Globalizace: začátek nové etapy („K současné situaci“ č. 2 (109), březen 2013)

Globalizace: začátek nové etapy („K současné situaci“ č. 2 (109), březen 2013)

24.6.2017

VP SSSR

 

„K současné situaci“ č. 2 (109), březen 2013

Globalizace: začátek nové etapy

 

O současném momentu č.102 - Globalizace začátek nové etapy.pdf 
O současném momentu č.102 - Globalizace začátek nové etapy.epub (111115)
O současném momentu č.102 - Globalizace začátek nové etapy.mobi (47188)
O současném momentu č.102 - Globalizace začátek nové etapy.odt (42016)

 

Tato poznámka doplňuje obsah díla VP SSSR (Vnitřní prediktor SSSR) ´Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus je „včera“, ale v žádném případě – „zítra“´1, které doporučujeme k přečtení před aktuální poznámkou.

 

Podstata stručně

Globalizace je objektivní proces, díky biologické jednotě lidstva, usídleného na většině míst na Zemi. Její podstatou je budování jisté kultury, v níž se v budoucnosti sjednotí celé lidstvo. V současné době globalizace vstoupila do nové etapy. Tato etapa se principiálně odlišuje od té předchozí.

 

Předchozí etapa globalizace měla následující rysy:

 • V minulosti globalizace probíhala, aniž by si jí drtivá většina populace planety byla vědoma.

 • Ale protože kultura není naprogramovaná unikátním způsobem geneticky, nýbrž je variabilní, výběr cílů globalizace (např. druh kultury, která by měla být v procesu vybudována) a způsobů jejich dosažení, je velmi uvědoměle subjektivní. Díky tomuto je objektivně možné mít různé, dokonce vzájemně se vylučující, ztělesnění globalizace – v jejích cílech, jakož i ve způsobech a prostředcích jejich dosažení. Díky takovéto kombinaci objektivních a subjektivních faktorů, během nejméně posledních tří tisíc let, se globalizace nevyvíjí „živelně spontánně“, nýbrž byla ovládána zevnitř společnosti samotné. Nejprve to bylo prováděno specialisty na globální politiku, kteří žili ve starověkém Babylóně, potom byla kontrola nad ní převzeta hierarchií egyptských znacharů.

 • Po vytvoření biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha egyptskými specialisty na globalizaci dominovalo jejich pojetí kontroly nad globalizací bez konkurence po téměř 3 tisíciletí. Vlastníci této koncepce si zachovali monopol na globální politiku podle své vůle, v mezích Božího dopuštění2.

 • Jelikož Bůh se také účastnil (a účastní) dělání globální politiky, pak poté, co se biblická koncepce skoupení světa společně s jeho obyvatelstvem, založená na židovském monopolu na lichvu, stala dominantou globální politiky, vládci biblického projektu dvakrát ztratili čas pod tlakem nezbytnosti reagovat na Zjevení seslané Shora: nejprve Kristovi a potom proroku Mohamedovi. Následkem toho biblický projekt uskutečnění globalizace:

  • Nebyl završen v období zachování vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času3, kdy biblická koncepce byla více či méně funkční, neboť pro toto období lidské historie byla charakteristická téměř naprostá stabilita technosféry během životního úseku několika generací, což zajišťovalo masovou bezmyšlenkovitost a apolitičnost lidí, většinou zaneprázděných svými domácími pracemi, a umožnilo, aby davo-„elitarismus“ byl stabilní v posloupnosti generací;

  • navíc, pod nadvládou diktatury lichvy a kultu individualismu, rozvoj technosféry předběhl morálně-etický a intelektuálně-kulturní rozvoj, následkem čehož biblický projekt vytvořil globální biosféricko-ekologickou krizi, schopnou zničení lidstva dokonce i bez další světové války s použitím jakéhokoli druhu „super zbraně“: lidstvo může zaniknout v procesu degradace biosféry a své vlastní biologické degenerace, nebo díky technosférické katastrofě, která může překonat následky Černobylu, Fukušimy, nebo úniku ropy v Mexickém zálivu (2010);

  • snaha řešit tyto problémy světovou pseudosocialistickou revolucí a dokončit globalizaci, na bázi nahrazení vnější obálky pseudoreligiozní kultury biblického projektu nestoudně ateistickou verzí marxismu ve všech možných obměnách, selhala v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století se: nejprve byla mařena V. I. Uljanovem (Leninem)4, potom J. V. Džugašvilim (Stalinem)5 a F. D. Rooseveltem6, kteří (kromě jiných věcí), v průběhu druhé světové války 20. století začali rozvíjet tendence namířené na to, aby SSSR přemohl marxismus, a USA aby přemohly buržoazní liberalismus; což by pro lidi z obou supervelmocí otevřelo příležitost získat konceptuální moc, umožňující vymanit se z nadvlády šéfů biblického projektu a vybudovat společnost skutečně svobodných lidí.7

 • Tudíž, předchozí etapa globalizace skončila8 krizí řízení, jejíž důvod byl konceptuální: nesoulad algoritmiky biblického projektu globalizace jak potenciálu rozvoje lidstva, tak okolnostem jeho života, které byly většinou formovány lidmi samými.

Nová etapa globalizace se vyznačuje následujícími vlastnostmi, které ji odlišují od předcházejícího období:

 • globalizace je uvědomována jako objektivně přítomný proces „politickými elitami“ a „vědeckou komunitou“ ve všech zemích světa; je také uznávána představiteli různých sociálních skupin „obyčejných lidí“, též ve většině zemí, neboť ovlivňuje životy každého státu a každého občana.

 • Avšak, všem davově-„elitárním“ kulturám je společná nevědomost o Plné funkci řízení9 a různorodosti způsobů její implementace v praxi kulturně svébytných společností, v důsledku čehož:

  • povědomí ve všech davově-„elitárních“ kulturách o státní suverenitě, ve všech jejích aspektech, a vzájemný vztah státu a společnosti – jsou vágní a z velké části neadekvátní;

  • konceptuální moc10 jako sociální fenomenón je neznámá;

  • nadstátní řízení, realizované hlavně metodou „kulturní spolupráce“ (bezstrukturní způsob řízení a řízení založené na virtuálních strukturách)11, se pro obyvatelstvo negramotné v otázkách řízení zdá být neexistující;

  • díky všemu shora uvedenému jim globalizace připadá také jako proces, jehož kontrola zevnitř lidstva je nemožná12.

 • Jako důsledek negramotnosti v otázkách řízení se různé „think tanky“ a sociální skupiny v davově-„elitárních“ kulturách všech zemí světa vnímají jako zdroje globalizace v její historicky zformované podobě, ačkoliv se jedná o nástroje implementace biblického projektu, které neoplývají žádnou vlastní konceptuální mocí. Tyto nástroje nemají konceptuální moc a samozřejmě nemohou být generátorem globalizačního procesu. Některými z těchto nástrojů jsou:

  • USA jako celek a jejich sociální instituty – Státní oddělení (Department of State), Federální rezervní systém, korporace RAND, CIA, Harvarská univerzita a některé další „think tanky“13

  • Spojené království – královská rodina a ji obklopující zednáři a jejich okolí, a také zpravodajské služby (Mi5) UK14;

  • židé obecně, „světový rabinát“ a obzvláště Rotschildové;15

  • Vatikán a k němu přidružené řády a struktury klanů staré evropské aristokracie;

  • Internacionály (Socialistická internacionála – transformace kapitalismu v pseudosocialismus cestou reforem; 4. internacionála – marxisticko–revoluční, trockistický přechod k pseudosocialismu cestou revoluce a zavedení „diktatury proletariátu“), což masmédia zřídkakdy zmiňují16.

 • Profesionální političtí analytici, nevědomi si koncepce řízení biblického projektu, dávají přednost udržování a doplňování „seznamu“ politicky aktivních klanů a skupin, a analyzování jejich skutků podobně jako u analýzy šachové hry. Cíle takovýchto analýz jsou nalézt spojence pro objednatele svého výzkumu a realizovat svoje vlastní politické ambice. Okolnost, že každý známý klan operuje pod autoritou jedné nebo jiné davově-„elitární“ koncepce (nebo její specifické verze), vyjádřené v určité ideologii, nezapadá do světonázoru takových analytiků. Tudíž analýza koncepcí jako objektivních fenoménů, většinou „žijících“ samostatně („žijících svůj vlastní život“), a určujících podobu globalizace, nepředstavuje pro takové analytiky zájem.

 • Nevraživost zbytku světa vůči politikám, ležícím v řečišti biblického projektu globalizace (zahraniční politika USA a evropských zemí, a převládajících nadnárodních společenských institucí v nich), - se stala faktorem, pod jehož vlivem si množství států začalo dávat dvojitý úkol:

  • bránit vlastní historicko-kulturní dědictví, národní svébytnost a potenciál svébytného rozvoje, před vymýcením v důsledku agrese biblické globalizace;

  • nabídnout zbytku světa svoje vlastní „hodnoty“, tj. ideály typické a cenné pro danou regionální civilizaci od dávných dob, jako univerzální lidské hodnoty.

 • Díky tomuto je započaté stádium globalizace charakterizované nejenom krizí řízení biblické koncepce, ale také vytvořením vlastních globalizačních projektů různými kulturami. Tyto projekty jsou alternativou k tomu biblickému17. Ve vztahu k biblické kultuře tyto alternativní globalizační projekty jsou „vněsystémovými“ a nemohou být řádně pochopeny na základě přesvědčení formovaných biblickou kulturou ve všech jejich vyznáních a sekulárních odvětvích18.

 • Další otázkou je, kdy přesně započalo současné stadium globalizace? – odpověď na toto není jednoznačná, protože je podmíněna těmi sociálními parametry, jejichž změna je lidmi subjektivně pasována do role rozhraničení jednotlivých etap. Pokud vezmeme v úvahu rozdílné parametry, existují různé verze odpovědi na tuto otázku. Nová etapa začala:

  • prohlášením bolševismu o svém statusu jako globální politické síly v roce 190719, ale protože bolševismus v tomto období používal marxistický pojmový aparát, hranice pro mnohé to byla nepostřehnutelná (stejně tak, jako byl nepostřehnutelný rozdíl mezi bolševismem, marxismem a trockismem – taková je síla předsudků – stereotypů, formovaných pod vlivem biblické kultury…);

  • získáním svého vlastního pojmového aparátu bolševismem v roce 1991 v Koncepci společenské bezpečnosti (KSB), avšak tato hranice pro mnohé také neexistuje, neboť KSB se šíří ve společnosti osobní iniciativou a neobjevuje se v oficiální státní politice Ruské federace. Tudíž se mnozí „podporovatelé – hodnotitelé“ KSB a díla VP SSSR zabývají marnou otázkou: „20 let uplynulo: kde jsou výsledky dopadu KSB na život společnosti?“;

  • publikací dokumentu „Hranice uvnitř: Cíle Japonska v 21. století“ v roce 2006, v níž jsou načrtnuta hlediska politické oficiality Japonska týkající se dosažení dominantní pozice v kontrole globalizace ve 21. století, ačkoli dosud je to spíše „deklarace záměru“ a ne ukončený globalizační projekt japonské cesty.

  • množstvím vzájemně se doplňujících publikací v tisku ČLR (Čínské lidové republiky) od počátku roku 2013, návrhy „čínských hodnot“ zbytku světa jako univerzálních; a návrat zahraniční politiky ČLR k principu marxistického „internacionalismu“20.

 • Tj. jestliže de facto současná etapa globalizace začala tím, že bolševismus vyhlásil svůj statut jakožto globální politická síla v roce 1907, potom z právního hlediska započal oficiálními prohlášeními ČLR v lednu 2013 o přítomnosti čínského globalizačního projektu založeného na principech marxismu a socialismu s čínskými specifiky a jeho uvádění do praxe.

 • Hlavní složky spektra koncepcí globalizace dnes. Se zohledněním doposud historicky vzniklých okolností k dnešnímu datu, jsou přítomny a aktivní následující globalizační projekty:
  Biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha existuje v několika verzích:

  • buržoazně-liberální, která, díky deklaraci principu náboženské tolerance, zastřešuje všechna tradiční takzvaná „abrahámská“ náboženství („judaismus“, „křesťanství“, včetně „pravoslavného“, „islám“ – ve všech jejich odvětvích, nenakloněných revoluční transformaci světa);

  • marxistická pseudosocialistická, revolučně-teroristická, kde strážci tradicí jsou následovníky L. D. Bronštejna (Trockého);

  • teorie konvergence, předpokládající zachování davo-„elitarismu“ ve formách, začleňujících osobní „svobody“ buržoazního liberalismu a státně plánovací povahu pseudosocialistické ekonomiky založené na marxismu, vysoké úrovni sociální jistoty pro jednotlivce zmírněním závodů ve spotřebě a vyřešením biosférně– environmentálních problémů s pomocí plánované ekonomiky (přívrženci této verze lobují za evolučně reformistický přechod od toho, co je historicky dané, k nějakému ideálu, který v současné době není v jejich teoriích zcela definován, neboť „potomci nejsou hloupější než jsme my a udělají všechno sami, podle specifikých okolností nám nepředvídatelných“)21;

  • islámský globální chalifát, jehož účel by mohl být duální, závisející na okolnostech a úspěchu jeho realizace:

   • buď vyřešit ty samé problémy, které marxistická verze nemohla vyřešit ve 19–20. století, ale pod rouškou jiné ideologie a jiných rituálů sociální magie;

   • nebo vytvořit předpoklady pro „deislamizaci světa“ – představit Korán jako „světové zlo“ a zakázat přístup běžných občanů k jeho textu nebo překladům (podobně jako to bylo učiněno s „Mein Kampf“22 po druhé světové válce): aby lidé byli deprivováni o informace nezbytné k vlastnímu hodnocení historické minulosti, a stavěli se k těmto a jiným událostem vycházeje z názorů připravených k použití, vypracovanými pro ně důvěryhodnými profesionálními „historiky“.

  Ruský – bolševický, vyjádřený v současné době v KSB, předpokládající přechod mnohonárodních kultur k soubornosti a diktatuře svědomí způsobem modifikace národních kultur ve směru, který by zajistil dosažení nezvratně lidského typu psychiky pro každou osobu k počátku dospívání23;

  Čínský – díky svým vlastním tradicím davově-„elitární“ povahy a oddanosti vládnoucí „elity“ marxismu (s jistým „čínským“ specifikem) a ateismu čínské kultury v průběhu známé historie, je neschopný řešit problém, který Číňané nazývají „paradox žluté hrozby“24, neboť jeho realizace je stejně jako biblický projekt odsouzena k pokusu v rámci Božího dopuštění. V podstatě, Čína se v minulosti odklonila od svého vlastního globalizačního projektu v 15. století (vytvoření námořní flotily a expedice vedené eunuchem Zhengem-He byly předpoklady pro toto) a nyní činí pokus tuto chybu napravit. Aby však měla úspěch, morální a etická báze tohoto nového globalizačího projektu čínské cesty se musí změnit tak, aby ČLR nenabízela čínský davo-„elitarismus“ jiným zemím, aby nahradil jejich historicky vyvinutý davo-„elitarismus“.

  Japonský – v současné době v „zárodku“. Zdědil problémy minulosti, což zabránilo úspěchu projektu:

  • davo-„elitarismus“ založený na principech „bonsaj“, aplikovaný ne na dekorativní rostliny, ale na lidi a na společnost,

  • idealistický ateismus, jedinečně nacionalistický ve své povaze starobylého japonského náboženství šintoismu a buddhismu, importovaný do země z Číny a nesoucí specifický buddhistický davo-„elitarismus“.

 • Speciální roli ve všem výše uvedeném hrají trockisté díky skutečnosti, že trockismus není ideologické hnutí, nýbrž zvláštnost individuální a kolektivní psyché. Trockismus, jakožto psychický fenomén, jsou nároky parazitické menšiny na moc nad společností jménem pracující většiny.

  Základem takovýchto nároků je přesvědčení: „Já jsem ten jediný a nenahraditelně moudrý, tudíž posláním mého života je politicky vést nevzdělance, tj. dát jim smysl života a vládnout jim jejich vlastním jménem“. Ve většině případů pro nositele psychického trockismu je tento předsudek samozřejmý do takové míry, že jeho ospravedlnění a podložení jsou zbytečná25. Poslání „pozvednutí do řad vůdců“ nechávají na těch, jejichž jménem chtějí vládnout (v tomto parametru neexistuje rozdíl mezi Trockým a Hitlerem, ale existuje rozdíl mezi nimi oběma a Stalinem). V kolektivní činnosti se - na základě vzájemného hodnocení „moudrosti“ a vůdcovských kvalit – buduje korporátní hiearchie psychických trockistů.

  V důsledku těchto přesvědčení, projevujících se v politice, je konstruktivní diskuse26 s psychickými trockisty na jakékoli téma v praxi nemožná. Jakákoli diskuze pro ně je prostředkem k odvrácení pozornosti politických oponentů od praktických aktivit, schopných zabránit uskutečnění politiky psychotrockizmu. V průběhu diskuze:

  • oponenti diskutují v naději přesvědčit psychické trockisty v jejich špatnosti, a aby našli nějaké vzájemně přijatelné rozhodnutí, které bude zavedeno do praxe;

  • psychičtí trockisté se drží rozhodnutí, které jimi bylo přijato dříve, aby uspokojilo jejich záměry, a jednají s cílem ho uskutečnit. Následkem toho na konci psychickými trockisty vnucené diskuze, nebo do níž souhlasili vstoupit, mohou být cíle psychických trockistů naplněny, a jejich oponenti v diskuzi mohou utrpět poškození27.

 • Protože ideologie jsou jedním z nástrojů sociálního řízení (třetí prioritou zobecněných prostředků řízení), trockismus (psychický trockismus), chápaný jako sociální fenomén, v politice (následujíc výše popsaný princip základního přesvědčení) je ideologicky všežravý28. Někteří konkrétní psychičtí trockisté však mohou být zotročeni závislostí na nějaké konkrétní ideologii (jako Trocký); a jiní mohou měnit ideologické zástěrky svých aktivit tak, jak je požadováno okolnostmi a ignorovat obvinění „populace nevzdělanců, kteří nechápou jejich štěstí“ v neskurpulóznosti29. Tato ideologická všežravost psychických trockistů se živě projevila v životech mnoha politiků, zdánlivě vzdálených od trockismu v názorech i v čase.

Konkrétně, kurátoři projektu světového chalifátu jsou trockisté, neboť vidí v „revolučním islámu“ sílu schopnou zničit buržoazně-liberální kapitalismus30, aby osvobodil lidstvo od všeho, co přináší obecná krize kapitalismu: války, biosféricko–ekologické problémy a tak dále. Navíc trockisté (díky své všežravosti) infiltrují a ovlivňují všechna ideově–politická hnutí, podporující davo-„elitarismus“ jak veřejně (v ohlášeních), tak i tiše (v zamlčeních): buržoazní liberalismus (USA jsou v současné době ovládány následovníky Trockého31), konvergenční hnutí, katolicismus, islám, ortodoxní křesťanství atd.

Protože KSB se šíří v davově-„elitární“ společnosti, kde je mnoho nositelů psychického trockismu (aktivních, jakož i čekajících na to, až budou aktivováni okolnostmi), psychický trockismus proniká i do prostředí stoupenců KSB. Avšak, projevy psychického trockismu mezi přívrženci KSB, pokud je mu jedinec stabilně podřízen, jak ukazuje praxe, končí biologicky předčasnými úmrtími: taková je matrice sebeobrany KSB před zdeformováním.

 • Perspektivy globalizace v podmínkách mnohačetnosti jejích koncepcí budou charakterizovány, nade vše ostatní, bojem koncepcí o lidi – podporovatele každé z nich. Protože všechny bez výjimky národní a konfesně podmíněné kultury jsou davově-„elitární“, a KSB se šíří ve společnosti, která soustavně reprodukuje davo-“elitarismus“ 32, pak:

  • psychický trockismus byl a nadále je produkován všemi historicky zformovanými společnostmi;

  • a díky aspiraci psychických trockistů na vedoucí politickou úlohu pod vlajkami každé z jednotlivých koncepcí, psychický trockizmus bude jako sociální fenomén v tomto boji globalizačních koncepcí o lidi, na globálních, národních a konfesních frontách, bojovat sám se sebou až do totálního sebevykořenění z kultur budoucnosti lidstva.

 • Psychický trockismus, chápaný jako sociální fenomén, je vnitřně konfliktní v aspektech algoritmiky sociálního chování, programovaného celou řadou jeho ideologických obálek; jakož i konflikty v aspektech lídrů a jejich korporací33, o moc nad společností založené na té či oné ideologii34. Protože v současných kulturách je psychický trockismus, jakožto rys jedince i sociální fenomén (nevyhnutelně reprodukovaný davo-„elitarismem“), popsán a uvědomován pouze v KSB, samotní nositelé psychického trockismu si ho neuvědomují (jako psychologickou základnu světonázorové kultury jedince, intelektuální aktivity a specifické psychotrockistické etiky svévolnosti, typické pro démony a bioroboty, kteří jsou sami neschopni z jejich programů uniknout). Vnitřní konflikt psychického trockismu, bude jako globální společenský fenomén vnímán, vně světonázoru KSB, tak jako byl vnímán v minulosti až do konce 20. století – jako konflikt jednotlivých ideologií a politických lídrů (a jejich korporací), zosobňující každou z ideologií – globalizačních projektů.

Navíc, další aspekt vnitřní konfliktnosti psychického trockizmu je vyjádřen ve skutečnosti, že informace přítomná v ideologii (v teorii) po zamlčení, popírá její ohlášení a má vyšší prioritu v algoritmech uskutečnění ideologie (sociologické teorie) v praktickém životě. Jestliže v teorii (ideologii) mohou být zamlčení odhalena podle ohlášení, a princip „praxe je kritérium pravdy“ potvrzuje životaschopnost systému „oznámení + zamlčení“, potom psychický trockismus se projevuje v nahrazování dialektiky „ďábelskou logikou“ nebo absencí jakéhokoli druhu logiky vůbec, a k ohlášením, přítomným v ideologii (teorii) od začátku, přidává zamlčení neslučitelné s ohlášeními, a potom odkrývá jim vnesené zamlčení v roli údajně bezalternativních závěrů plynoucích z ohlášení, které jsou v teorii (nebo jiném informačním modulu) přítomny od začátku35.

 • Globalizace, pokud je nahlížena jako „hra“, může mít v podstatě jen jednoho vítěze, i když ten k vítězství může dorazit silně změněm během „hry“ – jako následek odmítnutí něčeho původně charakteristického pro vítěze, stejně jako i díky nabytí vlastností pro něj netypických, včetně integrace některých kvalit poražených nepřátel – jiných globalizačních koncepcí36.

 • Klíčem k vítězství je převaha akceschopnosti koncepce–vítěze nad koncepcí–oponentem, tj. informačně-algoritmická převaha. Ta může být dosažena jen odstraněním rozporů koncepce s potenciálem rozvoje člověka v řečišti Božího záměru (toto je tím nejdůležitějším aspektem získání převahy) na základě rozvoje vlastního chápání světa jak způsobem jeho rozšíření, tak i odmítnutí minulých chyb, včetně lpění na naprostých klamech. Oba způsoby (rozšíření světonázoru i jeho osvobození od nepřiměřeností) jsou:

  • buď nemožné, jestliže psychický trockista trvá na tom, že má údajně vždy pravdu, z čehož vyplývá vnímání jiných názorů (těch, které jsou za hranicemi jeho chápání světa nebo popírají jeho názor) jako neadekvátních, absurdních;

  • nebo ho nutí rozpoznat omezení vlastního chápání a identifikovat nedostatky jeho vlastní psychiky jako informačně-algoritmického systému.

  První možnost vede k situacím, kdy nositelé psychického trockismu utrpí menší či větší poškození (včetně smrti jedince či masy lidí, v závislosti na okolnostech) pod vlivem jejich vlastních chyb a převahy životaschopnosti přívrženců koncepcí více vnímavých k Prozřetelnosti(Záměru) a tudíž více funkčním.

  Druhá varianta vede k osvobození psychiky jedince od psychického trockismu a vytváří podmínky pro nabytí svobody, tj. jeho osvobození od nadvlády: 1) těch či oněch ideologických obálek psychického trockizmu a 2) etiky svévolnosti démonů a biorobotů37.

  Vědomé nasměrování pozornosti k problematice první priority zobecněných prostředků řízení, osvojení a rozvoj metodologie poznání a tvorby a její realizace ve vlastních kognitivních a kreativních dovednostech blokuje první možnost a podporuje druhou.

  Druhá možnost, podle osobního rozvoje, v jistém stadiu nevyhnutelně najde svoje vyjádření v získání konceptuální zdatnosti v řečišti Záměru. Může to proběhnout uvnitř jakékoli národní nebo konfesně podmíněné kultury a vést každou z nich k osvobození od svých vlastních chyb, a od zjevně klamných přesvědčení vnucených zvnějšku. A to pro změnu vytváří předpoklady a trendy konvergence a splynutí historicky rozdílných kultur a subkultur v aspektech morálky, etiky, chápání světa. Zvláštnosti regionálních kultur, podmíněné fyzickými a zeměpisnými faktory a historicky vyvinutými vlastnostmi, které nejsou v rozporu s Prozřetelností, v tomto procesu nejen zůstanou zachovány, ale budou se rozvíjet.

 • Avšak, výše popsané je neakceptovatelné pro šéfy biblického projektu. Jejich morálka a etika připouští i takové verze řešení těchto problémů, jako „zpětný návrat“ globální civilizace v matrici svého vývoje do historické minulosti – do doby kamenné. Žánr „fantasy“, který nahradil science fiction orientovanou na vývoj civilizace a programování její budoucnosti, je zaměřen na „zpětný návrat“ civilizace do minulosti s cílem uskutečnění dalšího pokusu o davově-„elititární“ globalizaci v odlišné verzi, která neumožní lidstvu stát se Lidstvem.

  Tato verze je potencionálně realizovatelná jen v hranicích Božího Dopuštění za podmínky, že se jí lidé nebudou protivit. Ale nemůže být realizována, dokud je genetické jádro alespoň jedné regionální civilizace naživu a pracuje na tom, aby završilo globalizaci v řečišti Záměru, z čehož vyplývá přímá a nepřímá podpora pro jejich činnost Nejvyšším.

 

Vnitřní prediktor SSSR
15. března – 1. dubna 2013

1Tato a jiná díla VP SSSR, která představují Koncepci společné bezpečnosti (KSB), jsou publikovány na internetu na webových stránkách: www.dotu.ru, www.vodaspb.ru. V češtině/slovenštině: leva-net.webnode.cz, ksbpress.cz.

2Ve světonázoru KSB mohou být všechny procesy interpretovány jako procesy řízení nebo samořízení. Bůh, Tvůrce a Všemohoucí, je chápán jako Hiearchicky Nejvyšší Všezahrnující Řízení (Nadvesmírná realita), uvnitř níž leží vesmír a všechny procesy v něm spočívající (pro více informací viz dílo VP SSSR: „Dostatečně všeobecná teorie řízení“).

3Viz dílo VP SSSR „Mrtvá voda“

4Ten, během střetu názorů ve vládě Ruské sociálně demokratické dělnické strany (RSDLP), „prosadil“ podepsání Brest-Litovské dohody, což vytvořilo předpoklady pro ukončení první světové války 20. století a zklidnilo revoluční situaci v Evropě.

5Začal zavádět do skutečné politiky koncepci reálného socialismu a komunismu (společnost prostá vykořisťování „člověka člověkem“) v jedné zemi, aby kolem ní formoval světový socialistický systém založený na vzrůstající moci a autoritě SSSR po celém světě. Ve své poslední práci „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ uvalil trest smrti na marxismus poukázáním na metrologickou nedůslednost v jeho politické ekonomii (pro více informací viz díla VP SSSR: „Krátký kurs…“, „Ford a Stalin: jak žít lidsky“, „Jidášův hřích 20. sjezdu“).

6Jeho politika vyvedení USA z „velké deprese“ zmařila „marxistickou“ revoluci v USA, navíc Rooseveltova zahraniční politika společně se Stalinovou pohřbila britské koloniální impérium – hlavní nástroj implementace biblického globalizačního projektu v jeho buržoazní liberální verzi během druhé poloviny XVII – konce XIX století.

7Aby zablokoval implementaci této globální politické příležitosti, Franklin D. Roosevelt musel být odstraněn (12. dubna 1945), Winston Churchill – musel pronést svůj „fultonský proslov“, (5. března 1946), Stalin – byl také zabit odmítnutím lékařské pomoci (konec února – začátek března 1953) – profylakticky, aby se vyhnulo přenosu nejvyšší moci ve straně a státu na následníka – pokračovatele.

8Jedno z veřejných uznání tohoto patří bývalému výkonnému řediteli Mezinárodního měnového fondu Dominikovi Strauss–Kahnovi. 5. dubna 2011 během proslovu ke studentům Univerzity George Washingtona v New Yorku řekl: „Krize zdevastovala intelektuální základy globálního ekonomického pořádku posledního čtvrtstoletí. Potřebujeme nový druh globalizace, férovější druh, globalizaci s lidštější tváří.“ Za toto veřejné prohlášení byl potrestán.

9Během svého pontifikátu papež Benedikt XVI. též opakovaně a systematicky vyjádřil odmítnutí historicky existujícího euroamerického kapitalismu, jeho dvojitých standardů a finančního systému jím vytvořeného, jenž se stal nástrojem globalizace a ekonomického zotročení lidstva. Tímto papež obvinil kapitalismus, někdy citoval Marxe a Lenina, poukazujíc na potřebu humanizace globálních ekonomických vztahů na principech vyjádřených Kristem. Mnohá z jeho prohlášení jsou svojí povahou takové, že se nehodily do biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha prostřednictvím systematicky organizované lichvy, ale místo toho ji popřely, ačkoli Benedikt XVI nenabídl alternativní projekt globalizace.

10Pojem Dostatečně všeobecné teorie řízení

11Pojem Dostatečně všeobecné teorie řízení

12Zdůvodnění tohoto hlediska je manažersky primitivní: neexistují žádné globální administrativní struktury a jejich vytvoření je nemožné, neboť všechny jednotlivé státy jsou proti tomu: takže jak lze kontrolovat globalizaci?

13V postsovětském Rusku to bylo nazýváno „Washingtonský Okresní výbor“, v Iránu – „USA – velký Satan“, atd.

14V Rusku, alespoň od poloviny 19. století, toto bylo charakterizováno výrazem „angličanka sere“ (англичанка гадит); také „Londýnský Ústřední výbor“ buržoazního liberalismu, který ovládá „Washingtonský Okresní výbor“

15V Rusku je tato verze globalizace nazývána „židozednářské spiknutí“

16Toto mlčení masmédií by mohlo znamenat, z hlediska většiny novinářsko–politických analytiků, že buď tyto organizace mají velmi málo moci, nebo že mají moc nad mnohými věcmi, které by měly být udržovány mimo pozornost obyčejých lidí.

17Alternativa k biblickému projektu může být dvojitá: buď ve smyslu kulturní jedinečnosti, implementujíc davo-„elitarismus“, nebo ve smyslu odmítnutí davo-„elitarismu“

18Viz DVTR: procesy v supersystémech, interakce vzájemně vnořených supersystémů s virtuální strukturou

19V článku: „Londýnský kongres Ruské sociálně-demokratické dělnické strany“ Stalin napsal: „Neméně zajímavé je složení sjezdu z hlediska národností. Statistika ukázala, že většina menševické frakce jsou Židé (samozřejmě kromě Bundistů), dále jsou Gruzínci, pak Rusové. Zato drtivá většina bolševické frakce jsou Rusové, dále jsou Židé (nepočítaje samozřejmě Poláky a Litevce), potom Gruzínci atd. Při této příležitosti jeden z bolševiků žertem poznamenal (zdá se že s. Aleksinskij), že menševici jsou židovská frakce, bolševici skutečně ruská, tudíž, nebylo by na škodu bolševikům udělat ve straně pogrom.“ (J. V. Stalin, Spisy, sv. 2, str. 50). Poslední věta by měla být chápána jako prohlášení neakceptovatelnosti biblického globalizačního projektu a záměr nahradit jej z praktické politiky bolševickým projektem vybudování společnost, v níž neexistuje prostor pro vykořisťování „člověka člověkem“.

20„V minulosti byl prapor internacionalismu zvednut vysoko v zahraniční politice Nové Číny. Během třiceti let však od počátku politiky reforem a otevřenosti ideologická složka zahraniční politiky ustoupila do pozadí, přímé veřejné zájmy byly umístěny do popředí a vlajka internacionalismu spadla. Nyní však nastala doba uchopit otěže v usilování o profit a nastolení harmonie mezi materiálními a duchovními potřebami. Oznámení směru „nového internacionalismu“ v zahraniční politice jasně naznačuje, že výkvět čínských hodnot přichází.

Směr k „novému internacionalismu“ naplňuje potřeby čínské diplomacie ve zrání. Svojí skutečnou silou se Čína dostala na druhé místo ve světě, ale mezinárodní prestiž Číny nesouhlasí s touto pozicí, takže naprosto potřebujeme zvýšit naši morální angažovanost ve světových událostech. Nový internacionalismus nám umožní plně realizovat pozitivní energii Číny (…)

V ranných stádiích Nové Číny jsme pevně věřili v nadřazenost socialistického systému a neohroženě se podíleli na mírové soutěži s kapitalistickými zeměmi. Bylo však období, kdy cesta socialistického rozvoje naší mise téměř ustrnula, ekonomika byla na pokraji katastrofy, a neměli jsme sílu skutečně ovlivnit svět. Ale potom vypukla globální finanční krize, což opět jasně ukázalo všechny nedostatky kapitalismu a opět vyvstaly otázky týkající se západního politického systému. Komplexně analyzujíc rozdíl mezi odlišnými politickými systémy a modely, lidé se opět obrátili k ideálům marxismu. Během třiceti let jsme zajistili, aby se naše rapidně vzrůstající ekonomika stala skutečným ekonomickým zázrakem, přednosti socialistického systému postupně začaly opět přicházet na světlo. Naše důvěra, že náš systém, teorie za ním, a zvolená cesta – je správná, se upevnila. Za třetí, již jsme získali silnou základnu, neboť myšlenky internacionalismu ťaly napříč historií čínské zahraniční politiky. Za čtvrté, je to propagované naší tradicí a kulturou. Mírovost, touha po větší vzájemné důvěře, dobré sousedské soužití a harmonie ve vztazích se všemi zeměmi – toto všechno se odráží v tradiční kultuře Číny, a všeho tohoto zde, a existuje něco společného s myšlenkami internacionalismu, co volá po větší jednotě, vzájemné pomoci a spolupráci. Vzpomeňte si na „Konverzace a soudy“ od Konfucia: „filantropická osoba – ten, kdo usilujíc o posílení sebe sama (na správné cestě) v tomto pomáhá ostatním, se snaží získat to nejlepší ze všech případů, a v tom pomáhá ostatním.“ „Nečiňte ostatním to, co sami nemáte rádi.“ Ve všech těchto prohlášeních, která jsou integrální součástí čínské kultury, mohl být pocítěn duch internacionalismu“ (http://opinion.huanquiu.com/opinion_world/2013-01/3486363.html - noviny „Huanquiu“, článek „Čína nabírá směr k novému internacionalismu“ 14. 1. 2013

http://inosmi.ru/world/20130115/204641939.html#ixzz2OH7NGNR7 – ruský překlad toho samého článku).

21V řečišti této verze pluje KSRF (Komunistická strana Ruské federace): nerozhodná, politicky neochotná, bez vyvíjení jakékoli snahy změnit svět.

22Viz analytická poznámka VP SSSR Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

23Pro více informací o typech psychiky – viz dílo VP SSSR: „Základy sociologie“

24Oni sami jsou přesvědčeni o svojí mírumilovnosti, ale za hranicemi Číny jsou obáváni díky více než 1,5 miliardové populaci, jakož i díky vzrůstající vojenské a ekonomické moci s nedeklarovaným účelem. Jednou z prvních reakcí v řečišti obrany před čínskou „žlutou hrozbou“, je prohlášení Indie o záměru přidat se k Celní unii vytvořené Ruskem (všimněte si, že minulost zaznamenala početné konflikty mezi ČLR a Indií kvůli demarkaci jejich území).

25Příklad takovýchto planých žvástů mladého ruského psychického trockisty byste mohli vidět pod tímto odkazem: http://www.youtube.com/watch?v=v2idKheYxvk.

26Konstruktivní diskuze je taková, že účastníci dojdou k identifikaci chyb a omylů každého z nich a přijmou obecný pohled na situaci, prostou původních chyb a klamů evokovaných subjektivizmem.

27Další příklad – perestrojka a následující tržní ekonomické reformy. Aby zatáhly společnost do diskuze, pod jejíž zášitou SSSR byla záměrně ničena, byla „glasnost“ perestrojkové doby nutná. Nemělo to nic do činění se svobodou projevu a s názory – názory, nesouhlasné s jejich kurzem, se do tisku nedostávaly.

V současné době se v nejlepších tradicích psychického trockismu se S. E. Kurginjan pokouší vnutit společnosti další diskuzi o „ruském osudu“. Základem pro jeho identifikaci jako psychického trockisty je skutečnost, že ve dvou desetiletích jeho veřejné politické aktivity stále netoužil odhalit obsah toho „Rudého projektu“, pro jehož obnovení údajně je: neexistuje „sociologie Kurginjana“ v konceptuálně jednoznačném ohlášení.

28Viz dílo VP SSSR „Muslimská tvář trockismu?“ (1996), „Smutné dědictví Atlantidy. (Trockismus je „včera“, ale v žádném případě – „zítra“) (1999), „Práce Trockého pod Stalinovou vlajkou – nový produkt „politické chemie“ (2003).

29Jednu z nejzářivějších tváří psychického trockismu odhalil B. N. Jelcin: viz jeho hovor s A. A. Zinovjevem na francouzském televizním kanálu „Anténa 2“ v programu „Apostrofy“ č. 709, 9. března 1990 (http://www.ina.fr/video(CPB90002759/la-rencontre-eltsine-zinoviev-video.html (fr); http://zinoviev.info/wps/archives/136 (rus)) a porovnat jeho prohlášení s následující činností jakožto čelního představitele státu v 90. letech.

Obzvláště z prohlášení B. N. Jelcina v tom rozhovoru (prohlášení o neochotě nahradit M. S. Gorbačova jakožto prezidenta SSSR, s vysvětlením – „budoucnost je s Ruskem“) by mohlo být pochopeno, že již vědomě pracoval na zničení SSSR. Avšak, ani v SSSR, ani v postsovětské Ruské federaci nebyl tento rozhovor nikdy vysílán v televizi.

30Na druhé straně, chválení Trockého je jedním ze stálých témat hovorů Gejdara Džamala, předsedy Výboru ruského islámu.

31Mnozí představitelé politického establišmentu USA mají trockistickou minulost (například, viz http://neofit.narod.ru/doktrina/neokon_usa_genisareckaja.html (rus); http://www.anti-glob.ru/mnen/neotr.htm (rus) a jiné)

32Viz práce VP SSSR „Základy sociologie“ (část 3)

33Týmová a korporátní davová manipulace je charakteristická pro liberalismus, na rozdíl od individuálního lídra – manipulátora, což historicky často zastírá tým v pozadí, který manipuluje „lídra“.

34Viz dílo VP SSSR „Od korporatismu pod záštitou idejí k Soubornosti v Královstvím božím na zemi“ (2003)

35Marxismus v tomto smyslu – je od začátku psychotrockistické učení. Výhrady pravých marxistů–trockistů k Stalinovi jsou, že uskutečňoval politiku, kdy potlačoval zamlčení marxismu a doplňoval jeho ohlášení svými, které odhalovaly zamlčení bolševismu.

36Televizní seriál „Highlander“ o MacLeodovi je o tom metaforicky, ačkoli špatně na mnoha místech, díky autorově přesvědčení o bezalternativitě davo-„elitarismu“ v univerzálním měřítku (tj. dokonce mimo Zemi).

37Pokud by měl být posuzován podle svých pamětí, Anatolij A. Vasserman (populární novinář a politický analytik a komentátor) následuje tuto cestu. Neprošel ještě celou cestu osvobození od psychotrockismu, neboť si ještě nevyvinul jasné chápání psychického trockismu jako psychického a sociálního fenoménu: http://www.odnako.org/blogs/show_20033/ (článek „Všechno a hned. Trockisté mění barvu, ale stále zůstávají stejní“).

 

_

Diskusní téma: Globalizace: začátek nové etapy („K současné situaci“ č. 2 (109), březen 2013)

erectile aides for men

best erectile dysfunction medication | 26.10.2020

erectile on demand reviews <a href="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#" alt="erectile pills without a doctor prescription">erectile dysfunction remedies over counter</a> compare erectile dysfunction drugs

<a href=http://search.bt.com/result?p=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile booster method scam</a>
<a href=https://game-offline.info/forum/profile.php?id=119450>gdipvs</a>
<a href=http://www.posteursfous.fr/imgdisplay.php?url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>padrxr</a>
<a href=https://palnabd.com/2018/01/21/9766/>erectile cure</a>
<a href=https://www.talkovlaw.com/bankruptcy-attorney/erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile vacuum pump costs</a>
<a href=http://www.lustfulstars.com/crtr/cgi/out.cgi?id=273&tag=top&trade=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile booster method scam</a>
<a href=https://www.fuwaa.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=129254&do=profile&from=space>pockie</a>
<a href=http://www.hochzeitsberg.at/modules/ads/click.php?id=23&url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>does erectile dysfunction cause infertility</a>
<a href=http://arigato.pro/forum/away.php?s=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>lsterj</a>
<a href=https://hearts-blog.com/recommend-free-plugin/>ljyiit</a>

erectile aides for men

best erectile dysfunction medication | 26.10.2020

erectile on demand reviews <a href="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#" alt="erectile pills without a doctor prescription">erectile dysfunction remedies over counter</a> compare erectile dysfunction drugs

<a href=http://search.bt.com/result?p=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile booster method scam</a>
<a href=https://game-offline.info/forum/profile.php?id=119450>gdipvs</a>
<a href=http://www.posteursfous.fr/imgdisplay.php?url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>padrxr</a>
<a href=https://palnabd.com/2018/01/21/9766/>erectile cure</a>
<a href=https://www.talkovlaw.com/bankruptcy-attorney/erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile vacuum pump costs</a>
<a href=http://www.lustfulstars.com/crtr/cgi/out.cgi?id=273&tag=top&trade=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile booster method scam</a>
<a href=https://www.fuwaa.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=129254&do=profile&from=space>pockie</a>
<a href=http://www.hochzeitsberg.at/modules/ads/click.php?id=23&url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>does erectile dysfunction cause infertility</a>
<a href=http://arigato.pro/forum/away.php?s=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>lsterj</a>
<a href=https://hearts-blog.com/recommend-free-plugin/>ljyiit</a>

V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Martin | 28.06.2017

Na Levanetu by moho být doplněno pište, když máte co říci a alespoň v základech nastudovánu KSB a DVTR. Levanet je Marie oborový web (- pod témto nickem vás znám třeba z NWOO, kde jste stejně jako tady dávala průběh své grafománii.) Kdysi jsem vám psal, že vás nepovažuji za trolla, ale kdybych byl Georgem Sorosem určitě bych váš styl zvedl, jako formu inteligentnéího trollingu. Nemyslím, že to myslíte zle. Ale působíte obecně v alternativě, jako rozbíječ diskusí. Ale co je možné si dovolit na běžném zpravodajském webu, by na oborovém nemělo platit. Také jsem vám psal, že je to otázka vašeho svědomí... Přečetl jsem si pro mne velmi přínosný článek a skoro jsem se bál odrolovat k diskusi. A dost mne znechutila. Proč nepíšete třeba vlastní blog? Rád si jej občas přečtu.

Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 28.06.2017

Martine, dik za vzkaz. Ovsem toto neni pouze oborovy web, pise se tady o vsem moznem, nejen o KSB a DVTR, pokud vidim dobre, tak se zde v zahlavi pise:

" O koncepci socialni bezpecnosti, globalnim histeorickem procesu, SOUCASNE SITUACI VE SVETE A DALSIM...."

Tak to tam zmente, a nechte tam jen KSB a globalizaci a pak bude dano, ze to o nicem jinem neni.

A Zvedavec tam ma napsano " Piste jen mate-li co rict, ovsem uz tam neni " kdyz mate nastudovano to ci ono". Takze tady jste se, Martine, netrefil. To uz tady podobnym zpusobem odpalkovavala prispevatelka Lin jinou diskutujici, kde velice nevhodne ji napsala, ze prisla do drogerie a chce tam jablka... to bylo velmi nefer.

Ocenuji vasi mirnou taktiku k vyhazovu, ale prave proto, ze jde o globalizaci, ktera se tyka uplne kazdeho bez ohledu na cokoliv nastudovaneho a i bez ohledu na cokoliv dalsiho, jsem tady a rikam k tomu sve na zaklade zkusenosti a nevidim duvod, proc mne nazyvate rozbijecem diskuzi. V prve rade ji rozbijeji ti, kteri utoci na prispevatele a k obsahu jejich prispevku se nevyjadruji. Nejsem sama.

Jestli tady neco rozbijim, a to se priznavam, tak je to nadutost nastudovancu a neumoznovani lidem se svobodne vyjadrovat. Jejich vyhaneni je znakem nadutosti a diktatury provozovatelu tohoto webu.
Vsimnete si, ze sem chodi spousta lidi, kteri neprispivaji, a nekolik z nich mi napsalo. Dokonce se boji, tak to prominte, to uz je prilis spatna vizitka pro web, ktery ma lidi spojovat ke spolecne bezpecnosti. Boji se, aby nebyli minimalne zesmenovani, nalepkovani ci vyhazovani...

A Vy mi napisete, ze se skoro bojite odrolovat pod clankem k diskuzi? To mne poradne rozesmalo. Vzdyt mne nemusite cist. Proc se dobrovolne znechucujete? A s tim Sorosem, ze Vam on vubec stoji za zminku, to hodne prozrazujete o sobe...

Soros zadny trolling neplati, ten zidovsky miliardar penize nerozdava, ale krade. Nastrcena figura, aby se meli lide na koho vynadavat a pritom jim uniklo, ze skutecni spiclove a trollove jsou financovani z jejich kapes.

Davate mi nevyzadane rady, tak i proti svym zasadam Vam taky dam jednu nevyzadanou: Navrhnete adminovi, at prida do zahlavi, ze diskuse se mohou ucastnit jen prispevatele, kteri maji nastudovanu KSB ci DVTR a je to. Tim se stane tento web definovany, ze je jen pro .... ( to si doplnte podle potreby).

Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Martin | 28.06.2017

Víte Mariet před časem se na této diskusi daly číst dech beroucí příspěvky třeba od Luxe nebo nebo UDA. Daly mi mnoho námětů k přemýšlení i studiu. A tak si představuji diskusi na oborovém webu. Ano má samozřejmě i částečně zpravodajskou roli. Ovšem nikoli dominantní... Jsem poslední, kdo by chtěl či mohl odsud někoho vyhazovat. Sám se tu cítím hostem a snažím se tu chovat slušně. Že vám zdejší materiály nezapadly do světonázoru, či léta skládaného velkého obrazu a nedopnily je, tak jako mě je škoda. Mám ke KSB některé dílčí výhrady či pochybnosti. A zjistil jsem a koneckonců i na základě diskuse s jinými tady, že jich řada byla dána jen tím, že jsem něco ze zdejších materiálů nepochopil či jen mě má zatím nedostatečná úroveň poznání problematiky vedla řekněme ke zkresleným závěrům. Tedy s kritikou velmi šetřím. Do takového postoje vás samozřemě nemohu nutit, ale kdybyste našla určitou míru bylo by to fajn.
S tou vaší radou souhlasím. Možná by nebylo od věci stanovit "kodex diskutéra..."
S tím Sorosem nemáte pravdu. Zjistěte si jak funguje jeho financování aktivit od pouličních bojůvek, trollingu přes NGOs, po jeho "továrny" na barevné revoluce. Samozřejmě tak nefunguje sám. Je řada jiných zájmových skupin jako Ford Foundation, Rockefeller Bros. Fund atd, které tyto aktivity vyvíjejí v míře ještě větší a samozřejmě daleko déle...

Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 30.06.2017

Luxe jeste pamatuji, Uda uz ne. Skoda, ze odesli, ale nedivim se jim...nedavno jsem zjistila, ze DVTR se odpoutala taky a parkrat jsem tam zabloudila a jsou tam slusni, nikdy mi nic nesmazali. A nikdo mne nevyhodil nebo nepodeziral ze zlych umyslu.

Pisi Vam kvuli tomu Sorosovi. On v tom figuruje, ale rozhodne nefinancuje. Na to ma uz davno nakradeno. Jen pro Vasi informaci: Nevim, jestli pamatujete Havla, jak se angazoval v restitucich. Dostavali je i ti, ktere nemeli nejmensi narok prave s tim, ze z toho budou pripadne neco financovat jako sponzori. A jste doma. Je to cela sit lidi, skutecne vetsinou zidi, od nich to taky vim. Neslo jen o nemovitosti, dostavali i falesne odskodne za perzekuovani komunistickym rezimem, litaly pulmiliony i vice do kapes neskutecnych zrud. Pracovala jsem nejakou dobu u soudu, co toho pres nas preslo a z nekterych tech vylhanych svedectvi jsem kolikrat nemohla ani spat, jak byly absurdni, ale ja jsem na detaily, takze se toho povedlo dost vychytat. Do smrti nezapomenu kauzu Kramar, to byl koncert nad koncerty, zid kdyz jde o prachy, poslape i pamatku otce....Lidi spoustu veci nevi, ale bohuzel to vetsine bylo jedno a dnes za to platime vsichni...

Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Martin | 30.06.2017

Oba pánové občas přispívají. Jenže koho by bavilo psát do takto zaplevelené diskuse?

Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 29.06.2017

Co se týká arogance a drzosti, nedovedu se představit, že bych někam přišel, prohlásil že tamní názory mě nezajímají, tamní knihy se nebudu obtěžovat číst protože už stejně všechno vím, a začal napadat tamní komunitu a agresivně všechny přesvědčovat, jak jsou mimo a jak ničemu nerozumí.

Tj. v realitě jsi do sebe zahleděný manipulátor trpící sebestředností, neschopný čehokoliv konstruktivního, jen napadání ostatních na základě vlastní domnělé nadřazenosti kombinované s hloupostí (ta hloupost ti umožňuje se chovat jak se chováš, normální člověk by se styděl).
Rozmělňování témat, neustálé napadání každého, kdo má jiný názor, nadutost, omezenost, ve výsledku je nemožné se normálně o čemkoliv bavit v důsledku tvého řádění a metání zvratků na všechny strany.

Jako manipulátor/jedinec trpící posedlostí si nevidíš do huby, takže na tvoje překrucování a výpadu nebudu reagovat, to nechť si zhodnotí každý sám. Namísto toho uvedu názory na tebe ze strany některých, než v důsledku tvojí agresivity z diskuse odešli.

* * *

Re: Re: Re: Po legalizace rodicovstvi u homousu prichazi legalizace pedofilie
Jirka | 03.06.2017
Ze tvých slov čiší zloba, která tě oslepuje. Ten rozdíl je obrovský, je to v pohledu, hlase a samozřejmě hlavně v jednání. Duka není žádný světec, ale do zrůdy má daleko, narozdíl od Hermana. Je ale zřejmé, že ti to nevysvětlím, ty to potřebuješ kvůli svým emocím všechno naházet do jednoho pytle :-)

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/nova-politicka-smernice-pro-katolicke-biskupy-zverejnena-tento-mesic-uvadi-ze-neni-nezbytnou-povinnosti-biskupu-hlasit-obvineni-ze-zneuziti-deti-duchovnimi-policii/


Radka | 24.05.2017
Milá paní Mariet, z vašich příspěvků je vidět nepochopení podstaty problému. Myslíte si jak jste na výši, ale po pravdě jste jen líná si něco zde přečíst a nastudovat. Myslela jsem si že chcete škodit, ale vy jste oběť systému, který vás sešrotoval a nechal vyhnít zevnitř.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/novy-velvyslanec-usa-v-cr-a-schizofrenni-situace-v-usa/


Iveta | 07.06.2017
Dosť dlho mi už vaše príspevky lezú na nervy.Asi sa zhodneme viacerí,ze by ste si mali nájsť inú možnosť predvádzať svoje ego.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/novy-velvyslanec-usa-v-cr-a-schizofrenni-situace-v-usa/


Vašek | 08.06.2017
Nadutost, povysenost a arogance - tahle tři slova vyjadřují povahu VŠECH tvých příspěvků.
Zloděj křičí chyťte zloděje.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/sokujici-vysledek-pro-cechy-je-garantem-bezpeci-kreml-nazor/


Iveta | 21.05.2017
Mariet. ..Tak keď mám názor na Pjakina adekvátny tvojmu,tak nechodím na ,,jeho,, stránku. Tu sa hľadá,nie zaryto odsudzuje.Precitaj si komenty,tie tvoje sršia nenávisťou asi k všetkému a všetkým s iným názorom.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/lzidnes-nazvaly-zemana-lzimanem/

Ran | 28.05.2017
Máš nějaký psychický problém? Na uspokojování svých mindráků si můžeš založit vlastní web a prezentovat se tam a nechodit trollit sem.Tento web je o KSB a to tě evidentně nezajímá.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/prohlaseni-juliana-assange-brezinski-a-globalni-politika-gp/


Sycak | 04.05.2017
Vase komentare jsou plne nadavek a urazek:
nafoukany primitiv, zdegenerovany, dement. Myslim si, ze kazi uroven tohohle webu. Navic jste chytra jak radio. Uz od vcerejska automaticky preskakuju vsechny komenty, kde je podepsana Mariet. Ale kdyz Vas to bavi a admin Vas nevybanuje, tak Vas tu musim nejak prezit.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/setkani-putin-merkelova/

Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 29.06.2017

ps. na nwoo mají s Marií=Mariet také zkušenosti:

http://www.nwoo.org/2016/06/09/dopisy-prezidentovi-poslancum-a-senatorum-a-ministrovi-vnitra-chovancovi-z-demonstrace-8-6-2016/

Vladislav napsal:
9.6.2016 (16.18)

Já jsem ty mrtvé už viděl, Marie. A nejen to, i je nesl do pohřebního vozu – a dokonce jim lámal ruce, aby se do něj vešli.
Mně neopijete rohlíkem, jako jiné.

Kdybyste byla hloupá, jako třeba Contumax, nebo relativně naivní, jako Monika, popřípadě vymytá, jako Jaris, považoval bych Váš přístup a to, k čemu se lidi snažíte přimět, za naivní a neuvážené, avšak plně odpovídající Vašim schopnostem.

Vy jste však velmi inteligentní, Marie, takže velmi dobře víte, co navrhujete, a jste si stejně tak dobře vědoma i možných následků.

To, co navrhujete, pokud by se i uskutečnilo, by znamenalo totální krach jakéhokoliv anti-NWO v této zemi. A Vy to víte. Proto píšu, co píšu, a stojím si za tím.

Prskejte si klidně sprostě dál, jako křeček zahnaný do kouta své nory. Tato ztráta klidu Vás jen dál usvědčuje, protože je vidět, že jste s něčím podobným nepočítala.
Musím totiž uznat, že VAŠE laťka je nad tou Jinského nebo Jirkovou opravdu mnohem výše.

Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 29.06.2017

Hoxi, to mas tady lidi hodne za hloupe ( ci uz prirazene k sobe ), ze neprohlednou tvou taktiku? To by se nekteri hodne divili, kdyz bych sem zacala kopirovat, co se kde pise o tobe! Jenze takto se nebojuje, kamarade! Kdybys mel sebereflexi, tak si uvedomis, ze jediny zpusob jak se bojuje v tomto pripade je to, ze sem das TO, CO JSEM NAPSALA JA, a ne reakce na to. To je uplne smesne, co delas, jenze pochopit to, na to nemas. Prispevatel Slovak se pokusil, ale marne. Jasne ti napsal, ze lide jsou rozumni, aby si veci prebrali, ale ty sem nedas to, co by si meli prebrat, ty sem das reakce na mne, to ma byt pro rozumne lidi prijatelne? Logika, Hoxi, tu postradas a moje vina to neni,

Odkryvas karty, tj. sit svych spolupracovniku ( uz davno vim, kdo je Vladislav), protoze pochybuji, ze bys sel zpatky vice jak rok hledate po webech prispevky o mne.
Podavas dukazy, ze jedes v siozidovskem projektu informacni valky, kdy neni podstatne, co pisete zde, ale musi to smerovat k rozdelovani lidi, tj. podvedome se stale stavet proti nekomu, coz dokazuji nejen tve prispevky vuci tem, kteri nepisi podle tvych pozadavku, ale i vyber textu, ktere sem zarazujes.

Je to prilis pruhledne, a vadim ti, ze to tady pisi. Prispevatelce Eve jsi sproste napsal, ze lze, pritom vse, co napsala, je viditelne primo.

Nu coz, zide, jsi placeny za to, ze postvavas lidi proti sobe, tak se neda ocekavat, ze bys s tim prestal. Silni lide se nedaji a tvoji taktiku prohledli, je stara, hodne stara. Rozdel a panuj nad rozdelenymi, protoze nad nerozdelenymi to nejde... A slabi, ti se dnes prikloni k tobe a zitra k jinemu lhari, protoze kdyz uz nekdo pristoupi na prirazovani se, udela to vzdy...

Takze priste, holyude, az budes se chtit bojovat tak jedine pomoci mych skutecnych slov, a ne cizich hodnoceni, navic kdyz na hodnoceni nemaji vubec narok. Pouze argumentacne oponovat vyrcenemu.

A jeste dousek: potreba s nekym bojovat je dusledkem naruseneho, zdegenerovaneho sexualniho pudu, kamarade. Ten zdravy se projevuje spolupraci a tvorenim. Ja si budu dal psat sve nazory podlozene praxi a ty mas jedinou moznost mi v tom zabranit tim, ze mne zablokujes, ale tim zase jenom podepises, co rikam. Pan Pjakin jasne rika, ze je to slabost umlcovat jine nazory. Jenze vy si z nej vybirate jenom to, co se vam hodi na manipulaci druhych. Uvidime, co mi k tomuto problemu napise on sam...


Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 29.06.2017

> tak si uvedomis, ze jediny zpusob jak se bojuje v tomto pripade je to, ze sem das TO, CO JSEM NAPSALA JA

Pozor pozor, Marii je povoleno hodnotit jen na základě toho, co o sobě napíše ona sama :), hodnocení na základě toho, jak se chová, je přísně zakázáno :D

> navic kdyz na hodnoceni nemaji vubec narok.

Takže, na hodnocení tebe nemá nikdo právo, zato ty máš právo hodnotit všechny, pochopili jsme to správně? :)

> Odkryvas karty, tj. sit svych spolupracovniku ( uz davno vim, kdo je Vladislav), protoze pochybuji, ze bys sel zpatky vice jak rok hledate po webech prispevky o mne.

Kdo je to Vladislav nevím, existuje něco jako google, víme? Stačí zagooglit
"+Marie +zabiju site:nwoo.org"
a vypadne na člověka lavina tvých chuťovek.

> A jeste dousek: potreba s nekym bojovat je dusledkem naruseneho, zdegenerovaneho sexualniho pudu, kamarade.

jako tvoje sebediagnóza to sedí, ale asi trpíš schizofrenií, protože o něco níže tvrdíš, že souperivost je vrozená, ba co víc, přímo přesvědčuješ :)

> Kdy si konecne lidi uvedomi, ze jim v dusledku nutnosti prijimat potravu byla dana do "vinku" souperivost, ktere se nezbavi?

tož tak, trumpetko, ale už toho radši nech.

Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 30.06.2017

Nemas sanci, kamarade.

Na hodnoceni me osoby nema nikdo narok, protoze jde o diskuze o clancich a v jejich souvilosti a nikoliv o diskuzni fora o diskuterech neb o soud!

Toho tveho Vladislava nazvalo nekolik lidi, dokonce i redaktorka Aeronetu HOVADEM, a on jim skutecne. Zrovna jsi sem dal od nej takovy prispevek, kde primo dokladuje, ze je tam od toho, aby hodnotil diskutujici a hned tam nekolik jmenuje, na coz nema narok! Neni ani nikde adminem, ale citi se byt reditelem nejen sve firmy, vybral sis opravdu dobre, hehe.

Opakuji, ze souperivost je vrozena a neni to zadna schizofrenie, je to jen soucast pudu sebezachovy, je mi lito, ze to nevis, ale ja to nevymyslela, jen to konstatuji. Presvedcovat nikoho nepotrebuji, neb se jedna o veci, ktere jsou vseobecne zname.

Nikdy jsem nenapsala nikomu " Zabiju te, protoze mi za to nikdo nestoji, ani ty. Zabiju mrzaka a zavreou me za zdraveho :), to je lez obtezuj se to dolozit, chcipaku. Jsi zid, a s tim se neda nic delat, lez mate v krvi. A nasili taky, vsechno co se deje po svete, mate na svedomi a jeste mate tu drzost nabizet lidem diktaturu svedomi, hnuj nejvetsi. Dneska uz jste viditelni, diky internetu i vase ksichty vas prozrazuji, ale ja zida videt nemusim, ten se prozrazuje svych chovanim.

Tohle jsi prohral, holyude....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 30.06.2017

> Na hodnoceni me osoby nema nikdo narok, protoze jde o diskuze o clancich a v jejich souvilosti a nikoliv o diskuzni fora o diskuterech neb o soud!

hodnotíš ostatní skoro v každém příspěvku, takže buďto nemáš nárok ani ty, nebo mají nárok všichni, tvrdit "jen já mám nárok, ostatní ne!!!" je známkou šílenství

> Nikdy jsem nenapsala nikomu " Zabiju te

A já jsem nikde nenapsal, že napsala, trumpetko, opět si pleteš pojmy s dojmy.

>Presvedcovat nikoho nepotrebuji, neb se jedna o veci, ktere jsou vseobecne zname.
haha, tohle se povedlo:
"Kdy si konecne lidi uvedomi, ze jim v dusledku nutnosti prijimat potravu byla dana do "vinku" souperivost, ktere se nezbavi?"

jasně, žádné přesvědčování :D

Tohle je moje poslední reakce na tebe, a tohle byl taky poslední tvůj příspěvek na tomhle webu, agresivní trumpetky tu nemají místo.

ps. nejsem žid, tvoje nálepkování je směšné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 30.06.2017

Kazdy zid, tvrdi, ze zidem neni, protoze moc dobre vite, jak vas lidi "miluji"..

Ano, nemas narok na hodnoceni kterehokoliv diskutera a delas to nejenom mne, vyhazujes jich spousty, za nic.

Mas narok se vyjadrovat pouze k tomu, co sdeluji, ne k jejich osobe! Toto ale nadrazeny zid nikdy nepochopi, protoze mu to neni dano.

A jestlize kontatuji viditelny fakt, tj. ze souperivosti se clovek nikdy nezbavi, nebot je mu to dano nutnosti prijimat potravu, tak nikoho nepresvedcuji, jelikoz neni potreba. Co je videt, nepotrebuje presvedcovani. Jasne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 30.06.2017

> Mas narok se vyjadrovat pouze k tomu, co sdeluji, ne k jejich osobe!

hmm, zajímavé... a ty máš podle sebe nárok na totéž, tedy vyjadřovat se jen k tomu co kdo říká a nikoliv k osobám, nebo máš podle sebe nějaký speciální nárok hodnotit nejen názory, ale i osoby, jak tady celou dobu děláš?

Takže, pravidla které vnucuješ se vztahují i na tebe nebo nikoliv?

Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Dejte si pozor! | 30.06.2017

Díky za odkaz na diskusi.
Myslím že je to víc než jasné. Tohle je organizované. Ta paní pracovala v radiu Svobodná Evropa, má mnohaleté zkušenosti s rozeštváváním lidí, tohle je jen jiná forma - na internetu. Je to mistr intrik a manipulací, myslím že chce tento web (a další weby) vtáhnout do nějaké pasti. Lidi dávejte pozor komu na sebe dáte kontakt!

Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 30.06.2017

Vas nelze rozestvavat, s tim si vystacujete sama, jak hloupe prijimate pomluvy. Ja jsem byla zamestnanec Comfin, s.r.o., nikoliv Radia Svobodna Evropa. Zidaci jsou natolik vycurani, ze aby nemuseli dat lidem, jejichz praci potrebovali aspon minimalne platnou mzdu v USA, domluvili si ceskeho poskoka k zalozeni firmy, ktera je platila v ceskych penezich . Nepochybuji o tom, ze jste spolkla i s navijakem blud nejake Ikemy, ktera tvrdila, ze jsem ukradla penize Radiu a s nimi utekla do USA. Hahaha.

Blbec sezere kazdou kravinu od dalsiho blbce, chytry clovek si veci overuje. Tak to je, ty Dejte si pozor.

Do jake pasti by vas kdokoliv mohl vtahnout? Vy v ni totiz uz jste. V podpore globalizace, jenze o tom nevis.. na zidy v intrikach nikdo nema, protoze po tisicileti nedelaji nic jineho a my jsme se museli zivit praci...

Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Dejte si pozor! | 30.06.2017

Sama jsi to o sobě napsala:

Marie napsal:
9.6.2016 (15.20)
"Jeste dodatek!

Billboard Tato zeme je nase?

A ze to neni uz davno pravda, to ti nevadi? To teda ziram. Proste chces zit ve lzi, tak si zij..nic vic ti nemohu na to rict.

Ja jsem byla u vseho, kamarade, dokonce az do roku 1997, kdyz jsem pracovala v Radiu Svobodna Evropa!

Vidis, co jsi za zmetka, ze proste zaces se svou domnkou, ze jsem byla uz davno pred tim na uteku? Vidis, co jsi za blba, ktery nedokaze se ani zeptat na pravdu a uz si ji radi podle svych predstav?

Vzdyt ty jsi presne ten produkt, ktery se umyslne vytvarel po ctvrt stoleti a jeste ti vyhovuje to takto provadet! Dojde ti to vubec?"

http://www.nwoo.org/2016/06/09/dopisy-prezidentovi-poslancum-a-senatorum-a-ministrovi-vnitra-chovancovi-z-demonstrace-8-6-2016/

Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Tohle je take zajimave | 30.06.2017

Mareit - Marie - pro změnu pod nickem "Pravda"
http://www.nwoo.org/2016/08/13/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-8-8-2016/

Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 30.06.2017

jo, pod nickem "pravda" jednou psala i tady, poté, co jí bylo naznačeno, že tím že si dá nick "pravda" se nestanou její bláboly pravdou, a že normální člověk si nedá nick "pravda", jen nenormální jedinec může něco takového udělat, tak se opět začala vztekat a výsledkem bylo něco podobného jako tady.

Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Tony Clifton | 30.06.2017

Patent na pravdu zde predvadis spis ty, admine. Vis preci nejlepe koho oznacit za trolla, co vymazat, zacistit, aby ta vase "pravda" zustala pro stado zachovana tak, jak ji predkladate. Kdo nesouhlasi s tvoji "pravdou", at odsud nejlepe vypadne. Vzdyt to jsou jen "soukrome stranky" nejakeho nadsence, ktere nedelaji nic jineho, nez ze stvou proti demokracii, Zapadu a predkladaji svou "svatou" a nedoktknutelnou "pravdu" co nejsirsi verejnosti. V Cechach a na Slovensku dle vas nemame zadne lidi, jen dobytek a opice, jak uz tu vicekrat padlo, tak bychom meli hledat Cloveka a vy zrovna jednoho takoveho mate. Muzeme prece zacit bezmezne obdivovat treba Cloveka Stalina a stalinismus, vzdyt ten kult uz jednou tak dobre fungoval a ze pritom letaly trisky? Co je vam do par desitek milionu zabitych, zmrzacenych, vydrancovanych a umucenych LIDI? Vdyt prece staci oprasit jeden starsi kult a muzete zase vesele ovladat, ridit a zacistovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 01.07.2017

Snůška demagogií a lží, jako je u tebe obvyklé...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Tony Clifton | 01.07.2017

K cemu vlastne to vsechno uceni, pouceni a ponauceni?

udo 22.10.2013

"Nech Boh múdrosť mi dá
a dar neprosiť veci, 
o ktorých poňatia nemám."

(presnejšie:..ak nedostatočne chápem súvislosti uskutočnenia javov, o ktoré prosím, dostanem "náučný balíček"..)

"The law of the Monkeys paw."

Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 30.06.2017

Zmena nicku byla nutna proto, ze tam nekdo zacal psat pod mym jmenem, aby udelal zmatek, ze menim nazory.

Tam fungovali skutecni trolove, protoze to byl opozicni web. Tento neni, a zadni trolove tady nejsou zapotrebi.

Tady je za trolla kazdy, kdo nehyka s obsahem clanku a je mu treba jen neco nejasneho. Proste jste sekta globalisticka a nesnesete diskusi. Diskuze je prave od toho, aby se vyjasnovalo. Ne vyhazovalo a nalepkovalo. Zavedl to tady Hox a vidim, ze to neni nove, ale uz hodne stare a proste prirazenci mu prikyvaji, podkuruji a jestli tomu rika nekdo diskuze, tak je to k smichu...

Re: Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 30.06.2017

... a důkazem toho, že "nesneseme diskusi", je zřejmě tato diskuse kde máš asi 100 příspěvků?

Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Martin | 29.06.2017

Doplním jen maličkost. Vaše popírání psychotrocismu... Psychotrockismus je terminus techcnicus... Je to v podobné, jako byste na oborovém webu fyziků popírala třeba gravitaci. VP SSSR definuje sociálně patologické chování jedince - psychotrockisty, což je je objektivní jev. A samozřejmě vysvětluje i to proč se fernomén jmenuje psychotroskismus...

Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Mariet | 29.06.2017

Martine, nepovedlo se Vam to. Srovnavat gravitaci ( prirozeny jev ) s vymysleninou psychotrockismu kulha.

Je to zamerne vymysleny termin pro mateni lidi, odvozeny od chovani Trockeho, a uz jsem poukazala na vady, napr. se tam pise o neschopnosti tvorit jako o priznaku.

Mam pro Vas otazku: Jak se muze inteligentni clovek nechat nacpat do nejakych formuli, vzorecku ci sablonek, ktere nikdy nebudou schopny pojmout vsechny varianty a inteligentni clovek to vi? Chapate, co tim chci rict?

Vite, v cem vidim tu debilitu? Nekdo si precte tu formulaci, a ted u nekoho se mu zda, ze ma nektere ty znaky a uz ho zaradi. Pak ten dotycny vykazuje spoustu vlastnosti, ktere jsou s tim v rozporu, ale to uz je jedno.

Nikdo na svete se nechova podle zadnych formulaci, rozumite mi? Neni mozne rozdelovat lidi do skatulek, protoze neexistuji hranice v chovani lidi, tak jako nelze oddelit od sebe, co je dobro a co je zlo.

Dam priklad viditelny vsem: Zeman. Mluvi tak, jak lidem dela dobre, tak si ho zaradili, jako dobro, kopajici za ne. Ten clovek predal sve povinnosti vuci narodu ( docela strucne jde o vlastizradu ) do cizich rukou. A co ted? Clovek prideleny, se tim uz proste nezabyva. On ho ma za dobro a tecka. A naopka, nekdo, kdo je informacni valkou pohlcen a ma za zleho nekoho, ten dotycny muze udelat krok, ktery toto zvrati a lidi zachrani. Jak ho budete posuzovat? Vidite, jak ty skatulky jsou pro lidi likvidacni a hlavne malokdo si uvedomuje, ze je to soucast planu likvidace lidi..
Jak se k tomu stavim ja, jako neprirazeny ( nikdy!) clovek: Nerozlisuji. Delas skutky prospesne jsi dobry, prestanes, nejsi dobry a pryc s tebou, dalsi. A hlidat a kazdeho, jedine tak se da zit lidsky, protoze kazde svinstvo se hned v pocatku zastavi. Kdyz se to necha, pak se nelze divit, ze svet vypada, jak vypada.

Dam dalsi priklad: je tady clanek opet o Stalinovi. Ano, jeho velke plus ( minim tim pro nas ) bylo to, ze uhnul od marxismu. Ovsem bylo to kvuli lidem a nebo kvuli jejich vzajemnym bojum? To se tyka i Trockeho. Jsou lide, co pisi na ruskych webech o tom, ze Stalin sice s Trockym bojoval, ale po jeho smrti ( nechal ho zavrazdit) pak stejne realizoval nektere navrhy toho Trockeho. Ja to nevim presne ktere, to vedi lide v Rusku, kteri byli u toho. Dale poukazi na to, ze to byl Stalin a Hitler, kdo se zasadili o vznik Izraele. Byl to velice spatny krok, ale kdo dneska dokaze, proc ten Stalin na tom spolupracoval do te miry, ze poskytl ruske kadry k realizaci? Bylo to proto, ze se vznikem ilegalniho statu Izrael vnitrne souhlasil a nebo se jich chtel zbavit? Chapete, co tim chci rict?
Kdyz jsem napsala, ze je Stalin kontroverzni i pro Rusky, natoz pak my, co mame informace z druhe ruky, se nemuzeme stavet za nej nebo proti nemu a vubec ho posuzovat, byl to proste produktem te doby. Za valky jsou veci uplne jinak. Vynaseji ho nekteri, jak byl chytry, no ale kdyz tam ctu o tom, ze by se melo zrusit z nazvoslovi slovo nadhodnota, tak to tedy nevypovida o tom, ze by mel paru, o tom, ze ta neexistsuje jenom za kapitalismu. Problem neni v nadhodnote, problem je v jejim pouziti ci kradezi.
KSB je velice skodliva v tom, ze lidi tahne pres mraky nazvoslovi, aniz by je definovala do presne podoby.

Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Hox | 29.06.2017

> KSB je velice skodliva v tom, ze lidi tahne pres mraky nazvoslovi, aniz by je definovala do presne podoby.

KSB je výjimečná právě tím, že zavádí přesné jednoznačné pojmy, trumpetko.

Re: Re: Re: Re: V diskusi na Zvědavci je motto: Pište jen máte-li co říct.

Martin | 30.06.2017

Mariet jen v krátkosti. Čas, který jsme ztratili touto diskusí se dá využít lépe. Třeba ke čtení tlustých knih. K té vaší otázce. Mít jasný pojmový aparát je potřeba v jakémkoli oboru. Navíc zejména od padesátých let minulého století dochází k záměrnému matení pojmů. Je to součástí projektu debilizace západní společnosti, do kterého spadá široké spektrum oborů. Od filosofie a historie po umění. Od kulturního marxismu přes Frankfurtskou školu, dekonstrukci, simplicismus a veškeré úchylky postmoderny po přímo rapidní úpadek západní hudby, která měla pravda vrchol v bachovské barokní polyfonii a od té doby jde dolů. Nicméně zejména rocková a popová hudba byla využívána k rozsáhlým psychologickým operacím a manipulacím davu.
Řadu pojmů, které dnes běžně používáme chápeme nesprávně či posunutě. To je součást i třeba psychohistorické války, o které píše Fursov. Tady bychom řekli priorita chronologická. Sama jste právě bezděky použila spojení Hitler Stalin... V jiném kontextu, ale přesně tam vás chtějí manipulátoři, kteří staví německý nacionální socialismus a sovětský "komunismus" na roveň mít... A to mne vede ke konkrétnímu příkladu. Analytika VP SSSR mi ujasnila řadu pojmů. Například rozdíl mezi komunistou, trockistou, marxistou bolševikem atd... Bez tohoto rozlišení jsem nebyl schopen pochopit celé historické epochy.
Nahoře zmiňujete Havla. Nebojte pamtuji ještě gererála Ludvíka Svobodu na školních portrétech. Havel je natolik signifikantním příkladem psychotrockisty, že pro jeho následovníky se občas používá dokonce termín havlo-trockista:)

Vnikání do problematiky

Putinovec | 28.06.2017

Je pravda,že v době kdy jsem se zatoulal na tento web,jsem mnoho psaného zde nechápal.To se ale postupně mění.Fakta se skládají do celků a vzniká obraz.Článek je obsáhlý,musel jsem ho přečíst nadvakrát,ale tím co předkládá mi pomohl poskládat další kousky vědomostí.Musím Vám poděkovat za to,že Nám všem pomáháte sejmout šátek z očí a umožnujete Nám vidět skutečný svět.Kdo jednou začne vidět sled událostí,ten už si oči zavřít nenechá.

KSB v iných jazykoch

2rum2room222 | 27.06.2017

Zdravím, len by som sa chcel spýtať, v akých iných jazykoch existujú podobné stránky venované štúdiu KSB ?

Re: KSB v iných jazykoch

Hox | 27.06.2017

zdravím, dnes prakticky ve všech hlavních jazycích, jen objem textů je podstatně menší než v cz/sk. Na dotu.ru se dají přepínat jazyky, něco se dá najít i jinde, např. google "concept of public security", http://conceptualpower.com/, http://sutr.info/ a další zdroje - google poradí. Jde o nějaké konkrétní jazyky?

Re: Re: KSB v iných jazykoch

2rum2room222 | 01.07.2017

Ajéje, ja hlupák, hľadal som v googli, ale "concept of social security". Ďakujem, hľadal som práve angličtinu, aby sa to dalo posunúť ľuďom nehovoriacim SK/CZ.

troll mariet

Rouzy | 27.06.2017

Sledujem tento web uz dlho a nesmierne sa mi paci vasa praca a nazory diskutujucich ale tie ho*na co pise mariet a jej cielene zasie*anie diskusie, tak to sa neda citat....

Re: troll mariet

Mariet | 27.06.2017

Tak proc to ctes, ty trolle? Nez nekoho obvinis z trollovani, tak si nejprve zajisti dukazy a pak neco rikej, protoze takto shazujes jenom sam sebe, nikoliv mne. Jmeno me je stale stejne, staci preskocit...

Re: troll mariet

Hox | 27.06.2017

áno, už to tak vyšlo, že pod materiálem o psychotrockizmu a jeho roli v minulých a budoucích procesech, se diskuse stala "cvičištěm" na téma rozlišení psychického trockizmu a interakce s ním, a jeho výraznou demonstrací v praxi.

:)

Nikdo | 27.06.2017

Zásah, potopeno.

Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Psychicky trickosmus je vyplod schizofrenika a vyroba dalsich, kteri po precteni hned hledaji nekoho, koho by na to napasovali. A protoze ti moje nazory nevoni, tak sup, uz si ho tam dosadim!

To je jako kdyz nekdo vymyslel gilotinu, tak okamzite zacal hledat, komu useknout hlavu....

Re: Re: Re: troll mariet

Ziim | 30.06.2017

A tlačí to na psychiku a tlačí. A nedá to pokoj a nedá. Reagovat to nutí a nutí. Kách, kách, kách... :-) Díky za názornou ukázku.

Re: troll mariet

Slovák | 28.06.2017

Tiež ho sledujem dávnejšie. Upadá.
No nie kôli akejkoľvek Mariet, ale môj dojem je, že práve naopak, kôli tomu, ako admin a jeho stabilní spolupracovníci mnohokrát ješitne, nervózne, podráždene a často až zlostne a neslušne a opovrhlivo reagujú na prispievajúcich ľudí, ak je to názor mimo ich predstáv. Hneď je každý trol. Škoda. Mám dojem, že sa v predstave o vlastnej neomylnosti a o práve na mentorstvo prestávajú líšiť od protagonistov iných presvedčení a poriadkov, vrátane súčasného meinstreamu. Niekedy mám dojem, že by v reakciách plnohodnotne dokázali nahradiť súčasný mainstream, a dokonca byť ešte nepríjemnejší. Chýba trošku nadhľadu, trpezlivosti a veľkodušnosti ..., empatie. Vlastná mienka o všepoznaní a vysokom IQ je často v kontraste s absenciou schopnosti počúvať a vžiť sa do postojov iných ľudí.
A nie som žiadny trol, iba čitateľ s vlastnou hlavou, ale stále viac a viac sklamaný z toho, ako sa dobre mienené ľahko mení v niečo celkom iné. V mene všeličoho, ... pravdy ?! Ale to sa v histórii stáva pravidelne. Vlastne nič nové.
Admin a spol, začnite od seba, nebojte sa že ľudia si nevedia vybrať kvalitu a pravdu aj bez osočovania prispievateľov, či mazania ich príspevkov. Ľudia sú rozumní, ocenia kultúrnosť, pokoru, odhalia a odsúdia hlúposť aj zlé úmysly.

Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Hox a jeho spolupracovnici zde tvrde uplatnuji diktaturu svych nazoru s tim, ze kazdy, kdo sem prijde uz ji musi odtusit a respektovat, aniz je mu sdelena.

Zatimco v televizi, kdyz nekdo rika, co se diktatorum pravdy nelibi, tak se moderatori snazi skakat do reci a nebo nejak zastavit mluviciho ( viz Drtinova, zde vas primo ponizuji a urazeji, vykazuji. Je to jeste horsi nez mainstream. Taky z toho pohledu, ze zde se propaguje svedomi a ciste umysly, zatimco meainstream si svatousky nehraje.

Sergio se zeptal na rozpor v textu a hned vyfasoval urazku, ze "problem je v jeho chapani"....

Muj nazor je ten, ze tento web ma za cil vychovavat lidi k nepremysleni a pouze prijimani predlozeneho k vereni a rozdelovat lidi. Stary zidovsky trik, tolikrat v historii zopakovan pod ruznymi ideologiemi, bohem pocinaje, komunismem konce.

A jeste vlastne vystupnovany v negativnim smyslu, protoze komunisti meli: je pro ti nam, kdo neni s nami.

Tihle maji: je proti nam, kdo se jenom na neco zepta. Pochybovat o bohu bylo hrichem, pochybovat o KSB je zlocin hodny potrestani.
Jsou to sluhove NWO. Proto tady logicky ani zadny troll byt nemuze. Vyrabeji je z normalnich diskuteru, to je dnes takova metoda, jak vyvolavat u ustatnich potrebu ochrany. Proste zidovina stale dokola jedna a tataz, jen metody ma kazdy NWO web jine. Aeronet pouziva metodu straseni lidi a udivovani je stylem tech holych udu z Hollywoodu.

Kdysi zidi pres vymysleneho boha slibovali lidem nebe, to uz nezabira, tak se preslo na diktaturu svedomi, kterou ovsem se diktatori sami ridit nebudou, jen bude povinna pro otroky.

Pise se stale stejny pribeh. Vlastne nic nove, jak pisete.

Re: Re: Re: troll mariet

Ahoj | 28.06.2017

Niekedy aj ja mam tento pocit, ale asi je to ich boj, citam, neprispievam, skor vyckavam, pozirujem, ucim sa, je tu dobre citanie, len som vzdy v strehu, predsa ja chcem pravdu a nie klam. Po case urcite pride pre nieco ano pre ine nie. Nieje to jedina cesta ako prist k pravde. Ja som si nenasiel tento web to on si nasiel mna. Ja som len hodil udicu.

Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

no comment :)

Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Nebo přece. Ta údajná "diktatura názorů" se projevuje v praxi jak? Že jsem nastavil zrcadlo tvým manipulacím a nesmyslům, takže pokud nechceš vypadat směšně, musíš svoje tvrzení i vyargumentovat, což ale nejde, takže zbývají jen další podrážděné reakce a útoky na osobu?

> tak se preslo na diktaturu svedomi, kterou ovsem se diktatori sami ridit nebudou, jen bude povinna pro otroky.

svědomí může mít jen každý své, pojem "diktatura svědomí" vyjadřuje jen to, že se člověk bude řídit vlastním svědomím za všech okolností. Svědomí nelze nikomu nadiktovat ani vnutit, ani jakkoliv ovlivnit zvenku. Kdo se může stavět proti tomu, že lidé by se měli řídit podle svědomí? Jen někdo, komu svědomí překáží a cítí se ohrožený, když se mluví o svědomí.

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Hoxi: Jak se ta diktatura projevuje v praxi?

Vzdyt ti to pisou diskutujici naprimo. Nejde jenom o mne na tomto webu, ze mas na mne alergii, to uz jsem si zvykla. Ale i dalsi lidi ( tady podotknu, ze nejenom na tomto webu primo, ale i jinde o vas) se shoduji v tom, jak reagujete podrazdene a zlostne na jine nazory nez vase!

Vzdyt to mas primo pod nosem zde a velice slusne a vystizne shrnuto od prispevatele Slovaka. A ty k tomu napises "no coment"? Neprijimas ci nevnimas, je to jedno, vysledekem je nespoluprace. A diktatura spolupraci nezna, takze jsme doma....

Tvrdis o mne, ze jsem "cviciste"na odhalovani psychickych trockistu, to je jen jeden priklad zdejsi nazorove diktatury. Ze jsem troll, ci agent a pak kdyz jsem dva dny nepsala, tak jsem si podle tohoto vaseho diktatorskeho spolku byla nekde pro instrukce?

A mazani prispevku, to je samo o sobe vyjadrenim nazorove diktatury. Jak vystizne napsal prispevatel Slovak, lidi jsou dost rozumni na to, aby si veci vytridili sami. Schovavat se za nejakou jejich" öchranu" pred podle tebe manipulacemi meho druhu, opravdu nepotrebuji.

Jestli chces, tak se nad tim zamysli. jestli ne, nevadi.

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Kdyby tu někdo mazal nesouhlasné názory, tak se tu tato diskuse vůbec neodehrává, protože by tu tvoje příspěvky nebyly. Tj. vzniká tu absurdní situace, kdy křikloun obviňuje z "názorové diktatury" na stránkách, které mu nepatří a kde mu nikdo nebrání se vyjadřovat. Připomíná mi to komické situace, kdy americký novinář přijede do Ruska a na centrálním ruském kanálu v primetime začne obviňovat Rusko z omezování svobody slova, nebo když se v Kyjeve na Majdanu sejdou ministři Polska, Francie a Německa, a obviní Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

A jak je to s "názorovou diktaturou" v realitě? Poslední dobou je tu skutečně snaha o něco takového, ovšem z tvojí strany, jediný kdo tu agresivně nutí ostatním svoje názory jsi ty (každý si může projít diskuse z poslední doby, všude si pečená vařená, agresivita, přesvědčování ostatních..), už ostatní čtenáři začali žádat, ať od tvého řádění diskusi pročistím, protože se v tom nedá orientovat a nedá se o ničem bavit, pokud tam funguješ. Takže v reálu jako obvykle přesně naopak, obviňuješ z toho čeho se sama dopouštíš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Eva | 28.06.2017

Neklam, Mariet a nelen jej si vymazal veľa príspevkov.
Príčina bola vždy tá istá.
Diskutér mal iný uhol pohľadu.
Nič viac nič menej, žiaden platený troll, len svoj vlastný názor.
Nechápem ako môžeš takto verejne klamať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Lhát můžeš, každý kdo má oči vidí, kdo tady jakou hru hraje ve skutečnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Eva | 28.06.2017

V čom klamem?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 29.06.2017

Napsala jste cistou pravdu, ale komunikujete s zidem a ten ji nikdy neprizna. Nekolik let jsem mezi nimi musela zit, znam jejich mysleni.
Nemas pravo mi oponovat - je jejich mysleni, a protoze to rict nemuze, rekne, ze lzete. Lide vychovani v nadrazenosti si ji vubec neuvedomuji, neda se jim to vysvetlit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 29.06.2017

> V čom klamem?

V tom, že se tu mažou příspěvky kvůli názorům. Tj. buďto vědomě lžeš nebo nejsi schopná adekvátně vnímat realitu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Eva | 29.06.2017

Nehnevaj sa, ale ty Hox prekračuješ všetky miery klamstva.
Klameš verejne, bez mihnutia oka.
Ešte nikdy som sa s niečím podobným nestretla, okrem politikov.
Práve preto, že mažeš príspevky kvôli názorom sa od teba odtrhla skupina
ktorá teraz diskutuje na:
http://www.dvtr.eu/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 29.06.2017

Demagogie, protože se nikdo netrhl, ale poté, co admin těch stránek si je podrazem přivlastnil (vzal si komunitu jako rukojmí řešení svých osobních problémů) a dokonce ještě vydíral a chtěl zpětně za svou "práci", kterou dělal ze své iniciativy, asi 25 tisíc, tak poté se s ním domluvilo, že se diskuse přesune na vodaksb, a na původních stránkách bude starý obsah jen pro čtení, a bude tam oznámení, že se diskuse přesunula.
Co se stalo ve skutečnosti? Nedodržel slovo, a i když tvrdil že diskusi provozovat nechce, tak ji okamžitě zase zprovoznil a odstranil veškeré náznaky toho, že se přesunula a že původní komunita už diskutuje někde úplně jinde, a dal prostor nejrůznějším demagogům a manipulátorům, kteří začali šířit různé absurdní nesmysly o KSB (takže jsou ty stránky všem pro smích, tamní demagogie nevydrží elementární setkání s realitou) - hodil se zkrátka každý, kdo měl "nedořešené problémy" s KSB. Největší sranda je, že tamní anti-KSB skupina svoji činnost provozuje na stránkách, kde visí DVTR, a ani si snad tu schizofrenii neuvědomuje.
Takže ve výsledku,
a) podrazem si přivlastnil původní diskusi
b) když komunita jeho krok odmítla, domluvilo se že se diskuse přesune na vodaksb
c) opět nedodržel slovo a poté co se diskuse a komunita přesunula, tak tam otevřel svůj klub zhrzených milenek a rozjel dehonestační kampaň
d) uvedl návštěvníky v omyl, protože navodil dojem, že původní komunita tam stále je a nic se nezměnilo

největší sranda je, že tento "bojovník za svobodu slova" si původní diskusi uzurpoval na základě záminky "cenzury" diskuse (měl problém s tím, že jsem blokoval troly) kterou údajně už "nemohl vydržet", ale jakmile si tam zavedl svůj kroužek, tak plošně vyblokoval polovinu lidí z původní diskuse nejen ohledně vkládání příspěvků, ale i ohledně čtení těch stránek, a postupně si od něj vysloužil ban snad každý, kdo s ním nesouhlasil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Eva | 29.06.2017

Pozri Hox, ja neviem na čom ste sa vy dohodli, ani neviem kto čo nedodržal, nezaplatil, vykonal atď., preto to nebudem rozvádzať .
Píšem čo vidím, že mažeš príspevky tu.
Príspevky diskutérov k téme, ktoré by naopak každého obohatili , lebo rôzny pohľad na vec pridáva viac svetla k poznaniu pravdy.
Čím viac názorov tým, lepšie.

Lenže ty ako sám práve priznávaš: si blokoval trolov.
Ja Mariet a mnoho ďalších čo odtiaľto zechutene odišlo za trollov nepovžujem.
Mńa ich inakší názor obohacoval.

Kto teda klame?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Jura | 29.06.2017

.... Čím viac názorov tým, lepšie....

Právě tímhle se rozkládá přirozená obrana jakéhokoliv celku.
Říká se tomu liberalismus a v KSB je dostatečně popsáno, že toto je cesta do pekel.

P.S.
Minimálně ve zpětném pohledu se většina zdejších zhrzených diskutérů ukázala z mravního hlediska velmi problematicky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Tony Clifton | 30.06.2017

Klame ten, kdo te nenecha mluvit, kdo ma dopredu pripravene scenare a proto nenavidi svobodu, protoze mu jeho scenar narusuje, kdo pise historii z pohledu viteze, kdo pouziva OBETI, kdo touzi po moci, kdo chce za KAZDOU cenu vladnout (ridit). Proc se vsude ve zpravodajstvi pouziva slovo OBET (dopravni nehody, teroristickeho cinu, valky...), kdo se to vlastne obetoval? Nebo byl obetovan, komu, proc a v ci prospech? Obetoval ho ten, kdo si vazi ZIVOTA a kdo ma vic "rozumu" nez zivot sam? Nebo ho obetoval ten, kdo si jen hraje na vladce nad zivotem? Kazda akce vyvolava reakci

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 30.06.2017

@Eva
Jsi úplně mimo? Jedna věc je mazat příspěvky obsahující osobní útoky, vulgarity, porušování pravidel diskuse, jiná věc je mazat za názory, TO JE TŘEBA ROZLIŠOVAT, nechápeš? Nebo jsi mimo, nevnímáš realitu?
Tím že to nerozlišuješ mlžíš a manipuluješ, tvoje argumenty jsou demagogické.
Jak můžeš napsat, že se tu mažou příspěvky, když tu jsou pod každým článkem kvanta a kvanta příspěvků, a sáhohlouhé diskuse různých oponentů? Nedokážeš rozlišovat, kdy je nějaký příspěvek smazán pro porušování pravidel diskuse a slušného chování?
JSI PŘI SMYSLECH? Selektivní slepota nebo posedlost z tvojí strany?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Eva | 30.06.2017

Ale no, ja rozlišujem celkom presne Hox,
Opakujem ty si na tejto stránke odstránil z diskusie príspevky kôli inému názoru než je tvoj.
Malo to stále rovnaký scenár ako u Mariet.
Nadávky, označovanie za plateného trolla a ten čo argumentoval ale nestratil trpezlivosť bol nakoniec zmazaný.
Viď najnovší komentár:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet
Tony Clifton | 30.06.2017
Hoxi, neco ti uteklo z voditka. Vkladam to sem uz podruhe. Zajimave, co mazes a ceho si "nevsimnes". Jsi ubozak

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 30.06.2017

Jak můžeš vědět, kvůli čemu jsem nějaký příspěvek odstranil?

Mariet se podle tebe chová v diskusi korektně, neporušuje pravidla slušného chování?

> Opakujem ty si na tejto stránke odstránil z diskusie príspevky kôli inému názoru než je tvoj.

Zkus být konkrétní a napiš o kom mluvíš, pokud tedy není tvým záměrem zakydávat v obecné rovině - za názor tu nebyl nikdo nikdy smazán.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Tony Clifton | 29.06.2017

Nevim, koho vseho vyblokoval, ale treba Zed, Ien, nula, Ján a Petrus odesli sami. Tahle masaz pod strankou dvtr.eu je fakt dost divna............ (akvarium)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Nelze a nemluv za kazdeho, protoze tady o zadnou hru nejde, tedy ze strany kterehokoliv diskutera. Muzes mi rict, o so by se dalo tady hrat a co vyhrat? Toto neni opozicni web, kde by nekdo ze systemu mel zajem nasazovat a platit trolly.!

Na takovem Novinky.cz urcitepusobi, nebot tam chodi tisice lidi denne. Ale stejne jsou uz i tam v ovlivnovani lidi bezuspesni. Je to dnes jiz zastaraly zpusob. Meli svou sanci jen v dobe, kdy lide jeste nebyli zorientovani, dnes uz jsou. Tech hruz uz je tolik, ze se dotykaji cim dal vice lidi, viz privandrovalci. Lidi je mozne ohlupovat i dlouho, ale nikdy ne naporad. Pravda vzdy vyplave...

Dnes jsou trollingem uz primo samy weby. Takovy Aeronet, tam nejaky V.K. perli, co to jde. Naposledy s nejakym stehovanim na Mars a nestydi se dokonce tam napsat uvahu ( ikdyz treba ne svoji ) o stehovani 6 miliard lidi na Mars.... to proste neni houpani lidi, ale primo triskani s nimi o zed...

Opravdu by mne zajimalo, co se tady konkretne da vyhrat ci prohrat. Vzdyt nejste ani politickou stranou, kdyby slo treba o ovlivnovani volicu, tak to uz bych chapala ten tvuj strach o neco, ale tady je to o nicem... Pokud ne, tak mi to vysvetli.

Mimochodem pan Pjakin je clenem strany, ale ta mela ve volbach jenom neco kolem 2 procent. Ma nejaka strana u nas v programu vase pojeti KSB?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Hoxi, nutno ti priznat, ze jsi prestal mazat prispevky a nutno taky dodat, ze je treba to ocenit. Jedna se pokrok, ktery uvitaji ti, co se sem boji prispivat.

Pritom si dovolim ti propomenout, ze ma slova o nazorove diktature byla reakci na prispevatele Slovak, ktery pise, ze to tady dlouhodobe sleduje, a ty se odvolavas jen na par dnu, co to tady nemazes. To je trochu lacine. Ano, ted nemazes. To srovnavani s americkym novinarem, co obvinuje Rusko z omezovani svobody proto kulha na obe nohy, protoze ten dotycny neuvedl jediny priklad ( logicky nemohl, protoze to pravda neni). Kdezto ja se opiram o zkusenosti vyhazovani prispevku nejenom mych, vis?

Dej mi priklad meho presvedcovani ostatnich a konkretne o cem a priklady me agresivity.

P.S. ty se povazujes za majitele techto stranek? Zajimave....pokud vidim, tak tady tve vlastni clanky nejsou...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 29.06.2017

Nová doba, agresivní vyšinutá grafomanka-manipulátorka poučuje o slušném chování a etice.
Nechal jsem ti tu záměrně prostor ať se můžeš projevit "v celé kráse", což se stalo v dostatečné míře na to, aby si každý zájemce mohl udělat obrázek. A kdo v tvojem chování nevidí problém, tomu to budiž důvodem k zamyšlení.

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Av. | 28.06.2017

Ano, lidi jsou dost rozumní na to, aby si věci vytřídili sami - a proto jste tady vy abyste jim to všechno přetlumočila podle svého chápání. Co kdyby to náhodou pochopili "špatně", že..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Ted jste presne popsal, co Hoxovi aspol. na mne vadi. Aby nahodou moje prispevky nemely na ostatni nejaky vliv. Ale nemej obavy, oni si preberou i ty moje.

Pokud si znovu prectes prispevek od pana Slovaka, tak tam je to receno naprosto vystizne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Av. | 28.06.2017

A ty se bojíš čeho Mariet? Že lidé díky KSB přestanou být stádem a jen čekat na to co jim kdo předhodí a přejímat cizí názory?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Ja se nebojim vubec niceho...a vzdy tomu tak bylo. Strach paralyzuje.

Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

ad "Sergio se zeptal na rozpor v textu a hned vyfasoval urazku, ze "problem je v jeho chapani"...."

Sergio nepoukázal na rozpor v textu, zkopíroval sem příspěvek napsaný jinde dříve, než byl publikován tenhle text, takže na něj reagovat ani nemohl. Napsal jsem mu argumenty proč jsou jeho návrhy špatné, mohl na ně reagovat, žádná reakce na argumenty nenásledovala. Pokud to vidíš jinak, napiš svoje argumenty, reaguj na moje, nabídni lepší chápání a kvalitnější argumenty. Útok v osobní rovině není argument.

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Ano, uznavam. Neslo o rozpor v textu, slo o vyjasneni pojmu.

Ty beres ovsem vse jako utok na osobu. I to, ze se zeptam, proc neni uveden autor a namisto toho je tam VP SSSR. A hned zacnes do toho plest nejaky obcansky prukaz...

Z toho, co jsem si zatim precetla vidim, ze autoru bude vice, nikoliv jeden. Kazdy mame nejaky vyjadrovaci styl a tam je jich hned nekolik. Takze je to sesbirane a cim vic autoru, tim vic nesourodosti, rozporu. Pan Zaznobin a pan Pjakin maji odlisne vyjadrovani...

Musim se vratit tam, kde vysvetlujes Sergiovi, proc jsou jeho navrhy spatne, abych byla v presnem obraze, protoze si to vse nepamatuji.

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Nikde jsem nenapsal ani nenaznačil, že otázka na autora je osobní útok, opět manipuluješ.

Re: Re: Re: troll mariet

Sergio | 28.06.2017

mila mariet napisali ste .... Sergio se zeptal na rozpor v textu ....
ad1. Ja som sa NEPYTAL na rozpor v texte t.j. v textoch VP ZSSR :-) , ja som poukazal na nechcenu NEDOKONALOST v ich textoch , ked prisli , opisali , ozvucili novy pojem a NEPOMENOVALI ho . Len ho stale opisuju , nie je mu priradene jasne nazvoslovie :-)
Napr. rychlovarna konvica ako navrhuje HOX t.j. nazov zlozeny z dvoch slov ,ja som navrhoval jedno slovo PLANETARIZACIA al. z dvoch slov CIVILIZACNA PLANETARIZACIA .Na ostatne tzv. argumenty som nereagoval z jednoducheho dovodu , a to ze ja som pisal o tom istom a v tom istom zmysle ako HOX , ze to on nevidi pre jeho "krvave oci " je jeho problem , ten neriesim .
Moj prislevok , ktory bol dlhsi , bol povodne napisany pre iny web , a je viac opisujuci . Preco ? Aby aj novy citatel ,na danom webe , ktory neprisiel do styku s pracami VP ZSSR mal jasnejsiu predstavu o procesoch a javoch ktore prebiehaju v ludskej spolocnosti . Ze je "jav" tzv. všecivilizačnej planetarizácie , zalozeny na vrodenom pude spajania sa ,vymene informacii ,spolocenskosti ,(vulgarne povedane stadovitosti ludi ) a na druhej strane , "jav" , snaha , usilie o usmernovanie , riadenie tohto spajania sa , a ze TOTO riadenie v tzv. zapadnej spolocnosti ma paraziticky charakter a je nazvane slovom globalizacia .
ad2. a uz vobec nic som sa NIC nepytal skupiny HOX&comp ... Preco ? pretoze su to PREKLADATELIA ,tlmocnici textov VP ZSSR , t.j. ze prelozia text z rustiny do cestiny , slov. (a za tuto pracu im patri VELKA A MNOU NESKRYVANA VDAKA ), ale to este neznamena ze danym textom ROZUMEJU a vnimaju a dalej komentuju , vysvetluju ho v tom zmysle ako ich POVODNY autor textov VP ZSSR napisal . Tj napr. , ze to vobec nie su ziadne DOGMATICKE , nemenne texty . Co je NEMENNE je ich CLOVECI , LUDSKY ,DIALEKTICKY , ZIVOTUADEKVATNY zakladny pohlad na svet okolo nas , na ktorom sa da staviat a dalej ho zveladovat . PRESNE to je napisane na zaciatkoch ich textov ,aj ako upozornenie .
Na tento ucel je treba si pozriet aj videa na youtube s Velickom a spol.
Prajem UPLNE vsetkym prijemny a krasny den :-)
DRZTE SA ...

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Co se týká "rychlovarné konvice" a dalších příkladů, to byla jen reakce na tvoje tvrzení, že je třeba dodržovat princip

JEDEN POJEM= JEDNO SLOVO =JEDEN OBRAZ

demonstroval jsem ti, že je to nesmysl, že to není ani nutné, ani možné, aby měla každá věc vlastní JEDNOSLOVNÉ označení, že je to naprosto absurdní požadavek.

Dále jsem ukázal, proč jsou tvoje návrhy nefunkční, jelikož jsi nereagoval, zkopíruju to sem pro přehlednost ještě jednou:

----------------------------------------------
> píšeš: Skusme teda nazvat, PRACOVNE,vytvorit novy pojem, termin pre REALNE existujuci jav spajania sa ludi ,skupin, narodov do CELOPLANETARNEJ civilizacie napr. CIVILIZACNA PLANETARIZACIA al. len P L A N E T A R I Z A C I A .

globalizace (objektivní) však vždy probíhá podle nějaké subjektivní koncepce, zatímco tvůj pojem "planetarizace" toto nerozlišuje a jedním slovem chceš označit jak objektivní jev, tak subjektivní koncepci, tj. diverze na úrovni pojmů.

> píšeš: Ludia budu potom VIDIET ze EXISTUJU dva ROZNE pojmy a to PLANETARIZACIU a GLOBALIZACIU , a nebudu si ich zamienat a budu skor chapat , ze je medzi tymito javmi , tak ako medzi slovami , nielen viditelny rozdiel v pouzitych pismenkach , ale aj VYZNAMOVY rozdiel v pomenovani roznych faktov .

takže co vlastně navrhuješ? Globalizaci jako objektivní proces chceš nazvat "planetarizací", a biblický projekt globalizace, tj. koncepci globalizace, chceš nazvat termínem "globalizace". Další diverze a matení na úrovni pojmů.

> píšeš: Ludia budu potom VIDIET ze EXISTUJU dva ROZNE pojmy a to PLANETARIZACIU a GLOBALIZACIU

rozdíl je v tom, že jeden ten termín v tvojem chápání označuje objektivní proces, a druhé subjektivně řízený, takže to nejsou termíny stejného druhu, ale spíš něco jako porovnávat jabko s ošatkou na jabka a trvat na tom, že je třeba pro každé svůj termín, ať se to neplete.

> píšeš: PLANETARIZACIA je jav objektivne ,REALNE existujuci v prirode a medzi zivymi tvormi presne tak isto ako existuje jav GRAVITACIE v tzv. nezivej materii

nikoliv, srovnáváš nesrovatelné, protože to co nazýváš "planetarizace" se vždy děje podle nějaké subjektivní koncepce globalizace, zatímco v jevu gravitace žádná subjektivní složka není.


> píšeš: GLOBALIZACIA je slovo pomenuvajuce a definujuce usilie a snahu o RIADENENIE , usmernovanie ludskou volou a snahou ,cinnostou , javu PLANETARIZACIE a to na a moralnych principoch vybudovanych na vztahoch otrokar-otrok, pan-poddany , elita-dav ,vykoristovany-vykoristovatel t.j. na DEFORMOVANYCH , rozvoju zivota odporujucich amoralnych principoch a zakladoch sebeckeho , parazitickeho egoizmu a sebacentrizmu ......

takže v tvojem pojmosloví:

"globalizace (jako objektivní proces)" chceš označovat termínem "planetarizace"
"biblická koncepce globalizace" chceš označovat termínem "globalizace"
jiné koncepce globalizace, než biblický projekt, budou potom co, "koncepce planetarizace"? Co je to za absurditu, jednu z koncepcí globalizace nazvat svým slovem, "globalizace", a všechny ostatní koncepce globalizace nazvat "koncepcemi planetarizace"?
Navrhuješ vlastně něco ve smyslu: "aby se to nepletlo, pojďme 'mošt ze zelených jablek' (biblická globalizace) nazývat prostě 'jablko' (globalizace) a 'mošt z jiných, než zelených jablek' (alternativní koncepce globalizace), pojďme nazývat 'mošt z hrušek' (koncepce planetarizace' " ... ponjátno?

dále, o něco výše píšeš, že pod "globalizací" máš na mysli biblický projekt globalizace, ale tady píšeš zase něco jiného: "GLOBALIZACIA je slovo pomenuvajuce a definujuce usilie a snahu o RIADENENIE , usmernovanie ludskou volou a snahou" - ale KAŽDÁ koncepce globalizace je "snaha o RIADENENIE", nejen biblická.

> píšeš: A v tom je pes zakopany , v tom je podstata ,idea ,zaklad ,vnutorny pocit ,jadro problemu , preco sa ludia buria proti globalizacii

Lidé se nebouří proti globalizace jako takové, ale proti biblické koncepci globalizace, protože mají za to, že to je jediná možná globalizace.

> píšeš: ( .... bez toho ze obecne ludia nemaju ani sajnu o planetariacii) preto odmietaju SPAJANIE , pretoze moralny zaklad RIADENIA tohto spajania ,planetarizacie , je D E F O R M O V A N Y

takže teď už zase "planetarizace" označuje nějakou subjektivní koncepci globalizace, a ne globalizaci jako objektivní jev, jak to definuješ výše?
A biblický projekt globalizace snad není také variantou toho, co (výše) označuješ za planetarizaci? Teď jsi ale zase změnil význam pojmů a "planetarizaci" spojuješ výhradně s pozitivní koncepcí globalizace - opět podměna pojmů a změna významu pojmů za chodu, v každé větě jiný význam.

> píšeš: Az by bol moralny zaklad usmernovania chodu planetarizacie iny t.j. bol by prijatelny pre vsetkych , nebol by ODPOR proti javu riadenia planetarizacie , teda v sucastnosti existujucej forme riadenia planetarizacie na zaklade parazitizmu , pomenovanej slovom GLOBALIZACIA .

... a tady už zase "planetarizace" může mít různé koncepce, opět změna významu pojmů se kterými operuješ.

> píšeš: A napr. aj toto ludsky a zivotu adekvatnejsie riadenie , USMERNOVANIE planetarizacie by malo byt nazvane inym pojmom ,nie slovom , ZLOvom , globalizacia .

Ale ono v KSB není nazváno slovem globalizace, je nazváno slovy "životu adekvátní koncepce globalizace".

Ve výsledku jsou tvoje návrhy diverzí, matením na úrovni pojmů, jak jsem ukázal doufám dostatečně, aby ses nad tím i sám zamyslel. To by bylo bez toho, že bys přidal ďábelskou logiku, změnu významů pojmů za chodu, téměř v každé druhé větě.
------------------------------------------------

Co vidíme celkově? Nezareagoval jsi ohledně podstaty na jediný argument, když jsem poukázal na nesmyslnost toho co prosazuješ, reakcí byla odmlka a další osobní útoky (např. "ako HOX , ze to on nevidi pre jeho krvave oci je jeho problem".). Závěry si může udělat každý sám.

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Hoxi, ja se budu uz opakovat, ale nic jineho mi nezbyva.

Globalizace je krasne nazvana jako objektivni, ale subjektivne rizena.

Pro mne, jestlize je neco subjektivne rizeno, prestava to byti objektivnim, a vubec proc to takto komplikovat.

Planetarizace je nerizena, samovolna, dana tim, ze se lide sdruzuji, potvrebuji vzajemnou pomoc ci informaci , neni nikym odnekud rizena, ale je prirozena. Ridi se prirozenymi potrebami tech lidi a ne diktatem. Tak jsem to pochopila, ze to Sergio mysli.

To je pak rozdil a veliky. Hlavne v tom, ze globalizatori lidi oblbuji tim, ze globalizace je prirozeny jev, ktery potrebuje byt nekym rizen, a proto to tak krasne zabaluji az do toho spojovani objektivity se subjektivitou. Jednoduse tak tu svou potrebu ridit podsouvaji lidem jako pozitivum pro ne samotne.

Neberu. A vsimni si rozdilu, jak se k otazce rizeni stavi pan Pjakin a jak pan Putin. Pjakin nabada lidi si nastudovat jak rizeni probiha, coz je v poradku, ale nikdy nerekne, ze lide se potrebuji do rizeni zapojit, zatimco Putin to dela.
Dam takovy priklad, jak lide pozaduji, aby nekteri lide z vlady vypadli a pan Pjakin zduvodnuje, jak lide nerozumi, ze to neni mozne, ze nema kadry atd.

Pan Pjakin je moje generace a ta jejich KSB je zastarala, vytvorena pro podminky tehdejsiho SSSR, tak se ji drzi...situace ve svete je dnes uz uplne jina.

Nekdo mi tady psal, ze uz je na ceste ke schvalni, ale ja si to nemyslim. Ikdyz je DUMA prolezla starymi strukturami, dokud tam bude Putin, tak tezko. Dokonce si myslim ( netvrdim ), ze Putin bude delat cistky, uz je tech hadu kolem nej prilis a chystaj se ho udusit...
Cetl jsi nove vyprdnute sankce z USA? Hodne pritvrdily a jedou hospodarsku likvidaci Ruska, tudiz odtud prameni muj odhad, ze Putin bude muset lidi i kolem sebe povyhazovat, nejvice mne zajima, jak dopadne tlak na banky...mimochodem, rubl stale klesa...Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

KSB nemůže být vytvořená pro podmínky SSSR, protože jen jedna kniha z 60 byla napsána v době SSSR, všechny ostatní později, až do současnosti. Ten tvůj příspěvek je mix neznalosti a absurdnosti, například tvrzení o tom, že objektivní proces přestane být objektivním procesem, když je subjektivně řízen - absurdita. Tj. nechápeš smysl faktu, co to znamená objektivní proces a co to znamená subjektivní řízení objektivního procesu.

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Jura | 28.06.2017

Sergio, pojmosloví zavedené VP SSSR a jeho překlad od leva-netu je možné podrobit kritice a pracovat na jeho zpřesnění.
....
Za sebe musím říci, že jsem v tvém návrhu pozoroval spíše rozměnění problematiky. ... možná, kdyby ses v budoucnu vyjádřil jasněji a pochopitelněji. ... a více v souvislostech.

Ve výsledku tak nevidím přínos měnit něco, co už je zavedené a ostatními poměrně dobře pochopitelné.

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Sergio, omlouvam se Vam za svou lenost se vratit zpatky k tomu Vasemu prispevku, abych si uvedomila o co presne slo. ( A i Hoxovi). Neslo o zde uvedeny text, ani jste se ho neptal.

Slo mi o to, ze odepisovat nekomu na jeho prispevek hned v pocatku vetou, ze ma problem v chapani je nepripustne. Zvlaste za situace, kdy Hox vede web, ktery se tvari jako sjednoducujici lidi a vzdelavajici je.
. Kazdy pojem musi byt definovan a presne, jinak dochazi k ruznemu vykladu u ctenaru, a neni to jejich chybou ci problemem v jejich chapani. Je to problem toho, kdo s novym terminem prijde a nedokaze nebo zamerne nechce ho formulovat presne.

Narazim na to v prispevku vyse - prispevateli Slovakovi.

Pamatujete film s Naroznym "Ten svetr si nesvlikej"? Ten tam krasne vysvetluje, proc je nutne formulovat presne.

Terminologie je velice dulezita, vzpominam si, ze od nas jezdili do tehdejsiho SSSR i vedci na sjezdy, jejich predmetem byla terminologie.

Pokud sledujete dily pana Pjakina, tak jsou tam casto dotazy typu, ze on neco rekl a posluchac to vidi jinak a on pak vysvetluje, ze bylo mysleno jinak, co puvodne rekl. A pokazde odkazuje na cetbu tech textu, ktere ale potrebuji nutne vyklad, a ten on neposkytuje, coz je potreba.

Pisete:: Ze je "jav" tzv. všecivilizačnej planetarizácie , zalozeny na vrodenom pude spajania sa ,vymene informacii ,spolocenskosti ,(vulgarne povedane stadovitosti ludi ) a na druhej strane , "jav" , snaha , usilie o usmernovanie , riadenie tohto spajania sa , a ze TOTO riadenie v tzv. zapadnej spolocnosti ma paraziticky charakter a je nazvane slovom globalizacia .

Presne tak to vnimam, akorat to neumim vyjadrit, uz mi to nejde, jako kdysi, jsem stara...

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Opět překrucuješ - nenapsal jsem že Sergio má problém v chápání, napsal jsem, že problém je v jeho chápání dané otázky, což je rozdíl. Sergio vyjádřil názor, že VP dělá chybu v terminologii a tu chybu přebírají všichni, včetně nás zde. Já jsem vyjádřil názor, že problém není v terminologii kterou vytvořil a používá VP, ale v jeho chápání daného tématu. Názor proti názoru. Poukázat v diskusi na to, co podle tebe protistrana špatně chápe, a vysvětlit to, není žádný útok na osobu, je to validní argument.

Re: Re: Re: troll mariet

Mart'as | 28.06.2017

"Muj nazor je ten, ze tento web ma za cil vychovavat lidi k nepremysleni a pouze prijimani predlozeneho k vereni a rozdelovat lidi."

A on Vás nekdo nutí sem na tento web chodit ? Nutí Vás nekdo zde predkládané materiály číst ? Vaše komentare jsou podobné tomuto,čili otázka vyvstává,proč se sem stále vracíte ? Nerozumím ,proč se nekdo vrací na web,ktery kritizuje .

Nakonec,prece si mužete založit vlastní web,kde mužete predkladat sve myšlenky.

Re: Re: Re: Re: troll mariet

čtenář | 28.06.2017

Víte, jsou dvě možnosti - bud to mají v popisu práce (blíží se pololetí a tím prémie), nebo jde o psychickou poruchu, v občanském životě se tomu říká tuším stolking nebo tak..
Nebo mají nějaký komplex - méněcennosti, nadřazenosti či samaritánký - snaha nás zde "chránit" před "bludy" KSB..
A přitom se chovají zcela kontralaktivně - místo, abychom pochybovali o webu, tak pochybujeme o nich..
Čili vše je nějaké "čudné".. Mi to pasuje na ad1)..

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 28.06.2017

Hloupa otazka, zda mne nekdo nuti. Nemel by sanci...
Vy jste tady od toho, abyste rozumel, proc sem nekdo chodi?

Do toho Vam nic neni. A nedavejte mi nevyzadane rady, to je taky projev nadrazenosti. Napsala jsem Vam nekde, abyste si zalozil web? Ja ho mam, a maji ho i jini, a to jako ma byt prekazkou, aby chodili i jinam? Usmevne...

Re: Re: troll mariet

Hox | 28.06.2017

Útok na osobu není argument, je to naopak znakem toho, že argumenty nejsou. Příspěvek je psychologický útok, manipulace z tvojí strany, jeden manipulátor přispěchal na pomoc druhému.

Re: Re: troll mariet

Jura | 28.06.2017

Jestli geometrickou řadou se množící a stále delší příspěvky od Mariet s obsahem likvidace vlády, židů, oponetů v diskusi (Ikema Monika na NWOO) bereš jako přínosné ...

Zvlášť, když jsou vzájemně si odporující a dají se diagnostikovat zavedenými pojmy jako fašismus/nacismus, psychotrockismus ... což také bylo uděláno.

A reakce snažící se tok těchto ohavností zastavit či alespoň neutralizovat nazveš ješitné, nervózní, podrážděné a často až zlostné .....

Tak to pak svědčí spíše o tvé "kvalitě".

Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 29.06.2017

Juro, tak ty nedas pokoj...

vzhledem k tomu, ze se uz potreti zastavas Moniky Ikemy, tak tim dokladujes, ze jste ze stejne lihne, ze jde u tebe o pracovni napln uz po nekolik let smejdit po ruznych webech a sbirat informace o diskuterech a tady se projevujes jako Hoxuv sekundant, tudiz tim prozrazujes, komu i tento web slouzi.
Hoxe jsem nekolikrat upozornila, jeste kdyz mazal jenom mne, aby zareagoval na tvoje osobni vypady vuci mne a on byl hluchy.
Takze mala matematika... Ve snaze mne tady dehonestovat pomoci lzi a pomluv odkryvas karty, kamarade. Opet zidovska hadovina, tolikrat uz prohlednuta, ale vy se ji nedokazete zbavit.
Fasismus, nacismus, psychotrockismus, vsechno jsou to zidovske plody a prestan mne otravovat, nebo dopadnes jako ta Monika Ikema, manzelka cloveka pracujiciho v masmediich...

K tomu tvemu paskvilu o geometrickou radou mnozicich se mych prispevku s obsahem likvidace vlady zidu a oponentu v diskuzi:

Opakovane a nejen tady rikam, ze tu spinavou praci zladnete sami, staci vas jenom pochytat a svezt na odlehly ostrov. Zidovska soudrznost funguje pouze vuci nezidum, ale mezi sebeou se perou jak psi, viz nikdy nedotazena svetovlada... hahaha.. ani se nikdy nepovede.

Porad z lidi vyrabite nepratele, jste posedli bojem, tak si ho uzijte sami na sobe ve sve izolaci. To neni muj originalni napad, ale je ten nejlepsi.

Na NWOO jsem prisla pred nekolika roky a nabidla zdarma preklady, a vzhledem k tomu, ze vetsina z nich byla z USA a i o USA, tak jsem se k nim i vyjadrovala, resp. doplnovala dle svych poznatku z USA. A na NWOO byli trolove z Novinek, k nimz se pridala i ta zidovska slipka Monika Ikema, kde mne oznacovala za trolla a pak zesilovala pomluvy jako napr. ze jeji matka se znala s mou matku a ze jsem utekla do USA a nechala sve nemocne matce dve male deti ( moje maminka byla uz davno mrtva, kdyz jsem odjela do USA a legalne), pak zase, ze jsem ukradla penize v Radiu Svobodna Evropa a utekla s nimi do USA ( americkemu radiu ukrast penize a utect do USA a ze mne za to vyhostili ) a ze mne zavreli do vezeni v Mexiku, protoze jsem pasovala v kabelce drogy ( mezi Mexikem a USA existuje spusta tunelu, kterymi se pasuji tuny drog a on nekdo bude platit duchodkyni, aby prevazela neco letadlem, ktere je pod kontrolou). Jednim slovem blbka. No a jako ty, nechtelo se ji prestat az narazila...

Ja davam zasadne na kazdy web sve jmeno i kontakt. Tim padem, nejenze kazdy, kdo ma zajem, ma moznost si overit fakta ( chyti lide si je overi, blbec se bude drzet pomluv) ale ma to jeste jednu vyhodu, ze na internetu muzes i pomlouvat, ovsem pokud pomlouvas jmeno podnikatele zpusobujes mu takto ujmu, a zaplatis za to.... Je to trestne a i provozovatel webu je povinen poskytnout IP toho, kdo to provadi. A ja si beru pravniky zasadne zidovske. Oni sice nekopou za nezida, ale kopou za sve prachy ze zida, protoze vedi, ze on je ma...takova mala zkusenost, vis.

Takze zaraz vcas, ty "kvalito".

A vrat se zpatky si precist, kdo vas nazval jesitne, nervozni, podrazdene a casto az zlostne. Ja to sice nebyla, ale naprosto se stim ztotoznuji a prispevateli dekuji za odvahu napsat pravdu a pouzit pri tom presna pojmenovani..

P.S. I odsud z levanetu se mi uz ozvali lide, takze vase pomluvy zde na mou adresu uz chytri maji vyvraceny dukazy a na hloupych mi nezalezi, at si ve mne vidi, co jim dela dobre....

P.S. 2. Snazis se mi skodit a ve skutecnosti mi nahanis pratele z rad tech, co se mi ozyvaji na email, stejne to bylo i na Aeronetu, odtamtud mam pratel nejvice, mysli jim to a to mne tesi, ze neskacou na vase hry. Strasite lidi, protoze sami ten strach mate.
Dukaz? Nabizela jsem jak tobe tax Hoxovi dukazy, aby si overil i to, ze nejsem muzskej, jak mne oslovoval a jeste k tomu dalsi pridali, ze gay, stacilo zapnout Skype. Proc nechtel? No boji se, boji se o svou identitu.
Re: Re: Re: Re: troll mariet

Jura | 29.06.2017

Tvůj diskusní příspěvek vůči Ikemě Monice začínal: "Zabiju tě ..."

To jen pro všechny, co tě obhaují.

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 29.06.2017

Dej dukaz!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Jura | 29.06.2017

Co se stalo najednou, minule jsi to nepopírala? Nebo to jsi neuměla číst?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 30.06.2017

Holyude, dej sem, kde to nepopiram????

V zivote jsem to nenapsala, ty sis to drze vymyslel a jeste jsi to dal do uvozovek jako moji rec, tak chci, abys sem dolozil, odkud to je!
Problemek, co? Zide prolhanej...

Zidovska hadovina jak vysita! Kdybys byl normalni clovek, tak proste to sem zkopirujes, kde jsi to nasel a hotovo. Jenze to neexistuje a ty potrebujes zdejsi ctenare presvedcovat o tom, ze ja nekoho potrebuji zabijet... hahaha..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 29.06.2017

Potvrzuji, při minulé zmínce o tom, že vyhrožovala nicku "monika ikema" smrtí to jen zakecávala, nyní už chce důkaz, tj. předstírá že se to nestalo (asi to tamní admin už smazal, takže má prostor pro své manipulace).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Mariet | 30.06.2017

No to je koncert, holyude! Tak to je manver jako hrom! Asi to tamni admin uz smazal ( po vice nez roce???). Honza Koral nemazal nikoho, nemel ani na to cas cist diskuze, vzdyt byl na vse uplne sam, nemel tam poskoky jako ty Juru ( pokud to nepises za nej, vubec by mne neprekvapilo, protoze udelal to same, co ty, ze totiz dal do uvozovek svoji vetu jako citaci me, zajimava nahodicka, ze).

Demente zidovskej, ty nemas to potvrzovat kecickama, ty musis dodat dukazy skutecne, ale na to nemas. Nemas ani na to si uvedomit, jak ses ted pred ostatnimi shodil a zesmesnil...

Potvrzuji Jurovi ( ci sobe ), hahah, ja se rehnim, opravdu mne dlouho nikdo tak nepobavil svou hlouposti.

A jeste deatil: Ty sis na nwoo ted nekdy precetl, ze jsem nekomu vyhrozovala slovy " Zabiji te" a ono je to najednou smazano? Ja uz vice jak rok NWOO nejsem , vidis, jak ma lez kratke nozicky?

Uz jsem te upozornovala, ze nemam diakritiku, takze kdyz jsi sem dal ( nebo jura, je to fuk, jestli za nej pises) "Zabiji te" s diakritikou, nemohla to byt kopie mych slov, protoze tu nepuzivam uz pomalu 20 let.

Ty nejenomze lidi tady manipulujes, ale vylozene z nich delas debily, kkdyz si myslis, ze jim takove jednoduche veci nedojdou!

P.S. A jeste prodrbej sisku k otazce, zda to ten "tamni" admin, jak jsi napsala smazal pred rokem a nebo ted, a ty jsi to tam cetl ted a nebo pred rokem, kdy jsi mne neznal, jurasku-hoxi holoudovy...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 30.06.2017

Nevím cos napsala nebo ne a ani mě to nezajímá, vím to, že při minulé konverzaci mezi tebou a Jurou na téma tvojí konverzace s "monika ikema" ses neozvala proti tomu, žes to napsala, nerozporovala jsi to.

Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 29.06.2017

> Ja davam zasadne na kazdy web sve jmeno i kontakt

pro pořádek, když jsi sem přišla diskutovat, žádné jméno ani kontakt ani skype jsi neuvedla, jen o několik měsíců později, když jsi chtěla ať tě kdosi kontaktuje. Jméno jsi uvedla teprve poté, co jsem v reakci na tvoje tvrzení, že tě "všude znají", tvrdila že jsi tu uvedla jméno - lež, v momentě toho tvrzení jsi ho tu nikde neuvedla.

> Nabizela jsem jak tobe tax Hoxovi dukazy, aby si overil i to, ze nejsem muzskej, jak mne oslovoval a jeste k tomu dalsi pridali, ze gay, stacilo zapnout Skype. Proc nechtel? No boji se, boji se o svou identitu.

nikdy jsem nenapsal že jsi chlap, a mužský rod (použil jsem 1x) neznamená automaticky muž, může znamenat například "diskutér". Co o tobě napsal někdo jiný řeš s tím, kdo to napsal.
Proč bych si měl ověřovat cokoliv o tom, jestli jsi chlap, fyzicky žena, transvestita nebo cokoliv dalšího? To je opravdu to poslední, co mě zajímá.

> stacilo zapnout Skype. Proc nechtel? No boji se, boji se o svou identitu.

další lež, nestačilo protože tvůj skype ze zdejší diskuse nikdo nezná, nikde jsi ho neuvedla, ani při té "nabídce" na kontrolu totožnosti přes skype.

Re: Re: Re: Re: Re: troll mariet

Hox | 29.06.2017

pro pořádek - jakékoliv osobní a kontaktní údaje o tobě mě nezajímají a nemám zájem, ať je uvádíš.

Re: Re: troll mariet

Dušan | 28.06.2017

Podľa mňa neupadá. To je len útok pre rôzne dôvody. Analýzy a veľa tu prispievajúcich hovori sú k jadru veci.

A áno KSB my pomáha v tom chápať ako to skutočne funguje spoločnosti.

konkrétne sa vyjadrím len k:
" Chýba trošku nadhľadu, trpezlivosti a veľkodušnosti ..., empatie." -pri prehliadke činnosti mariet (a podobných) je to rovnako nezmyselné ako nesmieme vychovávať svoje deti po staru. Hovorím primeraným trestom (aj fyzicky) za zlú činnosť dieťaťa. Tomu všetkému rozumiem. To bol prvotriedny útok na náš spôsob výchovu detí.
Nepoznáš "Ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko, keď budem Jano neohneš ma mamo"

Tvoj pohľad si myslím je neobjektívny, ale ako chceš.

Re: troll mariet

Putinovec | 28.06.2017

Snadná pomoc Rouzy,dělejte to jako já.Kdo je z místních přispěvovatelů troll a psychicky nemocný jistě dokážete v krátkém čase poznat.A proto,Nečtěte bláboly.Jakmile uvidíte přezdívku psychicky narušeného jedince,nečtěte to.Stejně by Vám to nic užitečného nedalo.Nechte je,at samy sebe pozřou svojí idiocií.Jsou duchovní síly,které je sami začistí.Tak ještě jednou,nečíst a přeskakovat nechutné bláboly.

Chytrý hledá myšlenku, hloupý autora

Přemek | 26.06.2017

Když jsem na sociálně ekonomické katedře UK řekl, že obě paradigmata naší historie jsou špatná, nikdo nechápal, natož aby se alespoň zeptal, co tím míním. Tím jsou oni "poctiví dříči k titulům" typičtí otroci, kteří nejsou schopni zvednout jasný a mnohahrdelný hlas proti davo-elitářské přítomnosti trockistického typu, protože nic nechápou a pouze pláčí, že by přišli o peníze na své akademické pozice. Typický rys. O tom, že je nutné vzdělávat lid a jeho nejnadějnější zástupce pak k pochopení socioekonomnického řízení v podmínkách, kdy na jedné straně Monsanto a Bayer již jedno jsou bez ohledu údajných strážců protimonopolní politiky a na druhé strážíčci svých židliček v sále, který je vydýchaný k zalknutí a přetápěný tak, že uvnitř všichni pomalu chřadnou, pravda, ve zdánlivém klídku a smrádečku. Českým specifikem je objevit to, co možná někdo někde již vymyslel, ale do českých luhů to jaksi nadolehlo. Proto ctěné obecenstvo upozorňuji na koncepci pod názvem ekonomickareforma.cz. Bez okolků se v ní ruší to, co je dnes zbraní elitářů - vlastnictví peněz.

Re: Chytrý hledá myšlenku, hloupý autora

Mariet | 26.06.2017

Ten slogan, ktery jsi napsal, je primitivni. A vis proc? Protoze pokud jde pouze o prezentaci myslenky, tak na autorovi nezalezi, ale pokud uz jde o realizaci myslenky, pak je to dulezite kvuli dialogu. Zvlaste pak, kdyz jde o realizaci myslenky, ktera se dotyka uplne vsech, cimz globalizace je. Tudiz je potreba autora ( autory ) znat.

Re: Re: Chytrý hledá myšlenku, hloupý autora

Hox | 26.06.2017

Jde ti o hodnocení myšlenek nebo autorů?

Re: Re: Re: Chytrý hledá myšlenku, hloupý autora

Mariet | 26.06.2017

Zase podle sebe soudis druhe... nejde mi o hodnoceni ani myslenek, ani autoru ( to jetvoje domena hodnotit ).

Jde mi o dialog o realizaci myslenky. Pisi to stale dokola, ze co se mne dotyka, mam pravo diskutovat.

Globalizace neni prirodni proces, lidi jsou do ni nahaneni proti sve vuli a i nasilim, a tudiz je potreba to zastavit pokud mozno bez nasili a pokud nemozno, tak jednoduse podle prirodniho zakona akce a reakce. Tak to bylo, je a bude.

Re: Re: Re: Re: Chytrý hledá myšlenku, hloupý autora

Hox | 26.06.2017

Ptal jsem se na jednoduchou věc, tvoje reakce - útok na osobu.

Re: Re: Re: Re: Re: Chytrý hledá myšlenku, hloupý autora

Mariet | 27.06.2017

Odpovedela jsem uz dvakrat, jeste drive nez jsi se ptal uz tam byla odpoved, kdyz jsi na mne reagoval ( psala jsem ji Premkovi).

Jasne tam rikam, o co mi jde. O dialog s autorem ci autory, protoze jde o vec, ktera se mne tyka a nejde mi o zadne hodnoceni. Odpovidm ti to same podruhe a stejne to neprimas, protoze to neni to, co chces slyset.

Takze odpovidam potreti: Nejde mi o hodnoceni ani autora ani myslenky, jde mi o dialog s autory o realizaci tech jejich myslenek.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek