Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (2)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (2)

3.4.2016

předchozí část

 

3. Marxismus o „fordismu“

 

„FORDISMUS je systém organizace masové pásové výroby, vznikl v USA během první čtvrtiny 20. století. (…) Základem fordismu a jím určených nových metod organizace výroby a práce se stala montážní linka. (…) Každý z pracovníků, rozmístěný podél linky, prováděl jednu operaci, skládající se z několika (ale také jednoho) pracovních pohybů (například otáčení matice klíčem), k jejichž plnění nebylo potřeba mít prakticky žádnou kvalifikaci. Podle Fordova tvrzení, 43% pracujících dostačovala doba přípravy v délce jednoho dne, 36% od jednoho dne do týdne, pro 6% jeden až dva týdny, 14% od měsíce do jednoho roku1.

Zavedení pásové výroby spolu s některými dalšími technickými novinkami (typizace produkce, standardizace dílů, jejich zaměnitelnost apod.) vedlo k prudkému zvýšení produktivity práce a snížení výrobních nákladů2, položilo základ masové výrobě (…). Spolu s tím fordismus vedl k nebývalému zvýšení intenzity práce, jejímu zjednodušení, automatizaci. Fordismus spoléhá na proměnu pracujících v roboty a potřebuje minimální duševní a fyzické úsilí. Nucený pracovní rytmus, určovaný dopravníkem, vyvolal nutnost výměny úkolové mzdy za mzdu časovou. Fordismus, jako před ním taylorismus, se stal synonymem metod vykořisťování pracujících, vlastních monopolní fázi kapitalismu, s cílem zabezpečit zvýšení zisků kapitalistickým monopolů.

Ve snaze potlačit nespokojenost pracujících a nedopustit jejich organizovaný boj za ochranu svých práv a zájmů, zavedl Ford v podnicích kasárenskou disciplínu, rozšiřoval mezi pracujícími systém špionáže, udržoval vlastní policii za účelem potrestání pracujících-aktivistů. Po mnoho let Ford v podnicích nedovoloval činnost odborů.

V knize „Můj život, mé úspěchy“ Ford usiloval o roli jakéhosi „sociálního reformátora“ a prohlašoval, že jeho metody organizace výroby a práce mohou změnit buržoazní společnost na „společnost bohatství a sociální harmonie“. Ford velebil svůj systém jako péči o pracující, obzvláště vyšší mzdu ve svých podnicích, než byl průměr v oboru. Nicméně vyšší výdělky souvisely především s obzvláště vysokým pracovním tempem, rychlým opotřebováním pracovní síly, s úkolem lákat stále nové pracující namísto odcházejících ze systému.

Vystoupení pracujících proti destruktivním následkům fordismu je hodnoceno buržoazními ideology jako protivení se technickému pokroku. Ve skutečnosti pracující třída nezápasí a nebojuje proti technickému pokroku, ale proti kapitalistickému vykořisťování jejích úspěchů. V podmínkách současné věděcko-technické revoluce a zvyšování všeobecně-vzdělávací úrovně přípravy pracující třídy, posílením jejího boje, se fordismus stal překážkou růstu produktivity práce.

Začátkem sedmdesátých let provádějí některé kapitalistické firmy experimenty s modifikací pásové výroby za účelem snížení jednotvárnosti, zvýšením smysluplnosti a přitažlivosti práce, a tím i její efektivnosti. Z toho důvodu se rekonstruují dopravníkové linky: zkracují se, praktikuje se přemísťování pracovníků podél dopravníku pro uskutečnění cyklu operací atp. Podobná opatření jsou často ukazována buržoazními sociology jako projevy starosti podnikatelů o „humanizaci práce“. Leč ve skutečnosti jsou vedeny snahou přizpůsobit fordismus současným podmínkám a tím zlepšit metody vykořisťování pracujících.

Jen v socialismu se dosahuje skutečné humanizace práce: člověk se stává tvůrčí osobností, jistý si společenskou hodnotou své činnosti; chápe řízení výroby, státu, společnosti. Libovolné formy technického pokroku, jako dopravník, se aplikují podmínkách průměrné společensky přijatelné intensity práce a jsou doprovázeny zmírněním a zlepšením jejích podmínek.“ (Velká sovětská encyklopedie“, 3. vyd., sv. 27, str. 537, 538)

Pro třetí vydání „Velké sovětské encyklopedie“ (VSE) je charakteristická hojnost článků, ze kterých je možné se výhradně dozvědět, jakých názorů je dobré se držet na ty či ony přírodní jevy nebo jevy společenského života pro to, aby čitatel byl loajální režimu, ale ze kterých se není možné dozvědět, co v podstatě znamená jev samotný, kterému je článek zasvěcen.

K množství takových článků náleží i výše uvedený s nepatrnými zkráceními, článek „Fordismus“. Ve skutečnosti v něm není ani slovo poděkování H. Fordovi za jím prokázano podporu v záležitosti mechanizace zemědělství a za vklad do založení automobilového průmyslu SSSR na principech „fordismu“, odsuzovaného marxistickými žvanily. Na základě logiky autorů článku ve VSE to vychází následovně: v podnicích samotného H. Forda jsou principy „fordismu“ špatně, ale v Gorkovském autozávodě, ve kterých je výroba původně organizována na principech „fordismu“, jsou přece dobré, i když tam i tam je to v podstatě to samé: dopravník, udávajícíc rytmus práci celého kolektivu, rychlost pohybu, jenž se administrativa snaží zvýšit; potřeba disciplíny ve výrobě, protože v opačném případě dopravník buď zastaví, nebo z něho budou vycházet zmetky; technologický proces je rozdělen na jednoduché operace, k jejichž plnění během jednotvárného pracovního dne a k zácviku není třeba dlouhého času a vysoké úrovně vzdělávání atd.

Uvedený článek sám o sobě představuje typický příklad marxistické pomluvy vůči těm, kdo nemyslí „pod pantoflem“ marxismu, ale samostatně, a proto jsou schopni tvůrčím způsobem řešit problémy, které přináší život. A to je jen jedna z okolností, která spojuje H. Forda aj. Stalina. Pokud budeme věřit pěstovanému historickému mýtu, pak H. Ford a J. Stalin byli od sebe velice vzdálení lidé, které, pokud je něco spojuje, tak jen to, že žili ve stejné době. Ve skutečnosti je spojuje něco jiného: tendence jejich duší a jejich završená díla se v panující kulturní tradici buď předávají zapomnění, nebo se skrývají potoky lži. A za důvěrou ve lživé mýty o nich následuje nepochopení cílů jejich životů a děl, vlastní jak těm, kdo se sklání před každým z nich, tak i těm, kdo jimi opovrhuje nebo je nenávidí

Abychom pochopili historické místo a důležitost snah a činů každého z nich pro budoucnost, je třeba se zaměřit na to, co řekli oni sami. A tento apel otevírá možnost globalizaci jiné kvality, proti které mohou vědomě vystupovat jen parazité.

 

4. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus?

4.1. Humanismus v životě a ve slovech

Zaměříme se na knihu H. Forda „Můj život, mé úspěchy“, která vyšla v USA v r. 1922 a v ruštině byla poprvé vydána v SSSR již v r. 1924. Začneme jednodušší otázkou o „humanizaci práce“, myslíce na to, že sám H. Ford nebyl „fordistou“ přesně tak, jako K. Marx nebyl „marxistou“, a také Mohamed nebyl „mohamedánem (muslimem)“.

Jinými slovy, tvůrčí přístup samotného H. Forda k životu a práci ho odlišuje od množství těch, kdo, napodobujíce ho, používal dopravník, „vědecké metody“ organizace práce atp., ale nezamýšlel se nad tím, že v činnosti samotného H. Forda byla vyjádřena jeho skutečná starost o zlepšení života prostých lidí jím ovládanými prostředky, a ne pokrytecká touha šklebícího se rvavého finančníka servírovat se společnosti jako humanista, reformátor a „dobrodinec“.

Vztahy zdravých členů společnosti k nemocným a invalidům a reálný život nemocných a invalidů mezi zdravými lidmi je jedním ze všeobecně uznávaných ukazatelů „humanismu“ společnosti, a také humanismu práce v ní. O tomto problému, stávajícím se stále aktuálnějším pro současnou civilizaci, kvůli zvyšujícím se možnostem přimět lidskou duši k životu v nemocném nebo zmrzačeném těle, píše H. Ford následující:

„Nemocní a invalidé se potkávají všude. Mezi většinou vládne celkem ušlechtilý názor, že všichni, neschopní práce, musí zatížit břemenem společnost a být vydržováni na účet společenské dobročinnosti. Pravda, jsou události, například, se slabomyslnými, když, pokud vím, se nelze obejít bez společenské dobročinnosti, nicméně to je výjimka, a při řadě funkcí, existujících v našem podniku, se nám podařilo téměř každému zabezpečit existenci v prospěšných aktivitách. Slepý nebo invalida, pokud ho postavíte na vhodné místo, může udělat prakticky to samé a dostat tu samou výplatu, co úplně zdravý člověk. Neupřednostňujeme invalidy, ale předvedli jsme, že si mohou vydělat plnou odměnu.

To by šlo proti všem našim principům, pokud bychom povolávali lidi kvůli jejich nedostatkům, dávali jim menší výplatu a spokojili se s nižší produktivitou. Byl by to také způsob jak pomáhat lidem, ale daleko horší. Lepší způsob vždy spočívá v tom, aby se schopné osoby rozmisťovaly na zcela adekvátní úroveň se zdravými, produktivními pracovníky. Domnívám se, že na světě zůstane málo místa pro dobročinnost, minimálně, pro dobročinnost ve formě rozdávání milodarů. V každém případě, práce a dobročinnost jsou neslučitelné; cílem fabriky je výroba.

Špatně slouží společnosti, pokud nepracuje na hranici své kapacity. Přespříliš často jsou tendence si myslet, že velká fyzická síla je základní podmínkou pro maximální efektivitu ve všech druzích práce. Abychom přesně stanovili podmínky, nařídil jsem detailně klasivikovat různé funkce v našem podniku, z pohledu potřebné práceschopnoti, je-li fyzická práce lehká, střední nebo těžká, ve vlhku nebo suchu, ale také pokud je vlhká, s jakou kapalinou je svázána; čistá nebo špinavá, v blízkosti pece jednoduché nebo vysoké, na čistém nebo jiném vzduchu; pro dvě ruce nebo jednu, ve stoje nebo v sedě; hlučná nebo tichá, za přirozeného nebo umělého osvětlení; potřebuje-li přesnost; počet hodin pro obrábění jednotlivých dílů, váha pracovního materiálu, nezbytné úsilí ze strany pracujícího.

Ukázalo se, že v určitém čase bylo ve fabrice 7882 funkcí různého druhu. Z nich 949 bylo označeno jako těžká práce, potřebující absolutně zdravé, silné lidi; 3338 potřebovalo lidi s normálně vyvinutou fyzickou silou. Ostatních 3595 funkcí nevyžadovalo žádnou tělesnou námahu; mohly by být vykonávány nejneduživějšími, slabými muži a dokonce se stejným úspěchem i ženami nebo teenagery. Tyto lehké práce, co se mě týče, byly klasifikovány, aby určily, které z nich potřebují normální funkci končetin a smyslových orgánů, a konstatovali jsme, že 670 prací můžeme obsadit beznohými, 2637 lidmi jednonohými, 2 bezrukými, 715 jednorukými, 10 slepými. Z 7882 různých druhů činnosti 4032 potřebovali jistou, i když ne úplnou fyzickou sílu. Tudíž, plně rozvinutý průmysl je schopen dát maximálně zaplacenou práci většímu množství pracujících se sníženou pracovní schopností, než jich je možné najít v lidské společnosti. Může se stát, že analýza práce v jiném průmyslovém odvětví nebo výrobě přinese zcela jinou proporci; nicméně jsem přesvědčen, že pokud se jen udělá dostatečné rozdělení práce, a hlavně, do vyšších hranic hospodárnosti, nikdy nebude nedostatek práce pro fyzicky omezené lidi, která by jim dala za plnou práci i plnou výplatu. Z hlediska národního hospodářství je maximálně nehospodárné nakládat na společnost břemeno zaopatřování fyzicky neplnocenných lidí, učit je vedlejším pracem, jako pletení košíků nebo jiným nízkopříjmovým ručním pracem, ne proto, aby měli prostředky k životu, ale pouze zbavit je nudy.

Když naše osobní oddělení příjímá člověka na určité místo, vždy si dává za úkol ukázat mu práci, odpovídající jeho fyzickým schopnostem. Pokud už práci má, a zdá se, že není ve stavu ji plnit, nebo odporuje jeho dispozicím, dostává převodní posudek pro přechod na jiné oddělení a po zdravotním vyšetření se testuje na práci, která více odpovídá jeho tělesnému stavu a předpokladům. Lidé s podprůměrným fyzickým stavem jsou postavení na odpovídající místo, kde si mohou vydělat tolik, jako ti, kteří jsou nad touto úrovní. Tak, například jeden slepý byl přidělen do skladu, aby počítal šrouby a mattice, určené k odeslání do výstupního oddělení. Touto prací byli zaměstnáni dva jiní zdraví lidé. Za dva dny vedoucí dílny poslal poslal žádost o výměnu a prosil oběma zdravým lidem určit jinou práci, protože slepý byl schopen na svém místě zastat sva zdravé pracovníky.

Tento ekonomický systém pomoci a úspor může být i dále rozšířen. Celkem se rozumí samo sebou, že, v případě zranění, pracující musí být uznán pracovně neschopným a musí mu být přidělen důchod. Ale skoro vždy existuje období rekonvalescence, obzvláště při zlomeninách, kdy je plně schopen pracovat, a také obvykle o práci usiluje, protože ani nejvyšší důchod za úraz se přece nemůže rovnat běžnému každodennímu výdělku. Jinak by to znamenalo další nepřijatelné zvýšení nákladů výroby, které by, nepochybně, mělo vliv na tržní cenu výrobku. Produkt by měl menší odbyt, a to by vedlo ke snížení poptávky po práci. Toto jsou nevyhnutelné důsledky, které je třeba mít na zřeteli. Dělali jsme pokusy s ležícími v posteli, s pacienty, kteří mohli sedět ve vzpřímené poloze. Rozprostřeli jsme na posteli černé olejo-odolné pokrývky a navrhli lidem, aby připevňovali šrouby na malé svorníky, práce, která se musí dělat rukama, a kterou je obvykle zaměstnáno 15 – 20 lidí na oddělení magneto. Ležící v nemocnici se ukázali stejně dobří jako zaměstnaní ve fabrice a vydělávali si tímto způsobem svou obvyklou výplatu. Jejich efektivita byla dokonce, nakolik je mi známo, 20% nad obvyklou výkonností v továrně. Nikoho, pochopitelně, nenutili k práci, ale všichni o ni usilovali. Práce pomohla ukrátit čas, zlepšila se chuť a spánek, uzdravení šlo rychlými kroky vpřed.

(…) Během posledního statistického sčítání u nás pracovalo 9563 lidí, jejichž fyzický stav byl nižší než průměrný. 123 z nich bylo se zmrzačeným či amputovaným zápěstím nebo rukou. Jeden přišel o obě ruce, 4 byli zcela slepí, 207 téměř slepí na jedno oko, 37 hluchoněmých, 60 epileptiků, 4 zbavení chodidla nebo nohy. Ostatní měli méně významná zranění.“ (kap. 7 „Teror stroje“)

Bezostyšný marxistický propagandista po přečtení řekne, že hnusný kapitalista se přiživoval na práci invalidů, pokrývaje svůj zisk úvahami o lidské důstojnosti u něho pracujících invalidů, srovnávaje „své“ invalidy s invalidy, kteří jsou na plném sociálním zabezpečení (jak je to údajně ve společnosti vítězného socialismu a komunismu).

Ale v realitě, úplné sociální zabezpečení při nezájmu o osobnostní tvůrčí potenciál invalidy, to je jeho rozklad, kterému mohou čelit jen silné osobnosti. Je tomu tak proto, že člověk je tvor společenský a, pokud není přesvědčený parazit, cítí se normálním člověkem pouze, pokud společnost příjímá jeho práci a plně uznává výsledky jeho práce. Osobnostní nevyužitost, odmítnutí okolím akceptovat přání pracovat a jejich neschopnost a neochota pomoci invalidovi se realizovat v plnocené práci v podmínkách údajného „plného sociálního zabezpečení“ dovedla mnoho nemocných a invalidů k osobnostní degradaci; a tak je v podstatě sociální zajištění dorazilo, nemluvě už o tom, historicky reálně „dobročinné fondy“ se stávají dost často „pračkou“ pro „praní“ peněz a krmítkem všelijakých parazitů bez ohledu na to, zda tak činí v kapitalismu nebo v socialismu.

A ve svém přístupu k pracovnímu zařazení nemocných a invalidů je H. Ford spravedlivější než byrokratická praxe sovětského sociálního zabezpečení, velmi ironicky popsaná již v r. 1927 Ilfem a Petrovem ve „Dvanácti židlích“. Z druhé strany, značný podíl marxistické politické práce (propagandy) je parazitismus na práci jiných při plném sociálním zabezpečení přiměřeně místu v hierarchii hodnostářů stranicko-byrokratické vlády a společenskovědních oborů vědy a systému vzdělávání. Proto je pochopitelné, že marxisté pomlouvají H. Forda, nepřejícího pod rouškou „sociálního zabezpečení“ a „odborů“ pěstovat parasitismus, kde by se pod rouškou nějaké činnosti dostali ke korytům.

Kromě toho, H. Ford pracoval i na tom, aby podnik nacházející se pod jeho vedením sám nerozmnožoval nemocné „profesionálními“ nemocemi a invaliditami. Mnozí znají vtip o tom, že v provozech závodů H. Forda visely plakáty: „Pracující, pamatuj: Bůh stvořil člověka, ale nestvořil k němu náhradní díly!“. Pokud by tyto plakáty v provozech i visely, pak byli jen součástí systému zajištění bezpečnosti člověka v provozu, ale ne universálním „prostředkem“ zajištění bezpečnosti a výmluvou skrblíka ve stylu „na Boha se spoléhej, sám chyby nedělej“, pro kterého šetřit na bezpečnosti personálu je jeden z důležitých principů vedení byznysu.

Ford přistupoval k otázce bezpečnosti člověka při práci zcela jinak:

„Pomůcky preventivní ochrany na strojích je celá zvláštní kapitola. Ani jeden náš stroj, bez ohledu na velikost výkonu, není vhodný, pokud není absolutně bezpečný. Nepoužíváme ani jeden stroj, který nepovažujeme za bezpečný, nehledě na to, že nešťastné události se občas stávají. Speciálně pro to určený, vědecky vzdělaný člověk vyšetřuje příčiny každého neštěstí, a stroje se podrobují novému zkoumání, aby se v budoucnu skutečně vyloučila možnost takových událostí.

(…)

Práce v továrně nemusí být bezpodmínečně nebezpečná. Pokud je pracovník nucen se příliš snažit a příliš dlouho pracovat, dostává se do stavu duševního oslabení, které vyloženě vyvolává nešťastné události. Jedna část úkolu spočívá v prevenci nešťastných událostí, abychom se vyhnuli tomuto duševnímu stavu: druhá pak v tom, abychom zabránili lehkomyslnosti a ochránili stroje před rukama hlupáků“ (kap. 7. „Teror stroje“)

Drzí marxisté mohou říct, že i toto je pustá lež a prázdné žvanění. Nicméně H. Fordem vyjádřený základ k vybudování průmyslového zařízení a organizace jeho používání v sobě zahrnuje obě části hesla hlásaného KSSS již v 60-tých letech: „Od techniky bezpečnosti k bezpečné technice!“ Přitom H. Ford, na rozdíl od břicháčů ÚV KSSS z období stagnace nestaví „bezpečnou techniku“ proti „technice bezpečnosti“ (tj. bezpečným způsobem organizace práce a používáním průmyslových zařízení), ale vidí v nich dvě části zajištění bezpečnosti člověka při výrobě, kde musí být jak bezpečná technika, tak i normální organizace práce. Kromě toho, H. Ford skutečně pracoval nad problémem bezpečné techniky a dosahoval v tom úspěchu půl století před tím, než vymyslela ten slogan, aniž by ho ale realizovala v praxi. Ti kdo obviňují fordismus v realizaci samotného H. Forda v antilidskosti by si také měli uvědomit, že H.Ford končí kapitolu 7. následujícími slovy:

„Pracovníci nechtějí ani zanic odložit nevhodné oblečení, například kravaty, široké rukávy, které se zachycují o rotující části. Musí na ně dohlížet dozor a z větší části odchytávat hříšníky. Nové stroje se testují ze všech úhlů pohledu, předtím než se zavádí do výroby. V důsledku toho u nás téměř nikdy nedochází k těžkým úrazům. Průmysl nevyžaduje lidské oběti.“

Fordem popsaný postoj personálu ke své vlastní bezpečnosti ukazuje, že skutečný humanismus práce a společenských vztahů celkově nezávisí celkově a kompletně na kterémkoliv majiteli nebo členovi vedení toho či onoho podniku, ale určuje se rozvojem kultury celkově a kulturou plnění prací, která se na tom konkrétním podniku zformovala, konkrétně.

 

-pokračování-

 

1 Statistická data, uváděná v této větě, jsou převzata z knihy H. Forda „Můj život, mé úspěchy“. Jak bude následně zřejmé, sama o sobě představují zdokumentované důkazy toho, že marxisté díky tomuto článku H. Forda pomlouvají, znajíce pravdu, protože v opačném případě by se ukázalo, že jsou slabodušší a není v jejich silách pochopit smysl ani z textu, ani z proudu životních událostí.

2 V porovnání s jeho konkurenty v té době.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (2)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

lidskost

andor | 12.04.2016

Docela me prekvapuje ze problematika "fordismu" se zde redukuje na ideu "je to efektivni"=>"je to dobre". Pritom prece v moralnim posouzeni daneho chovani nejde vubec primarne o to co se vlastne nekdo vykonal ale o to, jake byly jeho umysly! Ford/Bata a podobni primarne nechteli (a v kapitalismu ani nemohli) primarne zlepsit postaveni delniku a zajistit jim lidsky zivot, ale chteli zvysit svoji konkurencni vyhodu vuci ostatnim kapitalistum. Kdyz tedy napr. ford zamestnava invalidy, neni to kvuli tomu mu je jich lito, ale kvuli tomu ze se mu to vyplati. A to je spatne, to je zlo. Protoze kdyby se mu vyplatilo ty invalidy rozemlit do gulase a podavat je v zavodni kuchyni, tak to bude delat taky.

V socialismu/komunismu, se klidne muze stat, ze se bude pouzivat podobnych nebo i zcela identickych metod organizace prace. Je tomu vsak pouze akcidentalne, tehdy, kdyz primarne lidske hledisko ma nahodou stejny dusledek v organizaci prace. Tj. pokud v tomto systemu budou zamestnani invalide, tak to bude jen a pouze kvuli tomu ze systemu zalezi na tom aby tito vedli smysluplny zivot a tak, pokud se dobrovolne rozhodnou, mohou i plnohodnotne pracovat. A to i kdyby "se to samo" "nevyplatilo". To, ze se to nahodou vyplati, NENI v lidskem systemu vubec podstatne, narozdil od kapitalismu, kde to naopak je zcela zasadni.

Zkratka fordismus proste je urcita metoda organizace prace ktera je o neco efektivnejsi nez nejake jeji predchudkyne, ale je jinak amoralni (moralne neutralni) a tudiz muze mit jak moralni, tak i nemoralni dusledky, tak jak se to zrovna namane. V kapitalismu ani v principu nemuze mit na mysli dobro a vest vzdy k dobru cloveka, i v nejlepsim pripade by to skoncilo necim ve stylu "velkeho inkvizitora" (viz http://leva-net.webnode.cz/products/svetova-valka-se-blizi-k-zavrseni-3/) coz je ve vysledku uplne stejne protilidske jako klasicky kapitalisticky rezim "velkeho otrokare".

A rozhodne neplati, ze to co je efektivni je zaroven i dobre. Nebot pak by bylo nejlepsi vsechny lidi vyvrazdit a nahradit je optimalizovanymi roboty.

Efektivita vyroby, produktivita, dph a jine posvatne kravy soucasnych ekonomickych pseudoved jsou vubec typicky zcela zbytecne precenovany, detailnejsi rozbor je ale na delsi uvahu (snad jen ve zkratce jeden priklad na ilusraci - kdyz ma elekrarna ucinost 40%, tak je proste lepsi postavit jeste jednu, nez za desetinasobne naklady zvysit ucinnost na 80%)

Re: lidskost

Hox | 12.04.2016

Ford nebyl kapitalista.

> Kdyz tedy napr. ford zamestnava invalidy, neni to kvuli tomu mu je jich lito, ale kvuli tomu ze se mu to vyplati.

A to máš zase odkud? Víš snad lépe než Ford, co si Ford myslel? Jeho myšlenky hovoří o pravém opaku.

pokračování

Greysky | 10.04.2016

No jsem zvědav jaké citáty Stalina použijete v dalším díle. Marxizmus je pro mne synonymum zla, barbarství a úpadku. Zároveň ale vím o překotné industrializaci SSSR za vlády Stalina (úspěšně proběhlé ať již z jakéhokoli důvodu) a tak vám dám šanci.

S pozdravem

Greysky

Asociální marxismus

Přemek | 07.04.2016

Každý objev je zneužitelný, což platí i o sociologických poznatcích kritické analýzy K.F. Marxe jeho epochy prvotního rozvoje průmyslu. Proto se jeho následovníci "marxističtí ideologové" stávají jinak oblečenými kopiemi těch, jež Marx ve svém Kapitálu tak kritizoval. Metoda "dejme jim, ať nekřičí" je vlastní jak trockisticko-marxistickým bolševikům, tak korporátním kapitalistickým oligarchům. Udržování tupohlavého davu chlebem a hrami je ostatně značně letitá praxe. Poznání není výsadou těch, co se staví jako bohorovní, je podmínkou udržitelného vývoje lidské společnosti jako takové. Vědět a proto dle toho konat je ona realistická interpretace vize svobody jako poznané nutnosti. Ano, čím více víme, tím snáze jsme samořiditelní. Svoboda bez přívlastků je pouze pro jí nechápající dav a jej řídící zcela jinak chápající elity.

Re: Asociální marxismus

udo | 08.04.2016

1) ÁNo, preto je nutné rozliśovať v čom a v akej súvislosti (úrovni chápania) mal Marx (kapitalisti, biblia, korán, bolševici, trockisti, liberalisti,..atď) pravdu smerom k vśeobecnému prospechu rozvoja ĺudstva, a v čom nie a prećo?

T.j., čo majú vśetky tieto ideológie, filozofie, náboźenstvá spoloćné (akú koncepciu) a v čom sa odliśujú a prećo?

2) Vytvoriť celkovo lepśiu Koncepciu (kulturologickú matricu definujúcu vývoj/degradáciu populacie).
Tzv. bazálna civilizačná matrica
je koncepcia definovaná v obrazoch

3) Prípadne koncepciu objektívne lepśiu, ako KSB/DVTR

Re: Re: Asociální marxismus

sio | 08.04.2016

Nikde jsem se v kob nedočtl, nejsem v tom tak vzdělaný.
Jak by měl fungovat stát, který zavede KOB&DVTŘ? Řekněme, že to bude Rusku, tudíž takový stát hned tak někdo nepřepadne, aby to tamějším "rozmluvil". Navíc Rusko ke kolébkou kob, tak kde jinde, než tam? Čistě sám za sebe mi zkuste vysvětlit.
1. Jakou cestou se příznivci kob dostanou k moci? Jak vy osobně si myslíte, že by k tomu mohlo dojít? Popřípadě v jakém časovém horizontu?
Petrov sdělil, že vyhrajeme, protože Bůh je s námi. Ale ani nenaznačil jak a kdy? Jen abychom věděli o čem se tu bavíme. V horizontu 10,20,50,100 let? Více?
2. Jak bude fungovat stát, kde bude vládnout KOB?
a. co formy vlastnictví?
b. jak široká demokracie? Budou tam stále (kapitalisti, biblia, korán, bolševici, trockisti, liberalisti,..atď)??"
c. jak to bude s elitami?
d. jaká bude struktura řízení? Myslím tím mocenské uspořádání státu?

Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 06.04.2016

Pri použití výrazu "zámerne" sa predpokladá cielené pôsobenie;
To môže byť tak dobré, ako zlé.
Pojem cieleného /zámerného/ = Vedome pôsobiť

Pri výraze "nezámerne" sa predpokladá reakčné chovanie - teda ako reakcie na popudy zvonku, ktoré sa následne hodnotia ako menej závažné, než tie, ktoré sú prevedené s úmyslom.
Pojem reakčné /nie zámerné/ = pôsobiť Nevedome

Zamyslite sa, prosím, a posúďte, ktorá z uvedených možností Vedome / Nevedome, je pri konaní (v tomto prípade Marxizmus) Horšia?

Dobrý deň želám
Svetly

Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

jana123 | 06.04.2016

som presvedčená, že je to VEDOME - CIELENE - ZAMERNE
na príkaz ZADAVATEĽA ,a preto si myslím, že horšie,
je to ako VEDOME NIEKOMU UBLIŽIŤ, VEDOME SPACHAŤ ZLO,
NEVEDOME ZLO može mať rovnake dôsledky na fyzickej rovine,
ale v jemných plánoch to tak nemusi byť. Nevedome spachane zlo - nepoškodí našu dušu - naše jemnohmotné telo tak, ako vedome spáchané zlo - to je útok na Boha a na celý Vesmír je to zabíjanie Lásky

Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 06.04.2016

. . . . premisa je, že uvažujeme o konaní, ktoré už malo a časom ešte viac má neblahé následky . . . .

U ktorého je možnosť nápravy pravdepodobnejšia?
U toho, kto toto spôsobil kedysi vedome - teda vedel prečo - a keď sa neskôr ukázalo, že to nemá ten efekt, ktorý predpokladal ako svoj cieľ . . . ., alebo u toho, kto si neuvedomoval toto "prečo" a žiadny zámer v dlhodobom horizonte nemal . . . . ?

zdravím
Svetly

Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

jana123 | 06.04.2016

Ten kto sposobuje - riadi zlo zamerne - GP ma poskokov, ktori mu sluzia zamerne za ,,odmenu,, kariera, moc....peniaze.../fiancnici, oligarchovia,politici,pravnici/., ale tiez
vela ,,nevedomych ludi , co nemusia byt o pravych cieloch informovani/ neziskovky/, vyuziva - nevedomost ludi v procesoch a casto zneuziva
i šlachetne ciele / ucel sveti prostriedky/.
Opravné prostriedky su samozrejme vzdy mozne a na mieste,
pred tym ale, ako sa do niecoho doleziteho a vazneho pustit, je dobre upratat si u seba v dusi, pôst, modlitba, pokora -
s Božím požehnaním je všetko možné.
/vzdelávať sa a učiť sa byť vedomý v božej prítomnosti/

Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 06.04.2016

Pri tejto komunikácii som vyjadroval možnosti stavu, kedy hovoríme o tých, ktorí sú ľuďmi - tj. bytosťami s dostačujúcim vedomím súvislostí, schopných citových väzieb aj k iným bytostiam, než k príslušníkom ich najbližšieho okolia . . . .

Zámerné zlo v podobe GP a ich prisluhovačov som do toho nezahrnul, pretože to sú už bytosti s patologickým nedostatkom, ktorý si priebehu mnohých tisícročí "vypestovali". Oni už nevratne stratili schopnosť citu súcitu . . . . .
Tento stav ich duší sa prejavuje aj zmrzačením ich mozgov, čiže v reálnej hmotnom vybavení ich tiel.

Oni majú ľudské telá, ale už nie sú ľuďmi. Takýchto tvorov sa týkala veta Ježíša - mŕtví pochovávajú svojích mrtvých.

Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

el | 06.04.2016

... nezněla ta věta "... a mrtví budou pochovávat živé"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 06.04.2016

Zdravím,
znění, které jste volně parafrázoval by nemělo logiku, pokud se jedná o chápání smrti v lineárně plynoucím čase, kdy nemůže mrtvý pochovávat živé (osoby).

Zmíněná věta zazněla po rozhovoru Ježíše s mládencem, který se ptal na možnost následovat Jej. Odpověď znela "pojď a následuj mě". Načež mládenec odpověděl ve smyslu "že tak učiní ihned, jen co pohřbí svého otce, který právě zemřel, a odešel tak učinit.
Ježíš pravil směrem k učedníkům " mrtví pochovávají své mrtvé".

Svetly
P.S.: bibli jsem nestudoval, ani ji nestuduji. Přečetl jsem ji s tím, že tam hledám podobné perly jako je ta, kterou jsem uvedl. Z ní lze logicky odvodit, že kategorie "život" není spojena s tělesností, tj. v pohybujícím se těle může být mrtvola, což napovídá, že život je projevem ducha skrze duši. V tom momentu ale dostává zmínka v jiném podobenství o "smrti - té druhé" na důležitosti. Naznačuje totiž skutečnost, že ti, kdo mají zato, že duchovno existuje, a že jsou snad i součástí samotného Boha, mohou za určitých okolností umřít, a to tak, že duchovně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

el | 07.04.2016

Budu muset otřít prach z Bible a podívat se, jak ten výrok zní.

Samozřejmě, že v lineárním čase není možné, aby mrtví pochovávali živé. Čas je však problém, který vytváří jeden z hlavních antagonismů mezi systémem a Duchem. Pokud zavřete oči a vzpomenete si na obraz z dětství (s osobami již nežijícími), tyto osoby se budou chovat v tomto obrazu jako živé se vším všudy (i to mysl umí). V systému jenom prach rozptýlený po louce nebo zavřený v urně, v obrazu vyvolaném mysli, žijící postavy.

Duchovně se dá zemřít kdykoliv, potom však dotyčný jedinec není nositelem Ducha, ale spíše příjemcem systémových úvah o duchu, v rámci různých ezoterických myšlenkových toků nabízených systémem.

Neboť jak praví Tomášovo evengalium. Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 07.04.2016

Zdravím Vás, jenom „krátce“, pro zamyšlení.
napsal jste:
- "Čas je však problém, který vytváří jeden z hlavních antagonismů mezi systémem a Duchem."

– Otázka zní : Systém vytváří Ducha, nebo Duch vytváří Systém . . . . ?
Odpověď je napsána ve Starém zákoně, ve druhé části 2 věty :
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, TADY // nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. //

napsal jste:
„V systému jenom prach rozptýlený po louce nebo zavřený v urně,“

- odpověď:
Systém je vytvořen bytostmi majících duchovní podstatu, v důsledku jejích působení. Nemění ale objektivní realitu. Ta zase zrcadlí momentální duchovní stav, odpovídající postojům převažující části lidstva (dnešní stav). Je to díky celosvětově aplikovanému, centrálně řízenému způsobu šíření informací, i prosazování centralizované politiky, na úkor menších celků (státy).

Systém sám může být zrovna tak prospěšný, jako nelidský, podpůrný . . . .
Závěr: Systém vs Duch, nelze klasifikovat jako protichůdný, protože se jedná o Důsledek vs Příčina.

napsal jste:
"Duchovně se dá zemřít kdykoliv, potom však dotyčný jedinec není nositelem Ducha, ale spíše příjemcem systémových úvah o duchu, v rámci různých ezoterických myšlenkových toků nabízených systémem."

- odpověď:
Vznik duchovní osobnosti a její vývoj, je podmíněn procesem uvědomování – nejdříve sebe a pak dalších a dalších souvislostí. Toto vědomí pak tvoří obal ducha, který nazýváme duší.
Když se mluví o smrti „o té druhé“, jedná se o vymazání vědomí, a tím ztrátě osobního Já. Při tomto ději bude tedy vymazána (rozložena) duše, coby hmotný projev procesu uvědomování duchovní jiskry, která je, stejně jako čas, věčná.
Jiskra je poté přitažena do místa soustředění jisker stejné podstaty, aby byly následně opět vysety do nově vznikajících světů.
Duchovní smrt nemá nic společného s tělem. Duchovní smrt není vůbec možnou.

U výrazu "mrtví pochovávají“ je tedy myšleno "nehybní", „strnulí“, ve vztahu k duchovnímu vývoji jedince, který dosáhnouc určité (konkrétní) míry vědomí sebe, a ostatních okolností (dlouho bychom vysvětlovali), nevykazuje schopnost dalšího vývoje.

To, že bylo použito Ježíšem výrazu "mrtví", mělo význam v tom, že poukázal na nutnost rozpohybování (probuzení) těch "nehybných", protože "Čas je krátký" (tady by zase bylo nutno vysvětlit, co znamená „čas je krátký“, a co z toho pro nás plyne v dnešní době . . . . atd., atd.)

napsal jste:
"Neboť jak praví Tomášovo evengelium. Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, "
- odpověď:
Zázrak je děj, který proběhl ve hmotném nepoznanou rychlostí, v příčinnosti odehrávající za schopností pozemského lidského zraku. Avšak je to děj zákonitý, tj. přirozený.

"pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky."
tím bylo řečeno, že zázračný zázrak je prostě nemožný. To proto, že by to ukazovalo na možnost, že tady panují nejméně 2 různé zákonitosti, dokonce jedna druhou vlastně popírající. Ve Stvoření ale působí jednotné zákony, kterém se liší pouze formami, a ne podstatou. „Jak nahoře, tak dole“

Dovětek
stejně jako jiná témata, zdánlivě prostá, i toto by vyžadovalo rozsáhlejší koncepční rozebrání všech souvisejících a i podmiňujících okolností, bez výjimky vycházejících ze zákonitostí, které jsem pro udržení celistvosti napsaného, již dále nerozvíjel.

Dobrý večer
Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

el | 08.04.2016

Zdravím.

Vaše odpovědi vycházejí převážně z mystických východních tradic. Pokud Vám vyhovuje toto vnímání světa, proč ne. Každý jde ke svému cíli, svou cestou a je jen na něm, jestli cíle dosáhne.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Sio | 07.04.2016

Anebo je to myšleno úplně jinak. "Mrtví" jsou ti, co mají živé tělo ale mrtvou duši, zombifikovaný dav. A živí ti, kteří mají živou i duši. Takoví obvykle za něco bojují a umírají jako první. Viz Ježíš. Na těch mrtvých zůstane, aby je pochovali.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 08.04.2016

Tělo, bez přítomnosti oprávněného uživatele - tj. duše, nemůže vůbec existovat. Je to proto, že právě přítomnost vyzařování duše umožňuje skrze vyzařování krve ovládání (pohyb) jinak neživé hmoty ( v tomto případě těla).
Ten proces je dobře patrný na průběhu těhotenství. Na počátku se plod vyvíjí, aniž činí vlastní pohyby., Ty se objeví až v momentu vstupu přicházející (vracející se) duše do připraveného nástroje. Je prokazatelné, že v tom momentě již ale má tvoreček svůj vlastní krevní oběh - tedy ne takový, který je, podobně jako při transfuzi napojen na krevní oběh matky.

Z toho plyne, že není možno, aby bylo tělo živé, když tam nebude duše.

Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Sio | 08.04.2016

Z toho plyne jen to, že když dva mluví o duši, nemají na mysli totéž. V mém pojetí je duše dána informační maticí spojenou s osobností. Tj. v těhotenství je u plodu zpočátku dána genetickou unformací a postupně narůstá o informace, které embryo dostává prostřednictvím matky. Je jich spousta, od duševního rozpoložení maminky po živiny pocházející z ne/vhodné stravy, zvuky z okolí atd. Duše jako informační matice stále roste, ale nejde tolik o množství informací, jako o jejich kvalitu a kvalitu jejich uspořádání.
Osobnost s "mrtvou duší" není v mém pojetí mrtvá, jen její informační matice je velmi nekvalitní, obsahuje obvykle méně informace a navíc má výrazně kaleidoskopický charakter, neumí si dávat souvislosti dohromady, světu kolem sebe rozumí jen velmi málo a drží se jen v jednoduchých vyjetých kolejích, kde se cítí bezpečně. Obvykle je řízena někým jiným, kdo využívá své převahy, aniž si to uvědomuje.
Informační matice jedince se stává součástí informačních maticí egregorů a v tomto smyslu je velmi dlouhověká, její součásti mohou být aktuální po stovky let.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 08.04.2016

Zdravím Vás, Sio

nevím co máte na mysli Vy, nebo kolik myslí, si cosi myslí . . . . o dějích zákonitých . . . .
Jaký smysl má, mít vlastní pojetí směrem k projevům, kupříkladu Gravitace . . . . ?

Mne zajímá, zda ten který projev reality (včetně egregorů) je příčinou nebo důsledkem.
Když dojdu k závěru, že to, co v daném, mnou pozorovaném dění je možno považovat za Příčinu, která je ve své podstatě důsledkem jiné, jí předcházející příčinnosti, pak , chci-li se dopídit podstaty řetězení dějů (zákonitosti), musím pokračovat až na jejich počátek.
Postupoval-li jsem správně - tedy dostatečně bezohledně (tj. neberouc ohled na své domněnky, nebo zájmy, či osobní cíle) - nutně dojdu poznání, že řetězení má nespočetně mnoho forem, které však vycházejí z jediného zákona . . . .

Požádám Vás tedy, aby jste prošel ve Vaší mysli příčinnost vzniku egregoru tak, aby bylo možno tento jev pochopit běžnými lidmi.
Je "Egregor"
- Prvotní příčinou (zákonem) ? Když ne . . . .
Definujte Prvotní, všemu předcházející Příčinu . . . .
Že se jedná opravdu o Zákonitost, potvrďte tak, že uvedete alespoň jeden příklad, kdy dění
vychází ze stejného principu (zákonitost), při čem vykazuje jinou formu než ta, se kterou jste v mysli pracoval u „egregoru“.

Dospěl-li by jste do bodu, kdy „egregor“ nebude zařaditelný coby první Důsledek Zákona, ale v pořadí nejméně druhý, osvětlete prosím, odkud čerpá energii, na základě koho/čeho má proměnlivou kvalitu (mocnost působit), . . . . případně další návaznosti, třeba směrem k cílovým subjektům . . . .

Další otázky si vygenerujete sám, když v průběhu vnoření se do vlastní mysli se Vám budou objevovat další souvislosti.

Svetly

P.S.: ujišťuji Vás, že to, co jsem v tomto vstupu napsal má jediný cíl, aby jste ( nebo abyste ) opustil zajetá klišé, na kterých stojí Vaše postoje, a vydal se směrem k Pravdě, která nezná hranic. Vždy znovu si připomínejme, že o co víc víme (přesněji – uvědomujeme si), o to se alikvótně zvětší zóna doteku s nám doposud neznámým.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

sio | 08.04.2016

Nejsem si jist, zda je váš text logicky konzistentní, to bych ho musel čís vícekrát, tak je napsán. Z mého hlediska nejspíše vyjadřuje dost špatně to, co chcete říci.
Chcete po mně, abych definoval Prvotní příčinu a svou definici jste mi nesdělil. Tak myslím, že chtít po mě definovat prvotní příčinu je totéž, jako byste po mě chtěl definici Boha, protože Prvotní příčina může být jedno z jeho jmen.
A protože Prvotní příčinu můžeme označit za příčinu všeho, nikam se nedostaneme. Odpovídat na každé "proč" odpovědí "To Bůh" nás nikam nezavede.
egregor, je kvantum informace, které není živé v tom úzkém smyslu, jak život obvykle definujeme. Sídlí v myslích lidí, tj. jeho existence a síla závisí jen na počtu interakcí v mysli každého jednoho člověka a všech najednou. Implikuji, že pokud vymře celá lidská populace a nezbyde po ní jediná stopa, pak umírají i všechny egregory. Tak jako ryba žije ve vodě, egregor žije v lidských hlavách.
Některé egregory jsou malé a bezvýznamné jejich význam se s časem vytrácí, jiné velké a mocné, jsou tu a mají vliv na lidi po tisíciletí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

p. | 08.04.2016

rad by so m s vami posedel...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 09.04.2016

Otázka na "p."

tým, čo ste napísal, tak, ako ste napísal vyjadruje prianie posedieť si s obomi (Svetly a Sio) - to keď ste použil vo výraze s vami malé písmeno "v".

Pokiaľ ste ale mal zámer osloviť iba jedného, bude dobré, keď to upresníte.
Ono totižto, v radení príspevkov na tomto portáli, keď počet odpovedí na jeden konkrétny príspevok prekročí určitý počet, potom sa všetky ďalšie už radia do jedného stĺpca a nie je jasné komu presne bolo písané.

Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

p. | 10.04.2016

Tak ako ste napísal, prianie posedieť si s vami oboma v danej chvíli vašej spoločnej diskusie. Zaujala ma. Myslím si že vy osobne pracujete so schémou či mapou bytia a to ma zaujalo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 10.04.2016

pre „p.“
Zdravím Vás,
ak na všetky otázky, týkajúce sa Vašeho bytia chcete nachádzať odpovede, ktoré Vám umožnia pochopiť dianie prebiehajúce v obecnej rovine tak, aby ste mohol bezo zbytku pochopiť kto ste, kde ste, čím ste, odkiaľ ste, koho ste a s kým ste . . . . a ani tu vedomé poznanie nekončí . . . .

A k takému poznaniu sa nedochádza diskusiou.
V diskusiách, namiesto osvetľujúceho dopĺňania poznania o jednom stvorení, v ktorom sa živo prejavujú nespočetné bytosti, v dôsledku čoho je vytvárané nespočítateľné množstvo neustále sa meniacich (teda – pohyblivých) foriem týchto prejavov, sa prezentujú nepohyblivé (statické) názory . . . ., na statickú realitu (akási fotografia malého úseku diania, ktorú si ten ktorý jedinec uvedomuje, od ktorého sa odvíja jeho ďalší postoj, a ku ktorému sa opakovane navracia, aby znuva vyrážal na okraj toho, čo v danej chvíli chápe), i postoje k nej, ale i k názorom iných, rovnako statických, ale v rámci jedinečnosti osobného vedomia, relatívnych vo vzťahu k poznaniu celku – teda stvorenia.

Pozná sa to na tom, že žiadna z diskusií nepokračuje dostatočne dlho, aby sa dosiahlo jasne a presne definovateľného záveru, ktorý ako jedna čiastočka mozaiky jedine môže doplniť obraz časti stvorenia, ktoré samotné je časťou väčšieho celku tak, aby sa bolo možné logickou (prirodzenou) cestou pospájať s ostatnými časťami celého diela Stvoriteľa.

Na miesto toho, sa rýchlo prebehne k inej téme v domnení, že nové informácie prinesú to pravé poznanie . . . .
Zabúdajú, že poznanie, je podobne ako stavba pevné a odolné proti poveternostným vlivom iba vtedy, keď sa správne prevedie technologický postup. Kvalita použitých materiálov (ľudské duše) a prevedenia (vedomie zákonitostí) je pritom nevyhnutnosťou.

Svetly

P.S.: celý ten text ukazuje na potrebnosť písaného textu, ktorý nás núti sústrediť sa, aby sme dokázali čo najpresnejšie vyjadriť chcené. Tak máme dostatok času, aby sme si usporiadali myšlienky a tým si lepšie dokázali uvedomiť (ak je potreba, aj poopraviť vlastné predstavy) logickú postupnosť popisovaného.

Pri rozhovore by bolo, toto vyššie popísané objasnené niekoľkými vetami.

Ak teda chcete nachádzať, a nie diskutovať, môžeme to skúsiť rozhovorom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

jana123 | 12.04.2016

egregor - chápem ako shluk jemnohmotných energii vytvorených z emócií a myšlienok, može byť negativný- temný - ovplyvňuje hmotu - podporuje deštrukciu vznik prírodných katastrof, a môže byť božský - tvorivý- podporuje lásku, obnovu. Preto sa snažia otrokari cez tv- masovokomunikačné prostriedky vnutiť emocie strachu - horory..- zlé správy - cez religie - pocit viny , z týchto negatívnych emocii /a následných tomu adekvatnych egregorov/ parazituju temne sily a temna hmota naopak, poráža ju Láska, / a jej egregor/ jedine pred ňou sú bezmocní, to je najúčinnejšia zbraň Svetlých, preto je útok na Lásku a na jej hlavnú nositeľku tejto emocie ženu , muž je viac nositeľom racia . Ich zjednotenie - muža a ženy, mužskeho a ženskeho principu, je víťazstvo Svetlých, naopak, bojom protikladov víťazia temní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 13.04.2016

Môže byť „egregor“ zmiešaninou emócií (citov), a myšlienok (činnosť mozgu – rozumu)?

Napoviem:
city = rozhorčenie; nadšenie; eufória; láska; odhodlanie; presvedčenie = energia = pohyb = teplo
Ľudí spája, oslovuje, inšpiruje, strháva

Rozum = rozdeľovanie na vhodné/nevhodné; výhodné/nevýhodné; nadradené/podradné; víťazné/porazené; = chlad = pomalý pohyb = bezcitnosť
Ľudí rozdeľuje, triedi, odsudzuje, ubíja, zotročuje

Sú to teda celkom odlišné energie. Každá z nich vytvára iné zoskupenie, rozdielné tvarom, mocou, hlavne však trvácnosťou, ktorá má nedozierné dôsledky na spolutvorcov týchto bytostí.

Tie, ktoré pochádzajú z činnosti rozumu sú mocensky oveľa menšie, slabšie a krátko trvajúce. To preto, že sa dajú „ľahko“ prepólovať z + na – a naopak. Postačí zmena názoru, postoja. Preto, že pochádzajú z mozgu, ktorý po odchode zo Zeme ostáva spolu s telom tu, sa dotyčná duša odpojí od tejto „živej“ bytosti, ktorá je pohyblivá len vďaka pohonu množiny ľudí, ktorí sa na jej existencii podieľajú.
Nazýva sa Fantóm.

Tie, ktoré pochádzajú z citu sú neporovnateľne väčšie, mocnejšie a za určitých okolností aj dlho trvajúce (i tisícročia). To preto, že city sa vrývajú hlboko do duše, tvoriac tam vedomie. A zostávajú tam zapísané dotedy, dokiaľ budú živými ich vlastníci.
Keďže city môžu byť ušľachtilé aj neprajné, alebo zlo prajné, podľa svojho druhu sa samočinne pripájajú k rovnorodým prúdom, ktoré oživujú bytosti pôsobiace dobro, alebo zlo. Na rozdiel od fantómov, spojenie k týmto bytostiam je od duše, takže sme s nimy, v dobrom či zlom spojení i po odchode zo Zeme, a tak sme spolu činnými, preto aj spolu zodpovednými za ich činnosť . . . . Aj ony sú plne odvislé od ľudského chcenia. Bez ľudí by nemohli existovať. Pôsobia obojsmerne príťažlivo. Prijímajú vedome chcené, ale aj posilňujú čo i len náznak vznikajúceho chcenia. Dobré dobrého, Zlé zlého.
Nazývajú sa Démoni

Ešte sa vrátim k citovým zápisom v dušiach, ktoré tvoria vedomie, uvedomenie bytia. Tieto zápisy, ako som uviedol vyššie tam zostanú:
Na veky u tých, ktorí budú mať v duši vystavaný chrám Boží, odkiaľ bude stúpať modlitba čírej radosti a hlbokej úcty i vďačnosti za možnosť byť.

U tých, ktorí sa počas mnohých pobytov na Zemi nenaučili pokore, pomáhajúcej prísnej láske, službe, ktorí nevedia odpúšťať, ani odpustenie prijať, nedokážu bojovať s mečom v ruke a láskou v srdci . . . . . u tých budú všetky zápisy rozložené a ich osobné vedomé ja, vymazané z knihy života. Toto je smrť, tá druhá . . . . pred ktorou varoval Ježiš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

jana123 | 11.04.2016

telo plodu je živé a prepojené skrz matkinu dušu / každá jedna bunka je na svojej bunečnej urovni živá/ a duša budúceho človeka sa nachádza už v blízkosti jej tela matky - dokonca dávno pred počatím, tehotenské gestózy na fyzickej urovni spôsobuje to, že matkino telo vníma plod ako cudzí organizmus /otcove DNA/ - a na duchovnej, že duša matky a duša plodu /ktora sa už nachádza v matkinej blizkosti / si nesu náročne vzajomne karmické úlohy.
/preto su rozdiely a niektoré ženy gestozami netrpia, iné ano/Prvý pohyb vačšinou nastáva po splynutí duše s plodom. Pri vzniku plodu ,,vznikne a zapne sa živá raketa,, , pri vtelení si za ,,počítač rakety k riadeniu sadne operátor,, a
počas gravidity pripraví, nastaví a preverí všetky systémy rakety,
sú to take ,,námluvy,, rakety a operátora
a pôrod, to je štart do vesmíru - palivom je láska k Bohu.
Časový limit pre vtelenie je veľmi rozdielny a individuálny - tak to tvrdia senzibili, čo dokážu vnímať jemnohmotné energie.
Jedna ťažko pri požiari popálená žena na hranici života a smrti mala mimotelový zážitok - videla mladého muža, ktorý jej povedal, že ešte nesmie zomrieť, inak by sa nemohol narodiť, napriek ťažkým zraneniam sa žena z toho dostala, časom otehotnela a počas pôrodu zase videla toho madého muža, povedal jej ďakujem mami, zmizol a vtom sa jej narodil syn.
Aj ľudia, napojený na prístroje počas ťažkých operačných zákrokov - ich duša/astrálne telo/ vyšla z tela fyzického , videli sa ako ich telo operujú - bolo to telo živé bez duše ?
z lekárskeho hľadiska ano, inak by sa doň duša nemohla vrátiť a oživiť živé telo. Do neživého - mrtveho tela duša vstúpiť nemože.
Suchý strom nerozkvitne, nevypučí list, ani korienok, suchý štep sa nechytí, iba živý. mrtve bunky sa nedelia, nerastu, živé bunky rastú a delia sa, pretože sú živé.
Plod, to je Bohom riadený proces - príprava na vtelenie duše. Zničenie plodu, je zásah do božieho riadenia a upretie vtelenia vybranej duši.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 11.04.2016

napísala ste:
"Aj ľudia, napojený na prístroje počas ťažkých operačných zákrokov - ich duša/astrálne telo/ vyšla z tela fyzického , videli sa ako ich telo operujú - bolo to telo živé bez duše ?"

1/ astrálne telo je iba jedna, ta najvrchnejšia vrstva z množstva jemnejších obalov duchovnej iskry

2/ z tela vychádzajú duše aj bez operácií, napríklad pri veľmi tvrdom spánku (aký by mal byť každý spánok). A je ich oveľa viac, ako sa medzi esoterikmi všeobecne predpokladá.
Umožňuje to tzv. strieborná šnúra, ktorá spája telo s dušou. Táto šnúra je v určitom zmysle i obmedzujúcim faktorom, lebo skutočne umožní pohyb duše maximálně v oblasti astrálu.

Šnúra sa od mŕtveho tela odděľuje cca 3 dni. V ešte nedávnej dobe sa mrtvé telá nechávali po tri dni v márnici, než ich dali do hrobu. To však nie je pevne stanovená doba. Aj v tomto dianí je to individuálne

Svetly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre "Sio"; "Jana" . . . . ale za myslite sa všetci

Svetly | 11.04.2016

Ešte dovetok.

Ak sa telo pochováva žehom, a dotyčný je priveľmi spjatý z hutnosťou pozemského prostredia, či už s miestom, alebo osobami, nedokáže sa od tele odpútať včas, a priebeh žehu vedome precíti.

V prípadoch pochovávania do hrobu to trvá až dovtedy dokiaľ sa jeho bývalá telesná schrána nerozloží.

V minulosti, nie až tak dávnej sa pri svojich hroboch zdŕžiavali títo duchovia, ktorí zo Zeme z vlastnej vôle neodišli vždy, keď tam chodili ich najmilší. Keďže najviac ľudí chodilo, aj chodí iba 1x za rok, v čase "dušičiek". Vtedy ich tam pobývalo mnoho.

Marxismus

Sio | 05.04.2016

A čo je v marxizme ZAMERNE zamlčané?

jRe: Marxismus

jana123 | 06.04.2016

je toho dost vela, o com sa v marxizme ZAMERNE nepise, trebars o inych subeznych ,,koncepciach,, religiach , o ,,krvnom obehu,, politekonomie financnictve banksterstve [pisem politekonomie, pretoze politika je sucastou ekonomie a naopak] a o tom ze vsetko smeruje a je riadene k zaverecnej globalizacii vo forme totality a destrukcie bozieho zameru , o funkciii masovokomunikacnych prostriedkov a tajnych spolkov, o tom, ze jedina skutocna trieda nie je robotnicka, ale kapitalisticka, lebo ta je schopna sa zjednotit, zdruzovat, a vsetkymi prostriedkami i nezakonnymi prevziat moc a toto zjednotenie tejto triedy je nepretrzite, kdezto robotnicka,,trieda,, sa zjednocuje iba pod ,,taktovkou,, a riadene a kontrolovane inak je umlcana mocenskymi prostriedkami

Re: jRe: Marxismus

Sio | 06.04.2016

Vcelku mi není jasné, proč by se měl marxismus zabývat jinými koncepcemi a religiemi nějak dopodrobna, to přece zastánci těchto koncepcí dělají i bez něj. Zabýval se jimi jen ve smyslu kritiky.
Jestliže v jeho základech je dialektický materialismus, je vcelku jasný jeho postoj i idealistickým filosofiím (tedu i religiím), stejně tak jako dějinnému vývoji, do jehož základů postavil dialektiku.
Co se týče kritiky bankovního a monopolního systému (koncentrace a globalizace), toho se ujmul až po půlstoletí dějin, protože koncentrace a důsledky se objevily až v první polovině dvacátého století, zatímco marxismus se datuje o půlstoletí dříve.
Máte pravdu, dělnická třída potřebuje ke sjednocení vzdělané lidi střední třídy.
Marxovo rozdělení na třídy ovšem nebylo podle kritéria, která třída se umí samostatně organizovat. Neumí to jako celek ani střední třída, kapitalisté se sdružují na principu společného zájmu udržet si majetek ale jinak díky konkurenci proti sobě vedou nesmiřitelný boj. Možnou vyjímkou jsou diskrétní elity, jak je popisuje prof. Keller, které se až nápadně podobají popisu Globálního Prediktoru.
Jsou to lidé (rodiny) tak bohatí, že si mohou dovolit koupit cokoli, aniž by se jich to nějak dotklo. Nepracují jinak, něž že se spolu navzájem navštěvují a spřádají společné plány, které jsou především o udržení bohatství a moci. Navíc, jejich jména neznáme. Např. Bill Gates k nim nepatří.

Re: Re: jRe: Marxismus

jana123 | 06.04.2016

,,Vcelku mi není jasné, proč by se měl marxismus zabývat jinými koncepcemi a religiemi nějak dopodrobna,,

Sio, je to ako tvrdit, ze oboznamujem niekoho s podrobnym obsahom knihy - / v nasom pripade o spolocnosti/ sposobom, ze precitam jednu ZAMERNE vybranu stranu, ci výrok, či citát s tým, že teraz už knihu čítať nemusí a to je všetko doležité čo potrebuje vedieť pre život - viac mu netreba / samozrejme aby nepochopil /
v religiach ide o to isté - každá jedna je tá jediná a správna a nic iné Vam veriacim netreba. vediet...

,,Co se týče kritiky bankovního a monopolního systému (koncentrace a globalizace), toho se ujmul až po půlstoletí dějin, protože koncentrace a důsledky se objevily až v první polovině dvacátého století, zatímco marxismus se datuje o půlstoletí dříve.,,

no to je predsa jasne - zverejnil len co uz bolo vsetkym zname a nad slnko jasnejsie- UZ SA TO NEDALO SKRYVAT A TAJIT ale tvorca tohto systemu / financneho i tych ostatnych systemov/ vedel uz pri zakladani a pouzivani projektu - to bol jeho zamer.
Vsetci dnes vieme, ze cely financny system je jeden MEGA PODVOD - ale vsetky vlady ho udrzuju a tvaria sa, ze je koser.
Obcas jednu figurku nechaju UCELOVO naoko padnut - Cyprus - pritom vsetci vedia ze danovych rajov je desiatky... a Cyprus funguje dalej...rovnako ako pred tym., teraz je to najnovsie PANAMA....jedna omrvinka z mnohych. Keby GP chcel, tak nie je ziaden danovy raj,ziadna korupcia, cez banky ma presnu kontrolu
o tach najvacsich transakciach a kumulovanom bohatstve.

Skrupinkar bude tiez tvrdit, ze ide o jeho sikovnost a ze ,,klient neuhadol rebus ,,NEDOPATRENIM,, aj ked je to evidentny PODVOD.

Nie je cielom GP oboznamit ludi s celym obrazom, lebo by tak lahsie nasli cestu z bludiska.Celý obraz je nim urceny iba pre neho , aby lahsie mohol korigovat stare pasce a bludiska, prípadne vyviest pretlak do novych bludisk.

Nasim cielom je odhalovat pasce a vyjst z bludiska na slobodu -
moja adrianina nit je Kristus - ale ten realny, s ktorym mam živu vlastnu skusenost - nie ten rimskokatolicky.Re: Re: Re: jRe: Marxismus

Sio | 06.04.2016

"ze oboznamujem niekoho s podrobnym obsahom knihy / v nasom pripade o spolocnosti/ sposobom, ze precitam jednu ZAMERNE vybranu stranu, ci výrok, či citát s tým, že teraz už knihu čítať nemusí"
Přesně toto dělá KOB ve vztahu k marxismu. Vybere si nějakou část, zkritizuje a je s tím hotov. Nevím, kde marxismus přesvědčuje čtenáře, že se nemusejí zabývat jinými filosofiemi.

" zverejnil len co uz bolo vsetkym zname a nad slnko jasnejsie- UZ SA TO NEDALO SKRYVAT A TAJIT ale tvorca tohto systemu / financneho i tych ostatnych systemov/ vedel uz pri zakladani a pouzivani projektu - to bol jeho zamer."
Já myslím, že to co je v Leninově příručce není nad slunce jasné ani známé pro většinu lidí ani teď. Vy jste ji četla?

"Vsetci dnes vieme, ze cely financny system je jeden MEGA PODVOD"
Jednak jsem přesvědčen že 90% lidí se o to nezajímá, takže to ani neví, a za druhé, Lenin to psal před skoro 100 lety, takže to bylo více než nové. Víte o nějakém dílku, kde by to bylo takto pěkně pohromadě už dříve?

"Nasim cielom je odhalovat pasce a vyjst z bludiska na slobodu -
moja adrianina nit je Kristus"
No každopádně téměř vše co o Kristu víme pochází z Nového zákona. A ten byl, jak tu někdo zmiňoval, napsán pro utlačované, aby poslouchali. Pokud není římskokatolický, tak jaký? Třeba ten, co o něm mluví církev pravoslavná?

Re: Re: Re: Re: jRe: Marxismus

Hox | 06.04.2016

První výtka není opodstatněná, protože KOB si neklade za cíl seznámit někoho s marxismem, ale poukázat na jeho problémy a deformace, v tomto kontextu je přístup v pořádku, neboť v tomto kontextu nejde o to, co je tam správně.

Re: Re: Re: Re: jRe: Marxismus

jana123 | 06.04.2016

marxizmus je ,,biblia marxistov,, a jeho stupenci marxizmus povazuju za jedinu spravnu ideologiu, este i dnes - vid. strana VZDOR a KS a ze su riadeni medzinarodnou INTERNACIONALOU - kryci nazov predvoj korporatneho fasizmu a NWO? su slepi ci im to nevadi? ani v marxizme nie je zakazane studovat ine filozofie, ale v krajinah, kde vladne marxizmus to je dovolene iba ak za ucelom kritiky tychto filozofii a dovolit kritizovat marxizmus si mohol iba VODCA ako Stalin, za co bol potom obvineny z kultu osobnosti rychlo sa ho zbavili, aby nestihol na ,,projekte,, napachat ,,skody,,. Ani v biblii nie je zakazane studovat filozofov, ani v korane, ale v religioznych krajinach sa pravidelne palili a likvidovali neziaduce knihy a casto aj ich tvorcovia, ci majitelia ako kaciri.
-zverejnil o pul stoleti kdyz byli zname dusledky...- ano nevedomym, sa to moze zdat ako ,,nedopatrenie- nedomyslenie-nedotiahnutie-nevypilovanie marxizmu v ktorom sa nahodou ,,pozabudlo na financny system,, ale ono to je presne naopak . Ten system je vymyslny velmi presne a dobre a za tym ucelom co GP presne chcel, iba verejnosti sa serviruje na zlatych tackach, aby hostia ludia ochotnejsie prehltli, ze sa z toho v presne ziadanom case priotravia, ponukneme dalsie zarucene dobre lieky....
uz v starom egypte jozef zotrocil pre faraona vsetok lud, 7 rokov dobrych a sedem zlych...a neboli nahone ako by sa mohlo zdat, pre faraona neol problem vykupovat 7 rokov obilie zadrzat, ho v sypkach a do obehu davat na siatie menej a menej az vyvolat hlad a za jedlo zotrocit lud. Ake podobne so zamernym vyvolavanim, kriz, krachov burz a vojen. Lenin bol inteligentny a vzdelany a vedel kto ho financuje a za akym ucelom, takze prakticky v reale spoznal ulohu penazi v presadzovani politiky /aj prostrednictvom revolucie ci obcianskej vojny/ a to ze o financitve v marxizme niet zmienky velmi dobre pochopil a neponahlal sa to doplnit. Citala som este v skole Leninove spisy - jak ten cas leti...

Re: Marxismus

jana123 | 06.04.2016

ked som si precitala ,,kolaps a jeho dosledky,, je v nom obsiahnuty suhrn PODVODOV financneho organizovaneho systemu, tzv. zakonny organizovany zlocin celeho financneho systemu - ,,akoze nedopatrenia a omyly,, ale zamerne a ucelove, rovnako picetty thomas vo svojom ,,kapital 21. storocia popisuje cely ,,obludny otrokarsky a destrukcny,, system, ktory sa tvari ako slobodny a demokraticky, ale svojou podstatou je satansky. pri pozornom citani, ked si clovek vsimne, ako renomovany ekonom a profesor pri tak objemnom diele iba sucho skonstatuje ,,komu je to vlastne cely svet dlzny? a uz v tomto diele sa pise ,,ze je pre kapital rizikove ist do nestabilnych krajin a riesenie moze byt skor ,,prestahovat ludi z tychto rizikovych krajin do krajin bezpecnejsich pre kapital - tak vam DOCVAKNE , v knihe sa o tom pise ako o rozdeleni ci podeleni sa celkoveho bohatstva , avsak sa tam nepise, ze to maju zaplatit ti menej bohati - vychodna europa kolonialnou danou nizkymi mzdami a stredna trieda, ktora sa straca, neustale preskupovanie bohatstva od malomajetnych k bohatym, lebo ti najbohatsi sa samozrejme delit nehcu ale rozhoduju o tom ze bohatsi z 90% sa maju podelit s tymi najchudobnejsimi aby mohla stupnut spotreba a aby oni zase mohli bohatnut.

Re: Re: Marxismus

Sio | 06.04.2016

V tom máte pravdu. Hovoří se obrazně o 1% nejbohatších, kteří bohatnou za jakýchkoli okolností a stále více. Ovšem 1% z 7 mld lidí je stále 70 mil lidí. Ve skutečně se jedná o několik stovek, maximálně tisíců lidí, kteří ovládají svět. Mají nesouměřitelné bohatství i ve srovnání s Billem Gatesem, ovládají všechny prostřednictvím dluhového otroctví a samozřejmě i na dalších prioritách. Rozhodují o válkách, genocidách, implantují ideologie, ovládají interpretaci historie a světonázory v různých civilizacích. Jim slouží davově-elitární koncepce ze všech nejvíce a díky koncentraci se jejich moc zvyšuje. Svět mají rozdělen na impéria. Vypadá to, že státy BRIC nemají plně pod kontrolou.
Co se týče bank a korporací (monopolů), vše je popsáno v Leninově brožurce "Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu".

Re: Re: Re: Marxismus

jana123 | 06.04.2016

Lenin bol cez nemeckych sionistov financovany a figurka GP.
Putin mal pravdu, ked zhodnotil, ze ,,nam -rusom- revolucia nebola traba,, a ze ,,Lenin do zakladov ruskej štátnosti zakonponoval rozbušku ,, Mnohých nevedomych to pohoršilo, ale Putin vedel, čo hovori.
,,Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu".,,
hm a čo korporatny fašizmus....
plne realizovaný v súčasnosti

Re: Re: Re: Re: Marxismus

Sio | 06.04.2016

Co se týče toho, kým byl financován lenin, mnozí si myslí, že nikým.
Podle mnohých jsou dokumenty o financování Lenina Německem padělkem, který byl dávno odhalen. Ale to je jedno, nechci se zabývat osobou, ale dílem. O Putinovi se teď objevila fáma, že si ukradl pro sebe 2 miliardy. Věříte tomu také?
Jak to bylo s tou rozbuškou vím. Putin také netvrdil, že to Lenin udělal úmyslně, uvedl to jako jeho chybu. Také v té souvislosti řekl, že byl více než 20 let komunistou. No a?
",,Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu".,,
hm a čo korporatny fašizmus....
plne realizovaný v súčasnosti"
V tom dílku je korporátní, ne přesněji bankovně-monopolní fašismus jasně popsán. Je tedy plně realizováno něco, co Lenin popsal před téměř sto lety. Chce to přečíst podrobně a porovnat s dneškem.

Re: Re: Re: Re: Re: Marxismus

Oracle 911 | 06.04.2016

A čo profesionálny revolucionár Trocki, ktorý ani deň nepracoval A mal za manželku dcéru bankára Wartburga?
A ten Trocki bol hľadaný britskými úradmi a takmer sa nedostavil na revolúciu, kvôli tomu, že ho britské úrady zadržali v Kanade s falošným pasom, a bez intervencie vlád by dostal do vezenia a nie do vlády.
Zaujímavé je aj to, že Lenin, Trocki a spol. cestovali cez frontovú líniu v zapečatenom vagóne do Ruska spolu s hromadou zlata.

Re: Marxismus

Oracle 911 | 06.04.2016

Úloha úžery/úroku, finančníctva, finančníkov a židovstva je pre Marxa tabu.
V jeho dobe bolo všeobecne známe, že Rothschild a spol. nielen financovali projekty buržoázie t.j. priemyselníkov a tým prispeli k imperiálnej politike a k utláčaniu proletariátu ale aj financovali obe strany vo vojnách a občianskych vojnách či v revolúciách.
O tom ani mäkké ň v jeho prácach.

A židov označuje za národ kupcov a židovskú vieru bagatelizuje ako ideológiu pre kupcov.

Re: Re: Marxismus

jana123 | 06.04.2016

som presvedčená, že to TABU je zámerné, cielene, vedomé a nielen
u Marxa ale i v iných koncepciách.
Ludstvo sedí pri stole, a má dve ponuky:
Božiu a Satanskú
- jedna ponuka je Laska k Bohu a s tým spojený rozvoj - ŽIVOT
-tisíc ponúk ako je marxizmus, demokracia, religie, uctievanie hmoty, duchovnosti, vedy, techniky po-KROKu - tocenie sa do KOLA - destrukcia
projekty GP su satanske a bežia na viacerých frontoch súčasne po celej planete, jeho cielom nie je znizenie spotreby z ekologickych dovodov, rovnako ako jeho cielom nie je zachranit planetu a donutit ludi k enviromentalnemu spravaniu, keby to chcel, tak uz dávno tu mame enviromentalny projekty po celej planete a Zem by prekvitala ... jeho cielom je ZABIT LASKU akymkolvek sposobom . Priroda je podporovatelom Lasky, rovnako ako slobodny človek . Preto TOTALITA - utok na slobodu človeka , preto podsuvanie ZAVISLOSTI .To ze sa mu to nepodari, je nad slnko jasnejsie, takze tieto casy su na oddelenie psenice od kukolu.
Globalne slobodne, či globalne zotročene ľudstvo - o to ide

Re: Re: Marxismus

eva | 06.04.2016

Bodejť by se Marx o finančnictví zmiňoval, když se narodil do původně židovské rabínské rodiny v tehdy pruském Trevíru v Porýní, jeho otec však těsně před jeho narozením (1816/17) konvertoval ke státnímu luteránství, aby mohl nadále vykonávat práci advokáta. Roku 1824 pak byly pokřtěny také jeho děti.
V.Pjakin v jednom díle hovořil, jak v tuším 15.století byli židi ze Španělska vykázání a někteří asimilování a za diktátora Franka bylo židovství opět povolené a k židovství se přihlásila celá elita...
A stejně to bude s Turky v Istanbulu, pokud Turecko padne, k řecké, bulharské národnosti se přihlásí polovina západu....

Re: Re: Re: Marxismus

Oracle 911 | 06.04.2016

V Turecku polovica západu?
Bude to cez 80%.

A je to zaujímavé, keď som odpovedal na Siovu otázku, reakcia prišla od Vás dámy a nie od Sia. Prečo asi? :)

-

rafik | 04.04.2016

A jakpak se vam jevi treba nas Bata?

Baťa

Sio | 05.04.2016

už jsem se tu o něm v několika příspěvcích zmínil. byl to vyjímečný muž.

Souvislost

Sio | 04.04.2016

Předpokládám, že oba diskutujeme o bodu 2, kde jsem napsal:
"2. Marxismu rozumělo tak sotva 1% těch, co se označovali za marxisty. Ostatně, situace okolo Bible není o moc lepší. Možná tak 5% ktřesťanů rozumí skutečně těm myšlenkám, které jsou obsaženy v Bibli"
Jde o to, že ti, které označujete jako marxisty nejspíše vůbec marxisty nebyli, jak jsem napsal "Marxismu rozumělo tak sotva 1% těch, co se označovali za marxisty." Byli to karierní špinavci, kteří používali marxismus jako štít, protože ohánět se zdatně marxismem bylo pro takového žvanila výtahem k moci.
Samozřejmě napadání jakéhokoli kapitalisty bylo podporováno a pochybuji, že někdo z nich vůbec věděl, že Ford je ten "hodný" kapitalista.

Re: Souvislost

Sio | 04.04.2016

Tohle je odpověď pro Hoxe.

Re: Souvislost

Oracle 911 | 04.04.2016

Zhrniem to čo si napísal v bode 2:
každý je hlupák a tak ako len vykladač Biblie má právo povedať niečo o kresťanstve, tak jedine vykladač Marxu má právo povedať hocičo na adresu Marxizmu.

A teraz dodávam niečo ja:
keď nejaká náuka na základe čoho sa chystá hocikto organizovať spoločenskú prácu a spoločnosť vo všeobecnosti potrebuje vykladačov napr. kvôli odtrhnutosti pojmov od praxe alebo nemožnosti predpovedať na jeho základe dopady rozhodnutia, tak to NIE je filozofická náuka ALE KULT.

A keďže pozícia oficiálneho vykladača je dosť "mastný flek", tak to nielen priťahuje PROFESIONÁLNYCH parazitov ALE je aj proti-ľudský kult, pretože vytvára takéto miesta v spoločnosti.

Re: Re: Souvislost

Sio | 04.04.2016

Paradoxně, přesně o tom je řeč. Namísto osobní angažovanosti a snahy pochopit principy toho, za čím si chci stát, přijímá drtivá většina lidí výklad jiných a bere ho jako dogma. Výsledkem je, že ani neví co je v základech filosofie, pro kterou obětuje možná i život.

Re: Re: Souvislost

Sio | 04.04.2016

Jen tvé shrnutí je poněkud mimo. Není automaticky hlupák ten, kdo se nezajímá o Bibli, Marxismus nebo DVTŘ. Nic takového jsem neřekl.
A to, co jsi napsal o vykladačích je přesný opak toho, co se snažím říci já.

Re: Re: Re: Souvislost

Oracle 911 | 04.04.2016

Uniká ti pointa, lebo aj Biblia a aj Marxov Kapitál je napísaný takým spôsobom aby to bežný človek nepochopil a aby bol potrebný vykladač, napríklad v biblií je príkaz nezabiješ a o pár strán je napísané, že z pod tohto prikázania je to a to výnimka.

Pričom v Biblií je to zámer, lebo je v tom toľko protikladov, že z toho dotyčnému hlava zatočí. A preto potrebuje profesionálneho vykladača ako Rabín/kňaz/kázatel, ktorí poradí tak, ako situácia vyžaduje.

Ale Marxov Kapitál je o niečo horší, lebo:
-je vedecky dokázané, že Marxov Kapitál je literárnou rešeršou (jeden Japonec to dokázal);
-používa de facto "gumové" (ohybné) termíny, ktoré v praxi nemajú zázemie (opýtal som profesionálneho účtovníka) napr. nutná práca, nadpráca, nutný produkt, nadprodukt, nutná a dodatočná pracovná atď;
-u Marxa to nebol zámer ale dôsledok pokriveného vnímania.

Ďalšia vec, Marxa praxi čítali buď filozofovia alebo profesionálny vykladač napr. v učebnici politickej ekonómie (čo mám doma je pre UV KSČ).
Prakticky priamo ku Kapitálu sa nikto nedostal a aj keď sa niekto dostal buď to odsúdil ako blud (čím aj je) alebo povedal, že on/ona je hlúpy/hlúpa a preto potrebuje k tomu vykladača.

Re: Re: Re: Re: Souvislost

Sio | 05.04.2016

Četl jsem jak Bibli tak Kapitál, a myslím, že jsem obojí pochopil. Je u toho důležité mít na paměti, v jaké době a pro jaké publikum bylo obojí napsáno. A také za jakým účelem.
Bible je ve své podstatě zákoník. Je psána v obrazech, protože je určena lidem negramotným a je určena všem. Každý si z ní vezme to, co mu umožní jeho schopnosti pochopit to. SZ je založena na společnosti, která je individualistická a rodová. Až si přečtu Korán, udělám si definitivní závěr, ale mám pocit, že je tam hodně podobného. Základem spravedlnosti je v SZ "oko za oko, zub za zub". Což je řízení na 6. prioritě, pravda? Starozákonní bůh je nesmiřitelným vládcem, který potrestá každého hříšníka. Je to zákonník "Nenávisti a Strachu". Snaží se udržet lid v bázni.
NZ je reformou. Nemůže zcela vyloučit používání SZ, protože davově-elitární společnost je přesně na SZ postavena. Ukazuje ale ideál, v jehož základech je odpuštění. Vede lidi ke kolektivnímu chápání života, snaží se lidi napravit i jinými cestami, než jen na 6. prioritě. Je to zákoník, který ukazuje Boha jako laskavého odpouštějícího, velkorysého.
Je to zákonník "Lásky a Odpuštění". Ideálů NZ se nepodařilo dosáhnout ani zdaleka.
**
Kapitál je vědecké pojednání. Analyzuje společnost, jaká je a jaká byla. Snaží se najít příčiny a mechanismus fungování kapitalistického stroje. Myslím, že docela zdařile. Není určen pro včechny, je napsán pro intelektuální elity, jako ostatně každé vědecké pojednání. Obsahuje mnoho pravdivých závěrů, ale spousta z nich je platná jen pro tehdejší dobu. Nepopisuje imperialismus, protože kapitalismus v Marxově době ještě nedosáhl tohoto stádia.
***
Vykladači.
Vykladači Bible se ve své drtivé většině opírají o SZ, protože ten podporuje davově-elitární stroj, kterého je 99% z nich součástí. Jak známo "vykladači" mají obvykle mnohem vyšší životní úroveň a v jejich zájmu nebylo "lůzu" vzdělat, spíše z ní uděat stádo poslušných ovcí, které se "panu faráři" klanějí a obdivujího, protože je "tak vzdělaný".
Vykladači Marxe na tom také nebyli obvykla špatně, byli to dobře placení lidé ve stranických funkcích. Někdy Marxovi nerozuměli (i s takovými jsem se střetl), jiní to neuměli srozumitelně podat. Potkal jsem jen 2 lidi mezi nimi, kteří věděli, o čem mluví a uměli to vysvětlit druhým. Zato desítky takových, co nerozuměli tomu, co popisovali, omezovali se na citáty a biflování textu bez pochopení významu. Kromě toho, Kapitál a další díla klasiků jsou více vědeckým pojednáním, snažit se to naučit všechny je nesmysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

p. | 06.04.2016

K Biblii. Je mnoho textov, architektonickych či umeleckych diel (obrazy, sochy), artefaktov, pre ktorych pochopenie je potrebný "kľúč". Navonok sa javia profánne, priťahujú svojou osobitou krásou, svojim povrchom sú kontroverzné a sú im priraďované mnohé významy, posluhujú mnohým účelom. Otvarajú sa tým ktorý zaklopú, zjavia sa tým ktorý hľadajú. Sú pascou pre profánnu mysel ktorej racio pyšne otvára jeden iluzný zámok za druhým. Všetko však do času, pretože nič nieje skryté, čo má byť odhalené.
Tým ktorý ešte nechcú ledabolo vyliať vodu z vaničky, tušiac prítomnosť dieťata - je tam. Ku DVTR a KSB. Spoznaj sám seba, ak spoznáš seba, spoznáš celý svet.

Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

Oracle 911 | 06.04.2016

Údajne si prečítal a bibliu pochopil. O druhom pochybujem lebo:
-nenapísal by si, že je to zákonník pre prostý ľud lebo je v ňom množstvo protichodných obrazov, ktoré potrebujú vykladača (aj nastav druhú tvár z NZ);
-bolo by ti jasné úloha úžery a úžerníka;
-bolo by ti jasné prečo sa zakazovala úžera v rámci židovstva ale prikazovala cudzincom-neveriacim;
-bolo by ti jasné, že SZ je manuál pre dozorcov otrokov a NZ je manuál pre otrokov ("nastav druhú tvár") .

Kapitál JE LITERÁRNA REŠERŠ, Marx poskladal ju z textov rôznych autorov. Pričom vyberá také protiklady ktoré mu momentálne hodia (podobnosť s bibliou je čisto "náhodná"). Príklad je Anglicko 15.-19. storočia: najprv pracujúci je utláčaný feudálom a následne buržoáziou, neustále bojuje o svoje triedne práva.
Správne by bolo boj utláčaného a utláčajúceho. LENŽE ani za nič nerozoberá ako vznikla vrstva utláčaných a utláčajúcich z prvotno-pospolitej spoločnosti a po úspešnom boji proti otrokárom, feudálom atď. Tvrdí, že to bola historická nevyhnutnosť t.j. dialo sa to samo-sebou.
To nie je vedecká analýza ale kvázi-vedecká zlátanina.

Ďalej negácia negácie je niečo pozitívne LEN V BOOLOVEJ logike (matematika). V reálnom živote negácia A je B, ale negácia negácie A nie je LEN A ALE AJ C, D atď.
Príklad:
Tvrdím: Politik x je mamľas.
Ty: Nie je to mamľas.
Ja: Nie, nie je to mamľas (negácia negácie), je to skorumpovaný sviniar.
JE TO NEGÁCIA NEGÁCIE A PREDSA NIE JE TO NIČ POZITÍVNE.

Vykladači Marxa:
Keď si pochopil Marxa a tvrdíš, že má pravdu, tak jedným dychom dodávaš, že trpíš kaleidoskopickým idiotizmom A Trockizmom. A dôvodom k tomuto tvrdeniu sú práve aj tie diery v Marxizme, ktoré som spomínal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

Sio | 06.04.2016

K Bibli:
Zákoníky jsou vždy pro poddané. Proto je zbytečné o tom psát.
Úloha lichváře je snad jasná, půjčuje na nemravný úrok. Dá se to ovšem interpretovat i tak, že každý úrok je nemravný. Zadlužování je cesta do skryté formy otroctví proto se lichvář stává otrokářem. Nepovažoval jsem to za nutné to rozvádět.
Vládci židů chápali principy lichvy (sami byli lichváři) a proto ji měli zakázánou židé mezi sebou. Lichva mezi židy by ohrozila moc elit (nebo GP) nad nimi protože by je rozdělila. GP potřeboval jejich jednotu.
SZ je zákoník (chceš-li manuál) jak pro dozorce, tak pro otroky, o tom není nejmenších pochyb. Je založen na vládnutí především skrze 6. prioritu, proto se svého času ukázal jako nedostatečný, jak víme, vládnutí založené na 6. prioritě je nestabilní.
NZ přechází k vládnutí na vyšších prioritách, proto je učinnější a efektivnější. Otroci si přestávají tak ostře uvědomovat, že jsou otroci, protože vidí před sebou dosažení "království božího"
Problémem NZ se stalo to, že i služební elity se nedokázaly chovat tak, jak jim ukládal NZ, kvůli čemuž nastávaly různé bouře a štěpení církví (husitství, protestanství)
O Kapitálu si můžeš tvrdit co chceš, svědčí to o tom, že ho neznáš. Interpretuje dějiny jako dějiny třídních bojů právě jako boj utiskovaných s utiskovateli, takže v tom jsi vedle.
Vybral si Anglii proto, že tam byla v 19. století průmyslová revoluce nejdál, tudíž bylo nejlepší demonstrovat projevy kapitalismu právě na procesech v Anglii. V takovém Rusku byly v té době maximálně zárodky kapitalismu.
Jak se vytvořila vrstva utlačováných a utlačovatelů je jasné jako facka, tak triviální, že o tom není třeba psát, divím se, že ti to není jasné.
Přechod od prvobytné společnosti k otrokářství je důsledkem koncentrace moci vládců a nezbytnosti vytvoření státu. Římská říše mohla být těžko řiditelná dvoúrovňově jako kmen, který má náčelníka, šamana, několik silných oblíbenců, kteří ovládali kmen. Tady bylo potřeba více stupňové struktury mezi davem a elitami. Jen tak to bylo možné udržet pohromadě. Otroci se rekrutovali převážně ze zajatců, ale také z dlužníků a zločinců.
Feudalismus vznikl zákonitě z nezbytnosti dát otrokům určitou iluzi svobody za účelem většího zisku a menších nákladů na hlídání otroků. Uživit se museli sami a odváděli daň + chodili na robotu. Panovník byl zbaven nutnosti vydržovat otroky, museli se uživit sami a to co vyprodukovali nad potřebnou reprodukci museli odevzdat. Tohle vyhovovalo, pokud základem ekonomiky bylo zemědělství.
Kapitalismus vznikl zákonitě s průmyslovou revolucí a potřebou uvolnit pracovní sílu ze zemědělství do továren. S průmyslovou revolucí se objevil fenomén kapitálu. Byly to peníze určené na vygenerování větších peněz prostřednictví výroby.
Zákon negace negace je o něčem jiném než negace negace ve formální logice, podobnost je čistě syntaktická.
Marx udělal určitou analýzu společenských procesů jistě na základě dostupného vědění. I Newton řekl, že viděl dál než ostatní, protože stál na ramenech obrů. Myslel ty vědce, kteří stáli před ním. Je docela normální ve vědě, že nové objevy jsou možné jen spojením objevů předtím. Einstein by asi těžko objevil teorii relativity, kdyby neznal matematiku a tehdejší fyziku.
Když chceš být v argumentaci osobní a urážet protistranu, posluž si. Tvým argumentům to na síle nepřidá a já se na tuto úroveň nesnížím. Marxismus má zcela jistě nedostatky, ale ty co jsi uvedl mezi ně nepatří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

Oracle 911 | 06.04.2016

Pár vecí:
1) Čo píšeš ty o židoch, úžere a úžerníkoch, to Marx nespomína.

2) Otroctvo (aspoň nie v otvorenej forme) nie je nevyhnutnosť pre štát viď Japonsko a India pri prechode od prvotno-pospolitej spoločnosti ku štátu.

3) Tak ako Marx hovoríš o zákonitosti a nutnosti prechodu od jedného usporiadania spoločenstva k druhej. Lenže to bolo nutné podľa koho? Podľa elít, ktorí by si naďalej užívali svoje výsady do doby kým ich zmetie povstanie spolu so systémom?
Prečo je zákonitosťou to, že je tu otrokár, dozorca otrokov a otrok vždy v inej forme a občas aj v skrytej ako v minulom režime a dnes?
To Marx nespomína, vyhovára sa na odhodlanosť elít si udržať moc ale počas francúzskej revolúcie došlo k faktickej výmene elít, ale k faktickému zlepšeniu pozície najnižších vrstiev nedošlo.
Inými slovami otrokársky systém zostal, menilo sa len fasáda, mená a pár drobností. O akej zmene spoločenského usporiadania je tu reč?

4) Negácia negácie nie je tvorivá, nech to akokoľvek snažíš odôvodniť, lebo negovať negáciu v reálnom živote sa dá s X vecami a stále to nebude nič pozitívne (ako som to spomínal).

5) Síce Marx čerpal z práce ostatných autorov (a mal na to plné právo) ALE TO UŽ NEPOVEDAL, ŽE ODKIAĽ ČERPAL a to je pošliapanie vedeckej metodiky a etiky. Inými slovami Marxov Kapitál plne zaslúži označenie pseudovedecká zlátanina.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

Cico Ciciak | 14.04.2016

Marx (a bohvie, či tú sračku vôbec zbúchal on, alebo zákulisie len použilo jeho meno - čo som čítal, tak sa u tej sračky objavilo jeho meno až o nejakých 20 rokov neskôr) bol len užitočný idiot, tak sa už zobuď židáčku, alebo to prestaň na mňa hrať!

Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

Cico Ciciak | 14.04.2016

Keď zdôrazňuješ dobu (jej špecifickosť), v ktorej marxizmus vznikol, mal by si sa ale zamyslieť aj prečo, za akým účelom (ale nielen tým oficiálne deklarovaným)! A keď si myslíš, že si pochopil Bibliu a Marxizmus (Dialektický materializmus) po prečítaní správne, tak asi ti je známe, že veci sa dajú chápať rôzne! Preto sa aj hovorí, že nie je dôležité, či niečo chápeš, ako AKO!

Re: Souvislost

Hox | 04.04.2016

Sio, přímo hořím touhou něco si od těch "správných" marxistů přečíst, kde, kde něco najdu? Kde je to jedno procento "správných" marxistů co "pochopili marxismus"? Rakovský? :) Ty osobně?
Je zajímavé, že pod článkem, rozebírajícím problémy dialektického materialismu (jehož podložená kritika v KSB podle tebe údajně absentuje případně "autoři nic nepochopili") jsi napsal "musím se nad tím hlouběji zamyslet" a dále z tebe na to téma nic kloudného nevypadlo, ačkoliv dříve jsi o téže knize (Dialektika a ateismus: dvě neslučitelné podstaty) napsal: autoři nic nepochopili a žádné argumenty tam nejsou. Když ses však setkal s nutností na ty "žádné argumenty" reagovat veřejně, reakcí bylo ticho.

Re: Re: Souvislost

SIo | 04.04.2016

Kde přečíst? Když je řeč o marxismu, měl by stačit Kapitál. Jak jsem podotkl jinde, necítím se být marxistou.
U marxismu vidím z historického hlediska jeden problém. Nejpozději od smrti Stalina nebyl nijak rozvíjen, změnil se v dogma a to navzdory tomu, že existovaly na toto téma výzkumné ústavy, učil se na vysokých školách atd. Kapitál byl napsán cca před 150 lety a samozřejmě je analýzou tehdejší společnosti. Jedna z věcí, která marxismu chyběla dost zoufale, bylo DVTŘ.
Aktualizací marxismu se zabýval Lenin, který se zabýval i problémy řízení státu, například "Stát a revoluce". Ten brilantně popsal imperialismus. A to tak dobře, že jeho teze z příručky "Imperialismus jako nejvyšší úroveň kapitalismu" platí dodnes.
Jednou z chyb v řízení byla snaha o zničení pravoslavné církve, resp. všech církví bez ohledu na stav společnosti, která ve většině byla pravoslavná. Lepší by bylo získat věřící i popy na svou stranu.
KOB to dělá chytřeji, napadá "biblický koncept", čímž se snaží vyřadit církve ze hry. Pravda, argumenty, které používá moc košaté nejsou, v podstatě hlavním zločinem je úrok a podpora davově-elitární společnosti. Nic proti tomu, tyto attributy skutečně biblický projekt podporuje.
KOB zároveň podporuje myšlenku existence Boha, který církve ani vykladače nepotřebuje. Jsou to otevřená vrátka pro lidi, kteří si bez víry v Boha neumí život představit. Zároveň je to likvidační pro církev, kterou při takovém vyznání nikdo nepotřebuje. Mi je ta myšlenka sympatická, protože ve vlastních úvahách o Bohu jsem přišel ke stejným závěrům, dokonce jsem přesvědčen, že Bůh ke mě (svým způsobem) promlouvá a slyší, když jej něco prosím. Alespoň si to myslím proto, že mé prosby byly většinou (ne hned, v horizontu 1 - 5 let) vyslyšeny. Neprosím ho také o žádné hlouposti jako nějakou zlatou rybku.
Kromě toho KOB napadá marxismus, tady jsou ovšem argumenty dost slabé. V podstatě se opakuje argument o poslední brožurce stalina, teď (asi sem také patří) tento článek.

Re: Re: Re: Souvislost

Hox | 04.04.2016

> V podstatě se opakuje argument o poslední brožurce stalina

To je lež, na kterou jsem tě už také víckrát upozorňoval. KOB brožurkou Stalina neargumentuje, uvádí ji jen jako ilustraci toho, že Stalin podstatu marxismu také pochopil, v samotných argumentech ta knížka nijak nefiguruje. Budeš ještě dlouho opakovat tuto tezi, ve své podstatě lež, a další tezi o chabých argumentech, ale aniž bys demonstroval, v čem jsou chabé?

Re: Re: Re: Re: Souvislost

Sio | 06.04.2016

A kde tedy KOB dokazuje, že marxismus je omyl?

Re: Re: Re: Re: Re: Souvislost

Hox | 06.04.2016

Na více místech, nejpodrobněji asi "Dialektia a ateismus", šlo mi ale o to, že ten tvůj argument tam nikde nenajdeš jako argument.

Re: Re: Re: Souvislost

Paulo | 04.04.2016

Tak Ho popros, aby si pochopil čo ti Hox píše (oops nedalo mi to... :) )

Pochopení marxismu

Sio | 04.04.2016

Marxismus je nástroj, jehož ambicí je pochopit procesy, které ve světovém společenství probíhají. V tomto cíli se myslím neliší od KOB.
K pochopení těchto procesů si vypomáhá studiem historie, snaží se sledovat historická vývoj (otrokářství-feudalismus-kapitalismus)
KOB tvrdí, že studium historie je k pochopení toho, co se děje, nezbytné. Nabízí k analýze těchto procesů využít DVTŘ. To považuji za velmi správné.
Přistupuje k ní ovšem poněkud z mystického hlediska. Vychází z toho, že dějinné procesy nejvíce ovlivňují bajky o Atlantidě a 2x11 žrecích, podpořené teorií o výchově Židů v poušti atd. Žádná z těchto skutečnosti ovšem není dostatečně prokázána a s tím si hlavu nedělá. Opouští tímto vědeckou půdu a začíná se pohybovat přesně v intencích záhad a nepochopitelných závěrů. Přesně to předvedl v posledním vystoupení (částečně i předchozích) Pjakin. Pokud bude v současných tendencích pokračovat, bude to snaha o řízení za nedostatečné znalosti objektivní reality a skončí maximálně jako větší nebo menší sekta, typu scientistů nebo Svědků Jehovových. Nikdy nedosáhne deklarovaných cílů, protože na základech mystického mišmaše se lidi přesvědčit nedá. Tedy určité procento ano, ale ne většinu. Což je škoda.

Re: Pochopení marxismu

Hox | 04.04.2016

Marxismus neobsahuje prostředky, které by umožnily pochopit historické procesy, protože v něm není nic o teorii řízení, sociálních supersystémech, nedefinuje podstatu vlastnictví výrobních prostředků.

Nezbytné [pro pochopení, co se děje] není studium historie, ale chápání globálních historických procesů, včetně jejich kořenů, což nás přivádí k otázce předchozích globálních civilizací. Nic mystického na tom není, chladná analytika založená na systémovém hodnocení faktologických nálezů mnoha vědních oborů z mnoha kontinentů a velkého časového rozpětí. Vycucáno z prstu není nic, vše je na něčem založeno a vystavěno do konkrétní mozaiky chápání globálního evolučního a historického procesu na této planetě, se zahrnutím i hierarchicky nadřazeného faktoru, o němž si o něco výše prohlásil, že s ním nějakým způsobem komunikuješ a reaguje na tvé prosby. Je na každém jak s tou informací naloží, neb to skutečně není jednoduché celé pochopit - informace nepřichází do prázdna, ale do existujícího systému stereotypů. Pokud je se stereotypy, často budovanými celý život, v rozporu, je pro jedince velmi těžké, často nemožné danou informaci adekvátně zpracovat.

Re: Re: Pochopení marxismu

Sio | 05.04.2016

Já to tak myslel.
Studium historie ve smyslu chápání globálních historických procesů, včetně jejich kořenů.
Neměl jsem na mysli biflování význačných dat atd.
**
"Není nic o teorii řízení, sociálních supersystémech."
Není. Protože marxismus ustrnul v druhé polovině 19. století. Teorie řízení tenkrát ještě neexistovala.
**
Nedefinuje podstatu vlastnictví výrobních prostředků.
A jaká je tedy podle tebe "podstata vlastnictví výrobních prostředků" ?

Re: Re: Re: Pochopení marxismu

Hox | 05.04.2016

Vlastní reálně ten, kdo má možnost jmenovat a odvolávat management. Z toho vyplývá prostá věc, že veřejné vlastnictví výrobních prostředků tu nikdy nebylo, neb zaměstnanci podniku nemohli vyměnit ředitele, to bylo v rukou korporátních neveřejných struktur, čili soukromé korporátní vlastnictví.

Re: Re: Re: Re: Pochopení marxismu

Sio | 05.04.2016

No, vlastnictví může být i omezené. Nebyl tu nikdo, kdo by vlastnil výrobní prostředek v tvém slova smyslu byzvýhradně, v podstatě se o moc prala jakási stranická klika. Ta sice měla značná práva, ale například prodat nějakou fabriku mohla dost těžko. Stejně tak nemohla prodat třeba půdu zahraničnímu vlastníkovi, to by bylo těžko zdůvodnitelné. Právě proto mnozí z nich sametovou revoluci uvítali. Stali se z nich oligarchové, kteří své impérium vlastní neomezeně, například je tu Babiš. Trochu jim to nevyšlo, protože se objevil zahraniční kapitál a ten je vyšoupl ze židlí.
Já bych řekl, že to vlastnictví bylo v rukách početné oligarchie, která se navzájem omezovala ve svých právech. Takovou oligarchií byla stranická věrchuška.
Tedy ano, veřejné vlastnictví výrobních prostředků v pravém slova smyslu to nebylo. Přesto si myslím, že z toho majetku měli lidé mnohem větší podíl, než dnes.
Je ostatně otázkou, jak by mohli všichni lidé spolurozhodovat. Sehnat nějakou podnikovou schůzi a tak hlasovat, kdo bude ředitelem? Nebo hlasovat o strategických rozhodnutích týkajících se směřování podniku? Tohle nebylo ani za Stalina a přesto se říká, že Stalinská ekonomika byla velmi úspěšná.
Jde tu o mechanismus, který umožní dostat se do řídících funkcí těm nejlepším. Ale jak to udělat, toť otázka. Máš nějaký recept?

Re: Re: Re: Re: Re: Pochopení marxismu

Hox | 05.04.2016

Základem je prostá rovnice "výše platu managementu se určuje zprůměrováním platu všech zaměstnanců", jen tak bude mít management zájem na zvyšování kvality řízení. Co se týká odvolávání zaměstnanci, to je složitější otázka, je třeba chápání otázek řízení ze strany všech zaměstnanců. Pokud je (ideální stav, zatím v praxi nedosažitelný v současné kultuře), probíhá neustálá kontrola řízení ze strany všech, v případě neschopnosti nebo nezvyšování kvality řízení zaměstnanci ředitele odvolají. Je to podmíněno kvalitativně jinou kulturou chápání profesních vztahů na pracovišti, kdy "vedení" nejsou "ti nahoře", ale práce jako každá jiná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pochopení marxismu

Sio | 06.04.2016

Návaznost na platy zaměstnanců je jistě dobrý nápad. Já bych to viděl spíše na 4-5násobek, protože jinak by nejschonější lidé neměli zájem stát se manažery. Jelikož manažer by měl průměrný plat, znamedalo by to, že ne nepodstatná skupina zaměstnanců by měla vyšší plat, než on. Jako schopný člověk by do té skupiny patřil. Takže když by se stal manažerem, šel by s platem dolů. Asi by tím i přišel o svou autoritu. Ani Ford ani Baťa jistě neměli plat rovný průměru platů svých zaměstnanců.
Za reálného socíku bral ředitel velkého podniku (cca 4000 zaměstnanců) méně, než horník. Vím to z první ruky. Nyní mají vyšší manažeři nemravné platy, až tisícinásobky průměrného platu. Stávají se součástí služebních elit, které GP potřebuje. Manažeři jsou automaticky na straně davově-elitárního systému a pomáhají jej udržovat.
Kritériem k odvolání by mohlo být snižování průměru reálné mzdy, ale v dnešním systému, kdy vládne virtuální ekonomika (manipulace s cennými papíry a kurzy valut) je i to diskutabilní.
Ano, chce to jinou kulturu, ale jak jí dosáhnout? Součástí hierarchické struktury, tedy podporovateli davově elitární společnosti je odhadem 30% obyvatelstva, možná i více. A to je převážně ta aktivnější, schopnější část. Dalších 20% si myslí, že má šanci stát se její součástí, tedy postoupit výš.
Na druhé straně, elity čím dál, tím více ždímají střední vrstvy, takže i schopnější lidé se dostávají do vrstev nižších. V tom snad je naděje, že vznikne síla, která se toho ujme.

Re: Pochopení marxismu

Cico Ciciak | 14.04.2016

Marxizmus je nástroj zákulisia - kaleidoskop pre ovce, ty pako!

Re: Souvislost

jana123 | 04.04.2016

ani dnes mnohi nepoznaju skutocnu podstatu - učel marxizmu, zato poznaju podstatu biblickeho projektu, cieľ oboch je však rovnaký ako pri islamskom projekte, sionsky kočiš podla potreby prepriaha .
Na vsetkych projektoch sa priebezne pracuje a nic nie je ponechane nahode. marxov kapitál rozhodne nema za ciel vyviest ludi z bludiska, rovnako ako ostatne projekty. a ze sa na nich stale pracuje, vid Thomas Picetty a jeho Kapitál 21.storocia - objemne a zaujimave dielko - vsetky tieto ,,projekty,, vodia ludi za nos vid obraz ,,slepý vedie slepých
ciel GP prostrednictvom projektov - zabranit ludom vyjst z bludiska

http://holsta.net/by-artist/breigel-piter-starshii/picture-1891.html

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 15
14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy."

CATART pred nedavnom
https://www.google.sk/search?q=cat+art&tbm=isch&imgil=YjqUpkw90JFrMM%253A%253BchKdwfWasC2rZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.blouinartinfo.com%25252Fnews%25252Fstory%25252F996950%25252F9-un-fur-gettable-moments-in-cat-art-from-2013&source=iu&pf=m&fir=YjqUpkw90JFrMM%253A%252CchKdwfWasC2rZM%252C_&usg=__C_K5LfgqUEqRrhLOuTiagYVqYlc%3D&biw=1920&bih=919&ved=0ahUKEwimwJv4v_XLAhWiIpoKHTU4B9wQyjcINA&ei=OKMCV6bEBqLF6AS18JzgDQ#tbm=isch&tbs=rimg%3ACThRujlEZ_1aiIjhFaxKHZlwxXcZbM4emUtpVPH3xwSamtXb1y5vmajaxoQxMKj45pjvnDAQUvyNGrmPrxMNpHmkTnCoSCUVrEodmXDFdESz1d1uOElRhKhIJxlszh6ZS2lUR1uCcbixGHfwqEgk8ffHBJqa1dhHRodHbV-K8gioSCfXLm-ZqNrGhEYr8BEDCkDggKhIJDEwqPjmmO-cRzWEdVL-Aq8YqEgkMBBS_1I0auYxEs9XdbjhJUYSoSCevEw2keaROcEavq3GzuxILc&q=CATART

CATART dnes
https://www.google.sk/search?q=cat+art&tbm=isch&imgil=YjqUpkw90JFrMM%253A%253BchKdwfWasC2rZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.blouinartinfo.com%25252Fnews%25252Fstory%25252F996950%25252F9-un-fur-gettable-moments-in-cat-art-from-2013&source=iu&pf=m&fir=YjqUpkw90JFrMM%253A%252CchKdwfWasC2rZM%252C_&usg=__C_K5LfgqUEqRrhLOuTiagYVqYlc%3D&biw=1920&bih=919&ved=0ahUKEwimwJv4v_XLAhWiIpoKHTU4B9wQyjcINA&ei=OKMCV6bEBqLF6AS18JzgDQ#tbm=isch&q=CATART

ze by sa nieco nedarilo?

lidumil Ford

Zach | 03.04.2016

Souhlasim s vyše napsaným názorem SIO a dodávám. Připadá mi, že až přespříliš vychvalujeme Forda a až přespříliš hanobíme marxisty. Chybí mi určitá míra. přece nechtějme věřit, že Ford, později podporovatel Hitlera, vše dělal ve prospěch pracujících. To bychom ho museli zařadit do kategorie"dobrého anděla".Zvýšit produktivitu práce a dbát na bezpečnost, mu vynelo nemálo zisku. Jsem zvědav, jak ohleduplně přistupoval k invalidům skutečně, nejen knižně. Můj strýc pracoval v Kanadě celý život, a takové zkušenosti s ohleduplnosti neměl ani náhodou. Pracoval ve slévarně a ukazoval nám popálené nohy.Žádná náhrada a když nechtěl přijít o práci, tak zaťal zuby a byl tiše. Jsem zmaten z toho, jak se lehce odsuzuje marxismus a rovněž tak lehce se glorifikuje kapitalismus.

Re: lidumil Ford

Hox | 03.04.2016

Ford byl bolševik, který operoval v kapitalistickém prostředí.
Ke zbytku, nechápu souvislost s textem:
1) tvůj strýc pracoval u Forda nebo u "kapitalisty obecného"?
2) pokud u Forda, kdy? Řeč je o situaci u Forda v období, kdy měl ve všem určující slovo sám Ford.
3) kde v textu se glorifikuje kapitalismus?
4) kde v textu je hanobení marxistů? Pod hanobením chápu pomluvu, tj. obvinění nemající opodstatnění.

Re: lidumil Ford

Nikdo | 03.04.2016

Vypadá to dobře, zapojit všechny do výroby, ale je to z dlouhodobého hlediska nesmysl. Nemohl být tak hloupý, musel vidět, že pouhé zvyšování produktivity práce, problémy společnosti neřeší. Ať byl jakkoli jinak schopný podle mne, nepřekročil hranice biblické koncepce.

Je potřeba zapojit do života společnosti všechny (na tom se asi všichni shodneme předpokládám), ale ne nutně do výroby, tu konec konců mohou dělat roboti plus nějaký dozor a vývoj,

To Stalin, to je jiná káva, plánoval snížení pracovní doby a využití volného času na studium a sebezdokonalování, aby každý komu to trošku pálí mohl mít dvě vysoké školy apod. Opravdu směřoval k budování božího království na zemi, kde bude každý moci rozvíjet svůj tvořivý potenciál ve prospěch sebe svého okolí a celé společnosti.

Re: lidumil Ford

PetrD | 04.04.2016

Nepřijde mi, že by článek glorigokoval kapitalismus. Zmíněno je pouze tolik, že se na něj marxisté v souvislosti s Fordem odkazovali.

Re: Re: lidumil Ford

Sio | 04.04.2016

Kapitalismus není jen Ford. A ty principy, které jsou zde vyhlašovány, že pocházejí od Forda rozhodně necharakterizují kapitalismus jako celek. Není zcela jasné, co vlastně chce článek sdělit? Že zlí marxisté nedocenili Forda proto, že ho hodili do jednoho pytle s ostatními kapitalisty? OK, sice nevím, jak to člověka posune ve znalostech KSB, ale budiž. Není to žádný objev, Marxe podporoval továrník Engels, sám Marx ve svém kapitálu (pochybuji, že některý ze zdejších kritiků z něj přečetl byť jedinou stránku) píše o kapitalistech, kteří dobrovolně zkrátili pracovní dobu dělníků z 12 hodin na 10.
Co je ovšem fatalní metodologická chyba, je posuzovat marxismus podle vztahu některých "marxistů" k Fordovi. Když si ten článek člověk čte, říká si, jestli právě tohle není jeho účelem, protože trochu méně vzdělaný čtenář si na závěr řekne. "Vždyť já to věděl, že ten marxismus je špatný".
Jenže pokud si někdo spojí fordismus s pásovou výrobou, pak by si podle této logiky také měl udělat závěr - "Ten Ford byl ale nelida". Proč? Protože pásovou výrobu přebrali takřka všichni kapitalisté a u těch se už nedá říci, že by ji organizovali s ohledem na nějaký humanismus.
Takže pokud nechceme spojovat Forda s těmi krutými vykořisťovateli, kterým pásová výroba dala do ruky prostředek k ještě většímu vysávání sil člověka, pak proč bychom si měli spojit marxismus s několika žvanily, kteří ho pochopili po svém a rovněž realizovali po svém?

Re: Re: Re: lidumil Ford

Oracle 911 | 04.04.2016

Pásová výroba=nôž s ktorým pripravíš pokrm alebo zabiješ človeka.

Re: Re: Re: Re: lidumil Ford

Sio | 04.04.2016

Souhlasím. Já osobně humanizovanou pásovou výrobu neodsuzuji. Pokud by na to nepřišel Ford, vymyslel by to někdo jiný. Já osobně to Fordovi nevyčítám.

Re: Re: Re: lidumil Ford

Hox | 04.04.2016

Pochopil jsi aspoň, že to není článek, ale začátek knihy? Je relevantní se hloupě ptát "jaký má text smysl" po přečtení 1% objemu textu, kde se jedná teprve o obšírný úvod? Někdy pochybuji o tvých mentálních schopnostech.

Co je to za debilní zvyk, reagovat na věci, které v textu vůbec nejsou? "Posuzování marxismu podle vztahu některých marxistů k Fordovi" je jen tvoje imaginace, neb v tomto textu ani v žádných jiných pracech VP ani textech na tomto webu nic podobného není, buďto je rozebírán marxismus jako takový, nebo je rozebírán vztah marxistů k Fordovi. Vztah marxistů ke komukoliv nikde jako kritérium adekvátnosti marxismu nefiguruje, tečka.

Re: Re: Re: Re: lidumil Ford

Sio | 04.04.2016

Třeba je ten "debilní zvyk" důsledkem debilního celostního vidění, tudíž toho, že si spojuji věci dohromady s existující realitou i svými zkušenostmi.
Třeba mě další díly přesvědčí, že jsem se mýlil. Pokud je to jen nevinná stížnost na to, jak se někteří marxisté zachovali nehezky k Fordovi, to beru. Jen mám o tom jakési pochybnosti, podle toho, jak je to v textu napsáno. Mimochodem, nebyli to "jiní marxisté" kteří ho pozvali do SSSR aby jim pomohl svými myšlenkami k rozvoji sovětské ekonomiky?

Re: Re: Re: Re: Re: lidumil Ford

Cico Ciciak | 14.04.2016

Ty máš v hlave leda kaleidoskop ty tajtrlík! Až moc často sa zapájaš do diskusií pod článkami, kde by si mal radšej tíško čušať!

Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 03.04.2016

1. Připustéme, že Henry Ford byl skutečně velký muž, vysoce inteligentní, zdatný inovátor se sociálním cítěním a snahou vytvořit alespoň mezi jeho zaměstnanci lepší společnost.
2. Marxismu rozumělo tak sotva 1% těch, co se označovali za marxisty. Ostatně, situace okolo Bible není o moc lepší. Možná tak 5% ktřesťanů rozumí skutečně těm myšlenkám, které jsou obsaženy v Bibli
3. Zdejší kritika, jak marxismu, tak křesťanství, je postavena na kaleidoskopickém vnímání obojího. Kritici pořádně neznají ani jedno a ani druhé. Ale byt seznámen není totéž, co rozumět. A co se týče porozumění hlavním myšlenkám, a to jak křesťanství tak marxismu, jsou zdejší kritici obého velmi špatně. U některých se to projevuje výrazně emotivními odpověďmi jak jsem se přesvědčil.
4. Pokud Ford prosazoval to, co článek píše, byl to skutečně velký můž a zasluhuje obdiv. Ale mezi kapitalisty zase tak moc Fordů nebylo. Možná náš Tomáš Baťa byl něco podobného, názory se různí. Ale zobecňovat to na všechny (zbylých 99,9%) je prostě metodologická chyba. Stejně tak tak soudit celý marxismus podle uřvaných fanatiků nebo vlezdopr..listických nomenklaturních kádrů je rovněž chyba. Ti lidé marxismu nerozuměli a ani se o to moc nesnažili. Jejich cílem byla moc a politická kariéra. Prostě mleli to, co si mysleli, že jim pomůže k vyplnění vlastních cílů. Ostatně, pro 99,9% dnešních politiků platí to samé.

Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Hox | 03.04.2016

Jako obvykle poznámka nemá téměř vztah k obsahu.
2. nemá s čímkoliv v článku souvislost
3. naopak, tvoje obhajoba marxismu je postavena na chápání detailů při absenci chápání důsledků marxismu jako celku.
4. Řeč v textu je o Fordovi, nikoliv o kapitalismu celkově nebo kapitalistech celkově, bod zcela mimo.

Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 03.04.2016

:-) Co dělat? Že tam souvislost nevidíš neznamená, že tam není.

Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Hox | 04.04.2016

Popiš tu souvislost.

Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 04.04.2016

Viz nahoře, nové vlákno.

Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 04.04.2016

Já nechci hájit marxismus jako celek. Já bych rád našel koncepci, která vychází z analýzi historické i současné analýzy objektivní reality. Také si myslím, že ta koncepce nutně musí obsahovat DVTŘ, jednak jako nástroj analýzy a pak jako nástroj realizace. Nikterak mi nevadí, že nebude zásadově materialistická, já sám materialista nejsem. Ale musí respektovat fakt, že je Matérie stejně jako Informace a Míra tvoří dohromady objektivní realitu, a prvek Magie mezi nimi nemá co dělat, stejně jako prvek Mystika. Jakmile se totiž data, která jsou brána jako základ analýzy, pořizují nějakými magckými či mystickými cestami, je velmi pravděpodobné, že data, která jsou odrazem objektivní reality moc dobře objektivní realitu nepopisují, spíše fungují jako pokřivené zrcadlo. A na základě nedostatku dat nebo chybných dat se nedá predikovat, tudíž ani řídit.

Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Hox | 04.04.2016

KSB je založená na kategoriích M-I-M, požadavek absence "magie" a "mystiky" bezezbytku splňuje, pokud nechápat "magii" a "mystiku" jako zástupné pojmy námi zatím úplně nepochopených zákonitostí a projevů matérie-informace-míry.
ps. to že se obracíš na HNR s prosbami a ty se časem plní je docela "mystické", nemyslíš? Tak se mi zdá, že z nějakého důvodu je pro tebe nepřijatelná myšlenka zásahů HNR do globálního evolučního a historického procesu, ale zároveň je pro tebe přijatelná, možná dokonce samozřejmá myšlenka zásahů HNR do života jednotlivce.

Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

jana123 | 05.04.2016

,,ps. to že se obracíš na HNR s prosbami a ty se časem plní je docela "mystické", nemyslíš,,
no mozno je to mystické, ale je to nebezpečné, nikdy nevieme, čim za to splnené želanie zaplatíme a obvykle to býva vačšia cena, akú by sme boli ochotní zaplatit, keby sme o nej vedeli dopredu.
Získame byt, prídeme o syna. Získame /adopciou/ dieťa, rozpadne sa nám vzťah......
Vzťah s Bohom by mal byť na vyššej úrovni - nezištnej Lásky a Dôvery - a nie na kupeckom základe. Na kupeckom základe pracuje satan.

Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 05.04.2016

HNR, alespoň jak já ho znám, nepoužívá jakékoli metody, které se protiví přírodním zákonům, které sám stvořil. Pokud se mi splnilo (kupodivu mám dojem, že v podstatě všechno), oč jsem jej žádal přišlo to až za delší dobu (jak jsem zmiňoval) a vše vypadá naprosto přirozeně. Není to doprovázeno nějakými znameními o tom, že to vskutku udělal on, kdybych to chtěl dokázat, nemám žádnou šanci najít nějakou trhlinu, která by ukazovala na něco nepochopitelného nebo nadpřirozeného. Takže pokud by to někdo chtěl zpochybnit, nemám šanci jeho pochybnosti vyvrátit. Ale ani bych se tím nezabýval.
Jana123: Skutečně, je to na základě prosby a daru, nikoli na základě kupčení. Nic za to nenabízím.
Přesně to, co popisuješ:
Získame byt, prídeme o syna. Získame /adopciou/ dieťa, rozpadne sa nám vzťah......"
je kupčení. Něco za něco ...

Re: Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Cico Ciciak | 14.04.2016

HNR má svoje vlastné pravidlá, ktoré sú nadradené prírodným, ktoré vytvoril! To ťa nenapadlo ty vedecko-materialistický marxista?! Ako vieš, že nepoužíva aj iné metódy a zákony nadradené prírodným, ktoré už ale ľudia svojimi zmyslami nedokážu postrehnúť?! Už len to, že dokázal tie prírodné pravidlá stvoriť, tak o niečom svedčí!

Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 05.04.2016

Ještě důležitý dodatek. Není pro mě nepřijatelná myšlenka zásahů HNR do globálního evolučního a historického procesu. K HNR přichází mnoho proseb od lidí, kteří by rádi v historickém procesu něco změnili. Jenže jsou mnohdy protichůdné, mnohdy nesmyslné, odporující logice samotného procesu. Proto jeho zásahy, i když ty prosby bere v úvahu, jsou nakonec jeho rozhodnutími. Myslím, že HNR chce nás lidi vychovávat k lepšímu. Obvykle nám staví do cesty ty problémy, kterých se bojíme a to právě proto, abychom poznali jejich podstatu.
Například (ze života) dívka, která se v dětství naučila nenávidět muže (otec alkoholik, bil matku atd.) se nakonec vdá a má dva syny. Tudíž i možnost lépe se vžít do mužského světa a také vychovat muže, kterých by se ženy nemusely bát.
Muž, který ve škole měl odpor k učení cizím jazykům nakonec dotlačen k tomu, že kromě mateřštiny zná ještě další tři.

Re: Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Hox | 05.04.2016

Trochu šířeji... může mít HNR také záměry s celými civilizacemi, které může také vést k nějakým cílům, "vychovávat"? Případně ukončit, pokud se dostaly vlastní degradací do slepé vývojové uličky (z pohledu záměru HNR) ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dá se, jako obvykle, mnohému odporovat.

Sio | 05.04.2016

To nemohu vyloučit. Třeba je každá civilizace jeho projekt a snaží se najít tu správnou. Řekl bych, že se nesnaží to ukončit existenci civilizace vlastní vůlí, pouze když ta civilizace není schopná přežít v podmínkách stanovených zákonů které platí pro její prostředí, prostě nepřežije. Každá civilizace se skládá z jednotlivců a na jejich kvalitě sumárně závisí její kvalita. HNR je laskavý a nezabíjí.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek