Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

5.5.2014

 

převzato z vvv-ig.livejournal.com/690116.html - "Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов - детали сценария... +18"

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - была постановка пожара, чтобы списать на него массовое уничтожение граждан Украины.

Už je známo, že v domě odborových svazů v Oděse bylo zavražděno mnohem více než 42 lidí.

Provokáteři odvlekli lidi do budov, kde je bylo možno vraždit beztrestně, s rozkoší a beze svědků. Požár uvnitř budovy nebyl – byl založen, aby zakryl masovou vraždu občanů Ukrajiny.

 

 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью. Откуда же возник пожар внутри здания?

Nejdříve vzplál stánek na náměstí, následuje vytvoření značného otevřeného ohně na náměstí, na pozadí budovy. Lidi vlečou (směrují) pod ochranu masivních dveří domu odborových svazů. U příznivců federace na náměstí nebyly dopředu připravené láhve s hořlavou směsí. Odkud tedy vznikl požár uvnitř budovy?

 

 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода...

Lidé ukrývající se za dveřmi v přízemí, byli napadeni členy bojůvek Pravého sektoru, kteří se tam nacházeli dlouho před začátkem exekuce. V přízemí lidé shořeli na kost. Ze začátku u jednoho východu…..

 

 

... потом у всех трёх.

…pak u všech třech.

 

 

... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери.

… hasiči přišli, až když shořely i masivní vchodové dveře.

 

 

В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё только в одном кабинете.

V solidní 5 ti patrové budově se stropy na 3 m otevřený oheň byl zatím jenom v jedné pracovně.

 

 

Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.

Kdo se mohl dostat na střechu administrativní budovy federálního významu? Podle všeho jen ti, kdo dopředu dostali klíče od zámků, uzavírajících ocelové mříže, vedoucí ke dveřím na střechu.

 

 

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее готовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов.
На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под "чужим флагом"

Členy těchto bojůvek by stálo za to najít. Mohli by ríct mnoho zajímavého o tom, kdy se začal uskutečňovat plán na masovou vraždu Oděsitů a jak oni dopředu připravovali zásoby hořlavých látek v Domě odborových svazů.

 

 

Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей.

Úplně spálené tělá v přízemí u vstupních dveří.

 

 

Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было открытого огня?

Odkud se vzali spálené těla výše, mimo přízemí – tam kde nebyl otevřený oheň.

 

 

То же фото с другого ракурса :
- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели
- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела
- откуда баррикада? Она была сооружена боевиками ПС, чтобы заблокировать пути к спасению на этажи выше

To samé foto, z jiného pohledu:

-dřevěný panel na radiátoru, dřevěné madlá na schodišti a list (dsp?) neshořely

-modrá elipsa – barikáda ze stolů, židlí a stolků. Plamenem nedotknuta, ačkoli vidíme ohořelé těla.

-odkud barikáda? Byla vybudovaná členy bojůvek PS (pravý sektor), aby zablokovala cestu k záchraně na vyšším poschodí.

 

 

- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем?

- ženské tělo tahali po podlaze z místa skutečné smrti. Kdo a proč?

 

 

- мужчина убит выстрелом в голову
-ранение навылет - под головой натекло

- muž zavražděn výstřelem do hlavy

- poranění skrz lebkou – pod hlavou kaluž krve

 

 

Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута? Людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали. Могли ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек пытается стряхнуть с головы напалм? От того сгорали и кисти рук.
На этом, как и на предыдущих фото, странная "белая побелка" на полу. Это порошёк из огнетушителей. Их использовали каратели, после того как люди погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа.

Už jste si všimli, že u zahynulých shořely hlavy a část ramen? Oděv na hrudi a níže je ohněm nedotčen? Lidi polévali z vrchu hořlavinou a zapalovali. Jak se mohli uchovat sluneční brýle na tváři, když se člověk snaží dostat z hlavy napalm? Od toho shořely i ruky.

Na tomto, jako i na předchozích fotkách, zvláštní „bíle bělení“ To je prášek z hasícího přístroje. Používali ho „trestající“, potom jak lidi umírali…. Aby sami neshořeli, nebo nedošli ujmě od zplodin hoření.

 

 

Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого огня на паркете (ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от дыма на стенах. Их убили другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - профессионалы развлекались

Kluk a holka. Nejsou spáleni ani udušeni – nejsou příznaky otevřeného ohně na parketě. (parketu je 50 let a hořel by jako sláma) a taky saze od dýmu na zdech. Je zabili jiným způsobem. Pravděpodobně oběma zlomili vaz – profíci se bavili.

 

 

Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова.

Barikády byly na patrech. Krev na parketu, spálená hlava.

 

 

Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и сожгли.

Žena u výtahové šachty bez šatů od pásu dolů. Zřejmě ji znásilňovali a pak polili hlavu hořlavinou a zapálili.

 

 

Убитые выстрелами в голову.

Zavražděni výstřelem do hlavy.

 

 

Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая огнём нижняя часть тела.

Ten, že obraz – spálené hlavy, ruky i část ramen, dolní část těla ohněm netknuta.

 

 

Убитый выстрелами в голову.

Zavražděn výstřelem do hlavy.

 

 

Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный цветок…

Nejhoří obrázek. Zřejmě těhotná zaměstnankyně. Jsou tací, kdo uklízí v pracovnách a polévají květy i v dnech kdy úřad nepracuje. Jí zaškrtili elektrickým kabelem. Snažila se odporovat – na podlaze shozený květ…

 

 

Zde odkaz na video:

http://www.youtube.com/watch?v=YvnLsshOJ18

... убийца.

… Vrah

 

 

Радость "патриота Украины" - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина.

Radost „patriota Ukrajiny“ sám ukazuje na oběť, na vraha a místo zločinu. Budoucí matka i Oděsa-matka zavražděny. Zavražděna i Ukrajina.

 

Překlad Sinuhe.

 

pokračování: Jak vraždili Oděsany v Domě odborů - detaily scénáře. Část 2


 

 

Diskusní téma: Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

Re: Re: Re: Je mi zle

Oracle 911 | 05.05.2014

Som znechutený a rozzúrený a želám tým beštiám ktorí to zosnovali aby prišli o tie US$ resp aby tie US$ sa znehodnotili cez noc ktoré majú na účtoch. To by ich bolelo viac než strata hocičoho vrátane zdravia.

Re: Re: Je mi zle

irik | 06.05.2014

Souhlasím!!! ....navezli k nám na léčení nacistickou pakaž!!! O lidech, upálených zaživa, ani slovo soucitu...

hrôza

Peter | 05.05.2014

Brutalita najhrubšieho zrna.

Kladiem si otázku . Je možné ,že sa s týmto nejaký bežný ukrajonec stotožní, resp. nehnusí sa to bežnému "západnému" Ukrajincovi ?
V každom národe,civlizácii sa nachádza určité percento bezprízorných zverov,ktorí sú schopní takýchto činov .
Spoločnosť , pokiaľ je zdravá, s nejakým pudom sebazáchovy,by však mala mať schopnosť takýchto členov vypudiť.
Má túto schopnosť ukrajinská spoločnosť ?

Re: hrôza

Alena | 05.05.2014

Su Ukrajinci, ktori maju charakter a odmietaju ist zabijat svojich bratov Ukrajincov, odmietaju boj Slovana proti Slovanovi, avsak niektorych neposluznych chlapcov potrestali zastrelenim. Matky,ktore dobre vychovali svojich synov, ich teraz na prahu dospelosti musia pochovat, vdaka novej nikym nevolenej "vlade". A tak si zrejme pomahaju aj zahr.najomnymi vrahmi-zoldniermi. Bola sprava, ze domobrana (myslim v Slavjansku) pocula rozhovory z vysielaciek, kde sa medzi sebou bavili tí utocnici po anglicky. "Ukrajinský desátník Andrej Kisilev (19 let) byl zastřelen, protože odmítl střílet do ruskojazyčných Ukrajinců. Jeho rodině bylo sděleno, že se zastřelil sám. Andrej ale stačil před smrtí zavolat matce a říci jí: "Jdou nás zabít. "
To je nieco otrasné!! http://www.zvedavec.org/vezkratce/8189/ Ozbrojenci z Pravého sektoru rozstříleli „živý řetěz“ u Slavjansku :( http://www.zvedavec.org/vezkratce/8188/

Veršinin

taurus | 05.05.2014

Mluví na kanálu Rossija24 o pozadí oděského masakru a nazývá jména objednávatelů a vykonavatelů
http://putnik1.livejournal.com/3098466.html

Re: Veršinin

jirive | 05.05.2014

Nevite nekdo, zda Versinina pustili i v USA? Nekde jsem takovou informaci cetl...

Re: Re: Veršinin

taurus | 05.05.2014

Jestli včera nebo předevčírem byl v Moskvě, tak asi pustili.:)
Jinák, žije ve Španělsku a svůj blog také vede odtamtud.

Re: Re: Re: Veršinin

jirive | 05.05.2014

Komu cest, tomu cest - riskuje hodne...

Re: Veršinin

Vlk | 05.05.2014

vykonavatele nechyti,ti budou temi,kdo je poslali,odstraneni-pokud uz nejsou....
ovsem vsichni,kteri schvalne nevidi nebo schvaluji,co se konkretne v odese stalo,meli by byt po zasluze "odmeneni"-a treba politicky cinne osoby na zaklade schvalovani ci prehlizeni vrazdeni v odese odstavit z politiky,i kdyby v dalsich volbach atd....ted je opravdu hodne na miste,davat na odkryvajici se darebaky pozor-v budoucnu se "davani pozor" bude velmi hodit

Re: Re: Veršinin

Nana | 05.05.2014

Korejský premier odstoupil na základě potopeného parníku,fašista Jaceňuk hřímá v televizi a obviňuje z masakru Rusko.Svět se zbláznil. Fašisty neumí svět zastavit a trestaji Rusko

Re: Re: Re: Veršinin

jardob | 05.05.2014

Hej, rovnako ako teraz francuzsky minister zahr. veci vyhlasil, ze ak sa neuskutocnia volby na ukrajine, uvali na rusko 3.balik sankcii.
Ved len diletant a hlupak moze v takomto vojnovom stave štatu uvažovať o nejakých "demokratických" voľbách.
Táto rusofobna štvava taktika europskych politikov je priehladna ako sklo !!!

http://slovak.ruvr.ru/news/2014_05_05/Francuzsko-pohrozilo-Rusku-sankciami-v-pripade-zmarenia-volieb-na-Ukrajine-2658/

Re: Veršinin

borky64 | 05.05.2014

Prosím, môžeš nám z toho Veršinina urobiť súhrn? Čo som pochopil, tak Kolomojskij (olig) sa dohodol s Nemirovskym (gubernator Odesy), že tam privezie pravosekov (kriminalnikov a lumpov) aby zastrašili odesanov, čo chceli protestovať 9.mája(?). Nemirovsky však netušil o rozsahu výstražnej akcie(?) a prikázal polícii aby nezasahovala a celé sa to vymklo z rúk??. Ako to popisuje?
Mne sa to celé javí tak, že zámerne beštiálne povraždili viac než 100 ľudí, aby postrčili Rusko do vojny. A priamo zodpovedný je Kolomoiskij, ktorý, ak ma pamäť neklame , je hlavný predstaviteľ *sionizmu na Ukrajine (pro USA). Cieľ je vyvolať vojnu v Európe aby sa anglosionisti opäť obohatili ako počas II.svetovej vojny.

*už som to našiel, Kolomoiskij chcel byť šéfom židovského kongresu Európy, čo prinajmenšom naznačuje jeho megalomanské pohnútky.
http://www.zvedavec.org/komentare/2012/06/5019-k-cemu-je-evrope-dobry-vlastni-knesset-i.htm?sort=velikost&PHPSESSID=9qtrg3rfik6frl82t16el8ol24

Takže podľa Veršinina je za tým on. Pre koho - pre seba, pre anglosionistov či pre koho???

Re: Re: Veršinin

taurus | 05.05.2014

Kolomojskij to dělá pro Porošenko - žid, olygarcha, kandidát v prezidenty, na kterého staví Američaný a asi i pro sebe. Zřejmě mu Amerika učinila nabídku, která se neodmítá. Plus nějaké svoje ambice.
Možná představa velké Chazarie, o čem varuje Eduard Chodos.
Ale osobně se nedomnívám, že by byl nějakou příliš samostatnou figurou, obzvlášť v této fázi hry. Může za ním stát klán Rockefellerů, ale ten stojí i za současnými neokony v Americe. Veršinin nazval jen jména bezprostředních účastníků masakrů, ale pokud půjdeme dál, tak se to nemohlo obejít i bez SBU, a kdo stojí za SBU? Kdo zabírá celé patro SBU, - poradci z USA. Takže je jasné i kdo to celé naplánoval. A jestli určiti vykonavatelé věděli jen část plánu nebo celý, tak to na věci nic nemění.
Ale Kolomojskij třeba měl proplatit smrt každého zavražděného. Proto bojovníci Pravého sektoru to tak dobře zdokumentovali. Těžko teď dělat závěry, časem se dozvíme víc.

Re: Re: Re: Veršinin

irik | 06.05.2014

Jsi nevídaný, taurusi :-) !! Obdivuji a se vším souhlasím!

.....

Vlk | 05.05.2014

pokud je vubec na miste psat o nejake vine za toto,tak pada chte nechte na vsechny "pokojne" lidi,kteri chteli mit "svobodu" pod ?vladou?,ktera umoznuje fungovani takovychto kreatur-proste a jasne,ukrajina si momentalne vybira svou minulost...muze to byt jakkoliv tragicke,muzou z toho byt lide znechuceni,otreseni atd.ale je to tak..

podobnosť

afík | 05.05.2014

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/60-vyroci-masakru-obyvytel-arabske-vesnice-dajr-jasin--442966

anglická verze

taurus | 05.05.2014

Zde je anglická verze o brutálním masakru v Domě odborů. šířte, kdo může i do ciziny:
How the thugs killed Odessa inhabitants in the Trade Unions House - the details of bloody scenario
http://ersieesist.livejournal.com/813.html

Re: anglická verze

taurus | 05.05.2014

V Oděse lidí dobíjeli v hořicím domě, oheň byl jen zástěrkou. Mrtvých je mnohem víc. Tohle odvysílali v Ukr. televití, sám se divím.
В Одессе добивали людей в горящем Доме профсоюзов,
http://www.youtube.com/watch?v=39gZ_kA0dP0

Podle všeho na ty lidí už v Domě odborů čekali, předtím zabili personál. Třeba ta těhotná žena byla pracovníci. Jakmile se lidé tam dostali, hned je začali zabíjet, hrozným způsobem, proto skákali z okna.

Poláci se vylekali. Začali mít strach o osud polských krajanů, kteří žijí na západě Ukrajiny. Najednou si vzpomněli i na 2.světovou a Banderovce.
Vystoupení v polském sejmu.
Marysia - Kongres Ruchu Narodowego 03.05.2014
http://www.youtube.com/watch?v=4vDiUlqFz0Q

Re: Re: anglická verze

Peter | 05.05.2014

Ale ved v Polsku cvičili Pravý sektor este pred majdanom.

Re: Re: Re: anglická verze

taurus | 05.05.2014

Jsem zvědav, jestli za to někdo ponese zodpovědnot.
P.S. Mimochodem Donald Tusk je také dítětem nebo vnukem zrádce.

Re: Re: Re: Re: anglická verze

David | 05.05.2014

a ted by bylo fer rici, ci jste vy vnuk a syn...

Re: Re: Re: Re: Re: anglická verze

taurus | 05.05.2014

Děd zahynul ve válce u Stalingradu, otec prošel válku, osvobozoval Polsko. Má řády a vyznamenání jak sovětské, tak i od polské vlády. Stačí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: anglická verze

taurus | 05.05.2014

P.S. Navíc, nejsem veřejný činitel, tím páden ani korumpovatelný, ani vydíratelný skvrnami v rodokménu.
Třeba takto naverbovala MI-6 Gorbařčova. Bratr jeho otce byl geuleiterem.

Re: Re: Re: Re: Re: anglická verze

irik | 06.05.2014

Tak to by mne zajímalo, Davide, co jste asi vydedukoval... Kdo se asi skrývá pod taurusem? Podle mne inteligentní, vzdělaný a schopný logických úvah jedinec. Kéž by bylo takových více...

Re: Re: anglická verze

Pol | 06.05.2014

Pšonci ať laskavě drží hubu.
Pořád si hrají na ublížené jak je všichni napadli,němci ze západu a rusové z východu,ale o tom,že napadli i oni a zrovna nás Těšínsko
to už nevzpomínají.

<< 1 | 2 | 3 | 4

Přidat nový příspěvek