Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (9)

Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (9)

5.11.2015

předchozí část

 

To znamená, že všetci nositelia týchto neľudských sTrojov psychiky sú postavení pred výber: Buď zmenia svoj sTroj psychiky, preozmysliac (redefinijúc) existenciu svoju a zámery do budúCnosti, alebo zahynú preto, že ich starý sTroj psychiky obeťami objektov technosféry alebo stresov a taktiež nimi podmienených neMocí urobí.

 

To kvalitatívne odlišuje podmienky života v dnešnej civilizácii od podmienok života v predchádzajúcej globálnej civilizácie, v ktorej čo do množstva i moci prevládal démonický typ osobnosti. V nej «rasa vládcov», osvojac si nejakú „mágiu“ (technológie myslenia), svojvoľne riadila prostredníctvom extrasenzoriky psychickú činnosť «hovoriacich nástrojov». Tí, neovládajúc parapsychologické schopnosti, nemali možnosť vykonať akékoľvek odvetné pôsobenie na «rasu vládcov». A to bez ohľadu na nepríjemnosti, ktorými táto zaťažovala život prostého národa s nerozvinutými extrasenzorickými schopnosťami, neovládajúceho kultúru tejto „mágie“ a okrem toho, možno aj zlomyseľne geneticky skaličeného.

 

Dnes sú ašpiranti na «rasu vládcov» (rovnako ako ostatní obyvatelia Zeme) rukojemníkmi technosféry, vytváranej a riadenej v mnohom tými, ktorí sú nezodpovední a bezohľadní v dôsledku zvieracieho sTroja psychiky alebo sTroja psychiky zombie. Ako rukojemníci technosféry v dnešnej globálnej civilizácii sú si všetci rovní. Tak tí, ktorí si o sebe myslia, že sú pánmi, ako aj tí, koho sa „páni“ zotročiť snažia.

 

V takých podmienkach je pre ašpirantov na «nadčloveka» jedinou možnosťou vyhnúť sa smrti v ďalšom «Černobyle» jedine to, že sa postarajú, aby sa „nadľuďmi“ (a v podstate normálnymi, skutočnými ľuďmi) stali všetci bez výnimky1.

 

V opačnom prípade môžu „nedoľudkovia“ i „nadľudia“ zahynúť. Ak aj nie v dôsledku samovražedného úmyslu nejakého „stresom“ zaťaženého operátora atómovej elektrárne alebo biochemického laboratória, tak minimálne v dôsledku «lavíny chýb» kolektívnej psychiky, splodenej jednotlivcami s psychikou neľudskou. Tak boli v technicko-technologickom svete na reálne vládnucu „elitu“ a jej majiteľov (realizujúcich civilizačnú misiu) prvý krát v dejinách našej civilizácie vytvorené uzavreté spätné väzby. Bolo vytvorené to, čo sa neuskutočnilo v živote démonicko-magickej «rasy vládcov» minulej globálnej civilizácie, keď po určitý čas existovali podmienky na „prekvitanie“ svojvôle démonizmu2.

 

Taktiež treba mať na zreteli, že počas globálnej katastrofy minulej civilizácie sa zničil aj jej duchovný svet. T.j., súbor egregorov3 (agregátnych modulov kolektívneho podvedomia), cez ktoré «rasa vládcov» na osnove „extrasenzoriky“ vládla nezodpovedne nad svojim „chovom divoChov“ („hovoriacich nástrojov“). Technosféra však vo svojom súčasnom stave vývoja (televízne a rádio-vysielanie, počítačové siete atď.) NIE JE schopná dostatočne kvalitne nahradiť prostriedky bezvýhradnej kontroly psychiky duchovnej kultúry jednotlivcov a ňou generovaného duchovného sveta (egregorov) globálnej civilizácie minulej. Pretože ašpiranti na novú «rasu vládcov» pociťujú potrebu takéhoto druhu bezvýhradnej kontroly nad psychikou ostatnej populácie, tak sa dnes na jednej strane stávame svedkami intenzifikácie prác v oblasti vytvárania technických prostriedkov kontroly nad cudzou psychikou. Na druhej strane je zasa množstvo individualistov postrkované prostriedkami masovej (dez)inFormácie k tomu, aby zo svojej duše vyChovali džina. T.j., osvojovali si rôzne druhy parapsychologických návykov4, za pomoci ktorých je možné pôsobiť na materiálny svet a psychiku okolitých jedincov, vrátane vylúčenia nevyhnutnosti priameho kontaktu s nimi (psyop RCA-remote control access).

 

Egoistickí individualisti však nevidia vzájomné spoločenské väzby a odlišnosti oboch základných Koncepcií spoločenského zriadenia, aj keď si osvoja parapsychologické návyky (schopnosti). Takto ich špecifická slepota odkrýva možnosť k tomu, aby boli využívaní (evokujúc u extrasenzorických-parapsychológov abstraktný humanizmus, neschopný rozlíšenia súvislostí - celkového dobra a zla) pre špinavú „misiu“ byť nápomocnými riadeniu ostatného obyvateľstva starodávnymi profesionálnymi asociálnymi inžiniermi.

 

Samočinné extrasenzorické nabíjanie (excitovanie, technicko-meditačné nabudzovanie) je svojským druhom duchovnej kulturistiky, ktorá umožňuje zvýrazniť (parádiť) sa na pozadí „neznalého okolia“. Aj tak je ale škodlivá pre zdravie. Ako všetko, čo získava význam samocieľa (účelu samého pre seba) v živote jednotlivca. Podobne, ako i l´art pour l´art. Podľa miery stúpania na tejto ceste „indukcie“ parapsychologických možností, začína svojvoľný jedinec pociťovať viac, ako je schopný ozmysliť (pochopiť). Následkom je priama cesta do blázninca..alebo nápravnovýchovného ústavu. Okrem toho, jedinec nabudzujúci sa parapsychologicky, prebývajúc v predchádzajúcej konceptuálnej neurčitosti (nerozlišovaní), začína sa dotýkať toho, čo nemohol dosiahnuť BEZ rozvinutia svojich parapsychologických spôsobilostí. Tak si na chrbát (na hlavu) nakladá to, čo predtým vždy prechádzalo pomimo neho. V dôsledku tejto konceptuálnej ignorancie sa extrasenzorici-samoukovia5 dostávajú pod jarmo stresov, vlastných aktívnemu démonizmu, čo je cesta ku skaze a smrti.

 

Inak povedané: nárast počtu „extrasenzorikov“ sa teraz vyChováva pre realizáciu misie pasákov oviec rozchádzajúceho sa «stáda tohto dobytka». Takýto druh „misie“ sa niekedy prejavuje v rôznych druhoch „parapsychologických“ periodík, keď sa v nich publikujú výzvy typu «všetci extrasenzorici musia vtedy a vtedy meditovať pre zvolenie Klintona za prezidenta USA». V Rusku prebehla v istých kruhoch ústnou formou v r. 1991 analogická inštrukcia vo vzťahu k «meditácii na zvolenie Jeľcina». Pritom je „kulturistika“ v oblasti parapsychológie najefektívnejšou a preto najpropagovanejŠou stranou života v súčasnej spoločnosti individualistov. Aj tak ide ale iba o čiastkovú záležitosť oveľa širšieho javu.

 

Reálne je osobná kultúra chápania sveta a jeho ozmyslenia (chápania) väčšinou jedincov vytvára bez

A) uvedomelého vytýčeniu požiadaviek voči nej a 

B) mimo cieľavedomej činnosti, vedúcej k ich uskutočňovaniu vo vlastnej každodennej psychickej činnosti6.

Následkom toho sa drvivá väčšina populácie stáva nositeľom osobnej psychickej kultúry, ktorú A.S. Puškin v básni „Eugen OneGin“ charakterizoval slovami: «My všetci učili sme sa po troške, čo-to a tak-nejako, všelijako...». Dôsledkom toho si väčšina až do staroby zachovala nezodpovednosť a nepokoj náladového infantilizmu: «Bohatí sme, od kolísky sotva, chybami otcov a ich umov dávnych, i život nás už morí, ako cesta bez cieľa rovná, ako nápoj na slávnosti, ktorá je nám cudzia...» - pokračoval v charakteristike tej samej duChovnosti M.J. Lermontov v básni „Duma“ (sk: „myšlienka“).

 

Následkom nakopenia (kumulácie) množstva chýb v procese formovania osobnosti (charakteristickej pre kultúru danej spoločnosti), vedie tento jav ku kríze civilizácie, ktorá je nositeľkou tejto kultúry psychiky. Uvedený jav vo veľkej miere postihol Západnú regionálnu civilizáciu, ktorej kostru (konštrukciu) duchovnej kultúry tvorí po stáročia cieľavedomé pestovanie kaleidoskopického adiotizmu obyvateľstva na osnove Biblie. T.j., pomaly prebiehajúcej schizofrénie dvoch Bohov7.

 

V rôznych historických epochách prichádzali ľudia, ktorých psychika z rôznych príčin nebola rozdrvená touto antiintelektuálnou8 biblickou kultovou a svetskou tradíciou, k chápaniu podstaty duchovnosti biblickej civilizácie = k chápaniu podstaty formovania kultúry myslenia (psychiky). Snažili sa následne dať spoločnosti viac - či menej efektívnu alternatívu biblickej kultúre formovania (vnútorne i navonok antagonizujúceho) osobnostného profilu psychiky jedinca, alebo dať zdanie takejto alternatívy. V 20. stor. bol jednou z takýchto osôb američan L. Ron Hubbard – zakladateľ dianetiky, na osnove ktorej vznikla tzv. „scientologická“ cirkev. L. Ron Hubbard stanovil požiadavky na normálnu psychiku jednotlivca (normálnu podľa jeho predstáv) a vytvoril praktickú procedúru, umožňujúcu doviesť k tejto norme psychiku jedinca. Procedúru veľmi vzdialenú psychike osoby, rozvíjajúcej sa v prirodzenom prostredí prevládajúceho inFormačného poľa súčasnej spoločnosti. Samozrejme za predpokladu, že jedinec prejavuje určitý záujem o takýto druh prestavby svojej psýché. Dianetika sa rozšírila do mnohých krajín. Podľa subjektívnych dojmov totiž reálne mnohí, absolvujúc jej kurzy, získali následne duševný pokoj, životnú spokojnosť a zbavili sa neuróz neustálych stresov.

 

Otázky, v čom majú L. Ron Hubbard a jeho verní nasledovníci pravdu a v čom sa mýlia, k realizácii akých konkrétnych cieľov sa snažili prispôsobiť reálne výsledky ich činnosti zákulisní vodcovia Západu atď..?

..necháme my v tejto práci z väčšej časti zatiaľ bokom.9

 

Podstata nie je v tom, či sa scientologická cirkev javí «totalitnou sektou»10, alebo nie. Podstata je v tom, že ak niekto (napr. S.V. Kirienko) skutočne navštevoval semináre dianetiky, tak sa javí byť (hoci len sčasti) nositeľom cieľavedome vytvorenej osobnostnej psychickej kultúry, možnosti ktorej v mnohom prevyšujú možnosti osobnej psychickej kultúry typu «My všetci učili sme sa po troške, čo-to a tak-nejako, všelijako...»., nositeľmi ktorej je väčšina populácie, vrátane väčšiny poslancov, novinárov, polície, vojska, sudcov, podnikateľov, manažérov i štátnych úradníkov.

 

Ak budeme hľadať podobnosti (paralely), ktoré umožnia uvidieť rozdiel medzi oboma typmi kultúry, keďže inFormačné procesy sú objektívne tak vlastnosťou prostredia prirodzeného, ako i antropogénneho, tak najvýraznejšiu analógiu možno nájsť vo svete IT (počítačov a ich programov). U operačného systému MS-DOS firmy Microsoft (ako sa vytvoril - tak sa vytvoril) sa od začiatku jedná o produkt živelného diletantizmu, ktorý v procese jeho vytvárania získaval profesionalizmus. Voči novšiemu operačnému systému MS-Windows (tej istej firmy Microsoft) sa od začiatku v priebehu jeho vytvárania vznášali určité profesionálne požiadavky, v čom konkrétne a akými prostriedkami musí prevýšiť MS-DOS. Obe varianty operačného systému umožňujú riadiť prácu počítača a riešenie aplikovaných úloh. Avšak kvalita tejto «možnosti» a komfort jej praktického využitia je rôzny. Všetko hovorí v prospech MS-Windows. Hoci sú aj jemu vo všetkých jeho modifikáciách vlastné mnohé chyby a defektivita niektorých riešení, sú jeho nedostatky inej kvality, ako nedostatky MS-DOS, z pozície ktorého hovoriť o nich (porovnávať oba operačné systémy) proste ani nie je možné.

 

Niečo podobné sa vyskytuje i pri vyhodnocovaní (porovnávaní) možností nositeľa živelne (spontánne) vytvorenej osobnej psychickej kultúry myslenia (prirodzenej psychickej „bezkultúrnosti“) a nositeľa cieľavedome metodicky vytvorenej psychickej kultúry. Pritom v kontexte tejto práce formulácie (slovné spojenia) «živelne vytvorená osobná psychická kultúra» a «živelne vytvorená duchovnosť», neoznačujú pre človeka prirodzenú osobnú psychickú kultúru, duchovnosť. V civilizácii, v ktorej po niekoľko tisíc rokoch otroctvo iba zmenilo spôsoby (formy) zotročovania druhých ľudí, zostávajúc otroctvom vo svojej podstate, nemožno hovoriť, že v dôsledku spontánneho rozvinutia osobnosti, vyrastajúc v kultúre tejto spoločnosti, osobnosti samo sebou získavajú duchovnosť (osobnú kultúru psychickej činnosti) prirodzenú pre človeka. Niektorí ju aj tak ale skutočne získajú. Sú však iba výnimkou potvrdzujúcou všeobecné pravidlo, predurčujúce zvrátenie psychiky a intelektu ako celku pomocou dominujúcej kultúry. Najmä v období vývoja človeka v období od detstva do dospelosti11. Takže aj slová «cieľavedome vytvorená osobná psychická kultúra» neoznačujú vždy (vo všeobecnom prípade) umelé skaličenie prirodzenej duchovnosti človeka (osobnej psychickej kultúry)12. Príčiny sú rovnaké: v spoločnosti, kde sa NEzabezpečuje formovanie prirodzenej duchovnosti človeka, môže cieľavedomý odchod od dominujúcej duchovnosti smerovať či už

  1. na cestu prirodzenej duchovnosti človeka, ako aj

  2. na cestu ďalšieho zvrátenia človeku prirodzenej osobnej kultúry myslenia (psychiky).

 

-pokračování-

 

1 T.j., evolučný bezPečNostný systém (safety procedure) vyzerá byť Zhora aj pre tento prípad nastavený tak, že sa možno zasa raz „rozhodnúť“ len správne, alebo zomrieť. Preto, ako sme sa dávnejśie bavili, je asi vskutku „SLOBODA VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ“. I šikovnejší grázli sú takto nakoniec DOBROVOĽNE DONÚTENÍ podeliť sa so svojim informačným náskokom.

2 V rámci Božieho dopustenia, keďže netechnogénna, resp. menej technogénna civilizácia predstavovala sama o sebe menšie ohrozenie biosféry, menšie dlhodobé negatívne dôsledky (včítane napr. dnešného radioaktívneho zamorenia z testov, nehôd a skládok). Ľudia tak mali šancu evolučného vývoja bez týchto „vedľajších efektov“. Avšak

A. Časť „elít“ však podľahla pokušeniu „božského“ života na čele 

B. „divoChov“ pohodlných nemyslieť..

3 Poľových, nie „hmatateľných“ plodov psychickej činnosti, v štruktúrach polí stelesňujúcich kolektívnu psychiku.

4 Moderné hlavne na mnohých „mannažerskych kurzoch“ a kurzoch pre selíkov (predajcov), s cieľom ovládnutia-manipulácie objektu-zákazníka, či zamestnanca..obete.

5 Keď osvojovanie parapsychologických návykov prebieha v rámci štruktúr nejakých rádov, okultných bratstiev, kultov, „náboženstiev“, či iných organizácii, tak je to o niečo bezpečnejšie, pretože rádu je vlastná činnosť pre určitú koncepciu a rád prijíma za členov tých, ktorí hoci aj ešte nie sú členmi, sú na základe svojho psychologického profilu pre túto koncepciu prijateľní. T.j., existuje dôvodný predpoklad nevznikania systémových konfliktov s koncepciou vládnucou nad danou organizáciou a sú vypracované viac-menej overené procedúry práce s javmi (dejmi, procesmi) záujmu, prečo existuje aj známe odporúčanie rôznych guru a kňazov: „Ok, keď nechceš náš kult, vyber si iný, no neskáč, nevyberaj naprieč pohľady (technológie) rôzne medzi nimi“. V tomto zmysle má pri otrokárskej koncepcií dané odporúčanie samozrejme svoje opodstatnenie, lebo nielenže znižuje riziko zablúdenia, neurčitosti ovečky „medzi stádami“ a ohrozenia zdravia tejto „baterky“ živiacej pole, ale aj potenciálneho interného konfliktu koncepcie v rámci rôzno-účelového (multifunkčného a často ad hoc opačne namiereného) používania príslušných technológii myslenia (Viď aj: Kritériá vyhodnocovania podprahovej i smernicovej personálnej politiky korporátnych kultov). Následkom toho dochádza k pričleneniu jedinca k rádovým egregorom a rádová disciplinovaná parapsychológia prebieha pod ochranou ich bazálnych matríc, pri opore na ich energiu a inFormáciu („energetiku inFopoľa“). Práve to „chýba“ svojvoľným konceptuálne ignorantským extrasenzorikom-individualistom. Keď sa im niekedy poukazuje na túto skutočnosť, tak odpovedajú, že koncepcie akoby niet, alebo že oni sú akoby nezávislí od diktátu koncepcie a nedovolia, aby ich zotročila. Následky takej tvrdohlavosti alebo posadnutosti v takejto „slobode“ sú vždy smutné. (Viď skúmanie „fenoménu“ uzdravujúceho Issu z Nasarie Sanhedrimom: A. Mág samotár, alebo B. príslušník akého „ducha“? – t.j., na úrovni infowars: Snaha o identifikáciu zdroja energetiky inFopoľa). KONCEPCIA JE totiž nevyhnutne PRÍTOMNÁ VŽDY. Aj keby bol človek na planéte sám. Ak ignoruje jej existenciu, realita ho tak- či onak dobehne. V horšom prípade po smrti.

6 kontinuálna optimalizácia = prehodnocovanie správnosti osobného 1) mravného štandardu, postojov, 2) miery chápania a 3) vôle konať, tvoriť-sTrojiť, realizovať plány považované za nejnevyhnutnejšie, kľúčové. O tom hovorí i modlitba: „Bože pomôž rozlíšiť mi podstatné od nepodstatného“. Bo 95% problémov sa postupne „vyrieši samo“, ak tých 5% podstatných riešiť začnem. V opačnom prípade začne ich množstvo narastať a môj život tak kolabovať. To je aj metodikou mnohých kultov („náboŽenstiev“) a staro-nových adeológii. T.j., prenechanie podstatných celospoločenských otázok nejakej „kvalifikovanej elite“, mimo vplyvu oviec. Zároveň tak ide o nevyhnutné exponenciálne zahltenie kolektívneho podvedomia obete agresie a tak o jej paralýzu, stav psyokataleptický. Viď jatky u zvierat, popravy odsúdencov, niektoré typy drezúry a pod..

7 Jedného, čo miluje a druhého klanového, rasisticky založeného, čo všetkých okrem „vyvolených“ nenávidí, ničí, páli a úžerou zotročuje.

8 Intelekt = schopnosť vedomého rozlišovania typu Áno-Nie (1, 0), prehodnocovania stereotypov myslenia (eMoci), schopnosť realgorytmizácie, opráv, prerábania meniacej sa objektívnej realite a jej pravidlám ďalej neadekvátnych „zvykov“ = komplexnejších modulov, algoRytmov spracovávania informácii

9 Podrobne o tom pozri prácu VP: „Príď na pomoc mojej nevere...(O podstate dianetiky a „scientológie“: pohľad z druhej strany), r. 1998“.

10 Napr. dnešný katolicizmus a pravoslávie sa totalitárnymi sektami rozhodne byť javia. Akurát si na ich moc dav väčšinou zvykol z dôvodu „starobylosti“ („tradície“) ich sformovania.

11 Na čo najmä inteligentnejší, vnímavejší, perspektívnejší, zdravší jedinci väčšinou reagujú spomínanou „protestnou kultúrou mládeže“: Alkohol, cigarety a iné drogy, druhy vysokofrekvenčnej hudby a pod.. keďže v zásade v principiálne zvrátenej, apokalypticky programovanej spoloNEčnosti deti reálne podvedome i vedome nevidia inú, objektívne dlhodobo zmysluplnú možnosť realizácie svojho potenciálu. Preto sa najšikovnejší jedinci (elita triedy) zvyknú z dôvodu bezperspektívnosti rozhodovať pre samovraždu. Pomalú (psychotropné látky a najmä alkohol), alebo rýchlu. Takým nastavením umelých deprivácii - riadením spektra stresov rôzneho typu v rámci celkového informačného prostredia a regulovaním saturácie „trhu“ narkotík, zároveň globálna „elita“ odstraňuje svoju potenciálnu budúcu konkurenciu a chráni lojálne lokálne j„elitá“.

12 Cca. 1 zo 100 jedincov prežije (v neposlednom rade i pomocou vlastného cieľavedomého systematického úsilia) všetky úskalia „Scýl a Charýbd“ dospievania a školského deformovania v relatívnom zdraví. Žiaľ davu sú často na smiech a snažia sa ich ostrakizovať, separovať a v mnohých režimoch otrokárskej koncepcie „na psychiatriu zavrieť“. Kedysi upáliť. Systém, koncepcia zámerne ticho systematicky protežuje hlavne zábavných adiotov-biorobotov (v seriáloch tradične: Kto je blbý, je prosto „cool“) a „rozhodný“ bezohľadný dobytok = grobiánov, sociopatov..akčných „hrdinov“. Cieľ je všemožné pasívne a aktívne prekážanie evolúcii myslenia. Zachovanie a rozvíjanie informačného náskoku j“elít“. I „tradičnou“ tichou monoPolyzáciou trhu, zablokovaním inovácii tzv. „autorským a patentovým právom“ a pod..

 

Diskusní téma: Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (9)

preBaSnenie

udo | 06.11.2015

«Bohatí sme, od kolísky sotva, chybami otcov a ich umov dávnych, i život nás už morí, ako cesta bez cieľa rovná, ako nápoj na slávnosti, ktorá je nám cudzia...»

keď môžeš, prehoď tam prosím ťa ten koniec Hox, aby sa to aspoń trocha rýmovalo.

jou..ešte jedna vec
Vrátim sa k tomu názvu..
Nenechať tam len "Voda" namiesto "Voda Mŕtva",
žeby to nvopriśelcov nestrašilo..

..alebo to premenovať našej ľudovej slovesnosti
možno bližší obraz "Vody tichej"?
Koncepcia spoločnej (spoločenskej?) bezpečnosti
TV (TICHÁ VODA)
?? :)

Čo na to ostatní?
dik
u.

Re: preBaSnenie

udo | 06.11.2015

v predchádzajúcom príspevku chýba samozrejme otáznik..
Nenechať tam len "Voda" namiesto "Voda Mŕtva"?
..

Re: preBaSnenie

Pe-tri | 06.11.2015

No pokud by se mělo uvažovat odstoupit od pohádkové metafory/logiky - Mrtvá voda (teorie) - Živá voda (praxe), tak potom bych navrhoval použít "osiřelý" pojem Živá voda. Přece jen to zní optimističtěji v tom smyslu, že KSB/DVTR do stávajícího "mrtvého/umrtvělého" života přináší blahodárné oživení, byť jen v gnozeologické rovině (manuál pro život). A na druhou stranu, to, že bez aplikace/praxe není výsledků je i těm umrtvělým novopřišelcům srozumitelné snad dostatečně jasné i bez dalšího vysvětlování. Jak na silnici, jedna věc jsou objektivní dopravní předpisy, druhá vlastní subjektivní jízda, kde má každý prostor ukázat, k jakému stroji psychiky se fakticky dopracoval.
P.

Re: Re: preBaSnenie

udo | 06.11.2015

A ponechať Vodu Živú na nich
sTrojac tandem Tichej Vody a Vody Živej,
z rodinách muŽe a Ženy párnych
..baSne a činu?

Začiatok básnikov v Čechách..a na Slovensku
čo kultúru myslenia zavedú lepšiu, inú?

Re: Re: Re: preBaSnenie

Pe-tri | 06.11.2015

Ano, plodný, tvůrčí tandem, to by šlo, možná ještě chvíli popřemýšlet nad "jinovým" pojmem Tichá voda, třeba něco jako Bdělá voda, Čistá voda, Dobrá voda, Zdravá voda,Hluboká voda či Pravá voda...?
P.

Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

udo | 06.11.2015

SVIEŽA VODA?


Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Ferko | 07.11.2015

Ďalšie možnosti na doplnenie:
Úplnú čistotu bez prímesí vystihuje aj slovo - číry

ČÍRA VODA?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

udo | 07.11.2015

To je dobré, to sa mi ľúbi.
Krátke a jednoduché.
Čo na to ostatní?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Aleš Krejčí / Brno | 07.11.2015

"Čirá" voda neznamená, že je voda čistá.
"Čerstvá" voda neznamená, že je voda čistá.
"Čistá" voda snad, na způsob:"Nalij mi čistého vína" (=řekni mi pravdu), na druhé straně to také může znamenat destilku, což je voda neúplná, nějak ochuzená, neharmonizovaná, bez krystalické mřížky (což je na vodě snad to nejdůležitější), nebo sterilizovaná, impotentní. :o)
"Svěží, zdravá, dobrá, pravá,.." to je nuda, to je v každé reklamě.

"Mrtvá" voda je nejlepší:
- Opravdu je potřeba rozlišit jak teorii, tak praxi. "Mrtvá" voda znamená tu teorii a jasně naznačuje, že až skutky mohou něco změnit. Tohle je právě v dnešní době "internetových bojovníků" důležité. Krásně se bude odpovídat dotazům proč "Mrtvá"..
- Ze všech návrhů zde je nejvýraznější, nejzapamatovatelnější a nejnepřehlédnutelnější. A takový význam si snad plně zaslouží, nemyslíte?

PS: V článku ty odkazy s poznámkami pod čarou nejsou provázané, prý stránka neexistuje..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Ferko | 08.11.2015

Aleš: "Čirá" voda neznamená, že je voda čistá.

Z technického pohľadu áno je to tak, ale ide aj o to, čo slovné spojenie 'číra voda' v človeku evokuje z hľadiska životných procesov.
číra - čistá, priezračná, priehľadná, rýdza, bez nečistôt atď.

Nemám pre seba najmenší problém s 'Mŕtvou vodou' a ani nechcem zbytočne to tu víriť ohľadom názvu, ale v dnešnej dobe sme tu už neraz rozoberali, že GP nabíja matricu smrti a to rôznymi festivalmi, pochodmi, sviatkami, verenými rituálmi a to isté aj vo filmovom priemysle atď. Proste pri tej dnešnej záplave smrťou je otázkou, čo povyskajuje ľuďom v mysli pri prečítaní názvu Mŕtva Voda? Ako zapracujú stereotypy masírovanej väčšiny v dnešnej dobe, ktorá len štartuje smrtonostné "napredovanie"? Pre bežného človeka je v tej veľkej záplave informácii názov článku, či knihy, často smerodajným, aj keď rozhodujú o tom aj iné vplyvy. V písaných médiach mainstreamu je názov článku často prvým úderom na podvedomie človeka ešte pred jeho prečítaním.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Pe-tri | 08.11.2015

Ferko - za mne plný souhlas. Je na realizovaných Člověcích být schopni vědomosti z KSB/DVTR načerpané využívat v praxi a (nejen) zde je naprosto namístě být schopni podívat se na věc očima podvědomí NEčlověků, Člověků jen potenciálních.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Pe-tri | 08.11.2015

Rozlišovat že až skutky mohou něco změnit (jakoby teorie ne) je chybné. Je to klasické schéma duality a odpovědi na otázku - který aspekt je v ní důležitější ? A na tu už myslím že to byl Werich kdo už dávno odpověděl, když řekl: A co myslíte, co je u bicyklu důležitější? Přední nebo zadní kolo ?
Tedy nas voji otázku odpovídám - Nemyslím, myslí, že nejdůležitější je postihnout tvůrčí aspekt této duality teorie a praxe, pouze společně rodící/tvořící/plodící třetího, dítě, Člověka.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Aleš Krejčí / Brno | 08.11.2015

Kult smrti je "in", tak proč nevyužít takového vektoru a nepřilákat lidi právě na vodu "mrtvou" ? :o)
"Čirá" voda je význam, který je v zapomění, nejsem si jistý, že si čtenáři pod ním představí to, co si představujeme my. Viz můj příspěvek výše.
Werichův příklad s předním a zadním kolem považuji za nemístný, tady se jedná o myšlenku a provedení a nikoliv o dva druhy téhož provedení, kde myšlenka se neřeší. Ale souhlasím, že postihnutí duality praxe a teorie nemusí být nejdůležitější.
V češtině ještě máme moudré přísloví: "Tichá voda břehy mele", což by se dalo použít také. Osobně bych ale z těch důvodů viditelnosti, zapamatovatelnosti, již zaběhlému použití, úcty k VP SSSR, k Puškinovi a jeho poémě a propojenosti s ruštinou, vodu "Mrtvou" neměnil..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Ferko | 09.11.2015

Aleš ďakujem za iný pohľad.

ČǏRA VODA bol len ďalší z možných návrhov a nechcem ho nejak pretláčať.
Tichá voda brehy myje - to je tiež bežné príslovie aj na Slovensku, čo môže názov Tichá Voda spájať s týmto príslovím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Ferko | 09.11.2015

Múdremu a mravnému človeku nie je problém poukázať na tieto materiály, problém je z ľahkosťou nasmerovať na to človeka "bežného". Múdri a život vnímajúci človek sa môže aj "sám" dopracovať k týmto materiálom.

Re: Re: Re: Re: preBaSnenie

Jekaterina Jeva | 13.11.2015

Zcelujuca voda? Voda, co vsetko zceli, spoji.

Přidat nový příspěvek