Evanjelium Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána. Kniha první

24.9.2017

 

Toto Evangelium (z řečtiny: dobrá zpráva) bylo fragmentárně dostupné pod různými názvy (převážně nesprávnými) už dříve (například, "esejské evangelium míru"), toto je nový překlad našeho autorského kolektivu, s doplněními, poznámkami, předmluvami a v neposlední řadě, zahrnující více než fragment první knihy. Teoreticky lze vést spory a autenticitě, vyvracet jeho legitimitu tím, že není součástí oficiální Bible (tedy, že někdo kdysi rozhodl: toto ano, toto ne), z našeho pohledu při zdravém rozumu jeho pravdivost odmítat nelze, text mluví sám za sebe, nějaký postranní "důkaz o legitimitě" nepotřebuje.

- redakce

 

Evangelium Ježiša Krista svetu od učeníka Jána.docx (133806)
Evangelium Ježiša Krista svetu od učeníka Jána.pdf (948819)

 

 

Dejiny prekladu Evanjelia Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána

     V roku 1928 Edmond Bordeaux Szekely prvykrát vydal svoj preklad knihy prvej Evanjelia Sveta od esejov — starovekého rukopisu, ním objaveného v archívoch Vatikánu vďaka nekonečnej trpezlivosti, širokej erudovanosti a bezchybnej intuícii. Оpísal to vo svojej knihe «Оbjavenie Evanjelia Sveta od esejov». Аnglický preklad starovekého rukopisu uvidel svetlo sveta v roku 1937. Od tých čias táto neveľká knižka obišla celý svet, vydávaná v najrozličnejších jazykoch a dobývajúc každým rokom srdcia nových čitateľov. V tomto pokračuje dodnes – pritom bez akejkoľvek komerčnej reklamy. Len v USA bolo predaných viac ako milión exemplárov. Druhá a tretia kniha boli vydané až o tridsať rokov neskôr po vydaní prvého prekladu do francúžštiny, napriek tomu rýchlo dobehli v popularite knihu prvú. V roku 1981 v súlade s poslednou vôľou E.B. Szekelyho bola posmrtne vydaná kniha štvrtá.

 

 

О prekladateľovi z aramejského jazyka

     Edmond Bordeaux Szekely, vnuk Alexandra Szekelyho, vynikajúceho poéta a unitariánskeho[2] biskupa v Cluji (dnešný Cluj-Napoca v Rumunsku)*[3], bol takisto potomkom Körösi Csomu Sándora, transylvánskeho cestovateľa a filológa, ktorý pred vyše 150 rokmi zostavil prvú gramatiku tibetského jazyka, anglicko-tibetský slovník a napísal neprekonateľnú prácu «Аzijské výskumy». E.B. Szekely získal doktorský titul na Parížskej univerzite a ďalšie svoje vedecké tituly na Viedenskej a Lipskej univerzite. Takisto bol profesorom filozofie a experimentálnej psychológie na Clujskej univerzite. Stanúc sa známym filológom, špecialistom na sanskrt, aramejčinu, gréčtinu a latinčinu, rozprával desiatimi súčasnými jazykmi.

     V roku 1928, spolu so spisovateľom Romain Rollandom, ktorý bol hlboko oduševnený Evanjeliom Sveta od esejov, vytvoril Spoločnosť biogeniky. Jeho najdôležitejšie preklady zahŕňajú vybrané texty zo zvitkov od Mŕtveho mora, Evanjelium Sveta od esejov, texty zo «Zend-Аvesty» a dokolumbijske rukopisy starovekého Mexika. Jeho posledné práce o biogenickom živote stále priťahujú pozornosť na celem svete. Počas svojho života Edmond Bordeaux Szekely napísal vyše 80 kníh o filozofii a starovekých kultúrach, ktoré boli vydané v mnohých krajinách.

 

V krátkosti o všetkých štyroch knihách

     Súbor štyroch kníh je úplný preklad aramejských textov, nájdených v tajných archívoch Vatikánu v našom storočí. Preklad prvej časti týchto textov, ako kniha prvá  — «Еvanjelium Sveta od esejov» — bol prvykrát publikovaný v roku 1928. Jej anglický variant sa objavil v roku 1937. Od tých čias sa táto neveľká kniha rozšírila do celého sveta, získavajúc čoraz väčšie množstvo čitateľov. História jej vytvorenia je vysvetlená v Szekelyho trojdielnej knihe «Ako bolo nájdené Evanjelium Sveta od esejov». Neskôr došlo k prekladom ďalších častí v podobe knihy druhej a tretej  — «Neznáme knihy esejov» a «Stratené zvitky bratstva esejov», ktoré rýchlo dosiahli populárnosť prvej knihy. V roku 1981, posmrtne, v súlade s vôľou Szekelyho bol vydaný preklad poslednej časti v podobe knihy štvrtej  — «Učenie vyvolených». Tu sú názvy niektorých jej kapitol: «Оbčiny esejov», «Sedmoraký svet», «Sväté prúdy Života, Svetla a Zvuku», «Dar obyčajnej trávy».

 

Preklad do ruštiny (a slovenčiny)*

     Do ruštiny bolo toto evanjelium oficiálne prvykrát preložené z francúzskeho prekladu a vydané nakladateľstvom “Tovariščestvo“ v roku 1991. V ruštine bola kniha, zahŕňajúca všetky štyri časti Evanjelia Sveta od esejov[4], vydaná Moskovským vydavateľstvom «Satva» v roku 2005.

Preklad z angličtiny:

Kniha 1: Таtiana Danilevič

Knihy 2, 3: Sergej Iľjin

Kniha 4: Маrk Dračinskij

 

     Evanjelium je do slovenčiny prekladané z ruského prekladu z roku 2005, publikovaného vydavateľstvom „Satva“. Žiaľ, okrem fragmentu zhruba polovice prvej knihy, prekladateľ nemal k dispozícii prvé ruské vydanie z roku 1991. Do slovenského prekladu sú navyše oproti ruskému prekladu z angličtiny, vydanom v roku 2005 vydavateľstvom „Satva“, zaradené aj predslov vydavateľstva „Tovariščestvo“, predslov objaviteľa apokryfu a autora pôvodného prekladu E.B. Szekelyho a predslov prekladateľa do francúžštiny E. Bertoleho.

Preklad z ruštiny:

popolvár

Rok 2017

 

Slovo vydavateľa
(«То
variščestvo»)

Kniha, ktorú v danom momente čitateľ drží v rukách, nie je predmetom kultu, ani objektom uctievania, ani posvätnou relikviou. Tento apokryf, došlý k nám z hlbín vekov a nevyspytateľnými cestami teraz padnuvší do rúk čitateľa, je prvýkrát vydaný v ruskom jazyku (a slovenskom tiež)*. Tento apokryf je unikátne a celostné učenie o metódach prirodzeného bezliekového uzdravenia človeka. Je o to cennejším, že súčasný človek, oddelivší sa od prírody múrom liekov, postupne aj sám začína pociťovať svoju neschopnosť uspieť so stavbou tohto múru, kvôli progresívnemu rozpadu vlastného zdravia. Zostáva mu len skľúčene pozorovať, ako všetky nové choroby ľahko obchádzajú bašty jeho chémie. A často dnes ani netuší, že všetky potrebné zdroje na úspešné odolávanie ochoreniam sa nachádzajú v jeho vlastnom vnútri. О tom je do vašej pozornosti predkladaná kniha (kniha prvá)*.

Nie je vylúčené, že môže zaujať aj špecialistov v oblasti dejín relígií.

Vydavateľstvo považuje za svoju povinnosť vyjadriť hlbokú vďaku Nadežde Аlexejevne Semenovej za poskytnutý rukopis.

Predslov (k vydaniu vydavateľstva „Tovariščestvo“)*

 

Skoro dvetisíc rokov sa naplnilo od tých čias, keď prišiel Syn Človeka, aby poučil ľudstvo na «cestu pravdy-istiny[5] a života».

Оn prinášal zdravie chorým, múdrosť nevedomým, a tým, ktorí boli nešťastní a biedni — šťastie.

Slová Jeho, spola zabudnuté, boli verifikované až niekoľko pokolení po tom pokolení, pri ktorom oni boli vyslovené.

Prirodzene, оni boli rekonštruované s chybami, stokrát prepracované, stokrát korigované a nanovo preložené. Nо, nehľadiac na to, prešlo už skoro dvetisíc rokov, čo dobývajú a rozochvievajú mysle a srdcia kresťanov.

A tak predsa len neskôr tieto slová, vďaka ktorým dnes žijeme podľa Nového zákona, boli zaznamenané, a nehľadiac na jednotlivé nepresnosti a protirečenia, aj tak pokorili polovicu sveta a pomohli vybudovať súčasnú civilizáciu Západu.[6]

Učenie Krista uchováva večnú životaschopnosť a vznešenosť činov, i samotného života, i všetkých jednotlivých aspektov slov Učiteľa.

Práve preto tak dôležitým je obnoviť všetko Kristom vykonané, i všetky originálne slová Ježiša, neskôr preložené z rodného aramejského jazyka, ktorým hovoril Ježiš, čo rozliční interpréti ponúkali často v skazenom, pozmenenom obraze.

Ján, ako jediný z učeníkov Ježiša, autenticky bez pozmenení zapísal úplne ponaučenia Učiteľa.

To nám dáva možnosť s plnou zodpovednosťou vyhlásiť, nehľadiac na to, že Nový zákon je základom pre všetky kresťanské písma a je kanonizovaný, že niet nič vyššie než relígia[7], než pravda-istina, a preto pre bádateľa má hodnotu ľubovoľný dokument, ktorého pravosť a pravdivosť je potvrdená tým či oným spôsobom.

Kniha, ktorú drží čitateľ v rukách, predstavuje ôsmu časť úplného aramejského rukopisu, chráneného vo Vatikánskej knižnici, ktorého duplikát existuje aj v staroslovanskom jazyku v kráľovskej knižnici Habsburgov – teraz súc vlastníctvom rakúskej vlády.

Za to, že disponujeme týmito dvoma verziami, sme zaviazaní kňazom okolo Nestora, ktorí pred hrozbou Džingischánových hord boli nútení sa zachrániť útekom na Západ. Odviezli so sebou všetky staroveké Písma a všetky svoje posvätné Ikony. Tento staroveký aramejský text je z 1. storočia nášho letopočtu a staroslovanský variant je jeho doslovným prekladom.

Аrcheológia ešte nie je schopná nám presne objasniť, ako sa tieto texty dostali z Palestíny do centrálnej časti Ázie, a ako sa dostali do rúk kronikárov okolo Nestora.

Úplné vydanie tohto textu so všetkými potrebnými odkazmi a vysvetlivkami (archeologickými a interpretačnými) sa pripravuje do tlače. Úplný text je v anglickom jazyku: tri zväzky, vydavateľstvo Kalifornia, San Diego.[8]

Тá časť, ktorú v súčastnosti publikujeme, sa vzťahuje k liečiteľskej činnosti Ježiša. Publikujeme prvú časť rukopisu (prekladu poskytnutého vydavateľovi)*, pretože obsahuje poučenia, ktoré strádajúce ľudstvo dnes bezodkladne potebuje.

Text sme nekomentovali, hovorí sám za seba. Čitateľ, ktorý ho bude študovať s potrebnou pozornosťou, pocíti dych večného života a očividnosť týchto hlbokých právd-istín, ktoré dnes ľudstvo bezodkladne potrebuje viac, než kedykoľvek predtým. А PRAVDA-ISTINA POVIE SAMA ZA SEBA.

Edmond Bordeaux Szekely

 

Predslov prekladateľa do francúžštiny[10]

Vďaka záväzku doktora Szekelyho, môžme sprístupniť pre francúzsky hovoriacu verejnosť ním vykonané kapitálne preskúmanie jedneho rukopisu v staroslovanskom jazyku, ktorý sa nachádza v kráľovskej knižnici Habsburgovcov a originál ktorého (v aramejskom jazyku) sa nachádza vo Vatikánskej knižnici.

Doktor Szekely bedlivo preveril dokonalú zhodnosť oboch variantov rukopisu: myslí si, že variant v aramejskom jazyku, hovorovom jazyku počas života Ježiša[11], ktorým disponujeme, je presným prekladom jednej časti Učenia Ježiša, predanou jeho milovaným učeníkom Jánom.

Vedci a filológovia sa budú hádať o dátume, ku ktorému možno priradiť tieto dokumenty. Doktor Szekely je presvedčený, že rukopis v aramejskom jazyku je pôvodným dokumentom, patriacim do doby počiatkov kresťanstva; pre širokú verejnosť mimoriadne zaujímavým je odhalenie jednej stránky činnosti Ježiša, ktorú dnešní kresťania príliš ignorujú a ktorá sa týka jeho obšírnej činnosti pri liečení chorôb.

Nám sa javí, že kresťania musia byť ohromení z čítania mnohých fragmentov Evanjelia, z ktorých úplne očividne vyplýva, že Ježiš neprišiel len kvôli tomu, aby liečil duše, ale aj preto, aby ľuďom priniesol telesné zdravie.

Učiteľ nikdy nezanedbával túto stránku svojej misie: «Ja musím ešte vyhnať démonov a vrátiť zdravie chorým» (Lukáš).

Navyše, v tejto dvojitej misii uzdravenia: duší i tiel — Ježiš nikdy neašpiroval na svoju výnimočnosť, lebo on dal takúto jasnú inštrukciu svojim učeníkom i tým, ktorí chceli nasledovať jeho cestu: «Chorých uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych kriesite, besov vyháňajte...» (Маtej).

V našej knihe «Kristus a vyliečenie chorôb» sme odhalili a katalogizovali mnohopočetné uzdravenia, vykonané Ježišom počas jeho krátkej pozemskej misie, a takisto sme hovorili o nie menej početných uzdraveniach, vykonanými svätcami a mystikmi počas celých dejín.

Pri takomto skonštatovaní ťažko pochopiť, ako táto úloha liečenia tiel je ignorovaná súčasnými kresťanmi, ktorí takýmto spôsobom zabudli na presné inštrukcie Učiteľa.[12]

Rukopisy, odhalené doktorom Szekelym a ich preklad ešte raz potvrdzujú tento fakt a utvrdzujú nás v tom názore, že počas svojej misie na zemi sa Ježiš rovnakou mierou zaoberal fyzickým, morálnym a duševným zdravím svojich poslucháčov.

V týchto dvoch starovekých rukopisoch sú dané presné, veľmi jasne vyjadrené rady ako viesť zdravý spôsob života.

Zdržanie sa akejkoľvek mäsitej potravy, alkoholu, narkotických jedov; liečebné vlastnosti prírodných faktorov: slnka, vzduchu, vody, zeme; prevaha zeleniny a ovocia v ich prírodnom stave; okamžitá terapeutická sila liečenia hladom na obnovu zdravia, podlomeného našim porušením zákonov prírody, zákonov nastolených samotným Bohom; tieto staroveké rukopisy ukazujú, že Ježiš chcel naučiť ľudí prežiť múdry a zdravý život v súlade s vôľou Stvoriteľa. Je zaujímavé poukázať, že ten istý ideál života už bol vyzdvihnutý sektou terapeutov-esejcov, ku ktorej, ako si myslia, sa Ježiš pripojil.

Je pochopiteľné, že doktor Szekely uznal za vhodné zverejniť dôležité naturálne učenie tohto drahocenného rukopisu; a my mu musíme byť vďační za to, že on, vďaka svojej náročnej práci, priniesol ľudstvu nové potvrdenie toho, že fyzické zdravie, ako aj mravné a tak aj duchovné, nemôže byť dosiahnuté inak, než v súlade so zákonmi Boha.

A ak sme nedokázali viesť múdry a zdravý život, nasledujúc tieto zákony, ak sme hromadili množstvo morálnych chýb a stravovali sme sa nesprávne, tak najlepším a najúčinnejším prostriedkom obnovy narušeného zdravia je liečba hladom (viď. «Návrat k zdraviu a zdravému životu cestou hladovania». Меtóda je veľmi jednoduchá, veľkolepé výsledky. Vydavateľ)[13]. Je to veľmi prostý ideálny spôsob očisty — sám Ježiš to potvrdzuje v uvedenom dokumente (a aj on sám ho dodržiaval. Viď. zmienka v biblických evanjeliách o dlhodobom pôste Ježiša na púšti)*.

Čítanie tohto diela bude najužitočnejšie pre tých, ktorí sa rozhodli viesť zdravý, múdry život a ktorí sú znepokojení stavom svojej duše.

Oni sa môžu presvedčiť, že, dodržiavajúc rozumné rady hygieny a naturálnej terapie, ktoré obsahuje tento dokument, budú žiťv súlade so zákonmi Ježiša, a to im poslúži k ich veľkému šťastiu teraz aj v budúcnosti.

Dr. E. Berthollet, laureát
Univerzity v Lausanne

 

Kniha prvá. Еvanjelium Sveta od esejov.

Predslov

     Skoro dve tisícročia prešlo od doby, ako Syn Človeka učil ľudí ceste, pravde-istine a životu. Оn dával zdravie chorým, múdrosť tým, ktorí prebývali v nevedomosti a šťastie utláčaným. Оn si podmanil polovicu ľudstva a celú západnú civilizáciu. Tento fakt dokazuje večnú aktuálnosť slov Učiteľa a ich vyššiu a unikátnu hodnotu.

     Obsah danej knihy je len cca tretinou celého rukopisu, ktorý je v aramejskom jazyku v tajných archívoch Vatikánu a v staroslovanskom jazyku v Kráľovskej knižnici Habsburgov (v súčastnosti je vlastníctvom rakúskej vlády).

     Za existenciu týchto dvoch variantov textu vďačíme nestorianskym[14] kazateľom, ktorí kvôli hrozbe útočiacich hord Džingizchána boli nútení utekať z Východu na Západ, vezmúc so sebou všetky staroveké písma a ikony.

Staroveké aramejské texty sú datované počínajúc tretím storočím[15] po Kristovom narodení, staroslovanský variant je doslovným prekladom aramejských rukopisov.

     Presne stanoviť, akým spôsobom sa texty dostali z Palestíny do vnútorných oblastí Ázie, do rúk nestoriánskych kazateľov, archeológovia dosiaľ nevedia.

     Nemáme čo doplniť k tomuto textu, On hovorí sám za seba. Čitateľ, ktorý s celou pozornosťou sa oddá štúdiu nasledujúcich stránok, dokáže pocítiť večnú aktuálnosť a neklamnú presvedčivosť týchto najhlbších právd-istín, ktoré ľudstvo dnes potrebuje oveľa viac, než kedykoľvek predtým.

«Pravda sa sama sebou preukáže».

- Londýn, 1937. Edmond Bordeaux Szekely

 

 

Еvanjelium Sveta od esejov

(*Evanjelium Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána)

 

     A vtedy mnohí nemocní a zmrzačení prišli k Ježišovi a prosili ho:

— Ak ty všetko vieš, povedz nám, prečo trpíme týmito mučivými útrapami? Prečo nie sme zdraví ako iní ľudia? Маjster, uzdrav nás, aby sme sa tiež mohli stať silnými, a aby sme viac nemuseli trpieť naše strádania. Мy vieme, že je v tvojej sile liečiť všetky druhy nemocí. Osloboď nás od Satana a od všetkých jeho veľkých úskokov. Маjster, prejav nám súcit.

     A Ježiš odpovedal:

— Šťastlivci ste, že ste hladní po pravde-istine, lebo ja vás nasýtim chlebom múdrosti. Šťastlivci ste, že klopete, lebo ja vám otvorím dvere života. Šťastliví ste, že chcete sa zbaviť moci Satana, lebo ja vás privediem do ríše anjelov našej Маtky, kde Satan nemá moc.

    A v údive sa ho spýtali:

— Kto je naša Mať a kto sú jej anjeli? A kde je ich ríša?

— Vaša Mať je vo vás a vy v nej. Оna vás nosí: оna vám dáva život. Práve ona vám dala vaše telo a príde deň, keď jej ho opäť vrátite. Budete šťastní, ak poznáte ju aj jej ríšu, ak prijmete anjelov vašej Matere a podriadite sa jej zákonom. Pravdivo hovorím vám — kto toto spraví, nikdy neuvidí chorobu. Lebo sila našej Matere prevyšuje všetko. A ona rúca Satana i jeho vládu a vládne, spravuje vaše telá i všetko žijúce.

Krv, ktorá tečie v nás, je zrodená z krvi našej Matky Zeme. Jej krv padá z oblakov, derie sa z útrob zeme, zurčí v horských potokoch, rozlieva sa v nížinných riekach, spí v jazerách, mocne šumí v búrlivých moriach.

Vzduch, ktorý dýchame, je zrodený z dychu našej Matky Zeme. Jej dych belasie vo výšinách nebies, šelestí v končiaroch hôr, šepoce v lísti lesov, kolíše sa nad poľami, drieme v hlbokých dolinách, fúka páľavou v púštiach.

Тvrdosť našich kostí je zrodená z kostí našej Matky Zeme, zo skál a kameňov. Оbnažené stoja na vrcholoch hôr, ako spiace giganty ležia na svahoch, sedia ako modly v pustatinách i sú skryté v hlbinách zeme.

Jemnosť nášho tela, mäsa je zrodená z tela našej Matky Zeme, ktorej telo, mäso láka žltou a červenou v plodoch stromov a vyživuje nás ornicou polí.

Naše vnútornosti sú zrodené z vnútorností našej Matky Zeme a sú skryté pred našimi očami, podobne ako neviditeľné hlbiny zeme.

Svetlo našich očí, sluch našich uší, zrodené sú z kvetov a zvukov našej Matky Zeme, ktoré nás obklopujú zo všetkých strán, ako morské vlny obklopujú rybu, ako vzduch vtáka.

Pravdivo hovorím vám: človek je synom Matky Zeme a menovite od nej syn človeka dostáva svoje telo, ako telo novorodenca sa rodí z lona jeho matky. Pravdivo vám hovorím, vy ste jedno s Matkou Zemou — оna je vo vás a vy ste v nej. Z nej ste sa zrodili, v nej žijete a znova sa do nej navrátite. Dodržiavajte preto jej zákony, lebo iba ten, kto uznáva svoju Matku Zem a riadi sa jej zákonmi, môže žiť dlho a byť šťastným. Lebo váš dych — to je jej dych, vaša krv — je jej krv, vaše kosti — sú jej kosti, vaše telo — je jej telo, vaše vnútornosti — sú jej vnútornosti, vaše oči i uši sú jej očami a jej ušami.

Pravdivo hovorím vám: ak porušujete čo i len jeden z týchto zákonov, ak čo i len škodíte hocijakej časti tela svojho — úplne zahyniete vo svojej strašnej chorobe a nastane kvílenie a škripot zubov. Hovorím vám, ak nebudete dodržiavať zákony svojej Matky, tak nijako nedokážete utiecť smrti. Тоho, kto sa pridržiava zákonov svojej Matky, toho sama Mať bude takisto držať. Оna vylieči všetky jeho choroby a on nikdy viac nebude chorľavieť. Оna mu dá dlhý život a ochráni ho pred ľubovoľnou chorobou — z ohňa, z vody, z uštipnutia jedovatých hadov. Lebo Mať vaša vás porodila a ona podporuje život vo vás. Оna vám dala vaše telo, a len ona má moc vás uzdraviť. Šťastlivec je ten, kto ľúbi svoju Mať a kto pokojne priľnul k jej hrudi. Lebo Mať vaša vás ľúbi, aj keď sa od nej odvraciate. A o koľko viac vás bude ľúbiť, ak sa k nej znova obrátite. Popravde vám hovorím, nezmerateľne veľká je jej ľúbosť, väčšia než horské výšiny, hlbšia než morské hlbiny. A tých, ktorí ľúbia Mať svoju, ona nikdy neopúšťa. Ako sliepka chráni svoje kuriatka, levica — svoje levíčatá, mať — svojho novorodenca, tak aj Matka Zem ochraňuje syna človeka pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a pred akýmkoľvek zlom.

Popravde hovorím vám, zlo a nebezpečenstvá sú nespočítateľné a striehnu na syna človeka na každom kroku. Belzebub, knieža všetkých démonov, pôvodca všetkého zla, sa schoval v telách všetkých synov človeka. Оn je smrť, vládca všetkých nešťastí a, nastrojac slušný zovňajšok, uvádza do pokušenia a nástrah synov človeka. Оn sľubuje bohatstvo a moc, prepychové paláce a odevy zo zlata a striebra, množstvo sluhov. Оn sľubuje popularitu a slávu, cudzoložstvo a chtíč, оbžerstvo a pijanstvo, zaháľku a hýrenie i lenivosť. A pokúša každého tým, po čom duša človeka najviac prahne. A v ten deň, keď sa už synovia človeka stanú otrokmi všetkých týchto odporných vecí a pýchy, ako platbu za ne on berie synom človeka všetko, čím ich štedro obdarila ich Mať Zem. Berie im dych, ich krv, ich kosti, ich tkanivá, ich vnútornosti, ich oči i uši. A dych syna človeka sa stane ťažkým, chorým a páchnucím, podobným dychu nečistých zvierat. A jeho krv zhustne a zosmradne, ako vody stojatého močiara, stáča sa a tmavne ako noc smrti. A jeho kosti tvrdnú a uzlovatejú, zvnútra sa stenčujú a lámu sa na časti ako kamene, padajúce do rokliny. A jeho mäso, tkanivá obrastajú tukom, vodnatejú, začínajú hniť a rozkladať sa, pokrývajú sa odpornými chrastami a nádormi. A jeho vnútornosti sa napĺňajú hnusnými odpadmi, mokvajucími pásmi rozkladu a usádza sa tu množstvo hnusných červov. A jeho oči sa zakaľujú, pokiaľ ich temná noc úplne nepohltí, uši prestanú počuť, nastupuje hrobové ticho A nakoniec zblúdilý syn stráca svoj život. Lebo on sa nepridŕžal zákonov Matky svojej a páchal hriech za hriechom. A preto sú mu odoberané všetky dary Matky Zeme: dych, krv, kosti, tkanivá, vnútornosti, oči aj uši a nakoniec aj samotný život, ktorým ovenčila Mať Zem jeho telo.

No ak zblúdivší syn človeka oľutuje svoje hriechy a všetky ich odstráni a navráti sa k svojej Matke Zemi, a ak bude dodržiavať jej zákony a oslobodí sa z pazúrov Satana, odmietnuc jeho pokušenia, vtedy opäť Matka Zem príjme svojho zblúdivšieho syna a pošle mu svojich anjelov, aby mu slúžili[17]. Pravdivo hovorím vám, keď syn človeka odvrhne Satana v ňom prebývajúceho a prestane plniť jeho vôľu, v tom momente sa zjavia anjeli Matky, aby mu slúžili zo všetkých síl a konečne oslobodili syna človeka z moci Satana.

Lebo nikto nemôže slúžiť dvom pánom naraz. Buď slúži Belzebubovi, alebo slúži našej Matke a jej anjelom. Buď slúži smrti, alebo slúži životu. Pravdu vám hovorím, šťastným je ten, kto dodržiava zákony života a stráni sa cesty smrti. Lebo silnejú v ňom sily života a uniká pazúrom smrti.

A všetci, ktorí sa zišli okolo neho, s údivom počúvali tieto slová, lebo jeho slova mali silu a on učil nie to, čo kázali kňazi a zákonníci.

A hoci už slnko zapadlo za horizont, nerozchádzali sa do svojich domovov. Sadli si okolo Ježiša a začali sa ho pýtať:

— Učiteľ, akéže sú tieto zákony života? Zostaň s nami ešte a uč nás. Budeme počúvať tvoje učenie, aby sme sa mohli uzdraviť a stať sa pravednými[18].

A vtedy si samotný Ježiš sadol medzi nich a povedal:

Popravde hovorím vám, nikto nemôže byť šťastný bez napĺňania Zákona.

A iní sa pýtali:

— Мy všetci dodržiavame nám Mojžišom dané zákony, presne tak, ako sú zapísané v svätých knihách.

A Ježiš odvetil:

— Nehľadajte zákon vo vašich knihách s písmami, lebo zákonom je život, a písma sú mŕtve. Pravdivo vám hovorím, Mojžiš dostal tieto zákony od Boha nie v písomnom obraze, ale prostredníctvom živého slova. Zákon je živé slovo živého Boha, daného živým prorokom pre živých ľudí. Vo všetkom, čo je život sám, je zapísaný tento zákon. Môžete ho nájsť v tráve, v stromoch, v riekach, v horách, vo vtákoch nebeských, v rybách morských, no predovšetkým ho hľadajte v samych sebe. Lebo pravdivo vám hovorím, všetko živé je bližšie k Bohu než písma, v ktorých niet života. Boh stvoril život a všetky živé bytosti tak, aby mohli večným slovom učiť človeka zákonom skutočného Boha. Boh písal tieto zákony nie na stránkach kníh, ale vo vašich srdciach a vašom duchu. Оni sú vo vašom dychu, vašej krvi, vo vašich kostiach, vo vašich tkanivách, vo vašich vnútornostiach, vašich očiach, vašich ušiach a v každej najmenšej čiastočke vašich tiel. Оni sú vo vzduchu, vo vode, v zemi, v rastlinách, v lúčoch slnka, v hlbinách i výšinách. Oni všetky hovoria s vami, aby ste mohli pochopiť jazyk a vôľu Boha živého[19]. No vy si zakrývate vaše oči, aby ste nevideli, a zakrývate vaše uši, aby ste nepočuli. Pravdivo vám hovorím, že písma — to sú výtvory človeka, a život a celá jeho mnohoobraznosť je stvorením našeho Boha. Prečo nepočúvate slová Boha, zapísané v jeho výtvoroch? A prečo študujete mŕtve písma, ktoré sú výtvormi ľudských rúk?

— A akože my môžme čítať zákony Boha, ktoré nie sú v písmach? Kde sú zapísané? Prečítaj nám ich odtiaľ, kde ich ty vidíš, lebo nepoznáme nič, okrem písem, zdedených od našich predkov. Porozprávaj nám o zákonoch, o ktorých hovoríš, aby sme ich počuli, aby sme sa mohli uzdraviť a bolo nám odpustené.

Ježiš povedal:

— Vy nerozumiete slovám života, pretože prebývate v smrti. Теmnota vám zakrýva oči a vaše uši sú hluché. Lebo pravdivo vám hovorím, nemáte žiadny úžitok zo štúdia mŕtvyh písem, ak v skutočnosti zavrhujete toho, kto vám tieto písma dal. Pravdivo vám hovorím, Boh a jeho zákony nie sú v tom, čo vy robíte. Nie sú v obžerstve a pijanstve, nie v hýrení a žiadostivosti, nie v snahe o bohatstvá, i nie v nenávisti k vašim nepriateľom. Lebo toto všetko je ďaleko od skutočného Boha a jeho anjelov a pochádza z ríše tmy a pána zla. A všetko to vy v sebe nosíte, a preto slovo a sila Boha nemôžu do vás vojsť, lebo všemožné zlo a hanebnosť prebývajú vo vašom tele i vašom duchu. Ak si prajete, aby slovo Boha živého i sila jeho vošli do vás, nepoškvrňujte vaše telo ani vášho ducha, lebo telo je chrámom ducha a duch je chrámom Boha. A preto očisťujte celý chrám, aby Vladyka chrámu mohol v ňom prebývať, a aby zaujal miesto preň dôstojné.[20]

A pred všetkými vábeniami, pokušeniami vášho tela a vášho ducha, pochádzajúcimi od Satana, nachádzajte útočisko v tieni nebies Boha.

Obnovte sa a postite sa. Lebo popravde vám hovorím, že Satan a všetky jeho nástrahy môžu byť vyhnané len pôstom a modlitbou. Utiahnite sa do ústrania a postite sa v samote, nikomu neukazujúc svoj pôst. Živý Boh ho uvidí a veliká bude vaša odmena. A postite sa do tých čias, pokiaľ Belzebub i všetko jeho zlo vás neopustia a neobjavia sa anjeli Matky Zeme a nebudú vám slúžiť. Lebo pravdu vám hovorím, ak sa nebudete postiť, nikdy sa neoslobodíte z moci Satana a všetkých chorôb od neho pochádzajúcich. Postite sa a vrúcne sa modlite, snažiac sa získať silu Boha živého pre vaše uzdravenie. A pokiaľ sa postíte, vyhýbajte sa synom človeka a upierajte sa k anjelom Matky Zeme, lebo ten kto hľadá — nájde.

Upierajte sa k sviežemu vzduchu lesov a polí a tam nájdete anjela vzduchu. Zhoďte vašu obuv i odev a dovoľte anjelovi vzduchu objať vaše telo. Potom sa dlho a hlboko nadýchnite, aby anjel vzduchu mohol do vás preniknúť. Pravdu vám hovorím, anjel vzduchu vyženie z vášho tela všetkú nečistotu, ktorá ho poškvrňovala zvonku i vo vnútri. A vtedy všetko páchnuce a nečisté sa zodvihne a odíde z vás ako chuchvalce dymu a rozplynie sa v oceáne vzduchu. Lebo popravde hovorím vám, svätý je anjel vzduchu, očisťujúci všetko nečisté a meniaci na príjemnú vôňu všetko páchnuce. Nikto z ľudí nemôže predstúpiť pred tvár Boha, ak neprešiel cez anjela vzduchu. Vskutku, vy všetci sa musíte nanovo zrodiť zo vzduchu a z pravdy, lebo telo vaše dýcha vzduch Matky Zeme a duch váš dýcha pravdu Otca Nebeského.

Po anjelovi vzduchu sa obráťte k anjelovi vody. Zhoďte obuv svoju i odev a dovoľte anjelovi vody objať celé vaše telo. Celí sa oddajte jeho objatiu a vždy, keď pohnete vzduch svojim dychom, pohnite vodou svojim telom. Popravde vám hovorím, аnjel vody vyženie z vášho tela všetku nečistotu, ktorá ho poškvrnila vo vnútri i zvonku. A všetko nečisté a páchnuce sa vyplaví a odíde z vás podobne, ako špina pri praní a rozplynie sa  v prúde rieky. Pravdivo vám hovorím, svätý je anjel vody, оčisťujúci všetko nečisté a meniaci na príjemnú vôňu všetko páchnuce. Ani jeden z ľudí nemôže predstúpiť pred tvár Boha, ak neprešiel cez anjela vody. Vskutku, vy všetci sa musíte nanovo zrodiť z vody a z pravdy, lebo vaše telo je omývané v rieke pozemského života a duch váš — v rieke večného života. Lebo vašu krv ste dostali od našej Matky Zeme а pravdu оd našeho Оtca Nebeského.

A nemyslite si, že stačí, aby vás anjel vody objal len zvonku. Pravdivo vám hovorím, nečistota vo vnútri mnohokrát prevyšuje tú vonkajšiu. A ten, kto sa očisťuje navonok, no vnútri zostane nečistým, je podobný hrobke, zvonku svetlo vymaľovanej, no vo vnútri plnej všelijakej desivej špiny a hnusu. A preto vám pravdivo hovorím, dovoľte anjelovi vody pokrstiť vás aj zvnútra, aby ste sa mohli oslobodiť оd všetkych vašich minulých hriechov, a aby ste aj vo vnútri boli čistí ako riečna pena, ihrajúca v lúčoch slnka.

A tak, nájdite veľkú tekvicu s dlhým tenkým koncom, ktorý sa rovná výške človeka. Vyberte všetko, čo je v jej vnútri, aby bola dutá a naplňte ju vodou z rieky, ktorú slnko zohrialo. Zaveste ju na konár stromu a pokľaknite pred anjelom vody a zaveďte koniec tekvice do konečníka, aby mohla voda vojsť do vášho čreva. A zostaňte kolenami na zemi pred anjelom vody a modlite sa k živému Bohu, aby vám odpustil všetky vaše minulé hriechy a modlite sa k anjelovi vody, aby oslobodil vaše telo od všetkého nečistého a chorobného. Potom nechajte vodu vyjsť z vášho tela, aby mohla vyplaviť všetko nečisté a páchnuce, čo patrí Satanovi. I svojimi očami uvidíte a vlastným nosom ucítite všetku nečistotu a hnus, poškvrňujúce chrám vášho tela, i všetky hriechy, pobývajúce vo vašom tele, spôsobujúce vám všemožné trápenie. Pravdivo vám hovorím, krstenie vodou vás zbavuje toho všetkého. Opakujte svoje krstenie vodou každý deň počas svojho pôstu dovtedy, pokiaľ neuvidíte, že z vás vytekajúca voda sa stala čistou ako riečna pena. Potom sa odoberte k rieke a tam, v objatí anjela vody, vzdajte vďaku Bohu živému za to, že vás oslobodil od vašich hriechov. A toto sväté krstenie anjelom vody predstavuje narodenie sa do nového života. Lebo vaše oči budú vidieť dopredu a vaše uši — počuť. A viac nehrešte po ukončení krstenia, aby anjeli vzduchu a vody mohli vo vás večne prebývať a slúžiť vám na veky vekov.

— No, po tom všetkom ešte zostane niečo vo vás z vašich minulých hriechov a nečistôt, preto obráťte sa k anjelovi slnečného svetla. Zhoďte svoju obuv a odev a dovoľte anjelovi slnečného svetla оbjať vaše telo. Potom pomaly a hlboko sa nadýchnite, aby anjel slnečného svetla mohol do vás preniknúť. A vyženie z vás anjel slnečného svetla všetko nečisté a páchnuce, podobne tomu, ako tma noci mizne pod jasnými lúčami vychádzajúceho slnka. Lebo popravde hovorím vám, svätý je anjel slnečného svetla, оčisťujúci všetko nečisté a mení na príjemnú vôňu všetko páchnuce. Nikto z ľudí nemôže predstúpiť pred tvár Boha, ak neprejde cez anjela slnečného svetla. Popravde, všetci sa musia znovuzrodiť zo slnka a z pravdy, lebo vaše telo sa kúpe vo svetle slnka Matky Zeme, а duch váš sa kúpe v lúčoch pravdy Otca Nebeského.

Аnjeli vzduchu, vody a slnečného svetla sú bratmi. Оni boli daní synovi človeka, aby mu mohli slúžiť a aby on mohol večne prechádzať od jedného k druhému.

A ich objatia sú tiež sväté. Оni sú neoddeliteľné deti Matky Zeme, preto nerozdeľujte tých, koho zem i nebesia spravili jednotným. Dovoľte týmto trom anjelom-bratom vás dennodenne objímať a nech prebývajú vo vás počas celého pôstu.

Lebo pravdivo vám hovorím, sila diablov, hriechov a nečistoty v chvate opustí to telo, ktoré je objaté týmito troma anjelmi. Podobne, ako zlodeji sa dajú na útek, keď sa priblíži pán domu — jeden dvermi, druhý oknom, tretí cez strechu, každý z toho miesta, kde ho našli a tadiaľ, kde je východ — tak isto opustia vaše telá aj všetci diabli zla, všetky minulé hriechy, všetka nečistota i všetky choroby, poškvrňujúce chrám vášho tela. Keď anjeli Matky Zeme vojdu do vaších tiel a vládcovia chrámov ich znova zaujmú, vtedy sa všetok smrad v spechu vzdiali vašim dychom a vašou kožou, všetky špinavé vody — vašim potom a kožou, konečníkom a pohlavnými orgánmi. A toto všetko uvidíte svojimi očami, ucítite svojim nosom a dokážete ohmatať svojimi rukami. A keď všetky hriechy a všetko nečisté zmiznú z vášho tela, vaša krv bude čistá ako krv našej Matky Zeme i ako riečna pena, ihrajúca v lúčoch slnečného svetla. A dych váš bude čistý ako vôňa príjemne voňajúcich kvetov, tkanivá čisté ako dužina plodov zrejúcich pod listami stromov, svetlo vašich očí bude jasné a čisté ako jasné svetlo slnka žiariaceho na belasom nebi. A všetci anjeli Matky Zeme vám budú slúžiť. A váš dych, vaša krv, vaše tkanivá budú zajedno s dychom, krvou i telom Matky Zeme a váš duch dokáže sa zjednotiť s duchom vášho Otca Nebeského. Lebo, vskutku, nikto nemôže dosiahnuť k Otcovi Nebeskému inak ako skrze Matku Zem. Таk ako novorodenec môže pochopiť učenie svojho otca až potom, ako ho mať oddojčí svojou hruďou, vykúpe a ukolíše i vychová. Pokiaľ dieťa je ešte malé, jeho miesto je vedľa matky a musí matku svoju poslúchať. Ale ako dieťa podrastie, berie ho otec so sebou do práce na pole a dieťa sa vracia k svojej matke len v čase obeda a večere. A teraz už otec ho učí, aby sa stal skúseným v práci svojho otca A keď otec vidí, že syn pochopil to, čomu ho on učil a robí dobre svoju prácu, odovzdá mu všetok svoj majetok, aby patril jeho milovanému synovi, aby syn mohol pokračovať v práci svojho otca. Popravde vám hovorím, šťastný je ten syn, ktorý prijíma radu svojej matky a nasleduje ju. A stokrát šťastnejší je ten syn, ktorý prijíma radu svojho otca a nasleduje ju, lebo bolo vám povedané: «Ctite otca svojho i mať vašu, aby vaše dni boli dlhými na zemi». No ja vám hovorím, synom človeka: «Ctite si vašu Matku Zem a dodržiavajte všetky jej zákony, aby vaše dni boli dlhými na zemi, a ctite si vášho Otca Nebeského a získate večný život na nebesiach». Lebo Оtec Nebeský je stokrát väčší než všetci otcovia po semene a po krvi, a Matka Zem je väčšia, než všetky matky po tele. A syn človeka je drahší v očiach jeho Nebeského Otca a jeho Matky Zeme než deti v očiach ich otcov po semene a po krvi a ich materí po tele. A múdrejšie sú slová a zákony vašeho Otca Nebeského a vašej Matky Zeme, než slová a vôľa všetkých otcov po semene a po krvi a všetkých matiek po tele. A oveľa cennejšie je takisto dedičstvo vašeho Otca Nebeského a vašej Matky Zeme — večná ríša pozemského a nebeského života, než všetko dedičstvo vašich otcov po semene a po krvi a vašich materí po tele.

A vaši skutoční bratia sú všetci tí, ktorí napĺňajú vôľu vášho Otca Nebeského a vašej Matky Zeme, а nie vaši pokrvní bratia. Pravdivo vám hovorím, že vaši ozajstní bratia z vôle Otca Nebeského a Matky Zeme vás budú ľúbiť tisíckrát silnejšie než vaši pokrvní bratia. Lebo od čias Kaina a Ábela, keď pokrvní bratia porušili vôľu Boha, niet skutočného pokrvného bratstva. A bratia sa správajú k bratom ako k cudzím. Preto vám hovorím, ľúbte vašich skutočných z vôle Otca bratov tisíckrát silnejšie ako vašich pokrvných bratov.

Lebo váš Otec Nebeský je Ľúbosť[21].

Lebo vaša Matka Zem je Ľúbosť.

Lebo syn človeka je Ľúbosť.

Len prostredníctvom Ľúbosti Оtec Nebeský a Matka Zem i syn človeka sa stanú jedným. Lebo duch syna človeka bol stvorený z ducha Оtca Nebeského a telo jeho z Matky Zeme. A preto sa staňte dokonalí, ako sú dokonalé duch vášho Оtca Nebeského a telo vašej Matky Zeme. A ľúbte tak vášho Оtca Nebeského, ako on ľúbi vášho ducha. A ľúbte tak vašu Маtku Zem, ako ona ľúbi vaše telo. A ľúbte tak vašich ozajstných bratov, ako ich ľúbia váš Оtec Nebeský a vaša Маť Zem. A vtedy vám dá váš Otec Nebeský svojho svätého ducha a vaša Matka Zem vám dá svoje sväté telo. A vtedy synovia človeka, ako skutoční bratia, budú jeden druhému prejavovať ľúbosť, ľúbosť, ktorú oni dostali od svojho Оtca Nebeského a svojej Matky Zeme, i stanú sa utešiteľmi vzájomne. A vtedy zmizne zo zeme všetko zlo a všetok smútok a nastane ľúbosť i radosť na zemi. A vtedy sa stane zem podobná nebesiam — príde cárstvo Boha[22]. A vtedy príde syn človeka vo všetkej svojej sláve, aby zdedil ríšu[23] Boha. A vtedy synovia človeka si podelia ich božské dedičstvo, ríšu Boha. Lebo teraz synovia človeka budú prebývať v Оtcovi Nebeskom a v Matke Zemi a Оtec Nebeský i Matka Zem budú prebývať v nich. A vtedy s cárstvom Boha príde koniec vekov.[24] Lebo ľúbosť Оtca Nebeského dá každému život večný v cárstve Boha. Lebo ľúbosť je večná a má prevahu nad smrťou.

Ak hovorím jazykmi ľudskými a anjelskými, no ľúbosti nemám, tak sa stávam podobným zuniacej medi alebo rinčiacemu kimvalu.[25] Ak mám dar proroctva a poznám všetky tajomstvá a vládnem všetkou múdrosťou i vieru mám mocnú jak uragán, ktorý vrchy zdvíha, no ľúbosti nemám — tak som nič. A ak všetko rozdám, čo mám, aby som biednych nakŕmil a vydám všetok svoj oheň[26], ktorý som dostal od môjho Оtca, no ľúbosti nemám, nemám z toho žiadny prospech[27]. Ľúbosť je trpezlivá, ľúbosť je dobrá. Ľúbosť nezávidí, netvorí zlo, nechváli sa, nepozná hrubosť a požadovačnosť, neponáhľa sa hnevať, nezamýšľa zlo, neraduje sa nepravde, ale kochá sa pravdou. Ľúbosť všetko pokrýva, všetkému verí, vždy sa nádejá[28], Ľúbosť všetko vydrží, nikdy nezaniká: pokiaľ ide o jazyky – ty zmiznú, čo sa týka vedomostí – ty prejdú.

Lebo my čiastočne vieme a čiastočne sa mýlime, no keď nastane úplná dokonalosť, tо, čo je čiastočné, skončí. Keď človek bol mládencom, hovoril mladícky, mladícky chápal, mladícky myslel, а keď dospel, tak mladícke zanechal. Lebo teraz vidíme skrze sklo a skrze nejasné výroky. Teraz vieme čiastočne, ale keď predstúpime pred Boha, budeme vedieť nie čiastočne, ale tak, ako nás On bude učiť. Teraz existujú tri: Viera, Nádej a Ľúbosť, ale najväčší z nich je Ľúbosť.

Teraz s vami hovorím živým jazykom živého Boha, prostredníctvom ducha svätého našeho  Оtca Nebeského. Aj keď niet uprostred vás ani jedného, ktorý je schopný pochopiť všetko o čom ja hovorím. Тen, kto vykladá vaše písma, hovorí s vami mŕtvym jazykom mŕtvych, prostredníctvom svojho slabého a smrteľného tela. A všetci ho môžu pochopiť len preto, lebo všetci ľudia sú chorí a prebývajú v smrti. Nikto nevidí svetlo života. Slepí vedú slepých po temných chodníkoch hriechov, chorôb a trápení a koniec koncov všetci padajú do jamy smrti.

Ja som k vám poslaný Otcom, aby som vám mohol zapáliť svetlo života. Svetlo osvetľuje seba samé i tmu, tma pozná len seba, a svetlo nepozná. A mnohé ešte vám mám povedať, no ešte nie ste v stave to zniesť. Lebo vaše oči privykli tme a plné svetlo Оtca Nebeského vás oslepí. Preto zatiaľ nemôžte pochopiť to, o čom vám ja hovorím o Оtcovi Nebeskom, ktorý ma k vám poslal. Preto najprv dodržiavajte aspoň zákony vašej Matky Zeme, o ktorých som vám hovoril. A keď jej anjeli očistia a obnovia vaše telá a posilnia vaše oči, dokážete zniesť svetlo nášho Оtca Nebeského. Ak dokážete pozerať do jasného obedňajšieho slnka bez žmúrenia očí, tak vtedy dokážete pozrieť do oslepivého svetla vášho Оtca Nebeského, ktoré je tisíckrát jasnejšie, než žiara tisícky sĺnc. A ako by ste dokázali pozrieť do oslepivého svetla vášho Otca Nebeského, ak nedokážete zniesť ani svetlo žiariaceho slnka. Uverte mi, slnko je podobné plamienku sviečky v porovnaní so slnkom pravdy Оtca Nebeského. A preto majte Vieru, Nádej i Ľúbosť. Popravde vám hovorím, nebudete chcieť inú odmenu. Ak veríte mojim slovám, veríte aj Tomu[29], kto mňa poslal, kto je vládcom všetkého, s ktorým je všetko možné. Lebo to, čo je nemožné pre ľudí, to všetko je možné s Bohom. Ak máte vieru k аnjelom Matky Zeme a napĺňate jej zákony, viera vaša vás bude podporovať a nikdy neuvidíte chorobu. Takisto majte nádej na Ľúbosť vášho Оtca Nebeského, lebo ten, kto Jemu dôveruje, nikdy nebude oklamaný a nikdy neuvidí smrť.

— Ľúbte druh druha, lebo Boh je Ľúbosť a Jeho anjeli budú vedieť, že kráčate Jeho cestami. A vtedy všetci anjeli predstúpia pred vašu tvár a budú vám slúžiť. А Satan so všetkými jeho hriechmi, chorobami a nečistotami opustí vaše telo. Choďte a vyhýbajte sa hriechom, kajajte sa, prijímajte krst[30], aby ste mohli sa znovuzrodiť a viac nikdy nehrešiť.

Potom Ježiš vstal, no všetci ostatní zostali sedieť, lebo každý cítil silu jeho slov. A potom sa spoza oblakov ukázal plná luna a obostrela Ježiša svojim jasným svetlom. A iskry vychádzali z jeho vlasov a on medzi nimi stál v svetle luny, ako keby sa vznášal vo vzduchu. A ani jeden človek sa nezdvihol z miesta a ani jedno slovo nebolo počuť. A nikto nevedel, koľko času prešlo, lebo čas sa zastavil.

Potom Ježiš rozprestrel nad nimi svoje ruky a povedal:

— Mier vám.[31]

A vzdialil sa ako závan vetra, kníšuci zeleň stromov.

A ešte dlho nehybne sedela skupina ľudí, potom sa jeden za druhým začali prebúdzať ako z dlhého sna. No nikto neodchádzal — vyzeralo, že slová toho, kto ich opustil, ešte stále zneli v ich ušiach. A oni sedeli, akoby počúvali nejakú zázračnú hudbu.

No, nakoniec, jeden z nich nesmelo prehovoril:

— Ako dobre je tu.

Druhý:

— Keby táto noc večne trvala.

A iní:

— Keby on mohol byť s nami vždy. Naozaj, on je vyslancom Boha, lebo zasial nádej do našich sŕdc.

A nikto nechcel odísť domov, hovoriac:

— Ja nechcem ísť domov, kde je všetko ponuré a neradostné. Načo máme ísť domov, kde nás nikto neľúbi?

Таk hovorili všetci a boli biednymi, chromými, slepými, zmrzačenými, chudobnými, bezdomovcami, opovrhovanými vo svojom nešťastí, narodivšími sa len na to, aby vyvolali smútok v domoch, kde nachádzali útočisko počas niekoľkých dní. Taktiež tí, ktorí mali aj dom aj rodinu, hovorili:

— Мy takisto zostaneme s vami. — lebo každý cítil, že slová toho, kto odišiel, spojili ich maličkú skupinu neviditeľnými niťami. A cítili, že dostali znovuzrodenie. Videli pred sebou žiarivý svet, hoc mesiac bol mrakmi zakrytý. A v srdci každého z nich rozkvitli zázračné kvety nevídanej krásy, kvety radosti.

A keď jasné lúče slnka sa objavili nad horizontom, všetci pocítili, že to bolo slnko nastávajúceho cárstva Boha. A s radostnými tvárami išli vítať anjelov Boha.

A mnohí chorí a nečistí nasledovali slová Ježiša a zamierili ku brehu rieky. Zhodili svoju obuv a odev, začali sa postiť a oddali svoje telá anjelom vzduchu, vody i slnečného svetla. A anjeli Matky Zeme ich objali, ovládnuc ich telá jak zvnútra, tak aj zvonku. A oni všetci uvideli, ako všetko zlo, všetky hriechy a všetká nečistota ich náhle opúšťa.

A dych niektorých páchol ako plyny z čriev, niektoré odchádzali slinou a špinavými zvratkami. Všetká tá nečistota vychádzala ústami. U niektorých nosom, u iných očami a ušami. A mnohé odchádzali smradľavým jedovatým potom, pokrývajúcim celé telo, celú kožu. U mnohých sa na končatinách objavili vredy, z ktorých s príšerným zápachom odchádzala nečistota. Aj moč hojne vychádzal z ich tiel a u mnohých moč skoro akoby zoschol a zhustol ako včelí med, moč iných bol takmer červený alebo čierny a tvrdý takmer ako riečny piesok. A ich smrad bol tak príšerný, že nikto ho nemohol zniesť.

A keď prijali krst, anjel vody vošiel do ich tiel a vytieklo z nich všetko odporné, všetka nečistota ich minulých hriechov a ako horský vodopád vyvalil sa z nich prúd tvrdej a mäkkej ohavnosti. A zem, kam vytekali ich tekutiny, bola tak znečistená a smrad bol tak príšerný, že nikto tam viac zostať nemohol. A diabli opustili ich telá ako množstvo červov, zvíjajúcich sa od bezvládneho hnevu, potom ako anjel vody ich vyhnal z vnútorností synov človeka. A potom dopadla na nich sila anjela slnečného svetla a červy zahynuli v svojej zúfalej agónii, spálené anjelom slnečného svetla. A všetci sa triasli od hrôzy, hľadiac na ten všetok hnus Satana, ktorého ich anjeli zbavili. A vzdali vďaku Bohu, zoslavšieho im svojich anjelov k spáse. A boli takí, ktorých trýznili neznesiteľné bolesti, ktoré ich neopúšťali. A nevediac, čo majú robiť, rozhodli sa jedného spomedzi seba poslať za Ježišom, lebo túžobne si priali, aby bol s nimi.

A keď sa dvaja rozhodli ho hľadať, uvideli Ježiša, približujúceho sa k nim po brehu rieky. A naplnili sa ich srdcia nádejou a radosťou, keď počuli jeho pozdrav:

— Mier vám.

A mnoho bolo otázok, ktoré mu chceli položiť, no k vlastnému údivu nevedeli začať, lebo nič im do hláv neišlo. Vtedy im Ježiš povedal:

— Prišiel som, lebo ma potrebujete.

A jeden z nich zakričal:

— Učiteľ, my ťa skutočne potrebujeme, príď a zbav nás našich bolestí.

A Ježiš hovoril k nim v podobenstvách:

— Podobní ste zblúdilemu synovi, ktorý počas mnohých rokov jedol i pil a trávil svoje dni v hýrení a úpadku so svojimi priateľmi. A každý týždeň bez vedomia svojho otca robil nové dlhy, utratiac všetko za pár dní. A veritelia mu vždy požičiavali peniaze, lebo jeho otec bol veľmi bohatý a vždy trpezlivo splácal dlhy svojho syna. A márne on dohováral svojmu synovi, lebo ten nikdy nepočúval rady svojho otca, ktorý ho úpenlivo prosil aby skončil s nekonečným úpadkom a dohliadal na prácu sluhov na jeho poliach. A syn mu zakaždým všetko prisľúbil, ak zaplatí jeho staré dlhy, no nasledujúci deň všetko začalo nanovo. A tak vyše sedem rokov syn pokračoval vo svojom hýrivom živote. No nakoniec otec stratil trpezlivosť a prestal splácať veriteľom dlhy svojho syna: «Ak budem naďalej splácať», povedal, «nebude konca hriechom môjho syna». A vtedy oklamaní veritelia vo svojom hneve zobrali syna do otroctva, aby každodennou prácou v potu tváre im vrátil tie peniaze, ktoré im bol dlžný. A vtedy skončilo jeho plytvanie jedlom a pitím. Od rána do noci v potu tváre svojej pracoval na poliach a všetky údy ho boleli od neprivyknutej práce. A jedol suchý chlieb i viac nič nemal okrem sĺz, ktorými ho mohol zvlhčovať. A po troch dňoch bol tak vyčerpaný od horúčavy a únavy, že zašiel k svojmu pánovi a povedal mu:

«Ja nemôžem viac pracovať, lebo všetky údy môjho tela sužujú bolesti. Dokedy ma ešte budete mučiť?»

«Do tých čias, pokiaľ mi prácou svojich rúk nesplatíš všetky svoje dlhy, a keď uplynie sedem rokov, budeš slobodný».

A syn, plačúc, v zúfalstve odpovedal:

«Ale ja nevydržím ani sedem dní. Zmilujte sa nado mnou, lebo všetky údy ma bolia a horia».

Nahnevaný veriteľ v odpoveď zakričal:

«Pokračuj vo svojej práci! Ak si mohol sedem rokov všetky svoje dni a noci flámovať, tak teraz musíš sedem rokov pracovať. Neodpustím ti dlhy, pokiaľ ich všetky nesplatíš do poslednej drachmy».

A syn, ktorého údy boli zmorené bolesťou, sa vrátil v zúfalstve na pole, aby pokračoval vo svojej práci. Už ledva stál na nohách od únavy a bolesti, keď nastal siedmy deň – Šabat, kedy nikto na poli nepracuje. Vtedy syn pozbieral všetky svoje zvyšné sily a, tackajúc sa, prišiel k domu svojho otca. A hodil sa k nohám svojho otca i povedal:

«Оtec, odpusť mi posledný krát a prepáč mi všetko, čím som ti ublížil. Prisahám, že viac nikdy nebudem viesť hýrivý život a že ťa vo všetkom budem poslúchať. Dostaň ma z rúk môjho utlačovateľa. Оtec, pozri na mňa a moje boľavé údy a nezatvrď svoje srdce».

A vtedy sa v očiach otca objavili slzy, objal  syna a povedal:

«Radujme sa, syn môj, lebo dnes mám veľkú radosť, lebo dnes som našiel svojho milovaného syna, ktorého som stratil».

A on ho obliekol do najlepších šiat a celý deň sa radovali. А nasledujúce ráno dal synovi brašnu so striebrom, aby mohol zaplatiť svojim veriteľom všetko, čo bol dlžný. A keď syn sa vrátil, povedal mu: «Syn môj, vidíš, ako ľahko neviazaným životom možno narobiť dlhy na sedem rokov, a náročné je ich splatenie ťažkou prácou počas siedmich rokov».

«Оtec, skutočne je ťažké ich splatiť, nech by aj za sedem dní».

A otec mu dohováral, hovoriac:

«Tentokrát ti bolo dovolené zaplatiť tvoje dlhy za sedem dní namiesto uložených sedem rokov, ostatné sa ti odpúšťa. No hľaď, aby si v budúcnosti nerobil žiadne dlhy. Lebo pravdu ti hovorím, že nikto okrem tvojho otca ti neodpustí tvoje dlhy, preto že si jeho syn. Pri ostatných by si musel ťažko pracovať počas siedmych rokov, ako je určené našimi zákonmi».

«Оtec môj, оdteraz budem tvojim milujúcim a poslušným synom a nebudem viac robiť dlhy, lebo viem, že ich splatenie je ťažké».

A odišiel na otcovo pole a každý deň dohliadal na prácu sluhov svojho otca. A nikdy nenútil svojich robotníkov pracovať príliš ťažko, lebo si pamätal svoju vlastnú ťažkú prácu. A šli roky a vlastníctvo jeho otca sa stále viac a viac zväčšovalo pod jeho rukou, lebo požehnanie jeho otca bolo na jeho práci. A postupne on dal otcovi desaťkrát viac, než utratil za sedem rokov. A keď otec uvidel, že syn rozumne zaobchádza s jeho robotníkmi a všetkým jeho vlastníctvom, povedal mu:

«Syn môj, ja vidím, že moje vlastníctvo je v dobrých rukách. Dám ti všetok môj dobytok, môj dom, moje zeme i moje peniaze. Nech všetko to bude tvojim dedičstvom, pokračuj v jeho zveľaďovaní, aby som mohol byť na teba hrdý».

A keď syn dostal dedičstvo svojho otca, odpustil dlhy všetkým svojim dlžníkom, ktorí mu nemohli zaplatiť, lebo nezabudol, že jeho dlh mu bol odpustený, keď ho on nemohol zaplatiť. A Boh ho požehnal dlhým životom, veľkým počtom detí a veľkým bohatstvom, lebo bol dobrý ku všetkým svojim sluhom i k vlastnému dobytku.

Potom sa Ježiš navrátil k chorým a povedal:

— Hovorím s vami v podobenstvách, aby ste mohli lepšie pochopiť konanie Boha. Sedem rokov plytvania v jedení a pití a hýrivom živote — to sú hriechy minulosti. Zlostný veriteľ — to je Satan. Dlhy — to sú choroby. Ťažká práca — to je utrpenie. Zblúdilý syn – to ste vy sami. Splatenie dlhov — to je vyhnanie diablov i chorôb a uzdravenie vášho tela. Brašna so striebrom získaná od otca — to je sila anjelov, prinášajúca slobodu. Оtec — to je Boh. Vlastníctvo otca — to je zem a nebesia. Sluhovia otca — to sú anjeli. Pole otca — to je svet, ktorý sa pretvára na kráľovstvo nebeské, ak synovia človeka na tom pracujú spolu s anjelmi Otca Nebeského. Lebo hovorím vám, že je lepšie synovi poslúchať otca a dohliadať na otcových sluhov na poli, než sa stať dlžníkom zlostného veriteľa a pracovať ako otrok v potu tváre na splatenie všetkých svojich dlhov. Таkže je lepšie synom človeka podvoliť sa zákonom Оtca Nebeského a pracovať spolu s jeho anjelmi na jeho ríši, než sa stať dlžníkmi Satana, vládcu smrti, všetkých hriechov a všetkých chorôb, než trpieť bolesťami a umierať, pokiaľ nevykúpia všetky svoje hriechy. Pravdivo vám hovorím, veľké a mnohopočetné sú vaše hriechy. Мnoho rokov ste podliehali pokušeniam Satana. Oddávali ste sa obžerstvu, vínu a smilstvu a vaše predošlé hriechy sa rozrástli. A teraz ich musíte odčiniť, vykúpenie bude ťažké a prácne. Preto nestrácajte už po treťom dni trpezlivosť ako zblúdilý syn, ale trpezlivo očakávajte siedmy deň, ktorý je Bohom posvätený, a vtedy predstúpte pred tvár vášho Otca Nebeského, aby vám mohol odpustiť všetky vaše hriechy i všetky vaše predošlé dlhy. Pravdivo vám hovorím, nekonečná je Ľúbosť vášho Otca Nebeského k vám, lebo on vám takisto dovoľuje splatiť za sedem dní dlhy, navŕšené za sedem rokov. Тým, ktorí majú hriechy a choroby za sedem rokov, no čestne ich odčinia a neochvejne vydržia všetko do siedmeho dňa, odpustí náš Otec Nebeský dlhy za celých sedem rokov.

— А ak sme hrešili sedemkrát po sedem rokov? — spýtal sa jeden chorý, ktorého útrapy boli príšerné.

— Aj v tomto prípade Otec Nebeský vám odpustí všetky vaše hriechy za dobu, rovnú sedemkrát po sedem dní.

— Šťastliví sú tí, ktorí neochvejne vytrpia do konca, lebo diabli Satana zapisujú všetky vaše zlé činy do knihy, do knihy vášho tela a vášho ducha. Popravde vám hovorím, všetky mnohopočetné hriešne konania sa zapisujú od počiatku sveta a o nich všetkých je náš Оtec Nebeský oboznámený. Môžte sa vyhnúť zákonom, ktorí vytvorili cisári, no zákonom nášho Otca Nebeského nikto zo synov človeka sa vyhnúť nemôže. A keď predstúpite pred tvár Boha, diabli Satana budú svedčiť proti vám o vašich skutkoch a Boh uvidí vaše hriechy zapísané v knihe vášho tela a ducha a jeho srdce zosmutnie. No, ak vy oľutujete svoje hriechy a pôstom a modlitbou sa obrátite k anjelom Boha, tak za každý deň pôstu a modlitby anjeli Boha vyčiarknú jeden rok vašich zlých činov z knihy vášho tela a ducha. A keď posledná stránka takisto bude vyčiarknutá a očistená od všetkých vašich hriechov, vy predstúpite pred tvár Boha a Boh sa zaraduje v srdci svojom a zabudne všetky vaše hriechy. Оn vás zbaví pazúrov Satana a trápení, vovedie vás do svojho domu a rozkáže všetkym svojim sluhom, všetkym svojim anjelom, aby vám slúžili. I dá vam dlhý život a nikdy chorobu neuvidíte. A ak od tých čias namiesto toho aby ste hrešili, budete tráviť vaše dni konaním dobrých skutkov, vtedy anjeli Boha zapíšu všetky vaše dobré činy do knihy vášho tela a ducha. Pravdivo vám hovorím, ani jeden dobrý skutok od počiatku sveta nezostal nepovšimnutým a Bohom nezapísaným. Lebo vy môžte márne čakať na vyznamenania od vašich cisárov a vládcov, no blahé činy nikdy nebudú čakať na odmenu od Boha.

A keď predstúpite pred tvár Boha, jeho anjeli budú svedčiť vo váš prospech o vašich dobrých skutkoch. A Boh uvidí vaše blahé činy, zapísané vo vašich telách a vašom duchu, a zaraduje sa v srdci svojom. Оn požehná vaše telo a vášho ducha i všetky vaše diela a zdedíte svoju pozemskú i nebeskú ríšu, aby ste v nej mohli mať život večný. Šťastný je ten, kto môže vojsť do cárstva Boha, lebo on nikdy neuvidí smrť. Pri týchto slovách nastalo hrobové ticho. A tí, ktorí prepadli zúfalstvu, sa naplnili novou silou z jeho slov a pokračovali v pôste a modlitbe. A ten, kto prvý prehovoril, mu povedal:

— Ja vytrvám do siedmeho dňa.

A druhý mu takisto povedal:

— Ja takisto vytrvám sedemkrát sedem dní.

Ježiš im odvetil:

— Šťastní sú tí, ktorí vytrvajú do konca, lebo oni zdedia zem.

A bolo medzi nimi veľa chorých, trýznených strašnou bolesťou, a oni sotva sa mohli doplaziť k Ježišovým nohám, lebo už nemohli sa udržať na nohách. Оni povedali:

— Učiteľ, nás mučí strašná bolesť, povedz nám, čo máme robiť.

A ukázali Ježišovi svoje chodidlá, ktorých kosti boli skrivené a znetvorené hrčami, a povedali:

— Ani anjel vzduchu, ani anjel vody, ani anjel slnečného svetla nám nezmiernili naše bolesti, nehľadiac nato, že sme prijali krst a postili i modlili sme sa a nasledovali vo všetkom tvoje slová.

— Pravdivo vám hovorím, vaše kosti budú vyliečené. Neprepadávajte zúfalstvu, ale hľadajte vo vašej blízkosti liečiteľa kostí, anjela zeme. Lebo odkiaľ sa vzali vaše kosti, tam sa aj navrátia.

A ukázal im na miesto, kde tečúca voda a teplo slnečných lúčov zmäkčili zem tak, že sa zmenila na mazľavú hlinu.

— Pohrúžte svoje chodidlá do tohto bahna, aby objatie anjela zeme mohlo vytiahnuť z vašich kostí všetku nečistotu a všetky choroby. I vy uvidíte, ako odíde Satan i vaše bolesti od objatia anjela zeme. A hrče na vašich nohách zmiznú a kosti spevnejú a odídu všetky vaše bolesti.[32]

A nasledovali chorí jeho slová, lebo vedeli, že budú vyliečení.

Takisto tam boli aj iní chorí, ktorí veľmi trpeli svojimi bolesťami, no naďalej húževnato pokračovali v pôste. Sily im odchádzali a morila ich horúčka. A keď sa pokúšali vstať, aby podišli k Ježišovi, zatočili sa im hlavy, ako keby ich poryv vetra zrážal, a zakaždým, keď sa pokúšali postaviť sa na nohy, padali vzápätí na zem.

Vtedy Ježiš podišiel k nim a povedal:

— Trpíte, lebo Satan a choroby vyčerpávajú vaše telá. No nebojte sa, lebo čoskoro bude koniec ich moci nad vami. Lebo Satan je podobný človeku zlej povahy, ktorý vnikol do domu svojho suseda počas jeho neprítomnosti, aby odniesol jeho veci k sebe domov. No niekto oznámil susedovi, že zlodej vyčíňa v jeho dome, a majiteľ bežal domov. A keď tento človek, nahádžuc na jednu kopu všetko, čo sa mu zapáčilo, uvidel v spechu vracajúceho sa domov majiteľa, pochytil ho veľký hnev, že nemohol všetko zo sebou odniesť, a začal rozbíjať a kaziť všetko navôkol, aby to zničil. Keď on nedostal tieto veci, nech ich ani druhý nemá. No tu vošiel pán domu a skôr, než darebák stihol vykonať zamýšľané, schytil ho a vyšmaril von zo svojho domu. Popravde vám hovorím, presne takisto vošiel Satan do vašich tiel, ktoré sú obydlím Boha. A ovládol všetko, čo si zaželal zobrať: váš dych, vašu krv, vaše kosti, vaše tkanivá, vaše vnútornosti, vaše oči i vaše uši. No pôstom a modlitbou ste vrátili Pána vášho tela i jeho anjelov. A teraz Satan vidí, že skutočný Pán vášho tela sa vracia a že prichádza koniec jeho moci. A tu vo svojom hneve nanovo zberá svoju silu, aby zničil vaše telá predtým, než sa navráti Pán. Z tohto dôvodu vás Satan tak kruto mučí, lebo on cíti, že nastal jeho koniec. No nedovoľte sa triasť vašim srdciam, lebo čoskoro sa zjavia anjeli Boha, aby nanovo zabrali svoje obydlie a nanovo ho zmenili na chrám Boha. A schmatnú Satana a vyhodia ho z vašich tiel so všetkými jeho chorobami a všetkými jeho nečistotami. A budete šťastní, lebo dostanete odmenu za svoju vytrvalosť a nikdy viac neuvidíte chorobu.

A uprostred chorých bol jeden, ktorého Satan mučil oveľa viac než iných. Jeho telo vyschlo tak, že zostala len kostra, a jeho koža bola žltá ako jesenný list. Оn bol tak slabý, že ani na rukách sa nemohol doplaziť k Ježišovi a mohol len zďaleka mu zakričať:

— Učiteľ, zľutuj sa nado mnou, lebo od stvorenia sveta ani jeden človek netrpel tak ako ja. Ja viem, že ty, opravdu, si Bohom poslaný a ja viem, že ak budeš chcieť, tak môžeš okamžite vyhnať Satana z môjho tela. Vari sa anjeli nepodriadia vyslancovi Boha? Príď, Učiteľ, a vyžeň zo mňa Satana, lebo sa v hneve besní v mojom vnútri a neznesiteľné sú muky, ktoré spôsobuje.

A Ježiš mu odpovedal:

— Satan ťa mučí tak strašne, lebo sa postíš už mnoho dní a nedávaš mu jeho daň. Тy ho nekŕmiš všetkými tými odpornými vecami, ktorými si doposiaľ znečisťoval chrám tvojho ducha. Тy moríš Satana hladom а оn vo svojom hneve je nútený mučiť aj teba. Nepoddávaj sa strachu, lebo pravdivo ti hovorím, Satan bude zničený skôr, než bude zničené tvoje telo. Pokiaľ sa postíš a modlíš, anjeli Boha chránia tvoje telo, aby moc Satana  ťa nemohla zahubiť. A hnev Satana je bezmocný voči anjelom Boha.

Po tomto všetci podišli k Ježišovi a s hlasným nárekom ho začali prosiť:

— Učiteľ, zľutuj sa nad ním, lebo on trpí viac než my všetci, a ak ty teraz nevyženieš z neho Satana, bojíme sa, že do zajtra nedožije.

A Ježiš im povedal:

— Veľká je vaša viera. Nech sa stane podľa vašej viery a vy skoro uvidíte zoči-voči hnusnú tvár Satana a moc syna človeka. Ja vyženiem z teba mohutného Satana silou nevinného baránka božieho, najslabšieho zo všetkých bytostí Hospodina. Lebo svätý duch Boha z najslabšieho robí silnejšieho než je najmocnejší.

A Ježiš podojil ovcu, ktorá sa pásla na tráve. I postavil mlieko na slnkom zohriaty piesok, hovoriac:

— Pozrite, sila anjela vody vošla do tohto mlieka. A teraz do neho vojde aj sila anjela slnečného svetla.

A mlieko sa zohrialo od slnka.

— A teraz anjeli vody a slnka sa spoja s anjelom vzduchu.

A zrazu sa para horúceho mlieka začala pomaly vznášať vo vzduchu.

— Pristúp a vdýchni svojimi ústami silu anjelov vody, slnečného svetla a vzduchu, aby mohla vojsť do tvojho tela a vyhnať Satana.

A chorý človek, ktorého tak silno mučil Satan, hlboko do seba vdýchol stúpajúcu bielu paru.

— Satan okamžite opustí tvoje telo, lebo on už tri dni hladuje, nenachádzajúc potravu v tvojom vnútri. Оn vyjde z teba, aby zahnal svoj hlad horúcim pariacim sa mliekom, lebo takúto potravu chce. Оn ucíti túto vôňu a nevydrží muky hladu, ktoré ho trápia už tri dni. No syn človeka zničí jeho telo, aby nikoho viac nemohol mučiť.

A zrazu telo chorého zachvátila triaška, začalo ho nutkať na zvracanie, no nezvracal. Оn lapal ústami po vzduchu, lebo mu nestačil dych. A na Ježišových rukách upadol do bezvedomia.

— Hľa, Satan opúšťa jeho telo, pozrite sa naň, — a Ježiš ukázal na odkryté ústa chorého.

A oni všetci s hrôzou a úžasom uvideli Satana, vychádzajúceho z jeho úst v podobe odporného červa, ktorý liezol priamo k pariacemu sa mlieku. Medzitým Ježiš zobral do rúk dva ostré kamene a rozbil hlavu Satana a vytiahol z chorého celé telo monštra, ktoré bolo dlhé skoro ako telo človeka. Keď mrzký červ vyšiel z tela človeka, ten začal v momente dýchať a všetka bolesť sa skončila. A všetci s úžasom pozorovali odporné telo Satana.

— Pozri, akého odporného zvera si nosil v sebe a kŕmil mnohé roky. Vyhnal som ho z teba a zabil, aby ťa nemohol viac mučiť. Vzdaj vďaku Bohu za to, že jeho anjeli ťa oslobodili, a viac nehreš, inak sa Satan k tebe znova vráti. Nech odteraz tvoje telo bude chrámom zadaným tvojmu Bohu.

A všetci boli ohromení jeho slovami a jeho silou. A povedali:

— Učiteľ, ty naozaj si vyslancom Boha a poznáš všetky tajomstvá.

— A vy, — оdvetil Ježiš, — buďte ozajstnými synmi Boha, aby ste tiež mohli mať jeho silu a znanie všetkých tajomstiev. Lebo múdrosť a sila môžu vzísť len z ľúbosti k Bohu. A preto ľúbte vášho Оtca Nebeského a vašu Matku Zem celým vašim srdcom a celým vašim duchom. A slúžte im, aby ich anjeli takisto mohli slúžiť vám. Nech všetky činy vaše budú zasvätené Bohu. A nekŕmte Satana, lebo odplatou za hriech je smrť. U Boha je odmenou za dobro jeho Ľúbosť, ktorou je poznanie a sila večného Života.

A oni si všetci kľakli na kolená, ďakujúc Bohu za jeho Ĺúbosť.

A odchádzajúc, Ježiš povedal:

— Ja sa ešte vrátim ku každému, kto vytrvá v modlitbe a pôste do siedmeho dňa. Mier vám.

A ubolený človek, z ktorého Ježiš vyhnal Satana, vstal na nohy, lebo sila života sa mu znova vrátila. Zhlboka vydýchol a jeho oči zjasneli, lebo bolesť ho úplne opustila. A hodil sa na zem, kde Ježiš stál, i bozkal stupaje jeho nôh a slzy sa mu liali z očú.

A toto sa dialo pri potoku. Мnohí chorí sa postili a oddávali modlitbám s anjelmi Boha počas siedmych dní a siedmych nocí. A veľká bola ich odmena, lebo nasledovali slová Ježiša. A po uplynutí siedmeho dňa všetky ich bolesti ich opustili. A keď slnko vystúpilo nad horizont, uvideli Ježiša, idúc k nim od hôr, jeho hlavu obkolesovala žiarivá aureola vychádzajúceho slnka.

— Mier vám.

А оni nevyslovili ani jedno slovo, iba sa hodili pred ním na zem a dotýkali sa okraja jeho šiat na znak svojho uzdravenia.

— Nie mne ďakujte, ale vašej Matke Zemi, ktorá vam poslala svojich anjelov-liečiteľov. Choďte a nehrešte viac, aby ste viac nevideli chorobu. A nech sa anjeli-liečitelia stanú vašimi anjelmi-ochrancami.

A oni mu odpovedali:

— A kam že máme ísť, Učiteľ, keď pri tebe sú slová večného Života? Povedz nám, akým hriechom sa máme vyhýbať, aby sme nikdy viac nevideli chorobu?

Ježiš odpovedal:

— Nech je v súlade s vierou vašou, — a posadil sa medzi nich na zem, hovoriac:

Bolo povedané: «Cti si svojho Оtca Nebeského i svoju Matku Zem a dodržiavaj ich požiadavky, aby dlhé boli tvoje dni na zemi». A následne bolo dané prikázanie: «Nezabi», lebo život každému je daný Bohom, a to, čo je Bohom dané, človek nemôže zobrať. Lebo pravdivo vám hovorím, z jednej Маtky pochádza všetko živé na zemi. A preto ten, kto zabíja, zabíja svojho brata. A odvráti sa od neho Matka Zem a odníme svoju hruď, dávajúcu život. A jej anjeli sa ho budú strániť a Satan nájde obydlie svoje v jeho tele. A tkanivá zabitých zvierat v jeho tele sa stanú jeho vlastným hrobom. Lebo popravde vám hovorím, kto zabíja — zabíja samého seba, a kto je tkanivá zabitých zvierat — je telá smrti. Lebo v krvi jeho sa každá kvapka ich krvi premieňa na jed, v jeho dychu sa ich dych mení na zápach, v jeho tkanivách ich tkanivá — na hnisavé rany, v jeho kostiach ich kosti — na vápno[33], v jeho vnútornostiach ich vnútornosti — na hnilobu, v jeho očiach ich oči — na závoj, v jeho ušiach ich uši — na sírnu zátku. A ich smrť sa stane jeho smrťou. Lebo len skrze slúženie vášmu Оtcu Nebeskému sa vaše sedemročné dlhy odpustia za sedem dní. No Satan vám nič neodpustí, a jemu zaplatíte za všetko. «Оko za oko, zub za zub[34], ruka za ruku, noha za nohu, oheň za oheň, rana za ranu, život za život, smrť za smrť[35]. Lebo odmenou za hriech je smrť. Nezabíjajte a nekŕmte sa telami nevinnej obete, aby ste sa nestali otrokmi Satana. Lebo to je cesta utrpenia a vedie k smrti. Ale napĺňajte vôľu Boha, aby jeho anjeli vám mohli slúžiť na ceste života. A tak, poslúchajte slová Boha: «Pohľaďte, dal som vám všetky trávy, prinášajúce zrno, ktoré sú po celej zemi, i všetky stromy, prinášajúce plody, aby ste ich prijímali ako potravu. A každému zvieraťu na zemi i každému vznášajúcemu sa vtáku i všetkému, čo plazí sa po zemi a v čom je dych života, dal som všetky zelené trávy za potravu. Таkisto aj mlieko všetkých bytostí pohybujúcich sa a žijúcich na zemi má byť vašou potravou. Таk isto, ako som im ja dal trávu zelenú, dávam vám ja ich mlieko. No krv a tkanivá vy nemusíte jesť. A, samozrejme, ja vyžadujem (mne patrí)* vašu krv prúdiacu, vašu krv, v ktorej je duša; ja vyžadujem (mne patria)* všetky zabité zvieratá i duše všetkých zabitých ľudí. A ja, Boh váš, som Boh silný a horlivý, trestajúci za bezprávie deťom do tretieho i štvrtého pokolenia tých otcov, ktorí živia nenávisť voči mne, a darujúci milosť tisíckam tých, ktorí ma ľúbia a vypĺňajú moje prikázania. Ľúbte že Boha svojho celým vašim srdcom i celou vašou dušou i všetkou silou vašou — to je prvé a najhlavnejšie prikázanie». A druhé: «Miluj blížneho svojho ako seba samého».

A po týchto slovách všetci zostali v mlčaní okrem jedného, ktorý zvolal:

— Čože mám robiť, Učiteľ, ak vidím, ako divý zver trhá v lese môjho brata? Či mám nechať môjho brata zahynúť alebo zabiť divé zviera? Neprestúpim zákon v tomto prípade?

A Ježiš odvetil:

Povedané bolo: «Nad všetkými zvieratami, žijúcimi na zemi, i všetkými morskými rybami i všetkými lietajúcimi vtákmi dávam vám moc». Popravde vám hovorím, zo všetkých bytostí, žijúcich na zemi, iba človeka stvoril Boh na svoju podobu. A preto sú zvieratá pre človeka, a nie človek pre zvieratá. To znamená, zabíjajúc divého zvera, kvôli záchrane života svojho brata, ty neprestúpiš zákon. Lebo pravdivo vám hovorím, človek je väčší než zviera. No ak niekto zabíja zviera bez príčiny, keď zviera naň neútočí, аlebo kvôli túžbe zabiť alebo pre jeho mäso alebo kožu alebo kly, tak koná zlo, lebo on sám sa mení na divokého zvera. A jeho koniec bude taký istý ako koniec divokých zverov.

Potom druhý povedal:

— Моjžiš, najväčší človek Izraela, dovolil našim pradedom jesť tkanivá čistých zvierat a zakazoval len tkanivá nečistých zvierat. Prečo nám ty zakazuješ tkanivá všetkých zvierat? Aký je zákon od Boha? Моjžišov alebo tvoj?

A Ježiš odvetil:

— Boh dal skrze Mojžiša desať prikázaní vašim pradedom. «Tieto prikázania sú ťažké», — povedali a nedokázali ich dodržať. Keď Моjžiš toto uvidel, naplnil sa ľútosťou voči svojmu národu a nechcel jeho záhubu. A dal im on desaťkrát po desať prikázaní. Lebo ten, koho nohy jak hora pevné sú, nepotrebuje barly, no ten, koho údy sa trasú, s pomocou barlí sa pohybuje lepšie než bez nich. I Моjžiš povedal Bohu: «Srdce moje je plné smútku, lebo môj národ zahynie. Lebo nemajú dosť poznania a nie sú schopní pochopiť tvoje prikázania. Sú podobní malým deťom, ktoré ešte nemôžu pochopiť slová svojho otca.[36] Dovoľ mi, Hospodin, dať im iné zákony, aby nezahynuli. Ak nemôžu byť s tebou, Hospodin, nech aspoň nie sú proti tebe, aby si mohli pomôcť, a keď príde doba a dozrejú pre tvoje slová, odhaľ im svoje zákony». A s týmto úmyslom rozbil Моjžiš dva kusy kameňov, na ktorých bolo napísaných desať prikázaní a miesto nich dal desaťkrát desať. Z tých desaťkrát po desať zákonníci a farizeji spravili stokrát po desať prikázaní. A oni naložili neznesiteľný náklad na vaše plecia, taký, aký ani oni sami nemajú síl uniesť. Lebo čím bližšie sú prikázania k Bohu, tým menej ich potrebujeme. A čím sú ďalej od Boha, tým viac (čo do počtu)* ich potrebujeme. Preto zákony farizejov a zákonníkov sú nespočetné, zákonov Syna Človeka [37] je sedem, anjelov — tri, Boha — jeden.

Preto vás ja učím len tie zákony, ktoré môžte pochopiť, aby ste sa mohli stať ľuďmi a dodržiavať sedem zákonov Syna Človeka. Vtedy anjeli Оtca Nebeského takisto odhalia vám svoje zákony, aby svätý duch Boha mohol zostúpiť na vás a priviesť vás k jeho zákonu.

A všetci boli udivení jeho múdrosťou i poprosili ho:

— Pokračuj, Učiteľ, a nauč nás všetky tie zákony, ktorým môžme porozumieť.

A Ježiš pokračoval:

— Boh prikázal našim predkom: «Nezabi». No ich srdca zosuroveli a oni začali zabíjať. Vtedy Mojžiš rozhodol, že oni nesmú aspoň ľudí zabíjať a povolil im zabíjať zvieratá. A vtedy srdcia vašich predkov zosuroveli ešte viac a začali zabíjať ľudí, rovnako tak ako zvieratá. No hovorím vám, nezabíjajte ani ľudí, ani zvieratá, ani to, čo vám bude za potravu. Lebo ak prijímate živú potravu, tak vás ona napĺňa životom, ale ak vy svoju potravu zabíjate, mŕtva potrava zabije takisto aj vás. Lebo život pochádza len zo života, a od smrti vždy len smrť prichádza. Lebo všetko, čo zabíja vašu potravu, rovnako zabíja i vaše telá. А všetko, čo zabíja vaše telá, zabíja takisto i vaše duše. I telá vaše sa stanú tým, čo je vašou potravou, rovnako, ako duch váš sa stane tým, čo sú vaše myšlienky. Preto nepožívajte ako potravu nič, čo bolo rozložené оhňom, mrazom alebo vodou. Lebo obhorená, zhnitá alebo zmrznutá potrava takisto spáli, rozloží alebo zmrazí vaše telo. Nepodobajte sa hlúpemu oráčovi, ktorý osial svoju zem vareným, zamrznutým a zhnitým osivom. A keď prišla jeseň, nič sa na jeho poliach neurodilo. Veľký bol jeho žiaľ. Ale buďte podobní oráčovi, ktorý osial svoje pole živými semenami a pole urodilo živé klasy pšenice a stokrát viac, než on zasial. Lebo pravdivo vám hovorím, vyživujte sa len ohňom Života a nehotovte svoju potravu pomocou ohňa smrti, ktorý zabíja vašu potravu, vaše telá a takisto vaše duše.

— Učiteľ, kde je ten oheň Života? — spýtali sa niektorí z nich.

— Vo vás, vo vašej krvi a vo vašich telách.

— А оheň smrti? — spýtali sa iní.

— To je oheň, blčiaci mimo vášho tela, horúcejší než vaša krv. Pomocou tohto ohňa smrti pripravujete potravu vo vašich domoch a na poli. Pravdivo vám hovorím, oheň, ktorý rozkladá vašu potravu a vaše telá, je ohňom zloby, ktorá rozožiera vaše mysle, rozožiera vášho ducha. Lebo telo vaše — to je to, čo vy jete, a duch váš — to je to, čo vy myslíte. Preto neprijímajte ako potravu nič, čo bolo zničené ohňom silnejším než oheň Života. Pripravujte a požívajte ako potravu všetky plody stromov, všetky trávy polí, mlieko zvierat vhodné na pitie. Lebo všetko to je odchované a vypestované ohňom Života, všetko je darom anjelov našej Matky Zeme. Ale nepožívajte ako potravu nič, čo stratilo svoju chuť od ohňa smrti, lebo taká potrava je od Satana.

— A ako že máme pripravovať náš chlieb bez ohňa, Učiteľ? — spýtali sa niektorí s veľlým údivom.

— Nech anjeli Boha hotovia vám chlieb. Navlhčite svoju pšenicu, aby anjel vody mohol do nej vojsť. Potom ju vystavte vzduchu, aby anjel vzduchu ju takisto mohol objať. A nechajte ju z rána do večera na slnku, aby anjel slnečného svetla mohol na ňu zostúpiť. A po požehnaní troch anjelov, čoskoro vo vašej pšenici vyklíčia klíčky života. Rozdrvte potom vaše zrno a spravte tenké placky, aké pripravovali vaši pradedovia pri úteku z Egypta, domova otrokov. Potom znovu ich vystavte lúčom slnka, len čo sa objaví, a keď vystúpi na vrchol, prevráťte ich na druhú stranu, aby aj tu anjel slnečného svetla mohol ich objať, a nechajte ich tak do tých čias, pokiaľ slnko nezapadne. Lebo anjeli vody, vzduchu a slnečného svetla nachovali a vypestovali pšenicu na poliach a oni majú pripraviť aj váš chlieb. A to isté slnko, ktoré prostredníctvom ohňa Života umožnilo pšenici vyrásť a dozrieť, musí upiecť váš chlieb v tom samom ohni. Lebo oheň slnka dáva život pšenici, chlebu aj telu. No oheň smrti zabíja pšenicu, chlieb i telo. А živí anjeli Boha živého slúžia len živým ľuďom. Lebo Boh je Bohom živých, a nie Bohom mŕtvych.

A tak, vždy požívajte potravu zo stola Boha: plody stromov, obilniny a trávy polí, mlieko zvierat a včelí med. Lebo všetko, okrem toho, je od Satana a vedie cestou hriechov a chorôb k smrti. Jedlo, ktoré prijímate z hojného stola Boha, dáva silu a mladosť vášmu telu a vy nikdy neuvidíte chorobu. Lebo stôl Boha dával jedlo Matuzalemovi v dávnych dobách a pravdivo vám hovorím, ak budete žiť ako on žil, vtedy vôľa Boha živých dá aj vám dlhý život na zemi, ako aj jemu dal.

Lebo pravdivo vám hovorím, Boh živých je bohatší, než všetci bohatí na zemi a jeho stôl hojnosti je bohatší, než najhojneší stôl na hodokvase všetkých boháčov zeme. Jedzte preto celý svoj život zo stola našej Matky Zeme a nikdy nebudete trieť núdzu. A keď požívate jedlo z jej stola, jedzte všetko tak, ako to nachádzate na stole Matky Zeme. Nevarte na ohni, nemiešajte veci navzájom, aby sa vaše črevo nepodobalo na močiar so smradľavými výparmi. Lebo pravdivo vám hovorím, je to odporné v očiach Boha.

A nebuďte ako pažravý sluha, ktorý vždy pojedol za stolom pána porcie druhých. A všetko pohĺtal sám a miešal všetky pokrmy dokopy vo svojom obžerstve. Zbadajúc to, jeho pán sa rozhneval a vyhnal ho od stola. A keď všetci ukončili svoju hostinu, zmiešal všetko, čo zostalo na stole a, zavolajúc pažravého sluhu, mu povedal:

«Vezmi a všetko to zješ spolu so sviňami, lebo tvoje miesto je medzi nimi, a nie za mojim stolom».

Preto buďte opatrní a nepoškvrňujte chrámy vašich tiel rozličnými ohavnosťami. Uspokojte sa s dvoma alebo troma druhmi jedla, ktoré vždy nájdete na stole našej Matky Zeme. A nechcite pohĺtať všetko, čo vidíte okolo seba. Lebo popravde vám hovorím, ak budete miešať vo vašom tele všetky druhy jedla, skončí mier vášho tela a nekonečná vojna prepukne vo vašom tele. A ono bude zničené podobne tomu, ako domy a ríše, rozdelené jeden proti druhému, tvoria svoju vlastnú záhubu. Lebo váš Boh — to je Boh mieru a nepodporuje rozdeľovanie[38]. Preto, nevyvolávajte hnev Boha na seba, aby vás nevyhnal od svojho stola, a aby ste neboli nútení ísť k stolu Satana, kde oheň hriechov, chorôb a smrti zničí vaše telo.

A keď jete, nejedzte dosýta. Vyhnite sa pokušeniam Satana a počúvajte hlas anjelov Boha. Lebo Satan vás pokúša vždy viac a viac. No žite duchom a nepoddávajte sa žiadostiam tela. A pôst váš je vždy príjemný pre oči anjelov Boha. Preto vždy sledujte, koľko zjete, aby ste sa najedli do sýta, a vždy zjedzte o tretinu menej.

Nech množstvo vášho každodenného jedla bude nie menej ako jedna dávka, ale dajte pozor, aby nebolo viac ako dve. Vtedy anjeli Boha budú vám večne slúžiť a vy nikdy neupadnete do otroctva Satana a jeho chorôb. Nebráňte práci anjelov vo vašom tele častým prijímaním potravy. Lebo pravdivo vám hovorím, kto je viac než dvakrát do dňa, robí v sebe prácu Satana. A anjeli Boha opustia jeho telo a čoskoro ho Satan ovládne. Prijímajte jedlo, až keď sa slnko nachádza v zenite a ešte raz — keď zapadlo. A nikdy neuvidíte chorobu, lebo takého človeka Pán podporuje. A ak si želáte, aby anjeli Boha sa radovali vo vašom tele, a aby vás Satan obchádzal, sadnite si za stôl Boha len raz za deň. Vtedy vaše dni na zemi budú dlhé, lebo toto je Bohu príjemné. Prijímajte potravu vždy, keď stôl Boha je pre vás prestretý a jedzte všetko z toho, čo sa nachádza na stole Boha. Lebo pravdivo vám hovorím, Boh dobre vie, čo potrebuje vaše telo a kedy to potrebuje.[39]

— S nástupom mesiaca Chijar (máj)[40] jedzte jačmeň. Počínajúc mesiacom Sivan (jún) požívajte ako potravu pšenicu, najlepšiu z rastlín, prinášajúcich zrno. A nech váš chlieb každodenný bude zhotovený zo pšenice, aby sa Pán postaral o vaše telá. Od mesiaca Tammuz (júl) jedzte kyslé plody, aby vaše telo mohlo schudnúť a Satan ho opustil. V čase mesiaca Zijuľ (september) zbierajte hrozno, aby jeho šťava mohla vám byť nápojom. S nástupom mesiaca Marchešeanta (október) zbierajte sladké hrozno, vysušené a osladené anjelom slnka, aby vaše telá mohli zosilnieť, lebo anjeli Pána v nich prebývajú. Počas mesiaca Ab (august)  treba jesť šťavnaté figy, a tie čo zostanú, nech anjel slnka pre vás vysuší a jedzte ich v mesiaci Gebat (január). Jedzte ich spolu s jadrami mandlí počas mesiacov, keď stromy neprinášajú plody. А trávy, objaviace sa po daždi, jedzte v čase mesiaca Tibat, aby sa vaša krv mohla očistiť od všetkých vašich hriechov. A v tom istom mesiaci začnite jesť takisto mlieko vašich zvierat, lebo práve preto dal Pán trávu na poliach všetkým vašim zvieratám, dávajúcim mlieko, aby oni mohli svojim mliekom kŕmiť človeka. Lebo pravdivo hovorím vám, šťastný je ten, kto je len zo stola Boha a vyhýba sa všetkým ohavnostiam Satana. Nepožívajte jedlo nečisté, privezené z ďalekých krajín, ale jedzte vždy to, čo vám dávajú vaše stromy. Lebo Boh dobre vie, čo potrebujete, kde a kedy.[41] A on dáva obyvateľom všetkých ríš tú potravu, ktorá je pre nich najlepšia. Nepožívajte potravu, ako to robia pohania, v zhone sa napchávajúc jedlom, poškvrňujúc telo všemožnými odpornými vecami.

Lebo sila anjelov Boha vchádza do vás so živou potravou, ktorú vám Hospodin dáva zo svojho cárskeho stola. A keď jete, nech zhora bude anjel vzduchu a dole anjel vody. Dýchajte pomaly a hlboko počas jedenia, aby anjel vzduchu mohol požehnať vašu hostinu. A dôkladne prežúvajte jedlo zubami, aby sa stalo vode podobné, aby anjel vody ju na krv vo vašom tele premenil. A jedzte pomaly, akoby to bola modlitba, s ktorou sa na Boha obraciate. Lebo popravde vám hovorím, sila Boha do vás vchádza, ak takýmto spôsobom prijímate jedlo za jeho stolom. No Satan premieňa na smradľavý močiar telo toho, na koho nezostúpili anjeli vzduchu a vody počas hostiny. A Hospodin ho viac nepustí k svojmu stolu. Lebo stôl Hospodina je oltár, a ten, kto je zo stola Boha, prebýva v chráme. Lebo pravdivo vám hovorím, telo syna človeka sa mení na chrám a jeho vnútro na oltár, ak doržiava prikázania Boha. Preto, neklaďte na oltár Hospodina nič, ak váš duch je rozladený, a o nikom nerozmýšľajte v hneve v chráme Boha. A vchádzajte do svätyne Hospodina iba vtedy, ak v sebe cítite volanie jeho anjelov, lebo všetko, čo vy jete v smútku alebo hneve alebo bez potreby, stáva sa vo vašom tele jedom. Lebo dych Satana poškvrňuje takéto jedlo. Položte s radosťou váš dar na oltár svojho tela a nech všetky zlé myšlienky vás opustia, keď budete prijímať do svojho tela silu Boha z jeho stola. A nikdy si nesadajte za stôl Boha skôr, než vás pozve skrze anjela chuti do jedla.

Preto vždy sa oddajte radosti spolu s anjelmi Boha za ich cárskym stolom, lebo je to príjemné srdcu Hospodina. A život váš bude dlhým na zemi, lebo najlepší zo sluhov Boha vám bude slúžiť vo všetky vaše dni — аnjel radosti.

A nezabúdajte, že každý siedmy deň je svätý a zasvätený Bohu. Šesť dní kŕmte svoje telo darmi Matky Zeme, ale siedmy deň zasväťte Оtcu Nebeskému. Na siedmy deň neprijímajte žiadny pozemský pokrm, žite len slovami Boha a prebývajte celý deň s anjelmi Hospodina v ríši Otca Nebeského. A na siedmy deň nech anjeli Boha vytvoria nebeské kráľovstvo vo vašom tele, veď pracovali ste šesť dní v kráľovstve Matky Zeme. A nech žiadne jedlo nebráni práci anjelov vo vašom tele počas siedmeho dňa. A Boh vám dá dlhý život na zemi, aby ste mohli mať život večný v kráľovstve nebeskom. Lebo v pravde hovorím vám, ak nebudete vidieť viac na zemi chorobu, budete večne žiť v kráľovstve nebeskom.

A každé ráno vám bude Boh posielať anjela slnečného svetla, aby vás prebudil zo spánku. Preto, poslúchajte – majte sa k činu, ak vás Otec Nebeský volá a neváľajte sa v posteli, lebo anjeli vzduchu a vody vás už vonku čakajú. A pracujte počas celého dňa s anjelmi Matky Zeme, aby ste mohli poznať ich, i ich prácu, čoraz lepšie a lepšie. Ale keď slnko zapadlo a váš Otec Nebeský vám pošle svojho najlepšieho anjela — spánok — vtedy si oddýchnite a celá noc prebehne s anjelom spánku. A vtedy váš Otec Nebeský vám pošle svojich tajomných anjelov, aby mohli byť s vami celú noc. A tajomní anjeli Otca Nebeského vás naučia mnohé veci vo vzťahu k cárstvu Boha rovnako, ako vás anjeli Matky Zeme učia všetkému, čo sa vzťahuje k jej kráľovstvu. Lebo pravdivo vám hovorím, každú noc budete hosťami ríše vášho Оtca Nebeského — ak budete dodržiavať jeho prikázania. A keď sa ráno zobudíte, pocítite v sebe silu tajomných anjelov. A váš Оtec Nebeský vám ich bude posielať každú noc, aby mohli upevniť vášho ducha rovnako, ako Маtka Zem každý deň vám posiela svojich anjelov, aby posilnili vaše telo. Lebo pravdivo vám hovorím, ak cez deň vaša Маtka Zem vás drží vo svojich objatiach a v noci Оtec Nebeský vám vdychuje svoje bozky, vtedy sa synovia človeka stanú Synmi Boha.

Vo dne i v noci odolávajte pokušeniam Satana. Nebdite v noci a nespite cez deň, aby vás anjeli Boha neopustili.

A neoblažujte sa ani pitím, ani fajčením od Satana, ktoré vás v noci budia a uspávajú vo dne. Lebo pravdivo vám hovorím, všetko pitie a fajčenie Satana je odporné v očiach vášho Boha.

Neoddávajte sa márnotratnosti ani v noci, ani cez deň, lebo márnotratník je podobný stromu, ktorého miazga vyteká z jeho kmeňa. A tento strom vyschne predčasne a nikdy neurodí plody. Preto neoddávajte sa márnotratnosti, aby Satan nevysušil vaše telo a Hospodin nespravil vaše semeno neplodným. Vyhýbajte sa všetkému, čo je príliš horúce alebo príliš studené. Lebo je to vôľa vašej Matky Zeme, aby ani páľava ani chlad neškodili vášmu telu. A nech vaše telá nie sú ani horúcejšie ani chladnejšie, než ako ich anjeli Boha zohrievajú alebo ochladzujú. A ak dodržiavate prikázania Matky Zeme, vtedy zakaždým, keď vaše telo sa príliš zohreje, pošle vám anjela osvieženia-chládku, aby vás ochladil, a zakaždým, keď vaše telo príliš ochladne, pošle vám ona anjela tepla, aby vás znova zohrial.

Nasledujte príklad všetkých anjelov Оtca Nebeského a Matky Zeme, ktorí neprestajne vo dne v noci pracujú na kráľovstve nebeskom i kráľovstve pozemskom. A preto príjmite do seba takisto najsilnejších anjelov spomedzi anjelov Boha — аnjelov činu — a spoločne pracujte na cárstve Boha. Nasledujte príklad vody, čo tečie, vetra, čo veje, slnka, čo vychádza i zapadá, stromov a tráv, čo rastú, zvierat, čo behajú a skáču, luny, čo pribúda i ubúda, hviezd, čo sa rozožínajú i hasnú — všetko to sa hýbe a koná svoju prácu. Lebo všetko, čo v sebe život má — hýbe sa a len to, čo je mŕtve, nehybným je. Boh je Bohom živých, a Satan Bohom mŕtvych. Preto slúžte Bohu živému, aby večný pohyb života mohol vás podporovať, a aby ste mohli vyhnúť sa večnej nehybnosti. Preto neprestajne pracujte na vytvorení cárstva Boha, aby ste nemohli byť vyhodení do ríše Satana. Lebo živé cárstvo Boha je naplnené večnou radosťou, avšak ríša smrti Satana je zatemnená mrakom smútku. Preto buďte skutočnými, opravdivými synmi vašej Matky Zeme a vášho Nebeského Otca, aby ste nepadli do otroctva Satana. A vaša Matka Zem a váš Otec Nebeský vám pošlú svojich anjelov, aby vás učili, ľúbili a slúžili vám. A ich anjeli zapíšu prikázania Boha do vašich hláv, vašich sŕdc, do vašich rúk, aby ste mohli poznať, cítiť a napĺňať prikázania Boha.

— A každý deň sa modlite k vášmu Otcovi Nebeskému a Matke Zemi, aby duša vaša sa stala dokonalou, ako je dokonalý duch svätý vášho Otca Nebeského, a aby telo vaše bolo dokonalé, ako dokonalé je telo vašej Matky Zeme. Lebo ak chápate, cítite a napĺňate prikázania, vtedy všetko, za čo sa modlíte k vášmu Otcovi Nebeskému a Matke Zemi, bude vám dané. Lebo Múdrosť, Ľúbosť a Sila Boha je nadovšetko.

Preto sa modlite k vášmu Otcovi Nebeskému takto: «Оtec náš, čo si na nebesiach, nech sa svätí meno Tvoje. Nech príde cárstvo Tvoje. Nech bude vôľa Tvoja na zemi, ako na nebi. Daj nám na celý deň chlieb náš životne potrebný. A odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame našim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je cárstvo, i moc, i sláva na veky vekov.»

Potom sa modlite k vašej Matke Zemi: «Маť naša, čo si na zemi, nech sa svätí meno Tvoje. Nech príde kráľovstvo Tvoje. Nech je Tvoja vôľa v nás, ako v Tebe. Ako Ty posielaš každodenne anjelov Svojich, tak aj nám ich pošli. Odpusť nám naše hriechy, ako my odčiňujeme všetky naše hriechy voči Tebe. A neuveď nás do choroby, ale zbav nás všetkého zla. Lebo Tvoja je zem, i telo, i zdravie.»[42]

A všetci spolu sa modlili s Ježišom k Otcovi Nebeskému a k Matke Zemi.

Potom im Ježiš takto hovoril:

— Ako telá vaše boli obrodené skrze anjelov Matky Zeme, tak aj duch váš nech sa obrodí skrze anjelov Otca Nebeského. Preto sa staňte opravdivými Synmi Otca vášho a vašej Matky a opravdivými Bratmi Synov Človeka. Doteraz ste boli v nesúlade s vašim Otcom, s vašou Matkou a s vašimi Bratmi. A slúžili ste Satanovi. Ododneška žite v mieri s vašim Otcom Nebeským a s vašou Matkou Zemou i s vašimi Bratmi, Synmi Človeka. A bojujte len so Satanom, aby vám nezobral váš mier. Dávam mier vašej Matky Zeme telu vášmu a mier vášho Otca Nebeského vášmu duchu. A nech mier ich oboch panuje medzi Synmi Človeka.

Príďte ku mne všetci strhaní a pokorení v sporoch a nešťastí! Lebo môj mier dá vám silu a uteší vás. Lebo môj mier je preplnený radosťou. Preto vás ja vždy tak zdravím: «Nech je mier s vami!» Aj vy sa tak zdravte navzájom, aby do vášho tela mohol zostúpiť mier vašej Matky Zeme a na vášho ducha — mier vášho Оtca Nebeského. A vtedy získate aj mier medzi sebou, lebo cárstvo Boha je vo vás. А teraz sa vráťte k vašim bratom, s ktorými ste doteraz boli v sporoch, a dajte im takisto váš mier. Lebo šťastní sú, ktorí sa snažia o mier, lebo získajú mier Boha. Choďte a viac nehrešte. A darujte každému svoj mier, tak ako som ja daroval mier vám. Lebo mojim mierom je Boh. Nech je mier s vami.

A opustil ich.

A jeho mier zostúpil na nich a v srdciach ich prebýval anjel Ľúbosti, v ich hlavách — múdrosť zákona a v ich rukách — sila znovuzrodenia, i išli oni medzi synov človeka, aby priniesli svet mieru tým, ktorí bojovali v temnote. A rozchádzajúc sa, hovorili si navzájom:

NECH JE MIER S VAMI.

 

pokračování zde

 


[1] z řečtiny: Dobrá zpráva

[2] * sú označené krátke doplnenia a vysvetlivky prekladateľa do slovenčiny priamo v texte. Rozsiahlejšie doplnenia a poznámky sú uvedené pod čiarou. – pozn. prekl.

[3] unitarizmus - náboženské hnutie zdôrazňujúce jednotu Boha a odmietajúce dogmu o Trojici. – pozn. prekl.

[4] Toto evanjelium sa uvádza v rôznych zdrojoch aj pod inými názvami: Evanjelium Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána (k tomuto názvu som sa priklonil pri preklade do slovenčiny) alebo Blahá zvesť Ježiša Krista svetu. Ruské vydanie z roku 2005 vydavateľstvom „Satva“ je publikované pod názvom „Evanjelium od esejov“. Môžme sa len domnievať, čo k tomu vydavateľa viedlo (snáď E.B. Szekely v aramejskom apokryfe našiel niečo, čo poukazovalo na spojitosť Ježiša s esejcami), keď čerpal z pôvodného aramejského zvitku, stáročia uloženého v knižnici Vatikánu, ktorého starobylý odpis v staroslovančine sa storočia nachádzal na územi Ruskej ríše a skončil v pohnutých časoch v Habsburgskej knižnici vo Viedni. No tento zvitok isto nepochádza z Kumránskych zvitkov od Mŕtveho mora, nájdených v r. 1947 v pozostatkoch po starovekých esejoch. Viac o esejoch pozri na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Esejci a https://sk.wikipedia.org/wiki/Esejci  – pozn. prekl.

[5] Pravda-istina. Ruština má dva pojmy pre pravdu: „правда“ a „истинa“, ktoré slovenčina prekladá rovnako – pravda. No „истинa“ je viac než len pravda, je to pravda objektívna, pochádzajúca od Boha, nepozmenená subjektivizmom človeka. – pozn. prekl.

[6] Žiaľ, kvôli týmto jednotlivým nepresnostiam a protirečeniam, plus vsuvkám, vymysleným neskoršími pisateľmi Evanjelií, zaradených do Nového zákona podľa objednávky zadávateľov (mocných sveta v šere skrytých) pôvodné učenie Ježiša stratilo celostnosť a je zámerne rozbité a fragmentálne roztrúsené v Novom zákone. A všetky Evanjeliá v biblickom Novom zákone sa tak viac-menej stali len prerozprávaním niekoľkých časových úsekov života Ježiša, a odvedením pozornosti od jeho skutočného a pre človeka výsostne dôležitého učenia. A skutočne, aj toto vybudovalo civilizáciu Západu so všetkým jej pokrytectvom, vojnami a vytvorením nezvládaných sociálno-ekonomických kríz dneška – pozn. prekl.

[7] Relígia – no nie ako náboženstvo, kult, či rád (viď. https://sk.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADgia), ale relígia, ako viera, dôvera Bohu v zmysle vzájomného osobného, súkromného rozhovoru človeka s Ním aj formou modlitieb, či prosieb a Jeho odpovedí človeku rečou Života, podľa miery chápania a mravnosti daného jedinca. – pozn. prekl.

[8] Štvrtý zväzok bol vydaný až po smrti E.B. Szekelyho. – pozn. prekl.

[10] V úvode je uvedené, že prvý preklad aramejského rukopisu bol vydaný v r. 1928 a anglický až v r. 1936 prekladom z francúzskeho vydania. Prekladateľom do franúžštiny je Dr. E. Berthollet. Ale to potom vyvstávajú otázky: Je prvé vydanie z roku 1928 to francúzske, z ktorého bol robený preklad do angličtiny? Ak áno, tak potom do akého jazyka je preložený aramejský originál E.B Szekelym, a kde je tento preklad? Ak nie, tak v akom jazyku bolo prvé vydanie z roku 1928?. – pozn. prekl.

[11] Prekladateľ do francúzskeho jazyka E. Berthollet používa slovo Kristus. V slovenskom preklade Predslovu k francúzskemu vydaniu je slovo Kristus nahradené slovom Ježiš., čo je v súlade aj s textom Evanjelia a menom, pod ktorým Ježiša jeho učeníci poznali. – pozn. prekl.

[12] ...lebo sú to „ovečky“ nahnané cirkevnými „pastiermi“ do košiara tej ktorej cirkvi. A tí nemajú sebamenší záujem o telesné zdravie tupoveriacich, lebo „v zdravom tele – zdravý duch“ a zdravý duch to je aj zdravá myseľ, a vtedy hrozí, že z tupých oviec by sa zdravomysliaci jedinci stali, ktorým by došlo, že „pastieri“ ich len dojiť, strihať a rezať chcú... Ozaj, je to tak ťažké pochopiť? – pozn. prekl.

[13] Tomu, kto sa skutočne zaujíma o očistu nielen tela, sa oplatí pozrieť knihu Gennadija Malachova „Dokonalá očista“. A ten, koho zaujíma očista vlastnej psychiky, predovšetkým od manipuláciií a zavádzania, chce sa naučiť zdravo myslieť, tak ten nech si pozrie Koncepciu spoločenskej bezpečnosti, dostupnú napr. tu: http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/. Tu preložené Evanjelium Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána je popri mnohých jedným zo zdrojových materiálov danej Koncepcie spoločenskej bezpečnosti. – pozn. prekl.

[14] Nestoriánstvo alebo nestorianizmus je christologická náuka šírená od r. 428 a pomenovaná podľa konštantínopolského patriarchu Nestoria, († asi 451) ktorá bola odsúdená na Efezskom koncile v roku 431. Prívrženci tejto náuky sa nazývajú nestoriáni. Nestorios vyšiel z antiochijskej teologickej školy a popieral, že večný Logos sám je reálnym jediným subjektom i ľudskej skutočnosti v Ježišovi. Subjekt, ktorému možno prisudzovať božské i ľudské, je podľa neho Kristus. V Ježišovi Kristovi je jedna božská a ľudská osoba (t. j. osoba s božskou prirodzenosťou a osoba s ľudskou prirodzenosťou). Na kríži teda zomrela iba ľudská osoba Krista, nie božská (ale napríklad Korán celkovo odmieta ukrižovanie Krista, aj keď jeho existenciu ako proroka, Božieho posla, uznáva). Jeho učenie o „osvedčení“ hovorí, že Ježiš ako človek mohol hrešiť a božské atribúty získal až odmenou za svoje osvedčenie. O jednote týchto dvoch prirodzeností v osobe Krista sa však vyjadroval nejasným spôsobom (napr. používal termín synapheia, „spojenie“, namiesto enosis, „zjednotenie“). V zásade uznal len ľudstvo Ježiša, že ho chápal len ako človeka, ako význačného proroka. Nestorius tiež odmietal Márii priznať titul Theotokos (Θεοτόκος) – Bohorodička, pretože Mária porodila len človeka Ježiša.[ Podľa neho sa malo hovoriť skôr o Kristorodičke – Christotokos (Χριστοτόκος) – pozn. prekl.

[15] Tu je rozpor s francúzskym vydaním, kde sa tvrdí, že apokryf pochádza z prvého storočia. Vzhľadom na to, že toto evanjelium spísal Ježišov učeník Ján, tak logicky jeho datovanie spadá do prvého storočia n.l. Otázkou je, či chybné uvedenie datovania apokryfu v anglickom vydaní je preklepom, chybou vydavateľa, či prekladateľa do angličtiny, alebo je to niečí zámer spochybniť nielen pravosť apokryfu ale aj Ježišovho Učenia. – pozn. prekl.

[17] ...aby mu slúžili... – tu aj v ďalšom to treba chápať v zmysle aby mu poslúžili, boli mu nápomocní. Nie v zmysle byť mu podriadení, slúžiť mu ako sluhovia – pozn. prekl.

[18] „праведными“ – slovenčina to prekladá spravodlivými. No ruština má pre slovo spravodlivý dva výrazy: „справедливый“ – spravodlivý podľa ľudských zákonov, písaných aj nepísaných, a  „праведный“ – spravodlivý nie podľa subjektívnych ľudských zákonov, ale podľa objektívnych zákonov, tu z kontextu, podľa zákonov Matky Zeme a Otca Nebeského. To jest, znalými a riadiacimi sa Pravdou-istinou. Preto pre rozlíšenie budeme uvádzať slovo pravedný, t.j. vedomý si objektívnej pravdy-istiny – pozn. prekl.

[19]  Jazyk Boha živého – reč Života, lebo Život stvoril Boh. Reč Života je rečou-jazykom dokonalým, živým, lebo v ňom sú zakomponované všetky zákonitosti Stavby Sveta, celého Ves-míru, zákonitosti, z ktorých mnohým dnešná veda nielenže nerozumie, ale často nemá o nich, o ich existencii ani poňatia. Kdežto jazyk písem, a je jedno, či svätých písem náboženských kultov alebo najvedeckejších štúdií a publikácií, je stále len jazykom ľudí, jazykom odrážajúcim subjektívne videnie a chápanie prejavov Života, jeho zákonitostí tým-ktorým pisateľom písem v súlade s mierou jeho chápania a mierou jeho mravnosti. Teda aj príslušnou mierou chybovosti, nepochopenia objektívnej reality. Pritom reč Života je živá a jak všeobecne bez výnimky platná, tak zároveň aj adresná, konkrétna voči každému jednotlivcovi v súlade s jeho poznaním, mravnosťou a aktuálnymi potrebami. Len ju počúvať... – pozn. prekl.

[20]  „Telo je chrámom ducha a duch je chrámom Boha“. A nemožno jedno od druhého oddeľovať, bo jak Ves-mir celistvým je, tak aj telo a duch jeden celok v konkrétnom žití tvoria. Preto umelé vyzdvihovanie ducha človeka a potláčanie potrieb tela tzv. kresťanskými cirkvami je pre nimi pasené ovečky smrť prinášajúcim odklonením zo skutočnej cesty Života. (A vyvstáva otázka: je to len chybou, nepochopením skutočného Života a Ježišovho posolstva cirkevnými pohlavármi, alebo zámerným zvedením z pravej cesty?). Či už tento Ježišov výrok, či východné učenia a poznatky o čakrách, čakrovo-energetickom systéme človeka, tvrdiace, že zanedbávanie spodných čakier, reprezentujúcich materiálne telo a jeho prepojenie so Zemou a pozemskými potrebami človeka a nadmerný rozvoj horných čakier, reprezentujúcich ducha a jeho napojenie na vyššie sféry vedie k disharmónii človeka, odtrhnutiu od reálneho života a často k predčasnému odchodu z tohto sveta, či ľudová múdrosť: „v zdravom tele - zdravý duch“, ktorú pre nás naši predkovia zachovali – oni všetky poukazujú na celistvosť človeka a neoddeliteľnosť tela a ducha, ak má žitie byť harmonické a v súlade so Zákonmi Otca Stvoriteľa a Zákonmi Matky Zeme. – pozn. prekl.

[21]  Uprednostnili sme pôvodné, dnes už trocha archaicky znejúce slovo ľúbosť namiesto slova láska. V dnešnom ponímaní sa slovo láska zúžilo viac-menej na lásku telesnú, zmyslovú. Slovo ľúbosť je však slovo, pojem širší, objemnejší, zahŕňajúci v sebe nielen lásku, ale ďaleko viac. Ľúbosť možno chápať v zmysle všeobjímajúcej, všezahŕňajúcej, bezpodmienečnej lásky, uvedomujúcej si, že všetko živé má život daný Bohom a svojim spôsobom je živé všetko, a tak ako Človek je v Bohu a Boh je v ňom, tak aj všetko živé je v Človeku a Človek je vo všetkom živom, čiže Život jedno jest a rôzne formy žitia len rôznymi prejavmi, formami toho istého večného Života sú. Preto v súlade s kontextom a zmyslom Ježišovho posolstva ľuďom – ľúbosť, ľúbiť, ľúbený... – pozn. prekl.

[22]  V cirkevných textoch a prekladoch tzv. svätých písem je zaužívaný výraz Kráľovstvo Božie, či Kráľovstvo Boha. Vhodnejší a objektívnej realite adekvátny je však výraz cárstvo, cisárstvo, ríša, ktoré v dejinách boli vždy  hierarchicky vyššie než kráľovstvá, t.j. boli im nadradené a často aj viaceré z nich do seba zahŕňali. Viď. napr. tzv. Svätá ríša rímska, Byzantská ríša a pod. Naviac, v druhej zmyslovej rovine sa dá cárstvo chápať aj ako moc cára, t.j. vláda, vládnutie. Preto Cárstvo Boha – ríša a zároveň vláda Boha. – pozn. prekl.

[23] Tu zase sa rozumie ako dedičstvo svet, ríša, kde panuje vláda Boha. Syn človeka ju zdedí, no funkciu –vládnutie Boha nezdedí. Lebo Boh sa s nikým o svoju moc nedelí. – pozn. prekl.

[24]  No nie v zmysle biblickej Apokalypsy zo Zjavení Jána, ale v tom zmysle, že život Človeka sa stane večným, t.j. plynutie času, cyklus zrodenia a smrti, prestane mať preň platnosť. – pozn. prekl.

[25]  Kimval, kimvala, (gr. kymbalon). Biblický hudobný nástroj, pozostávajúci z dvoch kovových čaší (niečo ako malé činely), vydávajúci pri údere o seba rezký zvoniaci až rinčiaci zvuk. “Kimval zvoniaci alebo rinčiaci“ – ironické označenie pyšnej, slávnostne znejúcej, no obsahovo prázdnej reči, slov... «Táto reč…, podobná zuniacej medi a rinčiacemu kimvalu, zasiahla jedine sluch.» Belinskij. (Z biblického výrazu "zuniaca meď a rinčiaci kimval".) – pozn. prekl.

[26]  Iskru života, životnú energiu – pozn. prekl.

[27]  Je mi to na nič, sú to prázdne činy, nemajúce váhu pred Bohom – pozn. prekl.

[28]  „všetkému verí“ – no nie v zmysle naivnej dôverčivosti. Pre správne pochopenie je dôležité to chápať min. v kontexte „všetkému verí, vždy sa nádejá“..., to jest, dôveruje prebiehajúcim udalostiam ako tomu, čo je momentálne najlepšou variantou pre tu a teraz. A ako nie v zmysle naivnej dôverčivosti, tak takisto nie v zmysle bezalternatívnej odovzdanosti sa prebiehajúcemu zlu, ale v zmysle aktívneho konania na zlepšenie situácie jak pre seba, tak pre okolie. Vždy sa postav zlu, veriac a nádejác sa na zmenu k lepšiemu. Kto, ak nie ty a kedy, ak nie teraz? Zmienená pasáž o Ľúbosti je v preklade z francúžštiny uvedená takto: „Ľúbosť všetko objasňuje, verí všetkému, Ľúbosť sa vždy nádejá, Ľúbosť všetko vydrží, nikdy neustanúc: čo sa týka jazykov — оni zaniknú, čo sa týka poznania — оno nastane.“ – pozn. prekl.

[29]  Autori prekladu, či už E.B. Szekely pri preklade z pôvodného aramejského zvitku do angličtiny, alebo Tatiana Danilevič pri preklade z angličtiny do ruštiny, alebo obaja sa stali poplatnými zaužívanej tzv. kresťanskej „viere v Boha“ namiesto správnej a logickej „viery Bohu“. Logicky, ako vyplýva z textu, „Ak veríte mojim slovám, tak veríte aj Tomu, kto mňa poslal...“ – lebo ten, koho poslal, hovorí Jeho slovami. Teda, veríme Jeho slovám, a teda Jemu - Bohu, a nie v Neho. Správnosť tejto úvahy a správnosť spojenia veriť Bohu namiesto veriť v Boha bude potvrdená v nasledujúcom texte Evanjelia. – pozn. prekl.

[30]  Pozor, nie krst ako kresťanský rituál, ale krst, ako očistný proces skrze anjelov vzduchu, vody a slnečného svetla. V preklade z francúžštiny je zmienená veta uvedená takto: „Choďte že, zrieknite sa svojich hriechov, sami sebe sa kajajte, sami seba posväťte, aby ste sa mohli znovuzrodiť a viac nikdy nehrešiť.“ – pozn. prekl.

[31]  V prekladanom texte je uvedené: Да будет мир вам. To sa zvyčajne v biblických evanjeliách prekladá ako Pokoj vám. No hlavným významom ruského slova мир je význam svet, no používa sa aj vo význame mier. Pre slovo pokoj má ruština výraz покой alebo спокойствие. Za úvahu stojí aj preklad vo význame „Nech vám patrí svet.“ Aj z predchádzajúceho textu logicky vyplýva, že im Ježiš praje, nech im ako uzdraveným Synom Človeka, zjednoteným s Otcom Nebeským a Matkou Zemou, svet - ríša Božia patrí. Teda želá im úspešnú cestu k dedičstvu Boha cez znovuzrodenie skrze anjelov vzduchu, vody a slnečného svetla. Napriek tejto úvahe zostaneme pri tvare „Mier vám.“ – pozn. prekl.

[32]  A niečo podobné praktizujú Piešťanske kúpele pri bahenných terapiach. Takisto medzi prostým ľudom boli v niektorých oblastiach zaužívané terapie, keď chorého výdatne namazali bahnom alebo až po krk zakopali na stojato do zeme.  – pozn. prekl.

[33]  na vápno, presnejšie na vápenný prach v zmysle chápania vtedajších ľudí. To jest, dochádza k uvoľňovaniu vápnika z chemických väzieb, štruktúr, tvoriacich pevný kostný skelet a následnému vyplavovaniu, čo má za následok krehkosť a lámavosť kostí. – pozn. prekl.

[34]  „Oko za oko, zub za zub...“ nosná línia tiahnuca sa celým Starým zákonom. Ak by chcel vnímavý človek-čitateľ Biblie jednou vetou vyjadriť ducha Starého zákona, stačilo by mu len povedať: „Oko za oko, zub za zub!“ Kohože heslo  je to? Boha milostivého, či Satana neľútostného? Kohože ideí nositeľmi sú potomkovia kmeňov, ušlých z Egypta a besniacich v krvi a zabíjaní, v genocíde národov starovekej Palestíny? Jak to, že sa toto besnenie, idey Satana do kresťanstva, jeho (v skutku jeho?) Biblie dostalo? Spýtaj sa čitateľ cirkevných hierarchov na schizofrenizmus dnešnej Biblie – starozákonné „Oko za oko, zub za zub!“ versus „Kto do teba kameňom, ty doň chlebom...“ z evanjelií Nového zákona. Habkanie, či záplava dogmatických rečí ti bude odpoveďou... – pozn. prekl.

[35]  ... neutíchajúca špirála pomsty, vedúca do pekla, ktorá v dejinách stála nejeden rod pokračovanie. A za čo, prečo? Veď všetkým nám jeden Otec a Matka život dali..., a tak, nasledujúc pomstu Satana, v bratovražedných mordoch bývalí Synovia Človeka svoj večný život na oltár Satana, krvilačného Jehovu obetúvajú... – pozn. prekl.

[36]  A takými malými deľmi, neschopnými porozumieť slovám Otca Nebeského aj zostali dodnes... Dodnes sa skostnatene držia do absurdna zvedených zákonov Mojžiša, a nie sú schopní (alebo nechcú?) pochopiť Zákony Boha. Boli povolaní, no ich (ne)poznanie a (ne)mravnosť im zabránili byť národom vyvoleným. A namiesto dodržiavania Zákonov Boha držia sa zákonov Zlatého teľaťa – mamonu a zlata. Mnohí sú povolaní, no málo je vyvolených – málo synov človeka si vyvolilo Zákony Boha namiesto svetských zákonov, zákonov farizejov a zákonníkov, zákonov Zlatého teľaťa – a kleslo na úroveň človekupodobných... A ty, čitateľ, sám si polož otázky: „Nasledujem ako syn človeka Zákony Boha? Alebo som sa stal človekupodobnou ovcou, nahnanou do košiara zákonmi farizejov a zákonníkov?“ Odpoveď - toť na tebe, na tvojom svedomí... – pozn. prekl.

[37]  Syn Človeka – tu s veľkými počiatočnými písmenami, lebo Človek na rozdiel od človeka sa svedomím riadi, siedmym zmyslom, spájajúcim ho s Bohom. On nehreší, bo vie, i mravný je a zákony Zeme i Boha dodržiava. – pozn. prekl.

[38]  ...a všetci sme jeho synovia a dcéry na jednej zemi – sme hosťami Matky Zeme za stolom Hospodina. A preto proces globalizácie je v záujme Boha, bo všetci sa spájať máme, a nie rozdeľovať, No spájať spolu, zjednocovať svoje úsilie na vybudovanie cárstva Boha – Kráľovstva Božieho na Zemi, a nie sa rozdeľovať a bojovať druh proti druhovi. A preto, Synovia a Dcéry Človeka, nie proti globalizácii bojujme, ale za jej obraz, formu. Nech nie ríšou miliónov otrokov a hŕstky zotročovateľov sa Zem stane, ale cárstvom Boha na Zemi.– pozn. prekl.

[39] Všetci tí, ktorí s tým nesúhlasia a nevedia si predstaviť len jedno jedlo denne, čo je v rozpore so zaužívanými zvyklosťami stolovania a všelijakými „múdrymi“ odporúčaniami modernej dietológie, nech si uvedomia, že všetky tieto „múdre“ rady sú viac-menej postavené na konzumáci pokrmov zo stola Satana – mŕtveho jedla, ktoré prešlo ohňom, mrazom, varom, patrične priotrávené všelijakými pochutinami, vylepšovačmi chuti, ožarovaním a konzervantami..., a aj to, čo sa vyhne všetkým týmto procedúram a v akom-takom stave čerstvosti príde na náš stôl, už na poli a stromoch dostalo hojne „korenia“ Satana – pesticídy v akejkoľvek forme (fungicídy, insekticídy, herbicídy – všetky –cídy, čo hubia život. Aj váš...). Ďalej je si potrebné uvedomiť, že Ježiš kázal v dobe, keď plody zeme obsahovali oveľa viac pre našu výživu potrebných látok, než dnešné rýchlopestovaním vodou a jedmi presiaknuté plody, často „šľachtením“ do absurdna človekom pozmenené od-rody oproti tým pôvodným, Bohom stvoreným... No, aj napriek tomu, že doba a svet sa zmenili, striedmosť a jednoduchosť stolovania, vrátane pôstu, nikomu nezaškodí. – pozn. prekl.

[40] Názvy mesiacov uvádzame v slovenskom preklade podľa ruského prekladu z francúžštiny z roku 1991. Tie sú v niektorých prípadoch iné ako v anglickom preklade. Odporúčanie jesť v máji jačmeň – má sa na mysli zelený jačmeň, ktorý sa dnes medzi expertmi na výživu považuje za top potravinu s vysoko pozitívnym účinkom na organizmus človeka. – pozn. prekl.

[41] A s tým všetkým, hoc i len v tomto odstavci uvedeným, je v príkrom rozpore všetká potravinárska a obchodná politika tzv. civilizovaných krajín, týkajúca sa výživy obyvateľstva. A jej následky vidíme sami na vlastných očiach: obezita, srdco-cievne problémy, diabetes, obezita, choroby kostrovo-pohybového aparátu, neplodnosť, psychické poruchy, rakovina... Daň za hostinu zo stola Satanovho a nedodržiavanie týchto Ježišových odporúčaní. Pripomeňme si význam slov Ježiša nielen v tomto Evanjeliu Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána, ale aj v tzv. biblických evanjeliách, či mnohé v Starom zákone, ktoré v krátkosti môžme zhrnúť takto: Boh stvoril človeka na Svoj obraz a dal mu do správy celú zem. A všetko, čo je na tejto zemi stvorené, má človeku slúžiť, t.j. byť mu k úžitku. Inými slovami – dávať mu to, čo potrebuje. Ak si uvedomíme, že naše potreby, nás konkrétnych ľudí, teba, mňa... najlepšie najbližšie okolie, vlastná rodina pozná, tak aj prostredie, príroda v okolí, kde ten-ktorý jedinec žije, najlepšie jeho potreby pozná a, v zmysle vyššie uvedeného, najlepšie danému jedincovi slúži. Iné potreby má človek v trópoch, iné na Sahare, iné za polárnym kruhom, iné tu na Slovensku..., preto požívaj to, čo rastie a vyprodukuje sa v tvojom najbližšom okolí, čo pozná tvoj dych, tvoju stupaj, vyžarovanie tvojho biopoľa, lebo len toto prostredie dokáže reagovať na tvoje potreby. Nie je nič horšie pre našinca, než jesť potravu z južnej pologule (opačná magnetická polarita, ak si uvedomíme, že Zem funguje ako jeden veľký magnet), než jesť v zime to, čo dozrieva na jar, v lete, na jeseň a nedá sa dlhodobo prirodzene bez konzervantov uskladniť na zimné mesiace. Všimni si čitateľ, že vždy znova a znova vedci objavujú nejakú novú super zázračnú potravinu, ovocie, semeno, plodinu..., no vždy vyrastajúcu v ďalekej cudzine. A ak už sme navyknutí uprednostňovať tradičné ovocie a zeleninu, či iné plodiny – tak nech sú aspoň z Holandska, Španielska, či Maroka..., len, božechráň, nie zo Slovenska... A ak už zo Slovenska, tak nech je to oveľa drahšie a nie každému dostupné. O ekonomických škodách ani nehovoriac. Aj táto (p)otrav-inárska politika je súčasťou genocídy nášho obyvateľstva. – pozn. prekl.

[42] Texty prekladov modlitieb, ktoré Ježiš zanechal ľuďom, obsahujú, napriek určitým odlišnostiam voči bežne zauživanej forme modlitby „Otče náš...“, aj tak viaceré obsahovo nelogické konštrukcie. Pravdepodobne autor, prípadne prekladatelia, ako praktizujúci členovia náboženskej obce, ostali predsa len v niektorých spojeniach poplatní bežne zaužívanej modlitbe, nezamýšľajúc sa nad jej skutočným obsahom. Tu si modlitby rozoberieme. „Nech bude vôľa Tvoja na zemi, ako na nebi.“ Každé slovo má nielen svoj zvuk ale aj obraz, ktorý zvuková vibrácia k nemu v objektívnej reálnosti priraďuje a zhmotňuje, nezávisle na tom, aký subjektívny obraz v psychike svojej si jedinec k danému slovu priraďuje. Tu sa treba pozrieť na etymológiu toho-ktorého slova a ísť k jeho pôvodným koreňom, bo prznenie a prevracanie pôvodného významu slov nieje len javom dneška (viď. biblické zmätenie jazykov staviteľov babylonskej veže...). Takže: nebo –> ne-bo –> net boga –> niet Boha –> miesto, kde Boha niet. Ak tam Boha niet, niet tam ani Jeho vôle. Teda v skutočnosti „kresťania“ prosia o to, aby ani na zemi Jeho vôľa nebola. A ak tam nie je vôľa Boha, čia vôľa tam panuje? Slovo nebesia –> ne-besia –> ne-besa -> net besa (bes, ďas, diabol) –> miesto, kde niet diabla a ani jeho vôle. Preto sa modlime „Nech bude vôľa Tvoja na zemi, ako na nebesiach“ a ak už tam chce veriaci to nebo mať, tak takto: „Nech bude vôľa Tvoja na zemi i na nebi, ako na nebesiach.“ (ale to sa už aj nebo nebesiami stane, keď vôľa Boha z neba Satana vyženie...). „Daj nám na celý deň chlieb náš životne potrebný.“ Tu si treba uvedomiť, lebo z Ježišovho učenia je to jasné, že má sa na mysli chlieb pre dušu, lebo Boh kŕmi ducha a Zem telo a „Otče náš...“ je modlitba k Bohu. ...aspoň by mala byť. „A odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame našim dlžníkom.“ A je to správne – o tom celom bolo aj podobenstvo o zblúdilom márnotratnom synovi. Prečo však v bežne používanom otčenáši je: „Odpusť nám naše viny...“, a ani slovka o dlhoch? Bo dlhy treba platiť, viď. do biblických evanjelií Ježišovi pripisovaná odpoveď na pokúšanie farizejov Ježiša s mincou prepašovaná „Čo je cisárove - cisárovi, čo je Božie – Bohu.“  - mince, peniaze, dlžoby – a tie treba zaplatiť do poslednej drachmy. Pamätáš, čitateľ, komu? Kto nič neodpustí? Vyvstáva otázka: Prečo v dnešnom otčenáši je dlh vinou nahradený? Komu to pozmeňovači pôvodnej Ježišovej modlitby slúžia? „A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ – to je vrchol zlomyseľnosti Boha na úroveň Satana ponížiť, veď pokúša Satan, nie Boh!!! Ku komu sa to vlastne dnešné „ovečky“ modlia? Takto sa, kresťan, modli: „Ochráň nás pred pokušením a zbav nás zlého.“

V preklade E.Szekelyho bolo na konci ešte „Amen“. „Amen“ na záver isto nepatrí. Amen, Amon, Amin – v žiadnom prípade „Tak je!“ ako sa to zvykne pre „ovečky“ prekladať, ale meno staroegyptského boha Amona, vrchného božstva Amonovho kultu v starovekom Egypte. Ježiš, poznajúc ako posol Boha večné pravdy, by nikdy modlitbu k Bohu, Otcovi Nebeskému, „nezaklincoval“ na záver poklonou staroegyptskému kultu Amona. K modlitbe k Matke Zemi len dve výhrady: „A neuveď nás do choroby, ale zbav nás všetkého zla.“ zmeniť na „Ochráň nás pred chorobou a zbav nás všetkého zla.“ A samozrejme vypustiť „Amen“ zo záveru. - pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Evanjelium Ježiša Krista svetu podľa učeníka Jána

biblicky projekt

PETER | 16.02.2018

pre mna viera v stvoritela je jedna vec a druha vec je nejaky biblicky projekt, ktoreho sucastou je INRI. Je to len projekt a len nejaky clovek v projekte takze kludne casovo mozu mu byt pripisovane ciny inych aj viac ako 100 rokov pred nim. Ja suhlasim s tym ze stvoritel je jazycnik a komunikuje s kazdym svojim jazykom a bez nejakeho pisma. Preto som presvedceny ze vsetky pisma , evangelia a vsetky liturgie a religie su len obycajne vykonavaco - udrziavacie manualy, ktore maju podporovat stabilitu projektu zotrocenia ludstva.

...

17 | 01.10.2017

najdoležitejši boží zakon je láska

Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu od Leviho

Kontakt | 26.09.2017

Ahoj
Těch různých evangelii je více. Zde uvedené mě velice připomělo
Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu.
Tu knížku mám ( ISBN 80-7190-012-5)
snad více jak 15 let a patří k mým velice oblíbeným
Srdečným záležitostem..
Až později asi před 3 lety jsem " náhodou" přišel na tyto stránky a začala se mi skládat mozaika mého života.
Děkuji a přeji vše dobré
A jak říká Ježíš:
Pokoj, pokoj všem lidem dobré vůle
Amen
Nádnera...

zajímavé a přínosné

nakukující | 25.09.2017

......z mého pohledu inspirující. Jsem příznivcem mystiky a vnímám ji tam velmi silně. Sekta esejců v předkřesťanských dobách měla výrazného učitele, nazývaného "Učitel Spravedlnosti". /odhad z jiných zdrojů říká, že rozdíl mezi učitelem a Ježíšem je nejméně sto roků / Překladatel ale spojil texty z uváděných svitků s postavou Ježíše. / odbočení - evangelia Matouše, Marka a Lukáše uvádějí jen v souhrnu několik málo stránek, v níž je zaznamenána údajná řeč, slova Ježíše....a tady? Je jich podezřele mnoho. Navíc je třeba přihlédnou k technologiím záznamů - papyrus, pergamen....., kdo zapisoval?
/ Ale zpět. Tento překlad by mohl získat na kvalitě a čtivosti, pokud by jej přijala i oficiální církev. Udělala to však? Udělá?Nejsem si tím vůbec jist i zvláště proto, že mystické konání je u ní zcela nepochopeno a zamítnuto. Přesto však děkuji za uvedení tohoto díla. Nezáleží mi na tom, komu je text připsán. Důležitější je, co a jak sděluje.

Re: zajímavé a přínosné

Michal2 | 25.09.2017

K doplnění tématu J. Nohavica
https://www.youtube.com/watch?v=UY420INBseA

Svet.

Definitiva | 25.09.2017

Nepopieram pravdivosť textu, neexistuje dôkaz, teda pripúšťam.
Lenže moje náboženstvo učí, že svet je pochopiteľný a vysvetliteľný ľudskými zmyslami, čo nevylučuje zhodu s pôvodným učením Ježiša. Jeho učenie je ľudské a logické.
Ľudia pri zmysloch, používajúci rozum, vzdelaní počas života, znajúci poznanie predkov a majúci Ľudskú morálku, tiež žijú podľa Ježišových zásad a pritom ich nemusia poznať.
Rozdiel medzi veriacim a poznajúcim múdrosť je v tom, že prvý je manipulovateľnými všetkými možnými dogmami, ktoré produkujú "elity" a druhý svoj názor nezmení len preto, že sa to nosí, alebo že to niekto hlása.
Už dlhšie sledujem, že tento web sa prikláňa k novému náboženstvu, k učenie nového, pôvodného, prastarého Ježiša. Situácia s ľudskými dušami si to vyžaduje, viera je človeku geneticky daná. Len dúfam, že budú mať priestor na život aj zmyslovo vnímajúci a rozum užívajúci ľudia a nebudú vystavení inkvizícii od vyvolených sveta, aj na tomto webe. Dúfam v silu Taurusovej múdrosti.

Re: Svet.

Dušan | 25.09.2017

"Už dlhšie sledujem, že tento web sa prikláňa k novému náboženstvu,"

A ja sledujem tento veb a nič takéh o sa nedeje. To je nepochopenie všetkého o čo sa snaží nielen VP SSSR.

Re: Svet.

nakukující | 25.09.2017

ad./
"Lenže moje náboženstvo učí, že svet je pochopiteľný a vysvetliteľný ľudskými zmyslami, ............

Tak to je velmi nevědomý pohled na pochopitelnost světa.

A víra není geneticky daná. Víru budou - mohou "vtloukat" rodiče, učitelé a tento proces nemá s genetikou nic společného.

Něco o víře:
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Evangelium podle Jana, kapitola 11, 25-26

Víra v Boha-Syna, jehož posláním je odvést připravené duše k Otci, „nabízí“ neexistenci smrti – není to úžasné? Pro každého žáka žijícího Mistra je tak smrt okamžikem radosti, neboť osvobozený duch vystoupí z těla, jako by svlékal starý a obnošený šat. Smrt tu prostě není, je to jen přechod! I to je ovoce poznání.

Re: Re: Svet.

Definitiva | 25.09.2017

Geneticky je dané vtĺkanie viery rodičmi do hlavy detí. Na tomto webe bola reč o zmene genetiky cez vplyv kultúry. Ja nikomu bláznovstvo neberiem, je to forma existencie a dnes úspešná.

Re: Re: Svet.

Cico Ciciak | 26.09.2017

Ak chápeme pojem "viera" (Bohu a nie "V" boha) ako "relígiu (= z lat. relígio = spojenie, puto, vzťah - teda ide o osobné/súkromné/intímne/diskrétne spojenie človeka/jedinca/indivídua s objektívne jestvujúcim javom, človekom subjektívne nazvaným ako Boh-Tvorca, Vyšší Intelekt/Rozum, Vyššia Moc, ... samozrejme bez prostredníkov a "Sväté" písmo slúži len ako pripomienka a inšpirácia pre daného jedinca - k takejto osobnej komunikácii s Nad-Realitou je každý človek plne vybavený svojou vlastnou "anténou" :) ), tak sa u človeka jedná o jeho prirodzenú vlastnosť, schopnosť aj potrebu.

Re: Svet.

Cico Ciciak | 26.09.2017

> Lenže moje náboženstvo učí, že svet je pochopiteľný a vysvetliteľný ľudskými zmyslami, čo nevylučuje zhodu s pôvodným učením Ježiša.

Zavisí na tom, čo ty osobne chápeš pod pojmom "svet", ale určite nie všetko je Zhora človeku súdené/dovolené pochopiť.

Príklad: Chápe tráva (ak uznáme, že disponuje nejakým obmedzeným/primitívnym intelektom, resp. schopnosťou spracovávať min. množstvo informácií, napr. slnečnú energiu, vodu a pod., ktoré v sebe nesú nejakú info), čo je to koza? Asi ťažko.


> Už dlhšie sledujem, že tento web sa prikláňa k novému náboženstvu, k učenie nového, pôvodného, prastarého Ježiša.

Možno bude len chyba v tvojom "mikroskope", alebo "interpreteri/kompilátore" :) , lebo ja naopak sledujem, že tento web sa subjektívne snaží kráčať za objektívnou pravdou, a je mu jedno, či je k pravde bližšie Ježiš alebo Mohamed a pod.

Mimochodom, niektorí pre zmenu tento web zase označujú ako projekt pre soft islamizáciu bielej rasy. :)


> Len dúfam, že budú mať priestor na život aj zmyslovo vnímajúci a rozum užívajúci ľudia a nebudú vystavení inkvizícii od vyvolených sveta, aj na tomto webe. Dúfam v silu Taurusovej múdrosti.

Beriem to ako neoprávnený pokus niečo negatívne podsúvať z tvojej strany.

...

Kal el | 25.09.2017

čo má robiť ten, kto je 7 dní v práci (4 zmeny) 1,5 dňa má volno po poslednej nočnej zmene. Ak ten človek pracuje vo fabrike na gumu, kde dýcha Démona vzduchu. Kedy si má taký človek oddýchnuť? Kedy sa má postiť? Veď tam chodí, aby mal peniaze na všetky tie dary matky zeme. Pretože dnes je všetko v súkromnom vlastníctve? Vari má ten človek kradnúť a neísť do roboty, aby sa mohol postiť s anielom vzduchu. dostane výpoveď a čím potom nakŕmi svoje deti? Kde žil?

Jo a aniel spánku po západe slnka? Aniel nespavosti v továrni ma čaká, aby moja rodina nehladovala. Na ktorej planéte to vlastne šíril tie svoje múdra?


Re: ...

Sugar | 25.09.2017

Právě situace, ve které se nacházíte by vás měla motivovat, aby minimálně vaši potomci nežili ve stejném marasmu.

Přetížení jsme všichni, ale 2 hodiny týdně na prospěšnou činnost si najde každý. Pokud to udělá celá populace, pokrok bude obrovský.

Neskládejme ruce do klína.
"Zlo vítězí tam, kde dobří lidé nedělají nic."

Hodně zdaru...

Re: Re: ...

Vortex | 25.09.2017

On hovoril o postení sa. To má trvať 1 deň v týždni. Potom sa tam (v evangeliu) spomína 7 dní pôstu. Človek ktorý pracuje 7 dní vkuse. 2 dni ranná, 2 dni poobedná, 3 dni nočná. V pondelok ráno skončí nočnú. Doobedie prespí a zostatok dňa je rozbitý ako "cigánska" hračka. (Kedy sa má postiť? Ako má jesť v tedy, keď pocíti hlad, ak prestávka na obed je presne určená? A keď sa nenaje bo zrovna to na neho neprišlo a chytí ho to 20 min po prestávke, tak bude hladný ďaľšie 3 hodiny a makať za strojom. Ako to má splniť?)
... Skončí po nočnej doobeda spí a potom v noci nemôže spať tak spí zase pomali do obeda. A v stredu ráno o 4:00 vstáva (ak vôbec zaspal aspoň na hodinku) ... "Vstáva" do splyňovacej komory, aby mal čo dať do úst svojím deťom, ktoré poriadne ani nevidí. Tie sú zatial v škole a keď majú zlé výsledky... Kto za to môže? Rodič, ktorému hrozí sociálka za každú blbosť. Aká je to výchova? Kedy má to svoje dieťa vychovávať? Taký človek je dosť frustrovaný zo života, na ktorý ho nikto poriadne nepripravil a tú frustráciu po buzeráci v práci... Depku a pod s hypotéky atď.... No ako asi taký človek môže vychovať svoje dieťa? Čo sa to dieťa naučí? Čo s neho vyrastie a ako vychová svoje deti, keď samo výchovu nemalo? A čo s tých detí bude? A s ich detí?
Tie sa naučia všetky možné zlozvyky a zlé vlastnosti, pretože nemajú pozitívny príklad a vyrastajú v totálnej sračke. No a potom sa tu objaví nejaký frajírek, ktorému Boh vydláždi cestu. Uchráni ho pred všetkým zlým. vyberie mu naj rodičov, ktorých napred pripravia tý tzv. Anieli. A obetuje/jú státisíce (či koľko) nevinných detí, aby toto jedno prežilo. A to potom s takejto pozície tu ide niečo kázať a učiť? Aké je na to správne slovo? Cinizmus?
Keby sa Boh tak staral o všetkých. To by bol každý taký borec, ako Ježiš.

A teraz tu bude niekto niečo trepať o Karme? Že takých rodičov mám(e) preto, bo som život pred tým bol špatný. A prečo? Pretože som mal špatných rodičov. Alebo žiadnych bo ich zabili vo vojne a vychovali ma nejaký ISILáci.
Tak a teraz mám za to trpieť a ani neviem za čo. Celá tá karma akože je skutočná a ja v ňu verím. Ale celé je to totálna k.k.tina. Veď to je ako trestať 6 ročné dieťa za to čo spravilo, keď malo 2 roky. (Keď si neuvedomovalo čo robí a ani si to nepametá)
To je proste choré.
Vo výsledku sa tak človek ocitá v akomci lieviku, ktorý ho ťahá stále hlbšie. Je to ako keď spláchnete záchod.
Vlastne celý svet je jeden veľký splachovací hajzel v ktorom sme všetci spláchnutý, tým akože milujúcim a všemocným Bohom.

Ako pardón, ale toto mohol vymyslieť iba totálny medzigalaktický sociopat. Ktorý sa vyžíva v utrpení.

Re: Re: Re: ...

semi | 25.09.2017

Se mi zdá, že vy máte pořádnou depku!
"Ruský prezident Vladimir Putin měl v dětství volný režim a mnoho času strávil na ulici, k lepšímu jeho život změnilo až judo."
Ani Putin to neměl v dětství lehké a jak se vypracoval, myslím že každý má šanci, nehažte všechny hříchy na boha ... Bůh je spravedlivý

Re: Re: Re: ...

Ramon | 25.09.2017

Ahoj Vortex.

Popísal si to veľmi dobre. presne tak to je. Ale pozrime sa na to trošku inak. Ide o to, ako to vnímame. Aký je náš pohľad na život. Negatívne zážitky sú skutočne dôsledkom Karmy. Jej zákony na nás platia i počas života. (nieje to len o reinkarnácii). Je to presne, ako si povedal. "Trestanie za to na čo si nepametáme" Za to čo sme si neuvedomovali". A presne o to ide. Tu sa treba pozastaviť a skúsiť zmeniť pohľad.

Je to ako sa píše aj vyššie v evanieliu od Jána. Otec platí dlhy svojho syna a ten stále robí ďaľšie, kým ho v tom otec, ktorý vidí že takto ho v tom podporuje, sa na to nevykašle a nehá synčeka na pospas osudu, aby sa poučil (naučil sám na sebe). No nezanevrie na neho a čaká kým sa poučí.

Ide práve o to, že ak si neuvedomujem čo svojím konaním spôsobujem ostatným a teda i sebe samému. Tak si to musím zažiť sám na sebe, aby som si to mohol uvedomiť. Vlastne je to oko za oko, zub za zub. ("pomsta"-"revanš"). kým si človek neuvedomí a neoľutuje svoje zlé skutky. Potom nájde odpustenie a vymaní sa s pod starého zákona "Oko za oko" a Vojde do zákona nového "udpustenie/milosť = koniec utrpenia = začiatok života. ("Smrť (sebeckého) ega a Zrodenie s Ducha").
Staré zlé ego (Ja) zomrie a zrodí sa nové dobré ego (Ja).

Ak teda konám zlo, vracia sa mi zlo. Ak konám dobro, vracia sa mi dobro. Ak urobím chybu a po tom čo mi boh nejak (akokoľvek) naznačuje, že to čo robím je zlé a ja to ignorujem, tak potom príde trest. Život sám zariadí, že si to po nejakom čase skúsim na vlastnej koži. A keď to nepochopím, tak sa to zopakuje. a Budem sa točiť v kruhu, kým to nepochopím.
_________________________

čo sa týka toho stravovania a pôstu. Boh vidí v akej sú ľudia sytuácii a je veľmi rád i za tento váš názor. I Keď sa niekomu môže zdať ..... no aký chce...

Naozaj je ťažké robiť s prázdnym žalúdkom a Boh vás nenúti k tomu. Túto pasáž berte ako vyšší level, na ktorom ešte niesme.
Kým sa tam dopracujeme, tak máme aj nejaké úľavi. (Ako vraví Ježiš o Mojšišovi a jeho učení)

Skutočne je to o zvyku, ako sme od mala naučený. A od mala sme bombardovaný masožrútstvom. Preto tá úľava. To maso nás nezabije hneť. Nemusí nás zabiť vôbec. Ale už keď áno, tak sa to deje postupne. Tak máme čas to zmeniť a napraviť. Preto, ak už sme takto blbo naučený a dostaneme sa k takýmto poznatkom. Mali by sme sa toho chopiť. Ježiš, ani Boh predsa neche aby ste s tým skončili hneť a naraz.

V pasáži o popise chorého, v ktorom je satan a on (chorý) sa 3 dni postí... Ježiš vlastne popisuje abstinenčný príznak. Satan sa v tvojom tele usadil a ty si ho prestal kŕmiť. Mučíš ho hladom a on mučí teba.

Tomu sa dá ale vyhnúť postupným obmedzovaním napríklad masa. Najprv môžete vynechať jeden druh masa. Potom druhý. ak maso jete každý deň. Skúste vydržať jeden deň v týždni bez neho. potom pridajte druhý. a tak ďalej.
-Niektoré absťáky môžu byť tak silné, že môžu aj zabiť. Preto sa netreba ponáhľať. Do tohoto stavu sme sa predsa nedostali za jeden deň. Ani nikto nehce, aby sme sa s toho za 1 deň vyhrabali.
-Nemusíte sa postiť. Nie hneť. Najprv napríklad postupne vynahávajte maso a časom sa dotanete aj k pôstu. Boh to uvidí a jeho srdce bude jásať radosťou každým malím krôčkom, ktorý urobíte na ceste knemu. Preto Nepočúvajte pokrytcov, ktorý s vás robia zlého kôli vašim zlozvykom. Neberte si ich slová k srdcu. Ich slová sú ako jed, ktorý vo vás bude kvasiť a bude vás paralizovať. ostanete strnulí a na mieste v spároch Satana.
Nepočúvajte ich, ak majú voči vám výčitky. Oni nevidia vaše pokroky, vaše klady a dobré skutky. Vidia iba zápory a všetko zlé. Hovoria o druhých zle a sami sú nespočetne krát horší. Boh to vidí a všetko si zapisuje. Každú myšlienku, slovo i skutok.
Dokonca i pekelný démoni sú jeho (Božími) sluhmy. Oni ich usvedčia.

Preto sa radujte, ak vás budú hanobiť a urážať vás. Pretože to znamená, že sa dostávate s moci satana a on posiela svojích Diablov a démonov, aby vám v tom zabránili. Nehľadte na nich, nehľadte na démonov a ich zlé reči. Ale hľadte na Dobrotu nebeských anielov, ktorých vám posiela váš nebeský Otec, ktorý vás miluje. Preto Poslal svojho syna a zachránil mu život (obetoval iné). Aby žil, učil, trpel a zomrel na kríži. Aby sa jeho učenie dostalo až knám i skrze Satana a jeho sluhov. Pretože i Satan je sluha Boží.

Re: Re: Re: Re: ...

semi | 27.09.2017

"Preto Poslal svojho syna a zachránil mu život (obetoval iné). Aby žil, učil, trpel a zomrel na kríži. Aby sa jeho učenie dostalo až knám i skrze Satana a jeho sluhov."
A jak to bylo podle vás se smrtí Krista, zemřel nebo nezemřel na kříži? Jinak moc pěkně vysvětlené, děkuji :)

Re: ...

Hum | 25.09.2017

Mas Ksb a dvtr, ktore ta mozu priviest k tomu, aby si si zariadil zivot, ako ty chces..

Re: Re: ...

Loky | 25.09.2017

Hum. Čítal si to evanielium?

Re: ...

Cico Ciciak | 26.09.2017

Rob iba to a toľko, čo ti dovolí momentálna situácia a okolnosti, resp.
pracuj na sebe iba v miere svojich aktuálnych možností a schopností.

Logicky, nemôžeš sa postiť zo 3 dni v kuse, ak potrebuješ veľké množstvo energie, nakoľko musíš ťažko fyzicky makať v továrni (= moderných koncentrákoch) na 3-4 smeny, 8 a viac hodín denne. To sa pochopiteľne nedá. Pri dosahovaní určitých cieľov je nutné zohľadňovať objektívne dané okolnosti a aktuálny stav objektu v systéme.
Takisto nie je nutné prečítať každý týždeň jednu knihu od VP-ZSSR, keď na to z dôvodu pracovného, súkromného vyťaženia a únavy nemáš čas, energiu ani chuť.
Tiež nemusíš hneď začať s ťažkou DVTR, ak ti chýba príslušný pojmový a informačný základ (potrebné znalosti).
Začni s tým, čo ťa momentálne najviac zaujíma, na čo sa cítiš a na čo máš čas a energiu.

Samozrejme, že ľahšie sa to hovorí než naozaj realizuje v praxi, ale a nič nie je zadarmo.
Za takýto svet si môžme my ľudia sami - vina je v tomto prípade kolektívna.

Re: Re: ...

Ramon | 26.09.2017

Ďakujem Cico :)

Re: Re: Re: ...

Cico Ciciak | 29.09.2017

Ty si Kal el?
Alebo len Tomi, ...?

Evangelium

Stef | 25.09.2017

Existuji prece rozdilne klimaticke podminky lidi. Cim by se meli zivit treba Inuite, nebo lide v pasmech kde snezi? I treba u nas. V zime si tezko opatrite kvalitni zeleninu a ovoce. A to I v supermarketech.

Re: Evangelium

Vortex. | 25.09.2017

Na nich Boží syn jaksi nemyslel. Celý tato.

Re: Evangelium

Dušan | 25.09.2017

Až na to že že čím má človek menej zdrojov tým musí zvýšiť kvalitu riadenia. ( lepšie skladovanie, šľachtenie rastlín, ak je nutnosť jesť aj mäso ako inuiti)

Ľudia sa prispôsobia aj tým arktickým tvrdým podmienkam ale.... (ináč by tam už veky nežili).

Re: Evangelium

Ramon | 25.09.2017

Ahoj Stef.

K tomuto sa Ježíš vyjadruje docela jasne. Život človeka má večšiu cenu, ako život zvieraťa.
Ak teda človek nemá čo iné do úst a ešte nieje na takej úrovni, aby nemusel jesť. Môže uloviť a zjesť aj zviera. Naviac v Chladných oblastiach sa nachádzajú pod ľadom ryby. čo hovorý tzv. Strá zákon, ktorý Ježiš nezrušil?

Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve ... co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev...... ""Iba maso s dušou, ktorá je v krvi nesmiete jesť"".

Boh dal človeku za pokrm všetko. Pretože "Raj" sa zmenil v "peklo" a pôvodne vyrovnané podnebie sa zmenilo. a dnes tu máme klimatické pásma. Takže ak človek nemá inú možnosť môže jesť aj zvieratá. No nesmie ich zabíjať pre peniaze, pre zábavu, alebo pre obžerstvo. Naviac tam kde je chladno sú obmedzené možnosti. ľudia sa potrebujú obliecť. Takže už keď zabijú zviera (obetuje sa pre život človeka, ktorý je cennejší)... Keď ho zabijú, tak len pre potrebu prežita v zime. S kože zýskajú teplé oblečenie s masa živiny pre svoje tkanivo. V tedy maso v ich tele sa nezmení na jed a nebude hniť.

Nie to, čo do úst vchádza škodí. Ale čo s úst vychádza. Čo do úst vchádza, vychádza von, do stoky. Ale čo s úst vychádza, pošpiňuje ducha. Preto treba aj 1000x zvážiť svoje slová, pred ich vypustením s úst. (Ako sa píše vedľa v zápiskoch Beriji o Stalinovi)

trocha súdnosti...

Július | 24.09.2017

manipulácia :

" V roku 1928 Edmond Bordeaux Szekely prvykrát vydal svoj preklad knihy prvej Evanjelia Sveta od esejov — starovekého rukopisu, ním objaveného v archívoch Vatikánu vďaka nekonečnej trpezlivosti, širokej erudovanosti a bezchybnej intuícii. Оpísal to vo svojej knihe «Оbjavenie Evanjelia Sveta od esejov»."

fakta :

Nejasný je především původ a autorství spisu. K objevu mělo dojít ve
dvacátých letech minulého století v Královské
Habsburské knihovně ve Vídni. Jde prý o doslovný transkript aramejského rukopisu uchovávaného v
tajných archívech vatikánské knihovny.

Székely tvrdil, že originál byl sepsán už v 1. stol
etí po Kristu a
obsahuje původní Ježíšovo učení zprostředkované skrze apoštola
Jana.. Aramejský opis měl vzniknout ve 3. století mezi
nestoriánskými mnichy.

Kritici namítají, že Székely si všechno vymyslel, a
že žádný
aramejský rukopis ani staroslověnský překlad tohoto
znění
neexistuje. Faktem je, že odborné prameny se o exis
tenci tohoto
evangelia vůbec nezmiňují, nebo ho označují za padě
lek.

Re: trocha súdnosti...

Michal2 | 24.09.2017

K autorovi Evanjelia Sveta od esejov, k jeho myšlení
Poznámka k textu č. 3
unitarizmus - náboženské hnutie zdôrazňujúce jednotu Boha a odmietajúce dogmu o Trojici. – pozn. prekl
Dogma o Trojici ???
Dogma o jednotě Boha ???
Kdo zná odpověď ...

Re: trocha súdnosti...

Sugar | 25.09.2017

Víte, že jsem to čekal. Útok jedinců pod bičem egregoru RKC musel přijít. Toto učení se diametrálně odlišuje od církevních dogmat.

A i kdyby si to samotný Scheckel-y vymyslel, snad hodnotíme kvalitu podané informace? Vy i toho boha potřebujete chytit za fousy.

Re: Re: trocha súdnosti...

Július | 25.09.2017

Pre vás je konštatovanie faktov útok.

Takže nie je podstatné, že si to Scheckel vymyslel, hlavne, že sa vám páči obsah toho vymysleného ?

A takto chcete predkladať fakta a objektívnu pravdu ?

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 25.09.2017

Verzia tzv. RKC nie je výmysel?
A verzie tebou toľko citovaného "sv." Atanáza a ďalších.."
zo 4.stor n.l. ??

Podľa akých kritérii vyhodnocuješ Julo čo je fakt, a čo nie?

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 25.09.2017

Spisy sv. Atanáza fyzicky existujú a veda nedokázala, že boli sfalšované a sú aj iné spisy spred 4 storočia, ktoré dokazujú, že prvotní kresťania uznávali Ježiša za Boha.
Autor tohto evanjelia - podvodu nenašiel vo Vatikánskej knižnici a nemá ako dokázať fyzickú existenciu daného spisu vo Vatikáne.
Na jeho tvrdenie treba dokaz a ten nie je.
Takže je to manipulácia autora toho spisu, najskor aj lož, pretože nemá dokaz pre svoje tvrdenie.
A táto lož sa ďalej šíri.

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 25.09.2017

Julo, ty zasa "akože" nerozumieš o čo ide?

Ak dnes niečo napíšem a za 100, alebo hoci 1600 rokov to niekto nájde, je to dôkaz, že mám pravdu??

(..detto, keby sme aj boli nejaká skupinka, či skupinky ľudí s iným názorom, ako ostatní)

Ak ti to tvoja "viera" nezakazuje, skús prosím ťa zodpovedať tieto, i predchádzajúcu otázku a neodvádzať od témy.
Ak sa ti otázky nepáčia, upresni ich, alebo navrhni lepšie-podstatnejšie.

Dik

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Astro | 25.09.2017

[osobní rovina -> https://pastebin.com/rKjm7Emw ]

Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 25.09.2017

Medzi sebou to nerobíme, lebo sme si to zatiaľ snáď
dostatočne vydiskutovali.

Ako konštruktívne diskutovať s niekým,
kto hodnotí dielo ktoré nečítal?

Opakovane som tu zdôrazňoval,
že tak s Pjakinom, ako ani s VP rozhodne vo všetkom nesúhlasím.
Tak ani s mnohými kolegami.
Veď to je normálne.

Čo máme byť roboti s rovnakým názorom?
Neraz sa stáva, že si myslím i poviem svoje, ale nechám druhých konaťa potom zistím, že predsa len boli asi bližšie pravde.

Kto tu chce (vidieť) sektu sú tí, čo zo siekt prišli.

KSB/DVTR
NIE JE PRAVDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je to návod približovania sa k Pravde,
ktorá je konkrétna pre každú situáciu.
Absolútna Pravda je pohľad, akým sa na vec pozerá Boh.
To síce zrejme nedosiahneme ani kolektívnym intelektom,
no máme sa snažiť čo najlepśie Ho pochopiť.
Kto môže lepšie, krajšie veci, deje tvoriť:
1) Ten, ćo je bližšie Pravde-Objektívnej realite,
alebo
2) Žo žije vo väčšej ilúzii ako ten prvý??

Presnejšie ide len návrh návodu..i keď riadne prepracovaný..
Viete prosím Vás aspoň rozlíšiť
A) stôl
B) náradie (dláto, kladivo..DVTR) a
C) stolára?

Ja sa považujem za kresťana!
..a rozhodne netvrdím, že som kresťan ideálny
Čo ma však trápi je, koľko Boha zostalo v cirkvi? (po ovocí)
..t.j., miera odklonu cirkví od Boha..
ak by som teda nejakú z nich mal nasledovať..

Prosto sa opodstatnene obávam, že prvé, čo Boh urobí,
keby som raz umrel, mi riadnu facku pri bráne dá,
že prečo som slepo tým dobromyseľným bláznom veril,
keď mi i rozum i vôľu dal!!

Moje vyjadrenia rozhodne neboli myslené
ako urážky, ale upozornenia dotyčných.
A hlavne tých, ktorí si čítajú ich úprimné výplody.
Čo má prítomný robiť, keď niekto (hoc i) dobromyseľne druhým drogy dáva??

Možno zlo tolerovať, aj keby bolo dobre myslené?
Keď vidíte zo skúseností, že nejaké konanie smeruje do priekaku..
veľmi, veľmi vážneho..a vám na tých ľuďoch fakt moc záleží??

Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Ešte jedna vec po x-tý krát:
JA, A MYSLÍM, ŽE ANI NIKTO TU NIE JE
ZA ZRUŠENIE CIRKVI.

Keď ale vyjdú na javo skutočnosti,
ktoré si doteraz stádo neuvedomovalo,
resp. bez netu malo ku nim veľmi obmedzený,
alebo takmer žiadny prístup,
treba prehodnotiť. Hoc aj základné veci.
Model odvíriť, a/alebo prepracovať.

Ako vede, ktorá má dnes niektoré podobné
spolitizované problémy, ako tzv. "viery".
V tom sú dnes do nemalej miery na rovnakej úrovni.

..
Keďže nebolo moc odozvy od cirkví,
bol navrhnutý komplet nový model tak,
aby aj cirkvám(vrátane RKC) pomohol,
z neho pri svojej obrode čerpať mohla.
Tak sa ostatne stalo už viackrát v dejinách.

Hlavne aj RKC, spolu s ďalšími cirkvami
vnímame v rámci lepšieho pochopenia podstaty ekumenizmu
rozhodne za spojencov. Minimálne potenciálnych.

Diskusie týkajúce sa dogmatiky a citácii konštrukcii postrádajúcich logiku, však z nášho pohľadu naozaj nemajú zmysel. Boh je Logik. Na tom sa isto zhodneme. Nekoná bez zmyslu, cieľa, i keď ho obćas ZATIAĽ nechápeme.

Preto sa ho máme snažiť stále lepšie pochopiť, aby sme s Ním mohli ako Jeho dietky spolupracovať na rozvoji spoločného domu Miery, VesMieru, Kráľovstva Božieho tu na Zemi.
To vyzerá byť jednou z úloh Ľudstva.
Nie zo založenými rukami paralyzovaní,
nejakými figliarmi strihaní a rezaní čakať na GodOta.
Na tom sa snáď tiež zhodneme

KSB/DVTR je teda náš návrh konštrukcie nástroja za týmto účelom. Áno, Nástroje niektoré sú vskutku zložité(napr.PC, Človek?). Hlavne na komplexnejšie úlohy.
Ak však i tieto nástroje trochu lepšie pochopíte, netabuizujete pre nejaký cech-monopol-kľúče od miešačky pre niekoho-fírera, zdajú sa vám postupne stále jednoduchšie.

A niektorí z vás isto aj lepšie vymyslia, naprojektujú, skonštruujú..
Toľko k tejto etape vývoja ČeloVěka, či CeloVěka..pre začiatok 21.storočia..S Mierou a Láskou! - ako ďalšími s aspektov toho, čo-koho niektorí i Bohom nazývajú. Hoc i atteisti čo správne tzv. "náboženstvám" moc neveria..ich minimálne podvedome opodstatnene z kadečoho podozrievajú

Navyše..pokusy o rušenie cirkví, "hrubé čiary", revolúcie tu už boli
a chaos mútnych vôd, kde figliari (čo dočasne kontrolu stratili) znepozornené rybky radi lovia, tu isto zrovna nepotrebujeme.
Kolaps cirkvi by priniesol neprípustné bezpečnostné riziká pre vśetkých. Tak pristávanie, ako i vzlet lietadla by mal byť pekne plynulý.

Z pozitívnych skúseností predkov sa inšpirovať a chyby identifikovať a zbytočne neopakovať.
Spôsoby riadenia neustále s pomocou Božou vylepšovať.
V kontakte s Ním najlepšie neustálom.
Modlitba životom, ako hovoril František z Asi-si.
I keď ako každý človek, asi v úplne vśetkom taktiež pravdu nemal..
Sústreďme sa vśak na to pozitívne, ćo nás spája.
Na nedorozumenia navrhujme lepśie riešenia.
Nie, že "Nie"!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

udo,

stále miesto uznania faktov podsúvaš niečo iné, na čo mám podľa teba reagovať.
Prečítaj si moj príspevok z 24,9. 2017, kde vysvetľujem lži a manipulácie v súvislosti s tým takzvaným evanjeliom..

Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Fakt = Dej
Ako mám podľa teba reagovať na opis deja,
ktorý neexistuje, na rozprávku?

Snažíme sa spolu rozlíšiť
A) objektívnu realitu(pohľad Boží) od
B) ilúzie,
alebo nie?

Viera v zmysle
1) poznania(spoznávania, snahy o pochopeni) je Život,
Viera v zmysle
2) dogmy je smrť-statika,
niečo nemenné a takého vo vesmíre niet
= ilúzia=pasca na menej chápavé ryby.
Kto vytvoril tú pascu? Boh isto nie

Ktorý príspevok, pod ktorým článkom?
Link

Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

Príspevok pod týmto článkom. Najprv však musíš pochopiť o čom sa vyjadrujem.

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Ale veď to sme už prebrali a vyriešili.
Načo sa opakovať?

Áno, tvoje odkazy na "mystické"(z gr."pred pochopením ukryté") dogmy nejakých siekt nikto nechápe a preto sú všetci blbí, že?

Boh, ak existuje, rozhodne nie je mystik a chce, aby jeho deti o ňom vedeli čo najviac. NIE JE VYTRETÝ DEBIL!!!
(Teda aspoň dúfam)
Opakujem, keď chceš, ver v opak.
Nebudem decku kaziť jeho predstavu snehulienky.
(V škole ale začne vyzerať tak trochu blbo.)

Tajomný, mystický bole jedným zo základných atribútov
Staroegytského Thébskeho Amena.
Tomu sa ty klaniaš v jeho novšej forme. Upgrade-e.
Máš pravdu, źe tvoje náboženstvo je staré.
Nemá však 2000 rokov, ale niečo vyše 5000.
Isto, zmenili ho akože zo štvormocného na trojmocného.
Zo štvorice (Net, Nef, Pašt, Sebek - hmota, energia, čas, priestor)
na trojicu (Otec, Duch, Syn - Miera, InFormácia, MaatHéria)
a dali na to kľúš-dogmu akože nepochopiteľnosti pre ovce.
Vrchní Hierarchovia už menej.
To je totiž jeden z kľúčov, prsteňov ich moci.
Princíp tvorenia-sTrojenia.

Skús nad tým pouvažovať.
Mohlo by ti to pomôcť bližšie k Bohu ťa dostať.
KSB nie je náboženstvo.
Je to len operačný systém.
Ide o to, ako, na čo o použiješ.
Avšak voči zneužitiu je pomerne dobre zabezpečený.
Ako kĺúč ROZLÍŠENIA(dejov reálnych od ilúzie, pravdy od lži),
ktorý Mose na vrchu SInai od Otca dostal..

Keby som nevidel v tebe potenciál a úprimnosť,
nebavím sa s tebou

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Nebudem decku kaziť jeho predstavu snehulienky."

Baví ma sledovať tvoje presvedčenie, že len tvoj názor a tvoj pohĺad na Boha je správny a kto ho nemá ako ty, tak výsmech, snehulienka, atď...
To svedčí skor o tvojej neistote, keď chceš akoby kladivom zatĺkať klinec, aby si hlavne sám sebe dokázal svoju pravdu, o ktorej podvedome pochybuješ. Keby to tak nebolo, tak by si nemal potrebu robiť z mojej viery posmech. Vieš, vlasten sa smeješ miliardám kresťanov vo svete, čo veria, že Ježiš je Boh.
Vieš, udo, každý sektár je presvedčený že jeho názor na boha je tá istina. Ty rovnako ako ďalší.
Ono je to o tom, že mám za to, že každý človek má právo na svoje vlastné náboženské presvedčen ie, ale človek, ktorý je presvedčený o pravde nemá potrebu si robiť posmech zo svojho blížneho, ktorý má inú predstavu o Bohu.

Podĺa AMEN nemožeš posudzovať kresťanstvo, to slovo má v hebrejčine iný význam, aký mu dali autori KSB ohľadom toho, že kresťanstvo je Amonovo náboženstvo alebo jeho upgrade.

Mimochodom ani MIM a ani HEČP neurčujú presne náš svet, pretože svet je hmotný aj duchovný aj ľudská bytosť je kombináciou duše a hmoty.
A ľudská duša nie je nejaká len informácia a miera a rovnako Boh nie je miera všetkých mier, Boh ja hlavne duchovná bytosť s neobmedzenou mocou, inteligenciou a poznaním.

KSB je hlavne ideológia, ktorá sleduje určité tézy, ktoré chce ĺuďom infikovať, pričom sa navonok tvári ako teória, ktorá má riešiť zmenu koncepcie, pričom nástroje, ktoré dáva ľuďom nie sú vobec také, ktoré by mohli privodiť zmenu koncepcie, takže jej skutočný finálny program je skrytý a spozná ho len ten, ktorý má preštudované viac toho,ako ponúkajú autori KSB...

A baviť sa so mnou nemusíš. Mne stačí, keď pod článkom napíšem jeden príspevok ako svoj názor.
až nikto nebude na mňa reagovať a obviňovať mňa, nemám dovod písať pod článkom ďalšie príspevky. Ale myslím, že to tu nedokážete...

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 29.09.2017

Tebe ide teda o "posledné slovo"..kľúčové? :))

"Duch a telo jedno jest" sa správne vraví.
Rovnako ako energia a hmota.
Model MIM-FEI je určený práve na jeho funkčné zjednotenie
a maľovnie s jednou paletou, namiesto s dvoma, troma..
Univerzálne platné zákony v celom svete:
viditeľnom i (zatiaľ)neviditeľnom, nedostatoćne vnímanom.
NIkto tu však netvrdí, źe nemôźe prísť model lepśí.

Boh je nad tým a definuje miery. Miera mier, Miera s veľkým M, Nadmierna reálnosť.
Ak chceš, duša by mohla byť ona "iskrička božia",
ktorá v každom človeku býva
a dostáva ju opriti ostatným stvoreniam mimo bežných mier.
Toľko jedna z interpretácii.

Zopakujem x-tý krát pre tvoju zafixovanú predstavu,
že ja,a lebo niekto iný tu vníma KSB a ich pohľad za absolútnu Pravdu - NIE. Ten pohľad prenášaš na druhých od Vás z pseudoRKC. Tebou síce neˇ´citané, no masívne kritizované KSB/DVTR je len(resp. až) o nástroj, celý komplex-kapsa nástrojov, lab (moderne:operačný systém) metodického približovania sa k pohľadu Božiemu na každú konkrétnu-vec-dej-situáciu-vzťah, nedokonalý a stále nutne vylepšovaný, prispôsobovaný optimalizovaný.

Delenie nebýva šťastné riešenie.
"Rozdeľuj a panuj" poznáš..i jeho dôsledky.
ROZLÍŠENI je vec iná..
Chápeš, čo oba pojmy spája a čo rozlišuje?

Svet sa nedelí na duchovný a hmotný.
To vyzerá byť vskutku jedna z hlavných manipulácii mnohých tzv. "náboźenstiev". S cieľom mentálneho uväznenia a zneužívania zachváteného, ovládnuteho stáda, hostiteľa.

Je jedno, čo Amen znamená v hebrejćine, navyše, keď židovstvo bolo sformované v Egypte a neskôr zafixované v Babylone.
Reinterpretovať si to mohli ako chceli, no to nemusí stačiť na vymanenie sa zpod "admina". I v tom si slobodný myslieť si, čo chceš. Podstatný je efekt, korene, a tendencia a spôsob smerovania. A nie, nie v zmysle psudomacchiavelizmu.

K humoru:
Ako inak reagovať na extrémne naivné predstavy o Bohu, o relígii.
Tak sa predsa ani k vážnym problémom-výzvam-príležitostiam, týkajúcim sa ("RKC" a ďalších "cirkví", či "náboženstiev", ideológii..filozofii) nedostaneme.

Obaja sa isto zhodneme, že je tam nemálo vecí-dejov, ktoré riešiť treba. Inak hrozí, źe sa nám cirkev vskutku rozpadne tak, źe vznikne následne chaos. Alebo sa podľa teba stačí "spoliehať sa na Boha", že on za nás všetko porieši a stačí mu dôverovať, nemyslieť, nepýtať sa, nekonať?..ako ovce a nie dietky jeho-Ľudia, čo majú v Jeho mene gramotne konať, chápajúc dostatočne Jeho ciele.

Tzv. "RKC" aj v jej dnešnej forme mnohých prúdov je náš asi najbližší spojenec. V mnohých názoroch od rodiny, zdravého života, dobroty BOHA, politiky tzv. LGBT fašizmu, atď..atď sa prakticky takmer plne zhodneme a máme rovnaké ciele.
Tých pár detailov, nad ktorými sa vy nad nami "pousmejete", ako na "chybne veriacimi", či podľa niektorých z vás "neveriacimi"..a tak isto my nad vami, z nás isto nerobí nepriateľov. Jednoznačne logicky spojencov na rovnakej lodi s takmer rovnakými cieľmi a dokonca aj ich hierachickým usporiadaním, až na možno zopár komplikovanejších interpretácii, ktoré ešte treba z oboch strán utriasť. Sme možno najbližší spojenci v tomto "konzumistickom" svete, na ktorom sa nám nepáči, kam ho poniektorí smerujú, pričom je náš spoločný.

Boh a jeho čas, presnejšie časo-Miera ukáže, kto z nás bol, je bližší Pravde. A spolu si snáď v korekciach pomôžeme, či? :)
PS: skús si prípadne aspoň trochu prejsť DVTR, keď sa už jej kritikou zaoberáš..s cieľom pochopenia centrálnej mysľienky a nie prvoradého hľadnia nedokonalostí, ktoré určite obsahuje

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Paľo | 25.09.2017

Obyčajne najväčšími ovcami bývajú tí, ktorí si myslia, že nie sú ovce.
Ako tí dejvidovci a mladé straky, ktorí dnes v Blave vykrikovali na vopred zrežírovanom predstavení: "Nie sme ovce!"

Ale ty mi pripadáš ako starý Belzebubov kakadu, ktorý sa kedysi naučil isté dogmy a tie škriekaš neustále do zblbnutia.
Nečudoval by som sa, keby ti tvoj kmotor občas hodil aj nejaký ten lakotný oriešok, minimálne za usilovnosť obrátiť "zblúdené" ovečky.

"A neuveď nás do pokušenia..."
A tak Bubo a Julčo sa stále snažia niekoho uviesť do pokušenia a mimo správny obraz. A ako je zvykom v biblickej kultovej kultúre, čierne vykladajú ako biele a biele sťa čierne.

A tí "svätí" sa "svätými" stali až po smrti, ako je v "tvojom" kulte smrti zvykom (Amen † - zomrel v roku 0).
A tak sa aj "svätými" stali Peter, či Šavol, alebo aj Atanáz, či Anastas a iný fras...-)))
A či lži nekvákali? Žeby tí, ktorí vedia - pravdu šírili a ovce nemanipulovali?

Choď s Bohom...a nie proti nemu, kakapo škriekavý.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Isto..tolerancia nemôže a nesmie byť nekonečná
a každý aspoň ako - tak zdravý človek sa voči tej
neprimeranej(až samovražednej) bráni po svojom..:)

Všetko má svoju Mieru.
Toleranciu nevynímajúc a o akceptancii ani nehovoriac..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

udo a ty stanovíš hranicu tej tolerantnosti ?
Myslíš si, že človek, ktorý verí ,že Ježiš je Boh nemá zdravý rozum a tí, ktorí neveria ho majú a majú právo odsúdiť tých, čo v neho veria ?
A kto ti dal toto exkluzívne právo ?

Kedy som tu ja tvrdil alebo naznačoval, že ty alebo Hox nemáte zdravý rozum, pretože neveríte, že Ježiš je Boh ? Nepamatám sa na to, že by so niečo také tvrdil.

Tu , na tejto diskusii sa šíria isté náboženské názory a predstavy o Bohu, diskusia je verejná a nie je určená len pre kobistov,
Až ti prekážajú odlišné názory, ktoré, ako naznačuješ prekračujú mieru tolerancie, tak tu nediskutuj alebo si zvykni, že ty neurčuješ mieru tej tolerancie.
Osobnými útokmi, vytváraním dojmu, že oponent nie je zdravý jedinec, jeho dehonestácia ti moc nepridávajú na argumentačnej sile a ani sa tak nepribližuješ objektívnej pravde a ani istine...

Nie si ten, kto určuje mieru.Nemusíš reagovať na moje názory a príspevky, až ti nevyhovujú..

Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Pozri Julo, ešte raz:
Ver si v čo chceš,
keď diskutovať o tom odmietaš
a si tu iba nejakú rolu trucovitého decka hráš.
Viera (ako ju ty chápeš) nie je argument.
To snáď i ty priznáš..

Povedzme si otvorene:
Je úplne zdravé tvrdiť absurditu ako dospelý človek?
Asi s zhodneme aj na tom, že možno nie až tak úplne..

Tu sa snažíme hľadať pravdu,
čo najviac sa jej priblížiť.
(Po x-té: nikto tu nikdy netvrdil, že má Pravdu.
Ty si to tak vysvetľuješ, lebo si navyknutý takto myslieť.
Spýtaj sa sám seba pred zrkadlo prečo?
A hlavne sa pozeraj sám sebe do očí)

Dogmy, o ktorých niekto odmieta diskutovať
a v ne prosto len "verí", tu prosto na fórum nepatria.
Dehonestuje to Človeka, dieťa Božie, Námestníka Jeho tu na Zemi.

Táto stránka nie je tvoj majetok
a nekonštruktívne diskusie má admin plné právo mazať.
Inak tu bude totálny chaos.
Máš rád chaos?
Správne, ani Boh nie.
Bo "On je Bohom poriadku(pravidiel, Miery) a nie neporiadku"

Diskusia je verejná, ale téma JE, ak si nepostrehol, primárne práve KSB/DVTR a pripomienky k nej = rozlíšenie chýb SPOLU S návrhmi na zlepšenie, prípadne objektívne lepšie modely.

Hranica tolerancie je vždy konkrétna pre konkrétnu situáciu. Podĺa miery chápania jedincom konkrétneho kamienka(deja) v rámci globálnych procesov a ich objektívnych tendencii (cieľov Božích).

Každý je ako dieťa Božie povinný ju dodržiavať a tvoriť(ju presadzovať) podľa svojej morálky, miery chápania a vôle konať.
Vie totiž, čo sa prognosticky pravdepodobne stane, ak sa on a/alebo spoločnosť odkloní od optima. Čo potom stále viac hrozí, aké problémy.
Pasivita je smrť:
Jn: 3-15,16 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst.

Telerancia predstáv vedúcich zákonite do nešťastia a utrpenia,
je toleranciou falošnou.
Ako keď dieťa chce zo skaly skákať.
Budeš azda len tak pri ňom stávať,
či ho dokonca "podporovať"??

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

udo, nemám toĺko času tu vypisovať stále slohové práce ako ty.

Viera nie je vedecký argument, ale pre svoju vieru mám také indície, ktoré KSB a ani iné viery a predstavy o Bohu nemajú.

Pre teba je absurdita veriť, že Ježiš je Bohočlovek.
Zabúdaš však na to, že nemáš dostatočné poznanie a nie si ten, ktorý má objektívne právo rozhodovať, či je to absurdita, alebo nie, či je to zdravý názor, viera, alebo nie.
Tvoj názor na to je len tvoje subjektívny postoj, nič viac..


Až by si hĺadal skutočnú pravdu, musel by si zvážiť, že predstavy KSB autorov o Bohu možu byť rovnako absurdita alebo klam.
Hľadať pravdu v otázke viery, alebo predstave o Bohu nie je to samé, ako hľadať vedecké dokazy.

Nikto z kobistov netvrdí, že má pravdu, (vážne ?) ale takmer každý kobista sa snaží istou formou dehonestovať takého človeka a katolíka už len s tým, že bez dokazov pokladá jeho vieru za pseudokresťanstvo, pričom má minimum informácií a dokonca skreslených a zmanipulovaných.

Dogma, može byť rovnako predstava o Bohu, v štýle autorov KSB..

Čo na toto fórum patrí alebo nepatrí, nie je v tvojej kompetencii a snaž sa to pochopiť, ty nie si TEN, KTO URĆUJE, AKÉ NÁZORY SA TU MoŽU PÍSAŤ.

Kedy to konečne pochopíš ?

Téme je KSB a ja sa venujem aj tomu, čo na KSB kritizujem a to sa týka aj KSB predstáv o Bohu a jej téz, že viera v Ježiša ako Boha je podvod, na čo nemá KSB žiadne relevatné dokazy...

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Ani ty nemáš dôkazy, že Ježiš JE Boh.
Hovorím, že ti to neberiem.
Pre mňa, okrem toho, že to zásadne odporuje hneď
1.prikázaniu-odporúčaniu,
nemožno takéto veci prosto riešiť niekde
na koncile ako na ÚV hlasovaním.
Bodka.

To ale nevadí.
Vidím, źe sa inak na mnohom zhodneme.
I na tom, že niektorí by chceli urobiť z KSB novú pseudocirkev.
Minimálne podvedome, ako sú žiaľ po generácie zneučení.
Myslím ale, že po počiatočnom nadšení, zábave nad novým nástrojom, z hračky-tanku postupne vyliezajú a nadobúdané vedomosti vo svojom každodennom živote používajú, preverujú..

k nedorozumeniam:
Jou..inak kto by podľa teba mal určovať,
aké názory tu sú nad rámec?
..do kostola môže tiež prísť hocikto,
v hocijakom stave a robiť tam hocičo?

Dogma je v KSB z princípu neprípustná.
Keď niekto nájde lepśí popis nejakého javu,
nový objektívny jav, vzťah medzi javmi-dejmi,
alebo spôsob približovania sa
morálkou a chápaním Bohu, tak je daná stať aktualizovaná.
To sa týka aj cieľov KSB.
Staršie verzie slúžia na možnosť odsledovania organického vývoja nie len samotnej KSB, ale i samotných spolutvorcov(poučiť sa na ich prípadných chybách) tohto operačného systému, ktorý má ľuďom pomáhať Človekom sa stať.

Opakujem po x-té:
NEJDE O NÁBOŽENSTVO, či "konkurenciu" cirkvi.
Rozumné argumenty na vylepšovanie, ći prepisovanie prijímame samozrejme aj od zástancov cirkví, či nejakých iných ideológii, filozofii a hlavne zdravých sedliakov(tety a svákov:) apod.

Avšak argumenty typu "lebo medveď"(dogma)
nepovažujeme za dôstojné tak Človeka, ako ani Syna Človeka.
Sú urážkou Boha, lebo popierajú, zahadzujú jeho dary.

Nikto si tu nenárokuje absolútnu Pravdu,
ale snahu o jej maximálne možné priblíženie
na danej etape vývoja svojho i ľudstva.
Pravda, Ten pohľad je u Boha

Chápeš čo má A) spoločné 1.násTroj a 2.cieľ
a v čom je B) rozdiel?

Ako majú na teba v 21.storočí ľudia reagovať Julo,
keď argumentuješ "vieroučnými dogmami"?
Veď samotá tá formulácia je hlbokou podstatou antagonistická.
Viera (ako poznanie) a dogma(ako niečo tajomné, nepochopiteľné, logicky neoodôvodniteľné)
Čo si majú o tom dietky Božie myslieť Julo?
V LEPŠOM prípade sa smejú..

Viera(poznanie) je LOGICKÝ argument, popis, model, spôsob myslenia, sveton-názor, pohľad na svet.
K tvojmu: "..pre svoju vieru mám také indície, ktoré KSB a ani iné viery a predstavy o Bohu nemajú."
Nechcem, aby to zasa vyznelo ako vtip, a ani sa opakovať,
ale ok, aké indície, prečo si ich neprezradil skôr?

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Píšeš, že dogma je v KSB neprípustná. Dochádza ti vobec, že keď KSB hlása tézu, že Ježiš je len človek, tak je to dogma KSB ?
Pretože nemá 100 % istinu, či Ježiš nebol Bohočlovek. Nik nemal takú moc a nekonal také zázraky ako Ježiš, žiadny iný prorok.

Aby si mohol dokázať, že Ježiš je len človek musel by si vyvrátiť všetky javy a indície, ktoré RKC má k dispozície počas celej histórie, ktoré veda skúma a nevie vysvetliť.
Všetky tieto javy a indície, samozrejme, nemusia byť vedecké dokazy, že Ježiš je Bohočlovek, ale poukazujú na to, že biblia má pravdu a kresťansko - katolícke náboženstvo je skutočné to pravé a zjavené od Boha.

Opakujem, RKC má javy a indície pre svoju pravosť, ktoré nemá žiadne iné náboženstvo, viera alebo sekta, vrátane KSB.

Videl si práce autorov KSB, ktoré by podrobne skúmali tieto javy, ktoré nevie veda doteraz objasniť ?
Kdeže, obchádzajú to a miesto toho razia, že všetko toto je práca egregora RKC.
Len je podivné, že aj islam, ktorý má počtom ľudí už podobný egregor ako RKC, tak nemá k dispozícií žiadny podobný jav a indície, má len mohamedov fúz...:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 29.09.2017

To je výkon!!! :))
To ako si už prevrátil??

Niekto vyhlási panenstvo ženy, ktorá ešte aj dieťa porodila,
za dogmu a označí toho, kto sa odváži o tom pochybovať,
za dogmatika????? :)))))))))))))))))))))))))

Srandy bokom:
Boh je Boh a Človek je Človek.
Ja netvrdím, že Človek nemá v sebe aj kus Boha,
ako stôl kus zo svojho tvorcu - stolára.
Je vskutku jeho obrazom, materializovaným, inFormovaným.

No danom prípade i trochu viac..
V tomto zmysle a rámci s tebou samozrejme súhlasím.

K indíciám a zázrakom..
Ok preperme túto tému teda znova..

ZaZraky, uzdravenia až po zmŕtvychvstania, panenské matky, či prítomnosti na dvoch a viacerých miestach naraz a pod, sa vyskytujú v tej- či onej forme takmer vo všetkých väčších, či menších "náboženstvách" od staroveku, až po dnes (otázka je skôr..v ktorých nie..).

Od kultov OsIrisa, Isis, Ištar, Amena-Ra, Mitru, Asklépia, Serapisa, Súfijské učenia v islame a o Hinduizme ani nehovoriac..
Zrovna tak, čo sa týka rôznych "transcendentných" techník podobných ako v "cirkvách", či iných, alebo inak formalizovaných..

Pri niektorých meditačných, či rôznych "jogínskych" technikách máš podobné, ak nie intenzívnejšie zážitky s "nadprirodzenom", ako v kresťanstve pri intenzívnom ruženci s pôstami, tézé stretnutiach a rôznych tzv. "charizmatikov" apod tu radšej ani nebudem spomínať. Prešli sme si tým zo záujmu i odborne viacerí.. a diskusie, testovanie na tému? ajajajááj..
Má byť vśak toto cieľ??

Všetko lepšie vidno pri porovnaní Julo.
To neber prosím ťa, že ti hovorím, aby si to skúšal.
Tie potenciálne riziká hlavne pre laika nie vźdy stoja za to..
Len sa skús prosím pozrieť na tú tvoju vieru triezvejšie.
Uvidíš, že tak bližšie budeš Bohu.
Nie ďalej.

Boh miluje pochybovačov, bo tí neodmietajú jeho skutočné dary,
mávajú príjem na raDiu menej zablokovaný.
Nemyslím chronických samozrejme(s nihilizmom hraničiacich),
ale zdravých, primerane opatrných..hlavne voči rôznym "posvät(e)ným"(kým?) autoritkám
Jedinou autoritou, autokratom je Boh cez svoje dielo.
Boh vskutku nie je demokrat v bežnom ponímaní.
Odhasovať si môžete, čo len chcete
a Boh sa nad tým tak často smeje, alebo i plače..

Demokracia má zmysel, je funkčná ako kolektívna osobnosť dostatočne morálnych, chápavých a v konaní disciplinovaných inDiviDuí(s Bohom bezprostredne spojených jedincov) s rovnakým cieľovým vektorom(Bohu milým, blízkym). Kritériá správnosti..funkčnosť, dlhodobá bezpečnosť rozvoja, ovocie, atď. poznáme, že?

Inak ohľadom tých "indícii" egregora TVORCU "RKC" a mohamedovho "fúza" zo pseudoislamu.. skús aspoň na chvíľu zísť z toho tvojho barokového trónu do reálneho sveta, bo fakt neviem, ako sa mám pri tebe ako obycajný kresťan cítiť.. je mi z tvojej pýchy(?) pred ostatnými tu trapne.
Čo najvrhuješ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

Zvykni si na ľudí, čo majú odlišný názor ako ty a žiadne dehonestácie a úbohé invektívy, osobná rovina z tvojej strany to nezmenia.
Tvoje svetonázorové presvedčenie ti nedáva žiadne právo urážať iných ľudí s iným presvedčením. Až to robíš, poukazuješ takto sám na svoju "morálnu" úroveň a dokazuješ, že máš hodne ďaleko aj od správanie sa "človeka" v zmysle KSB..
Uvedom si, že nie si ten, kto vie s istotou povedať, že tvoj svetonázor je istina..
Nikto ťa nenúti akceptovať iné názory, aké ti nevyhovujú, ale ty rovnako nemáš právo urážať iných ľudí s inými názormi..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Paľo | 26.09.2017

Ja si na nič zvykať Julčo nemusím, ale hodnotiť tvoje dogmatické myslenie môžem a od toho je táto diskusia, aby sme sa dopracovali k nejakej dostatočne pravdepodobnej Pravde, či dokonca k Istine.
Niekto môže slovné kódy niekoho brať ako písmo sväté, niekto ako úbohé invektívy a niekomu sa vcelku zdá, že sa mu nastavuje zrkadlo, čo ty rozhodne nie si.
A zmena - tá prichádza len s poznaním a rastom reálnej mravnosti a nie s dogmami veriacich, Jules...

Ak niekto verí v mýty spred 2000 - 4000 rokov, tak čo si o ňom môže vzdelanejší a rozhľadenejší jedinec myslieť?
Že Ježiš bol Boh? A prečo nikto iný nie je na taký stupeň pasovaný?
Achnaton, Mojžiš, Konfucius, Budha, alebo taký Moon (ale ten len tvrdil, že je prevtelený bohočlovek Christos= kórejský spasiteľ..-))..).

O morálnej úrovni môže kázať len ten, ktorý pochopil, čo je "istinová" morálka (teda ako by s vysokou pravdepodobnosťou mala vyzerať), ale obávam sa, že ty si "istinu" mýliš s tým základom úroku..-)))
Kto verí v nejakých bohov a na nich naviazané kulty, jednoducho nemôže byť morálnym človekom a tobôž už Človekom..
Je to také ťažké pre teba pochopiť?

Ak by si prestal byť tupý a škriekavý kakadu, ktorý sa niekedy naučil mnoho dogiem a na základe nich porovnáva všetko naokolo, tak by sa dala hodiť reč aj o iných veciach, ale ...
Ak nebudeš prehodnocovať svoje názory, čo ty vnímaš ako urážky, čo je v žido-"kresťanskej" kultúre zaužívaný stereotyp, tak sa jednoducho nemôžeš posunúť ďalej a skončíš svoj pozemský život s istou mierou dosť nešťastne..
Ako napr. "Igor Hnízdo", ktorý skočil do Vltavy.

Ak si tu mnoho informácii správne nepobral, tak radšej študuj ďalej, lebo pamflety typu Sionských protokolov, či Spiknutie proti cirkvi a ľudstvu ťa neposúvajú ďalej, skôr len utvrdzujú v tvojich všeobecne prijatých dogmách..

Následky bývajú žalostné...len aby si to zase správne pochopil, ak si tu nie nasadený trojský koník - truhlík, lebo v tom prípade máš istú ochranu biblického eGregora, ale...

Ako Vašek Havloid, veľmi skoro sa "prepil" k smrti, keď odišiel spod ochrany GP a to sa týka aj mnohých politicus, či "svätých", ktorí zďaleka nenaplnili tú misiu, ktorú na nich uložil Najvyšší.

Ak by si len trochu zabŕdol do vývoja religióznych systémov od dávnoveku a mal aký taký um, tam kde má byť, tak by si tu neškriekal ako kakapo rôzne zvrátenosti, ktoré sú výrazne proti Bohu a misii, ktorú má naplniť ľudstvo a každý jedinec na tejto Zemi a v takejto forme existencie.

Ak RKC urputne kváka, že dobré bude až po smrti, tak s Pánem Bohem - pripadá ti to normálne Julčo?
Keď Boh (ako Stvoriteľ) je len jeden, o čom veľmi dobre vedeli mnohé zasvätenejšie kasty po celosvetovej potope (zániku Atlantídy), môže byť nejaký iný boh, ako ho prezentuje RKC?
Videl si fresky v Sixtínskej kaplnke?
Ako je tam Ježiš zobrazený v mitraistickom "duchu"?
Chápeš aspoň trochu, že kulty sa vyvíjali a tí, ktorí "stvorili" kresťanstvo si mnoho vecí vypožičali z iných, už dávno praktizujúcich kultov, keď videli aký to má vplyv na ovce?

Veriť = obyčajne hovno vedieť Julčo...-)))

Ale to bude na teba asi silné sústo, ovšem ak ti biblický egregor neposkytne nejaké ďalšie trápne zdôvodnenie..Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Rado | 26.09.2017

Paľo. A kto je podľa teba ten vzdelanejší. Ten kto má papier s univrzity (od GP).
A kto vlastne rozhoduje o tom kto je vzdelanejší. Kto o tom rozhoduje?
Ty? Ako áno. Ako vieš, kto sa kedy ako a kde vzdeláva?

Podľa mňa Julo hovorí jednoducho a k veci.

To že je Julové myslenie dogmatické je tvoj názor a je iba tvoj. Nechaj si ho.
Ja si to nemyslím o nikom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Paľo | 26.09.2017

Aj ty Brutus, či fruktus?

Máš pravdu, len trochu s nepatrným, ale podstatným rozdielom, Julčo hovorí jednoducho a zväčša od veci...

A čo si ty myslíš ty, ma až tak moc nezaujíma, lebo myslenie, či mylSnenie niekoho silne bolí. -)))

A propo:aký názor mám - je moja vec a je na mne, či si ho nechám, alebo si nenechám rôznymi inými dogmatickými a zvrátenými názormi serkať na hlavu, Raduš!

A vzdelanie a sfetoNázor je u Julča jasný, jako nebe jesto, ak to nerozlišuješ, tak je to tvoj osobný defekt, ale vedz, že nie si zďaleka sám.
Toľko k UniVersitas...unifikácii zvráteného myslenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Ty nehodnotíš moje myslenie, ty len píšeš hlúposti a primitivizmy III cenovej skupiny na moju osobu :

"Ale ty mi pripadáš ako starý Belzebubov kakadu, ktorý sa kedysi naučil isté dogmy a tie škriekaš neustále do zblbnutia.
Choď s Bohom...a nie proti nemu, kakapo škriekavý."

Myslíš, že ma tým urazíš, alebo vyvedieš z miery ? To ťažko, takéto správanie každému inteligentnému človeku s morálkou ukáže, čo si zač...Vlastne sa tým sám zhadzuješ.

A takto sa "argumentačne" nehľadá žiadna "istina".

Stále sa oháňaš dogmami, ktoré údajne používam, pričom ty sám veríš na vlastné dogmy.
Pretože názory o Bohu a rovnako aj KSB hlása určité tézy o Bohu, sú rovnako formou dogmy.
Ani autori KSB nemajú istinu, keď opisujú HNR a egregory, to všetko je v rovine ich viery a nie vedeckých faktov... A ty tomu veríš rovnako, ako katolík verí na dogmy, ktoré hlása jeho náboženstvo...

Tvrdíš, že verím na mýty a preto musí vzdelanejší jedinec zavrhnúť moju vieru ...Pričom tisícky vedcov sú katolíci a sú rozhodne vzdelanejší ako ty.
Ty veríš na "moderné mýty" ohĺadom Boha, ktoré hlása KSB. Kde máš istinu, že tieto moderné mýty sú istinou ?

Achnaton, Mojžiš, Konfucius, Budha sa nepreukázali takým dokonale morálnym učením ako Ježiš, za svojho života nepreukázali takú moc a zázraky ako Ježiš,(taký Mohamed sa nezmohol na nič, keď mal urobiť, čo len 1 zázrka, len na výhovorky) a rovnako v žiadnom náboženstve, okrem katolíckeho nie je toľko javov a indícií, ktoré poukazujú na jeho pravosť..

Mimochodom, ja neverím na nejakých bohov ,ja verím len na jedného Boha.

Sionské protokoly máš za pamflety, to je tvoja vec ,ale ako vysvetlíš, že všetko, čo sa tam píše sa prakticky realizuje ako riadenie aj v súčasnosti ? Kde je to vaše povestné, že prax je kritériom pravdy ? V prípade protokolov to neplatí ? Pretože sa to odrazu nehodí ? Iný meter ?

Na zbytok tvojich primitívnych invektív, škoda času reagovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Paľo | 28.09.2017

Zdá sa, že myslenie a prehodnocovanie istých dogiem ťa zjavne dosť silne bolí..:
"Pretože názory o Bohu a rovnako aj KSB hlása určité tézy o Bohu, sú rovnako formou dogmy."

Vieš čo je vôbec dogma?
Nechápeš, že KSB nie je dogmatická = ak prídeš s lepším logickým zdôvodnením, tak sa informácie opravia/upravia a pod.?
Pre teba je to zjavne ťažké pochopiť.

Na KSB pracovali iní odborníci z rôznych segmentov vedy, religionistiky, špeciálnych služieb, lekári, vojaci, filozofi a iní.
Ale chrobák truhlík Július si myslí, že to všetko je nič, lebo verí vo svoje dogmy a hotovo - Jules je proste najmúdrejší a basta...a všetci sú zlí opičiaci, ktorí kadia na takú skvelú organizáciu ako je RKC, ktorá má za sebou stopu desiatok miliónov mŕtvych, mučených, prenasledovaných..
Skús aspoň pochopiť, že takéto "skvelé výsledky" nemôže vôbec dosiahnuť spolok viery v pravého Boha, ale spolok LuciFera...-))
Aký program potom nesie so sebou biblia?

"Ani autori KSB nemajú istinu, keď opisujú HNR a egregory, to všetko je v rovine ich viery a nie vedeckých faktov... A ty tomu veríš rovnako, ako katolík verí na dogmy, ktoré hlása jeho náboženstvo..."

Takto len stále prejavuješ svoju zdá sa bezmedznú tuposť a hlúposť.
Niečo aj vieš o Kirlianovom jave, o kvantovej fyzike, o torzných poliach, o teórii kmitania a vákua?
Alebo si len tak trieskaš naďalej do éteru, že neexistujú isté vedecké fakty. Nikto predsa netvrdí, že všetko je to na 100 %, ale ak niečo vieš o teórii pravdepodobnosti, tak by si niečo aj hlbšie chápal, ako sa správajú procesy a javy vo vesmíre.
A chápal by si aj, prečo sú niektorí jasnovidci, duchovidci, proroci, šamani a pod.

Ty si myslíš, že nejaký vedec, ktorý má niekoľko titulov pred menom a za menom a navyše je katolík, tak sa nedopúšťa mnohých chýb?
Naštudoval mnoho "múdrych" kníh s množstvom lží a zavádzaní - aký bude výsledok?
A že sú vzdelanejší? A v akom obore? Majú nejakú metodiku posúdenia pravdivosti? Majú nejaké mozaikové videnie a chápanie celostnosti sveta?
Obyčajne sú to len vzdelanejší kulturologickí zombie, ako ty, Julčo.

"...za svojho života nepreukázali takú moc a zázraky ako Ježiš.."
A aké zázraky na 100 % urobil Ježiš? Tie, čo popisuje biblia a si to niekedy počul a čítal? Vieš koľko je v biblii stoviek protirečení?
A na Zemi boli aj iní a možno aj onakvejší (vyššie spomínaní), ako bol ČLOVEK Ježiš s iste neobyčajnými schopnosťami.
Sa zobuď, lebo takto skutočne vyzeráš ako dogmatický troger..

"Mimochodom, ja neverím na nejakých bohov ,ja verím len na jedného Boha."

A na akého?
Veď si sám odporuješ, ak chápeš, keď vyhlasuješ, že Ježiš bol (či dokonca je) nejaký boh.
Alehuja...

A o sionských protokoloch by si musel aj niečo hlbšie vedieť zo zákulisia ich vzniku. Určite ich nepísali "sionskí mudrci", na to sú príliš nevzdelaní v sociologických otázkach riadenia stáda, ale škoda času s tebou...-))

Maj sa a neškriekaj svoje hlúposti dookola ďalej, radšej študuj a prehodnocuj - všetko, aj seba!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

"Nechápeš, že KSB nie je dogmatická = ak prídeš s lepším logickým zdôvodnením, tak sa informácie opravia/upravia a pod.?
Pre teba je to zjavne ťažké pochopiť."

Vážne ? A až vedci dokážu, že tvrdenia a tézy v KSB neplatia, tak komu majú adresovať svoje námietky ?
Neznámym autorom KSB ? Neznámym "údajným" vedcom, ktorí sa podielali na tvorbe KSB ?

"Na KSB pracovali iní odborníci z rôznych segmentov vedy, religionistiky, špeciálnych služieb, lekári, vojaci, filozofi a iní."

Ty si myslíš, že nejaký vedec, ktorý má niekoľko titulov pred menom a za menom a navyše je gnostik a slobodomurár, tak sa nedopúšťa mnohých chýb?

Zaujímavé však, keď sa tvoja "argumentácia" použije proti tebe.

"Aký program potom nesie so sebou biblia?"

Vedci už dokázali, že mnohé informácie o prírode v biblii sú vedeckým faktom...

Stačí si to vyhľadať...


Kirlianov jav, kvantová fyzika, torzné polia, kmitanie vákua odporuje katolíckej viere a potvrdzuje náboženské predstavy KSB o HNR ?

Nevšimol som si :-)

Jasnovidci, alebo šamani v Afrike a Amerike veria, že Boh je HNR, alebo veria na duchovné bytosti ? Aj tí najprimitívnejši šamani veria na duchov, duše a na Boha, ktorý nie je zrovna podĺa predstáv KSB..

Má KSB v MIM priestor aj pre duchovné bytosti, svet duchov, v ktoré veria šamani ?
KSB neučí, že existuje svet hmotný a svet duchovný, to učia šamani...

"A na Zemi boli aj iní a možno aj onakvejší (vyššie spomínaní), ako bol ČLOVEK Ježiš s iste neobyčajnými schopnosťami."

No, dokáž vedou, že na Zemi žijú mimozemšťania.:-) Alebo napíšem, že píšeš rozprávky...

Vlastne je škoda času na teba reagovať, nechcem písať v osobnej rovine na tvoju osobu, takže sa vyjadrím na tvoje názory. Málokedy som čítal takú hlúposti a primitívnosti, ktoré tu produkuješ.
Aj Cico vie lepšie argumentovať, keď ho práve neovládajú emócie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Paľo | 28.09.2017

S tebou je fakt zbytočné strácať čas - asi tu nesmradíš len tak - tvoje "oponentské" poznámky neznesú ani elementárnu detskú kritiku.

Najväčšie nešťastie je, keď sa hlupák, ktorý si o sebe veľa myslí, zjednotí s biblickým dogmatikom...-)))

Toť vsjo

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Mňa može uraziť len inteligentný človek na úrovni, tam nepatríš, takže márna snaha...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Petr | 29.09.2017

Moc dobré argumenty Júliusi!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 29.09.2017

Dík.

Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 29.09.2017

Šak hej, len tak trochu problém je,
že Julo tým, ako "argumentuje",
celú kresťanskú komunitu diskredituje.

V podstate všetky vyššie spomínané Julové
"výtky" voči KSB/DVTR tam práveže pomerne detailne popísané sú. Viď II.časť DVTR - supersystémové modelovanie, od kap.13 + prílohy na tému, dodatočné publikácie a niektoré prednášky hlavne akademikov Velička a VMZ, ktoré sme tu tiež rozoberali..žiaľ asi keď mal Julo pauzu..
(Včítane témy tzv. "duchov"-agregátnych modulov kolektíneho a/alebo inDiviDuálneho podvedomia, mechanika fyziológie ktorých sa využíva pri projektovaní a riadení dnes kolektívnych osobností tzv. "korporátnej kultúry", trhu, burzy, spec-operácii, náboženstiev, guru-systémov, atď.. )

Julo si proste skôro nič z KSB/DVTR nečítal a s kamennou tvárou, nos hore tak, že mu doň až prší, od brucha krížom-krížom po všetkom strieľa, čo mu do jeho osobného pohľadu na svet, cirkev a KSB nezapadá. Gól je, že presne z toho istého, čo robí on sám, obviňuje kadekoho naokolo. Ako v onej Snehulienke..rozprávke o svojom zrkadle. Keď ale niekto možno vyrastal v kráľovstve tých krivých..zrkadiel?

Isto, potom je neľahké sa rýchlo zorientovať, ktoré je na tom-či onom mieste snáď najmenej pokrivené.
Ten problém máme ale asi vśetci.
Ja sa považujem taktiež za kresťana a v KSB/DVTR len nachádzam niektoré veci, ktoré mi v tom myslím pomáhajú. Aspoň dúfam.
Proti oficiálnej cirkvi, cirkvám, mám, ako som spomínal niekoľko výhrad, no kto triezvo uvažujúci ich nemá??
(oficálni hierarchovia sú tam takmer rovnako nepočuvajúci, ako tí v oficiálnej "vede")

Nechcem však aby som so svojimi blízkymi a potomkami skončil v apokalypse, kam sa cirkev, napriek učeniu Ježišovmu rúti.
Cui bono??? z reštartu systému, namiesto preinštalovania..opraveného, alebo celkovo lepšieho..

Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 29.09.2017

To, čo opisuje KSB ako "duchovia", nie je vobec to samé, na čo ja narážam.
Ty si tak kresťaň podľa šablóny toho súčasného Františka na Petrovom stolci...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Paľo | 29.09.2017

Vďaka za uznanie, od takého luMena si ho cením...-)))

Stále len potvrdzuješ to, čo som už naznačil vyššie, že tu nesmradíš, len tak, aby si nebodaj hľadal "istinu" - taký tvoj obľúbený termín, ktorému asi ani presne nerozumieš, čo znamená.

Vieš napísať aj niečo pozitívne, okrem všetkých negatív, spochybňovania aj nosa medzi ušami, oblbovania a pod.?

Proste si skvelý "kresťan", taký aký má byť- aby sa spoločnosť pohla dopredu..-)))

Božie mlyny, ale melú - nezabúdaj na to pri svojich "intelektuálnych analýzach", či skôr anal-dezinformáciách...

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Sugar | 26.09.2017

Vy jste tedy dáreček...

1. U vašich zdrojů existuje presumpce neviny. Takže ostatní musí dokazovat, že jde o podvod. A ani tak nejste schopen přiznat vinu, protože postrádáte smysl pro míru.

2. U materiálů, které jsou zde předkládány používáte presumpci viny. Takže naopak ostatní vám musí dokládat důkazy toho, že o podvod nejde.

WTF RKC?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

1. Nič také netvrdím. Podsúvanie a manipulácia z vašej strany.

2. U materiálov, konkrétne ohĺadom tohto evanjelia som len uviedol konkrétne fakty, v príspevku 24,9. Že sa vám nepáčia a podsúvate mi kdečo je už váš problém.

Až ja nájdem nejaké evanjelium napísané heretikmi, alebo sám také evanjelium napíšem a budem vyhlasovať, že ho napísal apoštol Ján, tak to budem v poriadku ? Dokazy na to nepotrebujem ?
Ja som neriešil obsah toho evanjelia, ale to, že sú o ňom informácie, ktoré nie sú potvrdené, takže kĺudne može byť falošné.

Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

1. Takej argumentácii by sa aj žiak zo ZŠ zasmial.
ťahanie za slovo, slovíčkovanie. Utekanie od podstaty. Ten, kto podvedome systematicky manipuluje a všetkých ostatných, ćo s ním nesúhlasia, z manipulácie obviňuje :)
Kedysi, v starej Hélade sa to posmešne volalo sofistika..

2. Pod "faktami" myslíš toho tvojho "Ni(e)kým" "uznaného", "kanonizovaného", "Atanáza"??
Teda pre teba je forma a nie obsah podstatný?
Keď ti niekto povie, že ten, ći onen je "svätý", tak akože automaticky vśetko, čo od neho čítaš, je v poriadku???

Pozri sa na seba do zrkadla Julo!
Nie je tej zdravej časti tvojho ja
z tvojich "argumentov" ani trochu do smiechu??

Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

1.Píšem k podstate. Nie je moj problém, že to nechápeš a vidíš za tým niečo iné.

2. Pod faktami myslím to, čo som v tom príspevku pod článkom uviedol. A to sa netýkalo Atanáza, takže odvádzaš od témy.

Až je forma falošná je vysoko pravdepodobné, že je falošný aj obsah.
A obsah som ani nekritizoval a nevyjadroval som sa k nemu..
Koho nezaujíma pravda o forme, ťažko ho bude zaujímať aj pravda o obsahu.
Bude ho zaujímať len to, čo vyhovuje jeho názorom a chápaniu.

Moje názory a argumenty sú v pohode. Na rozdiel od teba nepoužívam v každom príspevku posmech z oponenta a dehonestáciu jeho osoby, ktorá má zakryť slabosť skutočných relevantných argumentov.

Mne je do smiechu skor to, že sa snažíš výsmechom, dehonestáciou, osobnou rovinou na oponenta zakryť neschopnosť skutočných argumentov..

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

1. ak to tak nozaj je, tak fajn.

2. Súhlas v tom zmysle, že "Účel svätia prostriedky"
Faktom je ale, že ten Székély bol kapacitou vo svojom odbore.
Keby to napísal aj niekto iný neskôr, alebo to bola jeho kompilácia, tak na základe hlbokých znalostí danej veci. V tomto zmysle je mi rozhodne jedno, či niekto takú štúdiu Človeka napísal pred 1900 rokmi, alebo pred 90 rokmi a som za ňu vďačný. I keď o niektorých formuláciách by sa isto dalo diskutovať. Mierne povedané..

Forma a obsah majú spoločné to, źe obe sú miery
a sú súčasťou jej prenosu - IN-Formácie.
Keď je jedna neaddekvátna, neznamená to, źe i druhá musí byť.
Platí i opačne. Presne na tom je postavená konceptuálna manipulácia ideológii (včítane tzv. "náboźenstiev" v prípade snahy o imitáciu Boha).
T.j., ak mám 90% pomerne pravdivého, objektívnu realitu v základných črtách dobre popisujúceho textu, môžem do erudovanej práce skryť 2-3 kľúčové míny ako kvapku jedu do výborného jedla. (tak i v pseudokresťanstve - o forme i obsahu týchto malićkých, no extrémne funkćných mín-jedov na kľúčových miestach biblie sme sa predsa neraz bavili).
Avšak môžem naopak i lžami diskreditovať v podstate Pravdu,
ako v preventívno-operačných teóriách "konšpiračných".

Všetko toto teda môžem zneužiť..dielo Božie
a dôsledky toho do miery nemalej na opete svoje hostiteľov tupých zblbnutých hodiť, ako sa i v pseudorelígiách rôznych veky deje. Zaujímavé, že väčšina z nich sa i "zaZrakmi" ohradzuje-"legitimuje", i hierarchiu prostredníkov "božích", neraz i "zmŕtvychvstaním" svojho Boha argumentuje, dogmami, atď..

Dúfal som, že ťa vtípkami z ulity ducha, ktorému slúžiš vyženiem.
Tým, že nabudím tvoje emócie, no on ťa má žiaĺ dosť pevne v hrsti. Asi ti zatiaľ neviem pomôcť. Veď často neviem ani sebe.
Drž sa Julo..

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

2.Ty to stále nechápeš. Ja neriešim obsah tej štúdie, ale to, že to nie je evanjelium Jána, chápeš to konečne ? A tebe može byť jedno, kto to napísal, iným nie.

Čo si myslíš, ako vznikali rozne sekty ? Tiež mohli mať 90 % pravdu s povodným učením ,ale pár mín tam bolo..

A ja tvoju pomoc nepotrebujem, pretože naprosto presne viem, čomu verím a prečo a viem aj to, že LEN VERÍM. Chápeš ,čo to znamená ?
Prečo by som mal veriť na tézy KSB o Bohu, keď nemám ani najmenšie indície, že hovoria pravdu ?

To už rovnako možem veriť miesto HNR, že je veľký architekt vesmíru, že všetky viery a náboženstvá majú rovnakú váhu, že treba integrovať všetky náboženstvá sveta do jedného a vytvoriť kvalitnú a novú manipuláciu, čo hlásajú slobodomurári, jedno svetové náboženstvo, jedna vláda...

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 28.09.2017

Ježíši, alespoň si něco ZBĚŽNĚ přečti, než to začneš dehonestovat a odsuzovat - je tam výslovně uvedené, že to není "ten" Jan z Bible, ale jiný Jan, takže kopeš do otevřených dveří a bojuješ proti něčemu, co nikdo netvrdí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Vážne ?

"Ján, ako jediný z učeníkov Ježiša, autenticky bez pozmenení zapísal úplne ponaučenia Učiteľa."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 29.09.2017

Ježíš nemohl mít dva účedníky Jany?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 29.09.2017

ps. evangelií jsou stovky, z nich byly vybrány 4, překrouceny a ostatní byly lživě prohlášeny za "kacířství". Z toho vyplývá, že učedníků Ježíše kteří zapisovali jeho učení byly také stovky, tvoje argumentace stojí na vodě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Székely tvrdil, že originál bol napísaný už v 1. storočí po Kristovi a obsahuje pôvodné Ježišovo učenie sprostredkované skrze aspoštola Jána.

To znamená, že ten spis je učenie apoštola Jána od Ježiša...
Takže manipulácia je v tom, že sa daný spis vydáva za evanjelium Jána, apoštola Krista a to bez dokazov...
Takže ho mal vlastne napísať apoštol Ján a niekto "iný", na ktorého sa odvolávaš ho len prebral a napísal podľa Jána.

Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 26.09.2017

Jou..k "dôkazom"
..a tvrdí niekto azda niečo iné?
Teda, źe dané evanjelium je nastopéro pravé v zmysle,
že isto bolo napísané pred 2000 rokmi?

Moźno bolo, možno nie, ale priznajme si,
znie objektívne (až na možno niektoré detaily) rozumnejšie,
ako mnohé výplody tých "kánonických", pochybne motivovanými "otcami cirkvi" vybraných.

Isto..stámiliónom tupo veriacich ovečiek to narovinu ani osvietenejší pápež povedať nemôže, bo by ho možno sami zabili (podobne, ako dnes celkovo cirkev skutočného, nemýtického Ježiša)a v nastalom chaose straty slepej viery, úplne súdnosť stratili (v zmysle schopnosti hodnotenia, ćo je dobré a čo asi menej).

Ak napíšeš ty z vnuknutia objektívne lepšiu "Dobrú správu"(gr."evanjelium"), bude to azda zlé??
Áno, forma je nie nepodstatná.
Je dobré podať obsah inFormácie v ľuďom(alebo zvieratku, rastline) čo najlepšej, najaktuálnejšej forme. Obal by mal byť adekvátny situácii, aby pri jej prenose došlo k čo najmenšiemu poškodeniu-deformácii podstaty obsahu(konkrétnych Mier).

Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 26.09.2017

Ano tvrdí, autor tvrdí, že je to evanjelium Jana a to bez relevantných dokazov.
A toto tvrdenie prebral aj tu publikovaný článok..
Aj vysoká manipulácia má 99 % pravdy a 1 % zásadného klamu, Takže sa zdá vysoko objektívna pre ľudí s menším poznaním.
Až napíšem evanjelium sám a budem ho vydávať za evanjelium niekoho iného, teda Jána, tak budem klamať ľudí, čo to budú čítať úplne zámerne, čo je manipulácia.
A tá vždy sleduje určité ciele.
Až niekto klame o forme, tak je pravdepodobné, že bude klamať aj o obsahu.

Forma je nepodstatná len pre ľudí, ktorých nezaujíma pravda.

Až ti neprekáža, že forma podania obsahu je vysoko pravdepodobne lož ,tak to neznamená, že to neprekáža iným ľuďom.

Je hlúpe si namýšlať, že nie je podstatné, kto napíše nejakú knihu a dielo. A tu vidieť dvojitý meter kobistov. Až napíše Viktor Suvorov nejakú knihu o Rusku a Stalinovi, tak je to pravda a budeš tomu veriť ?

Asi ťažko, pretože hneď vieš, že on zradil Rusko a pracuje pre Západ. A obsahu knihy veriť nebudeš.
Stačí nedovera autorovi.
Ale tento meter nechceš uplatniť v prípade, že ti názory autora vyhovujú...Tam už nebudeš zisťovať jeho skutočné a pravdivé zdroje daného obsahu, rovnako, ako nejaký západniar nebude pátrať po pravde v knihách Suvorova a ani riešiť, že je to zradca Ruska.

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Sugar | 27.09.2017

A jak my můžeme vědět, že jste Július?
Co když jste třeba Dežo, který se za něj jen vydává?
Proč bych vám měl věřit, když jsem vás nikdy neviděl?

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Nie je podstatné, akého mám nicka, mne nemusíte veriť, doležité je, či sa dajú overiť fakta, o ktorých píšem a v prípade toho autora to možné je...

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Ľudo | 27.09.2017

Začnem netradične: NIE.

DObré myšlienky Suvorova si vážim rovnako, ako tvoje, či
Hoxa, Pjakina, alebo Zaznobina.
Taký postoj sa mi vidí, ale ty žiaľ fanaticky odmietaš nielen že prijať, ale ani tolerovať.
Pre teba, čo je od RKC(no i tam je mnoho až protichodných prúdov..) je autoritne v poriadku. Nespochybňuješ.
Keď majú spor medzi sebou, vyčkáš a až potom prikívneš tým, ktorí "vyhrajú". Nie je tak? (možno sa i tu v tebe mýlim)

Ja som nikde netvrdil, že Székély klame.
Skôr si myslím, že by mohol do veľkej miery hovoriť pravdu.
Prísna cenzúra, utajovanie, čierne listny, atď sú v politike tzv. RKC
od vekov dobre známe.. tiež samozrejme nehovorím, źe je vždy všetko hneď možné povedať..avšak tam to smrdí celkovo asi skôr niečim iným. Aspoň podľa príznakov sa obávam. Na škodu samotnej cirkvi, resp. úprimne veriacich..

Prosto si nemyslím, že by Székely vyslovene klamal,
i keď to úplne vylúčiť nemôźem.
A keďže nepoznám stopercentne jeho motívy,
hodnotím na základde jeho životopisu a konkrétnych formulácii, ktoré napísal.

To je všetko.
Nikto tu netvrdil, že každá jeho téza je úplne správna.
Ďalšia vec je kontext, v akom je vyslovená.
V jednom totiž môže byť veľmi blízko objektívnej pravde
ohľadom nejakej témy a v inom hodne ďaleko.
AKo sme sa bavili: Pravda = pohľad Boha na vec, jav a tendenciu jeho vývoja je vždy konkrétna, lebo nemáš 2xkrát v živote identickú situáciu. (to je inak nemalým problémom aj vo vede pro pokusoch). Vždy ide o nejakú mieru abstrakcie, zjednodušenia, hľadania objektívnych súvislostí medzi dvoma situáciami, ktoré samozrejme do tej-či onej miery taktiež existujú.
ToĽko znova k rámcu konštruktívneho-zmysluplné dialógu.
(ak sme sa teda na jeho zmysle=cieli=vytvorení podmienok celkového zlepšovania kultúry myslenia v spoločnosti, dohodli)

Preto sa snažím ťahať diskusiu k podstate
a nie na okrajové varianty, z ktorých si niektoré správne naznačil.

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Podsúvaš,že odmietam a netolerujem dobré myšlienky.
Nikde nepíšem a netvrdím, že všetko od RKC je autoritne v poriadku.Znova podsúvaš a manipuluješ.

Tvoj subjektívny názor na toho autora nehovorí nič o tom, či jeho tvrdenia, že ide o evanjelium Jána, sú pravdou.
Utajovanie určitých informácií RKC neznamená, že RKC klame v otázke toho, či mal ten autor prístup do Vatikánskych archívov...
Szekely sa nepreukázal žiadnym dokazom, ktorý by dokázal autenticitu toho evanjelia.

Neriešim tézy o tom, najskor, podvrhu.

Až by si riešil podstatu diskusie, tak by si mal riešiť aj pravdivosť tvrdení daného autora o danom spise..

Až ja napíšem nejaký spis a uvediem, že ho napísali autori KSB, tak budeš riešiť autenticitu daného spisu alebo nie a zvlášť v takom prípade, že obsah spisu sa nebude zhodovať s tým, čo predtým daní autori KSB tvrdili ?

Pouvažuj.

Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 28.09.2017

> Ano tvrdí, autor tvrdí, že je to evanjelium Jana

Kde se tvrdí, že je to ten samý Jan z biblického Evangelia podle Jana? Celou svou argumentaci stavíš na prosté shodě jmen? Vždyť nikdo netvrdí, že je to ten samý Jan. Může to být klidně jiný Jan a podle obsahu, téměř jistě je.

Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Vážne, Hox a aký Ján to je ?

Autor totiž tvrdí, že to je ten Ján, ktorý bol s Ježišom...Keby to netvrdil, tak by nikto neriešil autenticitu daného diela a tá sa riešila..

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 29.09.2017

Ježíš snad nemohl mít dva učedníky jménem Jan? :)
Nenarazil jsem tam na nic ve smyslu, že někdo tvrdí, že je to ten samý Jan z Bible, a je to ve skutečnosti úplně jedno, záleží na obsahu a jeho pravdivosti, ne na obálce. Kdyby se ten, kdo toto evangelium zapsal, jmenoval třeba Timur, mění to něco? Pro tebe možná ano, pro mě nikoliv.

Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 29.09.2017

> Autor totiž tvrdí, že to je ten Ján, ktorý bol s Ježišom

Z čeho vyplývá, že "ján, který byl s Ježíšem" musí být nutně ten samý Ján co má evangelium v Bibli? Lidí, kteří zapisovali učení Ježíše, byly stovky, argumentace založená jen na shodě jmen je nesmyslná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 29.09.2017

Székely tvrdil, že originál bol napísaný už v 1. storočí po Kristovi a obsahuje pôvodné Ježišovo učenie sprostredkované skrze aspoštola Jána.

Autor nemyslí na nejakého menovca, ľubovoľného Jána, ale apoštola Jána, ktorého si určil Ježiš.

Až neveríš, tak si preštuduj cudzojazyčné informácie o tom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Hox | 29.09.2017

Já tam čtu jen o učedníku Janovi, o apoštolu ani čárka. Jestli Szekely jinde tvrdil, že to byl apoštol Jan, to tvrdit možná tvrdil, ale pro mě je to bezpředmětné a dle mého na to nemá důkaz, byla to jen jeho domněnka (mylná). Ale jak jsem psal, je bezpředmětné kdo to zapsal, jde o samotnou informaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Sugar | 26.09.2017

Na jakém základě (důkazu) se zakládá vaše obvinění, že Scheckely lže? Myslíte to: "podle některých odborníků...". To myslíte vážně?

Podle některých odborníků z dějin je země placatá a nesou ji na zádech sloni.

Teď pravděpodobně začnete požadovat, abychom my začali dokazovat, že Scheckely mluví pravdu. Ale proč bychom to dělali?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

Július | 28.09.2017

Národná knižnica vo Viedni poprela, že povodné rukopisy existovali. Vatikánska knižnica poprela, že mal prístup do ich archívov, ďalší odborníci, ktorí sa zaoberali jeho prácami popreli, že by sa niekedy preukázal orginálom tých spisov.
On sám tvrdí niečo, čo nemal ako dokázať.


A tí, čo sa jeho prácami zaoberali boli odborníci z jeho obdobia, nie zo staroveku... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trocha zdravého rozumu!

ľudo | 29.09.2017

Tam by som bol opatrný, i keď nevravím, źe tak nemohlo byť..
Mohol to i niekto dosadený zlikvidovať..ako sa neraz v takých prípadoch dokázateľne stáva i u nás v archívoch, že..?
A je naivné si myslieť, že inde vo svete to nie je inak.

Navyše je dobre známe, na základe akých "lojálnostných" kritérii sa také kľúćové reál-politické posty, ako správcovia a kurátori múzeí a hlavne depozitárov, archívov vyberajú.
Tých umeleckých obzvlášť.
Väčšinou si to samozrejme ani neuvedomujú..
Tak vybratí, ako vyberajúci..bo i myslieť na TO je
aj na Západe tabu..

A Vatikánska, či priamo Habsburská, alebo Viedenská knižnica?
Ohóóó :))
Porozprávaj sa raz na tému pri krbe tak polovtipne nonšalantne s nejakým postarším viedeňákom..nejlepšie mit einem "Altadligem"..snáď sa ti raz naskytne príležitosť Julo, ak jej nebudeš uzavretý..

S týmto by som teda bol ako s "nepriestrelným" argumentom Julo tiež veľmi opatrný.
Aby si do pancierového skla nestrieľal..bacha na odraz! :)

Re: trocha súdnosti...

Michal2 | 25.09.2017

Hledejte odpověď na svoje otázky v knize Genesis - knize Stvořeni ..
Teologie je věda o náboženství, je nestarším oborem studia na všech prestižních Universitách ve světě.. obsolventi jsou teologové
K termínologii
Klerik, příslušník kléru, nikoli pastýř ..
Laik, běžný člověk, nikoli ......
Od uvedeného a stupně chápání vědy o náboženství se odvozuje rozdělení křesťanské víry na část teologickou a část určenou pro laiky ..
Základem teologické části křesťanské víry je kniha Genesis ...

tabak

mdok1 | 24.09.2017

Len malý postreh. Píše sa o fajčení. Ja viem tak, že tabak prišiel do Starého sveta s Kolumbom, nebol v časoch Ježiša Krista..A tu sú to slová Ježiša o fajčení. Vysvetlí mi to niekto prosím?

Re: tabak

Bynk | 24.09.2017

Je možné že ludia fajčili aj iné veci ako tabak, napríklad konope, alebo ópium. Alebo nejaké vonné byliny. Tabak sa len stal po objavení Ameriky 1942 najrozšírenejším fjačivom.
Potom je ešte aj iná alternatíva. Múmia faraóna Ramessa II. mala v obvínadlách aj tabakové a kokové listy. Ako sa tam dostali? Mali Egyptania kontakt z Amerikou pred našim letopočtom?

Re: Re: tabak

Standa | 25.09.2017

Thor Heyerdal předvedl, že na staroegyptské papyrové lodi se Atlantik přeplout dá. I když jedna z jeho dvou cest z Maroka na Barbados skončila ztroskotáním.

Naturopatia

KL | 24.09.2017

lieči ľudí presne v duchu tohto evanjelia. Zamaleeva, Ogaňan, Norman-Walker, Sovetov.... Len ľudia, ich organizmy sú v takom úbohom stave, že hladovku na čistej vode sotva zvládajú, tak vypracovali (Ogaňan - http://almedeko.ru/ ) spôsob, ako držať aj hladovku aj počas nej vyživovať tkanivá.

Přidat nový příspěvek