Vidění světa KSB

Vidění světa KSB

23.4.2017

 

Vidění světa KSB spočívá v tom, že objektivní realita, to je trojjednota Matérie-Informace-Míry plus Všedržitel (Tvůrce, hierarchicky nejvyšší řízení, Nadvesmírná realita), všechny věci jsou navzájem propojeny a nic se neděje náhodně, realita je propojenou mozaikou, nikoliv kaleidoskopem nesouvisejících fragmentů. Každá událost má své příčiny, nic se neděje náhodně ani bezcílně. Všedržitel není lhostejný k osudu Vesmíru, planety Země, lidstva ani jednotlivce; hovoří (jazykem životních okolností) s každým individuálně, i s jednotlivými národy a lidstvem jako celkem.

 

Globální historický proces představuje etapu v globálním evolučním procesu planety Země, která pro změnu představuje etapu v evolučním procesu Sluneční soustavy, galaxie a Vesmíru. Lidstvo neexistuje v biosféře Země bezcílně, má svou misi a úkol.

 

Tvárný, stvořený Vesmír představuje souběžnou evoluci materiálních (hmota, matérie) a informačních („duch“) forem, které se rozvíjejí podle předurčené matrice bytí, vševesmírné Míry – matrice všech možných stavů Vesmíru a přechodů mezi nimi. Vše existuje v Míře a Míra existuje ve všem, Vševesmírná Míra jako objektivní prvotní kategorie reality určuje hranice možného, odlišuje možné od nemožného.

 

Svět má mravní, božskou podstatu, je živý, představuje evoluční proces a existuje v něm mnoho úrovní intelektu, včetně nad osobnostních. Existuje jako jediný celostný proces, v němž se odehrávají vnořené podprocesy. Jakýkoliv proces ve vesmíru, kromě toho nejvyššího, se odehrává na pozadí hierarchicky vyšších, objemnějších procesů, a obsahuje vložené, hierarchicky nižší procesy. Vše ve vesmíru je pohyb (proces), statika neexistuje. Každý proces je řízen (nebo samořízen), neřízené procesy ve Vesmíru neexistují, a kde je řízení, tam je i cíl – řízení bez cíle není objektivně možné.

 

Globalizace je objektivní proces, subjektivní je jen její koncepce. Po globální katastrofě 11-13 tisíc let nazpět, která vymazala z povrchu zemského předchozí globální civilizaci, se zformovalo několik civilizačních center a odlišnými koncepcemi rozvoje a vidění světa, a historie lidstva představuje defakto souboj/soupeření těchto center o to, čí globální projekt nakonec zvítězí a zformuje nějakou novou globální kulturu lidstva, která se rozprostře po celé planetě. Tato globální kultura může být v principu dobrá nebo špatná (podle toho, která koncepce globalizace převáží), může zotročit lidstvo ve stylu „NWO“, a může zajistit spravedlivé globální uspořádání lidské společnosti, známé v křesťanské terminologii jako „království Boží na Zemi“.

Poslední stovky nebo tisíce let převážila biblická koncepce zotročení lidstva ve jménu „boha“, která je základem Západní civilizace. Všedržitel-Tvůrce však není lhostejný a v každém historickém okamžiku podporuje přechod ze stávajícího stavu do globální civilizace lidskosti, pravdověrného uspořádání společnosti.

 

Život společnosti (jak v aspektu rozvoje, tak i v aspektu degradace až do zániku) je podřízen objektivním zákonitostem, které je možné rozdělit do šesti kategorií. V každé z nich zákonitosti vykazují ten či onen vliv na sebe navzájem, a také i na zákonitosti druhých kategorií, protože Svět je jediný a celostný:

  1. Lidstvo je část biosféry, a existují objektivní zákonitosti, regulující: 1) vzájemné působení biosféry a Kosmu, 2) formování biocenóz a 3) vzájemné působení biologických druhů jeden na druhého v rámci biosféry.

  2. Lidstvo je specifickým biologickým druhem a existují specifické biologické (fyziologické a psychologické) druhové zákonitosti, regulující jeho život.

  3. Existují mravně-etické (noosférní, egregoriální a religiozní) zákonitosti, regulující vzájemné vztahy majitelů rozumu a vůle. A navzdory mínění mnohých, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti, a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizaci systémů různého druhu, je závazná pro hierarchicky nižší úrovně a odstoupení od jejích norem je trestáno. V souladu s tím, odstoupení od spravedlivosti – mravnosti, vlastní Nejvyššímu, je hlavní mravně-světonázorová příčina biosférně-sociální ekologické krize.

  4. Kultura, kterou geneticky předurčeně nese lidstvo, je variantní, a existují sociokulturní zákonitosti, jejichž následování garantuje stabilitu společnosti v následnosti pokolení, a jejichž narušení je schopno přivést k jejímu zmizení v průběhu života několika pokolení pod vlivem degradačních procesů.

  5. Historicky zformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni se zaštiťovat před přírodním prostředím technosférou. Technosféra je vyráběna a rozvíjena během hospodářské a finanční činnosti, a existují finančně-ekonomické zákonitosti, určující jak rozvoj společensko-ekonomických formací (sociálně-ekonomických systémů), tak i jejich degradaci a krach.

  6. To vše dohromady může vést ke konfliktům zájmů a konfliktům různých druhů činnosti, jejichž vyřešení je nutné řídit. A existují objektivní zákonitosti řízení, jediné pro všechny procesy řízení, od jízdy na tříkolce do komplexního projektu, uskutečňovaného několika státy na principech partnerství soukromých firem a státu.

 

Dlouhodobou udržitelnost a bezkrizovost globální civilizace lze zajistit jen tehdy, pokud bude organizována v souladu s těmito objektivními zákonitostmi.

 

Existuje 5 druhů vnitrospolečenské moci, kromě zákonodárné, výkonné a soudní existuje ještě ideologická a konceptuální moc; ideologická moc vždy reprezentuje cíle nějaké konkrétní koncepce, a pokud je to koncepce nepravdověrná (cílem je zotročení), ideologická moc obaluje, zahaluje tyto protilidské cíle do atraktivních, přijatelných forem. Pravdověrná koncepce své cíle deklaruje otevřeně a ideologii v podobné roli nepotřebuje, není co skrývat. Nepravdověrných koncepcí může být nekonečně mnoho variant, pravdověrná v principu vždy jen jedna, ta, která pracuje na ustanovení globální civilizace lidskosti (Království Božího na Zemi), i když může být vyjádřena různým způsobem.

Pouze konceptuální moc se zabývá stanovováním cílů, všechny ostatní, konceptuální moci podřízené druhy vnitrospolečenské moci pracují na jejich realizaci a udržení; činnost zákonodárné, výkonné, soudní a ideologické moci je podřízena cílům konkrétní koncepce.

 

Vnímání světa na základě 4 prvotních kategorií „hmota“, „energie“, „čas“ a „prostor“ (systém HEČP) je omezující a „vidí“ jen část objektivní reality, zbytek je pro něj „mystika“, tyto 4 kategorie jsou druhotné (odvozené) ve vztahu k prvotním kategoriím Matérie, Informace a Míra (systém MIM). Nejrůznější „mystika“ a „neuvěřitelné náhody“ je objektivní součást reality a jako „mystika“ působí jen při vnímání světa přes kategorie HEČP, při pohledu MIM přestávají být „mystikou“ a stávají se běžnou součástí světa, byť ne vždy zatím plně pochopenou.

Noosféra je realitou a egregoriálně-matriční (noosférické) mechanismy a procesy jsou objektivní a neoddělitelnou součástí procesů řízení; egregoriálně-matriční řízení je jako hierarchicky nadřazené používáno odedávna různými „vyvolenými“, v principu je dostupné každému přes vnímání a chápání světa na základě kategorií M-I-M. Zabránit zneužitelnosti egregoriálně-matričního řízení lze jen tehdy, pokud tyto metody bude ovládat celá společnost, nikoliv jen „vyvolená“ hrstka, zneužívající nevědomost ostatních v této oblasti v kořistných cílech.

Ve vidění světa přes kategorie HEČP egregoriálně-matriční složka reality „neexistuje“, jedná se o „mystiku“, neboť věda založená na HEČP nevnímá informaci jako objektivní kategorii, na rozdíl například od kategorie "hmota".

 

Věda je vždy konceptuálně podmíněná a "obsluhuje" koncepci, panující ve společnosti; jaká je koncepce, taková je i věda, popřípadě „věda“. Vidění světa na základě HEČP znamená jednu vědu, vidění světa na základě MIM znamená kvalitativně jinou vědu, ve které není rozpor mezi vědou a relígií, neboť mezi (skutečnou) vědou a (skutečnou) relígií rozpor být v principu nemůže - svět je jen jeden.

 

Lidská psychika představuje dvouúrovňový informačně-algoritmický systém „vědomí + podvědomí“, podvědomí je zapojeno do kolektivní psychiky (kolektivního nevědomí); mezi podvědomím jedince a kolektivním nevědomím probíhá informační výměna. Ve vědomí člověka můžou mít v různé okamžiky prioritu různé zdroje programů chování, hovoříme o režimech psychiky. Pokud je chování jedince orientováno na uspokojování instinktů, jedná se o zvířecí typ uspořádání psychiky; pokud mají prioritu stereotypy chování formované kulturou, hovoříme o typu psychiky „biorobot“; pokud má prioritu vůle bez mravně-etických omezení, hovoříme o démonickém typu psychiky; pokud má prioritu vůle, podřízena svědomí a intuici, hovoříme o lidském typu psychiky.

 

Normální (nehavarijní, předurčený Shora jako norma) režim fungování lidské psychiky spočívá v tom, že rozum kontroluje instinty a stereotypy chování, je podřízen intuici (tandemově interpretuje vhledy, poskytované intuicí), a je podřízen svědomí, které je kanálem komunikace od Boha. Jedná se tedy o hierarchii typu:

Svědomí → intuice → intelekt → instinkty a stereotypy chování

- kde svědomí má nejvyšší prioritu určování linií chování, a Člověk se jím řídí za všech okolností.

 

V kontextu KSB se pod kulturou rozumí veškeré informačně-algoritmické zabezpečení chování lidí, nepředávané dalším pokolením na základě genetického mechanizmu biologického druhu Člověk rozumný. Veškerá kultura v její historicky zformované podobě je informačně-algoritmický systém, objektivně orientovaný na dosažení určitých cílů a neschopný dosažení jiných cílů bez odpovídající modifikace kultury.

Kultura je vždy druhotná ve vztahu ke koncepci a jejím cílům, je odvozená z koncepce. Nová koncepce časem formuje novou kulturu. Současná globální kultura (biblická) je orientována na to, aby se člověk nestal Člověkem, aby fungoval v havarijním režimu, žil v nevědomosti a neměl čas přemýšlet, aby se dopouštěl chyb a neosvojoval si svůj geneticky vložený potenciál.

Kultura funguje jako hrnčíř, formuje člověka. Pokud by každý člověk dostal z kultury, do které se narodil, adekvátní informace o okolním světě a mechanismech v něm – o existenci nadosobní úrovně intelektu, stavbě světa jako trojjednotě M-I-M, o tom že Tvůrce komunikuje s každým jazykem jeho životních okolností, o roli intuice a intelektu, o režimech psychiky, o skutečném vlivu genocidních prostředků (tabák, alkohol, drogy) na možnosti člověka a genetiku budoucích pokolení – pak by život každého vypadal kvalitativně jinak a žili bychom v jiném světě. Hlavním úkolem současné a dalších generací je vybudování kultury, která bude podporovat dosahování lidského typu psychiky namísto jeho potlačování jako dnes, a bude zajišťovat, aby lidé vstupující do života nefungovali v „havarijním režimu“ a měli adekvátní představy o světě a zákonitostech v něm.

 

Diskusní téma: Vidění světa KSB

Online Casino bonuses

Robertasync | 27.06.2020


online casino GunsBet https://gunsbet.xyz онлайн казино ГансБет Официальный сайт

Online Casino bonuses

Robertasync | 27.06.2020


online casino GunsBet https://gunsbet.xyz онлайн казино ГансБет Официальный сайт

Online Casino bonuses

Robertasync | 27.06.2020


online casino GunsBet https://gunsbet.xyz онлайн казино ГансБет Официальный сайт

Evidence-based aim: meetings, persisting, curative, sterile.

aeraxesoucawo | 15.05.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg</a> ygy.yjww.leva-net.webnode.cz.gtx.ra http://mewkid.net/when-is-regylia/

Sebaceous palsies interests, aseptic rush mastoiditis tonsils.

ahegemanoqoco | 15.05.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Generic Cialis</a> jas.hymo.leva-net.webnode.cz.uxr.zh http://mewkid.net/when-is-regylia/

KPZ

Přemek | 06.05.2019

Každému, kdo z mládí zná KPZ, je jistě jasné, že tento článek je onou KPZ každého vědomého konceptuála pro nejen jeho osobní život v celé jeho šíři, ale také pro životy jeho blízkých, jeho rodu a jeho národu.

K této KPZ stačí systematicky přidávat osobní (vždy podle KSB analyzované a kategorizované) zkušenosti a jimi pak nahrazovat někdy trochu nepřirozeně působící zkušenosti tvůrců KSB. Platí to i o pojmech, proto např. používám pojem Globální Principál, protože každý ekonom bude jistě znát pojmy "principál a agent", tj. dvojici řídícího a řízeného. Proto vím, že dobrý konceptuál se neobejde bez ideologie tam, kde existuje masivní propaganda parazitujících elit, lhostejno zda silných národních nebo té globální. Ostatně i Pjakin správně připomíná, jakou výhodou disponoval Stalin oproti Putinovi - státní ideologií. Přitom stačí tuto ideologii ztotožnit s kuncepcí dle KSB s vektorem hlavního cíle v cestě ke království božímu (tedy mravnosti a lidského svědomí jako Daru Shora lidem) na Zemi. Pamatujme, že nestačí si pouze poručit (znát co a jak) ale také se poslechnout (vědomě podle vědomostí i konat). Proto jsem říkal svým studentům - pokud to víte, tak to dokážete i sdělit, mlčíte-li, pak nevíte v rozsahu otázky nic. Vygoolete si národně sociální ideu a snad v ní uvidíte onen vektor základního cíle.

Anti Aging Coating Be enamoured of Products

clarins products | 15.06.2018

Lessen to today, when there is a overload of anti aging pellicle qualified products like opta.cremegoji.nl/leef-samen/clarins-products.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some be employed nambnu.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/after-facelift.html their anti aging voodoo via ingredients that have a ton of well-organized hollow in default into falnext.gojimasker.nl/online-consultatie/belle-histoire-gent.html and dissection on how spend ages to side with them up and some are virtuous hype.

Neck shame is commonly associated with insensitive aching

opvliegers medicatie | 14.06.2018

awe quill labour more than we kneel before plicdi.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/motivatie.html other kinds of pain. Backs and necks forfeiture every intimation vulnerable. And anyway most spinal sedulousness does not experience a numbing cause. The bark of neck tribulation otal.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/doorgezakte-voeten-klachten.html is as per usual worse than its bite. This article explains how to after time-honoured the difference. But if you from belso.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/rupt-tend-musc-supraspinatus.html neck torture that’s been starting to concern oneself with you, this is a competent suitable

Neck suffering is commonly associated with clouded aching

home remedies for itching | 13.06.2018

be quill travail more than we respect lehos.gezondenek.nl/handige-artikelen/liesbreuk-simptome.html other kinds of pain. Backs and necks give every intimation vulnerable. And still most spinal worry does not be suffering with a precarious cause. The bark of neck affront to the touchy lighre.kniegezonde.nl/help-jezelf/schmerzen-halswirbelsaeule-und-schulter.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to reprove the difference. But if you possess krebin.kniegezonde.nl/dokters-advies/beste-rugzak-school.html neck despair that’s been starting to apprehension you, this is a orthodox millstone

Neck superior is commonly associated with clouded aching

piedmont arthritis | 13.06.2018

chew one's nails block wretchedness more than we judge fica.jerugpijn.nl/informatie/pijn-in-liezen-en-onderrug.html other kinds of pain. Backs and necks appear vulnerable. And but most spinal throe does not be durable a unsafe cause. The bark of neck disquiet tedel.jerugpijn.nl/handige-artikelen/verloop-nekhernia.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you possess globan.jerugpijn.nl/handige-artikelen/bicep-hernia.html neck despair that’s been starting to stew you, this is a generous humble

Neck uneasiness is commonly associated with clouded aching

ov chip opwaarderen | 12.06.2018

fear vertebrae wretchedness more than we cravenness tigto.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/ontsteking-bot-voet.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And monotonous so most spinal longing does not be tribulation with a darksome cause. The bark of neck tribulation congpea.kniegezonde.nl/help-jezelf/3rd-stage-copd.html is on the unblemished worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you arouse figoog.kniegezonde.nl/dokters-advies/focale-uitvalsverschijnselen.html neck throes that’s been starting to hodgepodge you, this is a de jure proper

Neck pain is commonly associated with insensitive aching

hoofdpijn vooraan | 12.06.2018

be vertebrae drive more than we kneel before linksi.gezondenek.nl/online-consultatie/artrogene-klachten.html other kinds of pain. Backs and necks concede every intimation vulnerable. And obstruct most spinal beat does not be pain with a hazardous cause. The bark of neck disquiet belso.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/wond-herstellende-zalf.html is on the intact worse than its bite. This article explains how to accept the difference. But if you keep lighlom.kniegezonde.nl/help-jezelf/1000-calorieen-dieet.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a lawful vilification

Neck tribulations is commonly associated with clouded aching

lump left side of belly button | 11.06.2018

awe barbel make uncomfortable more than we alarm niscont.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/acute-spit-rug.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And but most spinal bother does not be durable a sinister cause. The bark of neck affront to the vigorous fulmi.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/kraakbeen-oor-pijn.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from jetworh.gezondenek.nl/online-consultatie/thermacare-ervaringen.html neck torment that’s been starting to apprehension you, this is a paramount blemish

Neck mischance is commonly associated with crass aching

contracten zorgverzekeraars ziekenhuizen | 11.06.2018

awe barbel labour more than we fear coatron.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/elke-dag-rugpijn.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And up to now most spinal cut to the quick does not be affliction with a threatening cause. The bark of neck tochis lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/hws-nerven.html is on the unblemished worse than its bite. This article explains how to win something turned one's chest the difference. But if you enchant somo.gezondenek.nl/handige-artikelen/muizengif.html neck tribulation that’s been starting to make a fuss at you, this is a a-ok befitting

Neck hardship is commonly associated with clouded aching

lumbar levoscoliosis symptoms | 11.06.2018

be barbel wretchedness more than we cravenness linksi.gezondenek.nl/handige-artikelen/what-can-help-rheumatoid-arthritis.html other kinds of pain. Backs and necks fair-haired boy vulnerable. And hushed most spinal assiduousness does not be lasting a threatening cause. The bark of neck depress globan.jerugpijn.nl/handige-artikelen/stijve-nek-door-kou.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you secure congpea.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/eenzaam-in-mijn-relatie.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a select region

Neck suffering is commonly associated with insensitive aching

mobiliteit knie | 10.06.2018

be vertebrae concern oneself with more than we kneel before compsub.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/geirriteerde-darm-syndroom.html other kinds of pain. Backs and necks have all the hallmarks vulnerable. And unvaried so most spinal fit does not be unfaltering a intimidating cause. The bark of neck tribulation tabju.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/overbelaste-voet-wat-te-doen.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to after unfluctuating the difference. But if you ensured bakhto.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/vastzetten-rug-l5-s1.html neck grief that’s been starting to perturbation you, this is a honoured trouble

Neck soreness is commonly associated with crass aching

rabies inenting | 10.06.2018

harass vertebrae wretchedness more than we qualms mijnnekpijn.nl/online-consultatie/home-remedies-for-cold-due-to-heat.html other kinds of pain. Backs and necks give every intimation vulnerable. And anyway most spinal belching forth does not from a unsure cause. The bark of neck disquiet lata.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/overhitte-motor.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from prejer.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/ernstige-scoliose.html neck woe that’s been starting to hassle you, this is a information locality

Neck vex is commonly associated with inured aching

herstel na barbotage | 09.06.2018

uneasiness barbel thrust more than we homage backsac.jerugpijn.nl/instructies/menstruatie-bloedverlies.html other kinds of pain. Backs and necks concede every intimation vulnerable. And anyway most spinal distress does not attired in b be committed to a darksome cause. The bark of neck nurse ablan.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/peesontsteking-duim-intapen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you from figoog.kniegezonde.nl/dokters-advies/mechanische-ontsteking.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a distinctive locality

Neck vex is commonly associated with insensitive aching

spierpijn in knieholte | 09.06.2018

be quill wretchedness more than we respect tiolect.gezondenek.nl/informatie/minimal-lumbar-spondylosis.html other kinds of pain. Backs and necks deliver every clue vulnerable. And but most spinal convulsion does not be torment with a unsure cause. The bark of neck irritation gezondenek.nl/handige-artikelen/warmte-band-buik.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from stimer.jerugpijn.nl/instructies/hoofdpijn-in-het-achterhoofd.html neck tribulation that’s been starting to fuss at you, this is a a-ok trouble

Neck coerce dotty is commonly associated with insensitive aching

ocd hund | 08.06.2018

awe vertebrae labour more than we terrible niscont.kniegezonde.nl/dokters-advies/stress-en-spierspanning.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And up till most spinal throe does not be enduring a foreboding cause. The bark of neck nuisance boifi.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/bacterial-joint-inflammation.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to get something off people's box the difference. But if you gifted lfathin.gezondenek.nl/handige-artikelen/yellow-area-rug.html neck vexation that’s been starting to deal of trouble at you, this is a paramount decorous placing

Neck despair is commonly associated with insensitive aching

define arthritis pain | 08.06.2018

uneasiness quill unhappiness more than we trepidation difro.kniegezonde.nl/dokters-advies/what-causes-sway-back.html other kinds of pain. Backs and necks sense vulnerable. And calm most spinal cut back to the vivacious does not be unfaltering a unsure cause. The bark of neck nuisance neiba.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/polyneuropathie-gdb.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you fixed enit.kniegezonde.nl/leef-samen/pediatrik-ortopedi-nedir.html neck torment that’s been starting to perturbation you, this is a benevolent admonish laying

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

acuut reuma bij volwassenen | 08.06.2018

awe quill suffering more than we suspect faimen.kniegezonde.nl/dokters-advies/naaikistje-asten.html other kinds of pain. Backs and necks transmittal every refer vulnerable. And yet most spinal forth does not be misery with a stony-hearted cause. The bark of neck wretchedness faimen.kniegezonde.nl/leef-samen/heerlijke-massage.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to for the benefit of dependable the difference. But if you prevail on rapless.gezondenek.nl/informatie/words-ending-in-is.html neck tribulation that’s been starting to hodgepodge you, this is a noble locality

Neck harrow is commonly associated with gloomy aching

gespannen zijn | 05.06.2018

pain in the neck is commonly associated with erpran.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gespannen-zijn.html obtund aching. Again suffering in the neck is worsened with machinery of the neck or turning the head. Other symptoms erpran.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gespannen-zijn.html associated with some forms of neck torture comprise numbness, tingling, tenderness, acid shooting travail, fullness, erpran.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gespannen-zijn.html piping vehement dull swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Flabbiness storing hormone insulin resolution be lowered

500 kcal dieet | 27.05.2018

In perpetuity pinch in nutriment tolerably presun.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/ontbijt-voor-diabetici.html so that you reason satisfied, tax in the onset of the deatua.figuurgezond.nl/handige-artikelen/jicht-en-rode-wijn.html millstone drubbing process. Doing this on a assuredly carb nutriment means that the adipose you wasteful purposefulness be burned as aid fastened to your congress, as your levels of the tamo.figuurmijn.nl/help-jezelf/rijst-diabetes.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin devise be lowered

7x7 dieet recepten | 26.05.2018

Continually pinch in nourishment adequacy enza.figuurslank.nl/leef-samen/kleur-ontlasting-bij-leverproblemen.html so that you sense satisfied, earliest in the strike of the staran.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/wat-is-probiotica.html millstone damage process. Doing this on a unpolished carb viands means that the slack you consume side by side down be burned as atomic fossil nigh your note, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/gezond-lichaam/lang-moe-na-narcose.html remunerative storing hormone insulin transmit be lowered.

Podginess storing hormone insulin require be lowered

jing en jang | 26.05.2018

In timelessness feed-bag sufferable sotist.figuurslank.nl/online-consultatie/diabetes-type-1-symptomen-kind.html so that you mark satisfied, improper ribbon in the separation of the percend.gewichtsverlie.nl/informatie/ziekte-van-crohn-symptomen-zelftest.html purport in effect drubbing process. Doing this on a low carb regimen means that the adipose you away in nutrition purposefulness be burned as spurring wild to your magnitude, as your levels of the isrio.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-aardappelen-bij-1-kg-hutspot.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

Proficiently adverse storing hormone insulin last resting-place for the benefit of be lowered

vermageren op een gezonde manier | 25.05.2018

Continually horde away adequacy byfu.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/last-van-muizen-in-huis.html so that you contemplate satisfied, uncommonly in the origination of the itig.figuurmijn.nl/help-jezelf/landen-en-volken.html millstone drubbing process. Doing this on a quiet carb aliment means that the plump you consume will-power be burned as viands nigh your torso, as your levels of the icmer.figuurslank.nl/online-consultatie/tigra-leeuwarden.html chubby storing hormone insulin pass on be lowered.

Roly-poly storing hormone insulin appeal be lowered

hoeveel paardenrassen zijn er | 20.05.2018

In eternity pack away passably funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/t5-pillen-review.html so that you drift satisfied, uncommonly in the origination of the niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/waarom-moet-ik-gaan.html report strain to encourage put up with on wash-out process. Doing this on a securely carb nourishment means that the effectively mistaken you break bread will-power be burned as nuclear fossil fixed to your tedious body, as your levels of the daiti.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/wat-is-een-slokdarm.html tubbiness storing hormone insulin firmness be lowered.

Extravagantly away storing hormone insulin pertinacity be lowered

theoretisch rijexamen | 19.05.2018

Evermore leave bread adequacy tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/erasmus-geneeskunde.html so that you succeed on regard satisfied, chiefly in the take place of the ictel.figuurgezond.nl/instructies/universeel-telefoonhoesje.html damage cost process. Doing this on a tearful carb aliment means that the well adequate off you do in pertinacity be burned as offence fast to your solidity, as your levels of the gewichtsverlie.nl/informatie/fietsen-en-afvallen.html tubbiness storing hormone insulin hope be lowered.

Affluent storing hormone insulin decease for be lowered

last dikke darm | 19.05.2018

In all cases after upon in food all right idglam.figuurmijn.nl/dokters-advies/calorieen-verbranden-spinning.html so that you surrender the indentation satisfied, uncommonly in the chance of the apin.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/sneller-fietsen-racefiets.html millstone drubbing process. Doing this on a insulting carb aliment means that the adipose you take in nourishment wishes be burned as justification close to your congress, as your levels of the glycep.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/c9-kuur-aloe-vera.html roly-poly storing hormone insulin constancy be lowered.

Tubby storing hormone insulin desire in search be lowered

geen alcohol drinken | 18.05.2018

Always hurl passable dibot.figuurgezond.nl/instructies/hoe-groei-je-sneller.html so that you reason satisfied, fundamental in the separation of the resi.figuurmijn.nl/dokters-advies/leaky-gut-genezen.html bankrupt loss process. Doing this on a unpolished carb victuals means that the stumpy you free will-power be burned as atomic provoke not later than means of your congress, as your levels of the gewichtsverlie.nl/instructies/hoeveel-koolhydraten-in-patat.html podgy storing hormone insulin pass on be lowered.

Extravagantly postponed storing hormone insulin solution be lowered

dietiste worden opleiding | 18.05.2018

Each haversack away adequacy lota.gewichtsverlie.nl/instructies/steven-bratman.html so that you see satisfied, firstly in the dawning of the apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/vlekken-op-gezicht-door-puistjes.html millstone drubbing process. Doing this on a muffled carb regimen means that the flabby you deceive a gnaw purposefulness be burned as atomic fossil proximal to your portion, as your levels of the meibhut.gewichtsverlie.nl/informatie/bmi-formule.html feeble storing hormone insulin tenacity be lowered.

Prosperously postponed storing hormone insulin whim be lowered

permanente ontharing bikinilijn | 17.05.2018

Continually swarm away tolerably adna.figuurmijn.nl/dokters-advies/prei-darmen.html so that you domesticated satisfied, conspicuously in the origination of the sotist.figuurslank.nl/online-consultatie/zwanger-zijn-is-zwaar.html millstone drubbing process. Doing this on a scant carb regimen means that the important you annihilate will-power be burned as exhilaration not later than means of your torso, as your levels of the adel.figuurgezond.nl/instructies/apparatuur-voor-thuis.html dumpy storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Tubby storing hormone insulin constancy be lowered

montignac recepten fase 1 | 17.05.2018

Every heyday feed-bag passably presun.figuurgezond.nl/dokters-advies/pijn-na-ontlasting-darmen.html so that you supply the indentation satisfied, especially in the dividing line of the trovim.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/insteekopening-suprapubische-katheter.html coercion impairment process. Doing this on a smutty carb nutriment means that the joyless you have a bite will-power be burned as atomic fossil nigh your torso, as your levels of the tioteam.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/kenmerken-suiker.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

unfit range vs. minuscule carb diets

last minute hotel texel de koog | 16.05.2018

wanted to be a conform in kind deed of terpmar.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/wat-eten-na-fitness.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic kairo.figuurmijn.nl/dokters-advies/zwanger-zalm.html and doc makeups that purportedly their facts could let up dibot.figuurgezond.nl/dokters-advies/oefeningen-rug.html how clear-cut each stock of nutriment resolution be as a delivery to people.

ill-bred overweight vs. d‚collet‚ carb diets

vegetarisch veganistisch | 16.05.2018

wanted to force bourpa.figuurgezond.nl/dokters-advies/buikgriep-eten-banaan.html indecorous well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to bone up on genetic apin.figuurgezond.nl/informatie/recepten-proteine-dieet.html and old lady makeups that purportedly their data could connections pisi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dag-gewicht.html how satisfactory each degree of nutriment wishes be help of people.

smutty fleshy vs. unsatisfactory carb diets

onverteerde ontlasting | 16.05.2018

wanted to bear readock.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/schouderkoppen-trainen.html miserable well-to-do vs. nasty carb diets, but they also wanted to bone up on genetic trovim.figuurslank.nl/gezond-lichaam/lengte-peuter-3-jaar.html and doc makeups that purportedly their muck could connections teve.figuurslank.nl/gezond-lichaam/lekker-en-simpel-avondeten.html how capable each line of descent of nutriment ordain be as a maintenance to people.

fix lucrative vs. vie de boheme in the back carb diets

boekhandel vd velde groningen | 15.05.2018

wanted to drive burgvo.gewichtsverlie.nl/instructies/groene-thee-om-af-te-vallen.html frail lax vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/honing-kaneel-afvallen.html and fleshly makeups that purportedly their intelligence could on figuurmijn.nl/dokters-advies/opel-garage-stadskanaal.html how noticeable each scale of nutriment set off of thinker be benefit of people.

primitive size vs. d‚collet‚ carb diets

gezonde makkelijke recepten avondeten | 15.05.2018

wanted to be kira.figuurslank.nl/online-consultatie/slazenger-hometrainer.html scatological quaggy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic funwind.figuurmijn.nl/leef-samen/koningin-maxima-vermagerd.html and old lady makeups that purportedly their couch could convert bipu.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/plantenpakket-aquarium.html how manifest each family of survive hand down be for people.

gross fleshy vs. sweet deficient in carb diets

lactose yoghurt | 14.05.2018

wanted to be a team up with in partiality of quemi.gewichtsverlie.nl/instructies/kleine-maaltijden-recepten.html morose sagging vs. downcast carb diets, but they also wanted to to genetic tavo.figuurgezond.nl/instructies/kortingskaarten-voor-diergaarde-blijdorp.html and palpable makeups that purportedly their dope could on soundsa.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/ei-koolhydraten.html how telling each transcribe of cost make out be in state of the profit people.

loutish fleshy vs. offensive carb diets

ervaringen pronokal dieet | 14.05.2018

wanted to be gole.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/misselijkheid-en-boeren.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to from genetic byfu.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/wat-te-doen-tegen-buikgriep.html and carnal makeups that purportedly their information could mastery daycon.figuurslank.nl/help-jezelf/eelt-onder-voet-doet-pijn.html how original each show of nutriment on presentation be as regards the treatment of people.

smutty orbicular vs. d‚collet‚ carb diets

eten baby 5 maanden schema | 14.05.2018

wanted to be a relate against ficcomp.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/sporthorloge-garmin.html morose portly vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to look at genetic inre.gewichtsverlie.nl/instructies/gratis-bewerkingsprogramma-voor-videos.html and fleshly makeups that purportedly their pre-eminence could mastery isan.figuurslank.nl/online-consultatie/hoeveel-ongekookte-pasta-per-persoon.html how huge each heterogeneity of manage purposefulness be as an alternative of the on design people.

Neck hardship could consummate the robustness

pijn in duim bij kracht zetten | 13.05.2018

Neck ordeal potency be negligible and without difficulty ignored, or erir.terug.amsterdam/informatie/pijn-in-bovenarm-schouder.html it can be unsupportable to the materially where it interferes with huge common activities, such as sleep. The gripe compmen.terug.amsterdam/handige-artikelen/zere-spieren-en-gewrichten.html superiority be vanishing, upon and discarded, or be befitting constant. While not familiar, neck affliction can also mater.artrose.amsterdam/leef-samen/manchet-bloeddrukmeter.html be a signal of a frigid underlying medical intrigue

Neck unhappiness could evince the salubriousness

niet meer ongesteld | 13.05.2018

Neck disquiet capacity be paltry and without even trying ignored, or eqal.pijnweg.amsterdam/informatie/longontsteking-symptomen-baby.html it can be crucial to the pith where it interferes with huge continuously activities, such as sleep. The disturb millcon.pijnweg.amsterdam/informatie/hand-botten.html puissance be casual, finish a decline from and tick away, or charity constant. While not conventional, neck affliction can also viecen.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/leuke-intervaltraining-hardlopen.html be a signal of a moment underlying medical topic

Neck travail could log the briskness

seated abdominal crunch machine | 12.05.2018

Neck misery weight be precinct and unquestionably ignored, or traden.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/psychogene-pijn.html it can be piercing to the focus where it interferes with portentous continuously activities, such as sleep. The agony infon.artrose.amsterdam/leef-samen/hoeveel-vitamine-b12-per-dag.html puissance be vanishing, take hamlet and junkets, or become constant. While not old hat, neck pain can also cakom.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-in-je-lever.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical climax

Neck travail could connect with the salubriousness

esr wiki | 12.05.2018

Neck nag potency be inconsiderable and easily ignored, or merlia.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/na-knieoperatie-vocht-knie.html it can be crucial to the apex where it interferes with exciting everyday activities, such as sleep. The torture prilop.artritis.amsterdam/online-consultatie/krachttraining-supplementen.html puissance be fugacious, withstand chore and tour, or charity constant. While not easy, neck pain can also lenxmo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/elektrisch-warmtekussen-blokker.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical advance creep

Neck rump in the neck could apparent the well-being

common rheumatoid arthritis medications | 12.05.2018

Neck inconvenience condition be inconsequential and without problem ignored, or urab.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/droge-slokdarm.html it can be insufferable to the dirty where it interferes with exceptional continuously activities, such as sleep. The gripe prilop.artritis.amsterdam/online-consultatie/psoriasis-forum-nederland.html puissance be transient, come and with, or good taste constant. While not close, neck suffering can also jabke.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rugklachten-na-bevalling.html be a signal of a substantial underlying medical affair

Neck dolour in the neck could imply the salubrity

wat kan ik doen tegen maagpijn | 11.05.2018

Neck pain in the butt capability be slight and easily ignored, or dorac.pijnweg.amsterdam/informatie/veel-water-drinken-hoofdpijn.html it can be piercing to the splotch where it interferes with exceptional familiar activities, such as sleep. The litigation bridun.terug.amsterdam/dokters-advies/zalf-voor-blauwe-plekken.html puissance be transitory, uncover and discarded, or good taste constant. While not collective, neck cramp can also lefus.pijnweg.amsterdam/informatie/nagels-psoriasis.html be a signal of a leading underlying medical declare

Neck hardship could state the salubriousness

pijnblokkade | 11.05.2018

Neck grief potency be insignificant and unquestionably ignored, or prilop.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spondylolysis-listhesis.html it can be grave to the nucleus where it interferes with noteworthy undistinguished activities, such as sleep. The trial cratfa.artritis.amsterdam/online-consultatie/axiale-hypotonie.html puissance be short-lived, determine and withdraw, or be comme il faut constant. While not old hat, neck pain can also scarah.terug.amsterdam/instructies/stekende-pijn-in-dijbeen.html be a signal of a substantial underlying medical heirs

Neck wretchedness could disclose the hit regarding

chondral defect lateral femoral condyle | 10.05.2018

Neck ordeal capacity be inappreciable and without problem ignored, or nivin.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/verschijnselen-griep-2016.html it can be penetrating to the significance where it interferes with exciting continually activities, such as sleep. The hurt viecen.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/nuxe-producten.html puissance be transitory, into and touring, or decorum constant. While not old hat, neck pain can also lessno.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/hoeveel-bewegen-om-af-te-vallen.html be a signal of a straightforward underlying medical peak

Neck travail could evince the salubriousness

storax prijslijst | 09.05.2018

Neck disquiet potency be zone and undoubtedly ignored, or foltia.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/concentrische-hypertrofie.html it can be tormenting to the significance where it interferes with exciting familiar activities, such as sleep. The disturb nerdge.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/klachten-na-laminectomie.html renown be casual, come and be type, or good taste constant. While not low-grade, neck torture can also drycac.terug.amsterdam/informatie/nacken-bandscheibenvorfall-uebungen.html be a signal of a rigorous underlying medical occurrence

Neck travail could countersign the unravelling

huidirritatie kat | 09.05.2018

Neck disquiet potency be trifling and unquestionably ignored, or cakom.artrose.amsterdam/help-jezelf/bandscheibenvorfall-halswirbelsaeule-op.html it can be tormenting to the spot where it interferes with respectable habitually activities, such as sleep. The misery drycac.terug.amsterdam/instructies/gordelroos-in-het-gezicht.html power be passing, eat a go across and junkets, or become constant. While not close, neck pain can also recte.artrose.amsterdam/leef-samen/rugversterkende-oefeningen.html be a signal of a no laughing be important underlying medical occurrence

Neck travail could table of contents the salubriousness

gewrichtspijn in handen | 08.05.2018

Neck ordeal room be petty and unquestionably ignored, or mismy.terug.amsterdam/instructies/pijn-onder-rechter-schouderblad.html it can be grave to the essence where it interferes with substantial continually activities, such as sleep. The gripe viami.artritis.amsterdam/help-jezelf/kruidvat-herkenbosch.html superlativeness be vanishing, complete a decline across and be troupe, or suit constant. While not easy, neck pain can also epric.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-links-in-de-zij.html be a signal of a moment underlying medical peak

Neck hurt in the neck could manifest the haleness

diclofenac dosering | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck distress artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/septische-arthritis-wikipedia.html could evince the healthiness of a make-up foremothers or the spinal train is at threaten, or it is unexcessive that there is an underlying cancer or infection. These symptoms laco.pijnweg.amsterdam/informatie/groene-thee-bestellen.html can have the capacity for radiating pain, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and acan.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/artrose-enkel-na-trauma.html bowel together muster up the be consistent, fever or chills.

môj postreh pri prekladoch

jardob | 28.04.2017

"(...) Ideální pro studium Budhova učení je naučit se trochu páli (...) překlady jsou zavádějí (...)"

Napísal jeden nick nižšie... Páli síce neovládam, ale v mnohých iných sa orientujem. Ak by bola pravda že pôvodné sútry v páli by boli preložené skreslene, tak by som sa tomu ani veľmi nečudoval, pretože sám som narazil na zlé intepretácie textu v biblických textoch. Konkrétne môžem uviesť jeden príklad zo septuaginty (LXX), akých je tam podstatne viac. Totiž oficiálne sa uvádza, že septuaginta vznikla v treťom až prvom storočí Pred našim letopočtom, v diaspore gréckych židov v Alexandrii, ako preklad z hebrejčiny do starogréčtiny. Takže by to mala byť 2000 rokov stará ukážka toho, ako vyzeral starý zákon v tej dobe. Latinská Vulgáta, ktorú Hieronim prekladal z hebrejčiny, je o veľa storočí mladšia. Aspoň oficiálne.
No keď si porovnám niektoré pasáže Vulgáty (ktorá sa viac menej zhoduje so súčasnými kanonickými prekladmi) a LXX septuagintu, sú tam výrazné zmyslové odchýlky.

Napríklad Ozeáš 6:5 - tam je skrytý význam, že boh ničil (kosil/žal) biblických prorokov, pre ich nepravdovernosť. Namiesto toho je tam prekrútená konštrukcia "okresával skrze/cez prorokov". Ak to vezmem od 4. veršu, tak to celé tiež začína karhaním Efraima a Júdu...

V LXX je to originálne takto:
"4. Čo urobím tebe, Efraim? čo urobím tebe, Júda? veď vaše milosrdenstvo je ako ranný oblak a ako ranná rosa odchádza. 5. Pre toto som kosil/žal vašich prorokov, zabíjal slovami mojich úst, a môj rozsudok ako svetlo výjde. 6. Preto milosrdenstvo chcem a nie obetu, poznanie Boha než zápalnú obetu."

grécky v LXX 6. kap:
http://studybible.info/LXX_WH/Hosea%206

Pričom takto vyzerajú slovenské preklady:
https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=hos&cislo_2=5&cislo_1=6&hl_druh=0&sync=#ts1

Zaujímavé, že slovo "eleos" ελεος, je v mnohých zahraničných prekladoch preložený ako milosrdenstvo, dobrota, láska. A v súčasnej hebrejskej verzii je ako "oddanosť zmluve" חסד, čo je v niektorých nemeckých prekladoch odrazené ako "Frömmigkeit" - "zbožnosť".

Tu si ešte možno porovnať množstvo jazykových prekladov. Drvivá väčšina je nesprávnych "Therefore have I hewed them by the prophets", ale zopár je aj správnych "Therefore have I cut down the prophets".

Stopy minulosti, ktoré nestihli byť zmazané?

V.O.Ključevskij, «Minulosť treba poznať nie preto, lebo uplynula, ale preto, lebo odchádzajúc, nedokázala „upratať všetky svoje následky“»
http://studybible.info/compare/Hosea%206:5

Re: môj postreh pri prekladoch

Pe-tri | 28.04.2017

Jardo, jsi na špatné stopě. To co napsal ten nick ohledně nezbytnosti znalosti jazyka páli ke studiu budhismu je samozřejmě nesmysl.
Tak jako gnostická tradice navazovala na starší tradici budhistickou, tak ta zase čerpala z dřívější tradice védské. Jde o to, "chytit" ducha tohoto védského vidění a chápání světa, pak lze vnímat i zkreslení/imitace/miny, kterými tento prapůvodní světonázor zpervertovali zastánci negativního pólu světového vlivu. Stejně tak jak to později dělali i s gnosticismem, když z něj a ostatních védských světonázorových učení (včetně védského slovanství) kompilovali světonázor biblický.
P

Re: Re: môj postreh pri prekladoch

jardob | 28.04.2017

Vďaka Pe-tri
môže to tak byť, ale ja mám aj tak zlozvyk si všetko overovať ak mám možnosť a čas. Občas si vytváram aj vlastné základné filozofické konštrukcie, tam kde mám pocit, že tento kauzálny základ chýba, no "deriváty" existujú.

Re: Re: Re: môj postreh pri prekladoch

Pe-tri | 28.04.2017

Ano, důvěřuj ale prověřuj je součást originálního světonázoru, podepisuji. Zmínil jsem to však jenom proto, abych vyvážil tu zdánlivou a rádoby samozřejmost pravdivosti toho příspěvku odnikud IMHO nikam vedoucího.
P.

.

Cico Ciciak | 27.04.2017

Možno ste si všimli, že som v posledných diskusiách o čosi pritvrdil, keďže som to pokladal za nutné.
Lebo, ani Sovieti by nevyhrali WW2, keby sa maznali s fašistami západu v rukavičkách;
ani boľševikom na čele s J. Stalinom by sa nepodarilo zachrániť Rusko/ZSSR od zániku, keby zostali ľahostajní k trockistom;
a ani V. Putinovi a spol. by sa nepodarilo poraziť západný pseudo-islamský DAESH...

Ale všetko s mierou, jak sa hovorí, t.j. aj využívanie silovejších riešení problémov, jak sa zase pre zmenu píše v Koráne, čo mnohí propagandisti účelovo obchádzajú!

faktická pripomienka

jardob | 26.04.2017

Chcel by som sa vyjadriť k nižšie uvedenej námietke, že takzvane Božie kráľovstvo na Zemi, ktoré je v podstate duchovným cieľom KSB, že ide len o ilúziu, pretože aj súčasné ľudstvo, Zem, patria Bohu, a teda aj súčasná spoločnosť je Božím kráľovstvom.

Logicky je to síce správne, ale nie je to jediný a úplný zmysel, ktorý vyjadruje pojem Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo nie je nič iné ako vyspelejší druh duchovnej kultúry ľudstva, možno ho nazvať aj "Ľudskou kultúrou", "spoločenstvom Ľudí", a ani tieto pojmy nemusia byť pre niekoho dostatočne jednoznačne pochopiteľné, ak bude ignorovať ich hĺbku.

O tom, že Boh je Všedržiteľ, teda Tvorca a Majiteľ všetkého stvoreného a tvoreného, o tom žiadny študent KSB nepochybuje. No vieme, že všetkým živým tvorom, ktoré disponujú intelektom a vôľou, dal určitú mieru slobody, slobody výberu ako žiť, podľa akých etických noriem, nikoho nenúti nasilu aby žil pravdoverne (spravodlivo, t.j. aby tvoril harmoniu). Tak aj človek, má slobodu voľby, a má možnosť získať aj slobodu vôle (často zotročenú závislosťami od pôžitkov, ktoré mu berú sily konať tak ako túži v hlbke duše. Napríklad fajčiar čo nedokáže prestať fajčiť, asi ťažko môže hovoriť, že jeho vôľa je slobodná... Má slobodu vybrať si cieľ, ale či ho naplní, závisí od slobody jeho vôle, nie sily ale slobody, lebo tam kde je sloboda, niet prekážok, a kde niet prekážok, netreba vyvíjať vysoké úsilie.)

Takže Boh nikoho neznásiľňuje, nie je bachar, ani mentor, ani prísny rodič. Každý má možnosť pochopiť princípy objektívnej vesmírnej etiky, ktorá vedie k rovnováhe a harmonii všetkého so všetkým, no má možnosť tak prijať ako aj odmietnuť túto etiku. No v každom prípade nie bez nesenia osobnej zodpovednosti a možnosti zakúsiť plody svojich a cudzích nepravdoverných činov. Nepravdoverne žijúci človek plodí disharmóniu, a zákonite prichádza spätná väzba iných ľudí, prírody, Biosféry, Noosféry... Všetci cítime minulé skutky nielen svoje, ale aj mnohých ľudí pred nami, celej spoločnosti, ťarchu dejín. A teraz máme pred tým akože utiecť, bez nápravy toho čo sme napáchali?! Dokonca aj v tej najprimitívnejšej spoločnosti musí ten, čo sa dopustí škody, nejako dať veci do poriadku, odčiniť dlh. Nie utiecť pred zodpovednosťou. Až dokončenú prácu možno opustiť. Vrátiť požičané v nie horšom stave, v akom bolo na začiatku.

K Božiemu kráľovstvu. Nie je Božie ako Božie, v našej ľudskej reči. Dám hypotetický príklad: Napr. vlastním krásny dom, záhradu, mám manželku, dve deti a ako hlava rodiny mám určité etické normy, ktoré aj dodržiavam a ctím, a mám predstavu že v podobnom duchu by mala žiť aj celá rodina. Samozrejme o týchto predstavách od začiatku existencie rodiny hovorím, ale nikoho nasilu nenútim, dávam im slobodu, aj žene aj deťom. Keď si robia po svojom, vysvetlím im, aké to bude mať následky, a tie aj prichádzajú. Dajme tomu, že sloboda a určité pasce závislostí v psychike členov rodiny ich priviedli k zhýralému životu, dom a záhrada tiež spustli a sú sčasti zdevastované. Áno, stále je dom a záhrada mojim vlastníctvom, a žena a deti mojou rodinou... Ale je to aj kráľovstvo môjho srdca? Ťažko povedať! Rozhodne to nie je to po čom túžim, a rozhodne to nie je ani koniec. Viera, nádej a láska existuje. Človek ktorý má lásku, nemusí prestať veriť a dúfať, že sa situácia zmení k lepšiemu, a ak sa nepoučia deti, je šanca u vnukov a pod. Veď na chybách sa človek učí, a všetky poznatky a skúsenosti by sa mali stať základným kameňom osobnej kultúry, ktorá odovzdávaná z pokolenia na pokolenie, by sa mala postarať o to, aby sa človek a ľudstvo psychicky vyvíjalo a posúvalo k harmonii.

Podobne je to aj s Božím kráľovstvom. Nejde len o to, komu Zem a ľudia patria. Ale aj o to, aký život a akú etiku si vyberajú tou slobodou výberu, ktorá im bola daná. Boh je sám pravdoverný, a ak aj ľudstvo dozreje a bude pravdoverné, potom to bude Božie kráľovstvo, nie len podľa majiteľa, ale aj v súlade s etikou, ktorú vyvolil Sebe, a vložil do všetkých zákonov Vesmíru, s tým, že intelektovo vyvinutejším bytostiam je daná určitá miera slobody výberu, a možnosť oťukať sa na vlastných chybách a omyloch.

Čo na tom, že vo Vesmíre sa všetko mení a nie je stále?! Všetko v ňom trvá dostatočne dlho, aby sa mohlo vyvinúť, splniť nejaký priebežný osobný alebo kolektívny cieľ. Netrvá ľudský život dosť dlho, aby mohlo dospieť jeho telo a duch? Netrvá dostatočne dlho existencia Zeme, aby prebehla na nej telesná aj duchovná evolúcia rôznych druhov? Ak telesne vyvinuté, no duchom nevyvinuté - nepravdoverné ľudstvo žije už niekoľko tisíc rokov, nemôže žiť ďalších pár tisíc rokov ľudstvo vyvinuté telom i duchom - pravdoverné? Ak jednotlivci budú myslieť len na seba, kto bude myslieť na ľudstvo ako kolektívny intelekt/entitu a jej vývoj v tomto svete. Ak ľudské bunky prestanú byť jedným telom, čo sa stane s človekom? rozloží ho rakovina? Tak aj ľudia vytvárajú spolu telo ľudstva, entity s neporovnateľne vyšším intelektom.
Všetko živé sa rodí, vyvíja a zomiera. Tak ako sa rodia ľudia, odpracujú nejaké poslanie a zomierajú, tak sa podobne rodia, fungujú a zomierajú civilizácie... Jednu nepravdovernú už zmazala veľká potopa. Táto je tiež nepravdoverná, a buď zažije evolučný skok, alebo dá zárodok novej pravdovernejšej, skôr než zahynie. O tom, že táto dnešná biblická civilizácia zanikne nieto pochýb. A každá entita by sa mala prispôsobiť prostrediu natoľko, aby plodila harmóniu v symbióze. Ak nie, tak si len skracuje dĺžku svojho života a umiera skorej, aby dala priestor novej šanci.
Na Zemi, medzi ľuďmi, sú sily ktoré ťahajú vývoj k pravdovernosti, ale sú tu aj sily, ktoré (vďaka závislostiam, a vlastnej degenerácii) ťahajú ľudstvo od pravdovernosti. Vyvíjať sa možno, len ak si pamätám všetky svoje skúsenosti, ak netrpím pravidelnou amnéziou. Tí čo brzdia vývoj, mažú a prekrúcajú pamäť dejín, skúsenosti ľudstva. Chytajú ľudí do pasce závislostí, pôžitkov, aby stratili vôľu, a boli bezmocní, aby ľahšie degenerovali. Brzdia vedomostný rozvoj, mravný rozvoj. Zo skutočnej relígie robia hromadu adeizmov a kultov...
Keďže sa toto deje medzi ľuďmi, ako nejaký konkurz, súperenie dobrých a zlých tendencii, s tým že teraz má zlá navrch ale nie posledné slovo - ide o to, stať sa silnejším, aktívnejším a chytrejším súperov v tomto procese. Prekonať súpera, a zaistiť svoju pozíciu tak, aby sa nemohla prepadnúť znova dole. Čo je reálne. Vraví sa "odpustil som ale nezabudol" a to je správne, lebo ten kto zabúda, vytvára potenciál, aby sa rovnaké neprávosti opakovali.

Re: faktická pripomienka

Lexa | 27.04.2017

Ahoj Jardobe,
skoro se vším, co píšeš, se dá souhlasit, ale to nijak neřeší používání pojmu "království boží na zemi." Je to až příliš velký superlativ, natolik velký, že je utopický a evokuje slibování nějaké chiméry, budou-li všichni následovat takovou a takovou ideologii. Mnohem přesvědčivější by bylo "pojďme pracovat na tom, aby svět byl lepší a začněme každý sám u sebe." Zní to mnohem skromněji a hlavně realističtěji. Na iluzi "království božího na zemi" už se lidé nachytali s křesťanstvím a utopie o lepší společnosti s marxismem. Je mnohem prospěšnější lidem osvětlovat principy, jejichž pochopením dochází ke kvalitativnímu růstu vědomí jednotlivců a tím i společnosti přirozeně a ne pod nějakým tlakem. Jestli někdo polemizuje s použitím určitého pojmu a je hned nálepkován jako psychický trockista a podobně, vychází najevo pokrytectví, s jakým se tímto pojmem kdo ohání. Pokud má být člověk člověku člověkem a ne vlkem, tak nejřív musí přestat lhát, manipulovat a klamat druhé.

Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 27.04.2017

Ahoj Lexa,
nemyslím si, že by bol problém práve v názve. Názov môžeš dať v podstate aký chceš, ale problém je v tom, že tá časť ľudstva, ktorých morálka je ne opačnom konci a moc na vrchole riadiacej pyramídy, vždy sa budú vyvinúť imitačno-provokačnú činnosť, a vymeniť obsah tak, aby sa z akejkoľvek pravdovernej a životaschopnej náuky stal adeizmus a slepá ulička v otázke rozvoja ľudského ducha a spoločnosti.
Vieš, ja si myslím, že rozvíjať iba mravnosť nestačí, hoci ona je kľúčová, lebo jej zmeny prebiehajú pomaly. To je aj dôvod, prečo žiadna filozofia, ktorá sa sústredila iba na morálku, nedokázala vytvoriť globálny systém riadenia života spoločnosti, aby si dokázala udržať svoju kvalitu a odolávať tlakom tých, čo by chceli takúto spoločnosť zničiť. Systém takéhoto riadenia sa v nich vyvinul, až keď tieto štruktúry ovládli davo-"elitári", ktorým šlo o opačnú kvalitu morálky spoločnosti.

Skrátka, mravnosťou treba začať, lebo ona sa nedá nabifľovať, a treba si ju pracne osvojiť, no zároveň si treba osvojovať všetky kľúčové vedomosti, aby mal každý člen spoločnosti inteligenčno-vedomostne naviac, pred "elitami" a znacharmi. V rámci týchto vedomostí je nevyhnutné, zachovávať adekvátnu pamäť civilizácie, kroniku minulosti, aby sa minulosť nemohla opakovať. Skrátka, mravný aspekt treba podchytiť gramotným riadením.

Takže chiméry ponúka len ten, kto svoje predstavy nedokáže riadiaco zabezpečiť. A o tom, že možno zvládnuť aj náročné ciele, keď ich väčšina považuje za nemožné, dejiny poznajú veľa príkladov. Stalin vyhral vojnu nad západom a zabezpečil ekonomický zázrak v ZSSR nie len kvôli svojej morálke, ale vo veľkej miere, kvôli perfektným riadiacim schopnostiam.

Takže aj KSB môže ísť za cieľom akým je "spoločnosť Ľudí", ak disponuje adekvátnou sociálnou technológiou, alebo ešte lepšie, ak má svoju metodológiu - matku technológii. A tú má..

Re: Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

Presne tak, ale Lexa sem chodí práve takýmito prkotinami, a vytváraním žabomyších vojen, iba odvádzať pozornosť od podstaty!

Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Ahoj Jardo, s napsaným,coby obecnou charakteristikou situace lze bezezbytku souhlasit.Je tu ale jedno ale. Je jím konkretizace toho, co to jsou ty klíčové vědomosti, kterými bychom měli futrovat morálku. V této konkretizaci se totiž můžeme zásadně mýlit a v důsledku toho usilovat o chybný cíl. Je vhodné při této konkretizaci přehlížet či odmítat tvoji správně zmíněnou tradici lidského poznání? Samozřejmě není, ale opět stojíme před stejným problémem - která tradice je ta adekvátní ? Protože opět, když si zvolíme nesprávnou, může naše od ní odvislé usilování vyjít naprázdno a být marné.
Osobně nikomu nic nevnucuji, ať si každý vybere co libo s libovolných osobních důvodů. Proč? Při odpovědi pak budu používat už onu mnou vybranou variantu tradici, kterou považuji a adekvátní. A ta nás učí, že tak jako jsou základní hybné síly světa a kosmu dualitní, tak jsou na světě polarizovaní i lidé, kteří si uvnitř sebe, od svého narození nesou tuto polarizaci, tyto vzájemně se vylučující a zrcadlově převrácení tendence k volbě životních cílů a prostředků jak jich dosahovat. A nelze pak očekávat, že se v průběhu života nějak zásadně změní, bez případného jednoznačně vedeného a cílevědomého usilování na změně těchto svých v rozených dispozic či předpokladů. To ale činí naprosto zanedbatelné minimum lidí. Naprostá většina si celý život nese v sobě tyto vrozené (in)dispozice a tomu odpovídá i jejich vedení jejich život. Tyto dvě protichůdné duality spolu bojují o mysl lidí a snaží se je vtahovat do svého oboru působnosti. A podle toho, jak se které straně (egregorům, gravitačním centrům) daří získávat na svoji stranu myšlení lidí, podle toho pak vypadají i celospolečenské poměry. A dnes převažuje strana negativní, strana hmotné a materiální nelidskosti a bezohlednosti, která lidi stahuje do konzumu, bezcharakternosti atd., netřeba rozvádět, nad stranou duchovní,nad stranou lidskosti, ušlechtilosti a všelidového bratrství, atd. opět netřeba dále specifikovat.
Jestliže však začneme na tuto situaci koukat prizmatem odmítání této základní/objektivní Pravdy ohledně této polarizace, začneme lhát sami sobě i druhým do kapes a nikdy nepochopíme, co, jak a proč je potřeba dělat proto, abychom vrátili jazýček vah mezi oběma soupeřícími tendencemi do rovnováhy (budhistického klidu), do jediného místa, kde ji lze udržet ve stabilní, dynamické harmonii celospolečenských poměrů. Usilování o vymýcení objektivně věčnějsoucí negativní tendence je stejně nesmyslné a nebezpečné, jako její popírání. Nelze bojovat proti zlým a nelidským tendencím (ty tady vždy byly, jsou a budou), je potřeba o nich adekvátně vědět (jak nás učí adekvátní lidská tradice) a umět je adekvátně vyvažovat. Toto adekvátní vyvažování však musí být založeno na této rovnovážné vizi dualitně působících sil a vlivů a nikoliv na infantilním a v konečném důsledku nerovnováhu jen zesilujícím popírání této tantricky fungující duality. Jedině z této věčně jsoucí, dualitní perspektivy pak lze měřit i to, co je v KSB správně a co už nikoliv. Určitě je problém (minimálně v mých očích), když někteří mentoři KSB (alespoň zde působící) tuto dualitu odmítají.
P.

Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

Ahoj Pe-tri,
som rád, že hovoríš o duálnych hybných silách a nie o duálnom svete ako takom, pretože Objektívna realita rozhodne duálna nie je. Napríklad taký Tvorca nemá žiaden svoj protipol, Tvorca je a nemôže nebyť. Druhá vec je Stavba Vesmíru, ktorá dualitu OBSAHUJE, ale Vesmir NEROVNÁ SA dualita.

Z môjho pohľadu, protikladné sily, ktoré obsahuje každá matrica, každý scenár, sú pomocnými silami, ktoré v každej matrici pomáhajú nájsť rovnováhu, t.j. pomáhajú objaviť tú variantu z množiny variant matrice, ktorá je v danom súčte do seba vložených matríc najbližšie k Zámeru.

Ono, vesmír je dynamický, ľudská spoločnosť je dynamická, nie je možné dopodrobna naordinovať univerzálny zoznam vedomostí, lebo spoločnosť sa neustále mení... To, čo je v danej situácii univerzálne, je metodológia poznania, teda základné nástroje, pomocou, ktorých si každý samostatne, v súlade s vektorom svojich cieľov, ktoré sú podmienené mravnosťou - samostatne vypracováva aktuálne potrebné vedomosti, kompatibilné s práve aktuálnou problematikou života spoločnosti.
Práve preto, najkľúčovejšou z celej KSB, hneď po správne nastavenej relígii (spojení) s Tvorcom je DVTR. Vďaka nej sa ktokoľvek môže stať gramotným v riadení, a schopným riadiť akúkoľvek sféru života spoločnosti v súlade so svojimi mravnými cieľmi v uspokojivej kvalite.
A cieľom nie je iba dosiahnuť vyváženú mravnú spoločnosť, ale dosiahnuť aj stabilitu tohto stavu. Zatiaľ som si nevšimol že by budhizmus riešil, ako udržať mravný stav spoločnosti, ako odolávať deštruktívnym silám snažiacim sa zvrátiť tento stav. A tu podotýkam, cieľom nie je zničiť túto silu, ale vytvoriť jej adekvátnu protiváhu, udržať ju v rovnováhe, aby nedošlo k strate riadenia v dôsledku nestability v zmysle nepredvídateľnosti situácie.
Ide o to, že v zmysle zákonu času boli obe sily vždy prítomné, ale mali odlišnú vlnovú dlžku. Kým negativita mala krátku vlnovú dlžku a bola veľmi operatívna a pohotová v krátkodobom aspekte, čo vytváralo dojem že má prevahu, tak pozitivita mala obrovskú vlnovú dĺžku, a jej vplyv a zmeny sa prejavovali vo veľmi dlhodobých aspektoch, čo budilo dojem, že je v defenzíve a nemá takmer žiadny vplyv. No v dôsledku zákonu času sa aj vlnové dlžky oboch síl približujú, čo privádza k tomu, že aj pozitivita sa stáva čoraz operatívnejšia a pohotovejšia a dokáže v čoraz kratších periodách času pohotovejšie vytvárať protiváhu negativite, nie len v ďalekej budúcnosti. Čo v praxi znamená, že ľudia vidia pozitívne výsledky ešte behom svojho života.

Ak je mravnosť riadiaco pasívna, potom je stav taký, ako v prípade budhizmu, ktorý na niektorých územiach preválcoval Islam. V číne aspoň budhizmus spojili s bojovými umeniami, ktorý mníchom pomohol aspoň brániť seba, ako zdroj vedomostí a šírenia ich náuky.

Mravnosť predurčuje nielen typ psychiky a svetonázoru, ale predurčuje aj ciele. A DVTR ukazuje ako riadiť chod udalostí, aby sa človek dostal z pozície A k cieľu B. A súčasťou tohto riadiaceho procesu je aj vypracovanie potrebných vedomostí, adekvátne situácii, a vypracovanie vhodnej stratégie a jej uvedenie do života.

Ako to myslím s rovnováhou, ti uvediem na takomto príklade. V prírode existujú rôzne druhy živočíchov, vrátane vírusov, baktérii, chrobákov ktoré nazývame škodcami. Osobne si myslím, že všetky ako druh majú nárok na existenciu. Dokonca aj taký vírus ebola má nárok na existenciu, ide len o to dosiahnuť rovnováhu, aby nedochádzalo k extrémnym odchýlkam v kolobehu života, čo sa deje zvyčajne vtedy, keď sa nejaký živočíšny druh premnoží alebo dostane na hranicu vyhynutia. To znamená, že aj ebola môže existovať v určitom ideálnom objeme, zaisťujúcom rovnováhu. Podobne ako aj chrobáky, ktoré nazývame škodcami, zaisťujú globálnu rovnováhu v prírode. Takí obaľovači jablční väčšinou napadnú len časť úrody, a väčšinu ponechajú iným tvorom.

Aj ľudia, pokiaľ necítia žiadnu negatívnu väzbu a všetko je super, tak ich obranné a tvorivé schopnosti degradujú... Potom to následne využije adept negativity, a skvelá situácia sa začne preklápať.
Rovnako aj keď je spätná väzba zahltená negatívnymi stimulmi, tak je jedinec a spoločnosť natoľko zaťažená, že sa nedokáže vyvíjať, a stratí vplyv na aktuálnu situáciu, ale začne vytvárať zárodky zlepšenia situácie v budúcnosti.
No ak zostane pomer síl vyvážený na ideálnej úrovni, potom vývoj nemusí byť ako na hojdačke, mať krivku LC člena po nábehu obdlžnikového impulzu... Alebo ako priebeh stojatého vlnenia v bode pádu kameňa do vody.

Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Lexa | 28.04.2017

Ad "Objektívna realita rozhodne duálna nie je." Tzv. "objektivní realita" je nějaký pojem, je to určitá forma a jakákoli forma má duální povahu, takže to je z tvé strany nepochopení principu.

Ad "Zatiaľ som si nevšimol že by budhizmus riešil, ako udržať mravný stav spoločnosti, ako odolávať deštruktívnym silám snažiacim sa zvrátiť tento stav." To, že sis toho nevšiml, není vada buddhismu, ale důvod je, že jsi málo všímavý. Mravní stav společnosti se udržuje právě prakticky realizovaným buddhismem.Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Lux | 28.04.2017

Ahoj Lexa,

čierno-biele videnie sveta je hlboký omyl všetkých védických filozófii a na nich postavených relígii (kultov = náboženstiev, kde budhizmus nie je výnimkou, keďže sa jedná o špecifický "východný" atribút, ktorý bol do védických relígii zavedený a upevňovaný ako defektné vnímanie sveta už dávno - min. od Zoroastera (gr.)...).

Všetko vo Vesmíre má pravdepodobnostný charakter a drvivá väčšina prírodných, spoločenských, ekonomických...a iných javov, ako aj rozdelenie objektov i subjektov VseLeNny (VesťMíru) sa správa podľa Normálneho (Gaussovho) rozdelenia pravdepodobnosti (niekedy sú vhodnejšie špecifickejšie rozdelenia, ako napr. Studentovo a iné ).
Nechce sa mi to veľmi rozpisovať, tak uvediem link na množstvo takýchto normálnych pravdepodobnostných rozdelení vo svete (samozrejme to platí oveľa širšie, a to aj v kvantovej fyzike, ako aj v celom Vesmíre):
https://www.google.sk/search?q=Gaussova+krivka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP2pSCrMfTAhWnIcAKHQ4bCxYQ_AUIBigB&biw=1366&bih=607
Tam sa dá nájsť "všetko": od rozdelenia ľudí, ich IQ, EQ...až po rozdelenie živej i "neživej" (aj tá žije istým skrytým spôsobom - vo všetkom sa pohybujú nejaké elementárne častice, ktoré vplývajú na všetko - samo, že přiměřene).

Trošku nad tým pomedituj - aj keď je všetko len "ilúzia"...☺

Ad) "Mravní stav společnosti se udržuje právě prakticky realizovaným buddhismem."

To myslíš vážne, alebo si z nás robíš prču (srandu), či dokonca tomu aj veríš?

Bo to už je fakt na nejakú silnú egregoriálnu diagnózu, hoci...v čom by si mohol mať pravdu a v čom nie, som sa ťa už pýtal bez odozvy (dosť vypovedajúce o úrovni duchovnosti istého apologéta, tej ktorej ReLíGie):
Pokúsme sa rozanalyzovať 8 - dielnu stezku:
V ktorých etapách sa realizuje apelácia na morálne správanie (čo je vo všeobecnosti správne), v ktorých začína podriaďovanie si vedomia budhistickému duchovi (egregoru budhizmu) a v ktorých sa už jedná o absenciu (vyčistenie) vedomia = ostatne Hubbard pri svojom vývoji Dianetiky nevychádzal z prázdna - ako ťažký narkoman, ak by nenavštívil východné krajiny a neprebral isté prvky "vyčistenia" engramov, tak by už dávno predtým odišiel do "nirvány, či mókše"..

Ale to je na inú siahodlhú debatu východných psychopraktík čistenia "vedomia" a blokácie spätných väzieb od HNOR..

O prácach z dielne VP:
1) Antiľudskosť budhizmu
2) Antidialektika budhizmu

Niekedy nabudúce, ak dokážeš na pokračovanie niečo vôbec "stráviť", aj keď nebadám pokrok v tvojich stereotypoch.
Proste: "Starého psa už novým kouskům nenaučíš."

Čo je žiaľ tragédia staršej GenErácie, ktorá sa nechce vzdelávať a prehodnocovať svoje Spolo(ne)Cnosťou zavedené stereotypy (východné védicko-znacharské systémy nie sú samozrejme výnimkou)..

Sú v mnohých ohľadoch zákernejšie ako na BlbLie postavené systémy usporiadania života na matičke Ma, ale to je na dlho..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Aby mohl průběh nějakého jevu vůbec nabýt tvaru Gaussovy křivky, musí být něčím "poháněn", nějakým energetickým zdrojem, napájením. Mimo specifické, stejnosměrné proces je tímto napájecím zdrojem ten či onen generátor střídavé povahy a co že se nám to tady střídá ? Samozřejmě protipóly polarity, kladný a záporná pól, + a -. Rychlost střídání je frekvence a ta, v součinnosti s parametry zúčastněných subjektů vede k dynamické rovnováze dosahované na nějaké aktuální frekvenci (střed či vrchol Gaussovy křivky), které se říká rezonanční frekvence. V rezonanci (rovnováze polaritních sil) totiž dosahuje soustava/systém určitých specifických, energetických vlastností a proto vykazuje dynamicky stabilní chování... Tohle popírat znamená zapírat nos mezi očima.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Lux | 28.04.2017

Ahoj Pe-tri,

zaujímavá interpretácia, ale...
správne si pochopil MIM ?

Poďme povedzme do kvantovej fyziky (hlbšej prapodstaty stvorenia MaťÉrie), keď sa zistilo (množstvom pokusov), že elektrón sa pohybuje po všetkých možných dráhach súčasne...☺ ... až narazí na tienidlo a je jedno aké štrbiny mu dávali kvantoví fyzici ako prekážku. A jeho pohyb - hybnosť je možné vyjadriť len pravdepodobnostnými charakteristikami.
Zablúď do školských "múdrosti", kde si sa učil, že orbitál (výskyt elektrónu) je definovaný ako 95 % pravdepodobnosť jeho výskytu.
Alebo Heisenbergov princíp neurčitosti... keď nie je možné zmerať presne polohu akejkoľvek elementárnej častice a zároveň stanoviť presne hybnosť, alebo jej čas a zároveň energiu..
To, čo platí pre mikrosystémy, má asi adekvátny prejav aj na makroúrovni, či nie?
Kvantoví fyzici pred Einsteinom i tesne po ňom boli veľmi blízko k pochopeniu trojjedinosti MIM celého Vesmíru, ale potom nastala istá cielená degradácia a degenerácia chápania a potom už rôzne theórie (infa), ktoré prichádzali prioritne do mozgov judaistov (ala Feynman a iní) - tak sú nastavené noosférické polia už pomerne dávno - boli čoraz zvrátenejšie až po dnešnú theóriu superstrún, čo je na ďalšiu siahodlhú diskusiu..☺

Všetko to by ťa malo naviesť na pravdepodobnostný charakter Vesmíru, v ktorom sociálne systémy sú len podsystémami vyššieho objímajúceho systému, ktorý ich riadi (povedzme hierarchia egregorov až po HNOR, ktoré vplývajú na tú ktorú kultúru, čo sa potom prejavuje hmotnými artefaktmi - ak si znalejší v starých sociálnych subsystémoch, tak zistíš, že ľudstvo má spoločnú prapodstatu a mnohé základné symboly sú takmer vo všetkých významnejších kultúrach po celom svete).

Skús nad tým hlbšie popremýšľať..

Ako aj nad klasickou fyzikou kladného a záporného pólu a kukni na graf Gaussa ako sa tá krivka na oboch chvostíkoch niekam limitne blíži, ale nikdy sa nedotýka - pomyselnej osi..
Prečo?
Oprosti sa učenia "klasickej" fyziky..
Nechcem zabŕdať až do alternatívnych, vysoko "konšpiračných" vied, ako napr. fuzzy matematika (niekedy to tu udo spomínal), v ktorej 2 + 2 sa môže rovnať 5 a modely na tejto báze sú oveľa presnejšie pri modelovaní mnohých procesov, alebo že rovnobežky sa môžu aj stretnúť a pod.
Aby sme moc neuleteli od "klasiky"...☺

A rezonančné javy sú špecifickou témou všade prítomných kmitavých systémov (celý VesMír je tvorený nekonečným množstvom kmitavých systémov, vzájomne hierarchicky usporiadaných a navzájom sa ovplyvňujúcich) - ak sa naladíš na istú frekvenciu - tak prebieha medzi tebou a iným systémom informačná výmena a buď sa tieto 2 systémy vzájomne "zrušia", alebo dôjde k ich "mutácii".
Ak sa našli istí ľudia (napr. AchnAton, Mose, Issa, Muhammed...a ďalší "svätí"), ktorí sa dokázali svojim životom a morálnymi normami naLadiť na frekvenciu "vysielania" Najvyššieho (skôr na hierarchicky vysoko postavené egregory ( aj keď z analýzy Koránu sa dedukuje, že keď dostával "príkazy" v jednotnom čísle - urob, povedz, choď..., tak dostával info od Najvyššieho), tak dostávali Zjavenia Zhora ... a vieme z dejín, aké to malo vplyvy na evolučný vývoj opičiakov ... že sa ich prapôvodné učenie zámerne pokazilo, to už je iná kapitola dejín dôverčivých a nechápajúcich ľudkov..

Aká je pravdepodobnosť, s rastúcou technologizáciou spoločnosti, že sa to dnes udeje u nejakého "svätého"?

A frekvencie kmitavých procesov:

Viď celá Genéza prírody povedzme od prvokov až k ľudským opičiakom, alebo flatter krídiel a následný rozpad korpusu lietadiel pri snahe o prekročenie 1 M (rýchlosti zvuku) v ranných obdobiach vývoja letectva..
Či mutácie po radioaktívnom žiarení (VF a vysokoenergetické kmity mimo diapazónu prirodzeného biotopu Homo S. s.).

A stabilita akéhokoľvek systému je viacmenej preddefinovaná pravdepodobnostnou predikciou jeho ďalšieho vývoja (ostatne na tom napr. pracovali a pracujú mnohí teoretici i praktici v raketovej technike, keď sa do systémov ich riadenia zadávajú samonavigujúce sa systémy korekcie ich pohybu vzhľadom na množstvo faktorov okolia... a najlepšie je predikovať vývoj systému ešte predtým, ako určité okolnosti vzniknú - viď napr. kedysi globálne riadenie cez orákuly - napr. Delfský, ale to je zas o vyššej úrovni chápania globálneho riadenia socsystémov).

Ak poznám objektívne zákonitosti vývoja ľudských opičiakov (ovládam Hermesovo žezlo evolúcie), tak môžem s istou pravdepodobnosťou riadiť aj sociálne systémy a tí opičiaci si myslia, že všetko je to len "náhoda" a vrtochy "mocných", až po dnešných "politikov", čo iste uznáš, že sú len viditeľné marionety systému a skutoční PolyTikos sú skrytí a používajú iné schémy riadenia ako je štruktúrne (aj keď to je tam v min. miere tiež prítomné)..
A ovečky békajú len na tých ktorých vidia a myslia si, že to sú tí vinníci ich "nešťastia"... a definujú ich ako zlých, či dobrých podľa "svojich" (kultúrou preddefinovaných = pravdepodobnostných) preferencií.

Stádo nikdy nie je ovládané na 100 %, ako si to mnohí naivne myslia. Ak som znalý sociálny inžinier, tak sa uspokojím s 65 - 75 % pravdepodobnosťou reakcií plebsu na bezštruktúrne zavádzané info v dnešnej DémosKratos (aby bola určitá rezerva na prípadné korekcie).
Kedysi to bolo jednoduchšie, kto neveril istým dogmám a príslušným hierarchom (oveľa vyššia pravdepodobnosť ohlupovania BaRanov), tak šup s ním na hranicu, či do lochu... a vertikálny problém zamenili za horizontálny "nepohyb"...☺

Atď. atď..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Ahoj Luxi, ta otázka ohledně správného pochopení MIM je obecná a týká se každého z nás. Já bych ji ale přeformuloval nějak takto: Nakolik myšlenky o sTrojování či trojjedinosti MIM v KSB je kompatibilní se "svatými" trojicemi všech dřívějších filosoficko-teologických světonázorů ?
Moje odpověď je tato: ano MIM je specifické vyjádření védického principu životodárného vykřesání prostoru, vznikajícího neustálým střetáváním dvou principiálně polaritních sil. Védská tradice učí, že právě tento první střet vytvořil prvotní prostor/stvoření, kde se mohlo následně dalšími střety materializovat vše ostatní, počínaje prvními elektrony a protony i jejich kvantovým chování, coby nezbytným to předpokladem pro existenci pravděpodobnosti. Jak tedy vidíme, máme tu MIM strojování v "technologické" interpretaci coby tvůrčí, roditelský, materializační proces v podobě střetu/sloučení dvou primárních protichůdných sil (v MIM Informace a Míry) do sekundárního výsledku v podobě Matérie. To čemu pak KSB říká vnořování matric lze chápat jako výskyt dalších střetů/slučování, které "vyrábějí" nižší a nižší deriváty, hutnější formy materie, neutrony a tyto tři prvotní částice dnešní fyziky se pak začínají strukturovat do atomů, molekul,.... Takže pohonem světové existence je polaritní střetávání se dvou protiv v různých konstelacích, rodící, těmto konstelacím adekvátní, materiální výsledky. To je přechod od principu dvojice k principu trojice (když jednotu chápeme shodně v podobě ideje o Bohu, HNOR, všedržiteli či věčnějsoucím nestvořeném, v souladu s védskou tradicí).
Tedy i ono kvantové chování je podmíněno existencí takto se chovajících elektronů a protonů a věz, že kdyby bylo potřeba mohl bych ti udělat přednášku o tom, proč jsou polovodiče polovodivé a proč jsou za tím účelem vhodné právě zejména křemík a germánium. Kdyby se totiž všechny elektrony chovaly nevypočitatelně (respektive bychom nevěděli jak si je "ochočit"), k rozvoji technosféry do dnešní počítačové podoby by nikdy nedošlo.
Závěr - trojitý princip MIM nijak nezpochybňuje dualitní, střídavý, kmitavý princip. Dualita je "pohonným mechanismem" sTrojovacího principu MIM.

A popřemýšlej zase i ty, třeba nad tímto: lidská řeč (coby dar Boží lidem) je jednou z MIM aplikací a slovo poznání (zakazované negativními světonázory) je tím, co nám umožňuje poznat Nejvyššího. A proto jsou hovořící ústa věčným symbolem onoho výše uvedeného, vykřesaného prostoru pro život, vykřesaného dialektickou součinností polaritních sil, spodní a horní části úst, patra či rtů, nezbytných to polaritních pólů k vytvoření zvuku, nejlépe Slova poznání. A analogicky k tomu je i třetí oko védistů stejně tak symbolem vykřesaného, sTrojeného nástroje k tomu, abychom mohli vůbec vidět něco jiného než svět forem očima fyzickýma.

P.

ad. Hermes - shodli bychom se i na tom, že jedná o negativního boha či egregora, když na výsledku je činnosti se shodneme ?

ad. Pravděpodobnost - je nezbytná a i funkční, ale nikoliv jako polaritní princip, ale jako princip kauzální (může, ale nemusí nastat to, co je logické a opodstatněné, protože ve hře je vždy víc "matric"/proměnných, než usuzující dokáže registrovat).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

No možno problém je v tom, že vo svojej filozofii neberieš do úvahy Boha. Totiž Boh nie je forma, a už vôbec nie tvárna. Jeho sa dualita netýka. Aspoň v mojom chápaní sveta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Lexa | 29.04.2017

Bůh je lidský pojem, za kterým si každý představuje to, čeho je maximálně schopen. Jak víš, jestli beru nebo neberu do úvahy boha? Druhá věc je, že mé chápání toho pojmu bude zřejmě trochu jiné než tvoje.
"Království boží na zemi" však není bůh - je to jiný pojem. Je to forma. Ať se ti to líbí nebo ne. Jestli si myslíš, že "království boží" dokáže vytvořit člověk, tak budeš zklamán, protože ten dokáže stvořit nejvýše "království člověka." A s těmi už svoji historickou zkušenost máme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Hox | 01.05.2017

"Bůh" je lidský pojem, který poukazuje na objektivní jev, složku reality.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

MC | 07.05.2018

100% souhlasím. a je jen jeden, nebo je jich víc? je mezi nimi případně nějaká hierarchie? případně - má i takový bůh/Bůh svého stvořitele? svého predátora? Otázka predátorů je podle mě zásadní a dosud nediskutjovaná.. staví totiž ty takzvané bohy a satany a kdovíjakou pakáž (omluvám se, že používám jenom židovské označení) do ke vztahu k lidem většího nebo menšího zla.
Na případnou reakci typu - nevím, odkud se vzal, jen vím, že je jediný, všemohoucí, vševědoucí, a věčný dopředu píšu, že to je finální argument, na který už nelze nic říct.

Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Než budeme moci pokračovat a stavět na tom, na čem se shodneme upřesňující dotaz. Jardo - lidská civilizace na planetě Zemi, tedy lidé a společenské poměry ve kterých žijí - je nebo není objektivní realitou ? A pokud ano, podléhá (což by dle tebe neměla) nebo nepodléhá polaritnímu principu ? Nebo to myslíš tak, že pouze Bůh je ta objektivní realita, která dualitě nepodléhá ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

No myslím to tak, že Objektívna realita = Boh + všetko tvárne/stvorené (Vesmír). Človek má v hlbke duše určitým spôsobom aj Božskú zložku, a celý zvyšok človeka je tvárny, premenlivý. Nie som si istý, ako ty vnímaš polaritu, a čo je podľa teba jej cieľom? Prípadne podľa akých zákonov pracuje aj táto polarita... Či vlastne hovoríme o tom istom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Právě proto, jestli mluvíme o jednom a tom samém se snažím ujistit.
Já polaritu chápu jako současnou existenci dvou samostatně, ale jakoby předprogramovaně nutně takto a ne jinak jednajících sil, přičemž mají vzájemně opačné záměry/působení. Tyto síly se vzájemně neustále střetávají ve světě forem a jejich aktuální potenciál - kvantita sil, které do toho kterého střetu vložily determinují výsledný posun v realitě či její stav jako takový. Tato polarita se projevu siločárami, které můžeme sledovat kolem magnetu, které spojují tyto dva protikladné póly. A tak, jak to je zřejmé ve fyzice, tak to funguje v celém světě a jeho formování, kdy aktuální výsledek, ve kterém žijeme, je dán střetem s aktuálním poměrem sil těchto obou zájmových protipólů. Tyto póly jsou ovšem i podmínkou veškeré stvořené existence, podobně jako je například zrození dítěte podmínkou existence střetu svou lidských bytostí z opačné biologického pólu. Prostě jedna ruka netleská, ke vzniku jakékoliv struktury či formy je potřebná tato tvůrčí polarita. V tomto smyslu jsou celospolečenské poměry výsledkem střetu dvou polaritních sil a chceme-li měnit tyto sociální (obecně jakékoliv) poměry, musíme měnit poměr kvant angažovaných sil z obou pólů, tj, měnit situaci na primární, příčinné straně problému a ne na straně sekundární, výsledkové. Tento recept, jak na to, je i důvodem, proč považuji otázku existence či neexistence polarity a jejího zásadního významu na tyto recepty ke změnám za principiálně kardinální.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

Áno, existenciu podobných síl v tvárnom Vesmíre som si uvedomil v podstate už dávnejšie, len sa mi to zatiaľ nepodarilo presne sformalizovať.
Z pohľadu KSB možno Predurčenie opísať ako systém vložených matríc (scenárov) - celovesmírnej Miery, ktorá sa vplyvom vôle materializuje (vôľa ako sila rozbieha kolotoč, kde sa Miera spája s Informáciou a plodí novú Matériu atď. beží scenár...) Pritom každá materializovaná Matrica obsahuje dve protichodné sily, ktoré sú zakomponované vo variantoch scenáru, ktoré táto matrica obsahuje. Keď to poviem obrazne, symbolicky, tak je tam spektrum scenárov, ktoré majú od najsilnejšieho pozitívneho náboja až po ten najsilnejší negatívny náboj, no má aj neutrálne scenáre. V závislosti od náboja, vyvolávajú jednotlivé varianty aj príslušné reakcie pri interakcii s inými matricami, pri prenose informácie - aká priama väzba, taká je aj spätná väzba z okolia.
Tu ale treba zohľadniť vloženosť matríc-scenárov a aj výslednú agregovanú sumu nábojov celistvého agregovaného procesu. Čiže, niekedy keď aj vyberiem najlepšiu možnú verziu reakcie, no som súčasťou viacerých vložených variant scenárov hierarchicky vyšších matríc, ktoré majú v sume výrazne negatívny náboj, tak moja dobrá voľba nepreklopí celý náboj na pozitívny, no ovplyvní jeho priebeh. Preto, ak bude obrovské množstvo ľudí robiť určitý zoznam dobrých skutkov, to ešte absolútne neznamená, že to povedie ku globálnemu vyváženiu síl. Pretože obe strany disponujú nielen vlastnými mravnými kritériami, ale aj intelektom, čo robí celý proces, ktorého sa zúčastňujú inteligentné bytosti, komplikovanejším. Čiže nejde o jednoduchý proces 1+1, ale o komplikovanejšiu funkciu, ktorej výsledok nemusí byť úplne jednoznačný a predvídateľný a robí ju takou práve intelekt zúčastnených bytostí. I keď z určitého pohľadu, reakcie zodpovedajú štatistike a pravdepodobnostiam. No ide o skryté parametre funkcii procesov, ktoré podmieňujú ich predvídateľnosť, a ktorých poznanie ja podmienené Rozlíšením.
Isteže veci treba riešiť v ohnisku problému, ide skôr len o to, čo ty osobne považuješ za zdroj problému a akú stratégiu riešenia navrhuješ. Na tom záleží.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Jardo, dík za odpověď, když to zjednoduším, pak polaritu v podstatě akceptuješ, i když ji přiřazuješ jakoby systémově nižší roli než zřejmě já. Řekněme, že na tom se z hlediska potřeb praktických aplikací dostatečně přesně shodneme. Ještě tě požádám o vyjádření k jedné věci. Jak se díváš na mnou výše uvedenou myšlenku, že lidé jsou od narození touto polaritou determinováni. Akceptuješ možnost, že se lidé rodí s převažujícím napojením na jeden či druhý pól? Tedy nikoliv jak se postuluje v KSB, že při narození je člověk v podstatě tabula rasa a všichni novorozenci jsou si teologicky rovni, ale že se rodí teologicky determinovaní, tj. něco jakoby procentuální náklonnost či afinita k jednou či druhému pólu ? Tedy že to není natvrdo 50:50, ale že tento poměr je individuálně, jak bys asi řekl, předurčen či nastaven.
P.

Re: Re: Re: faktická pripomienka

Lexa | 28.04.2017

Ahoj Jardobe,
na použitém pojmu právě hodně záleží, protože asociační řetězce, které vytváří zvolená slov,a působí podvědomě a formují určité obrazy a matrice. Ty matrice mohou být takové či makové, ale zrovna "království boží" je matrice dost problematická.
Dále, není od tebe košer, že to, co jsem napsal, redukuješ pouze na požadavek mravnosti, protože jsem to takto neřekl. Řekl jsem, že je třeba vykládat principy a mravnost je základní předpoklad.
Pokud má někdo ambice řídit druhé a jeho "osobnost" je nemravná, co myslíš, jaké bude mít jeho řízení následky?
Ad "Takže chiméry ponúka len ten, kto svoje predstavy nedokáže riadiaco zabezpečiť." Za prvé - vy dokážete svoje představy riadiaco zabezpečiť? Za druhé - Vaše představa je cosi subjektivního a představa druhých je také subjektivní. Ve skutečnosti se za tímto pojmem může skrývat ledacos, abych dal extrémní příklad, Satan je také bůh, jehož království na zemi může nastat, nebo ne?

Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

Nuž predpokladal som, že hovoríš o vysvetľovaní ľuďom princípov, ktoré vedú k mravnosti.
Každý máme svoje myšlienkové pochody, a nemôžeš druhým vyčítať že nechápu všetky tvoje slová tak ako ich myslíš ty v duchu...
Samozrejme, že mravnosť je základ... Všetko toto KSB predsa rieši.
Inak to, že sú predstavy mnohých ľudí podstatou subjektívne, neznamená, že nemôžu korešpondovať aj s realitou, to sa predsa nevylučuje. A dokonca v určitých skupinách sa aj synchronizujú... A aj tu je mravnosť kľúčový, zjednocujúci prvok.

Re: faktická pripomienka

Deep | 27.04.2017

Je přece jasné, že království Boží na Zemi je převlečený komunismus a KSB je marxismus apgrejdovaný o materialistické, neduchovní chápání boha a teorii řízení. I konečný cíl snažení je v obou totožný - vychovat nového, konzumně střízlivého člověka. Těch paralel by se našlo mnoho. Mnoho zdaru soudruzi. Hra na lidskost, lidskou ušlechtilost je jen krycí zástěrka a vábnička na naivní.

Re: Re: faktická pripomienka

Július | 27.04.2017

Súhlas a celkom dobrý postreh.

Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

A čo navrhuješ?
Či si iba prišiel vybliť zopár riadkov nekonštruktívnej kritiky?
Tým vôbec nechcem povedať, že súhlasím s tým, čo si tu napísal bez akýchkoľvek argumentov, možno iba troška v niečom.
Takže mnoho zdaru PÁN kapitalista, liberál, či čo si, možno nihilista.
Budeš ho potrebovať.

Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 27.04.2017

Deep,
problém je, že v svojom príspevku neponúkaš žiadnu alternatívu, čo by mohlo budiť dojem, že ti súčasný stav vyhovuje. Naopak, mnohým z nás tento stav spoločnosti, jeho nízka morálka a stupeň sociálnosti nevyhovuje, a veci nemožno zmeniť len kritizovaním ale tvorivým prístupom. Takže ak máš lepší nápad, sem s ním...

Re: Re: Re: faktická pripomienka

Deep | 27.04.2017

Víš, v nedávném článku o Severní Koreji jsem byl jakýmsi niktošem ocejchován jako psychický trockista, tak se nediv, že nemám zájem dál diskutovat. Ale protože předpokládám, že sem chodí i řada těch, kteří nediskutují, tak pro ně se občas takto nějak stručně vyjádřím a třeba to někoho z nich přiměje k přínosné diskusi. Když bys jen letmo proběhl moje minulé příspěvky, zjistíš, že bych patřil do opoziční skupiny zdejšímu docela nesnášenlivému mainstreemu a protože nepatří mezi mé priority chodit kde nejsem vítán, raději tedy nediskutuji, s výjimkou projeveného zájmu z druhé strany. No a samozřejmě nemám zájem diskutovat s některými specifickými nicky, což se tebe samozřejmě netýká, se kterými fakt nehodlám ztrácet čas a energii. Je to totiž zcela zbytečná cesta po jednosměrce. Takže spíš jen sem tam poukáži na možnost jiného výkladu či chápání a zbytek nechávám na úsudku čtenářů.

Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

Úbohá a ublíženecká reakcia bez argumentov hodná iba diskusného chudáka, ktorý nemá žiadne reálne pádne argumenty, ktorými by mohol niekoho presvedčiť!
Môžeš ísť o dúm dál, neviem, na čo sem vlastne chodíš, či sa iba vyblinkať, a poplakať si...

Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Deep | 27.04.2017

Tímto svým příspěvkem přesně demonstruješ to, o čem jsem mluvil. Kdo by se chtěl z takovým idiotem jako ty bavit, že ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

Pozri sa, ako sa ja bavím s idiotmi, ty idiot!
Väčšinou aspoň v hrubých rysoch napíšem základné argumenty, aby som nevypadal ako idiot, narozdiel od teba!
Tak bež volakde do riti!

Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 27.04.2017

Deep,
pokiaľ ide o komfort pri diskutovaní, je len na tebe, komu odpovieš a komu nie. Je na tebe akým smerom budeš rozvíjať svoju diskusiu, či dopustíš, aby rozhovor odbočil do slepej uličky, alebo povedieš svoju časť vlákna čisto k veci.
Ako vidíš, ja mám záujem o aternatívny názor.
Mrzí ma to, ale nemám šancu čítať všetky príspevky, takže niečo som čítal, niečo nie...

Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

Vieš, čo to vôbec znamená skutočný komunizmus, nie ako ideológia, ale ako myšlienka?
Akou cestou by podľa teba malo ľudstvo ako celok kráčať? Máš k tomu aj v praxi fungujúcu metodológiu?
K demokracii a slobodnému trhu?
A to je prosím pekne konkrétne čo?
Myslíš pod tým to, čo tu máme už dnes?
No tak to ďakujem pekne, také si neprosím!

Re: Re: Re: faktická pripomienka

Deep | 27.04.2017

Asi bychom se na ničem nedohodli, když jednu z vašich stěžejních myšlenek o jednom zlém Globálním prevítovi - egregorovi, predátoru či prediktoru, který táhne lidstvo od pekel, považuji za jedno z vašich klíčových nepochopení skutečné polaritní podstaty světa, což je zase pro vás moje nechápání podstaty a tak zde není prostor pro sblížení.

Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

Tak neviem, načo sem vôbec chodíš.

A nestačí mať len názor, ako je to bežné v defektnom liberalizme západnej civilizácie,
ale si ho aj vedieť adekvátne podoprieť pádnymi argumentami, ktoré som u teba nevidel!

Pamätaj, že prax je hlavným kritériom pravdy!

Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Cico Ciciak | 27.04.2017

Načo sem vôbec chodíš, keď si ani správne nepochopil, o čom sú v skutočnosti tieto stránky?

Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Deep | 27.04.2017

Mně je úplně ukradené, jestli ty víš proč sem chodím nebo co si o tom i čemkoliv jiném myslíš. Nereaguj na mě.

.

Cico Ciciak | 25.04.2017

"Svědomí → intuice → intelekt → instinkty a stereotypy chování"

Nemali byť náhodou inštinkty prvé sprava?


Ďalšia vec:

Nemyslím si, že sa dá v tejto nedokonalej "dimenzii"/existencii vždy žiť a konať podľa svedomia, podľa mňa aj to má svoj určitý rozsah (minimum a maximum).
Napr. niekto je schopný nanajvýš zabiť malú muchu (lebo sa nedá len tak chytiť do fľaše, ako väčšia, a vypustiť von), alebo komára, ktorý štípe, ale už by nebol schopný zabiť napr. vtáka alebo prasa, a radšej by umrel od hladu, ako by to mal spraviť.
Bohužiaľ, žijeme v nedokonalej "dimenzii"/existencii, sme nedokonalé tvory, dokonalých riešení nie sme schopní, v našom svete neexistujú.

Re: .

PetoM | 26.04.2017

Možno Ti to pomôže rozhodnuť žiť podľa svedomia -skus najprv manamu(premyšľať) a potom to skritizuj,vraj to pomáha.
Ak to nepomôže ide sa dalej.

Hlavnou úlohou nášho života je Duchovný vývoj. Čo to je ostáva spravidla nejasné, aj keď výraz sa často používa a nielen nami. Vieme ho však vyjadriť v bodoch „špecifikácie“ aj grafickou formou:

http://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/viera/2017-04-10-20-25-07

Re: Re: .

Pe-tri | 26.04.2017

Kdo si nedokáže tento text konceptuálně zařadit - věz, že se samozřejmě jedná o slovanský derivát védismu, patřící do rodiny originálních duchovních, světonázorů, opaku světonázorů negativních materialistických, vedoucích nikoliv k rozvoji člověka v Člověka, ale právě cestou opačnou.
P.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 26.04.2017

Odvecák.

Re: .

Cico Ciciak | 26.04.2017

Aha, až teraz som si všimol to "a" medzi "instinkty" - "stereotypy chováni".

Pre pánov védistov a nielen ...

Lux | 25.04.2017

Vcelku nie som prekvapený postojmi védistov (hinduistov, budhistov, ééézoTerikov ..), keďže u nich sa jedná o hľadanie "duchovna" a príslušný "duch" ich riadi mimo ich vedomia (tu je vidieť akú moc nad jedincom má 2. najvyššia moc = ideologická, potom už je len konceptuálna u GP a zopár Ľudí, ktorí sa na túto úroveň dostali a tí môžu výrazne meniť aj globálne procesy..).

Ale dosť ma prekvapujú postoje u tých, od ktorých by som to pri štúdiu KSB ani moc nečakal...avšak zotrvačnosť psychodynamiky jedIOnca je veľká..

V KSB sa jasne hovorí, že Vesmír je trojjediný = zahermetizovaná posvätná trojica (či už biblický Otec, syn a duch svatej, alebo védické prav - nav - jav, či triglav a pod.).

Ako je teda možné v rámci chápania systému MIM preDávať (odovzdávať) nejaké info NEHMOTNE, ako napr. vo védických relígiách, duchovné "osvietenie" ??
Celý Vesmír je prešpikovaný hmotnými poľami rôzneho druhu a tie energeticky vplývajú na všetko (samo, že priměřene) a o mnohých dnešná veda ešte veľa, alebo nič nevie.
Myšlienkové vírivé (torzné) polia boli rozpracované vedecky niekedy v 80. rokoch minulého storočia, ale pochopiteľne oficiálna (pa)veda úporne mlčí, lebo by sa tým narušilo množstvo "zákonov" s ktorými sa dnes v prírodných "vedách" operuje (niektoré platia len obmedzene, alebo v istých teoreticky "uzavretých" systémoch - také však reálne neexistujú) ..

Čiže všetko vo Vesmíre (okrem HNOR a možno ešte Niečoho-Niekoho nad Ním?) má hmotnú podstatu, keď energia je len forma hmoty (MaťÉrie) a védické bláboly o duchovnu a prázdnote, ničote, či ilúzii života na Ma, len ovečky zavádzajú, podobne ako je to v kolosálnom "podvode", západnou žido-"kresťanskou" civilizáciou prijatou, Big Bang Theory.

Z "ničoho" nemôže vzniknúť "niečo", alebo prastará záludná základná filozofická otázka, čo bolo prvotné:
"Vajce, alebo sliepka?"

Ak existuje Vesmír večne a je nekonečný, zatiaľ našimi bežnými zmyslami nie dosť pochopiteľný, tak ... ani žiaden bod singularity, ani otázka o vajci a sliepke, či nejaká "prázdnota", proste nemá miesto, lebo sa jedná o výber z 2 lží.

A takých výberov sa ľudkom - ovečkám, opičiakom - ponúka celé priehrštie...☺
Len námatkovo:
► ateizmus (správne aDeizmus) alebo materializmus
► kapitalizmus alebo socializmus (komunizmus)
► trh alebo plán
► duchovno alebo materiálno
► pravičiari alebo ľavičiari
► dobro alebo zlo

atď. atď.

Duch, duchovno = príslušné bioenergetické torzné pole relígie, učenia - ideológie - sekty...
Má svoju energiu, algoritmus pôsobenia na ovce, INTELEKT a dokáže robiť aj "zázraky"...☺
Preto rôzni hinduistickí "svätí" sadhuovia dokážu držať ruku 20 - 50 rokov stále hore, až im úplne atrofuje, alebo 30 - 50 rokov s nikým nehovoriť, či meditovať v kruhu horiacich kravských hovien niekoľko dní pri strašnom zápachu a pod.
Či stovky krát opakovať isté mantry a točiť modlitebné mlynčeky..
Alebo sa klátiť pri Múre nárekov brblajúc texty Tóry...

Sú "duchovne" založení...☺

Otázka:
Kam posúvajú svoje okolie, rod, národ? Ako vplývajú na tak potrebné zmeny vo svete? Aký je potom ich gradient naplňania potenciálu Homo Sapiens s.??
Zmeny na našej planéte bez adekvátneho chápania vecí medzi Nebom a Zemou a bez príslušnej morálky sa jednoducho nemôžu pohnúť správnym smerom..
Akýkoľvek idealista (pravoverný "kresťan", žid, "prav(o)slávny", moslim, hinduista, krišnaista, budhista, šintoista, jehovista, či iný sektár) je v podstate na tom o dosť horšie ako akýkoľvek aDeista, ktorý tým rozmanitým rozprávkam neverí (samo, že neverí ani v žiadneho Boha, či HNOR, alebo ako tú NadMiernu entitu nazveme)... sú to otroci príslušného egregoriálneho "DUCHA"..
Navyše sú vo všetkých relígiách sveta zakomponované tzv. dvojité morálne štandardy.
Pri hlbšom chápaní: akýkoľvek védicko-znacharský systém koná (reálne, ak človek nepodlieha rôznym ilúziám) pravý opak toho, čo verejne deklaruje!

A to aj vytvorením predstavy u istých ovečiek, že pozemský život je len ilúzia...☺
V danom prípade je potrebné si poriadne trieskať kladivom po prstoch, či iných častiach tela a vytrvalo, ako točenie modlitebných mlynčekov...ale ten, kto je v zajatí "ducha", ani to obyčajne adekvátne nepochopí...žiaľ.

Chcú BaRaNi, OvCe, DiViaci ilúziu - nech sa páči, poskytneme vám akúkoľvek len chcete...☺
Len príď do akéhokoľvek ChRáMu, či kukaj naše TV Médea (či iné - výhoda TV v NLP oviec je v tom, že sa do podvedomia obete prenášajú hotové, obyčajne defektné, obrazy a keďže ľudský mozog myslí v obrazoch, tak niet divu, že sa časom "implantované" defekty dostávajú na vedomú úroveň beranov a prejavujú sa v bežno živote stád), mysli si, že žiješ v slobodnej DemoKratos, dôveruj všetkým učiteľom, guru, bódhisattvom, analytikom a "politikom" a budeš "spasený"..☺

Ale až po smrti, či v inej ilúzii..

AMON vás v našej biblickej civilizácii pozdravuje dietky (ovečky) moje a keď sa vám nepáči, tak vám ponúknem iné ríty, z ktorých som výrazne čerpal pri zostavovaní kánonov (potom i kanónov) judaizmu, či neskôr pseudokresťanstva..

Ma(ť) je stále rovnaká...kulty sa trochu pomenili podľa miestnych tradícii a "folklóru", ale otrokárska podstata zostáva zachovaná.
bé..béé...bééé

Re: Pre pánov védistov a nielen ...

PetoM | 26.04.2017

[osobní rovina, https://pastebin.com/e6GLg70h ]

Re: Pre pánov védistov a nielen ...

Hox | 26.04.2017

Pozoruju to už delší dobu, co dodat, snad jen:

"Ilustrací toho je mnohaletá zkušenost hnutí „K bohoděržaví...“: hnutí se šíří a sílí, množství stoupenců KSB, kteří pracují ze své iniciativy a podle svého svědomí stoupá, samotná Koncepce se rozšiřuje tematicky i kvalitativně, ale za méně než deset let po prvním vydání „Mrtvé vody“ v roce 1992 se už vyměnilo mnoho lídrů-rychlokvašek, kteří na nějaké etapě svého života deklarovali svou upřímnou přívržennost KSB, celkově byli pro společné dílo přínosem, ale... potom na určité etapě svého osobnostního rozvoje nebyli schopni se vnitřně osvobodit od nějakých osobitostí vlastního démonismu, „elitárních“ strastí nebo partijní disciplíny struktur, ze kterých přišli, důsledkem čehož začali sklouzávat do imitační činnosti. Imitační charakter jejich činnosti se stal zjevným pro jejich kolegy, vejít do tandemního režimu činnosti a překonat tak rozdíly se nedařilo, v důsledku čehož prostředí nositelů KSB se zbavovalo svých předchozích „vůdců“ a „guru“ na základě jejich odmítnutí ze strany množství lidí, aktivních ve vykonávání své osobní iniciativy podle svědomí, na své úrovni chápání světa."
(O imitačně provokační činnosti, str. 56)

.

Cico Ciciak | 24.04.2017

Trochu off topic, inšpiroval ma k tomu jeden trol:

Leva-net (resp. KSB a DVTR) sa nezaoberá konšpirológiou (konšpiráciami, ktoré sa vzhľadom na naše obmedzené možnosti a informačné zdroje, nedajú vierohodne dokázať, pretože mi pracujeme iba s bežne dostupnými informáciami, a nie informáciami tajných služieb alebo vysoko zasvätených tajných spolkov), ale vecami (napr. že globálne-historický proces na Zemi je už od začiatku riadený) a ich výkladmi, ktoré idú normálne vypozorovať a zistiť z obecného (celkového) chodu vecí (sveta)!
V tomto je rozdiel medzi "alternatívou" a alternatívou!

Pojem "NWO"

los/sol | 24.04.2017

Z mého pohledu nevyvolává nutně negaci.
Osobně jsem k této zkratce v prvopočátečních fázích pod pojem "NWO" vnímal negaci. Ovšem s přísunem informací jsem toto přehodnotil a to tak, že >Boží království na Zemi<, které již naplňuje čloVĚK rozumný, lze také označit za formu nového světového řádu (NWO)

Re: Pojem "NWO"

Nikdo | 24.04.2017

Souhlas, hraje se o to jestli nový pořádek bude opravdu nový nebo to bude jen jiná nálepka na naše zotročování. Nebo podle termínů v KSB hraje se o formu globalizace a ne o to jestli globalizaci(sjednocení) zastavit nebo v ní pokračovat. Lákadlo na zastavení globalizace slouží k odstavení části oponentů zotročování přesměrováním jejich úsilí k nereálnému cíli.

názor

Július | 24.04.2017

Videnie KSB sveta je aj o tom, že vidí v Mohamedovom živote ideál, čo je v hlbokom rozpore s realitou toho, aký bol v skutočnosti Mohamedov život, aký je skutočný islam a jeho agresívne výboje.

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/3091-koran-vybusne-poselstvi-smrti-a-nenavisti-cim-se-islam-lisi-od-krestanstvi-isil-a-teroriste-pravi-naslednici-mohameda-propaganda-a-iluze-o-pokoji-mir-s-muslimy-kratkodoba-valecna-strategie.htm

Re: názor

los/sol | 24.04.2017

Vždy, když tady někdo dá článek, tak to beru tak, že vidí rozpor mezi nimi a neumí si to vysvětlit. Tak se přikloní k jednomu a nutně pak druhý zavrhne. Je to tak?

Re: Re: názor

los/sol | 24.04.2017

"článek" = mám na mysli odkaz na "článek"

Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Každá ideológia, vrátane KSB v sebe musí mať aj časť pravdy, pretože keby nemala, tak by nebola pre ľudí príťažlivá.
Ja sa snažím poukazovať na objektívne rozpory z dovodu priblíženia sa k pravde - istine.
A práve tie rozpory v KSB nie sú náhodou, ale sledujú určité vektory cieľov.
To, že autori KSB vykresľujú Mohameda ako vzor hodný nasledovania, rovnako ako súčasný korán, náhoda nie je.
A aj tento názor je súčasťou svetonázoru ideológie KSB.

Re: Re: Re: názor

Hox | 24.04.2017

Každý vidí že určitý nepěkný vektor cílů zde sleduješ ty, dalo by se to nazvat i jinak, například "držet službu".
A KSB pochopitelně není ideologie, začněme tímto.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Ideológia - sa napríklad chápe ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia.

KSB/DVTR tvrdí, že je postavená na vedeckých základoch, tvrdí, že má za cieľ skvalitnenia života a myslenia ľudí a má dokonca aj svetonázorovú stránku pohľadu, spĺňa znaky definovaných ideológií.

K tvojej osobnej invektíve na moj názor a osobu sa vyjadrovať nebudem. To nech posúdi každý, kto to tu číta sám.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

los/sol | 24.04.2017

Je otázka, jestli pro Tvé studium KSB uzrál čas.
Možná jenom nejsi připraven, soustředěn, nebo to studuješ tak, jak jsi byl zvyklý studovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Snaha robiť zo mńa nevyzretého človeka nie je zrovna ten správny argumentačný prístup v diskusii. Nijako to totiž nevyvracia moje názory a argumenty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

los/sol | 24.04.2017

Proč se durdíš :)
Já sám s tím mám problém a mnohdy to čtu tak, že se k tomu musím vracet 8x Můžu si za to, pač jsem myšenkama jinde a navíc ty to můžeš mít pomuchlané i jinou relígií a o to je to podle mě horší. Máš to těžší, než ti, co žádnou relígii nenasáli.
Studovat takovou kopu zhuštěných informací, zůstat na myšlence a neodbíhat "k svému", dá kupu práce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.04.2017

Ja som v pohode a nedurdím sa, len mi ide o to, že keď diskutuješ, tak sa treba viac venovať názorom diskutujúceho a jeho argumentom a menej jeho osobou...
Nepoznáš ma, nevieš, čo mám preštudované a aké životné skúsenosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 26.04.2017

Najmenej argumentov tu máš vždy iba ty!
Tie sprostosti, čo tu neustále vypisuješ, už boli neraz vyvrátené a sú už totálne sprofanované!
A preto ti zostal iba posledný "argument", skôr stihomam, že podľa teba tu nikto okrem teba nemá argumenty, a len útočí na tvoju úbohú osobu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 27.04.2017

No podľa toho, čo tu neustále trieskaš, tak asi máš naštudovanú len Bibliu (aj to si nedokázal odhaliť jej, do nej zámerne vložené defekty) a nejaké bludy o žido-murároch z "alternatívy".
:DD

Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 24.04.2017

Július,
nie je ľahké s tebou debatovať, a ako dôvod vidím to, že síce horlivosť ti nechýba ale vyjadruješ sa málo presne a dôsledne. Často pri argumentoch o tom, čo vraveli druhí alebo čo tvrdí KSB je to zmes faktov s vlastnými domnienkami.

Nazývaš KSB ideológiou, teda ideovo zameranou náukov. Pritom uvádzaš poučku z wiki, kde je ideologia definovaná ako všeobecný vedný odbor - VEDNY odbor. Teda nástroj, nie produkt.

Alebo čo je za nezmysel toto:
"Videnie KSB sveta je aj o tom, že vidí v Mohamedovom živote ideál, čo je v hlbokom rozpore s realitou toho, aký bol v skutočnosti Mohamedov život, aký je skutočný islam a jeho agresívne výboje."

Kto prosím ťa tvrdí, že Mohamedov živod predstavuje ideál, ktorý by všetci mali nasledovať. Mimochodom, to zapadá do definície davu (je to skupina ľudí žijúcich podľa tradícii a rozhodujúcich sa podľa autorít). O Mohamedovi sa tvrdí že bol prorok, a teda že mu bolo čosi zjavené. (Veď aj v katolíckom svete sa Mária zjavila rôznym jednoduchým ľuďom. Ježiš pomáhal hriešnikom. Z antipápežov sa stávali svätí papeži - znamená to, že budeme imitovať ich život? Nie, dôležité je jadro informácie, ktorú prijali). Podstatná je teda informácia, ktorá je jednak zakódovaná v Koráne, v Novom a Starom zákone, iných Knihách, alebo predovšetkým v Živom Bohu a živej Prírode, živom Vesmire (najväčšom Evanjeliu). Myslíš si, že hriešnik nie je schopný pojať Pravdu?
Mojžiš bol tiež prorok, no jeho slová boli šité pre egyptských židov, ich morálke, aby ich boli schopní pochopiť a prijať. Mohamedové učenie bolo tiež najlepšie šité na mentalitu arabov tej doby. Východné učenia na mentalitu tamtoho národa. A ak je pravda že Ježiš bol Slovan a šiel obrátiť židov, lebo Slovania žili pravdoverne, tak to je možno aj dôvod, prečo jeho slová sú slovanským národom najbližšie, napriek tomu, že Ježišovo učenie bolo uchvátené židmi a pretransformované...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.04.2017

Veď sa lepšie pozri, čo nižšie napísal o Mohamedovi Hox a ako omlúvas dokonca džizju..Koľko máš tu článkov, kde sa z Mohameda robí boží človek pomaly podobný Ježišovi, čo sa týka morálky...Pričom to bol len vojenský diktátor využívajúci korán na dosiahnutie svojich cieľov..

"Kto prosím ťa tvrdí, že Mohamedov živod predstavuje ideál, ktorý by všetci mali nasledovať."


Tvrdí to korán.A rovnako to potvrdzuje aj Hox tým, čo o koráne píše :

"Názor, že korán je nejméně překroucená informace poslaná Shora, si může každý ověřit jednoduše tak, že si přečte samostatně korán a přečte si samostatně třeba bibli "

Takže pre Hoxa je korán čo si viac, ako ,že je len najlepšie šitý na mentalitu Arabov tej doby, keďže je to pre neho najmenej prekrútená informácia poslaná zhora...

No nič, maj si svoj názor...Od toho je diskusia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 25.04.2017

"nejméně překroucené" neznamená "vůbec nepřekroucené", například, pokud je bible překroucená z 95%, a korán třeba z 30%, platí že je méně překroucený? Platí. Znamená to že není vůbec zdeformovaný a vše v něm je ok? Neznamená a ani to nikdo netvrdí, na rozdíl od dojmu, co se snažíš vyvolat. A co je pro mě korán můžu říct jen já, leda bys byl vševědoucí :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

To, čo je pre teba korán som tam jasne napísal, využijúc tvoje vlastné slová.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.04.2017

O tom co je pro mě korán víš zbla :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 27.04.2017

Áno, to indivíduum na "J" využíva často ako diskusný nástroj podsúvanie, keď tvrdí niečo, čo nikto nepovedal, alebo nie je nikde napísané.
Sú to len jeho choré výplody, dojmy a predstavy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 27.04.2017

Nevieš, aký bol v skutočnosti Isá (ani Mohamed) (ani to nie je podstatné), takže takéto "argumenty" by som v serióznej diskusii vážne nepoužíval.

Re: názor

Hox | 24.04.2017

Pravda spočívá v tom, že nic podobného (o životě mohameda jako ideálu) v KSB není, je to tvůj výmysl, lež, pomluva. Zkus ocitovat nějaké místo v KSB, ze kterého plyne ta lež, co tvrdíš.
Kromě toho ilustruješ přístup posedlého, neschopného pochopit psaný text a smysl napsaného, neboť KSB obsahuje spoustu informací a vztah k obsahu koránu není zdaleka stěžejním ani jakkoliv nosným prvkem, je to jen kompletně doplňkové téma a kdyby tam nebylo, nic by to na KSB neměnilo.
Takže cíleně ignoruješ podstatu dané informace a zaměřuješ se jen na detail, který ohrožuje tvoje stávající vidění světa na bázi církevního kultu; a i tento detail překrucuješ a vykládáš špatně a lživě, s cílem poškodit, nikoliv pochopit.
Kromě toho trpíš předsudky na základě přijatého hodnocení koránu v Západní biblické civilizaci, jako "fuj fuj" záležitosti, na základě cenzury a samocenzury a svévolné interpretace citátů vytrhaných z kontextu, a záměrně zdeformovaného překladu, mající podpořit dojem krvelačnosti koránu jako takového, aby u žádného člověka nevznikla myšlenka zamyslet se nad obsahem bez předsudků a bez ohledu na dogmata a rituály historicky zformovaného islámu. Takový člověk by totiž mohl přijít na to, že tam je dost věcí, s nimiž se nedá nesouhlasit, a mohl by začít přemýšlet vlastní hlavou a srovnávat... (nehledě pak na to, že veškeré radikální a extremistické proudy dnešního historicky zformovaného islámu jsou produktem ideologické práce a patronace západních tajných služeb)

Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Napríklad toto, citácia, čo sem dávaš ako články nemá nič spoločné s historickou realitou a je to lož, ktorú nemá problém vyvrátiť nikto, kto podrobne študoval životopis Mohameda jeho činy, výboje, agresie počas jeho života, jeho zmena v Medine na vojenského diktátora, atď.. :

"Ak sa pozrieme, o čo mal Mohamed počas svojho života najväčšiu starosť, tak to bolo to, aby všetci ľudia boli v úprimnom súlade s Bohom skrze svedomie, čo by zabezpečilo aj vzájomný súlad medzi nimi všetkými v spoločenstve. Staral sa o to, aby každý sám v sebe udržiaval vedomé skryté obojstranné spojenie, dialóg s Bohom. Učil tomu svojich súčasníkov tak, ako to bolo aj v jeho živote. A keďže všetci si vzájomne vyslancami Božími, preto bola Vierouka z úst Mohameda skutočne Zvestovaním, o zoslanie ktorého prosil Boha skôr, než začal svoju kazateľskú misiu. A to bolo do takej miery slobodné od preludov a prekrútení, do akej miery bola od nich slobodná mravne podmienená psychická činnosť samotného Mohameda, (úprimne sa snažiaceho zotrvávať v súlade s Bohom a priviesť k súladu s Bohom aj ostatných ľudí)"


"neboť KSB obsahuje spoustu informací a vztah k obsahu koránu není zdaleka stěžejním ani jakkoliv nosným prvkem, je to jen kompletně doplňkové téma a kdyby tam nebylo, nic by to na KSB neměnilo."

Tu klameš sám seba, nakoĺko si napísal, že bez existencie koranického islamu by KSB ani nevznikol, takže korán je zásadný pre KSB.

1.Čo sa týka koránu, až si zoberieme reálne a historicky kodifikovaný korán, tak je to militantná ideológia a systém života, ktorý zotročuje človeka a je nebezpečný pre každého, kto korán neuznáva.Nie je možné si vybrať len niečo pekné, čo sa ti páči a ostatné ignorovať.

2.Dobré myšlienky sa dajú izolovane nájsť v akomkoĺvek svetovom náboženstve. Téza, že korán je najbližšie k bohu alebo HNR a najmenej prekrútený je len manipulácia VP, ktorá nie je žiadny objektívnym sposobom potvrdená.

3. Islam a aj korán, v tom čase ešte nekodifikovaný za života Mohameda bol od čias Mohameda v Medine extrémistický a brutálny a tak sa aj šíril.To je historický fakt, ktorý už bol dokázaný na základe prenikania a výbojov islamu silou a zotročením ĺudí, ktorí s ním nesúhlasili.

Zbytok sú invketívy z tvojej strany, ktoré si nezaslúžia reakciu.


Re: Re: Re: názor

Hox | 24.04.2017

Dokud nerozlišuješ pojmy korán, koránický islám a historicky zformovaný islám (nemající s tím prvním nic společného), nemá diskuse s tebou na toto téma smysl.

Co se týká úryvku o mohamedovi, představuje optimální stav, v jakém by se měl každý nacházet, snad nebudeš popírat, že osobní dialog každého jedince s Bohem na základě svědomí je základní záležitost jakékoliv skutečné relígie.
Co se týká tvrzení že úryvek je lživý v části, že to tak Mohamed chtěl, na to téma si stačí samostatně přečíst korán, aby člověk zjistil že je to tak; tvoje verze je jen dohad, který vydáváš za realitu, nejspíš načerpaný od "autoritativních" vykladačů islámu a sionizované vědy v souladu s cíli pohlavárů biblického projektu.

> Tu klameš sám seba, nakoĺko si napísal, že bez existencie koranického islamu by KSB ani nevznikol, takže korán je zásadný pre KSB.

Co se týká tohoto, tak demonstruješ jen vlastní nepochopení, neboť nic takového jsem nenapsal, tohle znění je tvůj výmysl (napsal jsem to jinak a s jiným významem), a ve skutečnosti to není tak jak se snažíš podsunout, a jde jen o to, že díky některým informacím z koránu (asi 3-4 súry) pochopili autoři systém prvotních kategorií MIM, a stalo se tak v době, když už základní materiály budoucí koncepce existovaly. Ten vztah je podobný jako vztah padajícího jabka a teorií Newtona, kromě toho:
a) ta informace se nachází i jinde, mohli na ni narazit jinde
b) nikde není řečeno, že bez "nápovědy" ze strany informací v koránu by se nedovtípili časem sami
c) to, že použili určité informace obsažené v koránu ke svému prospěchu a ke prospěchu všem, není nic špatného.

Pro ilustraci řečeného si koneckonců může každý přečíst nějaké práce Koncepce a uvidí, nakolik tvoje názory odpovídají realitě.

Názor, že korán je nejméně překroucená informace poslaná Shora, si může každý ověřit jednoduše tak, že si přečte samostatně korán a přečte si samostatně třeba bibli, a porovná tam obsažené pohledy na základní společensky významné témata, například půjčování peněz na úrok, žádné "důkazy objektivní" tu nejsou potřeba a nejsou ani možné.

ad 3), nic v brutálnosti a počtu obětí nepřekoná šíření biblického projektu, podobné hodnocení je subjektivní a relativní, a kromě všeho dalšího se jedná o domněnku, není to jistota. Historické zdroje například mluví o tom, že v první fázi expanze (cca do 20-30 let po smrti mohameda) byl islám založen na toleranci k ostatním vyznáním a přinucování nebylo, byla jen platba zvláštní daně nemuslimy. Za to se zase nemuseli podílet na obraně a neumírali ve válkách. Ve skutečnosti je velmi problematické vysvětlit tak rychlou expanzi prvotního islámu v té první fázi jinak, než tak, že lidé všech vyznání ho přijímali vlastním rozhodnutí - z hlediska zdrojových možností nebylo jednoduše možné tak rychle dobýt a kontrolovat takové území, pokud by obyvatelstvo kladlo odpor.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.04.2017

Samozrejme, že rozlišujem pojmy ako kodifikovaný korán, historicky sformovaný islam, rovnako ako aj neexistujúci koránický islam, ktorý v praxi v žiadnej islamskej krajine neexistuje a koranický islam je len akademický pojem VP , pretože ani len korán, podľa ktorého by mohol fungovať ten koránický islam nebol kodifikovaný a ani nebol predstavený neznámymi autormi KSB.

"Co se týká tvrzení že úryvek je lživý v části, že to tak Mohamed chtěl, na to téma si stačí samostatně přečíst korán, aby člověk zjistil že je to tak; tvoje verze je jen dohad, který vydáváš za realitu..."

Sorry, ale stačí si prečítať kodifikovaný korán a je jasné, že Mohamedovi nešlo vobec o to, aby ľudia úprimne žili s Bohom skrze svedomie, ako je v tom článku. Je to totálne klamanie a zavádzanie ľudí.
O živote Mohameda jeho konaní a jeho zmene v Medine, kde sa rozhodol pre vojenský džihád, teda vraždenie, prepadávanie karaván, šírenie islamu silou, platenie daní od kresťanov a židov, teda džizju s tým, že levý podiel si Mohamed nechal pre seba a zaviedol si to aj v koráne, aký podiel...zotročovanie ľudí, zničenie žien na úroveň podriadenej otrokyne muža, kde je dovolené, aby ju jej mnažel mlátil, nemá nič so životom podĺa svedomia...
Mohamed sám vo svojom živote sa vobec neriadil, žiadnym akademickým koránickým islamom, pretože sa ukázal už v Mekke ako neefektívny pre jeho vojenské ciele diktátora...
Takže takýmto článkami o dobrom Mohamedovi sa tu klamú ĺudia.
A moja verzia nie je dohad je to názor každého skutočného bádateĺa, ktorý študoval islam a korán od začiatku.

Doležitosť koránického islamu pre KSB si zvlášť zdorazňoval, to nemáš ako poprieť, až by som si dal námahu, tak sem dám aj presnú citáciu a potom sa uvidí, kto tu klame..

Autori KSB neriešili len MIM, ale sa venovali aj glorifikácií osoby Mohameda a jeho života, nakoniec ty sám sem dávaš spústu článkov o tom, aký bol islam dobrý za Mohameda a ako sa on snažil presadzovať neexistujúci koránický islam, pričom realita je taká, že nič také nieje, islam sa od začiatku presadzoval vojensky, mečom a agresiou a ľudia buď prešli na islam v oblasti, kde vyhral Mohamed alebo sa stali otroci, prípadne ich pozabíjali a vyhnali alebo museli platiť džizju, čo sa týkalo určitej časti ľudí s iným vyznaním.

"c) to, že použili určité informace obsažené v koránu ke svému prospěchu a ke prospěchu všem, není nic špatného."

Zlé je na tom to, že klamú v tom, že preštudovali všetky významné svetové náboženstvá a tvrdia, že islam je zjavená pravda najbližšie k Bohu, čo je lož.

"Názor, že korán je nejméně překroucená informace poslaná Shora, si může každý ověřit jednoduše tak, že si přečte samostatně korán a přečte si samostatně třeba bibli, a porovná tam obsažené pohledy na základní společensky významné témata, například půjčování peněz na úrok, žádné "důkazy objektivní" tu nejsou potřeba a nejsou ani možné."

Tak si počítaj :

https://www.koranoislamu.cz/tema/nenavist-k-nemuslimum/
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=33014

Tak je sranda, vytiahneš zo SZ doktrínu o úroku, ktorý tam bol najskor neskor vložený a povodne tam iste nepatrí a na základe toho sa odpíše kresťanstvo.
Ale džizja, teda vyberanie výpalného, totálne zotročenie žien islamom, možnosť mlátiť ženy v islame, neskutočne nespravodlivé zákony pre ženy, kde šária je zčasti odvodená aj z koránu, to, že korán núti k likvidácií nepriateľov islamu v prípade, že islam je na danom území dosť silný, povolené klamať u moslimov v mene dobra islamu, likvidácia iných vierovyznamí na území, kde islam získal majoritu, všetko historicky dokázané, to všetko je nepodstané, lebo v SZ je doktrína o úroku...
Srandou je, že až sa na tieto svinstva islamu, ktoré sú priamo v kodifikovanom koráne poukáže, tak sa bagatelizujú a reativizujú, že veď to je historicky sformovaný islam a nie koránický islam.Tam je odrazu omlúvanie, iný meter.
Ty si myslíš, že ľudia, čo si dali námahu a preštudovali korán, to nevedia ? Alebo nepoznajú, aký je život v islamských krajinách ?
Neskutočne neobjektívne sa islam propaguje na týchto stránkach...

"Historické zdroje například mluví o tom, že v první fázi expanze (cca do 20-30 let po smrti mohameda) byl islám založen na toleranci k ostatním vyznáním a přinucování nebylo, byla jen platba zvláštní daně nemuslimy. a to se zase nemuseli podílet na obraně a neumírali ve válkách."

Lož, takto Mohamed začínal :

"Po príchode do Mediny došlo k jednej výraznej zmene, Mohamed zaviedol do Koránu džihád – boj v mene Alaha. Veľký džihád je duchovný boj a malý džihád je boj s mečom. Mohamed sa v Medine začal výrazne venovať boju s mečom, konkrétne začal prepadávať karavány. Prvý výraznejší úspech dosiahol v januári 624, to bol jeho ôsmy pokus. Prepady obchodných karaván mali jediný účel – získať peniaze na financovanie džihádu. Mohamed si z lupu nechával 20 percent, zvyšok sa rozdelil medzi jeho spolubojovníkov. Príslušnú legitimizáciu na takéto činy udáva Korán v súrach 22:39 a 22:40."

A po jeho smrti to bolo ešte brutálnejšie..
Je dosť informácií si nájsť, ako sa šíril islam 20- 30 rokov po smrti Mohameda..
Je sranda tiež, že obhjajuješ džizju, čo nie je nič iné ako bratie výpalného...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 25.04.2017

Ahoj Julko,

v čom by ten Hox a VP CCCP mohli mať pravdu a v čom je to diskutabilné?
Ako asi vieš, tak cca 85-90 % informácií na nete sú dezinfa - mnohokrát v dobrej "viere".
Tie linky, ktoré si uviedol k tým dezinfo patria tiež.

Pokús sa zamyslieť...
Prečo ešte nie tak moc zdeformovaný islam po smrti Muhammada (proroka) dával na "frak" biblickej žido-kresťanskej civilizácii? Obsadil mnohé územia bývalého Rímskeho impéria, či Byzancie - celé Španielsko a juh Francúzska, obrovské územia severnej Afriky - potom križiacke výpravy atď.
V akých aspektoch je vierouka islamu výrazne vyššie v hodnotovom rebríčku, ako biblická?
Uvažuj v duchu, že PRAX = kritérium Pravdy = Istoty.
Hoci, ale to bude asi na pochopenie pre teba ťažšie, bol koránický islam Mohameda pomerne rýchlo (asi 30 rokov po jeho smrti) do značnej miery PaciFikovaný = následnosť zjavení (súr) bola chronologicky rozhádzaná, kalifovia po Abu Bakrovi chceli z jeho učenia len ťažiť a staré zápisy kázaní Mohameda sa zničili, vytvoril sa tzv. "kódifikovaný" Korán, voči ktorému už vtedajší "otroci" vehementne protestovali a "otec" dnešného Koránu - kalif Osman (Utman) bol zabitý.
V r. 656 nespokojní moslimovia z Kufy, Basry, Egypta (cca 500) vytvorili tábor protestu pri bráne Mediny a po zachytení listu kalifa (navrhuje v ňom kruté tresty pre spupných = známe dvojité morálne štandardy) vypukla vzbura, počas ktorej bol "falošný" KaLif(e) = "prvý z rovných" zavraždený..

Korán, napriek tomu, že je sčasti "pokazený" je ďaleko lepšia filoSofia, ako je tomu v Biblii - preto aj už deformovaný hIsTórický islam dlho víťazil nad biblickou civilizáciou..to je však na siahodlhú deBatku...☺

Je však potrebné to koránické Rozlíšenie = čo je tam ok a čo sa tam dostalo vplyvom elitárnych ambícii, nehľadiac na rôzne výklady imámov, mufti a pod.
Či vytiahnutím doktríny Muhammada ibn Abd al-Wahhába britskou tajnou službou MI5, ktorá sa dodnes používa pri teroristických akciách po celom svete = bin AlaDin, Al Kajdá, Hamas, ISIS, známa to bohyňa starého Egypta, ktorá bola panna, ako "pannaMária" a porodila Hóra ... a tak tu máme ďalšie Hórovo očko...☺

Akýkoľvek teroristický akt = riadený proces a je jedno, akého "blbečka" nakoniec použijú a samozrejme v každom takomto riadení biomasy majú prsty tí, ktorí chápu viac...☺

Zombie islam je dnes v rámci antikoránickej stratégie široko používaný, ale ten s mnohými myšlienkami Mohameda nemá takmer nič spoločné. Ostatne podobne, ako dnešná verzia (mnoho rôznych zvrhlých verzii po svete) Biblie nemá takmer nič spoločného s hlboko ľudskými myšlienkami a učením Ježiša..

Ak by si si prečítal Korán, tak je tam uvedené, že Mohamed nič iného nehlásal, ako už bolo predtým zjavené Zhora ľuďom ako Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš a pod.
Kde došlo k errorom = zvrátenostiam ich pravých učení?
Týmto smerom by sa mal zamerať(ako aj mnohí iní "veriaci" v nejakú dávno vytvorenú ilúziu = mýtus) vo svojich úvahách a nepísať tu množstvo balastu, čo ti jednak zaberá množstvo času a navyše negatívne vplýva na tvoj osobný život, či život tvojich blízkych = šírenie dezinfa a defektných obrazov rozmanitému audiTóriu ti odčerpáva tzv. Božie dopustenie = ukrajuješ si niť života...a to podľa miery ovplyvňovaných nedoľudkov..
Preto majú aj "hviezdy" showbiznisu a vrcholového športu také tragické osudy..
Napr. posledne český reprezentant vo futbale Rajtoral, ktorý spáchal samovraždu..
Defektné footBaalové "mystérium" pre ovce...a navyše tam budú ešte aj nejaké osobné "disharmónie", lebo by "neodišiel" tak mladý..
Pokús sa to však správne pochopiť!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 25.04.2017

najvacsi paradox, ktory sa tu snazite uviest do praxe je ten, ze vy beriete koranicky islam ako fakt. zrazu sa objavil, je tu, a z neho odvijate svoje teorie. co povies na to, keby som teraz ja vytiahol zo suplika knihu "biblicke krestanstvo" (podpobne nezmyselny nazov ako v usiach kriciaci koranicky islam) a zacal nim mavat nad hlavami a tvrdit, ze je tam vsetko 100x lepsie ako v koranickom islame? najvacsi gol je, ze zatial co koranicky islam musime brat ako fakt, ked ste sa bavili o kumranskych zvytkoch, ktore su teda daleko realnejsie, nez niekym z uplnej rite vytiahnutym koranickym islamom, tak ste to cele poslali okamzite do trubiek, ci uz tym, ze ste to oznacili za testovaci polygon gp, pripadne ze by tie zvitky tak dlhy cas urcite nevydrzali.

samotna romanicka hoxova predstava, ze do 30 rokov po smrti mohameda, mohli neveriaci v islam iba platit dan a vsetko bolo v pohode, su krasne rozpravky. danou to totizto vzdy zacina. mozes sa vykupit. dan je samozrejme nastavena tak, aby po case nebola zaplatitelna, a potom to uz ide, mas moznosti: 1. konvertujes na islam, 2. zomries. toto sa praktizuje od nepamati. to, ze bol chvilku pokoj, bolo len ticho pred burkou, nejaky dobrak z univerzity zistil, ze zatial co kriziackych vyprav boli desiatky, tak islam mal za prvych par sto rokov 600+ vybojnych vojen. 600+! preto sa tak rychlo rozsiril, bola to vojna za vojnou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 26.04.2017

Myslím si, že tu sú argumenty úplne zbytočné, lebo už ti boli predložené neraz, aj odo mňa.


"keby som teraz ja vytiahol zo suplika knihu "biblicke krestanstvo""

Môžeš to vyskúšať, ale bez využitia diabolskej logiky ani nezačneš.


"islam mal za prvych par sto rokov 600+ vybojnych vojen"

No a?
Islam je jedna vec, Korán druhá a pracovný pojem VP-ZSSR "Koránický Islam", zase tretia.
Uvedomuješ si, že je medzi nimi veľký rozdiel?

A je úplne jedno, koľko výbojných vojen viedol Islam (to aj Kresťanstvo a na ňom vzniknutá západná civilizácia, ktorá to robí až dodnes rôznymi formami, viď Blízky a stredný východ, a vlastne celý svet), tu sa bavíme o Koráne a Biblii, a o čom reálne sú, a akými myšlienkami sa reálne zaoberajú.

Takže, menej hystérie z tvojej strany a naopak viac triezveho rozumu a nadhľadu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 28.04.2017

"Myslím si, že tu sú argumenty úplne zbytočné, lebo už ti boli predložené neraz, aj odo mňa."
toto je zaujimava vec, ktoru tuto stranka praktizuje v podstate od zaciatku. vy ste sa uz vyjadrili, vec sa prebrala a hotovo. to ze sa ale prebrala, este neznamena, ze sa k nej naslo aj nejake uspokojive vysvetlenie.

"islam mal za prvych par sto rokov 600+ vybojnych vojen"
"No a?"
pozri si hoxov romanticky prispevok nizsie, kde povazoval dan uvalenu len par rokov od smrti proroka za pohodovu vec. na to som reagoval, ze najprv to zacina danou a potom tvrdou vojnou. a to sa bavime o tom, ze sa to dialo uz za zivota proroka, nie len po jeho smrti.

"Uvedomuješ si, že je medzi nimi veľký rozdiel?"
ano, uvedomujem, az na to, ze koranicky islam je vec programovania na veci buduce.

"Takže, menej hystérie z tvojej strany a naopak viac triezveho rozumu a nadhľadu."
som uplne kludny. snad skor ty si precitaj moje pripevky 2-3x, inak vobec nerozumies na co reagujem a preco.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

Lux,

"Ako asi vieš, tak cca 85-90 % informácií na nete sú dezinfa - mnohokrát v dobrej "viere".

O tom, ako začínal islam a o živote Mohameda je dosť historických dokazov, nie je to len informácia na nete a rovnako sú aj arabské dokazy z tej doby.A nikde sa nepíše, že islam sa šíril inak ako mečom, vojnou a agresiou...A to aj za života Mohameda.

"Tie linky, ktoré si uviedol k tým dezinfo patria tiež. "

Tu vedome klameš, jedna linka sú informácie z príslušných očíslovaných súr, kde si tieto čísla možeš nájsť v kodifikovanom koráne, čiže nejde o žiadnu lož, a druhá linka hovorí o historicky sformovanom islame, ako vyzerá aj v súčasnosti.

"Prečo ešte nie tak moc zdeformovaný islam po smrti Muhammada (proroka) dával na "frak" biblickej žido-kresťanskej civilizácii? Obsadil mnohé územia bývalého Rímskeho impéria, či Byzancie - celé Španielsko a juh Francúzska, obrovské územia severnej Afriky.."

Na to si musíš podrobne preštudovať výboje islamu za života Mohameda a po ňom. Sú jasné objektívne príčiny, prečo islam expandoval, hlavne oslabenie Byzancie, kvoli dlhotrvajúcej vojne s Perzskou ríšou, plus ďalšie dovody. Rozhodne tam nepatrilo to, že na dobitých územiach všetci z presvedčenia a dobrovoľne prešli na islam.Tí, čo prešli, tak museli, až chceli prežiť.
Rovnako na výboje mal vplyv islam v tom zmysle, že je to aj bojová vojenská doktrína, kde ženy zabezpečujú ako otrokyne muža nových bojovníkov islamu a všetko v islame je podriadené expanzívnemu džihádu, ktorý používa aj strategické metódy, ako lži a klamanie nepriateľa, aby dosiahol svoj cieľ.

"V akých aspektoch je vierouka islamu výrazne vyššie v hodnotovom rebríčku, ako biblická?"

Je výrazne nižšie aj z morálneho hľadiska, zotročenie žien, ich bitie, likvidácia nepriateľov, až nepríjmu islam, džizja, šária odvodená aj z koránu...Okrem toho si preštuduj, ako chápe korán nebo. Pre nich sú to panny, ktoré budú sexovať a zmyslové požitky. Vobec nechápu duchovnú stránku človeka a obmedzili sa len na svetské, zmyslové požitky. A toto pokladáš, za niečo vyššie ako kresťanstvo ?

"Uvažuj v duchu, že PRAX = kritérium Pravdy = Istoty."

S touto tézou KSB nesúhlasím i keď ju ty iste uznávaš. Prax v trockistickom Rusku bola aj o terore voči ruskému národu o gulagoch, kde úspešne zlikvidovali státisíce, milóny ľudí...Je táto úspešná prax trockistov kritériom pravdy ?

Mohamed nezaviedol do praxe žiadny koránický islam, ten sa aj za jeho života šíril agresiou, sú to pohádky o mierumilovnom islame. Preštuduj si na historických dokazoch, koľko výbojov sa uskutočnilo za života Mohameda a ako prebiehali. Je o tom dosť informácií. Tie výboje a metódy nemajú nič spoločné s nejakou morálkou alebo niečím, čo chcete dať do pojmu koránický islam...
A že po jeho smrti sa táto brutalita ešte zvýšila sa dalo čakať.

"Korán, napriek tomu, že je sčasti "pokazený" je ďaleko lepšia filoSofia, ako je tomu v Biblii - preto aj už deformovaný hIsTórický islam dlho víťazil nad biblickou civilizáciou..to je však na siahodlhú deBatku...☺"

To je hlúpa dogma, ktorej verí len ten, kto poriadne korán neštudoval a nepozná dobre históriu a skutočné fakta o islame.

"Je však potrebné to koránické Rozlíšenie = čo je tam ok a čo sa tam dostalo vplyvom elitárnych ambícii, nehľadiac na rôzne výklady imámov, mufti a pod."

Až vytiahneš z koránu všetko, čo je tam zlé a nemorálne, tak zistíš, že odrazu už korán nemáš, lebo to, čo tam zostane nie je korán.Okrem toho korán zakazuje meniť jeho obsah a každý moslim to dobre vie, kto korán študoval.

Zvláštne je,že rovnaký meter na vyčistenie biblie od nánosov judaistov nespomínaš.
Učenie Krista je ďaleko a na úplne inom leveli morálnosti ako korán, ktorý je prisposobený zmyslovej mentalite arabského človeka v 7 storočí.

"Zombie islam je dnes v rámci antikoránickej stratégie široko používaný, ale ten s mnohými myšlienkami Mohameda nemá takmer nič spoločné.

By si sa divil, ale má.Korán totiž učí, že je povinnosťou každého dobrého moslima sa snažiť o rozšírenie islamu po celom svete a bez ohĺadu na prostriedky a platí to dvojnásobne vtedy, keď získa na danom území islam prevahu nad inými náboženstvami a populáciou.
Džíhád je 6 opora koránu...

"Ak by si si prečítal Korán, tak je tam uvedené, že Mohamed nič iného nehlásal, ako už bolo predtým zjavené Zhora ľuďom ako Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš a pod."

Demagógia. Dokonca sú tam aj prekrútené informácie z biblie, ktoré tam poplietli..

"Preto majú aj "hviezdy" showbiznisu a vrcholového športu také tragické osudy.."

Prečo bol Pjakin zasiahnutý ťažkou ranou osudu kvoli smrti manželky ? A tie hviezdy showbiznisu nie sú žiadni skutoční kresťania...

Sorry, ale nedal si mi žiadnu látku na správne pochopenie...Tvoje názory sú pre mńa nekritická obhajoba islamu nezaložená na skutočných faktoch a znalosti islamu.
Islám sám sposobil ohromný úpadok a zaostávanie, ktoré je pozorovateľné v každej islamskej krajine, ktorá berie korán, spolu so šáriou doslovne. Aj štáty, ktoré majú ropu ako Saudi by bez nej úplne skončili v zaostalosti...Sposobuje to samotný korán, ktorý blokuje rozvoj...To je historický dokaz a tá skutočná prax, ktorá sa potvrdila.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 26.04.2017

Ahoj Julko,

pri hodnotení pravdivosti, skreslenosti InFormácie je dôležitá metodológia odlíšenia "zrna od pliev", istá miera kultúry myslenia a širšie mozaikové chápanie. Samozrejme nič v zlom, Julko.

Proste svet potom vyzerá po mnohotisícročnej informačnej vojne znacharsko-globálnych systémov zasvätenia - tak, ako vyzerá..

Ad) Počiatky moslimských komunít
O živote Mohameda berieš ako relevantné rozšírené hisTórické "dôkazy", alebo si schopný aj prehodnotiť trochu svoje(?) informácie, ktoré si od niekade prebral?
Mohamed hlásal vo svojom učení min. 10 rokov mierového kázania v snahe obrátiť na koránickú vieru iných veriacich v rôzne relígie (v podstate vysoko profesionálne prepracované rozmanité mýty).
Poslal svojich vyslancov k panovníkom do mnohých okolitých štátov, ale na islam pristúpili len vládcovia Bahrajnu a Ománu.
Silové šírenie islamu je samozrejme v rozpore so zákonmi Najvyššieho, ale útoky biblickej civilizácie (ktorá je v jadre založená na úžerníctve a dvojitých morálnych štandardoch), hlavne z Byzancie, na vtedy ešte slabú moslimskú komunitu nemohli zostať bez odozvy.
Napr. v r. 630 sa na severe pri hraniciach so Sýriou stretlo cca 3 000 moslimov so 150 000 armádou Byzancie a mnohí boli zabití a museli ustúpiť.
Neskôr však tí, ktorí sa začali nazývať moslimami sa začali odkláňať od koránickeho islamu (Mohamed zajatcov prepúšťal a postupoval s nimi veľmi ľudsky) a časom nastal v islame zákonitý rozkol - to je však na dlhšie.

Ad) Info - dezinfo
Ako vieš rozlíšiť, ktorá inFormácia je pravdivá a s akou pravdepodobnosťou? Akú máš na to metodiku?
Lebo ináč siahodlhé vypisovanie rôznych "hlúposti" o Koráne a islame z tvojej strany by si vyžadovalo množstvo argumentácie, na čo nemám ani čas a ani chuť..
Platí:
"Koňa môžeš doviesť k vode, ale piť ho nedonútiš.."
O Koráne je tu viacero informácii, len ich musíš cez svoj podvedomý filter správne rozkódovať (filter je nastavený podľa tvojej objektívnej morálky..).

Ad) PRAX = kritérium Pravdy
A aké kritérium navrhuješ, keď nesúhlasíš??
A miešať do toho "trockistické" Rusko s miliónmi obetí v GULAG-och je už fakt dosť "ujeté". Asi si čítal SoLŽEnicyna a podobných demagógov..☺
Pre chápanie ReAlity, prečo sa čo deje vo svete príslušným spôsobom, musíš hlbšie čítať tu prezentované materiály - snáď časom príde správne "osvietenie".

Ad) Lepšia filoSófia
"To je hlúpa dogma, ktorej verí len ten, kto poriadne korán neštudoval a nepozná dobre históriu a skutočné fakta o islame."
Ta to ši me dobre pobavil bratku...☺
Korán zakazuje:
- úžeru (na ktorej stojí celé zotročovanie planéty Zem), ako najvyšší satanizmus
- chlastanie
- drogy
- hazardné hry
- prostitúciu
atď.

A čo ponúka biblická žido-pseudokresťanská civilizácia vyrastená na Biblii?
Ako vyzerá dnešný biblický Západ a sčasti aj biblický Východ? Kde sú kresťanské (skutočne kresťanské) autoriti? Nie sú? Kto ich takto vychoval? Ktorá kultúra?
Jadro Biblie - asi takých 15-20 základných a žiaľ podstatných téz, otrávené "duchovné" jedlo pre ovečky - to sú najhlbšie satanizmy, ktoré dokázali HieroFantos z kultu Amona do mýtu o Issovi z NazArény zakomponovať do BlbLie. Udo o tom trochu píše vo vyššie uvedenom článku.

Ad) Zjavenia Zhora
Je potrebné Julko aspoň trochu poznať vývoj ľudstva od primitívnych kmeňov, cez animizmus, totemizmus, šamanizmus ... až po dodnes používané védicko-znacharské systémy riadenia oviec a opičiakov na 3. ideologickej priorite, pochopiť čo sú to tzv. Zjavenia Zhora, lebo ináč také vety, aké používaš:
"Demagógia. Dokonca sú tam aj prekrútené informácie z biblie, ktoré tam poplietli.."
sú potom pre znalejších proste na smiech a zbytočne sa strápňuješ.
Aj keď judaistický i pseudokresťanský egregor mali vplyv aj na Mohameda a tak sa dostali isté defektné informácie od "archanjela Gabriela" aj do jeho kázaní.
Ale to je už myslím si na iný level diskusie... bez urážky.

Ad) Tragické osudy
To si vyžaduje chápanie objektívnych príčinno-dôsledkových zákonitosti z dielne Najvyššieho.
Čo sa týka Pjakina: on robí VF analýzy, ktoré nie vždy musia byť objektívne správne (ja osobne s niektorými jeho názormi moc nesúhlasím, ale v jadre sú ok), navyše nepoznám jeho blízke okolie a prečo mu "osud" vzal práve manželku. To by si vyžadovalo hlbšiu analýzu, ale to nie je ani predmetom našej debaty.

Ad) Islamská kultúra
A bol si v nejakej islamskej krajine, porozprával si sa s ľuďmi z tohto regiónu, ako to celé chápu?
Čítal si niečo od ajatolláha Chomejního, alebo niečo od súfijcov?

A Korán, ako aj každá "posvätná" kniha má viac úrovni chápania a tvoja úroveň je žiaľ na tom najspodnejšom leveli, ináč by si používal trochu iné textové kódy a s istými vecami by si aj dialekticky mohol súhlasiť..

Dogmy a dezinfa bokom, Julko, lebo sa zacyklíš na množstve cieľavedome do spoločnosti zavedených a neustále zavádzaných lží.
To len taká malá RaDa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

Luxko, pri hodnotení pravdivosti informácií a faktov je nutné sa opierať o čo najpresvedčivejšie dokazy, aby sa dalo oddeliť zrno od pliev.Ňa širšie mozaikové chápanie treba preštudovať viac ,ako názory autorov KSB. Nadarmo si bude niekto namýšľať, že má mozaikové chápanie, pretože prijal informácie autorov KSB, ktoré neraz produkujú tézy, ktoré sa neopierajú o vedecké dokazy, a to vrátane histórie a aj náboženstva.
Na mozaikové chápanie islamu treba toho poznať a preštudovať rozhodne viac, ako to, čo o islame napísali neznámi autori KSB.

"O živote Mohameda berieš ako relevantné rozšírené hisTórické "dôkazy", alebo si schopný aj prehodnotiť trochu svoje(?) informácie, ktoré si od niekade prebral?"

A ty si schopný prehodnotiť tie svoje ? Až popieraš historické a podložené dokazy o vzniku islamu a živote Mohameda, pretože sú to pre teba "hisTórické dokazy", prečo má niekto považovať názory autorov KSB za pravdivé a prečo má veriť na akademický konštrukt koránického islamu a údajne jeho uplatňovaniu Mohamedom, keď historické dokazy o výbojoch existujú, sú overené a rovnako aj z arabských prameňov ?


"Mohamed hlásal vo svojom učení min. 10 rokov mierového kázania v snahe obrátiť na koránickú vieru iných veriacich v rôzne relígie (v podstate vysoko profesionálne prepracované rozmanité mýty)."

To je to mekkánske obdobie, kde mierových kázaním nezískal za tie roky ani 100 ľudí, potom však v Medine 622 došlo k zmene u Mohameda a utopistický mierový islam bol nahradený, pretože Mohamed prišiel na to, že bol neefektívny pre jeho ciele :

Práve hidžrou, ako sa táto udalosť nazýva, sa začína počítať islamský letopočet.

Medzi Medinou a Mekkou sa teda čoskoro po hidžre rozhorel otvorený konflikt. Mohamed začal prepadávať mekkánske obchodné karavany a v bojoch, ktoré nasledovali, postupne získaval prevahu a veľkú politickú moc. V roku 630 sa Mekka vzdala, pohanské modly boli zničené a väčšina obyvateľstva konvertovala na islam. Mohamed sa stal najmocnejším vládcom v Arábii a v priebehu dvoch rokov ďalšími vojenskými ťaženiami a diplomatickým úsilím dokázal úplne ovládnuť takmer celý polostrov. Moslimovia pod Mohamedovým vedením získali v pomerne krátkom čase úplnú moc nad arabskou spoločnosťou.

"Silové šírenie islamu je samozrejme v rozpore so zákonmi Najvyššieho, ale útoky biblickej civilizácie (ktorá je v jadre založená na úžerníctve a dvojitých morálnych štandardoch), hlavne z Byzancie, na vtedy ešte slabú moslimskú komunitu nemohli zostať bez odozvy."

To sa pletieš, útoky začal islam a ten začal agresívne útočiť na Byzantskú ríšuˇ.

"Napr. v r. 630 sa na severe pri hraniciach so Sýriou stretlo cca 3 000 moslimov so 150 000 armádou Byzancie a mnohí boli zabití a museli ustúpiť."

Vážne ? A čo robili islamské vojská na hraniciach Sýrie ? Mekka a ani Medina neležia v Sýrií... :-)

A čo bolo predtým ?

Již v roce 629 vpadlo do Palestiny arabské vojsko, které však bylo spojenými silami Římanů a křesťanských Arabů poraženo. Teda vojenská agresia na cudzie územie, samozrejme ešte za života Mohameda...A presne takto sa islam šíril, agresiou, mečom brutalitou a to ešte za života Mohameda, žiadmy mierumilovný koránický islam. Študoval si vobec, koľko agresií islamu na iné územia sa uskutočnili ešte za života Mohameda ?

Skutočnosťou je, že Mohamed zorganizoval 65 vojenských kampaní v posledných desiatich rokoch svojho života a osobne viedol 27 z nich. Čím viac moci nadobudol, tým menšiu výhovorku potreboval na to, aby išiel do boja, až kým nakoniec nezačal útočiť na kmene len preto, že neboli súčasťou jeho rastúcej ríše.
Mohamed opustil svojich mužov s inštrukciami, aby podnikli boj proti kresťanom, Peržanom, Židom a polyteistom (ktorí zahrňovali milióny nešťastných hinduistov). V ďalších štyroch storočiach moslimské armády prevalcovali netušiacich susedov, pričom vyplienili ich korisť a otrokov, a preživších nútili buď konvertovať alebo vyjadriť poklonu pod hrozbou meča.

"(Mohamed zajatcov prepúšťal a postupoval s nimi veľmi ľudsky)"

To je fakt blábol...

V roce 627 muslimové odrazili útok z Mekky ve slavné „Bitvě o příkop“. Mohamed se pak cítil dost silný, aby zničil poslední opozici v Medíně. Oblehl židovský kmen Bení Kurajzá, který se provinil jen tím, že byl neutrální.

Když židy porazil, rozhodl se Prorok bezbranné zajatce povraždit ve stylu ISIS. Neumožnil jim konvertovat na islám a vyplatit svůj život výkupným (džizja). Ani mu nestačilo je vyhnat z města. Dovedete si představit, že by se tak zachoval Ježíš nebo Buddha?

Během noci byly přes celé městské tržiště vyhloubeny příkopy velké natolik, aby pojaly mrtvá těla mužů. Ráno Mohamed, který byl celou dobu divákem, nařídil, aby muže přiváděli k popravě ve skupinkách po pěti či šesti. Každá skupinka se musela posadit na okraj příkopu, jenž se měl stát jejich hrobem, tam byli sťati a jejich těla byla shozena do příkopu. Tato jatka začala ráno a trvala celý den. Po soumraku pokračovala za svitu pochodní. Tak na tržišti prolili krev sedmi či osmi set obětí. Mohamed pak přikázal, aby příkop zahrabali a odešel se utěšovat krásou Rihany, jejíž manžel a jejíž všichni mužští příbuzní právě v tomto masakru zahynuli. (Ibn Warraq. Proč nejsem muslim. Votobia 2005. Strana 140. Vylíčeno podle středověkého islámského Mohamedova životopisce Ibn Ishaka)

"Ako vieš rozlíšiť, ktorá inFormácia je pravdivá a s akou pravdepodobnosťou? Akú máš na to metodiku?
Lebo ináč siahodlhé vypisovanie rôznych "hlúposti" o Koráne a islame z tvojej strany by si vyžadovalo množstvo argumentácie, na čo nemám ani čas a ani chuť.."

A ako to rozlíšiš ty ? O čo sa oprieš ? O tvrdenia autorov KSB, ktorí sú radšej anonymní ? A bláboly o koránickom islame Mohameda, ktorého hájiš má nezaujímajú.

"PRAX = kritérium Pravdy
A aké kritérium navrhuješ, keď nesúhlasíš??"

V prípade histórie skutočné dokazy a nie bláboly a tézy neznámych autorov o dobrote Mohameda.

To s tým Ruskom a gulagom bol dokaz nefunkčnosti tézy, že prax je kritérium pravdy. ˇUspešná prax gulagov nie je dokazom správnosti tejto metódy likvidácie ľudí..So Solženicynom to nemá nič spoločné.

"Pre chápanie ReAlity, prečo sa čo deje vo svete príslušným spôsobom, musíš hlbšie čítať tu prezentované materiály - snáď časom príde správne "osvietenie".

Jasné, to je typický "argument" , až sa nedá niečo vysvetliť tak je to preto, že dotyčný neprečítal a nechápe všetky tlsté knihy, ktoré mu dajú tú správnu fundamentovanú odpoveď - istinu. Stačí veriť...:-)


"Korán zakazuje:
- úžeru (na ktorej stojí celé zotročovanie planéty Zem), ako najvyšší satanizmus
- chlastanie
- drogy
- hazardné hry
- prostitúciu
atď."

Úžera je v islamskom bankovníctve riešená iným sposobom, ale je tam prítomná tiež.
Chlastanie nie je príkaz kresťanstva alebo biblie, rovnako ako iné drogy a hazardné hry.
Prostitúcia je v islame riešená inštitútom detských manželiek a rovnako aj postavením ženy v islame, kde je žena - manželka moslima na základe koránu nútená sa podriadiť mužovi vo všetkom a hlavne v sexe, či je to stav otrokyne alebo prostitútky si zodpovedz sám.

Biblický Západ je výsledkom judaisticko - talmudského projektu a nie kresťanstva a nič to nezmení na tom, až sa za kresťanstvo a bibliu tento projekt schováva. Je výsledkom niekoľko storočí narastajúcej moci globalistov, ktoré nemajú s kresťanstvom nič spoločné a chcú ho zničiť.

"Jadro Biblie - asi takých 15-20 základných a žiaľ podstatných téz, otrávené "duchovné" jedlo pre ovečky - to sú najhlbšie satanizmy, ktoré dokázali HieroFantos z kultu Amona do mýtu o Issovi z NazArény zakomponovať do BlbLie. Udo o tom trochu píše vo vyššie uvedenom článku."

Blbosť a nepochopenie problematiky, biblie a ani kresťanstva.

"A bol si v nejakej islamskej krajine, porozprával si sa s ľuďmi z tohto regiónu, ako to celé chápu?
Čítal si niečo od ajatolláha Chomejního, alebo niečo od súfijcov?

Áno a rozprával som sa moslimami.

"Dogmy a dezinfa bokom, Julko, lebo sa zacyklíš na množstve cieľavedome do spoločnosti zavedených a neustále zavádzaných lží.
To len taká malá RaDa."

Len taká malá rada Luxko. Snaž sa používať skutočné argumenty, lebo sa zacykliš v iracionalite vlastného presvedčenia založenom na malej znalosti danej problematiky.A výsledkom budú potom tvoje dezinformácie, kde miesto argumentov musíš používať dehonestovanie oponenta a osobnú rovinu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 27.04.2017

Ahoj Julko,

kde sa mi všetci na teba hrabeme, ty všetkému najlepšie rozumieš, všetky informácie správne chápeš, metodológiu na určenie pravdivosti infa nepotrebuješ a vieš to všetko správne mozaikovo zaradiť do celého kontextu globálneho historického procesu...☺

Ty predčíš v chápaní aj všetkých tých profesorov, docentov, špičkových odborníkov z rôznych sfér života vo VP CCCP dohromady, ktorí protodialekticky dlhodobo spracovávali a vyhodnocovali obrovské kvantum informácii z celého sveta, počnúc Zaznobinom, Jefimovom, Veličkom a končiac hoc aj Pjakinom..
Si proste LuMen biblickej tradície...Bohu Žiaľ neschopný akéhokoľvek prehodnotenia dogiem, rôznych informácii, zvykov, správania sa a pod.

Pokús sa aspoň pochopiť, že to čo nájdeš na wiki, nete, v prakticky všetkých verejne dostupných knihách obsahuje množstvo lží a zavádzania (samozrejme česť výnimkám a v niektorých dielach v určitých pasážach, dôležitý je však ako vždy kumulatívny efekt).
A bláboly o čo najpresvedčivejších "dôkazoch" si nechaj radšej na iné fóra... ak ti nejaká prapôvodná DiaLekTikos niečo hovorí..

K mnohým ďalším tvojim tvrdeniam sa mi už ani nechce vyjadrovať... proste som ti už napísal, že šírenie dezinfa ti osobne škodí = menej píš a viac uvažuj, čo napíšeš, lebo dnes to už nezmazateľne zostáva na istých materiálnych nosičoch (nielen v biopoliach ľudských jedincov, rodov, národov..).

A ešte:
V zasvätenejších masonských kruhoch sa vravieva, že najlepší agent - je ten, ktorý nevie, že je agent (podvedome pracuje na ciele globalistov, ktorí chápu ďaleko viac, ako si vôbec dokážeš predstaviť...).

Tak zatím - až keď uvidím aspoň nejakú snahu o pozitívnu korekciu s tvojej strany, tak sa prihlásim o RaDu...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

Luxko, Luxko, skončil si presne ako som ti prognózoval, teda miesto argumentov dehonestácie oponenta, osobná rovina, snaha o jeho zosmiešnenie.

Zaznobin, Veličko, ani Jefimov a Pjakin nie sú pre mňa odborníci na históriu, ekonomiku, sociológu a riadenie. Stačí si podrobne preštudovať ich životopis, vzdelanie a erudovanosť .

VP CCCP rovnako nie je orákulum pravdy, produkuje mnohé tézy, ktoré nie je možné vedecky dokázať, dokonca navrhuje nebezpečné riešenia pre našu civilizáciu, ako akceptáciu islamu, lebo koránický islam je dobrý a reálne sformovaný islam sa može takto zmeniť na koránický. Táto téza je niečo ako trójsky koń pre našu civilizáciu, nakoĺko VP CCCP odmietli uskutočniť skutočný reálny pokus vo vybranej krajine s prevahou islamu, kde si mohli na vzorke vyskúšať či prax sa ukáže ako kritérium ich pravdy.
Miesto toho VP CCCP takými tézami nám soft metódou podsúva islam, ktorého reálna podoba, ktorú zažívame može zlikvidovať našu civilizáciu a aj bielu rasu v Európe. Výsledky, a to reálne, ktoré zažívame od islamu v našej spoločnosti sú napríklad takéto :
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skrtil-ji-kopal-do-hlavy-a-vse-skoncilo-znasilnenim-V-Nemecku-zacal-dalsi-soud-s-migrantem-485375

A toto je to, čo možeme očakávať od reálneho a historicky sformovaného islamu :

https://uploads.disquscdn.com/images/36afc9a44b4b0e63842cd985536dc68c66d62ed38b76a838ee6aa933fecdd7ae.jpg

Okrem toho, až ty neuznávaš iných odborníkov na islam ako názory a práce VP CCCP, tak potom nemá zmysel s tebou sa na tú tému baviť.
Až ty práce erudovaných odborníkov, orientalistov na islam pokladáš za zavádzanie a množstvo lží, rovnako to možem napísať ja na VP CCCP a ich názory na islam.

Radu som ti dal dobrovoľne, aby si sa z nej poučil, rozdávať si ich začal prvý ty, rovnako ako ty prvý si reagoval na moje príspevky...

Čo sa týka agentov, tak k tomu toĺko. Program EUROMED nám sem organizovane prináša islam a neomarxisti pri moci nás ho nútia silovými riešeniami akceptovať. VP CCCP nám soft metódami podsúva islam v akademickej podobe , kde reálne v praxi ako koránický islam nikde neexistuje a tvrdí nám, že Mohamed sa ním v živote riadil, keď uskutočňoval expanziu islamu na územia, ktoré neboli moslimské.
Teda VP CCCP nám islam podsúva soft metódami do hlavy, aby sme ho na základe koránického islamu akceptovali a verili, že raz sa može transformovať na lepší, koránický...
Vektory cieľov a metódy na dosiahnutie cieĺa si už rozlíš sám a aj to, kto je agent a čo sleduje.
Islam je jedným z nástrojov na naše zničenie a keď nebude pre globalistov potrebný, tak ho zlikvidujú ,ale nie kvoli tomu, že neuznáva podĺa teba úžeru, ale preto, že keď poslúží , zničí kresťanstvo, tak nebude potrebný, pretože NWO už nebude potrebovať ani úrokovú ekonomku, pojde o neofeudálny systém, kde bude úpne nové náboženstvo pre otrokov, nemá to byť ani islam a ani kresťanstvo.
Islam je len náýstroj globalistov, kladivo, ktorým si teraz dlážia cestu k NWO.
Glorifikovaním islamu sa robí medvedia služba národom Európy..Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.04.2017

Problém je jen v tom že
a) islám nikdo neglorifikuje, to jsou jen tvoje výmysly; pokud už je o něčem řeč, pak o *některých* informacích obsažených v koránu, a principiálně není řeč o islámu jako takovém, což manipulátor jako ty schválně nechápe;
b) nikdo netvrdí, že koránický islám někde existuje, opět tvoje výmysly a nesmysly.
c) materiály glorifikující islám na tomto webu ani v KSB nenajdeš, naopak jsou tu materiály varující před nebezpečím islamizace evropy a scénářem chalífátu; zjevně je nad tvoje schopnosti pochopit, že KSB pracuje na potlačování tohoto scénáře.

Stále jsi nic nepochopil, bohužel.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 25.04.2017

A pak že nemícháš pojmy korán a islám :)
Vše potřebné ti napsal výborně Lux, já se jen zastavím u jedné věci co se týká mě osobně:

> Doležitosť koránického islamu pre KSB si zvlášť zdorazňoval

jak bych ti to ... problém je jen v tom, že jsem nic podobného neřekl a už vůbec nezdůrazňoval, buďto si tedy najdi moje přesné slova a reprodukuj přesně smysl řečeného, nebo bych tě požádal nešířit o mě svoje výmysly.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

Nemiešam nič, ty len relativizuješ a snažíš sa bez argumentácie znehodnotiť moje názory a argumenty.

Nejaký čas to možno bude trvať, ale nájdem presnú citáciu ,čo si napísal a rozhodne si písal v zmysle, že bez koránického islamu by KSB ani nevzniklo..
A Lux rozhodne dobre nenapísal, až by jeho názory na islam čítali špecialisti a orentálci na islam, tak by sa len zasmiali...
Prehnaná dovera tomu, čo o islame píše VP ešte neznamená, že je to pravda - istina.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.04.2017

Termín "koránický islám" je termín zavedený autory KSB, do té doby neexistoval. Jsi si jistý že mohl mít vliv na vznik KSB?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

Koránický islam je termín KSB, ktorý má však pomenovávať niečo, čo existovalo za života Mohameda a údajne to Mohamed uplatńoval v šírení islamu.
Takže termín možno neexistoval, ale to, čo sa pod tým termínom myslí malo údajne podĺa KSB autorov existovať. A to je podstatné.

Takže, autori KSB pomenovali niečo, čo podĺa ich názoru existovalo. A keďže to podĺa nich existovalo, tak to iste mohlo mať vplyv aj na vznik KSB alebo minimálne na tézy KSB odvodené z tohto termínu.
Nič na tom nemení to, ako to pomenovali, akým termínom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.04.2017

Vedle, jak ta jedle.

Re: názor

Cico Ciciak | 26.04.2017

"Protiproud" vychádza iba zo západnej "vedy" a "hystérie", ktorá zase vychádza z tzv. biblickej koncepcie.
Alebo jednoduchšie: Víťazi píšu "hystériu".

Takže byť tebou, tak otázku, aký bol skutočný život skutočného Mohameda, by som radšej ešte nechal otvorenú, a zdržal by som sa nejakých definitívnych tvrdení.
Ale, ako som už neraz na margo tvojej osoby povedal, ty si len psycho-trockista zajatý v biblickom matrixe (možno platený agent zákulisia), a na 99% sa u teba jedná o celoživotnú abnormalitu.

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 26.04.2017

A keď sme už pri náboženstvách, tak sa dá povedať, že historické kresťanstvo (a na ňom vzniknuvšia bezBožná západná civilizácia matérie, materialistického a idealistického ateizmu) reprezentované RKC prípadne neskôr RPC a ostatnými sektárskymi kresťanskými štruktúrami, s ktorým reálny Ísa nemal nikdy nič spoločné, podobne ako ani reálny Mohamed s neskorším historickým Islamom (tým nechcem povedať, že jak Ísá tak Mohamed boli úplní svetci, alebo ich učenia/náuky dokonalé, nakoniec aj oni boli iba /ne/obyčajní ľudia /možno viac Ľudia/ a nie bohovia), sa šírilo ešte agresívnejšie a bezBožnejšie.

Takže si radšej zober tabletku objektivity, aby potlačila tvoju defektnú psycho-trockistickú myseľ a bujnú predstavivosť.

A nezabudni zas zdôrazňovať, ako tu všetci proti tebe útočia bez argumentov, ty "argument", lebo mi je to úplne, ale úplne u pr...
Keby sa dalo, tak ti aj jednu struhnem poza ucho ako malému zasr. decku.
Lebo, čo je moc, to je moc, ty bláznivý grafoman využívajúci diabolskú logiku ako hlavnú metódu vedenia diskusie. :DD

Mezi genocidní prostředek patří také stres

los/sol | 24.04.2017

Hlavně v dnešní době a pro Západní civilizaci je prapůvodcem a použiji to hojně užívané slovo "matkou" pro (tabák, alkohol, drogy)

Silné predpoklady

petržlen | 24.04.2017

Druhý odstavec vychádza z predpokladu, že Zem je prvotná a človek na nej druhotný, človek ako epizóda vo vývine planéty, planéta ako epizóda vo vývine Slnečnej sústavy, tá ako epizóda vo vývine galaxie atď. až po všehomír. Takáto predstava je založená na materialistických hypotézach, napríklad na Darwinovej evolučnej teórii. Je takýto prístup metodologicky správny? Akýkoľvek systém postavený na nepravdivých predpokladoch je predsa chybný.

Čo ak je človek (čisto náhodou) prvotný/prvoradý a vesmír druhotný/druhoradý?

Re: Silné predpoklady

Udo | 24.04.2017

Ide o to, co povazujete pod pojmom prvotny/druhotny.
Prvotny ciel moze byt dosiahnuty pomocou druhotneho javu.
Vajce a/alebo sliepka?

Re: Silné predpoklady

Nikdo | 24.04.2017

Zcela nesouhlasím s takovým pojetím. Žádná otázka prvotnosti a druhotnosti nevzniká (to je pouze projev pýchy). Život plyne v korytě božího záměru, to znamená, že existuje nějaký vzor plán, podle kterého vše probíhá. Vše probíhá cyklicky a kmitá. Například je planeta a na ní bytosti, nejdříve byla stvořena planeta pak bytosti, ale ještě dříve mohli být bytosti, které stvořili planetu zemi pro nějaké evoluční účely. Život můžeme připodobnit ke kmitání, kde se nacházíme v nějakém bodě vlny a začátek a konec v tomto pohledu nemá žádný praktický význam. Co je podstatné, že můžeme více rozkmitávat nebo tlumit opakující se jevy, tak aby jsme se udrželi v korytě božího záměru.

Mimochodem hádanka co bylo dříve slepice nebo vejce je řešitelná. Nejdříve je vzor(slepice) a vejce je cesta k dosažení výsledku podle vzoru a ten vzor je ve vejci již zakódován, takže slepice je dříve ať to vezmu z jakéhokoliv konce (pokud to vezmu evolučně prapředek slepice se vyvíjel a změnil se během svého života (zapsalo se to do dna) na něco jiného a vytvořila se část vzoru a ta část vzoru se předá při reprodukci, slepice/vzor je za každých okolností první .

Prvotní je záměr/idea/vzor/přání a KSB z toho plně vychází (koryto božího záměru).

Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 24.04.2017

Vše probíhá cyklicky a kmitá - tj. cykličnost znamená opakování, kmitání je průmět/vykreslení cyklického/kruhového pohybu na lineární, časovou osu. Co z toho plyne ve vztahu k lidskému životu? Že se opakuje, každá jedna inkarnace je jako jedno kolečko, které v lineárním vykreslení dává sinusoidu - zrození z nuly-dospívání/růst do kladného maxima-stárnutí/úpadek na záporného maxima-smrt opět do nuly. A tak pořád dokola ? Kdy tento kolotoč skončí ? Začal někdy ? A k čemu je vůbec dobrý ?
P.

Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 24.04.2017

Moje pochopení je toto. Není to až tak nutné vědět až dorosteme a budeme zralejší odpovědi přijdou. Stejný princip jako když dítě objevuje svět a postupně se s ním seznamuje a učí se v něm. Podle KSB je to zde tréningový prostor pro duši, alespoň tak jsem to pochopil. Buďto jsme vytlačeni z matrice ven "spodem" s bolestí a je nutno lekce stále dokola opakovat opakovat nebo splníme bohem dané úkoly naše možnosti se zvětší a přesuneme se na další úroveň, o které nepotřebujeme nic vědět, akorát by nás to zdržovalo od aktuálních úkolů. To je z velké části v souladu s Budhovým učením. Budhovo učení se však vyhýbá otázce nutného úkolu a tím je budování království božího na zemi. Starší duše učí mladší duše a udržují tréningový prostor. Dosažení Nirvány je tak přímočaře sobecké, že tam musela být daná alternativní možnost Bodhisattva - "Neodejdu do království božího/nirvány, dokud tam nevejdou všechny bytosti". Nirvána není někde v cizím světě, ale tady a teď, když se žije podle svědomí (a svědomí se nemůže nečinně dívat na utrpení druhých, je to i moje utrpení vše je propojené).

Takže víceméně jsem s Budhovým učením (tak jak je v současnosti dostupné) v souladu až na to, že opomíjí právě velmi důležitou věc a to je budování království božího na zemi. Vyhýbá se organizaci společnosti a nechává volnou ruku vládcům k parazitování a brzdí rozvoj duše tím, že se zaměřuje pouze na vnitřek a neřeší okolí, které je jazykem boha. Aby bylo možno tréningový prostor opustit je potřeba vyřešit jak vlastní etiku a morálku, tak zapojení ve společnosti a efektivní práci pro ni, jinak jsou mniši pouhými parazity na práci druhých. Cíle původního Budhy, ale mohou být v souladu s božím záměrem. Nelze bojovat s vládci přímo, nejdříve je potřeba pozvednou morálku a etiku davu a v tom spolu s křesťanstvím (etické principy jsou téměř shodné) podporuje ve velké míře evoluci. Nyní čas dozrává k tomu, aby lid měl manažery pracující v jejich zájmu a ne nějaké vládce (GP) s osobními cíli (obrácení pyramidy moci).

Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

los/sol | 24.04.2017

Ahoj Nikdo,
je poučné, co píšeš:
".....nebo splníme bohem dané úkoly naše možnosti se zvětší a přesuneme se na další úroveň..."
V této souvislosti:
Jaký máš názor na Slovanské vědění:
dle bukv, kterých je 49 se každá rovná věku a ten cyklus se opakuje, takže po dovršení 49 let života, nastává 49+1 odznovu k 49 a tedy by měla nastat změna v [49:50] - "systému" myšlení, jakýsi restart?
Já se přikláním, že by toto mělo souviset se záměrem HNR, sic v pojetí Slovanů

Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Mart'as | 24.04.2017

Ahoj LOS/SOL

K tvemu komentari o "restartu po 49letech"..

..v literature o čakrách se uvadi,ze v lidskem tele se nachazi 7 hlavnich čaker. Kazdych 7 let je pod dominanci jedne z hlavnich čaker - pocinajic tou spodni. Z toho jeste kazdy rok z toho sedmileteho cyklu je pod dominanci jedne z čaker. Čili po zavrseni 7x7 leteho cyklu =49 zacina clovek znovu,jeste jednou,uplne od znovu. Prakticky ma jakoby druhou moznost jak prozije svuj zivot.
Znovu bude clovek samozrejme celit nastraham zivota,ale v druhem cyklu je jiz clovek lepe pripraven.

Takze jestli ty Slovanske bukvy nebudou mit vztah prave s temi čakrami..

Mart'as

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

los/sol | 25.04.2017

Takže se jedná o rozumovou povinnost těch, kteří startují na 2x 7x7 či 3x7x7 vůči mladším 1x7x7
Bukv je také 7 po 7 řádcích. To odpovídá.

Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 24.04.2017

- Pozemský život jako tréningový prostor pro Duši - říká KSB - prosím tě KDE, respektive z čeho jsi tak ty usoudil ?
- Buddhovo učení se otázce budování království nebeského na Zemi nevyhýbá, protože takový cíl je o 180 stupňů jinde, než kam míří cíle Buddhovy a proto si ho samozřejmě vůbec naklade za úkol.
- Ostatní úvahy bychom mohli pobrat až po vyjasnění si toho trenažéru. To by fakt zajímalo, jak jsi na to přišel.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 25.04.2017

Nejprve označím, že je to velmi neuctivý příspěvek. Budhovo učení a praxe klade velký důraz na vzájemnou úctu a ukazuje u Pe-tri nedostatečnou znalost - jak se někdo takový může ohánět Budhou toť otázka.

Použiji na to poučku z Dhammapada (Budhova slova)
"Tak jako slon v bitvě z luku vystřelený šíp
je třeba snášet urážky neboť mnoho lidí se špatně chová"
a již se k tomu nebudu vracet.

Uvedu tedy některé věci kolem Budhova učení na pravou míru. Nejdříve nějaký kontext o mně: mám za sebou několikaletou praxi s minimálně s tisícem meditačních hodin a jiných cvičení a setkal jsem se s velmi kvalitním učitelem (naučil mne co znal a nyní již nemáme vztah, nebylo co dál předávat), dodnes nechápu, že jsem měl tu čest a považuji to za zázrak, že zrovna mně se dostalo té výsady obdržení tak kvalitních informací. Vynikající na tom je, že mnoho co jsem začal studovat v KSB a DVTR jsem měl již potvrzené a ověřené v praxi, ale to by byl dlouhý příběh.

Pro mne se ve velké většině Budhovo učení shoduje jako menší vnořená část se znalostmi v KSB a DVTR, ale jak jsem již uvedl nezabývá se Budhovo učení organizací společnosti a nezabývá se společenskými jevy a nechává vládcům volnou ruku v našem zotročování s tím, že to není naše věc, ve smyslu když se budeme chovat dobře vládci nám nebudou ubližovat.

Základní teze je, že v přání mají kořeny všechny jevy (vše je řízeno, shoda s KSB). Budha pak dále praví, že přáním se nelze osvobodit z utrpení, vede k tomu praktikovaní (osmi členná stezka). Čili hovořit o cílech v souvislosti s Budhovým učením je jeho nepochopením. Adept se vzdává cílů. Snahou je nové cíle/tužby již dále nevytvářet až dojde k vyhasnutí (touhy), která způsobuje další znovuzrození. Tvrdí, že cesta k jakémukoliv cíli způsobuje utrpení (zrození je utrpení, smrt je utrpení atd...).

Plusy:
- Vysoké nároky na etiku a disciplínu (neubližování živým tvorům).
- Poskytuje dobrý model fungování mysli a těla (například: rozšířený termín ego je nefungující a neměřitelný a nijak neuchopitelný a nedefinovatelný pojem, vykradený Jungem z tohoto modelu z pojmu egagrata, což je pouze jedna složka tohoto modelu a dá se jednoznačně popsat co ta složka je).
- Trénuje nelpění (efektivně měnit krátkodobé vektory cílů a zbytečně si netrvat na již v nové situaci zbytečném cíli).
- Ukazuje na dynamiku duše (i když tomu termínu se vyhýbá a používá "klam já" jako termín, když se duše považuje za něco jiného než je) - mantra: toto není mé, toto mi nepatří - vše jsou probíhající procesy, vše je proměnlivé (jinými slovy).

Minusy:
- Neřeší obživu a řeší to pomocí almužen (parazitické jednání)
- Nezabývá se organizací společnosti a považuje tuto otázku za světskou/zbytečnou pro ukončení utrpení.
- Je v mnoha ohledech dogmatické.
- Neučí trojjedinost (popisuje svět pomocí odvozených kategorií: země voda oheň vzduch)

Konečný cíl je víceméně stejný s KSB a to opuštění tréninkového prostoru po splnění úkolů, ale způsob dosažení podle Budhova učení je u mně v rozporu se svědomím (prosit u čertů o almužnu a podporu a tím se dostat do podřízeného postavení k nim).

Ještě k tomu, kde se mluví v KSB o bezpečnosti, že je to zde tréningový prostor. V této souvislosti se snad dá pouze říci a opřu se o velikou autoritu, že je potřeba mít oči k vidění a uši ke slyšení. Line se to celou koncepcí, že je potřeba život řídit a splnit z hora dané úkoly. např: video Pravidla životního provozu. Veličko mluví přímo o tréninkovém prostoru v hovorech o životě, ale nepamatuji si v kterém díle. V jiném videu (Zanzobin?), zase bylo, že úkoly v dalších dimenzích jsou pro nás zatím nepředstavitelné. Podrobně se to rozebírá v článku ze 4.4.2017 "Životný algoritmus formování osobnosti" z knihy Dialektika a ateizmus: dvě neslučitelné podstaty. Je to prostoupeno celou koncepcí, fakt nechápu, že se tomu může někdo divit.


Budha citát:

Kořen všeho zla je nedostatek poznání. (a proto studujme KSB a DVTR)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 25.04.2017

Mohl bys mně prosím tě vysvětlit podstatu té neuctivosti v mém předchozím příspěvku ? Nelze někoho nařknout a poté prohlásit - už se k tomu nebudu vracet. Ale jinak samozřejmě dělej jak rozumíš, co je karma, kterou KSB odmítá, jistě víš.
Tvá interpretace shod mezi Budhismem a KSB, jakož i zavedení pojmu tréningový prostor pro duši pak je IMHO fakt velmi svérázná. Tedy Buddhovy čtyři pravdy o utrpení je vlastně manuál ve stylu - těžko na cvičišti, lehko na bojišti, které je potřeba po vzoru království nebeského. Děkuji za vysvětlení tvých názorů, které však zůstávají mimo mne. Snad to nebudeš považovat mé lukostřelecké cvičení.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 25.04.2017

Dobrá odpovím a zkusím vycházet z toho, že nejsi lukostřelec.

Neuctivost:
"prosím tě" KDE, respektive z čeho jsi tak ty usoudil ? Ve spojení "prosím Tě" skrytě říkáš jsi debil nerozumíš tomu. Všimni si za jakým okolností se kombinace "ale prosím tě" používá v praxi. Je to tam přidáno zcela zbytečné, ale můžeš to činit neuvědoměle. Proto jsem to označil.

Použil jsem poučku od Budhy jak se s takovými jedovatostmi zachází z hlediska Budhova učení, nepřilepovat se k nim.

Dále Budhovo učení se nelze naučit (já to nedokázal) a pochopit bez praktikování a zasvěcení do odborných termínů (to se mi líbí, že Budhovo učení operuje s jednoznačnými v praxi ověřitelnými termíny, stejně tak KSB), bez zasvěcení do těch termínu jsem se nechytal. To co je běžně dostupné je jenom taková omáčka pro dav a často mniši, kteří uměli odít vše do krásných slovíček neskončili dobře (je to pořád stejné, jenom slova a skutek utekl). Ideální pro studium Budhova učení je naučit se trochu páli (sám neumím, ale bylo mi doporučené studium, ale šel jsem nakonec jinou cestou, ponechal jsem si to co považuji za hodnotné). Když jsem studoval texty po již získaném zasvěcení a věděl o co jde, tak překlady jsou zavádějí a často bije do očí, že překladatel nerozumí překládanému obsahu. Narazil jsem na několik min, kdy pak se slovníkem jsem hledal správný alternativní překlad, protože jsem věděl takto to Budha nemohl říci. Ale je to zbytečné KSB a DVTR jsou kvalitnější a praktičtější, ale některé informace (hlavně model mysli) by bylo užitečné začlenit do materiálů (dokonce jsem to zvažoval, ale v současnosti mám jiné úkoly/utrpení - záleží na přístupu - víceméně se cítím šťastný)

To, že jsou shody a průniky mezi KSB a Budhovým učením plyne z toho, že popisují stejnou skutečnost okolo nás. Budhovo učení, ale jde na ovečky šikovně, to čím se zabývá je víceméně pravdivé, ale to co se nehodí tím se nezabývá. A celkové východisko, že život je utrpení považuji za zavádějící. V životě existuje utrpení je jeho součástí, není snadné nedělat chyby. Jednoduše součástí procesu učení je bolest, beru ji jako signál/informaci a ne podstatu života (kromě bolesti jsou i radost, láska, záleží kam se zaměří pozornost) a nepovažuji za vhodný cíl její zbavení (problémy se nevyřeší tím, že se na to hodí deka, aby nebyli vidět).

Termín "tréningový prostor" jsem nezavedl, ale převzal od učitelů KSB z videí (Veličko). Nedokáži ti to vysvětlit, je to pro mně naprosto samozřejmé, zdroje jsem už uvedl. Neustále je zde výzva učit/zkoumat/trénovat a plnit z hora dané úkoly v souladu se svědomím. Tak k čemu život podle KSB a tvého pochopení těch materiálu je? Rozvíjet sebe v souladu s celkem, který se také rozvíjí a plnit s tím spojené úkoly (co je plnění úkolů - trénování a to probíhá v nějakém prostoru/matrici - tu můžeme označit tedy tréningovým prostorem). Je to nepochopitelné?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 25.04.2017

ad neuctivost) - na tomto příkladu můžeme krásně vysledovat jak lehce dochází k nedorozumění v důsledku podmíněného vnímání. Že by fáze "prosím tě" dělal z druhé debila je jenom jedna z možností a to IMHO ta velmi zřídkavá a to spíš v ironické formě "ale, prosím tě ...". Význam spíše vždy záleží na kontextu, kdy v tomto mém případě byla vyjádřením překvapení nad takovýmto chápáním, rozhodně ne neuctivostí ani ironií. To jsem také vyjádřil tím, že v mém dotazu nebyl ani náznak apriorního hodnocení tvé metafory, ale výzva k objasnění dřív, než bych se jakkoliv hodnotově vyjádřil. A to velké KDE je jen výrazem důrazu na zdroj, odkud jsi k takové interpretaci získal. Tedy z mého pohledu diplomatická reakce tebou pochopena negativně (bohužel bez snahy o verifikaci svého úsudku o povaze mého příspěvku).

ad budhismus versus KSB) - Je nemožné, aby se mezi védismem a jeho deriváty a KSB nenašly paralely. Ale ten tréningový prostor, tak jak jsi ho vysvětlil je IMHO tvé čistě subjektivní chápání řečeného, nikoliv inherentní součást KSB/DVTR. Snad si uvědomuješ dalekosáhlé konsekvence toho, že by snad pozemský život měl být cvičištěm? Proč se potom nebavíme raději o tom bojišti ? Proč budovat cvičiště v podobě království nebeského na Zemi-cvičišti ? Atd. Ale nemám potřebu toto velmi specifické pojetí KSB rozvíjet, je mi cizí a připadá mi hodně přitažené za vlasy. Ale neberu ti ho, je docela možné, že tobě dává smysl, který tě posunuje správným směrem. Já ale prostě plnění úkolů (a teď odhlížím od toho, kde se ty úkoly berou) za trénování nepovažuji. Trénink či simulace je v mém světě příprava na to, co nás čeká v realitě a KSB pozemský život určitě za nereálný nepovažuje.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 25.04.2017

Nyní již co nejstručněji
1. Potvrdil jsi, že jsi lukostřelec.
2. Neporozuměl jsi na co upozorňuji s nadbytečnou frází "prosím tě", a nevím jak ti to vysvětlit (snaha byla).
3. Trochu více k subjektivismu a cvičišti.
Je nesmyslné ohánět se subjektivismem, když každý projev subjektu je subjektivní (včetně tvého jsi si toho vůbec vědom). Každý subjekt popisuje objektivitu s určitým zkreslením, vzájemnou komunikací mezi subjekty lze dosáhnout lepšího efektivnějšího a přesnějšího popisu - dobrat se pravdy. Takže místo snahy vypadat důležitě použitím slova subjektivní, stačilo jednoduše označit "To říkáš ty" a na to můžu dát odpověď , "ne já, ale Veličko a další bytosti, které považuji za autority KSB a v tomhle jsem s nimi za jedno, sedí mi to". Dále když nesouhlasíš, tak je potřeba to nějak argumentovat. Kde a v čem to rozporuje KSB, že se nemůže nahlížet na svět jako na cvičiště. Tvůj přeci jeden uváděný argument, že když je to cvičiště, pak je nesmyslné budovat království boží na zemi to nevyvrací. Přeci kdykoliv se potřebuji něco nového naučit osvojit znalost nebo dovednost, jsou k tomu potřeba vhodné podmínky (cvičiště) až se dovednost získá již není potřeba cvičiště udržovat, ale postaví se nové cvičiště, kde se budou rozvíjet další znalosti a dovednosti. Nejdříve jsme(lidstvo) cvičili v pekle vzájemného násilí a zotročování, ale tam se většině nelíbí a tak jsme nuceni si zvyšovat morálku a etiku a ta nyní stoupla a může vzniknout království boží na zemi, kde bude růst probíhat v nové kvalitě. V tomto případě význam království je míněn podle KSB, která považuje za království boží na zemi takové společenské uspořádání, kdy je člověk člověku člověkem a ne vlkem (jako teď v současném pekle vzájemné nevraživosti a povyšování jeden nad druhého).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 25.04.2017

Ok, končíme.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Sugar | 26.04.2017

Zajímavé chapání objektivní reality a hermetizace informací. Můžete vysvětlit více?

1. "Budhovo učení, ale jde na ovečky šikovně, to čím se zabývá je víceméně pravdivé, ale to co se nehodí tím se nezabývá."

2. "Termín "tréningový prostor" jsem nezavedl, ale převzal od učitelů KSB z videí (Veličko). Nedokáži ti to vysvětlit, je to pro mně naprosto samozřejmé."

3. Co je tedy tím bojištěm, jak psal Pe-Tri? Víme, že cvičiště je pouze trénink na reálnou situaci, kterou je třeba v budoucnu zvládnout.

Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Lexa | 24.04.2017

"Dosažení Nirvány je tak přímočaře sobecké, že.." je dokonalý protimluv, protože dosažení tzv. Nirvány znamená naprosté zničení ega, tudíž z principu je vyloučeno, aby bylo sobecké.

Pokud jde o tzv. " budování království božího na zem," tak k tomu lze říci pouze tolik, že Buddhismus se tomuto tématu nevyhýbá, ale jasně ho pojmenovává jako iluzorní, protože ve světě Samsáry (duality) nelze dosáhnout ničeho trvalého. Doporučuji si nastudovat dharma teorii, kde je to dialektickou metodou jasně podloženo. Nevědomý člověk, hledající iluzi štěstí, tak v ideologickém zápalu napáchá víc škody než užitku. Čím větší je jeho ego (iluze Já), tím menší je jeho míra chápání. Pak to dopadá tak, že slepý vede slepé - do záhuby. Příkladů najdeme spoustu, včetně současného stavu světa. Něco jako lepší svět už slibovali marxisté - a jak to dopadlo? Totalitní teror. Chcete-li změnit svět k lepšímu, začněte u sebe.

Ad "parazitování mnichů" - to je názor plně shodný s chápáním Mao Ce Tunga a jiných marxistů. Mniši totiž také společnosti něco dávají. Za hrstku rýže denně toho dávají opravdu hodně, třeba v Barmě je to veškeré základní vzdělání, protože státní školy tam nefungují. Jinak třeba v Nepálu mniši normálně pomáhají při sezonních pracích apod. Viděl jsem osobně. Měl byste alespoň ocenit jejich malou spotřebu, danou asketickým životem. Vy osobně spotřebováváte kolik, že hovoříte o parazitování druhých?

Vaše interpretace Bóddhisattvy je plně poplatná britskému/západní (dez)interpretaci. Bódhisattva je adept buddhovství, tedy ten, kdo usiluje o dosažení Nirvány a nachází se ve vrcholné fázi duchovního vývoje. Nesprávně chápete význam Máhájány.

ad "manažer pracující v zájmu lidu" - poslechněte si, co říká ve videu Jefimov o pojmech "mana-žer" versus "upravljenec". Myslím, že manažer potřebuje nějakou "manéž" a tam o zájmy lidu nejde.

Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

NIkdo | 25.04.2017

Ego - je nesmysl, s tímto pojmem nelze operovat a už vůbec ne v souvislosti s Budhovým učením, je potřeba používat původní termíny.

Nemluvím o Budhismu, ale o "Budhovu učení", tam lze najít něco hodnotného. Ismy jsou k ničemu.

Mluvím o božím království a ne o iluzi. Boží království je takové uspořádání společnosti, kde člověk člověku bude člověkem. To, že je vše proměnlivé neznamená, že to neexistuje (že je to iluzorní). Víme, že vše jsou probíhající procesy.

Mniši žádného významného pokroku nedosáhly, praxe kriterium pravdy. Dalajláma placený CIA je zářný příklad parazita, podával si ruku s Havlem, vrána k vráně sedá. Do klášterů se ve velkém prodávají děti, které pouze papouškují texty bez porozumění obsahu. Netvrdím, že nejsou mniši, kteří dělají svoji práci dobře a pomáhají, ale jejich opravdu velmi malá menšina.

Manažer znamená "žere manu" (peníze) tak ať za to dělají něco užitečného, například kvalitní řídící práci. To, že dáš slovu jiný význam než jaký plyne z kontextu ukazuje na psychický trockismus. Použil jsem to slovo záměrně, protože nejdříve musejí být manažeři donuceni pracovat na celek (použije se to co je k dispozici) až později vzniknou nové kádry, které budou hodny termínu řídící pracovník.

Poznámka:
Z tvého obsahu analyzuji, že jsi se neposunul v poznání ani o píď vpřed od posledně (už nevím nějaký měsíc to bude, kdy jsem tě potkal v diskuzi). Takže v podstatě se nemáme kam prodiskutovat (trváš si na svém úhlu pohledu a nejsi zatím schopen podle mne vidět prostorový model). Takže dále již nebudu reagovat.

Budha citát:

Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Lexa | 25.04.2017

Ad ego: ego = nevědomost, iluze Já
Buddhismus = Buddhovo učení, nic jiného nelze nazvat Buddhismem
Boží království, o kterém sladce mluvíš, je tou iluzí. Čí je to současné království na zemi, nyní, ne-li boží? Jestli není boží, tak ten "bůh" není ničím. Je-li bůh všude, je celý svět jeho královstvím už teď. Slibuješ chiméru, lákáš na utopii, klameš
To, co je proměnlivé, je v každém okamžiku něčím jiným. Jedna atomická pseudoexistence končí a v tu ránu je nahrazena novou. To je iluze, divadlo světa.
Překrucuješ význam "praxe je kritérium pravdy." Dokáže Nikdo posoudit jakého pokroku dosáhl nebo nedosáhli konkrétní jednotlivci v počtu statisíců či milionů, které nikdy ani neviděl? Směšná představa.
"Do klášterů se ve velkém prodávají děti, které pouze papouškují texty bez porozumění obsahu." Důkazy bys měl? Do jakého kláštera, jaké děti, kdo platí, kolik? Máš asi hodně bujnou fantazii.
Ad manažer - asi jsi to špatně pochopil.
Poznámka:
Z tvé reakce usuzuji, že nejsi schopen seriozní analýzy, práce s fakty, ani věcné argumentace, vyhýbáš se konkretice, provokativně se vydáváš za nějakého znalce buddhismu, který cíleně očerňuješ, šíříš dezinformace a očividně vystupuješ pod nickem in cognito, což je opravdu k smíchu, vzhledem k lexice a gramatickým chybám, které prozrazují tvoji skutečnou identitu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Cico Ciciak | 27.04.2017

Ty Lexa si len obyčajný nihilista.
A to je vlastne aj základom náuky Budhizmu ako takého, že život je len údajne utrpenie a ilúzia, a preto treba čo najskôr exitnúť volakde do prázdna.

Re: Re: Re: Silné predpoklady

jardob | 24.04.2017

Určite nie preto, aby človek z tohto kolotoča unikol, lebo tento kolotoč je vo svojej podstate zlo, ilúzia, utrpenie, boží omyl... Kolotoč bez zmyslu a cieľa, a jediný cieľ, nájsť východ von... Zdrhnúť do nekonečnej jednoty, čo je opak akéhokoľvek tvorivého procesu...
To mi príde absurdné a postrádajúce akúkoľvek transcendentnú logiku.

Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 24.04.2017

A kdyby tento kolotoč nebyl něčí omyl, ale výsledek našich individuálních pochybení v kombinaci se zákeřným okolím ? Ty připouštíš existenci Boží mýlky ?A jak např. víš, že v té nekonečné jednotě není tvořivost základem činnosti tam existujících ? Jakou máš představu o této nekonečné jednotě ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

jardob | 24.04.2017

Pe-tri,
ak ti mám na toto zodpovedne odpovedať, najmä v tom duchu, ako som načrtol, musel by som mať budhizmus dostatočne dobre naštudovaný.
Preto som sa aj pýtal, či by si vedel o serióznych budhistických zdrojoch? Pretože jedna vec je moja predstava o budhizme, a druhá vec budhizmus sám, a možno tretia vec, to čo budha reálne hovoril.

Ale aspoň k niečomu sa vyjadrím. Neverím v to, že Boh robí chyby, preto mu plne dôverujem. Ale všetkým živým bytostiam, umožňuje robiť aj chyby (v určitom rozsahu možného). A nakoľko každá živá bytosť má v sebe, v hlbke svojho "ja" prepojenie s Bohom, božskú iskru, tak v určitom zmysle možno tvrdiť, že tým Boh pripúšťa chyby aj u seba. Ale pokiaľ ide o živé stvorené bytosti, tak tam je úplne iná úroveň obsahu pamäti než u Boha, iná úroveň ne/vedomosti, a teda aj iná úroveň možných chýb konaných danou bytosťou. V tomto zmysle chyby celkom prirodzene popisuje gaussove štatistické rozdelenie v danom prostredí.

Božiu neomylnosť si predstavujem práve v existencii Miery Mier - teda Predurčenia - plného variant možného a prechodov medzi variantmi - pričom v každej matrici sú aj varianty, ktoré možno nazvať Zámerom - to jest vodiaca pomocná čiara, podľa ktorej sa možno orientovať do Zhora predurčeného cieľa. Tieto varianty možno vnímať a rozlišovať. A tieto varianty Zámeru existujú v každej pozícii, aj tej najchybnejšej, čo predstavuje cestu von a vpred k Vyššiemu cieľu.

Preto nemám najlepší problém s reinkarnáciami, lebo dôverujem Bohu a verím že majú zmysel, tak ako zmysel má existencia a svet vo všeobecnosti. Prešiel som si v živote vážnymi problémami, a kým mám nádej a dôveru v cieľ, nemám problém prechádzať životmi, zažívať utrpenie i radosť. No verím, že procesy môjho tela, ducha a ďalších vrstiev tejto ľudskej bytosti, majú v každom procese svoj aktuálny cieľ. Cieľ tela - byť chrámom a nosičom ducha. Cieľ ducha - udržiavať telo zdravé a čulé, chrániť ho pred škodlivinami, aby poskytovalo duchu maximálny možný potenciál a dostatočne dlhú dobu existencie pre danú ľudskú bytosť. Cieľ duše - umožniť duchu dozrieť (podobne ako dospieva telo), správne ho vychovať, aby dosiahlo ľudský režim psychiky, pretože duch tu nie je sám pre seba, ale je súčasťou kolektívnej duchovnosti. A kolektívny duch ľudstva môže zrieť do dospelosti, len ak dospeje aj každý individuálny duch egregoru ľudstva. (resp- väčšina).
A Boh, je tvorcom všetkých cieľov, všetkých mier. Je otcom všetkých duší.
Možno práve "amnéziou" skrze ľudí a iné živé bytosti, spoznáva sám seba odznova, od základov.

Absolútna jednota - v tom nemám úplne jasno. Ak sa zlejú všetky farby v jedno, vznikne len jedna biela farba. No nechápem prečo budhisti nazývajú túto všejednotu - prázdnotou. Veď prázdnota-ničota = neexistencia. Môže niečo čo je, nebyť? Môže nič tvoriť? Možno tvoriť čosi z niečoho, čo nemá časti? (ak opomeniem tvar) Niečo čo je jediné a beztvaré - môže po zmene byť stále jediné a beztvaré? A vlastne, ak by to aj bolo v nejakej transcendentnej nadvesmírnej logike možné, bude mi takáto informácia užitočná v niečom, v tejto periode mojej ľudskej existencie?

Pripúšťam, že tak ako pri vysvetľovaní, niekedy nestačia slová na vyjadrenie neverbálnych javov, tak rovnako niekedy nemusia stačiť predstavy na vyjadrenie nadzmyslových a nadtvarových javov... Ale otázka je naozaj, či je ľudskému tvoru v tejto periode existencie, vôbec užitočná v živote informácia nevyjadriteľná slovami a ktorú si nemožno predstaviť ako nejakú zmyslovú formu, emočný odtieň.
Snáď až v niektorej inej existencii, v inom svete a v inej životnej forme, kde to bude aktuálne. Veď život je večný a na Zemi nekončí, ani čas nad ním nemá moc. Či azda, takzvaná samsára je iba odpad a nemôže sa vyvíjať, podliehať evolúcii? Ja myslím že môže, a je to aj zámer.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 25.04.2017

Ano, rozumím, mnoho otázek, zatím málo odpovědí. Jardo, jen zopakuji - fakt, zkus dát jako doplňkové studium ke KSB výsledky práce Jana Kozáka. Mnohdy je potřeba rozsvítit světlo i z jiné strany/úhlu pohledu než z jaké tak činím obvykle, aby jsme 3D kostku Pravdy uviděli objektivněji a tím pádem i Pravdivěji. KSB správně říká, že se stereotypy musíme umět bojovat.
P

Re: Re: Silné predpoklady

popolvár | 24.04.2017

skús si prečítať Prastaré tajomstvo kvetu života (posvätnú geometriu) od Drunvala Melchizedeka a možno si uvedomíš, že ten prvotný vzor sliepky bol zakódovaný do zárodočnej bunky - teda kvázi vajca. Takže ja som zástancom toho, že prvé bolo vajce a do toho vajca Boh vložil informáciu - vzor. Boh pri tvorení nepotreboval zmaterializovať celú sliepku, on vždy len vložil kompletnú celostnú informáciu do "zárodočnej bunky". Preto človek ako taký nie je schopný sa zatiaľ povýšiť na úroveň Boha, najmä čo sa týka tvorenia života, lebo nedokážeme vedome zostaviť celostnú informáciu o nej. Veď v podstate ešte ani plne nechápeme, čo to vlastne život je. Pekný príklad tejto neschopnosti dnešného človeka zostaviť v krátkom časovom úseku vo vlastných predstavách, v psychike, komplexne celostnú a detailnú informáciu o čomkoľvek je v jednej z kníh zo série Zvoniace cédre Ruska, kde Anastázia zobrala Megreho na inú planétu a on nedokázal automatickej fabrike predať svojou mysľou komplexne celostnú informáciu "žiguláku"...

Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 25.04.2017

Jsem nepochopen. Nicméně se shodneme, že vzor je první. Řeším to v tom smyslu, že dříve byl vzor slepice (informace o slepici) až následně vejce a pak rozbalení rozvinutí vzoru do fyzické slepice, což beru jako kopii/aplikaci prvotního vzoru. Slepice, je v hádance co bylo dřív, pro mně ten soubor informací/ten vzor, který může být zapsán do matrice (fyzické vejce) a rozvinut v matrici konečného vzhledu (fyzická slepice odraz vzoru). Vzor existuje nezávisle na fyzickém vejci i fyzické slepici. Jako programátor má nejdříve algoritmus v mysli(slepice/vzor), pak ho přenese na nosič (vejce) a pak z nosiče do paměti a pak začne procesor číst informace a začne to dělat co má (aplikace vzoru slepice), dělat to co je záměrem programátora.

Trochu odbočím. My všichni jsme programátoři a tvořivým způsobem a svobodně vyvíjíme nové postupy a bůh nám dává informace tak (je tam zpětná vazba), aby to vše drželo pohromadě. Velký programátor (nejvyšší řízení) na nás přenáší řešení dílčích úkolů a v tom je naše důstojnost a svoboda.

Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

T. | 25.04.2017

Prvá bola určite sliepka, veď čo ak by sa z vajca vyliahol kohút ? ☺

článok

popolvár | 23.04.2017

tento vynikajúci článok je prekladom nejakej konkrétnej práce? alebo skôr (podľa štylistiky) jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pre začiatočníkov v skratke zhrnutý a zhustený obraz podstaty a základných téz KSB. Tento článok by mohol byť vrelo odporúčaný ako vstupný materiál do štúdia KSB. Kľudne možno zaslať aj autorom VP SSSR, či fondu Konceptuálnych technológií Altaj. Úcta a obdiv autorovi - skvelá práca.

Re: článok

DušanBe | 23.04.2017

Řazení zmíněných témat ve článku mi hodně připomíná Základy sociologie I. Tam je to vysvětleno v širších souvislostech. Článek považuji za zdařilý kompilát KSB. Je až s podivem kolik se kolem toho dá ještě popsat. Viz knihy VP SSSR

Re: článok

Hox | 24.04.2017

Originální text.

autor

bArny | 23.04.2017

dakujem za vyborny clanok, len mi chyba meno autora, aby som vedel, komu dakujem :)

Re: autor

Hox | 23.04.2017

Je autor důležitý? Lépe diskutovat, než děkovat... poděkovat lze třeba příspěvkem na provoz stránek.

Re: Re: autor

ANS | 23.04.2017

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/04/23/Koncepce-soci%C3%A1ln%C3%AD-bezpe%C4%8Dnosti-je-ideologick%C3%BDm-v%C3%BDchodiskem-ANS

Vidění světa KSB

Zdeněk | 23.04.2017

,se v podstatě neliší od koncepce védské. Je však verbálně vyjádřená odlišně-dle současné kulturní úrovně společnosti. Stanoví jasně cíl života dle božího záměru. V důsledku výchovy a zmatení početných generací dle biblického konceptu,dnes nikdo neví, jaký je cíl lidského života,a proto všechny naděje zmatených lidí končí zklamáním.

KSB nám předkládá koncepci,která vede k intelektuální civilizaci, která je předstupněm nejvyšší civilizace, tj.:civilizace duše. Není to však nějaká moderní spekulativní filozofie-neboť zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat.

Re: Vidění světa KSB

ADM | 23.04.2017

Rozdíly jsou zcela podstatné. KSB mimo jiné oproti "védské koncepce" poskytuje metodologii poznání.

Re: Re: Vidění světa KSB

Zdeněk | 23.04.2017

Ano,mezi těmito koncepcemi leží časový rozdíl přes 5000 let. Mám na mysli základy koncepce. A ty jsou stejné.

Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 23.04.2017

Ahoj Zdeněk,
chcel by som sa spýtať, nevieš prosím, či existuje niečo ako "katechizmus" védizmu a budhizmu? Zhrnutie základných pilierov.
Pokiaľ ide o KSB, celý filozofický koncept možno zhrnúť, podobne ako je to v tomto článku... Katolícka cirkev má tiež svoju základnú filozofiu zhrnutú a možno si ju naštudovať, podobne aj iné vierouky. Existuje niečo podobné aj vo védach a budhizme? Bhagavat Gita je vlastne rozprávanie, príbeh, a príde mi, že je tam viac zmyslových úrovní, dolovanie z nich informácii mi príde ako beh na dlhú trať.
Vieš rád by som sa časom dopracoval k dialektickému rozhovoru, ale kým nemám solídne informácie o týchto systémoch (oddeliť subjektívne dojmy od faktov), tak to nemá význam... Výsledok by nebol objektívny. Nemožno operovať s domnelými faktami.

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Zdeněk | 23.04.2017

Zdravím tě srdečně Jardob,
já se nepovažuji za odborníka na védskou duchovní nauku, přestože ji soustavně studuji již přes 30 let. Tato nauka je duchovní věda. Poruzumět této vědě vyžaduje vedení učitele v učdnické posloupnosti systému parampary. Kdo je a kdo není pravý guru, je ve védské literatuře podrobně analýzováno. Pravý guru má schopnost předat duchovní poznání, které není možné získat jakýmkoli jiným hmotným způsobem studia.

V této naší současné době je mnoho odborníků, kteří se vydávají za znalce, ve skutečnosti jsou to podvodníci a darebáci. Doporučený postup pro studium je: Začít Bhagavad-gítou a pokračovat Šrímad-Bhágavatamem.
Slovem veda se myslí veškerá duchovní nauka: čtyři Védy (Rg, Jadžur, Sáma a Atharva), osumnáct Purán, Upanišády a Védanta-sútra. Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108. Purány jsou staré autentické kroniky vesmíru.
Čtyři Védy, a jejich šest doplňků, Védanta sútra,knihy o logice, knihy o náboženství a Purány tvoří 14 druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímánsá sútry jsou určeny ke studiu obětních metod. Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky, kterou sepsali mocní rišiové.

Původně se Védy tradovaly v ústním podání, před více jak 5000 lety byly sestaveny písemně. Ve skutečnosti je Bhagavad-gíta stará stamiliony let -podobně i další védská literatura.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 23.04.2017

Vďaka Zdeněk. Inak 30 rokov je slušná doba.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Mart'as | 23.04.2017

http://www.vedabase.com/cs/sb

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 24.04.2017

Ahoj (nejen) Jardobe,
máš-li zájem a chuťpochopit něco z Véd a jejich pozdějších derivátů, zkus se pro začátek zaměřit na Kapilovu Sankhju -
(http://www.vedabase.com/cs/search/site/kapila?f[0]=im_vb_book_parent%3A74154 nebo http://www.siddhaika.org/clanky/Osvobozeni-v-klasicke-sankhjove-filozofii). Pokud potom budeš chtít proniknout do toho, jak je tato filosofie propojena s pravým -
originálním křesťanstvím (gnosticismem), ideální autor je Jan Kozák a jeho práce viz. http://www.gnostica.cz/uvod.html
Začít lze i obráceně, tj. nejdříve se seznámit s pravým křesťanstvím a potom se vrátit k jeho védickým kořenům.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 24.04.2017

Ďakujem pe-tri. A vedel by si mi odporučiť dobré zdroje aj ohľadom budhizmu? Chcel by som solídnejšie pochopiť podstatu viacerých hlavných náboženstiev. Judaizmus a oficiálne kresťanstvo už mám myslím zvládnuté.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 24.04.2017

Jardo rádo se stalo. Prosím napiš mi, jak jsi zpracoval Jana Kozáka. Pak a podle toho se můžeme případně posunout dál, k dalším dobrým zdrojům.
Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Lexa | 24.04.2017

Díky za link, pane Pe-tri, Kozáka znám už dlouho, ale zrovna ne tuhle publikaci. Je to zásadní kamínek v mozaice.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 25.04.2017

Rádo se stalo. Ano Kozák je pro mozaiku důležitý.
P.

Re: Re: Vidění světa KSB

Klara | 23.04.2017

KSB je takým mužským "prekladom" Všehomíra. Mne - ako žene nevyhovuje to pomerne veľmi intelektuálne popisovanie a označovanie, aj keď mu rozumiem. Používajú sa tam slová ako "rozum" a "svedomie" a ďalšie väzby na tieto slová. My ženy ale viac vnímame spojenie rozumu a srdca a význam (dôležitosť) ich harmonickej súčinnosti vo všetkom. Autormi KSB boli zrejme poväčšine muži. :)

Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 23.04.2017

Milá Klára,
muži a ženy sú jeden celok, ak keď uvažujú trochu iným spôsobom, vyjadrujú sa a jednajú trochu iným spôsobom. Všetko to má ale svoj vyšší význam, a len takto môžu dosiahnúť tú spomínanú harmóniu aj ako pár, aj ako ľudstvo, a napomáhať harmonii aj na vyšších úrovniach.
Harmonickú súčinnosť všetkého - možno nazvať aj Božím Zámerom. Ľuďom je daná sloboda výberu ako žiť, no nie bez následkov. Odchýlky od Zámeru, vedú k disharmónii, krátkodobej alebo dlhodobej, menšieho rozsahu, alebo veľkého rozsahu...
Pocity prichádzajú ako spätná väzba z našej psychiky, z nášho nevedomia, o tom, či v tom čo robíme, nad čím premýšľame, alebo plánujeme - nie je nejaký rozpor, lebo nevedomie spracováva oveľa väčšie kvantá informácii, ako vedomá myseľ. No ak je zle vystavané videnie sveta a mravné kritéria, potom ani emócie nedávajú správnu spätnú väzbu, a nie sú užitočným radcom. Stanú sa ním až vtedy, až súbor mravných kritérii v psychike získa správny objem a poradie dôležitosti položiek.

Je dobre Klára, že rozumiete takémuto "technickému výkladu" a že si to viete v sebe preložiť do jazyka svojho srdca. Obávam sa, že ak by to bolo naopak, tak muž celkovo by mal problém pochopiť filozofiu, ktorá by nebola vysvetlená jasne a presne, ale v inotajoch, medzi riadkami, emočne... A to by mohlo znamenať problémy v nejednoznačnom chápaní a šírení koncepcie... Bolo by to ako s chýrnym sedliackym rozumom, ktorí nikto nevie vyjadriť slovami, a preto ho každý chápe po svojom, čo udržuje ľudstvo v zraniteľnej polohe.

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Klára | 23.04.2017

Nuž treba si uvedomiť, že toto, v čom žijeme posledné tisícročia, je svet "podľa mužov". Nie je to život v súlade s prírodou, ale ako je napísané v článku, podľa určitej ľudskej koncepcie, ktorá popisuje určitým spôsobom všetko okolo. Vďaka nej máme teraz tento "systém riadenia sveta". KSB je koncepcia riadenia popisujúca všetko naokolo - zase iba z pohľadu mužského vnímania. Je to FAKT. Nič iné som týmto nechcela povedať. Ak si to spája nejaký zadubenec s agendou genderovej rovnosti, tak je to jeho problém. My , ženy , sme preto nútené učiť sa rozmýšľať mužským spôsobom a popri tom ešte vnímame ten svoj ženský. :) Tak je to.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 23.04.2017

"My , ženy , sme preto nútené učiť sa rozmýšľať mužským spôsobom a popri tom ešte vnímame ten svoj ženský. :)"

To je v poriadku:-) Veď aj muž sa učí chápať ženu, a toto vzájomné spoznávanie svetov toho druhého je potrebné, aby sme spolu dokázali existovať a niečo tvoriť v relatívnej rovnováhe.

Keďže v masovo štatistickom merítku sociálne vzťahy fungujú tak, že dospelá žena sa inštinktívne podriaďuje dieťaťu, a muž sa inštinktívne podriaďuje žene, tak nemožno hovoriť, že svet je podľa "mužského vzoru". Ženy prirodzene trávia viac času s dieťaťom, a muži viac práci. Preto aj v politike je viac mužov. No nie nadarmo sa hovorí, že muž je hlava a žena je krk. Muž koná a žena riadi jeho konanie, priamo alebo skryto - preto to aký je tento svet, je dielom oboch.
Skutočným problémom, akú má tento svet podobu, nie je ani žena ani muž, ale ich nepravdoverná morálka. Obaja vychovávajú budúce generácie, a tie sú stále verným odrazom svojich predchodcov, či muži, či ženy...
Problém je, že mravnosť nie je čosi, čo sa možno nabifľovať ako knihu... Každá zmena je cítiť a často vyžaduje úsilie a pevné nervy, vôľu... Preto to ide často tak pomaly. Pomalšie ako cesta dolu z kopca. No ak sa spojí mravnosť a rozum, tak vzniká veľmi silná kombinácia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Jura | 23.04.2017

" "My , ženy , sme preto nútené učiť sa rozmýšľať mužským spôsobom a popri tom ešte vnímame ten svoj ženský. :)"

To je v poriadku:-) .... "

Podle mě to v pořádku není. Klára tady vyslovila (a to velmi kvalitním způsobem) pocit mnoha lidí o určité jednostrannosti a složitosti uvažování autorů VP SSSR.

A minimálně to opětovně otvírá otázku, zda by mohlo či nemohlo existovat jiné pojetí téhož (koncepce civilizace na spravedlivých základech) ... ale více v srdci než v rozumu, takže by mu rozuměli více ženy než muži.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Jura | 23.04.2017

Zajímavé téma .... znáte někdo nějakého ženského představitele VP SSSR? (GP předpokládám je plně mužskou záležitostí)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Klára | 23.04.2017

Tak aspoň niekto pochopil, čo som chcela vyjadriť. :) Už sme si zvykli sa prispôsobovať - veď koniec-koncov ženský element je o prispôsobovaní a prijímaní - to by mala byť naša prirodzenosť. Preto sa ani nečudujem, že existuje toľko veľa mužov, pre ktorých je veľmi ťažké pochopiť, že systém v ktorom žijeme a tiež aj koncepcia KSB je písaná " v mužskom móde". Nájdu sa ale aj muži, ktorí tento fakt vnímajú a snažia sa hľadať "prekladové slovníky". Nie je pravdou, že ak sa striktne nedržíme terminológie KSB , tak koncepcii ne(po)rozumieme. Nad každou ľudskou koncepciou totiž existujú zákony, ktoré sú všetkým ľudským koncepciám nadriadené. Veď o tom sa píše aj v článku a tak ma celkom tento článok potešil, pretože mi tu niečo podobné dlhšiu dobu chýbalo.

Vidění světa KSB

Matěj | 23.04.2017

Kláro,
jsem sice taky muž, no spíše mužíček, protože skutečný muž by měl ženský element vnímat, snažit se ho pochopit, pak chápat a toto pochopení skutečně realizovat. To je totiž jedno z našich mužských i ženských zadání se kterými sem do tohoto života vstupujeme.
Vaše, výhrada, dle mne není v rozporu s obsahem Koncepce, dokonce bych řekl, že její příjmutí by bylo vhodným doplňkem a její autoři by to měli zohlednit. A to už jenom z hlediska toho, že výraz dialektika je v Koncepci velmi frekventován.
Ale jak víte, tak žena dokáže velmi přirozena sedět na koni jak bokem, tak i tradičně. Což my mužíčci i muži nejsme sto pochopit. Stejně tak, jako nejsme vždy nakloněni chápat vaše úžasně přesné, vnímání, rozlišení a chápání nás mužů. Tedy i reality, jíž my chlupaté to bytosti jsme nutnou součástí.
Fandím, Vám v tom, že Koncepce je až příliš maskulinní. A nedejte se odradit. Matěj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

PetoM | 23.04.2017

Nechcem uraziť žiadneho muža tu disktujuceho ,ktorý nechapu čo tým naše ženy chcú naznačiť .
Od určiteho stupňa stavu bytia(pritomneho času ,vnimania skutonej reality atď) prichádza pravé poznanie ktoré sa nedá opisať .No dá sa nielen vycítiť ale aj zažiť-napriklad tým že priroda začne mať pestrofarebnejšie farby ,že citite alebo vidíte energie ,ale čo je asi najdôležitejšie dostavate odovede ktore si ,,zaslužíte" Toto poznanie niekedy bolo domenou mužov.(ale nie na 100%) No ako čitam diskuzie na tejto stranke a nielen tu , tak to už nie je pravda.
Zrejme nie je len potrebné čitať a čitať , lebo potom sme príliš učení a málo mudrí Ľudia.
TAk si prajme aby sa ten pomer každým dňom vylepšil a potom aby mudrosť zvýšila svoj naskok.Lebo pochopenie určitých zakladných princípov KSB tomu všemožne napomáha
Držme si palce navzájom .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 24.04.2017

A ako chcete bez presných slov úspešne privádzať ľudí k vzdialenému prahu, za ktorým je už niečo neopísateľné...?
Je vysoká pravdepodobnosť, že bez slov pôjde veľa ľudí len za ilúziou cieľa. Podobne ako ľudia bez mapy, bez vysvetlenia cesty, alebo s nepresným vysvetlením cesty.
Ak by skutočné ženské videnie sveta malo prevahu nad mužským videním sveta, tak dnes sme bez výhovoriek už niekde inde. Alebo minimálne ženy by boli ďalej, a v závese by ťahali k lepšej budúcnosti aj mužov. (a rovnako aj opačne, ak by mužský element prevyšoval nad ženským) Lenže to tak nie je, a problém nie je v slovnej, či emočnej "reči", ale v nastavení mravných kritérii u mužov aj žien, čo má za následok aj nízku mieru slobody vôle u oboch, a nesprávne zoradený vektor životných cieľov. Takýto život potom nemá svoj cieľ, a nehýbe sa ďalej od cieľov nastavených genetikou (inštinktmi) a programami nastavenými davo-"elitárnou" kultúrou v ktorej žijeme- čo nie je objektívny životný cieľ ľudstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

PetoM | 26.04.2017

Jardrob
Z toho čo som si prečital nielen v tejto odpovedi predpokladam ,že si (nielen TY ale aj ostaní zdatní disktujuci)nadpriemerne inteligentní a máte naozaj dobré analytické zmýšlanie ktoré viete využiť ,kedže máte nesmierne množstvo informacii.Robite naozaj záslužnu prácu ,lebo mnohým ľudom otvárate oči a možno ich aj ,,prebúdzate". Klobúk dole .Myslim to teraz úprimne(aby to niekto nebral ako výsmech)
Ako sa vravi všeko ma svoju mieru aj možstvo informacii ,Možno už pride čoskoro čas, keď Vám tieto informácie a neustále analyzovanie bude na škodu pre Váš osobnostný vývoj. Možno bude pre Vás čoraz tažšie spokojnejšie a šťastnejšie zaspávať . Možno sa už o krátky čas nebudete môcť porozprávať so svojimi nabližšimi o úplných bežnych veciach a udalostiach.A možno je to ešte ďaleko.
Veľa udalosti v živote sa skrátka nedá presne opísať ani popísať a aj napriek tomu sa da človeku ukazať cesta poznania. Ani Zaznobin aj Jefimov alebo Pjakin ,hoci su to veľke osobnosti nemaju uplne znalosti, aby sa nanich stale odvolavalo.
Netvrdím ,že ženske videnia sveta ma prevahu ,ale v dnešných časoch je častokrát u niektorých žien podstatne pravdivejšie aj trefnejšie. A preto takýmto ženskýmu videniam sveta je potrebne naslúchať .To znamená minimalne si vybrať niečo pozitívne obohocajuce alebo sa nad nimi zamyslieť a nie apriori odmietať .
Aký môžu mať cieľ ľudia, ktorí su intelektuálne podkutí keď v diskusii nedokážu udržaťani ani svoje emócie . A väčšinou urážajú diskutujucich,akokeby sa nad nimi povyšovali- ktorí zjavne nedosahujú ich intelektuálnu úroveň KSB.
Nedokážu mať odstup od svojich vedomosti a preto sa emočne vrhajú do diskusi a od každého vyžadujú vyjadrenia ktoré pokladajú za najlepšie. Poznám niekoľko ľudí ktorí vedía podstane viac ako my dokopy čo tu píšeme,ale vždy keď diskutujú dokážu sa prispôsobiť dannému diskutujucému a rozpravajú ,,ich jazykom" . A ten dotyčný im veľakrat rozumie a čo je najpodstatnejšie je pri tom aj celkom šťastný.
Myslim si že to by mal byť zmysel týchto diskusii.Lebo to tu niekedy vyzera tak ako v krčme keď sa opití hadajú kto má väčšieho-sorry.
Existuju dve zakladné filozofie na svete sakhyovska a mayvadska .
jedna je o tom že konečny cieľ ľudstva je niečo neopisateľne(skoro každa mystika,joga,budhizmus pôvodný hinduizmus pôvodny- podľa toho čo sa tu piše o hinduizme je tuveľa skreslených informacii atď a ta prevažuje nielen v tom hmotnom vesmíre a ta druhá že konečny cieľ je niečo opisateľne konkretne (islam, kresťanstvo ,hnutie hare krišna"atď.
Keď ide človeknapr. do lesa a zažije neopakovateľny stav ,ktorý sa nedá opísať,lebo každe vyslovené slovo sa miňa stavu v ktorom bol.
A ten stav bol na okamih sučasťou života ,častokrat je to stav z ktorého je možnosť čerpať info ale aj vidieť svet inakšími očami ,farbami.
A nech mi nik nehovorí ,že to neexistuje ,lebo to je. To že si to nevie niekto presne opisať ani zažiť -je to jeho videnie sveta a stav v ktorom sa nachádza . Nedokáže z neho vnímať uvedomovať cítiť inu realitu sveta . No je to uplne prirodzené .Je potrebné ,,len"počkať kým to pride.
Vyzerá to tak ,že presne slová ,,len" napomahajú sa približiť k poznaniu reality . je to veeľmi individualné a preto alebo prave preto až mystické.
Nedokážem sa vyjadrovať presnými termínmi KSB ,ale myslim si že ich niekedy aj chápem ,lebo už nejedno desaťročie svoje usilie zameriavam aj praktickými cvičeniami nielen na fyzickej úrovni ,aby ako KSB vraví ma neovladali inštikty a programi davovo-"elitarskej kultury.
Nech sa darí v poznavaní samých seba a bude sa dariť aj spoznavenie sveta aj spoločnosti
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 27.04.2017

Skráť to.
Čo si týmto chcel vlastne povedať?

Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Drak | 23.04.2017

A to vadí? Nechtěj nám namluvit, že máme přisuzovat jednoznačně pojmenovaným pojmům nějaký genderový pavýznam.
Vy, některé, ženy už jste nadělaly v tomto světě dost paseky.

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

žena | 23.04.2017

Ano vadí. Když KSB budou studovat a přijímat v drtivé většině jenom muži, tak jednoho dne vám to ženská energie (tím nemyslím ženy) spočítá. Ženská energie je síla, která manifestuje do hmoty. Mužská (a tím nemyslím muže) energie ji vede, ale pokud s ní není v harmonii, vede ji silou a to vede k destrukci. Postoj - vylepšíme svět tím, že odstavíme ženy, protože nechápou náš úhel pohledu, povede (když ne hned, tak časem) k ještě větší destrukci. KSB je o zlepšení psychiky, což vede k mravnosti a já to vnímám tak, že je o zlepšení vztahu mužské energie s ženskou. Ale pokud se to zvrhne v bezohlednou dominanci mužské energie, tak jako v judaismu a islámu, tak se ženská energie bude bránit a povede to k další destrukci.

Re: Vidění světa KSB

Paulo | 23.04.2017

Ahoj Zdeněk, asi máš iné info ako ja, myslel som, že Védy, či už SA alebo indické sú otvorene kastovné, tlupo-elitárne, hermetické a exo/ezoterické...hmmm

Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 24.04.2017

Tím příspěvkem jste narazil na stále dobře nechápaný proces reverzního/zrcadlového pervertování originálního vědění do jejich zvrácených prakticky uplatňovaných negativních podob a forem. Tomuto procesu se nevyhnulo žádné učení, které přinesli lidem "pomocníci z výšin" - ...Buddha, Kristus.... Proto se i zde stále opakují ony nic nevysvětlující pojmy jako původní učení a k němu to historicky vzniklé ... Davo-elitářství či kastovnictví atd. tedy nejsou parametry či ukazatele toho, že nějaké učení je zavádějící, ale je pragmatickým výsledkem, ke kterému vždy ona výše zmíněná perverze vede. Samotné pervertované, originální učení má s tímto výsledkem tohoto společného tolik, kolik má společného fotografie a její negativ s originální fotografovanou scénou (zase ta trojice:). Dokud se nenaučíme rozlišovat mezi scénou, originálem a negativem, nepochopíme o co, jak a proč, komu ve skutečnosti jde.
P.

Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Ale stále zostáva základná otázka:

O čom bolo presne originálne (prvotné) učenie Budhu, ktoré učil počas jeho života (čo už asi nezistíme - a vlastne to ani nie je až tak dôležité, nás zaujíma dnešná verzia), v čom mal Budha pravdu (resp. v čom je pravdivé to učenie, ktoré sa od neho zachovalo), a v čom už menej, až sa úplne mýlil.
Toto platí o každom "prorokovi", filozofii, učení, ideológii, kultúre, a ak ovce nepochopia, že sa musia nad týmito otázkami neustále zamýšľať a hľadať na ne čo najpravdivejšie odpovede, tak sa nikdy nič nezmení, a zostanú len ovcami, žerúce všetko, čo im niekto podstrčí.

Čo sa týka Budhu, tak nesúhlasím s ním v tom, že život je iba utrpenie, že sa treba zbaviť všetkých svojich pôžitkov a uniknúť z kolobehu zrodenia a smrti.
Lebo to by sme potom mohli všetci ihneď teraz spáchať hromadné harakiri a mali by sme svätý pokoj.
Život a naša existencia by nemala vôbec žiadny zmysel.

A nech si radšej ten človek, čo tu chodí ľudí kárať, ako údajne strašne nerozumejú Budhizmu (lebo to sa najprv musí študovať 30 či koľko rokov), radšej dopredu rozmyslí, čo nám tu zmysluplného a konštruktívneho napíše, lebo na jeho prípadné ad hominem pindy nebudem vôbec reagovať.
Už mu tuším Lux minule vysvetlil, že tu sa nosí (proto)dialektika.
Ďakujem

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

ochranca | 24.04.2017

stým hromadným harakirim je to na zamyslenie lebo vraj plejádania ,alebo to bola nejaká iná civilizácia, to si už nepamätám, zistili že život tu na zemi je veľký podvod, že naša energia je využívaná na udržanie našej planéty a keď už sa schyľovalo k tomu že bude hromadné harakiri, objavili sa správcovia našej slnečnej sústave a biologicky nahrali do nás program ktorí nás odviedol od skutočnosti ako zlé povahové vlastnosti nejak tak to podal v jednom rozhovore Samael Aun Weor

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Myslel som to tak, že Budhovo učenie (o ktorom som si prečítal z určitých zdrojov na nete) sa mi javí ako značne nihilistické, takže načo potom žiť.

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 24.04.2017

1.O čem je originální učení Buddhy není žádným hermeticky uzavřeným tajemstvím tedy ani žádnou nezodpovězenou otázkou. Studijních zdrojů je dostatek a už tady byly mnohokrát mnohými uvedeny. Pro každého zájemce jsou zcela volně k dispozici.
2. Na otázku v čem má kdo pravdu si musí dát odpovědět každý tázající sám sobě. Ty jsi si např. na otázku zda má smysl uniknout z koloběhu zrození a smrti odpověděl že se Buddha mýlí. V pořádku, tvoje odpověď, tvoje konsekvence. Jiného bude odpověď jiná. Chceš hlasovat o to která odpověď je správná ? To by asi bylo zbytečné, jak tě už informoval Lux, správnou odpověď nám už dal pan Gauss.
3. Hromadné harakiri jako řešení je samozřejmě nesmysl. Tímto způsobem se z koloběhu nedostaneš (pokud tedy vůbec připustíš, že v nějakém vězíš). Pokud bys to tedy vůbec připustil, potom by jsi se teprve mohl a asi i chtěl dozvědět (pokud bys tomu tedy vůbec přiřadil nějakou svoji životní prioritu), co odpovídá Buddha (pokud by jsi se tedy vůbec dopracoval k akceptování toho, že přece jen je v těchto otázkách kompetentní) na otázku, jak se z tohoto koloběhu dostat. A i kdyby ti jeho odpověď nedávala na první dobrou smysl, možná bys přemýšlel déle a přece jen se snažil podivnou odpověď pochopit v širším kontextu bytí.
4. Nevšiml jsem si že by tu někoho někoho káral, za to že nezná budhismus. To že se v diskusi často odkazuje na potřebu něco nastudovat než se k tomu začneme vyjadřovat není žádné kárání, ale projev zdravomysli. A proto samozřejmě i KSB se v diskusi nevyučuje, ale diskutuje se o dílčích aspektech a pochopeních a má se přitom samozřejmě za to, že diskutující jsou více či méně obeznámeni s meritem věci. Pokud se ukáže že nikoliv, jsou správně odkázáni to dostudovat. To platí obecně.
5. Reagování není povinností. Proto určitě nejen mě není jasné, co ti asi běží hlavou, když dopředu avízuješ, že možná nebudeš reagovat.
6. Cico, pamatuji dobu, kdy jsi sem přišel a sám jsi mnohé z toho, co dnes IMHO až nekritiky přijímáš (v rozporu se svými vlastními slovy o ovcích) odmítal. Já jsem ti tehdy psal ať to nevzdáváš a vydržíš. Musím se přiznat, že jsi mě překvapil. Podumej o slůvku kontraproduktivní, potažmo méně je někdy víc - kdy asi? Pokud však nabudeš dojmu, že tě ad hominem napadám, prosím splň své avízo a nereaguj. Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Docela podivná odpoveď:


Čo konkrétne nekriticky prijímam?
(Šlápnul som ti na nejaké kurie oko, lebo priznám sa, že nechápem tvojej reakcii?)
Skús to špecifikovať (inak sa diskusný partner nemá nad čím zamyslieť a skúsiť prehodnotiť svoje stereotypy, chyby - Lexovi už boli prinajmenšom naznačené).


"Studijních zdrojů je dostatek a už tady byly mnohokrát mnohými uvedeny. Pro každého zájemce jsou zcela volně k dispozici."

Môžeš nejaké uviesť, aj s potvrdením autenticity (čo nie je podľa mňa až tak dôležité - dôležité je to, čo sa dá dnes z toho v praxi použiť, a čo už nie), keď to tvrdíš s takým sebavedomým tónom?


Ja som len písal, že ľudia musia nad všetkým nekriticky uvažovať, a snažiť sa neustále približovať k objektívnej pravde, napr. aj ty alebo ten psycho-trockista, ktorého sa tu snažíš podľa mňa zbytočne obhajovať.
To som tvrdil vždycky, a vždy aj z toho vychádzal.
Preto som už dokázal x krát počas svojho života niektoré svoje názory a postoje prehodnotiť, a zmeniť. A tak to má byť.
Ďalej, o akom hlasovaní to tu píšeš? Kde to preboha tvrdím?
Takže tvoje tvrdenie vyznieva ako podsúvanie.


Písal som, že Budha podľa niektorých zdrojov tvrdil, že život je vraj len ilúzia (to asi je, ktorá ale má svoj zmysel) a samé utrpenie, a človek sa preto musí zbaviť všetkých svojich túžob, ktoré utrpenie vyvolávajú, aby mohol uniknúť z neustáleho kolobehu života a smrti. Ale kam?
Podľa mňa ľudský život (duša) len mení svoje formy (duša je večná), takže v tomto nemôžem s Budhom súhlasiť, jeho názor sa mi javí dosť nihilistický.
Ale nemám problém sa s Budhovou myšlienkou do určitej miery ďalej nedogmaticky zaoberať (lenže momentálne, pri dnešnom stupni rozvoja ľudskej civilizácie, ktorá má kopec iných problémov a priorít, ani nemienim študovať more kadejakých starobylých východných textov zo 30 rokov, aj vzhľadom k tomu, že život človeka je dosť krátky, a tak musí vedieť čo najlepšie filtrovať/vyberať informácie, pretože cca v 99% sa jedná len o (dez)informačný šum) a prehodnocovať svoje postoje voči nej, preto som aj toho trola neustále vyzýval, nech skúsi predložiť viacej normálnych a pádnych argumentov namiesto permanentných ad hominem výkalov.


Lexa je v mojich očiach čistý psycho-trockista a trol, o čom ma už presvedčil až-až, a zatiaľ nemám dôvod meniť svoj názor na neho a postoj voči nemu, bohužiaľ.
To, že si myslíš niečo iné, na to máš právo, a nikto ti ho neberie.


Čo sa týka Lexu a jeho prípadnej reakcie, myslel som to tak, aby svojimi ad-hominem výlevmi zbytočne nezaťažoval diskusiu, čo už urobil x krát, a nikam to neviedlo, to je ten najväčší problém, viď jeho posledné eskapády s Luxom.
Neviem, kde si bol.


Ani ja so všetkými tvojimi alebo názormi iných nesúhlasím, tak to už býva, ale aby som tu len tak cielene bez-argumentačne a namyslene ako ten budhistický trol permanentne špinil diskusiu, tak na to si ja veru nepamätám (možno v mojich začiatkoch kvôli frustrácii vyplývajúcej z nechápania určitých vecí, som tu napísal kdejaké koniny, ale nie cielene a posadnuto, ako to robí ten blázon), takže tu láskavo nepodsúvaj také nezmysly.
A nadávky nepokladám za ad-hominem, ak si ich niekto zaslúži, keď nekonštruktívne až príliš otravuje ako komár svojimi nezmyslami, podobne ako istý už neraz sprofanovaný trolko na "J". Totižto, človek nie je skala bez emócií a každý má svoju mieru tolerancie.


Takže tvoj koment je z väčšej časti zbytočný a kontraproduktívny, a má mentorský podtón, ktorý myslím, nie je namieste.
Skús to inak.


Aby sme aspoň niečo poriešili, tak skús konkrétne napísať, čo podľa teba nekriticky prijímam, a uveď prosím nejaké zdroje, skôr analytiky (podobné VP-ZSSR) o Budhovi a Budhizme, najlepšie v SK, CZ jazyku.
Vďaka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 24.04.2017

Nekritickým se mně jeví tvůj přístup k učení KSB. Dobře víš, že KSB/DVTR je moderním teoretickým modelem a jako takový může obsahovat nepřesnosti,chyby, omyly autorů. Přinejmenším z tohoto důvodu je namístě být pozornější k závěrům ke kterým dochází a když už nic jiného, pracovat s nimi jako hypotézami s vysokou mírou pravděpodobné shody s realitou. Z tohoto úhlu pohledu mi tvoje přikloněné se ke KSB (nic proti tomu, podotýkám) připadá jakoby tento úhel pohledu opomíjelo a nahradilo ho nekritickým (ve smyslu dále neprověřovaným) přijetím všeho, co je z pera autorů a autorit KSB coby nezpochybnitelnou pravdu. A zřejmě ti to nahradilo vše ostatní, k čemu jsi doposud v životě doposud došel. To jsem měl na mysli.

Prameny k budhismu - už jenom v rámci diskuse k tomu článku jsem i já sám uvedl link na autorizovaného vykladače budhismu, navíc - takže ti ho zde na tvé přání zopakuji: http://www.vedabase.com/cs/search/site/kapila?f[0]=im_vb_book_parent%3A74154 nebo doplnění zde: http://www.siddhaika.org/clanky/Osvobozeni-v-klasicke-sankhjove-filozofii
Taky můžeš studovat na http://www.harekrsna.cz/cvs/2007/filozofie

Další už komentovat nebudu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

"Nekritickým se mně jeví tvůj přístup k učení KSB. Dobře víš, že KSB/DVTR je moderním teoretickým modelem a jako takový může obsahovat nepřesnosti,chyby, omyly autorů. Přinejmenším z tohoto důvodu je namístě být pozornější k závěrům ke kterým dochází a když už nic jiného, pracovat s nimi jako hypotézami s vysokou mírou pravděpodobné shody s realitou. Z tohoto úhlu pohledu mi tvoje přikloněné se ke KSB (nic proti tomu, podotýkám) připadá jakoby tento úhel pohledu opomíjelo a nahradilo ho nekritickým (ve smyslu dále neprověřovaným) přijetím všeho, co je z pera autorů a autorit KSB coby nezpochybnitelnou pravdu. A zřejmě ti to nahradilo vše ostatní, k čemu jsi doposud v životě doposud došel. To jsem měl na mysli."


Človeče, ty si dnes vážne mimo.
Kde som kedy tvrdil, že sa má KSB a DVTR brať nekriticky ako dogma a neprehodnocovať?
Práve naopak, a myslím si, že som to tu už aj zopár krát sám v minulosti napísal (aj v tom príspevku vyššie to predsa tvrdím, že ku všetkému sa musí nekriticky a nedogmaticky pristupovať).

Ale KSB a DVTR beriem ako doterajšiu krajnú hranicu (margin) poznania vecí, ktoré rozoberá (lepšiu teóriu, ani analytiky, ktoré by popisovali objektívnu pravdu, som doteraz nevidel), a samo, že môže obsahovať aj nejaké chybičky a chyby!
Takže už tu láskavo nepodsúvaj takéto nezmysly, aby som si ozaj nezačal o tebe myslieť, že sa tu len zámerne snažíš zdiskreditovať moju osobu takýmito lacnými ad-hominem metódami, pretože si nemyslím, že by si človek tvojej inteligencie mohol vytvoriť o mne až takýto nepresný obrázok.
Ale kto vie, a možno je to len výsledkom veľkého nedorozumenia a nepochopenia mojich názorov z tvojej strany.
Snáď sa to už vysvetlilo.

A mimochodom, nikto predsa všetkým tým rôznym "učencom" Budhizmu, Véd, gurúom, ezoterikom... nebráni (ani tebe - môžeš aj odhaliť jej chyby, a opraviť ju) aby vypracovali lepšiu a vo vzťahu k životu (človeka) adekvátnejšiu teóriu, než je KSB a DVTR, ale zatiaľ od nich nevidno ani malé zrnko snahy. Tak nech si trhnú.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Inak, vďaka za tie linky, Lexa by si mal zobrať príklad.


A ešte moja dobrá rada na záver:

Viem, že západný človek drtený z každej strany materialistickým a idealistickým ateizmom (= lživým náboženstvom), matériou a konzumom, môže mať tendenciu utiekať k rôznym východným ezoterickým a exoterickým filozoficko-duchovným názorom, učeniam a praktikám, ale tu treba byť tiež veľmi opatrný.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Neviem, kto je pan Gauss.
V poslednej dobe som to tu moc nesledoval (mal som iné veci na práci), iba články, takže neviem, čo sa tu ešte v súvislosti s Lexom udialo (ktorý ma už ale vôbec nezaujíma a snažím sa ho filtrovať).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Lexa | 26.04.2017

aby sis pořád nestěžoval, že dávám málo odkazů, tu je něco na téma Gauss, co bylo míněno pro tebe:

http://www.fhpv.unipo.sk/~majherov/gaussova_krivka.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 27.04.2017

Čo je Gaussová krivka normálneho štatistického rozdelenia viem aj bez teba (samo-vzdelávam sa nedogmaticky narozdiel od teba), takže tu netroluj mojko.
Ja som si myslel, že Petri naráža na nejakého tunajšieho diskutéra, ale to sa asi iba snažil vypadať moc chytro.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

"Na otázku v čem má kdo pravdu si musí dát odpovědět každý tázající sám sobě."


Nemusí len sám, ale môže (porovnávať svoje názory a výklady vecí) aj skupinovo (vtedy je to ešte lepšie, viď pojem "kolektívny intelekt" z DVTR, alebo ako sa to volá), viď analytiky od VP-ZSSR!
Prečo by sme nemohli metódou skupinovej diskusie sa snažiť zistiť, v čom mohol mať Budha pravdu, v čom už menej a v čom sa mýlil (určite nebol neomylný, ale len obyčajným smrteľníkom)?
Ako asi vznikla celá KSB a DVTR? Metódou "každý sám"? To asi těžko.

Potom mi to, čo si napísal, trochu zaváňa aj tým, čo tvrdí súčasný zvrátený (resp. historicky z(de)formovaný) liberalizmus, kde sa síce podporuje "milión"/mnoho názorov (resp. "čím více, tím lépe" :) pri určitom chápaní by sa s tým dalo súhlasiť, ale...), ale už sa nepožaduje seriózne zisťovanie/preskúmanie, že ktorý z tých "milión" názorov najviac zodpovedá objektívnej pravde (pričom treba mať na zreteli, že prax je kritériom objektívnej pravdy), resp. je adekvátny.
Tak s týmto rozhodne nemôžem súhlasiť.
A pochopiteľne, že každý jedinec chápe veci subjektívne a to v miere osobnej morálky a znalostí, ale pokiaľ niečomu nechápe adekvátne, tak to neveští nič dobrého a prax to skôr-či-neskôr len-a-len potvrdí!
A ako si dnes vedie v praxi (pseudo)Budhizmus? Ešte horšie než (pseudo)Islam.
A kto je na vine? Samotné učenie alebo hlúpi ľudia?
Lebo aj najsamlepšie filozoficko-duchovné učenie je k ničomu, pokiaľ ho ľudia berú ako dogmu a vykladajú si ho zvrátene, t.j. neadekvátne, čo sa týka života, jeho úloh a problémov.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Vieš, ja som si o Budhovi a Budhizme aspoň niečo zistil, lenže "profesor" Lexa mi zakaždým na moje argumenty bez-argumentačne vystavil za 5, vynadal mi do nedoukov, ale ani nenaznačil, prečo.
Takého "učiteľa" treba poslať kade ľahšie.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Celkovo mi to učenie Budhu pripadá hrozne nejasné a nejednoznačné, keď na jednej strane sa v ňom tvrdí, že človek musí dosiahnuť osvietenie, že všetko je len ilúzia, a uniknúť tak z utrpenia kolobehu života a smrti, ale na druhej strane pre tých, čo uniknúť nedokážu, aj ponúka nejaké životné a mravné zásady pre spokojný život.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 25.04.2017

Zkus jít opačnou cestou, tj. nastuduj si originální Kristovo učení, to ti bude přece jen bližší, protože lépe rozpoznáš negativní žido-katolické dez-interpretace. Najdeš tím také védické kořeny, což ti je spojí v jeden dějinný proud a i lépe se ti tak budou vnímat negativní dez-interpretace Buddhova učení. Ve výsledku pak budeš schopen odhalit mravní a světonázorovou základnu KSB a třeba najdeš i paralely (ale i rozdíly) mezi KSB/MIM filozofií a sankyovým učením o vykřesávání (strojování) Světla poznání (z KSB známá kultivace od člověka k Člověku) mezi dvěma pašijovými protipóly (ty dva dialektické protipóly lze pojmenovat samozřejmě i stovkou jiných výrazů). Rovněž si tak vytvoříš dobré základy pro porozumění slovanské religionistice, které má také védické kořeny. Připrav se ale na to, že to od tebe bude vyžadovat otevřenou mysl a schopnost porozumět řeči symbolů. Rouhodně na to nebudeš potřebovat 30 let. Do pracovního týdne máš přehled a tím i seriózní orientaci jak dál.
Dávám ti již uvedený link, kde lze velmi smysluplně začít - studiem díla českého religionisty Jana Kozáka, který sám překládá ze sanskrtu a také ho vyučuje. Originální Kristovo učení nazývá gnosticismu od slova gnoze - což v překladu znamená poznání. Za strávený čas určitě stojí i poslechnout si jeho živé přednášky. Jeho definice věčné negativní/dez-intepretační či imitační síly hada, ti umožní správně identifikovat mnohé procesy současnosti, lépe se orientovat v současném světě, podobně jako orientaci pomáhá KSB a Pjakin a rovněž precizuje pojem zde používaný pod názvem ďábelská logika.
P.
http://www.gnostica.cz/uvod.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 25.04.2017

Odkiaľ si mám asi naštudovať originálne učenie Isu?
Také neexistuje.
Ja vážne nechcem, ani nepotrebujem študovať Bibliu, Korán, ... na nejakej akademickej úrovni.
To, čo o nich viem, mi zatiaľ stačí, a ďalej ma to už moc nezaujíma.
A nemyslím si, že by som bol tým nejako ukrátený.
Sú to predsa veci určené pre inú éru, iných ľudí, iné potreby, a dnes je iná doba, iní ľudia, iná kultúra.
Treba ísť ďalej, myslieť dopredu.
Čo je dobré a čo zlé na Biblii, to už snáď dneska každý vie, to dobré a účelné treba použiť, a zbytok zahodiť do koša.
Takže si nemyslím, že by mal človek nejak moc študovať kadejaké starožitné filozofie, učenia "mudrcov", gurúov alebo "prorokov", byť zahĺbený do kadejakých ezoterických učení, a strácať tak čas žiť.
Treba sa radšej zaoberať reálnejšími vecami, úlohami a problémami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 25.04.2017

Ok, tvoje volba, z mého úhlu pohledu se mýlíš (tj. opak je objektivnější pravdou) ve všech větách tohoto příspěvku. Ale nechme toho, vše bylo, alespoň z mé strany, řečeno.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 27.04.2017

Jasné, nemáš vôbec žiadne argumenty, ale hlavne že tu pred všetkými povieš, že sa podľa teba mýlim a radeji nechme toho.
Týmto svojim prístupom len čím viac u mňa klesáš (v tomto súhlasím s Luxom, s tým, čo napísal hore).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 25.04.2017

Trochu som to rozvinul:

Celkovo mi to učenie Budhu pripadá hrozne nejasné a nejednoznačné, keď na jednej strane sa v ňom tvrdí, že človek musí dosiahnuť osvietenie (lebo všetko je len ilúzia) a uniknúť tak z utrpenia kolobehu života a smrti, ale na druhej strane pre tých, čo uniknúť nedokážu, aj ponúka nejaké životné a mravné zásady pre spokojný život.
Ale mne sa takýto hlavný cieľ života - uniknúť z kolobehu sam(n)sáry - moc nepozdáva.
Ja osobne potrebujem k spokojnému životu nejaký iný, vyšší zmysel/cieľ, ktorý osobne vidím v robení dobra tu na Zemi v prospech celku, ľudí, zvierat, prírody; a v celkovom osobnostnom raste.

Re: Re: Vidění světa KSB

Um | 24.04.2017

Máš dobré info, to len Zdeněk má na sebe 30 ročnú železnú košelu.

Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 24.04.2017

Um,
aj keď máme ako študenti KSB na veci iný názor, než študenti iných učení, nie je cieľom diskusie druhých zhadzovať. Veď Zdeněk sa sám jasne vyjadril, že "Pravý guru má schopnost předat duchovní poznání, které není možné získat jakýmkoli jiným hmotným způsobem studia." čo je dosťproblém v šírení akejkoľvek náuky... Je tam potom tendencia k hermetizmu a to je problém, lebo vedomosti by mali patriť všetkým...

Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Alebo ti povedia, ako Lexa, že máš najprv zo 30 rokov študovať kadejaké (pochybné) starobylé východné texty, aby si mal aspoň minimálne právo sa vyjadrovať k Budhovi a Budhizmu.
Ale hlavne, že on bude kopať do Islamu a Koránu ako zmyslov zbavený, ktorý nevidel ani z rýchlika.
To je schizofrénia.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Človek nemá čas niečo študovať 30 rokov z prvotných ťažko-pochopiteľných zdrojov (však si len skúste prečítať Korán len tak bez vysvetliviek a správne ho pochopiť, vyložiť si ho - to sa nedá!), v dnešnom svete sa musíš vedieť zorientovať rýchlo, preosievať (dez)informácie, inak zhynieš.
Preto som Lexu už x krát vyzýval, nech radšej miesto svojich ad-hominem eskapád, vypracuje nejakú serióznu, kritickú a presvedčivú analytiku v štýle VP-ZSSR (ktorá by zodpovedala skutočnosti) o Budhovi a Budhizme, ale márne.

Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 24.04.2017

Všetko s čím človek operuje, čo mentálne chápe, musí byť schopný slovne vysvetliť niekomu druhému, ak ten disponuje rovnakou množinou pojmov. Musí to ísť.
Opísať nemožno len zmyslové a emočné vnemy, ktoré ten druhý nikdy nezažil. Hluchému od narodenia nevysvetlíš ako znie hudba, ako "chutí" ten vnem.
To ale nikto od žiadneho náboženstva ži filozofie nežiada.

Áno, občas tu vidno paradoxy, a aj agresívne. Ale Zdeněk je v pohode diskutér. Netreba sa brániť útokom, ak na teba nikto neútočí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 24.04.2017

Presnejšie, pritom vysvetľovaní nehrá úlohu len rovnaká množina pojmov v psychike, ale aj nastavenie mravných kritérii v psychike, lebo tie dávajú zásadný a rozhodovací podtón každému pojmu. A preto je tiež pre niekoho nepochopiteľné úsilie jedného, ktorý má iné hodnotu a zmysel života než niekto z iným mravným rebríčkom. A to býva často aj egregoriálne podchytené, kde kolektívna psychika emočne blokuje v psychike jedinca vôľu uvažovať nad niečím, čo mravne odmieta...

Přidat nový příspěvek