Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (10)

Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (10)

11.11.2015

předchozí část

 

...Príčiny sú rovnaké: v spoločnosti, kde sa NEzabezpečuje formovanie prirodzenej duchovnosti človeka, môže cieľavedomý odchod od dominujúcej duchovnosti smerovať či už

 1. na cestu prirodzenej duchovnosti človeka, ako aj

 2. na cestu ďalšieho zvrátenia človeku prirodzenej osobnej kultúry myslenia (psychiky).

 

Principiálna odlišnosť prirodzene vytvorenej organizácie psychiky človeka od cieľavedome vytvorenej organizácie psychiky pozostáva v tom, že v prirodzene vytvorenej psychike je veľký podiel neusporiadanej inFormácie, na základe ktorej jedinec formuje svoje správanie.

Pod neusporiadanou inFormáciou v psychike chápeme to, že inFormácia nie je rozdelená podľa kategórii:

 1. «pravdivé»,

 2. «lživé»,

 3. «stupeň vierohodnosti neznámy».

Dôsledku toho je v základnom súbore údajov inFormačného zabezpečenia správania sa jedinca „cockTail“ objektívne vierohodných inFormácii spolu s nevierohodnými1. Pokračovaním problému je ďalej to, že daný jedinec prakticky takmer vôbec nerozlišuje ani medzi:

 1. inštinktívne podmienenými automatizmami správania,

 2. sociálne podmienenými automatizmami správania (obyčaje, zvyky – transgeneraćne preberané vzorce emočné..eMOCie),

 3. intuitívnym (nie „eMocným“) „osvietením“

 4. a správaním sa na osnove racionálnej činnosti (rozlišovania – identifikácie a hodnotenia dejov), 

 

Všetky tieto jednotlivé faktory ignorácie potreby rozlišovania2 vedú nutne k rastúcej chybovosti správania sa jedinca (a/alebo kolektívu) za predpokladu, že

 1. sú A) inštinktívne a B) sociálne automatizmy správania odpracovávané jedincom (a/alebo kolektívom) bezmyšlienkovite a bez vôle v závislosti od situačného podnetu (stimulácie) zlomyseľne aktivizovaného zvonku, alebo

 2. situácia objektívne vyžaduje oveľa flexibilnejšie správanie, ako to, ktoré zabezpečujú bezmyšlienkovite odpracovávané A) inštinktívne a B) sociálne automatizmy a vzhľadom na konkrétnu kontinuálne sa vyvíjajúcu situáciu nedostatočne ozmyslené (pochopené) impulzy zmeny konania zo strany C) 6.zmyslu (intuície), či jej (C) zámeny za emócie (A+B)3

 

Cieľavedome vytvárané kultúry osobnej (individuálnej) psychickej činnosti sa tak-či onak tejto problematike venujú a systematicky vypracovávajú „duchovné“ praktiky

a) individuálne,

b) dialógové, 

c) kolektívne

preto, aby sa takto formované kultúry vzdialili od živelne vytváranej organizácie psychiky, smerom k organizácii „normálnej“ z pohľadu ich P&A (Programátorov a Adminov). V závislosti od toho, do akej miery sa im podarí odstrániť chyby a deformácie vlastné živelne sformovanej psychike jedinca v dominujúcej kultúre spoločnosti, získava väčšina nositeľov projektovaného modulu určité výhody (info-náskoky) oproti ostatnej časti spoločnosti, ktorá zostáva na úrovni živelne vytváranej organizácie psychiky. Treba to však chápať v masovo-štatistickom zmysle. T.j., aj v prostredí nositeľov živelne vytvorenej organizácie psychiky môžu byť jedinci, ktorých osobná psychická kultúra (profil) je objektívne na vyššej úrovni, ako cieľavedome systematicky umelo modelované kultúry psychickej činnosti. Tieto „štatistické odchýlky“ však v zásade dlhodobo nebránia tejto „projekčno-modulovej“ skupine osôb prevziať nad spoločnosťou kontrolu za predpokladu, že väčšina spoločnosti je k prebiehajúcim socio-naturálnym dejom indiferentná. T.j., podvedome, alebo aj vedome sa ich snaží ignorovať. Toľko k jednému z dôvodov presadzovania davokraticko-deamonkratických procedúr riadenia spoločnosti z pozície rôznych korporátno-mafióznych organizácii. Ak sa totiž v nejakej „monarchii“, či prezidentskej republike a pod. dostane k moci trochu inteligentnejší jedinec, je ťažšie odstrániť ho, ako vyvolať parLamentnú krízu a prípadne nové voľby s trochu dementnejšími kandidátmi, ktorí by sa mi „nebabrali do biznisu“. Sociologická hranica 4 roky je známa už od dôb antiky ako kritický cyklus pre pochopenie základov sociologickej mechaniky reálnej politiky i pre priemernejších jedincov. T.j. perióda nutnosti cyklickej výmeny hercov režisérom a scenáristom za novú krv, ak

 1. nie je na nich dosť kompromitujúcich materiálov nazbieraných, vytvorených, či

 2. sú voči tichým „radám“ správcom klubov akcionárov „nevnímaví“..

 3. prestanú veriť svojej roli. T.j., nedokážu ďalej z morálnych a iných dôvodov dostatočne presvedčivo hrať svoju rolu, alebo

 4. nedodržujú známy tzv. „Vnútroelitný konsenzus“. T.j., oficiálni politici sa tvária, že riadia a „elity“ sa robia, že počúvajú, pričom je to v demokratúrach západného typu v skutočnosti samozrejme naopak a ide o rovnako totalitárne spoločenstvá (často ešte tvrdšie) ako akékoľvek iné otvorené oligarchické diktatúry kdekoľvek vo svete.

 5. Atď..

 

Jednou z množstva v dejinách známych4 cieľavedome systematicky vytváraných kultúr individuálnej psychickej činnosti sú dianetika a scientológia. A jedna z najrozšírenejších štruktúr, ktorá „obhospodaruje“ rôznorodú duchovnú kulturistiku individualistov, je scientologická cirkev5, plodiaca biorobotov s možnosťami, poväčšinou presahujúcimi možnosti nositeľov živelne formovanej organizácie osobnostného psychologického profilu. Cieľom vyzerá byť o.i. „vysluhovanie“ nezmenenej „civilizátorskej misie“ reštaurovania mýtickej davo-elitárnej „Atlantídy“ s jej „rasou vládcov“. Táto „misia“ sa týka predovšetkým činnosti dianetikov nachádzajúcich sa v sfére riadenia.

 

Noviny „Sovietske Rusko“, vydanie z 14.4.1998 píše s odkazom na časopis „Spiegel“ a „Deutsche Welle“ o S.V. Kirienkovi v článku „Prešiel «vymývaním mozgov» („brainwashingom“) u scientológov“:

«Scientológovia v Rusku používajú nasledujúci trik: ponúkajú Rusom, bažiacim po čomkoľvek západnom, svoje učenie ako technológiu manažmentu. Takýto seminár na zvýšenie kvalifikácie, akýsi druh «vymývania mozgov» absolvoval mladý Kirienko v Nižnom Novgorode. Oficiálna správa banky „Garancia“ (ktorej šéfuje Kirienko) za r. 1995 poukazuje na to, že takéto semináre pomáhali zvýšeniu úrovne znalostí v oblasti súčasných TEÓRII RIADENIA (zdôraznené nami pri citovaní). Išlo síce o nové, ale pre bývalého komsomoľského vodcu vtedy už natoľko známe ideály hlásané scientológmi (hlavne: skupinová zodpovednosť a uzavretosť vo vzťahu k okolitému svetu6, čo sa zjavne zapáčilo Kirienkovi), že následne nasmeroval na semináre do centra scientológov celé vedenie svojej banky».

 

Samozrejmé, že u mnohých čitateľov tohto fragmentu z novín vyvolajú výrazy „skupinová záruka“ a „uzavretosť scientológov voči ostatným“ odmietnutie. Avšak spoločensky najvýznamnejšie v citovanej správe je na úrovni podvedomia to, že na Západe7 sa momentálne tzv „scientologická cirkev“ javí byť jedinou spoločenskou organizáciou, ktorá cieľavedome učí svojich následovníkov TeÓRIU RIADENIA.

 

To znamená, že v globálnom meradle sa momentálne realizuje stratégia dvíhania (systémového neadresného protežovania) nositeľov CIEĽAVEDOME FORMOVANEJ kultúry osobnostného psychologického profilu tak do štruktúr

A) moci štátnej, ako aj do

B) moci biznisu.

Ide v podstate o stratégiu, hrajúcu na dlhodobú perspektívu vytesnenia predchádzajúcej „elity“8, „elitou“ novou. Rozdiel medzi oboma „elitami“ je v tom, že kultúra osobnostného psychického profilu „elity“ starej sa sformovala živelno-bezcieľne9 „sama sebou“ v biblickom svetskom a religiózno-kultovom inFormačnom prostredí. Oproti tomu „elita“ nová (ako predpokladajú pohlavári Západnej civilizácie) bude pozostávať z nositeľov cieľavedome sformovanej osobnej psychickej kultúry, momentálne šírenej po celom svete tzv. „scientologickou cirkvou“. Predchádzajúca „elita“ je neschopná odolávať tejto stratégii výpalníctva (pasákov ovcí) na osnove dianetiky a scientológie. Je neschopná bojovať dovtedy, kým v sebe nevychová inú kultúru psychiky osobnosti, ktorá svojimi možnosťami predčí kultúru myslenia praktizovanú administratívou scientologickej cirkvi na osnove dedičstva R.Hubbarda (tzv. „Dianetiky“) a do nej zakomponovaných prác CIA, FBI, atď.. z oblasti kontroly psychiky jedincov a spoločnosti ako celku.

 

Pohlavári j„elít“ sú však oveľa predvídavejší ako samotné j„elitá“, žijúce krátkozrakou chamtivosťou. Títo „pohlavári“, aj keď nebránia hierarchom „elity“ v snahe obnovenia z ich pohľadu normálneho „výpasu“ národných stád (ich „strihanie a rezanie“), napriek tomu pripravujú novú školu „elitárnych“ pastierov. Dianetika a scientológia sa im javia byť zatiaľ asi najvhodnejšou filozofickou a psychologickou osnovou vytvárania a šírenia takejto novej školy pastierov. Príčiny tohto prístupu „XXII poHlavárov“ sú v tom, že v dedičstve L. Rona Hubbarda sa pomerne mnoho pozornosti venuje organizácii individuálnej psychickej činnosti, avšak koncepcia organizácie spoločenského života množstva jednotlivcov je mlčky obchádzaná. To neznamená, že koncepcie vôbec niet, pretože nejaká koncepcia je v spoločenskom „samo“riadení objektívne prítomná vždy. Hoci aj potichu - mlčky. Zamlčania v sociológii vyjadrujú v drvivej väčšine prípadov ochranu toho, čo je aj tak v spoločnosti už prítomné vo forme stereotypov myslenia. Na princípe zamlčaní sa tak „majitelia“ sociológie (režiséri) majú možnosť oprieť na už existujúcu morálno-svetonázorovú bázu v spoločnosti. Zamlčanie sa týka aj programovania vzťahu populácie k relígii: dianetika je akože „moderná veda duševného zdravia“10, čo mlčky predpokladá sebaurčenie („pozitívnu“ asociačnú autoidentifikáciu) jedinca pri riešení otázok bohosloveckých presne tak, ako aj v otázkach sociológie11.

 

Aj keď sa samotná scientologická cirkev, transformujúc samú seba na pevnú administratívnu štruktúru, javí ako «totalitná sekta», tak ako poznamenávajú mnohí vystúpenci z tejto sekty: „administratívna štruktúra cirkvi je vec jedna, ale dianetika a scientológia ako výdobytok kultúry, sú vec úplne iná“..

 

Keď sa na to pozrieme, pamätajúc na kombináciu štruktúrneho a bezštruktúrneho riadenia, tak v zásade niet rozdielu, či sa nachádza scientológ-dianetik («klír» v ich terminológii: z anglického «clear» - «čistý», «jasný», «pochopiteľný») v radoch cirkvi, alebo definujúc lídrov cirkvi ako «potláčajúce osobnosti» (tiež ich termín, znamenajúci despotov a tyranov), rady cirkvi opustil. Hlavné je, že sTroj psychiky u neho nie je už živelno-bezcieľne sformovaný, ale cieľavedome vypestovaný, zodpovedajúci potrebám dnešných skutočných projektantov scientologickej cirkvi (nie R. HubBarda). Súčasný štatisticky priemerný dianetik tak podľa svojich možností vnímania a ozmyslenia (chápania) informácii predčí štatisticky priemerného príslušníka davu (stáda), ktorého organizácia psychiky je živelne formovaná.

 

To znamená, že si množina praktikujúcich dianetikov v prostredí, v ktorom živelne sformovaná organizácia psychiky predstaviteľov predošlej „elity“ väčšinou zlyháva, spôsobilosť k adekvátnejšej reakcii na situáciu zachováva, čo im do rúk perspektívu misie vypásania celého stáda (davu) dáva. Ak pripustíme slovnú hračku, tak zákulisní vodcovia Západu nie sú proti, nahradiť historicky vyčerpaný „klerikalizmus“ biblických vieroučiteľov a svetských hierarchov za „klirikalizmus“ scientológie. Ciele stanovenie absolútnej globálnej moci sa pritom nemenia, zostávajú. Mení sa iba dominujúca „cirkev“. T.j., systémová periféria rozširovania a výkonu moci. Dianetika a scientológia sú teda povolané ako náhrada dominantných biblických kultov a marxizmu za predpokladu zachovania podstaty davo-„elitárnej“ koncepcie spoločenských vzťahov.

 

Pritom sa realizuje globálny prechod od riadenia más ideológiami ako takými, k riadeniu samotnej psychickej podstaty ideológie (jej konštrukcie). Na chápanie tejto špecifickej podstaty prebiehajúcej globálnej operácie úpravy konštrukcie riadenia, sa ukázala byť predošlá „elita“ Západu i Ruska nepripravená.

 

-pokračování-

 

1 Dezinformačný kaleidoskopický chaos, kaša informácii bez charakterových príznakov (0,1, Z). Z = zatiaľ nezaradené. Viď psychologický princíp starej počítačovej hry TETRIS, či defragmentačných procedúr získavania priestoru v pamätiach IT zariadení.

2 Hoci aj objektívne nedokonalého (čo vyvoláva Zhora „motivačné upozornenia“), ale aspoň nejakého.. T.j., ako sa vraví: „I snaha sa cení“.

3 Taktiež väčšinou kulturologicky programovej. T.j., Keď sa jedinec (hlavne ženy) riadi podľa „pocitov“, prečo potom často ide „z púseru do prúseru“..množstvo a „kvalita“ problémov narastá. Teda ak jedinec nerozlišuje pôvod impulzov (myšlienok) či už v A) inštinktoch, B) prebratých sociologických stereotypoch, alebo ich „mixe“ s C) intuíciou. Muži zasa vzhľadom na predispozície ich špecifickej konštrukcie kortexu niekedy častejšie intuíciu blokujú a „intelektom sa opíjajú“.

4 Jógy Indie, bojové umenia Číny a Japonska i mnohé iné podobné praktiky sú nemožné bez prechodu k cieľavedome formovanej organizácii psychickej činnosti. Bez nej je možná len ich imitácia.

5 Taká je realita, bez závislosti od toho, k akým ideálom sa snažil dostať jej zakladateľ L. Ron Hubbard.

«Princíp Hubbardom rozpracovanej teórie Тэта — MEST, pričom Тэта () (...) predstavuje kvalitu, alebo potenciál.

MEST – nové slovo, pozostávajúce z počiatočných písmen anglických slov Matter (matéria), Energy (energia), Space (priestor) a Time (čas), (sk: “HEPČ”) ktoré sú súbornými časťami fyzického Vesmíru». – Bernd von Wittenburg (jeden z propagandistov dianetiky, opustiaci lono scientologickej cirkvi, vedenie ktorej podľa jeho mienky uchvátili «potláčajúce osobnosti», za oslobodenie od ktorých bojoval sám L. Ron Hubbard) v knihe “Šach planéte Zem”, Moskva, “Nová planéta”, str. 441.

«Тэта () – jednotka vedomia, ktorej spôsobilosť je spájať (budovať)». Théta sa definuje ako «Energia života, ktorá pôsobí na matériu vo fyzickom vesmíre, oživuje ju, uvádza do pohybu a mení ju». (Tamtiež, str. 433 s odkazom na “technický slovník dianetických a scientologických termínov”).

To znamená, že v ich svetonázore sú miera a inFormácia druhotné vo vzťahu k prvotnému súboru «Théta-MEST». Ekvivalentnosť matérie a energie E = mc2 sa ignoruje, podmienenosť priestoru ako jedných z množstva mier matérie sa taktiež ignoruje a inFormácia ako objektívna celovesmírna kategória akože neexistuje.

Na tejto všeobecnej svetonázorovej osnove, nemajúc adekvátny pojmový a terminologický aparát pre opis inFormačných procesov (tak v spoločnosti, ako aj v psychike jedincov), pôsobí scientologická cirkev metódami dianetiky v oblasti aplikovanej psychológie.

Fakticky celá teória «Théta-MEST» - je odvodená zo staroegyptského štvorjediného boha Amona-Amena (pozri v Úvode výňatok z “Knihy pre počiatočné čítanie” V. Vodovozova). Teória je v jej princípe formovaná vyčlenením človeku vlastnej «Théty» z Amenovho “božského” aSpektu Nef (ducha=energie).

6 Nuž prečo sa ale Západ hnevá za to na scientológov, ak je na rovnakých princípoch postavený život globálnej židovskej „Dia“Spory a činnosť regulárneho slobodomurárstva?

7 V Rusku takého druhu monopolu u scientológov niet. Autorský kolektív VP (Vnútorný Prediktor) cieľavedome šíri v prostredí zainteresovaných osôb a spoločenských organizácii rôznorodé vedomosti tohto druhu. Vrátane Dostatočne všeobecnej teórie riadenia.

8 Práve konkrétne takouto stratégiou je možné vysvetliť zvláštne vyhlásenie ruského prezidenta ohľadom toho, že on osobne nebude predkladať Dume (ruskému parlamentu) iného kandidáta za premiéra Ruska, okrem S.V. Kirienka (možného scientológa). Prehlásenie bolo urobené B.N. Jeľcinom 13.4.1998.

9 Čiastočne okrem niektorých parametrov judaistickej výchovy, ktorej efektivita sa konkrétne v tejto veci ale ťažko dá čo do kvality porovnávať so školeniami na báze „Dia“NetTikos.

10 Podtitul knihy L. Rona Hubbarda „Dianetika“.

11 formovania spoločnosti, (a?)sociálneho inžinierstva. KEDYSI rôzne tzv. „cirkvi“, marxizmus, Mein Kampf, Maova Červená knižka, Freudova „Psychoanalýza“, A. Rand, apod. a DNES zatiaľ hlavne spomínaná pseudovedecká „sciento“Lógia, no aj iné, doteraz len cvične testované projekty (napr. býv. indické hnutie Sai Babu a pod..)

 

Diskusní téma: Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (10)

DVTR príloha č.1, str. č.2, obr.č 1

udo | 13.11.2015

miesto:
sú voči tichým „radám“ správcom klubov akcionárov „nevnímaví“

by malo byť:
sú voči tichým „radám“ poslov-osobitne (ne)dôveryhodných osôb od správcov klubov akcionárov „nevnímaví“. Viď schémy mechaniky tzv. "Dištančného riadenia" objektov reálnej politiky nadstranníckych klubov. (DVTR príloha č.1, str. č.2, Schéma. č 1)

Re: DVTR príloha č.1, str. č.2, obr.č 1

udo | 13.11.2015

ok, tak tu je ten link pre lenivších:

http://leva-net.webnode.cz/products/dvtr-prilohy-co-je-to-moc-vlada-v-davovo-elitarnej-spolocnosti-1-/

(scrollnite jednu stranu smerom dole ku grafu)

Re: DVTR príloha č.1, str. č.2, obr.č 1

Hox | 16.11.2015

ok. nechám to do rozšířené verze, tady to stačí v poznámce.

Klobáska za klobásku

udo | 11.11.2015

Za textom:

"Ide v podstate o stratégiu, hrajúcu na dlhodobú perspektívu vytesnenia predchádzajúcej „elity“, „elitou“ novou."

By ešte malo byť v zátvorke, resp. v poznámke pod textom:
(Ako pri výmene, upgrade zbraňových systémov rovnakej kategórie, no účinnejších, modernizovaných vzhľadom k objektívnej zmene okolností nasadenia. Verzia stará je postupne sťahovaná, likvidovaná. Viď fáza 7 PFR. Dnes zažívame z pohľadu operačného nasadenia dlhodobú fázu testovania reakcii systému v EMEA subpolygóne VE - Kiska, Jacenjuk,..)

Re: Klobáska za klobásku

Pe-tri | 13.11.2015

Přichází mi na mysl otázka ohledně toho, jak se jim v současné a nadcházející, silně se zrychlující době, podaří udržet dav ve zpacifikovaném stavu. Nějakou novou masově funkční ideologii pro dav zde nevidím, tak mě napadá, jestli nesází na nějakou rychlou progresi v degeneraci psychického stroje mladých jedinců. Ta by reálně mohla nastat v přechodném, multikulti prostředí a období, ve kterém se budou všechny Člověčí hodnoty vzájemně anihilovat, až nezbude žádný Lidský etalon respektive bude v nevratně marginální pozici. Do dvou generací by pak tady mohly být restaurovány společenské poměry Atlantidy posledního období, ve kterém se lidé s Člověčím strojem psychiky prakticky již nevyskytovali a tudíž je nebylo (a opět nebude) třeba nějak sofistikovaně a zákeřně ohlupovat. Systém by tak opět mohl získat stabilitu i s takovými propláchnutými kariéristy v čele (investory do svého vlastního sociálního postavení bez vazby na osobní mravnost a svědomí) jako diskutovaní proškolení scientologové...
P.

Re: Re: Klobáska za klobásku

udo | 13.11.2015

museli by zrušiť net

Re: Re: Re: Klobáska za klobásku

Pe-tri | 13.11.2015

Ano, ale ne že by na tom nemakali.
P.
ps. Jsem přesvědčený optimista v tom, že ti (my ?), jejichž civilizační působení nezpůsobilo "Poslední večeři kapitána Jamese Cooka" to stále mají pod kontrolou.

Re: Re: Re: Re: Klobáska za klobásku

udo | 14.11.2015

Ano, podobne..
Aj my.

Re: Re: Klobáska za klobásku

Sio | 14.11.2015

Prosím vás, co máte na mysli pod pojmem "stroj psychiky"?

Re: Re: Re: Klobáska za klobásku

udo | 16.11.2015

V rámci základov sociologickej mechaniky ide o typ konštrukcie psychologického profilu jedinca, bazálnu parametrizáciu typových rysov.

Syntetické a semisyntetické systémy boli vždy projektované ako hrubé kópie evolučne dostatočne odskúšaných biologických systémov.
Viď postupnosť úrovní syntetických operačných systémov individuálnych a naśledne sieťových:
BIOS-OS (napr. MS Windows)-Aplikácie-Sieť (MS Windows Server)
Viď aj tzv. OSI Model v IT terminológii

Biologické systémy sú budované identicky, len trochu komplexnejśie, včítane kolektívnych biologických systémov od jednobunkovcov, cez hmyz, stavovce, až po primáty a náš druh.
Viď základy mechaniky riadenia kolektívneho podvedomia (v IT ekvivalent internetu):
"mravce, hejná kobyliek, vtákov, rýb, stáda cicavcov..primátov, ľudí"

Čo myslíte, ako sa robia prepočty správania sa ľudí za normálnych okolnosti, v panických situáciách a pod inými vonkajśími a vnútornými impulzmi, či dlhodobými vplyvmi napr. v metre, na letisku, pri zvyšovaní predaja v obchodných domoch, pri demonštráciách, doprave, masových katastrofách zahrňujúcich i milióny-aź stámiliony, miliardy jedincov?
Že to nejde? :)

Myslíte že to technicky vzdelaní sociálni inžinieri z lepšich škôl prenechávajú nejakým pseudosociológom z UK, čo majú panický strach pomaly už z obyćajnej matematiky a nieto vyššej štatistiky, matricových a tenzorových modelov, fuzzy matematiky, modelovania neurálnych sietí, operátorov aplikovaných v prognostických simulačných softvéroch, krásne fungujúcich s prijateľnými odchýlkami?
Áno, zdravý sedlák to dokáže aj odhadom z brucha.
To je fakt.

Ako myslíte, že je riadený mediálny priemysel, trh, burza?
alebo si myslíte, že "ono sa to riadi samo"?
Starý známy biokybernetik cisár Samosato a jeho vojvoda Nahoda?

Prednášal som tam a tá naivita študentov (tzv. humanitných odborov) nie je moc obdivuhodná. Voda na mlyn inteligentnejśích kolegov-sociopatov. Čo myslíte, prečo študentov tzv. humanitných odborov obsadzujú na verejné "kľúčové pozície" riadenia spoločnosti a firiem? Áno, lebo sú ľahko manipulovateľní masovo-štatistickou kontrolou ich informačného prostredia inžiniermi.

Robí sa to dávno, veĺmi dávno, odkedy existujú..stavitelia, strojitelia budúCnosti, i necností.. a s tými divochmi tam vonku na uliciach ich to furt bude pokúšať "hrať sa na Boha". Lebo čokoľvek im povieš, vysvetliť sa snažíš, ten somárik ani uškami nezastrihá, vedieť nechce..Žiadna ezoterika..exoterika, wúdú, sprostosti, len sedliacky rozum, modernejšie sformulovaný.

"Humanitári" nie sú učený hľadať objektívny stav vecí, nepoznajú metodológiu. Topia sa v "kaši" faktov, z ktorých si jeden poskladá ako z lega lietadielko, druhý domček, tretí tank, pričom fakty zostávajú jedny a tie isté.
Isto, kaž´dy má právo na svoj názor, no na realite to nič nemení. Tá ich aj tak dohoní. Nech si teda ďalej študujú nekonečno produktov subjektivizmu namiesto hľadania ReAliTy..On-a je v pohode, veľmi fajn

Isto, čím ďalej sa dostávame, na tým viac ZATIAĽ nepoznaného naráźame. No principiálne nepoznateľné neexistuje.
Boh nie je debil.

Pozrite si bližšie napr. DVTR kap.4 str.41 a nasl.

Přidat nový příspěvek