Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

5.5.2014

 

převzato z vvv-ig.livejournal.com/690116.html - "Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов - детали сценария... +18"

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - была постановка пожара, чтобы списать на него массовое уничтожение граждан Украины.

Už je známo, že v domě odborových svazů v Oděse bylo zavražděno mnohem více než 42 lidí.

Provokáteři odvlekli lidi do budov, kde je bylo možno vraždit beztrestně, s rozkoší a beze svědků. Požár uvnitř budovy nebyl – byl založen, aby zakryl masovou vraždu občanů Ukrajiny.

 

 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью. Откуда же возник пожар внутри здания?

Nejdříve vzplál stánek na náměstí, následuje vytvoření značného otevřeného ohně na náměstí, na pozadí budovy. Lidi vlečou (směrují) pod ochranu masivních dveří domu odborových svazů. U příznivců federace na náměstí nebyly dopředu připravené láhve s hořlavou směsí. Odkud tedy vznikl požár uvnitř budovy?

 

 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода...

Lidé ukrývající se za dveřmi v přízemí, byli napadeni členy bojůvek Pravého sektoru, kteří se tam nacházeli dlouho před začátkem exekuce. V přízemí lidé shořeli na kost. Ze začátku u jednoho východu…..

 

 

... потом у всех трёх.

…pak u všech třech.

 

 

... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери.

… hasiči přišli, až když shořely i masivní vchodové dveře.

 

 

В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё только в одном кабинете.

V solidní 5 ti patrové budově se stropy na 3 m otevřený oheň byl zatím jenom v jedné pracovně.

 

 

Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.

Kdo se mohl dostat na střechu administrativní budovy federálního významu? Podle všeho jen ti, kdo dopředu dostali klíče od zámků, uzavírajících ocelové mříže, vedoucí ke dveřím na střechu.

 

 

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее готовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов.
На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под "чужим флагом"

Členy těchto bojůvek by stálo za to najít. Mohli by ríct mnoho zajímavého o tom, kdy se začal uskutečňovat plán na masovou vraždu Oděsitů a jak oni dopředu připravovali zásoby hořlavých látek v Domě odborových svazů.

 

 

Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей.

Úplně spálené tělá v přízemí u vstupních dveří.

 

 

Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было открытого огня?

Odkud se vzali spálené těla výše, mimo přízemí – tam kde nebyl otevřený oheň.

 

 

То же фото с другого ракурса :
- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели
- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела
- откуда баррикада? Она была сооружена боевиками ПС, чтобы заблокировать пути к спасению на этажи выше

To samé foto, z jiného pohledu:

-dřevěný panel na radiátoru, dřevěné madlá na schodišti a list (dsp?) neshořely

-modrá elipsa – barikáda ze stolů, židlí a stolků. Plamenem nedotknuta, ačkoli vidíme ohořelé těla.

-odkud barikáda? Byla vybudovaná členy bojůvek PS (pravý sektor), aby zablokovala cestu k záchraně na vyšším poschodí.

 

 

- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем?

- ženské tělo tahali po podlaze z místa skutečné smrti. Kdo a proč?

 

 

- мужчина убит выстрелом в голову
-ранение навылет - под головой натекло

- muž zavražděn výstřelem do hlavy

- poranění skrz lebkou – pod hlavou kaluž krve

 

 

Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута? Людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали. Могли ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек пытается стряхнуть с головы напалм? От того сгорали и кисти рук.
На этом, как и на предыдущих фото, странная "белая побелка" на полу. Это порошёк из огнетушителей. Их использовали каратели, после того как люди погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа.

Už jste si všimli, že u zahynulých shořely hlavy a část ramen? Oděv na hrudi a níže je ohněm nedotčen? Lidi polévali z vrchu hořlavinou a zapalovali. Jak se mohli uchovat sluneční brýle na tváři, když se člověk snaží dostat z hlavy napalm? Od toho shořely i ruky.

Na tomto, jako i na předchozích fotkách, zvláštní „bíle bělení“ To je prášek z hasícího přístroje. Používali ho „trestající“, potom jak lidi umírali…. Aby sami neshořeli, nebo nedošli ujmě od zplodin hoření.

 

 

Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого огня на паркете (ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от дыма на стенах. Их убили другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - профессионалы развлекались

Kluk a holka. Nejsou spáleni ani udušeni – nejsou příznaky otevřeného ohně na parketě. (parketu je 50 let a hořel by jako sláma) a taky saze od dýmu na zdech. Je zabili jiným způsobem. Pravděpodobně oběma zlomili vaz – profíci se bavili.

 

 

Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова.

Barikády byly na patrech. Krev na parketu, spálená hlava.

 

 

Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и сожгли.

Žena u výtahové šachty bez šatů od pásu dolů. Zřejmě ji znásilňovali a pak polili hlavu hořlavinou a zapálili.

 

 

Убитые выстрелами в голову.

Zavražděni výstřelem do hlavy.

 

 

Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая огнём нижняя часть тела.

Ten, že obraz – spálené hlavy, ruky i část ramen, dolní část těla ohněm netknuta.

 

 

Убитый выстрелами в голову.

Zavražděn výstřelem do hlavy.

 

 

Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный цветок…

Nejhoří obrázek. Zřejmě těhotná zaměstnankyně. Jsou tací, kdo uklízí v pracovnách a polévají květy i v dnech kdy úřad nepracuje. Jí zaškrtili elektrickým kabelem. Snažila se odporovat – na podlaze shozený květ…

 

 

Zde odkaz na video:

http://www.youtube.com/watch?v=YvnLsshOJ18

... убийца.

… Vrah

 

 

Радость "патриота Украины" - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина.

Radost „patriota Ukrajiny“ sám ukazuje na oběť, na vraha a místo zločinu. Budoucí matka i Oděsa-matka zavražděny. Zavražděna i Ukrajina.

 

Překlad Sinuhe.

 

pokračování: Jak vraždili Oděsany v Domě odborů - detaily scénáře. Část 2


 

 

Diskusní téma: Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

Pro vylizance komoussky

George | 30.04.2020

Tahnete do ciny a ruska a tam muzete
Pohromade placat ty vase nesmysli
Kundaci komoussky .konecne se stavi v Polsku na pozadani polska US zakladna
A to neni okupace o to polaci us zadaji 10 let . I Rusove se vam smeji jaci jse
Velez do prdele i kdys vas okupovali .
Nic jineho nezly zmrdi komoussky

Re: Pro vylizance komoussky

Patriot | 02.05.2020

On Tvůj děd byl v NSDAP jo ? :D

Pro vylizance komoussky

George | 30.04.2020

Tahnete do ciny a ruska a tam muzete
Pohromade placat ty vase nesmysli
Kundaci komoussky .konecne se stavi v Polsku na pozadani polska US zakladna
A to neni okupace o to polaci us zadaji 10 let . I Rusove se vam smeji jaci jse
Velez do prdele i kdys vas okupovali .
Nic jineho nezly zmrdi komoussky

Re: Pro vylizance komoussky

Patriot | 02.05.2020

On Tvůj děd byl v NSDAP jo ? :D

Re: Pro vylizance

Smrt havloidům! | 03.05.2020

Všechny vás pozabíjet, fašounský havloidní mrdky!

Re: Pro vylizance komoussky

jis | 04.05.2023

Ano, jsi vypatlaný národní socialista. Tupý nenávistný dobytek.

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

NeooBrite | 10.10.2019

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

Hnus

Lea | 10.05.2014

Toto je praca putina, zvysuje pocet obeti na 1000cku aby mohol vtrhnut na ukrajinu. Plati tymto zverom vyvrhelskym za tieto vrazdy. Je to klamar, vrah, podvodnik a vychytralec.

Re: Hnus

Hox | 10.05.2014

někdo těm vyvrhelům za ty zvěrstva zaplatil, to máš pravdu, ale nitky vedou do Kyjeva a dále k CIA a Washingtonu.

ps. ty jsi někdy přistihla Putina při lži? Mám na mysli konkrétní případ. A máš důkazy, že někoho zavraždil? Podvedl? Chytrý bezesporu je, jeho míra chápání je na slušně vysoké úrovni. Ale vysoká míra chápání není totéž co vychytralost-vyčůranost.

Re: Re: Hnus

ivog | 10.05.2014

Třeba Krym - to nejsou Rusové, to jsou místní dobrovolníci. A za měsíc - je nutno naše vojáky vyznamenat... hlupče

Re: Re: Re: Hnus

Hox | 10.05.2014

Je třeba používat mozek. Na Krymu je už mnoho let ruská základna a ve smlouvě stojí, že na Krymu se může nacházet maximálně 25 tisíc ruských vojáků. To vyznamenání patřilo těm, co tam jsou podle smlouvy a byli tam i dlouhé roky předtím. Ale to by chtělo trochu znát fakta a situaci.

Re: Re: Re: Re: Hnus

ivog | 10.05.2014

To jsi mi tu Putinovu lež opravdu vysvětlil. Takže ti chlapci s výstrojí a výzbrojí (koupenou prý v bazarech) byli ruští vojáci nebo ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Hnus

Hox | 10.05.2014

V podstatě jsi si částečně odpověděl, tak dopovím. Nebyli to ruští vojáci, nebyli to ani ti, co už na Krymu byli v rámci smlouvy Rusko-Ukrajina, ani nepřijeli noví. Takže Putin nelhal. Na Krymu byla jednak domobrana, složená mj. z bývalých členů Berkutu a tamní policie, která přešla na stranu Krymu. Z dobrovolníků samozřejmě taky. To byla přední linie, která hlídala například šíji, spojující Krym s pevninou. Pak tam byli tzv. "zdvořilí lidé", dobře organizovaní a vyzbrojení, o kterých píšeš. Hlavní otázka tedy je, kdo byl tohle. Pravděpodobně dobrovolníci z Ruska, "žoldáci", soukromá armáda, něco jako "Blackwater/Xe/Greystone", ale v ruské verzi. Takže, jak si můžeš všimnout, ruští vojáci, ve smyslu armáda Ruské federace, to nebyla. Takže Putin nelhal. Dokonce i naznačil na tiskovce, na námitku že byli dobře vybavení a měli podobné vybavení jako ruská armáda - "dnes se takové vybavení dá koupit kdekoliv". Podle hladkosti, s jakou vše proběhlo, a toho, že nepadlo jediný výstřel, jsem si jistý, že tam byli se souhlasem parlamentu Krymu a asi i velké části ukrajinské/krymské armády (v té době už většina jednotek přísahala věrnost Krymu), pokud ne rovnou na jeho pozvání.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hnus

:-))))) | 22.04.2015

Zelení mužíčci na Krymu byli příslušníci GRU, přiznal po roce Putin

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hnus

Hоx | 02.05.2015

Musíš volit mezi příslušníky GRU v Krymu (zajištění bezpečnosti, provedení referenda, spojení Krymu s Ruskem bez jediného výstřelu) a třetí světovou válkou. Co volíš?

Re: Hnus

Tomask | 11.05.2014

Ženská logika zasahuje? KEby to bola Putinova práca tak po tomto masakri sú kegálne ruské vojská na Ukrajine. A vôbec, keby chcel Putin vojnu tak už dávno vtrhne na Ukrajinu, mal k tomu už milión dôvodov a každý na jeho mieste včetne Obamu by mal vojská na Ukrajine už od majdanu. Děvenko túto masakru majú na svedomí tí istí čo obbachli J.F. Kenedyho. :-x :IDEA:

Re: Re: Hnus

Julinka | 18.05.2014

za to vše muže ta skurvená amerika a tea černá opice z pralesa mor na ně celou ameriku i celou rod, Obami

Re: Re: Re: Hnus

George | 30.04.2020

Julinka Ty potrebujes
Psychiatric help .bolsevicka zrudo

Re: Hnus

anonym | 11.05.2014

Lea, neviem kto si zač. Či duševne chorá žena, alebo duševne chorý muž, ale také choré reakcie aké predvádzaš sú súce na psychiatrickú liečbu.

Re: Hnus

OPA IVAN | 12.05.2014

Posli mi meno a adresu a pogovorim sebja. MôZes miposlat aj zdroj informácií,
aby som sa mohol pripravit.

Re: Hnus

ID | 16.05.2014

Trochu logiky: myslíte si, že při znásilňování si brali gumičky? Pokud ne, tak ty mrtvý ženský mají v sobě "podpis autora". Kdyby Ukrajinská policie chtěla něco vyšetřit, byly by ty holky teď v mražáku na Oděském soudním. Sjížděly by se mezinárodní komise patologů. Ihned po masakru by policie zatýkala všechny podezřelé a odebírala vzorky DNA. Ale co se stalo doopravdy? Plicie zatkla jen těch pár co přežili útok, žádného ze "sektorů". Všichni zavraždění byli velmi rychle pohřbeni, po měsíci v zemi už se asi žádné DNA neodebere... Kyjevská junta nepotřebuje nic vyšetřit, ta má jasno. Ostatně podívejte se co dělala plicie během masakru - druhá polovina prvního videa - http://janica9.wordpress.com/2014/05/15/ukrajina-videa-s-ceskymi-titulky/#more-932109

Re: Hnus

KRISTY | 19.05.2014

jak ubohé,může být někdo tak hloupý?

Re: Hnus

PRAVDA ZVÍTĚZÍ | 19.05.2014

Toto může napsat jedině socka s iq 40

Re: Hnus

Jaroslav Skokan | 26.06.2014

Co bych na to řekl? Kdo to psal má IQ nižší neý opice.

Re: Hnus -prbvní článek

Jaroslav | 26.06.2014

Co bych na to řekl? Kdo to psal má IQ nižší neý opice.

Re: Hnus

Lubo | 18.07.2014

Co na tom zalezi. Zijeme v pekle.

Re: Hnus

Alexees | 03.11.2014

Práce Putina to není, ale vtrhnout na Ukrajinu by měl, aby těm UK Banderas někdo zakroutil krkem.

Re: Hnus

Nikdo | 12.02.2015

Jsi provokatérská kráva.Je mi tě líto.

Re: Hnus

Jan | 03.05.2015

Huso pitomá,tupá

Re: Hnus

Rudolf Vogel | 10.05.2015

To je vražedná práce ukrajinských dobytků, reprezentantů nesnášenlivého a krutého národa, který si nezaslouží svobodu, ani samostatnost, rozuměj suverenitu. Skvělé ovoce snah EU o přičlenění Ukrajiny.......Takového souseda opravdu nechci. Pokud neukončí občanskou válku sami od sebe, a nezasáhne ani OSN, a nevyšle mírové sbory na Ukrajinu, nemám nic proti tomu, aby tam nastolil pořádek Vl. Putin. Nedovedu si představit, že na tuto šílenou Ukrajinu by měli jít umírat naše děti za zájmy US a Nata. R. Vogel

Re: Hnus

Táňa | 04.05.2023

A ty si neskutečná blbka

jen tak

ivog | 09.05.2014

Jen tak, mimochodem, RUS se píše s velkým R a chunta je ve skutečnosti JUNTA. Asi umíte lépe rusky než česky.

Re: jen tak

Hox | 09.05.2014

z příručky trolla: pokud nejste schopen argumentovat, zaměřte se na gramatiku, najděte chybu a poukázáním na ni argumentem Ad Hominem snažte vyvolat dojem negramotnosti oponenta.

a já dodám, domnělou chybu, protože se používají oba tvary, chunta i junta.

Re: Re: jen tak

ivog | 10.05.2014

Je zcela zřejmé, že ti s červenými páskami na rukávech jsou francoužští policisté - podívej se na nějakou kriminálku. Poukázáním na se ni - co jsi tím chtěl říct??? Zkus pravidla českého pravopisu...

Re: Re: Re: jen tak

ivog | 10.05.2014

samozřejmě ne francoužští....

Re: Re: Re: jen tak

Hox | 10.05.2014

s hlavou všechno v pořádku? A opět odvádění bokem podle příručky trollingu, argumentovat k věci nejsi schopen? Inteligentní člověk je schopen zpracovat překlepy a soustředit se na obsah.

Re: Re: Re: Re: jen tak

ivog | 10.05.2014

Nikdy se Ti nepovedl překlep? Příručka trollingu? Co to je? Dá se to někde koupit? Že Ty jsi studoval VÚML?

Re: Re: Re: Re: Re: jen tak

Hox | 10.05.2014

koupit ne, rozdávají na určitých místech a ještě za to platí. Ty bys mohl začít psát svou.

o 100 rokov bude inak

toten | 08.05.2014

Ide tu jednoducho o to,kto bude mať vplyv na Ukrajine. Súčasní sa chcú vymaniť spod
vplyvu Ruska-tak ako my v "nežnej" /a ľutujeme?/ . Bohužiaľ sú to aj kriminálne živly.
Keď sa ukrajina ukotví mimo vplyvu Ruska, tak o cca 100 rokov postupne sa civilizuje
a dosiahnu životnú úroveň,aká je v západnej civilizácii/tak isto si to predstavujeme
na Slovensku aj v Čechách/. Myslím, že to stojí za to.
Vplyv CIA...........musí počas tých 100 rokov odstrániť , zneškodniť /aj fyzicky/ tie kriminálne živly!

Re: o 100 rokov bude inak

Hox | 08.05.2014

souhlas s tím, že za sto let bude jiná situace, a že kyjevská chunta jsou zločinci, dále si nejsem jistý, jestli to nemyslíš jako vtip... doufám že ano.

Re: o 100 rokov bude inak

Franc | 09.05.2014

Aj na Morave a v Sliezsku trebárs? :-)

Re: o 100 rokov bude inak

Tomask | 11.05.2014

Kde sa na teba hrabe Nostradamus :-x

dotaz

ivog | 08.05.2014

Milí kremlofilové, co k nám kdy z Ruska přišlo dobrého (kromě vodky)?

Re: dotaz

Lin | 08.05.2014

Pro tebe osobně? Zřejmě sis dodnes neuvědomil, že autem jezdíš díky ruským dodávkám (převážně) a pokud topíš plynem nebo na něm vaříš, tak to poděkuj Rusku dvojnásob.
Taky mnoho lidí může děkovat Rusku za to, že mají nějakou práci. I "škodováci" - volkswagenovci.

Re: Re: dotaz

ivog | 09.05.2014

Jestli Ti to nedošlo, tak za to platím. Myslíš, že řezník nebo pekař to dělají kvůli Tobě, nebo pro peníze?

Re: Re: Re: dotaz

Lada | 09.05.2014

Krym také plati za vodu a presto jim ji Ukrajina nedodava na Krym.Radeji ji pousti do more.Ze mas peníze nic neznamena.Tech se nenajiz ani si jimi neohrejes.Jak říká jeden muj kamarad jsou to jen papirky se stejnymi obrazky...

Re: Re: Re: dotaz

Lin | 09.05.2014

Myslíš, že mi to nedošlo? Vidíš...a já se od začátku domnívám, že se bavíme o obchodě. Ty bys za vodku neplatil? V poctivých obchodních kruzích je zvykem platit za zboží nebo suroviny.
Potíž je ovšem v tom, že na rozdíl od vodky ropu a obzvláště zemní plyn na koleně nevyrobíš. Pokud by Rusové zavřeli kohoutky, pak se můžeš jít i se svými penězi tak leda vyfotit. Papírky sice hoří, ale těžko s nimi budeš topit celou zimu.
A Rusko má dost jiných odběratelů na tyto suroviny, na kterých je postavený celý náš "technický svět".

Re: Re: Re: dotaz

Bavor | 10.05.2014

Jestli ti to nedošlo, tak jenom díky SSSR můžeš psát a hovočit česky. Právě dnes by sis to měl připomínat.

Re: Re: Re: Re: dotaz

George | 30.04.2020

A protoze America tak muzes psat na internetu .

Re: dotaz

Hox | 09.05.2014

rozumím tomu dobře, že pokud k nám nepřišlo z východu nikdy nic dobrého, tak to vraždění v Oděse je podle tebe v pořádku, ospravedlněno?

mimochodem, co k nám přišlo dobrého ze západu? Ze severu? Z jihu?

jen primitiv začne rovnou nálepkovat, obvykle když nemá argumenty.

Re: Re: dotaz

CK | 09.05.2014

Ne, vraždění prováděné ruskými agenty v Oděse nemůže být ospravedlněno ničím.

Re: Re: Re: dotaz

Hox | 09.05.2014

důkazy jsou kde? Našel někdo jediný důkaz ruských agentů, kromě ukrajinského ministerstva "pravdy a lásky"? Sem s ním. Jinak mluvíš naprázdno.

Re: Re: Re: Re: dotaz

PurpleHaze | 09.05.2014

A ty máš kde důkaz, že to právě oni nebyli ? Obhajuješ je tu suchým chlebem a plácáš se na suchu. Nicméně ty snad nemluvíš na prázdno ? Důkazy nejsou na obou stranách, kdyby byly (opravdové!) důkazy, tak se tu nikdo nedohaduje.
(Nicméně jen takhle osobně.. zjisti si, co jsou opravdu zač takoví ruští vrazi, kteří jsou právě na tohle vycvičení. Zkus si o tom něco přečíst, na internetu je toho mnoho)

Re: Re: Re: Re: Re: dotaz

Hox | 09.05.2014

kdo má oči a umí přemýšlet a srovnávat sám, vidí. Nemám v úmyslu někoho přesvědčovat nebo něco dokazovat. Ale pokud někdo tvrdí že to udělala konkrétní strana, měl by to nějak podložit, jinak je to výkřik do větru. Jedna strana předložila argumentaci, druhá nikoliv. Závěry můžeš dělat sám.

ps. kde tady něco já konkrétně tvrdím? Asi sis spletl osoby.

ps2. koho máš konkrétně na mysli pod pojmem "takoví ruští vrazi"? Máš v tom alespoň ty sám jasno?

ps3: máš nějaký příklad, konkrétní odkaz, na něco z "toho mnoho"?

Re: Re: Re: Re: Re: dotaz

Lin | 09.05.2014

Důkazů hafo - jsou a stále jsou sbírané pro mezinárodní soud do tzv. "Bílé knihy" genocidy, páchané na ruskojazyčných obyvatelích Ukrajiny. A nejsou sbírané jen Rusy nebo rusky mluvícími Ukrajinci. I mnoho tzv. "západních" novinářů se zapojilo - poté, co shlédli skutečnost na vlastní oči. jen málokdo má takovou náturu, že dokáže být slepý i tváří v tvář utrpení a smrti.
To, že o tom ty nevíš, ještě neznamená, že to neexistuje.
To, že o tom neinformují naše "média", neznamená, že informace nejsou.
Naše "média" jsou amerikánštější než sami Američané. Až tak jsou zanořeni v zadcích současné americké "elity" typu Sorose.

Re: Re: Re: dotaz

PAVEL | 10.05.2014

dukazy jsou na videu tady podivej se nato cely,a pochopis,ale ty asi ne!https://www.youtube.com/watch?v=whqQCx6RXkY

Re: Re: dotaz

George | 30.04.2020

Vse co pouzivas je ze zapadu i internet
co prave pouzivas . z chudeho ruska.
Tak akorat vodka. Jinak hovno .v com jezdis Ferrarimoskvic ? Vy komunisti jste trapny zabalte to a hura smer rusko . you fucking Assholes . you don't even know what is good life .

yntelygent

ivog | 08.05.2014

Lýbie a Sírie - to napsal vzdělanec se širokým rozhledem...

think ;)

Susi | 08.05.2014

Já nevím, připadá mi to jako snaha vzbudit v lidech nenávist. Jako by jí sami v sobě neměli aj tak dost. Snaha rozadělit lidi na dva tábory. Na černé a bílé na proruské a proamerické. Jedni nenávidí druhé. Strach a nenávist. Účinné a snadno použitelné nástroje na ovládání davů. Měli bychom si uvědomit, že nic není černé nebo bílé. Metoda cukru a biče je zastaralá a ti co můžou, na ní z vysoka ***. Každý uvědomělý chovatel, učitěl nebo trenér, člověk co si nepotřebuje nic dokazovat nebo kompenzovat své mindráky, to ví.
To co se děje na Ukraině nebo i v jiných zemích, je pouze dílem snahy upevnit svou moc, politickou, vojenskou, ekonomickou. Těžko rozhodnout kdo za co může, kdo byli ti mrtví, a kdo vrazi. Avšak z naší né příliš idylické výchovy jsem si odnesla jedno poučení. "Je jedno kdo si začal, ale na pranice (hádky, rvačky) musí být vždy dva." Nejsou svatí Rusáci ani Američané. A sami Ukrajinci též nejsou bez viny. Minimálně si za to můžou svou poprčenou mentalitou. Vždy se zarážím nad tím, jak člověk pán tvorstva je sám sobě takovou zrůdou. Máme přece mozky a jsme inteligentní, tak proč je nezapojíme. Proč lidé lpí na svém mizerném tunelovém vidění světa. Proč máme stále potřebu hledat viníka a oběť, proč pořád ta snaha o dualismus?

Jako je nenávist opakem lásky, je dualismus opakem jednoty.
SO OPEN YOUR MIND AND THINK OUT OF BOX. ;)

Good luck :-)

Re: think ;)

PAVEL | 08.05.2014

MYSLIS TO SICE DOBRE,ALE ZLO JE ZLO A DOBRO JE DOBRO,NIC MEZITIM NENI,A NIKDY NEBUDE,A MYSLET SI ZE EXISTUJE NECO MEZI TIM JE OMYL.PROSTE VECI JSOU BUD TAK NEBO TAK,A NE JINAK.SHOVAVAT SE DO NEUTRALITY JE NEVETSI PRUSER.

Re: think ;)

PAVEL | 08.05.2014

KAZDOPADNE JA VIM NA JAKY STRANE JSEM,A TO JE NA STRANE PROTI UBOHEJM FASISTUM,Z JAKY KOLIV ZEME!

a380

Johnny walker | 08.05.2014

smrt rusku,1968 nazabudame

Re: a380

Jurek | 08.05.2014

Blbče!

Re: a380

Johnny | 08.05.2014

Smrt retardovanym ludom ako si ty

Re: Re: a380

PAVEL | 08.05.2014

TY JSI VELKEJ PRIMITIVO.:-)))

Re: Re: a380

orlik | 10.05.2014

Pravy blbec nepochopi,ze je blbcem skutecne,pravdu o tom,ze je blbcem,rikas blbci zbytecne.

Re: a380

A zarja zdes prozarjajutsa | 08.05.2014

Toto v 1968 nebolo Ty ubohy JOHNY. Kolko krvi musi pretiect aby vláda oligarchie /pozri si slovník cudzích slov drahý JOHNY/ dosiahla svoje? POZOR TY UBOŽIAK JOHNY, TOTO JE O NÁS !!! Komu smrť v dnešnej dobe, nemáš deti ani svedomie?

Re: Re: a380

dave | 08.05.2014

Jsi kokot

Re: Re: a380

Peetson | 13.05.2014

A nebyl člověk co k nám Rusy v šedesátémosmém pozval taky zk...nej čobolák?

Re: Re: Re: a380

Jela | 26.02.2017

Nie, nebol čobolák ani zk....ný cobylák. Bol to Rusín.

Re: a380

Josef | 08.05.2014

Tak tohle mohl napsat jen idiot

Re: a380

regnal | 09.05.2014

Mimo ruských vojáků byli ve většině vojáci NDR, Polska, Maďarska, Bulharska - Rusové je vyměnili až po několika týdnech na o se velice zapomíná

Re: a380

anonym | 11.05.2014

Si obyčajný debil, nevzdelaný primitív. Želáš tiež smrť Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Bulharsku ktoré vyslali svoje armády, špecialistov v 1968 do Československa po boku tej Sovietskej?

Re: a380

Milan | 12.05.2014

Nezapomínejte,že 68 rok se stal s požehnáním západu kterému tohle vcelku bodlo,protože nemohl překousnout,že by se ze socialistické země mohlo stát něco co by se lidem mohlo líbit.Bohužel jsme to odsrali na plné čáře,holt jedna malá zemička mezi východem a západem.Počátek všeho je kde? Kdo je agresor? Putin reaguje vcelku rozumě na danou situaci.

Re: Re: a380

R.Vogel | 10.05.2015

naprostý souhlas

Re: a380

adela | 28.05.2014

A co rok 1945.Ten vam asi nic nerika.Ale cemu se divim,vzdyt dnes to vypada jakoby nasi zem vtomto roce osvobodila jen USarma.

Re: a380

Milan | 26.07.2014

to máš pravdu tohle svinstvo tady mohlo být už dříve.

Česť a Sláva

Karol | 08.05.2014

Česť pamiatke všetkých padlých Slovanských bratov !!!

Re: Česť a Sláva

Petr Daňko | 08.05.2014

Bohužiaľ, Slovanskí bratia sa tu vraždia medzi sebou...

Re: Re: Česť a Sláva

Jame | 08.05.2014

...ale za doláre

Re: Re: Česť a Sláva

Hox | 10.05.2014

výsledek dvacetiletého praní mozků ukrajinské mládeži... není těžké narazit na názor, že člověk se vyvinul z Ukrajinců, přesněji - Ukrů, "protoUkrů", kteří mají na svědomí téměř všechny kulturní a technické výdobytky civilizace. Ostatní kultury a civilizace jen okopírovaly.

Info pro rozmysleni

Info pro rozmysleni | 08.05.2014

Toho cloveka , co pripravuje koktejly Molotova, co se dostal na strechu uz chytli, je to obcan Ruske Fedarace. Pred mesicem prave on vyvesoval rusku vlajku v Charkove

Re: Info pro rozmysleni

Ivan | 08.05.2014

To su tvoje kecy???

Re: Info pro rozmysleni

Renata | 08.05.2014

Nemám slov, to je strašné. Nerozumím tomu! PROČ???????????

Re: Re: Info pro rozmysleni

RENATA | 08.05.2014

DĚSÍ MĚ TO,CO SE DĚJE!!!!!!

Re: Info pro rozmysleni

myslící | 08.05.2014

Vím, že by Jste si to přál. Ale vaše nenávist k Rusku Vám zatemnila zbytek toho co se nazývá mozek.

Re: Re: Info pro rozmysleni

Jame | 08.05.2014

...a to stačilo málo.Len aby si američania robili poriadok doma vo svojom bordeli a nestrkali nos do európy. Ich model demokracie nemusíme.

Re: Re: Re: Info pro rozmysleni

George | 30.04.2020

Mluv za sebe. Curamedane bolsanskej

Re: Re: Re: Info pro rozmysleni

George | 30.04.2020

Mluv za sebe. Curamedane bolsanskej

Pre vsetkych

Jakub | 08.05.2014

Ludia neviem nacom sa tu hadate? Zabudli ste kto nas oslobodil v 1945 roku? Uz ste zabudli vdaka komu sme vsetci nazive? Laskavo sa nad tym zamyslite a potom skuste nadavat. Keby nebolo Rusov tak tu niesme! Budete este vsetci plakat ale to uz bude neskoro

Re: Pre vsetkych

Daniel | 08.05.2014

Za vsechno zlo muze Israelska devka Amerika a OSN s EU .... Zamyslete se ;-)

Re: Re: Pre vsetkych

riqp | 08.05.2014

táhni do Ruska Ivanomile

Re: Pre vsetkych

Petr Daňko | 08.05.2014

Oslobodil nás Sovietský Zväz, teda Rusi aj Ukrajinci. Rovnako ako v roku 1968 do ČSSR vpadli Rusi aj Ukrajinci, čiže ZSSR by som tu nemiešal.

Re: Re: Pre vsetkych

Dave | 10.05.2014

ale nějak jsi zapomněl ještě na Poláky, Maďary, Bulhary a ost. z tehdejší Varšavské smlouvy, tak se tu pořád jen neohánějte vinou Rusů. Jen ubožák chce být víc Němec nebo Američan než oni sami...poturčenci, nic víc. Nebát Rusů, tak tu nikdo z vás nejste, nebo v lepším případě byste byli někde za Uralem a i tak mluvili německy....sweinerei

Re: Pre vsetkych

Maschin | 08.05.2014

Rok 1945 je konec jedné obrovské tragedie.Zároveň však začátek druhé tragedie pro národy střední a východní evropy,jejiž následky přetrvávají dodnes.

Re: Pre vsetkych

Peetson | 13.05.2014

Osvobodily???? Ale jen proto,aby nás potom mohli okupovat.

Prehladna reportaz

Kyborg | 08.05.2014

http://youtu.be/Lyzhu0JWmQM

ste banda debilov

kuko | 07.05.2014

Najradšej by ste vliezli do Putinovej fašistickej riti...

Re: ste banda debilov

Úplný debil | 07.05.2014

Shalom! Je vidět, že jsi chytrý, vzdělaný a moudrý člověk. Kolik tříd základky jsi vlastně dokončil?

Re: ste banda debilov

Sinuhe | 08.05.2014

Počúvaj ty zasraný dement, pokiaľ je niekto v nejakej zasranej riti, tak si to ty. A v poriadnej banderovskej. A je ti tam celkom dobre zdá sa. Už si predstavuješ ako znásilňuješ ruské ženy v Odese, alebo sekerou rozbíjaš hlavu jej mužovi? Robí ti to dobre? Alebo sa ukájaš pri predstave ako malým deťom vypichuješ oči?
Máš nejaké argumenty? Alebo tvojím jediným argumentom je tvoj nekonečný obdiv k banderovským vrahom? Nemáš doma ešte náhodou uniformu Einsatzgruppen po dedovi?

Nerád používam tieto slová, ale s takým hovädom sa inak nedá.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek