Dostatečně všeobecná teorie řízení (18)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (18)

21.3.2015

-předchozí část-


 

13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu

13.1. Pochopenie supersystémov

 

Teraz, po dostatočne podrobnom oboznámení sa s pojmovým a terminologickým aparátom teórie riadenia, prejdeme k podrobnejšiemu preskúmaniu procesov riadenia a  samoriadenia v supersystémoch a ich hierarchiách.

 

Pod supersystémom chápeme množstvo elementov, aspoň čiastočne jeden druhému v nejakom zmysle funkčne analogické. „Analógia“ a „podobnosť“ v kontexte tejto práce nie sú synonymami. Analógia predpokladá možnosť priamej zámeny jedného druhým. Podobnosť (plná, alebo čiastočná) predpokladá iba identičnosť procesov, plynúcich v rôznych objektoch, pri ich abstraktnom opise v pre nich spoločnom systéme parametrov, zbavených ich reálnej rozmernosti.

 

Analógia predpokladá určenie nejakého súboru kvalít, ktorými disponujú objekty, analogické práve v zmysle vybraného súboru kvalít. Objekty, disponujúce užším alebo širším súborom kvalít, než určený súbor, prináležia k druhej triede objektov. Aj keď sú jednako len čiastkovými, alebo širšími (objemnejšími) analógiami objektov skúmanej triedy, rozpoznávaných podľa plne definovaného konečného súboru kvalitatívnych znakov. Vďaka čiastkovým a objemnejším analógiám všetky triedy objektov, rozpoznateľné podľa ľubovoľného súboru kvalitatívnych znakov, vzájomne prenikajú jeden do druhého a  zlievajú sa do pojmu „Stavba Sveta“(uni-vers-um)1.

 

Takýmto spôsobom je supersystém množinou el-e-mentov, hoc len čiastočne funkčne analogických jeden druhému v nejakom zmysle, a  preto aspoň čiastočne vzájomne zameniteľných. Okrem toho, všetky jeho elementy sú samoriadené (alebo riadené zvonku) v rámci hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia na základe informácie, chránenej v ich pamäti. Každý samoriadený element možno riadiť zvonku, pretože všetky môžu prijímať informáciu do pamäte. Každý z nich môže odovzdávať in-formáciu2 z pamäte iným elementom svojej množiny a okolitému prostrediu, a  preto je schopný riadiť a (alebo) prostredníctvom neho je možné riadenie druhých elementov a okolitého prostredia. Všetky procesy zobrazenia (realizácie)* informácie, jak vo vnútri elementov, tak aj medzi nimi v rámci supersystému a v prostredí, ho obklopujúcom, sú podriadené pravdepodobnostným predurčenostiam, prejavujúcim sa v príslušnej štatistike.

 

V najprimitívnejšom prípade je supersystémom pružná (flexibilná) automatická výroba spolu s personálom. Stavba sveta - Universum ako celok, je tiež supersystémom. Vďaka objemnejším i čiastkovým analógiám vystupuje Stavba sveta - Universum ako objemnejší (obsažnejší) supersystém vo vzťahu k množstvu vzájomne vložených supersystémov so štruktúrou3, meniacou sa v každom momente času (kontinuálne) a okrem toho, aj určenou rôznymi subjektami podľa rôznych súborov príznakov (t.j. s virtuálnou štruktúrou). Vzájomná vloženosť (programátorsky, pro-gramotne „zapuzdrenosť“)* supersystémov predpokladá existenciu elementov, patriacich súčasne k rôznym supersystémom, a ako dôsledok predpokladá existenciu štruktúr, náhle sa objavujúcich a zasa miznúcich. Tak, ako bubliny na mlákach pri ďaždi...

V závislosti od organizácie môže byť intelekt4:

- vonkajším vo vzťahu k supersystému;

- môže ho mať supersystém, zložený z bezintelektuálnych elementov, ako celok alebo podmnožina elementov v ňom (rôzne varianty tzv. proxy riadenia = s oponou a presnejšie, spoza opony cez hercov)*;

- môžu ho mať jednotlivé elementy samotného supersystému, pričom nie všetky nevyhnutne;

- jeden (alebo viaceré) elementy supersystému môžu mať vo vnútri svojej vlastnej štruktúry elementy, tiež disponujúce intelektom.

 

Ale, ak by sme skúmali plnú funkciu riadenia, vedúcu k objaveniu sa supersystému, intelekt je vždy prítomný, buď v samotnom supersystéme, alebo vo vzťahu k nemu v objemnejšom, hierarchicky vyššom riadení.

Preto tam, kde to nie je podstatné, budeme otázku lokalizácie intelektu mlčky obchádzať. Súborným5 intelektom budeme nazývať intelekt, uskutočňujúci samoriadenie supersystému ako jednotného celku v rámci hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia, nezávisle od jeho lokalizácie vo vzťahu k supersystému. Môže to byť vo vzťahu k bezintelektuálnemu supersystému vonkajší intelekt (ako v prípade materiálnej bázy pružnej automatizovanej výroby), môže to byť intelekt prítomný v supersystéme, a takisto aj intelekt, zrodený nejakým spôsobom samotným supersystémom.

 

Supersystémy môžu byť nehybné (čiastočne paralyzované = bez výrazného vývojového progresu)*, t.j. stabilne existujúce v nejakom rovnovážnom režime, pokiaľ existujú elementy, ktoré ich tvoria, i supersystémy, miznúce so zmiznutím elementov.

 

Môžu byť supersystémy s obnovujúcou sa elementárnou bázou, ale stabilne existujúce počas života niekoľkých pokolení ich elementov v nejakom rovnovážnom režime (napr. tzv. “náboženstvá“, rôzne kulty, ideológie a pod.)*.

 

Môžu byť aj supersystémy evolučne sa rozvíjajúce, ktoré od momentu svojho vzniku samotné a aj ich elementy disponujú:

- po prvé, nejakou rezervou udržateľnosti vo vzťahu k vplyvu okolitého prostredia;

- a po druhé, nejakým potenciálom rozvoja svojich kvalít vďaka zmene organizácie jak vo vnútri supersystému, tak aj vo vnútri jeho elementov.

Po zavŕšení takéhoto procesu osvojenia si potenciálu rozvoja u supersystému a jeho elementov sa mení charakter interakcie supersystému s jeho okolím i vnútorná organizácia procesov v supersystéme. To je sprevádzané nárastom rezervy udržateľnosti supersystému vo vzťahu k tlaku prostredia a (alebo) rastom produktivity (výkonnosti, sily vplyvu) supersystému vo vzťahu k prostrediu.

 

Proces osvojenia si potenciálu rozvoja môže zaberať niekoľko pokolení elementárnej bázy supersystému, a môže byť zavŕšený aj v priebehu existencie len jedného pokolenia. Po zavŕšení tohto procesu supersystém existuje nejaký čas v istom rovnovážnom režime vzťahov s prostredím, buď ako nehybný - strnulý, alebo ako supersystém s obnovovanou elementárnou bázou (napr. generačnou výmenou, migráciou, i ich kombináciami)*. Pritom sa môže stať základom pre supersystémy ďalšej generácie alebo hierarchicky vyššieho supersystému. Nás bude ďalej zaujímať proces osvojenia si potenciálu rozvoja supersystému.


 

-pokračování-

 

 

1 ... a v prenesenom význame „svetonázor“. Pojem a dojem. Vnímanie a chápanie... uchopenie slova po jeho čo najlepšom pochopení. Čím lepšie, hlbšie v jeho súvislostiach s inými pod- a nad-radenými javmi, procesmi chápem nejaký jav, tým lepšie ho môžem uchopiť, t.j. riadiť, pretvárať = in-, či trans-formovať. Pojem a Termín. Termín je v tomto zmysle aj časove, chronologicky v rámci úrovne chápania (vzájomnej previazanosti hierarchie dominantných a menej dominantných procesov) definovaný konkrétny obraz javu, vytvárajúci sa v mysli jednotlivca. Snaha skupiny jednotlivcov čo najpresnejšie v konkrétnom, podľa možnosti čo naj-uni-vers-álnejšom kontexte popísať jedno-jednoznačne nejaký jav tak, aby bola podľa možnosti garantovaná čo najväčšia praktická FUNKČNÁ sloboda ich kolektívu - súboru jednotlivcov. Súborného intelektu a postupne súbornej intuície jedincov s rôznymi jedinečnými, vzájomne sa dopĺňajúcimi diapazónmi (rozptylmi) vnímania. Pod ochrannými krídlami Vnímania Vše-obecného, Vše-objímajuceho (Miery Mier, ob-čas nazývanej aj Bohom). Sloboda vnímania a spracovania prijatých informácií podvedomím končí tam, kde sa ich snažíme cez vedomie pre-dať druhým. In-formovať svojich protodialektických partnerov, oponentov, kolektív. T.j., ak sa u nich vytvorí iný obraz, ako u nás, naša sloboda končí a nastáva konflikt. Konštruktívno-obohacujúci, alebo deštruktívny, vychádzajúci z falošnej premisy o našej vlastnej neomylnosti. Konkrétne, ak prvá naša otázka namiesto bežnej: „V čom môj oponent nemá pravdu?“, je obligátna protodialektická otázka: „V čom (na akej úrovni vnímania) by mohol mať môj oponent pravdu?“, tak okrem odbúravania paralyzujúcej formy egoizmu zároveň určím jeho, našu možnú chronos-rovinu miery vnímania a chápania objektívnej reality, ktorá sa ďalej bližšie a bližšie špecifikuje (aproximuje) počas trvania nášho vzťahu (komunikačného štandardu, alebo odborne tzv. modulačnej frekvencie). Tak si zároveň vzájomne postupne okrešeme svoje chybné (objektívnej realite neadekvátne) stereotypy. Sloboda je v tomto zmysle (podľa miery chápania objektívnej reality) vedomá nevyhnutnosť. Preto bolo na počiatku Slovo. Logos. Miera. A preto sa hovorí: „A slovom slnce zastavujú a slovom mestá rozrúšajú“. – dopl. prekl.

2 evokovať príslušným kódom (tichým, alebo definovaným, normovaným komunikačným štandardom) obraz, pravidlo, t.j. konkrétny súbor usporiadaných mier (vektor, maticu, tenzor) – pozn. prekl.

3 Konkrétnym systémom usporiadaných mier („času“ = pomeru dvoch frekvencií s jedným subjektívne zvoleným etalónom, váhy, „priestorového“ rozmeru, chuti sladkej, slanej, ..., hmotnosti a pod.). Odtiaľ objektívna pravda existencie tzv. “časo-priestorovej kontinuity“ a presnejšie KONTINUITY MIER, či inak „vývoja pravidiel“ 3D modelov MIM (resp. FIE) vše-obecne. Nielen ich 2D výseku vnímania (systematickej paralýzy myslenia populu). – pozn. prekl.

4 = algoritmus spracovania informácií – pozn. prekl.

5 zborovým, zborným, združeným, spojeným, koncilovým, konsenzuálnym, konjugovaným – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (18)

dvtr-izmus

Pe-štyri | 26.03.2015

práve naopak, po zavŕšení takéhoto procesu osvojenia si potenciálu rozvoja u supersystému a jeho elementov sa mení charakter interakcie supersystému s jeho okolím a nielen vnútorná organizácia procesov v supersystéme. To je sprevádzané nárastom rezervy udržateľnosti supersystému vo vzťahu k tlaku prostredia a (alebo) rastom produktivity (výkonnosti, sily vplyvu) supersystému vo vzťahu k prostrediu.
A práve to je dokazom že DVTR je nezmysel pre debilov.

Pár drobných postřehů

Pe-tri | 22.03.2015

Jednoduše - ANO. A aby to bylo zcela zřejmé, jen podotknu, že supersytémem v diskutovaném kontextu je samozřejmě i lidská bytost. A zde je zjevné, že základní stavební (živé) struktury lidské bytosti -buňky- jsou intelektem vybavené elementy. Pracují algoritmicky, na chemické bázi a z logiky DVTR je tedy nemožné, aby ve své činnosti (životě) neinteragovaly s HVR, tedy vědomím i podvědomím lidské bytosti. Za pozornost pak jistě stojí i myšlenka ohledně sdílené paměti (obsahující řídící informace) mezi hierarchicky různě stojícími elementy supersystému lidská bytost (potažmo pokolení či rod) v podobě DNA. Odtud pak lze mj. i kreativně přemýšlet z pozic DVTR nad pojmem zdraví.
Druhý aspekt je pohled ven z člověka (když pohled k buňkám je pohled dovnitř) na HVR. Z logiky věci je totiž naprosto zřejmé, že lidská bytost (jedinec) sama o sobě je elementem vyšší struktury a její účel je (vůči tomuto HVR) analogický účelu buňky v těle. V tomto smyslu je možno konstatovat: zdraví všech intelektuálních elementů supersystému je přímo úměrné stupni osvojení si svého (individuálního) potenciálu rozvoje => evoluce jako podmínka zdraví!
A ještě jedna věc mně (v první iteraci) přichází na mysl. Jde o hlubší uvědomění si toho, že intelekt všeobecně pracuje na různých fyzikálních vrstvách (nosičích) universa. Tělo na mechanické, buňky na chemické, vědomí člověka na elektromagnetické, podvědomí na kvantové (?) a člověkem stvořená, umělá počítačová inteligence na úrovni matematické (teorie) a fyzikální (praxe), přičemž každá z těchto vrstev pracuje ve vlastním časovém rámci, které jsou vůči sobě diametrálně rozdílné v tom smyslu, že jejich algorytmické cykly (takty, iterační kroky, hodiny) zpracování informací (a z toho plynoucí i doby života intelekt nesoucích elementů) jsou vzájemně nesouměřitelné/nekompatibilní. Je tedy z logiky věci nerozumné předpokládat, že lze (za standardních, zřejmě evoluční zralostí podmíněných, okolností) uskutečňovat pro běžné vědomí smysluplné, komunikační průniky jednotlivých intelektuálních elementů mezi s sebou. Mj. i z tohoto důvodu musí pracovat intelekt lidské bytosti ve dvou funkčně rozdílných režimech - vědomém, kdy informační interakce probíhá mezi dvěma jedinci na stejném levelu (+/- shody v rychlosti a kódování předávaných informací) a v režimu podvědomí, kdy dochází ke komunikaci (výměně informací) lidského jedince s intelekty na jiných (v hierarchii supersystému výš i níž stojících) úrovních, tj. mezi (sub)systémy rychlostně i kódově nekompatibilních a tedy běžným vnímáním nezpracovatelných. Spánek pak logicky bude režim, ve kteréch dochází ke komunikaci (retranslaci a dekódování-enkódování)) mezi podvědomím a vědomím jednoho a téže jedince.

P.

Děkuji mnohokráte, nad konsekvencemi sděleného lze samozřejmě dumat (a je to zajisté velmi žádoucí a ozdravné) daleko hlouběji.

Re: Pár drobných postřehů

udo | 22.03.2015

Isto..ale existujú určité moźnosti spolupráce(interakcie) vzájomne na prvý pohľad komunikaćne(nie cieľovo) nekompatibilných systémov:
A. tzv. cache, zásobníky(stack), resp. rôzne ďalśie druhy pamätí a medzipamätí daných systémov.
B. dekódery(i mentálne), kompilátory, posuvy v úrovni nahor a nadol v programovacom-kódovacom jazyku prenosu komunikácie od najniźších(uniVersálnych jazykov) až po koplexné modulovo-objektové jazyky nad"časových"("metha"procesných) symbolov a naviazané
C.Interface-y
D..atď

re:„A slovom slnce zastavujú a slovom mestá rozrúšajú“.
upresnenie:
V tomto konkrétnom prípade, výraze ide o príklad zneužitia tu skúmaných, zverejnovaných technológii sociálneho inžinierstva na deštruktívne, asociálne ciele.
t.j.:
Formulka znacharov, "S prsteňom padlých žrecov"..
súčasných, no i tých, spred mnohých eVolúcie vekov.
Tož opAtrne narábajte s ňou, tou mocnou čaRa vetou! :)

Re: Re: Pár drobných postřehů

Pe-tri | 23.03.2015

ad. Pokušení - jsem si vědom této léčky, ale vnitřně jsem z toho klidný.

ad. Cache - například emoce, čili způsob přenosu informací mezi dvěma subsystémy supersystému. Zde je zajímavé si uvědomit změnu v komunikační kvalitě, kdy emocionální to je jen pro jednu stranu (přijímač) a to až do okamžiku zpracování-rozluštění, kdežto pro druhou to je čistě racionální (vysílač).

ad. uni-vers-al si překládám jako "jeden-pro-všechny" ve smyslu společný komunikační jazyk, čili takový jazyk, kterému rozumí všechny intelektuální elementy supersystému. Rozumí (mohou se naučit rozumět) ve smyslu logické jednoty (bílá je bílá a ne černá a kolečko je kolečko a ne čtvereček - za kterého ho n(ě)kdo vydává).
el-e-ment - si pak taky lze přeložit jako "všichni-jsou-mentální" ve smyslu identifikace intelektem vybavených prvků systémů.

ad. písmenka a slova - když jsme chtěli aby počítače (z lidského hlediska subsystémy) uměly lidštinu, naučili jsme je skrze kombinace nul a jedniček (jejich abecedy) písmena (ASCII tabulky potažmo novější znakové sady - naši abecedu. Analogicky, když nás chtěli bohové naučit jejich řeč, dali nám abecedu, ale n(ě)kdo ukradl Rozlišení, míru čili dekódovací (Mojžíšovy) tabulky do jejich abecedy. Ale i tady už jsme na stopě, když známe možná klíčovou analogii: abeceda má 22 písmen - kniha Hermova má 22 obrázků-příběhů-školních lekcí-učebního plánu osvojení si aktuální úrovně (lidské) evoluce. Jak vidíme, to co pro nás jsou písmena abecedy (runy), jsou pro bohy systémové koncepty či v základu supersystému stojící ideje (které si musí aspirant na Člověka plně osvojit).

A když už jsme u té analogie, tak její zákon přece zní: jak nahoře tak dole, čili z hlediska konstrukce supersystému vyjadřuje jednotu/kompatibilitu/uni-vers-um (jednotný rozum): cílovou, strukturální, funkční i konceptuální. Potom lze další známé rčení z oboru analogie: podle sebe soudím tebe přeformulovat na lepší: podle sebe tvořím tebe! A člověka by v tomto (indukčním i dedukčním) smyslu mohla zajímat následující hierarchie supersystému: tělo-planeta Země-vesmír a z didaktických důvodů i subsystém-počítač. A je možná dobré si nyní uvědomit, že nadřazený systém je pro subsystém něco, co známe pod pojmem environment, čili životní prostředí a jeho parametr - kapacita (zdrojové možnosti).

Potom lze o analogiích uvažovat např. takto (aspekt strukturální):

buňka<=>lidské tělo<=>počítačový objekt
orgán<=>národ<=>soubory stejného formátu
fyziologie těla<=>vztahy mezi národy<=>SW vybavení PC
planeta<=>civilizace<=>HW architektura PC

a nadále rozpoznávat další a další analogie, ve všech čtyřech výše zmíněných úhlech pohledu na jednotu supersystému.

Analogie je tedy jeden z vertikálních, či uni-vers-all(ních) jazyků.

P.

ps. Zejména na základě analogie v cílových aspektech jednoty lze úspěšně pracovat s pojmem Boží vůle či řečiště Božího záměru.

Přidat nový příspěvek