Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

28.3.2017

 

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.doc (34816)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.pdf (83383)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.odt (34520)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.epub (77,9 kB)
Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu.mobi (17,4 kB)

 

 

Pro zákulisí biblického projektu je jedním z hlavních problémů kulturologického charakteru globálního měřítka koránický islám.

Příčiny ostrosti tohoto problému spočívají v tom, že globálně-politická doktrína, na jejímž základě se buduje politika Západu, pramení ze dvou tezí:

  • teze o převaze židů nad ostatními lidmi a závazku všech ostatních být kompletně tolerantní ve vztahu k židům;

  • skoupení světa se všemi jeho obyvateli na základě židovského mafiózně-korporativního nadnárodního monopolu na lichvu.


 

Ačkoliv se ty teze přímo nedeklarují, uvádí se do života mlčky.

V Koránu se odmítá doktrína převahy židů nad odstatními, a na lichvu existuje kategorický zákaz, lichva je charakterizována jako druh satanizmu. Ačkoliv tyto principy nenachází své vyjádření v politické praxi muslimských zemí, založené na koncepci alternativní biblickému otrokářství, a sami muslimové si to neuvědomují, nicméně kurátoři Západu si uvědomují, že Korán je potenciální hrozbou pro zavedení jejich režimu globální moci. To vyvolává přání odsunout ho na stránky historie.


 

Jedním ze scénářů vyřešení "islámského problému" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, pak drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako byla provedena "denacifikace" v Německu po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede jako závazná norma chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže a bude žít pod vedením muláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleké od koránického poselství o vybudování Království Božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými a parazitování jedněch na druhých.

 

Muláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Muláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a nejsou schopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc muláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození se z pod moci muláhů a dále podle scénáře popsaného výše - "deislamizace", odstranění Koránu z obecné dostupnosti a jeho umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen "správně smýšlející" lidé, kteří budou o Koránu "správně" psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá člověk Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít si Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil.


Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

 

Během první etapy:

  • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;
  • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod rouškou Al-Kajdy a "boj" Západu s ním takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.

 

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný "chalifát" od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí samostatnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál "chalifátu" se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby "chalifát" mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti "chalifátu", například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. "Chalifát" má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

 

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování Muslimského bratrstva, pracujícího na vytvoření "chalifátu".

 

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl "Babylon" stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti "chalifátu" by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak sám sebe vidí Západ, se zlem, do jehož role Západ staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do "chalifátu" národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese "chalifátu" a hlavním frontem a místem války "civilizovaného Západu" proti "barbarskému chalifátu".

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené o neschopnosti muslimského tradičního duchovenstva vypracovat a realizovat alternativu tomuto scénáři týká i jich. Přitom ti, co jsou přesvědčeni že jsou křesťané, pracují ve skutečnosti na biblickou doktrínu skoupení světa na základě židovského monopolu na lichvu, protože za 1600 let existence „křesťanství“ od Nicejského koncilu nebyli schopni vypracovat svou vlastní globální politickou doktrínu, v důsledku toho, že nemohou prohlásit rasově-lichvářské přikázání Starého zákona za satanizmus.

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených do realizace popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí - jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správná a špatná strana. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu "všichni žijeme v míru, opírajíce se na svou tradiční víru, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur" se nepodaří ze dvou příčin:

  • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;
  • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království Božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

  • buďto přenáší do neurčené vzdálené budoucnosti - v judaizmu;
  • nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;
  • nebo se nepovažuje za aktuální - v historicky zformovaném islámu;
  • nebo je objektivně nemožná na základě ateistických přesvědčení - v marxizmu.

Avšak Myšlenka o vytvoření Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Myšlenka, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království Božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem ve výše popsaném mnohoúrovňovém scénáři.

Vnitřní Prediktor SSSR, 12. února 2010

 

 

Diskusní téma: Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

.

Cico Ciciak | 29.03.2017

Pár argumentov odo mňa z jednej staršej diskusie pre tých, ktorí tvrdia, že Korán je dielom židov a GP (ale na druhej strane tvrdia, že pseudo-kresťanstvo a Biblia nie, že tie sú priamo od Boha):

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom (čo sa mu čiastočne podarilo, keď napr. niektorí súčasníci Mohameda dokázali jeho učenie recitovať spamäti), sa v Koráne vôbec nenachádza?!

A čo tak: úrok ako Boží hriech, zákaz alkoholu; odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, pretože podľa Koránu nesplnili civilizačnú misiu, ktorá im bola Zhora daná; odporúčanie ľuďom žiť podľa svedomia a vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi (a nie do neho vstúpiť až na onom svete), odmietanie všetkého zlého, nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, alebo zmienky o Miere a MIM (systém s-trojenia)!

Chceš mi tvrdiť, že kurátori a vlastníci biblického projektu boli až takí sprostí, že tieto kardinálne informácie, ktoré evidentne rozbíjajú ich biblický projekt zotročenia celého ľudstva v mene jedného pseudo-boha na cimpr-campr, včlenili do Koránu sami osobne?! :DD

A ak sa po smrti Mohameda do Koránu nedostala ani čiastočka z učenia/filozofie proroka, tak ako potom vysvetlíš tzv. zlatý vek Islamu? Iba náhoda?

Re: .

Cico Ciciak | 29.03.2017

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami a výkladom
------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf

http://www.koran.sk/Koran%20preklad%20s%20vyklad%202015%201.pdf - V jednom zväzku

Re: .

los/sol | 29.03.2017

Hodně napovídá toto: "...dokázali jeho učenie recitovať spamäti...." zřejmě jedno kdo a nezáleží ani na tom kde, ale důležitým je to, že recitovali jednomyslně a poté sborem všichni, což se stalo Koránem

Re: Re: .

Cico Ciciak | 30.03.2017

Neviem, na čo vlastne narážaš ty trolko.

Re: Re: Re: .

los/sol | 30.03.2017

Hedám zdroj, kde vzniklo semínko Biblicko-koránické dobroty.

Prosím pomoc :)

los/sol | 29.03.2017

V koncepci je velmi doporučeno, že je nutné sestrojit mozaikovité vidění a to přesným postupem takto:
pouze a jenom pouze od vnějšího okraje mozaiky směrem ke středu této mozaiky. Jiný postup může být bludným a může větvit detaily tak, že se nakonec tato mozaika přemění v kaleidoskop.
>Průkaznost< okrajů mozaiky by měla být viditelná ve shodě = osvojení = prakticky vykonatelná činnost = jednání rozhodujících jedinců = ve výkonu sociální bezpečnosti.
Už se tímto někdo prokousal, nebo jsem posledním troubou? :)

Re: Prosím pomoc :)

udo | 29.03.2017

Čo hovoria na tému múdrosti ľudové?:
"Mysli globálne, konaj lokálne."
"Kto má dlhší dych?"
(hrá na dlhodobejšie procesy, pozerá sa viac do budúCnosti)
"Kto ďalej doští" (s prepáčením)
"Kto sa smeje posledný, smeje sa najlepšie"
"Aj puding chutí najlepšie studený"
..atď

Modlitba môjho otca:
"Bože pomôž mi rozlíšiť podstatné od nepodstatného"
jeho rada:
"Zo všetkých problémov treba vyriešiť len 5%.
Tých kľúčových.
Ostatné (95%) sa tak sami poriešia"

T.j., Naskicovať základnú konštrukciu v hrubých črtách a ostatné potom dopĺňať podľa aktuálnej situácie. (IT - Rendering)
Ak je v základnej konštrukcii chyba, tú ako prvú opraviť treba.
No asi v každej ľudskej mozaike totiž i trochu kaleidoskopu býva
a v každom kaleidoskope trochu mozaiky.
Tendencia optimalizácie, vylepšovania je pritom jasná.

Nabojte sa robiť chyby, bo i tie sa Vám k dobru pripíšu.
(Opak vírusového programu paralyzácie aktivity "strachom z hriechu")
Avšak chyby opakovať nemúdrym býva..
Strach je pomôcka. Viď: PriMeraná opatrnosť.

Rozum používať netreba (zámerne preháňam),
pokiaľ, (ako sa vraví) človeku karta ide. celkovo

Keď sa ale chyby kopiť začínajú,
prehodnotiť, mozog zapnúť a míny v emóciách (algoRytmoch spracovávania zmyslových vnemov) opravovať..uvedomovať si začať treba. Pochopiť a do rúk vlastných (sTrojVodcu, vodiča) uchopiť. S druhými, v čom-to skúsenejšími sa radiť múdre býva, no nechať za seba osud vlastný svoj autoriťkami principiálne riadiť NIE

neviem..stačí takto?

Re: Re: Prosím pomoc :)

los/sol | 30.03.2017

Ano děkuji za Váš názor. Přemýšlel jsem jak asi toto zadání vidí jiní. Vezmu-li Ramzese II "...za 3000 let se ukáže..."
Tak těch min k řešení měli v minulosti všichni dost a dost.
No v čem je ale háček např.:
Někdo to vidí, jiný ne (manipulace s počasím - sucho)
Někdo to nevidí jiný ano (čipizace - manipulace DNA)
a jiný vidí celou lavinu: GEN modifikace, strava, voda, vakcinace, satanismus, terorismus, ionizace, radiace ochuzeným uranem,..
samozřejmě láska, svědomí, radost, štěstí, děti,...
historie, dědictví DNA, ...
tedy PLNÁ palba informací v mozaice 1.- 6. priorit - něco lze očistit (vynechat (dle teorie vypustíme až 95% ? stačí pak pořešit 5%)
Například: neteře mají děti říkám: "neočkovat" - následuje přednáška, důvody,...
Jiní kouří, pijí: zase "nekouřit, nepít" následuje přednáška, důvody,.. Ládujou se glutamáty, sladidly,...
Atd, atd,... Kam šlápnete, tam je "mina" :)
Teď to vezmu obráceně:
Kdo si udělá světonázorovou 3D mozaiku, aby se odstěhoval na planetu Pandora z filmu Avatar .)
Když bude chtít zůsta musí to zmuchlat a udělat z toho svačinový papír a ještě jej musí mít umaštěný a pak to už celkem jde a dá se to tady přežít :))
Takž tak jsem to chtěl popsat ty okraje :)

Re: Re: Re: Prosím pomoc :)

udo | 30.03.2017

Stres a panika by asi nemala byť naša taktika.
Všetko hneď, tu a teraz, naraz?
To sa všetkým hlava zatočí
a ovca znova len tupo zabľačí.

Neísť s bubnom na zajace,
inak ich dostanete rovno pred flinty.

To fakt asi najprv aspoň trochu ten vlastný príklad,
ako vravel ujo Otázka.
..a to je najťažšie, no zrejme najrýchlejšie.
Tak sa dostanete do skutočnej komuníkácie.
Nefalšovanej. Prirodzenej.
No nepôsobiť ako fanatik.

Myslíte, že ja nemám niekedy problémy rozlíšiť čo a jak?

Re: Re: Re: Re: Prosím pomoc :)

los/sol | 30.03.2017

Ano máte pravdu, netřeba paniku, naopak klid a rozum v hrsti:
Existují lidé, kteří jsou zvyklí žít pod diktátem vlastního svědomí.
Z mého pohledu je stanovení okrajů mozaiky pro tyto jedince zásadní a může být pro jejich okolí (náhle - z ničeho nic) nevysvětlitelným chováním.
Myslím si, že v KSB se počítá a spoléhá hlavně na tyto jedince.

Převedeno do praxe: zatímco děti těch, co žijí pod diktátem svědomí, nemůžou korporátní "sladkosti" a mají oříšky, med, vodu z vlastních zdrojů (nepoškodí tímto jejich zdraví-svědomí) a ani jejich rodiče nechodí na umělou stravu (proč sobě škodit na zdraví), ale mají "svou-ověřenou" zeleninu, ovoce. Jiní si budou ťukat na čelo.
Jak mi říká můj známý? "špatně mi to vysvětluješ už piji 3 sklenku vína a jsem v pohodě a nebo: "tělo má přijít do hrobu zdevastované-zhuntované"
Ale celé toto, co každý známe, dnes a denně vidíme, přeskočme a pořešme Ramzese II:
"Za 3000 let se ukáže...!" tak to byl chlap s koulema, no prostě faraon!
V protikladu s jeho jednáním často slýcháme toto: "co bude, to bude, a naše děti si to musí zařídit samy, to už je jejich život.."
K jakému bodu bychom se dostali? Uvažování na 1-3 roky dopředu?
Toto místo si označme třeba značkou: "Bití na poplach"
Takže zde máme dvě teze:
1. Bití na poplach
2. Netřeba paniku
Bití na poplach jsme slyšeli naposledy na vojně :)
Ve dvě ráno POPLÁÁÁÁCH s plnou polní za 5 minut na nástupišti a do 7 do rána následovalo: pochod v plné 35 km, 2 x chemický masakr skrz slznou komoru - hlavně pro ty, co se jim nechtělo běhat v plné s maskou a vyndali si filtry z masek pro lepší nádech :)
Dnes?
Hlavně děti toto: "POZOR, POZOR, ZKOUŠKA SIRÉN, ZKOUŠKA SIRÉN"
Takže zařadíte do mozaiky zkoušku sirén podle DVTR a zase Vám vstanou vlasy na hlavě :)
Praxe: mluvil jsem s jedním, který přemíru info a ve spojení s alkoholem skončil "nemocen".
Poučení je dle mého toto: > dobré předávat druhým <
Mojžíš: "Co mám udělat můj pane, aby mě druzí (nevědoucí a zdivočelá smečka jedinců) vůbec poslouchali?"
Poučení: >Jít příkladem< + >dobré předávat druhým<
Korán: "Naučili jsme jej dovedností, přesto si toho neváží"
Praxe: "Studnař našel známým proutkem vodu a večer se v hospodě tak zlískali, že k nám lezli domů po čtyřech" :)
Člověk žijící podle svědomí to nemá u těch, kteří takto nežijí, lehké.
Bible: "Jednou za 1000 let musí být vypuštěn"
Sutky v Brně: Černý pyj na náměstí + socha satana s pohlavním údem v divadle. (Sodoma-Gomora)
A právě si myslím, že tyto skutky "padlého anděla" jsou příhodnou dobou (jakási provokace-bití na poplach) a Ramses II může být příkladem ve formování okrajů mozaiky na 3000 let dopředu :)

Re: Re: Re: Re: Re: Prosím pomoc :)

udo | 30.03.2017

Tak teda, figuruje nám tu ten Ra-Moses znova.. :)

Re:
"Takže zde máme dvě teze:
1. Bití na poplach
2. Netřeba paniku"

Vylučujú sa azda obe tézy, alebo majú skôr niečo spoločné?
Veď každá má v KONKRÉTNEJ SITUÁCII svoje miesto.
Jedna bez druhej byť nemôže

Re: Re: Re: Re: Prosím pomoc :)

los/sol | 30.03.2017

A doufám, že často využiju z Vašeho konstatování:
"To fakt asi najprv aspoň trochu ten vlastný príklad,
ako vravel ujo Otázka.
..a to je najťažšie, no zrejme najrýchlejšie."

Ale hlavně toto: ""Tak sa dostanete do skutočnej komuníkácie.
Nefalšovanej. Prirodzenej.
No nepôsobiť ako fanatik""

Re: Re: Re: Re: Re: Prosím pomoc :)

Tony Clifton | 31.03.2017

Kdyz uz jsme u ustni lidove slovesnosti, tak jedna takova pravi, ze nejhorsi blbec, je vzdelany blbec

Muslimské Bratrstvo

eM | 29.03.2017

Jestli to chápu dobře, pak tedy muslimské bratrstvo pracuje na tom kroku potlačení mírumilovných variant islámu, nebo těch neexpanzívních.
A potom mi vyvstává otázka, jaktože má Zeman podporu globalistů, a zároveň brojí proti muslimskému bratrstvu?
Tím nijak nerozporuji text, jen mne napadla tato doplňující otázka z našeho prostředí a aktuální situace. Znamená to snad, že GP se rozhodl podpořit variantu 3.1, nebo že Zeman GP tuto variantu nabízí? Potom by podpora Zemana jasně znamenala dočasnou/trvalou podporu varianty 3.1 ze strany GP.

Re: Muslimské Bratrstvo

Cico Ciciak | 29.03.2017

Neviem, nakoľko je M. Zeman zástupca globalistov, ale on predsa môže mať aj určitú politickú a názorovú voľnosť, nie?
A ďalšia vec je tá, že GP sa cez svojich agentov snaží podchytiť si každý prebiehajúci (objektívny) proces v spoločnosti (viď globalista Obama alebo Sanders a ich "paradoxná" podpora Clintonovej a kritika Trumpa).
Čiže nie je až tak dôležité, že M. Zeman (alebo Trump) verejne vystupuje proti (pseudo)islamským radikálnym teroristickým sektám (a čo má iného robiť?), však to aj GP v ním riadených meeediách a pod. (nemôže ich predsa verejne obhajovať).
Ale len naoko!
Naopak, u M. Zemana je to myslím úprimný postoj (ale neviem naisto, nepoznám ho osobne).

Takže, GP môže z jednej strany pohodlne v zákulisí (neverejne) podľa potreby rôznou mierou tieto sekty všemožne podporovať, ale na verejnosti bude pochopiteľne ako veľký humanista vytvárať anti-informačné pole proti (pseudo)islamskému radikalizmu.
Neskôr môže ešte viac pritvrdiť a brojiť už úplne proti celému súčasnému historicky s(de)formovanému (pseudo)islamu a Koránu, hoci to si dnes nemyslím, nakoľko časť svojho riadenia presúva práve do Iránu, ktorý sa onedlho stane hlavným (pseudo)islamským centrom a štátom na Blízkom východe (vo svete).

Osobne si nemyslím, že môže dnes alebo neskôr v Európe vzniknúť nejaký pseudo-islamský kalifát (to je dnes už asi starý neaktuálny scenár), s tým už podľa mňa neráta ani sám GP (možno s tým počítal v minulosti, ale doba sa odvtedy hodne zmenila a GP tak musí zaktualizovať svoje plány) a v pôvodných európskych štátoch to bude skôr tlačiť k určitej forme fašizmu/nacizmu uspôsobenej pre 21.str.

Novodobí pseudo-islamskí psycho-trockistickí revolucionári a ideológovia v západnej EÚ aj spolu s liberálnymi psycho-trockistami len poslúžia ako užitoční idioti (kanonenfutter) pri transformácii západnej Európy a demontáži jej buržoázne-liberálnej kultúry (ideologickej obálky), a neskôr bude prebytočná masa (možno so zachovaním jadra/vzorky na horšie časy) zlikvidovaná (podobne ako v minulosti nepotrební trockisti v ZSSR) a zvyšok sa zdiskredituje v informačnej vojne.
(Veď takto podobne to robia aj Amíci a západ na Blízkom východe, keď využívajú bradatých dôverčivých bláznov, ktorých nakoniec oklamú, na zvrhnutie pre západ neposlušného režimu, potom si tam dosadia nejakú poslušnú loutku - diktátora, ktorý prebytočných ručníkárov likviduje (= ďalší skvelý biznis pre západné zbrojárske koncerny).
Pre istotu západ potajme podporuje ďalšie skupiny bradáčov (= permanentná slučka na krku diktátora), ak by sa ich nová loutka začala až príliš cukať.)

Re: Re: Muslimské Bratrstvo

Oracle 911 | 30.03.2017

Ako by to malo vyzerať v praxi je zachytená v hrách "Anno 2070" a "Anno 2205" prvá je o korporátnom fašizme s finančnou, zelenou a scientologickou príchuťou v závislosti od toho ktorou frakciou začínate, a tá druhá je o korporátnom fašizme v ktorej korporácia musí spolupracovať s inými frakciami a korporáciami.

Re: Re: Re: Muslimské Bratrstvo

asdf | 30.03.2017

Když už jsme u těch her, tak docela prorocká je i hra Command and Conquer: Generals (a datadisk Zero Hour).
Až překvapivě dobře, popisuje nástup "islámského terrorismu" vs západ, a čína jako případný spojenec a částečně zachránce.
Asi GP někdo vynesl plány, nebo jimi chtěl nabít nějakou matrici :)

Re: Re: Re: Re: Muslimské Bratrstvo

Oracle 911 | 01.04.2017

Jedno nevylučuje to druhé a tretia varianta je, že sa ozvala noosféra.

Úpadok ľudstva.

Definitiva | 29.03.2017

Ak používate slovanské zdravomyslie, objektívne informácie, logiku, rozum, pragmatický prístup k životu, tak vás možno napadne, že nanútený socializmus u Slovanov, ako ideológia Rotschilda a spol., ďaleko predbehol ideológie Západu aj islamu.
Momentálne sú Slovania vyrastajúci v socializme v štádiu duchovného úpadku, sú k tomu nútení otrokárskou ideológiou Západu, konzumného kapitalizmu a budú podriadení primitívnemu extrémistickému islamu. Slovan so zdravou mysľou nikdy nepotreboval koránický islam na to, aby vedel morálne žiť. Slovan má tiež geneticky fixovanú samovražednú vlastnosť, že vždy sa snaží predať svoju otčinu cudziemu pánovi v nádeji, že cudzí pán mu zabezpečí blahobyt a bohatstvo na večné veky, preto tisícky rokov víta cudzích pánov a zapredáva národ a vlasť.

Všetky vyššie cicavce, zvieratá, sú na tom mentálne lepšie ako človek. Nezabíjajú bez dôvodne vlastný druh, žerú len toľko, koľko biologicky potrebujú, neničia životné prostredie, netrpia mamonom, neprivatizujú Zemeguľu ani nepredajú mater za korunu.

Človek je veľmi nedokonalý tvor, alebo veľmi dokonalé božie hoviadko, človek je božie dopustenie. Demokracia je najhoršie božie dopustenie spolu s úžerou a dlhom. Je nemysliteľné, aby si banda debilov múdro demokraticky vládla. Debil nie je nadávka, debil je na stupnici debil, idiot imbecil iba ľahko mentálne retardovaný jedinec. A "demokratické" voľby a tolerovanie kriminálnych politikov sú otrasným obrazom masovej ľahkej mentálnej retardácie, čiže masového debilizmu v populácii človeka. Bože, prečo???

Re: Úpadok ľudstva.

Hox | 29.03.2017

Nějak v tom příspěvku nevidím ani logiku, ani zdravomyslí, ani rozum, naopak vidím zotročení na úrovni podvědomí a litanii, plynoucí z reálného ateismu. Plus hrubě manipulační, podvědomé miny jako následující:

> Slovan má tiež geneticky fixovanú samovražednú vlastnosť, že vždy sa snaží predať svoju otčinu cudziemu pánovi v nádeji

> Slovan so zdravou mysľou nikdy nepotreboval koránický islam na to, aby vedel morálne žiť

Někdo tvrdí že ano? Pokud je pravda zapsána na více místech, znamená to že je třeba vybrat jen jeden zápis a ostatní zavrhnout?
V neposlední řadě, "věděl" - takže dnes už neví?

Re: Úpadok ľudstva.

Cico Ciciak | 29.03.2017

Ach jaj, zase to typické plakanie z tvojej strany.
Védická kultúra je už dávno pasé, už si to konečne vy pra-slovanskí nostalgici zapíšte za uši!
Teraz žijeme v niečom úplne inom!
Poriadky treba začať postupne a realisticky robiť tu a teraz s orientáciou na budúcnosť (v 1. rade je nutné zabrániť globálnej ekologickej, politickej, sociálnej, ekonomickej a inej katastrofe a potom, keď sa skonsolidujeme, môžme ísť ako ľudstvo ďalej - bez spolupráce všetkých ľudí na Zemi je naša aktuálna globálna civilizácia stratená!) a nie žiť neustále zahrabaný niekde v minulosti, ktorá sa už do pôvodného stavu nikdy nevráti, nakoľko vývoj ľudstva a Vesmíru sa deje vždy po špirále smerom nahor (to určite vie aj GP!
Nazad do doby kamennej po ďalšej globálnej kataklizme (po reštarte) nás môže vrátiť len naša sprostosť!

Re: Úpadok ľudstva.

Leoš | 30.03.2017

Podle sebe soudím tebe? Rozesmál jsi mě Definitivo.

Dnes jsem provedl test cca 50 lidí věk 50-65 let

los/sol | 28.03.2017

Ani jeden neočekává, že by se měl naučit novým věcem a návykům sám vlastní pílí, z důvodu probíhajících změn ve společnosti (migrace obyvatel, bezpečnost, zdraví,..)
Naopak, všichni jednohlasně tvrdí, že to musí zařídit někdo jiný, nejlépe Visegradská 4 :)
Tak to je myslím stejné, jako čekat na milost Boží .))

Re: Dnes jsem provedl test cca 50 lidí věk 50-65 let

xzx | 29.03.2017

Ja take neocekavam ze "z důvodu probíhajících změn ve společnosti" (moc krasne receno, spolehlive nasere, skoro jako zmrdospeak typu "z duvodu vasi bezpecnosti", ci "z duvodu vylepseni uzivatelskeho zazitku") se budu muset ucit novym vecem, jako je napr. mlaceni hlavou o koberec x-krat denne, nebo kulturni obohacovani se exotickymi nemocemi a sexualnimi praktikami. Naopak ocekavam, ze ti smejdi potahnou zpatky odkud prisli. A jestli to zaridi V4, tak tim lip.

Re: Re: Dnes jsem provedl test cca 50 lidí věk 50-65 let

los/sol | 29.03.2017

Ale tak brát to za tento "konec násady", tak toto mě fakt nenapadlo. Ale není to zas tak špatné, co se týká tématu jiného dílčího řešení s tím, že se pohybujeme v teorii horší a ještě horší,
Já měl na mysli se dostat pomocí aktivit (učení novým věcem) nad toto a vybírat už jen z dobra a zla.

Islamská filozófia

Miko | 28.03.2017

Zbyně Fisher pod pseudonymom Egon Bondy vydal v r. 1995 knižtičku: Strědověká islámská a židovská filosofie, Filosofie renesance a reformace.
Kalám je po arabsky "slovo", "rozprava" (Kalám Allah je Slovo Božie) a tí, ktorí vedú "rozpravy" sa nazývajú "mutakallimovia". Najstarší mutakalimovia sa nazývali "Mu'taziliti" a boli tvorcami nového typu teológie (kalámu). Treba si uvedomiť, že to bola telológia špekulatívná a schoalstická, vyzbrojená nástrojmi greckej filozófie -sylogistickou dialektikou. Boli prvými, krorí sa vážne zaujímali o grécku filozófiu, aj keď sa filozófmi nechceli stať. (Mimochodom, tvorcom slova "teolólogia" je Platón, ktorý ho ako "hapax legamemnon" zaviedol do gréčtiny).
Aby som to dlho nenaťahoval, našytastie pre nás mali k dispozícii vätšinu spisov Aristotela (nie všetky) ale nemali k dispozícii diela Platónové. Byzancia ich "žiarlivo" strážila, aby sa im nedostali do rúk. Za celú dobu nedosiahli vo filozófii samostatne to čo Gréci. V odbočke by sa dalo vysvetliť, aké boli "dejinne dôvody" vzniku Islamu. (Vojny medzi Byzaciou a Partmi a zablokovanie obchodných ciest cez Perziu. Jedná išla juhom Ruska a dala vzniknúť Osmanom, ktorí na lúpežiach a poplatkoch za ochranu vyrástli na veľku ríšu a zvykli si žiť celý čas len z lúpeží a poplatkov. Druhá išla z Indie cez Jemen Medinu, Mekku až do Byzancie a cez Benátky do Európy). Byzantínci tušeli, že padnú a 50 rokov predtým začali nadväzovať diplomatické a obchodné vzťahy a) s Moskovským kniežatstvom- potom Ivan Hrozný + Tretí Rím; b) z Florenciou, ktorá bola njbohatším mestom Európy. Vo Florencii Cosimo Medici zriadil tzv. Platónsku Akadémiu a platil po celý život (ešte aj jeho vnuk Lorenzo el Magnifico) Marsilia Ficina, ktorý do taliančiny preložil kompletné dielo Platóna. Do Florencie ho ako "dar" proniesla delegácia z Byzancie, ktorú viedol ( ). Aristoltela zasa preložil Picco del la Mirandola. A tak vznikla v Európe "Renesancia", teda znovuzrodenie "mudrosti" starých vekov. Napr. Descartes, keď komentoval, ako prišiel na myšlienku "zkonštruovať" "analytickú geometru", tak spomína, ako raz "ráno" (vstával okolo obeda, lebo mal labilné zdravie) prí čítaní platónovho dialogu "Timaios" podrobnejšie premýšlal na slovným vyjadrením určitého matematického riešenia v Timaiovi (Timaios bol grécký matematik, ktorý zložil tiež "nezrušiteľnu" prísahu, o nevyzradení podstaty Pytagorovskej matematiky) a vtedy ho "osvietila Panna Mária" a prišiel na spôsob vyjadrenia rovníc tak, ako to teraz poznáme. Kepler sa priamo odvoláva na Platóna resp. tzv. Platónske telesá, keď vysvetluje podstatu svojích zákonov o obehu planét.
Nuž a "hĺbku myslenia". ktorú po "renesancii" nastala v Európe, islamskí učenci resp. "islamská filozóvia" nikdy nedosiahla. Ani doteraz, a ani sa teraz o to nijako zvlášt nesnažia.

Pravda, sú tu aj iní záujemcovia o vybudovanie "ríše" a "zdedenie" resp. zmocnenie sa resp. privlastnenie si, nielen majetkov, ale aj "vydobytkov ducha". Nedávno skončil seriál "Mediciovci" v našej televízii. Pretože mám k dispozícii "Florentské dejiny" od Nicola Machiaveliho", bolo jednoduché konfrontovať dej seriálu z dejinami. Seriál bol skrytou snahou, ako pošpiniť Mediciovcov za cenu sa sa tvrdo falšovali dejiny. Veď kolkíže z divákov poznajú ich skutočný priebeh? Nebol to prvý historický film, v ktorom je snaha o demoralizovanie osobností a význačných rodov.

Len tak na okraj, zmyslite sa nad významom slôv "Eli", "El", "Al" (lah). Ak uvážime čo znamená "Samu el", "Micha el", "Azra el" atd´. Všetci archanieli a ž po Serafov končia na "el". V aramejčine. Už vtedy mali filištíci božstvo B'al. Atď. Čo teda znamená "Allah" pre tých, ktorí tomu rozumejú?

Re: Islamská filozófia

Hox | 28.03.2017

Kabinetní úvahy bez pochopení podstaty sdělení, obsaženého v Koránu. Ta údajně pokročilá a hluboká "evropská mysl" nevyřešila ani jediný problém lidstva, zato jich spoustu vytvořila.

Re: Re: Islamská filozófia

zdeněk | 29.03.2017

Přesně tak. A mimoto stvořila-nebo porodila, neobyčejně duchovně prázdné filozofy a mudrce,kteří si přesto myslí,jak jsou mouří a schopní nám poradit a vést.

Jsou podobní indickým a dalším podvodníkům, kteří se prohlašují za Boha. Přitom nemají pod kontrolou ani vlastní mysl, nehledě k tomu, že neznají védskou filozofii. Ta není určena pro obyčejné vědce,materialistické učence a další experty. No nemůžeme si vybírat. Ale můžeme analýzovat jejich rétoriku,a někdy se i zasmějem.

Re: Islamská filozófia

Lexa | 28.03.2017

Pokud jde o "hĺbku myslenia". ktorú po "renesancii" nastala v Európe, islamskí učenci resp. "islamská filozóvia" nikdy nedosiahla,
možná neznáte díla perských mystických básníků, vycházejících ze súfijské zkušenosti: Háfez, Sádí, Rúdakí, Avicenna (lékař a polyhistor), Rúmí a řada dalších. Islámské myšlení ve středověku vysoce převyšovalo evropské, nejen v Persii, ale i v Andalusii, která byla centrem překladů antické literatury, zejména v Toledu. Pokud jde o architekturu, tak Brunelleschiho dvouplášťová samonosná kopule na Santa Maria del Fiore ve Florencii z roku 1420 přišla až o více než století po svém větším a celkově luxusnějším předobrazu, Oldžaituově mauzoleu ve městě Sultanía (Persie). Ještě v 16. a 17. století se islámskému výtvarnému umění a architektuře Západ ztěží vyrovnal (Safíovská dynastie v Persii a Mughalská v Indii, o Maurech v Andalusii ani nemluvě), úpadek přišel až poté.
Z astronomického a matematického díla Ulugbeka (Timurovská říše) čerpala západní věda ještě stovky let po jeho smrti.
Nemyslím si však, že tyto úspěchy byly a priori výsledkem četby Koránu, bezpochyby též čerpaly z předislámských tradic (není náhoda, že súfismus byl hojně rozšířen v oblastech do té doby ovlivněných zoroastrismem a buddhismem).

Nicméně, díky za zajímavý postřeh v posledním odstavci.

Re: Re: Islamská filozófia

Lexa | 28.03.2017

No, to jsem trochu přehnal, že "...ještě v 16. a 17. století se islámskému výtvarnému umění a architektuře Západ ztěží vyrovnal, " přeci jen je to o něčem jiném, ale rozhodně se s ním mohl směle měřit...

Re: Re: Islamská filozófia

Cico Ciciak | 29.03.2017

Áno, s tým súhlasím.
Vďaka, že si to spomenul.

Ten biblický "nacizmus", supremacizmus, xenofóbia a pocit nadradenosti je v pseudo-kresťanstve (západnej kultúre) hlboko zakorenený už asi od začiatku jeho (jej) vzniku.

Re: Re: Re: Islamská filozófia

Lexa | 29.03.2017

Něco podobného či ještě lepšího by se ovšem dalo napsat i o kulturách jižní a východní Asie.

Re: Islamská filozófia

Lux | 28.03.2017

Ahoj Miko,

takže Inšallah...☺ (teda InShaAllah)

Ty veríš nejakému undegroundovému Egonovi - synaGógovému "filoSófovi"?
Tak to je na pováženou..
Už len v tom, čo si asi z jeho "veľdiela" interpretoval, je plno chýb a bludov ... ostatne asi ani nič iné nie je možné čakať od (de)Magógov jeho razenia = judaistického agregátneho modulu podvedomia..
Proste nemajú Shůry dano tak prepotrebné koránické Rozlíšenie.

Obyčajne sú takíto zombíci len grafomani cudzích myšlienok, bez adekvátneho rozlíšenia, čo môže byť PRa(v)Da a čo nie, preto sú aj mainstreamom vyťahovaní a piárení..

Ako asi vieš, tak predchádzajúca globálna civilizácia nepoužívala kódy v dnešnom chápaní jazykového syntaxu - myšlienky sa prenášali v obrazoch.
V prastarých jazykoch sa kódy El, Al, At používali v akom spojení?

A kanaánsky Baal, JHVH (Yahwe) a Él a iní semitskí bohovia majú veľa spoločného v prastarých mýtoch, ktoré slúžili ako protoobraz pre vytvorenie BlbLie...☺

Je potrebné ísť hlbšie do dejín ľudstva, a potom sa ti postupne poskladajú obrázky do mozaiky... od primitívnych kultov predkov, animizmu, šamanizmu, totémizmu...a pochopíš, že taký Ježiš a "panna" Mária mali množstvo prvotných obrazov v podobe napr. Osirisa, Adonisa, Tammuza, Mitru..., či Isis, Dévy a iných "panien", ktoré porodili "bohov", ktorí potom zmŕtvychvstali atď.
Jedná sa len o vydarený plagiát prastarých mýtov a na nich založených kultoch až sa človeku nechce veriť, že podnes týmto "rozPrávkam" verí množstvo ľudkov - neľudkov..

Tí, ktorých predkovia to celé pekne zlátali, sa musia za brucha chytať od smiechu nad týmito opičiakmi...zároveň si uvedomujú, že týmto neľudkom nie je možné zveriť reálnu moc do ich negramotných rúk (mozgov - podvedome napojených na infernálne zacyklené agregátne moduly v egregoroch, či podegregoroch, napr. ArchAnjelov a pod...).

Čo si zaslúžia?
Len strihať a rezať... prípadne im dať na zábavku "Panem et circenses", Hieros a DeCadEnd filmy, aby neotravovali a neliezli do globálnej politiky, ale nanajvýš do "svätýň" rozmanitých kultov v zmysle "Divide et impera" - nič lepšie si opičiaci na našej planéte opíc zatiaľ nezaslúžia...☺


666 = 66,6 % zvieracích psychotypov určených ako MuKlov = samí sa anihilujú v zrýchľujúcom sa sociálnom čase, alebo úplne zdegenerujú ako biologický druh ► LGBTI komunity, či oddajú svoj život službe na AlTár nejakého kultu, a po smrti vstúpia do príslušného egregoru a budú si musieť svoje chyby v Re(in)Karné opravovať, až po Mókšu, či NirVánu (ale nie v tom význame, ako to chápe hinduizmus) u pár jedincov, ktorí potom idú k Otcovi Nebeskému, aby mu pomohli v Jeho neľahkom diele civilizácie opičiakov...☺

Re: Re: Islamská filozófia

Miko | 28.03.2017

Vďaka za odpoveď k poslednému odstavcu.
Najprv k E. Bondimu a predošlým odpovediam. Ja si vážim Vaše kritické pripomienky, lebo ak človek premýšla sám oaebe resp. interpretuje si prečítané, chýba mu kritická polemika, ktorá v tých odpovediach je. Poznám aj stredovekú islamskú filozófiu (trochu), napr. Ibn Chaldún si všimol omnoho skôr ako Európania niečo také ako určité cykly v histórii. Ale mne vadí jeho (ako aj dalších islamských učencov) "povyšovanie" v tom, že "my sme dôležitejší", "my sve výkvet". Ak napr. citeuje Aristotela, neodpustí si odvolávať, že ako to už predtým iní islamskí mudrci povedali to isté ibaže inými slovami. Kedyže žil Aristoteles? A akých islamských mudrcov poznáme predtým?
V stredoveku zaiste bola islamská kultúra pred európskou. Poukazoval som však na to, že európania dokázali "tvorivo" rozvinúť myšlienky gréckej filozófie a Arabi nie. Ustrnuli vprepichu. Je to kultúra, ktorá vzišla z dobíjania a lúpenia, čo je v púšti nutnosťou. Ich kontakty s perziou a Indiou ich pozitívne neovlivnili.
Pokiaľ ide o "posledný odstavec" myslel som to tak, že "ako asi pocituje bežný veriaci Moslim to, ak vraví "Allah il Allah la Muhamew...." . Domyslite si to sami. Ako návod napíšem historku z detstva, keď mi jeden starí pán, počas obeda u nás doma vysvetľoval, prečo je "pravoslávna viera" prednejšia ako "katolícka". Bol to jednoduchý hlboko veriaci dedinčan. Vravel to približne takto: Vieš, chlapče, naša viere je "pravo - slávna". Už v tom slove máš povedané, že je pravá aj slávna. A viťazoslávne sa usmieval, že ma obdaril takýmto cenným vysvetliním. Jeho presvedčenie, jeho vieru v to čo mi vysvetli, nedokázalo nič narušiť až do jeho smrti. Viackrát som ho stretol ako som vyrastal a vždy som v jeho pohľade videl hrdosť na to "tajomstvo", ktoré mi v minulosti prezradil.
Podobne je to keď sa pravoverný Moslim pätkrát denne modlí. Ale domyslieť to musí každý sám. Iba poznanie, ktoré človek "objaví" sám má pre neho cenu "vlastného poznania".
Prvý komentár od Hoxa ma "nenadchol". Uznávam, že má často veľmi hlboké úvahy, na ktoré sa ani nechytám. Moja prvá reakcia sa asi nehodila do tejto diskusie.

Re: Re: Re: Islamská filozófia

Hox | 29.03.2017

Zkus se na to podívat takto, ten názor cos prezentoval odpovídá tomu, co chtějí kurátoři biblického projektu zotročení lidstva, abysme si mysleli. Matrix, opona, přetažená od narození přes oči. Ideálem koránického islámu je člověk, žijící podle svědomí, aktivně se učastnící v rámci svých možností a svého chápání budování spravedlivé společnosti, k tomuto teprve musí "pokročilá" (reálně zakabalená, ztalmudizovaná) "evropská mysl" teprve dospět, stejně jako k odpovědem na otázku, co je to člověk a čím se liší člověk od člověku podobného zvířete. Za 2,5 tisíce let na tyto otázky evropská filosofie neodpověděla, i když Diogén na to poukázal svým "hledáním člověka" s lampou ve dne, a každá nová generace se s touto příhodou seznamuje, reakcí je převážně "chichichacha". Zato evropská filosofie byla úspěšná v produkci různých druhů ideologií sloužící jako podklad fašismu různého druhu a tak dále. Taky to nebyl korán a jeho globální doktrína, kdo uvrhl lidstvo na pokraj sebezničení do systémové krize, ze které se jde dostat jen odmítnutím biblického projektu zotročení lidstva a přechodem na kvalitatitvně jinou kulturu.

Re: Re: Re: Re: Islamská filozófia

Cico Ciciak | 29.03.2017

Áno, súhlasím.

Re: Re: Re: Islamská filozófia

Lux | 29.03.2017

Ahoj Miko,

z istých objektívnych dôvodov bola hlavne v rannom stredoveku islamská kultúra a filoSofia pred európskou a súfijskí mudrci sa vtedy dosť priblížili k podstate chápania Vesmíru. A islamskej kultúre vlastne vďačíme, že niečo vôbec vieme o tej starogréckej a ich mysliteľoch a filozofoch (ich práce boli neskôr prekladané z arabčiny do latiny a gréčtiny, keďže "osvietená" zvrhlá katolícka cirkev - periféria GP, ktorá vtedy riadila nechápajúce stáda oviec, zničila čo mohla)..
A pravoslávie vs. RKC ?
Aký je rozdiel medzi diablom a satanom, či iblisom? ...☺

Dnešný islam je zombie učenie a často sa obmedzuje na tebou spomínaný namaz 5 x denne, keď sa moslim klaňa modlitebnému koberčeku, čo však s pôvodným učením Mohameda nemá skoro nič do činenia, ale podobne je to vo vzťahu pseudokresťanov a skutočného učenia Ježiša, z ktorého v Novom zákone sú len poprehadzované fragmenty. Skús si na nete nájsť nejaké apokryfy a pochopíš, že v biblii je jeho učenie zvrátené skoro presne do opaku. I keď sa isté veľmi citlivé apokryfy z čias éry života Ježiša starostlivo skrývajú vo Vatikánskej bibliotéke, tak ich je dosť zverejnených na nete.

Re: Re: Islamská filozófia

Lexa | 29.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/B2b7kzjS

Re: Re: Re: Islamská filozófia

Cico Ciciak | 29.03.2017

Je treba rozlišovať skutočného/reálneho Ísu (vysoko morálneho a chápajúceho Človeka, ktorý nezomrel na kríži - myslím si, že aj v skutočnosti žil a možno bol aj Slovan - ale to nie je až tak dôležité) a mýtického/biblického boho-človeka Ježiša Krista (zámerne globál. zákulisím vytvorený jeho lživý obraz pre ovce).

Re: Re: Re: Re: Islamská filozófia

Lexa | 29.03.2017

Existuje řada studií, ze kterých vyplývá, že existenci onoho reálného Issy nelze dokázat. Například neexistuje svědectví jediného člověka, který by se s ním osobně setkal. Pokud za ním šly tisícové davy, je to divné, ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Islamská filozófia

Cico Ciciak | 29.03.2017

Ja netvrdím, že to ide dokázať (čím ďalej do histórie, tým sa horšie dokazuje), len píšem, že je nutné rozlišovať medzi možnou skutočnosťou a jasnou manipuláciou, lžou a bludom...
To, čo píšeš, sú pre mňa osobne nepodstatné veci.

Re: Re: Re: Re: Re: Islamská filozófia

jana123 | 09.04.2017

ja som sa s nim osobne stretla. keby nie Jeho, dnes nezijem. a nie som jedina co sa s nim stretla.

Re: Re: Re: Islamská filozófia

Lux | 29.03.2017

A koľko si už nahodil výsad, Lexa?
Je už z teba aspoň šestnásťtorák?...☺

Re: Re: Re: Re: Islamská filozófia

Lexa | 30.03.2017

Prosím?

Obyvatel západu

los/sol | 28.03.2017

by tedy měl vzít Korán a samostatně si jej přečíst jako poselství, adresované jemu osobně. Tak se píše v 6. odstavci

Dan Simmons Flashback

Rama | 28.03.2017

Toto je popsáno v románu Dana Simmonse Flashback - děj se odehrává v USA okolo r. 2035, Evropa je v té době již zcela islamizována a Chalifát se již roztahuje v USA, politici jsou zcela bezzubé figury, křesťané místy již žijí v rezervacích a odvádějí Chalifátu jakési daně, Izrael je srovnán se zemí jadernou zbraní, přežilo jen pár obyvatel, USA jsou rozděleny na jakési zóny - japonská, čínská... jih okupuje rekonquista, Číňané a Japonci disponují sofistikovanými zbraněmi a technikou, jezdí se na elektřinu, benzín je vzácný, a v Rusku vládne stále Vladimir Putin :-)...matně si vzpomínám, že v závěru je důraz na úlohu Japonska a asi i Číny, které pak porazí Chalifát a nastolí nový pořádek, ale ten konec si už přesně nepamatuji, a např. flashback je droga, na které tam spousta lidí ujíždí, a která je schopna v myšlenkách přenést člověka do minulosti - aktivuje paměť takovým způsobem , že může znovu přesně prožívat události, které již dříve prožil... pak se tam pohrává s myšlenkou, zda to, co lidé prožívají není jen naprogramovaný sen těchto bytostí uvězněných v nádobách s jakousi tekutinou, nepamatuji se, za jakým účelem

Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Petr H. | 28.03.2017

Pro mě má islám ať už zformovaný nebo koránicky červenou. Dokud v něm budou pasáže, které poté inspirují méně chápající k jejich napodobování, viz např. pedofilie, do té doby bude celý korán jen snůška vyprávění primitivů vyskytujícících se v dané oblasti před x staletími. Co naplat, že je do textů zašifrováno poselství, které má hlubší myšlenky, když tam hned vedle jsou pasáže, které to celé shodí do prapastí privitimismu a nechápání. Takže za mě celý islám zrušit a na základě světlých míst udělat něco úplně jiného. KSB je dobrý světonázor, ale v tomto spojení se z Koránem je podle mě zakopaná pořádná mina, která jednou musí bouchnout.

Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Oracle 911 | 28.03.2017

No v koráne je napísané, že Aisha bola dcérou Mohamedovho spojenca, lenže nikde nie je napísané, že koľko mala rokov, keď ju vzal za svoju ženu. Pritom islamská tradícia hovorí, že bola plnoletá cca 15-16 a Západný učenci tvrdia, že mala okolo 8-9 rokov. Čo znamená, že vieme odkiaľ fúka pedofílie t.j. od zvrhlíkov a satanistov.

A čo sa týka v Koráne, ten bol napísaný na príkaz parazitov (a podľa všetkého aj úchylov) t.j. Korán je zbierka kanonizovaných záznamov Mohamedových kázaní. Naše jediné šťastie je, že kanonizovanie prebehlo ešte vtedy, keď spomienky na proroka boli stále živé, takže pokriviť to tak ako porivili ježišovo učenie sa nepodarilo, takže namiesto toho GP pristúpil na niečo iné.

Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

m | 28.03.2017

původní křesťané-gnostici žádnou osobu Ježíše nevyznávali, Kristus byl Duch, to co židi udělali z křesťanství, tj. židokřesťanství, to je v podstatě satanismus, úplně stačí třeba "zapovězený strom poznání" a podřezávání beránka, krvavé kanibalsko-vampirické rituály, a všechna ta židovská temná veteš, - to nemá s původní duchovní naukou nic společného, to je úplně naruby a pozpátku, a v tom je jedna z hlavních příčin úpadku židokřesťanské civilizace. Více např. zde:
https://uloz.to/hledej?q=jan+koz%C3%A1k+gnostick%C3%A1+tradice+lidstva

Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Oracle 911 | 30.03.2017

A prečo by mali zbožňovať niekoho kto ukázal pravdovernú cestu?! Nie je to náhodou odklonenie od tejto cesty?!
A tieto otázky platia aj pre islam a ostatné relígie.

Inak súhlas súčasné pseudo- teda žido-kresťanstvo satanistický kult s kanibalsko-vampirickými rituálmi.

Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Dušan | 28.03.2017

problém nevidím pretože z koránu sú vybraté len dobré veci (rovnako ako z biblie) ktoré osvetľujú niektoré pohľady na svet.
Ale súhlasím. Korán je len kniha (aj to deformovaná podľa vtedajšej morálky pisateľa) zozbieraná a kanonizovaná jedným z vtedajších muftim.

Presne podľa princípu "všetko sa deje najlepšie podľa skutočnej morálky a vedomostí účastníkov procesu(života)".

Je dobre aspoň čiastočne vedieť čo je v koráne napísané. Ale že by si podľa toho žil? V tomto si môžeme podať ruky.

ešte doplním

Dušan | 28.03.2017

"Ale že by si podľa toho žil?"
Na to máme predsa nábožný cit (spojenie s hierarchicky najvyšším všeobjímajúcim riadením).

A tým je Svedomie.

Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

m | 28.03.2017

Pedofilie je mnohem víc a horší v Talmudu - tam se doporučuje soulož s tříletým dítětem.

Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lux | 28.03.2017

Ahoj Petr H.,

Korán ako taký (je taktiež zdeformovaný, ale ďaleko menej ako Biblia a chronologicky poprehadzovaný - ako keby si sledoval seriál a najprv by ti pustili 66. diel, a potom 38. a za tým 7. atď. - obrovský nekonzistentný, nepreviazaný "balík" info s hlbokými dosahmi na vedomie bežných ľudí) je značne pokrokovejší, ako tzv. učenie Ježiša = Nový zákon (zdeformované v mnohom prakticky do pravého opaku).

Máš pravdu v tom, že dnes podstatou koránický islam prakticky neexistuje na mainstreamovej úrovni. To, čo sa ovčanovi ponúka (aj v koránickej kultúre) je len zombie islam - elitárne výklady imámov a mufti pre riadenie stád a navyše rôzne wahhábitske sekty a prúdy (stvorené kedysi dávnejšie na rozkol islamu britskou MI-6) sú dnes globalistami používané ako červené brigády, alebo rudí kméri a iní "červení" na destabilizáciu sveta - ISIL (v inej transkripcii ISIS /Eset/ - je prastará bohyňa - manželka vládcu podsvetia Osirisa a matka Hóra a Sétha(na)...☺
Náhoda? Také veci v globálnom meradle neexistujú..

Čo je potrebné si zobrať z Koránu:
1) Zakazuje úžeru - to je alfou a omegou biblickej civilizácie = zhromažďovanie zdrojom na zakabalenie sveta! Aj ten do významnej miery zvrátený Korán hovorí, že úrok (úžera) je najväčší satanizmus..
2) Korán zakazuje chlastanie, na rozdiel od Biblie, v ktorej "Ježiš" na svadbe mení vodu na víno, Noe sadí vinohrady pre opájanie sa atď.
3) Korán zakazuje drogy a hazardné hry - všetko "výdobytky" biblickej civilizácie - pri hlbšom chápaní sa bez toho nemôže zaobísť, lebo na podvedomých úrovniach psychiky musia sociálni inžinieri riešiť rozpor reality a toku informácii z vyšších hierarchií Vesmíru.
4) Korán aktívne vyzýva k proti akciam voči "Zlu" - samozrejme sa jedná o výklad, kto si čo pod zlom predstavuje, ale na rozdiel od Biblie, ktorá v mnohých pasážach hovorí:
"Keď ti zoberú kabát, daj im aj košeľu."
"Tras sa pred svojimi pánmi."
"Na Zemi musíiš trpieť, ale o smrti budeš spasený."...☺
atď...atď... biblický program pre otrokov...

Samozrejme nič sa rušiť nebude, ani Korán, ani Biblia, hoci s Talmudom to bude horšie - stačí len reinterpretácia "posvätných" textov a všetko padne na svoje miesta... v prospech tých "posledných".

Ad mína - ak hlbšie pochopíš plusy a mínusy (tie tam boli zavedené vtedajším Kurajšovským /prevážne, aj keď sú jasné signály, že judaistická verchuška tam aktívne pôsobila, klanom ) Koránu , ako takého, tak môžeš postúpiť do ďalšieho levelu..

V prípade, že nepochopíš = bežná ovca určená na oltár, či AlTar prastarých "gnostikov" z kraja Kamet (dnešný Egypt), ktorí vedia o čom je reč...☺

Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Petr H. | 28.03.2017

Diky za obsahly prispevek. Co se tyce alkoholu, lichvy ci hazardu, k tomu staci zdravy rozum: delam veci, co mi svedci, co svedci cele civilizaci, odstranuji to co ovidentne je zle. Pokud nevim, pozadam vyssi sily o naznaceni cesty. Tohle je pro me smerodatne. Tak jak je psano v KSB, nepotrebuji zadne prostredniky, vykladace pravdy, ani knihy, to vse jsou jen berlicky. Staci rozvijet pozorovaci schopnosti a rozsirovat miru chapani tak, aby dochazelo k odstranovani nejonzistenci ve svetonazoru.
Islam a i jina nabozenstvi a ne/teisticke smery jsou vsechny timto odsouzeny k vysumneni doztracena, na smetiste dejin.
Snazim se jit prikladem pro ostatni, jde to tezko, ale jde, vidim ze to ma smysl, no nekdo si potrebuje hubu nabit vicekrat a i tak nekdy nechape (odmita), nekomu staci jen uvidet-uslyset a pouci se. Ti druzi jsou na nejlepsi ceste stat se Clovekem, tem prvnim to jeste chvili potrva.

Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lux | 28.03.2017

Zdravím Petr H.,

áno, zdravý selský rozum je na nezaplatenie..☺
Ak sa rozmanité kulty "nepoČelovečtia" (vrátane pseudoislamu, či pseudokresťanstva..) , tak zaniknú v dôsledku Zákona času, jedná sa len o dobu postupného precitania ľudkov z umele zavedeného matrixu (-ov)... alebo (čo vôbec nechcem prejudikovať) zahynieme v dôsledku nechápania objektívnych zákonitostí Vesmíru drvivej väčšiny obyvateľov Zeme spolu spoločne v nejakej globálnej katastrofe, ale tomu nedávam veľké numero pravdepodobnosti..

A pRaJem Ti veľa úspechov v "obracaní" ľudkov na ČeloVěkov..☺

Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Nikdo | 28.03.2017

Proč?

Je to otázka řízení a fungování vesmíru. Pokud přijmeme, že skutečnost je mnoho probíhajících procesů, tak nám to hned ukáže možnosti.

... Když jsem byl mladší, chtěl jsem žít úplně jinak a nedovedl jsem pochopit proč lidé žijí tak blbě. Myslel jsem si, že mávnutím kouzelného proutku začnu nově a vše staré vymažu a zahodím jako nepotřebné, ale ukázalo se, že to nejde ...

Lze vstupovat do procesů a porozumět jim a pak provést nějaké řídící manévry, aby procesy šli žádoucím směrem. Přesně tenhle způsob přístupu ke Koránu je přesný, pochopit původně spuštěný proces (Mohamedem, který měl dobré spojení s Bohem a ctil jeho pokyny - takto to z dostupných faktů analyzuji). Pokud mu dostatečně porozumíme můžeme začít hledat cesty jak to nahodit na správnou kolej. Už jenom to, že vím pravdivý kořen Koránu mi umožňuje být uvnitř méně nepřátelský. Mimoto oni nejsou nebezpeční, protože mají silně potlačený tvořivý potenciál (v článku rozebráno). Problém je s těmi, kteří jednou rukou staví mešity a druhou vyvolávají odpor k muslimům a třetí bombardují muslimské země, které nás pak zpětně k smrti nenávidí, článek ten plán podrobně popisuje.


Hypotetická úvaha:
Už několikrát vyšel článek podle stejné šablony, kde údajně Muslimové v Čechách napadali nějaký stánek s peticí proti imigraci a vykřikovali, že si to patnáct let všechno tady koupí a z nás udělají otroky. Zajímalo by mne jak by reagovali, kdyby se jich někdo zeptal: "Jste stejní jako židé, že si nás chcete koupit?". (ale asi by odpověděli tak, že bych z toho radost neměl)

Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 28.03.2017

Obávám se , že se hrubě mýlíte, v zákulisí islámu i katolicismu, z přítmí jeskyně/svatyně, úřaduje jeden a ten samý pohanský, sluneční bůh ničitel (Baal, Set, Šiva, Moloch, Sat-an) a jeho měsíční družka (Isis, Eset, Astarté, Marie)... Amen.
P.

Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 28.03.2017

Až na toho Šivu (to je úplně vytržené z kulturního kontextu, Cern neCern), toto video by potvrzovalo vaše slova:

https://www.youtube.com/watch?v=FEwznBEk0eI

Dokáže to někdo věrohodně rozporovat nebo potvrdit?
Osobně si myslím už docela dlouho něco podobného, vzhledem k tomu, jakou paseku napáchal Islám ve střední Asii a Indii (likvidace zoroastrijských, buddhistických a hinduistických enkláv) - jako zbraň hromadného ničení, kulturní genocidy a transcendentálního zotročení nejhrubším násilím.
So soudíte o Čingischánovi? Byl to přeci nestoriánský křesťan a zcela zničil - Peking (mimo jiné).

Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 28.03.2017

Stačí porovnat postoj Koránu a Bible na klíčové sociologické, mravní a etické otázky, na otázky vnímání světa a role člověka v něm, a podobné konstrukce jako v tom videu se rozsypou jako domek z karet.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Obávám se, že to nestačí. Protože jestliže se islám po staletí projevoval jako bezmála stejně agresivní ideologie jako katolicismus, prosazoval se čistě násilnou cestou, přivedl na svět ty nejodpornější despoty a masové vrahy typu Timur, vytvořil ty nejšílenější despocie, kde paranoidní panovník bez mrknutí oka nechával popravovat čelní učence či stavitele, sotva dokončili své dílo, i vlastní příbuzné, je ve výsledku stejně zhoubný jako západní projekt na ovládnutí světa.
Mimochodem, nevšimli jste se podivuhodné loajality muslimů vůči západu? Při dělení Indie a Pákistánu mu šli úplně na ruku. Saudskou Arábii stvořil sionismus, to asi nezpochybníte.
Pokud jde o dluhy a finance, islámské despoty zhusta ovládali židovští finančníci, kteří byli nejednou povýšeni i do rolí vezírů, kde intrikovali a půjčovali vládcům na agresivní válečná tažení (v Granadě, na dvoře Ahmad Al-Mansúra, na dvoře Sulejmana...) Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to s tím Mohamedem bylo celé jinak.
Tolik k sociologickým, mravním a etickým otázkám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Tendenční výklad někoho, koho nezajímá jak se věci mají ve skutečnosti, ale chce si potvrdit nějaký už předem vytvořený názor.

Kromě toho, mluvím o tom světonázorovém standardu co je v koránu, nemluvím o islámu, pokud to nejsi schopný rozlišovat, diskuse je zbytečná.
Mravně-etického světonázorového standardu, který je obsažen v koránu, ses nedotkl ani z vlaku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Ad první věta - klasická dehonestující nálepka.
Tak si polož otázku, jak je možné, že tento mravně-etický světonázorový standard, jak píšeš, lze tak snadno překroutit, že vytvoříš masu lidí ochotných v jeho jménu srovnat se zemí celé sousední civilizace nebo se v jeho jménu odpálit s náložemi? To je ten text tak slabý, že nedokáže dostatečně jednoznačně eliminovat takový potenciál, aby se na jeho základě mohly realizovat ony mravně-etické hodnoty?
Takže v Koránu je dostatek míst, aby byl lehce zneužitelný, a to se mnohokrát v historii stalo. Čili se nabízí otázka, zda s tímto záměrem už nebyl vytvořen. Nevidím důvod, abych ho nějak zvlášť respektoval, když jsou k dispozici bezpochyby hodnotnější díla.
Ve skutečnosti jsem se osobně setkal s řadou poctivých a zásadových muslimů, pohostinných a přátelských lidí. I jejich všeobecným rysem však byla tendence k jistému bigotnímu smýšlení, s výjimkou řady Peršanů, kterým ta Chomejního totalita leze krkem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Korán snad někdo čte? Čtou snad křesťané Bibli? Proč si myslíš, že muslimové chápou Korán a že by to mělo být jinak než s křesťany a Biblí?
Tys ho četl, nebo se taky řadíš k těm, kteří pokládají za hlavní kvalifikaci v otázce hodnocení něčeho fakt, že to nečetli a neznají?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

Vidíš, sám sis odpověděl. Bible také obsahuje mravní zásady, desatero a různá moudra. Je v ní však dost rozporů, aby se s tím dalo manipulovat.
Takže přiznáváš, že v principu je to to samé, je tu nějaká kniha, kterou "nikdo nečte," (ani ty), a na jejímž základě je možné vyrobit úplně fašistickou společnost. No a protože "po ovoci poznáte je," dá se tušit, odkud vítr vane.
Nemusím se namáhat četbou celého Koránu, stačí mi část, abych viděl, že jsou to kaleidoskopické fragmenty, které nedávají ucelený výklad nějakých principů. Jenom třeba téma vtahů mužú a žen je tam pojednáno tak, že umožňuje celou škálu interpretací, viz citát:

"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! "

Pak se není co divit, že jsou to muslimové, kdo jsou schopni vylít ženě kyselinu do obličeje, uříznout jí uši, kamenovat vlastní příbuznou, že se zamilovala do někoho, koho jí nevybrali, i když v Koránu nic takového není.

Takže já plně chápu, že tu islám představuje obrovskou masu lidí a to je třeba reformovat sérií slabých manévrů, ale nebudu kvůli tomu velebit Korán, který je i podle materiálů KSB minimálně problematický, natož lhát.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

Výmluvná ilustrace defektnosti metodologické a poznávací kultury, jejímž si přívržencem a uživatelem.
Můžu se zeptat jestli jsi četl nějakou knihu VP SSSR, a zda nějakou dočetl?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/KnS4TXm3

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

Vyjádřil jsem se k objektivním problémům tvojí poznávací a metodologické kultury, ne k tobě, tj. nenapadl jsem tě. Naopak tys mě v reakci napadl stylem "děláš jen to a neděláš tamto, nula myšlenek, nula faktů" a tak dále.
Poukázal jsem ti na problém v práci tvého vědomí, který vidím, jestli to chceš brát jako útok, pro mě za mě, ale není to o nic větší "útok", než když ti například učitel upraví postoj u nějaké katy (odstraňuje subjektivní defekt). Tím nechci říct že jsem tvůj učitel, ale princip je stejný.
A v čem se projevil nedostatek tvojí metodologie? Tak například v tom že tvrdíš, že ti stačí aby sis přečetl nějaký zlomek Koránu, abys ho mohl soudit celek, a ten zbytek údajně "nemáš zapotřebí" číst, abys to mohl hodnotit. To je selhání.
Dále:
>Máš spoustu prostoru předvést své metodologické umění, ale ještě jsi to ani jednou neudělal.
Hrubá manipulace a napadení z tvojí strany
> Jen kriticky hodnotíš druhé a sám nic.
hrubá manipulace z tvojí strany
> Nula myšlenek. Nula faktů. Bída.
hrubá manipulace a napadení z tvojí strany.

Jestlis skutečně něco od VP SSSR nejen četl, pak ti musí být známo, v čem spočívá polytandemní režim intelektuální činnosti, a konkrétně to, že jedno jeho nutná komponenta spočívá v tom, že partneři si navzájem sdělují vypozorované subjektivní nedostatky názorů toho druhého, aby si je mohli uvědomit a pracovat na jejich odstranění. VP také píší poměrně obsáhle na téma nutných předpkladů pro to, aby mohla protodialektická diskuse vzniknout, jeden ze základních je dobrá vůle na obou stranách a zájem dobrat se k tomu jak se věci mají, nikoliv přesvědčit o svojí "pravdě".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/PQLRVQiV

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 31.03.2017

Nevidím u tebe jakoukoliv schopnost sebereflexe, adekvátního zpracovávání informací a jakékoliv dobré vůle, takže za mě to bude vše, pane, a vaše výpady už tu nebudou tolerovány.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Myslím si, že západná civilizácia (RKC - inkvizícia, likvidácia Katarov...; impériá pseudo-kresťanského sveta - Španieli, Briti, USA... a nimi šírené priame alebo nepriame otroctvo, zvrátené ideológie; nimi po svete realizované genocídy...), ktorá prostredníctvom biblického projektu v podstate zotročila takmer celý svet a doviedla ho na pokraj globálnej katastrofy, nemá v despotizme sebe-rovného!
A dokáž, že to tak nie je!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Sám si týmto svojim príspevkom potvrdil, že v zámernom deformovaní Koránického učenia mali do značnej miery zaborené pracky aj judaisti ako výkonné nástroje GP na šírenie jeho biblickej koncepcie zotročenia celého ľudstva, a že za to nemôže Korán!
Lebo keby moslimovia žili podľa neho z väčšej časti, tak dnes svet vypadá úplne inak!
Tak o čom tu točíš, čo za nepodstatné blbosti na odvádzanie pozornosti od merita veci sa tu stále snažíš ľuďom podsúvať?!
Prečo to robíš?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Ano, přesně tak, islám byl ovládán židy přes peníze po dlouhá staletí. Půjčky nutily panovníky k novým a novým válečným tažením a drancování sousedních zemí a likvidaci jejich kultur.
Takže možná že ti judaisti měli prsty už v jeho vzniku. Nebo se na něm záhy spolupodíleli. Často diskutovaná pedofilie Mohameda by naznačovala, že byl možná asi takový Arab jako Al-Wahhab.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

> Takže možná že ti judaisti měli prsty už v jeho vzniku.

Kdybys chápal podstatu informace, sdělené v koránu, chápal bys absurditu podobného pohledu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

Třeba tu podstatu informnace nechápeš ty. Protože Korán je problematický. A kdy byli ti, kteří si "pamatovali" Mohamedovy výroky? A kdo byl vlastně Mohamed? "Třeba" znamená, že i tuto verzi připouštím. Protože, koneckonců, nacisty také spoluvytvořil sionismus. Judaismus totiž není jedna úroveň hierarchie. Ale jeví se mi pravděpodobnější, že to byl GP.
Jak něco patří mezi "Abrahámovská náboženství," a odvolává se to na Starý Zákon, tak je to velmi, velmi pravděpodobně nástroj bezstrukturního řízení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

Doporučil bych si na to téma přečíst nějaké práce od VP SSSR, je marné to vysvětlovat na omezeném prostoru. Druhá věc je že o tom nejde nikoho přesvědčit ani to není cílem, jsou to věci, které může člověk pochopit jen sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Na to ti napíšem iba toto (už som týmto dávnejšie argumentoval v jednej diskusii):

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom (čo sa mu čiastočne podarilo, keď napr. niektorí súčasníci Mohameda dokázali jeho učenie recitovať spamäti), sa v Koráne vôbec nenachádza?!

A čo tak: úrok ako Boží hriech, zákaz alkoholu; odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, pretože podľa Koránu nesplnili civilizačnú misiu, ktorá im bola Zhora daná; odporúčanie ľuďom žiť podľa svedomia a vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi (a nie do neho vstúpiť až na onom svete), odmietanie všetkého zlého, nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, alebo zmienky o Miere a MIM (systém s-trojenia)!

Chceš mi tvrdiť, že kurátori a vlastníci biblického projektu boli až takí sprostí, že tieto kardinálne informácie, ktoré evidentne rozbíjajú ich biblický projekt zotročenia celého ľudstva v mene jedného pseudo-boha na cimpr-campr, včlenili do Koránu sami osobne?! :DD

A ak sa po smrti Mohameda do Koránu nedostala ani čiastočka z učenia/filozofie proroka, tak ako potom vysvetlíš tzv. zlatý vek Islamu? Iba náhoda?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

Liberálfašismus a Socialismus byly také dva alternativní projekty GP, zdá se mi naopak dost pravděpodobné, že s katolickým klerofašismem a islámským klerofašismem to mohlo být podobně.
I katolický klerofašismus měl v době baroka svůj "zlatý věk." I americký liberálfašismus měl svůj "zlatý věk." Zdroje bohatství byly získány oloupením druhých.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/wPf2rzHk

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Určite vieš, že západ, ktorý sa vždy nadradene pokladal (a nie vždy oprávnene) za pupok sveta, svojich konkurentov vždy vykresľoval ako nedemokratických a neliberálnych tyranov, despotov, krutovládcov a diktátorov (niektoré ovečky na západe veria snáď ešte aj dnes tomu, že Asad žerie na raňajky malé deti a podobným západným propagandistickým bludom).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/0k944dMV

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/S82c3fpL

Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lux | 28.03.2017

Ahoj Lexa,

Šiva, či jeŠiva...☺

Poďme trošku ďalej v chápaní globálnych procesov.
Prečo islam kedysi narobil takú paseku nielen v strednej Ázii a Indii, ale aj v južnej pseudokresťanskej Európe (čo ho zabrzdilo v jeho expanzii)?
Ak si teda dosťStatočne pochopil, že ReAlita života je objektívnou PRavdou..

Prečo transcendentálne zotročujúce relígie ala hinduizmus, budhizmus, taoizmus ai. nevládnu svetu?
Veľmi v krátkosti zodpoviem: lebo materiálny otrok je objektívne na tom o dosťlepšie ako duchovný (otrok určitého agregátneho biopoľa = v okultizme egregoru)..
Dnešný hinduistický kastový systém patrí k najstarším mnohotvárym druhom fašizmu zavedených vo svete = najstarší protofašizmus v novodobých dejinách sveta, potom nasleduje judaizmus až po dnešnú formu demo "DémosKratos" = v podstate termín správne označujúci realitu, lebo démos bola v Hellade vrstva, ktorá vlastnila otrokov..

A Džingis?
Tu je potrebné zase chápanie expanzie biblického žido-kresťanstva a spätnej reakcie...Neustále totiž musí expandovať pod bičom úžery, lebo ináč nemôže zo svojej podstaty existovať - preto Cortés, Pizarro, USA, ópiové vojny, kolonializmus hlavne GB a FRA a teraz neokolonializmus v podobe MMF a SB, či neustále malé vojničky ala Lýbia, Sýria, či UA.
Nie sú až tak tupí tí masoni na Západe, aby vytvárali pre svoj plebs ilúziu prosperity..
A čo môže na oplátku ponúknuť Východ?
Len ukľudnenie psychiky v podobe transcendentného úniku z reality - a to je málo, aby uchvátil R(i)aDenie vo svete..
A čínska zmeska marxizmu a konfuciánstva je objektívne ešte zotročujúcejšia idea, ako liberálny KaPík..☺

A žeby Džingis bol nestoriánsky křesťan? ... tak to som nikde neobjavil, odkiaľ máš také info - dezinfo ?

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Ahoj Luxi,
tvé zdůvodnění paseky, kterou napáchal islám, je sice zajímavá hypotéza, kterou lze i připustit, ale to je tak vše. Mě se zdá jako úplně logické vysvětlení, že islám prostě používal naprosto bezprecedentní brutalitu, proti které se mírumilovné národy Asie nebyly schopné ani připravené fyzicky bránit. Podle tvé teorie by totiž ta vítězná civilizace musela být zároveň tou nejmravnější - opravdu je GP takový vzor ctnosti?
Jak vysvětlíš, že islám nikdy nezaútočil na Řím?
"zotročujúce relígie ala hinduizmus, budhizmus, taoizmus" a odkud je tato dezinformace? Zatím jsi v žádném příspěvku, který jsem četl, dostatečně nevyložil, na jakém principu probíhá ono "duchovní zotročení."
Pokud jde o fyzické otroctví, muslimové hojně využívali otroky, se kterými rovněž čile obchodovali. V Chivě (Uzbekistán) je brána, kde se ještě v 18. století prodávali slovanští ortoci jako dobytek - hlavně Rusové.
Pokud jde o dnešní kastovní systém Indie, je třeba věnovat dost velkou pozornost studiu, jakou měrou se na jeho tvorbě podíleli Britové, protlačováním svých loajálních podpindosníků, ze kterých vznikly rozbujelé, neprůtřelné klany. Je zřejmé, že od roku 1717, kdy šáh Alam předal kontrolu nad Bengálskem Rotschieldově Východoindické společnosti, na to měli dost času. Zároveň začala práce na ideologickém zpracování národů Hindustánu, na které se podíleli přední britští vědci. Jedním z výsledků bylo zavedení tvrdých skotských škol, kdy byla studentům vštěpována méněcennost jejich kultury.
Mimochodem, nezapomeňme, že v době ovládnutí Indie Brity vládli většině území Mughalové - tedy muslimové, kteří při obraně jejích zájmů totálně selhali.

"ukľudnenie psychiky v podobe transcendentného úniku z reality" je naprosté nepochopení meritu věci, řekl bych blízké Marxovu výroku "Náboženství je opium lidstva."

Pokud jde o Čingischánovo nestoriánství, je dobře doloženo a nedá ti velkou práci si ho ověřit.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Ješiva -Šiva?

nehledal bych ty přesmičky zase tak úplně všude, jednou tu někdo dokonce napsal, že Buddha je přesmyčka Hudba, a to je fakt legrace, protože existuje obor, který se nazývá Etymologie. Odkdy je sanskrt semitský jazyk?

To už mi spíš přijde nápadná podoba mezi M-L-Ch, tedy Moloch-Mullah.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lux | 29.03.2017

Ahoj Lexa,

nu - ak by si hlbšie chápal podstatu nastavenia noosférických modulov kolektívneho podvedomia, tak by ti víťazstva, neskôr ešte hlbšie zdeformovaného islamu, boli viac menej jasné.
Z algoritmiky týchto modulov totiž vyplýva, že pri strete 2 "ziel" víťazí to, ktoré (učenie, ideológia) je bližšie k zámeru Najvyššej Entity. Tak je algoritmus prednastavený pri "prirodzenom výbere" - zároveň nezabúdaj, že ak niekoho zabijú, tak to má hlboké opodstatnenie a že ČeloVěk žije večne, len maní svoje formy existencie..

Ak sa nejaký národ necháva zavádzať svojimi žrecmi, guru, lámami a dalajlámami...tak zákonite ho "požiera" operatívnejšia ideológia, trebárs v podobe Východoindickej spoločnosti..
Ak sa v napr. v Tibete zakazovalo "veľkými mudrcami" používanie kolesa, tak kde bol Zhora predurčený VTR?
Tak potom Čína poľahky vyšibala zvrátených feudálnych pánov nad otrokmi a bolo po ptákach. Teraz CIA vláči dalajlámu po svete ako etalón "múdrosti, ľudskosti a spravodlivosti"...atď..
Otázka je prečo to sociálni engineeri robia? Čo myslíš, kde je pejsek zakopanej? Daj si to do súvisu s nacistickým Nemeckom, kde lámovia s Tibetu školili aj šéfikov SS z propagandy a zombifikácie oviec a s faktom, že Trockij chcel do ZSSR dotiahnuť budhizmus, ale Stalin to tvrdo zarazil..

A náboženstvo ako ópium ľudstva je pomerne vydarené vyjadrenie podstaty fenoménu všetkých dnešných zvrátených kultov = náboženstiev.

Ak sa dobre pamätám, tak o Džigizovi má VP CCCP spracovanú vcelku dobrú analytiku a niet tam zmienky, žeby bol nejaký nestorián. U neho došlo k pozdvihnutiu na nadkonfesijnú úroveň, a potom ako "Bič boží" (doslovne) vyprášil zvrhlé kresťanstvo..
Ale ako to v dejinách býva, nemal adekvátnych pokračovateľov.
Netreba veriť obrovskému množstvu dezinfa, ktoré sa vyskytuje na nete Lexa..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

Ty tvé noosferické moduly, Luxi, je tvoje hypotéza, na kterou máš právo, ale také to může být tvé zcela mylné chápání.
V principu děláš asi toto:
"Znásilněná žena si za své znasilnění může sama, protože je slabší a nevěnovala se úpolovým sportům, aby se ubránila."
Neboli je to dělání viníků z obětí a to se mi z duše příčí - jestli to tvému svědomí nevadí, nu.. Podle mě je to zvrácenost.
Ty tvé staré písničky o Tibetských lámech, kteří školii SS v propagandě - Luxi, to je úplně směšné! Na jedné straně "zákaz kola" a na druhé moderní média, film. Kde jsi takový nesmysl sebral, člověče? Dej důkaz. Nedokážeš více, než že nacisté vyslali expedice do Tibetu. Zbytek je propagandistická manipulace a dezinformace plně v zájmu GP.
Ad Trockij - buď konkrétní a dej odkaz. Někdy ve 20.-30. letech srovnali v Burjatsku lamaistické kláštery se zemí, mnichy pobili, kvůli údajné "špionáži" pro Japonsko. Člověče koukni se na mapu, kde je Burjatsko a kde Japonsko, jakým se mluví v Burjatsku jazykem a co má společného s japonským Zenem. NIC. Je to trapná záminka k likvidaci, kterou někdo takhle hezky zinscenoval. A jestli to byla Trockého hra na dvě přihrávky, to nevím, ale za vším hledej Žida.
Je zřejmé, že Dalajlámu používají k další diskreditaci a likvidaci Buddhismu. Proč ho tedy likvidují, místo, aby z něj uděleli náboženství číslo1, když je tak supr na zombírování? Proč nevyzbrojili Tibet, aby ovládl Čínu a celou Asii a nezezombíroval všechjny asiaty tím satanistickým buddhismem, a místo toho ho ti troubové GP likvidují?
Nějak ty tvoje konstrukce postrádají logiku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

Ještě ad "zákaz kola"
Luxi, až budeš mít volný víkend, udělej si výlet do Tater nebo na Malou Fatru a popřemýšlej, jestli by ti tam bylo k něčemu kolo.
Kdo byl někdy v Himalájích a viděl horské stezky plné kamení, suti a písku, ba i sněhu a ledu, po kterých je nejlepší se přesouvat po svých a náklad naložit na šikovného malého koníka, musí hned vidět, že kolo by mu bylo tak akorát na obtíž.
Tibet je vysokohorská pustina, kde bez vybudované infrastruktury je povoz holým nesmyslem. A kdo by tu infrastrukturu budoval? A na co?
Zajímalo by mě, která "chytrá hlava" tyhle báchorky o zakázaném kolu šíří, to přeci může sežrat jen malé dítě nebo nějaký inža, co nezvedne zadek od počítače...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 31.03.2017

Tu nejde len o zákaz kolesa a Tibet, ale o východnú civilizáciu a vedecko-technický pokrok obecne, ktorý Tibet jednoznačne prespal (podobne ako indiáni v Amerike, na čo neskôr doplatili), a na ktorý budhistickí lámovia-fašisti v Tibete totálne kadili!
Vďaka ním v Tibete ustrnul celkový vývoj spoločnosti, ktorá keď sa nevyvíja, tak zákonite degraduje!

A ty zas len využívaš "satanskú logiku" ako pochybný "argumentačný" prostriedok na diskreditovanie svojich diskusných oponentov (po správnosti partnerov), z ktorými nemáš ani najmenšiu snahu viesť (proto)dialektickú debatu za účelom približovania sa k objektívnej pravde a korekcie svojich defektných názorov a stereotypov!
Ale, keď sa naopak niekto oprávnene oprie do teba a tvojich debilných názorov, tak sa ideš pomaly posrať a hneď fňukáš u Hoxa!
V mojich očiach si len odporný farizejský potkan!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lux | 31.03.2017

Ahoj Lexa,

skúšam ťa neustále navádzať ne hlbšiu "meditáciu" o probléme, ale ako vidím tak zatiaľ bezúspešne.
Poďme teda od protodialektiky (prastarého to spôsobu priblíženia sa k Pravde, ale vekmi cieľavedome zabudnutého..).
V jadre sa v tandémnom (i polytandémnom) dialógu, a to nielen na nete postupuje nasledovne:
1) Prečítam si hĺbavo text, ktorý napísal môj dialógový partner (pokús sa ho nevnímať ako tvojho oponenta, či dokonca nepriateľa).
2) Skús sa vcítiť do jeho psychického rozpoloženia (spracuj dostupnú info o kultúre, v ktorej vyrastal, jeho pravdepodobné stereotypy myslenia, intelektuálnu a duchovnú úroveň a prečo reaguje tak, ako reaguje..).
3) Potom sa realizuje veľmi dôležitý bod, aby si si k nemu otvoril cestu, a to že definuješ podstatu toho s čím by si mohol SÚHLASIŤ a prečo.
4) A až potom (!) uvedieš body, s ktorými nesúhlasíš a čo ťa k tomu vedie. Žiaľ biblická kultúra nás naučila, aby sme neustále len hľadali chyby u druhého..
5) 95 % ľudí myslia veci dobre, t.j. chcú posunúť ľudstvo ďalej, dopredu, mysliac si (a veľmi často chybne), že len oni majú tzv. "patent na rozum", lebo hlavne v humanitne vzdelaných oboroch majú jedinci veľa načítaného rozmanitého "škváru" a myslia si podobne, ako rôzni veriaci, že to je to pravé "písmo sväté"..
Ty nepochybne patríš k tým ľuďom, ktorí chcú dobro, o tom nepochybujem, len..
6) Potom sa role v protodialektickej výmene infa vymenia a tak sa to ešte zopakuje pár kolečiek a každý z partnerov sa môže v niečom poučiť (aj ja som sa od teba naučil niektoré veci, ktoré som nevedel a ktoré zapadajú do môjho svetonázoru = proste nikto nevie a ani nemôže vedieť všetko).
7) Na záver by mali partneri dôjsť k jednotnému riešeniu daného dialógového problému (rozporu) a obaja si odnesú z neho určité pozitívne elementy (min. o svojej komunikatívnej zručnosti, aj keď písaný kód je veľmi nedokonalý na výmenu infa).
Takto postupujú najväčší zasvätenci už od pradávna, lebo vedia, že sa musia na určitých veciach dohodnúť, napriek nejakým vzájomným animozitám, či názorovým rozdielom.

A teraz si prečítaj svoje texty, ktoré vypisuješ svojim dialógovým partnerom..
To (ja,my) nie sme tvoji nepriatelia, ale asi sa pravdepodobne chceme dostať k nejakému bodu, ktorý by s veľkou pravdepodobnosťou mohol byť pravdou, a akceptovali by to obe strany. Tu na nete samozrejme len cvičíme a nesnažíme sa dialógového partnera donútiť, aby prevzal niekoho názor, či nebodaj svetonázor - na to musí každý na základe svojej reálnej morálky prísť sám (chcel by som na tomto mieste zdôrazniť, že akýkoľvek kult je morálnym defektom, lebo proste: "Človek nepotrebuje kult a kult nepotrebuje Človeka"! - tie veci sa jednoducho vzájomne vylučujú z hlbokej podstaty fungovania Vesmíru)..
Preto vláčia dalajlámu po svete, masmédia neopomenú akékoľvek správne i zvrátené vyhlásenia pápeža RKC, alebo defektného arcibiskupa Bezáka, či inej "duchovnej" autoriti..☺

Takže s čím by som v tomto tvojom príspevku mohol s tebou súhlasiť:
Snáď len trochu s tým, že dalajlámu používajú na diskreditáciu pravého budhizmu (cháp ako prapôvodné učenie Gautamu).

V ďalšom texte sa uchyľuješ len k negácii a hľadaniu chýb - z tvojho svetonázorového pohľadu, pričom si často alogicky odporuješ a snažíš sa na dialógového partnera útočiť, aby si preukázal svoju "pravdu".
Nikto, ani ja, nemáme patent na Pravdu..☺
Ale môžeme sa k nej priblížiť! Ak je vôľa a chápanie vecí obecných a nie len negácia a negácia negácii atď.

Ja plne chápem, že si mal hlboké zážitky a poznáš viditeľnú stránku Východu a z mnohých vecí si "nadchnutý a očarený". Zdravé je však ísť niekedy aj, ako sa hovorí, hlbšie pod kožu (masku filozoficko-ideologického systému).

Ad) Noosférické moduly
To samozrejme nie je moja hypotéza...Ak si prečítaš práce VP o matricovo-egregoriálnom riadení, hierarchii matricových modulov vo Vesmíre, objektívnych zákonitostiach, ktoré vo Vesmíre existujú, skonfrontuješ tieto info s rôznymi okultnými a metafyzickými školami, dokonca aj s niektorými daršanmi, či s rôznymi info o prorokoch a zjaveniach prorokov (ľudia, ktorí sú schopní prijímať frekvencie "vysielania" Vyšších sfér Vesmíru - tu patril aj Budha, Abrahám, Achnaton, Mojžiš, Ježiš...ale aj niektorí dnešní extrasenzitívni jedinci), tak by ti malo byť do istej miery jasné, že tieto fenomény objektívne existujú..
Ako by si ináč vysvetlil obrovské masové hnutia obyčajných ľudkov po "Zjaveniach", či už Budhu, Ježiša alebo Mohameda (kolektívna psychóza, či psychika)?

Ad) Tibetskí lámovia
Po expedícii Ernsta Schäfera navštívili Nemecko 2 vysoko postavení lámovia a mali viacero rokovaní s Himmlerom, Goebbelsom, jeho ženou a ďalšími, a nato bol spracovaný nacistický projekt "vymývania mozgov" nemeckého národa, hlavne obrazovou propagandou, ktorý bol potom široko použitý hlavne po objave TV (ale všetky elementárne základy boli spracované nacistickými asociálnymi inžiniermi a do USA len prenesené..).
Ak nájdem predmetný materiál z dielne VP, tak ti ho môžem poslať, ak dáš nejakú mailovú adresu.

Ad) Kolo - koleso, ktoré sa občas polámalo
Máš dojem, že kolo je len na nejakom vozíku a nie je elementom mnohých aplikácii vyššej techniky (obyčajný fúrik, či radšej to treba nosiť s neckami?, kladkové systémy, akýkoľvek motor, chronometer, nehovoriac už o vyšších techn. špecialitách..)?
Bez využitia princípu kolesa jednoducho akákoľvek spoločnosť automaticky degraduje a stáva sa ľahkou korisťou akéhokoľvek vyššie technicky zdatného dobyvateľa - Zhora je žiaľ, pre ešte stále nedovyvinutých opičiakov, prednastavený "prirodzený výber", jestlipak to však chápeš v tých správnych súvislostiach...
Prežitie jedincov a ich kumulatívnych skupín (komunít, kmeňov, národov..) je predurčené bojom o život = chápaním objektívnych zákonitostí Vesmíru a mierou ich reálnej morálky.
A samozrejme vina je vždy kolektívna, nie ako to zvrátené dnešné právo, "vyrastené" na otrokárskom rímskom práve interpretuje.
Chazarskí soudruzi na vyšších leveloch by o tom mohli veľa prednášať, ale svoje ovce je potrebné stále držať v ohrade Matrixu (potom však prichádzajú rozmanité upozornenia od Tatka)...☺

ad) Trockij
Nájdem a môžem ti posunúť info o tom, ako sa snažili isté kruhy na čele s Trockým zatiahnuť do ZSSR budhizmus, čo Stalin rezolútne zarazil. A "žid" - veď ten je za všetkými revolučnými zmenami = predsa, ak si pozorne preštudoval práce VP, je na to určený a noosféricky riadený, ako výkonná periféria GP..☺

Ad) Tibet a Čína
Dnes sa Lexa bojuje info zbraňami (samozrejme už tisíce rokov, ale v dnešnej info spoločnosti obzvlášť) a horúce zbrane sa používajú zväčša len na rýchlu korekciu "zlého vývoja" (a obyčajne nie moc vydarene).
Budhizmus je zbraň 3. priority - ideologická rovina ohlupovania oviec, ostatne ako aj iné kulty.
Ak by sme zobrali do úvahy 8-dielnu "ušľachtilú" cestu budhizmu, 4 vznešené pravdy a 5 ciest k "osvieteniu", tak ako by si ich definoval?
V akých aspektoch je to pre morálneho jedinca v poriadku a kde začína zombifikácia a významné napájanie sa na budhistický egregor?

Prosím Lexa, bez nejakých výrazných emócii!
Emócie pri hľadaní konštruktívneho riešenia akéhokoľvek problému, rozporov a normálneho jedinca Homo sapiens proste nemajú miesto..
Ináč hovoríme buď o posadnutí, alebo o "neľudskej" psychike (v rámci kategorizácie - zvieratko, zombie, démon v zmysle psychotypov).

A hlavne ten LoGos..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 31.03.2017

"Ak by sme zobrali do úvahy 8-dielnu "ušľachtilú" cestu budhizmu, 4 vznešené pravdy a 5 ciest k "osvieteniu", tak ako by si ich definoval?"

Uznávam, že niektoré z týchto vecí (názorov, pravidiel, konceptov) z Budhizmu môžu byť pre ľudstvo do určitej miery užitočné/prospešné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 10.04.2017

Luxi,
Kritická oponentura není negace. Pokud neakceptuji nějaká tvrzení z těch a těch důvodů, není to negace. Zaměňuješ pojmy.
Tvoji metodu dialogu ti nikdo nebere, ale já mám jinou. Hlavně poznání není o sbližování stanovisek, ale o odhalování pravdy. Požadavek sbližování stanovisek je druh manipulace, který nutí druhého ustupovat často i z principiálních pozic nebo dělat kompromisy u zjevných polopravd, lží, manipulací.
Nepodsouvej nikomu, že jsem očarovaný. Kdo čte mé příspěvky vidí, že jsou střízlivé a podložené fakty, argumenty i zdravým selským rozumem.
Ad noosferické moduly) Schováváš se za nějakou teorii, ale tvoje interpretace stojí na čem? Na něčem, co nelze nijak dokázat. Achnaton,Abrahám, Buddha - pěkně to mícháš všecko dohromady. Žádná analýza, důkazy, dedukce, jen vágní dojmy a vytváření iluze, že "chápeš nějaké hlubší procesy." To je neakceptovatelné.
Ad kolo) Takový konstrukt můžeš aplikovat na většinu kultur světa, tzv. "technologicky zaostalých." Samotný pojem technologická zaostalost říká pouze to, že nevěnovali pozornost technickému rozvoji. Třeba proto, že věnovali pozornost mnohem důležitějším věcem. Západ vyvíjel techniku jako šílený předně z vojenských důvodů, za účelem ovládnutí a drancování druhých. Agresivní, psychopatická mentalita západu je příčinou technosféry, díky které nám hrozí jaderná a ekologická katastrofa. (viz Zaznobin o Noosféře a mimozemských civilizacích) Takže kdo je tady vlastně zaostalý, méněcenný? Poslechni si pozorně Zaznobina, celé video.
ad lámové z Tibetu) Dokud nebude znám přesný rozhovor oněch dvou lámů s nacisty, nelze dělat žádné takové závěry co píšeš. To je pouze tvoje domněnka. Obsah rozhovorů mohl být a nejspíš byl úplně jiný a za manipulací stojí GP.
ad Trockij) to co píšeš nic nevysvětluje ani nedokazuje, pouze že Trockij ve výsledku diskreditoval buddhismus.
Ad Tibet a Čína) je-li Buddhismus zbraň, tak proti komu je namířená, když je všemi prostředky GP likvidovaná? Proč z ní GP naopak nedělá svoji vlajkovou loď na 3. prioritě a místo toho využívá islám, který tady propagujete? Proč po Tibetu byla zlikvidována GP prostřednictvím Pol Pota Kambodža (buddhistická elita) a Vietnam? To co říkáš nemá logiku.
Buddhismus není kult. Čeho kult by to podle tebe byl?
8-dílnou stezku, atd.. proč bych to definoval? nejsem scholastik. Ať si to každý přečte a udělá si názor sám.
Žádná zombifikace v buddhismu není, ten člověka vede k samostatnému poznávání a napájení "na Buddhistický egregor"? Jak bys definoval, co to znamená "napájení na Buddhistický egregor"?
Podsouváš tady nějaké konstrukty, Luxi, ale celá tvoje argumentace je na vodě.
Úplně bez emocí řečeno - odvádíš tady tvrdou práci pro GP.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 30.03.2017

Ještě ad Džingis,
"Bič boží" se sice říkalo Attilovi, ale budiž. To, že není zmínky o nestoriánství Čingischána v materiálech VP SSSR, tak k tomu lze říci jen tolik, že do materiálů VP SSSR se pochopitelně nevejde všechno a jestli své teorie opíráš jen o ně a chybí ti fundament všeobecného vzdělání, zákonitě budeš docházet k mylným závěrům.
Pokud jde o to "zvrhlé křesťanstvo," které "vyprášil" Čingischán, tak ve skutečnosti byl postrachem úplně pro všechny - Přečti si něco o jeho dobytí Pekingu, jak tam tlely statisíce usekaných hlav za hradbami, krev tekla proudem jak řeky celé týdny, zabili ženy, děti, nikoho neušetřili. Totéž Persie. Srovnali se zemí pohádková města "zlatého věku islámu," jak by tady mohl někdo napsat, pokud by k tomu ovšem měl odpovídající vědomosti.
Napovím ti, k čemu byl Čingischán. Pod nadvládou Mongolů došlo k obnově Hedvábné stezky, kterou pak vojensky střežili.
"Zvrhlá" ideologie se napravuje evolučně pravdivou naukou a ne zuřivým masakrováním civilního obyvatelstva. Luxi, uvědomuješ si vůbec, co svými příspěvky o sobě vlastně prozrazuješ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 30.03.2017

"fundament všeobecného vzdělání"

To jest prosím pekne č?!
Ty ním disponuješ?!
Objektívne to dokáž!
Zatiaľ iba dokazuješ presný opak ty nafúkaný pokrytec-schizofrenik!
Do Mohameda, Koránu a historicky sformovaného Islamu kopeš ako zúrivý besný pes, ale na Budhu a niektoré(?) posmrtné výklady jeho učenia nedáš dopustiť! Rovnako budeš dogmaticky a naivne obdivovať celú Tibetskú "hystériu" ako ovca!
Tak už konečne napíš nejakú analýzu, kde vysvetlíš rozdiely medzi pravým a nepravým učením Budhu a do akej miery je jeho pravé učenie objektívne pravdivé a v čom už nie! Alebo bol Budha Boh, ktorý sa nemýlil?!
To, že boli niektorí vysoko-postavení nacisti posadnutí určitými tibetskými/východnými zombí praktikami, je známy fakt!
K ostatným tvojim manipuláciám, podsúvaniam a primitívnym konštruktom sa nemá zmysel vôbec vyjadrovať (len ťa odmazať a natrvalo zabanovať ako nežiadúceho trola!), nakoľko je to z tvojej strany iba aplikácia tzv. "satanskej logiky" v praxi!

Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

m | 29.03.2017

Šíva je vté společnosti Jahve - Baal - Belzebuba správně.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Lexa | 29.03.2017

Můžete to nějak doložit?

Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 28.03.2017

> v zákulisí islámu i katolicismu, z přítmí jeskyně/svatyně, úřaduje jeden a ten samý pohanský, sluneční bůh ničitel

kardinální nesmysl, v základě Koránu a v základě katolicizmus je vzájemně neslučitelné vnímání světa, mravnost, etika.

Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Pe-tri | 29.03.2017

Historický boj katolicismu (papeženců) s islámem, je smutná, zákeřná a krutá stínohra babylonských okultistů s lidstvem, cinknutý boj marxistických protikladů vedoucí k jimi řízené, celosvětové jednotě, vždy plnil roli krytí a falešných záminek pro kontinuální likvidaci pravých, později ortodoxních křesťanů a dnes obecně zdravomyslící, tj. schopnosti Rozlišovat nezbavené části lidské populace.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Omyl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

jh | 29.03.2017

ked je to omyl, tak uz konecne hox prezrad, ktora dobra dusa zachranila ten poklad koranickeho islamu, na ktory nedas dopustit. naposledy si odpovedal takou krasne vseobecneou odpovedou, ze vsak ved je to z verejnych zdrojov. daj teda ten zdroj a budeme hned mudrejsi..
biblia vam tu lezie krkom, vsak je aj za co, sam priznavam, ale napr. vas uzasny urok a mravny upadok na slovensko prinieslo az iste entikum, ktore vystrklo rozky v case madarizacie. tak mi prezrad, ako je mozne, ze ked teda urok je v biblii posvateny, preco teda ho slovaci nemali uz aspon od 16-teho storocia? preco chlastanie tiez donieslo toto entnikum ku nam, a celkovo parazitizmus s nim?
a este jedna vec, robil som pre islamske banky softy, a nieco take ako urok tam sice nemaju v priamom slova zmysle, ale proviziu za sprostredkovanie uveru ano; ale ved to je tiez urok, nemyslis?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Ty len provokuješ, alebo si totálne blbý?
To o čom píšeš, som sa ti snažil vysvetliť už v niektorej z minulých diskusií.

Spýtam sa ťa len jedno a naposledy (nakoľko nemienim strácať svoj drahocenný čas a energiu s niekým, kto vie len nekonštruktívne kritizovať):

Aký je tvoj plán, konštruktívne riešenie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Nemáš vlastný rozum, intuíciu, svedomie a rozlíšenie (ktoré "dáva" len Boh každému podľa jeho reálnej - nepredstieranej morálky), keď nedokážeš určiť (odhadnúť), ktoré informácie sú v Koráne (Biblii...) správne a užitočné pre celé ľudstvo, a ktoré už nie (resp. ktoré by mohli pochádzať od Mohameda alebo Boha...)?
Ako chceš potom žiť, keď nedokážeš v živote rozlišovať (dobro a zlo...)?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

Úrok je natvrdo zakázaný v Koráne a nie v súčasnom historicky s(de)formovanom Islame (v defektnom výklade Koránu - aj starí židovskí rabíni pôvodné/staré judaistické texty vyložili chytrácky tak, že neskôr už mohli židia požičiavať na úrok aj bratovi svojmu a nielen sprostému gojímovi!), kde je v podstate ukrytý (alebo sa využíva podiel zo zisku a pod. - viď "islamské bankovníctvo" na Wiki), čo vie asi každý, kto sa o to viac zaujíma!
Ale aj tak je islamské bankovníctvo o čosi zdravšie a morálnejšie než to západné!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 29.03.2017

Co je podle tebe lepší, vědět toho méně nebo více, mít větší rozhled nebo být omezenější?
Co máš přesně na mysli formulacemi jako např. "váš užasný úrok"?

Já jsem někde tvrdil, že někdo zachránil koránický islám? Nechápu o co ti jde a na co se ptáš, zkus to napsat přesněji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

jh | 30.03.2017

je urcite dobre mat vacsi rozhlad. ale je potrebne na veci sa pozerat nie jednostranne.
biblicka civilizacia podla vasich tvrdeni, je komplet postavena na uroku. zatial co islam urok podla vas zakazuje. moj pohlad je, ze existuje napr. vyjadrenie "nekrestansky urok", ktory uz sam o sebe naznacuje, ze slovo nekrestansky je nieco, co neodpoveda bud zvyklostiam u krestanov (vyske uroku), alebo celkovo uroku ako takemu. ked si pozries historiu pouzivania uroku v "biblickej civilizacii", tak zistis, ze urok bol raz povoleny, nasledne zakazany, aby bol znova povoleny atd. takze nie je jednoznacne mozne povedat, ze krestantvo je na 100% spate s urokom. ale urcite, ze postupne, hlavne odnoze cirkvi, pekne krasne rozbehli poziciavanie na urok. zacalo to natvrdo s anglikanskou cirkvou a ako mor pokracovalo dalej. dolezite je aj spomenut, kto velmi rad urok biblickej civilizacii priniesol. no, asi to nebude prekvapko, ale boli to prave zidia, oni proste radi narabali s peniazkami. a preto aj boli potom vyhanani a urok nasledne na chvilku tiez zmizol. ked sa vratili, za chvilku bolo opat vymalovane. krestania mali zakakazne poziciavat na urok, je to aj v biblii. samozrejme, dostavame sa k tomu, co je to biblia, to co je teraz, ci to co bolo? je predsa jasne, ze evanielija boli pridavane, redukovane, presne podla potreby. vy mate tiez verziu koranu, ktora je paradne dokonala. ale papier znesie vela, no realita je uplne ina. vies co, ja verim, ze ten koranicky islam (inak jebnuty nazov, ale v pohode), akoze naozaj existuje. je to idealisticky popisany koran, bez dalsich nedokonalosti dnesneho koranu. ale ked sa pozriem na to, ako islam uz od svojich pociatkov funguje, tak jednoducho hovorim, ze papier znesie vsetko, a realita je ina. ja vnimam uz za cias mohameda islam ako fasisticku ideologiu, kde je jasne povedane, kto je pan, kto sluha, kto otrok a kto ani to. a udalosti ci uz za mohameda, alebo hned po nom (to mnozstvo vojen vedenych v mene islamu, niekolko 100 vojen!!!), mi dava za pravdu.
dalej, je podla teba urok poplatok za spracovanie pri ziadosti o uver v mbank slovensko? za 2%, vyplatenych dopredu, mozes dostat uver, ktory budes splacat rok. podla mna je to jasny urok a presne takto to funguje aj v realite v muslimskych krajinach a vzdy aj fungovalo. to, ze je poplatok maly, ok, ale je to urok. bodka. to ze si to nazvu terminus technikus inac, ma nezaujima. peniaze vytvorene z luftu...
neviem posudit, ako je to s chlastom v biblii, nikdy som sa na to zvlast nezameriaval, faktom ale zostava, ze na slovensko a v rusku takisto chlast vo velkom dovliekli zidia. takisto uroky, ktore boli este do zaciatku 19-teho storocia velka neznama. tym nechcem povedat, ze sa tam predtym nerobilo vino, ci ine chlasty, ale urcite to take giganticke rozmery nenadobudlo ako potom s vyvolenym narodom.

koranicky islam mozes ty povazovat za nieco vynimocne, pre mna to nie je nic, co by som mal ako slovan studovat. a zhrnutie luxa mi dava za pravdu. poprehadzovane sury ja nemienim vykladat po svojom. cas vynakladam efektivnejsie.
zaroven, podla toho co mam zase ja nacitane, mne islam pride ako dalsia ideologia, velmi podpobna s uz existujucimi ideologiami a preto suhlasim s pe-tri-m, je to z toho isteho zdroja.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 30.03.2017

osobní rovina, https://pastebin.com/a7Q556RP

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Hox | 30.03.2017

Bible obsahuje lichvářskou doktrínu jako bohulibou, bohem posvěcenou a bohem nařízenou činnost, v koránu je lichva nejstrašnější hřích a zločin, to je rozdíl a žádné kvantum obkecávání na tom nic nezmění. Řeč je o jádru, ne o omáčce.

> koranicky islam mozes ty povazovat za nieco vynimocne, pre mna to nie je nic, co by som mal ako slovan studovat.

technická - pokud jsi něco nečetl, jak můžeš vědět že to není nic pro tebe?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

jh | 31.03.2017

existuje aj nieco ako intuicia hox, preto mam pocit, ze tuto knihu proste mozem ozeliet. urok bol striedavo zakazovany a aj povolovany, toto nemozes popriet, a to, ze je v korane napisane, ze urok je zlocin, este neznamena, ze si nevymysleli obkluku, ako to ojebat a nazvat to prijatelnesie, poplatok za sprostredkovanie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nemůže být Korán revidován s pomocí znalostí KSB a je plný primitivizmů?

Cico Ciciak | 29.03.2017

"biblia vam tu lezie krkom, vsak je aj za co, sam priznavam, ale napr. vas uzasny urok a mravny upadok na slovensko prinieslo az iste entikum, ktore vystrklo rozky v case madarizacie. tak mi prezrad, ako je mozne, ze ked teda urok je v biblii posvateny, preco teda ho slovaci nemali uz aspon od 16-teho storocia? preco chlastanie tiez donieslo toto entnikum ku nam, a celkovo parazitizmus s nim?"

Biblická koncepcia sa nešíra úplne ľahko medzi Slovanmi, jak by si GP predstavoval, to je asi každému jasné.
A inak, prečo tá "úžasná" Biblia, z ktorej podľa pseudo-kresťanov morálka a zBožnosť priam tryská na všetky strany, nepripravila slovenské ovečky na takýto (dez)informačný útok, resp. "kultúrnu výmenu"?!

<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek