Dostatečně všeobecná teorie řízení (16)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (16)

9.3.2015

předchozí část

 

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

 

Teraz sa vrátime k uzavretým systémom. Udržateľne riadený systém sa môže nachádzať buď v rovnovážnom režime, alebo v režime manévra. Jeden a ten istý, reálne prebiehajúci režim môže byť interpretovaný aj ako rovnovážny, ak súvisí s jednym vektorom cieľov, aj ako režim manévra, ak súvisí s druhým vektorom cieľov.

 

Vo vektore cieľov rovnovážneho režimu sú kontrolné parametre v čase nemenné - konštantné. V reálnom stabilnom rovnovážnom režime vektor stavu kolíše v relatívne nemennom postavení v podpriestore kontrolných parametrov, a voľné parametre sa pri tom môžu hociako meniť.

 

Pojem „rovnovážny režim“ je trochu podobný pojmu „rovnováha“, no je širší, pretože všedné vedomie zvyčajne vníma „rovnováhu“ staticky, ako nepohyblivú nemennosť v čase. V rovnovážnom režime je proces kmitania systému v čase nemenný vzhľadom na bod „rovnováhy“, súradnice ktorého sú nemenné v čase. Systém cezeň prechádza, no nemôže v ňom zotrvávať, hoci len preto, že odchýlky od neho sú nižšie ako prah citlivosti meracích prístrojov, alebo riadenie je ťažkopádne, má limitovanú operačnú rýchlosť a  nemôže sa včas zastaviť. To posledné objasníme.

Pojem o záporných spätných väzbách odráža fakt zostrojenia systému riadenia objektu takým spôsobom, že detekcia systémom riadenia odchýlok objektu od ideálneho režimu, ktorý je predpísaný vektorom cieľov, vyvoláva riadiace pôsobenie, nasmerované na návrat objektu do ideálneho režimu. Pri kladných spätných väzbách pomáha riadenie pri rušení (od momentu jeho vzniku) odvádzania objektu od ideálneho režimu v smere pôsobenia na objekt rušenia.

 

Keďže rušenie môže byť riadeným pôsobením zo strany nejakého procesu riadenia zvonku (jeho riadiace pôsobenie sú jeho priame väzby), tak pri skúmaní súhrnu vzájomne vložených procesov riadenia vo vzťahu ľubovoľného z  do neho vložených procesov samoriadenia ich kladné spätné väzby môžu byť nazvané ako „podporujúce“ a ich záporné spätné väzby – ako „hasiace“, „potlačujúce“, „zdržiavace“, „brzdiace“.

 

Hoci sa doteraz (rok 2004) tieto termíny v teórii riadenia nepoužívajú, tak viac zodpovedajú charakteru spätných väzieb v procese riadenia, ako všeobecne prijaté - konvenčné rozdelenie spätných väzieb na „kladné“ a „záporné“, ktoré sa intuitívne chápu nejednoznačne a vyžadujú doplňujúce vysvetlenie. Ak ideálny režim je nemennosť vektora cieľov v čase, do ktorého sú zahrnuté kontrolné parametre, tak z dôvodu limitovanej operačnej rýchlosti systému riadenia jeho pôsobenie, kompenzujúce odklon od ideálneho režimu (pri záporných spätných väzbách), sa od nejakého okamihu samo stane rušivým a objekt míňa ideálny bod.1 Takto systém riadenia sám rozkmitáva objekt vzhľadom na ideálny režim vektora cieľov (otázka je iba o tom, či amplitúdy kmitov ležia v prípustných hraniciach alebo nie). Najlepšie je to vidieť v stabilných vyvážených režimoch. V nestabilných vyvážených režimoch je amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná, alebo narastá od kmitu ku kmitu, a to aj pri záporných spätných väzbách.

 

T.j., sám princíp záporných spätných väzieb podľa kontrolných parametrov je v teórii a praxi riadenia nevyhnutný, avšak je to len jeden z údajov v teórii a praxi riadenia ako celku.

 

Vo vektore cieľov v režime manévru sa mení hoci len jeden z kotrolných parametrov. Pri analýze reálneho procesu stabilného manévru v podpriestore kontrolných parametrov vektor stavu sleduje s nejakou chybou riadenia zmenu vektora cieľov (obsahujúceho len kontrolné parametre). Na voľné parametre, ako aj v prípade rovnovážneho režimu, sa žiadne obmedzenia nekladú.

Režim manévrovania, v ktorom sú derivácie2 kontrolných meniacich sa parametrov podľa času konštantné (v medziach prípustnej chyby riadenia), sa nazýva ustáleným (stabilným) manévrom. Ustálený manéver je sám o sebe rovnovážnym režimom, z ktorého vektora cieľov sú vylúčené kontrolné parametre, meniace sa v procese manévra.

Ak vychádzame z reálne prebiehajúceho procesu riadenia a tvoríme na základe predpokladov (t.j. hypoteticky) vektor cieľov subjektu, ktorý reálne proces riadi (to sa nazýva „identifikácia“ vektora cieľov), tak jeden a ten istý režim možno interpretovať ako vyvážený režim, alebo ako stabilný kmitavý (oscilačný) manéver. Takto sa režim, pri priradení k vektoru cieľov iba tých parametrov, ktoré kmitajú okolo stredných hodnôt (v závislosti od hraníc na chyby riadenia), interpretuje ako vyvážený režim. Ak priradíme k vektoru cieľov hoci len jeden z náhodne sa meniacich parametrov, tak sa režim interpretuje ako manéver.

 

Presne takto možno jeden a ten istý režim vnímať ako stabilný, vychádzajúc z jedných ohraničení vektora chyby; a ako nestabilný, vychádzajúc z oveľa prísnejších ohraničení vektora chýb. Na tomto predpoklade je dobre vidieť objavenie sa možnosti dvojakého chápania stability: podľa ohraničení a znižovania odchýlok a podľa predvídateľnosti.

 

Jednoduchší príklad rovnovážneho režimu – jazda automobilom po rovnej ceste pri konštantnej rýchlosti. Všetky ukazovatele na prístrojovom paneli, okrem spotreby benzínu, sa držia v ustálených polohách; no volantom treba občas „pohýbať“, pretože nerovnosti cesty, bočný vietor, rôzny tlak v pneumatikách, vôľa podvozku a volantu sa snažia automobil vybočiť.

 

Manévre sa delia na slabé silné. Toto rozdelenie neodráža efektívnosť manévru. Pojem slabý manéver je spojený s vyváženými režimami. Prevedenie systému z jedného vyváženého režimu do druhého vyváženého režimu – to je jeden z druhov manévru. Niektoré uzavreté systémy majú takú vlastnosť, že ak sa tento prevod realizuje dostatočne pomaly, tak vektor stavu systému v procese manévru sa nebude veľmi líšiť od vektora stavu vo východzom a (alebo) konečnom vyváženom režime, pri vylúčení počas manévru sa meniacich kontrolných parametrov a niektorých voľných parametrov, ktoré sú in-formačne späté s kontrolnými.

 

Ak na lodi pootočíme kormidlom palubu o 3 - 4 stupne, tak loď začne opisovať kruh s veľmi veľkým priemerom a dôjde k zmene uhla kurzu. Ak sa to deje mimo dohľadu na pobrežie a pri zamračenom počasí, tak väčšina pasažierov nepostrehne manéver zmeny kurzu. Ale ak v plnej rýchlosti rýchleho plavidla (25 - 30 uzlov) náhle otočí kormidlo palubou o 20 - 30 stupňov, tak paluba počas pohybu kormidla šklbne pod nohami na opačnú stranu ako kormidlo, a potom začne ľudským vestibulárnym aparátom plne citeľná zmena kurzu, sprevádzaná plne viditeľným náklonom plavidla o 10 i viac stupňov.

Hoci v oboch prípadoch zmena kurzu môže byť rovnaká, hydrodynamické charakteristiky lode sa v prvom prípade slabého manévru nebudú silno odlišovať od režimu priamočiareho pohybu. V druhom prípade, keď loď začne vstupovať do cirkulácie s priemerom nie viac ako 4 - 5 dĺžok trupu lode, klesne rýchlosť, prejaví sa hodnotovo významná priečna zložka rýchlosti obtekania trupu a náklon a celkový obraz obtekania trupu a hydrodynamické charakteristiky sa budú kvalitatívne odlišovať od bývalých charakteristík pri priamočiarom pohybe alebo slabých manévroch.

 

Rozdelenie manévrov na silné a  slabé umožňuje v rade prípadov výrazne zjednodušiť modelovanie správania sa uzavretého systému v procese slabého manévrovania bez straty kvality výsledkov modelovania. Pretože výber miery kvality je vždy subjektívny, tak aj rozdelenie manévrov na silné a slabé sa určuje subjektivizmom pri hodnotení kvality modelovania a riadenia. Ale, ak je takéto rozdelenie možné, tak k slabému manévru možno nájsť jemu analogický rovnovážny režim (vo vyššie uvedenom zmysle).

 

Pre fyzicky kvalitatívne rovnaké procesy je rozdelenie manévrov na silné a slabé založené na modelovaní v nekonečnom čase. Nakoľko poňatie času a jeho meranie je spojené s výberom etalónovej frekvencie, tak za etalónovú frekvenciu môžu byť prijaté aj vlastné frekvencie kmitania objektov riadenia, uzavretých systémov, procesov interakcie uzavretých systémov s okolitým prostredím. To vedie k poňatiu dynamicky podobných (čiastočne alebo úplne) objektov, systémov a  procesov, pre ktoré sú procesy (rovnovážne režimy a  manévre), vztiahnuté k času, založenom na zhodných vlastných kmitaniach, v nejakom zmysle identické. Podrobne to skúma teória podobnosti, ktorá je súčasťou mnohých čiastkových odvetví vedy. Doprevádzanie slova „identickosť“ prívlastkom „nejaká“ je podmienené tým, že podobnosť sa môže realizovať na rôznych fyzických nosičoch in-formačných procesov riadenia, rôznymi vzájomnými spodobeniami parametrov podobných systémov.

 

Spodobenie – znerozmerenie, t.j. zbavenie reálnych fyzikálnych a in-formačných parametrov ich rozmerov - mier (metrov, kilogramov, sekúnd a pod.) ich vztiahnutím k nejakým hodnotám charakteristík uzavretého sytému a prostredia, ktoré majú rovnaké rozmery – miery (metre, kilogramy, sekundy a pod.). Výsledkom je objavenie sa bezmerných jednotiek merania, v nejakom zmysle zhodných parametrov u porovnávaných objektov, rovnako charakteristikých pre každý z nich. Táto vlastnosť celovesmírnej miery je základom modelovania procesov na jednych fyzických nosičoch, pričom reálne prebiehajú na druhých fyzických nosičoch (analogové počítače); aj základom in-formačného (čisto teoretického) modelovania, pri ktorom je dôležitý in-formačný model, a jeho fyzický nosič je úplne nezaujímavý (ľubovoľný algoritmus, predpisujúci postupnosť akcií, v podstate nezávisí od jeho materialového nosiča: papiera, diskety, CD, počítača, človeka).

 

Analýza priebehu podobného modelujúceho procesu môže prebiehať v oveľa vyššom frekvenčnom pásme, ako priebeh reálneho podobného modelovaného procesu. To dáva možnosť nahliadnúť do budúcich variantov vývoja modelovaného procesu, čo je vlastne základom riešenia úloh riadenia vo všeobecnosti a najmä úlohy o predpovedateľnosti. Príklady tohto druhu modelovania – to sú všetky aerodynamické a pevnostné experimenty a výpočty v letectve, lodiarstve a  kozmonautike. Modelovanie vysokofrekvenčného procesu v nízkofrekvenčnom pásme umožňuje odsledovať príčinno-následkové väzby, ktoré zvyčajne unikajú pozorovateľovi pri sledovaní rýchlo prebiehajúceho reálneho procesu. Takýmto príkladom je rýchlostné a  vysokorýchlostné filmové snímkovanie (viac ako 105 snímok za sekundu) a spomalená (v porovnaní s realitou) projekcia záznamu, čo umožňuje riešiť mnohé technické a biologické (medicínske) problémy.

 

Pochopenie silných a slabých manévrov u podobných objektov a uzavretých systémoch je spojené s rozlíšením manévrov v bezrozmerných jednotkách času. Podobné môžu byť aj fyzické procesy s rôznou kvalitou, napríklad, opisované rovnakým matematickým modelom. No pre kvalitatívne rovnaké fyzické procesy, ktoré sa líšia rozmerovými charakteristikami, budú oblasti reálnych parametrov silných a slabých manévrov odlišné. Toto je vždy nutné mať na pamäti, ak sa jedná o reálne uzavreté systémy s rovnakou kvalitou, ktoré sa líšia svojimi rozmerovými charakteristikami.

 

pokračování

 

1Tomuto odklonu od ideálnych hodnôt sa dá vyhnúť, ak zadáme takúto požiadavku pri tvorbe systému riadenia, no aj v tomto prípade bude oscilačný (kmitavý) charakter rovnovážneho režimu pokračovať. Avšak oscilácie budú prebiehať v nejakom pásme hodnôt na jednu stranu od predpísaných ideálnych hodnôt rovnovážneho režimu.

 

2Z lat. derivatio = odvodenie, odchýlenie; derivácia (druhotná, odvodená veličina) – jeden zo základných pojmov matematickej analýzy – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (16)

Všetkým diskutérom!

udo | 11.03.2015

Vrelé dik za odlaďovanie materiálov(OSSOS) :)
(Hľadanie chybiek a nachádzanie lepšich formulácii)
Bo všetci sme len ľudia
..a snáď postupne budeme i Ľudia

Co je a co není možné

Pe-tri | 10.03.2015

Text srozumitelný a jasný za předpokladu, že potřeba manévru je vyvolána rozhodnutím ve změně vektoru cílů. Otázkou zůstává, jak řídit manévr, jehož cílem je strukturální nebo funkční změna systému samotného. Jestli je vůbec možné takový manévr provézt bez toho, aby na nějakou dobu nebyl odstaven z provozu, nahrazen nějakým náhradníkem a po remontu znovu restartován.
Zmiňuii to proto, že je asi nezbytné umět tyto situace rozlišovat a nepokoušet o neřešitelné. Chtít vyměnit prasklou pneumatiku bez zastavení vozu budiž toho triviálním příkladem.
Takže tady máme otázku do pléna: Je žádoucí přechod podoby globalizace od davo-elitářské k lidské, změnou, kterou lze udělat za běhu systému (elektrikář by řekl - pod napětím:) nebo je nezbytné systém na nějakou chvíli vypnout z provozu (restartovat)? A když restart, potom na jak dlouho a co bude v provozu během něho ? A když bez restartu, potom vzniká podotázka - skutečně lze vyměnit OS bez restartu?
P.

Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Vasiľ | 10.03.2015

Geometrický prístup:

Predstav si dva rôzne rovnovážne body A a B v mnohorozmernom priestore parametrov, okolo ktorých môže systém vykonávať malé kmity. Nech systém kmitá okolo rovnovážnej polohy A. Vonkajším pôsobením sa však vychýli natoľko, že prestane byť viazaný v blízkosti tohoto bodu. Aký môže byť ďalší vývoj? Systém prejde do režimu manévru a po čase sa stane viazaným na nejaký iný rovnovážny bod. Napríklad aj na bod B, ale aj celkom iný.

Aký je cieľ?
a) dostať sa z bodu A do bodu B
b) v procese začatia a priebehu manévru sa vyvarovať katastrofám, tj. zvoliť si zo všetkých možností trajektóriu manévru s "najmenšími škodami".

Všetko závisí od vonkajšieho pôsobenia na systém.

V prípade výmeny pneumatiky:
Priestor parametrov nech je v našom priblížení dvojrozmerný
bod = (počet nederavých pneumatík na aute; rýchlosť auta v km/h)
Bod A = (3;7)
Bod B = (4;60)
Najlepšia cesta z bodu A do bodu B je takáto
z A priamkou do bodu (3;0), potom priamo do bodu (4;0) a napokon do bodu (4;60). Iné trajektórie by boli asi dosť nepríjemné.

Skús si to namaľovať.


Takže Tvoja otázka by sa v tejto reči dala preformulovať takto:
Aká kľukatá a strastiplná cesta nás čaká pri prechode z rabovladejského do človečenského režimu? Ako tú správnu cestu vybrať a ako ju aj prakticky dosiahnuť?

Povedal by som, že dobrým kompasom na tejto ceste je princíp účel svätia prostriedky.

Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Vasiľ | 10.03.2015

Ešte, že príklad s výmenou pneumatiky ukazuje, že priama spojnica bodov nemusí byť najlepšou cestou.

Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Vasiľ | 10.03.2015

A ešte pri prechode z jedného režimu do druhého môže byť aj viacero medzizastávok v rôznych iných rovnovážnych režimoch - konkrétne v príklade s autom a pneumatikou sú to (3;0) a (4;0)

Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Pe-tri | 10.03.2015

Takže se domníváš, že diskutovaný přechod je věcí parametrických změn stávajícího režimu, tedy v podstatě při zachování klíčové struktury a jejich funkcí a jejich modernizované projevy se budou ladit skrze jejich parametry.
Tak osobně to takto nevidím, domnívám se že inovace bude muset být vyššího řádu.
P.

Re: Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Vasiľ | 10.03.2015

Neprotirečíme si až tak, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ide o to, že niektoré parametre nie sú spojité. Napríklad parameter existencie systému môže dosahovať len dve hodnoty - existuje a neexistuje (jeden a nula).

To čo Ty nazývaš kvalitatívnou zmenou ja popisujem zmenou parametra (buď prudkou zmenou spojitého parametra alebo zmenou diskrétneho parametra). Podstata je tá istá, iba v technikom opise sa rôznime, no to je len vec dohody.

Toto však nijako neodpovedá na Tvoju pôvodnú otázku - no v nej samotnej je veľký kus odpovede.

Podľa mňa tiež skokové kvalitatívne zmeny pri prechode k človečenskému zriadeniu nastanú (niektoré štruktúry budú musieť nevyhnutne zaniknúť resp. sa preformátovať, niektoré sa vytvoria...), ide však o to, vybrať v tomto procese cestu s najmenšími škodami. Teda nelikvidovať už existujúce prvky bez rozmyslu, nebodal vylievať deti vaničiek, ale postupne ich transformovať.

Práve preto KOB nebola zostrojená ako protichodná koncepcia k už existujúcim, ale ako objemnejšia vo vzťahu k nim.

Princíp "účel svätia prostriedky" je ako keby lokálnym infinitezimálnym vyjadrením globálneho celkového cieľa - človečenského zriadenia. Tj. ukazuje správny smer (k ďalšiemu medzikroku) v danom okamihu a integráciou všetkých krokov dosiahnem správny konečný cieľ. Aby som však vedel, ktoré prostriedky sú správne a ktoré nie, musím mať aspoň nejakú predstavu o cieli...

Ďalšia vec je tá, že ten istý stav môže byť z pohľadu davo-elitárnej koncepcie v pásme katastrof, pričom z pohľadu človečenskej koncepcie je v poriadku, ale to je snáď jasné.

Re: Re: Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Pe-tri | 11.03.2015

Ano s tím lze souhlasit. Skutečně je jen věcí dohody, jak budeme věci pojmenovávat. Shoda tedy v tom, že parametry dvou nespojitých systémů (např.sociálních režimu) mohou být co do kvality shodné, co do kvantity různé a lze tedy s nimi "ladit" chování systému. Je to něco jako zpětná kompatibilita u OS. Ok. Avšak udělejme ještě jeden praktičtější krok kupředu.

Jak víme, modus operandi při manévrování GP je dialektika v podobě boje protikladů. Tj. nechá se shořet aktuální systém (ten který je na odpis) - vládnoucí teze v řízeném, syntetickém ohni anihilace s jeho za tím účelem účelově vypěstovanou opoziční antitezí. Tato řízená anhilace se projevuje jako novou (nahrazující tu odpisovanou) tezi přinášející revoluce a každá revoluce, byť sebesametověji kamuflovaná, přináší krátké období zdánlivého bezvládí, které je ovšem docela kritické na přesnost řízení. Lze ho považovat za (tvrdý nebo měkký) restart, jehož součástí je fáze, kdy revoluce požere své děti a nové děti ještě nejsou dospělé (nový, upgradovaný OS se do paměti teprve natahuje). A o výskyt a podobu tohoto období jde. Má otázka tedy směřovala k tomu, jak si kdo představuje tuto další nevyhnutnou syntézu, která doposud vždy měla revoluční povahu. Skutečně může být, byť podmíněně mnoha faktory, přesto - uskutečnitelná evoluce (pomalý manévr) namísto revoluce (rychlý manévr) ? Jak to dnes vypadá ? Co je teze na odpis? Teze je reálná nadvláda regionální oligarchie. Co je antiteze ? Antiteze je kamuflovaná regionální pseudodemokracie davu. A co je plánovanou syntézou ? Syntézou je kamuflovaná demokracie s celosvětově jednotnou a nelimitovanou správou hierarchicky strukturované oligarchie (internacionální marxismus to nazývá demokratický centralismus) a řízeného objemu zdebilizované davu. Otázku lze tedy přeformulovat takto: Jak si kdo představujeme, že může proběhnout byť teplý restart - evoluční likvidace teze a antiteze, rodící novou syntézu a přitom jsou na stole dvě byť částečně kompatibilní syntézy (démonická a lidská) jak vůči sobě, tak vůči minulým tezi i antitezi ?
P.
ps. Žijeme skutečně v pozoruhodné době.

Re: Re: Re: Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Vasiľ | 11.03.2015

Boj protikladov - téz a antitéz je pracovným nástrojom davo-elitárnej koncepcie (medzi dvomi lžami ich budete hnať, aby pravdu nepoznali). V súčasnosti nastáva kvalitatívne úplne odlišná zmena režimu, ako tie doposiaľ.

Človečenská koncepcia nepotrebuje žiaden boj protikladov, preklápanie liberálneho fašizmu s konzervatívnym fašizmom ani nič podobné.

Toto pravidelné preklápanie (prinášajúce obete - čo sa potom stáva katalizátorom nasledujúceho preklopenia motivovaného aj odplatou za tieto obete) je v podstate len regulérny režim davo-elitárnej spoločnosti. To, čo má nastať, nie je ďalšie preklápanie, ale koniec tohto preklápania - tj. celkom iný režim fungovania.

Historické skúsenosti z predošlých revolúcií už preto možno uplatniť len veľmi obmedzene, ak vôbec.

Re: Re: Re: Re: Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Pe-tri | 11.03.2015

Zajisté, ale až po změně.
Otázkou je, jak si kdo představuje praktický průběh této změny a jeho časovou osu. Něco jako sametový přechod ČS společnosti od socíku přes období "kdy se na chvíli zhasne a kdo si ukrade je jeho" a následné pomalé vaření žáby do podoby nové formy dnešního davo-elitařství s tím rozdílem, že se žába bude vařit s jinými ingrediencemi a výsledný, nový režim nebude davo-elitářský. Manévr na jak dlouho ? 5 let ? 20 let ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Vasiľ | 11.03.2015

Obracači kabátov a prospechári sa istotne pokúsia vyťažiť aj z tohto prechodu, no ich prospech bude veľmi krátky, keďže procesy sa zrýchľujú. Objektívne narastanie počtu ľudí zoznámených s koncepciou totiž zákonite vedie k zrýchľovaniu týchto zmien.

Kto sa nepridá k tvorbe človečenskej koncepcie, toho zisky budú len krátkodobé, iluzórne.

Časosled je ťažké odhadnúť. Môj osobný odhad je taký, že počet ľudí znalých KOB/DVTR sa každé tri roky (vraj typická doba potrebná na plné osvojenie) zdvojnásobí. To znamená, že každé desaťročie sa ich počet zdesaťnásobí (2^(10/3) = 10,079...). Podľa mňa každé zdesaťnásobenie prinesie kvalitatívnu zmenu. približne 10 rokov, to je aj pol generácie (25/2), čo je významná perióda sociálneho času. Ale tento posledný odstavec zväčša len vycucávam z prsta, tak ho aj tak prosím cháp.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tvoju otázku skúsim trochu preformulovať

Pe-tri | 11.03.2015

Ok, dík za rozhovor. Napříště to potáhneme, zas u nějakého zajímavého tématu:)
P.

amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná

Oracle 911 | 09.03.2015

Čo? Treba to doplniť.

Re: amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná

udo | 09.03.2015

Nekukal som teraz narýchlo pôvodný text,
ale myslím, že by tam malo byť asi iba skôr "BUĎ", miesto "ALEBO":
"V nestabilných vyvážených režimoch je amplitúda kmitov BUĎ vyššia ako prípustná, alebo narastá od kmitu ku kmitu, a to aj pri záporných spätných väzbách"

Re: Re: amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná

Vasiľ | 09.03.2015

Vari keď je už vyššia ako prípustná, tak už nemôže narásť ešte viac ??? Prečo by?

Re: Re: Re: amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná

Pe-tri | 10.03.2015

Limit nárůstu je determinovaný energií v systému (napájením). Pokud se systém rozkmitá, potom se výsledná amplituda a frekvence oscilací stabilizují na konstrukčním maximu, co energie v systému dovolí. V praxi to však téměř vždy vede k přetížení systému a jeho zhroucení (ustřelí se dekel:), nehledě na ztrátu funkčnosti. Neplatí to pouze pro oscilátory, tj. takové systémy, který byly jako kmitající naprojektovány.

Mimochodem, vyřazení záporné zpětné vazby (sebereflexe) je mnohými externími rušivými vlivy (egregory, chcete-li) účinně využíváno k rozkmitání systému (psychiky oběti) s cílem ji plně ovládnout. Takový egregor je pak plně schopen rozlišovat, kdy je trvale přetěžovaný systém (jedinec) těsně před energetickým kolapsem (zhroucením), když mu dá na chvíli pohov (odpojí vstupní signál), samozřejmě veden snahou nezničit si svůj nástroj vlivu v této realitě. Po regeneraci je opět uvede do provozu a systém (jedinec) opět může ovlivňovat své okolí (okolní systémy/jedince) svými výstupními, výkonnostně i frekvenčně přeexponovanými výstupy, z nichž si egregor část bere pro sebe jako potravu a část používá k šíření infekce, tedy rozkmitání sousedů na své vlastní pracovní frekvenci. A tak nám pěkně metastázuje, přičemž připojené oběti si z toho uvědomují pouze to, že se jim v životě pravidelně střídá období euforie (kdy by se rozdali všem) s obdobím vyšťavení (kdy se musí dobít). Celková energetická bilance je však pro ně záporná, tj. z dlouhodobějšího hlediska jsou ztratní, což se projevuje rapidním snížením životnosti takto infikovaných a zneužívaných systémů.
P.

Re: Re: Re: Re: amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná

Vasiľ | 10.03.2015

Jasne, čiže po prekročení prípustnej (= OBJEKTÍVNE maximálnej možnej, a NIE ako som si ja myslel maximálnej SUBJEKTÍVNE volenej pre potreby kontroly dostatočnosti riadenia) odchýlky už systém vybočí z režimu kmitania okolo pôvodnej strednej hodnoty (a prechádza do režimu kontrolovaného (alebo samoriadeného zdanlivo nekontrolovaného) manévru - to čo Ty píšeš v druhom odstavci sa týka práve tohoto)

moja chyba, zabudol som, čo sa myslí pod prípustnosťou.

Ďakujem pekne za objasnenie.

Re: amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná

popolvár | 09.03.2015

udo ti napísal celú vetu. Sú dve moznosti ako to napísat, pricom zmysel ostáva ten istý: 1. bud - alebo, 2. alebo - alebo

Přidat nový příspěvek