Dostatečně všeobecná teorie řízení (19)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (19)

13.4.2015

-předchozí část-

 

 

13.2. Osvojenie si potenciálu rozvoja

 

Preskúmame supersystém, vovedený do nejakého prostredia za nejakými cieľmi, bezprostredne po začatí procesov jeho adaptácie k prostrediu a osvojenia si potenciálu rozvoja. Prostredie v danom kontexte sú procesy, s ktorými má supersystém dočinenia: ktoré na neho vplývajú a  na ktoré vplýva on sám. Objektívne procesy môžu byť pre riadiaci subjekt záujímavé, buď ako materiálne (čiastkové, energetické) procesy, alebo ako informačno-algoritmické, alebo obidva zároveň. To vedie k vzniku dvoch druhov vydeľovania a/alebo lokalizácii supersystému ako celku, jeho fragmentov a  elementov v matrici predurčenia bytia (miery) Stavby sveta - Universa, ktorých charakteristiky sa môžu meniť s plynutím času.

 

Po prvé – priestorová lokalizácia. Pritom pojem „priestor“ možno definovať ako informačnú charakteristiku materiálnych objektov Vesmíru, odzrkadľujúcu v jedinečnej, subjektívnej čiastkovej miere ich vzájomnú vloženosť a  usporiadanosť podľa hierarchických stupňov Vesmíru v súlade s matricou predurčenia existencie Stavby sveta. Príkladom takéhoto nejednoznačného subjektivizmu chápania lokalizácie sú modely slnečného systému - heliocentrický a geocentrický.

 

Po druhé - informačná lokalizácia. Pod týmto pojmom sa rozumie charakteristika informačných objektov1, odzrkadľujúca v subjektívnej miere riadiča (strojcu, manažéra) ich vzájomnú vloženosť a hierarchičnosť, nehľadiac na materiálne nosiče, na ktorých je informácia zapísaná. Takisto v súlade s matricou predurčenia existencie Stavby sveta - Universa.

 

Uvedieme príklad zmeny informačnej lokalizácie. Jeden redaktor všetko vysvetlí v Predslove ku knihe a druhý v Doslove, hoci ich text sa môže odlišovať iba názvom „predslov“ alebo „doslov“. Iný tú istú informáciu rozptýli do množstva poznámok pod čiarou a vysvetliviek v samotnom texte knihy. Čitateľ, prijímajúc informáciu z knihy, vytvorí v svojej subjektívnej miere nový variant i priestorovej, i informačnej lokalizácie zápisov a zmení svoju subjektívnu mieru.

Pre každý z elementov, tvoriacich supersystém, je celý zvyšok supersystému časťou vonkajšieho prostredia. Všetky elementy sú do istého stupňa autonómne v materiálnom (energetickom) a  informačno-algoritmickom zabezpečení ich činnosti. Vďaka tomu supersystém ako celok je tiež do istej miery autonómny v uvedenom zmysle. Avšak vo vzťahu k prostrediu môže byť neuzavretý, t.j., môže udržiavať svoju existenciu na úkor zdrojov prostredia, alebo výmena s prostredím môže mať obojstranný charakter.

Informačno-algoritmické zabezpečenie (samoriadenia) správania sa elementov supersystému, v ktorom je obsiahnutý potenciál rozvoja, je organizované minimálne dvojúrovňovým spôsobom:

 

  1. Existuje fundamentálna časť, identická pre všetky elementy supersystému. Tá zabezpečuje existenciu elementov supersystému v prostredí s nejakou rezervou udržateľnosti od momentu zavedenia supersystému do prostredia. Ak jej niet, tak supersystém nemôže prebývať v prostredí, ale je vytlačovaný alebo likvidovaný.

  2. Adaptačná časť, rozvíjaná v každom elemente osobito na báze fundamentálnej časti informačno-algoritmického zabezpečenia v procese fungovania elementu v supersystéme i  obklopujúcom ho prostredí.

Fundamentálna časť môže mať vlastné hierarchické usporiadanie informačno-algoritmických modulov, nevyhnutné pre zabezpečenie počiatočnej špecializácie elementov, robiace ich čiastkovými (a nie plnými) vzájomnými analógiami. Príkladom tohoto je rozdelenie podľa pohlavia u ľubovoľného biologického druhu. Táto usporiadanosť fundamentálnej časti primerane predurčuje aj usporiadanie adaptačnej časti informačného zabezpečenia. Samozrejme, toto sa odzrkadľuje aj v štruktúrnej organizácii materiálneho nosiča informačno-algoritmického zabezpečenia, t.j. každého z elementov supersystému. Inými slovami, v štruktúre elementu možno rozlíšiť oblasti, vzťahujúce sa k fundamentálnej i  k adaptačnej časti informačno-algoritmického zabezpečenia2. Vo veľkých supersystémoch sa toto všetko prejavuje v štatistických charakteristikách rozdielnosti a  zhody parametrov elementov a je predurčené v pravdepodobnostno-štatistickom zmysle.

Vďaka tomu okamžite nezameniteľné elementy sú jednako len pravdepodobne zameniteľné druhými elementami za nejaký pravdepodonostne predurčený čas, keďže do ich pamäte (adaptačnej časti informačno-algoritmického zabezpečenia) môžu byť zavedené informačno-algoritmické moduly, zabezpečujúce nevyhnutnú špecializáciu pri zámene jedného elementu druhým.

 

Informačná výmena medzi elementami v rámci supersystému i supersystému s prostredím má nejednoznačný charakter v  rámci ohraničení pravdepodobnostnými predurčenosťami (hierachicky vyššieho objemnejšieho riadenia), dôsledkom čoho elementy supersystému s plynutím času hromadia - kumulujú informačné odlišnosti jeden od druhého a môžu mať (a pravdepodobne majú) niekoľko špecializácií; t.j., sú vhodné k použitiu na niekoľko rôznych čiastkových cieľových funkcií riadenia.

To vedie k tomu, že supersystém ako celok má pamäť a okrem toho pružnosť správania. T.j. jeho reakcia, reakcia jeho fragmentov a jednotlivých elementov na jeden a ten istý vplyv prostredia nie je jednoznačne predurčená, aj keď je predurčená v pravdepodobnostne-štatistickom zmysle na základe informačného stavu fragmentov supersystému, na ktoré prostredie vyvíja vplyv.

 

Prostredie tlačí na supersystém. Tlak prostredia, ako aj všetko v prírode, má kmitavý charakter. Nachádza sa však v  pásme nízkych frekvencií vo vzťahu k rozsahu frekvencií (kmitočtov), v ktorom sú elementy supersystému schopné meniť svoj informačno-algoritmický stav. Inými slovami, tlak prostredia má pomalý charakter vo vzťahu k charakteristikám rýchlosti elementov. Vďaka tomu je každý z elementov supersystému schopný udržateľne interagovať s prostredím a samotný supersystém môže v princípe udržateľne v prostredí existovať.

 

Frekvenčné pásmo, v ktorom je supersystém ako jednotný celok schopný udržateľnej spolupráce s prostredím, je určený nielen operačnou rýchlosťou jeho elementov (maximálna frekvencia) i dĺžkou ich života a štruktúr, nimi vytváraných (minimálna frekvencia), no aj organizáciou vzájomného pôsobenia elementov v rámci supersystému3.

Sila faktorov prostredia, ktorých vplyv môže supersystém vydržať v tomto frekvenčnom pásme, je tiež určená organizáciou spolupráce elementov v rámci supersystému. Pri nesprávnej organizácii tejto spolupráce sa principiálna možnosť udržateľnej 1) existencie v prostredí a 2) hierarchicky vyššej cielenej spolupráce (ktorej základom je komunikácia) s ním môže neuskutočniť.

 

Od momentu uvedenia supersystému do interakcie s prostredím sa informačno-algoritmické vybavenie elementov, zodpovedajúce ich adaptačnej časti, rozvíja v objemnejšom a vo vzťahu k nim hierarchicky vyššom riadení v procese samoriadenia elementov. Informačno-algoritmické zabezpečenie samoriadenia elementov sa v tomto procese nejakým spôsobom vytvára z obsahu fundamentálnej časti a z priebežného obsahu adaptačnej časti každého z nich.

Hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie má vo vzťahu k elementom dvojúrovňový charakter:

  1. procesy samoriadenia supersystému ako celku;

  2. objemnejšie (obsažnejšie, ho obklopujúce)* hierarchicky vyššie riadenie vo vzťahu k supersystému ako celku.

Pritom sú možné konflikty riadenia jak medzi hierarchickými úrovňami, tak i vo vnútri úrovní.

 

Vo vzťahu k samoriadiacemu sa supersystému hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie môže vystupovať nielen ako bezprostredná priama informačná výmena so supersystémom, no i nepriamo, sprostredkovane - ako tlak zo strany prostredia na supersystém, nejakou formou riadený hierarchicky vyšším objemnejším riadením.

 

Vzhľadom na to, budeme tam, kde niet osobitných upresnení, pod hierarchicky vyšším riadením chápať priamu informačnú výmenu so supersystémom a jeho elementami; pod tlakom prostredia zasa hierarchicky vyššie nepriame, sprostredkované riadenie pôsobením na prostredie, v ktorom sa nachádza supersystém a do ktorého patrí aj voči nemu vonkajšie, hierarchicky supersystému úrovňou rovnaké riadenie; a pod hierarchicky vyšším objemnejším (skrátene proste - objemnejším) riadením ich súhrn - celok.

Tu niet nezmyselnosti - nesúrodosti, ktorá sa môže objaviť v sprostredkovanom riadení tým, že v tom istom čase možno zároveň riadiť ne-spro-stredkovane (bezprostredne, priamo). Vec je v tom, že:

- prostredie môže byť fragmentom iného, voči prvému objemnejšieho supersystému;

- prostredie môže byť súhrnom supersystémov jednej hierarchickej úrovne so skúmaným supersystémom;

- a vďaka prítomnosti čiastkových a objemnejších analógií sú prostredie a  supersystém vzájomným vložením supersystémov, vyčleňovaných z celostnosti Stavby sveta podľa rôznych súborov kvalitatívnych príznakov. Hierarchia supersystému je určená poriadkom rozširujúcej sa následnosti objemnejších vložení.

V takom chápaní prostredia množiny „matriošiek“ je najvyššou v hierarchii tá najväčšia, v ktorej sa nachádzajú všetky ostatné. Rozdiel je iba v tom, že každá zo supersystémov-matriošiek, je aj sama o sebe i súčasťou ju obklopujúcich objemnejších supersystémov, i  každý zo spomínaných supersystémov sa nachádza pod hierarchicky Najvyšším bezprostredným i sprostredkovaným riadením.

 

Chápanie takéhoto rozdelenia hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia vo vzťahu k supersystému ako „nezmyselnosť - nesúrodosť“, je dôsledkom zabúdania faktu vzájomnej vloženosti (prenikanie jeden do druhého) ešte množstva iných supersystémov, okrem priamo skúmaných. Skúmanie supersystému, t.j. jeho vyčlenenie z celostnosti Stavby sveta - Universa - Stvorenia, je jednou z etáp plnej funkcie riadenia, ktoré je vždy subjektívne.

Celostný – komplexný proces riadenia v Stavbe sveta – Strojení, pri rozpoznaní supersystému v jej-jeho zostave podľa zvoleného súboru príznakov, sa taktiež rozpadá na riadenie prostredia ako takého, samoriadenie supersystému v prostredí a na hierarchicky vyššie riadenie vo vzťahu k supersystému, zahŕňajúce do seba jak priame, tak aj sprostredkované (nepriame) riadenie.

Ak sa pozrieme na supersystém z pozície s ním do jedného celku združeného intelektu, tak existencia supersystému plynie vyložene pod tlakom prostredia. Avšak intelekt, uskutočňujúci vo vzťahu k supersystému hierarchicky vyššie riadenie, sám určuje charakter svojej informačnej výmeny so supersystémom, s jeho vnútornou hierarchiou a s ním združeným intelektom. Z tohto dôvodu môže mať hierarchicky vyššie riadenie veľmi rôznorodý charakter. Ako maximum - nepretržité vydávanie priamych príkazov združenému intelektu a kontrola ich splnenia; ako minimum - poskytnutie plnej samostatnosti v riadení supersystému združenému intelektu a ostatným intelektom v ňom prítomných a zapojenie hierarchicky vyššieho riadenia do procesu riadenia len v prípade vyjdenia vektora chyby samoriadenia supersystému, jeho fragmentov a elementov za prípustné hranice. Pokiaľ sa vektor chyby nachádza v rámci množiny hodnôt hierarchicky vyššieho prípustného vektora chyby, (pri pohľade zvonku) sú oba varianty vzájomných vzťahov s hierarchicky vyšším riadením navzájom nerozlíšiteľné v zmysle identičnosti vektora stavu i vektora riadiacej činnosti (signálu), rozširovaného na vnútrisupersystémovej úrovni organizácie.

 

Tak, či onak, v ľubovoľnom z variantov hierarchicky vyššieho riadenia sa na združený intelekt supersystému, na supersystém ako celok, na jeho fragmenty i jednotlivé elementy kladú dva komplexy čiastkových úloh:

  1. nejakým spôsobom vydržať tlak prostredia;

  2. voľné zdroje (neblokované tlakom prostredia) používať na dosiahnutie cieľov, kvôli

ktorým je supersystém vovedený do prostredia (alebo v prostredí vytvorený).

 

Tieto dva komplexy úloh formujú v čase tok cieľov riadenia vo vzťahu k prostrediu - tok vonkajších cieľov riadenia vo vzťahu k supersystému a jeho elementom je cieľom riadenia (skrátene – vonkajší tok cieľov).

Samozrejme, že ak všetky zdroje supersystému idú na podporu jeho udržateľného prebývania v prostredí, tak jeho produktivita ohľadom cieľov, kvôli ktorým bol vovedený do daného prostredia, je rovná nule. Okrem toho, ak je supersystém potláčaný prostredím, alebo ním vytesňovaný, tak celkovo nemôže byť reč o dosahovaní ním nijakých cieľov. Preto:

Vo vektore cieľov riadenia supersystému bude na 1. priorite stáť cieľ – prebývanie v prostredí s nejakou rezervou udržateľnosti, pre prípad nárastu tlaku prostredia.

U biologických druhoch je to zafixované vo fundamentálnej časti informačného zabezpečenia – vybavenia osôb a odráža sa v ich správaní ako strach a  pud sebazáchovy. Rezerva udržateľnosti supersystému vo vzťahu k jeho prebývaniu v prostredí vystupuje ako celkový počet jej elementov, nevyužitých v danom momente času na odrazenie a pohltenie tlaku prostredia. Alebo inak - je to fond slobodného pracovného času všetkých elementov supersystému. Ale táto rezerva udržateľnosti sú len tie elementárne zdroje supersystému, ktoré aj môžu byť použité na jeho cielenú spoluprácu s prostredím v súlade s vektorom cieľov hierarchicky vyššieho (objemnejšieho) riadenia. T.j. táto rezerva udržateľnosti súčasne určuje aj možnú produktivitu supersystému vo vzťahu k  prostrediu4. Osvojenie si potenciálu rozvoja supersystému znamená jeho dovedenie na maximum produktivity vo vzťahu k prostrediu podľa vektora cieľov hierarchicky vyššieho (objemnejšieho, obsiahlejšieho) riadenia.

 

Takýmto spôsobom hodnotenia kvality riadenia jak podľa rezervy udržateľnosti prebývania v danom prostredí, tak aj podľa produktivity supersystému vo vzťahu k prostrediu sú hierarchicky usporiadané a neantagonistické:

  1. Zvýšenie rezervy udržateľnosti prebývania v prostredí dovoľuje

  2. Zvýšiť produktivitu vo vzťahu k prostrediu.

Celková rezerva udržateľnosti supersystému vo vzťahu týchto dvoch integrálnych cieľov taktiež sama o sebe predstavuje v daný moment nevyužívané elementárne zdroje. Preto okamžité zovšeobecňujúce ohodnotenie kvality riadenia – to sú v daný moment elementárne zdroje, umožňujúce vydržať nárast tlaku prostredia bez zníženia produktivity vo vzťahu k nemu, aj pri nevyhnutnosti zvýšenia produktivity bez zníženia úrovne ochrany supersystému od tlaku prostredia. Tieto nevyužité elementárne zdroje supersystému budeme nazývať elementárnou rezervou jeho udržateľnosti.

 

 

-pokračování-

 

 

1 T.j. charakterizovaných špecifikáciou in-formácie, no nie materiálnymi nosičmi, na (v) ktorých je zapísaná informácia, a taktiež nie systémami kódovania informácií.

2 V spoločnosti: fundamentálna časť je genetika (nepodmienené reflexy); adaptačná časť sú podmienené reflexy, kultúra a tvorenie.

U zvierat: fundamentálna časť sú nepodmienené reflexy; adaptačná časť sú podmienené reflexy.

3 T.j. koncepciami riadenia supersystému jak aktívne realizovanými, tak aj tými, ktoré môžu byť aktivované.

4 Zmysel tohto termínu je určovaný v každom konkrétnom prípade cieľmi a úlohami, kvôli ktorým je supersystém inštalovaný do zvoleného prostredia.

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (19)

Udovi:

Olga | 16.04.2015

Rozdíl významu slov: Sociální = společenský, a nesouvisí to s tím, zda lidé ve společnosti chápou, že mají tutospolečnou, jako hodnotu. Naopak mnozí se vůbec nechtějí a necítí jako společenství, a přesto jsou součástí ociety. Proto myslím, že slovo sociální je lepší, zahrnuje skutečně všechny. Ve skutečnosti se po atomizaci společnosti jen málo lidí cítí "společných", dokonce by se vztekali, kdybyste je takto bral. to je smutná realita
Rozdí stabilita a udržitelnost: Udržitelné je stále ještě i něco nestabilního. Stabilní společnost např. celkem prosperuje, kdežto za nepříznivých okolností se ještě jakžtakž udržuje.

Re: Udovi:

Ferko | 16.04.2015

Spoločnosť je krásne slovo, zahŕňajúce v sebe Ľudskú spoluprácu a neoddeliteľnosť vplyvu práce jednotlivca na okolie a opačne.

stabilita - je niečo pevné, nejaký celok, málo meniace sa, vyjadrujúce spokojnosť s týmto stavom, schopnosť pokračovať v tomto stave aj naďalej do budúcnosti atď.
sťa-by-li(a)ta

udržateľnosť - stav, ktorý si vyžaduje neustále pôsobenie, zásahy, mierna neistota v budúcnosti, vyjadruje niečo krátkodobejšie atď.

PS: Toľko z môjho pohľadu

Malé zamyšlení

Pe-tri | 13.04.2015

Jestliže vyjdeme z deklarovaného poznatku, že existence supersystému ("osvojovací časoprostor") plyne pod 1)tlakem prostředí, 2)okolních supersystémů a 3)HVOR, nutně se musíme pokusit si správně odpovědět na otázku - co/kdo je pro současnou lidskou civilizaci tím prvkem, který na ni vytváří největší (nejnaléhavější) tlak ? Je to bezprostředně nejbližší (životní) prostředí (biosféra), sousední (do našeho osvojovacího procesu neblaze zaangažovaný) supersystém (GPP?) nebo HVOR (HNR)? Odpověď totiž zjevně souvisí s tím, jak (ne)dobře na tento tlak reagují lidské elementy naší civilizace z deklarovaných hledisek - ustátí tohoto tlaku a plnění jejího, z HVOR, daného poslání.
Odpovídám si tak (vzhledem k evidentní neefektivnosti lidstva v obou sledovaných kritériích osvojovaní si vlastního potenciálu), že nejvyšší tlak na nás vytváří sousední supersystém, který se vůči nám chová jakoby naše (lidská) další existence (možnost dokončit osvojení si smyslu své existence) byla negací jeho další existence. Prostě buďto on nebo my. Potom se nezbývá než ptát. Jaký je smysl jeho existence daný mu jeho HVR? Je jeho HVR i naším HVR? Existuje možnost další nekonfrontační koexistence? Pokud ano,... pokud ne, ...
P.
ps. Nebo je v úvaze někde chyba?

Re: Malé zamyšlení

popolvár | 13.04.2015

HNVR je pre oboch, aj pre GP, aj pre ludstvo rovnaké. Otázkou je HVR ako medziclánok medzi HNVR a GP alebo ludstvom - systém matriosky - ktorá ze sme my, on v tej najväcsej = HNVR? A z toho vyplývajúcich mnoho dalsích podotázok a úvah.
Ad. najvyssí tlak: podla mna tlak/vplyv je rovnaký od vsetkých troch. Otázkou je, kto ako ktorý tlak intenzívnejsie vníma - kazdý sa prejavuje inak (podvedomie, vedomie, telesné zdravie...). Závisí to od stroja psychiky jedinca a kolektívu, t.j. zladenosti mravnosti, miery chápania a vôle (ako niekde uviedol udo). Plus tie tlaky sú "mäksie" a "tvrdsie", ale co do úcinnosti casto v opacnom garde - podobne ako v bojových skolách rôzneho typu.
ad. zmysel existencie susedného supersystému (pochopil som to tak, ze más na mysli GP): tu tiez je potrebné najprv si vyjasnit, kto je/sú GP? Ludskí démoni, alebo skutocní démoni, ci úplne nám neznáme entity? Pokial sú to ludia - ludskí démoni strojom psychiky, tak zmyslom ich existencie daným HNVR je takisto dospiet do Cloveka...
Ono slusne reagovat a do hlbky na to vsetko, co sa pýtas - to je na poriadne velký clánok...

Re: Re: Malé zamyšlení

Pe-tri | 13.04.2015

Jde mi spíš o algorytmiku interakcí mezi supersystémy o řád vyššími než je element lidské civilizace (jednotlivec). Tedy - zjevně různé tlaky - prostředí v podobě ekologických imperativů, tlak HNOR v podobě zákona času a GPP v podobě iniciace přechodu k novému typu D-E režimu. Biosféru asi chápeme na dostatečné úrovni, HNOR taky, jen toho GPP bychom měli dopochopit na (super)systémové úrovni. Případně najít vhodnou analogii k jeho interaktivnímu, (super)systémovému působení.
P.

Češi odmítli bojovat proti Rusku na straně NATO

:-))) | 13.04.2015

http://www.globalresearch.ca/czech-and-slovak-reservists-memorandum-against-nato-we-reject-fighting-in-nato-ranks-against-russia/5441588


http://narodnidemokracie.cz/memorandum-cs-vojaku-v-zaloze-proti-valce-planovane-velenim-nato/

K čitateľom:

udo | 13.04.2015

Otázka dávkovania.
Je toho takto akurát, veľa, alebo zvládnete naraz aj viac informácii?

Dik za spätnú väzbu (feedback).

Re: K čitateľom:

Olga | 15.04.2015

Je to tak ideální dávka. Já si to raději vždy vytisknu, lépe se studuje.. Počet stránek pro jednu lekci mi připadá přijatelný a radím nezvyšovat.

odlaďovanie systému, aplikácii

udo | 13.04.2015

Hmm..
nemali by sme nahradiťvýraz "udržateľnosť"
skôr výrazom "stabilita"?

Tak, ako sa po dlhých diskusiách potenciálne rodí konsenzus náhrady termínu
"Koncepcia sociálnej bezpečnosti"
termínom
"Koncepcia spoločnej bezpečnosti"..

Re: odlaďovanie systému, aplikácii

i. | 13.04.2015

stabilita evokuje statickosť - bez korekcií - udržateľnosť je aj korekcia =0
Nestačilo by koncept ľudskosti?

Re k čitateľom - osobne uvítam komplet novú verziu (aj pre print , aj čítačku) - aj tak je to nie je čítanie na jeden hlt ;-)

Re: odlaďovanie systému, aplikácii

popolvár | 13.04.2015

súhlasím s i. - u mna stabilita tiez evokuje okrem pevnosti aj nemennost, skostnatenost...

Re: Re: odlaďovanie systému, aplikácii

udo | 15.04.2015

Ok, takže vśetko?
Dik za fídbek.

ad.dávovanie
Komplet verzie sú este dorábané a dočesávané..

Ako rýchlo závisí aj od príspevkov,
ktoré by umožnili ludom, co na tom robia, obmedzit na cas viac svoje bezné zamestnanie a venovat sa tejto, pre spoločnost do budúcna pravdepodobne tak zásadnej..možno i esenciálnej veci.
dik.

ad.stabilita a udržateľnosť
Asi máte pravdu..
V niektorých novších verziách som sporadicky použil aj ja výraz "stabilita" miesto "udržateľnosť", tak to potom prosím buď berte ako ekvivalent, alebo to kľudne opravte..

Ok..keby vás ešte napadol nejaký lepší, celostnejśí, zodpovednejší výraz, synonymum k termínu "udržateľnosť", dajte prosím vedieť.

Tak aj k termínu "muzikoterapia"
s ktorým si zatiaľ nevieme dobre rady.

Zatiaľ ešte raz dik za vśetkých.
u.

Re: odlaďovanie systému, aplikácii

Olga | 15.04.2015

Udržitelnost je správný výraz, stabilita je něco jiného. -
Sociální bezpečnost, samozřejmě ponechte, společná bezpečnost
je zavádějící výraz, i když by to bylo hezké, že bychom něco cítili jako "společné", není tomu tak . prosím, nechte "sociální", je to mírně lepší výraz, aspoň já to tak cítím.
Skoro vždycky je prvotní slovo lepší a výstižnější, než pozdější úpravy..Nechte to, jak to je.

Re: Re: odlaďovanie systému, aplikácii

udo | 15.04.2015

ad.spoloČnosť
Áno, práve to spoločné je na tom v hlbšom zmysle pekné.
A to je aj základom spoloČnosti - sociálnosti.
Cieľom vyzerá byť internacionalizácia=globalizácia myslenia
a nacionalizácia, lokalizácia termínov..konania.

Prečo myslíte, že výraz "sociálny"
by mohol byť lepší, ako výraz "spoločný"?

ad. stabilita riadenia
Čo majú podľa vás stabilita a udržateľnosť
A.spoloćné
B.a v čom sa líšia?
z pohľadu
1.objektívneho(hlbšieho)
2.subjektívneho(momentálne dominantne v spolOćnosti prítomného..niEkým prezentovaného)?

Je vzhľadom na aktuálnu situáciu a na dlhodobé ciele vhodnejšía dlhodobo udržateľná terminológia, alebo skôr momentálne dočasne vhodná.

PS: IT-TERM
Používame momentálne vzhľadom na nedostatoćnú štandardizáciu rôzne programovacie jazyky na aplikácie jedného OS a stretávame sa s výzvou-príležitosťou dlhodobej funkčnosti celkového systému s ohľadom na jeho konsenzuálne ciele, pričom kompilátory žiaľ zatiaľ tiež nie sú celkom identické..
Tož občas podobné výzvy, ako v poćiatkoch syntetického netu..

Přidat nový příspěvek