Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

5.5.2014

 

převzato z vvv-ig.livejournal.com/690116.html - "Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов - детали сценария... +18"

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - была постановка пожара, чтобы списать на него массовое уничтожение граждан Украины.

Už je známo, že v domě odborových svazů v Oděse bylo zavražděno mnohem více než 42 lidí.

Provokáteři odvlekli lidi do budov, kde je bylo možno vraždit beztrestně, s rozkoší a beze svědků. Požár uvnitř budovy nebyl – byl založen, aby zakryl masovou vraždu občanů Ukrajiny.

 

 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью. Откуда же возник пожар внутри здания?

Nejdříve vzplál stánek na náměstí, následuje vytvoření značného otevřeného ohně na náměstí, na pozadí budovy. Lidi vlečou (směrují) pod ochranu masivních dveří domu odborových svazů. U příznivců federace na náměstí nebyly dopředu připravené láhve s hořlavou směsí. Odkud tedy vznikl požár uvnitř budovy?

 

 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода...

Lidé ukrývající se za dveřmi v přízemí, byli napadeni členy bojůvek Pravého sektoru, kteří se tam nacházeli dlouho před začátkem exekuce. V přízemí lidé shořeli na kost. Ze začátku u jednoho východu…..

 

 

... потом у всех трёх.

…pak u všech třech.

 

 

... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери.

… hasiči přišli, až když shořely i masivní vchodové dveře.

 

 

В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё только в одном кабинете.

V solidní 5 ti patrové budově se stropy na 3 m otevřený oheň byl zatím jenom v jedné pracovně.

 

 

Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.

Kdo se mohl dostat na střechu administrativní budovy federálního významu? Podle všeho jen ti, kdo dopředu dostali klíče od zámků, uzavírajících ocelové mříže, vedoucí ke dveřím na střechu.

 

 

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее готовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов.
На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под "чужим флагом"

Členy těchto bojůvek by stálo za to najít. Mohli by ríct mnoho zajímavého o tom, kdy se začal uskutečňovat plán na masovou vraždu Oděsitů a jak oni dopředu připravovali zásoby hořlavých látek v Domě odborových svazů.

 

 

Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей.

Úplně spálené tělá v přízemí u vstupních dveří.

 

 

Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было открытого огня?

Odkud se vzali spálené těla výše, mimo přízemí – tam kde nebyl otevřený oheň.

 

 

То же фото с другого ракурса :
- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели
- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела
- откуда баррикада? Она была сооружена боевиками ПС, чтобы заблокировать пути к спасению на этажи выше

To samé foto, z jiného pohledu:

-dřevěný panel na radiátoru, dřevěné madlá na schodišti a list (dsp?) neshořely

-modrá elipsa – barikáda ze stolů, židlí a stolků. Plamenem nedotknuta, ačkoli vidíme ohořelé těla.

-odkud barikáda? Byla vybudovaná členy bojůvek PS (pravý sektor), aby zablokovala cestu k záchraně na vyšším poschodí.

 

 

- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем?

- ženské tělo tahali po podlaze z místa skutečné smrti. Kdo a proč?

 

 

- мужчина убит выстрелом в голову
-ранение навылет - под головой натекло

- muž zavražděn výstřelem do hlavy

- poranění skrz lebkou – pod hlavou kaluž krve

 

 

Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута? Людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали. Могли ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек пытается стряхнуть с головы напалм? От того сгорали и кисти рук.
На этом, как и на предыдущих фото, странная "белая побелка" на полу. Это порошёк из огнетушителей. Их использовали каратели, после того как люди погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа.

Už jste si všimli, že u zahynulých shořely hlavy a část ramen? Oděv na hrudi a níže je ohněm nedotčen? Lidi polévali z vrchu hořlavinou a zapalovali. Jak se mohli uchovat sluneční brýle na tváři, když se člověk snaží dostat z hlavy napalm? Od toho shořely i ruky.

Na tomto, jako i na předchozích fotkách, zvláštní „bíle bělení“ To je prášek z hasícího přístroje. Používali ho „trestající“, potom jak lidi umírali…. Aby sami neshořeli, nebo nedošli ujmě od zplodin hoření.

 

 

Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого огня на паркете (ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от дыма на стенах. Их убили другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - профессионалы развлекались

Kluk a holka. Nejsou spáleni ani udušeni – nejsou příznaky otevřeného ohně na parketě. (parketu je 50 let a hořel by jako sláma) a taky saze od dýmu na zdech. Je zabili jiným způsobem. Pravděpodobně oběma zlomili vaz – profíci se bavili.

 

 

Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова.

Barikády byly na patrech. Krev na parketu, spálená hlava.

 

 

Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и сожгли.

Žena u výtahové šachty bez šatů od pásu dolů. Zřejmě ji znásilňovali a pak polili hlavu hořlavinou a zapálili.

 

 

Убитые выстрелами в голову.

Zavražděni výstřelem do hlavy.

 

 

Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая огнём нижняя часть тела.

Ten, že obraz – spálené hlavy, ruky i část ramen, dolní část těla ohněm netknuta.

 

 

Убитый выстрелами в голову.

Zavražděn výstřelem do hlavy.

 

 

Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный цветок…

Nejhoří obrázek. Zřejmě těhotná zaměstnankyně. Jsou tací, kdo uklízí v pracovnách a polévají květy i v dnech kdy úřad nepracuje. Jí zaškrtili elektrickým kabelem. Snažila se odporovat – na podlaze shozený květ…

 

 

Zde odkaz na video:

http://www.youtube.com/watch?v=YvnLsshOJ18

... убийца.

… Vrah

 

 

Радость "патриота Украины" - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина.

Radost „patriota Ukrajiny“ sám ukazuje na oběť, na vraha a místo zločinu. Budoucí matka i Oděsa-matka zavražděny. Zavražděna i Ukrajina.

 

Překlad Sinuhe.

 

pokračování: Jak vraždili Oděsany v Domě odborů - detaily scénáře. Část 2


 

 

Diskusní téma: Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

K článku

rustau | 06.05.2014

Kdo jsou ti hoši s červenými páskami na pažích? Podle tohoto zdroje - http://www.blisty.cz/art/73118.html - to mají být proruské bojůvky, které způsobily v Oděse divokou militantní rutyku. A teprve poté na ně v odvetě zaútočily davy proukrajinských hord s modrožlutými páskami na pažích. Takže pokud jako první začali mrskat molotovovými koktejly červenopáskáči, a to z oken a ze střechy, pak to docela dobře mohli být právě oni, kdo vraždili civilisty uvnitř budovy. Následná šílená odveta proukrajinců se pak může jevit v poněkud jiném světle, nemyslíte?
I tak je to strašná tragedie. Pamatujme si, přátelé, pokud nechceme za pár měsíců zažívat podobné zvrácenosti na našich ulicích - je snadné ztratit hlavu v kypících emocích, ale každá pravda má dvě strany mince, a než jim oběma dobře porozumíme, zůstaňme prosím LIDSKÝMI, a ten klacek z dlaně prosím zahoďme, ten benzínový koktejl nezapalujme a do toho ležícího nekopejme. Děkuji.

Re: K článku

y | 06.05.2014

A kam sa vyparili tí "proruskí hoši?" Zavraždili civilistov vnútri budovy, následne sa vyparili a keď tam vošiel mierumilovný Pravý sektor, našli len mŕtvoly , tak ich aspoň zapálili ( dôkazný materiál, že oheň vznikol až potom, je na fotografiách).

To zistila tá istá rozviedka, čo našla chemické zbrane v Iraku pred americkým vpádom?

Pásky na rukávech nejsou jen červené ale červeno-černé!!!

Radek Dvořák | 06.05.2014

Červenočerný prapor a pásky patří Ukrajinským stoupencům Neonacismu!!!

Re: K článku

Hox | 06.05.2014

stejné červené pásky měla policie, která z nějakých důvodů spolupracovala a chránila údajně "proruské" militanty, a ignorovala vraždění, které se jí dělo před očima. Zjevná provokace s dobře připraveným scénářem. Na videu je zachycená i konzultace náčelníka oděsské policie, i člověka od ukrajinských tajných služeb, jak něco probírají s lidmi s červenýma páskama a koordinují činnost. https://www.youtube.com/watch?v=4Rx5VaTQR6k&noredirect=1

Re: K článku

y | 06.05.2014

Takýto dôkaz, kto mal červené pásky stačí?
http://www.youtube.com/watch?v=2ZvFfSeGPhE

Re: Re: K článku

jardob | 06.05.2014

Prosim vas, mohol by to niekto prelozit ? Je to informacne dost cenne video.. Stacili by mi titulky a ja ich mozem sam nacasovat.

Re: Re: Re: K článku

johny | 08.05.2014

dej si na youtube nová chatyň
https://www.youtube.com/watch?v=Lyzhu0JWmQM#t=39

Re: K článku

nechci-znac | 06.05.2014

https://www.google.sk/search?q=pravy+sektor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pTZpU7_lLcP17Abb3oCQBg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=622#q=pravy+sektor+symbol&tbm=isch&imgdii=_

Re: K článku

johny | 08.05.2014

to co blisty vydávají za pravdu je překroucená lež což dokazují i tyto záběry zde uvedené a také viz
https://www.youtube.com/watch?v=Lyzhu0JWmQM#t=39

?!

rustau | 06.05.2014

Kdyby váš strýc byl náckem, vy byste se nechal naverbovat čertovi?

Re: ?!

taurus | 06.05.2014

Hloupá otázka.

Re: Re: ?!

rustau | 07.05.2014

vytržená z kontextu by otázka opravdu byla asi hloupá, ale v souvislosti s tím co tvrdíte, snad má svůj smysl:
1. vyvozujete, že "závady" v životopisu jsou předpokladem k jakémusi zaprodání se;
2. tvrdíte, že Gorbačov byl ovládán MI-6, poněvadž jeho strýc byl u nácků.
Oboje se mi zdá dost přitažené za vlasy. Příklady: můj děd byl kovaný komunista a ač jsem ho měl velmi rád, a jeho i jiné komunisty jsem v kontextu dříve prožité bídy i chápal, s komunistickými manýry jsem se nikdy neztotožnil a nikdy se jim nezaprodal. A u agenta Gorbačova mi k ověření vašeho tvrzení nepomohl ani vševědoucí google.

Vzkaz všem Rusofilům

Maschin | 06.05.2014

Jděte do prdele s tou Rusko-Goebbelsovskou propagandou.Přesně takové blbečky Rusko potřebuje.O Katyni taky tvrdili že je dílem někoho jiného.Jestli chcete hledat vrahy,tak jedině v Rusku.

Re: Vzkaz všem Rusofilům

xy | 06.05.2014

nechej se vyšetřit u Dr.Chocholouška - debko

Re: Vzkaz všem Rusofilům

antimaschin | 06.05.2014

Ty jsi se neměl narodit ty zm-de a ne to nevinné děcko té těhotné ženy.

Re: Vzkaz všem Rusofóbům

Daniela I. | 06.05.2014

Prázdny sud najviac duní.....

Abo firhánek na mozgu tuho zatiahnutý???
A či vari po kvalitnej masáži,
jedom presstitútiek je otrávený????
Maschin, Maschin zamyslí sa,
bo ten jed a zloba zadusí Ťa!!!

Re: Re: Vzkaz všem Rusofóbům

Kyborg | 06.05.2014

+1

Re: Re: Vzkaz všem Rusofóbům

Lin | 06.05.2014

On ten "Maschin" je po česku prachobyčejný Mašín. A u Mašína mozek či lidskou "náplň" marno hledat...

Re: Vzkaz všem Rusofilům

Josef Uhlíř (za jméno a názor se nestydím) | 06.05.2014

Maschine, ty jsi mezi diskutéry konečně někdo, kdo má oči na dívání a hlavu na myšlení.. Od samotného začátku je jasné, že tím agresorem je rus!! Sice na netu najdeme spousty rusofilních článků a diskusních příspěvků, tvrdící tu svoji svatou pravdu, nijak neověřitelnou ani podloženou, ale pobavte se mezi normálními lidmi a zjistíte, že lidé s těmito názory jsou velmi, velmi ojedinělí.. Češi naštěstí nejsou až tak hloupí..

Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Zdeněk | 06.05.2014

Cěši hloupí nejsou, to máš pravdu. Ale ty Josefe Uhlíři k nim nepatříš. Pouze blb, nebo provokatér, může sesmolit takový nic neříkající výblitek.

Dnes 6.5.2014 jsem odpověděl Stanovi na jeho komentář z 5.5.2014 s názvem: O CO VAM IDE . V něm jsem uvedl ověřené a podložené důkazy. Můžeš si jej přečíst, je o pár pater dole.

Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Lin | 06.05.2014

Hm... a ty, Uhlíři, taky duníš až odtama, co sedíš... To dunění je na ohluchnutí. Že bys třeba předložil nějaký důkaz k tomu, co tvrdíš a co je údajně "jasné už od počátku"? Důkazy těch "ojedinělých" vidíš zde na vlastní oči. Kde jsou ty tvé? Ráda bych se na ně podívala a početla si v nich.
A pravda - Češi hloupí nejsou. Tedy až na výjimky typu Uhlíř nebo Mašín.

Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

jardob | 06.05.2014

Jozef Uhlir - ak chces nieco tvrdit, najprv daj aspon nejake dokazy.. Tarat do vetra, bez solidnych dokazov vie kadekto.. Ak niekto chrli nepodlozene veci, je to len jeho sukromne nabozenstvo.

Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Maschin | 07.05.2014

Díky za podporu p.Uhlíři.Bohužel národy,které neznají své dějiny budou nuceny si je zopakovat.Pokud zde někdo píše,že v roce 68 se vlastně nic moc nedělo,tak není co dodat.

Re: Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Jančo | 07.05.2014

Rusové tu vůbec v 68 nechtěli.To je tady pozvali naši soudruzi.A museli moc moc prosit Brežněva.A když už útočíš na rusy tak oni tady nebyli jako jediné vojsko.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen_68

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/138657-koudelkova-invaze-68-poprve-v-rusku/

Re: Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Josef Uhlíř (za jméno a názor se nestydím) | 07.05.2014

Tady leváčci mají krátkou paměť celkově.. Proč vzniklo povstání na Majdanu?? Jak se zachovala vláda v čele s Janukovyčem?? Chtělo by Rusko vedle svých hranic EU nebo NATO?? Neprokecal ten váš polobůh Putin přítomnost ruských vojáků na Krymu??(jo, a ty statistiky jenž tak rádi uvádíte - podívejte se na ně blíže, hovádka boží, zjistíte, že je to celé napsané dost zkresleně, např. místo o 12% je uváděno rovnou 12krát, nárůst zlatých rezerv - no když máte kilo a přidáte druhé, je to růst o sto procent - vzpomínáte na porevoluční prognózy o vývoji slovenské ekonomiky?? jak se předpokládalo že nás předběhne a kde jsou?? Podobně by se dalo pokračovat.. Odkazy si najděte sami, nejste negramoti..) A co ty nepřesné datumy na medailích pro ně?? Je pro NATO nebo EU Ukrajina důležitá?? Zdeňku, Lin, Jardob???

Re: Re: Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Zdeněk | 08.05.2014

Milý Josefe Uhlíři, není mi to milé, ale musím prohlásit, že jsi ještě blbější a sprostější než je zdrávo. Když nemáš argumenty tak aspoň neurážej . Já kupř. jsem nebyl komunista ani žádný levičák. Vezmu to po pořádku. Proč vzniklo povstání na Majdanu?

NA summitu východního partnerství ve Vilně 28. a 29. listopadu 2013 měla Ukrajina podepsat dohodu o přidružení k Evropské unii. Nestalo se tak. Vláda Ukrajiny předložila podrobnou analýzu co ji k tomuto kroku vede- byly to především důvody z ekonomického krachu země a následné nezaměstnanosti. To je v analýze důkladně zdůvodněné. Přitom asociační smlouvu vláda Ukrajiny neodmítla ,žádala pouze upřesnění podmínek které by nezbouraly ukrajinskou ekonomiku.To ale nechtěly slyšet USA a EU a v rozporu s předběžnými dohodami s Kyjevem začaly vyvíjet na Ukrajince nátlak. Neboť měly s Ukrajinou jiné plány o kterých ty nemáš ani ponětí.

A poté se rozběhl Majdan v režii několika tisíc vycvičených a placených "revolucionářů s mezinárodní účastí". Tito "revolucionáři" byli mimo jiné demokraticky cvičeni v Polsku. Mimo to, američtí instruktoři učili jak prostřednictvím sociálních sítí uskutečnit revoluci na Ukrajině. Kupř.: šéfredaktor britského časopisu Politiks First Marcus Papadopulos píše:
Suverenita Ukrajiny jako nezávislého státu byla zavržena a pošlapána úředníky EU spolu s americkými, německými a polskými politiky, jako senátor John McCain, kteří navštěvovali Kyjev a inspirovali protesty opozice. V pozadí těchto snah byly mimo jiné i plány na vyhnání ruské flotily ze Sevastopolu. Zde je důkaz:
Americké námořnictvo vyhlásilo již 5.9.2013 tendr na rekonstrukci školy v Sevastopolu na Krymu, pro základnu amerického námořnictva. Zakladajícím byl NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND (NAVFAC)

CIA ma v Kyjevě k dispozici celé patro administrativní budovy a nedávno tyto agenty navštívil ředitel CIA a po něm víceprezident Biden.

O tom všem věděla tajná služba Ruska a Putin je elegantně předešel. Je jisté, že jsou vzteky bez sebe, zvláště proto, že Rusko chce už zítra na Krymu provést vojenské oslavy ke dni vítěztví.

Události v Sevastopolu měly zatáhnout Rusko do války s Ukrajinou. Jak vidíš i to se nedaří, i když není vyloučeno, že k tomu nakonec nedojde. Je ovšem možný i jiný scénář- tedy globální konflikt. A ten si normální lidí, které si ty bereš do své nevymáchané huby, v drtivé většině nepřejí. Kéž se nám toto přání splní.

Re: Vzkaz všem Rusofilům

inteligent | 06.05.2014

neznasam proamericke keci,vymletých oveciek

Re: Vzkaz všem Rusofilům

Ala | 06.05.2014

A co víš, ty kdo tituluješ druhé blbečky, o Chatyni? Co víš jiného, než to, čím ti masírují mozky už od tvého narození? Přemýšlel jsi někdy nad čímkoli, hledal svědectví v dokumentech, jiných , než se pro takové jako ty sepsaly po devadesátém roce, kolik dokumentů ze čtyřicátých let jsi vyhledal a o té době přečetl? Ono si nechat nalévat do hlavy předžvýkané informace je hodně jednoduché, člověk nepotřebuje používat mozek. O roku 1989 vidím, jak se přepisují dějiny, jak se všeobecně o čemkoli lže. Ale možná, že by tě mělo zaujmout, že naše o této události v Oděse media mlčí. Kdyby skutečně vyprovokovali tuto úděsnost Rusové, byla by toho televize plná, Nova by se v tom rochnila od rána do večera. Není ti divné, že mlčí? Stačí, když Putin zakašle a už řvou, teď mlčí, proč asi?

media mlci

clovek | 07.05.2014

dobry postreh

Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Maschin | 08.05.2014

Milá Alo já jsem nepsal o Chatyni,ale o Katyňi.Vrať se tedy do školy,nauč se číst a až poté se vrhni na čtení dokumentů.Zabráníš tím zbytečným mystifikacím.

Re: Vzkaz všem Rusofilům

Pametnik | 07.05.2014

Ten blbecek,co obhajuje Banderpvce a nadava vsem Rusofilum,by se mel nechat vysetrit u psychiatra.Je to velice vazne.Nezapomenme,ze nebyt Ruska a jeho Rude armady,tak se v Evropr a mozna i v Americe mluvi jenom nemecky joko urednim jazykem.A muj nazor?Za vsim hledat nejvetsiho agresora a tim jsou USA.Zaplat Buh,na Rusko si netroufnou,byl by to jejich konec,,,,,

Re: Re: Vzkaz všem Rusofilům

Maschin | 07.05.2014

Kdyby ta totalita trvala ještě pár let,tak tady budeme všichni mluvit rusky.Fašistou či banderovcem byl v Rusku desítky let označován každý kdo vybočoval z předem dané stranické linie či se jakkoliv vymykal představám o socialistickém způsobu života.Dnes hojně využívané označení každého,kdo nechce vlézt do všeobjímající náruče imperiálního Ruska vedeného novodobým carem Putinem.

Re: Vzkaz všem Rusofilům

George | 30.04.2020

Souhlasim .takove blbce rusko potrebuje i moje ruska manzelka se divi ze jim lezou porad do prdele .
Jsem stastnej 45 let a moje ruska zena v California . tady ani nezname takove dohady ale koukam ze jich tam je stale dost tech chudejch rusomilu .

Řádící bestie

Josef | 06.05.2014

Takhle vraždit dakáží jen bestie. A zavraždit těhotnou? Tak to je už moc i na mě. Z těch fotek mrazí a nedokážu si ani představit, co tam lidé prožívali. Něco jiného je, postavit se v přímém boji, ale to tyhle bestie nedokážou.

Re: Řádící bestie

Pametnik | 07.05.2014

Tak zrovna takto se chovali opevovani Banderovci.Vim to z vypraveni meho otce,ktery na ceskoslovenskem uzemi proti zemto ukrajinskym fasistickym nestvuram po valce bojoval.A mam duvod jeho vzpominkam verit.Je mi lito ceskych spoluobcanu,kteri veri tomu,ze za vse mohou proruske zivly.Jsou to hlupackove,ale s tim se neda nic delat.

na to nemám

Varg | 05.05.2014

Člověk se jen zamýšlí, jak se vůbec něco takového může dít. Hluboký soucit!

Re: na to nemám

noela | 06.05.2014

Otřesné...

Tak už se konečně probuďte

Pavel | 05.05.2014

Tohle nespáchali lidé , ale kriminální zvěř.Bez milosti oběsit všechny pachatele a pozavírat ty, kteří toto schvalují, včetně našich "demokratů"

Re: Tak už se konečně probuďte

Prokopák | 06.05.2014

Problém je v tom, že podobná zvěrstva je podle psychologů schopno páchat téměř 3/4 lidí... Oběti válečných konfliktů kdekoli na světě by to potvrdili. Záleží jen na cílech, motivaci a schopnosti podlehnout zběsilému davu kolem sebe.
Odolávají pouze lidé výjimečně empatičtí, morální a sebevědomí. A jak jsou vychováváni děti i dospělí dnes? Nejspíš ještě hůře, než dříve. Viz: http://blisty.cz/sendart.rb?id=73105

o co vam ide?

stano | 05.05.2014

na Ukrajine prebehla revolucia, lud si vybral, ze ma zaujem ist prozapadnym smerom a nechce zit v ruskom podruci, cela Ukrajina by to mala respektovat...Rusko sa nema co starat do ich zalezitosti,UKR je slobodna,suverenna krajina. Rusko porusilo medzinarodne pravo a anektovalo si agresivne Krympod zamienkou ochrany rusky hovoriaceho obyvatelstva,dialo sa nieco proti ruskym obyvatelom na Kryme? Nic..Cely cas na Ukrajine robia roztrzky cisto ruski vojaci, akoze separatisti, ktori su podporovani Rusmi, aby sa snazili destabilizovat situaciu na Kryme a to sa im aj dari.Ukrajina sa snazila nezasahovat a nevyprovokovat zasah obrosvekj ruskej armady, ktora je na hraniciach.Viem,ze Rusko zije stale v svojom sne,ze Ukrajina proste patri pod ich vplyv a nechce,aby NATO a USA sa dostali uz tak blizko ku nim,ale Ukrajinci si to proste vybrali a oni by to mali respektovat..To co sa stalo v Odesse je smutne, ale treba si uvedomit,ze toto je uz obcianska vojna, ku ktorej prispelo hlavne Rusko, ruski separatisti by si mali uvedomit,ze zasahuju v cudzom state,ze nikto si vo vlastnom state nenecha skakat po hlave..treba Rusov vytlacit z uzemia Ukrajiny..lebo kludne potom mozeme nasledovat my,Cesi,Poliaci,Pobaltie,azijske staty..kto ich zastavi?

Re: o co vam ide?

Kyborg | 05.05.2014

Keď robíš na weboch Ctrl+C a Ctrl+V, tak aspoň trocha upravuj text, nech to nie je také okaté.

Re: Re: o co vam ide?

stano | 05.05.2014

nieco k veci? ci nemas nic?

Re: Re: Re: o co vam ide?

Lin | 05.05.2014

Já mám.
Je ti jasný význam slova "separatista"? Asi moc ne, když tam píšeš, že "ruští separatisté zasahují na cizím území".
Oděsané jsou na cizím území? To je velmi odvážné tvrzení...

Re: Re: Re: o co vam ide?

jardob | 05.05.2014

Stano, na tieto propagandisticke reci nemas ty, ziadne media, eu ani usa ziadny dokaz.. A preto ich ani nepredkladaju.. (v pripade obvineni zo strany usa to nie je ojedinele). Neexistuju dokazy ze by rusko operovalo v ukrajine (ak si ich nemylis s ruskojazycnym ukrajinskym obyvatelstvom), neexistuju seriozne dokazy ze by ruske vojska boli na hranici s ukrajinou (hoci rusko im kazdu chvilu umoznuje monitorovacie prelety lietadiel), nikdy neboli dokazy, ze by nejake ruske vojska prekrocili hranicu a anektovali krym, samozrejme rusko ma na kryme svoju flotilu a zmluvny pocet vojakov, za prenajom ktorej davalo ukrajine stedru zlavu na plyn. Takze ak by sme sa mali bavit o pobyte ruskych vojakoch na kryme, tak by bola rec iba o ciernomorskej flotile, ktora tam je uz vela rokov.
Stano, ak chces hovorit len skrze slepe emocie a nie fakty, tak potom tvoje slova nebudu mat ziadnu vahu. Diskusia bez faktov straca zmysel.

nieco ku Krymu

clovek | 07.05.2014

Z medii vieme - o invazii jednotiek RF na Krym, vojenske uniformy nemali oznacenie RF a svojou pritomnostou vyvijali tlak na obyvatelstvo, toto malo podla zapadnych medii vyznamny vplyv aj na vysledok referenda. O prejave V. Putina k uvitaniu Krymu do RF sa na zapade dodnes statocne mlci, dostala sa k nam len jedna veta vytrhnuta z kontextu... a to z pochopitelných dovodov http://www.ta3.com/clanok/1036922/tb-v-putina-o-kryme.html

A teraz nejake fakty - RF ma zazmluvnenu pritomnost svojich jednotiek na Kryme (v pocte 25tis.) - tento pocet nebolo nutne prekrocit (informacie o poruseni medzinarodneho prava boli vymyslene a stoja na vode, ale nasa lenivost to vzala na vedomie ako holy fakt a kdeze mame dost vlastnych problemov, necitili sme potrebu hladat pravdu hlbsie), pre obyvatelov Krymu su tieto ozbrojene sily beznou sucastou kazdodenneho života - ziadny efekt prekvapenia, hrozby, ci strachu, naopak, pocit bezpecnosti, stability a ochrany.

Re: Re: Re: o co vam ide?

Kyborg | 05.05.2014

K veci, veľmi podobné komenty som už čítal na iných weboch.

1. ľud si nič nevybral ale sedel doma na zadku a čakal ako to dopadne (tak by to bohužiaľ prebiehalo i u nás).
2. Žiadna revolúcia, ale sponzorovaný puč.
3. Rusko sa stará oveľa menej do vnútorných záležitostí Ukrajiny ako USA a EU. O objektívnosti médií ani nehovoriac.
4. To, že sa agresiou a nepokojmi dostali k moci fašisti je v poriadku ale to, že sa tomu východ krajiny postavil a nechce mať s takou Ukrajinou nič spoloční už nie je povolené?
Ohľadne Odesy je plný internet videí čo sa tam dialo, neboli to žiadny rusi ale ukrajinský fašisti/zombíci... Nemusím ti nič dokazovať, hľadaj spovede očitých svedkov, je toho naozaj plný net.

Tvoja citácia:
Cely cas na Ukrajine robia roztrzky cisto ruski vojaci, akoze separatisti, ktori su podporovani Rusmi, aby sa snazili destabilizovat situaciu na Kryme a to sa im aj dari

a) Takže podla tvojej logiky 2000 ruských vojakov sa preplížilo do Odessy, tam sa prezlieklo za separatistov, naučili sa po ukrajinsky a začali strieľať civilistov a potom si len tak odkráčali, a ešte nečinná polícia im to schvalovala, bravó aká dedukcia...
b) vďaka rusom je Krym momentálne pokojný a bezpečný, podlož nejak svoje kecy a necituj západných presstitútov.

5. Rusko zhromaždilo armádu ako viditeľnú výstrahu NATO a okolitým vazalom západu ak by mali slinky tam vtrhnúť. Ďalej pre prípad ofenzívy Ukrajinskej armády proti vlastným obyvateľom. (čo sa už hádam ani nestane)

Preštuduj si aspoň posledné 3 strany článkov, nájdeš v nich dosť argumentov na svoje otázky. Mňa z veternými mlynmi zápasiť nebaví.

Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

mincer | 05.05.2014

přesně tak, dobře, že ti dal možnost to vysvětlit. Za to mu nepatří sice žádný dík, ale řekl´s to i za mě.

Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

irik | 06.05.2014

Bravo! Konečně inteligentní, stručný a argumenty podložený přispěvek.

Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

Dan | 06.05.2014

1. Kolik lidí protestovalo na maidanu a kolik lidí podporuje "domobranu" v aktuálně problémových městech (tolik k vůli "lidu")
2. Kým?
3. Asi proto, že to mají dál? :D
4. "Fašistický argument" je opravdu směšný. Ano, nějací lidé kteří podporovali fašistické skupiny se k moci dostali. Kolik si myslíte že jich v parlamentu, vládě a na úřadech je?

Nenechte se vysmát. Stejně jako nás masírují západní média tak to dělají i ta ruská. Osobně pokládám za objektivnější spíš to západní zpravodajství - po shlédnutí pár "zpráv" na ruských TV se mi udělalo poměrně mdlo ze způsobu předkládání informací (čistě subjektivní vylíčení údálostí). Západní TV se alespoň snaží to zabalit do objektivního kabátu.

Doporučuji si promluvit s nějakými ukrajinci osobně a ne zprostředkovaně. Z UKR má poměrně dost známých, kteří mají ve své vlasti rodiny (konkrétně Kyjev). Mám i dost známých rusů, který současné dění neschvalují atp... To, že rusové na západě se zpět do vlastni moc nehrnou je pak věc jiná...

a) provázanost ukrajinských a ruských rodin je značná a kdo s kým sympatizuje se nedá z vnějšku moc rozklíčovat. Stejně tak se mohli převléknout rusové a stejně tak to mohli provést fašisté z Pravého sektoru. Je osobní odpovědností velitelů policie a hasičů jejich nekonání.
b) nemám informace

5. Jejich obyvatelé jsou na uzemí cizího suverénního státu, pokud mají ruské občanství a hrozí jím nějaký druh perzekuce je standardní doporučit návrat do vlasti.


Obrovskou chybou "po majdanu" bylo, že nebyly okamžitě a co nejrychleji vyhlášeny volby do parlamentu at by to stálo cokoliv. Tečka.

Re: Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

antimaschin | 06.05.2014

jestli je pro tebe fašistický argument směšný, tak bych ti ho přál zažít na vlastní kůži ty trotle

Re: Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

Michal | 06.05.2014

le d e b i l k o diskutuje a nevie o čom, pod si po informacie z pravej ruky aby si vedel čo je to majdan.....presnu informaciu podal novina fotograf Breiner, slovak v službach francuzskeho dennika, ktory s demonstrantmi žil od začiatku do konca na ulici , fotil ich, robil im vystavky ich činnosti a bol pri všetkych vystupeniach priamo....
tak počuvaj vole, na majdan pozvažali organizatori majdanu včetkych bezdomovcov a mladych ludi vo veku do 29 rokov, ktorí boli bez prace....boli rozdeleni do stotin a mali svojich velitelov, ktori im davali ukoly a každe rano ak splnili ulohy tak ich vyplacali.....toto si over u dvoch čechunov ultras , ktorych tam doviezli hajzli z TOP 09, ....demonstranti dostavali denne 5 krat teplu stravu, cigarety a jeden kredit na telefon....mali postarane o WC prenosne, spanie a dokonca aj zteply čaj podavany gregokatolickymi knazmi, len mal chybu, že bol s drogami....
ked sa breiner pytal banderovcov prečo hajluju, dostal odpoved, že je to ich narodna tradicia po ich dedoch.../divizia SS galicia/
ked sa pytal bezdomovcov, čo budu robit ak demonstracie skončia, tak povedali, že ostanu, lebo doma nbemaju kde byvyt a ani čo jest....preto aj teraz majdan existuje ....
to , že v decembri bandita sikorsky minister zahraničia polska zobral 200 majdanistov do varšavy na študentsky vymenny pobat, aj ked niektori majdanisti nemali ani zakladne vzdelane a vek mali viac ako 40 rokov, tak pod touto zamienkou ich vycvicili instruktori CIA v policajnom vycvikovom stredisku pri varšave....toto zverejnila polska pravda.....&a bol to prave sikorsky dna 21.2.201°4, ktory pri podpise zmluvy zastrašoval juščenka, že ho zabiju aj s rodinou ak nepodpiše, a potom dal na neho spachat dvakrat počas cesty do sidla prezidenta atenta, kcde pry prvom utoku bol postreleny rybakov, zvrhnuty predseda parlamentu a pri druhom utoku bol postreleny klujiev do nyhy....preto šef ochranky janukoviča dal prikaz zmenit smer kolony do sidla janukovica, kde privolal dva helikoptery, zapol rušičku a tak nikto nevedel identifikovat pohyb prezidenta.....len toto konanie šefa ochranky janukoviča mu zachranilo život....a take hovada si dovoli toto konanie banditov pod vedenim USA a sudruhoiv z EU hodnoti ako demokraticke....ak sa tebe a tym volom toto pači, tak sa za vaše oslovenie tvojim blizkonazorovym sudruhom nemusim ospravedlnovat, lebo prasatam sa neospravedlnuje....takže na pochopenie pre tych , čo vam chybaju informacie o diani na majdane iba tolko.....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

Ostap | 06.05.2014

Prepáč, ale môžem sa spýtať ako sa dopracujem k tým informáciám o atentáte na Janukoviča? ináč absolútny súhlas s tým čo si napísal..

Re: Re: Re: Re: Re: o co vam ide?

Panzer88 | 07.05.2014

Ty si mio ale mega idiot!!!populista a lhář...

Re: o co vam ide?

Vladimír | 06.05.2014

Ty si asi na hlavu udretý,nevieš o čom píšeš.

Re: o co vam ide?

zoltan | 06.05.2014

A co ked ti poviem ze to je naopak ua nepodpisalo asociacnu dohodu s eu a tym sa to zacalom.. myslis ze ukrainci chcu ist do eu staci sa pozriet na nas a dalsie staty kam ich eu dostala tam najdes odpoved kto ma zaujem byvolat konflikt

Re: o co vam ide?

Tana | 06.05.2014

Ľudské bešte nie sú iba tí,ktorí to spáchali,ale aj tí,ktorí s tým súhlasia,resp. to zľahčujú.To,čo sa stalo v Odesse nie je smutné,je to zrúdný masaker,a jeho vyšetrovanie patrí pre medzinárodný súd v Haagu.

Re: o co vam ide?

jaro | 06.05.2014

Ja normálne žasnem nad tebou....veď ty si fašista!!! Alebo priamo syn starého Šebeja....

Re: o co vam ide?

občan | 06.05.2014

chlapče si uplne mimo reality.

Re: o co vam ide?

Kochan Vladimír | 06.05.2014

Jsi fašista.

Re: o co vam ide?

borky64 | 06.05.2014

Citácia: -i New York Times byl včera nucen přiznat, že tito bojovníci odporu bránící Slavjansk na východní Ukrajině jsou vyzbrojeni zbraněmi identickými s těmi, které jsou v rukou ukrajinských vojáků, a všichni jsou to občané Ukrajiny.

Re: o co vam ide?

y | 06.05.2014

Kto je to ten ľud? To promile Ukrajincov, čo boli na Majdane? A aký ľud si vybral súčasnú vládnu chuntu? Tí piati, čo hlasovali dvoma rukami a nohami sami za seba?

Re: o co vam ide?

Zdeněk | 06.05.2014

Co to blábolíte. Na Ukrajině neproběhla žádná revoluce. Naopak. Byl to placený a řízený puč v režii USA +EU. Náměstkyně ministra zahraničí pro evropské a euroasijské záležitosti Victoria Nuland veřejně přinala financování a uvedla částku 5 MLD dolarů. Mimo ní i další občané Spojených států potvrdili financování ukrajinského puče. Např. bývalý náměstek ministra financí USA, Paul Roberts, o tom píše v článku na stránkách Centra pro studii procesů globalizace. *Protesty na Ukrajině organizovaly USA a EU, říká bývalý náměstek ministra financí USA*

Dále dukomentace četných zdrojů. Např: Na agronet.cz článek: *Z americké kuchyně:Jak se vaří puč na divoko!* A také článek :*Polsko cvičilo ukrajinské bojůvky již před nepokoji Euromajdanu* tento článek vyšel na Zvědavci 30.4.2014

Nebo na http://svobodné noviny.eu/ článek publikovaný 25.4.2014 s názvem: *Fašistický převrat v Kyjevě, důkaz? Pravý sektor a strana Svoboda*

CIA má v Kyjevě k dispozici celé patro administrativní budovy a byla činná po celou dobu před pučem i v současné době . Před pučem popisuje jejich činnost na př. článek pulikovaný 6.12.2013 s názvem: *Američtí instruktoři učili jak prostřednictvím sociálních sítí uskutečnit revoluci na Ukrajině. Zdroj: http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/454-americti-ins..*

Také šéfredaktor britského časopisu Politics First Marcus Papadopoulos napsal: *Na Ukrajině pozorujeme zkoordinované úsilí USA a EU s cílem svržení demokraticky zvoleného prezidenta Viktora Janukovyče, řekl a zvlášť zdůraznil, že jde o jeho osobní mínění.*

A zde:http://collive.com/show_news.rtx?id=23224

Mimoto na návstěvě pracovníků CIA v Kyjevě byl jejich ředitel a po něm víceprezident Biden.

Takže proti vašemu subjektivnímu názoru stojí celá řada komentářů významných osobností, které tvrdí opak.

Re: o co vam ide?

vseved | 06.05.2014

hlavne by si sa mal zobudit s toho krasneho proamerickeho sna,pozeras vela televiziu co?beeeeee,vydim ze mas vsetko popletene

Re: o co vam ide?

otvorte oči | 06.05.2014

na ukrajine neprebehla revolúcia. prebehol iba obyčajný fašistický puč! a to iba v kyjeve. a väčšina ukrajincov je zhrozená z toho, kam ten majdan až došiel. dočasnú fašistickú vládu (dosadenú usa) neposlúcha ani ukrajinská armáda a ani polícia. pár banderovcov terorizuje občanov ukrajiny a na východ neboli poslaní vojaci, ale banderovci a cudzí žoldáci!!! treba občas čítať aj iné zdroje. napr. nemecký bild, či the independent.

Re: o co vam ide?

Karel | 07.05.2014

Já ti vysvětlím slovo separatista. To byli třeba Slováci. Takže Češi v době dělení měli vzít tanky a napalm a jít do Slovenska?

Re: o co vam ide?

pista | 07.05.2014

ty retard , na ukrajine zije 12 milionov rusov , a ziju tam starocia .. tych treba vytlacit? ... co si lud vybral? .. 40 tisíc primitivov a zaplatenych majdanistov s podporou USA a EU zvrhlo normalne zvolenu vladu .. co je mimochodom na UA taky sranda zvyk ... zvrhavat vladu ktoru si zvolia. Zvysnych 40 milionov sa nikto nepytal.. Aky ma mandat Jaceniuk alebo zvysny oligasrchovia? kto ich volil? ... Klicko to uz pochopil a preto sa na to vykaslal .. a taky debilko tu ide vypisovat o separatistoch ...
Preco prvy zakon pomajdanovskeho parlamentu bolo zrusenie uradnej rustity a potlacenie prav rusov? opakujem 35% obyvatelov ukrajiny su etnicki rusi .. ktorých sa nikto nepytal ci s majdanom suhlasia alebo nie... urobit prevrat je super , a ked si na kryme urobia referendum ako dalej to je zrazu nelegalne ... uz mi lezu na nervy taki sraci ako niektori tu ktorym trcia z amerických zadkov len topánky a nemaju potuchy o com to cele je

Re: o co vam ide?

Miroslav Riky | 07.05.2014

Preber sa! môžeš písať hlúposti, ale ak chceš niečo písať naštuduj si problematiku,prejdi si viacej informácií a potom píš.Dám Ti pomocné otázky
1- národnostné zloženie a rozloženie na UK
2- Ideológia Banderovcov, brutálne vraždiť
2- kde je priemysel a kde pracovitý Rusi a Ukrajinci na UK?
3- kto je vrah a fašista
4- USA vyvraždilo pôvodných obyvateľov ameriky- indiánov
5- USA vyvolalo a bolo iniciátorom viac ako 200 vojnových konfliktoch na celom svete a na záver v čase hospodárskej krízy len pre obyčajných ľudí si USA ich centrálna banka a EÚ plnila najskôr svoje banky a nakoniec si naozaj slepý keď nevidíš že USA žije na úkor celého sveta.Dúfam, že toľko pomocných otázok Ti stačí.Toto čo si vytvoril sa nedá komentovať.

Re: Re: o co vam ide?

tkea | 09.05.2014

Nedá se nesouhlasit, jen napsané "UK" vypadá jako United Kingdom :). Jasně, že všichni víme o koho jde..

Re: o co vam ide?

tkea | 09.05.2014

Je trochu vidět, že moc Ukrajinců osobně neznáš. To by jsi možná měl aspoň nuzné povědomí o jejich názoru. Zas tolik lidí si tam spojení s EU nepřeje. Dověděl by jsi se(pravda,zdaleka ne ode všech), že Putin je chlap, který má koule i srdce na pravých místech. A taky to, že je dobře, že připojili Krym, protože by to díky náckům dopadlo bledě.
Zkus se na problém podívat i z jiného, byť nám - neznalcům situace - těžko představitelného úhlu. Rusko o Ukrajinu musí mít logicky zájem, jelikož je tam jistá bariéra, kde nebudou základny NATO, keré už teď obkličují rusko ze všech možných stran(ten v Kazachstánu je hodně na pohodu). Postavit to ještě na Ukrajině, tak ji bude mít Moskva vyloženě za plotem.
Info, že tragédii a těžký konflikt v Oděse zavinilo Rusko bych hodnotil jako zavádějící. Ta situace je složitá, ale buďme objektivní. USA se po jasném trapasu v Iráku nedá věřit nic. A co ty tři věže..Všude se navážejí a zavádějí svoje pravdy. EU je velký spojenec a tlumočí Americké kecy. Nebo jak jinak mi kdo vysvětlí naprosté zamlčení pohledu ze strany Ruska třeba u nás? Ale na Ukrajině je to taky! Ruskou televizi nově naladí jen přes satelit. Internet zatím funguje a dá se jim dovolat, ale to první je třeba otázka času, než Kyjevští ajťáci zkopírují nastavení firewalů ze Severní Koreje.
Tuhle situaci prostě nezávidím ani Ukrajině, ani Rusku. A mám taky velmi tíživý pocit, že to rozjela a podporuje EU. Stačí si jen vzpomenout, z čeho to vzniklo: Janukovyč odložil asociaci s EU. To někomu muselo narušit plány. Rusku asi ne, i když, jak jsem zmínil, bude v tom odkladu mít nejspíš prsty, což mohlo tu druhou stranu "vyprovokovat".
Docela mne mrzí i to, že se média nepozastavují nad tím, že se tolik lidí (na obou stranách) nechalo tak zmanipulovat mocnostmi, že to dovedli až k násilí proti sobě samotným. Všech takto blbě položených životů je škoda, byť se bijí za svou pravdu.

jak něco takového můžeme do-pustit? (pustit do nitra svých srdcí)

Markus | 05.05.2014

Co je na pozadí, co se nám události těchto dní snaží naznačit, kam nás má tato zkušenost dovést?
V srdcích každého charakterního člověka vyvolávají tyto zprávy pocity touhy změnit svět, klademe si základní otázky a snažíme se najít odpovědi.
Když se podíváme do přírody na svou zahrádku, pak běžné sečení trávy s následným pálením by mohlo být pro přeživší sedmikrásku podobně působící… co je cílem v této situaci a na tomto místě odvážné až kontroverzní polemiky?
„nic lidského by nám nemělo býti cizí“ Svět je jaký je a lidé jsou jací jsou a věřte, nebo ne je klidně možné, že to co vidíme v přímém přenosu je jen vyhrocená tvář reality, kterou žijeme každý den. Jen si přiznejme, kolik času během dne strávíme u činností, které nás naplňují štěstím a kolik jich je bez štěstí? Tento poměr by měl být 100:0 pak by svět byl ráj, který je zakotven v srdcích každé zdravomyslící bytosti.
Nicméně tato realita není žádný med a je třeba si to přiznat, v mžiku můžeme přijít o to nejcennější tedy vázat se na cokoliv v této hmotné realitě je hazard, tedy nevědomost a paradoxně toto lpění může být i příčinou. Všichni vidí zvěrstva páchaná na tělech lidí, ale to, že každý den umřou miliony zvířat v krutých podmínkách a každý si na jejich tělech poté co je kvalitně osmaží pochutnává to již nikomu nevadí. Jinými slovy jak se do lesa volá tak se z něj ozývá, nicméně to co slyšíme je odvislé od kvality našeho vnímání a jsme u té pozitivní informace plynoucích z těchto událostí…
Když si vezmeme, jak mocné energie působí na naší realitu, kdy přenášejí do každodenní reality cokoliv, po čem naše srdce zatouží, jsou tyto události relativně mírné porovnáme li je s 2,1 svět válkou, revolucemi v Rusku, Francii, náboženské vraždění a upalování, událostmi na Ukrajině v období pokřesťanštění za vlády Vladimíra I, pak je zřejmé, že poměr charakterních láskyplných lidí již překročil mez kdy již je vývoj veden božskými kvalitami, tedy směrem k Tvořiteli.
Jen je třeba když už si nedokážeme pomoci něco napsat, nebo se k dění vyjádřit propojit s božskou podstatou v nás samotných a položit si otázku, co mohu udělat Já pro podporu ladu s Božím záměrem? Třeba zůstávat s tím co je pro nás přítomností, tedy s tím co vnímáme a umožnit Tvůrci vyjevit svůj dokonalý plán, který je Absolutně dokonalý, nicméně vnímáno našimi méně dokonalými smysly se jeví méně Absolutně dokonalý. A tím pádem se i takovým stává a tyto události jsou, jaké jsou.
Podle mne jsou ti v našem slovníku špatní, již pěkně znechucení a otrávení a již si z celého srdce přejí ať co nejvíce lidí procitne a o ni tuto otřesnou roli v této velkolepé hře mohou ukončit.
Vždyť když druhého pokoušíme, snažíme se nachytat? Co Vás potěší více, když naletí a vy se zasmějete, a nebo když odolá a vy s obdivem vzhlédnete do jeho šťastných očí.

Re: jak něco takového můžeme do-pustit? (pustit do nitra svých srdcí)

Kyborg | 06.05.2014

Markus, len okrajovo. Védy alebo Přímu stezku poznáš? V texte cítim spojitosť.

Co se stalo v Oděse. Svědkové.

taurus | 05.05.2014

Co se stalo v Oděse. Svědkové.

Více zde: http://weissbach-info.webnode.cz/news/co-se-stalo-v-odese-svedkove-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Jsem rád, že i v Čechách pravda proráží

Re: Co se stalo v Oděse. Svědkové.

idatel | 06.05.2014

Nejenom v Čechách, ale i na Moravě či Slovensku - tam je zajímavý Slobodny vysielač.

Ria novosti

Sinuhe | 05.05.2014

"По нашим данным, в Доме профсоюзов в Одессе — 116 человек убитых. Именно не погибших, а убитых. Слово "сгорели" или "задохнулись" мы не употребляем, потому что вскрытие тел не производится, а не производится лишь по той причине, что у людей пулевые ранения в голову", — заявил РИА Новости депутат облсовета Вадим Савенко
Он также заявил, что у большинства погибших есть ожоги на голове и предплечьях. "То есть людей специально обжигали горючими материалами, для того чтобы нельзя было опознать трупы", — сказал Савенко, уточнив, что информация получена от активистов Антимайдана, "людей, которые непосредственно находились в Доме профсоюзов".
Отвечая на вопрос, почему озвученное им число погибших разнится с официальными данными больше чем в два раза, Савенко заявил, что "украинским властям дана команда замалчивать размеры трагедии для того, чтобы скрыть перед мировой общественностью то, что в Одессе произошла карательная операция против пророссийско настроенных граждан".
„Dle našich údajů, v Domě odborů v Oděse – 116 zavražděných lidí. NE zahynulých, ale zavražděných. Slovo „shořeli“ nebo „se udusili“ nepoužíváme, protože pitva těl se nekoná a nekoná se hlavně z důvodu, že u lidí jsou střelná poranění hlavy“, oznámil RIA Novosti poslanec oblastní rady Vadim Savenko.

Rovněž oznámil, že u většiny zahynulých jsou popáleniny na hlavě a předloktích. „To znamená, že lidi speciálně pálili hořlavinou, z důvodu aby nebylo možné identifikovat těla“ –
Řekl Savenko, upřesnil, že informaci získal od aktivistů Antimajdanu, „lidí, kteří se bezprostředně nacházeli v Domě odborů“.
V odpovědi na otázku, proč jim oznámený počet zahynulých se odlišuje od oficiální verze více než dvakrát, Savenko prohlásil, že ukrajinským mocenským orgánům byl dán příkaz zamlčet rozměry tragédie z důvodu zatajení před světovým společenstvím toho, že v Oděse byla provedena trestní operace proti prorusky naladěním občanům.

Vinnik mlci

Milan | 05.05.2014

Jedno je iste. Ak by zy tym boli Rusi, cely "demokraticky svet" na cele s USA a EU by to ihned odsudil a vyslal televizne staby zdokumentovat miesto cinu.
Nic take sa nestalo . . .

Kdo seje vítr

Jezinka | 05.05.2014

sklízí bouři. Ukrajina již zasela.

bude odveta

Lyta | 05.05.2014

potom nech sa rusi nečuduju, ked im zas v moskve neco poriadne buchne, alebo padnú nejaké paneláky, divadlo, a pod.
krv tíchto umučeních volá po 1000násobnej pomste !!!

Re: bude odveta

Kyborg | 05.05.2014

Prečítaj si pár článkov dozadu a potom trep blbosti...

Re: bude odveta

x | 05.05.2014

Lyta, odkud se tu zjevuješ?
Co má s touto satanskou hrůzou společného jak píšeš "rusi"?
Tys dosud nevšiml, že toto všechno zvěrstvo USA organizuje a rukami nájemníků dobře zaplacených vycvičených a zdrogovaných realizuje satanské obětní orgie na Slovanech ?
A nebo i ty patříš mezi obdivovatelé organizátorů těchto zrůdností ? V tomto případě odveta tě opravdu nemine, i satanské podsvětí bude očištěné. Neschováš se ani tam se svojí zlovonnou rusofobií.

Re: Re: bude odveta

eddie | 05.05.2014

zmen dealera alebo to prestan hulit...

Re: bude odveta

Jana | 05.05.2014

Asi sem omylem zabloudil od televize...

Re: bude odveta

Zdeněk | 05.05.2014

Jste zřejmě příbuzná Tymošenkové.

Re: bude odveta

merlin | 05.05.2014

Vy jste blbá nebo navedená?

Re: bude odveta

Mana | 05.05.2014

co trepeš za somariny,to nerobili rusi

Re: bude odveta

Kto za tym je? | 05.05.2014

Jedno je iste. Ak by za tym boli Rusi, tak uz by to cely "demokraticky"svet davno odsudil a vyslal TV staby zdokumentovat tie hrôzy . . .
Nestalo sa.

Re: Re: bude odveta

Lisak | 06.05.2014

to jste shrnul hezky souhlasim, a bohuzel DEMOKRACIE uz je jen slovo

Re: bude odveta

Sudca | 05.05.2014

Lyta, veď ty nič nechápeš, väčšieho debola som ešte nevidel.

Re: bude odveta

palo | 05.05.2014

Ty si na ktorej stranke dievca?

Re: bude odveta

LORD KRSHNA | 05.05.2014

BŮH ŽÁDÁ DOBRÉ LIDI:

NAJDĚTE TYKURVY A ZABIJTE!!!!!!!!!!!!!!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VĚDOMÍ JEDINÉHO BOHA VŠECH JMEN-LORD KRSHNA*********

Re: bude odveta

hasič | 05.05.2014

vy jste zřejmě nepochopila, že tito mrtví jsou Rusové, kteří nesouhlasí s novou ukrajinskou vládou ne Ukrajinci protestující proti Rusům

Re: Re: bude odveta

irik | 06.05.2014

Taky mi příjde, že spoustá těch kdo tady diskutuje se celkově neorientuje v situaci. Zčásti za to můžeme poděkovat českým médiím

Re: bude odveta

pyramida | 05.05.2014

Že se vždycky vynoří nějaká přihlouplá nána.

Re: bude odveta

Daniela I. | 05.05.2014

Dzífče, dzífče... a u vás studenú sprchu nemáte? Mám pocit, že ju urgent potrebuješ.

Re: bude odveta

janovo | 06.05.2014

ano, odveta bude, ale až tam přijdou rusové a konečně nastolí pořádek a vyženou to fašistickou verbež !!!
Blbánku nejdřív čti, pak piš :D

Re: bude odveta

irik | 06.05.2014

Zbláznil ses? Co to meleš?

Re: bude odveta

irik | 06.05.2014

Máš to nějaký pomotaný.

Re: bude odveta

antimaschin | 06.05.2014

nejste vy příbuzná nějakého slovenského havloida s Čech?

Je mi zle

Dana | 05.05.2014

Brečím odporem, hrůzou, lítostí nad bestialitou, kterou jsou někteří ( jsou to opravdu lidi ?) schopni. Brečím studem nad tím, že naše vedení státu tento masakr neodsoudilo.Vím, že strašné věci se dějí dnes a denně po celém světě a my se o nich ani nedozvíme, ale takhle blízko v Evropě a v 21. století... ? Je mi hrozně...

Re: Je mi zle

Lin | 05.05.2014

Nejenom naše vedení neodsoudilo. Nevím, ale nikde jsem nezachytila byť jen vyjádření soustrasti. Je ticho "po pěšině"... jakoby ani lidé nezemřeli.
Hnus hnus a ještě jednou hnus. Zvedá se mi žaludek z našich "elit" a všech těch "lidskoprávních" spolků, které lkaly nad nacisty z majdanu a navezly je k nám na léčení. Ještě čestný kordón jim udělaly a div je chlebem a solí nevítaly...
Kde jsou teď? Proč mlčí a žádnou aktivitu neprojevují? Oděsané nejsou lidé?!
Fuj... blivno je mi... Dneska jsem kvůli těmto fotkám vůbec nespala a netuším, zda je kdy dostanu z hlavy...

Re: Re: Je mi zle

pje | 05.05.2014

Nejen Vám Lin, je zle. jenže to ty zrůdy chtějí, abychom sklopili uši, sklonoli zraky a ohnuli hřebety. Ve mně to vzbuzuje ještě větší hlad po spravedlnosti a civilizovanosti. Začněme tím, že se přestaneme strachovat. Šiřme pravdu, spravedlnost, humánnost a kulturnost. Oslovujme politiky klidně, ale pevně. Pišme jim, setkávejme se s nimi, argumentujme. Ti, kdo mají na svědomí lidské utrpení, musí zaplatit utrpením vlastním. Práce v trestu také bolí...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek