Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (8)

Koncepcia spoloćnej bezpečnosti "Voda Mŕtva", kapitola 8: ČО SA NESKÔR JASNÝM STALO.. (8)

29.10.2015

předchozí část

 

...tvoriacich podstatu bankovníctva a tým miery „kapitalizácie“ (krvi, riadenia) celej ekonomiky, rozvoja technológii, médeineho priemyslu, tým kultúry a automaticky nevyhnutne celého sociálneho systému.

 

K vývoju mechaniky riadenia masovej ilúzie Západu: so zrútením verejného (nie tichého) triedno-kastového systému na Západe1, sa psychológia nezasahovania štátu a úžerníckej bankovej mafie do niektorých detailov súkromného života (i súkromno-podnikateľskej činnosti) zachovala presne tak, ako sa zachovala psychológia nezasahovania do záležitostí štátnosti u radového obyvateľa. Tento ovčan totiž predpokladá, že všetky svoje povinnosti vo vzťahu k spoločnosti ako celku i jej štátnosti si splnil najmä ak zaplatil dane a prijal účasť vo formálnych demokratických procedúrach, existujúcich na Západe. Všetko samozrejme v otrockom obojku úroku, ktorého základné nastavenia ovláda „mäkko“ i tvrdo výlučne medzinárodná korporácia klanov úžerníkov2.

 

Ak ale do samoopojného víťazstva buržoázno-demokratických revolúcii takýto typ psychológie dominoval mlčanlivo, tak v priebehu rozvoja západného kapitalizmu tento psýprofil našiel aj svoje teoretické vyjadrenie. V najvšeobecnejšom tvare vo filozofii individualizmu a v užšom pragmatickom variante, v rôznych ekonomických pseudoteóriach o slobode súkromného podnikania, slobodnom obchode a akoby schopnosti „voľného“ trhu3 regulovať v živote spoločnosti všetko bez stanovenia nejakých cieľov a riadenia z pozície nejakých triezvejšie uvažujúcich ľudí.

 

Všetky teórie bez výnimky sú však iba vyjadrením sTroja psychiky (psychologického profilu) a jemu zodpovedajúcej morálky. Rozum človeka je totiž spôsobilý v závislosti od morálky a sTroja psychiky rozvinúť na osnove rovnakých faktov hoc aj vzájomne sa vylučujúce teórie a doktríny. Podobne, ako si jedny deti postavia z jedných a tých istých legokociek loď a ďalšie zasa rodinný dom, auto, alebo zoologickú, či armádu.

 

Tzv. buržoázno-demokratické revolúcie a následné spoločenské zriadenia života západnej spoločnosti boli psychologicky určované rozumom, aktívnym v nositeľoch zverského sTroja psychiky, dominujúcim na Západe. Úmerne tomu zmenili zverským sTrojom psychiky zrodené buržoázno-demokratické revolúcie spoločenské zriadenie tak, že pri novom systéme vnútrospoločenských vzťahov (v podmienkach technicko-technologického pokroku) prevzal iniciatívu a aktivizoval sa rozum množstva z masy dovtedy tzv. marginalizovaných jedincov. Ide o bežnú väčšinovú populáciu „nižších vrstiev“ západných spoločenstiev, ktorým sa otvorila možnosť prístupu k inFormácii, predtým uzavretej triedno-klanovými hranicami, predurčujúcimi ako profesiu a sociálne postavenie, tak aj dovtedy počas celého života človeka nemenne nastavené inFormačné toky (kultúru), v ktorých jedinec žil. Nový systém vnútrospoločenských vzťahov, zrodený ako výsledok buržoázno-demokratických revolúcii, však na Západe vôbec nezmenil dovtedy dominujúci neľudský sTroj psychiky. T.j. kvantitatívne zatiaľ i dnes prevládajú

  1. zverský psychologický profil populu a 

  2. typ psychiky biorobota-zombi.

 

Práve činnosť týchto kobyliek - nositeľov psychologického profilu „(kon)zombimentov“ sa po «informačnej explózii» 20. stor. prejavuje v dnešnej spoločnosti, kde vládne orientácia správania na konzum „tu a teraz“ a do budúcnosti, kvôli uspokojeniu namyslenosti a zmyselnosti. Dôsledku toho sa mnohí stávajú obeťami „stresov“ a ich následkov. «InFormačná explózia» ale otvorila pre nich aj možnosť zbaviť sa tejto nimi vyvolanej lavíny „stresov“.

 

Táto možnosť pozostáva objektívne v tom, že život celej spoločnosti technicky rozvinutých krajín prebieha tak v práci, ako aj v domácnosti v prúdoch „kráľovskej inFormácie“, ktorá má svoj význam, váhu:

A) provinčnú – v hraniciach štátu;

B) celoštátnu – v hraniciach regionálnej civilizácie;

C) pre jednotlivú regionálnu civilizáciu – v rámci ich množstva;

D) pre množstvo regionálnych civilizácii a docivilizačných prvobytných kultúr4, v súhrne tvoriacich súčasné ľudstvo na Zemi.

 

Predtým táto „kráľovská informácia“ prechádzala pomimo drvivej väčšiny populácie, vykazujúc vplyv na ich život prevážne nepriamo (sprostredkovane), no málokto sa poučil, stretnúc sa s ňou bezprostredne.

 

Psychika každého, komu dané Zhora bolo Človekom Rozumným sa stať, je organizovaná hierarchicky mnohoúrovňovo. U väčšiny populácie je úroveň VEDOMIA (v ktorom je rýchlosť spracovania inFormácii 15 bit5 za sekundu a kde je človek schopný spracovávať max. 7-9 objektov súčasne), iba viditeľná „nadvodná časť ľadovca“ = individuálnej psychiky ako celku. Vo vzťahu k skrytej časti psychiky - nevedomiu (inak povedané aj podvedomiu), sa v kultúre ľudstva vyvinuli dva aktívne prístupy:

1) rozšírenie vedomia a zahrnutie do neho tých úrovní psychiky, ktoré sa predtým nachádzali mimo vedomia (v podvedomí);

2) prebudovanie štruktúry vedomia a podvedomých úrovní psychiky na osnove riadeného dialógu (informačnej obmeny) medzi úrovňami, s cieľom eliminácie rôznych druhov antagonizmov medzi nimi. Ide teda o vypracovanie spôsobu (mechanizmu) ich koordinovanej činnosti v rámci jednotnej celostnej individuálnej psychiky, v procese harmonizácie vzťahov jedinca s objímajúcou a do neho prenikajúcou Objektívnou realitou. T.j., oprava chýb v podvedomí, v jeho nahustených predpracovaných inFormačných moduloch (eMociách), pomocou vedomia.

 

Ak vyhľadáme technickú analógiu vo vzťahu uvedomovaného „ja“ s ostatnými úrovňami v psychike, tak vedomie, spolu s jeho charakteristickými možnosťami, možno prirovnať k pilotovi a celé nevedomie (podvedomie), k autopilotovi. Pri takej analógii je prvý prístup ekvivalentný (v mnohom) tomu, že pilot, spočiatku nešikovný, postupne preberá na seba plnenie čoraz väčšieho množstva funkcií, zabudovaných do autopilota. Druhý prístup je ekvivalentný (v mnohom) tomu, že pilot si osvojuje návyky nastavenia autopilota a stará sa o vzájomne doplňujúce ohraničenia (mapu) toho, čo si berie na seba a toho, čo ukladá na autopilota.

 

Tu môže oprávnene vzniknúť otázka, v akom pomere (vzťahu, korelácii) sa nachádzajú oba prístupy. Na ňu môžu byť dané odpovede rôzne, podmienené mravnosťou, svetonázorom a osobnou skúsenosťou každého z odpovedajúcich. Z nášho pohľadu zahŕňa prístup 2) (prebudovanie vedomých a podvedomých úrovní psychiky) zároveň aj prístup prvý. Pri nastavovaní „autopilota“ totiž „pilot“ nemôže nedostať predstavu o jeho funkčných možnostiach a ich riadení. Teda prístup 2), zahŕňajúci v sebe aj prístup 1) (rozšírenie vedomia), mu pridáva osobitnú kvalitu od samého začiatku, zatiaľ čo nasledovanie 1) prístupu pri ignorovaní (alebo odmietnutí druhého) skôr, alebo neskôr vedie k tomu, že možnosti zahrnuté do oblasti vedomej činnosti je nevyhnutné uviesť do súladu medzi sebou6. Okrem toho aj do súladu s tým, čo si individuálne vedomie ešte neosvojilo v procese svojho rozširovania v Objektívnej realite. Ak teda prístup 1) nevedie k rozpoznaniu takej nevyhnutnosti, tak nasledovanie cesty rozširovania vedomia sa končí osobnou katastrofou. Tá je vyvolaná, ak aj nie vnútornou konfliktnosťou individuálnej psychiky, tak konfliktnosťou individuálnej a kolektívnej psychiky, alebo tiež konfliktnosťou psychiky jednotlivca s rôznymi druhmi hierarchicky vyššej neľudskej psychiky, činnosť ktorej sa tiež prejavuje vo Vesmíre, ak sme dostatočne vnímaví k prebiehajúcemu (prebiehajúcim procesom).

 

Prvý prístup v tradičnej kultúre ľudstva je vyjadrený rôznymi druhmi duchovných praktík Východu (jógy) a západných systémov zasvätenia do rôzneho okultizmu. Na možnosť realizácie druhého prístupu je priamo poukázané v Koráne, hoci ten žiaľ nie je rozvinutý v historicky reálnom islame, ináč by región koránickej kultúry nebol tak vnútorne nejednotný a nezažíval by množstvo vnútorných i vonkajších problémov.

 

Toto všetko bolo nevyhnutné povedať preto, lebo sa s „kráľovskou inFormáciou“ (ak to porovnáme s normami adresácie inFormácie v triedno-kastovom systéme) v súčasných podmienkach stretávajú prakticky všetci. Možnosti spracovávania inFormácií úrovňami psychiky, súvisiacimi s podvedomím, pre drvivú väčšinu ľudí mnohonásobne prevyšujú možnosti ich individuálneho vedomia (už spomínaných 15 bitov/s, t.j. 7 – 9 objektov súčasne). To znamená, že nezávisle od vedomého vzťahu ku „kráľovskej inFormácii“, spracovávajú z pohľadu jedinca podvedomé úrovne individuálnej psychiky7 tak- či onak nevyhnutne aj „inFormáciu kráľovskú“. Vo vzťahu s tým sa výsledky tohto spracovania nejakým spôsobom dostanú do vedomia jedinca buď pri oddychu, spánku, alebo v iných životných situáciách.

 

Ďalšie udalosti v živote jedinca (a/alebo kolektívnej osobnosti) sú určované (definované) tým, ako sa vedomie jedinca (a/alebo kolektívu) postaví k takémuto druhu výstupov výsledkov spracovania „kráľovskej inFormácie“ z podvedomých úrovni psychiky na úroveň vedomia. „Stresy“ a ich následky sú výsledkom úmyselného alebo bezmyšlienkovitého odmietnutia individuálneho vedomia (kon)zombimentov prijať výsledky podvedomého spracovania „kráľovskej inFormácie“, ktoré určujú ďalší smer vývoja, no taktiež zvyknú i „zdržiavať“ ich na finančný prospech orientovanú „individuálnu podnikateľskú činnosť“, či objektívne celkovo zavádzajúcu formu sebarealizácie, čo niektorému z ich „duchov“ môže spôsobovať „emočný diskomfort“. Obeťou tejto zložky „sociálnej hygieny“8 sa v technicky popredných spoločnostiach stávajú skalopevní účastníci honby po konzume, donekonečna omieľajúci akurát tak inFormácie nevyhnutné na podporu ich osobného „profesionalizmu“ (z kontextu potrieb objektívnej reality odtrhnutého fachidiotizmu) a s ním podmieneného spotrebiteľského (predovšetkým) statusu.

 

Ak sa výsledky podvedomého spracovania „kráľovskej inFormácie“ prijímajú vedomím, tak sa začína zosúLaďovanie (harmonizácia) osobnej individuálnej vedomej i podvedomej činnosti s týmito výsledkami, prevládajúcimi nad celou spoločnosťou. Práve podľa tohto príznaku, (podľa nadradenosti a moci nad všetkými inými informáciami, myšlienkami) sa totiž „kráľovská inFormácia“ odlišuje od súkromnej, osobno-existenčnej.

 

Ak prijatie výsledkov podvedomého spracovania „kráľovskej inFormácie“ prebieha hoci aj na úrovni vedomia, avšak prebieha bezmyšlienkovite (bez hlbšieho pochopenia deja, priBehu kľúčového9), tak harmonizácia činností vedomých i podvedomých úrovní individuálnej psychiky vo všeobecnosti prebieha bez rozšírenia vedomia. Keď prijatie výsledkov podvedomého spracovania „kráľovskej inFormácie“ sprevádza na úrovni vedomia premýšľanie o prebiehajúcich dejoch a ich zámeroch (tendenciách, trendoch) do budúcnosti, tak prebieha nielen harmonizácia vedomých i podvedomých úrovní psychiky, ale možnosti vedomia sa rozširujú a zdokonaľujú (optimalizácia vlastných stereotypov=emócii, ako ladenie nástrojov). Pritom v poslednom prípade prebieha rozšírenie vedomia vo vnútornej harmónii, pri včasnom odstránení konfliktnosti tak medzi úrovňami individuálnej psychiky, ako aj medzi celkovou psychikou individuálnou a kolektívnou10.

 

Tomuto procesu môže pomôcť príslušná disciplína narábania s inFormáciou na úrovni vedomia, NEPROTIREČIACA funkčným možnostiam vedomia drvivej väčšiny ľudí, ktorí si ešte nestačili rozšíriť svoje vedomie natoľko, že už nevedia, čo a ako majú potom robiť!!!11

 

Vzhľadom na to, že ľudské vedomie môže súčasne operovať maximálne so 7 – 9 objektmi, tak disciplína vedomého nakladania s inFormáciou na úrovni vedomia, s jeho veľmi ohraničenými (mimo tranzových stavov12) možnosťami, musí predovšetkým zabezpečiť rozdelenie (rozlíšenie) každého inFormačného toku, inFormačného súboru (komplexu) na nie viac ako na 7 – 9 medzi sebou oddelených kategórii. Inák sa ich nepodarí jednoznačne adresne preposlať na spracovanie oveľa výkonnejšími podvedomými úrovňami psychiky (eMocnými modulmi). Každý proces môže byť v Objektívnej realite interpretovaný (predstavený, zobrazený) ako proces riadenia, alebo samoriadenia. Keďže „nastavenie autopilota“, t.j. podvedomých úrovní psychiky a vstup individuálnej psychiky do  kolektívnej, sú taktiež každodenné úlohy praxe riadenia (samoovládania=samoriadenia človeka), tak Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia (ktorej je v tejto práci pridelené osobitné miesto) je najlepšie nasmerovať (adresovať) na seba osobne a vstúpiť do procesu riadenia seba samého a vo svojom okolí sa rodiacich okolností. Pamätajúc pritom ale na globálnu úroveň starostlivosti a zodpovednosti voči druhým ľuďom a Bohu.

 

Po zavŕšení prechodného procesu dnešnej globálnej civilizácie bude na Zemi nasledovať Ľudskosť - známa Č(e)loViečina rozprávok. V nej NEbude miesta pre prejavovanie sa v ľudskom tele neľudských sTrojov (profilov) psychiky. Tak zverského, biorobota-zombie, ako ani démonickej osobnosti (ľudovo „upír“). Každému je zatiaľ stále ešte daný čas a možnosti vybrať si a uskutočniť (..vykonať-naplniť) osud sebe vlastný.

 

To znamená, že všetci nositelia týchto neľudských sTrojov psychiky sú postavení pred výber: Buď zmenia svoj sTroj psychiky, preozmysliac (redefinijúc) existenciu svoju a zámery do budúCnosti, alebo zahynú preto, že ich starý sTroj psychiky obeťami objektov technosféry alebo stresov a taktiež nimi podmienených neMocí urobí.

 

-pokračování-

 

1 Západné spoločenstvá sú na princípe pôvodu, adeológii, filozofii, financii, „rás“, atď.. často oveľa tvrdšie kast(r)ované, ako „klasický“ indický fašizmus. Akurát ale neoficiálne, skryto, v hĺbke svojej podstaty. Navonok býva maska démonkracie, demokratúry, davokracie..konzumne príťažlivom pokroku i na úkor vyciciavania „zbytku“ sveta podielom na mlčanlivom napomáhaní globálnej úžere v roli psov svojich drábov, ktorí sami často moc nevedia o skutočných adminoch-Paenoch.

2 Globálna monopolná mafia finacistického terorizmu.

3 Kde však v dnešnom svete našli nejaký „voľný trh“, ktorý sa nenachádza pod mocou korporácie úžerníkov a rôzneho druhu racketeeringu (výpalníctva), ostáva záhadou..

4 Ktoré sa na niektorých miestach stále ešte zachovali a sú oboznámené s životom ostatného ľudstva na základe komunikácie rádiového a TV vysielania technicky rozvinutého okolia ich sveta.

5 1 bit je množstvo inFormácie, nevyhnutné pre vyriešenie neurčitosti 50% : 50%. 15 bitov za sekundu znamená, že v priebehu 1 sekundy je vedomie schopné zachytiť 15 zmien v okolitom prostredí, o čom sa každý ľahko môže presvedčiť v kine: pri rýchlosti projekcie menej ako 16 obrázkov/s film začíname vnímať ako sériu jednotlivých obrázkov (snímkov). Pri rýchlosti projekcie 16 obrázkov/s a viac, sa jednotlivé obrázky zlievajú do kontinuálne sa pohybujúceho zobrazenia. Hoci, ako ukázali výskumy, podvedomé úrovne psychiky stačia zachytiť aj medzisnímkové obrázky, ktoré je možné rozmiestniť medzi reálnymi snímkami filmu. Podvedomé úrovne psychiky vnímajú aj tzv. “25. snímok”, inFormáciu, ktorú radia po každých 24 snímkach filmu. Na tom sú založené niektoré druhy reklamy a iné programovanie správania sa (podvedomia) hľadiska, mimo kontroly vedomia divákov. Mnoho výskumov však ukazuje, že na to, aby “25. snímok” zapracoval, je nevyhnutné predtým zabezpečiť vnútorný morálno-psychický súhlas jednotlivca s ponúkaným zmyslom “25. snímku”. I preto prvý útok infowars už tisíce rokov nevyhnutne na morálku cieliť “musí”..

6 Resp. i k „pretečeniu pamäte“ a tak k V-V zahlteniu, preťaženiu, zamrznutiu systému. V IT eng. term.: stack overload and system error/freez.

7 K ním sa vzťahujú i «V-V vstupno-výstupné mechanizmy (porty)», ktorými keď prechádzajú inFormácie, tak ľudia vytvárajú psychiku kolektívnu. Tou disponujú tak málopočetné skupiny, ako aj ľudstvo ako celok.

8 Evolučný bezpečnostný mechanizmus Zhora nastavený (Vis Maior safety procedure).

9 Tak, ako aj námet hudby Slovenskej hymny (Kopala studienku), (e)Mocná ľUdova pieseň: „Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vôjde, jabĺčko nájde, či je ona, či je on, nepustí ho z brány von..“ Zároveň ide o hru, ktorú sa po generácie od predkov starejších vymyslenú, zdedenú, deti na dedinách hrávajú..PROGRAM riadenia prístupu, brány (eng. gate, access control) v IT terminológii a tak i v jeho pôvOtcovi, v riadení agregátnych inFormačných, transformačných modulov kolektívneho podvedomia, v matricovej špecke kulturologického a (a)sociálneho inžinierstva.

10 „Kráľovská informácia“ je v tomto zmysle kompas (mapa, norma, etalón, vzťažný bod) procesnej autooptimalizácie kapacity vlastného a kolektívneho podvedomia, poskytovaný (v)hodným jedincom zároveň aj ako konkurenčná výhoda Zhora.

11 T.j., nejsť do zbytočných konfliktov s väčšinovou spoločnosťou, nakoľko by takáto činnosť mohla byť oponentami využívaná o.i. aj na tzv. infoočkovacie procedúry, zbytočne predlžujúce celkovú operáciu riadenia cieľovej zmeny upravovaného informačného prostredia.

12 Osvojenie si návykov ľubovoľného vstupu do tranzového stavu je jednou z variánt rozšírenia vedomia. Ide o V-V procedúry pomocou niektorých autosynchronizačných rytmov v hudbe, kulturologických rituálov, rôznych psychotropných pomôcok, “koncentračno-relaxačných” techník a cvičení, riadených šokov, špeciálne vyškolených jedincov, atď.. V tranzových stavoch sa vedomie človeka môže opierať na iné časotvorné procesy, výsledkom čoho sa do oblasti uvedomovaného vnímania dostávajú veľmi krátko trvajúce javy. Z časti to ale podobne funguje aj opačne (pri vnímaní a chápaní procesov extrémne dlhodobých). V odbornej literatúre je opísaný prípad, keď si človek do maličkých detailov zapamätal v šoku pozorovaný proces explózie vedľa neho vybuchujúceho delostreleckého granátu. Popisoval, ako projektil padá, potom sa po jeho povrchu začínajú vytvárať trhliny, cez ne začínajú vyrážať plamene, potom sa kúsky začínajú pohybovať v priestore a objavuje sa ohnivé “slnko” plazmy.. tento proces trvá zlomky sekundy a v obyčajnom stave vedomia takéto detailné vnímanie k dispozícii nie je. Avšak v stave tranzu je to niečo úplne iné.. jedinec má ďalšie, bežne väčśinou “schované” možnosti. Ide o prepnutie do iného módu vnímania (eng. Tzv. “switch”). Viď aj možno adekvátnejšie porovnanie kapacity spracovávania informácii vedomím a podvedomím, ako kvapka (vedomie) a more (podvedomie). Resp. zobrazenie “Kapacity riadenia Boha”, ako “More Vedomia”, “Nekonečná Miera (s)Vedomia”.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA, kapitola 8: ČО SA STALO JASNÝM NESKÔR (8)

Re: do pozornosti

udo | 03.11.2015

Tzv. "utečenecká kríza", ďalšie "sťahovanie národov"
je jednou z poradovo vyšších poloźiek chybového vektora perspektívnej zložky EÚ.
Je jednou z poradovo vyšších položiek cieľového vektora
fašizátorov EÚ.

Presnejšie medzicieľového chybového vektora, chybového vektora doćasných cieľov vedúcich k cieľu konečnému:
EndLoesung (známe tzv. "Konečné riešenie") pre majoritnú populáciu a hlavne jej kultúru, aby nebola schopná stále prerážať svojimi skúsenosťami stoviek generácii ako voda zo spodu v homogenizovanej, biorobotizovanej záhradke-ZOO. Aby staršia podstata západnej kultúry,
schopná viac nebola podmývať,
otrokárskej pyramídy základy.

KOB/DOTU (KSB/DVTR) by vskutku ako opora,
pomôcť zachrániť, preniesť a ďalej rozvíjať mohla,
objektívne pozitívne, celospoločnesky prínosné javy,
deje kultúry Euroatlantickej, cez tieto času pereJamy.
A že dobrého pre svet celý tam je mnoho,
o tom asi nikto nepochybuje dlho..

Onen bájny meč rozlíśenia Notung?
Určený ľuďom a skrytý v jabloni,
strome bájnom jednom.. Jedného, Odina.
Gramm, Grimm, isto..nie len ságy staré ArMannov, no i Grimmovcov rozprávky nové,
v lepśom uhle azSpektov vidieť treba,
aby vo variantoch budúcich viac nebola bieda.

Gramotnosť cesty meča,
tak SiegUr (víťazstvo ľudí Zeme),
SiegFriedov (Víťazstvo Miery) syn,
AtLis (ľalia života, Ata),
chrámy Biele už veky máta.

Toľko k pokladu Rýnskemu, vchodu tri-nástemu,
Niebelungom..Prsteňu dychu hmiel..,
ktorý stáročným ničeniam a štvaniu,
kmeňov bratských starých, národa jedného,
ako kameň uhlu voči búrke juhu čnel.

do pozornosti

jardob2 | 03.11.2015

Panstvo poprosím, ujasnime si pár faktov:
1/ Za druhú svetovú vojnu okrem jej plánovačov môžu - podobné debaty "vysokých" intelektuálov 30-tych rokov min. stor., teda v spoločnosti ešte bez telky a masovo aj rádia, ktorí akosi v svojej, slušnou výchovou potláčanej arogancii, svoj vnútorný pocit nadradenosti voči mase potlačiť nedokázali. A tak - neburcovali. Lebo tých "blbcov" - bežných, súvislosti nechápajúcich ľudí, by museli vedieť presvedčiť. A ľudia zásadne nechcú nič vedieť o tom, čo im nevyhovuje, alebo, kvôli čomu by museli zmeniť pohodlný názor a tým aj zbožnú predstavu - že nič zlé sa nestane. Byť intelektuálom teda ešte neznamená byť vodcom, aj keď účelovo krátkodobým. Naši dávni predkovia prežili preto, že keď bolo treba, vedeli zobrať do ruky meč, a keď bolo treba, vedeli sa skloniť s kosákom v ruke.
2/ Svet sa rúca, na internete sa objavujú závažné informácie, a je
fuk, či sú to dezinformácie, ale pozrite si návštevnosť stránok - od pár stoviek po pár tisíc. Do kelu! - ak sa má niečo pohnúť na 5-miliónovom Slovensku, na to má stačiť tých pár stoviek informovaných? Lebo ide o zásadnú vec - ak má dôjsť k zmene nekrvavou cestou, tak musí prebehnúť taká masová akcia, že si nikto ani netrúfne odchytiť jednotlivcov pre výstrahu. Preto sú šarvátky vždy krvavé, ale 100-tisícovému davu uhne každý. Až v takýchto situáciách padali nenávidené režimy. Lebo po jednom nás dokážu zabiť aj milióny.
3/ Teda - pýtam sa, ako je možné, že inak atraktívne, dokonca až bulvárne vzrušujúce informácie sleduje tak málo ľudí? Je to prúser, ale je to tak - sú ľudia, ktorí sú síce schopní vyhrabať z akéhosi brlohu až neuveriteľné veci, ale - NEDOKÁŽU ich "predať" ďalej, zavesiť správnym spôsobom, aby tí, ktorých politika nezaujíma /účelovo zmanipulovaní nezaujímať sa prirodzene - o deštrukciu/, ju ako zaujímavú zachytili. Ja som tu
vďaka "navigátorovi" - konkrétnej téme, systematicky som lúskal Ukrajinu, USA, narazil som na V.V.Pjakina a neskôr na jeho
výslovný aj výrazový /v zmysle účelového očného kontaktu/ odkaz, aby som sa sem prelúskal. Problémom "produktov" pána
Pjakina je, že na rozdiel od jeho materskej TV, ktorá ho určite doma predať vie, tieto dokumenty zavesil už v češtine niekto, komu veľmi ďakujem za tento pohľad z Napoleónovho vŕšku /lebo zo zákopu sa rozhodovať nedá/ na celú situáciu, avšak musím ho skárať za to, že už si nedal námahu, aby vďaka aj keď
kamuflovanému, ale kľúčovému slovu, by tieto super dokumenty
prerazili cez ostatný bordel. Lebo kto u nás bude hľadať V.V.Pjakin? Stačilo by "RAP /ruský antimajdanový pro.. - a ďalej čo chceš/ tvrdí, že plánovaná vojna na jeseň 2015 nebude!"
/to bolo v obsahu/ Aj ten najblší Slovák, ktorý si denne hľadá Rytmusa, by to objavil v priebehu pár dní!!! 65% Slovákov počúva rap! ČIŽE! Vo vojenstve, ale aj v prírode sa používa kamufláž a mimikry. Mimikry - keď motýľ vyzerá ako sršen - je to
bezbečné, lebo je to pre iných nebezpečné. Ak nafukovací tank vyzerá ako tank - je to pasca. Systém používa klamstvo a chce zvíťaziť s NEpravdou. Ak chceme, aby zvíťazila pravda, musí sa zviditeľniť. Vlka v barančom rúchu poznáte, teraz aj "sršňa", ktorý je motýľom. Takže - čo máte proti RAPerovi V.V.Pjakinovi, keď ide o pravdu, ktorú inak raperi radi zo seba kydajú na hlavy komu chcú? Je to aj symbolická záležitosť. Takže?
4/ Poprosím o menej re re re repovania o neprijateľných /zásadne!!!/ akronymoch. Akronymi sa nedajú používať mimo úzkej zainteresovanej skupiny, čo by bolo, s hanbou konštatujem, záležitosťou pár návštevníkov tejto diskusie za rok, a to odhadujem ten 2016. Pokiaľ ročná návšteva tejto diskusie nebude na kilometrovej lište, tak toto tu má význam len ako
provokatérska lampa na odchytávanie potenciálne nebezpečného INTELEKTUÁLNEHO hmyzu. S týmto vedomím som do tejto diskusie vstúpil. Treba si uvedomiť, že ak určité veci nebude čítať len pár desiatok bezvýznamných ľudí, ale budú ich čítať státisíce - tak tieto stránky jednoducho zmiznú. Alebo vznikne podobná, sytémová mucholapka, Poprosím Vás - prelúskajte si na You Tube V.V.Pjakina a určite si PRIORITY!

Přidat nový příspěvek