Dobrá zpráva Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana

14.9.2017
 

Součástí Bible není text, který by bylo možné označit jako "Dobrá zpráva Ježíše Krista Světu". Obsahuje jen čtyři "evangelia", smysl kteréhož řeckého slova se "osvětoví pracovníci křesťanství" postarali nevyjadřovat národními jazyky. Pokud to uděláme a přeložíme v textu Nového zákona slovo "evangelium" z řečtiny, vznikne "dobrá zpráva", "blahá zvěst", ovšem nikoliv od Krista, ale od "Marka", "Matouše", "Lukáše" a "Jana". To znamená, nějaká náhražka Dobré zprávy Světu od Ježíše Krista.

Pokud by se v kánonických textech Nového zákona od začátku nacházela slova "dobrá zpráva" místo nepochopitelného "evangelium", pak by mnoho lidí došlo k otázce, a kde je tedy Dobrá zpráva od samotného Ježíše? Historicky reálně se to nestalo a pod názvem "evangelium" obsahuje Bible čtyři krátké životopisné svodky o činnosti Ježíše Krista mezi lidmi, které se mlčky ztotožňují s Učením Krista jako takovým. Životopisné svodky pochopitelně citují něco z toho, co bylo Shora sdělováno Světu skrz Ježíše, ale neposkytují to v plné šíři, a hlavně - v nich je Dobrá zpráva od Krista doprovázena výmysly a cenzurou redaktorů kánonického "svatého" písma a "svatootcovských" tradic každé z mnoha navzájem nepřátelských biblických církví.

Odpověď na otázku, kam se tedy děla Blahá zvěst od Ježíše Krista, však v naší historii neuvázla ve vzduchoprázdnu. Církve Kristova jména ji zavrhly, ale zachovala se ve formě apokryfu, jehož název je možné vyjádřit česky jako "Dobrá zpráva Světu od Ježíše Krista v podání učedníka Jana" (soudě podle obsahu, je to jiný Jan, než ten z biblického evangelia). Dochoval se v aramejštině a staroslovanštině. Je možné z něj pochopit, že Ježíš nevykořeňoval jazyčnictví, jak o tom přesvědčují církve a Bible už tisíc let, ale naopak, učil pravdověrnému bezchybnému jazyčnictví (jazyku Přírody jako jazyku Boha, jazyku životních okolností):

 

... A stalo se, že mnoho nemocných a chromých přišlo za Ježíšem a ptali se ho: „Když všechno znáš a víš, řekni nám, proč musíme tak hrozně trpět? Proč nejsme zdraví jako jiní lidé? Mistře, uzdrav nás, abychom byli silní a nemuseli setrvávat v naší bídě. Víme, že máš tu moc, uzdravovat ze všech druhů nemocí, osvoboď nás od Satana a všech jeho velkých utrpení. Mistře, slituj se nad námi!“

 

A Ježíš odpověděl: „Šťastní jste, že bažíte po Pravdě, neboť vám pomohu a nasytím vás chlebem moudrosti. Šťastní jste, že chcete setřást moc Satana, neboť vás přivedu do říše andělů naší Matky, kam moc Satana nesahá.“

A oni se ptali s podivením: „Kdo je naše Matka, a co jsou její andělé? A kde je jejich říše?“

„Vaše Matka je ve vás a vy jste v ní. Ona vás zrodila, ona vám také dává život. Ona to byla, která vám dala vše, a k ní se jednoho dne vrátíte. Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě, pravím vám, ten kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, neboť moc Matky stojí nade vším. Potře Satana i jeho říši a opanuje naše těla a všechny živé věci.

Krev, která v nás proudí, pochází z krve naší Matky země. Její krev prší z oblaků, tryská vřídly země, pramení v horách, protéká řekami v údolích, spí v jezerech, mocně zuří v bouřlivých mořích.

Vzduch, který dýcháme, pochází z dechu naší Matky země. Její dech je azurový v nebeských výšinách, kvílí na vrcholcích hor, šeptá v listoví lesů, vlní se v obilných polích, podřimuje v hlubokých údolích, horce sálá v pouštích.

Pevnost našich kostí pochází z kostí naší Matky země, skal a kamenů. Obnažené se zvedají k nebi na vrcholcích hor, jsou jako obři spící na jejích svazích, v pustinách jsou zasazeny jako modly a skryty jsou v hlubinách země.

Jemnost našeho masa pochází z masa naší Matky země, ze žlutých a červených plodů ovocných stromů a obilných brázd.

Naše vnitřnosti pocházejí z nitra naší Matky země, a stejně jako jsou neviditelné hlubiny země, jsou i ony skryty naším očím.

Světlo našich očí, sluch našich uší, obojí pochází z barev a zvuků naší Matky země, které nás obklopují jako voda rybu, jako chvějivý vzduch ptáka.

Vpravdě, pravím vám, člověk je synem Matky země a od ní obdržel své tělo, tak jako tělo novorozeného dítěte bylo zrozeno z lůna matky. Proto pravím vám, buďte zajedno s Matkou zemí. Ona je ve vás a vy jste v ní. Z ní jste byli zrozeni, s ní žijete a do ní se zase vrátíte. Dodržujte proto její zákony, neboť nikdo nemůže žít dlouho či být šťastný, jen ten, který svou Matku zemi ctí a dbá jejích zákonů. Neboť váš dech je její dech, vaše krev její krev, vaše kosti její kosti, vaše maso její maso, vaše oči a uši její oči a uši.

Pravím vám, nebudete-li dodržovat jenom jediný z jejích zákonů, budete-li jen jediné části svého těla škodit, budete ztraceni v bolestiplné nemoci a utrpení. Nebudete-li žít podle zákonů své Matky, nemůžete nijak uniknout smrti. Ale při tom, kdo bude podle zákonů své Matky žít, ona také setrvá. Uzdraví jeho bolesti a on nikdy neonemocní. Dá mu dlouhý život a uchrání jej od všeho trápení, před ohněm, před vodou i uštknutím jedovatým hadem. Neboť vaše Matka vás nejen zrodila, ale uchovává také váš život. Šťastný je ten, kdo svou Matku miluje a klidně spočívá na jejích prsou. Neboť vaše Matka vás miluje, i když se od ní odvracíte. A oč víc vás bude milovat, jestliže se k ní opět navrátíte?

Vpravdě, pravím vám, její láska je veliká, větší než nejvyšší hory, hlubší než nejhlubší moře. A ty, kteří svou Matku milují, nikdy neopustí. Tak jako slepice chrání svá kuřata, lvice své mladé, matka novorozeně, tak Matka země chrání syna člověka před vším nebezpečím a zlem.
 

Neboť vskutku, na syna člověka číhá bezpočet nebezpečí a zlého. Kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd, a zatímco se obléká do pěkných šatů, lidi jen pokouší a utiskuje. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. A láká každého tím, po čem mu srdce nejvíc prahne. A v onom dni, kdy se synové člověka stanou otroky marnivostí a ohavností, zmocní se za to všeho, čím je Matka země bohatě obdařila. Ubere si z jejich dechu, krve, kostí, masa, vnitřností i jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu, jako dech nečistých dobytčat. Jeho krev houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti. Jeho kosti tvrdnou a sukovatí, vysychají drtí se jako kámen, který dopadne na skálu. Jeho maso tuční a vodnatí, rudne a hnije vyrážkami a hroznými nádory. A jeho střeva se plní odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, v nichž řádí hrozní cizopasníci. Jeho oči se zakalují, až je zastře černá noc, a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec zbloudilý syn člověka ztrácí život. Neboť nedodržel zákony své Matky a vršil hřích na hříchy. Proto jsou mu odebrány všechny dary přírody: dech, krev, kosti, maso, vnitřnosti, oči a uši a po tom všem život, jímž Matka země korunovala jeho tělo.

Ale pokud si syn člověka uvědomí svoje chyby, zalituje svých hříchů a zřekne se jich, jako by se nikdy nestaly, a chce se opět navrátit k Matce zemi, dodržuje její zákony a osvobodí se z drápů Satanových odoláním jeho pokušením, pak Matka země přijme bloudícího syna s láskou a pošle své anděly, aby mu sloužili. Vskutku, pravím vám, když syn člověka odolá Satanovi, který v něm přebývá, a nevykonává jeho vůli, v tutéž hodinu spatří anděly Matky země, kteří mu všemi silami pomohou, aby se z moci ďáblů vymanil.

Neboť nikdo nemůže sloužit obojímu. Buď slouží Satanu a jeho ďáblům, anebo životu. Vpravdě, pravím vám, šťastni jsou ti, kteří dodržují zákony života a neputují stezkou smrti. Neboť v nich rostou životní síly a oni uniknou utrpení smrti.“

A všichni kolem naslouchali jeho slovům s podivením, neboť v nich byla síla a učil zcela jinak, než kněží a vykladači písma.

A ačkoli slunce právě zapadalo, neubíral se nikdo domů. Seděli kolem Ježíše a ptali se: „Mistře, jaké to jsou zákony života? Zůstaň ještě chvíli s námi a pouč nás. Chceme naslouchat tvému učení, abychom se uzdravili a žili správně.“ A Ježíš se posadil mezi ně a řekl: „Vpravdě pravím vám, nikdo nemůže být šťastný, než ten, kdo dodržuje zákon.“
A oni odpovídali: „My dodržujeme všechny zákony zákonodárce Mojžíše, přesně jak stojí ve svatých písmech.“
A Ježíš odpověděl: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatímco písma mrtvá. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, ve stromě, řece, hoře, nebeských ptácích i mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně v sobě. Neboť vpravdě pravím vám, všechno živé je Bohu blíže, než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechno živé, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knih, ale do srdcí a vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste porozuměli řeči živého Boha. Vy však zavíráte oči, abyste neviděli, zacpáváte si uši, abyste neslyšeli. Vpravdě, pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem božím. Proč nenasloucháte slovům, která jsou zapsána v jeho dílech? Proč místo toho studujete mrtvá písma, pocházející od člověka?“

„Jak můžeme číst Boží zákony jinak, než v písmech? Kde jsou zapsány? Předčítej nám z toho, kde je vidíš, neboť my neznáme nic jiného, než písma zděděná po předcích. Pouč nás o zákonech, o kterých mluvíš, abychom jich byli poslušni a mohli se uzdravit.“

A Ježíš řekl: „Nemůžete rozumět slovům života, protože žijete ve stínu smrti. Temnota vám zkalila zrak a uši ucpala hluchota. Neboť, jak říkám, nepomůže dumat nad mrtvými písmy, jestliže to, co bylo napsáno, popíráte svými činy. Vpravdě, pravím vám, ve vašich činech není Bůh a jeho zákony. Ty nejsou v rozmařilosti, ani v opilství, ani nedbalém životě či žádostivostech; ani v touze po bohatství či nenávisti k nepřátelům. Neboť všechny tyto věci jsou pravému Bohu a jeho andělům nesmírně vzdálené. To vše pochází z říše tmy a pána všeho zla. A všechno to nesete sami v sobě. K vám nemůže proniknout boží Slovo a moc, protože vaše tělo a duch je zabydlen všemožným zlem a nečistotami. Chcete-li aby k vám proniklo živé boží Slovo a jeho moc, nešpiňte své tělo a ducha; neboť tělo je chrámem Ducha a Duch je chrám boží. Proto očistěte chrám, aby v něm mohl prodlévat jeho Pán a zaujmout místo, které je ho hodno. A před všemi pokušeními těla a ducha přicházejícími od Satana se vzdalte pod ochranu Nebes.
(...)

Neboť, vpravdě, nikdo nemůže dosáhnout Nebeského Otce, ani by prošel přes Matku Zemi. Podobně jako novorozené dítě nemůže rozumět učení svého otce, dokud je matka neodkojí, nekoupe, neuspává a nevychová. Dokud je dítě malé, je jeho místo u matky a musí ji poslouchat. Když vyroste, vezme je otec po svém boku k práci do pole a dítě se vrací k matce jen v čas oběda a večeře. A nyní je učí otec, aby se vycvičilo v jeho činnostech. A teprve když otec vidí, že syn jeho učení chápe a práci dobře vykonává, svěří mu všechen svůj majetek, aby milovaný syn pokračoval v jeho práci. Vpravdě, pravím vám, šťastný je syn přijímající rady své matky, a který podle nich jedná. Stokrát šťastnější je syn, který přijímá rady svého otce a podle nich se zachovává, neboť bylo řečeno: „Cti otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ.“

Ale já vám říkám, synové člověka: ctěte nade vše Matku zemi a dodržujte její zákony, aby vaše dny na zemi byly dlouhé, a ctěte nebeského Otce, abyste získali věčný život na nebesích. Neboť stokrát větší je Otec na nebesích než všichni pozemští otcové a stokrát větší je Matka země než všechny tělesné matky. A syn člověka je od nebeského Otce a Matky země více milován, než mohou být kdy děti milovány pozemskými otci a matkami. Slova a zákony vašeho nebeského Otce a Matky země jsou moudřejší než slova a vůle všech pozemských otců a matek a cennější než dědictví pozemských otců a matek.

Vašimi pravými bratry jsou ti, kteří žijí podle vůle nebeského Otce a Matky země, ne vaši rodní bratři. Vpravdě, pravím vám, že vaši praví bratři ve vůli nebeského Otce a Matky země vás budou milovat tisíckrát víc, než vaši vlastní bratři. Neboť od časů Kaina a Ábela, kdy rodní bratři urazili boží vůli, už neexistuje žádné pravé pokrevní bratrství. A bratři si navzájem ubližují stejně, jako cizí. Proto vám říkám, milujte své pravé bratry v Boží vůli tisíckrát více než své bratry rodné. Neboť váš nebeský Otec je LÁSKA, neboť vaše Matka země je LÁSKA, neboť syn člověka je LÁSKA.

Skrze lásku jsou Otec nebeský, Matka země a syn člověka JEDNO. Neboť duch člověka byl stvořen z Ducha nebeského Otce a jeho tělo z těla Matky země. Buďte proto tak dokonalí jak je dokonalý Duch nebeského Otce a tělo Matky země. Milujte svou Matku zemi tak, jako svá těla. Milujte své skutečné bratry tak, jak je miluje nebeský Otec a Matka země. A pak vám dá nebeský Otec své posvátné tělo. Pak se budou synové člověka milovat jako praví bratři láskou, kterou dostali od nebeského Otce a Matky země a budou sobě navzájem skutečnými utěšiteli. A pak zmizí ze Země všechno zlo a smutek a místo nich nastoupí láska a radost. Pak bude Země jako Nebe a nastane Království Boží. A syn člověka pak příjde ve vší své Slávě, aby nabyl svého dědictví - Království Božího. Neboť synové člověka žijí v Otci nebeském a Matce zemi a nebeský Otec a Matka země žijí v nich. A tehdy spolu s Královstvím Božím přijde konec věků, neboť láska Otce Nebeského dá všem věčný život v Království Božím. Neboť láska je věčná. Láska je silnější než smrt.

(následující část kurzivou se dostala do kánonu Nového zákona v převyprávění apoštola Pavla - 1. Korintským, kap. 13, pozn. red.)

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale byl bez Lásky, zněl bych jako plech nebo rozladěná citera; i kdybych uměl předpovídat budoucnost a znal všechna tajemství i všechnu moudrost, a měl víru tak silnou jako bouře a dokázal přesazovat hory, ale neměl bych Lásku, nebudu ničím. A kdybych se vzdal všech statků abych nasytil chudé a všechen lesk, který jsem obdržel od svého Otce, ale neměl Lásku, nebude mi to nic platné. Láska je trpělivá, Láska je dobrotivá, Láska nezná závist, neplodí nic zlého, nezná pýchu; není sobecká, vůči zlobě zůstává mírnou, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Láska vysvětluje vše, věří všemu, vždy se spoléhá, Láska přenáší vše, nikdy se nevyčerpá: co se týká jazyků - ty umlknou, co se týká poznání - to pomine. Neboť nyní vládneme částmi nepravdy i pravdy, ale příjde plná dokonalost a všechno částečné se rozplyne. V dětském věku člověk mluví jako dítě, chápe jako dítě, myslí jako dítě; dospělý sice odkládá dětské věci; ale přesto se přece ještě díváme přes kalná skla a matoucí slova. Dosud máme jen částečné vědomosti, ale až staneme před tváří boží, nebudeme již mít částečná vědění, ale taková, která nás On učí. Nyní nám zůstávají tři: Víra, Naděje, Láska, ale největší z nich je Láska.

A nyní k vám díky přítomnosti Ducha Svatého našeho Nebeského Otce mluvím jazykem Života Živého Boha. Není mezi vámi ještě ani jediný, který by mohl porozumět všemu, co říkám. Ten, který vykládá písma, k vám skrze své nemocné a smrtelné tělo mluví mrtvou řečí mrtvých lidí. Jemu proto lidé mohou rozumět, neboť všichni lidé jsou nemocní a všichni náležejí smrti. Nikdo nevidí světla Života. Slepí vedou slepé po temných stezkách hříchů, nemocí a utrpení. A na konci všichni spadnou do hrobu.

Byl jsem vyslán Otcem, abych před vámi rozžal světlo Života. Světlo se rozžíhá samo a osvětluje temnotu, ale temnota světlo nezná, zná jen sama sebe. Mám vám ještě mnoho co říci, ale zatím byste to ještě neunesli. Neboť vaše oči jsou uvyklé tmě a plné světlo nebeského Otce by vás oslepilo. Proto ještě nemůžete rozumět, co vám říkám o nebeském Otci, který mě k vám poslal.

 

Diskusní téma: Dobrá zpráva Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana

Re: neí to jednoduché a ani složité

František | 07.11.2018

Pane Martine zaujalo mě vaše vnímání Ježíše a rozdílnost vnímání Ducha,mám to taky tak.Mohl bych vám napsat na email rád bych se vás na něco zeptal.Dekuji vám můj email je lauhvih@gmail.com František

Re: neí to jednoduché a ani složité

František | 07.11.2018

Pane Martint zaujalo mě vaše vnímání Ježíše a rozdílnost vnímání Ducha,mám to taky tak.Mohl bych vám napsat na email rád bych se vás na něco zeptal.Dekuji vám můj email je lauhvih@gmail.com František

Vztah Evangelia Esejských a historické postavy JEŠUA BEN PANDIRA

Jaroslav | 21.09.2017

Pro doplnění v článku uvedeného textu a jeho hlubšího pochopení doporučuji prostudovat překlad Dr. Oldřicha Janečka článku od Emila Bocka: JEŠUA BEN PANDIRA (https://ulozto.cz/!LsGSYxvNRnXJ/bock-011-jesua-ben-pandira-pdf). V článku je poukázáno na častou záměnu dvou ježišů. Dle tohoto článku se jeví, že text Evangelia Esejským vychází ze školy Ješua Ben Pandira.

Re: Vztah Evangelia Esejských a historické postavy JEŠUA BEN PANDIRA

Bobo | 28.07.2018

A kdy budete používat, alepoň základní češtinu, pro normální porozumění textu?

Re: Re: Vztah Evangelia Esejských a historické postavy JEŠUA BEN PANDIRA

Bobo | 28.07.2018

. . . a ještě. Kdy přestanete ku.vit základní slovanské jazyky? Nemíním tím, že budete úplně bezchybní. Připadáte mi, že jste někým placeni a sbíráte nabízené korunky (penízky) za každou cenu, bez uvědomění, jestli jsou tyto články logicky přijatelné. Asi Vás nikdo ve škole neučil smysl znamének "čárka" nebo "velké písmeno za dvojtečkou" - asi Vám to nedává žádný smysl, že? ... ale, to je velice špatné!!!

Ježíš...

Sísa | 20.09.2017

Připadá mi to jako úryvky z evangelia essejských, nebo je to přinejmenším velmi podobné. Škoda, že autor nezveřejnil také o tom, co Ježíš považoval za naši potravu- plody, zelenina, obiloviny, luštěniny, mléko od zvířat , ale nikdy ne maso- člověk není zrozen, aby zabíjel- ani zvířata( ani pro svou potravu) ani lidi... Ale toto není pohodlné pro dnešního člověka, tak tady začne znovu zaznívat pravé učení Ježíše, ale ne všechno, jenom to, co je pohodlné...

Re: Ježíš...

Hox | 20.09.2017

je tam uvedeno, že se jedná o fragment, a níže v diskusi je link na delší fragment který obsahuje věci ohledně stravování, klystýrů atd. Vystriženo to nebylo proto, že by to někomu vadilo (sám se tím snažím řídit), ale jednoduše proto, že jsem zde chtěl zdůraznit jiný, důležitější aspekt (světonázorový), který je tím hlavním.

Re: Re: Ježíš...

sísa | 24.09.2017

ano...:-)

Ježíš Kristus nikdy neblábolila nevymýšlel náboženství.Byl to Mistr Učitel.

Jarek | 19.09.2017

Blábol jde pouze z ůst neduchovního materialisty,jeho omezeného materiálního rozumu,přikovanému ke žlabu ,korýtku.Nevidí a neslyší ničeho,jen závidí ostatním korýtka a koryta pak lstí i bojem i vraždou pak krade,způsobů natisíce vymýšlí jak oklamat,jak lhát.Honí se za štěstím,to ale nenalézá,zatouží po lásce,kterou nikdy nedostane,chce svobodu-poznává otroka,vazala a sluhu a proto jen hořkou slinu má a ůroveň nebohého brouka či zajíce,po němž liška chňapla. A jen pouhé pudy a instinkty mu velí. Duše je uzavřená a velí mu strach.Blekotá a bojí se o kratičký život sluhy svého pána Ahrimana.....PRAVDA však v srdci odeznívá a lehce se propojí s Láskou , DUŠE se jak květ otevírá člověku,který Volí Svět Otce a Matky , Duchovní svět a Domov,ze kterého odešel. Rozhoduje jen a jen Osobní Volba každého člověka,na kterou stranu se přidá a co si Zvolí.Dočasnou pomíjivost a mnohá utrpení vyvolaná materielním rozumem,anebo Duchovní svět,svět Otce ,Tvůrce, v živém a Věčném Životě naplněném Láskou a Radostí. Ježíš jasně hovoří o provázanosti Člověka a Přírody.A čím více se od přírody oddělíme,tím více nemocí si tím způsobíme.Učil o propojení Přírody-Člověka a Kosmu-Vesmíru.A to,co považujeme za ,,Vědu a technický pokrok" je v podstatě jen velmi nedokonalým kopírováním Přírody, jakousi ,,pavědou"-nedokonalým napodobováním. Vše je přece jinak,než nám podávají naši vládci a otrokáři,stačí začít pátrat ve svém nitru,toužit po Pravdě,propojit se s částečkou Boha , kterou nosíme v sobě,kde je blízko nás,velmi blízko.Planeta Země nám byla dána,abychom se zde Učili,jako zdroje obrovské ,,energoinformační banky" v této části Vesmíru,společně zde Tvořili i ochraňovali tuto infobanku,odhalovali plány Boha Otce ve společném snažení. Osobní Volba každého člověka je velmi důležitá,je to Miska Vah.A my nyní stojíme před další Křižovatkou.A Miska Vah rozhodne o Osudu Planety Země. Ježíš :,,A každému bude dáno to,čeho má sám nejvíce ! až přijde čas změny na Zemi". A pak se modlete už jen za Spásu Duše Své,neboť to co přijde,přijít musí.

Re: Ježíš Kristus nikdy neblábolila nevymýšlel náboženství.Byl to Mistr Učitel.

Jarek | 19.09.2017

Každičká buňka rostliny a živočicha má ve své DNA spirálách velké množství informací,jež lze považovat za mluvu,řeč Boha.A vemme si jen,co provádí Monsanto se svými zásahy do DNA rostlin a kolik mutantů už tato satanská firma vyrobila! Ano,jsme velmi ůzce Propojeni s Přírodou a Vesmírem a každá změna v DNA rostlin ovlivní i člověka! Sice opožděně,plíživě ale oto zákeřněji,skrytě a razantně uvolní nové nemoci a poruchy v tělech zvířat i lidí. A jak nám to své GMO vnucují a propagují svými bláboly. Přitom po technické stránce jsme dost vyspělí na to,abychom mohli proměnit i Saharu v Africe v ůrodnou zem,která by mohla živit většinu obyvatel Planety. Otrokáři ale naopak uvolňují finance na upevňování své pomyslné moci,na války,destrukci.Už jen to slovo MONSANTO...MON=ZNAK (v několika jazycích...=znaky-informace v DNA. 2. SANTO= ten,kdo nám přináší dárky ! Už tím slovem se nám i vysmívají ! Inu i zrůdy mívají svůj humor.

Re: Re: Ježíš Kristus nikdy neblábolila nevymýšlel náboženství.Byl to Mistr Učitel.

Pavel | 19.09.2017

A co s těmi Monsanto máme dělat? Víme, že škodí Matce Zemi, ale proti jejich působení nemáme žádné prostředky. Můžeme tady jen klábosit.

http://4.bp.blogspot.com/-QHg30JVsOIo/Uj_n3byFchI/AAAAAAABCZ0/l_1wTYG5lp4/s640/Monsanto+next+floor+down.jpg

Matka Země má mnohem více síly a až ji to Monsanto začne opravdu vadit, tak se ho zbaví. Ale nebude to příjemné pro nikoho z nás. Země má k dispozici ničivé hurikány, výbuchy sopek a globální požáry, tsunami zaplavující stovky kilometrů do vnitrozemí spojené s ničivými záplavami a ničivá zemětřesení.

A to jen proto, protože my lidé jsme si vlastní civilizaci nedokázali dát dopořádku.


názor

Július | 18.09.2017

Sektársky blábol. A nabudúce dajte Judášové evanjelium, ako dobrú zvesť pravdy :-)
Predsa len Judáš može napísať pravdu, nie ? :-)

Re: názor

Marek | 18.09.2017

One, Julius, ja nie som krestan, preto mne mozes naplno vysvetlit, co je na tom texte konkretne blabol. Ktore tvrdenie v akom kontexte?

Re: Re: názor

Július | 18.09.2017

Myslíš to vážne ? Aby som zbytočne nedral klávesnicu...


Re: Re: Re: názor

Marek | 18.09.2017

Jasne ze to myslim vazne. Zaujimaju ma aj fakty aj logicke odovodnenia prave preto, ze mi to znie celkom milo ten text. Takze si rad precitam aj iny nazor na vec.

Re: názor

Hox | 18.09.2017

Reakce na nějakou informaci vypovídá často o subjektu, který hodnotí, ne o dané informaci.
Něco konkrétního, s čím v textu nesouhlasíš? Vždyť je to v souladu se smyslem modlitby Otčenáš - hlavní modlitby křesťanů:

.. Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI.

Re: názor - Jidášovo evangelium

Pavel | 19.09.2017

Jidášovo evangelium skutečně existuje:
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060001

ale asi tě zklame, protože potvrzuje Ježíšovo učení a vůbec ne, že ho vyvrací.

------
A jinak bych prosil nějaká fakta, co je na výše uvedeném článku špatně. Ježíš to tenkrát obyčejným lidem musel říkat jednoduše.

Re: Re: názor - Jidášovo evangelium

Revio | 25.09.2017

Konkrétne na časti o Ježišovom učení nieje nič. Podľa mňa Július dostatočne jasne povedal čo kokrétne mu v článku vadí. na čo písať o tom tisíc slov? keď stačí iba pár?

Re: Re: Re: názor - Jidášovo evangelium

Revio | 25.09.2017

Oprava. zle som sa vyjadril. malo byť: ...Na Ježišovom učení nieje nič. (bez "o" Ježišovom)

blahá zvesť

popolvár | 17.09.2017

Hoxi, ja som tú Blahú zvesť preložil asi pred necelým rokom komplet z ruštiny do slovenčiny, porovnávajúc dva ruské preklady a vydania.
Pošlem ti ich na mail, môžeš to tu kľudne zverejniť.

Re: blahá zvesť

Hox | 17.09.2017

Ahoj, super, pošli.

Gnostická tradice lidstva Mgr. Jan Kozák

David | 17.09.2017

Jak židi obtrátili gnozi na chtonizmus krásně popisuje Mgr. Jan Kozák. Celkem 14 pořadů.
http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-1-27-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-vznik-krestanstvi-1/

Re: Gnostická tradice lidstva Mgr. Jan Kozák

Kostelecky Rastislav | 18.09.2017

dakujem ti za link.pre mna je to trefa do cierneho. nasiel som tam odpovede na moje otazky.

postřeh

Hox | 17.09.2017

V ruštině se toto Evangelium nazývá
Е в а н г е л и е М и р а И и с у с а Х р и с т а от ученика Иоанна
je to jen předpoklad (chtělo by to vidět originály), ale "Ioann" je v ruštině ekvivalentní i jménu Ivan (starší podoba), takže by připadalo v úvahu i "od učedníka Ivana".

Re: postřeh

Hox | 17.09.2017

ruská verze celého apokryfu: http://konzeptual.by/media/downloadable/product/e/v/evangelie_mira_iisusa_hrista_v_izlozhenii_uchenikom.pdf

v předmluvě se praví: má se za to, že Ioann jako jediný z učedníků Krista zapsal v původním znění a beze změn i Učení Učitele.

Re: postřeh

Hox | 17.09.2017

Vypadá to že zde je kompletní znění, plný rukopis, nejen úryvky
http://kob.su/kobbooks/evangeliemira

Toto evangelium

Hum | 16.09.2017

Cital som to asi 10krat a stale sa k nemu vraciam.. Neviem preco... :)

LaRa

Lara | 16.09.2017

Nejsem si jistá kto se tím míni
O Ježíšovi svího času říkali to samé.
Prí není sečtenej a učenej a stejne dnes o něm a jeho učení ví celý svět. Ať to jen o něm říkají, učitelé zákona. Alespoň budem vědet komu máme věřit.

Fascinující text

eM | 16.09.2017

Nelze zhodnotit pár slovy. Text je obsahově velice hluboký a koresponduje s tím co člověk přímo cítí, a přitom je velmi jednoduše pochopitelný. Jak psal Hox níže, je také fascinující vidět tolik textu s přímou řečí Ježíše. Bez tohoto textu je absurdní sepisovat bibli, pokud text byl k dispozici u jejího vzniku, a v takovém případě ta absurdita zcela odhaluje cíle těch kdo bibli psali a mění pohled na všechno na ní založené.

Re: Fascinující text

Hox | 17.09.2017

Podepisuji, pro mě nejsilnější text, co jsem zatím četl.

Re: Fascinující text

Hox | 17.09.2017

Teď jsem si přečetl tu část co se dostala do Bible ( http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=1korintskym#13 ). V podání "Pavla" to není řeč Ježíše, ale vztahuje tu dokonalost na sebe:

"...Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinským..."

- opět šílená manipulace a lež, Ježíš nemluvil o sobě, ale o budoucnosti lidstva, budoucí nové kultuře.

Re: Fascinující text

Revio | 25.09.2017

Pre mňa bolo toto jasné i s RKC schválenej verzie biblie.
Preto som vďačný za jeho zvernenie. Beriem to ako doplnenie Biblie a Kristovho učenia.

Ďakujem.

Dotaz

Milan | 16.09.2017

Já nedávno shlédnul toto zajímavé ruské video, co na něj prosím říkáte ? Bohužel, nepodařilo se mi zjistit, o koho se jedná.

https://www.youtube.com/watch?v=03U1sebtQAI

Re: Dotaz

Mike | 16.09.2017

Hovorím na to, že je to skutočne tak. Tiež tieto veci pozorujem, ako na sebe, tak na okolí. Dám za tie slová ruku do ohňa.
Len upresním. Napríklad, čo sa týka zemiakov. áno súhlasím. sú ťažšie na spracovanie. Alebo vajcia. Preto to netreba preháňať. Napríklad majonéza. šak to je vajce a par ďaľších vecí vrátane cukru. No a dajte si to na syr s hranolkamy. To je lepsie sa nasypať kokainom a zaliat ho vodkou.
Jako syr aj vyprážaný si výnimočne dám, ale c čerstvou zeleninou s nejakym jablcnym octom, a/alebo s nejakým olejom. napríklad tekvicovím.
Ak je však človek na ceste k tomu aby nepotreboval jesť (skutočne od kedy nejem maso a ryby, ci obmedzujem mliecne produkty je potreba jesť omnoho menšia a menšia.
Zjem Jablko a Nektarinku a som hotový. Prvé dni vegetariánstva som sa najedol zeleniny a bolo to hodne zvláštne. Ako sa telo čistilo prišli aj vseliake divne pocity. Pocit zvlastneho hladu ci az krce. Preto je lepsie ist na to postupne. podla toho v akom stave sa clovek nachádza.
Na druhú stranu Mikroflóra v trávení je ešte špecifickejšia, ako odtlačok prstu. A Počul som a videl som ľudí, ktorý jedia kdečo. Napríkla viem o týpkovi, ktorý konzumuje okrem iného aj sklo. To uz je fakt mazec.
Pokiaľ ide o level kde už človek nič jesť nemusí. Tzv príjma energiu s kozmu. tak to si vlastne zhomtnuje jedlo vnútri v bunkách. Už nepotrebuje energiu príjmať z vonku. teda príjmať hmotu a následne premieňať na energiu. Keďže aj ľudská Duša je vlastne energia obdarená vedomím. Dokáže teda energiu zhmotňovať. Všadeprítomnú energiu (informácie) poskladať v konkrétny obraz. k tomu sa však treba prepracovať. Očistiť bunky, aby vobec boli niečoho takého schopné.
Ako sa clovek ocistuje aj zmenou stravi, sa zacina samo-ozdravny proces, tak skutocne sa nam otvaraju nove moznosti. Napríklad tzv epifýza, alebo tretie oko sa tzv. po odblokovaní tzv. otvára a človek začína mymozmyslovo vnímať.
Pokiaľ sa budume baviť konkrétne o epifíze/treťom oku a jeho funkcii, tak je scela zrejme, že súčasné GP štruktúry nepotrebujú, aby ho ľudia používali.
Tomu je usposobená aj strava, či zloženie kozmetiky. Napríklad zubné pasty obsahujú látky (myslím že fluorid konkrétne), ktoré tzv zatvárajú tretie oko. blokujú činnosť epifýzi.
Preto je dobré takúto kozmetiku nahradiť. Dnes je dostupné vsetko mozne.

Naprikla sol s mrtveho mora. velmi dobra do kupela, kedze toxiny sa uvolnuju s tela aj cez kozu a slo s mrtveho mora (silny roztok) ich pomaha dostat s koze von. Preto je velmi dobrá pri liečbe kožných ochorení. napríklad exému. ten má mnohé príčiny, ktoré majú jedno spoločné. vypúšťanie toxínov, alebo telom odmietaných látok cez kožu, kde dojde k zapalu vplivom reakcie imunitneho systemu na patogenne latky v kozi.
Jedna sa o velmi dobry doplnok pri liecbe takychto ochoreni, ktory ulavuje od fyzických príznakov hlbšieho vnútorného problému. Keďže sú velmi nepríjemné a stresujúce , ako svrbenie kože, čo vobec nepomaha v odstranovani skutocnych pricin daneho ochorenia. ktore je casto sposobene zanesenim organizmu toxinami aj z dovodu konzumacie nevhodne spracovanej sravi ci masa.
(pozn. ak uz varit zeleninu, tak len dusit na miernom plameni. tym sa zachova cirka 80% vizivnych latok. pri krajani a manipulacii odporucam keramiku a drevo, kedze kov rozrusuje vitaminy -Je to vsak sirsia problematika.)

Co sa tyka kozmetiky, tak tu odporucam prirodne panenske oleje, bilinky a pod... esencialne oleje

Napríklad paneský kokosový olej s levanduľovím esenciálnym olejom je skvelý na pokožku krásne vonia. má cca 5 Uv faktor. Levanduľa okrem iného odpudzujé komáre, posoby aj priamo na pokozku a coby esencialny olej v podobe voňe posoby na zmysli a spusta reakcie (chem procesy) v tele. Tzv aroma terapia.

Kokosovy olej je tiez dobry na cistenie zubou, kedze ma aj antibakterialne ucinky. Dá sa pouzit ako zubna pasta napr. so sodou bikarbonou, kurkumou a matou.
-experimentujem aj zo solou, kedze v egypte som si vsimol ako si miestny ludia cistia zuby v mory. a mali ich krasne biele.
Sol sa puziva aj ako dezinfekcia v kuchini po praci s masom. tak...

je to rozsiahle téma. mozem niektore veci rozsirit ci upresnit..

Cico Ciciak | 15.09.2017

Veľmi pekné čítanie a zaujímavé citácie Ježiša, z ktorých by sa malo dať celkom dobre pochopiť, o čom by mala byť podstata skutočného kresťanstva (všetko ostatné je len dez-informačný šum a zbytočný balast), k čomu vôbec nepotrebujete súčasnú latinskú/západnú verziu defektnej Biblie, ktorá pozostáva zo SZ ako inter-nacistickej zotročovacej doktríny ("manuálu"), ktorú realizuje "vyvolený" židovský národ) a z NZ ako starobylej zbierky "slniečkárskych" a "pseudo-humanistických" bájok ("rád") v zmysle (zámerných a vyplývajúcich z nevedomosti) defektných výkladov slov Ježiša rôznymi (zákulisnými) vykladačmi, rôznych výmyslov, ktoré Ježiš nikdy nevyriekol; ďalej v zmysle (zámerne a z nevedomosti) prekrútených/zdeformovaných právd Vesmíru a "Nad-reality", výmyslov a nezmyslov (boj sa, makaj, trp, nechaj sa biť, nebúr sa a poslúchaj svojich pastierov, lebo inak nebudeš "správnym kresťanom" a skončíš v "pekle" :) ).

Ten Ježiš musel byť asi vážne príma chlapík s básnickým talentom (samozrejme iba za predpokladu, že sám pri svojich verejných "kázaniach" používal takéto trefné alegórie a nejedná sa len o neskôr umelecky spísanú a zámerne prikrášlenú interpretáciu Ježišovho učenia a filozofie života inými až po jeho smrti), taká studnica ľudových múdrostí v obraznej/metaforickej forme ("Satan", "Matka", "Otec" a pod.), ktorých pravdivosť už dávno overil čas i prax. :)

Re: .

Hox | 15.09.2017

Největší pecka je, že tento apokryf obsahuje asi 20 stran přímé řeči Ježíše. Bible asi 2-3 strany.

Re: .

KL | 15.09.2017

Už dávnejšie som si všimla, že pri niektorých pasážach z Biblie po mne akoby prebehli zimomriavky, kým iné sa mi doslova priečili. Uvedomila som si, že je to zrejme podvedomým rozoznaním pravdy od lži. Text esejských nemám problém prijať. Ďakujem aj za link na celý text tým, ktorí ho tu dali.

Re: Re: .

Karel | 16.09.2017

Vnímám to stejně.

Re: Re: .

m | 16.09.2017

To pro to, že SZ a NZ je židovský podvrh, je to falešná nápodoba původní křesťanské gnoze. Takže se příkré rozpory hlavně v NZ střídají pomalu v každém odstavci. Navíc Ježíš je literární postava, vytvořená židovskými autory NZ. Pro gnostiky je Kristus duchovní princip, ze kterého falešná nápodoba, tj. židokřesťanství vytvořilo obživlou mrtvolu, které vkládají do úst mnoho od gnostiků, ale obratem to hned v dalším řádku obrátí naruby.

Re: Re: Re: .

Zet | 16.09.2017

Coze? Jako sú tam isté zmeny... Čo máš konkrétne na mysli. Príklad.

Re: Re: Re: Re: .

m | 16.09.2017

Hele, zní tvůj požadavek zní jaksi rozkazovačně. Napsal jsem jen svůj názor, nejsem povinnen ti skládat nějaké účta. A těch rozporů je tam tolik, tolik. Tak hledej sám, jestli ale vůbec víš co.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 17.09.2017

> Pro gnostiky je Kristus duchovní princip...

A záleží vôbec na tom, či skutočne v dávnych dobách žil na Zemi človek s menom Ježiš, ktorý vyriekol tieto múdrea myšlienky, ktoré sú uvedené v tomto apokryfe?

Re: Re: Re: Re: .

m | 17.09.2017

Záleží na tom, když místo principu "gojům" bezduchý žid předkládá temnou mrtvou falešnou nápodobu života, světla a ducha.

Re: Re: Re: Re: .

Revio | 25.09.2017

Ako v nebi, tak i na zemi.

Děkuji

Poutník | 15.09.2017

Krásný a podnětný text s několika rovinami chápání předkládaných obrazů. Díky za zveřejnění textu i odkaz na Esejské evangelium v diskuzi.

otázka na autora článku

Petr | 15.09.2017

Opravdu si autor článku myslí,že Bůh nedokáže či nechce Ochránit a Zabezpečit Svá poselství sdělované přes a skrze různé jednotlivce a Dovolí aby bylo odstraněno, překrouceno, špatně přeloženo a zneužito to co nemá být odstraněno, překrouceno,špatně přeloženo a zneužito? Má církev,překladatelé nebo síli v pozadí tohoto světa větší moc?

Re: otázka na Petra

Ľudo | 15.09.2017

Nesrte Bohu na hlavu!
myslíte, źe je totálny debil a bude tu bleskami metať
ako Zeus, či Odin??
Pohania!

Boh sa nikomu vnucovať nebude!
Dal nám slobodnú vôľu!!!!!!!!!!!!
Boh nikdy neopustí cirkev,
cirkev však dávno opustia Jeho!!!

Teda aspoň tie organizácie,
ktoré si neoprávnene uzurpovali pojem cirkev pre seba
a ešte sa aj obrazom Krista zahaľujú.
V strašnej heréze ho dokonca Bohom nazvali!!!

Keby tu Ježiš bol dnes,
"cirkevníci" by ako padlí židia pred 2 000 rokmi
prví na popud svojich autoritiek tupých-dobromyseľných vrieskali:
"Ukrižuj ho!"..teda moderne: "zavrieť, alebo do blázninca".
Rovnako ako dnešní moderní fašisti zo sliniečkárskych Ziskoviek:
"Pravda je lož a lož je pravda!"
Dogma je smrť

Pre ich dobro dúfam, že ovce sa spamätajú.
Spolu s tou malou ako-tak zdravou časťou cirkvi,
čo rozum - dar Boží úplne v prospech slepej viery nezahodila.
Viery v potrebu smrti nevinného!
Veria v Boha -sociopatického sadistu!!
Dovi-dopo!

"Veru-veru, hovorím vám: beda vám, nepoznám vás!!!!"
pre nich povedané bolo!!!

Re: Re: otázka na Petra

Tomi | 15.09.2017

...Keby tu bol Ježiš dnes...
Vari nepovedal? Celý ten čas tu budem svami. ?

Re: Re: Re: otázka na Petra

Daniela I. | 15.09.2017

Prestaň provokovať, Ty veľmi dobre vieš, ako to Ľudo myslel :-D
Pripájam niečo na pohladenie Duše. Prekrásny hymnus, ale upozorňujem, o panne Márii, ktorú nám kurátori Biblie predhodili, to nie je. Je tam vyššia zmyslová úroveň.... Príjemný zážitok, možno pochopíš :-)
Agni Partene
https://www.youtube.com/watch?v=AE1FzSC8DBs

Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Drake | 16.09.2017

Ďakujem Daniela. I ja niečo pridám.
432 HZ - božská frekvencia. Pogúglite si o tom.

https://www.youtube.com/watch?v=usf-x9trOMA
https://www.youtube.com/watch?v=YmNbcwIZy-I

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Martin | 16.09.2017

Krásná hudba...
Jen s tou božskou frevencí bych to moc nepřeháněl. Muzikantská obec je v tématu sice rozdělena, ale rozdíl mezi 440 Hz a 432 Hz je tuším něco kolem třiceti centů.

Když jsme u Ludovica Einaudiho, pokusím se to vysvětlit na na pianu - třeba u běžně rozladěného domácího piána to ani nezavnímáte. Krom toho ladění nikdy nebylo exaktní a frekvence áčka se mohla lišit kraj od kraje. A dokonce i skvěle naladěné špičkové koncertní křídlo dovede během koncertu vlivem mechanického působení kladívek na struny spadnout o několik centů.
Mimo to na zejména starších nástrojích se často rozhlasácké A na frekvenci 440 a dokonce i původní 432 Hz už ani naladit nedá. Nedovoluje to konstrukce nebo stáří količníku.

Potom je tu další věc - temperované ladění, které odstraňuje tzv.pythagorejské koma, jenž vznikne naladěním dvanácti čistých kvint na sebe navazujících. Mezi kmitočtem počátečního tónu dvanácté kvinty vznikne početní rozdíl navíc, který potom nevychází v oktávách. Tedy se nástroje záměrně jemně rozlaďují na všech dvanácti kvintách obsažených v oktávě. To jemné rozladění je exponenciální zmenšení intervalu jedné čisté kvinty o jednu dvanáctinu. Jinými slovy, kdyby byla 432 Hz božská frekvence a její traspozice z podstaty tohoto ladění nebude v fungovat ve všech intervalech neboť toto ladění je vulgárně řečeno vlastně rozladěním...

Zkoušel jsem to na sobě a digitálním nástroji. Necítím žádné změny. Snad je nižší frekvence na digitálu příjemnější v diskantových polohách, které se u klasických nástrojů opět záměrně jemně rozlazují. Což si ovšem mohu namlouvat protože to vím. Stejné je to s lidmi, kteří poslouchají hudbu transponovanou na původní frekvenci. Někteří tvrdí, že je to dokonce léčivé. Není podstatné zda je, či není. Pokud jim to pomáhá.

Problém s vyšší frekvencí je tedy dle mého názoru pouze technický. Například by mohly mít sopranistky u operních partů psaných hodně vysoko problémy s poškozením hlasivek. Třeba u Mozartovy Kouzelné flétny.

Spíš než o konspirativním pohledu na přelazení standardu bych přemýšlel o problematice škodlivosti elektronicky tvořené hudby dále digitálně mršené na spotřební elektronice dnešní doby a také celkovém úpadku západní hudby, která měla vrchol v bachovské barokní polyfonii a od té doby až na vyjimky je to sestup. Nemluvě o tom, že část popové a rockové hudby se stala přímo děsivým nástrojem asociálního inženýrství a programování mas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Cico Ciciak | 17.09.2017

Pozeráš sa na to iba z určitého aspektu (pričom aspektov hodnotenia danej veci je viacej), resp. z nižšej úrovne chápania, pričom odvádzaš od podstaty veci:

Je západné ladenie (frekvencia) na 440 Hz neprirodzené a naopak na 432 Hz prirodzené/prírodné?
Čo to môže spôsobovať so živými tvormi a konkrétne s človekom (s jeho bunkami, podvedomím a tak)? Poznáme už odpovede, alebo stačí kašľať na ne?

Mimochodom, číselný symbol/kód/miera "44" je podpis žreca, teda GP (presnejšie znacharov).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Martin | 17.09.2017

Ano, berete-li to jako komplexní téma, tak vlastně víme, že nic nevíme. U jednotlivých frekvencí se to částečně dosledovat dá. Známe třeba Solfeggiovy frekvence používané v léčitelství. Jenže hudba je příliš komplexní a také v podstatě nepřesná. Krom toho hudebním nástrojem vydavaný tón není jedna frekvence, ale obsahuje i vyšší harmonické.

Potom není jen západní hudba, ale třeba hudba indická, která pracuje s pro nás zvyklé na tu západní s nepříjemnými intervaly a narozdíl od západní hudby působí na širší škálu emocí, také má o řád více stupnic a rytmů. Bylo by zajímavé zapátrat i tímto směrem. Teoreticky by ta hudba měla vlastně pocházet od Slovanů.

Ladění bylo různé. Například bachovské se pohybovalo kolem 415 Hz, ale ladilo se i níže kolem 395 Hz... Když připustím, že za tím nestojí prostá potřeba přizpůsobení se technice hry i stavbě nástrojů, potom se ptejme, kdo by měl zájem a proč i v dalších obdobích o změny frekfencí.

Technické vysvětlení mám. Např. barokní orchestry hrající barokní hudbu do dnes ladí níže. To je dáno čistě potřebou pro charakteristický témbr - barvu nástrojů. Podladěný nástroj zní temněji a jemněji zatímco výšše laděný je jasnější a umožňuje více expresivní hru.

Jinými slovy zatímco Handela si v barokním ladění rád poslechnete u Beethovenova houslového koncertu už by to znělo divně a u Paganiniho Capriccia už by se to nedalo poslouchat a hlavně asi ani slušně zahrát. Vyšší ladění bylo potřebné pro složitější rychlejší techniku hry zejména na strunných nástrojích, neboť to více napnutá struna nástroje umožňuje.
Ale i u žesťových nástrojů bylo nakonec vyšší ladění potřebné. "Rozhlasácké áčko" se tomu říká také proto, že tehdejší přenosová a nahrávací technika neumožňovala kvalitní výstup. Jedna z teorií praví, že se na něj přešlo také kvůli žestím v Big bandech. Pusťte si originální nahrávku Glenna Millera a srovnejte s digitálně vyčistěnou a pochopíte o čem mluvím.

Téma je to zajímavé a obsáhlé. Hlavu s laděním až tak nelámu. Upřímně, když za sebou pustíte několik nahrávek v obou (posledních) laděních nejspíš to běžné ucho nerozezná.

Hledejme spíš krásu a možná i Boha v muzice, radujme se z toho, co je člověk schopen vytvořit za nádheru. Poslouchejme co nejvíce tu živou nebo lépe ji sami hrajme.
Komu vyhovuje nižžší ladění a je schopen cítit a prožívat rozdíl, ten ať takovou hudbu hraje i poslouchá. Když už reprodukovanou, tak určitě ne přes počítač z YT, ale z kvalitního pokud možno analogového zdroje. Nejlépe na technice ze sedmdesátých a omdesátých let...

A trochu se omlouvám za OT pod tak krásným článkem:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Cico Ciciak | 17.09.2017

> A trochu se omlouvám za OT pod tak krásným článkem:)

Áno, mám pocit, že tému iba zámerne zľahčuješ a snažíš sa odvádzať od merita a od objektívnej pravdy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Martin | 17.09.2017

---Áno, mám pocit, že tému iba zámerne zľahčuješ a snažíš sa odvádzať od merita a od objektívnej pravdy.---


Nejsem tak daleko na cestě za poznáním, abych o sobě mohl tvrdit, že znám objektivní pravdu... Možná je za tou mojí grafománií neblahý projev mého ega majícího potřebu říci něco k OT tématu, ale rozhodně ne zlý úmysl Cico...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Drake | 17.09.2017

Hodne zaujimavy prispevok Martin.
Skús počúvať srdcom (cit) a porovnaj rozdiel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Martin | 18.09.2017

Však hudba je o srdíčku. Prostě to na mne konkrétně bohužel nefunguje...

Mám tady referenční soubory. Mozarta ve vysokém rozlišení. Stejný orchestr, stejná skladba, dvoje ladění. Obě nahrávky ve špičkové kvalitě a dynamice, skutečně ve dvojím ladění, nikoli digitálně transponované, jako většina toho, co se dá slyšet třeba na YT. Posloucháno na PC přes Adobe Audition a DAC převodník střední třídy a kvalitní referenční studiová sluchátka. Subjektivně mi bylo nižží ladění příjemnější. Jenže ten rozdíl byl opravdu nepatrný. A mohl jsem být jsem také ovlivněn předpokladem, že nižží ladění je blíž tomu originálnímu mozartovskému, které bylo tuším 425 Hz.

Problém je v tom, že se bavíme o digitální hudbě - "jedničkách a nulách" zpětně převáděných do analogového signálu. Možná by rozdíl byl daleko patrnělší na vinylu. Znamenalo by to najít kvalitní analogovou nahrávku. Zkusím popátrat a pokus může pokračovat:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Cico Ciciak | 17.09.2017

Zaujímavé je, že 440 Hz štandard ladenia hudobných nástrojov bol na západe oficiálne prijatý v roku 1955, t.j. zhruba v období, keď sa v USA začínal šíriť rock and roll = v podstate základy dnešnej modernej (zväčša zvrátenej) hudby západnej civilizácie, ktorá je založená práve výlučne na tomto štandarde.

Iba náhoda alebo vpored pripravený rafinovaný plán?

Nejaké dôvody na to museli existovať, možno išlo o snahu vytvoriť jednotný ladiaci štandard pre hudobné nástroje v rámci modernej hudby, aby sa tá následne mohla rýchlejšie rozšíriť po celom svete a pomáhať tým napĺňať skryté egoistické ciele a plány pohlavárov globálnej politiky.
Možno tento druh hudby lepšie znie práve v tomto ladení než v iných, ktoré sú typickejšie napr. pre klasickú hudbu.

Ale my už vieme, že Vesmír, Príroda a aj človek to je v podstate súhrn rôznych kmitov, vibrácií alebo frekvencií a preto si myslím, že akurát tu by sme mali hľadať odpovede ohľadne otázky 440 Hz štandardu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Martin | 18.09.2017

Ano, padesátá a šedesátá léta jsou ve znamení rozsáhlých psychologických operací na poli kultury. Startuje "Counterculture." A hlavně CIA finacovaný Congress for Cultural Freedom jakožto platforma pro vedení kuturní studené války - údajně antikomunistický, ve skutečnosti aniboševický a antistalinský a tudíž protrockistický, který v podstatě převzal kontrolu nad západní kulturou jako takovou a je mistrovskou ukázkou bezstrukturního řízení.
https://www.youtube.com/watch?v=KdLB5l2wN3o
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/95unclass/Warner.html

Souvisí to také se zaváděním drogové kultury a s řadou dozsáhlých psychologických operací včetně MK Ultra... V pozadí stáli lidé jako Sydney Hook, Aldous a Julian Huxleyové, Bertrand Russell atd...


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Cico Ciciak | 19.09.2017

Tu sú základné informácie o 432 Hz a 440 Hz, pričom v jednom videu na YouTube niekto tvrdil, že ten obrazec "Slnka", ktorý údajne vytvára voda, keď na ňu pôsobí 432 Hz nie je pravda.


Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby
---------------
http://celostnivzdelavani.cz/skryta-frekvence-432-hz-v-pozadi-hudby

http://probud.se/hudba/1333-432hz-hudba


432 Hz
---
http://www.rkm.sk/432hz.php


FAKTY X: Celosvetová disharmónia manipuluje s ľuďmi
--------------------
https://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-celosvetova-disharmonia-manipuluje-s-ludmi/837201.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Martin | 20.09.2017

Díky za linky, které ale moc světla do problematiky nepřináší. Mírně řečeno ledabylá a laická novinařina víceméně matoucí.

O čem se tedy mluví? O harmonii jakožto součásti hudební vědy? O harmonii s vesmírem? Jenže 440 respektive 432 Hz je pouze jediný tón. Třeba běžná klaviatura jich obsahuje 88 od A0 do C8. Tedy kromě inkriminovaného A4 ještě 87 dalších frekvencí. To je frekfenční rozsah 27.5 - 4186 Hz.

V článku se píše: "Podle hudebníka a výzkumníka Briana T. Collinse, který komponuje hudbu na frekvenci 432 Hz, je tzv. standardní výška (A=440 Hz) ve své podstatě disharmonická. Jeho kampaň na podporu hudby laděné na frekvenci 432 Hz jako náhrady za 440 Hz mu získala celosvětové uznání v komunitě podporující tuto frekvenci. ....Ve filmovém průmyslu dokonce k vytvoření agresivní atmosféry používají někdy i frekvence 442HZ, které jsou už opravdu VELMI disharmonické!!!"

Budu předpokládat, že harmonie je v článku míněna hudebně.
V tom případě je to absolutní nesmysl. Frekvence nemůže být sama o sobě disharmonická. Harmonie vznikne až jako souzvuk více tónů. Pro zjednodušení harmonie dvou tónů vznikne, když se jejich křivky protínají v přesném časovém úseku. Tedy harmonický souzvuk dvou tónů můžete vytvořit na libovolné frekvenci při dodržení správného harmonického poměru.

Složitěji. Nejjednodušší akord v hudbě je kvintakord. Tvrdý - durový sestává ze základního tónu, velké tercie a čisté kvinty. Měkký mollový má potom místo velké tercie malou. Tyto akordy lze vytvořit od jakéhokoli z dvanácti tónů v oktávě. Je tedy úplně jedno, jestli bude referenční A třeba 330 Hz nebo 445 Hz. A-Dur akord bude A-Cis-E, budou-li dodrženy tyto intervaly frekvencí odpovídající velké a malé tercii, bude vždy harmonický. Díky temperovanému ladění a nejen jemu nejsou harmonické poměry přesně - respektive s tolerovatelnou harmonickou odchylkou a to na jakékoli frekvenci základního A...
Navíc např. poměr mezi F a C je 1.33484, ale přesný harmonický poměr by měl být 1.33333. A tak bych mohl pokračovat se všemi intervaly

Z toho mi plyne následující závěr. Připusťme, že 432 Hz je "božská frekvence," ale ostatní intervaly od ní odvozené už ale "božskými intervaly" díky odchylkám od harmonického poměru být nemohou.

Co se týče těch obrázků. Obrazec A4 vzniká prostřednictvím tónového generátoru na samotné, čisté frekvenci, ale tak to nebude vypadat, kdybychom A4 na dané frekvenci do té vody pustili třeba z houslí, neboť by se k tomu přidaly další prvky např. ty vyšší harmonické...

Ale odhlédnu-li od praxe a smířím-li se s laboratorními podmínkami potom by bylo potřeba zkoumat všechny tóny používané v hudbě. Případně jen obrázky samotného A od A0 do A7.
Jak by to asi dopadlo je nasnadě z podstaty nesprávného harmonického poměru. Jinými slovy abychom dosáhli "harmonie" s vesmírem, museli bychom překopat celou západní hudbu, ale potom bychom zas nedostali harmonii hudební. Respektive ne v celém rozsahu... Otázka je, jestli by se nám potom ta huba líbila.

A další otázka zní, jestli případné přeladění na původní standard řeší něco jiného, než jedno jedinné konkrétní A4...

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

k. | 18.09.2017

To je nádherná hudba, děkuji za odkazy...

Re: Re: Re: otázka na Petra

jill | 16.09.2017

Já jsem je Kristus.

Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Tomi | 16.09.2017

Ty taky? :)

Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Dagmar | 16.09.2017

:))))))))))))))))

Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

ľudo | 16.09.2017

Kto nie je? :)
..myslím vážne!

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Tomi | 17.09.2017

Nekecej... Ja najsem :D

Re: Re: Re: Re: otázka na Petra

Marek | 18.09.2017

Ja myslim, ze jill myslel(a) skor JHVH - Jod He Vau He - I am that I am. Ale mozno, ze sa mylim.

Dobrá zpráva

Anna | 15.09.2017

Krásné čtení, děkuji..

...

Sugar | 15.09.2017

Je to také známo pod názvem Esejské evangelium míru...
http://gnosis9.net/pdf/Esejske_evangelium_miru.pdf

neí to jednoduché a ani složité

MartinT | 15.09.2017

... můžeme mudrovat souhlasit nesouhlasit ...je li to správné či né...chybí li v bibli něco nebo přebývá
...ten největší ukol co měl ježíš je jako svatý a čistý se narodit žít bez uhony a být obětován za hříchy všech lidí a zaplatit svou krví jako jediným platidlem v očích Božích a tím naplnit proroctví

a pak to jednoduché pro nás je přijmout jeho obět za vlastní a žít v něm a on v nás

...mám jen jednu věc ...každý, kdo to neudělal je jen divákem spoza plotu a mudrlant ,který nevzal co leželo na zemi pro každého

...druhá věc je ,že jsem poznal, že mnozí co věřili, drželi bibli tak pevně ve svých rukách jako jediné boží živé slovo a když si jim řekl pustte ji a hledejte boha, který mluví i nově ted do vašich životů..nejen z bible, málem by tě tou biblí přizabili

...člověk má tendenci ze všeho dobrého od boha udělat jen nakonec prázdnou schránku naboženských praktik a pravidel,která život bere...prázdné náboženství

...jinak ten překlad s Matkou země je jak od mutanta ze strany zelených a křestanských demokratů

...necítíte ten rozdíl toho co Duch píše skrze Ap.Pavla v 13.kap Korintským ..Láska je trpělivá... a tím výše s Matkou země...ta slova jdou až na morek kostí

Re: neí to jednoduché a ani složité

Karel | 16.09.2017

"jinak ten překlad s Matkou země je jak od mutanta ze strany zelených ........"
Nevím, nechci si hrát na soudce, ale myslím, že jsi vypustil reakci na základě dogmatizmu. Ani Zeleným, KDU nemluvě, Dětem země, Hnutí duha, Greenpeace... nejde o zemi. Jde jim pouze o byznys. Poslední tři jmenované organizace jsou pouze nátlakové struktury prosazující ekonomické zájmy menších či větších ekonomických zájmů za tučnou úplatu. Byl jsem sám náhodným svědkem když Patrik za Děti země požadoval po Metrostavu 600.000Kč jako dar za to, že nebudou obstruovat stavbu dálničního tunelu v Petrovicích. O straně "Zelených" jako systémovém kurvítku prosazujícím nadnárodní zájmy vlivových skupin v rámci globalizace netřeba vůbec mluvit. KDU nemá s ochranou ŽP reálně nic společného. Prázdné proklamace jsou jen plácnutím do vody a jim jde na vrcholné úrovni jen o moc a prosazování cizích zájmů.
Já z toho textu vnímám nutnost k návratu k přírodě ve smyslu respektování přírody jako nejvyšší zákonité pravdy, kterou mi lidé se svou fragmentační schopností nejsme až na výjimky schopni vnímat komplexně. Oč blíže byli této pravdě naši předci bez Hi-Tech udělátek a potřeby zákonité procesy znásilňovat k svému ekonomickému prospěchu.

Re: neí to jednoduché a ani složité

m | 16.09.2017

"...ten největší ukol co měl ježíš je jako svatý a čistý se narodit žít bez uhony a být obětován za hříchy všech lidí a zaplatit svou krví jako jediným platidlem v očích Božích a tím naplnit proroctví"

Tohle je čistý krvavý chtonismus, "krev jako nejvyšší platidlo", to je výplod z hlav falsifikačních židů, s tím gnostickým textem Esejců v článku to nemá nic společného, židokřesťanství je falešná židovská nápodoba. Ježíš z NZ je jen falešná židovská literární postava. Skutečný Ježíž, je duchovní princip, nikoliv židem vymyšlená obživlá mrtvola. Chtonické židokřesťanství je ve skutečnosti kult smrti, židokřesťanské kostelní rituály jsou vlastně symbolický vampirismus, kanibalismus a sadismus. A neustále vtloukat lidem do hlavy že jsou špatní od okamžiku svého zrození a jen prolévání krve, čili židovské kosherování, lití krve do země uspokojí podzemního krve lačnícího Jahveho-Baala, čili Belzebuba. Židokřesťanské ovečky vůbec nic z toho netuší a ani to nejsou schopny z důvodu kognitivní disonance připustit. Jsou vedeny do propasti.

Re: Re: neí to jednoduché a ani složité

Cesta | 18.09.2017

Aj ja to vnímam ako chtonizmus. Výstižne napísané

kvalitativní popis nové kultury budoucího Lidstva

Hox | 15.09.2017

tato pasáž je popisem obsahové stránky nové kultury lidskosti, která bezpochyby převládne:

Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, láska nezná závist, neplodí nic zlého, nezná pýchu; není hrubá ani sobecká, vůči zlobě zůstává mírnou, nepředstavuje si neštěstí, neupadá do nespravedlnosti, ale naopak, těší se ze spravedlnosti. Láska brání vše, láska doufá ve vše, láska unese vše; nikdy se nevyčerpá.
Slova sama ale zaniknou a vědění se ztratí. Neboť máme jen částečnou pravdu a částečnou nepravdu, ale když přijde dokonalost, všechno nedokonalé se rozplyne. V dětském věku člověk mluví jako dítě, chápe jako dítě, myslí jako dítě; dospělý sice odkládá dětské věci; ale přesto se přece ještě díváme přes kalná skla a matoucí slova. Dosud máme jen částečné vědomosti, ale až staneme před tváří boží, nebudeme již mít částečná vědění, ale taková, která nás On učí. Nyní nám zůstávají tři: víra, naděje, láska, ale největší z nich je Láska.

...

Hox | 15.09.2017

Ohromě silný, nádherný text, pokud člověk skutečně přemýšlí nad význam řečeného a vnímá duch textu a dokáže se na něj naladit (na příslušné obrazy, které do něj byly vloženy). Mluví sám za sebe, otázky autenticity odpadají samy.
Je to úryvek. Delší úryvek je např. zde - http://gnosis9.net/pdf/Esejske_evangelium_miru.pdf - kde jsou i doporučení ohledně zdravého stravování, a... je to přesně v souladu s tím, na co přišel v 50. letech Ugolev ( http://leva-net.webnode.cz/tags/Ugolev/ ), co je důležité, jak ve skutečnosti funguje trávící systém člověka jak fungovat v přirozeném, ne havarijním režimu (dnes 99999 lidí z 10000 funguje v havarijním režimu). Dobrá zvěst Ježíše Krista popisuje způsob přípravy placek z živého naklíčeného ječmene, která je velmi blízká tomuto, jen se používá slunce místo pánve: "superchleba za 1,5 minuty": https://www.youtube.com/watch?v=2_8-BmbpkHY

"Blahá zvěst" mluví jednoduše o tom, jak jíst tak, aby si člověk nepoškozoval trávící mikroflóru a jeho trávící systém fungoval v přirozeném (Shora předurčeném) optimálním režimu.

Příprava živého ovesného zákysu podle Jefimova: https://www.youtube.com/watch?v=aWZHjAb16Hs

Re: ...

KL | 15.09.2017

Veľmi hodnotné sumarizujúce video od Jefimova, zväčša o strave. https://www.youtube.com/watch?v=89J3FM2KRmI

Majstri

Juraj | 15.09.2017

Kristus, Budha, U.G. Krishnamurti, Ramana Mahariši, E. Tolle, Mooji, Osho, Zenový Majstri a veľa iných "ľudí" pochopilo (každý svojím vlastným spôsobom) čo je "osvietenie." Ich slová sú rôzne, môžu si aj protirečiť, pretože čerpajú iba zo svojej jedinečnosti, skúseností a znalostí, ktoré nadobudli počas života, ale podstata ostáva ak je pravdivá ostáva. Mnohí majstri, ostali v ústraní , nemí voči svetu, pretože hovoriť o niečom čo je za hranicami pochopenia mysle je nemožné. To je povedané v slovách, stať sa skutočnými bratmi, kde slová sú nadbytočné, pretože všetko vyrieknuté je "mŕtve" pravda je za slovami. Preto sa majstri nestretávali, pretože by si nemali čo povedať :).
Krásny výrok, ktorý vysvetľuje všetko: Pokiaľ človek neotvorí oči, žiadne svetské slová mu neopíšu krásu svetla. A až nastane ten čas, jeho otázka zanikne v pravde.

Re: Majstri

Hox | 15.09.2017

Srovnávat Ježíše s různými guru, to snad ne.

Re: Re: Majstri

Marek | 15.09.2017

Preco nie? Ved aj on bol iba clovek.

Re: Hox

Juraj | 15.09.2017

Kristus je jedinečný v tom, že dokázal šíriť tento odkaz v dobe, v ktorej žil. Pochopil to, čo je dané každému, ale on mal dostatok sily (prišiel čas aby sa táto múdrosť objavila vedome-viditeľne) verejne hlásiť pravdu a zároveň mal úžasnú schopnosť hovoriť to prostým ľuďom. To či už poznanie nadobudol vlastným skúmaním (podobne ako Budha, keď dlhé roky meditoval) alebo bol vyučený v období "stratených rokov" nie je podstatné. Dôležité je jeho skutočné posolstvo a odhodlanie prelomiť bariéru medzi pravdou a ilúziou.
Čo sa týka súčasných učiteľov treba selektovať podľa vlastného vnútorného výberu, ale ich pravda za slovami je rovnaká ako Kristova.
Ako sa píše DVTR, sociálny čas sa urýchľuje, ľudia sú Energeticky/Inteligenčne viacej pripravený ako za dôb Krista. Sú prístupný/akceptujú informácie, ktoré pred 50 rokmi (nieto pred 2000 r.) nebolo možné ani spomenúť preto existuje toľko "prúdov" Egregorov, ktoré vedú k pravde a zároveň je omnoho viac učiteľov s väčšími alebo menšími "schopnosťami" vysvetliť pravdu, samozrejme aj "šarlatánov," ktorí sa chcú nabaliť na nevedomosti. No z vyššieho pohľadu aj toto je nutné.
Svet sa otvoril (musel) aby sa isté procesy posunuli. Čo tieto zmeny spôsobujú/spôsobia môžeme iba sledovať a naďalej "zdokonalovať" samých seba.

Láska

Ferko | 15.09.2017

Krásna pieseň k článku:

Láska je trpezlivá...

https://www.youtube.com/watch?v=8YJt09i9MRU

_

Vendeta | 15.09.2017

...To znamená, nějaká náhražka Dobré zprávy Světu od Ježíše Krista. ...

Co je tohle zase za výklad? Vždyť Ježíš nevydával svédectví sám o sobě. Ale druhý o ňem sědčili. On knihy nepísal. Co je pak tohle za výklad?
Pokračovaní Dehonestace Biblie a Kristovho učení dle vzoru Falošné církve?
Vždyť Ježíš naplánoval svoji smrt, aby se jeho učení dostalo do celého světa. I v tyhle podobě tam jeho pravé učení je! Jenom nad tím třeba přemýšlet.
Podle mňe jste Bibli vúbec nepochopili. a taky ne Krista a jeho učení.

Re: _

ľudo | 15.09.2017

Ale čítali a neraz..
Toto je len snaha o lepšiu, reálnejšiu intepretáciu.
Ste si istá, že Vy ho správne chápete?
Na základe čoho?
Prečo podľa Vás on osobne nič nepísal?
..ostatne podobne, ako i Sókratés, Budha a ďalší velikáni dejín.
Rozoberali sme to tu veľa krát..ak ste teda novoprišelkyňa.

Čo by sa podľa Vás mohlo z dnešného učenia cirkví zhodovať s pôvodným učením Issu z Nasarie?
V ktorých etapách a prečo sa od neho cirkev odkláňala?

Boh je jeden.
Iba viery sú rôzne.
Ide o to, ktorá v čom konkrétne je mu bližšia.
Brať kúkoľvek vieru ako dogmu,
je veľmi, veľmi nebepečné.
..možno dokonca riziko väčšie
vzdialiť sa Mu, ako sám ateizmus,
ktorý priznáva, že náboźenstvám neverí.
..teda v jeho pôvodnej forme
Bo snáď každý prirodzene "tuší", zakódované má,
ako dýchanie, že niečo ako Boh existuje.

Isto..Boh cirkev neopustí,
no čo ak ona opustí Jeho?

Ide predsa len o to, v základných črtách Boha
a ciele Jeho pochopiť, na nich sa nastaviť,
spolupracovať na nich, bo len potom Človek,
ako dieťa jeho, od neho pomoc a ochranu
v najvyššej možnej miere dostáva.
Inak je predsa adresátom jeho nenámym a či neznáma..

Re: Re: _

Tomi | 15.09.2017

Nie som si istý že to vo všetkom plne chápem. Vlastne som si istý, že vela veci nechápem.

No viem, že existuje dôvod prečo sa o Kristovi a jeho učení dozvedel svet s knihy, ktorá je najprekladanejšou a najrozšírenejšou knihou na svete. Práve v takej podobe v akej je. To však nevylučuje jej doplnenie, ...aj o iné učenia a pohlady. Práve naopak. Veď o tom je samo učenie.

Môžem niečo rozvinúť o neurolingvistike. Ak môžem.?

Re: Re: Re: _

ľudo | 15.09.2017

1) O ktorej neurolingvistike?
Tej reálnej,
alebo o tom oficiálnom podvode ako vo wikipédii?

2) najrozšírenejšia a najprekladanejšia je v tejto apokalyptickej civilizácii vždy LOŽ
Áno, svinstvo je vždy temnou stranou najviac propagované.
Myslíte azda, že by propagovali niečo dobré predtým, než to zvrátia??

Aké boli kritériá výberu 4 evanjelii spomedzi
cca.600 (tzv. apokryfov)???
Ako si odhlasovali na koncile Nicejskom heretici
za 30 strieborných, že Ježiš je boh?

"The dark side" dobré veci vždy umlčovala a zlé propagovala.
Dnešné cirkvi symbolizujú v zásade presne to,
s čím chudák Ježiš bojoval.

Boh ľudí nikdy neopustí a ani cirkev,
no iné je, keď oni-ona falošnému obrazu slepo veky veria.
Rozum, Mieru, Boha zahodili.
Viera začína tam, kde končí Miera(=Boh).

Úlohou pseudokresťanstva je paralyzovanie stáda.
Ja som kresťan a na to mi stačí aspoň ako-tak
zdravý sedliacky rozum.
Nepotrebujem tajomníkov padlých Otca svojho,
keď sa s ním rozprávať, radiť chcem!!!

Všetci sme Božie deti - synovia a dcéri.

Neojebabrávaj ľudí, nezavádzaj TOMI!!!!
Vieš predsa, čo takým Ježiš vravel?

Podobenstvo s mlynským kameňom okolo krku a do vody hodiť
tých, čo dietkam jeho zlým príkladom idú,
z cesty ich zvádzajú!!!!!!!!
Zobuď sa Tomi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Re: Re: Re: _

Tomi | 15.09.2017

Prepáč Ľuďo. Ale Ja sa mám zobudiť. Sorry kámo, ale vzhladom k diskusii i pred tým,než som prišiel Ja. Je to niekto iný kto by sa mal zobudiť. Ale ďakujem. No a koho Ja odrbávam? Ja ktorý som sa priznal.? Ja odrbávam?
Nie som Jediný. A zrejme chápem prečo.
Tiež by nebolo zlé pozrieť sa na seba.

A co sa tyka neurolingvistiky. Nechcel som sa tu o tomto hadat. Ale dat ukazku s praxe na priklade s bibliou. Ale nic.

No a riesit podobu biblie nehodlam.
O kristovi viem odtial a som vdacny ze urobil co urobil a dokazal, ze v daka tomu si mozem bibliu precitat. Ja sa nubedem hadat o nejakom koncile.

No ale nic. Tu zrejme clovek caka vela ked caka ze aj druhy sa prestanu spravat povysene a dohadovat o faktoch, kde mozu predvadzat povysene. To somnechcel. Ale ok.

Naviac ked sa clovek k niecomu prizna a omluvy je dobre si priznat taky svoj podiel nez prejst do utoku a cloveka ktory sa prizna nazvad odrbavacom.

Hlavne ze svojim tolerukete vsetko a obhajujete ich i za ovela horsie ako robim Ja ci za to iste. Hlavne ze druhych okamzite odsudite ako zlocincocv a idete kazat.

Teraz uz naozaj vidim ze som sa v nicom nemylil.
Nejdem to uz riesit. Nebavi ma to.
Cas ukaze kto s nas mal pravdu a Boh nas razsudi. Majte sa dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: _

ľudo | 15.09.2017

Všetko má svoje hranice a ty si ich toĺko krát prekročil, pošliapal, opľul, že odvolávať sa na nejakú toleranciu, pochopenie je v tvojom prípade šialenosť..WTF??

Máš nenormálny "dar" provokovať a podpichovať.
Fakt si tu urobil "kus roboty".
Dúfam, že si to aspoň nerobil zadarmo
a zobral si z to prachy..

Myslím, źe tebe by bol aj Ježiš schopný
dať papekom po hlave.
Nehovor, že tie tvoje texty, po tom akože ospravedlnení,
nevyzerajú ako jasná a brutálna provokácia.
Nehľadaj si mieru na úkor druhých!!!

Drž sa a veľa šťastia

Re: Re: Re: Re: Re: Re: _

To-my | 16.09.2017

Nečakaj, že tento nesčítaný grafoman sa tu neukáže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: _

My-Ne | 16.09.2017

Kto je nesčítaný grafoman?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: _

Vendeta | 16.09.2017

Já nejsem Tomi. Proč mě mažeš?

Přidat nový příspěvek