Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (11)

Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (11)

16.11.2015

předchozí část

 

...

Pritom sa realizuje globálny prechod od riadenia más ideológiami k riadeniu samotnej psychickej podstaty ideológie (jej konštrukcie)*. Na chápanie tejto špecifickej podstaty prebiehajúceho (t.j. globálnej operácie úpravy konštrukcie riadenia)* nebola predošlá „elita“ Západu i Ruska pripravená.

 

Preto činnosť scientologickej cirkvi, majúca strategický význam v globálnych rozmeroch, vyvoláva u na Západe vládnucej,  historicky sformovanej predošlej „elity“ s bezcieľne živelne vyskladavšou sa organizáciou psychiky, určité neprijatie. Totižto pasený dav prechádza pod moc inej brigády pastierov. Týmto je vyvolané množstvo zákazov a obmedzení činnosti scientológov v krajinách Západu, začlenivších scientológov-dianetikov k tváram «totalitných siekt». No tieto obmedzenia scientológov predošlou vládnucou „elitou“ sú odsúdené na neúspech, pretože sú to nesúrodé politické kroky, nepatriace k nejakej postupnej cieľavedomej stratégii, efektívnejšej, než je stratégia postupu scientológie.

 

Ale aj „elitárnym“ scientológom a ostatným duchovným kulturistom, ašpirujúcim vstúpiť do zostavy novej „elity“, je treba nepodliehať sebaklamu. Reakcia Zhora na činnosť štruktúr, pracujúcich na koncepciách, protiviacich sa Vyššiemu Zámeru (Prozreteľnosti), je jednoduchá:

Štruktúre je daná možnosť dusiť sa vo „vlastnej šťave“ bez prístupu k novej inFormácii. Keď sa predchádzajúce inFormačné zabezpečenie, vlastné danej štruktúre, stáva neprimerané meniacim sa podmienkam okolia, jeho riadenie hromadí chyby a štruktúra hynie pod tlakom týchto chýb1. Ak nie je schopná prehodnotiť svoje predchádzajúce inFormačné zabezpečenie, tak štruktúry často zanikajú spolu s ich kádrovým korpusom.

 

O takejto sebadeštrukcii - sebazničení F.I. Tjutčev písal takto:

Bol deň, keď Hospodinov pravdy mlat
Pustošil, drobil starozákonný chrám.
A vlastným mečom svojim sťat,
V
ňom dodýchaval veľkňaz sám…

Takýmto obrazom, «mechanizmus prirodzeného výberu»2, fungujúci v hraniciach Božieho dopustenia vo vzťahu k ľuďom, ničí teraz nositeľov zvieracieho sTroja psychiky a sTroja psychiky zombie. To jest, sociálnu bázu ašpirantov na «rasu vládcov». Na jej základe, bez zrýchľujúceho sa technicko-technologického rozvoja, bolo predtým možné „socialistické spoločenstvo“ na spôsob Marxa-Trockého, alebo otvorená spoločnosť podľa G. Soroša. Hoc by aj v izolovanej krajine. Pritom v tomto prirodzenom výbere jedinci hynú v reprodukčnom veku. V týchto podmienkach, formujúcich nový inFormačný stav celej spoločnosti, prežívajú a potomstvo majú iba premýšľajúci, vrátane o výchove detí tak, aby vyrástli v ľudí, a nie v človeku podobné civilizované zvieratá a bioroboty3. Tie isté procesy nútia aj premýšľajúcu časť „elity“ sa poľudštiť, t.j. deelitarizovať sa - zrieknuť sa „elitárnych“, a o to viac rasových ambícií.

 

Aktivácia intelektu nemôže byť v drvivej väčšine prípadov ohraničená úzko profesionálnou oblasťou4. Nielen preto, že prostriedkami masovej informácie (pred ktorými sa v našom svete skryť prakticky nemožno5) sa rútia na všetkých prúdy najrozličnejších inFormácií, ale aj preto, že všetky odvetvia profesionálnej činnosti sú dnes inFormačne previazané. Preto, aby človek nebol civilizovanou opicou, vydrezúrovanou profesionálne stláčať množstvo tlačidiel doma i v práci, musí profesionál v každej oblasti vnikať jak do problematiky súvisiacich oblastí činnosti, tak aj do ich vzájomnej previazanosti v živote spoločnosti.

 

Toto nevyhnutne štatisticky predurčene pozvoľne robí premýšľajúceho úzko orientovaného profesionála sociológom (socio-naturálnym inžinierom, schopným rozumieť reči života)*, v ktorého sfére kompetencií a zodpovednosti leží celá Zem. Otázka je iba v tom, po akom čase od momentu, keď už podvedome vnikol do sociológie, vrátane globálnej, si uvedomí seba ako sociológa, uprednostňujúceho každodenne určitú koncepciu spoločenského zriadenia z ich množstva v pluralizme nedôveryhodných názorov v otvorenej alebo uzavretej spoločnosti. (To jest, kedy sa prejaví, a či smerom sociálneho alebo a-sociálneho inžinierstva pôjde.)* A výber určitej koncepcie nevyhnutne sprevádza proces cieľavedomej organizácie predovšetkým svojej osobnej kultúry myslenia (psychoLogického profilu)* tak, aby podporovala zvolenú koncepciu6.

 

Pritom nevyhnutne pred tými, ktorí nechcú zahynúť v tomto procese sociálnej hygieny, vyvstáva otázka o tom, konkrétne ktorá informácia v kultúre spoločnosti a v psychike každého z nich je zlomyseľná lož, ktorá je následok poblúdení bez zlého úmyslu; čo v ich psychickej činnosti je vyjadrením vrodených inštinktov a nepodmienených reflexov; čo je vyjadrením dodržiavania spoločenských tradícii a zvykov; čo je výtvorom ich vlastnej vedomej rozhodovacej činnosti; čo prišlo z intuície; čo v ich intuícii je výplodom ich individuálneho podvedomia, čo je následkom vonkajšieho mámenia a posadnutosti, čo je prejavom bezprostredného vedenia Zhora; čo sú vlastné démonické náklonnosti k potláčaniu slobodného rozvoja svojho okolia.

Odpovede na tieto otázky a konanie z vlastnej vôľe voči sebe samému, vyjadrujúce nasledovanie zmyslu zvolených pravdivých odpovedí - sú prechodom od živelne vyskladavšej sa kultúry psychickej činnosti k cieľavedome vytvorenej. V tomto masívnom procese sa bude vyskladávať pre každého z množstva ľudí najlepšia (najoptimálnejšia)* cieľavedome budovaná osobná duchovnosť, t.j., duchovnosť pre človeka prirodzená, od začiatku pre Človečenstvo7 Zhora predurčená. To znamená, že aj keby sa majiteľom scientologickej cirkvi a ostatných škôl duchovnej kulturistiky v individualizme aj podarilo rozšíriť číselne dostatočný náklad „pastierov novej školy“, tak pásť im – okrem seba samých a svojich pánov – nebude koho a démonické úmysly budú rozhodne a účinne (s konečnou platnosťou)* zmarené zvíťazivším Človečenstvom.

 

No myslenie je vlastné i démonizmu, i človečenstvu. Démonizmu, na rozdiel od človečenstva, je vlastné nevyhnutne budovať hierarchie vzťahov (vertikálu moci-noci)* medzi jedincami. A každému z jedincov s démonickým sTrojom psychiky je vlastná snaha o zvýšenie svojho hierarchického statusu (stupienku v pyramídovej hre)*; obhájiť dosiahnutý stav pred úkladmi konkurentov a ponížiť, zhodiť mnohých okolo seba, aby sa sám nad nimi (a na nich)* pozdvihol.

 

Prebudivší sa Rozum dokonca aj, ak sa jedinec ocitol zo svojho predchádzajúceho zvieracieho alebo zombie stavu psychiky v démonickom type psychiky, odsúdený je dôjsť k otázke o tom, či láka ho tá vojna na zničenie všetkých démonov proti démonom všetkým8, ako spôsob existovania, alebo má nejaká alternatívu, plnú ladného života.

 

Keďže alternatíva existuje, ako o tom zvestujú Zjavenia, dané prostredníctvom Mojžiša, Ježiša Krista a Mohameda, tak minúť (nenaraziť na)* skúmania tejto alternatívy démonizmu v celej problematike sociológie je už nemožné. A na tejto etape vývoja vzdorujúci démonizmus sa bude sám ničiť «mechanizmom» prirodzeného výberu vo vojne démonických osobností proti všetkým démonickým osobnostiam a ostatným nevnímajúcim nedoľudkom: jak fyzicky, behom rozbrojov medzi sebou, tak aj vplyvom neustáleho prehlbujúceho sa „stresového“ stavu všetkých účastníkov vojny všetkých proti všetkým. „Stresy“ svojimi následkami spôsobujú psychosomatické ochorenia a alkoholicko-narkotickú degradáciu v snahe „odstrániť stres“ pôsobením narkotík a iných psychotropných látok. Matrica možného priebehu globálneho dejinného procesu v dnešnej civilizácii je predurčene Zhora zosTrojená tak, aby ľudstvo odstránilo zvierací sTroj psychiky, sTroj psychiky robota, a takisto všemožné démonické sklony, nasmerované na utláčanie druhých s cieľom parazitovania na ich živote.

 

 

Marec – Apríl 1998

Upresnenia a doplnky:

27. februára 2004,

(Október – November 2015)*

 

 

1 Viď. „Zákon času“ a jeho tlak na Zmenu logiky sociálneho správania. – pozn. prekl.

 

2 T.j. mechanizmus sociálnej hygieny – pozn. prekl.

 

3 Tu vzniká napr. otázka exponenciálneho rastu populácie Cigánov v našich končinách, či iných sociálno-etnických skupín v Afrike, favelách Brazílie a pod. Procesov, zákonov, tlačiacich na evolúciu myslenia, je totiž viac a na prvý pohľad je možné zdaniu prepadnúť, že medzi sebou zápasia. Oni sa však vzájomne dopĺňajú. Tak, ako každý kamienok spolu s náväznými, za svoju časť mozaiky celku zodpovedajú. Preto tá úporná snaha predákov režimov ilúziu umelého „boja protikladov“ vytvárať, aby Páni ich mohli súvislosti - infonáskok čo najdlhšie pred stádom pre seba zaChovať... Zákony tie doPlnkové, príbuzné, sú v skorších publikáciách prítomné... – dopl. prekl.

 

4 O to viac nemôže byť ohraničená nezvratne zvonku blokovaním psychiky pomocou extrasenzoriky.

 

5 Existujú ľudia, ktorí počujú rádiové vysielanie prosto aj tak, že sa iba nachádzajú blízko prenosovej siete bez akýchkoľvek rádiových prijímačov. Avšak aj tí, ktorí takto vedome nepočujú, počujú všetko na podvedomých úrovniach psychiky. (Viď. zahltenie obete agresie elektronickým..inFormačným šumom, paralyzácia jej potenciálu brániť sa násilnému transformovaniu, preformátovávaniu, formovaniu jej profilu. Avšak tak aj príznakovo-selektívne programovanie, zahrnuté do celkového kódu prenosu pomocou štatistickej “cirkulácie” zvolených informácii v populácii podľa vypočítaných masových reakcií na ňu zo strany jednotlivých subkultúr, cieľových skupín, identifikovaných a vyhodnotených v objekte riadenia -cieli útoku. Preto sa človek dobre, čo najďalej v lese, prírode, cíti, obnovuje, sebareflektuje, život, stereotypy, eMocJe, hodnoty prehodnocuje... No jedinec u seba iba občas mobil nemá, tak ho aspoň tu a tam vypnúť treba. Tak, ako aj v prírode lúkou - lesom, seba... Keď je teda aspoň mobil - protéza vypnutá, nastavenie, nasTrojenie jeho tela (bio-antény) je iné, než na aké je v “bežnom” strese každodennom jeho psyche zvyknutá. Tak môže skôr i miesto šumu, informácie “kráľov” Zhora prijímať i do budúCnosti gRamotne optimisticky sa dívať...)*

 

6 V opačnom prípade totiž nevyhnutne prichádza k rastu vnútorného napätia systému jedinca zo všetkými známymi i menej známymi dôsledkami. – pozn. prekl.

 

7 Človečenstvo, ČeloVieČiny, Človečina, ktorá tak drakom RaSprávok smrdí..., sa jej boja, bo signalizuje svet nový, lepší, iný..., kde je isto menej „hnoja“ – pozn. prekl.

 

8 Viď. heslo známeho BlockBusteru-BlockFormeru „Highlander“ o „nesmrteľných“, ktorí sa medzi sebou kántria, hlavy si stínajú, a pritom kričia: „Zostať môže iba jeden!“ – to je charakteristické pre všetky mafiózne, totalitné, teroristické zoskupenia. Ide ,žiaľ, o „tradičný“ obraz napr. známych extrémne zvrátených foriem pôvodne humánneho judaizmu, ktoré likvidujú všetkých okolo. No keď sa tlupa drábov k moci dostane, ničiť v rámci kást sa medzi sebou začne (hoc aj rukou cudzou lačne), až pokiaľ jedna frakcia hore monopolne nezostane... – pozn. prekl.

 

 

Diskusní téma: Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (11)

Co třeba takto

Pe-tri | 18.11.2015

I byl den, kdy Hospodinův Pravdy mlat,
pustošil, plenil starého zákona chrám,
a mečem vlastním zákonitě sťat,
v něm dodýchával velekněz sám.

Re: Co třeba takto

udo | 19.11.2015

Aj to sa mi celkom ľúbi.
Ten prešmyk a tá slabika naviac harmonizuje to vlnenie.
Trochu eliminuje, dorovnáva ten fázový "sklz"..
i keď ten sa tiež za istých okolností dá cielene,
hlavne akcentačne použiť.
No tu skôr vyznieva rušivo.

Mohli by sme tie vlasy, bradu ešte česať,
no je nás zatiaľ málo, a roboty veľa..:)

Ako v tej hre: "Málo nás, málo nás,
poď ty dievča medzi nás.."
Zdá sa, že holky niektoré tie veci z DVTR
nejako ľahšie čekujú..

BaSníčKa

udo | 16.11.2015

Ste mi to zmenili..

Bol deň, keď Hospodinovo pravdy kladivo
Pustošilo, starozákonný chrám drobilo.
A mečom vlastným svojim nám,
Dodýchaval v ňom veľkňaz sám...

Takže takto nie? :(

Re: BaSníčKa

Hox | 16.11.2015

Změna není ode mě (nevšiml jsem si), ale... hmm, za mě bych asi nechal stávající verzi, tady se mi nějak nezdá ten třetí řádek.

Re: Re: BaSníčKa

udo | 17.11.2015

zmeniť "nám" na "vám"?

Re: Re: Re: BaSníčKa

Hox | 17.11.2015

vaši naši furianti :)..
je asi jedno, ale nechal bych stávající verzi.

Re: Re: Re: Re: BaSníčKa

udo | 18.11.2015

ok jasne,
ja som sa len snažil o príjem..nejšiu rytmiku,
základný puls, modulačnú frekvenciu prenosu.
Viď múdrosti od vekov
prechovávané v telách náRodných eposov.
Žalmy, Eda, Ilias, ÓdyZea,..čo HéLadu vychovala

Tá popova verzia riekanky sa mne osobne zdá tak trochu "seknutá",
i keď je možno voči pôvodnému textu korektnejšia.
Ale Budiš.. (tú minču mám inak asi najradšej:)

Navyše sa pri tých preKladoch potrebujem i ja trochu aj tvorivo realizovať, aby mi z toho necvaklo úplne :))

No ako sme sa bavili..
možno je zatiaľ i v tomto prípade menej, viac.

Naši-vaši?
hej..dik, teda ani dopisovať nemusím.. :)
Pre ostatných:
KSB je objemnejšia
a "ONI" sú preto naši, a nie nepriatelia.
V neposlednom rade sa máme, musíme i od nich učiť.
Akurát porobili "chybky",
a ak nechcú skončiť, ako ich predchodca,
mnohí prehodnotia snáď nie len od konca.
..i keď MDP..bla..bla

Na KSB/DVTR, na sedliacky rozum má každý právo.
I "ONI", špekulanti NAŠI.
Aby zbytocne vo vitrínke nejakého
toxidermistu nekončili.

Jou a skúste neísť na ľudí s KSB/DVTR, ako s tankom.
Ako kedysi "kresťania" s bibliou, či muslimovia s koránom, marxisti s Kapitálom, maoisti s Knižkou červenou,.atď

O Veci hovorte vlastnými slovami, i keď možno niekedy čiastočne chybne, no to znamená, že o tom uvažujete, o kontexte.
"Kto sa bojí (i chybu zrobiť), nech do lesa nechodí"

PRoste nejde o nejkú "citátno-dogmatickú" hatmatilku
a všetky formulácie v KSB/DVTR nie sú všade a vo všetkom univerzálne platné.
IDE O KONTEXT.
Pravda je vždy konkrétna pre danú objektívnu (z pohľadu Vis Maior) konšteláciu. A kto sa jej najviac vo svojom chápaní, úsilím svojim priblíźi, tomu poskytuje nemalé výhody..
Tož užite ich zodpovedne..

Preto i poznámka v kopy-left licencii o autorských právach v tom zmysle, źe sa toto dielo našej doby ako celok uniVersAlnym byť snaží a po pravde poslednej inštancie absolútnej, v žiadnom prípade nebaží.

DOGMA JE SMRŤ,
ako je pekne i na plagáte Davovej Psychózy
zobrazené..

Přidat nový příspěvek