Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

5.5.2014

 

převzato z vvv-ig.livejournal.com/690116.html - "Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов - детали сценария... +18"

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - была постановка пожара, чтобы списать на него массовое уничтожение граждан Украины.

Už je známo, že v domě odborových svazů v Oděse bylo zavražděno mnohem více než 42 lidí.

Provokáteři odvlekli lidi do budov, kde je bylo možno vraždit beztrestně, s rozkoší a beze svědků. Požár uvnitř budovy nebyl – byl založen, aby zakryl masovou vraždu občanů Ukrajiny.

 

 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью. Откуда же возник пожар внутри здания?

Nejdříve vzplál stánek na náměstí, následuje vytvoření značného otevřeného ohně na náměstí, na pozadí budovy. Lidi vlečou (směrují) pod ochranu masivních dveří domu odborových svazů. U příznivců federace na náměstí nebyly dopředu připravené láhve s hořlavou směsí. Odkud tedy vznikl požár uvnitř budovy?

 

 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода...

Lidé ukrývající se za dveřmi v přízemí, byli napadeni členy bojůvek Pravého sektoru, kteří se tam nacházeli dlouho před začátkem exekuce. V přízemí lidé shořeli na kost. Ze začátku u jednoho východu…..

 

 

... потом у всех трёх.

…pak u všech třech.

 

 

... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери.

… hasiči přišli, až když shořely i masivní vchodové dveře.

 

 

В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё только в одном кабинете.

V solidní 5 ti patrové budově se stropy na 3 m otevřený oheň byl zatím jenom v jedné pracovně.

 

 

Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.

Kdo se mohl dostat na střechu administrativní budovy federálního významu? Podle všeho jen ti, kdo dopředu dostali klíče od zámků, uzavírajících ocelové mříže, vedoucí ke dveřím na střechu.

 

 

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее готовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов.
На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под "чужим флагом"

Členy těchto bojůvek by stálo za to najít. Mohli by ríct mnoho zajímavého o tom, kdy se začal uskutečňovat plán na masovou vraždu Oděsitů a jak oni dopředu připravovali zásoby hořlavých látek v Domě odborových svazů.

 

 

Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей.

Úplně spálené tělá v přízemí u vstupních dveří.

 

 

Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было открытого огня?

Odkud se vzali spálené těla výše, mimo přízemí – tam kde nebyl otevřený oheň.

 

 

То же фото с другого ракурса :
- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели
- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела
- откуда баррикада? Она была сооружена боевиками ПС, чтобы заблокировать пути к спасению на этажи выше

To samé foto, z jiného pohledu:

-dřevěný panel na radiátoru, dřevěné madlá na schodišti a list (dsp?) neshořely

-modrá elipsa – barikáda ze stolů, židlí a stolků. Plamenem nedotknuta, ačkoli vidíme ohořelé těla.

-odkud barikáda? Byla vybudovaná členy bojůvek PS (pravý sektor), aby zablokovala cestu k záchraně na vyšším poschodí.

 

 

- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем?

- ženské tělo tahali po podlaze z místa skutečné smrti. Kdo a proč?

 

 

- мужчина убит выстрелом в голову
-ранение навылет - под головой натекло

- muž zavražděn výstřelem do hlavy

- poranění skrz lebkou – pod hlavou kaluž krve

 

 

Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута? Людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали. Могли ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек пытается стряхнуть с головы напалм? От того сгорали и кисти рук.
На этом, как и на предыдущих фото, странная "белая побелка" на полу. Это порошёк из огнетушителей. Их использовали каратели, после того как люди погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа.

Už jste si všimli, že u zahynulých shořely hlavy a část ramen? Oděv na hrudi a níže je ohněm nedotčen? Lidi polévali z vrchu hořlavinou a zapalovali. Jak se mohli uchovat sluneční brýle na tváři, když se člověk snaží dostat z hlavy napalm? Od toho shořely i ruky.

Na tomto, jako i na předchozích fotkách, zvláštní „bíle bělení“ To je prášek z hasícího přístroje. Používali ho „trestající“, potom jak lidi umírali…. Aby sami neshořeli, nebo nedošli ujmě od zplodin hoření.

 

 

Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого огня на паркете (ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от дыма на стенах. Их убили другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - профессионалы развлекались

Kluk a holka. Nejsou spáleni ani udušeni – nejsou příznaky otevřeného ohně na parketě. (parketu je 50 let a hořel by jako sláma) a taky saze od dýmu na zdech. Je zabili jiným způsobem. Pravděpodobně oběma zlomili vaz – profíci se bavili.

 

 

Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова.

Barikády byly na patrech. Krev na parketu, spálená hlava.

 

 

Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и сожгли.

Žena u výtahové šachty bez šatů od pásu dolů. Zřejmě ji znásilňovali a pak polili hlavu hořlavinou a zapálili.

 

 

Убитые выстрелами в голову.

Zavražděni výstřelem do hlavy.

 

 

Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая огнём нижняя часть тела.

Ten, že obraz – spálené hlavy, ruky i část ramen, dolní část těla ohněm netknuta.

 

 

Убитый выстрелами в голову.

Zavražděn výstřelem do hlavy.

 

 

Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный цветок…

Nejhoří obrázek. Zřejmě těhotná zaměstnankyně. Jsou tací, kdo uklízí v pracovnách a polévají květy i v dnech kdy úřad nepracuje. Jí zaškrtili elektrickým kabelem. Snažila se odporovat – na podlaze shozený květ…

 

 

Zde odkaz na video:

http://www.youtube.com/watch?v=YvnLsshOJ18

... убийца.

… Vrah

 

 

Радость "патриота Украины" - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина.

Radost „patriota Ukrajiny“ sám ukazuje na oběť, na vraha a místo zločinu. Budoucí matka i Oděsa-matka zavražděny. Zavražděna i Ukrajina.

 

Překlad Sinuhe.

 

pokračování: Jak vraždili Oděsany v Domě odborů - detaily scénáře. Část 2


 

 

Diskusní téma: Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

Re: Re: ste banda debilov

hesinu | 08.05.2014

Táhněte za těma mongolama za ural. Nemáte v evropě co dělat ! Ukraina je evropa !!!

Re: Re: Re: ste banda debilov

DebiI | 08.05.2014

Bohužel! Ukrajina je Evropa, stejně jako Rumunsko! ale opravdu moc rozdílu mezi nimi není... Zloději, lháři, vrazi a bandité střílejíci odzadu a jenom na slabé a neozbrojené jedince. Před armádou utíkají jako zbabělci...

Re: Re: Re: ste banda debilov

myslící | 08.05.2014

Neuplyne 30 roků a z Evropy zbyde moře a trochu pevniny s keři. Zato v Rusku a na Sibiři bude krásná příroda. A tady vidíš komu sama příroda dá v žití přednost.

Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

pyramida | 08.05.2014

Je takové staré přísloví : "Jak v národě, tak v přírodě".
Co se dělo s počasím ve Státech. Velká jezera ještě pořád neroztála.
To, co provádí americká elita se odráží v přírodě a nesouvisí to s žádným oteplováním.

Re: Re: ste banda debilov

Hox | 08.05.2014

u podobných individuí jde vysledovat zákonitost - nikdy neargumentují, nezajímají je detaily, jen nadávají v obecné, případně osobní rovině. Na iDnes to lze pozorovat denně - na argumenty reagovat nejsou schopní, zato nadávek se sesype štědře.

Re: Re: Re: ste banda debilov

Lin | 08.05.2014

Neřekls, proč to dělají.
Moc dobře to vystihl Pjakin - ve smyslu:
- Lidé, kteří sami nic neumějí a neznají, nemají čím si získat úctu nebo autoritu ostatních. Z principu nenávidí všechny, kdo umějí, koho ostatní respektují a ke komu se kvůli jeho lidským vlastnostem chovají s úctou. Nenávidí všechny takové, kteří mají druhým co nabídnout a jedinou jejich touhou je mít moc nad takovými lidmi. Nemohou a neumějí žít sami za sebe, přežívají jen v tlupách - jen tam se cítí bezpeční a silní.
Útočí vždy jen v tlupě, aby překonali svůj strach. Proto jsou krutí a proto se dopouštějí násilností, týrání a vražd - aby vzbudili strach u druhých. Strach je v jejich chorých hlavách jediným možným prostředkem k získání úcty, autority a obdivu. A nejsou schopni při své úrovni myšlení pochopit, proč jimi druzí stále opovrhují a proč i přes svůj strach se jim stavějí na odpor. -

Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

Klab | 09.05.2014

Lin moc hezky jsto napsal (a)

Re: Re: ste banda debilov

PurpleHaze | 08.05.2014

Spíš vypadá, že se Tobě klepou půlky, že nám tu vlítnou Rusáci a s takovou nepovraždí jen ty, kteří píšou příspěvky pro ně. Kdyby Rusáci nebyli takoví hloupí, tak jak vy všichni proruští na téhle stránce, tak by se nic takového nestalo. Copak tam měli co dělat nějaké proruské aktivistické hovada ? Jediné, co tady umíte tak je vyřvávání sprostých slov na ty, kteří nemají stejný názor jako Vy. A to o Vás něco vypovídá. Nicméně, že Vás to vůbec napadlo. Nejste snad Vy jedním z těch, kteří se ukájí nad mrtvolkama ? :P (Jedinní dementi zmanipulovaní internetem jste zde Vy a vaši "kamarádi")

Re: Re: Re: ste banda debilov

Sinuhe | 08.05.2014

Urážet a nadávat tady začali „lidi“ Tvého ražení. Zatím jsi Ty ani Tví banderovští „kamaraden“ nepoužili jediný argument, kromě urážek. Přesně to co kritizuješ děláš sám a ještě do toho moralizuješ. Podle Tebe a Tobě podobných, vy můžete urážet, ale když se vám odpoví stejnou měrou tak najednou kvičíte jako podsvinčata. Kdo diskutuje slušně, dostane i slušnou odpověď. Kdo začne urážet, ať počítá s tím, že i jemu se dostane urážek.
Můžeš mi ukázat ty ruské aktivisty? Máš nějaký důkaz, že tam byli, kromě lží svých banderovských vzorů z Kyjeva? Máš nějaký argument, důkaz, fotku, video?
Jestli ano, tak ho použij. Zatím jenom kecy, nenávist a urážky. Když není po Tvém, tak je každý bolševik a rusofil a já nevím co ještě.
Podívej se tady co jsou Ty Tvoje vzory zač:
https://www.youtube.com/watch?v=NKuDzXAgdf4
http://www.liveleak.com/view?i=d08_1397763033

Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

PurpleHaze | 09.05.2014

To ovšem nejsou mé vzory, jen stále věřím Ukrajincům. Nic víc, nic míň. Vím, jaké Rusové dokážou být svině, kdy mají právě takové hrdlořezy vycvičené na bezlítostné popravy. To, že tam řvou sláva Ukrajině neznamená, že to nejsou právě ti vycvičení vojáci, kteří natočí video s tím, že pak lidi uvěří tomu, že to udělali lidé z Ukrajiny. Nicméně k tomu prvnímu videu. Taky se mi nelíbí, že tam jsou nácci a fašouni, ale ti se najdou všude. U nás hlavně na zápasech Sparty a jiných celků. Nikde se nenajdou jen slušní protestanti, všude vždy budou svině, které dokážou zajít až hodně, ale hodně daleko. Video samotné je "zdramatizované", viz. dramatická hudba, vystřižené videa z kontextu, apod., nebo si snad myslíte, že Rusko a cvičené Putinovy opičky na tom nemají žádnou zásluhu ? Opravdové důkazy, které nevyplodili Rusové, nebo Ukrajinci na internet nejsou na obou stranách, zatím se tu jen dohadujeme o smyšleném fantazírování a domýšlení situací, viz ty obrázky. To okno, kde byla mrtvá sekretářka, třeba vůbec není to okno, kde je muž v kukle. To jen k tomu, že mám jenom kecy ;)

Re: Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

Sinuhe | 10.05.2014

To video se mi nezdá až tak zdramatizované, ale je to věc názoru. S čím ale rozhodně nemůžu souhlasit je srovnání těch „našich“ nácků a těch na Ukrajině. Zde se už nejedná jen o pár pomatenců, kteří se pomlátí mezi sebou na zápase. Zde už se jedná o desetitisíce, možná i statisíce zfanatizovaných lidí, kteří jsou přesvědčeni o své nadřazenosti, o svém právu rozhodovat o životě těch, kteří nejsou jako oni. Nejhorší je, že špičky tohoto hnědého moru už pronikly do vlády, organizují své vlastní ozbrojené oddíly, které už aktivně, pomocí zbraní prosazují jejich politiku.
Zde přikládám 2 videa, jedno z dnešního dne, kde banderovci napadli válečné veterány ve Lvove. Pokud by neseděly v autobusech a nebyla tam milice, tak je snad roztrhají na kusy. Tady už žádní slušní protestující nejsou (jaký význam má taky protestovat proti válečným veteránům), tady jsou „lidi“ plní nenávisti a bažící po krvi.
https://www.youtube.com/watch?v=K8d4osPTDrk&sns=fb
Druhé video je staršího data, dávám ho sem, protože ukazuje mladé lidi, z těch bývají ti nezapálenější a často i nejsurovější „bojovníci“.
https://www.youtube.com/watch?v=xrlTx4J2oKo


K situaci v Oděse, dobře nevěříš fotkám, videím. Ale vždy je potřeba si položit otázku, komu to prospěje.
Já začnu tu svoji úvahu tím, že Rusku. Takže co může Rusko masakrem získat. Napadají mě tyto věci:

1. Ohlas a odsouzení ve světových médiích a
2. přízeň lidí nespokojených s „vládou“ v Kyjevě a
3. možnost hodit na Kyjev a diskreditovat je.

Všechny spolu souvisí, ale postupně.

Bod 1. Vzhledem k lhostejnosti s jakou reagují na tento masakr světová média, by si Rusku moc nepomohlo.
Bod 2. A 3. Tady by to už mohlo být lepší a skutečně by se nenávist lidí mohla obrátit proti Kyjevu, i zatím váhajících, pokud…
Pokud by se to náhodou „neprovalilo“, v tom případě by byl dosažen opačný efekt, ale v mnohem větším měřítku.
Vycházím z toho, že pokud by to provedli ruští agenti (což Kyjev ze začátku tak vehementně tvrdil), tak Kyjev udělá všechno pro to, aby to dokázal, protože by dostal do rukou neuvěřitelně silný argument o podlých ruských záměrech a zároveň by potvrdil legitimitu svého postupu. Lepší „dárek“ by si ani nemohl přát.
Takže pokud by tomu tak bylo, jsem přesvědčen, že by se to tam hemžilo agenty SBU, povolali by nejlepší experty, prolezli by každý kousek budovy, provedli by pitvy u zavražděných, prostě udělali by vše, aby našli sebemenší důkaz o přítomnosti ruských agentů. Dále nevěřím, že by se všichni ruští agenti dokázali z budovy ztratit beze stopy.

Nic z toho se nestalo. Žádné pitvy, těla jsou „v tichosti „ odnášena, pohřbívána nebo likvidována, nekoná se žádné vyšetřování, týmy expertů neprolézají budovu, hledajíce důkazy, nebo snažíce se rekonstruovat průběh událostí. Budova je naopak bleskově rekonstruována.

Lidé v Oděse jsou zastrašení, bojí se, aby taky tak nedopadli. A to bylo dle mého názoru hlavním cílem této operace. Této trestní operace. Zastrašit a ukázat sílu, ukázat moc. Kdo je tady pánem.

P.S. K fotce. Podle těch malých obrázků křik vycházel ze druhého okna zleva. Vlajka se objevuje ve třetím okně zleva. Máš pravdu v tom, že některé zdroje tvrdí, že žena byla ve třetím okně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

PurpleHaze | 11.05.2014

Konečně někdo s kým se dá normálně diskutovat. Dobře, ale nicméně teď koukám na nahrávku, která je jednoho z účastníků protestu z Oděsy a ten tvůj hodně nenáviděný Pravý sektor, jednak střílel po lidech (jeden člověk ve vestě, který je podle mě jen zastrašoval, protože nechtěl aby se jemu samotnému něco stalo), ale pak taky Pravý sektor pomáhal lidem vevnitř sehnat sanitku a vynášel je ven.
K těm ruským agentům. Ty si myslíš, že když na nahrávce při popravě policisty řvou Sláva Ukrajině, tak že to Ukrajinci hodlají nějak vyšetřovat ? Je možnost, že se jim ani do toho nechce, protože by sami mohli být popraveni ruskými agenty, kteří nechtějí, aby se to zjistilo.
Ještě k tématu, v Ukrajině mám známou, která mi nedávno říkala tohle "You must know what's going on in Ukraine now, not to be misinformed! A week ago our government accepted new laws, which is actually the beginning of new DICTATORSHIP! We tried to protest in a peaceful way, but as a result our activists are murdured and tortured! Now there fights and a lot of people, even doctors and journalists get hurt!!"

Re: ste banda debilov

adela | 28.05.2014

Je lepsi lezt do Obamovi.

Manipulace - stádo oFcí

Petr | 07.05.2014

Každý člověk se vyjadřuje podle svého přesvědčení, které získal od rodičů, školy, prožitých událostí. Všichni máme pravdu, ale jen tu svou! (pokud úmyslně nelžeme!) Moc se o tom nemluví, ale každý jsme na jiné úrovni myšlení, vnímání, citu. Že si někdy nerozumíme a každý hájíme svou pravdu, to je tzv. program, který nás lidi drží k vzájemné oddělenosti (dualita) Sparta-Slávie, Rusko-USA, Chytrý-blbec, vítěz-poražený, ODS-KSČ atd. Podle této duality většina z nás uvažuje-reaguje. Když člověku, který je celí život přesvědčen (programován), např. že papež je na Zemi vyslancem Boha, tak tomu věří, stejně tak, že se Ježíšek narodil v Betlému, nebo že "knihu-knih Bible byla napsána autorem, jehož ruku vedl sám Bůh. Sice mezi mezi nejstarší biblí a tou současnou je cca 8 tisíc změn, nikomu nevadí. Na argumenty nereaguje, dál věří, protože by se zhroutil jeho virtuální život, kterému věří. To co se děje na Ukrajině, je stejně tak jako jiné konflikty a války předem připravované (např. VŘSR - z Německa vlakem přivezeni hlavní účastníci revoluce a finance obstarali bankéři z Júesej, dokonce američani vymysleli slovo komunismus atd.) Většina lidí díky médiím reaguje, to jsou jejich informace. Myslí si, že jsou to jejich názory, ale je to jen "papouškování" názorů někoho jiného! Velkou část svého života jsem pracoval v médiích jako moderátor a mohu prohlásit "všechno to je jen hra po stádo", ti kteří jsou autoři této hry se mezi sebou vždy domluví. Možná jste si všimli, že málokdy padne na bojišti generál, ale jen voják a civilista! ten, který tahá figurkou, ten NIKDY nepadne a většina z nás ani neví kdo to je! Až budete někdy přemýšlet, kdo je strůjcem akce na Ukrajině, tak vám napovím, Rusko to není! Možná pamatujete 11.září - Usáma bin Ládin, hlavní viník!!!

Re: Manipulace - stádo oFcí

Lin | 07.05.2014

Petře, děkuji za rozumný příspěvek.
Manipulace - to je přesně ono, čemu dneska podléhá nejvíce lidí. Jsou to zombíci - a ani o tom nevědí, někteří jsou možná na sebe i hrdí.
Zaznobin vyjádřil v jedné své přednášce současný lidský "problém" asi takto:
- Nejdůležitějším životním úkolem člověka je stát se Člověkem. Bez tohoto úsilí se v životních podmínkách lidí nic nezmění. -

Revoluce, demonstrace, petice, války - to vše jen vymění členy klanů elit. A za pomoci a na úkor "neelitářů" = obyčejných lidí. A dokud si většina lidí neuvědomí, že mírou svého chápání pracuje na sebe a mírou nechápání na toho, kdo chápe víc, nemůže očekávat jakoukoliv změnu svých životních podmínek k lepšímu.

Re: Manipulace - stádo oFcí

Ondra | 07.05.2014

Petře, dokonalý příspěvek... nemám co dodávat.. napsal jsi to jednoduše a přesně,,,

Re: Manipulace - stádo oFcí

pavel novák | 08.05.2014

Péťo napsal si to přesně ano, jako bych to psal sám, jsem rád že někdo takový je, kdo má stejný názor a není hloupá ovce a nenechá se zmanipulovat, vždyť je to tak jednoduché pochopit oč tady jde....

Hlupáci

Mudrc | 07.05.2014

Ako vidím, ľudia čo píšu že za niečo môže Putin sú riadne z televízie oblbnutý. Vôbec im nevadí že EU a USA z tohto budú profitovať, rovnako ako profitujú z vojny v Iraku, Lýbii, Sírii. Vôbec im nevadí že Rusko sa neserká do celého sveta tak ako to neustále robí Amerika. Vietnam, Japonsko, a kopec iných krajín čo je ich asi 100. Stačí že si tieto deti pozrú americký film a už je im úplne jasné že amíci sú tí dobrý. A vôbec im nedochádza že sa v USA majú dobre preto, lebo drancujú nerastné bohatstvo z iných krajín. A vôbec im nedochádza že nie Rusi majú u nás fabriky ale západ v ktorých otročia zadarmo a nie rusy majú u nás hypermarkety, cez ktoré odtekajú zo slovenska denne milióny. Títo ľudia si pozrú americký film a realita im apsolutne uniká. A viete čo vám poviem? Ja som si tež myslel že amerika je super, keď som mal 18 násť. Ale už som z tej sprostosti vystriezvel.

Re: Hlupáci

Lin | 07.05.2014

Dobře napsané.
Obchodní spolupráce s Ruskem je totiž založená na partnerství a ne vazalství. Smlouvy jsou uzavírané za podmínek, výhodných pro obě strany a nedochází k odtékání kapitálu ven (tj. - do Ruska). Proto se také tolik bouří proti přetrhání svazků např. Němci (ti v Evropě spolupracují s Ruskem nejvíc). Pokud by nyní měli uposlechnout sankcí a zrušit tím ruské zakázky, bude to Německo stát cca 300 tis. pracovních míst.

http://ekonomika.eurozpravy.cz/evropa/89813-sankce-proti-rusku-desi-nemecko-300-tisic-lidi-bez-prace/

Re: Re: Hlupáci

DebiI | 08.05.2014

Nedá sa »nesouhlasit«! Rus nepotrebuje armádu »kravaťákov« na uzavretie obchodnej zmluvy, ale jej presné a spoľahlivé plnenie! Kým západniar na vás vytiahne armádu právnikov, odborníkov a iných špekulantov ohodených v nezmyselne najdrahších oblekoch, len aby dokázal, že ste úbožiak, ktorý za to, že plnil nejakú zmluvu má ešte odberateľovi zaplatiť!

Re: Hlupáci

George | 30.04.2020

Rusko melo celou vychodni evropu.

Mazání

Mor | 07.05.2014

Aha tady se tolerují pouze bolševické příspěvky, tak jo tak mažte soudruzi, mažte :o)))

Re: Mazání

Úplný debil | 07.05.2014

No a proto tu ty tvoje zůstávají, ne, soudruhu politruku?

mazete prispevky ?

Floe | 07.05.2014

uz som to tu raz pisal avsak nevidim tu vobec svoj prispevok .. zvlaaaaaaastne :) nikto si nevsimol ze clanok je v Rustine ?? je to prekladnane z ruskeho clanku.. preco asi ??

Re: mazete prispevky ?

Floe | 07.05.2014

a admin to zmazal..hmmm ??

Re: Re: mazete prispevky ?

Mor | 07.05.2014

Musíte strčit hlavu Putlerovi do rekta, jinak tu nesmíte psát nic ;) mě už dnes smazali dva - podotýkám, že byli zcela bez vulgarit :o)))

Re: Re: Re: mazete prispevky ?

xyz | 07.05.2014

na jednu stranu se tady snažíš házet hnůj na rusáky a na druhou stranu sem dáváš odkazy na stránky, které jsou s tvými názory v ostrém protikladu. myslím, že nejsi mazán pro sprostotu, ale pro hloupost a totální pomatenost. asi sám ani netušíš, co vlastně říkáš. jinak mazání příspěvků neschvaluju už z toho důvodu, že jsme se mohli rozborem tvých "myšlenek" docela dobře pobavit.

Re: Re: Re: mazete prispevky ?

Po pravdě | 07.05.2014

V okamžiku kdy napíšeš Putler jsi adept na smazání!Hlupáku!

Re: Re: Re: Re: mazete prispevky ?

Mor | 08.05.2014

Vladolf Putler nacistická imperialistická zrůda z kremlu.

Re: Re: Re: Re: Re: mazete prispevky ?

Ala | 08.05.2014

Prosím, More, takových mudrců, jako ty, kteří si nevidí na špičku vlastního nosu, neustále jen papouškují, co jim média a škola a americké krváky nalily do hlavy, je na českých diskuzích hromady. proč se nepřipojíte k nim a děláte ze sebe hlupáka zde? Proč nepouživáte vlastní hlavu, nerozhlédnéte se po světě, nepřečtete pár knih a dokumentů, které jsou o Rusku, nesnažíte se poznat Rusko, jeho kulturu a historii? A taky historii Velké vlastenecké války z dobových dokumentů a knih ze čtyřicátých let? Pak snad nebudete za užitečného blba, který obhajuje neobhajitelné a uráží člověka, před kterým by měl stát v úctě. Ale vy jste takový hlupák, že jeho jméno srovnáváte se jménem, které jeho zemi přineslo nejvíce bolesti a neštěstí Proto si o vás opravdu oprávněně myslím, že jste mladý, zmanipulovaný hlupáček, který neví a nezná nic jiného, než má nalito v hlavě. To je tak všechno, co jste mi názorně předvedl svými příspěvky, svou absolutní nevzdělanost a omezenost. Ta věta, kterou jste zde napsal, ta o vás vypovídá víc, než si myslíte., je mi vás líto.

Re: Re: Re: Re: Re: mazete prispevky ?

tkea | 08.05.2014

ano more, ja vas chapu..Vlastne spis trochu lituju..musite to mit sam se sebou tezky. Fakt ale je, ze tak manipulativni lidi, jako treba vy, novy svetovy poradek potrebuje.

Re: Re: Re: Re: Re: mazete prispevky ?

Karel Kuba | 08.05.2014

Kdo je to, ten pitomec, co komolí jméno Putina? Zřejmě slabý duchem ...

Re: Re: Re: mazete prispevky ?

Ja | 08.05.2014

Vy idoti prosim piste aj datum narodenia lebo neviem ci ste tak sprosty alebo mlady

Re: mazete prispevky ?

Hox | 07.05.2014

>nikto si nevsimol ze clanok je v Rustine ?? Je to prekladnane z ruskeho clanku.. preco asi ?

tipuji, že si toho všimlo tak 90-95% lidí, jelikož je tam ponechán původní text. Jelikož originál je v ruštině, těžko to bude překládáno třeba ze svahilštiny... další otázky?

Re: Re: mazete prispevky ?

PAVEL | 10.05.2014

jsi idiot

Re: mazete prispevky ?

Johnny | 08.05.2014

Vobec ma neprekvapila tvoja odpoved. SLovensko povacsinu narod tupcov, ktorym sa mozu dat hocijake argumenty a aj tak budu mat svoju pravdu......vid nasu najvacsiu stranu SMER. Vam (s)prostym nevadi ani fakt, ze mate podlozene fakty, vidite ludi s ohorenymi hlavami a saty su ok, vidite ludi s gulkami v hlave, vidite zachovale drevene schody pri ktorych lezi na popol zhoreny clovek, ale aj tak budete mat svoju pravdu, pretoze to pisal rusky zdroj. Hambim sa za to, ze som obcan tejto pri....banej republiky.

Re: Re: mazete prispevky ?

Petr Daňko | 08.05.2014

Nemáte se za co stydět, vono to jinde není lepší.

Kdo seje vítr sklízí bouři.

Tomáš | 07.05.2014

Pravda stejně vyjde najevo, žvásty, že to udělali ruší profesionálové jsou nesmysl, tohle šlo ututlat jedině tehdy, pokud se angažují lidé zevnitř. Ono to podle mého stejně nakonec dopadne tak, že Putin bude okolnostmi donucený k invazi a celou gaunerskou smečku z Majdanu převálcuje s jejich poradci z CIA. Na tyhlety zkurvené svině funguje spolehlivě jediná věc - Kalašnikov.

Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

Toscana | 07.05.2014

Kdo má nejvyšśí zájem a kdo jde přes mrtvoly? Putin byl tak cvičen v KGB. Pár zavražděných ruskou rozvědou svůj účel splní. Ti jsou všehoschopní, jen aby dosáhli svého. Válka je pro ně život. Putinovi se jeho kralování krátí.

Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

standa | 07.05.2014

Američané předešli Putina ve všem vč. mrtvol Oděsanů. Je to práce Ameriky - poradců banderovců a dalších fašistů. Putinovi se život prodlouží, aby ty kurvy fašistické pobil!

Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

Julinka | 07.05.2014

meričané předešli Putina ve všem vč. mrtvol Oděsanů. Je to práce Ameriky - poradců banderovců a dalších fašistů. Putinovi se život prodlouží, aby ty kurvy fašistické pobil! to je na vině Obama ta černá opice

Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

Julinka | 07.05.2014

hlavně že se v česku trestá fašizmus a vláda včetne prezidenta to na ukrajine podporuje litují že jsem volila Zemana je to druhá Jugoslavie

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

xyz | 07.05.2014

A v čem by byl kníže lepší než Zeman?

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

Mira | 07.05.2014

Ono je to pořád lepší než pan Trautenberg. Zeman aspoň nekřepčil mezi fašistama na Majdanu, což kníže o sobě říct nemůže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

johny | 08.05.2014

Obávám se žeb Trauntnberg by byl ještě horší, zapomínáš že jezdí na Bilderberg group, kde se osnují tyto plány a dopředu připravuje postup

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

PAVEL | 10.05.2014

presne tak!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

blak | 07.05.2014

Souhlas !! Je mi ze Zemana a Zaorálka špatně !!!

Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

hal | 07.05.2014

Vyfackaj sa TOACANA.

Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

brblal | 07.05.2014

Kdo jde přes mrtvoly?USA,CIA a banderovci.Ty můžeš pomlouvat Rusko jak chceš,lidé vědí kdo tohle peklo rozpoutal proto,aby mohl mít další svojí základnu vedle Ruska :je to USA,CIA a její příznivci.I když by sis to zasloužil,nepřeji Tě aby si se dostal do tohoto víru smrti.Tím,že jej podporuješ,se může blížit i k TObě a Tvé rodině.

Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

Mor | 07.05.2014

Kdo jde přes mrtvoly? Rusko.Ty můžeš pomlouvat USA/EU jak chceš,lidé vědí kdo tohle peklo rozpoutal proto,aby mohl mít další území :je to Rusko a jeho příznivci.I když by sis to zasloužil,nepřeji Tě aby si se dostal do tohoto víru smrti.Tím,že jej podporuješ,se může blížit i k TObě a Tvé rodině.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/jak-vrazdili-odesany-v-dome-odboru-detaily-18-/

Re: Re: Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

Lin | 07.05.2014

More (hm.. to je nick...koho chceš mořit?), i když jsem si vědoma, že reagovat na hloupost je ztrátou času, přece jen pár minut s tebou ztratím.
Jací lidé "vědí"? Možná by bylo lepší mluvit za sebe - že ty jsi přesvědčený/á o tom, že "Rusko jde přes mrtvoly, aby mohlo mít další území".
Pouvažuj a ohlédni se zpět do historie. Najdi si, kdopak začal s obsazováním cizích území, kdy a jakým způsobem a v koloniálních válkách pokračoval po tisíciletí. Dnešní Rusko se nerozkládá ani na třetině území, kde by mohlo být historicky doma. O jiných "lídrovských" státech se to říct nedá. Tvůj argument tedy neobstojí.
A souhlas - ten vír smrti hrozí i nám. To samé se klidně může stát i tady - a již se historii stalo mnohokrát. Neznáš dějiny svého národa? Neznáš jeho vrahy a neznáš zachránce? Zjisti si to a hledej poctivě. Máme s ubohou Ukrajinou mnoho společného. A až to zjistíš, už nikdy nebudeš schopný/á napsat takovýto komentář, jaký jsi napsal/a.

Re: Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

johla | 07.05.2014

Nevím podle názvu jestli jsi žena, nebo muž, ale v každém případě si totální blb protože já tam neviděl a neslišel zpívat internacionálu, ale hákové kříže jo ba dokonce i heilování. Nevím, že by Putinovci heilovali a malovali hákové kříže. Bohužel Ty za tu svoji blbost vlastně ani nemůžeš za ni mohou Tví rodiče, že rodiče, že splodili takového blbečka. Amíci Ti zaplatí když tam půjdeš taky zabíjet. Puti by Ti nedal nic, protože tam zatím není jestli to neví, tak to vem na vědomí. Lituji Tě, že máš vypatlanou totálně tou Tvoji palici.

Re: Kdo seje vítr sklízí bouři.

PAVEL | 10.05.2014

moje rec,je to sice smutny ale je to tak!

Úcta

Ivan | 07.05.2014

Prestanme sa uz hadat. Dokazme ze si Vazime pamiatku tych mrtvych v Odese. Pridajme prazdny prispevok iba so "smajlikom" :-(

Re: Úcta

stretnutie | 07.05.2014

Česť ich pamiatke!

Re: Úcta

Jana | 07.05.2014

Musíme držet spolu. Toto nás přece musí spojit a ne rozdělit - také pro památku a úctu těchto mrtvých :-(

Re: Re: Úcta

pyramida | 08.05.2014

Čest jejich památce.

Jen těžko se hledají slova pro tu hrůzu

Alex77 | 07.05.2014

Kam až dokážou lidé zajít?! Je ale zásluhou tohoto i dalších alternativních medií, že poctivě říkají celou pravdu a pomocí slov a videí od přímých účastníků ji dokážou hodnověrně zdokumentovat. Jaký rozdíl proti lžím a manipulacím vnitřních i zahraničních polititických, vojenských a NGO exponentů Ukrajinské krize a . Žel své povinnosti pravdivě a vyváženě informovat se zcela zpronevěřil mainstream českých medií s ČT v čele. Je to škoda, protože ztráta důvěryhodnosti posílá tato media kamsi před listopad 1989 či snad ještě dál do let nacistické okupace a již nikdy k nim nemohou diváci a čtenáři přistupovat s důvěrou.

Re: Jen těžko se hledají slova pro tu hrůzu

Ala | 07.05.2014

Médiím nevěřím celých dvacet let, jejich lhaní o době před listopadem, lhaní o válce v Jugoslávii, lhaní o Iráku a i když vyšlo najevo, že lžou, až se jim od pusy práší, ani se mikomu za to neomluvili. Nejzajimavější je mlčení médií o masakru v Oděsě. Je vidět, že mají na hlavě máslo, protože přišly o docela mastný úlovek. Umíte si představit, jak by napaříklad televize Nova vyžívala na smrti lidí v Oděse, kdyby opravdu bylo jasno, že za ni mohou Rusové.? Televize Nova žije jen z neštěstí a smrti lidí, ty by pro ni bylo sousto na celý týden, ty fotografie bychom znali nazpaměť, naslouchali bychon výpovědi nešťastných rodin, ale je ticho, nikdo jim nenabízí pomoc, ani lékařskou, ani finanční, nikdo nezve pozůstalé na rekreaci v Absurdistánu, nikdo z představitelů vlády jim nevyjadřuje soustrast. Mlčení zločinců.

Re: Re: Jen těžko se hledají slova pro tu hrůzu

Anna | 07.05.2014

Plně souhlasím, výstižně řečeno.

Re: Re: Jen těžko se hledají slova pro tu hrůzu

Rubín | 07.05.2014

Souhlasím s tebou. Kdyby naše promajdanská media měla potvrzenou jen maličkost o účasti proruských aktivistů nebo nedej Bože samotných Rusů, tak to bysme si užili. To by ti gauneři mleli páté přes deváté.

Tragédie

Pejsek | 06.05.2014

Pokud je zdroj pravdivý, je jasné že se jedná o profesionály. Pro všechny konspirace stačí prostá úvaha "kdo z toho může těžit". Kdo tedy z oděského masakru těží? Majdanovci to opravdu nejsou.

Re: Tragédie

xyz | 07.05.2014

právě že se o žádné profesionály nejedná. tohle je spíš útok vzteklých a sadistických psychopatů. pokud byste totiž navrhoval, že vrahy jsou putinovi agenti, tak byste musel vymyslet i odpověď na otázku, jak by se nepozorovaně dostali z místa činu poté, co dům byl obklíčem davem ukrajinců, byly tam stovky kamer a následně celé přeživší osazenstvo budovy zatkla policie. takže by putin musel být naprosto šílenej aby riskoval, že nějaký jeho agent se dostane do rukou ukrtajinské policie a zazpívá jim... occamova břitva mi říká jasně, že to byl čin pravého sektoru. fanatismus i sadismus tomu odpovídá. banderův odkaz žije, protože přesně takhle to dělal i on.

Re: Re: Tragédie

zyx | 07.05.2014

Právě protože je to podobné banderovským scénářům, je to objednaný režírovaný a účelový masakr. Umíte si představit, že by někdo znásilňoval ženu, když hoří a venku jsou rozzuřené davy? Podobá se to špatným americkým filmům z 80-tých let.

Re: Re: Re: Tragédie

xyz | 07.05.2014

a umíš si představit, že by to dělal profesionál? těžko, spíše nějaké neovládající se a neovladatelné zvíře, jakých je Pravý sektor plný. takovéhle fanoušky konspiračních teorií považuju osobně za slaboduché vymaštěnce.

Re: Re: Re: Tragédie

EdgarAlan | 07.05.2014

Co sadistovi dělají hormony při vraždění, si nikdo neumí představit. Já jsem třeba zaslech informaci od nějakýho lékaře, že většina mrtvol v Sýrii jeví známky znásilnění, před nebo po smrti. Ženy, děti, muži - lhostejno. A co film Četa? Pamatujete, co dělá ten voják pod přímou palbou? Připomínám, že Stone si tím Vietnamem prošel.

Re: Re: Tragédie

Toscana | 07.05.2014

zatkla policie. takže by putin musel být naprosto šílenej aby riskoval, že nějaký jeho agent se dostane do rukou ukrtajinské policie a zazpívá jim.. Jenže policie tomu záměrně jen přihlížela, navíc každý byl ostužkován a tedy přívrženec rebelů a rusů.

Re: Re: Re: Tragédie

standa | 07.05.2014

Ostužkování bylo součástí hry Ukrajinců. Titíž-stejně oblečení a již bez stužek, byli pak u budovy útočili. Policajt, který telefonoval někomu o výsledku, pak se objevil u budovy a střílel na obléhané. Je to na videu - vše zinscenovali Ukrajinci. Američané také sami na padli sebe např. v Tonkinském zálivu, aby vyvolali válku, Hitler napadnul vlastnírádiový vysílač a zinscenoval začátek sv. války. USA jen oprášily Drang nach Osten a pokračují v plánu Barbarosa v novém balení!

Re: Re: Re: Tragédie

xyz | 07.05.2014

a proč teda ta "s rusy spolupracující" policie zatýkala všechny uvnitř budovy (včetně těch potenciálních agentů)? když spolupracovala s rusy, tak mohla a měla spíše zatýkat venku ty, kteří házeli molotovy a umožnit tak těm tzv. agentům uvnitř uniknout. víš co? jsi jen prosťáček....

Re: Tragédie

j.dobay | 07.05.2014

ver radeji na snehurku a 7 trpasliku

Re: Tragédie

Světlý | 07.05.2014

Kdo z toho může těžit? To je velmi jednoduché. Rusko nikoli, nemá valný důvod ukrajinský konflikt rozdmýchat, oheň by se velmi rychle přenesl na ruské území. Oděsský masakr je vzkaz. Vzkaz všem, kteří se chtěli byť i jen pokojně vymezit vůči Kyjevskému režimu. Ti všichni teď viděli, jak Kyjevský fašistický režim naloží s odporem - brutálně, nemilosrdně a nikdo se obětí nezastane! Policie nebude nic vyšetřovat. Jako už tolikrát jinde na zemi. Je to hrůza. Ať už se konečně lidi probudí a uvědomí si, jaká hra se s nimi hraje!

Re: Tragédie

xyz | 07.05.2014

kdo z toho může těžit? Kdo může mít zájem na roztržce mezi Evropou a Ruskem? Jediný stát - USA.
1) Evropa z uměle implantovabého strachu z Ruska začne zbrojit a přetékající sklady zbrojařských firem z USA se začnou konečně vyprazdňovat. Zbrojit bude i Ukrajina, samozřejmě nebude kupovat ruské zbraně ale americké. Z poloviny to budou platit Evropané.
2) Evropa bude nucena diversifikovat energetické portfolio, což znamená, že bude žebrat USA o jejich ropu a plyn. USA, které nyní mají politicky dané bariéry vývozu těchto surovin, nakonec ochotně svolí a tyto bariéry zruší. Pro "pomoc svým spojencům". Zisky ropných a těžebních společností poletí do nebes.
3) Obama zamaskuje své celkově totálně neúspěšné domácí vládnutí a nebude v historii pamatován jako "ten co dojebal vše na co sáhl" ale jako "ten, co se postavil Rusům".
4) Nakonec, a to je možná nejdůležitější, pokud by přeci jen vypukla válka velkého rozsahu, bojištěm bude Evropa. A Amerika zatím z každé války v Evropě vyšla neuvěřitelně posílená, jako světový hegemon číslo 1. A přesně něco takového by Amerika potřebovala, protože tuhle roli pomalu ztrácí a neumí se s tím smířit.

Re: Tragédie

Danko | 07.05.2014

Drahý pane.....v Oděse jsem přesně před 20ti dny přímo před tím domem stál a s těmi lidmi s Antimajdanu se bavil. Ano...i s těmi, kteří jsou dnes mrtví. A mám sto chutí vzít lidi, jako jste Vy, pod krkem a odtáhnout je tam do toho smradu.....a pak se jich zeptat, jestli si skutečně myslí, že to udělali Rusové. Rusové můžou za to, že v Kyjevě byl puč majdanistů, Rusové můžou za neschopnost kyjevských fašistů chránit své občany, Rusové můžou za to, že prší a sněží a že mají děti v Africe hlad.....Ukrajinská prasata z Pravého sektoru nemůžou za nic. Víte, tady je ta logika dost mimo mísu.....když naštvete sadistického jedince, tak je mu naprosto ukradené, že to na jeho skupinu vrhne nějaký stín....Prostě tak daleko ve své blbosti neuvažuje. Když už jste ale u té "logiky", tak na Vás mám taky dotaz - jak je možné, že "prokyjevští" policisté tam stáli a čučeli na to, že se někomu "zapalují lejtka"....Nebo to byli Rusové v převlečených uniformách??? Ano....z pogromu v Oděse toho někdo strašně moc vytěžil......především ti obyčejní lidé tam....

dnes uploadnute videa ohladom odeskeho masakru

jardob | 06.05.2014

ako zltomodri vnikli a vycinali v budove pred poziarom
https://www.youtube.com/watch?v=Os-4Na9yUW0
https://www.youtube.com/watch?v=dS_gfoALj00
https://www.youtube.com/watch?v=WwivtpMTiFs

svedkovia
https://www.youtube.com/watch?v=H6VUBM9uRF0
https://www.youtube.com/watch?v=BwfpcziF400
https://www.youtube.com/watch?v=8WljQSB47V4
https://www.youtube.com/watch?v=LBlwI0ECzlI&noredirect=1

Súhrn

Miroslav Riky | 06.05.2014

Odkazujem všetkým obdivovateľom USA, EÚ a pod. aby si uvedomili, čo obhajujú - obhajujú tých ktorí chcú rozbiť slovanské národy, to čo sa im nepodarilo počas 2. svet. vojny. Obhajujú vopred plánované vraždenie nás Slovanov prečo? Asi preto, lebo ak by sa tie odporné plány USA a EÚ na Ukrajine podarili tak dopadneme ako TÍ v dome odborov, ako milicionár odporne podrezaný "PS" pred jeho manželkou, ako Tí doteraz zavraždený za to, že nechcú byť v područí Kyjevskej nevlády.Uvedomte si všetko - bojisko- bude tu nad našimi hlavami a potom už len TICHO. Prestante kvákať o Rusku, to si chráni nielen svoje, ale i naše životné istoty-žiť a konečne sa niekto vzoprel USA a im podobným - čo by neustále chceli žiť na úkor celého sveta. V Bratislave sa má konať 8.5.2014 o 14,00h. od nám Slobody pochod za mier na UK a podporu Ruska. Nech Vás príde čo najviac ako v Nemecku .

Re: Súhrn

Franta Flinta | 07.05.2014

Plně souhlasím. Slované jsou bratři. Jeden velký národ. Slované probuďte se, už je čas. Vezměte osudy své i svého národa do svých rukou.

Banderovci si nedají pokoj

Sinuhe | 06.05.2014

Zde:
http://lifenews.ru/news/132744
V kostce:
Banderovci připravují provokaci. Fingované napadené ukrajinských pohraničníků armádou RF. Připravují ruské uniformy a padělané doklady.
Dle mého názoru připravovaná akce, i akce v Oděse nese zkušený rukopis CIA. Hlavně s upalovaním mají zkušenosti už z Vietnamu.

Re: Banderovci si nedají pokoj

Lin | 06.05.2014

Existuje videjko z Oděsy, kde je zaznamenaná část "porady" Tymošky se svými "věrnými". Kdosi to pronesl a vyhodil ven. Tymoška tam totiž říká, že je potřeba na Den vítězství provést "akci" proti veteránům.
Jinak - Pjakin včera ve svém výkladu mluvil o již uskutečněných provokacích na rusko-ukrajinské hranici. Zatím jim to nevyšlo, takže se logicky dá předpokládat ještě něco dalšího.
A rukopis USA se ti jeví velmi dobře. Potvrdil to i Pjakin. Chunta je nyní plně pod velením CIA (= již nekoná akce dle sebe, ale pouze poslouchá příkazy), proto také ty podivně až směšně zmatečné a často protichůdné rozkazy Avakova a ... toho druhého, jeho podřízeného, jméno jsem zapomněla. :)
Směsi, které házejí na lidi i budovy, jsou skoro totožné s napalmem, vylepšenější. Psalo se o tom již v době "majdanování" v Kyjevě.

Re: Re: Banderovci si nedají pokoj

jardob | 06.05.2014

https://www.youtube.com/watch?v=Jd4iwZpTlhU

Hox

y | 06.05.2014

Toto je súkromný blok. Do svojho domu si tiež nepúšťame hocikoho. Nebolo by vhodné výslovných trolov a provokatérov mazať? Nedať im priestor.

Re: Hox

jardob | 06.05.2014

Take sproste reci ako su nizsie sa nehodia, pod clanok o tragedii ako je Odesky masaker. Bolo by ich vhodne presunut do inej rubriky. Jednak tie komentare nie su konstruktivne, pretoze autory neposkytuju ziadne dokazy, len chrlia nepodlozenu propagandu. A za druhe, zo seriozneho blogu o aky sa snazis by sa stala zumpa.. Mimochodom, ten naval novych hosti sposobilo rozsiahle zdielanie tohto konkretneho clanku, len pre info.

Re: Re: Hox

Hox | 07.05.2014

ty reakce níže jsou spíše zkraty, setkání s informací, která nezapadá do systému stereotypů a navíc je tu emoční zátěž... nemyslím, že jsou to provokatéři...

Re: Hox

Karol | 06.05.2014

Fantastické. Zabíjať takto ako zabíjali kedysi Nemci? Môj otec nemal rád Rusov, nemal rád ani Nemcov. Ale NIKDY, nigdaj šoha, rád nemal Benderovcov.

Re: Re: Hox

Karol, | 07.05.2014

Teda zabúdaš alebo nevieš, zrejme, že ešte kedysi, ked sa voda sypala a piesok lial sa, Amíci sa dostali pekne-krásne k Texasu a New Mexico bez toho, aby im niekto čosi vytýkal. A dnes z tej nevedomosti mnohých robia z núdze cnosť. Len tak mimochodom, kto ich pozval "donášať" demokraciu do Iraku, Lýbie a spol, ha?

Kultúra smrti

OldNoe | 06.05.2014

Tak tu vidíme, že kultúra smrti nie je iba o kondómoch a sexe, ale o smrti. Strašidelnej, často náhodnej a logicky nevysvetliteľnej. Položme si otázku: kto všetko je zodpovedný za toto zverstvo? Iba vykonávatelia? (Boli zaplatení). Kto to môže schvaľovať? (Ani samovrah by to neschválil). Rozmýšľajme, kde sa to vzalo, pretože toto je priamo porovnateľné s Bosnou, Rwandou, Sýriou, Južnou Afrikou a pod. Ten istý rukopis! A pozor na každého, kto to schvaľuje, zľahčuje, príp. zahmlieva. Pretože náhoda je blbec.
Tenký lak kultivovanosti je iba kultúrnym klamstvom. Mali by sme sa viac zaujímať o ľudí - už iba kvôli vlastnej bezpečnosti. Ale aj o seba. Pretože sme tiež súčasťou. Súčasťou kultúry smrti.

Idioti

Jozko | 06.05.2014

Je nasmiech ako tu vsetci ospevujete Rusko a vsetci nenavidite zapad...... ale vdaka zapadu sa mozete pohybovat kade chcete a robit si co chcete... co ludia v rusku nemaju... Tupela si nepamatate co predvadzali Rusi ked obsadili Ceskoslovensko... Putinovi islo o to dostat spat Krym.. ostatne je len zasterka aby sa zabudlo na Krym.. A nepatam si ze by si Amici aj ked nieco zacali narokovali na nejake uzemie.. ako to urobili Rusi s Krymom... a je jedno ze to kedysi v minulosti patrilo im...

Re: Idioti

Jan | 06.05.2014

tobě bude ještě dlouho trvat, nežse probudíš.

Re: Idioti

y | 06.05.2014

To je skutočná hodnota : robiť si čo chcem. A ty čo chceš? Žrať, sexovať a utierať si riť 200 druhmi toaletného papiera? Tak to ti ten Západ naozaj poskytne.

Ale normálni ľudia majú iné hodnoty.

Ešte sú pamätníci, čo si pamätajú, čo predvádzali Rusi, keď prišli na tankoch : vyháňali fašistov, vďaka čomu tu vypisuješ a dokonca po slovensky.

Re: Idioti

inteligent | 06.05.2014

ty si dobre vymlety idiot,serem sa na to ze sa mozem pohybovat kde chcem,a o tom ze si mozes robit co chces by sa dalo este diskutovat,a o slobode prejavu ani nehovorim,ale pozri co nam sem unia vlece,samu homoloby,gender,juvileina,moslimov a inu haved,nicia celu nasu kulturu.mal by si vyhodit televizor aprestat beeeekat.celu akciu zorganizovali usa aby ziskali krym(kdo ma krym ten je panom čierneho mora) a tým uplne obklucili rusko,a to rusi neožu dovolit,nejde len orusov ale o nas vsetkych,nemozu dovolit USA svetovladu,v kazdej krajine kde vyvolali vojnu si vybudovali zakladnu,aby boli blizsie k rusom.daj sa dokopi ovecka,a dobre ti radim vyhod TV

Re: Idioti

Ala | 06.05.2014

Čím to je, že idiot vidí idioty v ostatních? Já si nepamatuju, že by Rusi v 68.roce prováděli něco podobného. Bylo mi osmnáct, jezdila jsem na vandry a s partou jsme jezdili od města k městu a všude stejný obrázek, lidí seděli an tancích a diskutovali s vojáky Varšavské smlouvy, chlapče, tedy nejen s Rusy. Ti chlapci nevěděli vůbec, která bije a myslím, že byli zklamaní i oni. Aže se v Praze střílelo? Pražáci jsou vůbec nejchytřejší avědí všechno nejlíp, holt provokovali a pak strachy odělaní zalezli. S těmi vojáky se dalo normálně mluvit a pak, když zůstali v kasárnách, s námi vůbec už nepřišli do styku. Byli vidět, ale ani oni ani my jsme se navzájem o sebe nestarali. Je zvláštní, že hlavně mladí melou o 68. roku a nic nevědí. Proč nemelou o březnu 1939, tam nikdo neměl šanci diskutovat.

Re: Re: Idioti

Aien | 07.05.2014

Kdysi jsem tu psala o svých zkušenostech s 68. rokem. Stejných jako tvoje. Ještě bych dodala, že při síle(množství vojenské techniky a vojáků), kterou Varšavská smlouva měla, by to tady mohli kompletně srovnat se zemí . Měli rozkaz nestřílet, byla to demonstrace moci k zastrašení. Vojáci nevěděli, kde jsou (ani stát), byli dost mimo-vynervovaní. V některých městech (Praha, Liberec) byly provokace a nějaký vyděšený kluk začal střílet-odtud ty oběti.K tomuto hodnocení jsem se taky dobrala od nenávisti ke všemu ruskému, přes pochopení politických a jiných souvislostí. Mladší generace mají v hlavách instalovaný obrázek 68. roku jaký se hodí současné proamerické garnituře. Je na nás pamětnících jim vysvětlovat a narovnávat pojmy.Vím, že je to těžké, protože mladí si myslí, že všechno vědí nejlíp (taky mám doma takového genia s touto otázkou v očích: Jak se mohl někdo tak geniální jako já narodit tak blbým rodičům? Nevyměnili mě v nemocnici?)
Někde jsem četla, že v 68. byla v ČSSR(československá socialistická republika-pro genie) poprve použita psy-zbraň, aby obyvatelstvo přijalo obsazení vojsky bez protestů.Může to být novinářská gumová kačenka, ale pokud si vzpomínám nenašel se magor, který by chtěl rozpoutat konflikt (třeba "kamaráti-do huor!")

Re: Idioti

kukisk | 06.05.2014

USA si nemusí nárokovať žiadne územie. Oni si ho rovno obsadia. maju vojakov a armádu v 138 štátoch sveta. Stačí ti Jožko?

Re: Idioti

Ivaanna | 06.05.2014

Když přijeli Rusové a spol. v 68. roce, bylo mi deset. Od té doby je opravdu, ale opravdu nemám ráda. Když slyším ruštinu, otvírá se mi kudla v kapse. Jenže teď už jsme dospělí, že ano. Umíme trochu počítat... Kolik zemí vojensky přepadlo Rusko v posledních dvaceti letech a kolik lidí tam zavraždili? A kolik USA? No, řekla bych, že skóre je tak trochu nevyrovnané... Nenávist zaslepuje...

Re: Idioti

Shark | 06.05.2014

Jozko, ty jsi idiot... Ne ti ostatní, co tu podle Tebe opěvují Rusko. Pokud jsi to co se dělo na Majdanu, nebo teď v Oděse viděl tehdy, "ked Rusi obsadili Ceskoslovensko" ...tak o tom, prosím, napiš knihu. Pokud jsi neviděl a nebo si nejsi schopen přiznat, co provádělili Američané ve Vietnamu a nedávno v Lybii, nyní v Sýrii, pak jsi ještě úplný hlupák, nebo ignorant ! A k tomu Krymu : tam si lidé vidící tu hrůzu co se na ně valí z Majdanu odhlasovali v objektivním referendu, že chtějí samostatnost a patřit k Rusku. Kdyby si odhlasovali, že chtějí patřit k Americe, už by se tam teď Obama - celý šťastný - opaloval. A "US-bezmozci-řiťolezci", jako jsi bohužel Ty, by ho za to chválili. Ano, Američané - i přes dříve uzavřené a platné dohody - tam chtějí. Ale je tam nikdo nechce. To je realita ! A my, co jsme tohle pochopili, jsme tedy idioti ? Dej si obklad ...

Re: Idioti

Indyjones | 07.05.2014

tu mas http://www.youtube.com/watch?v=pHqc-YgbsVg
a STUDUJ, ale PORIADNE...a predtym si este vyvetraj hlavu :)

Re: Idioti

xyz | 07.05.2014

co to meleš? on jako rus nesmí cestovat? a jak teda vysvětlíš ten rusů plnej václavák?

Re: Idioti

vrtulaamg | 07.05.2014

Ty si najvacsie tupelo,hanbim sa za to,ze este aj slovenske.Si nastuduj co bola Varsavska zmluva...

Re: Idioti

asm | 07.05.2014

Teoretická sloboda pohybu tu je, ale prakticky nemôžem ísť nikam, pretože v tejto superdemokracii nemám na to peniaze. Takže asi tak.

Z čoho potom žijú tatranské hotely, keď Rusi nemôžu cestovať?

Ak si nepamätáte, nič sa nedeje. Ja vám to rád pripomeniem. Celé usa sú na obsadenom území. Usa vznikli z britských kolónií na americkom kontinente v roku 1776. Po vojne o nezávislosť patrilo do usa len 13 štátov, a preto bolo na ich vlajke 13 hviezd. Dnes je ich tam už 50. Táto expanzia netrvala ani 100 rokov. Kaliforniu získali po vojne s Mexikom. Počas tejto expanzie boli zabité milióny indiánov. Tí, ktorí prežili boli zatvorení v rezerváciách. Teraz sú z američanov superdemokrati a majú tú drzosť hovoriť nám, že sa zle správame k cigánom.

Re: Idioti

Zdeněk | 08.05.2014

Když armády Varšavské smlouvy obsadily v roce 1968 Československo, přišlo o život několik desítek Čechoslováků. Přesně si to již nepamatuji -nebylo to více jak 140 občanů.

Když USA bez mandátu RB OSN a ze zcela vylhaných důvodů napadly Irák,všechny argumenty které uváděl Powel byly falešné. Nebyly nalezeny žádné důkazy o vývoji AB a také nebyly nalezeny ani po dvouletém pátrání žádné důkazy o existenci chemických zbraní hromadného ničení. Zbyla po nich rozvrácená země. Podrobná statistika obětí z roku 2007:
1 320 110 mrtvých
140 000 případů rakoviny jako důsledek bombardování pumami s ochuzeným uranem, přitom ročně přibývá dalších 7-8 tisíc nových nemocných. Tímto bombardováním je kontaminováno 350 míst.
V Iráku bylo po skončení války 5 milionů sirotků
Irácká muzea jsou rozkradená

Podobně bombardování Srbska bez mandátu RB OSN . Uvedu zprávu ČT ze dne 8.6.1999:
Letadla NATO zaútočila na pochodující kolony srbských vojáků stahujících se z Kosova a stovky jich zabila.

Po 78 dnech 9.6.1999, je bombardování zastaveno. Do Kosova za ustupujícími vojáky Srbska přichází tzv: Kosovská osvobozenecká armáda (UCK), která vraždí civilisty navzdory slibům, které dali velitelé UCK ministrini zahraničí USA Madlene Albrichtové dne 8.6.1999 v Kolíně nad Rýnem.

Pokud se jedná o přisvojení si cizího území Spojenými státy -je to obrovské území které patřilo Mexiku a také Havajské ostrovy tisíce mil od USA.

Pokud se jedná o Krym tak námořnictvo USA vyhlásilo již 5.9. 2013 tendr na rekonstrukci školy v Sevastopolu na Krymu,pro základnu amerického námořnictva. Zakládajícím byl Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC)

No a pokud se jedná o cestování a zákony RF máš podobně debilní informace. Člověče, neztrapňuj se.

...vševedkovia...

XY | 06.05.2014

...vidím, že v čase, keď celá tá situácia nie je jasná ani samotným Ukrajincom, na diskusných fórách sa to hemží naslovovzatými politológmi a znalcami vojensko-politickej situácie, ktorým je všetko absolútne jasné a na všetko majú "čiernobaronovskú" odpoveď - "tak to vím naprosto přesně"....

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek