Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

28.3.2017

 

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.doc (34816)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.pdf (83383)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.odt (34520)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.epub (77,9 kB)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.mobi (17,4 kB)

 

 

Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám.

Příčiny ostrosti tohoto problému spočívají v tom, že globálně-politická doktrína, na jejímž základě se buduje politika Západu, pramení ze dvou tezí:

  • teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;

  • skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.


 

Ačkoliv se ty teze přímo nedeklarují, uvádí se do života mlčky.

V Koránu se odmítá doktrína převahy židů nad odstatními, a na lichvu existuje kategorický zákaz, lichva je charakterizována jako druh satanizmu. Ačkoliv tyto principy nenachází své vyjádření v politické praxi muslimských zemí, založené na koncepci alternativní biblickému otrokářství, a sami muslimové si to neuvědomují, nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie.


 

Jedním ze scénářů vyřešení "islámského problému" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, pak drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako byla provedena "denacifikace" v Německu po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede jako závazná norma chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže a bude žít pod vedením muláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleké od koránického poselství o vybudování Království Božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými a parazitování jedněch na druhých.

 

Muláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Muláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a nejsou schopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc muláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození se z pod moci muláhů a dále podle scénáře popsaného výše - "deislamizace", odstranění Koránu z obecné dostupnosti a jeho umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen "správně smýšlející" lidé, kteří budou o Koránu "správně" psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá člověk Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít si Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil.


Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

 

Během první etapy:

  • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;
  • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod rouškou Al-Kajdy a "boj" Západu s ním takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.

 

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný "chalifát" od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí samostatnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál "chalifátu" se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby "chalifát" mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti "chalifátu", například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. "Chalifát" má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

 

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování Muslimského bratrstva, pracujícího na vytvoření "chalifátu".

 

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl "Babylon" stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti "chalifátu" by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak sám sebe vidí Západ, se zlem, do jehož role Západ staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do "chalifátu" národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese "chalifátu" a hlavním frontem a místem války "civilizovaného Západu" proti "barbarskému chalifátu".

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené o neschopnosti muslimského tradičního duchovenstva vypracovat a realizovat alternativu tomuto scénáři týká i jich. Přitom ti, co jsou přesvědčeni že jsou křesťané, pracují ve skutečnosti na biblickou doktrínu skoupení světa na základě židovského monopolu na lichvu, protože za 1600 let existence „křesťanství“ od Nicejského koncilu nebyli schopni vypracovat svou vlastní globální politickou doktrínu, v důsledku toho, že nemohou prohlásit rasově-lichvářské přikázání Starého zákona za satanizmus.

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených do realizace popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí - jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správná a špatná strana. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu "všichni žijeme v míru, opírajíce se na svou tradiční víru, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur" se nepodaří ze dvou příčin:

  • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;
  • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království Božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

  • buďto přenáší do neurčené vzdálené budoucnosti - v judaizmu;
  • nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;
  • nebo se nepovažuje za aktuální - v historicky zformovaném islámu;
  • nebo je objektivně nemožná na základě ateistických přesvědčení - v marxizmu.

Avšak Myšlenka o vytvoření Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Myšlenka, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království Božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem ve výše popsaném mnohoúrovňovém scénáři.

Vnitřní Prediktor SSSR, 12. února 2010

 

 

Diskusní téma: Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

Vedú tie argumentácie a analýzy k nejakému výsledku ?

Martin | 01.04.2017

Nie je tak dávno, keď RKC mučila a upaľovala ľudí za to, že neboli veriaci podľa predstáv vrchnosti.
Dnes v mene Alaha radikáli "neveriacim" urezávajú hlavy.
... A boli tu za tie tisícročia aj iné uctievané božstvá, a iné obety, a iné jediné pravdy.
Raz v mene takého, inokedy iného Boha.
Tie náboženské ideológie sú ľudským zmýšľaním vystavané na dokonalé systémy, základná ideál je láska, pokora, ... ľahko im uveriť, a podľahnúť.
Pritom všetky slúžia jedinému a vždy tomu istému cieľu, viesť ľudí k poslušnosti a k pokore voči svojim vládcom a systému v ktorom vládnu.
Pritom by stačilo jediné prikázanie, jediná prax mocných a všetkými možnými talentami obdarovaných ľudí. Odviesť ľudstvo od egoizmu a konkurencie a zištnej konfrontácie, a viesť ho ku spolupráci a nezištnej vzájomnej si pomoci na matičke Zemi.
Inak sa mi všetky tie "vedecké" porovnávania náboženských doktrín a praxe a celá tá súvisiaca "analytika" a argumentácia zdajú celkom "od veci", na odvedenie pozornosti od podstatného a bez odsúdenia egoizmu znovu iba ako zbytočné úsilie a falošná nádej že už siahame na pravdu.

Re: Vedú tie argumentácie a analýzy k nejakému výsledku ?

Oracle 911 | 01.04.2017

Áno, to že sa na tento jav verejne poukázal (ako mnohí pred tebou) zásadne mení hru a manipulátorom sa už manipuluje horšie.

Egoizmus je prejavom démonizmu, takže sa to rieši priebežne a keď to niekto nerieši tak buď si nabehne na svoje vidly alebo padne na hubu spektakulárne.

Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Alenka | 01.04.2017

Nezajímá mne teorie - korán - , ale praxe islámu: dobývání, plenění, zábor území a příšerné postavení a vykořisťování žen. Co je psáno, může být hlaďounké a plné líbivé pravdolásky, ale praxe je strašná. Tak toto je za tím KSB? Propagace fantasmagorií? tož jsem vás přecenila. Zřete praxi, a ne proklamace. Proklamace má každé náboženství jen to nejušlechtilejší.

Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Oracle 911 | 01.04.2017

Čo si povedala o koráne sa nielen dá povedať o novom zákone ale aj oveľa horšie veci. Stačí si spomenúť čo urobili Anglosasi, Francúzi a väčšina koloniálnych mocností, ktorí mali bibliu ako hlavnú knihu. Biologická a kultúrna genocída ako vyšitá.

Ostatne tak ako máloktorý kresťan prečítal NZ a bibliu ako celok tak máloktorí moslim prečítal Korán, takže: -"Kto bez viny nech hodí kameňom prvý."
-Treba naozaj rozlišovať medzi praxou a teóriou nielen v islame.

Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 01.04.2017

Jenže NZ a Bible jsou tu na rozdíl od Koránu v nemilosti, ne ? To ten dvojí metr nevnímáte ? Nebo se mýlím ?

Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Oracle 911 | 01.04.2017

Mýliš sa a ešte k tomu KAPITÁLNE, lebo my nenávidíme jednak Paulizmus a jednak ostatné manipulácie a vsuvky GP, ktoré robia z NZ manuál pre otrokov a SZ manuál pre pohoničov. A biblia okrem toho čo som spomínal podsúva myšlienku každému jeho čitateľovi, že každú inú cestu k Bohu treba vyhladiť, najlepšie spolu s kultúrou ktorú splodila a z ktorej vyviera spolu s nositeľmi tej kultúry.
Preto ak niekto číta bibliu a korán by mal brať na vedome, že okrem božského výjavu pravdy sú tam polopravdy a lži. Treba ale dodať, že VP ZSSR preto preferuje korán, lebo bol kanonizovaný v časoch, keď spomienky na Mohameda boli pomerne čerstvé, preto je tam tých manipulácií menej.

Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 02.04.2017

Mýlím se tedy v tom, že ve vašich názorech vnímám (dle vás mylně) dvojí metr, ne v tom, že Bible - ne Korán - ano.
Pak už jen doplňující otázka - proč k Bibli přistupujete způsobem kdy z něj vybíráte to nepřijatelné a ke Koránu opačně, tj. vybíráte si z něj to přijatelné ? Předpokládám že tuto evidentní metodologickou rozdílnost nelze zpochybnit mým subjektivismem. O míře manipulací (pro Vás asi kardinální důvod této rozdílnosti, když jiné jste neuvedl) by mělo smysl diskutovat pouze v případě, že byste byl ochoten a schopen rozlišovat kvalitativní míru manipulačních min od jejich míry kvantitativní.
A co řeč symbolů, té rozumíte ?

Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Tony Clifton | 02.04.2017

Zajimalo by me, proc Rusum tolik zalezi na popularizaci Koranu v Evrope? Potom by me zajimalo, zda k tomu samemu dochazi i v Rusku samotnem? A taky zda jsou to opravdu "Rusove" ti anonymni tvurci koncepce?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 03.04.2017

To už ale rozšiřujete mé otazníky na celou koncepci, tak daleko jsem se já ještě nedostal. Zatím se snažím vylepšit si představu o mozaice, jakou koncepce sama vlastně vykresluje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Tony Clifton | 03.04.2017

Presto predpokladam, ze nejaky svuj nazor k tomu mit muzete. Pokud se vas zepta dite na nejakou obecnou otazku nebo na to, proc lide chodi do kostela, asi ho neodbydete odpovedi, ze jeste nemate nastudovane tluste knihy. Stejne tak jako pan otaznik poklada sve otazky, tak je pokladaji i ti ostatni a snazi si z odpovedi doplnit tu svoji mozaiku. Ten tlak, aby v Evrope nebyl kostelni zvon je obrovsky. Tohle nemuze byt jen ze strany Ruska. Ci je to tedy agenda?

https://m.youtube.com/watch?v=-Vr0xMfkdCw

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 03.04.2017

Přímé odpovědi jsem se vyhnul, protože nechci a nemám proč být zbrklý v úsudku. Vidím problémové místa která mě ukazují odkud může vítr foukat. Zatím si ale přesto ještě dovolím posečkat se závěrečným úsudkem. Rozhodně jsem však na velkém pozoru, protože to není jen neopodstatněné protěžování Koránu, ale i např. argumentačně nedostatečné a přehnané potlačování budhismu a jeho védických kořenů, které jak víme stály u zrodu pravdověrného křesťanství, co mi dělá starosti. Ale je toho víc, co je na zváženou. Taky ono slití duchovna a materiálna do jednoho nedělitelného slepence nevidím tak úplně košér. A taky se mi zdá, se že tady nikomu nechce moc domýšlet dříve řečené, nepracuje se se symboly, přestože se přiznává význam obrazovému myšlení apod. Apropó, a v neposlední řadě se mi taky moc nelíbí, jak nevyváženě jsou tady vedeny diskuse respektive projevy některých nicků. Jakoby nešlo o vyváženost hledající diskuse rovného s rovným, ale hierarchizované poučování řídícího s řízeným.
A ta likvidace kostelního zvonu - logické, svět se mění a s ním je prostě potřeba vyměnit - aktualizovat i rekvizity (mimo ideologie). Ale věčný boj zůstává, stále jde o jedno a to samé o co šlo vždy - bude mezi lidmi převládat lidskost nebo nelidskost ? Láska - dávání nebo mamon - braní, protože sloužit oběma současně přece nelze, že ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 03.04.2017

Nic ve zlém, ale z diskusních příspěvků si platný názor na KSB jaksi udělat nelze, to lze jen přečtením knih. Oracle mluví za sebe, za nikoho jiného ani nemůže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 03.04.2017

Jistě, taky nikde neříkám že ho beru jako autorizovaného vykladače. Svůj názor si dělám z mnoha a mnoha střípků, v tom je mi "vaše" mozaika blízká, i když osobně raději pracuji s představou nosné kostry, kterou posléze obaluji detaily. Informace, ze kterých skládá výsledný obraz totiž nemají stejnou váhu, což rozdíl mezi nosnou kostrou a faceliftovými detaily podporuje. Mozaika spíš řadí všechny střípky, jednotlivosti na sobě na roveň. Za důležité je i to, že mi ve tvorbě úsudku pomáhá i rychlé vyskakování rozdílů mezi KSB a mými vlastními, zkušenostmi prověřenými poznatky, kterých se jen proto, že KSB tvrdí něco jiného samozřejmě nemíním a ani nemohu vzdát. Samozřejmě při tom přihlížím k interpretační svobodě abstraktních idejí, ale když nehrají kosterní základy...

Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Oracle 911 | 03.04.2017

Odpoveď na prvú korektnú otázku je jednoduchá, pretože biblia ovplyvnila našu a Západnú kultúru najviac, takže my musíme byť na pozore pred manipuláciami v biblií. Čo znamená, že pred manipuláciami v koráne by mali byť na pozore práve moslimovia. Čo znamená, že mali by sme prijať tie pozitívne veci z koránu, lebo tak ako v SZ, NZ aj v Koráne je veľa použiteľných a dobrých vecí.

Odpoveď na druhú otázku, pokiaľ je to symbolizmus Západu, tak pomerne dobre ak nie, tak preklad už drhne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 03.04.2017

Neměly by nás v současné politické situaci víc zajímat právě ty možné koránické manipulace ? Neměli bychom být obezřetnější a zodpovědněji se věnovat vznášeným námitkám ?

S tím totiž souvisí ta má otázka ohledně jazyka symbolů, který představuje další komunikační - odpovědi dávající - level.

Má otázka tedy zní - jak si interpretuje jeden z nejvýznamnějších symbolů islámu potažmo Koránu - stavbu v Mekkce v podobě černé kamenné kostky - Kaaba - akceptujete pohádky o uctívání hříchy muslimů zčernalého, posvátného andělského kamene umístěného pod trůnem božím nebo že by přece jen meteorit který není dovoleno zkoumat ?

Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 03.04.2017

> Jenže NZ a Bible jsou tu na rozdíl od Koránu v nemilosti, ne ? To ten dvojí metr nevnímáte ? Nebo se mýlím ?

To záleží na tom, co chápeš pod "v nemilosti". Jestli chceš na pár stranách pochopit postoj KSB k abrahámským náboženstvím, doporučuji krátkou poznámku "Srovnání abrahámských věroučení":

http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/

zatím se tu provozuje neplodné vzájemné napadání těch, co KSB neznají, a obviňují KSB z vlastních výmyslů (což by pochopili, kdyby si to přečetli, ale vysvětlit jim to jde dost těžko), což je jaksi neproduktivní a energeticky ztrátová činnost.

Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 03.04.2017

Nabývám dojmu, že pochopit KSB znamená akceptovat KSB. Co není dle KSB je výmysl ? Všiml jste si jak často sklouzáváte do argumentace - kdyby jsi znal KSB tak bys věděl a až se s tím seznámíš, myšleno přijmeš, potom už nebudeš mít ty blbé a obtěžující otázky jakéhosi neználka.
Jaké jsou vaše možnosti v chápání slova nemilost ? Když mi je napíšete, odpovím vám která verze je ta kterou mám na mysli já. Berte to jako vtip. Za rozumnou diskusi jsem samozřejmě rád. Obtěžuje-li vás na mne reagovat, prosím o nereagování. Nechci vám způsobovat žádná traumata.
A ten linkovaný článek jsem si přečetl, ale možná sám uznáte, že je až příliš - jak to říct abych neurazil - málo říkající a k vysvětlení praktikovaného dvojího metru (v situaci popisované jako každý proti každému) jsem se tam nedobral. Ale i tak díky za kamínek do mé mozaiky KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 03.04.2017

Když z tvojí reakce vidím že nemáš šajnu o podstatě KSB, ale cítíš se v právu se do ní navážet, jakou reakci čekáš?

> Co není dle KSB je výmysl ?
Nikoliv, mám na mysli to, že namísto kritiky KSB probíhá to, že někdo si svoje výmysly označí za KSB a tyto výmysly pak kritizuje. Na skutečnou kritiku KSB, která by měla právo na označení kritika, jsem zatím ještě nenarazil.

Setkání s KSB je mimo jiné zkouška mravnosti každého, zda je člověk schopen se s tím seznámit samostatně a hodnotit na základě vlastních zkušeností a ne na základě toho, co o něčem napíše někdo někde na diskusi, například.

Pochopit KSB neznamená akceptovat, pochopit v prvé řadě znamená samostatně přečíst a udělat si vlastní názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 04.04.2017

Takže co s jedincem, který se s KSB dostatečně seznámí a přesto ho odmítne ? Tj. splňuje tvá kritéria, KSB chápe, má vlastní názor (který když vyjádří tak pošetile a nechápavě odmítneš jako neoprávněnou kritiku), ptá se druhých, ale přesto nakonec odmítne? Amorální jedinec ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 04.04.2017

Osvojování KSB probíhá v principu následovně:
- setkal se s KSB?
- přečetl?
- pokud ano, pochopil? (není to zdaleka vždy)
- pokud pochopil, přijal nebo odmítl? (mravně podmíněná volba)

Co by mělo být s jedincem, který pochopil (nebo si myslí že ano) a odmítl? Jeho volba, pro mě za mě. Pro mě je to signál že nastal někde problém ve zpracování informací, nebo je to projev osobního démonizmu. Co si dotyční často neuvědomují je to, že seznámení s KSB na ně klade doplňková kritéria (zužuje se oblast Dopuštění dělat chyby), jinými slovy, čím více toho člověk ví, tím větší má odpovědnost a tím více strohá kritéria vůči němu platí.
Co se týká tebe, z mého pohledu by některé z těch otázek nemohl položit někdo, kdo KSB pochopil, ty otázky by odpadly automaticky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 04.04.2017

Souhlasit by se s tím dalo za předpokladu, že KSB je dostatečně neomylná či interpretačně jednoznačná. A to dle mého osobního úsudku prostě - sorry - není. Ale možná to je jen mojí nedostatečnou znalostí, jenže co s tím, když prostě vidím nesoulad v základech ? Jedním z nich je např. má osobní zkušenost s tím, že když se Duše rodí, vnímá to jako nasazení svěrací kazajky a nástup do vězení. Novorozenec tím prostě predeterminován je, ať si jakákoliv teorie říká cokoliv jiného. A poté to tady budovat pod hlavičkou království pozemského, když to reálně vnímáš jako basu a sebe jako vězně ? Ale, ok, beru, že nic není až tak jednoznačné a nakonec mýlit se můžeme každý. Takový rozpoznaný omyl pak je určitě lepší brát jako výzvu k opravě, než se jím stresovat či ho ignorovat. Ale abych nekřivdil. Je toho taky docela dost, co se mi na KSB líbí. Takže zde jako i jinde - nezapomínat na prosévání a oddělování zrna od plev platí i pro KSB a nenechat se zfanatizovat. Nakonec to, že vše může být jinak je u mě stále ve hře. Dík za diskusi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 04.04.2017

Nikdo netvrdí že KSB je neomylná, tvrdíme stále opak, že je to aktuálně nejlepší co známe, ale nikoliv dogma, dogma znamená smrt, a pochybovat je třeba, kritizovat taky, ale - konstruktivně a argumentačně podloženě, pokud je tam chyba, tak je třeba ukázat jak takovým způsobem, aby člověk, pokud si přečte obě varianty názoru na nějakou věc (v KSB a nějaký alternativní) spatřil, mohl posoudit co je správnější.
K tomu co píšeš, KSB ve skutečnosti nijak neřeší jakým způsobem konkrétně probíhá inkarnace a zda je reinkarnace (můj názor je, že ano, ale jen části duše), protože to není podstatné ve vztahu k úkolům, které zde jako lidstvo i jednotlivci máme předurčení řešit.
Co se týká "vězení", takový postoj by podrozumíval, že Všedržitel je nějaký packal nebo sadista, doporučoval bych se nad tím zamyslet ve vztahu s myšlenkou, že Všedržitel se nemýlí a vše se děje nejlepším možným aktuálním způsobem s ohledem na okolnosti a míru chápání a mravnost všech zúčastněných (ale Všedržitel přitom neznásilňuje svobodnou vůli a právo volby žádného jedince). Je možné že pro duši je to omezující zkušenost, inkarnace do těla, ale to neznamená, že to není harmonické součástí nějaké širší zkušenosti, nějakého procesu, který je v souladu se záměrem Tvůrce a který momentálně nevnímáš (tím neříkám nutně, že někdo jiný ano).
Pokud se člověk totiž dívá na svět s tím, že se Všedržitel mýlí, pak upadá do kaleidoskopického vnímání a má větší šanci dostat se do oblasti dopuštění vůči svojí osobě, jinými slovy, takový vesmír (kde by se Všedržitel mýlil) nedává smysl a nedává smysl ani jeho existence.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 04.04.2017

- S tou vzpomínkou na inkarnaci (dostupná zkušenost přes regrese prakticky pro každého!) jsem chtěl poukázat na to, že jsem se rozhodně necítil jako čistá tabula rasa, ale jako jasně determinovaná a demotivovaná (karmán) bytost, naprosto nespokojená s nutností se inkarnovat do velmi nepříznivě vnímaných pozemských poměrů...
- Umím si bez větších potíží představit situaci, kdy Boží neomylnost a pozemské vězení se vzájemně nevylučují. Ostatně s tou myšlenkou o neomylnosti Boha souhlasím - z principu to nemůže být jinak, jen se v mém modelu Bůh o člověka tolik individuálně nezajímá, nakolik to předpokládá KSB v podobě individuálně šitých pozemských úkolů a generování matrice možných způsobů, jak toho dosáhnout - naplnit svůj osud ? Spíš to řídí tak, že nastavil zákonitosti a dle nich se životní dění automaticky odvíjejí bez nutnosti jeho osobní pozornosti - neřídí v ručním režimu. Tvrdím, že se na lidském osudu podílejí i jiné než Božské složky nerozpoznané reality, ale i o těch KSB jakoby mlčí a vše nerozpoznané vztahuje přímo k Bohu. Kde je hierarchie Božích pomocníků ? Není ? Možná, ale mě chybí. Takže je i pro tebe představitelná varianta, kdy Bůh je neomylný a současně je pozemské slzavé údolí skutečně něčím jako vyhnanstvím pro Duši ? Pokud ano, bylo by potřeba znovu promyslet vztah pozemské reality k okolnímu vesmíru včetně důvodů, proč se člověk inkarnuje. Védická samsára na tyto věci jasně odpovídá, ale KSB jaksi tuto odpověď neakceptuje. Hledejme tedy jinou. Stávající odpověď KSB u mě neprochází testem na zažitou praxi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 04.04.2017

Bůh nemá ruce, aby mohl něco řídit v ručním režimu, a samozřejmě že komunikuje osobně s každým, kdo je vnímavý řeči životních okolností (řádné "speciální efekty" se z principu nekonají), a každý se přichází s konkrétní mísí, úkolem, předurčeným optimem které by měl naplnit v ideálním případě a tím posunout vývoj kultury směrem k záměru a globální civilizaci Lidskosti.
Bůh se zajímá o každého, myšlenka že by na někoho "neměl čas" nebo podobně, je absurdní.

> Tvrdím, že se na lidském osudu podílejí i jiné než Božské složky nerozpoznané reality, ale i o těch KSB jakoby mlčí a vše nerozpoznané vztahuje přímo k Bohu.

Tak to není, nic podobného KSB neříká, naopak je třeba přemýšlet, odkud dané nerozpoznané složky plynou, z jaké úrovně řízení, a jaké jsou tam záměry. Co se týká nějaké hierarchie řídících urovní, jistě, ale pokud je to řízení v souladu se Záměrem, pak je jedno zda je to přes "pomocníky" nebo ne, na věci to nic nemění.

Jaký by mělo smysl vězení pro duše z pohledu Vesmíru? Z mého pohledu nesmysl.

> Stávající odpověď KSB u mě neprochází testem na zažitou praxi.
nejsem si jistý, zda tu odpověď KSB skutečně plně chápeš, a také, je na místě zamyslet se myslím nad hodnověrností nebo interpretací té zkušenosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 04.04.2017

Tak víme že ruční řízení není o rukou, že ? Ty se také zajímáš o každou buňku svého těla jednotlivě ? Pokud vím, KSB nikde neuvedla, jak hierarchizuje řídící složky, pouze obecně hovoří o vložených systémech. A už vůbec nehovoří o tom, že by tyto do sebe vnořené systémy vykazovaly vlastní, řízením se projevující, cílevědomost. A jedno to určitě není, protože nikde není řečeno že tyto nižší systémy jsou také neomylné. Vězení, vyhnanství, exil či karanténa jsou formy nápravného zařízení. Že jsou pozemské poměry jedním takovým není vůbec ani moje ani originální myšlenka. Vím KSB ji neakceptuje. Z jakého důvodu bych měl preferovat teorii KSB - odmítající principy samsáry a karmánu, oproti vlastní zažité praxi ? Spíš to je o jiném výkladu té zkušenosti, nad tím se ještě zamyslím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 04.04.2017

Všedržitelnost se projevuje tak, že její řízení (zásahy) je vždy adresné, konkrétní, účelné, a jaké prostředky k tomu budou použity a přes kolik úrovní a vnořených supersystémů se to řízení bude realizovat, nehraje roli. S buňkami a tělem to není relevantní příklad, protože člověk jednak není všemocný ve vztahu k nim, a jednotlivé buňky nemají vlastní individuální misi, svobodu volby, intelekt, duši.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 04.04.2017

Dobrá, uzavírám to nyní s tím, že s tebou souhlasím tak na řekněme 50%. V každém případě dík za tvé názory.

Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

jana123 | 09.04.2017

pri posudzovani diela sa pozrime na autora, pretoze jeho matricu ponesie dielo. krestanstvo Kristus ,islam Mohamed. bez ohladu skreslenia , pridavkov ci vsuviek k vieroukam. Kristus , liecil, uzdravoval, navracal k zivotu, laskou viedol k laske, sucitu, ludskosti, odporca ,,klientelizmu,, daval zivot. Mohamed bol slusne povedane bojovnik, nikomu zivot nedal, ale mnohym ho vzal.jaho prva zena starsia bohata vdova, druha zena nezletila dcera priatelova. OSOBNOST TVORCU NESIE MATRICU nech by ju nasledovnici akokolvek chceli upravit zneuzit matrica nakoniec vzdy prerazi a ocisti energeticke pole.

Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Alenka | 03.04.2017

Ano, totéž samozřejměplatí i o křesťanství jako roušc /opium lidu!/, pod kterou bylo pácháno dobyvačné a vykořis´tující úsilí a stále je...Ale divím se, že KSB se VŮBEC náboženstvími zabývají, a zklamali mne tím. Já měla za to, že prozřeli.Islám, křesť a ostatní manipulace, které lidstvo stále žere, měli smést ze zřetele svého intel.usilování. nelíí se mi bláboly o čistém koránu.O čisté bibli, o čistém hinduismu, o čistém čemkoliv, čehož praxe je vždy VRAŽDA.

Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Oracle 911 | 03.04.2017

Keby ideológie náboženstiev nezakladali na pravde, tak by tak dlho by nevydržali. Takže sväté knihy obsahujú na 90-95% pravdivý/pravdoverný svetonázor, problém je tých 5-10% poloprávd, manipulácií a lží, ktoré slúžia na zmätenie morálneho kompasu.

A preto VP ZSSR (autori KSB a DVTR) zaoberajú s náboženstvom aby sme ich mohli očistiť od manipulácií a lží, a následne vytvoriť niečo adekvátne.

Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 03.04.2017

Jistě, jenže v tomhle pojetí není mezi Islámem a ŘKC žádný rozdíl. Aby se vytvořilo něco adekvátní, je nezbytné chápat jazyk symbolů, podobenství a metafor. S touto výbavou se pak může ukázat, že těch zmiňovaných 90-95% pravdivých je těžký omyl. Krvavá historická praxe obojích tomu nasvědčuje.

Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 03.04.2017

> Tak toto je za tím KSB?

Zjistit co je za KSB lze v praxi jen tak, že si člověk samostatně přečte nějaké knihy, nebo alespoň zhlédne 14x1,5 hodiny cyklus přednášek Rozmluvy o životě M.V.Velička.

Vyjadřuješ se zjevně k něčemu co neznáš, což vypovídá o tobě, ne o KSB.

Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Alenka | 03.04.2017

Ano, vypovídá to o mně - že používám kritické myšlení: Jestli KSB zcela správně odhaluje biblický projekt, ale jen proto, aby obhajovala projekt krystalicky čistého koránu, pak ovšem .....

Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 04.04.2017

> ale jen proto, aby obhajovala projekt krystalicky čistého koránu, pak ovšem .....

to máš prosímtě odkud?

Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Alenka | 04.04.2017

To máš odkud? No přece z vašich názorů, z vaší obhajoby "původního, čistého koránu". To chceš popřít? Napřed postavíš tezi a pak, když se proti ní vyhrazuji, ptáš se pokrytecky, odkud to mám? Došla mi s tebou trpělivost.Evidentně přece KSB mluví o jakémsi správném koránu, já na to, že všechna, rozumíš ?, všechna náboženství jsou vynalezena vrstvou nepracantů k oblbování davu, jak říkáte, tlupy. Ale náhle, světe div se, jakýsi "pravý" korán má být to pravé ořechové. Jděte k šípku.

Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 04.04.2017

Pokud o nějaké knize někdo prohlásí, že obsahuje určité životu užitečné a platné informace, které, pokud by se nad nimi každý zamyslel, by pomohly například vyhnout se mu životním nepřízním, to je snad obhajoba nebo propagace? Řeč je o tom že je tam něco užitečného, ne o tom, že je tam správně vše a už vůbec ne o tom, že by to měl někdo nutně číst.

Jsi schopná ukázat, kde se v materiálech KSB nachází nějaká údajná obhajoba nebo propagace koránu? Tvrdit něco podobného znamená úplně ignorovat podstatu. Řeč je o pochopení objektivních zákonitostí, a to, že některé z nich jsou v určité podobně obsaženy v koránu, má být nějaký problém nebo něco, co opravňuje k odmítnutí KSB a obvinění ze špatných úmyslů? Jak je libo, člověk může dělat co si zamane, s tím, že také ponese důsledky svých akcí. Je možné říct že bílá koule je černá krychle a na tom základě ji obvinit, že je černá a hranatá, ale realita o sobě dá vědět.
Kromě toho, jestli sis nevšimla, komentuješ pod článkem, který varuje o nebezpečích islamizace Evropy, to je podle tebe špatně, varovat o tom nebezpečí?
A jak se chceš bránit islamizaci, pokud neznáš korán? Pro úspěšnou obranu je třeba znát korán lépe, než muslimové.

Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Hox | 03.04.2017

je třeba rozlišovat koránický islám a historicky reálný, což spolu nemá skoro nic společeného (asi jako rozdíl mezi učením Ježíš a katolickou církví). VP mluví v tomto smyslu o koránickém islámu. Chronologie koránu byla obnovena, problém je že pro pochopení koránu je třeba číst 2 kvalitní překlady současně, protože každý překladatel dal přednost jiné straně významu, nedá se říct že jeden je správně a druhý špatně.

Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

jana123 | 09.04.2017

kto vytvoril a polozil zaklady koranickeho islamu? kedy? Mohamed bol bojovnik a on sam siril svoju religiu mecom a velmi kruto.

.

Cico Ciciak | 31.03.2017

Lexa,
ospravedlňujem sa ti za moje osobné invektívy proti tebe.
:)

Český štát je už pod vládou Satana

J.Doležal z USA - Area51 - Satanizmus - Politika | 30.03.2017

https://www.youtube.com/watch?v=vmfC77bl3ok

Putinova strana Jednotné Rusko je plná symbolov Stana
https://www.youtube.com/watch?v=o3tROxUHc6Y
https://www.youtube.com/watch?v=vcEJROF5RWw

Re: Český štát je už pod vládou Satana

Hox | 30.03.2017

Kdybys místo šíření těchhle blábolů jedné oběti kaleidoskopického vnímání světa věnoval daný čas studium materiálů KSB, udělal bys PRO SEBE i pro všechny ostatní podstatně, neměřitelně více.

.

Cico Ciciak | 30.03.2017

Budhizmus, či už ten z čias Budhu, alebo jeho rôzne zvrátené deriváty, ktoré vznikli neskôr, je dnes pre globálnu konceptuálnu moc najmenej nebezpečné učenie (filozofia, sveto-názor), pretože meditujúci zombí otrok bez túžob, uzatvárajúci sa pred "neskutočným" svetom sám do seba, ju nijako nemôže ohroziť, čo je logické.
A tento fakt dnes GP hojne využíva na západe.
Čo sa týka krajín vychádzajúcich z Budhizmu obecne (bez ohľadu na konkrétnu konfesiu), tak tie sú iba tam, kam aj objektívne patria - skrátka v prdeli!
A budú tam tak dlho, dokým sa nespamätajú (podobne ako pseudo-kresťania alebo pseudo-moslimovia...).

Re: .

Lexa | 30.03.2017

Jak napsal velmi moudře Hox, : "Pokud se jedná o takový level demagogie, že nelze napsat nic slušně, je lepší nepsat nic a nechat to na někom dalším."

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Ale, ale...

"Máš nějaké argumenty nebo umíš jenom napadat druhé? Máš spoustu prostoru předvést své metodologické umění, ale ještě jsi to ani jednou neudělal. Jen kriticky hodnotíš druhé a sám nic. Nula myšlenek. Nula faktů. Bída."

Lepšie by som to sám nenapísal.
Presne toto si o tebe na 105% myslím už nejaký čas (asi nebudem sám), a podľa môjho názoru si to v minulých diskusiách aj sám do posledného písmena potvrdil.


Alebo ďalšia "perla" v podaní toho psycho-trockistu:

"Nevšiml jsem si od té doby žádné sebekorekce ani dobré vůle, u tebe, ani u Luxe, natož u Cica."


Takže, ten úbožiak Lexa sa dokonca samo-diskredituje, to je niečo nevídané.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Čo mi povieš na toto Lexa?
Alebo si len špekulantsky vyberáš, na čo budeš reagovať a na čo už nie?
To len napovedá o tvojej pravej (a)morálke a svedomí.
Aplikuješ ty vôbec aspoň nejaké prvky Budhizmu vo svojom živote (ktoré presne a ktorého Budhizmu konkrétne), alebo si len pokrytec?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Toto si nám nejako zabudol vysvetliť, tak do toho:

"fundament všeobecného vzdělání"

To jest prosím pekne čo?
Ty ním disponuješ?
Objektívne to dokáž.
Zatiaľ iba dokazuješ presný opak ty nafúkaný pokrytec-schizofrenik.
Do Mohameda, Koránu a historicky sformovaného Islamu kopeš ako zúrivý besný pes, ale na Budhu a niektoré(?) posmrtné výklady jeho učenia nedáš dopustiť.
Rovnako budeš dogmaticky a naivne obdivovať celú(?) Tibetskú "hystériu" ako ovca.
Tak už konečne napíš nejakú serióznu analýzu, kde vysvetlíš rozdiely medzi údajne pravým a nepravým učením Budhu a do akej miery je jeho údajne pravé učenie objektívne pravdivé a v čom už nie. Alebo bol Budha Boh, ktorý sa nemýlil? Pochybujem.
To, že boli niektorí vysoko-postavení nacisti posadnutí určitými tibetskými/východnými "magickými" prvkami, je známy fakt.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Kde sa skrývaš?
Čo mi povieš na toto Lexa?
Alebo si len špekulantsky vyberáš, na čo budeš reagovať a na čo už nie?
To len napovedá o tvojej pravej (a)morálke a svedomí.
Aplikuješ ty vôbec aspoň nejaké prvky Budhizmu vo svojom živote (ktoré presne a ktorého Budhizmu konkrétne), alebo si len pokrytec?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

A tu máš niečo preložené z ruského zdroja na dobrú noc, aby si si rozšíril svoje chabé znalosti a mohol tak vykonať seba- reflexiu a korekciu:

Tibetská dobrodružství Třetí říše
------------
http://www.suenee.cz/tibetska-dobrodruzstvi-treti-rise/

Re: Re: Re: .

Lexa | 31.03.2017

No víš, nesmíš věřit všemu, co se píše na internetu, Cico. Kdo stojí za webem paranormal-news.ru ?
Ten článek nedokazuje nic víc než známá fakta, že nacisté se zajímali o Tibet, vyslali tam nějaké expedice, byli přijati podle diplomatické etikety, a zbytek jsou senzachtivé spekulace.
Podobně se také Britové zajímali o Tibet a Indická "tajná" učení, aby to někdo, kdo to vědění jejich rukama uchvátí, mohl zneužít. To je vše.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Demagógia z tvojej strany!

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

"No víš, nesmíš věřit všemu, co se píše na internetu, Cico."

Namiesto rozdávania rád iným a moralizovania, začni u seba!

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

"Kdo stojí za webem paranormal-news.ru?"

A kto stojí za tebou Lexa?!
Môžeš tie informácie v článku seriózne spochybniť?!
Od toho je tu práve diskusia.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Z tvojej strany je to len ne-kritická obhajoba Budhizmu obecne za každú cenu.
Ale hlavne, že sa budeš navážať do Koránu, Islamu (ako západný anti-Koránsky mejnstrím) a tých, čo sa snažia túto otázku pochopiť viac do hĺbky.
Si len pokrytec, čo je iba konštatovanie faktu.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

"... a zbytek jsou senzachtivé spekulace."

To by sa dalo povedať aj o Budhizme ako celku, teda že sú to len špekulácie.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Konkrétne, aký jeden prvok by si vybral z údajne "pravého" Budhizmu, ktorý by pomohol zmeniť svet k lepšiemu, prečo práve ten prvok, a ako presne by tá zmena mohla prebiehať?

Re: Re: Re: .

Hox | 31.03.2017

Výstižné jednovětné hodnocení buddhizmu a dalších východních směrů dal Jefremov, spolu v jedné větě s odhalením biblického projektu:
"...Bohužel, hlavní náboženskou knihou nejmocnější a nejtechničtější z minulých civilizací – bílé – byla Bible, naplněná zlem, zradou, kmenovým nepřátelstvím a nekonečným vražděním... Pro druhou velkou civilizaci minulosti – žlutou – zrodilo učení Konfucia neodpovědnou pokoru před okolnostmi života... "

neodpovědná pokora před okolnostmi života, tj. rezignace na snahu změnit svět k lepšímu.

Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 31.03.2017

osobní útoky, https://pastebin.com/QQsjyM6N

Re: Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 31.03.2017

Jefremov má naprostou pravdu. Konfuciánství v Číně položilo základy budoucímu přijetí marxistu a diktatuře Maocetunga.
S Buddhismem má Konfuciánství asi tolik společného, jako kasárna s horskou květinou. Jsou to dva naprosto odlišné, ba protikladné systémy, ideově, kulturně i jazykově.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Hox | 31.03.2017

Mezi buddhismem a konfuciánstvím není z tohoto pohledu žádný rozdíl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 10.04.2017

"Výmluvná ilustrace defektnosti metodologické a poznávací kultury, jejímž si přívržencem a uživatelem." Kde jsem to jen slyšel?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Ktorý Budhizmus máš na mysli?
Ten pôvodný Budhov, údajne učením pravdivý a v poriadku, alebo jeho historicky s(de)formované deriváty?
Vysvetli podrobnejšie rozdiely medzi nimi pomocou pádnych argumentov, nech sa tu nebavíme zbytočne o vágnych veciach.
Ktorý z nich položil základy pre fašizmus a otroctvo lámov v Tibete (lamaizmus)?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 10.04.2017

Buddhismus je jen jeden. Nemá smysl se více bavit s někým, kdo o problému zhola nic neví.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

"... neodpovědná pokora před okolnostmi života, tj. rezignace na snahu změnit svět k lepšímu..."

Presne tak.
To je v kocke Budhizmus a celá východná civilizácia a jej filozoficko-duchovno-religiózne systémy.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Uvedomuješ si ty Lexa fakt, že robíš Budhizmu (či už tomu údajne "pravému" alebo nepravému) svojim spôsobom diskutovania a názormi len hanbu (teda, ak sa mu ešte dá na základe jeho kontroverznej histórie spraviť nejaká ďalšia hanba)?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

"Máš nějaké argumenty nebo umíš jenom napadat druhé? Máš spoustu prostoru předvést své metodologické umění, ale ještě jsi to ani jednou neudělal. Jen kriticky hodnotíš druhé a sám nic. Nula myšlenek. Nula faktů. Bída."

Hádaj, kto to napísal Lexa.
K tomu by si ale potreboval vlastniť aspoň štipku morálky, svedomia, čistej mysle a byť aspoň čiastočne schopný seba- reflexie a korekcie!

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Aj s tým kolesom si vedľa a neporozumel si širším súvislostiam, na ktoré narážal Lux:

Tu nejde len o zákaz kolesa a Tibet, ale o východnú civilizáciu a vedecko-technický pokrok obecne, ktorý Tibet jednoznačne prespal (podobne ako indiáni v Amerike, na čo neskôr doplatili), a na ktorý budhistickí lámovia-fašisti v Tibete totálne kadili.
Vďaka ním v Tibete ustrnul celkový vývoj spoločnosti, ktorá keď sa nevyvíja, tak zákonite degraduje.

Stále len využívaš "satanskú logiku" ako pochybný "argumentačný" prostriedok na diskreditovanie svojich diskusných oponentov (po správnosti partnerov), z ktorými nemáš ani najmenšiu snahu viesť (proto)dialektickú debatu za účelom približovania sa k objektívnej pravde a korekcie svojich defektných názorov a stereotypov.
Ale, keď sa naopak niekto oprávnene oprie do teba a tvojich debilných názorov, tak sa ideš pomaly pokakať a hneď fňukáš u Hoxa.

V mojich očiach si len psycho-trockista Lexa.
Naštuduj si v tunajších materiáloch, čo ten pojem presne znamená.

Re: .

Cico Ciciak | 31.03.2017

Toto výstižné video (v linku nižšie) stojí za zhliadnutie, kde Herman Gref hovorí okrem iného aj o Budhovi (jeho prvotných pohnútkach) a Budhizme (o dôvode, pre ktorý sa zrodil):

https://www.youtube.com/watch?v=tTToclL_4pM

Musím uznať, že ten Budha išiel na to velice šikovne a jednoducho. ;)
Alebo sa už od začiatku jedná iba o prácu lokálneho a globálneho zákulisia tej doby?
Podľa mňa ide o kombináciu, keď niekoľko vecí bolo na pôvodnom učení Budhu ok a mohli byť aj prospešné pre ľudstvo (ako u Ísu alebo Mohameda), ale zvyšok je už práca zákulisných jedincov rozumejúcich sa do vyššej teórie (psychológie a sociológie) davu, a práca užitočných poslušných zadogmovaných "dobrákov".

Re: .

Leoš | 31.03.2017

Milý Cico,někdo rád holky,jiný vdolky.Někdo se celý den honí,aby si pořídil další zbytečnou věc a jiný tlachá na netu,celý nešt´astný,že svět nejde podle jeho představ.A pár dalších jedinců,znavených falešným dualismem a nesmyslnou sansárou touží po dosažení Dokonalého Probuzení a vysvobození z koloběhu proměn.Hledej chyby u sebe,nemluv o nich škaredě a měj je v úctě.

Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Cico Ciciak | 30.03.2017

Pár argumentov odo mňa z jednej staršej diskusie pre tých, ktorí tvrdia, že Korán je od začiatku iba dielom židov a GP (ale na druhej strane tvrdia, že kresťanstvo a Biblia nie, že tie sú priamo od Boha):

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom (čo sa mu čiastočne podarilo, keď napr. niektorí súčasníci Mohameda dokázali jeho učenie recitovať spamäti), sa v Koráne vôbec nenachádza?!
A čo tak:
- úrok ako Boží hriech,
- zákaz alkoholu,
- odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, pretože podľa Koránu nesplnili civilizačnú misiu, ktorá im bola Zhora daná
- odporúčanie ľuďom žiť podľa svedomia a vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi (a nie do neho vstúpiť až na onom svete),
- odmietanie všetkého zlého,
- nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, alebo
- Korán tiež údajne nepriamo odkazuje na MIM (systém s-trojenia: Matéria + Informácia + Miera)!
Chceš mi tvrdiť, že kurátori a vlastníci biblického projektu boli až takí sprostí, že tieto kardinálne informácie, ktoré evidentne rozbíjajú ich biblický projekt zotročenia celého ľudstva v mene jedného pseudo-boha na cimpr-campr, včlenili do Koránu sami osobne?! :DD
A ak sa po smrti Mohameda do Koránu nedostala ani čiastočka z učenia/filozofie proroka, tak ako potom vysvetlíš tzv. zlatý vek Islamu (rozvoj vedy, umenia, kultúry...)? Iba náhoda? Náhody sa v objektívnej realite nedejú!

Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Cico Ciciak | 30.03.2017

Čo na to vy trolkovia?
Nejako ste stratili reč.

Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Hox | 30.03.2017

Když už, tak na troly se nereaguje. Co se týká reakcí na podobné jedince jako Július, "jh", pak mají smysl jen dvě cesty, buďto demontrace neadekvátnosti životu jejich názorů a konstrukcí (bez osobní roviny), nebo ignorace. Pokud se jedná o takový level demagogie, že nelze napsat nic slušně, je lepší nepsat nic a nechat to na někom dalším.

Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

jh | 31.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/MDfd4n4a

Re: Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Cico Ciciak | 31.03.2017

Zabudni na moje ego (neodvádzaj debatu mimo podstatu vecí) a reaguj iba na to, o čom píšem vo svojich príspevkoch.
Presne to robím aj ja, reagujem napr. na niektoré tvoje blbosti, a že si sem-tam neudržím nervy na uzde? No, dakedy je diskusia hodne ťažká s takými ľuďmi, ako si napr. ty alebo Lexa, ktorí podľa mňa nemajú snahu o normálnu diskusiu s cieľom približovať sa k objektívnej pravde, iba vnucovať iným tú svoju, ale snažím sa.

Re: Re: Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

jh | 03.04.2017

cico upokoj sa, nieco ti napisem, a ty to beries absolutne vzdy velmi osobne. ale nie je v tom nic osobneho. nepisem svoje prispevky na hocikoho tu v hneve, v zasti. diskusia je presne tak niekedy tazka, pretoze ty im to tu zeries aj s navijakom, ale veci nie su uplne take jednoznacne, ako sa to tu prezentuje..
ked som uz teda napisal nieco o tvojom egu, tak som myslel tvoje vyjadrenia typu "JA mam plan", "JA...", a celkovo tvoja bohorovnost tvrdeni o islame, pricom sa ani na sekundu nezamyslis, preco tento web vytahuje temy, ktore vytahuje. vsetko ma svoj zmysel a smerovanie a presne to sa deje aj tu. skus troska porozmyslat nad tym co pisem, pretoze v tom naozaj nie je nic osobne. sme slovaci, sme slovania, sme ludia, sme jedno. vsetko dobre!

Re: Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Tony Clifton | 31.03.2017

To snad ne? Jeste z Cica udelas vudce lidu :) "démagógos"

Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

jh | 31.03.2017

jo, a este jednu vec, ty mna nazyvas trolom. lenze ja nemam zaujem o destrukciu, ja mam zaujem o vymenu nazorov (mame ich rozdielne, no a co ked..). a aj preto som napisal v predchadzajucom prispevku, ze nebudem reagovat na CLOVEKA cico ciciak, pretoze aj ked s nim nesuhlasim, tak mu nenadavam do trolov. sice mi raz na jeho adresu nieco uslo, ale to som sa mu ospravedlnil.

Re: Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Cico Ciciak | 31.03.2017

Ty si sa minule do mňa podľa môjho názoru bezdôvodne navážal v zmysle, že sa podľa teba údajne vyjadrujem ku všetkému, a pritom vraj nemám o tom naštudované ani základné vedomosti.
A ty sa prečo vyjadruješ o Koráne, keď nevieš o ňom nič (teda nepresvedčil si ma o tom), a navyše podľa mňa dosť neadekvátnym spôsobom?
Skús argumentovať vecne k môjmu pôvodnému príspevku tohto vlákna o Koráne, ak máš na to.
Ale ty už na mňa nereaguješ kvôli môjmu údajne veľkému egu, aha, tak nič.
Zbytočne s niekým strácať čas a energiu, kto nemá záujem o konštruktívnu debatu.
Zbohom.

Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Cico Ciciak | 31.03.2017

Asi to bude najskôr tak.

Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Hox | 30.03.2017

tj. "umlátit" je argumenty není cílem a ani to nefunguje, zkus si třeba prostudovat něco o komunikaci s jedinci postiženými sektantstvím, jaké tam fungujou postupy a jaké nikoliv. Jakýkoliv "nátlak" způsobí, že daný jedinec přejde do defenzívy a začne bránit svůj pohled a jednání, což ho zažené dále "do spárů" (sekty, egregoru atp.)
A co funguje? Položit takovou správnou otázku poukazující na některé aspekty daných názorů, které nejsou adekvátní Životu, kde přijde na odpověď sám a uvědomí si, kde byl problém. Pokud nemá zájem nebo si neuvědomí, nemá většinou smysl dále reagovat, pro daný okamžik.

Re: Re: Takže, pokračujem vo vojne s trolom/trolami:

Cico Ciciak | 31.03.2017

Dobre, vďaka.

výhrady k článku od VP

Július | 30.03.2017

V článku od vnútorného prediktora je mnoho omylov, s ktorými sa nedá súhlasiť...

"Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám."

Kóranický islám nikde neexistuje. V prvom rade nie je vobec kodifikovaný, aby sa dalo presne napísať, čo je vlastne koránický islam.
Ďalej neexistuje, že by koránický islam realizoval v praxi v islamských spoločnostiach, národoch a štátoch.

Ďalej termín "biblický projekt" je zámerne nesprávny, pretože :teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;

skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.


nie sú výsledkom biblického projektu, ale judaisticko - talmudského projektu, ktorý sa začal tvrdo realizovať už v 17 storočí v Anglicku, slobodomurárskou revolúciou vo Francúzsku v 18 storočí, ale základy pre tento projekt poskytol pád a zrušenie rádu templárov, kedy kresťanstvo stratilo kontrolu na finaciami kresťanského sveta v 14 storočí a kontrolu získali postupne, ale neúprosne tie sily, ktoré realizujú to, čo prediktor nazýva biblický projekt.
V skutočnosti ide o judaisticko - talmudský projekt, ktorého cieľom je NWO.

" nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie."

Kurátori Západu majú korán storočia pod kontrolou, pretože vrcholné miesta riadenia - vedenia islamskej náboženskej moci dávno infiltrovali. Takže sa neboja islamu - koránu, ale používajú ho ako nástroj, hlavne na zničenie kresťanstva a iných náboženstiev, čo vidíme storočia, Osmanská ríša, v súčasnosti ISIL a na zničenie bielych, európskych, kedysi kresťanských národov, čo vidíme na projekte EUROMED, kde moslimská invázia imigrantov, spĺńa túto úlohu, takže islam je nástroj týchto kurátorov na preformátovanie Európy do podoby, ktorú potrebujú.

K bodom 1 až 3.2 mnohoúrovňového plánu.

" Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem, a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleko od koránického poselství o vybudování Království Božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými a parazitování jedněch na druhých."

VP nechápe to, že moslimovia porovnávajú svoj život s koránom, ale s kodifikovaným koránom, pretože iný korán nemajú k dispozícií a pravoverný moslim uznáva len kodifikovaný korán, taký, aký je v súčasnosti.
Nemožu riešiť neexistujúci koránický korán, ktorý nemajú k dispozícií a ktorý v kodifikovanej forme ani nikde neexistuje.
Ideály koránického koránu podľa VP sú len výmyslom a snahou zamaskovať, čo sleduje skutočný korán a to taký, ktorým žil Mohamed a ten sledoval podrobenie celého sveta silou, pod nadvládou islamu a takýto islam presadzoval silou, mečou, vraždením, otroctvom, džizjou, na čo je dosť historických dokazov.Sám Mohamed vo svojom živote neuplatňoval žiadny umiernený koránický korán...
V tom sa absolútne odlišuje aj od učenia Ježiša, ktorý zakazoval šírenia kresťanstva silou a agresiou.

Samotný korán, keďže je skor ideológiou a formou života, ako náboženstvom požaduje prepojenie svetskej a náboženskej moci. A práve korán a súčasný islam je dovodom zaostávania moslimov, pretože jeho nariadenia blokujú rozvoj a vývoj spoločnosti.
Príbuzenské sobáše moslimov sposobujú degenerácie populácie, blokovanie a obmedzovanie žien má vplyv rovnako za zaostávaním spoločnosti.
Rovnako staroveká šária, ktorá vychádza aj zo súr koránu nepatrí do normálnej spoločnosti.Islam nesmierne zotročuje hlavne ženy...

VP má pravdu, že radikálne islamské hnutia podporované Západom chcú vytvoriť chalifát a neskor konflikt. toto nie je žiadna novinka a bolo to predpovedané dávno predtým Albertom Pikom :

Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus
vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.“

Avšak VP nepíšu podstatnú vec. Že islam je nástroj tých, čo ovládajú súčasný svet na to, aby zničil hlavne pozostatky kresťanstva v Európe a vo svete, pomohol preformátovať populáciu, pomohol k vypuknutiu III. svetovej vojny, ktorú globalisti potrebujú na likvidáciu populácie a pomohol k zavedeniu NWO a nového náboženstva.
Globalisti nepotrebujú zničiť islam, kvoli zákaze lichvy, čo je podstatné, keď islamské štáty dávno ovládajú cez vrcholných predstaviteľov islamských štátov. Ten doraz, ktorý kladie VP na zákaz lichvy v islame nie je ten dovod, prečo má byť islam a kresťanstvo zničené. Dovod je NWO, nové náboženstvo a neofeudálna- otrocká spoločnosť, kde islam už nie je potrebný, keďže ho nahradí iný ekonomický model, kde rovnako lichva nebude hrať doležitú úlohu a iné nové náboženstvo.
Islam je ako somár, na ktorom jazdia globalisti, aby dosiahli svoje plány. O tom to je. Nástroj, ktorý použijú na zničenie kresťanstva, bielych európskych národov a potom zlikvidujú.


"Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království Božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;"

Lož. V prvom rade je kresťanstvo náboženstvo a nie ekonomický - spoločenský systém. Na druhej strane kresťanstvo odmieta zotročovanie iných.NZ na to jasne poukazuje.


"Avšak Myšlenka o vytvoření Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Myšlenka, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království Božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem ve výše popsaném mnohoúrovňovém scénáři."


Myšlienka vytvorenia spoločnosti, kde bude fungovať diktatúra svedomia, kde budú ľudia žiť morálne v súlade s Božím zámerom, odstránenie cirkví, RKC a iných, kde sa povýši človek a jeho humanistické práva, kde si budú ľudia vysvetľovať Božie zákony a svedomie podľa seba, ako sa im to hodí je utópia, ktorá v praxi stroskotala. To isté, kedysi šíril Voltaire, známy slobodomurár, nenávidiaci RKC a dopadlo to takto :

Poslednú etapu Voltairovho života už viac nesprevádzal optimizmus a žoviálnosť, ktoré boli typické pre dni v château de Cirey; pesimizmus badať v jeho tvorbe, správaní i v myšlienkových pochodoch. Voltaire stále dúfal v humanistickú obrodu spoločnosti, no v praxi videl, že jeho ideály čelia úplne inej realite – nikto podľa nich nežije a ani on sám sa nimi dokonale nedokázal riadiť. Problém nebol v mnohých princípoch, ktoré bránil, ako napríklad sekularizmus, oddelenie cirkevných a štátnych záležitostí, či sloboda prejavu a náboženského vyznania. Voltaire veril v dobrého Boha, ktorý stvoril dobrého človeka a potom svet ponechal bez intervencií pod pôsobením prírodných zákonov, kedy mal sám človek spoznať a zrealizovať dobro a pozitívne schopnosti, ktoré mu boli dané „zhora“.

Zaujímavé je hlavne toto :

Ako sa ukázalo, viera v prirodzenú dobrotu človeka a jeho schopnosť „pomôcť si sám“ sa ukázala ako fatálny nedostatok Voltairovej filozofie. Nielenže sa ju nikdy nepodarilo uviesť do praxe, ale jej mnohé aspekty boli zneužité pri brutalite Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá bola všetko možné, len nie mierumilovnou reformáciou ľudstva na základe obrody rozumu. Voltaire, ktorý bol ochotný za idey, ktoré vnímal ako dobré a správne, bojovať až do posledného dychu, no ktorý sa napriek tomu tragicky mýlil. V podobe, v akej si predstavoval osvietenskú reformu ľudstva (t. j. postupná a nenásilná reforma založená na obrode myslenia spoločnosti), bola reforma nezrealizovateľná – čoho bol Voltaire koniec koncov svedkom ešte za svojho života. Zrejme je dobré, že sa nedožil toho, keď myšlienky jeho a ostatných osvietencov skupina zapálených revolucionárov uviedla do praxe. Ak vezmeme do úvahy Voltairove vlastné predstavy o očakávanej následnej spoločenskej zmene, môžeme s určitosťou povedať, že dni Francúzskej revolúcie by boli jeho najdepresívnejšími.

Ľudské svedomie ani u dospelého člkoveka nemá jasno v mnohých otázkach a problémoch života, aby vedelo, či je niečo v súlade s Božím zámerom alebo nie je.

Ako príklad sem dám pár otázok :

1.Imigrant znásilní ženu, spoločnosť ho nijako nepotrestá, až ho tá žena za to potrestá sama alebo jej manžel je to v súlade s Božím zámerom ?
2.Znásilnená žena imigrantom čaká nechcená dieťa. Až pojde na potrat je to v súlade s Božím zámerom ?
3.Imigrant znásilní dieťa, nie je potrestaný, pretože dieťa nekričalo, že nechce byť znásilnené v rodnej reči agresora. Je v súlade s Božím zámerom, aby otec tohto dieťa zabil takého netvora, keď štát nič nekoná a netvora oslobodil ?

Až by sa urobila anketa aspoň so 100 roznymi osobami, tak nedokážu odpovedať rovnako. Tak je to asi s tým, že svedomia človeka žije v súlade s Božím zámerom.
Človek sám v živote viackrát nemá potuchy, čo to, čo koná alebo chce vykonať je v súlade s Božím zámerom...
To je pravda a realita.

Re: výhrady k článku od VP

Cico Ciciak | 30.03.2017

Zabanujte už konečne tohto jednoznačného (buď plateného alebo tupého) trola - rozbíjača konštruktívnej diskusie.
Samé (zámerné) bludy, manipulácie, podsúvania, primitívne konštrukty a "satanská logika".

Re: výhrady k článku od VP

Cico Ciciak | 30.03.2017

Skrátka, nie je normálne, aby tu nejaký jeden a ten istý špinavec zámerne permanentne špinil celú diskusiu svojimi už x krát sprofanovanými a argumentačne vyvrátenými zvratkami!
Z tejto diskusie by sa nemal stať kabaret, kde si každý môže povedať, čo sa mu zachce ako niekde na xichto-knihe.
Nech si to píše do svojho statusu na sociálnych sieťach a nie na portáli, ktorý má už dnes slušnú čítanosť.

Re: výhrady k článku od VP

Cico Ciciak | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/VYke0YZc

Re: výhrady k článku od VP

Cico Ciciak | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/9Re9895U

Re: výhrady k článku od VP

Cico Ciciak | 30.03.2017

Chlapec nemá ani najmenší zámer tu viesť (proto)dialktickú konštruktívnu diskusiu (čo tu už aj sám dávnejšie potvrdil, že sem prišiel len šíriť jeho ničím nepodložené "pravdy") za účelom subjektívneho približovania sa k objektívnej pravde (a odburávania svojich defektných stereotypov a mylných názorov)!

Jůlius hodnotíte skutky (svědomí má nebo nemá jasno), se kterými jste se nikdy nesetkal

los/sol | 30.03.2017

Jůlius tvrdíte, že:
"Ľudské svedomie ani u dospelého člkoveka nemá jasno v mnohých otázkach a problémoch života, aby vedelo, či je niečo v súlade s Božím zámerom alebo nie je.
Podle sebe soudíte druhé?
Toto je důkaz něčeho jiného a sice toho, že Vy sám osobně můžete mít problém se svým vlastním svědomím a nebo jste se Vy sám ještě za celý život nikdy nesetkal s člověkem, který žije a jedná pouze na základě svého svědomí. A dokud toto nepoznáte není možné z Vaší strany provádět žádná hodnocení, co dokáže lidské svědomí.

Re: Július hodnotíte skutky (svědomí má nebo nemá jasno), se kterými jste se nikdy nesetkal

los/sol | 30.03.2017

Omlouvám se za překlep Július

Re: výhrady k článku od VP

Hox | 30.03.2017

> Nemožu riešiť neexistujúci koránický korán, ktorý nemajú k dispozícií a ktorý v kodifikovanej forme ani nikde neexistuje.

koránický korán, objev roku :D

.

Cico Ciciak | 30.03.2017

Osobne nemám problém s pojmom "Koránický Islam", hoci je súčasný Korán (jeho text) tiež do určitej miery zdeformované učenie (filozofia života), ale aj napriek tomu sa tam zachovalo hodne dobrého a užitočného pre všetkých ľudí na svete!
Podstatné je však to, že aktuálny historicky s(de)formovaný (pseudo)Islam nemá ani s tým dnešným Koránom skoro nič spoločné!
A keby dnes moslimovia žili aspoň z 10% podľa súčasného Koránu (správne ho chápajúc a inšpirujúc sa ním vo svojich životoch nedogmaticky), tak by bol svet určite lepším miestom pre život Človeka (takto je len pre opice)!
Dnes ľudia žijú iba ako za trest, jedná sa o "satanizmus" najväčšieho kalibru bez morálky, svedomia, rozumu, osobného a spoločenského rastu!


Tento pojem sa dá chápať aj v takom zmysle, že sa jedná o pôvodné texty Mohameda, jeho súkmeňovcov a priamych nasledovníkov:

"Korán byl nejprve uchováván v paměti Muhammada a muslimů. První následovníci islámu znali kompletně celý korán nazpaměť a neexistovala psaná verze."

.

Cico Ciciak | 30.03.2017

Čo sa týka Biblie ako celku tak vo vzťahu k úroku/úžere zaujíma značne rozporuplné/nekonzistentné stanovisko.
Nachádza sa tam niekoľko textov v prospech úroku (známe Deuteronomium 23:20) aj proti.
Zato Korán, čo sa týka zákazu úroku/úžery, vystupuje v tejto oblasti konzistentne naproti Biblii.
Jediné zmienky o výslovnom zákaze poskytovania úroku (súkmeňovcovi) v Biblii som našiel iba v Starom Zákone (Exodus, Levitikus, Žalmy, Ezechiel...):

"Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi,
ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj
sa k nemu ako úžerník, nežiadaj
od neho úroky."

"Ak tvoj brat schudobnie a bude
upadať, pomôž mu ako cudzincovi
a prisťahovalcovi, aby mohol žiť pri
tebe. 36 Neber od neho úrok ani úžeru.
Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol
žiť pri tebe. 37 Nepožičiavaj mu peniaze
na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru."

...


V Novom Zákone som nenašiel o úroku ani jednu negatívnu zmienku (skoro nič sa tam o ňom nepíše), iba pozitívnu:

Veľmi výstižné - Evanjelium podľa Matúša:

"Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty
a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty
a hľa, získal som ďalšie dva. 23 Pán
mu povedal: Správne, dobrý a verný
sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím
ťa nad mnohým. Vojdi do radosti
svojho pána! 24 Predstúpil aj ten, čo dostal
jeden talent a povedal: Pane, vedel
som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial,
a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Preto
som so strachom odišiel a tvoj talent
som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je
tvoje! 26 Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý
sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial,
a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si
teda dať moje peniaze peňažníkom a ja
by som si bol po návrate vzal svoj majetok
aj s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent
a dajte tomu, čo má desať talentov.
29 Lebo každému, kto má, sa pridá a bude
mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa
odoberie aj to, čo má. 30 A toho neužitočného
sluhu vyhoďte von do tmy. Tam
bude plač a škrípanie zubami."

:DD

Trolkovia sa činia, takže znova a tak stále:

Cico Ciciak | 30.03.2017

Pár argumentov odo mňa z jednej staršej diskusie pre tých, ktorí tvrdia, že Korán je od začiatku iba dielom židov a GP (ale na druhej strane tvrdia, že kresťanstvo a Biblia nie, že tie sú priamo od Boha):

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom (čo sa mu čiastočne podarilo, keď napr. niektorí súčasníci Mohameda dokázali jeho učenie recitovať spamäti), sa v Koráne vôbec nenachádza?!
A čo tak:
- úrok ako Boží hriech,
- zákaz alkoholu,
- odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, pretože podľa Koránu nesplnili civilizačnú misiu, ktorá im bola Zhora daná
- odporúčanie ľuďom žiť podľa svedomia a vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi (a nie do neho vstúpiť až na onom svete),
- odmietanie všetkého zlého,
- nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, alebo
- Korán tiež údajne nepriamo odkazuje na MIM (systém s-trojenia: Matéria + Informácia + Miera)!
Chceš mi tvrdiť, že kurátori a vlastníci biblického projektu boli až takí sprostí, že tieto kardinálne informácie, ktoré evidentne rozbíjajú ich biblický projekt zotročenia celého ľudstva v mene jedného pseudo-boha na cimpr-campr, včlenili do Koránu sami osobne?! :DD
A ak sa po smrti Mohameda do Koránu nedostala ani čiastočka z učenia/filozofie proroka, tak ako potom vysvetlíš tzv. zlatý vek Islamu (rozvoj vedy, umenia, kultúry...)? Iba náhoda? Náhody sa v objektívnej realite nedejú!

Mohamed

Franta | 30.03.2017

Prorok Mohamed údajně přijímal zjevení v ženských šatech. Je toto normální?

Re: Mohamed

Franta | 30.03.2017

PS: Četl sem jednu teorii, že umřel tak, že ho otrávila jeho nejmilovanější žena Ajša. Žárlila na svého chotě, byl jí často nevěrný.

Současný "islám" je de facto výsledek "tiché pošty"

Theorosa | 30.03.2017

Sunna je soupisem toho, co Mohamed za života dělal, jeho osobní výroky a činy, doplňuje, vysvětluje nebo potvrzuje to, co už je napsané v koránu.
Je složena z výroků – hadísů.
Hadísy byly předávány ústně a v osmém století, přibližně sto – dvě stě let po Mohamedově smrti uzákoněny.
Je to tedy sbírka příběhů o Mohamedově životě, o kterých se věří, že pocházejí od lidí, kteří Mohameda osobně znali.
Každý hadis se skládal ze dvou částí.
První tvořila vlastní obsah sdělení a druhá řetězec jmen osob, které měly svým svědectvím doložit pravdivost a pravost výroku.
Když byla snaha hadísy v osmém až devátém století kodifikovat, bylo na první pohled zřejmé, že mnoho z nich je podvrh!!!!

Arabští učenci se snažili hadísy utřídit podle mnoha kritérií, z nichž převažovala především tato: autentický výrok Mohameda, přijatelný, pochybný, vyprávěný pochybným vypravěčem, s chybějícím článkem řetězce, naprosto vymyšlený atd.

Různé větve islámu si vymýšlely vlastní hadísy na podporu svých názorů a postojů. Další falzifikáty vznikaly na objednávku za účelem legalizace jejich názorů.
Zpětně analyzovat tyto falzifikáty je značně obtížné, protože se tváří jako pravé.

Vůbec nejde o koránický islám - V.Pjakin

Theorosa | 30.03.2017

Navíc ani nejde o „islámský” terorismus, islámský v uvozovkách, protože o žádný islám nejde. Pokud to ještě upřesním, tak jde o historicky reálný islám, ne o ten koránický.
https://www.youtube.com/watch?v=QnIZo3VaMPM

Re: Vůbec nejde o koránický islám - V.Pjakin

Július | 30.03.2017

Koránický islam nikde neexistuje v praxi. Nič, ako koránický islam neexistuje.
Žiadny koránický korán nie je nikde ani kodifikovaný. Neposkytol ho VP, Zaznobin, Veličko ani nikto ďalší.
Mohamed sa vo svojom živote rovnako neriadil akýmsi koránickým islamom, keď prepadával karavány, vraždil politických súperov, zotročoval ľudí, nútil ich platiť džizju, šíril islam agresiou a silou..
Žiadny koránický islam neexistuje, keďže toto Mohamed robil už za svojho života, čo je historicky potvrdené. Islamské výboje sú známe už za života Mohameda.
Akýsi neexistujúci koránický korán na ktorý sa odvoláva VP je výmysel.
Mohamed sám zistil v Medine, že musí šíriť islam silou, mečom a agresiou , aby uspel. A to aj robil do konca svojho života.

Re: Re: Vůbec nejde o koránický islám - V.Pjakin

Udo | 30.03.2017

Biblia je azda celá od Boha? Včítane tzv. Noveho zakona. Bavili sme sa predsa o tom. Ako, kedy to vzniklo.

Sedliackym rozumom to docela pekne rozlisite.
Co by od Boha mohlo byt a co asi tazko.
Vcitane realnych interpretacii.
Tak i v Korane.

Rozlisit zrno od pliev.
A ano kludne sa mozno poradit i s triezvym religionistom, ci teologom.

V Korane je inak taktiez cast pre samotneho Mohameda osobne, cast pre vtedajsich ludi a ich historicke realie a cast platna vseobecne. Navyse by sa hlavne urcite nemal citat podla dnesnej chronologie sur. Hlavne europan pri jeho sposobe myslenia.

Znova..ako sme sa neraz bavili, kludne si to hodte hoc aj do googlu a vam vyhodi pravdepodobne povodne ich poradie. Dalsia masivna deformacia vznika pri preklade zo starej arabstiny a jej zmyslovo-etymologickych kontextov. Inak tam fakt mozeme potom najst hoc aj tak sialenu interpretaciu dzihadu-kriziackej vypravy, ako daky sialeny pseudoimam. V krestanstve sme to predsa mali, mame taktiez. Preto ho tiez cele nezahadzujeme, ci?

Re: Re: Re: Vůbec nejde o koránický islám - V.Pjakin

Cico Ciciak | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/uVUbHBqZ

Jak Západ napomáhá islámským radikálům a my mu to baštíme

Theorosa | 30.03.2017

http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/307-jak-zapad-napomaha-islamskym-radikalum

Korán byl zaznamenán až po Mohamedově smrti

Theorosa | 30.03.2017

Korán česky znamená přednášení – čtení a je svatou knihou muslimů. Jedná se o řeč boží, která byla předána archandělem Gabrielem proroku Mohamedovi, který byl posledním z proroků. Dle muslimů židovskou a křesťanskou bibli nepopírá, ale opravuje ji a překračuje. Korán Mohamed diktoval svým stoupencům, kteří jej zapisovali na různý materiál, jako je kůže zvířat, dřevo, kamení a další, protože ještě neznali papír. Duplicitně se jej učili nazpaměť. Korán se skládá ze 114 kapitol – súr. Súry se dělí ještě na verše – ajáty. Súry nejsou řazeny chronologicky nebo podle obsahu, ale podle délky. Nejdelší súry jsou na začátku, nejkratší na konci. Korán byl takto zaznamenán až po Mohamedově smrti, a to za vlády třetího chalífy Usmána (644-656).

Korán je napsán arabsky a muslimové věří, že arabský originál je nejčistší formou božího sdělení, a proto jej někteří muslimští představení odmítají nechat přeložit s tím, že korán mohou pochopit pouze lidé, kteří znají arabsky. Bohužel většina muslimů arabsky neumí!!!!

Problém spočívá i ve výkladu koránu. Pokud korán čte typický nevěřící Evropan, je často zmatený a nechápe jeho smysl. Důvodem je neznalost interpretace koránu, která je známa jako nahrazování. Jedná se o al-naskh wa al-mansukh (nahrazující a nahrazené).

Re: Korán byl zaznamenán až po Mohamedově smrti

Július | 30.03.2017

Sú rečou Boha aj množstvo súr o zotročení žien o ich nerovnosti voči mužom, nenávistné súry o zabíjaní inovercov, kafírov, ktorými je korán plný ?
Sú rečou Boha aj to, že Mohamed povolil, aby sa brali blízky príbuzný a toto je výsledok ?

http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=44683

Poznáš vobec korán ?

Re: Re: Korán byl zaznamenán až po Mohamedově smrti

Hox | 30.03.2017

Můžu se zeptat, jestli jsi četl nějaké knihy od VP SSSR, a pokud ano, kolik jsi dočetl?

Když si Mohamed bral Aišu - bylo jí dle historických pramenů 20 let

Theorosa | 30.03.2017

Vysoká islámská autorita - šajch Muhammada Ahmad Tájib z káhirské univerzity Al-Azhar řekl: "Islámské národy nyní čelí hrozbě neokolonialismu. V islámském světě se nahromadily extremistické tendence a za tím stojí mylná interpretace koránu a výklad Mohamedových slov." ... výklad islámu se dělá podle tzv. hadís, což je vyprávění toho, co mistr slyšel od mistra, který slyšel od mistra, který slyšel od mistra atd atd... mnohočetné vyprávění skrze staletí.

Například v původním koránu není psáno, že by se muslim měl modlit 5x denně... anebo podle skutečných historických údajů nebylo nejmilejší Mohammedově ženě Aiše 6 nebo 9 let, ale bylo jí 20 let. Podle historiků, Asma, starší sestra Aiši, byla o deset let starší než Aiša. Je to hlášeno v Taqreeb al-Tehzeeb a také v Al-Bidaayah wa al-Nihayah. Asma zemřela roku 73 hidžry, když jí bylo 100 let. Tedy, pokud Asmě bylo sto let v roce 73 hidžry, tak by jí mělo být 27 nebo 28 let v době hidžry. Pokud Asmě bylo 27 nebo 28 let v době hidžry, Aiše by mělo být 17 nebo 18 let v té době. Tedy, Aiše, pokud se vdala roku 1 (po hidžře) nebo 2 po hidžře, bylo mezi 17 a 20 lety v době její svatby.... ale různé hadísy vyvozují různý věk pro Aišu, čímž se vzájemně naprosto vyvracejí. Nebylo však arabskou tradicí provdávat devítiletá děvčátka. Lidi z Arábie tehdy nic nenamítali proti manželství, protože se to nikdy nestalo tak, jak je nyní vyprávěno. Hadísy jsou postaveny na vyprávěních a ne na tradičních uznaných autentických zdrojích. Navíc sama Aiša o sobě dle historických svědectví říkávala: byla jsem tehdy mladá holka.... a takových historických důkazů, které dokážou přesně určit věk, je daleko víc...a týká se to v podstatě všech kontroverzních tvrzení dnešního tzv. islámu....

Re: Když si Mohamed bral Aišu - bylo jí dle historických pramenů 20 let

Július | 30.03.2017

S tou Aišou a omlúvaním jej veku je množstov názorov...

Dokonce i čeští muslimové, z nichž pravděpodobně někteří vystudovali i vysoké školy, v tomto počínání evidentně nevidí nic rozporuplného a neptají se: „Jak je možné, že Mohamed, který tak bedlivě chránil počestnost muslimských žen úzkostlivým zahalením, zákazem hovoru s cizími muži nebo dokonce zákazem vycházení z domu bez svolení manžela, se zároveň oženil s devítiletou (3. třída ZŠ) dívkou? Jak mohl tak výrazně omezit svobodu děvčátka, které sice možná vypadalo na jedenáct let, ale zcela zjevně nebylo psychicky zralé ke svatbě s padesátiletým mužem?“ Následující fatwa opět pochází z oficiálních internetových stránek českých muslimů a vysvětluje, že to je vlastně jen další aspekt moudrosti Proroka Mohameda. Užijte si její nadčasovou moudrost a hlavně hluboký lidský přístup k osobnosti malé dívky:

Dr. Fajsal Malawi, předseda evropské rady pro fatwy a výzkum

Otázka:

Proč si Muhammad (nmAž) vzal 'Áišu, když jí bylo teprve devět let?

Odpověď:

Ve jménu Alláha milosrdného slitovného:

Sňatek Posla Alláha (nmAž) s 'Áišou navrhla Chawla bint Hakim. Chtěla, aby se tak posílily svazky mezi Prorokem a jeho nejlepším přítelem Abú Bakrem.

'Áiša už byla zasnoubená s Džubajrem ibn Mutam ibn Adijj. Byla tedy z hlediska ženskosti dospělá a připravená.

Kmen Kurajšovců, který hledal jakoukoliv chybu u Proroka (nmAž), aby proti němu obrátil lidi, vůbec nebyl při ohlášení zásnub překvapen. Považoval to za naprosto normální věc. 'Áiša nebyla jediná dívka své doby, která si vzala muže ve věku svého otce. Například dědeček Proroka Abd al-Muttalib si vzal Hálu, sestřenici Prorokovy matky Amíny, ve stejný den, kdy si jeho syn bral Amínu, která byla stejně stará jako její sestřenice Hála.

'Umar ibn al-Chattáb si vzal dceru 'Alího ibn Abí Táliba, i když byl stejně starý jako její dědeček. 'Umar ibn al-Chattáb také navrhl Abú Bakrovi, že mu dá za ženu svoji dceru Hafsu, přičemž věkový rozdíl mezi Hafsou a Abú Bakrem byl stejný jako věkový rozdíl mezi Prorokem (nmAž) a 'Áišou.

Někteří lidé vůbec nepřihlížejí k rozdílům doby a místa a 1 400 let po tomto sňatku ho začínají zpochybňovat a říkají tomu velký věkový rozdíl nebo sňatek mezi mládím a stářím. Měří podle svých dnešních měřítek, kdy se dívky na Západě většinou vdávají až ve věku kolem 25 let.

Musíme si uvědomit, že v teplých oblastech, jsou dívky vyspělé mnohem dříve, už kolem osmi let. V chladnějších zemích je tento věk vyšší. Ať je tomu, jak chce, Prorok (nmAž) se s 'Áišou neoženil, aby si s ní užíval. Hlavním důvodem bylo posílení vztahů s mužem, kterého měl nejradši. Kromě toho jeho poselství pro něj bylo těžké a potřeboval kolem sebe lidi, kteří by mu pomáhali. Kdyby Prorok (nmAž) toužil po ženách, asi by si užíval ve svém mládí. Když se však podíváme, vidíme, že si vzal čtyřicetiletou Chadídžu, když mu bylo 25 let (Chadídža byla bohatá žena – poznámka KK).

Kdyby také neustále myslel na ženy, asi by nevydržel sám s Chadídžou, ale vzal by si druhou ženu. A koho si vzal po její smrti? Saudu, aby ji utěšil po smrti jejího manžela. Byla to starší žena a neměla žádné půvaby, kterými by přitahovala. To vše ukazuje, že Prorok (nmAž) ve svých manželství hledal především lidskost.

Kromě toho mu sňatek s 'Áišou nabídla Chawla bint Hakim a Prorok (nmAž) mohl jen těžko odmítnout nabídku, aby si vzal svého dceru svého přítele, ke kterému měl velice dobrý vztah. Když 'Áiša přišla do Prorokova domu, Sauda jí přenechala místo první manželky. Sauda byla poslušná Alláhu a horlivá muslimka a dávala pozor na to, aby se její nová spolumanželka cítila dobře. 'Áiša byla věrná manželka a naučila se od Proroka (nmAž) tolik, že zvládla nejvyšší stupně islámského zákonodárství.

Když se Proroka zeptali: „Koho máš na světě nejraději?“ Řekl: „'Áišu“ A když se zeptali: „A mezi muži?“ Řekl: „Jejího otce.“

Prorok (nmAž) si 'Áišu nevzal, aby vyhověl své tělesné vášni, ale aby ukázal vztah k Abú Bakrovi a aby jeho dceru poctil tím, že ji dal místo v domě Proroka (nmAž).

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.

Re: Re: Když si Mohamed bral Aišu - bylo jí dle historických pramenů 20 let

Theorosa | 30.03.2017

Četl jste, co to jsou hadísi? De facto "tichá pošta" přes staletí, která je záměrně kažená a pak z toho vyjde fůra blbostí - jako je vaše citace.... přečtěte si aspoň text, na který reagujete. Jinak nemá smysl s vámi jakkoliv diskutovat.

Re: Re: Když si Mohamed bral Aišu - bylo jí dle historických pramenů 20 let

Theorosa | 30.03.2017

Vůbec jste nepochopil článek pod nímž diskutujete!!!! Nehovořím nyní o tom, co jsem psala já. Vy totiž chcete, aby to bylo tak, jak píšete! Stal jste se sám obětí manipulace a ještě si myslíte, že jste spravedlivý "bojovník"!

Proboha, KDO asi financuje ty stránky, ze kterých pochází vaše citace? Proč vůbec chodíte na Leva-net, když ani neporozumíte elemenárním základům psaného - viz. výše?!

Současní vykladači islámu jsou absolventi amerických campů

Theorosa | 30.03.2017

Hynek Kmoníček podrobně osvětluje, že to, co je nyní vydáváno za islám, je de facto blábol a současní vykladači islámu nejenže nejsou Arabové, ale jsou to prachsprostí kriminálníci - a tyto tzv. imámy do slova a do písmene produkuje CIA ve svých "vzdělávacích" kempech a pak jim dává možnost mediálně působit. https://www.youtube.com/watch?v=8JSLxO9fANA

Re: Současní vykladači islámu jsou absolventi amerických campů

Hynek | 30.03.2017

A že jako žid vzdělaný v Izraeli o tom něco ví...

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek