Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

28.3.2017

 

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.doc (34816)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.pdf (83383)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.odt (34520)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.epub (77,9 kB)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.mobi (17,4 kB)

 

 

Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám.

Příčiny ostrosti tohoto problému spočívají v tom, že globálně-politická doktrína, na jejímž základě se buduje politika Západu, pramení ze dvou tezí:

  • teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;

  • skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.


 

Ačkoliv se ty teze přímo nedeklarují, uvádí se do života mlčky.

V Koránu se odmítá doktrína převahy židů nad odstatními, a na lichvu existuje kategorický zákaz, lichva je charakterizována jako druh satanizmu. Ačkoliv tyto principy nenachází své vyjádření v politické praxi muslimských zemí, založené na koncepci alternativní biblickému otrokářství, a sami muslimové si to neuvědomují, nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie.


 

Jedním ze scénářů vyřešení "islámského problému" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, pak drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako byla provedena "denacifikace" v Německu po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede jako závazná norma chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže a bude žít pod vedením muláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleké od koránického poselství o vybudování Království Božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými a parazitování jedněch na druhých.

 

Muláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Muláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a nejsou schopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc muláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození se z pod moci muláhů a dále podle scénáře popsaného výše - "deislamizace", odstranění Koránu z obecné dostupnosti a jeho umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen "správně smýšlející" lidé, kteří budou o Koránu "správně" psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá člověk Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít si Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil.


Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

 

Během první etapy:

  • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;
  • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod rouškou Al-Kajdy a "boj" Západu s ním takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.

 

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný "chalifát" od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí samostatnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál "chalifátu" se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby "chalifát" mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti "chalifátu", například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. "Chalifát" má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

 

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování Muslimského bratrstva, pracujícího na vytvoření "chalifátu".

 

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl "Babylon" stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti "chalifátu" by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak sám sebe vidí Západ, se zlem, do jehož role Západ staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do "chalifátu" národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese "chalifátu" a hlavním frontem a místem války "civilizovaného Západu" proti "barbarskému chalifátu".

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené o neschopnosti muslimského tradičního duchovenstva vypracovat a realizovat alternativu tomuto scénáři týká i jich. Přitom ti, co jsou přesvědčeni že jsou křesťané, pracují ve skutečnosti na biblickou doktrínu skoupení světa na základě židovského monopolu na lichvu, protože za 1600 let existence „křesťanství“ od Nicejského koncilu nebyli schopni vypracovat svou vlastní globální politickou doktrínu, v důsledku toho, že nemohou prohlásit rasově-lichvářské přikázání Starého zákona za satanizmus.

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených do realizace popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí - jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správná a špatná strana. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu "všichni žijeme v míru, opírajíce se na svou tradiční víru, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur" se nepodaří ze dvou příčin:

  • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;
  • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království Božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

  • buďto přenáší do neurčené vzdálené budoucnosti - v judaizmu;
  • nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;
  • nebo se nepovažuje za aktuální - v historicky zformovaném islámu;
  • nebo je objektivně nemožná na základě ateistických přesvědčení - v marxizmu.

Avšak Myšlenka o vytvoření Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Myšlenka, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království Božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem ve výše popsaném mnohoúrovňovém scénáři.

Vnitřní Prediktor SSSR, 12. února 2010

 

 

Diskusní téma: Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

"biblia vam tu lezie krkom, vsak je aj za co, sam priznavam, ale napr. vas uzasny urok a mravny upadok na slovensko prinieslo az iste entikum, ktore vystrklo rozky v case madarizacie. tak mi prezrad, ako je mozne, ze ked teda urok je v biblii posvateny, preco teda ho slovaci nemali uz aspon od 16-teho storocia? preco chlastanie tiez donieslo toto entnikum ku nam, a celkovo parazitizmus s nim?"

Súčasťami, resp. nástrojmi biblickej koncepcie sú aj Biblia a judaisti!

A čo vlastne z tohto tvojho príspevku vyplýva?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 29.03.2017

Hmm, myslel jsem že víš, že nejvyšší stupně zednářstva uctívají Allaha - Seta, že většina vysoce postavených muslimů jsou zednáři, že na těchto stupních se Bible na oltářích zaměňuje za Korán... Konsekvence nebude rozebírat. Když tak to klidně dál ber jako omyl nebo spíše hledání objektivně nejlepší interpretace.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

los/sol | 29.03.2017

Zednář 1-33. stupeň
............34-66 stupeň
rabín 67-99 stupeň
------100-x stupeň
když se tedy na 30. st. podle vašich info. zaměňuje Bible za Korán, co se pak zaměňuje na vyšších?
Tato konstrukce záměn tedy není logická.
Logicky: Stupně zasvěcení do utajeného vědění má tedy jednoho pána.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Kým je většina vysoce postavených "muslimů" je úplně irelevantní, vypovídá to o koránu asi tolik, jako sexuální preference vatikánských prelátů o učení Ježíše.
Kdo říká, že Alláh (přeloženo, Vyšší moc, Bůh) rovná se Set? A i kdyby ano, znamená to že to tak je? Pokud někdo ztotožňuje Seta s Alláhem, je to spíš jeho problém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 29.03.2017

No mohli bychom se bavit třeba o tom, co Korán vypovídá o postavě Ježíše Krista, ale lepší bude když to nebudeme rozmazávat. Berme to prostě tak, že jsou zde logicky různé názory a míra chápání na tuto problematiku a každý nechť si vybere podle vlastní míry, které informace si pustí do života.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Názory mohou být různé, realita je ale jenom jedna. Vidíš nějaký problém v tom, co vypovídá Korán o Ježíšovi?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 29.03.2017

Ano vidím, ale nechci to teď rozebírat, protože to není jednoduché téma a přitom hodně zavisí od toho, aby nejprve byla alespoň přibližná shoda na tom, co vlastně Korán o Ježíšovi říká. Taky je to potom o tom, jak postavu Ježíše a jeho misi kdo chápe, víme, že i o tom se vedou teologické spory mezi samotnými křesťany, judaismus má další úhel pohledu, takže je mi jasné, že nejsou k takovéto diskusi zatím splněny nezbytné předpoklady. Stačí si položit otázky typu - zemřel Ježíš na kříži nebo ne ? Kdo je v tom kterém náboženství víc uctíván a proč - Ježíš nebo Marie ? Položil Ježíš život za spásu lidstva nebo ne ? Byl synem Boha nebo ne ? A hned lze vidět, jak velké rozdíly v odpovědích najdeš. A přitom ty rozdíly nejsou ani náhodné ani bezvýznamné. A nakonec se stejně každý přikloní k té či oné variantě podle své vlastní míry a nikoliv podle něčí interpretace. Jednou větou - z mého úhlu pohledu Korán Ježíše a jeho význam pro lidstvo degraduje a to IMHO není v pořádku. Ale jak říkám, nechci to nyní rozpitvávat, bylo by to nadlouho a přitom jarní práce volají:)
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Já v těch otázkách mám jasno, ty ne?
Jak může být pravda o někom degradací?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Třeba nikdy nežil a je to jen matriční mýtus. Pak by se jednalo o další práci s tou matricí. Něco podobného, jako že, např. Ježíš byl Slovan apod.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 29.03.2017

No právě, mít jasno ještě zdaleka neznamená mír pravdu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Znamená to automaticky nemít pravdu? Kromě toho, diskutovat stylem "je to špatné, ale nechci se o tom bavit" je o ničem, tos neměl ani nic otvírat, jestli se o tom nechceš bavit. Je to z tvojí strany takové zamazání něčeho hovnem a zmizení po anglicku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 30.03.2017

Sorry, ale předvádíš přesně to, čemu se chci vyhnout a kvůli čemu se o tom dál v tuto chvíli nehodlám bavit. Předpoklady k rozumné diskusi nejsou splněny. Za mě tečka.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

> Jednou větou - z mého úhlu pohledu Korán Ježíše a jeho význam pro lidstvo degraduje

jen pokud věříš manipulačním pohádkám autorů biblického projektu zotročení lidstva, tj. korán vyvrací tyhle manipulační bludy a je v souladu jak se zdravým rozumem a mozaikou vnímání světa, v níž do sebe vše zapadá, tak s tím co o příchodu Ježíše obsahují starší prameny (kniha moudrosti Šalamounova). Celý ten tvůj příspěvek s také nese v duchu agnosticizmu, tj. praktického satanismu, práce proti Záměru.
Co se týká například otázky "Je Ježís synem Boha", potomka může mít korporeální bytost rozmnožující se dělením buněk (v obecném smyslu), tj. podobná otázka je kompletně mimo při správném chápání objektivního jevu "Bůh" (vyšší rozum, vyšší síla, síla uspořádávající Vesmír, nejvyšší všeobjímající řízení v tomto vesmíru).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

Pokud vidíš problém v tom, co se píše o Ježíšovi v koránu, spíš bych se zamyslel nad defektností vlastního vnímání dané otázky a zkusil najít problém tam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 30.03.2017

Sice jsem už za touto diskusí udělal tečku, ale nedá mi to ti ještě odpovědět jedinou citací z koránu na téma Ježíš:

K3:52/59 "A podobá se Ježíš před Bohem Adamovi: On stvořil jej z prachu a potom mu řekl "Budiž!" a on byl!"

- jestlipak si v této souvislosti vzpomeneš, na čem jsme se shodli v nedávné diskusi ohledně rozdílu mezi stvořeným mužem a ženou a z prachu země splácaným Adamem a jeho klonem Evou ? A přitom tady jde o Ježíše ani ne o řadového člověka ! Ale protože nejsi křesťansky založený, tak to asi nevnímáš podobně nepřijatelně jako já.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

Tím korán jen říká, že Ježíš byl tělesně člověk jako všichni ostatní, absurdní tvrzení že Ježíš je Bůh (rozhodnuto hlasováním na nikejském koncilu!) / syn Boha ve fyzickém smyslu (stejná absurdita, nemající oporu v Písmu - jinak jsme Jeho děti všichni, o tom žádná) jsou už dneska opravdu neudržitelné.
Co se týká Ježíše, korán ho dává na jednu rovinu s Mohamedem, nevím jak ty, tomu neříkám "shazování".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 30.03.2017

Ano, a už se zase opakuji - každý si vše vykládá podle vlastní míry (to je ta, podle které mu bude měřeno). A co třeba ještě toto:

K4: 156/158 ... a za jejich slova: "Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!" Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý.

Souhlasíš s tvrzením Koránu (Mohameda/Gabriela), že Ježíš nebyl ani zabit ani ukřižován ? Jak si vykládáš ono samotným Bohem provedené pozdvihnutí člověka z masa a kostí k němu/Bohu ?

Nebo také mrkni na K4: 169/171 - ... Ježíš je pouze posel Boží, Marie je zdrojem Ježíšovy moudrosti, Trojice se zapovídá, nadto je Bůh povznesen ...

Tak to jen pro přemýšlení, jak vidíš nevymezuji se vůči druhořadějším problematickým aspektům Koránu, potažmo Islámu (a že jich je), ale k postoji Koránu vůči základům křesťanské víry, ke kterým Ježíš Kristus bezesporu patří. Troufnu si tvrdit, že miliony lidí po celém světě se ve svých modlitbách obracejí spíše k Němu než Bohu. Proč asi ? Dělají podle tebe chybu ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 31.03.2017

Odpovím sám. Kolikrát jsme tady už hovořili na téma analogie mezi sw/hw a duše/tělo. Tak stejné to je i s tím, jak pravdověrně (nikoliv římsko-katolicky) chápat Ježíše a jeho roli a osud. Ježíš přinesl do své doby obnovení chápání člověka jako nesmrtelnou duši (sw) uvězněnou ve smrtelném těle (hw). A s tím i učení, jak tuto uvězněnou duši osvobodit (transformovat do jiného nosiče), jinak řečeno, jak tuto duši zachránit čili spasit. Jak obnovit či dosáhnout na spojení (jógu) každodenní mysli smrtelného člověka se svojí nesmrtelnou duší, se svým nitrem a tím dosáhnout nové perspektivy, osmyslení své světské činnosti vedoucí k znovunabytí svobody ve fyzickém, sociálním i filosofickém smyslu. V tomto smyslu je pak nezbytné chápat tuto úlohu a usilování o její vyřešení jako o rozpoznání svého vnitřního ukřižování a nezbytnosti se od něj osvobodit. Chápat to jako fyzické ukřižování je již jen imitace pro nechápající dav, kterou ti, kteří mu v jeho poslání bránili, přesměrovávali jeho energii do svých zvrácených interpretací. Usilování o naplnění toho osvobozovacího úkolu je i v KSB pojmenováno jako dosažení Člověčenství, ale daleko před ní ji samozřejmě znali jak pravdověrní křesťané, kteří to nazývají přijetí Ducha Svatého od Otce (nikoliv od matky), tak před nimi i pravdověrní budhisté, kteří to nazývají dosažení buddhovství.
A pokud se týká sociálního aspektu tohoto učení, potom platí zde již také mnohokrát zmíněná teze: nejdříve pomoz sobě a potom v tom pomáhej ostatním. To, že o takto fungujícím a logicky tedy i kvetoucím společenství lze říct, že buduje království nebeské na Zemi je již jen jedna z možných interpretací konsekvence primárního přístupu k životu ve výše popsaném pojetí.
Je tedy naprosto zjevné, že pravdověrní křesťané, prvotní následovníci Ježíše Krista byli světonázorově konformní s pravdověrnými budhisty a jako takoví byli velkým trnem oku těm silám, které stály a dodnes stojí v pozadí všech do hmotného chápání světa invertovaných náboženství typu římsko-katolického. Tyto síly ve skrytu stojící v pozadí světového vývoje (tedy okultní), KSB pojmenovává jako GP, když ostatní jim říkají postaru - satanisté. A že tyto okultní síly mají zcela jiné zájmy než to, aby se člověk dostal z jejich pařátů a nedosáhl na svoji spásu (skrze pravou Kristovu nauku, ale dnes to samozřejmě neříká jen ona, dnes jsme ve zcela jiné informační situaci) a pomáhal v tom ostatním je myslím již dostatečně jasné.
P.
Kde v tomto boji stojí Islám a Korán už dál komentovat nebudu. Každý nechť si odpoví a jedná již jen podle vlastní míry.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Chybná úvaha!
Už min. od smrti proroka Mohameda sa vedie boj IBA proti jeho filozofii (učeniu) života podľa svedomia - Koránickému (skutočnému/pravému) Islamu, ktoré je čiastočne zachytené v súčasnom texte Koránu!
V tej dobe, keď Mohamed Zhora (resp. od egregoru Džibrila, resp. z vyšších sfér Vesmíru) obdržal Zjavenie, už bolo kresťanstvo plne zdeformované a plne podriadené globálnej moci!
Už vtedy nemalo s filozofiou (učením) života podľa svedomia, Ísu takmer nič spoločné, a tento stav sa aj vďaka účelovo redigovanej Biblii (a jej defektným výkladom cirkví), s prispením RKC a ostatných pseudo-kresťanských sekt, ďalej vďaka dogmaticky uvažujúcim užitočným dobrákom (kňazom, farárom...) a poslušným hlúpym ovciam, podarilo žiaľ zachovať až dodnes!

Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Tom132 | 29.03.2017

Hoxi,

> v zákulisí islámu i katolicismu, z přítmí jeskyně/svatyně, úřaduje jeden a ten samý pohanský, sluneční bůh ničitel

Tuhle myšlenku si pro sebe nechávám otevřenou. Četl nějaký materiál, který už nedovedu dohledat a ukázat, ale bylo to o tom, že:
- Po té, co se křesťanství (trojjediný Bůh) úspešně dařilo šířit celou severní Afrikou a blízkým východem, zůstaly kmeny, které toto odmítly.
- Proto ti, která stvořili křesťanství, sponsorovali Mohameda, který tyto kmeny sjednotil a cílem bylo dobytí Jeruzaléma pro sponsory, kteří ho nemohli ovládnout sami.
- Muslimové ale zůstali samostatní, vzepřeli se svým sponsorům a tak začaly války křesťanů s islámem.
- To, že Korán odporuje lichvě a nadvládě židů, a že vede lidi k přímému vztahu s Bohem, je tam propašované, nebyl to záměr sponsorů

Dává mi to smysl, protože:
- Tomu odpovídá ta podivně rychlá první expanse islámu - to ukazuje na vnější sponsory
- Na to mohou ukazovat i verše .. "A chytračili Oni, a chytračil Bůh, A Bůh je nejchytřejší z chytrých." Korán 3:54

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Jestli to tak je, tak to ale na podstatě nic nemění, není liš pravda?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Tom132 | 29.03.2017

Souhlas, na podstatě věci to nic nemění.

Já jsem jen nechtěl, aby ta rozporovaná věta byla odmítnuta bez rozvedení, přijde mi důležité ty sponsory za vznikem islámu vidět. A mám radost, že to tam Mohamed propašoval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

To právě mění. Protože jsou tam záměrně zakomponová čertova kopýtka, která se pak projevila mnohokrát v historii.
Podobně jako protestantismus je stále vymezen biblí, čímž je jeho reformní potenciál blokován, není-liž tomu tak?

Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Nikdo | 29.03.2017

Pro Pe-tri. Taková diskuze je na prd, když mi řeknete, že se hrubě mýlím a neuvedete v čem. A následně mluvíte úplně o něčem jiném než píšu v příspěvku. Snažil jsem se nějak odhadnout na co narážíte, ale nepodařilo se mi to.

Mluvil jsem o tom, že procesy potřeba studovat a pak do nich vstupovat v roli kormidelníka. A dokonce nezáleží na tom, kdo ten proces a s jakým záměrem spustil, protože ten proces probíhá a je potřeba na něj vhodně reagovat tak jako tak a bude se muset řídit.

Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 29.03.2017

Tak za to se omlouvám, má výhrada reagovala na výsledek Vaší analýzy ve vyjádření :

"Mohamed, který měl dobré spojení s Bohem a ctil jeho pokyny - takto to z dostupných faktů analyzuji" a na to navazující myšlenku: "Už jenom to, že vím pravdivý kořen Koránu mi umožňuje být uvnitř méně nepřátelský."
Tedy, jak je z dalšího zřejmé, chtěl jsme poukázat na to, že s tím Mohamedem, Islámem a Koránem to nemusí být všechno tak růžové a možná by bylo dobré se k té analýze vrátit.

Pokud se týká vstupování do řízení v roli kormidelníka, jen rozšiřující poznámka - být kormidelníkem je jen jedna z možností, když výsledkem studia procesu může být i rozhodnutí, procesu se neúčastnit. Ale jinak v podstatě souhlas, vždy je nutné se orientovat, než se angažujeme.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Nikdo | 30.03.2017

Děkuji za odpověď. To bylo spíše na okraj a proto jsem dal subjektivní vyjádření, že já analyzuji, ale příliš do hloubky s dostupnými fakty seznámen nejsem, neumím arabsky. Spoléhám se v tomto případě na intuici, která mne dosud nezklamala, i když ne vždy jsem její nápovědu správně pochopil. Váši zprávu beru v úvahu, ale protože nemám podrobně nastudováno nehodlám se o tom přít.

Moje pozice vychází v současnosti z tohoto:
Jeden klíčů intuice v tomto případě je, že Mohamed korán nenapsal. Což považuji za upřímné a prozíravé je opravdu nebezpečné pokoušet se psát hotové návody, místo toho je potřeba především vytvořit kritické myšlení a to se Mohamed pokoušel u lidí vypěstovat, z ozvěn jeho činnosti to tak vypadá - další klíč. Kritické myšlení je jedinou skutečnou ochranou před zneužitím jakékoliv informace. Žádný otrokář/parazit pravdu a její odhalování nepodporuje, protože jeho postavení závisí na lži (vědomé i nevědomé).

K nevstupování do procesu je dobrá poznámka, je potřeba co nejpřesněji zjistit na co máme - co ukočírujeme / uřídíme.

Trochu odbočím od tématu. Život nás někdy staví před zdánlivé rozpory "být či nebýt" / "vstoupit či nevstoupit", moje zkušenost je, že kořen problému je vždy ve svědomí a když dříve bylo svědomí potlačeno, tak se to později vyhrotí tímto "Hamletovským způsobem".

Vzestup islámu versus ústup sekularizace

Pe-tri | 28.03.2017

Plně konformní s textem článku je fakt, že islámské obrození už jede od Iránské islámské revoluce, kdy se k moci dostala prozápadní loutka Chomejní (západ sám chce řídit vývoj této islamizace). Takže - krásná ukázka dlouhodobého plánování a strategie GP v přímém přenosu. Z tohoto hlediska je potřeba být opatrný na soudy ohledně vývoje v Turecku. Odklon od sekularizace je jasný krok ve smyslu v článku popsané strategie ústící ve střet civilizací, jak psal Huntington v 90.-tých letech ve své slavné (sic!) knize.

Re: Vzestup islámu versus ústup sekularizace

los/sol | 28.03.2017

Ano, západ ( j_elity) chce to či ono řídit..., a z mého pohledu se západní j_elita ujmou čehokoli hledajíc si udržitelnost svých statusů.
Je jedno, zda se jedná o islamizaci nebo kanibalismus. Co je na krámu, do toho jdou. "Okny Overtona" jsou připraveni na všechno. Netuší, že jim udržitelnost statusů překazí pozitivní iniciativy ze zdola. Vzrůstající počet křesťanů a také muslimů u nás nemá problém se v dané věci rychle zorientovat.
Ptal jsem se jednoho muslima, co jim říká Imám v mešitě o čipizaci, který je v Koránu popsán. Prý nic :))

Re: Vzestup islámu versus ústup sekularizace

Cico Ciciak | 29.03.2017

Chomejní bol skôr človek GP a nie západných regionálnych "elít".

<< 1 | 2 | 3

Přidat nový příspěvek