KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (46)

KSB (Koncepcia spoločnej bezpečnosti), svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY VO VÝCHODNOM BLOKU (46)

1.1.2020

předchozí část

 

Pritom „veda“ klame dokonca neraz aj tam, kde vôbec nie je ťažké ju pri tom prichytiť. Aby sme sa príliš nezamotali v detailoch, ukážeme si to na príklade 12-zväzkového diela „Svetové dejiny“, ktorú v čase «oteplenia»(politického „odmäku“) vydala koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov Akadémia Vied. Masívne sú v nej deformované informácie na 1. – t.j., svetonázorovej úrovni chápania globálnych dejov.

Robí sa to nasledovne:

 

«Vplyv otrokárov a kupcov z Mekky sa odráža aj na jazyku a ideách(myšlienkach) Koránu. Slová «vymerajúci», «pôžička», «dlh», «úžera» a im podobné sa neraz vyskytujú v Koráne. Otroctvo ako také, v ňom(Koráne) nachádza svoje oprávnenie, podporu». (Zväzok III, str. 108)1.

 

V uvedených citáciách ide o tzv. „klamanie pravdou“ a zároveň i o klasické klamanie lžou2.

Z prvých dvoch viet je možné sa nazdávať, že Prorok(Mohamed) požehnal špekulantstvu(včítane úžery), aby vyšiel v ústrety želaniam vtedajšej arabskej vrchnosti(jelít),..

V Koráne sa síce slová uvedené v spomenutom akademickom vydaní naozaj neraz vyskytujú, avšak v úplne inom kontexte:

T.j., výrokmi ako „Boh obchodovanie dovolil, no úrok zakázal»,

je v Koráne neraz poukazované okrem iného aj na povinnosť zohľadňovania miery i váhy pri obchodovaní.

Citát ohľadom odsúdenia otrokárstva, uvedený v historicko-filozofickej štúdii však bol3.

Ďalej.. Hlavnú redakciu tohto 12 zväzkového diela tvorilo 24 ľudí.

Z nich sú židmi nasledovné osoby: E.S. Varga, M.J. Gefter, A.A. Guber, N.I. Konrad(?), E.A. Kosminskij(?), A.F. Miller(?), I.I. Minc a V.V. Struve (priamo zo slobodomurárskeho prostredia4).

Tretí zväzok redigovali N.A. Sidorova, N.I. Konrad, I.I. Petruševskij(?) a L.I. Čerepin.

Pričom islamské regióny krajiny však neboli zastúpené nikým..

 

Akadémia vied znetvorila islam a zobrazila ho vo zvrátenom svetle z pochopiteľných príčin svojej židoexaltácie (*fanatického obdivu voči rasistickému židofašizmu).

Židia–internacisti sa takto klamstvom mstili, bo v Koráne sú popísaní nasledovne:

Tí, ktorým bolo dané niesť Tóru, no oni neniesli ju, oslovi podobní sú, ktorí knihy (*na chrbte) nosí.

Zrúdnou sú podobou ne-ľudí tí, ktorí znamenia Božie za lož majú!

Veru ľudí nepravoverných nevedie Boh!“.

Keď ale bola v tomto istom akademickom vydaní reč o Biblii, boli z rovnakých dôvodov fenomény úveru, otroctva, siono-internacizmu u židov a v rámci kresťanstve obídené „taktným“ mlčaním, aby dôverčivý čitateľ nadobudol podvedomú zaujatosť voči Koránu, a voči Biblii podvedome prejavil ak aj nie úplné nadšenie, tak aspoň neutrálny postoj5.

Treba si pritom uvedomiť, že napr. prvé sovietske vydanie Koránu v preklade I.J. Kračkovského uzrelo svetlo sveta iba v minimálnom náklade v roku 1963, a predrevolučné preklady G.S. Sablukova, či ešte staršie sa nevydávali vôbec6.

Týmto zámerným dlhodobým obmedzovaním prístupu populácie k aspoň ako-tak funkčným prekladom koránu7, bolo okrem iného spôsobené aj to, že čitatelia vyššie uvedeného akademického 12-zväzkového diela si nemali možnosť overiť, kde a v čom „synaGóga“ a ňou prikrmovaní(korumpovaní) hlupáci z inštitútov Akadémie Vied, zlomyseľne klamú..

 

Keď je klamané už na prvej (svetonázorovej) priorite, čo už potom možno očakávať ohľadom ostatných, nižších úrovní prostriedkov riadenia8? A podobných podvodov je v tomto 12-zväzkovom diele toľko, že sa javí byť zbierkou tendenčne zozbieraných, z kontextu povytŕhaných (*a „decentne“9 poupravovaných) faktov a útržkov inak v podstate objektívnych procesov(dejov). Rozhodne však nie je podrobným celkovo zodpovedným popisom globálneho historického procesu, akým by malo z odborného hľadiska a podľa svojho názvu byť (pozri hlavu VIII v prvej časti).

 

Rozsah všetkej literatúry, spomenutej vo vyššie uvedených zoznamoch, pozostáva z viac ako 30 000 strán. Pri rýchlosti čítania 60 strán za hodinu (Ako rýchlo čítate vy? Preskúšajte sa) je potrebných na jej prečítanie okolo 500 hodín. T.j., okolo 62,5 pracovných dní (62,5x8 = 500)10. A okrem toho je potrebné sa občas aj zamyslieť, premyslieť, čo si tiež svoj čas vyžaduje.

Z toho je možné urobiť uzáver, že v koncepcii vyslovené odporúčania o absolútnej priorite

  1. a) predovšetkým výchovy kultúry prijímania objektívnej informácie z Objektívnej reality, spolu s 

b) kultúrou jej ozmyslenia11(pochopenia) a

  1. odporučenia potreby osvojenia si a) rýchločítania a b) strojopisu

sú správne.

Bez týchto dvoch faktorov(schopností) je v princípe asi takmer nemožné hlbšie zhodnotenie, aplikovanie a rozvinutie tejto, alebo akejkoľvek inej koncepcie v DOSTATOČNE KRÁTKEJ DOBE.

 

Žiaľ, kultúra myslenia duchovenstva a dôsledkom toho aj svetskej inteligencie napr. Ruska sa v histórii rozvoja krajiny ukazovala byť SYSTEMATICKY nedostatočne vysoká na to, aby preventívne odvrátila katastrofy deštrukcie štátnosti a kultúry. Ich kritika oponentov mala väčšinou skôr charakter výbuchov emócií a manifestovania vlastnej akožedobromyseľnosti12, pričom neprichádzalo z ich strany k snahe o 

  1. preskúmanie a vysvetlenie koncepcii(niekým projektovaných sekvencii) nejakých procesov(dejov), a

  2. o ich pomenovanie s čo najpresnejším definovaním(určením) rámca platnosti zvolených pojmov.13

Obzvlášť sa to týka predrevolučnej inteligencie, ktorá sa ukázala byť neschopnou poraziť marxizmus, alebo poukázať aspoň na objektívnu nefunkčnosť jeho Politickej ekonómie.

T.j., keď sa už ukázala byť neschopnou demaskovať jeho(marxizmu) v skutočnosti antinárodne, protiľudsky nastavenú sociológiu, *skrývajúcu sa za akožerovnosť, no pritom reálne vytvárajúcu ideologickú “elitu”14 a ňou riadené, pasené(strihané a rezané) stádo.

 

DEJINY15 SÚ SPRAVODLIVÉ (aspoň na úrovni sociálnych javov) - to je upozornenie pre všetkých adeistov16 - tak materialistických, ako aj idealistických.

T.j., ak by filozofia N.A. Berďajeva, autorov „Prahov“(Medzníkov)17 a «ruských exulantov» za niečo stála, tak by sa dostali k moci „filozofovia“ a „inteligenti“ uvedení v tomto diele a nie marxisti.

Podstatou knihy „Zmysel dejín“ od spomínaného N.A. Berďajeva je odstránenie(obrezanie) z globálneho historického procesu všetkého toho, čo sa uspokojivo nezhoduje s biblickou koncepciou samoriadenia. (* Ide v tomto zmysle o cenzúru.)

Diela ako „Pramene a zmysel ruského komunizmu“, či „Karol Marx ako religiózny typ“ sú skôr emocionálne kecy igelitenta, ktorý sa nevie vymaniť spod balvanov biblického kaleidoskopu. Proste u týchto diel rozhodne nejde o analýzu marxizmu AKO CELKU, teda PROCESU projektovaného z pozície vyšších svetonázorových pozícií18, ale o systematické zámerné odvádzanie pozornosti čitateľa na marginálne faktory(deje) - t.j. preč od odhaľovania podstaty metodiky marxistickej manipulácie ako takej.

 

To, že boli v posledných rokoch sprístupnené predrevolučné a emigrantské práce, týkajúce sa sociológie, je dobre, je však pomerne naivné a hlúpe hľadať v nich objasnenia udalostí zo začiatku minulého storočia a recepty na riešenie problémov súčasnosti. Ak by ich autori správne chápali čo sa vtedy dialo vo svete, boli by schopní ideologicky poraziť marxizmus vo všetkých jeho prejavoch, poukážuc na neudržateľnosť(nefunkčnosť) jeho „vedeckých“ základov. V rokoch 1917 – 1922 zožala napr. ruská inteligencia plody vlastnej intelektuálnej závislosti(príživníctva) a nedostatočnej kvality kultúry myslenia. Ideové základy jej zničenia boli taktiež súčasťou marxizmu. Ona to však nechápala a dokonca väčšinou ani nevnímala. V (Marxovom) „Anti-Düringovi“ sú nasledujúce slová, ktorými sa začína filozofia dejín triednych(kastových) spoločenstiev19:

 

«Rozdelenie spoločnosti na triedya) vykorisťujúca a b) vykorisťovaná,

či a) vládnúca a b) utláčaná, bolo nevyhnutným dôsledkom vtedajšieho minimálneho rozvoja výroby20.

Pokiaľ celková práca daného spoločenstva

  1. produkuje objemy, ktoré len o málo prevyšujú najnevyhnutnejšie prostriedky na prežitie všetkých jeho členov, a pokiaľ,

  2. následne z tohto dôvodu veľká väčšina populácie musí venovať práci všetok (alebo takmer všetok) svoj čas, dovtedy sa takáto spoločnosť nevyhnutne rozdeľuje na triedy.

Paralelne s touto veľkou väčšinou spoločnosti, ktorá sa zaoberá iba vynútenou prácou, je formovaná aj trieda oslobodená od bezprostrednej výroby a kumulujúca vedomosti o takých celospoločenských potrebách(dejoch), ako je koordinácia(riadenie) a celkové riadenie práce, štátnické (*medzinárodné21) záležitosti, súdnictvo, veda, umenie atď.

Z toho vyplýva, že základ rozdelenia spoločnosti na triedy definuje zákon rozdelenia(*špecializácie) práce. To však vôbec nevylučovalo použitie násilia, bezohľadnosti, špekulácie a podvodu pri vytváraní tried. Tento jav taktiež neprekážal vládnucej triede(klanu, kaste), uzurpujúcej si moc, upevňovať svoje postavenie na úkor skupín(tried) ľudí pracujúcich a samotné riadenie spoločnosti zvrátiť na nástroj vykorisťovania más (*spoluobčanov).» (Časť III, hl.II).

 

Na tomto mieste F. Engels vedome alebo podvedome(z nedbalosti??)22 použil pomerne nejasné rozlíšenie pojmov, dôsledkom čoho nie je v marxizme dostatočne rozlíšená

1 A) práca riadiaca(vedúca), od

B) práce „duševnej“ takej, ktorá nie je spojená s riadením ĽUDÍ 23;

2) a fyzickú prácu stotožnil výlučne s prácou vo výrobe;

3) ľudia dôsledkom takejto interpretácie F. Engelsa chápali pojem „vykorisťovanie“ ako pojem počiatočný(primárny), hoci aj on sám priznáva, že je spojený s riadením(vedením) spoločnosti;

4) pojem

a) celospoločenského rozdelenia práce (*špecializácie) je v diele F. Engelsa podsúvaný namiesto pojmu

b) proces celospoločenského spájania práce a tiež je skúmaný skôr zvonku – takým spôsobom zostáva nejasné(zámerne? zahmlené), prečo jeho objavenie sa akožezákonite vedie k triednemu rozdeleniu(kast(*r)ácii) spoločnosti so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Je to nevyhnutný dôsledok mentálne ohraničeného, tzv. po-stupného(stavového) skúmania jednotlivých(akožeojedinelých) po sebe nasledujúcich spoločensko-ekonomických STAVOV v ich STATICKEJ(nedynamickej24) pozícii.

Pri PROCESNOM pozorovaní25 prechodu(transformácie) stavov od jedného k nasledujúcemu, v rámci zvolenej časovej osy, t.j. napr. počínajúc prvotnopospolnou spoločnosťou až k davo-„elitárnym“ systémom, by autor určite musel prísť nevyhnutne k oveľa presnejšiemu rozlíšeniu pojmových rámcov(pomenovaní26) kvalitatívne rôznorodých javov a celková jeho logika by spočívala na presnom systéme vzájomných vzťahov medzi týmito pojmami27. *T.j., ako základ ďalšej optimalizácie(vylepšovania) celkového samoriadenia spoločnosti, v záujme všetkých.

 

...pokračování

 

1Budeme citovať aj rozšírenejšie vydanie. «Veľká Sovietska Encyklopédia», vydanie 3., zv. 13, str. 142 hovorí v rovnakom duchu:

«Korán posvätil(odobril) sociálnu nerovnosť, existenciu súkromného vlastníctva a iné atribúty kastovej vykorisťovateľskej spoločnosti, ktoré boli vytvárané vo vtedajšom arabskom svete».

O Biblii hovorí ale „Veľká Sovietska Encyklopédia“(zv.3, str.313) v úplne inom duchu:

«Biblia, ako kresťanskou cirkvou za svätú («bohom vnuknutú») uznaná kniha, v priebehu celého stredoveku v Európe predurčovala spôsob vyjadrovania myšlienok populáciou. Biblickú kozmogóniu(*pohľad na vznik sveta), pohľad na spoločnosť a etiku, považovala cirkev ako nespochybniteľnú normu a využívala ju v záujme vykorisťovateľských tried(*kást)). Biblia bola dlhodobo využívaná na legalizáciu(*odobrenie, ospravedlnenie) privilégií feudálov, inkvizície, otroctva a ponižujúceho postavenia žien. Kacírske učenia (včítane pavlikiánstva a bohomilstva, popierajúce božie vnuknutie Starého Zákona) nespochybňovali ani tak učenie Biblie ako také, ako jej skôr pripisovali iný význam(*interpretáciu), nachádzajúc v nej občas aj podklad na idey rovnosti «Keď Adam oral a Eva priadla, kto bol pánom v dome?». Myšlienky Veľkej sedliackej vojny – povstania v Nemecku (1524 – 1526), ako aj programy Anglickej buržoáznej revolúcie» taktiež boli ich účastníkmi obhajované odkazmi na citácie konkrétnych pasáží biblie, atď. apod..

T.j., redakcia Veľkej Sovietskej Encyklopédie tvrdí a podsúva, že Korán priamo podporuje nespravodlivosť v spoločnosti; že Cirkev prispôsobila Bibliu na ospravedlnenie vykorisťovania a bojovníci s nespravodlnosťou náchádzali zdôvodnenie svojej oprávnenosti v Biblii. Hoci historicky je to všetko reálne skôr naopak: Korán priamo a jednoznačne vyzýva k spravodlivosť a odmieta útlak, a nadvládu jedných nad druhými na jeho základe sa možno pokúšať ospravedlňovať iba jeho zámerne zvráteným výkladom(*interpretáciou).; Veď Biblia priamo prikazuje A) útlak i B) pokoru voči tomuto útlaku (*t.j., kast(r)áciu daného spoločenstva), hoci v nej možno nájsť naopak aj miesta, na ktorých sa dá boj s útlakom postaviť.

2 Lož priama a ešte horšia lož – nepriama. T.j., lož manipuláciou, zamlčaním, zmenou, alebo prevrátením kontextu. (pozn. prekl.)

3 T.j., nebol vynechaný veľmi pravdepodobne práve preto, aby manipulácia (preprogramovanie) nebola príliš nápadná.. (pozn. prekl.)

4 V hierarchii tzv. slobodomurárov môže byť členom vyššieho zasvätenia iba žid (t.j., príslušník ideológie najstaršej pseudonáboženskej blízkovýchodnej mafie) Tzv. židovstvo je podstatou takmer priamym opakom myšlienok pôvodného judaizmus a jeho predchodcov - objektívnej monoteistickej tendencie, ako atonizmu, či ešte predtým raizmu, hélizmu apod.., ktorá mala v rôznych krajinách a kultúrach rôzne formy(prejavy). (pozn. prekl.)

5 Ako súčasť postupnej prípravy informačného poľa na budúce operácie preprogramovávania, preformátovávania stereotypov myslenia kolektívneho podvedomia príslušných cieľových skupín(či danej kultúry celkovo), plánované o niekoľko desiatok rokov neskôr z dôvodu tlaku „Zákona času“(jeho technologicky podmieneného zrýchľovania, t.j., meniacej sa Logiky sociálneho správania).. (pozn. prekl.)

6 T.j., ak by bol Korán(jeho pozitíva, negatíva a hlavne extrémistické dezinterpretácie) v spoločnosti dobre známy, tak by ani nepokoje, vojny v ´90 rokov 20.stor. v Čečensku a iných moslimských krajinách a oblastiach býv. Východného bloku prakticky nebolo možné pomocou džihádistov rozpútať.. hocikoľko by tam USA, Izrael a ich spojenci (SA, Katar a spol.) boli zbraní, peňazí a džihádistov naexportovali. Áno, žiaľ ako aj prezident Trump oficiálne v r. 2016 priznal, ISIS a mudžahedínov vytvorili Hitlary Klintonová, držiteľ tzv. Nobelovej ceny za mier B. Husain Obama a ich predchodcovia, ako iregulárnu armádu USA. Tak ako je tzv. medzinárodný terorizmus vždy iba nejakou ďalšou operáciou príslušných spravodajských služieb, v drvivej väčšine tradične žiaľ západných. V prvom rade CIA, MI6, Izraela(jeho Mossadu), i nadnárodných korporátno-súkromných(infiltrovaných do spomínaných rôznych štátnych).. (pozn. prekl.)

7 Podobne, ako je dnes zámerný problém prístupu napr. aj k Šekelgruberovmu Mein Kampfu. T.j., reálny účel tohto typu tichej celoplošnej cenzúry(okrem rôznych bežiacich programov foriem autocenzúry) spočíva aj dnes v tom, že bez poznania, bez schopnosti ROZLÍŠENIA pozitív a negatív (potenciálnych rizík) takéhoto diela, je systematicky vytváraný priestor na vznik takých budúcich extrémistických koncepcií a ich ideológií(podľa potreby zachovania a rozvíjania konfliktného potenciálu z pohľadu réžie), v porovnaní s ktorými sa bude možno napr. spomínaný Mein Kampf javiť iba ako zbierka nevinných politických anekdot..(pozn. prekl.)

8 6 kategórii(zovšeobecnených, unifikovaných, univerzálnych, združených, elementárnych, základných) prostriedkov riadenia. (pozn. prekl.)

9 Na podvedomú a vedomú zákazku. (pozn. prekl.)

10 cca. 4 pracovné mesiace po 8h denne, víkendy voľné (pozn. prekl.)

11 Objektívne čo najlepšieho kontextu jej pochopenia. T.j., v rámci horizontálno-vertikálneho previazania mozaiky dejov (zákonov) a tendencii ich smerovania – v kontexte dostatočne presných odhadov pravdepodobných cieľov VM(Vis Maior). Miera presnosti týchto odhadov totiž proporcionálne definuje mieru bezpečnosti rozvoja danej kultúry – jej budúCnosť, či naopak - zánik. Hlavne ich zakomponovanie do vlastného(osobného) cieľového vektora, spolu s jeho realizáciou. Metodiky odhadu celkového cieľového vektora (i konkrétneho – čiastkového, pre akúkoľvek situáciu) VM, sme opakovane rozoberali v predchádzajúcich kapitolách. (pozn. prekl.)

12 Známe okrídlené: „Znažili sme sa ako sme najlepšie vedeli, no dopadlo to ako vždy..“ (pozn. prekl.)

13 Moderne povedané: zadefinovanie zvolených dejov, ich vzájomných vzťahov a tak príprava na ich preprogramovanie podľa zvolenej zadeklarovanej koncepcie (t.j., prekódovanie a tak cielená zmena, optimalizácia budúcnosti). A ak k tomu aj dochádzalo, tak iba utajene a s egocentrickým cieľom úzkeho osobného, klanového, alebo kastového prospechu, spravidla na úkor „zvyšku“ (= väčšiny populácie). Viď vývoj princípov fasci (fašizmu) v priebehu dejín od staroveku. Fasca = symbol - zväzok prútov so sekerou, ako silovým presadením vôle príslušnej mafióznej skupiny, držiacej spolu – t.j. parazita, voči okolitej populácii ako hostiteľovi. Pričom silou fyzickou operujú až v poslednej inštancii, ak zlyhajú všetky iné prostriedky vedenia vojny (Pozri 6. kategórii univerzálnych prostriedkov riadenia): 1.metodologické, 2.chronologické, 3.ideologicko-faktologické, 4.ekonomické, 5.genocídne(biologicko-chemicko-radiačné), až po 6.bežné vojenské. (pozn. prekl.)

14 Spravidla židovskú (okrem v podstate všetkých hlavných veliteľov a dozorcov gulagov, bolo židmi aj viac ako 90% prominentných marxistov: „Interné heslo: Komunizmus? – áno, ale pre nás, nie pre náš(nežidovský) dobytok(gojim) tam dole“, či „Áno, všetko je spoločné, ale čo je tvoje, je aj moje a čo je moje, do toho ťa nič“). T.j., marxizmus bol koncipovaný ako alternatívna totalitná akožerovnostárska forma otrokárstva, oproti otrokárstvu otvorene kastovému(triednemu) finacistickému(kapitalistickému) a pseudonáboženskému. Trochu na štýl predkolumbovských latinskoamerických ríš. (pozn. prekl.)

15 Deje..inde nazývané aj „história“. No tu sa snažíme danému výrazu skôr vyhýbať, keďže v slovienskych jazykoch máme na daný jav objektívne celkovo asi lepší výraz. Navyše výraz história, ako sme tiež v predchádzajúcich kapitolách neraz uviedli, evokuje u znalejšieho tvorivého človeka viac obraz dejín deformovaných, iluzórnych, manipulatívne účelovo skonštruovaných so zámerom na upevnenie a optimalizáciu otrokárstva. T.j. podľa zvrátených verzii tóry – h - is – toria. (pozn. prekl.)

16 A. Výraz „adeizmus“ je tu použitý ako snaha o presnejšie vyjadrenie tzv. „ateizmu“, keďže ten môže pre hlbšie chápajúcich vyjadrovať 1. monoteistické náboženstvo v doteraz známych dejinách atonizmus..alebo teda at-teizmus. Od slova AT, ako zvukový kód pre maximálny možný objem a iskru počiatku – tvorenia, sTrojenia; AtOn.. (Starí Egypťania postupne prešli na primárne zvukové kódovanie obrazov, ktoré má isté výhody, hoci ho neskôr znova začali v rámci multiúrovňovej interpretačnej hierarchie kombinovať s vizuálno-symbolovým – viď predchádzajúce kapitoly). Ide o časť mozaiky pomerne funkčných etymologických intepretácii.. (pozn. prekl.)

B. Idealistický adeizmus je viera v niekým riadený iluzórny(falošný) obraz Boha s vlastnosťami, aké reálne nemá. Tým, že dotyčný formuje predstavy svojej obete, riadi do veľkej miery jej správanie a tým jej budúcnosť podľa potrieb meniacej sa objektívnej situácie. (pozn. prekl.)

17O to viac je otázne, či stálo za to písať „Prahy“, resp. „Medzníky“ po revolúcii roku 1905, aby niektorí z autorov „Prahov“ napísali takmer hneď nato „Zmeny prahov“? * Ide o zbierku kľúčových myšlienok filozofov a analýzu myslenia tzv. inteligencie a jej role v dejinách.

18 T.j., tieto diela nielen že neodkrývajú, ale znova, skôr zahmlievajú podstatu, pozitíva i negatíva(vražedné míny) marxizmu. Robia tak poukazovaním(talmud-„nafukovaním“) na nepodstatné veci a tak skrývajú javy-deje podstatné, aby ich pomocou blbostí zatienili. Ide teda nielen o snahu o skrytie

1. hrubej svetonázorovej manipulácie, ale aj o manipuláciu(útok) na úrovni

2. chápania jednotlivých úrovní(levelov) vnímania a ich prepojení – útok na chronológiu (tá je tak A) časová, ako aj B) kontextová).

Okrem toho obsahuje aj útok

3. ideologický - pretavenie otrokárskej koncepcie do pseudorovnostárskej marxistickej ideológie, ako takej, i útok

4. ekonomický - a) nefunkčnosť terminológie marxistickej ekonomiky z pohľadu účtovníctva a b) snaha o skrytie kľúčového fenoménu úroku, ako takého, včítane fenoménu fiat-money, atď.. (pozn. prekl.)

19 SpoloČnosť je v hlbšom etymologickom zmysle vyššia úroveň spoločenstva, keď si ono uvedomí spoločné hodnoty a ich vedome rozvíja ako celok, nielen slepo preberá od inžinierov, kňazov, resp. jelít.. Viď predchádzajúce kapitoly a „Evolúcia od klanov a kmeňov, k národom a ľudstvu.. “. Ostatne čiastočne podobne, ako „Cez písmo - od šamanov ku kňazom..“ (Princípy riadenia vývoja jazyka, ako atribútu kolektívneho podvedomia.). (pozn. prekl.)

20 Má to aj psychologickú verziu vysvetlenia hybných síl v pozadí uvedeného socio(ne)logického fenoménu: V spoločnosti tých, ktorým Zhora dané bola stať sa ľuďmi, prevládajú „démonické“, zombi a zverské konštrukcie stroja ich psychiky.

* T.j., zombíkom a zvieratkám, vyzerajúcim ako ľudia, vládnu „démoni“ v ľudskej koži (sociopati koncentrovaní automatizovanými mechanizmami personálnej-HR-politiky do pozícií CEO, mannažerov a občas i politikov). Na spodku spoločnosti sú poniže zvierat narkomani (u nás hlavne alkoholici). I preto je miera paralýzy – riadenie saturácie spoločnosti narkotikami tak dôležitou otázkou európskej i globálnej zákulisnej politiky. Inak by mohla vzrásť pravdepodobnosť, že sa zotročené národy začnú pyramídovej kryptokoloniálnej totalite brániť, do neakceptovateľného pásma pravdepodobnosti. (Vyššia štatistika – Metódy nepriameho bezštruktúrneho a dištančného riadenia – formovanie predpokladov úspešného operačného prostredia pri preventívnom vytváraní kolektívneho podvedomia mechanizmami korporátnej kultúry) (pozn. prekl.)

21 V konečnom dôsledku globálne. (pozn. prekl.)

22 Pozri predchádzajúce kapitoly na tému: Na ktorých konkrétnych bodoch(manipuláciach a zamlčaniach) je založený podvod F. Engelsa a K. Marxa? (pozn. prekl.)

23 Každá práca (= tvorenie) je totiž v 1.rade riadenie. T.j., riadenie (sTrojenie – viď úvodné lekcie KSB/DVTR) svojich myšlienok, rúk, nôh, očí, vnímania, atď.

Ak chcem riadiť aj iných ľudí okrem seba, ide o 2. úroveň riadenia.

Práca sa teda rozlišuje na 2 typy, 2 úrovne riadenia. 1. Seba a 2. druhých. Rozlíšenie nástrojov, prostriedkov, „protéz“ a podobne, je v tomto zmysle sekundárne a nepodstatné.

T.j., ak riadim ľudí, pracujem iba s najhodnotnejším, najdrahším materiálom, nástrojom, aký existuje. Preto za normálnych okolností vyžaduje špeciálne opatrenia - vzdelanie(v 21.stor. štandardne, z dôvodu zrýchlenia sociálneho času a tak reakcieschopnosti, celoplošne nutné), na ktoré si až donedávna jelitá uzurpovali výlučný monopol a všemožne ho maskovali a popierali. Viď vyššie uvedený text. (pozn. prekl.)

24 Skúmanie dynamických dejov napr. vyžaduje (ako sme sa v predchádzajúcich kapitolách bavili) 2.deriváciu podľa času, tým identifikujem pri nasadení uvedeného matematického aparátu, tendencie vývoja a môžem rozlíšiť aj kľúčové faktory vplyvu na daný proces(po slovensky „dej“), príslušné silové vektory (podľa pravdepodobnostno-štatistických váh jednotlivých položiek), ich gradienty, atď. a pod. Tak vizualizujem simuláciu za účelom riadenia zvoleného záujmového infopoľa. Viď napr. spomínané modelovacie softvérové prostredia MATLAB®, SIMULINK®, pri záťažových testoch infopolí v aplikáciách na komplexnejšie sociálne konštrukcie aj Pro/ENGINEER®, CATIA®, atď. T.j., v prípade študentov špecializácii Aplikovanej(praktickej) matematiky a riadenia, sociálneho inžinierstva apod. na Technických univerzitách, Prírodovedeckých fakultách, či zainteresovaných laikov a študentov stredných škôl. V zásade by však na mnohé základné operácie a primárne ovládanie daného prostredia mala stačiť aj úroveň matematiky z II. stupňa ZŠ. (pozn. prekl.)

25 Hľadaní(identifikovaní) a vyhodnocovaní jednotlivých parametrov daného DEJA. Zároveň tvoria jednotlivé deje(=procesy) v ich vzájomnej previazanosti spolu s podriadenými a nadradenými (vertikálno-horizontálnymi) dejmi vždy jeden celok, kde má každý z nich svoju viac- či menej podstatnú rolu. Ako legokocky. Deje sú skladané pravidlami superpozície. Tak môžeme chodiť do minulosti(rekonštruovať) a budúcnosti(tendencie, smerovania), pohybovať sa v čase(Timeline cursor) daného procesu, riadiť ho, vediac odhadnúť, ako sa zmenou tohto „PROXY“procesu zmenia napr. parametre zvoleného (cieľového) dištančne riadeného procesu. Viď Základy frekvenčnej analýzy – Fyzika pre II. ročník stredných škôl - parametre f, T, amplitúda, fázový posuv. Pozri podrobnejšie prípadne aj „Dynamika a stabilita, predvídateľnosť riadenia“ – operácie strategického manažmentu, atď. apod. (pozn. prekl.)

26 Terminológii, ako predpokladu „nakódovania“(dostatočne presnému popisu jednotlivých veličín a ich hodnôt aktuálnych a následne želaných (Istwert - Sollwert)), t.j. ovládnutia procesu pred jeho preprogramovaním – prevzatím kontroly nad ním. (pozn. prekl.)

27 V tomto zmysle sú podobné ideologické (Marx, Engels, Lenin), náboženské texty a dnes „mediálne operácie“ v 1.rade programy „samo“riadenia zvolených osôb, cieľových skupín, alebo spoločnosti ako celku. A vo vyššom.. hlbšom zmysle, je akékoľvek slovo, text, či dokonca pred-stava, programom (projekciou) na zmenu aktuálneho stavu na želaný. Pritom, ak sa zamyslím (zanalyzujem), ako k aktuálnemu stavu došlo, môžem postupne identifikovať faktory, ktoré k nemu viedli a zmenou ktorých môžem korigovať tendenciu vývoja tohto procesu. Dnes zmeniť budúCnosť, „osud“, stať sa tvorcom, sTrojcom, Čelovekom, ak zodpovedne zohľadním aj pravdepodobné ciele Vis Maior a zohľadním ich v realizácii (nielen, že budem pasívny a nepôjdem vyslovene proti). (pozn. prekl.)