Dostatečně všeobecná teorie řízení (15)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (15)

2.3.2015

předchozí část

 

...Vo vzťahu k ľubovoľnému konkrétnemu číslu je takáto odpoveď nezmyselná, ale číslo v danom modeli je kód in-formačného modulu ešte nepredpovedateľného pre „Školákov“ obsah, neznámeho aj nerozpoznateľného na základe už nahromadených skúsenosti „Školákom“ (t.j. na základe jeho stereotypov – návykov – rozpoznávania javov vonkajšieho i vnútorného sveta).

 

Práve o tomto stave veci môžeme čítať v Evanjeliu podľa Jána 16:12: Ešte veľa vám mám povedať; no teraz by ste to nepojali.” Analogická situácia je opísaná v Koráne 5:101: „… Nepýtajte sa na veci, ktoré vás zarmútia, ak sa vám odhalia. A ak sa na nich opýtate, keď sa budete riadiť Koránom, odhalia sa vám. Boh sa zmiloval nad nimi: veď Boh je milosrdný, zmierlivý. Pýtali sa na ne ľudia pred vami; a potom im neuverili.“ Aj jeden z apokryfov „Blahá zvesť sveta Ježiša Krista od učeníka Jána “ (podľa starovekých aramejských a staroslovanských textov, vyd. „Priateľstvo“, Rostov na Done, 1991) odovzdáva slová Krista: „A teraz vďaka prítomnosti Ducha Svätého nášho Nebeského Otca, hovorím Ja s vami jazykom Života Boha Živého. A niet ešte nikoho uprostred vás, kto by mohol pochopiť všetko, čo Ja vám hovorím. A tí, ktorí vám vysvetľujú Písma, hovoria s vami mŕtvym jazykom ľudí, hľadajúcich pomocou ľudí ich choré a smrteľné telá.“

 

To jest Písma, Zhora dané Zjavenia, priamo hovoria o situácii, keď hľadajúci pomoc ju nemôžu prijať v celej plnosti a sile, pretože sú sami slabí. A Písma priamo poukazujú na zdroj hodnovernosti – na Ducha Svätého. No mnohí ani túto informáciu nemôžu prijať a osvojiť si ju, pokladajúc ju za výmysel starovekých neznalých ľudí, nepoznavších našu súčasnú vedu a techniku.

 

Zostáva iba otázka o tom, čo uvádza všetko do pohybu. Tento faktor možno nazvať princípom plnoty a celostnosti Svetostavby - Univerza. Tento princíp tvrdí, že Stavba Sveta obsahuje v sebe všetko nevyhnutné pre vykonanie celého cyklu svojej existencie. Vyjadrený bol ešte vo Védach, no jeho obsahová stránka sotva môže byť rozlúštená bez východu za hranice tohto Vesmíru.

 

Universum existuje ako proces. Jeho fragmenty sú vzájomne spolupôsobiace štruktúry, ktoré sa vyvíjajú pod tlakom okolitého prostredia - iných štruktúr. Tlak prostredia, vzájomná interakcia štruktúr medzi sebou sú pravdepodobnostne predurčené, hierarchické a  vyjadriteľné v štatistických zákonitostiach (štatistike príčinno-následkových väzieb), objavených pomocou pozorovaní. Tlak prostredia je zobrazenie, in-formačný proces, nesený celoprírodným hierarchicky mnohoúrovňovým systémom kódovania in-formácií na rôznych materialových nosičoch. Odozva (reakcia) štruktúry a v nej prebiehajúce vnútorné zmeny – to sú tiež zobrazenia, in-formačný proces, prebiehajúci v tom istom systéme kódovania na úrovniach obsiahnutých v štruktúre. Tento in-formačný proces je podriadený rovnakým pravdepodobnostným predurčeniam, čo sa odráža na štatistike pozorovaní.

Odozva má pravdepodobnostný (t.j. hoci by aj zčasti podmienený slobodou individuálneho subjektivizmu), jednoznačne neurčitý charakter v hraniciach množiny pravdepodobnostných predurčení, vlastnej každej úrovni celoprírodného systému kódovania in-formácií.

Ale rezonančné javy v hierarchických, mnohoúrovňových štruktúrach sa prejavujú ako štatisticky častejšie, alebo štatisticky zriedkavejšie in-formačne rôzné odozvy (reakcie), v závislosti od vektora stavu prostredia a  štruktúry, v momente a v procese ich vzájomnej interakcie. 

Podľa miery nahromadenia in-formácií v štruktúre v štatistike jej odoziev na tlak prostredia vzniká stále menej chýb, poškodzujúcich štruktúru. A odozvy (reakcie) získavajú jednoznačnú definovateľnosť v zmysle predpovedateľnosti zobrazení „tlak - odozva“, stále viac a viac sa približujúcich k optimu. Interakcia prostredia a štruktúry, v ktorej sa na danej hierarchickej úrovni prejavuje rôznorodosť jej správania sa v zmysle nejednoznačnej predpovedateľnosti „tlak - odozva“, posúva do oblasti čoraz redších faktorov tlaku. Dochádza k in-formačnému nasýteniu nejakej organizácie štruktúry a  proces prechádza do nasledujúcej hierarchickej úrovne jednotného celoprírodného systému kódovania in-formácie.

 

*   *   *

 

Zhrnime výsledky skúmania modelu intelektu s „ruletou“ a  „bubnom“. Štruktúra odpovedá na štatistiku tlaku prostredia nejednoznačne v hraniciach pravdepodobnostných predurčení. Jej odozva sa formuje v procese kompilácie (kombinácie) na základe „náhodného“ triedenia in-formačných modulov v jej pamäti a zvonku prichádzajúcej in-formácie, to jest v procese premeny in-formácií, predurčeného mierou (matricou možných stavov).

 

V in-formačnom vzťahu dostatočne veľká rozvíjajúca sa a (alebo) svoju hierarchickosť rozšírujúca štruktúra predstavuje spojenie (kombináciu) minimálne nasledujúcich funkčne odlišných útvarov, možno aj nie lokalizovaných v nej ako čiastkové vložené štruktúry:

 

  • Determinovaná dlhodobá pamäť, pevne jednoznačne pracujúca podľa princípu: „aká otázka - taká odpoveď“. Odchýlenie sa od tohto princípu vedie pravdepodobne k poškodeniu štruktúry s rôznou závažnosťou (v závislosti od situácie). Výber in-formačných modulov z nej prebieha na základe rezonančných, autooscilačných1 a iných javov, ktoré vyjadrujú dostatočne dobrú zhodu in-formačných charakteristík vonkajšieho pôsobenia - tlaku prostredia a vnútorného stavu štruktúry v jej in-formačne nasýtených úrovniach pri prechode in-formačného toku tlaku prostredia štruktúrou. Takto struny hudobných nástrojov sa rozozvučia na zvuky určitej frekvencie. Takto rozbušky bezkontaktných morských a pozemných mín,  samonavádzacie hlavice riadia činnosť zbrane, keď sa v zóne ich pôsobenia objaví im in-formačne zodpovedajúci objekt.

  • Pravdepodobnostná operatívna pamäť, hromadiaca štatistiku odoziev (reakcií) štruktúry a kombinácií možných odoziev na tlak prostredia. Pravdepodobnosť získania nevyhnutnej in-formácie pre správnu odozvu je podriadená frekvencii obracania sa k tejto in-formácii pod tlakom prostredia a  rýchlosti mechanizmu náhodného triedenia in-formačných modulov. Je to zčasti analogické písaniu na piesku v zóne morského príboja: in-formácia je uložená len tak dlho, ako stíhate po celý čas obnovovať morom zmývané fragmenty záznamov.

Rezonančné a  autooscilačné javy v pravdepodobnostnej pamäti taktiež hrajú svoju úlohu. No na rozdiel od predchádzajúceho druhu pamäte, vznik rezonancií, autooscilácií atď. vedie aj k zmene v organizácii in-formačne nenasýtených úrovní štruktúry. Reakcia „otázka - odpoveď“ je tu nejednoznačná z dôvodu in-formačnej nenasýtenosti štruktúry;

  • Mechanizmus náhodného triedenia, fragmentácie a zjednotenia in-formačných modulov, uložených v oboch druhoch pamäte. Vo vzťahu k izolovanej determinovanej pamäti tento mechanizmus vytvára chyby jej fungovania v tom zmysle, že vytvára nejednoznačnosť odoziev. Vo vzťahu k pravdepodobnostnej pamäti je tento mechanizmus normálnym procesom jej fungovania. Podľa nášho názoru úlohu tohto mechanizmu hrá celý súbor kmitavých procesov v štruktúre s ich náhodnými, t.j. štatisticky usporiadanými fázovými posunmi jedného voči druhému a amplitúdovo-frekvenčnými charakteristikami2. Ak vzniká nejaký súlad fáz procesov – súčasnosť, súfazovosť - koherencia, tak prebieha výber nevyhnutnej in-formácie; ak nie, tak in-formácia zostáva nedostupná, hoci je aj prítomná v štruktúre.

V in-formačne nenasýtených úrovniach štruktúry vznik koherencie nejakých procesov

s inými vonkajšími alebo vnútornými procesmi, vo vzťahu k skúmanej úrovni

štruktúry, je procesom – dochádza k zmene jej kvalitatívneho stavu na nejaký čas,

v priebehu ktorého sa v nej môžu vytvoriť nové formy alebo vzniknúť nové procesy.

Dôsledkom tohto môže byť tá skutočnosť, že po zániku koherencie sa štruktúra už

nemôže vrátiť do stavu pred koherenciou, a takým spôsobom sa realizuje krôčik v jej

vývoji. Faktor súčasnosti (rovnakého načasovania)* – koherencia dodávok in-

formácie, energie sa prejavuje na rozvoji a priebehu procesov. Takto sa svetelné

vyžarovanie žiarovky odlišuje od koherentného vyžarovania lasera a oni tak vykazujú

kvalitatívne odlišný vplyv na objekty, s ktorými interagujú, a to aj pri rovnakej

energetickej sile toku vyžarovania. .

Súčasnosť vo vzťahu k procesom v štruktúre možno chápať dvojako:

- po prvé: v zmysle úzkeho časového intervalu, v priebehu ktorého sa prejavujú

nejaké javy v ich súhrne;

- po druhé: pre štruktúry, majúce pamäť, to možno chápať v zmysle – nie neskôr, než

im bude potrebná táto in-formácia vo vývoji, hoci nejaký čas sa fakt získania tejto in-

formácie z uhla pohľadu vonkajšieho pozorovateľa nemusí prejaviť.

Súfaznosť, koherencia, v  zmysle známom z  fyziky - je jeden z   prejavov

súčasnosti (rovnakého načasovania)* v procese priebehu súhrnu nejakých procesov.

  • Celoprírodný faktor, určujúci náhodne vytvorenú odozvu, majúci in-formačné nasýtenie, dostatočné na zachovanie dosiahnutej úrovne organizácie štruktúry alebo jej zvýšenie. Sú to svojho druhu „váhy“, na ktorých sa porovnáva generovaná odozva s nejakým etalónom, vznikajúcim v priebehu tých istých procesov, ktoré generujú aj samotnú odozvu.

Vo všeobecnosti determinovaná pamäť zabezpečuje určitú úroveň stability štruktúry na dosiahnutom stupni jej vývoja. Pravdepodobnostný mechanizmus pamäte a  náhodného triedenia vnútornej a  vonkajšej in-formácie v spojení s celoprírodnými „váhami“ (mierou) zabezpečujú pravdepodobnostne predurčený charakter prebiehajúceho krátkodobého skomplikovania a  in-formačného nasýtenia štruktúry, alebo aj jej poškodenie, až do jej zničenia. Všetko vyššie uvedené zabezpečuje dohromady pravdepodobnostne predurčený stabilný charakter dlhodobého procesu komplikácie štruktúry a (alebo) jej nesúceho in-formačného modulu v procese ich vývoja.

*        *
*

 

Je možné, že v nejakej etape evolúcie, po prekonaní nejakej medze kapacity pri spracovaní in-formácií, sa prejav činnosti všetkých menovaných samo o sebe bezintelektuálnych komponentov nazýva ľuďmi intelektom. No tento súhrn procesov a  faktorov sa nachádza v najrozličnejších frekvenčných diapazónoch, na rôznych nosičoch informácie, na rôznych úrovniach hierarchie v organizácii Universa.

Pri takomto chápaní Svetostavba ako celok aj jej fragmenty majú intelekt a aspekt osobnosti. Intelekty sa odlišujú podľa osvojenia si čiastkových fragmentov celovesmírnej miery. Intelekt je proces rozšírenia čiastkovej miery;  proces zahŕňajúci hierarchiu do neho vložených procesov zobrazenia. Vzájomné porozumenie medzi intelektmi je tým viac možné, čím viac zhody je medzi nimi; pre začiatok porozumenia je nevyhnutný aspoň dotyk ich čiastkových mier alebo sprostredkovateľ v in-formačnej výmene (interface – rozhranie), čo je tiež nejaká miera. 

Vševesmírna miera = univerzálny spostredkovateľ.

Pomenujme niektoré zhody, nevyhnutné pre vzájomné pochopenie:

  • cez materiálny nosič, v ktorom prebieha proces in-formačnej výmeny medzi intelektami;

  • cez frekvenčný rozsah procesov existencie štruktúr nosičov intelektu;

  • cez frekvenčné rozsahy taktových (rozdeľujúcich kódové skupiny jednu od druhej) a nosných frekvencií, v ktorých prebieha in-formačná výmena; cez systém kódovania in-formácií;

  • cez energetický výkon, nevyhnutný a (alebo) prípustný pre in-formačnú výmenu; cez komplexnosť in-formačnej bázy, nevyhnutnej pre vzájomné spoznávanie sa pri prvom i nasledujúcich kontaktoch.

Intelekt je jeden z prostriedkov, daných vedomiu človeka. A ako každý prostriedok je riadený. Hovorí sa: „Vietor v hlave.“ Vo vzťahu k in-formačným tokom v Universe je možné to povedať aj takto. No vtedy, vo vzťahu k nim, je intelekt plachtou.

Umenie plávania pod plachtami spočíva v tom, aby sa nechytal nepotrebný vietor do plachiet. Vtedy, hoc aj na maličkej loďke, možno doplávať tam, kam treba. No ak sa celá kapacita plachiet „vyžmýkateľa vetra“ (takto v minulosti nazývali mnohé veľké rýchle plachetnice) dostane do rúk neschopných, tak „peniteľ morí“ (ďalší poetický obraz, ktorým charakterizovali rýchle plachetnice) bude hračkou morských živlov, akoby na nej nebolo ani kormidla, ani plachiet;  bude zničený živlami preto, lebo na jeho palube niet ľudí, spôsobilých správne nastavovať plachty. Tak aj intelekt pod riadením nedisciplinovaného nerozhodného vedomia zapadne v toku blikajúcich myšlienok, jak vystupujúcich z pamäte, tak aj prichádzajúcich z vonku a  trhá organizáciu psychiky na cucky. Disciplinované vedomie zadrží len jemu nevyhnutné pre zmysluplné konanie mysle, a vtedy intelekt bude oporou vedomiu i duši v púti človeka.

Vysvetlenie názorov na intelekt v teórii riadenia je nevyhnutné predovšetkým preto, že pojem plnej funkcie riadenia nemožno zaviesť, obíduc pojem intelekt. No v tom prípade interpretácia procesu existencie Universa ako procesu samoriadenia podľa nejakej, i keď nám neznámej, plnej funkcie riadenia nevyhnutne vedie k pojmu Vysočizného (Najvyššieho) z intelektov, vedúceho tento proces samoriadenia Vesmíru v plnej funkcii riadenia.

To znamená, že ateizmus (správne adeizmus)* je s logikou dostatočne všeobecnej teórie riadenia v terajšom výklade nezlúčiteľný. Adeistické variácie na tému teórie riadenia buď stavajú človeka (ľudstvo ako celok) na miesto Boha, alebo strácajú komplexnosť výkladu, keď sa čo i len dotýkajú témy globálneho historického procesu, pretože nemôžu vysloviť slová „hierarchicky vyššie objímajúce riadenie“ vo vzťahu k ľudstvu a „význačným“ činiteľom minulosti i súčasnosti.

Z adeistického vedomia takto buď vypadávajú nejaké fragmenty videnia procesov riadenia, alebo sa narúša hierarchia ich vnímanie vedomím, čo predurčene vedie k chybám v riadení. Nábožensko-kultové vedomie davo–„elitárnych“ spoločností prináša inú biedu: dogmatizácia Písiem je stotožnenie pochopenia a  vôle ľudí, čo ich zapísali (plus redakčná úprava a cenzúra), s vôlou Najvyššieho, čo obmedzuje slobodu vôle väčšiny, podriaďujúc ju nad–„elitárnemu“ prediktorovi, ktorý tiež stotožňuje svoju vôlu s najvyššou vôlou Najvyššieho: a to je satanizmus. Príčinou úspechu jeho činnosti v minulej histórii je skrytie Zjavení Zhora a ich prekrútenie. Evanjelium Lukáša 11:52: „Beda vám, zákonkom! Vzali ste kľúč, ktorým sa dajú otvoriť dvere pravého poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ V súčasnosti je to výčitka všetkým hierarchiám osobných vzťahov v spoločnosti, vrátanie hierarchií cirkví, pravda, mnohé hierarchie i samotné kľúče stratili.

 

Okrem toho, väčšina ľudí si zvykla mať čo do činenia so sebe podobnými individuálnymi intelektami. Stretnúc sa s neľudským intelektom, väčšina sa vyľaká až do šialenstva len samotnou nezvyčajnosťou toho, čo sa stalo. No v dejinách konajú nielen individuálne, ale aj súhrnné intelekty a iné intelekty, hierarchicky vyššie vo vzťahu k individuálnemu ľudskému intelektu. Aby bolo možné vidieť ich činnosť, nejakú ich cieľavedomosť, je nevyhnutné jednotné chápanie faktora, pomenovaného ako „intelekt“, v rôznych jeho prejavoch, bez ohľadu na jeho hierarchické postavenie v Objektívnej realite.

 

pokračování

 

1 Autoosilačný – s vlastnými kmitmi – pozn. prekl.

 

2Objasníme termíny podľa Veľkého encyklopedického slovníka:

AMPLITÚDA – (z lat. amplitudo – veličina) – najväčšia odchýlka kmitajúcej veličiny podľa určitého zákona od strednej hodnoty alebo od nejakej hodnoty, ktorá je podmienečne prijatá ako nulová.

AMPLITÚDOVO-FREKVENČNÁ CHARAKTERISTIKA (frekvenčná charakteristika) – závislosť amplitúdy kmitania na výstupe zariadenia od frekvencie vstupného harmonického signálu. Mení sa podľa zmeny frekvencie konštantného (podľa amplitúdy) vstupného signálu. Táto charakteristika ukazuje, ako sa odovzdávajú jeho jednotlivé harmonické zložky a umožňuje ohodnotiť poškodenie jeho spektra.

KOHERENCIA (z lat. cohaerens – nachádzajúci sa v spojení) – koordinovaný priebeh niekoľkých kmitavých alebo vlnových procesov v čase. Ak fázový rozdiel dvoch kmitavých procesov zostane v priebehu času konštantný alebo sa mení podľa prísne definovaného zákona, tak sa kmitania nazývajú koherentné. Kmitania, u ktorých fázový rozdiel sa mení nepravidelne a rýchlo v porovnaní s ich periódou, sa nazývajú nekoherentné.

SÚFAZNOSŤ – súlad fáz pri skúmaní niekoľkých procesov, v jednom a tom istom súradnicovom systéme.

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (15)

Intelekt jako universální komunikační jazyk

Pe-tri | 02.03.2015

I když tyto texty si s radostí budu muset nechat procházet hlavou vícekrát, už teď mohu učinit (ryze subjektivní, pracovní) parciální závěr.
Takto pojednaný intelekt plní v hierarchicky konstruovaném všehomíru roli komunikačního (dorozumívacího) prostředku, když interhierarchickým jazykem jsou příčně (fázově posunuté), tedy průřezově účinkující matrice a jejich vlastní jazyk symbolů. Když se tento "intelektuální" jazyk naučíme už v lidské formě, měli bychom být schopni komunikovat se subjekty z "druhých stran či dalších levelů".
Otázka 1.- zaplníme touto znalostí in-formační kapacitu lidské formy natolik, abychom mohli své vědomí podrobit praktické (tedy vědomím kontrolované) zkoušce, potažmo provozu, který nezpůsobí katastrofální prohru ?
Otázka 2. Nakolik je lidská snaha o naučení se tohoto intelektuálního, matričního jazyka objektivní snahou konvergující s obecným cílem dosažení a osvojení si lidského potenciálu nebo se jedná o subjektivní (sekundární) ambice podléhající nezvládnuté pýše ? Rozhoduje o tomto subjektivní záměr ?
P.
ps. Už když si zformuluji své otázky, vyvstávají mi na mysli i odpovědi:) Takže mé otázky jsou spíše řečnické či popisně doplňující ve smyslu upřesnění mého úhlu pohledu/chápání problematiky či podoby dialektického chodu mého psychostroječku - formy samomluvy:).

Re: Intelekt jako universální komunikační jazyk

udo | 03.03.2015

Podobne.. :)

Čo teda napadlo Vás P3?

re:1
Porovnajte kapacitu 1PC a siete PC..+ nejaká tá dátovo-serverová farma (noosférické agregátne moduly kolektívneho podvedomia).
Inak porovnajte aj nie náhodný Médealny výraz upír "Noosferatu" :D
odkiaľ šikovnejśí deÁmeneé, no Ľudia o to viac a nie len podvedome, info čerpajú.

Pri vážnejśom downloade, Vás neraz poriadne "zatrasie" :),
no toho sa nebojte a poďakovanie Mu zahláste..

Na tejto etape vývoja teda vyzerá byť cieľom kolektívny, súborný intelekt. Tak, ako myslím Alan Key definoval Arpanet(neskôr Internet) ako formu, obraz, silno zjednoduśených biologických modulových skladačiek. Spolu so starým známym komunikačným OSI Modelom syntetických sietí, atď..

V USAF, MIT, DoD a Silicon Valley nič nové nevymýšľali a ani nevymysleli. Pre bystrého pozorovateľa bolo v prírode samotnej stovky miliónov rokov odtestovaných riešení až-až..

re: 2
JednoDucho:
ANO, aj :)
..avšak i MIera chápania objektívnej reality, disciplína myslenia(vôľa-viď základy sociologickej mechaniky),..

Platí priama úmera:
Čím objektívne gramotnejśí(chápavejśí) je Človek,
tým lepšie môžu byť jeho rozhodnutia.
Tým viac sprievodných info môže z info-poľa
A.stiahnuť a
B.spracovať.
Tým viac mu bude z najobjemnejśieho hierarchicky dokonale usporiadaného poľa posktované, ak sa vie na neho napojiť.
Ak však dojmy dostatoćne spracovať nevie,
pole sa pred ním prosto zavrie..

Uprimný (kolektívno-)inDiviDuálny, neegoistický zámer teda stačiť vôbec nemusí. Viď logické protežovanie horších, no gramotnejśích a disciplinovane(prijateľný rozptyl odchýliek riadenia) aplikovných zámerov zo strany Vis Maior.
Resp. viď spomínané ľudové porekadlo o "Hlúpom priateľovi"

Re: Re: Intelekt jako universální komunikační jazyk

udo | 03.03.2015

Jou..a jadro SOS(OS) KSB = DVTR(DUMT) je špecifické tým, že už ono v podstate obsahuje i na úrovni BIOSu(Basic Input-Output System) sieťovú Kartu s možnosťou pripojenia, i "Wake up on LAN" funkcie, atď..
Jej, jeho plný rozvoj je však otázkou "Vody Živej", ako sme sa tu neraz bavili.

Preto skúśajte, vylaďujte, aplikujte.
O to rýchlejśí je potom váš progres, i zábava zodpovedná s touto " hračkou ultimou(?)"..bioInternetom, ktorý svojou kapacitou a možnosťami zďaleka prevyšuje internet syntetický, pričom je s stavaný tak, že nie je na ňom síce podstatou závislý, no zároveň je s ním i kompatibilný..

Re: Re: Re: Intelekt jako universální komunikační jazyk

Pe-tri | 03.03.2015

První obraz, který mne při formulaci mých otázek napadl byla analogie v podobě chápání života jako zdroje datového/in-formačního toku - streamu, který trvale vstupuje/proudí do psychiky každého člověka (učícího se systému, který se skrze své učení zpětnovazebně podílí i na transformaci učitele:), kde hraje roli tázajícího se (složka Informace algoritmu MIM). Intelekt jednotlivce pak odpovídá dle své aktuální úrovně M&M (složka Míra algoritmu MIM), čímž tento stream modifikuje, a tento se pak na výstupu, v podobě změny logiky svého chování, stává změněnou realitou (nově vyrenderovanou) pro své okolí/bližní (složka Materie algoritmu MIM) - moje změna je pro druhé změnou jejich okolí. Takovým v přítomnosti pracujícím převodníkem/modifikátorem vstupního streamu (minulost) je jeden každý člověk, kteří kolektivně (jeden druhému) a simultánně si takto výsledkem své mentální činnosti na svém výstupu (budoucnosti), materializují podobu svých sdílených životních okolností potažmo sociálních poměrů. To je podstatou změny tzv. logiky sociálního chování.
Jednotlivec pak vědomou manipulací s hranicí/interfejsem mezi svým vědomím a nevědomím v podstatě řídí šířku pásma, kterou se svým vědomím připojuje na životní (noosférický) stream (aktuálně nesoucí všechna data potřebná k vývoji). Tím si vytváří svůj vlastní tok událostí, které individuálně modifikuje. Přetížení je tedy (pouze technickou) otázkou jak kapacit paměťových, tak přenosových tras (počtu pod kontrolou otevřených portů). Pokud pak člověk má dostatečnou představu o těchto nelineárně (algoritmicky) běžících dějích/procesech, neměl by mít potíže umět zavčasu identifikovat dosažení jejich aktuálních hranic a nenechat si ustřelit dekel. Na druhou stranu je (ana)logické, že vědomou prací s tímto životním streamem se příslušné kapacity budou upgradeovat (nafukovat:) jak kvantitativně (od KBytů k X-Bytům), tak i kvalitativně (upgrade procesoru a propustnost síťových připojení), ale i softwarově (vyšší verze OS). Takže bát se není na místě, na místě je očekávat očekávatelné tj. dávat stále více dostatečně správných odpovědí na otázky života, tím pádem méně chybovat, méně padat na hubu, více a lépe chápat, rozumět životu, být zdravější, spokojenější a vyrovnanější, ale na druhou stranu, nebát se být i překvapen novými výzvami (otázkami z dalšího bubnu). A to je vývoj ve smyslu osvojování si lidského potenciálu (intelektu) v lidské formě.

Pokud se týká omylů pramenících z egoistických (démonických) pohnutek, z logiky věci se mi zdá jednoznačné, že systém má v sobě zabudované automatizmy/pojistky, které brání jejich rozvinutí (já bych to tak alespoň určitě naprojektoval). Buď má nad příslušnými porty kontrolu vědomí (které k jejich otevření potřebuje být kvalifikováno) nebo nevědomí (které ví co dělat). Vědomě si dělat díry do firewallu umělými prostředky (např.narkotika či ochota nechat se hypnotizovat) je proto jen na vlastní nebezpečí s téměř jistými výsledky v podobě strukturálního nebo algoritmického poškození práce psychiky. Ano, ani dobrý záměr zde nestačí. Podobně - na silnici taky společnost nepouští lidi, co mají záměr jezdit bez nehod, ale jen ty, kteří projdou nezbytným výcvikem, přičemž nezodpovědné kamikadze eliminuje. Dobrý záměr je něco jako vstup do autoškoly. Podmínka nutná, nikoliv dostatečná. Přičemž pro každého platí - kdo se chcete dopravovat efektivněji, naučte se obsluhovat příslušné prostředky, v tomto smyslu je tento subjektivní záměr konvergentní s objektivní evolucí (zřejmě mířící k teleportaci:).
Srdečné díky za otevření nového bubnu. Zas mě to začíná bavit:)
P.
ps. Příroda coby zdroj inspirace - ano, už dřív jsem zaregistroval nápadnou paralelu mezi přírodou, člověkem a moderní IT technikou.

Re: Re: Re: Intelekt jako universální komunikační jazyk

stretnutie | 04.03.2015

Nuž,skúšajte,vylaďujte,aplikujte,beriem Ťa za slovo,Udo,moja metóda je vlastne od včera taká totálne nevedecká,že fakt neviem,čo na to povieš.Zrazu som si uvedomila,že takto to so mnu nepôjde,pozriem si obrázky a odchodovič.-).V noci nespím,čumákujem do tmy a rozmýšľam nad článkami .Cítim sa pomaly ako Frodo ,keď si opakujem verš :
Keď voda pyramídu zatopí ,tak lastovička sama,v more miery
nohou suchou vystúpi.

Nechce sa mi trápiť ako burlag na Volge opakovaním čítania celého článku.Mám obavu,že by mi to aj tak nepomohlo.Ale pokiaľ si skúsime aplikovať niečo konkrétne zo života a hľadať to isté,zdôrazňujem,to isté,opísané v článku napr.len jednou vetou,tam si to uvedomíme,že všetko je vlastne jednoduché.Univerzálny komunikačný jazyk,pôjde to.
Re: Re: Re: Re: Intelekt jako universální komunikační jazyk

stretnutie | 04.03.2015

Nedá mi to,predsa sa Vás len páni na to spýtam. Pritom mám v hlave to varovanie nášho učiteľa ešte zo základky,ktorý nám hovoril :"Deti,dávajte si veľký pozor ,aké otázky dávate,pretože podľa nich hneď ľudia budú vedieť,či ste hlúpi,alebo nie." Trochu mi veci z článku pripomínajú kledon. Inak ,ale o tom istom. Vy ste obaja veľmi sčítaní,takže budete vedieť,že kledon je prastará prediktorská metóda.Používali ju napr.haruspikovia,keď z letu vtákov,alebo z vnútorností čítali odpovede.Neskôr aj v "náhodných " slovách.Vopred ďakujem za Váš názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Intelekt jako universální komunikační jazyk

Pe-tri | 04.03.2015

Domů vede mnoho cest. V tom problém není, problém je v tom, že většina lidí neví co domov je a nebo kde domov leží. To má pak ten kruciální důsledek, že tito "ztracení" lidé vytvářejí strukturálně a funkčně nepřirozenou společnost ve které ovšem žijí i ti co pojem domov mají zvládnutý avšak jsou rovněž těmito nepřirozenými poměry negativně dotčeni. Tito probuzení se vždy snažili (a byli za to po zásluze potrestáni) ostatním říct - pojďme ty nepřirozené poměry změnit a jak na to říkali na základě vlastního, zhusta intuitivního poznání založeném na odmítnutí respektovat zvrácené poměry, tedy žili sami od sebe v režimu morálka a moudrost (vyšší míra vědomostí). Tito lidé tak přivedli na světlo světa všechny ony kledony a jiné "magické" prostředky, jak domov ukazovat ostatním a jak z něj čerpat podporu. Nicméně z podstaty věci funkčnost všech těchto "magických technik" byla svojí povahou individuálně podmíněná a proto nebyla aplikovatelná na širší vrstvy populace. Davo-elitářský systém mohl tedy i nadále prosperovat na základě obalamuceného stavu populace, který přetrvával. Až v důsledku objektivních evolučních zákonitostí dozrál čas na to, aby se tyto individuální magické techniky daly racionálně uchopit, objektivizovat a systematizovat, v důsledku čehož jsou plně přístupné širší populaci. No a touto moderní, systematicky a racionálně formulovanou verzí těchto prastarých magických (věšteckých) technik ukazujících jak to je s naším domovem a konsekvencemi z toho plynoucími je KSB a její jádro DVTR. Odtud tedy ta podobnost se "zastaralými" esoterickými koncepty, které není ani zdaleka čistě náhodná. Je naprosto logická. Jen podává onu magii minulosti v komplexním pojetí, logice a souvislostech. Jasně říká - když věštit-prognózovat tak proč (podstata domova), jak (MIM+), kdy s jakým cílem (řídit vlastní život ve vlastních zájmech), proč to někomu jde a jinému nejde (M&M předpoklady) či jak se o toto samé lidé pokoušeli v minulosti (globální historický proces).
A ta moderní složitost v protikladu v minulou "jednoduchostí" ? Je to jako se vším - když to znáš je to hračka. Ale dnes jde o víc, než jestli to nějakému zasvěcenci jde samo a jinému vůbec. Dnes jde o to, aby se tímto směrem vzdělala co největší část populace. A té to jde natolik ztuha, nakolik musí každý jeden vědomě a motivovaně bojovat s hloubkou svého vlastního spánku. Dnešní doba není svévolná, je objektivně příznivá k tomu, udělat s tou všeobklopující nepřirozeností jako s celkem ámen. A čím víc lidí pochopí, o čem že ten život je, tím víc jich bude chtít status quo změnit. A tím změnit podmínky k životu i všem ostatním.
Takže vůbec bych si nedělal hlavu s tím, jak moc se mé "hloupé" vědomí brání četbě zdánlivě složitého. Mé daleko "vědoucnější" podvědomí to pochopí jinak, pochopí, že vědomí (i když ne plně rozumí) konečně dospělo tak daleko, že je možné ho zevnitř (individuálně specificky) inspirovat směrem k realizaci vlastního "venkovního" příspěvku k žádoucím celospolečenským změnám, ke kterým je dnešní svět v devátém měsíci gravidity. Jen neporodit mrtvé dítě.
Přeji nám všem zdar, o kterém jsem přesvědčen. Porodníka totiž máme vskutku erudovaného, proto ten objektivní optimismus:)
P.

Off topic-Technická poznámka: zobrazovanie

udo | 02.03.2015

Hox, aj k tomuto textu boli urobené schémy a obrázky č.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 70 a č.80. pre lepšie pochopenie, zobrazovanie v podvedomí.

..len ich asi treba skomprimovať na text-, či web-formát, bo boli myslím veľké. Máš kontakt na Slovana, že či to nemá v separátnom súbore, kde by sa to celé postupne zvlášť skomprimovalo a potom znova nahodilo do wordu?

..alebo dáke iné technické riešenie, aby to celé nemalo tých absurdných 60 MB..aby si s tým aj ty nemal toľko roboty, aby sa to aj na prehliadači normálne zobrazilo a trebárs v mobilných aplikáciách, bo teraz sa zobrazuje len holý text..

Vieš, ćo myslím?
prípadne mi napíś na mail.
dik
u.

Re: Off topic-Technická poznámka: zobrazovanie

Hоx | 03.03.2015

Obrázky se dají převést dávkově, to není problém. Co se týká zmenšení toho dokumentu, nějak moc to nejde, možná tak o 20 mb, aby kvalita byla ještě ok, ale to se v praxi skoro neprojeví na načítacích rychlostech, alespoň ne v open office... navíc by to byla práce na hodiny, nevyplatí se.

Re: Re: Off topic-Technická poznámka: zobrazovanie

.T | 03.03.2015

Dík za obrázky... dosť to pomáha :)

Přidat nový příspěvek