu celého cyklu kritických hodnôt, t.j. príde k zdvojeniu a strojeniu intenzity generovaných impulzov, prichádza k efektu tzv. „pozitívneho atraktora“ a tým k podprahovému gradientu(tlaku, nutkaniu) na prispôsobenie sa ostatných členov skupiny. Uvedený jav ako celok má taktiež svoje dlhodobé frekvenčné charakteristiky, t.j. je prognostikovateľný(predvídateľný), hoci sa bežnému pozorovateľovi môže zdať ako chaotický. (1. Časť: Viď základy frekvenčnej analýzy – Fyzika pre II. ročník gymnázií a stredných škôl; 2. Časť – Aplikovaná fyzika a Vyššia štatistika objektívnych socio-naturálnych javov - Slovenská technická univerzita Bratislava). – pozn. prekl.

4 V podstate akákoľvek populácia živočíchov a rastlín sa dostáva do synchronizovaného stavu rôznych cyklov (reprodukčných, kŕmnych, pohybových, lovných, atď..) či už

 1. prirodzeným posuvom fáz niektorých zo spúšťacích cyklov na báze štatistických pravdepodobnostných predurčeností pseudostochastických(pseudonáhodných) procesov, alebo

 2. cielených tlakov na posuv daných fáz niektorými jedincami smerom do konkrétnych želaných bodov kruhu daného cyklu u seba a svojho okolia, resp. u cieľových jedincov. Tím daný jedinec a/alebo skupina vytvorí tzv. autosynchronizačnú podsádku a na úrovni podvedomia začne riadiť celý kŕdeľ, roj, či stádo, tlupu.

Viď Základy sociologickej mechaniky účelovej prípravy a riadenia demonštrácii, zasadaní, konferencii, atď. apod.. profesionálnou réžiou príslušných špeciálne vyškolených a zakontrahovaných tímov inžinierov a ich pomocného personálu. (pozn. prekl.)

5 Kosenie, pochodovania, ťahanie (hej-rup.. rozprávka „Ťahal dedko repku“), násobenie, skladanie sily do jedného veľkého vektora impulzu, až po rezonančné lámanie celých hrubých stromov jednou holou rukou atď. apod. (pozn. prekl.)

6 Spoločenské deje (pozn. prekl.)

7 T.j., buď nejaké „písmo sväté“, alebo idol=vodca=líder=fírer. Pričom tradície sú síce skúsenosti predkov, ktoré zohľadniť rozumným býva, no zároveň treba pozornosť zachovať a v prípade ich prežitkov, neadekvátnosti meniacej sa situácii, tieto zvyky korigovať. T.j., samým adekvátne realite aplikovať a dietkam svojim v upravenej, aktualizovanej forme pre-dávať. Inak sa skúsenosti ne“updateované“(neaktualizované) na „hriech dedičný zmenia“ (= chyby v stereotypoch myslenia predkov, vedúce k stále rovnakým tragédiam-dôsledkom). Podobne hlúpe, ako slepé-nekritické, prehnane konzervatívne lpenie na tradícii, je extrémny liberalizmus = negácia akejkoľvek funkčnosti tradície, ako takej, z čoho vychádza katastrofa pri riadení typu „pokus-omyl“, so strašnými dôsledkami pre populáciu. Tak treba aj v „Písmach“ (Biblia, Korán, Marxizmus, Budhistické spisy, Védy apod..), dôsledne rozlišovať, čo by mohlo byť celkovo prospešné, od Boha a čo asi skôr nie. Nikdy ich nebrať ako jeden nedeliteľný celok, ale pekne očistiť, odmínovať, zdravým sedliackym rozumom celostne a zároveň na konkrétne situácie interpretovať, aplikovať („Zopakovaná pravda v inej situácii lžou sa stáva“). Nenechať sa nejakými „kánonickými“ interprétmi manipulovať, protodialekticky ich gramotne a konštruktívne „konfrontovať“.

Čas vodcov totiž v dobe Zmenenej logiky sociálneho správania nevyhnutne skončil. Ak sa dnes vodca nezmení na vOtca, rýchlo končí a svojich slepo veriacich spolu so sebou zničí. Viera, dôvera Otcovi.

 1. InDiviDualizmus, božský tandem s Otcom,

vs.

 1. EGOcentrizmus, ako verzia stredovekého tmárskeho GEOcentrizmu.

Inžinieri asociálni v podstate nič nezmenili, len poradie, chronológiu dvoch písmenok prehodili, vymenili, et voilà, transformácia starej otrokárskej ideológie do nového šatu, jej upgrade s dobou. Malý trik, čo by podľa nich mal blbým ovciam aspoň na 100 rokov stačiť.. avšak tu prepočítali, zákon času dostatočne nezarátali. (pozn. prekl.)

8 Pozri systém tzv. „fraktálov“ v biofizike, ale aj v bežnej fyzike, či biológii v cvičeniach pre Stredné školy. (pozn. prekl.)

9 Parciálnom, partikulárnom, čiastkovom – súčasť pravidiel obšírnejších dejov. (pozn. prekl.)

10 Do akej miery (hĺbky, podrobnosti) – pozn. prekl.

11 Zákonitosti, pravidlá a mechaniku, t.j. model = celkovú algoritmiku riadenia, konštanty, premenné, časové a ďalšie referenčné parametre. (pozn. prekl.)

12 /alebo iných podobných dejov u ďalšieho hmyzu, rojov vtákov, rýb.. stád zvierat, populácii rastlín i ľudí (pozn. prekl.)

13 Iní otroci boli totiž v Starom Egypte zo zákona prísne miešaní, t.j. nesmeli byť spolu otroci rovnakých kmeňov a národov, aby sa predchádzalo vzburám. I preto je dôvod držania životaschopných bojovných starých Hebrejov, v zajatí pokope (ako pedantne vybraného geneticko-kulturologického materiálu z cieľového územia) obzvlášť pozoruhodný.. 3-generačný sociologicko-hraničný cyklus preformátovávania a refixácie nových kmeňových stereotypov(zvykov) platí v podstate pre všetky populácie na celej planéte. Tak aj potreba ich dostatočne dlhého – niekoľkogeneračného štúdia, pred ich rekonfiguráciou, aby ju kolektívny hostiteľ neodmietol. (pozn. prekl.)

14 podľa toho, zámer ktorej ktorej kňažskej(hierofantskej) frakcie bol prvotný.. zjednodušene povedané: atonistov, alebo amonistov, či čiastočne podobne neskôr v Mexiku quetzalcoatlistov/huitzilopochtlistov – viď aj conquista/reconquista a jednotlivé etapy dejín s prejavmi rovnakých (resp. príbuzných) objektívnych socio-naturálnych dejov, atď. apod.. (pozn. prekl.)

15 Ak túto kritickú hranicu množstvo židov(„parazita“) prekročí, prichádza vždy v dejinách k prirodzenému automatickému procesu sociálnej hygieny aktiváciou pudu sebazáchovy daného národa-hostiteľa vo forme rôznych typov pogromov, alebo daný národ hynie a parazit putuje ďalej. Tí jednotlivci zo židov, ktorí pogrom prežijú, následne znova komunitu autosynchronizačných parazitov vybudujú a ak boli dôslednejšie eliminovaní, sú externými štruktúrami postupne znova naimplantovaní z iných oblastí. T.j., panovník, čo kedysi vydal zákaz úžery pre všetkých a židov vyhnal, ich nakradnutý majetok skonfiškoval (arizoval), je vyhnaný a na jeho miesto je stereotypne automatizovanou nadnárodnou personálnou šruktúrou dosadený líder-vodca nový, „vhodnejší“, alebo proste uplatený, či vydieraný. Avšak po prebehnutí potrebnej sociálnej periódy „zabudnutia“ hostiteľa (po mentálnej karanténe), definovanej, vypočítanej podľa klimatických, populačno-denzitometrických, kulturologických a ďalších referenčných parametrov riadenia daného dlhodobého deja. (pozn. prekl.)

16 antický výraz pre

1) umelo namixovanú nie

2) kooperatívno-nacioretinentnú(spoluprácu i existenciu národov zachovávajúcu)

„multikulti“ spoločnosť.

 1. - je tzv. multikultinacizmus = je jednou z palety metód(nástrojov) „kultúrnej spolupráce“ postupne agresorom likvidovaný nejaký z jeho pohľadu „problémový“ objekt - národ/alebo skupina národov, či celá civilizácia. T.j., daný objekt, ktorý/á sa nechce poddať, nechce k dispozícii svoje zdroje dať, jemu/jej programátorom/adminom momentálne určenú rolu v globálnej potlitike hrať, je zlikvidovaný. Multikultinacizmus má rôzne, na prvý pohľad pekné masky a jedna z nich je multikulturalizmus. (pozn. prekl.)

17No nie LEN preto. Sú aj ďalšie dôvody, keďže sú v podstate najstaršími nositeľmi(fyzickými realizátormi, dozorcami, printermi) tejto otrokárskej koncepcie s jej jednorodými, ale rôznymi ideologicko-nábožensko-politickými formami. Preto sa vzhľadom na

A) svoju dlhodobú transgeneračnú výchovu ku sterotypom myslenia, potrebným pre fungovanie jednotlivých aspektov uvedeného totalitného režimu (kultúra, veda, ekonomika,..) a 

B) klanovo-mafióznu personálnu politiku ich automatického preferovania štruktúrami deep state(štátu v štáte),

dostávajú akoby prirodzene na vrcholové, resp. kľúčové posty v danej spoločnosti, národe, kultúre, či celej civilizácii, kam boli ako „agenti“ globalizačných inžinierov postupne po veky ako procesný „katalyzátor“ zavedení(aplikovaní). A to popri iných podobných paralelných štruktúrach ďalšieho doplnkového operačného zamerania, ako tzv. scientológovia, „slobodo“murári, rôzne okultno-mafiózne, ekonomické, pseudonáboženské a ďalšie organizácie v rámci celkovej pyramídovej štruktúry po stáročia budovanej globálnej zákulisnej réžie.

T.j., tzv. „židovský gén“, ako určujúci prvok ich akožespontánneho úspechu samozrejme neexistuje, lebo inak by boli mali nemeckí nacisti pravdu.. Stretávame sa tu iba s najstaršou a najprepracovanejšou mafióznou organizáciou. Nič viac, no ani nič menej. (pozn. prekl.)

18 Medzifrakčných, keď sa jedny klanové židovské zoskupenia vraždia a strkajú do basy a lágrov s inými podobnými židovskými zoskupeniami, v rámci kadejakých ideologických, „protikorupčných“ a iných čistiek, či najabsurdnejších mediálnych káuz a zámienok. T.j., vzájomne sa ako predátori ničiť začnú takmer vždy hneď (no neraz už pred..), ako zlikvidovali všetku ostatnú „nežidovskú“ konkurenciu na princípe svojich pseudorasistických doktrín, príkazov a zákonov akoževyvoleného národa –

 • pozri Tóra: „I národy, ktoré sa vám nepodvolia, musia byt zničené“ Dt. a Iz. 60:10-12.

 • Talmud: „Majetok gója (nežida, ktorý je nižšie dobytka) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten jeho pánom bude“ (traktát z časti Talmudu “Baba batra” 54, 16).

 • Talmud v časti „Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú: „I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

 • Atď. apod. (pozn. prekl.)

19 „CeloEVRopEJSKÉHO“ – t.j. vo východoslovienských jazykoch(ukrajinčina, ruština, bieloruština) píše sa a znie výraz „celoeurópsky“ takmer rovnako ako „celožidovský“ (pozn. prekl.)

20 Protinárodovcami, antipatriotmi – antipatros.

Avšak keď sa postupne začal znova patriotizmus, národovectvo dvíhať, tak i do čela týchto hnutí sa snažia zasa tradične dostať.. (pozn. prekl.)

21 Najväčším konkurentom židovského nacizmu bol v Nemecku a v podstate v celej vtedajšej Európe nacizmus nemecký, ktorý ale iba kopíroval rasistické princípy a doktríny nacizmu židovského, ako II. najstaršej inštitucionalizovanej formy v podstate oficiálneho - otvoreného fašizmu (popri fašizme indickom - kastovom). Porovnaj základné identické tézy diela: 1) A. Schekelgrubera Mein Kampf a 2) Tóry. (pozn. prekl.)

22 Dirigovateľný, cez nadnárodné a interné paralelné štruktúry riaditeľný (pozn. prekl.)

23 Vrátane médii, rôznych pseudonáboženstiev, ideológii, pseudofilozofii apod. (pozn. prekl.)

24 1) osobnej morálky 2) miery chápania a 3) schopnosti konania (pozn. prekl.)

25 Predchodkyni „shoa“.. (pozn. prekl.)

26 Neaktívneho, pasívneho, resp. deaktivovaného, či priamo zámerne blokovaného vedomia. Vedomia blokovaného nejakou rituálnou, chemickou, či inou procedúrou.

T.j., odborne povedané: informačný tok je externe/dištančne riadený tak, aby obišiel vedomie, vedomé vnímanie daného jedinca a/alebo kolektívu priamo do jeho podvedomia. Je niekoľko základných metód takéhoto postupu, ako sme si vysvetľovali okrem tejto, aj v ďalších predchádzajúcich kapitolách.

Vedomie slúži totiž pre v mozgu bežiaci operačný systém(kultúru myslenia) okrem iných funkcii, aj ako semipermeabilný(selektívne priepustný) firewall, rozlišujúci informačné objekty, ktoré prepustí do podvedomia a ktoré nie – zjednodušene povedané.

Viď základy sociologickej mechaniky a technickej(resp. „prie-myselnej“) psychológie. Preto sa toľko pozornosti v (a)sociálnom manažmente venuje stresovým, šokovým, a-logickým a iným metódam krátko- a dlhodobého blokovania vedomia.

S-vedomie(konkrétny hodnotový systém - manažment jedinca/kolektívu) napríklad zasa funguje v tomto kontexte čiastočne aj ako antivírus.. Pozri metodiky ich (vedomia a s-vedomia) (re)parametrizácie, riadenia a interakcie tak pri ich A) objektívnej optimalizácii, alebo B) zneužívaní. (pozn. prekl.)

27 Obeť manipulácie si dokonca môže myslieť aj to, že uvažuje sama, samostatne, lebo niektoré ilúzie sú špeciálne práve konkrétne s týmto brandingom (maskou) skonštruované. T.j. na cieľovú skupinu osôb zamerané, ktoré sa chcú vyzdvihnúť z davu, „byť niečo viac“, k „elite“ patriť, byť „exkluzívnym“ a podobne. Hrá, chytá na ego (v kresťanstve „pýcha“). Podobne, ako v komerčnom marketingu – riadení trhu. Viď Základy Marketingu (Fakulta Masmediálnej komunikácie – UCM Trnava) – pozn. prekl.

28 Ľudovo povedané: vtiahnutý do „víru“ akobyspontánnych udalostí, na ktorých sa v tej, či onej miere následne aktívne zúčastňuje. Či už ako obyčajná baterka (bunka emócii davu), konkrétny funkcionár, koordinátor za peniaze, z presvedčenia, fanatizmu, apod.. (pozn. prekl.)

29 Tandem PA -= Programátor & Admin (pozn. prekl.)

30 Tupého neuvažujúceho stáda (pozn. prekl.)

31 U-vedomenie si reálnej situácie a vystúpenie z ilúzie, zo stáda. (pozn. prekl.)

32 potajomky (pozn. prekl.)

33 Kolomna je mestečko pred Riazaňou, no zároveň, ide v hlbšom zmysle aj o domček kolom mňa, priestor okolo mňa, môj svet, interakcia s objektívnou realitou, ilúziou, apod.. (pozn. prekl.)