Duchovní kořeny stalinské epochy

16.11.2017

Hox

 

Žijeme v době, kdy se skryté stává díky změně logiky sociálního chování zjevným. To, o čem nedávno jen nesměle psali alternativní badatelé, nyní otevřeně bez jakýchkoliv servítek říká historik a doktor historických věd Moskevské státní univerzity Alexandr Pyžikov a vydává monografie na dané téma. Reč je o tom, že epocha Romanovců byla ve své podstatě epochou okupace Ruska Západem a že revoluce 1917 byla zákonitá a byla vypuzením uzurpátorů a nastolením původní ruské pravoslavné trajektorie rozvoje, jen už v nových historických podmínkách.

Ruští lidé, stoupenci původního křesťanství, kteří se po rozkolu a občanské válce 17. století uchýlili do ilegality a začalo se jim říkat starověrci, aktivně podporovali příchod revoluce a po revoluci podpořili Stalina (tzv. stalinská garda = z velké většiny lidé původem z prostředí starověrců), čímž mu pomohli odstranit trockisty a internacisty od moci a nastoupit cestu vlastní konceptuální moci, realizované pod rouškou marxismu.

Pro masy ruských starověrců, kteří po určitém váhání po roce 1925 podpořili Stalina a masově vstoupili do strany (tzv. leninský nábor, několik set tisíc lidí), byla otázka budování lepší budoucnosti a spravedlivé společnosti otázkou více religiozní než materiální, otázkou realizace jejich ideálů, které se zformovaly během tří století represí ze strany státu, na principech občiny a kolektivizmu.

Vidíme tedy proces, kdy původní křesťanství, které po nástupu okupačního režimu ze strany Západu v osobě Romanovců v druhé polovině 17. století odešlo do ilegality, dalo impuls vzniku silnému občinnému principu v prostředí starověrců během let útlaku, a tento princip se přelil do realizace svých ideálů během epochy stalinského bolševismu, tento princip byl ruským bolševismem - hájením zájmů většiny proti parazitující menšině. A epocha stalinského bolševismu položila základy současné trajektorii Ruska a vlastnímu projektu globalizace, a i když polsko-ukrajinské antiruské centrum opět získalo po vraždě Stalina navrch, tento základ položený v epoše Stalina dal vzniknout Koncepci společné bezpečnosti (KOB) během rozpadu SSSR a vstupuje nyní na novou etapu historického rozvoje opět v nové podobě, v nové kvalitě.
 

Vystoupení A. Pyžikova na dané téma, níže následuje přepis:

youtube.com/watch?v=qg-Fnk0B6vo

*    *   *

Dobrý den, dnes bych se chtěl věnovat známému tématu, odkud se vzal sovětský projekt, obecně Sovětský svaz a zvláště fenomén Stalina, který je zosobnění sovětské velmoci, sovětského svazu.

Nyní je rok 2017, za dveřmi je jubileum revoluce, proto společnost netrpí nedostatkem hodnocení sovětské epochy a Stalina, stačí zapnout rádio, televizi a valí se to na nás proudem. Všichni se snaží vyjasnit si, co to bylo zač, ten sovětský projekt, a hlavně odkud se vzal, proč mělo Rusko takový osud.

Západní úhel pohledu je zcela určitý a jasný: sovětský svaz, který zosobňoval sovětský projekt, to je nějaká odchylka, chyba historie. V jednom pořadu to dokonce nazvali „civilizační zvrtnutím ruské historie“. Něco údajně naprosto Rusku nevlastní, antinárodní: jakoby, předtím existoval takový nádherný rozvoj Ruské říše, který sliboval jen štěstí a prosperitu, a najednou bác, Sovětský svaz – chyba historie, anomálie. Tento zlom vykonali samozřejmě zahraniční agenti, protože nikdo domácí by nemohl způsobit Rusku tolik utrpení, jen cizáci, kterým bylo Rusko lhostejné. Takže tihle cizáci dali život sovětskému projektu, upomíná se Komunistická internacionála a další organizace, které jsou dobře známé, a odtud se dělá závěr, že je s tím třeba něco dělat, protože místo vzkvétajícího Ruska Romanovců se k moci dostala nějaká smečka banditů a maniaků, a hlavním maniakem byl Stalin. Dělá se závěr, že sovětský projekt je třeba nenávratně uzavřít a vrátit se na správnou, „skutečně ruskou“ trajektorii rozvoje.

Bohužel, podobná hodnocení doslova přeplňují náš mediální prostor. Jak se v tom zorientovat?

Samozřejmě, předrevoluční Rusko mělo své opory. Celá ta romanovská velmoc byla posvěcená Ruskou pravoslavnou církví (RPC), takovou pomocnou konstrukcí této velmoci, která měla za úkol sakralizovat, posvětit oprávněnost Romanovské velmoci.

Ale co je to ve skutečnosti Romanovská říše, na kterou dnes vzpomínají ve vytržení zástupy monarchistů? Kde má kořeny a z čeho pramení tato Romanovská říše?

Je už možné zcela přesně říct, že nemá nic společného s Ruskem! Je to konstrukce absolutně ukrajinsko-polského původu, ukrajinsko-polské duchovnosti, kterou také zosobňuje ta „Ruská“ pravoslavná církev, a hlavně, kořeny tohoto Romanovského Ruska se nacházejí mimo samotné Rusko.

Ti lidé, když se jim povedlo uzurpovat moc a uchvátit trůn, zde byli schopni založit tu velmoc, která se stala rájem pro celou tu ukrajinsko-polskou vrstvu, později naředěnou Němci.

Proto vše, co zkoumáme do roku 1917 od druhé poloviny 17. století, zkoumáme vlastně etapu vývoje Ruska, která nemá kořeny v samotném Rusku, kořeny této romanovské velmoci se nachází na Západě – Kyjev, Polsko, Řeč Pospolitá (na názvu nezáleží, jde o podstatu).

A nyní je nám vnucováno, že toto romanovské Rusko údajně je to pravé, skutečné Rusko, a že toto Rusko zlikvidovala hrstka cizáků v roce 1917, která iniciovala sovětský projekt.

Tak tedy. Sovětský projekt byl ve skutečnosti produkt normálního rozvoje původního Ruska. Sovětský projekt nemá nic společného s tím carským romanovským Ruskem, Sovětský projekt je cizorodý jev pro tuto polsko-ukrajinskou „elitu“ a kněží, vyjadřuje skutečně pravoslavnou duchovnost a etiku ruského národa, ideály starověrců (platí však jen pro stalinskou epochu, pozn. překl.).

Důležité je pochopit, že pravoslaví ruského národa a církevní struktura Romanovské říše, mající kořeny v Kyjevské duchovní akademii (pod kontrolou Jezuitů a Vatikánu), jsou dva protipóly, dvě naprosto různé věci.

Kyjevská duchovní akademie byla zdrojem vládnoucí vrstvy, v duchovním smyslu. Náš duchovní zdroj se naproti tomu nachází v těch širokých vrstvách prostých lidí, kteří byli ve své podstatě kolonizováni tou ukrajinsko-polskou vrstvou, která byla později doplněna různými dalšími západoevropany, které my nazýváme „němci“ (od slova němí – nerozumějící našemu jazyku).

Sovětský projekt se opíral na tuto duchovní trajektorii původního pravoslaví, je velmi důležité pochopit tu situaci, ty dva principy jsou skutečně navzájem nesmiřitelné, a dnes stojíme před úkolem vyjasnit si, s kým jsme: zda s tím polsko-ukrajinským projektem polské šlechty a kyjevské duchovní akademie, a který nám dnes představují jako „skutečně ruský“, nebo zda jsem s tím zdrojem státnosti a duchovnosti, který se nacházel v ruském národě. To je dnes důležité. Trajektorie carského Ruska a trajektorie sovětského Ruska nepramení jedna z druhé, jsou to jakoby paralelní reality, v tom vězí ta rozdvojenost, specifika, která zaplnila veškerý náš prostor po religiozním rozkolu a občanské válce 17. století.

Co v tomto smyslu představuje Stalin? Stalin zosobňuje tu trajektorii, která vzešla z národních hlubin a odsunula tu ukrajinsko-polskou linii šlechty a kyjevské duchovní akademie, a pozvedla se na státní úroveň, na vlastní zemi.

To znamená, fakticky byl odstraněn od moci koloniální režim, byl odsunut, svržen, a v Rusku se obnovila ta linie, ty principy, které zde začaly ještě před Romanovci, před nikoniánským rozkolem a občanskou válkou, kdy bylo přeformátováno křesťanství pod Vatikán a to původní odešlo do ilegality.

To je hlavní myšlenka, kterou jsem si kladl za cíl vysvětlit ve svých knihách „Hrany ruského rozkolu“ a „Kořeny stalinského bolševismu“.

Sovětský stalinský projekt je možné charakterizovat i jinak, jako naše odpověď koloniálnímu jhu, zavedenému polskou šlechtou a Západní Evropou. Ve skutečnosti existovala občanská válka mezi obyvatelstvem a touto vrstvou, na území jednoho státu existovaly reálně dva odlišné státy: monarchie Romanovců a státní církev (RPC), vládnoucí elita, a proti tomu národní pravoslavné Rusko, které vnímalo Ruskou pravoslavnou církev a státnost Romanovců jako nepřítele.

*    *    *

Tolik Alexandr Pyžikov. Zde je celkem na místě osvětlit ještě několik věcí. Dnes už je jasné, že celá známá historie Ruska byla historií konfrontace dvou neslučitelných civilizačních principů: sjednocené Evropy proti Rusku, kde Ukrajina hrála odedávna specifickou roli oblasti pro informační agresi Západu do Ruska. Vidíme scénář, který se opakuje pravidelně co několik set let, kdy se mění jen kulisy a formální stránka, podstata zůstává stejná.
 

1. Kníže Vladimír a křtění Rusi, rok 986 n.l.

Dnes už je zřejmé že Vladimír by orientován na Řím, nikoliv Byzantskou říši jako zdroj toho "správného" křesťanství, a ten celek, který se dnes nazývá Kyjevská Rus, byl šiřitelem ideologie Západu do Ruska, kde to bylo vnímáno jako "latinská hereze" a postoj byl nesmiřitelný. Kyjevká Rus kolonizovala další oblasti Ruska silou, zakládala kolonizační centra, pevnosti, kdy vztah domácích obyvatel na takto podřízených územích byl zhruba jako vztah Rusů k Němcům na okupovaných územích během 2. sv.války.

Reakcí na tuto agresi bylo tzv. "tataromogolské jho", které nebylo ani „tataro“ „mongolské“, ani jho, byla to sanitární operace vůči agresi Západu. Termín "tataromongolské jho" se poprvé objevuje až v 18. století, už za další okupační správy éry Romanovců a jejich dvorních historiků.

 

2. Nájezdy evropských rytířských řádů na Rusko během epochy "jha".

 

3. 17. století, nástup uzurpátorů Romanovců a náboženský rozkol a občanská válka, "Ruskou" pravoslavnou církev ovládají absolventi Kyjevské duchovní akademie, což je instituce pod kontrolou Jezuitů a Vatikánu. Kořeny jsou opět v "ukrajinské bažině", Ukrajina slouží jako zarážka mezi dveřmi, kudy je realizován vliv Západu. Ukrajina (čti Západ) si ideologicky podmaňuje Rusko a „Ruská“ pravoslavná církev se ocitá pod skrytým vlivem Říma, jednu dobu byl dokonce patriarchou jezuita.

RPC je církví obsluhující státnost Romanovců, nikoliv církví běžných lidí, je ve své podstatě antiruskou církví, původní křesťanství přechází do ilegality.

 

4. Napoleon, opět sjednocená Evropa napadá Rusko.
 

5. Projekt banderizace, cca 1850 až současnost, šíření informačních a kulturologických virů skrz Ukrajinu pod patronátem Západu (GP).

 

6. Hitler, pod jehož kontrolu byly odevzdány zdroje Evropy (svého druhu Evropská unie č.1), útočí na Rusko.

 

7. Současnost, sjednocený Západ opět proti Rusku.

 

Dá se ukázat i další časová osa útoků Západu/GP přes Ukrajinu na ruskou civilizaci: nejprve ideologické podřízení Kyjevské Rusi a agrese skrz ní, poté, co byl tento pokus překažen "tataromongolským jhem" (ke Kyjevské Rusi se chovali jako k centru nákazy), následují vojenské pokusy přes rytířské církevní řády, a když nekončí úspěšně, následuje další útok přes Kyjevskou duchovní akademii (ideologický specnaz – jezuité) a dosazení vlastní loutky na trůn (Romanovci). V roce 1917 Rusko tento okupační režim shazuje, trockisté berou revanš v roce 1953 a nastupuje opět ideologická nadvláda ukrajinců nad Ruskem (Chruščov, Brežněv), stejné centrum opět v činnosti. Co vidíme nyní? Snahy GP opět uchovat chovnou stanici banderismu v činnosti pro budoucnost, o čemž často mluví Pjakin.
 

Pokud si výše uvedené spojíme s tím že, podle všeho, Starý zákon byl zdeformován a uměle připojen k Novému zákonu až v 16-18. století v rámci operace zvané Reformace, vystupuje proces, jak Globální prediktor uskutečnil záměnu „svatých písem“ a deformaci křesťanství pro šíření svého globálního projektu zotročení všech na základě monopolu na lichvu a likvidace těch, kdo se nepodřídí. Detailněji je tato otázka rozebrána v následujících materiálech:

 

Diskusní téma: Duchovní kořeny stalinské epochy

védy vs. slovania

Perun | 20.11.2017

V diskusii zazneli zaujímavé príspevky ohladne Jana Kozáka, slovanov, véd atd.

Túto otázku si dlhšie kladiem aj ja: na 1.strane je védske náboženstvo aj jazyk (sanskrt) zjavne dokonalejšie, ako náboženstvo slovanov (myslím tzv.pohanské) aj jazyk slovanov (vrátane asi najdokonalejšieho z nich, t.j. slovenčiny, či najrozšírenejšieho - ruštiny).

Na 2.strane sa tam tá kultúra aj jazyk priniesla zo severu práve árijcami, t.j. slovanmi (minimálne slovania sú najbližšie pôvodným árijcom a to nespochybnuje nikto ani na Západe, a je to jasné aj geneticky.)

Čiže otázka znie, prečo sa v prostredí Indie a okolí (Sri Lanka napr.) pôvodné védske-árijské-slovanské nábožnestvo a kultúra a jazyk zachovali, a u nás slovanov tak strašne zdegenerovali (iked rasovo sa ešte stále objektívne "držíme" na rozdiel trebárs indov či aj árijských sinhálcov na tej Sri Lanke) ?

Tak znie teda otázka. Je to snád hlavne neobyčajne zhubným vplyvom kresťanstva a iných žid. vplyvov? Alebo aj niečím iným?Re: védy vs. slovania

Perun | 20.11.2017

ešte doplnam:
1.nemyslím si, že kresťanstvo malo a má výlučne zhubný vplyv, skôr zmiešaný. Dokonca je možné, že v čase jeho prijatia slovanmi a ďalej, malo mierne pozitívny (v dôsledku prirodzenej degenerácie samotných slovanov, kde sa spomínajú neraz aj napr. ludské obete a pod. To zrejme nie je čistý výmysel a malo by to aj logiku. Lebo nič sa nepresadí napriek karme).

2.Samotný Jan Kozák tvrdí, tiež dosť logicky, že degenerácia postupuje akoby v akomsi kruhu smerom od severnej Indie (ja dodávam, zrejme od mýtyckej hory Meru , fyzicky zrejme himalájsky Mt.Kailas.) A z tohto hladiska je už aj Moskva, nehovoriac o Bratislave či Prahe, už dosť daleko. Samozrejme ešte stále nie tak daleko ako Británia či nebodaj Amerika, ktorú Kozák považuje za doslova aj obrazne protipól onej severnej Indie.

Toto by teda logiku malo a bola by asi aj odpovedou na tú otázku.

Re: Re: védy vs. slovania

sveulado | 20.11.2017

Ján Stanislav v diele Starosloviensky jazyk I uvádza, že nejaký biskup Martin z Francúzka má na náhrobnom kameni nápis, že sa zaslúžil o kristinizáciu Slovenov, tento biskup umrel okolo roku 330 (prene si to nepamätám). Určite sa tento biskup netrepal do Pripťjaských močiarov, takže naši Predkovia museli byť dosť blízko Francúzska. Takže sme sa pohrávali s Kristovým učením od 3 st., keď rozširovanie jeho učenia bolo v plienkach. Prijať Kristovo učenie naši predkovia mohli podľa mňa len na základe vedomosti, že to bol náš človek a jednoducho ho začali zaradzovať do štruktúry Naších nižších Bohov.
Vo viacerých zdrojoch sa uvádza , že okolo Stalina boli Staroverci. Niekto tvrdí, že to boli Staroverci: Kresťania, iný zase , že to boli Staroverci : vyznávači Prastarej viery našej.
Podľa mňa sa aj tejto téme treba venovať a dostať sa k nejakým hodnoverným zdrojom ( tých vymyslených je dosť) o akých Starovercov tu ide, či sa táto filozofia zachovala dodnes, oboznámiť sa s ňou a potom sa nám môže kadečo vyjasniť...

Re: Re: Re: védy vs. slovania

Perun | 21.11.2017

Poznám tú teoriu a kludne môže byť pravdivá.
Ten "biskup Martin" bol onen svätý Martin s tým plášťom (bol aj naozaj aj biskupom potom). Mne je tento svätý obzvlášť blízky, to je ale na inú debatu. Len za zmienku stojí moja prezývka Perun.
Že je blízko aj celému Slovensku dodnes, svedčí napr. význam mesta (Turčiansky svätý) Martin pre dejiny Slovenska + Dóm svätého Martina v Bratislave.

Tak dík, že si upriamil aj na tejto stránke pozornosť na svätého Martina.

A určite platí aj to, čo píšeš, že slovania kludne mohli brať Ježiša za "nášho človeka". Že si to potom nejaká organizácia trebárs so sídlom v Rime či Carihrade zneužila, je iná vec, tak to v živote už býva.

Re: Re: Re: védy vs. slovania

Perun | 21.11.2017

Ešte k tomu sv.Martinovi, aby to možno užitočné informácie nezapadli:
1/v akejsi "posvätnej geometrii" Slovenska je podla mna mesto Martin súčasťou osi Martin-Nitra(m) , kde reprezentuje jang, Nitra jin. Dokonca aj v šírení kresťanstva by to dostalo akýsi symbolický význam s tým, kto to sem prvý priniesol.
2/Martin sa všade vo svete oslavuje 11.11 (u nás je tam príslovie "Martin na bielom koni" , keď býva prvý sneh, ale z hladiska GP ten dátum môže mať aj iný význam, úprimne neviem celkom aký, ale je to zaujímavý detail.)

k samotnému meritu veci

Majko | 17.11.2017

" . . . Vzpomínám na školní dějepis- nevzdělaní negramotní- rolníci, kteří si vzájemně psali dopisy na březové kůře z jedné vesnice do druhé.", více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/co-se-skryva-za-tatarsko-mongolskym-jhem-/

Dobrí ľudia z dobrých rodín si písali veľakrát vo veršoch:

"Zdržiavanie sa od vykonávania špatností,
vykonávanie len všetkého dobrého,
očisťovanie mysle,
to je srdce vznešeného spoločenstva."

"Nič, nech je to čokoľvek, by nemalo byť držané."

Za co byl Lomonosov odsouzen k smrti?

lipka | 17.11.2017

http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2017/11/za-co-byl-lomonosov-odsouzen-k-smrti.html

Tartárie tedy utrpěla vojenskou porážku a územní ztráty - Napoleonský pochod. Гибель Тартарии в 1816 году и Наполеоновский поход

Ilona | 16.11.2017

https://www.youtube.com/watch?v=XTfQnF7ra0M

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/lidstvo-bez-pameti--zapomenuta-potopa-sveta-pred-250-lety.html

Славянское прошлое Египта - Slovanská minulost Egypta

Ilona | 16.11.2017

Славянское прошлое Египта - Slovanská minulost Egypta.
Jen málokdo ví, že původním národem Maroka, jsou slovanské kmeny Amazachů. Amazachi - bílí lidé severní Afriky.

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Dobrý článok

JaroX | 16.11.2017

Proti komu potom vlastne Napoleon v Rusku v 1812 bojoval, keď nemalo zmysel bojovať proti Romanovcom?
***
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romanovci
Prvním carem z rodu Romanovců se stal Michail Fjodorovič (1596–1645), který vládl v letech 1613–1645. Původní rod Romanovců vymřel po meči roku 1730, když zemřel vnuk Petra I. Velikého Petr II. Roku 1762 vymřeli Romanovci carevnou Alžbětou, dcerou Petra I., také po přeslici. Vlády se ujal Petrův vnuk Petr III. z dynastie holštýnsko-gotorpsko-romanovské, která v Rusku vládla až do roku 1917 (posledním panujícím členem dynastie a zároveň posledním ruským carem byl Mikuláš II.). Existují však pochybnosti o tom, zda byl car Pavel I. skutečně synem Petra III.
***
Ale, keď si zoberieme, že Ruská armáda bola pod vedením generálov Michail Bogdanovič Barclay de Tolly a Pjotr Ivanovič Bagration, a že používala taktiku "spálenej zeme" - mohlo sa jednať aj o vyľudňovanie západnej časti Ruska pre potreby nasťahovania nového obyvateľstva. Hra na dva pasy?

Re: Dobrý článok

Nikdo | 16.11.2017

Někde v diskuzi byl odkaz na článek, kde se porovnávali uniformy za napoleonských válek a kde oficiální historií prezentované znepřátelené strany je měli téměř stejné. Plus nelogicky se táhlo na Moskvu, když snadnějším a mnohem strategičtějším cílem byl Petrohrad (zvlášť když záminkou bylo spojenectví s Anglií, kdy by se spolupráci dobytím Petrohradu zamezilo). Takže ano otázka zní, kdo proti komu bojoval ? Zajímavá hypotéza, která zásadně neodporuje známým faktům je proti zbytku velké Tartárie.

Re: Re: Dobrý článok

JaroX | 16.11.2017

Spomínam si na odkazy v hlavnej diskusii o tom, že história je výrazne zfalšovaná, že postavy na starých sochách na pamätníkoch v Rusku a v Európe sú v tvárach, v oblečení, v obrnení a zbrani podobné, len sa udávajú rôzne mená atď. V tom čase som si myslel, že Napoleon tú vojnu vtedy predsalen vyhral a do Moskvy boli inštalovaní Romanovci, ale z tohto článku vyplýva, že Romanovci boli v Moskve už pred vpádom Napoleona do Ruska. Tak teraz neviem...

Re: Re: Re: Dobrý článok

Nikdo | 17.11.2017

Co takhle: Romanovci se spojili s Napoleonem proti zbytku Velké Tartárie (zahlédl jsem v diskuzi odkaz na nějaké artefakty, které naznačují spojenectví). Mohli pak Napoelona zradit, stejně jako plánoval GP dorazit Hitlera po vyčerpání se bojem s Ruskem (poznámka Hitler se tomuto plánu vyhnul tím, že si napřed zabral Evropu a tím měl krytá záda). Taktéž v té době nebyl oběh informací vysoký a zúčastnění ani nemuseli vědět proti komu vlastně přesně bojují (pouze zasvěcení v nejvyšších strukturách řízení).

Re: Re: Re: Re: Dobrý článok

JaroX | 17.11.2017

Čo sa týka 2.s.v., myslím, že obsadenie Francúzska nebol pôvodne Hitlerov nápad. Briti to takto mali premyslené už v čase Mníchovskej zrady. Francúzsko je objektom riadenia už od buržoáznej revolúcie.

Ohľadom Tartárie toho veľa neviem. Skôr sa zdá, že pôvodní Romanovci v Petrohrade slabli a vymierali, hrozilo, že sa riadenie GP na tom území rozpadne a prevezmú to tam žreci z Tartárie. Preto GP poslal Napoleona - uchýlil sa k najnižšej priorite presadzovania cieľov - k vojenskej agresii. Moja Ruština nie je tak dobrá, aby som pochopil všetky info vo videách uvedených v tejto diskusii - o poslednej potope sveta, o Tartárii. Isté je jedno, pre nás tu nemá zmysel spoliehať sa na pravdivé info z iných zdrojov, než sú ruské. Iné zdroje buď vedome klamú, alebo skoro nič nevedia a nerozumejú.

Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý článok

Nikdo | 17.11.2017

Dobrý postřeh, že informace o "nepřátelském" civilizačních okruhu (on není naším nepřítelem, nepřítelem našeho národa, ale koncepce civilizačního okruhu, kde žijeme je satanská) než o našem vlastním. To co víme o Napoleonovi z dějin a o jeho v životě bude odhaduji více méně pravdivé. Z těch faktů je vidět, že byl do tažení na Rusko šikovně v manipulován, čtu tam ruku GP, ale to co se dělo přesně v Rusku je opravdu možné zjistit pouze z Ruských zdrojů a je potřeba ještě k tomu mít k dispozici rozlišení, který zdroj bude pravdivý.

V hrubých rysech jsem se shodli a určit přesnější zapojení pozůstatků Velké Tartárie v napoleonských válkách je asi pro nás zatím nedostupné.

nerozumím

Libor | 16.11.2017

Copak se už ve 4. stol. v Konstantinopoli neodhlasovalo. z jakých spisů vytvoří bibli, jak spisy překroutí a že člověk Ježíš Kristus vstoupil co by ukřižovaný na nebesa jako Bůh do Svaté Trojice?

Re: nerozumím

Hox | 17.11.2017

V zavedené chronologii, jistě. VP se na ni taky opírá, aby nevznikal chaos.

Re: Re: nerozumím

Libor | 17.11.2017

Lze to tedy chápat takto?
1) Pravé křesťanství vzniklo na Východě z Véd tisíce let před naším letopočtem
2) Později bylo zneužito židovstvím a překrouceno do Starého Zákona
3) Ještě později bylo učení pravého nežidovského Krista překrouceno do současného Nového Zákona a z Krista byl vytvořen židovský Bůh Jehova v další podobě přes vymyšlené tělesné ukřižování a fyzické nanebevstoupení židovského Krista

Jde tedy o to, jestli se to neodehrálo o 1 500 let později a o to, jestli Deuteronium atd. bylo do Starého Zákona vepsáno také až po 15 (po 16 ?....?) století?

Re: Re: Re: nerozumím

Hox | 17.11.2017

To je hodně divoké, takto to nechápu. Obecně se dá říct, že víme velmi málo o tom, co se skutečně dělo před více než 400-500 lety, takže nemá smysl podobným způsobem spekulovat. Je to také spíše jedno, ono nejde vůbec o to vědět jak to přesně bylo, jde o to chápat podstatu těch manipulací s křesťanstvím.

Re: Re: Re: Re: nerozumím

Libor | 17.11.2017

Ani, toto je asi jediný závěr, protože už před 200-300 lety je tolik "záhad" a teď se intenzivně přepisuje i 2. svět. válka, dá se říct, že s novými technologiemi se přepisuje víc a víc a docela to spěje k Orwelově 1984. Ještě by mě ještě zajímal Tvůj názor k výkladům Mgr. Jana Kozáka, který křesťanství, Védy a sanskrt studuje desetiletí a hodně mě zaujal, protože dělá vývody na základě vývoje jazyka. Nejde mi o zjednodušené hodnocení, to není ani možné, navíc písemně. Spíše o pocitové, intuitivní stanovisko, jestli jeho přednášky také znáš.

Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Hox | 17.11.2017

Kozáka neznám, nemůžu říct nic konkrétního.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Libor | 17.11.2017

Ahoj Hoxi,
ztratil se mi tu příspěvek s odkazem. Kozáka může být škoda nezveřejnit. Zkus si ho prověřit. Díky.
L.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Hox | 18.11.2017

Když příspěvek obsahuje odkaz, skoro vždy po odeslání vyskočí dole na stránce antispam, který je třeba vyplnit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Libor | 18.11.2017

ok. Příště.

Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Bříza | 17.11.2017

Před pár dny jsem se s Janem Kozákem bavil na slovanské konferenci ve Vsetíně a dal mu tip na na další přednášku na SVCS, aby ve světle svých znalostí řekl svůj názor na dějinné osobnosti glorifikované a naopak démonizované. Mám ho za dobře chápajícího člověka, ale zaměřuje se jen na védy a sanskrt, což je jen jakýsi výřez z celku. Zdůrazňoval, že je třeba vymyslet nějaký koncept, který sjednotí všechny slovany - čili bylo mi jasné, že nezná KSB, což potvrdil, tedy kromě letmých znalostí Pjakina, tak jsem mu tedy v krátkosti oznámil a pověděl o existenci KSB... A možná už si pročítá tyto stránky.

Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Miloš | 20.11.2017

V létě jsem byl na přednášce J.Kozáka a chtěl jsem znát jeho názor na vztah sanskrtu a staroslovienské bukvice. Na otázku mi odpověděl v tom smyslu, že sanskrt je původní. Ale v průběhu přednášky mluvil o jednom zajímavém faktu, který svědčí o přesném opaku. Totiž zajímavý fakt, že sanskrt degradoval v různých částech země různě a o stupni degradace svědčí množství tzv. hrdelních hlásek v jazyce. Čím víc, tím větší degradace. A maximum těchto hlásek mají polynéské kmeny a lidojedi. Na otázku, zda jsou obsaženy v bukvici mi odpověděl že žádné! Víc mi říkat nemusel :-).
J.Kozák vyrůstal v tzv. klasickém socialistickém ateistickem světonázoru, kde indické védy byly exotikou a o slovanské minulosti se mluvilo v obrazech jako o nějakých primitivních kmenech. Podle mne se mu zatím nepodařilo dostat z těchto vzorců, skrz ně se dívá na problematiku véd a minulosti. To je můj závěr, intuitivně jasný "kamínek" do mozaiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nerozumím

Miloš | 20.11.2017

Zapomněl jsem dodat, že čistý, původní nejstarší sanskrt obsahoval jen něco málo hrdelnich hlásek.

Otázka

sveulado | 16.11.2017

Kto vlastne boli (sú) títo Staroverci. Sú to fakt kresťania, alebo sú to vyznávači starej predkresťanskej viery? Nedochádza tu k úmyselnej dezinformácii?

Re: Otázka

Hox | 16.11.2017

Na základě čeho obviňuješ z úmyslné dezinformace?

Re: Re: Otázka

sveulado | 16.11.2017

Nie, Teba neobviňujem, predpokladám, že si tiež čerpal len z nejakých zdrojov. Otázka znie, či táto informácia o starovercoch : kresťanoch , nieje dezinformácia všeobecne...

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek