Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

30.3.2016

 

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 

 

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky

 

Alternativní principy globalizace

 

 

Petrohrad

2002

© Publikované materiály jsou vlastnictvím Ruské kultury a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro komerční účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“ odplatou přesahující hranice právní vědy.

 

Prozatím přeložená část knihy (zhruba 2/3) vcelku:

Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky .odt (598041)

 

Předmluva

 

V této práci bude řeč o pohledech na ekonomiku a život společnosti dvou velmi, jak je zvykem hodnotit, navzájem vzdálených lidí:

 

Henryho Forda I, zakladatele a CEO „Ford Motors“, jedné ze světově nejmocnějších korporací automobilového průmyslu; a Josifa Vissarionoviče Stalina, politika, sociologa a ekonoma, jehož chápání světa a vůle se projevily ve zformování a rozkvětu Svazu sovětských socialistických republik – „supervelmoci č. 2“ 20. století, státu-superkoncernu.

Navzdory tomu, co lze připustit na základě všeho, co nás učili ve škole o boji „kapitalismu“ a „socialismu“, pohled na běžný život společnosti mají tito dva lidé v podstatě stejný. Rozdíl je jen v tom, že H. Ford se zaměřuje především na mikroekonomickou úroveň a vztahy lidí jako zaměstnanců jednoho podniku, vyhýbá se rozboru otázek organizace makroekonomiky a budování státních institutů, a J. V. Stalin se soustřeďuje na problémy rozvoje politické ekonomiky jako vědy, přeměny kultury a organizace makroekonomiky jako státního superkoncernu, a přenechává mikroekonomické otázky svobodné tvořivosti samotné společnosti.

Tak se v podstatě navzájem doplňovali, odkrývajíce stejným způsobem cestu k jednotě národů Ruska a Ameriky, a také ostatního světa v celé jeho kultuře, vyjadřující morálku a etiku poctivého člověka, člověka tvůrce.

Nicméně jejich současníci a potomci si je nepřáli pochopit. A za to nepřání pochopit svět zaplatil druhou světovou válkou 20. století, za ní následující „studenou válkou“ mezi NATO a SSSR, a také nyní probíhající zvrácenou, „globalizací“.

I když jsou v této práci nevyhnutelnou měrou uváděny citáty z vystoupení H. Forda a J. Stalina v tisku, jsou to však jen citáty. Je nutné studovat jejich odkaz nikoliv z ukázek, ale v jejich pracech, abychom měli ucelenou představu o tom, kdo z nich zejména v čem měl pravdu, a také v čem se mýlil.

Pochopíme-li, rozvineme a budeme v životě následovat odkaz H. Forda a J. Stalina, potom historická perspektiva všech národů získá novou, vyšší kvalitu…

 

 

Část I.

 

SPOLEČENSKY UŽITEČNÉ principy hospodaření byly již dávno vyjádřeny

 

1. Globalizace jako prostředek globalizace

„Antiglobalisté“ jsou lidé, kteří z různých příčin vystupují proti „globalizaci“. Avšak většina z nich se neobtěžuje pochopit, za co přesně a proti čemu přesně bojují, a proto se jim nedaří nic, kromě masového pouličního chuligánství. A s takovým, v podstatě neurčitým a výhradně bezalternativně-nihilistickým protestním postojem ke „globalizaci“-„antiglobalizaci“, představují sami o sobě nemenší zlo, nežli historicky reálná „globalizace“, se kterou nejsou spokojeni. Abychom se vyvarovali toho i onoho zla, je nezbytné pochopit jak společenský význam slov, tak i životních jevů, které se těmito slovy označují..

„Globalizace“ je politologický termín, který se stal majetkem vědomí těch, kteří se zajímají o politiku a ekonomiku v posledních několika letech. „Globalizací“ začali nazývat souhrn ekonomických a společensko-kulturních jevů, které mají vliv na historicky se rozvíjející kultury, jenž jsou v různých národních regionech (včetně jejich ekonomického uspořádání), částečně je ničící, a také částečně integrující do nějaké, zatím se teprve formující, globální kultury, od které se v historické perspektivě očekává sjednocení celého lidstva.

Bude tato kultura dobrá nebo špatná? To je dosud otázka z velké části otevřená.

Ale hlavně tato otázka nezajímá „antiglobalisty“ proto, že jednají s předpojatostí: globalizace je bezalternativně špatná. Avšak takový přístup je špatný sám o sobě. Jde o to, že:

Globalizace vzniká historicky reálně z různorodé činnosti množství lidí, sledujících své osobní a skupinové zájmy. A tyto zájmy jsou z velké části neglobálních měřítek.

To, co se nyní nazývá „globalizací“, mělo místo i v minulosti, ale nebylo to pojmenováno. Během celé známé historie se „globalizace“ objevuje jako proces vzájemného společného prolínání národních kultur. V minulosti ji stimuloval mezinárodní obchod a dobyvačné politiky, a nyní je podporována přímo technicko-technologickým sjednocením národních hospodářství různých států do jednoho světového hospodářství lidstva. Ekonomická složka tvořící tento proces znamená sama o sobě koncentraci řízení výrobních sil společnosti. Současné lidstvo nemůže existovat bez, určitým způsobem, řízených systémů výroby a přerozdělování. Jinými slovy, globalizace je historicky objektivní proces a probíhá nezávisle na přáních a vůli kohokoliv z protivníků „globalizace obecně“.

A protože globalizace pramení z činnosti mnoha lidí, vytvářejících svou iniciativou zabezpečení soukromých, a nikoliv globálních, zájmů, je proto reálně nemožné s ní bojovat: proto, aby se zastavila globalizace, je třeba všude ukončit exportní a importní operace, likvidovat turismus, migraci obyvatel, turné umělců různých odvětví umělecké tvorby, umělecké a ostatní výstavy, překlady obchodní korespondence z jazyka do jazyka, uměleckých děl a vědeckých pojednání, snížit na minimum diplomatickou činnost a vykořenit mafii.

V souladu s takovým pohledem, upřímné pokusy boje proti globalizaci obecně, jako neoddělitelného životního principu rozvoje civilizace na planetě, představují samy o sobě jednu z odrůd šílenství. Nicméně i smířit se s globalizací v té podobě, v jaké reálně historicky probíhá, znamená vystavit budoucnost lidstva těžkým pohromám.

Podstatou je, že ačkoliv globalizace pramení ze sociálního živlu privátní činnosti množství lidí, sledující své osobní cíle úplně neglobálních rozměrů, historicky reálně nese říditelný charakter. To je výsledkem toho, že společně s běžnými lidmi, zaměstnanými životním shonem a vyhýbajícími se posuzování globálních měřítek svých osobních a celospolečenských záležitostí, v lidstvu odnemapměti existují více či méně početné sociální skupiny, jejichž účastníci v průběhu generací sledují určité cíle, pokud jde o lidstvo jako celek, rozpracovávají a používají prostředky ke splnění jimi určených úkolů. Poněvadž výběr cílů a prostředků určuje subjektivní morálku „globalistů“, znamená to, že globalizace jako taková může být různými lidmi orientována na dosahování vzájemně se vylučujících cílů, a může se realizovat vzájemně se vylučujícími prostředky a vzájemně se vylučujícími scénaři.

Ale poněvadž globalizaci způsobuje činnost mnoha lidí, kteří nejsou globalisté, a není možné jí zabránit, zbývá jediné: globalizaci, rozvíjející se nežádoucím směrem a realizovanou podle nežádoucího scénáře nežádoucími prostředky, je třeba čelit kvalitativně jinou globalizací – přijatelnou z hlediska konečného cíle, prostředků pro jeho dosažení, scénářů, ve kterých se s pomocí těchto prostředků dosahuje vytčených cílů.

A takový přístup k problému historicky reálné globalizace a jejích možných alternativ vede bezprostředně k otázce o objektivním, tj. člověku a lidstvu Shůry předurčeném Dobru, a přiměřeně o objektivním Zlu.

 

2. Henry Ford a industrializace v SSSR

Ve 20. století, minimálně po jeho větší část, při posuzováním otázek o objektivním Dobru a Zlu v životě lidstva v globálních měřítcích, se historicky konkrétně věc zužovala k otázce, kterou z těchto kategorií lépe představuje „americký způsob života“ a „americký sen“, a kterou „sovětský způsob života“ a „ideály bolševismu“.

Mnozí, jako představitelé velmi sečtělé inteligence, žijí i po 11. září 20012 v přesvědčení, že historie dala na tuto otázku konečnou a jednoznačnou odpověď: „americký způsob života“ a „americký sen“, více odpovídají lidské přirozenosti a lidské společnosti, a proto jsou právě oni univerzální a životaschopní; a sovětský způsob života a ideály bolševismu jsou plod vylhaného sociálního experimentu, tudíž neživotaschopné, což také našlo svůj, pro mnohé přesvědčivý, důkaz ve státním, sociálním i společensko-kulturním krachu SSSR. A pozice „bývalého SSSR“ a „USA“ na začátku 21. století je jedním z faktorů globalizace definující její další perspektivy.

Spolu s tímto, od poloviny 19. století do současnosti je průběh globalizačního procesu a jeho kvalita (cíle, prostředky jejich realizace, scénáře) podmíněna tím, nakolik obyvatelstvo USA a Ruska využívá možnosti vzájemné pomoci a spolupráce v rozvoji kultur obou států. Proto: abychom pochopili perspektivy globalizace a odhalili variantu, která je objektivně uskutečnitelná pro dobro všech národů světa, není dostatečné omezit se deklarací o krachu SSSR a zdálo by se růžových perspektivách USA (hlavně po 11. září 2001); za tím účelem je nezbytné obrátit se k minulosti v naší společné historii.

Obvykle, když je třeba uvést příklad pozitivní zkušenosti spolupráce Ruska a USA, vzpomíná se na druhou světovou válku 20. století. Nicméně v tomto období spolupráce Ruska (SSSR) a USA, dle našeho názoru, není skutečnost, která by měla být ukazována jako příklad k napodobování současným a budoucím politikům obou států. Příčinou je, že soudržnost SSSR a USA během druhé světové války 20. století byla zabezpečena všehovšudy jen existencí společeného nepřítele, jehož hypoteticky možné vítězství by znamenalo konec dějin obou států a jejich národů. A pro odhalení perspektiv světlé budoucnosti všech národů lidstva je nezbytná odpověď na otázku nikoliv „proti komu se spolčit?“, ale „ve jménu jakých ideálů se spojit a jak tyto ideály uvést do života?“ Proto je třeba v minulosti pohledat jiný příklad plodné spolupráce.

Industrializace SSSR, to znamená vznik nových a především rekonstrukce existujících odvětví státního průmyslu, začala během  let „velké deprese“ v USA a světové ekonomické krize. V krizových podmínkách, paralyzujících ekonomiku všech průmyslově rozvinutých států, byla práce na sovětských trzích pro zabezpečení industrializace SSSR pro mnohé západní firmy zůsobem jejich finančně ekonomického přežití. Takzvané „třídní zájmy“, „třídní solidarita“ kapitalistů v boji se „světovým komunistickým zlem“ ustupovaly, pro mnohé z nich, na druhou kolej, a byli připraveni podílet se na socialistickém budování v SSSR kvůli ochraně svých firem a svého společenského postavení.

V letech, předcházejících „velké depresi“, se ještě neprojevila antiamerická podstata bolševismu po stalinsku 3, v důsledku čehož boj trockistů a stalinců uvnitř aparátu moci VKS(b) a jejich boj mimo něj o vliv na mozky v sovětské společnosti byl mnohými přijímán (i za hranicemi) jako obyčejný boj lídrů a jejich stoupenců, tak či onak vlastní všem politickým stranám bez výjimky. Protože přeměna života v Rusku na principech marxistického „socialismu“ byla součástí globálního projektu přeměny světových vnitrospolečenských vztahů, je důvod se domnívat, že i samotná „velká deprese“ r. 1929 byla záměrně vyvolána „světovým zákulisím“ 4 proto, aby hrozbou devastace přinutilo soukromý kapitál průmyslově rozvinutých zemí pracovat na budování ilustračně demonstrativního „socialismu“ v SSSR podle receptů Marxe. Takové byly nejbližší cíle „globalistů“ v tu historickou epochu.

Díky tomu industrializace SSSR probíhala za aktivní zákulisní politické podpory části zednářů5 a za účasti zahraničního soukromého kapitálu, zahrnujícího i soukromý kapitál USA, které oficiálně diplomaticky uznaly SSSR až v listopadu 1933. Za takových podmínkek měla Sovětská vláda možnost vybírat z mnoha firem, přejících si účastnit se socialistického budování SSSR, nejrozvinutějších ve svých oborech. V konstrukci automobilů firma „Ford Motors“ (založena r. 1903) zaujímala stabilní postavení ve skupině vedoucích firem během celé první čtvrtiny 20. století, a z toho důvodu není nic překvapivého na tom, že byla upřednostněna a byla jí poskytnuta možnost napomáhat vzniku automobilového průmyslu v SSSR.

V důsledku toho byl automobilový a traktorový průmysl SSSR v epoše stalinismu zformován za aktivní technické a učebně metodické účasti Henryho Forda (1863 – 1947), jednoho ze světově nejznámějších soukromých podnikatelů první poloviny 20. století: první sériový sovětský traktor, „Fordzon-Putilovec“ (1923), byl přepracovaný fordovský traktor „Fordson“, vytvořený a spuštěný do výroby během let první světové války 20. století; budování Gorkovského autozávodu (1929 – 1932), rekonstrukce Moskevského ZiLu6 v první pětiletce, příprava personálu pro oba závody byly realizovány za všestranné klíčové pomoci H. forda a specialistů „Ford Motors“.

Nicméně z celého množiny soukromých firem, účastnících se industrializace SSSR, „Ford Motors“ zaujímá zvláštní postavení díky osobnosti jejího zakladetele H. Forda, řídící její činnost ve více než čtyřicetiletém období. Toto vyčlenění osobnosti H. Forda z množiny kapitalistů-průmyslníků první poloviny 20. století mělo specifickou odezvu v propagandě sovětské epochy.

 

-pokračování-

 

 

2 Den, kdy „americký způsob života“ a „americký sen“ podlehly útoku „mezinárodního terorismu“: budovy WTO v New Yorku a jedna z budov Pentagonu byly zničeny přímým útokem pomocí unesených linkových letadel. Čtvrté unesené letadlo, jak referovala média i oficiální místa USA, udajně nic nezničilo, spadnuvše v okolí Pitsburgu na pole, prý z důvodu ztráty kontroly během přepadení.

Mohlo to celé projít bez souhlasu nebo dokonce přímé účasti tajných služeb USA? To nechť každý posoudí sám.

3 Viz práce VP SSSR „Nastal čas o Stalinovi pohovořit…“ a „Krátký kurs“. Výše jmenované a níže v textu připomínané práce VP SSSR, jsou dostupné na stránce www.dotu.ru, ale také jsou šířeny na kompaktních discích v části věnované sociologii v rámci kompletní informační báze VP SSSR. V češtině na stránce leva-net.webnode.cz.

4 O tom, co a jak je schopno vyvolat finančně-ekonomickou krizi a depresi na zakázku, viz práce VP SSSR „Krátký kurs“, „Kýla“ ekonomiky se musí „vyříznout“, teze „K pochopení makroekonomiky státu a světa“.

5 Fakta, vztahující se k tomuto tématu, přináší Douglas Reed ve své knize „Spor o Sionu“.

6 Lichačevův závod/ Завод имени Лихачева, v té době ZiS (Stalinův závod)/ Завод имени Сталина, jehož ředitelem byl v letech 1929 – 1939, 1940 – 1950, Ivan Alexeevič Lichačev (1896 – 1956), člověk rolnického původu; od r. 1908 pracující v Putilovském závodě, během První světové války námořník Baltické flotily, během občanské války krasnogvardějec, velitel Rudé armády, spolupracovník Čeky (Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží při Radě lidových komisařů RSFSR), od r. 1953 ministr autodopravy a silničních cest SSSR.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky

soubor

Jura | 28.07.2017

soubor ke stažení má koncovku .odt.html

to html je tam přebytečné

Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat. Mažeš mi příspěvky takovým způsobem, abys vytrhával moji diskuzi z kontextu. Smazal jsi mi i pouhé poděkování putnikovi. Podívej se na svoje vyjádření, když se něco podobného stane tobě:
Hox 23.9.2016 o 19:33
……..poté, co mi „J.“ zablokoval možnost reakce, a pak se vyjadřuj o rýpání. Nu a jestli ti to příjde korektní, pak není o čem se bavit.
Zjistil jsem, že takovým lidem jako jsi ty a pan J. vadí především pravda. Jste schopni hlásat lidskost, poučovat ostatní, jak se stát Člověkem a za tím účelem si vytvoříte i stránky, ale moje dosavadní zkušenost mi napovídá, že pravdou je spíš to co napsal Oracle 911 | 01.04.2017: „Mýliš sa a ešte k tomu KAPITÁLNE, lebo my nenávidíme.“ Nevím, jaký způsobem jste se spolu s panem J. vydrápali na vykladače koncepce. Hlavní však je, že vy oba jste pro mne ovocem, které tato koncepce přináší a je to nechutná podívaná.
Tahle odpověď byla původně pro Otazníka k článku Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu. Nyní ji však určuji všem k zamyšlení nad tím, kdo si nás to na obou webech dovoluje neustále pohlavkovat a kdo má tu drzost nás poučovat jak se stát Člověkem.
Upravená odpověď pro otazníka: Ono to je to bohužel mnohem vážnější než by se mohlo zdát. Pokusím se vám mozaiku doplnit o trochu větší střípek. Nevím, jak dlouho tu jste, tak z toho důvodu vám doplním, že zdejší diskuze byla v září 2016 rozdělena díky akci majitele a tvůrce, nebo spolutvůrce stránek pana J. Budiž, takové věci se mohou stát, lidé se pohádají a začnou vidět rudě. K povšimnutí už, ale je to, že obratem začal kydat hnůj na svoji celou dosavadní práci, jeho „nová“ diskuze v podstatě nebyla určena k ničemu jinému a on kupodivu dělal, že se ho to vůbec netýká. Zřejmě zapomněl, že se jednalo o jeho stránky, které sám vytvořil.
Re: Re: Re: DVTR
J. | 07.06.2015
texty na dvtr.eu sú z 09.01.2015, verzia R po korektuře
do kapitoly 12 doplnené o schémy z DVTR13.03_schémy_finál_26.4.2014.pdf
Odpovědět
Re: Re: Re: DVTR
J. | 09.06.2015
vo verzii z 9.1.2015 už budú asi všetky podstatné chyby opravené, pretože pri vzájomnom porovnaní zdrojových súborov použitých pre tvorbu webu a najnovšej verzie z 27.3.2015 som našiel iba kozmetické úpravy, možno sú väčšie zmeny v kapitole č.15 ale tá na webe ešte nie je
Autorské práva za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“ na za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“
Zřejmě nedopatřením, odeslal do diskuze svoje vysvětlení pro Hoxe, ale to už je spíš pro jeho lékaře:
admin 23.9.2016 o 20:04
Ahoj Hox.
Ad 0/ Je úplne jasné, že Ti a Tvojím spolupracovníkom v zbrani patrí obrovská vďaka a uznanie za to čo ste všetko urobili pre dobrú vec a prebúdzanie Človeka.
Ad 1/A k veci. Hox, niečo ZLÉ sa stalo s týmto webom. Došlo, možno zámerne a dosť PROFESIONÁLNE, k rozbitiu jednoliatosti tohoto sajtu – jednota bola naštrbená. Profesionálne aj preto, lebo zneužili všetky Tvoje slabosti, ktoré každý väčší intelekt má (IT-intelektuál je na to veľmi citlivý) – to poznám …. :-(
PRETO sa Ťa pýtam so všetkou vážnosťou vzniklej situácie:
a/ máš zabezpečené naše IP adresy pred náhlym príchodom tajných ku Tvojmu serveru s požiadavkou vydania týchto adries?
b/ máš premyslené, ako nevydať tieto naše pravé IP-adresy a ich relácie alebo ako to zfejkovať …?
Uvedom si, že reguluješ/regulujete web, ktorý sa úrovňou dosť vymyká zabehnutým alter_webom a je ideovo strašne silný pre mladých ľudí. Nikdy toto nepusti zo svojho zreteľa a konaj na našu ochranu maximálne tak, ako keby nás mali všetkých ….

admin 24.9.2016 o 16:00
Ale kľud, nechceme z týchto vecí robiť akúkoľvek komédiu. Písal som to pre Hox pracovne, bolo to určené k jeho zamysleniu, z určitých dôvodov som vtedy nechcel použiť email na Hox-a. Nesprávne som ale predpokladal, že to Hox zmaže po prečítaní, a teraz je to už jedno. Chcem zdvorilo požiadať všetkých, aby z toho nerobili senzáciu. Bola to moja chyba v úsudku, ale účel sa myslím splnil.

V současné době neustále někoho obviňuje a drží si své ovečky pěkně zkrátka. Třeba ke mně se vyjádřil tímto způsobem. Jeho paranoidní chování nebere konce.
J. 2. apríl 2017 o 13:26
Nejaká pomstychtivá plačka sa sem zase včera skúšala nabúrať od 14:20, celé 4 minúty po mojej odpovedi Cliftonovi skúšal heslá do administrácie. A takýto zmrd ktorému nepoľutuješ bebino a obratom ti ide vylámať vchodové dvere a nasrať do obývačky má ešte drzosť vyplakávať o slobode slova.
Podobným způsobem obviňoval už řadu lidí a má i potěšení z toho, že se nemůžete bránit, protože jste zablokován v diskuzi „Chcel si vyjebať, narazil si a bolo s tebou vyjebané“. Naposledy pomlouval Pe-triho, že střídá strovky adres. Co mi však uniká, je to, že si nikdo nevšiml, že se jedná o zjevně vyšinutého člověka. Jak je možné, že bylo umožněno takovému „Člověku“, že dostal k licenci na tvorbu stránek o dvtr, že mu bylo dovoleno takové stránky vytvořit? Od takového člověka se mám učit, jak se stát Člověkem? Takový člověk, který ani nerespektuje naši platnou legislativu na ochranu svobody slova, mě povede k lepší společnosti? Co bude dělat takový člověk, pokud se dostane na jinou pozici než jen na majitele stránek o dvtr? Takových otázek je bohužel spousty a můžete si je sám pokládat a lehce doplnit. Srandou bylo, když se zdejší admin rozčiloval na mazáním svých vlastních příspěvků. Ono totiž jejich chování je dost podobné.
Hox 1.10.2016 o 8:11
Informace, především asi pro osazenstvo dvtr.eu/diskuse: tamní admin zuřivě maže veškeré názory…
Jak je možné, že si podivného chování pana J. předtím nevšimli ani ti, kteří mají koncepci v malíku? Jak je možné, že zrovna lidé takového zrna jako je Hox a J. se vždy doperou k „moci“. O čem je koncepce takových lidí mě už nemusí nikdo přesvědčovat. Jedná se jen o další odpornou manipulaci

Potřebujete legit úvěr ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

Egon Ervín Kisch

ivanek | 30.03.2016

o Fordovi psal v Americkém ráji - tento systém by neměl býti vzorem .....byl určitě efektivní .Otrocky efektní

Re: Kisch a Ford

udo | 30.03.2016

Čo Vám hovorí jeho porovnanie s Baťom?

Re: Re: Kisch a Ford

Martin | 30.03.2016

Že doba morálního kapitalismu za Baťi a Forda přinášela relatině vysokou míru sociální spravedlivosti. Ford Tvrdil, že jeho dělník si musí vydělat tolik, aby si mohl koupit jeho automobil. Původní americký model popsaný třeba Lincolnovým poradcem a ekonomem Henrym C. Careym v Harmony of Interests. Který popisoval rozdíl mezi americkým systémem a tím britským. Ten tu máme v podstatě dnes. S Chicago boys a Miltonem Friedmanem přišel silně amorální kapitalismus a mantra o maximalizaci profitu. A tak se nám teď Ilonka Švihlíková dokola ptá proč se v sedmdesátých letech odpojují mzdy od produktivity práce. Přitom to bylo jasné už tomu Careymu.

H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 30.03.2016

http://ulozto.cz/xRgvLEL/henry-ford-mezinarodni-zid-1-2-dil-praha-1924-txt

Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Nikdo | 30.03.2016

Děkuji další dílek do skládanky :)

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 31.03.2016

http://www.uloz.to/xwdSRdbq/henry-ford-mezinarodni-zid-i-ii-pdb-lit-epub-mobi-rar

Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 30.03.2016

Díky za link. "...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida. Také v novější době nezbohatli ze sebe, nýbrž z národů je hostících. Židovský zákon dovoloval Židovi, aby obchodoval s nežidem podle jiných pravidel než se svým židovským „bližním“. Tak zvaný cizinecký zákon zněl: Cizinci můžeš půjčit za lichevní peníz, nikoli však svému bližnímu...."
A jsme doma...
„Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

Dalo by se říci, že náš milý Henry byl takovým předběžcem autorského kolektivu VP SSSR:)

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

No..do akej miery?
Je znám, že tzv. "židia" sú tvrdo delení do viacerých kást.
..a nie len na "plebs", raBinov a levítov..
Navyše sú aj brutálni rasisti.
Ostatne viď Tanach a Tóra
a nejakým krvilačným klanovým duchom
"vyvoleného národa" teória..

Je to asi najstarśia a najprepracovanejśia rasistická ideológia,
i keď dnes ide samozrejme o multietnickú ideológiu,
kde majú pôvodné semitské kmene percentuálne len zanedbateľné zastúpenie.

Pôvodní Semiti sú dnes v drvivej väčśine muslimovia.
Konkrétne u pôvodných etnických Hebrejov ide paradoxne dnes skôr v drvivej väčśine o dneśných Palestíncov uzatváraných do obrovských ghét stredoázijskými (pôvodne chazarský Kaganát)a európskymi "bielimi" konvertitmi.

Navyše má väčšina mnohorakých foriem židovstva (takisto sa vzájomne často nenávidiacich, aź fanaticky prenasledujúcich) veľmi málo spoločného s pôvodným judaizmom spred roku cca. 950 B.C.

Je zdravé chápať podstatu judaizmu a židovstva aspoň v základných črtách a nebáť sa ho, ich, nenenávidieť "to".
Keď si zistíte viac o bubulákovi (tigríkovi lesnom, levíkovi stepnom), tiež viete, ako sa ku nemu správať, s ním zaobchádzať..aké je jeho miesto v "potravinovom reťazci" a čo s tým..

Zbytočné prehnané emócie tu asi potom miesto mať nebudú..a moźno ho i do vśeobecne prospešnej práce zapriahnuť schopní budete, jeho pôvodnú funkciu vrátiť mu zmôžete. Každopádne by som ho zatiaľ s ovcou do košiara nedával, bavyše, keď trochu zblbol a len "pre radosť" si týrať a zabíjať zvykol :(

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 31.03.2016

Krásně napsáno, díky.
Jenže jukněte na diskuzi pod Zaznobinem na NWOO... Už jsem adminovi napsal, že k tomu se formát NWOO nehodí. Nedají si říci, tak je to alespoň poučný test. Jenže škodí tim zdejší studnici poznání. Potom se stane Voda mrtvá extrémistickým materiálem, jako v Rusku...

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Přemek | 01.04.2016

Nějaká pozůstalost zjevně z Atlantidy zůstala a snadno se chopila sebeklamu vyvolenosti. Nikdo, kdo není Bohem či jeho poslem zde vy si nedovolil cokoli o své vyvolenosti byť jen ceknout. Kdo o tom hovoří stále, sám sebe demaskuje jako falešného proroka a prachsprostého parazita. O mnohotvárnosti současného židovstva toho vím až moc.

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Trtkin | 31.03.2016

"...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida"?
A co smlouva Haavra? ..likvidace zidu s konfiskaci majetku atd..
Prace zidu v koncentraku?...Kdo financoval koncentraky?
KDO VYDELAL?

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

Tie zákony samozrejme platili pre židov ako
najstaršiu MAFIU celkovo.

Avšak interne v rámci hierarchie
a hlavne "Über"židov medzi nimi, nie.

Ako medzi akýmikoľvek inými výpalníkmi:
Aby sa bezhlavé..bezkrké opice, tvoji vlastní
psi pracovní, medzi sebou nekántrili.
No TY ich v prípade nevyhnutnosti
kántriť, obetovať môžeš.
I ako svoj živý štít, falośnú stopu,
keď má nejaký Človek podozrenie
na besnú líśku v lese..či prosto pre zábavu,
z "dlhej chvíle", keď nie je poriadne do čoho "pichnúť";
že by vlastní teroristi v strehu zostávali
a najlepšie len mierne medzi sebou si nadávali,
aby ťa nespoznali; pre pocit, drogu "moci", atď..

Výkonný aparát globálneho finacistického teroru.

Tak aj kresťanstvo, islam, budhizmus, konfuciánstvo
profesionálni zákÚlisní politici zviedli do absurda,
za nepozornosti veky strihaného a rezaného stáda..
Každé z týchto pseudonáboźenstiev, pseudofilozofii
má zároveň svoje cieľové urćenie, skupinu v rámci
riadenia procesu globálizácie, homogenizácie kultúr, "biomasy", etc..

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 31.03.2016

Ford v MŽ píše, že ten pojem "mezinárodní žid" znamená "mezinárodní finančník" - že mezinárodní finančníci vždy rostou na stromě židovském. On tam vlastně o židech píše kolikrát hezky, jací jsou to často počestní obchodníci a tak. Ale podrobně rozebírá Protokoly staré tehdy cca 25 let a jak se jejich program vyplňuje, píše o skryté židovské vládě nad židy, o které většina židů neví nebo spíše nechce vědět. O židovském instiktu "fermentu rozkladu", jak se tento revoluční instinkt projevil tehdy v Rusku, jak tehdy bylo dobře ve světě známo, že ten ruský převrat byl ve skutečnosti židovský. Je to opravdu velmi zajímavý dobový seriál - a hlavně pomalu po sto letech od jeho vydávání ve Fordových novinách vidíme, že ty problémy kolem židovstva jsou pořád tytéž.

Přidat nový příspěvek