Dostatečně všeobecná teorie řízení (20)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (20)

20.4.2015

-předchozí část-

 

...

Tieto nevyužité elementárne zdroje supersystému budeme nazývať elementárnou rezervou jeho udržateľnosti.

 

Zovšeobecňujúce ohodnotenie kvality riadenia za nejaký časový interval je monotónny (v matematickom zmysle, t.j. nezmenšujúci sa v čase) rast produktivity vo vzťahu vektora cieľov hierarchicky vyššieho (objemnejšieho) riadenia k plynutiu času.

 

Ide však o hierarchicky vyššie hodnotenie. Môže byť aj nepozorované na hierarchickej úrovni supersystému. No na tejto úrovni je vždy pozorovateľný jeho princíp - oslobodenie elementárnych zdrojov z prebiehajúcich procesov fungovania supersystému, podľa miery rastu kvality riadenia každého z čiastkových procesov v ňom a  pri dožívaní parazitických procesov.

 

Iná otázka: na aké ciele používať vyslobodené elementárne zdroje a čas? - Odpoveď na ňu vyžaduje na hierarchickej úrovni supersystému identifikáciu vektora cieľov hierarchicky vyššieho (objemnejšieho, obsiahlejšieho) riadenia vo vzťahu k nemu samotnému.

V momente objavenia sa supersystému v prostredí, má usporiadanie množiny ho tvoriacich elementov dvojúrovňový charakter: prvá úroveň - každý z elementov; druhá úroveň – supersystém ako celok.

Osvojenie potenciálu rozvoja sa začína z tohto stavu. V takom stave supersystém pri interakcii s prostredím stretáva  tok vplyvu prostredia na neho; ten je v supersytéme informačno-algoritmicky prepracovaný na tok cieľov riadenia, porovnávaných s úrovňami v organizácii supersystému:

 • ním ako jediným celkom;

 • jeho fragmentami;

 • jeho jednotlivo vybranými elementami.

 

V tomto toku cieľov možno rozlíšiť tri kvalitatívne rôznorodé zložky:

 1. neprerušovaná interakcia s prostredím, svojim charakterom konštantná v čase;

 2. jednoznačne predpovedateľná, predovšetkým cyklicky pravidelne sa opakujúca interakcia;

 3. štatisticky usporiadaná1 sporadická interakcia, predpovedateľná na hierarchickej úrovni supersystému a jeho elementov iba v pravdepodobnostnom zmysle.

Keďže v tejto etape je informačné zabezpečenie supersystému založené hlavne na jeho fundamentálnej časti, tak v režime samoriadenia bez hierarchicky vyššieho zasahovania, supersystém informačne nie je pripravený k dosahovaniu nejakých cieľov a poškodzuje sa v prípade nemožnosti odklonu od interakcie. Poškodenie je pravdepodobnostne predurčené, no môže byť znížené vďaka organizácii vnútrosupersystémových procesov. To sa týka predovšetkým situácií, keď potenciál rozvoja supersystému pripúšťa koordinované využitie možností viac ako jedného elementu v jednej a tej istej cieľovej funkcii riadenia (koncepcii riadenia, orientovanej na čiastkový cieľ z vektora cieľov supersystému).

 

Interakcia supersystému s prostredím nie je možná bez zobrazenia informácie plynúcej z prostredia do supersystému. To vedie k zmene usporiadania supersystému vo vzťahu k východziemu, vyššie uvedenému, dvojúrovňovému stavu: „element - supersystém“. Interakcia supersystému s prostredím podľa cieľov, pripúšťajúcich (alebo nevyhnutne vyžadujúcich) koordinované fungovanie viac ako jedného elementu v rámci jednej a tej istej koncepcii riadenia, vedie s plynutím času k tomu, že:

 • neprestajná interakcia, konštantná v čase, zrodí v supersystéme kontinuálne fungujúce štruktúry, orientované na príslušné ciele a informačno-algoritmicky im zodpovedajúce;

 • cyklicky pravidelne sa opakujúca interakcia zrodí štruktúry, taktiež cyklicky obnovujúce svoje fungovanie. Časť z nich sa bude rozpadať po zavŕšení cyklu fungovania; časť bude čakať v nečinnosti na ďalší cyklus, keďže čas ich organizácie je dlhší, ako periódy nečinnosti;

 • štatisticky usporiadaná sporadická interakcia zrodí v supersystéme bezštruktúrne riadenie, ktorého štatistické charakteristiky budú s nejakou chybou riadenia (rozladenosťou) sledovať štatistické charakteristiky vchádzajúceho vonkajšieho toku vplyvu prostredia a cieľov, jemu zodpovedajúcich v informačno-algoritmickom zabezpečení supersystému.

Chyba riadenia vždy vyúsťuje do nejakého poškodenia supersystému. Závažnosť škody môže závisieť od oneskorovania sa reakcie supersystému na faktor, prinášajúci škodu: čím väčšie oneskorenie - tým väčšia škoda; niet oneskorenia - niet škody. Táto zvláštnosť vedie k tomu, že štatisticky usporiadaná interakcia systematicky vytvára (popri bezštruktúrnom riadení) „nečinné“ štruktúry. Pri chýbaní faktora pôsobenia na supersystém, vyvolávajúceho ich vznik, sú zaneprázdnené iba udržiavaním svojej pripravenosti k efektívnemu konaniu pre situáciu pôsobenia tohto faktora. Toto je odôvodnené, ak na dostatočne dlhé obdobie vypočítaná škoda, ktorú je schopný spôsobiť uvedený faktor, je väčšia ako škoda v dôsledku „nečinnosti“ elementov supersystému, zavedených do týchto štruktúr.

Takým spôsobom v supersystéme plynú súčasne procesy štruktúrneho a bezštruktúrneho riadenia. Je možné, že pritom je k dispozícii nejaká elementárna rezerva udržateľnosti pre nárast intenzity interakcie s prostredím a  obsluhu ojedinelých, predtým nepoznaných noviniek interakcie. Aj organizácia supersystému už nie je dvojúrovňová („element - supersystém“), ale  predstavuje hierarchiu štruktúr, neprestajne sa meniacich v priebehu vzájomného prelínania procesov bezštruktúrneho a štruktúrneho riadenia navzájom.

Toto vzájomné prelínanie procesov má usmernený charakter v prípade osvojenia potenciálu svojho rozvoja supersystémom.

Teraz preskúmame vzájomné prelínanie sa štruktúrneho a  bezštruktúrneho spôsobu riadenia. Vrátime sa k plnej funkcii riadenia:

 1. Rozpoznávanie faktorov prostredia (objektívnych javov), s ktorými sa stretáva intelekt, v  celej mnohotvárnosti procesov Stavby sveta (Stvorenia).

 2. Formovanie stereotypu (návyku) rozpoznávania faktora v budúcnosti.

 3. Formovanie vektora cieľov riadenia vo vzťahu k danému faktoru a vnesenie tohto vektora cieľov do celkového vektora cieľov svojho správania (samoriadenia).

 4. Formovanie koncepcie riadenia a čiastkových cieľových funkcií riadenia, tvoriacich spolu koncepciu, na princípe riešenia úlohy o udržateľnosti v zmysle predpovedateľnosti správania sa.

 5. Organizácia a reorganizácia účelových riadiacich štruktúr, nesúcich cieľové funkcie riadenia.

 6. Kontrola (dozor) nad činnosťou štruktúr v procese riadenia, nimi uskutočňovaného a koordinácia spolupráce rôznych štruktúr.

 7. Zlepšovanie danej koncepcie v prípade nevyhnutnosti.

 8. Likvidácia existujúcich štruktúr v prípade nepotrebnosti, alebo ich udržiavanie v práceschopnom stave do nasledujúceho použitia.


Informačné zabezpečenie samoriadenia elementov vo svojej fundamentálnej časti predpokladá nejakú interakciu a informačnú výmenu medzi elementami supersystému. Ale informačné zabezpečenie ich samoriadenia v svojej adaptačnej časti sa formuje rôznorodo, no štatisticky usporiadane. Preto v supersystéme vždy existuje pravdepodobnostne predurčená možnosť toho, že:

 1. Nejaký element (intelekt, alebo automat) rozpozná faktor prostredia, s ktorým sa stretáva.

 2. Rozšíri informáciu o ňom.

 3. Informácia bude prijatá elementami, majúcimi v svojej pamäti nevyhnutnú koncepciu riadenia, alebo schopnými ju zostrojiť.

 4. Koncepcia riadenia bude predaná iniciátorovi zrodu štruktúry.

 5. Nájdu sa elementy, voľné alebo zaoberajúce sa v štruktúrach  menej závažnými prioritami, majúce špecializáciu, nevyhnutnú pre nanovo vytváranú štruktúru, a tak ďalej, až do vtedy, keď sa v prijateľnú dobu proces riadenia zavŕši podľa plnej funkcie s prijateľnou úrovňou kvality.

Okrem toho, nedostatočnosť informačno-algoritmického zabezpečenia v rôznych etapách bezštruktúrneho riadenia môže byť doplnená zapojením sa hierarchicky vyššieho riadenia do procesu jak adresným, tak aj cirkulačným (bezadresným) spôsobom. Samozrejme, pravdepodobnosť je číslo v rozmedzí od nuly po jedna, t.j. proces sa môže prerušiť v ľubovoľnom štádiu. Ale ak sa zavŕši úspešne, tak existuje pravdepodobnosť toho, že v supersystéme, jeho fragmente, zúčastnivšom sa v procese, si nejaké elementy zapamätajú informáciu, nevyhnutnú na zopakovanie tohto procesu s výnimočnou pravdepodobnosťou úspešného zavŕšenia. Ak sa supersystém stretáva s nejakým faktorom dostatočne často, tak bezštruktúrne riadenie sa transformuje na štruktúrne. Totižto štruktúra, vzniknutá v bezštruktúrnom riadení, nestíha zabudnúť seba (svoju úlohu)* v perióde medzi postupnými výskytmi daného faktora: všetká matéria v trojjedinosti disponuje pamäťou. Informačné toky získavajú udržateľnosť a kvalita riadenia pri opakovaní na základe predchádzajúcej skúsenosti pri činnosti intelektu, uskutočňujúceho plnú funkciu riadenia, rastie. Ak je pridružený intelekt nečinný, tak supersystém alebo jeho fragment je automatom, alebo zvonka riadeným robotom.

Z tohto dôvodu stará skúsená štruktúra, hromadiaca kultúru intelektuálnej činnosti, pravdepodobne vydrží so znateľným odstupom konkurenciu nových štruktúr s rovnakým cieľom, ktoré môžu pravdepodobnostno-predurčene vznikať v procese bezštruktúrneho riadenia, paralelnom s riadením štruktúrnym. No takisto pravdepodobne môže stará štruktúra aj prehrať, keďže existuje nejaká pravdepodobnostná predurčenosť toho, že bezštruktúrne riadenie zrodí ešte efektívnejšie riadenie spolu s príslušnou nosnou štruktúrou.

 

Pozorovateľ, nemajúci poňatia o bezštruktúrnom riadení, môže plne udržateľné bezštruktúrne riadenie vnímať, buď ako živelný - akoby neriadený - proces2, alebo bude hľadať stabilné skryté štruktúry tam, kde ich reálne niet (mánia hľadania nepriateľských organizácií, do ktorej majú sklony upadať bezpečnostné služby i niektorí „patrioti“ v krízových a predkrízových obdobiach.

 

Avšak v množstve prípadov sa môže štruktúrne riadenie chápať ako bezštruktúrne. Ak do zloženia supersystému patria objemnejšie analógy väčšiny jeho elementov, tak môžu patriť štruktúram, presahujúcim hranice daného supersystému a  nesúcim vo vzťahu k nemu nejakú koncepciu riadenia. Pozorovateľ, neschopný rozlíšiť tieto objemnejšie analógy od množstva elementov supersystému, neuvidí ani procesy informačnej výmeny v štruktúre, ku ktorej patria tieto objemnejšie analógy, t.j., neuvidí, nerozpozná samotnú štruktúru.

Ak má poňatie - predstavu o bezštruktúrnom riadení, tak vie zo štatistiky samoriadenia elementov v supersystéme vyvodiť, vybrať nejaký proces bezštruktúrneho riadenia, vo väčšej či menšej miere identický s procesom riadenia prostredníctvom do supersystému zvonku prenikajúcej štruktúry. Prípadne dva splývajúce procesy: vonkajší – štruktúrny a vnútorný - bezštruktúrny.

Pozorovateľ, nemajúci poňatia o bezštruktúrnom riadení, uvidí opäť, buď „neorganizovanú živelnosť“ (náhodu), alebo bude hľadať štruktúry. Ale nebude schopný ich nájsť (alebo rozlíšiť splývajúce procesy), pokiaľ sa nenaučí rozlišovať elementy supersystému a k nemu patriace objemnejšie analógy jeho elementov. Pritom možnosti objemnejších analógov sú širšie a vychádzajú nad rámec súboru kvalít, ktorými sú charakterizované elementy supersystému.

 

Taká situácia chápania štruktúrneho riadenia ako bezštruktúrneho môže nastať pri vzájomnej vloženosti supersystémov jednej hierarchickej úrovne. Príkladom toho sú štruktúry spravodajských, výzvedných, špionážnych sietí rezidentúr znepriatelených štátov a mafií. No toto môže nastať aj keď nejaký supersystém je rozmiestnený v rámci nižších úrovní hierarchie, ho obklopujúceho objemnejšieho, hierarchicky organizovaného supersystému. Štruktúry, spadajúce do nižších úrovní objemnejšieho supersystému, na hierarchickej úrovni skúmaného supersystému (lokalizovaného v rámci nižších úrovní objemnejšieho) nebudú viditeľné. Takýmto príkladom hierarchie štruktúr štátneho riadenia sú dobre zorganizované kontrašpionážne a ostatné spravodajské siete, ktorých spolupracovníci, stanúc sa elementami štruktúr, sa nesmú odlišovať od cieľového okolia, nepatriaceho k samotným štruktúram.

 

Štruktúrny spôsob riadenia nízkofrekvenčných procesov, ktorých doba trvania presahuje čas pozorovateľa, sa môže takisto chápať ako bezštruktúrny alebo ako živelný, akoby neriadený proces. Ak trvanie procesu presahuje maximálny čas existencie elementov supersystému a proces je riadený štruktúrnym spôsobom, tak v supersystéme existuje udržateľne matrica (kostra, forma) štruktúry - „obsadzovanie funkcií“, napĺňané podľa miery nevyhnutnosti obnovujúcimi sa elementami.

Príkladom štruktúr tohto typu sú historicky udržateľné štruktúry štátnej správy a vojenské zložky, zachovávajúce občas dlhoveké tradície. Ale mafie, slobodomurárske lóže, cirkevné rády a bratstvá, na rozdiel od armády, sa stránia verejných prehliadok svojej skutočnej činnosti. Sú to ťažko rozpoznateľné, utajujúce sa štruktúry, ktorých činnosť, aj keď organizovaná štruktúrne, môže byť napriek tomu vnímaná ako nejaké bezštruktúrne samoriadenie alebo živelný, akoby neriadený proces.

Ale celkovo na každej hierarchickej úrovni organizácie supersystému sa štruktúrne riadenie rodí z bezštruktúrneho, v prípade získania udržateľnosti v čase vo vzťahu k nejakým cieľom riadenia. Pritom zapájanie elementov supersystému do trvalo fungujúcich štruktúr je sprevádzané rastom elementárnej rezervy udržateľnosti, lebo v bezštruktúrnom samoriadení môže naraz prebiehať niekoľko procesov formovania štruktúr analogického určenia. Okrem toho, sa v každom z týchto procesov formovania štruktúr stráca čas na organizáciu tokov informačnej výmeny a osvojenie prichádzajúcej informácie. Tieto straty sú v koordinovanej štruktúre prirodzene menšie, ako v bezštruktúrnom procese.

 

To, čo sa ukazuje ako bezštruktúrne riadenie na danej hierarchickej úrovni, môže byť:

 • skutočne bezštruktúrnym samoriadením množiny elementov, tvoriacich supersystém, v rámci pravdepodobnostných predurčeností hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia;

 • perifériou nerozpoznávaných štruktúr, prenikajúcich do supersystému zvonku, vrátane štruktúr, uzavretých (zahrnutých) v hierarchicky vyššom objemnejšom riadení;

 • činnosťou vnútorných, no nerozpoznaných štruktúr supersystému;

 • alebo nejakým súhrnom vzájomných kombinácií vyššie uvedeného.

 

Ak objem (náhodnej) štatisticky usporiadanej interakcie prevyšuje objem determinovaného (neprerušeného a pravidelne cyklického), tak pokus organizácie procesu samoriadenia supersystému výlučne štruktúrnym spôsobom povedie k tomu, že v každom momente času bude značná časť cieľovo orientovaných štruktúr nečinná. Zároveň spolupracovať na nejakých cieľoch bude nemožné za neprítomnosti voľných elementov, nezaneprázdnených v už organizovaných štruktúrach. T.j., toto je situácia jasného zlyhania riadenia, straty jeho udržateľnosti. 

Preto:

Maximum produktivity - efektívnosti supersystému, maximum jeho elementárnej rezervy udržateľnosti sa dosahuje pri spojení štruktúrneho a bezštruktúrneho riadenia v samoriadení supersystému ako jediného celku.

Proces osvojenia si potenciálu rozvoja plynie rovnako v riečisku štruktúrneho riadenia - optimalizácie fungovania existujúcich štruktúr a likvidácie štruktúr, ktoré sa stali nepotrebnými; i v riečisku bezštruktúrneho riadenia - zvyšovania pravdepodobnosti úspešného zavŕšenia procesu vzniku a  práce vznikajúcich štruktúr zapojením minimálne dostatočného počtu elementov supersystému. Táto pravdepodobnosť a  elementárna rezerva sú tým vyššie, čím väčšia je skúsenosť supersystému v prebývaní v danom prostredí, a čím menej sa skúsenosť každého z elementov supersystému odlišuje v procese jeho fungovania od skúsenosti supersystému ako celku.

 

Posledné vyjadrenie neznamená, že obsah pamäti každého elementu musí byť identický s celým obsahom pamäte supersystému, ale znamená, že výmena informácií medzi elementami v supersystéme má byť dostatočne intenzívna, aby nedochádzalo k zlyhaniu bezštruktúrneho riadenia kvôli nemožnosti zabezpečiť nevyhnutnou informáciou elementy, stretnúce sa s príslušnými cieľmi riadenia. Ďalej aby počet štruktúr, vznikajúcich v bezštruktúrnom riadení, nebol nadbytočný vo vzťahu k sile pôsobiaceho faktora. Alebo inými slovami - obrazom: je nevyhnutné, aby všetká informácia z pamäti celého supersystému bola dostupná jeho elementom v procese ich fungovania podľa miery vzniku potrieb informácií z ich strany.

 

 

-pokračování (kap. 13.3.)-

 

 

1 V tom zmysle, že sa túto interakciu podarí opísať matematicky tak, že hustota rozdelenia skúmaných javov existuje.

2 Viď. doktrína I. Prigožina „poriadok z chaosu“

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (20)

Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Oracle 911 | 21.04.2015

Konkrétne:
"Likvidácia existujúcich štruktúr v prípade nepotrebnosti, alebo ich udržiavanie v práceschopnom stave do nasledujúceho použitia."

Lebo nešpecifikuje ako sa bude likvidovať tá štruktúra. Poznajúc GP často to znamená fyzickú likvidáciu kvázi-konkurenčnou skupinou (GP riadi aj ich, a obe sú často riadené neadresne/neštruktúrne) a s tým, že sa razí heslo: "Poslúžil ako živý, poslúži aj ako mŕtvy." (GP miluje vnútorne napäté systémy). Mám podozrenie, že GP poslednú dobu cca 20-30 rokov nezavádza nové stereotypy, ale recykluje a up-graduje staré (občas nejaký upgrade u niekoho nepodarí a má to pre GP katastrofické dôsledky-viď GP riadi USA v katastrofickom režime, inak by GP nedal rozkaz na zabitie vnuka toho miliardára, alebo na výpadok prúdu vo Washingtone). Je to dôsledok toho, že GP nestíha.

Ďalšia vec, ktorej sa chcem dotknúť je náhrada židov scientológmi. Myslím si, že tento proces o ktorom hovoril Pjakin sa prebieha v poloautomatickom režime a GP do toho zasahuje/zasahoval zväčša s cieľom upraviť rýchlosť náhrady. Mám podozrenie, že okrem zníženia nákladov na výchovu kádrov je tu aj prítomný iný dôvod pre náhradu, a tým je rýchlejšia aktualizácia stereotypov u scientológov ako u židov, a to je dané štruktúrou ich ideológie. (O čom vlastne je scientológia?) Inými slovami, GP sa snažia znižovať čas odozvy/oneskorenie reakcie.

GP stráca monopol pre informáciu a informačný náskok, a to je dôsledok zmeny pomeru medzi biologickým a sociálnym časom, čo zas je dôsledkom rýchlej obmeny technológií a čiastočne aj technologických štandardov (o tom sa tu hovorilo). Čo najlepšie ilustrujú zmeny štandardov u PC alebo emisných noriem. Tieto veci sú pre väčšinu ľudí a GP nepodstatné informácie, ale to poukazuje na možnosť, že GP v niektorých prípadoch informačne zaostáva.

Čo vy na to?

Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

popolvár | 21.04.2015

tak si treba dat pozor v akej struktúre, koho plnej funkcii riadenia sa ocitnes...
Vseobecne tá likvidácia struktúr sa nemyslí tak doslovne "likvidacne"... Napr., niekedy aj mesto malo vlastné technické sluzby, a neskôr túto struktúru zlikvidovalo - rozpustilo... Smetie vyváza súkromná firma...

Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Pe-tri | 21.04.2015

Likvidace nepotřebných struktur a jejich náhradu efektivnějšími chápu jednak čistě účelově, tedy pragmaticky - vf výměny opotřebovaných hráčů mladší krví, druhak nf - časoprostorově, přičemž toto druhé chápání je prioritnější. Co tím myslím? Myslím tím obor působnosti nějaké jimi provozované koncepce řízení, dnes aktuálně koncepce biblické. Kde končí její efektivnost ? Končí u neudržitelnosti ovládání společnosti pod vlivem lichvy. Prostě zeropoint (horizont událostí) v polovině 20.století, dál tato koncepce neumí predikovat, tedy řídit a je tudíž potřeba ji nahradit nějakou novou nízkofrekvenční alternativou, včetně všech dotčených, v nové koncepci již nepotřebných struktur řízení. Myslím si, že GP rozvíjí paralelně několik variant náhrad, přičemž scientologové jsou jen jednou z nich. Nejsem si ji, že GP nestíhá. Sice jim určitě víc jednotlivců vidí do karet, ale jejich operační možnosti (těch jednotlivců) jsou velmi limitované ohledně možnosti ovlivňovat strategii GP. A navíc, kdo dnes dokážeme odhadnout, jestli současné poměry nejsou jen dalším přípravným polygonem na celoplanetární změny, které se odehrají za 50, 100let. Stále nepouštím ze zřetele myšlenku stěhování planetárního centra směrem Sibiř, započatým právě v době zeropointu (50.léta) v podobě zúrodňování celin v Kazachstánu.
P.
ps. Co GP ví a my stále ještě ne?

Re: Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Oracle 911 | 22.04.2015

Iste náhrada štruktúr je sám o seba čisto pragmatická záležitosť, lenže v réžií GP je to často krviprelievanie na zakrytie dôkazov a stôp jeho činnosti.

Židia budú nahradený menej agresívnou a menej viditeľnou skupinou, za to oveľa nebezpečnejšou (hybrid medzi sektou a slobodomurárstvom). IMHO, osud Židov bol spečatení v dobe Sínajského pochodu, vždy boli kanonfutrom pre GP ale aj užitočným nástrojom na dotiahnutie globalizácie podľa biblickej schémy. Vieme čo sa deje s nepotrebnými štruktúrami, pričom židia momentálne sú nositeľom mafiánskej ideológie a sú podobne zorganizovaný (buďto v jej klasickej alebo v jej materiálnej verzií) a bolo im nakukané to, že budú vrchný dozorcovia a budú lízať smotanu. GP ale tento "sľub" neplánuje a nikdy neplánoval plniť (odčerpávajú cenné zdroje), takže židia budú tentoraz úplne zlikvidovaný a nahradení inými (nielen v rámci šetrenia nákladov). Pričom títo nový ľudia budú odborníkmi s naformátovanými mysľami (ako to poznamenal Pjakin-nie nutne scientológovia, ale psychika bude rovnaká a nositelia ne-expanzívnej ideológie). IMHO za štruktúrami dozerajúce na naformátovanie mysle bude stáť/stojí nad-rabinát t.j. užšia periféria GP (asi potomkovia biblických Levitov).

NF alternatívy k dnešnej biblickej koncepcií riadenia nehodia, lebo biblická koncepcia bola vytvorená v čase, keď obmena technológií/sociálny čas bol oveľa nižší ako biologický čas, a dokázal byť stabilný až do doby keď sociálny čas=biologický čas.

Ďalšia vec, sociálny čas sa neuveriteľne zrýchlil (žijeme asi 300 krát rýchlejšie ako Rimania) a objavila sa lepšia koncepcia globalizácie a riadenia, ktoré majú podporu zhora. A keďže KOB a DVTR je o "mysli globálne, konaj lokálne", tak GP naozaj stráca náskok a riadenie (a občas je pozadu) a tým pádom nie je až tak veľký problém, že len hŕstka tých ktorých im vidia do kariet je je vo vysokej funkcií. Mimochodom, prečo by sme mali pokúšať ovplyvňovať GP?! Nemusíme to robiť, treba prevziať iniciatívu, nech GP je v defenzíve.

Sťahovanie na Sibír/na celinu, potrebné zdroje by tam boli, len tá infraštruktúra je tak trochu nedoriešená, a celé územie je neobývané a málo chrániteľné (okrem veľkých vzdialeností tam nie je nič). Takže je to možnosť, ale veľmi málo pravdepodobná. (IMHO, celý cirkus okolo celína si bol z dielne Londýnskych klubov, aby zoslabili ZSSR)

Čo vie GP? Interné informácie, z kuluárov, o čom sa verejnosť dozvie z MSM buď veľmi neskoro, alebo nikdy. Často tieto informácie sa objavujú na rôznych blogoch.

PS: Keď Obamovi bude hroziť impeachment, tak vtedy to bude znamenať to, že GP stratil kontrolu nad USA.
PSS: Ospravedlňujem sa, som nevyspatý.

Re: Re: Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Pe-tri | 23.04.2015

Jen jednu poznámku. Osobně jsem s tím odpisem židovstva opatrný, respektive v čase pomalejší. Proč? Uvědomme si jednu věc. Odkdy má judaismus v biblickém projetu jasně vymezenou roli (lichvářů)? Od samotného jejího vzniku. Ale, kdy se židé skutečně chopili této své role výkonné periferie v biblickém projektu ? Až někdy v 2.půli 18.století (i když se na to 100-200 let plně připravovali). Totiž až v této době dozrál vývoj společnosti k rozvoji peněžních vztahů a s tím i ke změně formy D-E režimu. Až když bylo (za velké nevůle šlechty) zrušeno nevolnictví a bylo nutno si bývalé nevolníky začít na práci najímat, rozjelo se peněžnictví, které na tuto chvílí již připravení židé plně ovládli. Takže nějakých 1500 let (+/- století nehraje roli) jsi je GP držel v paralyzovaném potenciálním stavu, než je skutečně použil. To je ohromný výkon. A právě tento výkon mně říká - opatrně s nimi. Ještě svůj part nedohráli do konce. Ještě nebyl plně využit/zneužit jejich potenciál. V příští kotrmelci ještě budou na scéně. Zbyteční se stanou až v nové formě D-E režimu, který GP zajisté plánuje, podobně jako plánoval změnu ze středověké formy na formu buržoazní. Jenže nyní (důsledek zákona času) to vypadá na nezbytnost implementace celé nové koncepce a proto je zde historická šance, neumožnit jim zavedení nové koncepce, ale zbavit se jich (parazitů) nadobro. Jde totiž o kritické historické místo, kdy staré slábne a umírá a slabé nové teprve sílí. Osobně si s touto příležitostí spojuji i onu všeobecně známou predikci ohledně 2.příchodu Krista, kde Kristus je zde synonymem právě pro tuto historicky vzácnou příležitost k zbavení se parazita.
P.

Re: Re: Re: Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Oracle 911 | 23.04.2015

Ja by som netvrdil, že úžerníci/židia boli v paralizovanom stave po celý ten čas, oni parazitovali na spoločnosti od staroveku až po súčasnosť.
Čo sa zmenilo za tie tisícročia bola forma a miera toho parazitovania napr. v Ríme bankár, úžerník a možno aj Žid boli synonyma a v Rímskej ríše zas bolo známe, že bez Židia majú pod palcom námorný obchod alebo Kupec benátsky vychádzal z reálií svojej doby. To, že teraz máme veľké bankové domy, kde sa mohlo skoncentrovať veľké množstvo peňazí je dôsledkom priemyselnej revolúcie.

Iste, GP plánuje/plánoval zaviesť prostredníctvom židov aktualizáciu pre davo-elitarizmus, bola by to ideologická a čiastočne technologická aktualizácia (všetko len nie pravda a cesta k "Človečenstvu"). Podľa všetkého, by to bola zavedená konečná ideológia po zavŕšení globalizácie podľa Biblie/NWO a následný holokaust.

Musíme zabrániť takémuto vývoju.

Re: Re: Re: Re: Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Pe-tri | 24.04.2015

Ano, paralyzovaný stav není přesný výraz, ale rozumíme si. Jednak peníze kolovaly v thdejší verzi D-E režimu většinově pouze mezi elitou/vrchností/šlechtou (přičemž monopol na jejich řízení měly tehdy jiné struktury - např. již mnohokrát zmiňovaní templáři), druhak všeobecný křesťanský odpor vůči judaistům coby Kristo-vrahům (a tím předvytvoření podmínek pro existenci diaspor) byl v biblickém projektu úmyslně vytvořen a tím i determinován stav společnosti, kdy se mohli globálněji prosadit.
V kontextu s texty Mrtvé vody - bohulibý cíl - zabránit dovršení globalizace v režii lichvářů - je pomocí KSB procesem odvirování zavirovaného lidského prostředí. Jde tedy zejména o to, odvirovat jednu každou infikovanou mysl. Tedy osvěta šířením poznatků KSB je tím nástrojem, který nám může a zřejmě i má pomoci v tomto obtížném úkolu. Tedy buhulibý cíl i prostředky k němu vedoucí známe, nezbývá než efektivě pracovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Posledný bo zo zoznamu je dosť znepokojivá.

Oracle 911 | 24.04.2015

Tak lepší výraz by malo byť utlmenie ich činnosti alebo zníženie miery ich činnosti.
Preformuloval by som tvrdenie tvrdenie o starovekých peniazoch. Povedal by som, že peniaze sa primárne používali v mestách a v podobných aglomeráciách. Stredovek je zas iná téma.
Inak súhlas.

Komunikační jazyk

Pe-tri | 21.04.2015

Když si uvědomíme, že celé fungování, potažmo smysluplná interakce supersystémů mezi sebou, se svými elementy i s okolními prostředími stojí a padá na srozumitelném předávání informací, potom se nutně musíme ptát: existuje nějaký universální jazyk, ve kterém ke komunikacím dochází ? Do jaké míry jsou obrazy tímto jazykem, když srozumitelnost objektů v nich zobrazovaných je hierarchicky (strukturálně) podmíněná (obraz v jednom supersystému - např. dům nemůže být srozumitelný/smysluplný v hierarchicky jinak umístěném supersystému - např. pro buňky těla, ale i pro HVR) ? Jak univerzálně vyjádřit primární smysl/účel nějakého objektu a vazbu tohoto účelu na jeho provedení/formu (např. kdo nezná smysl rukou, z podoby člověka ho bez znalosti pozemského kontextu nevyčte) ? Smysl existence věcí předchází/determinuje jejich obraz/provedení/formu. Existuje universální jazyk pro sdělování smyslů/účelů ? Analogicky k jazyku životních okolností, kterým s lidmi hovoří HVR/HNR, - jakým jazykem my hovoříme k buňkám našeho těla a jakým jazykem se ony "modlí" k našemu (pod)vědomí. Existuje-li v materiální části principu MIM jakási základní, systémová abeceda (atomy-molekuly, bity-byte,...), existuje i v části algorytmicko-informačně-komunikační ? Měla by. Možná o ní víme, jen si ji v této roli dostatečně neuvědomujeme (alá korespondence 22 písmen abecedy (runy) s 22 tarotovými trumfy ?).
P.

Re: Komunikační jazyk

Pe-tri | 21.04.2015

Ano, na mysli zde mám zajisté existenci něčeho podobného jako jsou Platónovy ideje.
P.

Re: Re: Komunikační jazyk, násTroj, náStroj

udo | 21.04.2015

Áno, iDeje..obrazy konkrétnych procesov..kontinuálnych VNÍMANÝCH transFormácii.. a ich inDiviDuálne CHÁPANIE

Technológie prenosu inFormácii a ich zobrazovania(inFormatio) prebiehajú v ganglionoch..a komplexnejśích "mozgoch" živočíchov mnohoúrovňovo. Nie len na princípe 0-1, ak chápete.. Ide o vzájomnú interakciu el-mag. polí (od konca vzaté, aj pri hormonálnom informačnom prenose), no znova: "nie len..". No tak aj u rastlín..

btw. "22" ..a A.F.Si-si
Ano, Ano..Zadali iDejoví potomkovia "Generála"
svetu príKlad?

"Bývalému prezidentovi hrozí trest smrti ještě ve dvou dalších procesech, které egyptské soudy nyní projednávají. V nich by měl rozsudek padnout 16. května. Mimo to státní zastupitelství údajně připravuje ještě několik dalších obžalob.

V pondělí egyptský soud také potvrdil rozsudky smrti nad 22 členy Muslimského bratrstva. Případ se vztahuje k demonstraci z 3. července 2013, kdy byl Mursí svržen a protesty jeho stoupenců často přecházely v násilí. Účastníci demonstrace v červenci 2013 vtrhli na policejní komisařství v Kardáse a při srážce jeden policista zahynul.

Soud skupinu odsoudil k smrti už v březnu a v souladu s právem tyto rozsudky předal k posouzení velkému muftímu. Ten se musí v Egyptě vyjádřit ke každému trestu smrti. Případ se pak vrací k soudu, který nemusí vzít výrok muftího nutně v potaz. Proti výroku soudu se odsouzení mohou odvolat. Ve vězení je jen 14 ze souzených, ostatní jsou na útěku." (idnes.cz)

Re: Re: Re: Komunikační jazyk, násTroj, náStroj

Pe-tri | 21.04.2015

Chápu to tedy správně tak, že interakce elmag polí komunikujících systémů (ve skutečnosti jsou v trvalém kontaktu, jen se účelově k přenosu informace otevírají či zavírají - viz. firewally) zapříčiňují vznik (modifikací jejich časoprostorových parametrů) příslušné podoby informačního sdělení. Jak se tyto modifikační interference projeví coby konkrétní sdělení - smysl-nesoucí je závislé na konstrukční logice každého systému (intelektu elementu). V tomto smyslu tedy smyslově/obsahově jakoby jedna a tatáž (tuto informaci vytvářející) interference způsobí v životě člověka na jednu stranu zhoršení životních okolností (info směřující od HNR k člověku) a na druhou stranu např. zánět nějaké tkáně (info směřující od buňky k vědomí člověka). Tedy procesní realita se primárně odvíjí na úrovni elmag polí, kdežto na úrovni vědomí se sekundárně odehrává, individuální výklad podmínek (smyslová interpretace - derivace podle intelektu) její existence (té procesní reality) s vazbou na její intelektuální osvojení (pochopení). Považovat pak tuto subjektivně interpretační rovinu za rovinu objektivně reálnou je tím omylem, který je zván Májou.

iDěje - interpretace Dějů ve smyslu pantha rhei je OK, ale jak si vysvětlit takové pojmy/ideje jako Láska, Krása, Spravedlnost, Pravda etc. v dynamickém režimu? Copak se nejedná o ideje svoji podstatou konstantní (parametry dané HVR) ? Co na nich lze transformovat ? Umím si představit pouze jejich hierarchicky (systémově) rozdílné formy, vždy ale se stejným, implicitně svým architektem daným smyslem. V tomto smyslu jsem zatím bral i tu 22. Na každou ideu jeden specialista:) To se to pak n(ě)komu lépe chápajícímu manipuluje...
P.

Re: Re: Re: Re: Komunikační jazyk, násTroj, náStroj

Doplněk | 21.04.2015

Jakoby těch 22 základních idejí fungovalo analogicky k tomu, jak fungují základní "taktovací hodiny" v počítačových systémech. Prostě vertikálně od nejvyššího k nejnižšímu supersystému, od nejvyššího k nejnižšími intelektu, všude a stále "tepe/kmitá" 22 základních "božích" frekvencí, které jsou nedílnou součástí/účastníkem (s jakou amlitudou je věcí instantního morálního stavu osvojování si svého potenciálu tím či oním elementem) výše zmíněných elmag interferencí. A tedy samozřejmě- čím víc jsou naše individuální interference s nimi synchronní, tím víc jsme pokročili v procesu osvojování (což můžeme monitorovat na instantním stavu (jeho vývoji) svých životních okolností, včetně psychosomatického zdraví).
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Komunikační jazyk, násTroj, náStroj

Oracle 911 | 21.04.2015

Každé EM pole má limitovaný dosah a existuje bod za ktorým signál prijímač nedokáže rozlíšiť od šumu, teda priama interakcia je nemožná. Lenže dá sa to obísť aspoň 3 spôsobmi:
-komunikovať cez sériu rezonančných systémov, kde informácia sa šíri cez tieto systémy prakticky okamžite;
-namodulovať svoj signál na vhodný mocnejší zdroj;
-kombinácia týchto dvoch.

Čo sa týka 22 taktovacích frekvencií, toto tvrdenie je dosť spochybniteľné, lebo je to privysoké číslo. Skôr je 7 frekvencií resp 7 frekvenčných pásiem.
22 má ale iný význam, je to základná frekvencia Slnečných cyklov meraných v pozemských rokoch, čo nevylučuje existenciu slnečných supercyklov.

schéma navyse

popolvár | 20.04.2015

schéma popisujúca body plnej funkcie riadenia je tam podla mna zbytocná - je to len v tabulke zopakovaný text - a navyse trocha pre nových mätúca, lebo má o jeden bod menej - vynecháva Vylepsovanie danej koncepcie v prípade nevyhnutnosti.

Re: schéma navyse

Hоx | 21.04.2015

ok, zruším

Přidat nový příspěvek