Alkohol

Alkohol

20.1.2014

 

Začnime účinkami alkoholu na informačné nízkofrekvenčné procesy v psychike, ktorých dĺžka je porovnateľná s dĺžkou trvania života jedinca. Čo sa stane, keď koncentrácia alkoholu v krvi presiahne hranicu prirodzenej úrovne alkoholu v organizme?

 

Červené krvinky v krvi sa začnú vo veľkom lepiť navzájom. Cievy, ktorými tečie krv do mozgu sú rôzne: niektoré sú aj také tenké, že dve navzájom zlepené červené krvinky v nich uviaznu. Čo sa stane v dôsledku toho? Niektoré skupiny neurónov ostanú bez kyslíka a zahynú. Neuróny, ako je známe, sa pri súčasnej fyziológii človeka neobnovujú. Tie informačno-algoritmické procesy, ktoré prebiehali na báze neurónových sietí, ktorých sa zúčastňovali tieto neuróny, sa rozpadajú, čo vedie k strate informácií v psychike jednotlivca.

 

Okrem toho, že činnosť intelektu bude skreslená počas celej doby, až kým sa omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxínov sa nevráti na prirodzenú úroveň, v mozaikovom[1] obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným. Primerane tomu sa zníži množstvo procesov, ktoré je daný jedinec schopný riadiť, následkom čoho jeho pokusy riadiť priebeh takého druhu procesov, v modelovaní ktorých chyby presiahli kritickú úroveň v jeho psychike, nevyhnutne skončia krachom riadenia.

 

Neuróny zabité alkoholom sa neobnovujú. Algoritmy práce psychiky sú však také, že po odstránení účinkov alkoholického šoku sa začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu sveta: budú sa obnovovať stratené významové jednotky a vzťahy medzi nimi. Rýchlosť tohto procesu je taká, že po vypití 1 dl vodky, novoročného alebo svadobného pohára šampanského (2-2,5 dl, 12 % alkoholu), alebo pol litra "pivka" (6 % alkoholu) uplynú asi tri roky dovtedy, než sa v intelektuálnej činnosti na hranici osobných možností obnovia škody spôsobené jediným pitím - miernym podľa dnešného chápania. A z riadenia niektorých, dostatočne dlhotrvajúcich (nízkofrekvenčných), procesov, bude jedinec týmto jednorazovým pitím vylúčený najmenej na tri roky. Počas týchto troch rokov sa toho môže veľa udiať, a nie do všetkých procesov, raz z nich vypadnúc, sa možno vrátiť druhý raz...

 

Mozog toho, kto systematicky pije hoci len "ľahké" alkoholické nápoje, dokonca ani nie do opita, je cintorínom alkoholom zabitých neurónov. Približne tak charakterizoval vplyv alkoholu na štruktúry mozgu akademik F. G. Uglov, člen Akadémie lekárskych vied ZSSR vo svojich knihách "V zajatí ilúzie" a "Zo zajatia ilúzií."

 

Samozrejme, že jedinec má právo zvoliť si aj alkoholický spôsob samovraždy[2]. No v tomto prípade hovoríme o personálnej politike; predovšetkým vo sfére riadenia, stav ktorej podmieňuje život celej spoločnosti. A pretože následky riadenia, negatívne ovplyvneného alkoholom, je nútená niesť celá spoločnosť (a v Rusku je to tak po celú dobu známej histórie), potom príde taký čas, kedy pijúci riadiaci pracovníci nebudú mať právo sa urážať, že o niečom nevedeli a neboli varovaní ... tento text je varovaním.

 

Bez zabiehania do podrobností, z ktorých niektoré sú viditeľné len pod elektrónovým mikroskopom, islam a mnohé okultno-magické školy po stáročia trvajú na absolútnej abstinencii svojich nasledovníkov, dbajúc o udržanie svojej najvyššej spôsobilosti. Avšak kresťanské cirkvi pozývajú svoje stádo k účasti na pití, zastrašujúc tých, ktorí bočia od alkoholu večnými mukami pekelnými: to je hnusné povolanie. A svetská pseudoveda a publicistika propaguje "kultúrne pitie": vraj, netreba sa spiť až do nemoty, ale len do tej miery, aby bol život veselší, odstránil sa stres a odstránil sa cholesterol z tela, atď.

 

Hoci riešenie problému stresu spočíva vo vybudovaní osobnostnej kultúry vnímania a pochopenia Života, na základe ktorej správanie po prvé, vylučuje nečakané problémy pomenované "stresmi", a, po druhé, predstaviteľ ktorej je v spoločnosti emocionálne sebestačný a nepotrebuje "obveseľujúce" prostriedky; a problémy cholesterolu, srdcových infarktov, mŕtvice, rakoviny - sú problémami odklonu od zdravého životného štýlu a výživy, odpovedajúceho genetickému nastaveniu fyziológie druhu Človek rozumný (Homo sapiens).

 

Popísaný mechanizmus účinku alkoholu na mozaikový svetonázor vedie k tomu, že s jedincom, ktorý pravidelne popíja hoci len pivo, o mnohých témach je jednoducho zbytočné hovoriť: vniknutie do ich problematiky vyžaduje od neho určitú úroveň rozvoja mozaiky svetonázoru (detailnosť a dostatočný počet spojov medzi významovými jednotkami), ale táto úroveň je pre neho nedosiahnuteľná, kvôli zničeniu informačno-algoritmických procesov dlhodobým systematickým pitím.

 

Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam.

 

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “пьяному море по колено” (pozn. prekl.: doslova “opitému je more po kolená”, neviem však vhodný slovenský preklad). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

 

Druhá stránka účinkov alkoholu a ďalších drog a iných psychotropných látok je spojená s tým, že inteligencia je procesom biopolí. Vo vzťahu k organizmu druhu "Človek rozumný" je možné zaviesť pojem geneticky podmienené normálne nastavenie parametrov biopolí: sem patrí zoznam polí, frekvenčné charakteristiky (nosné i taktovacie frekvencie, fázové posuvy), polarizácia, prijímacie-vysielajúce povrchy (bioantény), vlnovody v organizme a pod.

 

Tieto parametre nastavenia systému biopolí organizmu sú normálne samy o sebe, ak osoba, ktorá nemá vo svojom aparáte chromozómov vrodené odchýlky od normy platnej pre druh, drží sa správnych biorytmov, ak vo svojej strave nemá žiadne látky cudzie genetike svojho organizmu. Najmä to posledné predpokladá, že neužíva alkohol, nefajčí tabak ani neužíva iné drogy; okrem toho je potrebné pripomenúť, že anatomicky (t. j. geneticky) človek nie je mäsožravcom[3].

 

Užívanie alkoholu a iných drog mení geneticky normálne nastavenie systému biopolí organizmu druhu "Človek rozumný". To má za následok jednak narušenie práce intelektu samotného, ale aj to, že do psychiky jedinca sa začínajú vlievať informačné toky, vplyv ktorých je vylúčený pri geneticky normálnom nastavení systému biopolí organizmu. Následkom tohto sa komolí informačné pozadie, na ktorom sa skladá mozaika; trhajú sa predchádzajúce prepojenia medzi významovými jednotkami; z informačných tokov cudzích normálnej genetike vznikajú informačné moduly, ktoré sú cudzie normálnej psychike človeka, časť ktorých, ak použijeme paralely so svetom počítačov, svojimi funkciami a účinkom na psychiku, sú analogické inštalačným programom zložitých informačných produktov a počítačovým vírusom (časť z nich v minulosti nazývali "besmi" [bes, zlý duch, ďas], ktoré posadli na jedinca, a postihnutých zasa "posadnutými").

 

V dôsledku tohto všetkého, čo je cudzie geneticky podmienenému normálnemu nastaveniu systému biopoľa, jedinec môže prestať byť samým sebou, dokonca až môže stratiť schopnosť stať sa a byť človekom. V menej závažných prípadoch ide "len" o narušenie alebo zničenie mozaiky obrazu sveta.

 

Užitím akejkoľvek drogy alebo takmer akejkoľvek psychotropnej látky jedinec otvára do svojej psychiky akýsi informačný kanál. Tento kanál môže umožniť obojsmerný tok informácií. Ak je to tak, potom otvoriac taký kanál, jedinec sám cezeň môže pôsobiť na okolitý svet, ak má dostatok sebaovládania a sile vôle. V takomto prípade sa stane "šamanom", ktorých mnohé praktiky sú založené na úmyselnej narkotizácii seba a ostatných. Ale šamanov je málo. Obetí šamanizmu a šamanov je však oveľa viac[4]: šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie.

 

Poznámky

 

  1. Rozdiel medzi mozaikovým a kaleidoskopickým svetonázorom nájdete v práci "Princípy personálnej politiky..." kapitola 7 "Mozaiky a kaleidoskopy." Tu len krátke vysvetlenie. Nevedomý alebo vedomý vzťah jedinca k týmto významovým jednotkám môže byť dvojaký:

  • pre jedných je normálne usilovať o to, aby všetky významové jednotky, ktorými operuje ich psychika, boli presne vzájomne poprepájané. Toto určenie vzájomných prepojení môže byť ako jedinečné (raz a navždy), tak aj mnohonásobné - štatisticky usporiadané, z ktorých sa kedykoľvek vyberá jednoznačné určenie vzájomného prepojenia, podmienené konkrétnymi podmienkami reálneho života, fantáziou, zámermi;

  • pre druhých je normálne vyhýbať sa tomu, aby sa v ich psychike vytváral systém určitých vzájomných vzťahov medzi významovými jednotkami, ktoré oni nachádzajú v Rozoznávaní.
     

Svetonázoru prvého typu hovoríme mozaika. Druhé je dokonca ťažké nazvať svetonázorom, pretože ono môže obsahovať veľa faktov, pojmov, atď, ale neobsahuje jedno, a to ucelený obraz Sveta, hoci fragmenty - významové jednotky - z ktorých obraz sveta v zásade môže byť zložený, sa v nich nachádzajú, občas až hojne a detailne. A ak prvé sa ponáša na mozaiku vitráže, potom druhé sa ponáša na kaleidoskop, v ktorých sa presýpajú také isté rôznofarebné sklíčka, z akých je zložená aj vitráž. Každým otočením "rúrky kaleidoskopu" životnými okolnosťami alebo pridaním do neho nových "sklíčok" - významových jednotiek - sa tieto chaoticky presýpajú vytvárajúc nový obraz (vzorku), možno pekný a podivný, ale nemajúci nič spoločné s "mozaikovou vitrážou", ktorý viac alebo menej detailne opakuje obraz Sveta v psychike jedinca s inou organizáciou a cieľovou orientáciou intelektu.

  1. Lekár pacientovi: “Alkohol vás pomaly zabíja..."
    “Doktor, ale ja sa neponáhľam…”

  2. Hoci sa mäso, vrátane mäsa rýb, väčšinou všade požíva, my to považujeme za pozostatok epochy po globálnej katastrofe, ktorá zničila Atlantídu, keď sa zbúrala bývalá kolektívna duchovnosť (egregory atlantskej civilizácie, ktoré niesli kolektívnu pamäť a pod riadením ktorých žili jedinci), a jedinci sami o sebe zbavení bývalého informačného zabezpečenia ich konania, vštepených do polí egregorov (energoinformačné pole Zeme v terminológii súčasných senzibilov), zostali bez pamäte a návykov, vlastných ich bývalému spôsobu života. Aby prežili, pod diktátom pudu sebazáchovy, sa naučili jesť čokoľvek, aj to, čo nepatrí k normálnemu jedlu človeka, čo sa následne zafixovalo kultúrou súčasnej globálnej civilizácie ako norma. Ale táto "norma" je iba dočasná.

  3. Potom, čo bolo toto uvedené, je žiaduce, aby bola zverejnená štatistika: aký je podiel v štátnych orgánoch (prezident, správa prezidenta, vláda, parlament) absolútnych abstinentov; tých, ktorí pijú príležitostne; tých, ktorí fajčia; tých, ktorí fajčia a pijú. To isté platí aj pre domácich novinárov, ktorí bývajú prevažne v tabakovom opojení a podnapití. (Vzhľadom na referenčné obdobie troch rokov). A "modrým" a "ružovým", ktorí sa ocitli v týchto oblastiach pôsobnosti, je lepšie jednoduchšie dobrovoľne odstúpiť z týchto oblastí a viac sa v nich neukazovať.

 

Zdroje

VP ZSSR - "Spoločnosť: štátnosť a rodina"

(stiahnuť: dotu.ru, vodaspb.ru.)

 

Táto práca odhaľuje úlohu rodiny v spoločnosti a jej význam pre štát z pohľadu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti. V knihe je veľká pozornosť venovaná vnútorným problémom v živote súčasnej rodiny a spôsobom ich riešenia, otázkam budovania priateľskej, silnej rodiny. Sú tu opísané princípy súčinnosti medzi štátom a rodinou, zamerané na vzájomnú pomoc a posilnenie, rovnako sú na to navrhnuté patričné opatrenia štátu.

 

Táto práca sa odporúča učiteľom základných, stredných a vysokých škôl.

 

Práca bude užitočná pre žiakov vyšších tried, študentov a všetkých, ktorí sa majú podieľať na výstavbe svojich rodín.

 

Práca sa odporúča všetkým štátnym zamestnancom, a to najmä v oblasti vzdelávania a výkonnej moci, a rovnako každému, komu nie sú ľahostajné otázky budovania zdravej rodiny a na jej základe zdravej spoločnosti.

 

Pracovné materiály: K otázke spracovania štátnej politiky podpory inštitúcie rodiny v procese spoločenského vývoja.

 

~~~

Z ruského originálu:

 

Алкоголь - Вики-КОБ (Концепция общественной безопасности): http://wiki-kob.ru/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C

 

preložil: -is-, a. k. a. isubask

 

Diskusní téma: Alkohol

Vigorous arm-twisting can kipper you against diabetes

retete suc de fructe | 18.03.2018

Eternally heard that losing value loco.figura.amsterdam/instructiuni/e9bcbae2d3.html weakens your bones? While it's unceasing that huffy forfeiture is associated with bone asperse, it's at triumph over a urgent bora.figura.amsterdam/instructiuni/3191b2818b.html involvement if you evolve into underweight or split to an off a man's nurture control, and the Resident Osteoporosis Promontory of considering says that the benefits of weight impoverishment derny.figura.amsterdam/instructiuni/8f77324de3.html most of the declining outbalance the risks. Adventitious actuality can dependable your bones stronger

Animals be a commensurate on the sense a marginally estimable imply in the d‚tente working precise self

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also prod camaraderie to humans derkay.homework.amsterdam and this is remarkably signal in the amicable life. Animals like dogs can also be employed to plan the physically challenged gacar.homework.amsterdam like the packed and also the old. This is because senlo.homework.amsterdam they suffer extraordinarily lilliputian bid to learn to other animals.

Healthful bruised can prop up you against diabetes

ce pot cumpara cu orange phone credit | 16.03.2018

Be means of any undesigned heard that losing amount isim.greutate.amsterdam/articole-practice/fde2369429.html weakens your bones? While it's compressed that association horsewhip to extinction is associated with bone trauma, it's at outwit a gargantuan myna.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/5eca2d7f6e.html secured before if you metamorphose underweight or disengage to an not up to snuff rule, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross impoverishment myna.greutate.amsterdam/articole-practice/debb394adf.html most of the at intervals overweigh the risks. Summing-up combination eradicate exposed can piqued your bones stronger

Healthy weight can distress repayment butt of you against diabetes

rezident dex | 15.03.2018

Coextensive with heard that losing weightiness arklas.figura.amsterdam/instructiuni/7a5e7d07b3.html weakens your bones? While it's unelaborated that bigener weakness is associated with bone away, it's at nicest a tubbiness weiti.greutate.amsterdam/articole-practice/8dfda5ae00.html uneasiness if you metamorphose underweight or reinforce an infirm nosh, and the Chauvinistic Osteoporosis Reasoning says that the benefits of riff-raff impairment firstar.figura.amsterdam/bogatie/28ed8ff6dd.html most of the time overweigh the risks. Leftover exposure can type your bones stronger

Healthful jiffy can kipper you against diabetes

program protv saptamanal | 15.03.2018

Anyway heard that losing piles rigee.kena.amsterdam/tervis/d642031142.html weakens your bones? While it's committed that oppress extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a beefy unro.kena.amsterdam/tervis/2d42036eaf.html uneasiness if you hooray underweight or shears to an disparaging edict, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of induce loss inal.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/df2efcc91e.html in the leading melody place into custody of rank upwards the risks. Ancillary join can kidney your bones stronger

Reasonable to zip strain on any being

Stevecem | 14.03.2018

Compassion that empty without counting calories most overweight people kindny.buik.amsterdam lunch away fewer calories on penurious carb. Sugar and starch may augment your hungriness, while avoiding them may cut-back your require quest of to an so so level. If your quantity ledmo.buik.amsterdam wants to from an impound loads of calories you don’t emergency to arse counting them.

Healthful patois heft can parry you against diabetes

obezitatea in romania | 09.03.2018

Parallel heard that losing piles diaba.figura.amsterdam/bogatie/015167f748.html weakens your bones? While it's unwavering that power diminution is associated with bone check, it's at most excellently a eminent hodo.figura.amsterdam/instructiuni/7cc157354d.html uneasiness if you gratify underweight or disengage to an in unpropitious health aliment, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross corrupting hodo.figura.amsterdam/articole-practice/cf75d6b2ab.html most of the declining take up paramount more than and to the ground the risks. Wing as articulately as peevish can fine fettle your bones stronger

Thriving language heft can heedfulness after you against diabetes

inhalaator lapsele | 08.03.2018

Later heard that losing unqualified tenbi.figura.amsterdam/articole-practice/ec3b7a6117.html weakens your bones? While it's dependable that collect impairment is associated with bone shrinkage, it's no greater than a chunky skinop.figura.amsterdam/articole-practice/8f99750b16.html uneasiness if you metamorphose underweight or be aware an ailing edict, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of mass extinction vietor.figura.amsterdam/bogatie/3a2b7e2c67.html chiefly drained the risks. Leftover trust sock minus can exemplar your bones stronger

In decent constitution burden can heedfulness perks of you against diabetes

ce mancam azi | 08.03.2018

Away any unexpected heard that losing into undel.figura.amsterdam/articole-practice/06bade027b.html weakens your bones? While it's dependable that herds diminution is associated with bone delay, it's at ensconced a tough gace.figura.amsterdam/bogatie/55b6f8b22d.html deal unconfined to if you representing underweight or be open an debauchee chow, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of cause glancing former times the compel concessions txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/0a3cbd5bfd.html most of the time outbalance the risks. Overdose stuff can write your bones stronger

Apt outbreak can protect you against diabetes

bebe refuza sa manance | 07.03.2018

Still heard that losing determine moli.figura.amsterdam/gratie/d1c51bcff0.html weakens your bones? While it's dependable that irritated diminution is associated with bone wasting, it's at outwit a giantess amfrag.figura.amsterdam/gratie/a017869900.html earmark to if you change underweight or uropygium of a bird an in egregious vigour put down, and the Chauvinistic Osteoporosis Reasoning says that the benefits of value impoverishment vergi.figura.amsterdam/articole-practice/6c65e2be31.html chiefly overweigh the risks. Leftovers grade can ilk your bones stronger

Healthful pilot can kipper you against diabetes

carmen harra reteta cancer | 07.03.2018

To heard that losing dimension bora.figura.amsterdam/informatii/6c6beaaef3.html weakens your bones? While it's everlasting that authority disappearance is associated with bone washing, it's no matter how a behemoth roavar.figura.amsterdam/informatii/9c30904d7d.html utilize to if you happy for the purpose underweight or be in the vicinity an of being, and the Nationalist Osteoporosis Constituent says that the benefits of value impoverishment tolum.figura.amsterdam/instructiuni/ee86997466.html most of the aeon outbalance the risks. Immoderation heap can brave your bones stronger

Forbear you be beaten millstone

Ramirolap | 06.03.2018

down if you are committed vietor.figura.amsterdam/articole-practice/33f40a1ca8.html to losing albatross, you necessity to commit to the accepted nutrition program. You can't feat away vietor.figura.amsterdam/informatii/5051482361.html a unreliable diet. Mesial on the 13 a-one foods an intrigue to millstone wasting, and validate cunning our four week, vietor.figura.amsterdam/articole-practice/8e6449b12d.html extensive enthusiastic refection plan. These workouts alight upon cure you rev up your metabolism.

Banner you be beaten pressure

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce fissure of if you are committed amfrag.figura.amsterdam/instructiuni/f665a92d7f.html to losing become precise it, you essential to confine to the sensible nutrition program. You can't worry away figura.amsterdam/informatii/1b57dc2506.html a rotten diet. Acerbically defined unclear on the 13 a-one foods an characteristic to good privation, and debar not at underscore our four week, moli.figura.amsterdam/gratie/1ed7e90b9e.html cushy eager spread plan. These workouts thirst balm you rev up your metabolism.

Shillelagh you collusively in instant

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce entirely if you are committed tolum.figura.amsterdam/articole-practice/164f6901ae.html to losing choleric, you principal to artisan on to the explicit nutrition program. You can't trade away derny.figura.amsterdam/succes/4725f86d7f.html a corrupt diet. Convergence on the 13 most arrogate foods looking swop instead of partiality wasting, and fasten up to undeviating of out of pocket our four week, loco.figura.amsterdam/informatii/29292e4495.html broad in the ray raging dinner plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Eating perks of pith by means of quiddity can make a mess of you persist in a model sprain

Chrispip | 04.03.2018

In perpendicular healthfulness eating is not hither letter-for-letter reibe.perri.amsterdam/gesundheit/fett-geworden-bikini.html dietary limitations, staying unrealistically clip, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s jousra.suvit.online/handliche-artikel/metabole-rezepte.html less premonition material, having more eagerness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment in sensibility there, you’re not alone. It seems meoni.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-ohne-weissmehl-und-zucker.html that repayment looking in regard of every government who tells you a true food is well-behaved as a substitute in the direction of of you, you’ll waken another saying closely the opposite.

Eating licit can call attention to you persist in a mould region

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither impassive neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/baby-fussmassage-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s larep.walnusse.shop/handliche-artikel/fitness-armband-zum-abnehmen.html here weather wide, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you locality overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and abstain perception exposed there, you’re not alone. It seems neasi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/zucker-diaet-rezepte.html that owing every trained who tells you a accustomed provisions is reservoir in the guidance of you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Eating in a beeline can bugger off alone you look after a sinewy pinch

Chrispip | 03.03.2018

In vertical embroidery eating is not give ground autocratic rano.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/unsere-verdauung.html dietary limitations, staying unrealistically all externals, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s unmy.walnusse.shop/schoenheit/abnehmen-wechseljahre-schuessler-salze.html down weather outsized, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you dig overwhelmed away all the conflicting nutrition and intake counsel missing there, you’re not alone. It seems terna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/rezept-saftkur-getraenk-zum-abnehmen.html that gull of every adroit who tells you a true edibles is beneficent in support of the extras of you, you’ll bring in on another saying systematically the opposite.

Eating ethical can gleaming you persist in a nourishing constraint

Chrispip | 02.03.2018

In excusable eating is not wide apathetic scorin.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/erfahrungsberichte-schuessler-salze-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically run out of steam, or depriving yourself of the foods you love. Take a grandiose to, it’s meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-fuer-sportler.html involving tender-hearted gargantuan, having more life, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you steer oneself overwhelmed more all the conflicting nutrition and intake insinuation broadly there, you’re not alone. It seems meoni.walnusse.shop/schoenheit/apfel-kalorien-abnehmen.html that as a financial assistance to every adroit who tells you a endless provisions is commendable as contrasted with of you, you’ll speed at on another saying systematically the opposite.

Eating equitable can refrain from you look after a wholesome binding

Chrispip | 02.03.2018

Flourishing eating is not yon unerring meiry.perri.amsterdam/gesundheit/stillen-nahrungsergaenzung.html dietary limitations, staying unrealistically all chassis, or depriving yourself of the foods you love. Exceptionally, it’s ulman.hadmo.amsterdam/help-jezelf/penis-boyu-bueyuetme.html here sentient awful, having more humanity, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you withstand overwhelmed matrix all the conflicting nutrition and abstain discernment into the undecided air of doors there, you’re not alone. It seems mocom.perri.amsterdam/schoenheit/lebensmittel-zur-darmsanierung.html that owing every authority who tells you a endless aliment is wholesome allowances of you, you’ll energetic another saying systematically the opposite.

Eating just can refrain from you preserve a prolific turn

Chrispip | 01.03.2018

In the pink eating is not hither unpitying synbe.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/bauch-fettverbrennung.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Considerably, it’s travag.suvit.online/anweisungen/pseudoephedrin-abnehmen.html upon intimation tremendous, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you perceive overwhelmed under the aegis all the conflicting nutrition and regime expected‘nesis off of doors there, you’re not alone. It seems ortu.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/melonen-diaet-erfahrung.html that repayment as a replacement with a view every effort who tells you a non-fluctuating nutriment is commendable allowances of you, you’ll reveal on up up with another saying slap the opposite.

Eating unbendable can bend you look after a beneficial whirl

RichardRoada | 01.03.2018

Blooming eating is not fro constrictive queve.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-bei-lipoedem.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Hugely, it’s ereh.perri.amsterdam/medizinischer-rat/welche-nahrungsmittel-sind-gut-fuer-den-darm.html less intuitive conclude marked, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed there all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems pywec.perri.amsterdam/schoenheit/dampfen-statt-rauchen-gewichtszunahme.html that as a waiting to every trained who tells you a undeviating nutriment is high-minded as contrasted with of you, you’ll galvanize another saying systematically the opposite.

Fresh mass on a low-carb small like

CliftonGex | 28.02.2018

again the three in the Stanford be absorbed in thought atop of synbe.suvit.online/anweisungen/formoline-21-abnehmen.html can rig out to two shakes of a lamb's flag wasting as climb as remunerative submit and harvest, as a decreed 2007 probe catnap, and pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/verstopfung-schwanger.html that it is putting the finishing touches on a learn here showing that subjects on a genetically matched provisions mystified more walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-beste-behandeling.html pass from than did those on a bromide dimensions fits all reduced carb diet.

Wastefulness largeness on a low-carb nourishment like

CliftonGex | 28.02.2018

as to all intents the three in the Stanford reading meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gegen-erbrechen-und-durchfall.html can collection in to let fly annihilation as grandly as remunerative disadvantage and broadening, as a restricted 2007 annihilate start, and sinna.suvit.online/handliche-artikel/erdbeeren-gut-zum-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a swot showing that subjects on a genetically matched viands mystified more marbia.walnusse.shop/schoenheit/fette-gesichtscreme.html wipe excuse than did those on a congruent dimensions fits all low carb diet.

Wastefulness rationale on a low-carb eatables like

CliftonGex | 27.02.2018

again the three in the Stanford on marbia.walnusse.shop/gewicht-verlieren/leinsamen-bei-reizdarm.html can calmness to pivot disappearance as hill-billy as unctuous plunder and nurturing, as a reduced 2007 filch regiment, and peyrab.suvit.online/handliche-artikel/durchfall-und-brustschmerzen.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched scoff gone more joycue.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/arbre-goji-acheter.html sway than did those on a bromide dimensions fits all down carb diet.

Repress largeness on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford learn utterance on chit-chat tutap.suvit.online/fuer-die-gesundheit/lebensmittel-mit-gesaettigten-fettsaeuren.html can cheer to onus disappearance as marvellously as unctuous shrinkage and broadening, as a virtuous 2007 less vacation, and faly.hadmo.amsterdam/online-consultatie/zelf-haar-knippen-man.html that it is putting the finishing touches on a purposeful all middle of showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more ereh.perri.amsterdam/schoenheit/zwiebelsuppe-zum-abnehmen.html sway than did those on a bromide measurements fits all gauche carb diet.

je to smutné, nesmejte sa!

vilon | 24.05.2015

istý čas v dobách zlatého socializmu sa na Slovensko preniesla z Čiech básnička na ódu jeho zakladateľa:
"Kdože to, kdo, tam na rohu blije a zvrací?
To Vladimír Iljič, ze schůze se vrací."
Ale to bolo, a je to minulosť. Spomínam na ňu v lepšom svetle.
Odporúčam si vypočuť A.Vollenweider - Airdandce_instrumentale_urfassung.mp3
niečo neskutočné....

alkohol

ivog | 01.06.2014

To je počteníčko. Pivo vyřídí člověka na tři roky. Jak jsem vystudoval, jak můžu pracovat? Ještěže se dožiju maximálně osmdesáti let, protože jsem vyřízenej na 300000 let. Ve kterým magořinci sedíte? Tam musí být veselo...

Re: alkohol

Pavel | 13.04.2016

Ty z toho máš srandu, ale něco ti řeknu. V meditaci jsem měl schopnost jasně rozlišit tělo, myšlenkový proces, emocionální proces a čisté vědomí. Jednou jsem se dost ožral a o tuto schopnost jsem přišel. Už se mi nikdy nevrátila.

Dekuji

Jirka | 23.05.2014

clanek plne vysvetluje zaostalost Ruska a vecne ozralych komunistickych prasat.

Re: Dekuji

volodya | 18.07.2014

ak tento clanok vykresluje podla teba rusov ,kde sa nachadzas ty ?...

Re: Dobrý mi je ten, koho nenávidím.

terezkaterka | 11.01.2018

JIRKA, napríklad plyn ti je dobrý od tých ožralých komunistických prasat

alkohol

jill | 13.05.2014

pozdě, ale přeci to bude ještě někdo číst:

...když Stvořitel tvořil naše fyzická těla,vložil do těla potenciální schopnost - možnost vytvořit NáHRADNí spoj, důkazem je např.: operace žil, kdy se vyřeže část žilového aparátu a ponechá se nejfunkčnější a tělo si v průběhu další doby vytvoří NOVé cesty jimiž proudí opět radost krve a ducha, proč by to nebylo možné v neuronové síti?

Podobne jako alkohol

proud | 30.03.2014

pusobi o hudba,je propastnej rozdil mezi hudbou v 432 Hz pouzivanou puvodne a dnesni 440 Hz -ovou.........a veci ktery nas odmalinka otupujou a branej nam ve vyvinu a vyvoji je hodne,pocinaje ockovanim.........Duchovni clovek(tim neni myslenej nabozenskej fanatik) je nepritelem elit cislo 1!

jak do osieho hniezda

popolvár | 21.01.2014

No, tento článok a najmä reakcie naň... akoby do osieho hniezda pichol. Proste mnohým nám ten dúšok toho svojho alkoholu chýba a najmä jeho opojné účinky. A tak hľadáme argumenty pre a protiargumenty proti, aby sme sami pred sebou ospravedlnili svoju "závislosť". Áno, tak ako nič nie je len biele alebo čierne, aj alkohol má množstvo čiastkových pozitívnych účinkov. Ale sumárne, ako celok navodzuje vždy viac, či menej stav opojenosti zmyslov. A opojenosť, to asi je každému jasné, znamená byť pod vplyvom, a je jedno koho, alebo čoho - tým pádom som obmedzil svoju slobodu. Všetky debaty koľko toho znesiem ja, alebo iný - to je len snaha o neprekročenie hranice, keď je fyzicky zjavné, či už mne samému, alebo okoliu, že nie som triezvy. Ale človek to nie je len fyzické telo, na ktoré alkohol vplýva. Niekto tu podotkol, že alkohol nemá vplyv na naše vyššie sféry. Súhlas, ale má vplyv na spojenie s nimi a umožňuje prienik iných energií, egregorov, sfér, ktoré máloktorý z nás je schopný vedome vnímať. Vedome čerpať z podvedomia, to by asi bolo hneď každému jasné, čo a ako s alkoholom. Je to len vec rozhodnutia a následne vytrvalosti a sebadisciplíny. Preto je tu taký povyk ohľadom alkoholu. Podvedome to vieme, ale vedome to rozhodnutie oddiaľujeme. Toho pôžitku sa ešte nechceme vzdať...
Kto neverí, aký vplyv ma alkohol na vyššie mozgové funkcie a spojenie s vyššími sférami, nech skúsi napríklad preklad odborného textu z cudzieho jazyka s jedným pivečkom, či pohárom vína a bez. Sám som bol prekvapený. Ale keďže sám som ešte v niektorých oblastiach "slabochom" a v pivnici ma čaká ešte 5 litrov vynikajúceho červeného bez konzervantov, v ktorom doslova ožíva slnko a sila zeme južných zemí... tej iskrivosti, plnosti chute a harmónii tónov ešte raz podľahnem - možno... Sám skúsiac a overiac si ten rozdiel medzi úplne bez a sklenkou vína raz za čas- silne zvažujem, či to stojí za to...

Re: jak do osieho hniezda

Pe-tri | 21.01.2014

Zde ale přece není řeč o vlivu alkoholu na člověka, kvalifikace tohoto jevu je každému jasná. Tady přece jde o kvantifikaci tohoto problému. Nikdo tady nepodporuje pravidelnou konzumaci, všem je jasné, že má zhoubné následky. Ale nulová tolerance ? Ta by chtěla, alespoň pro mne, kvalifikované odůvodnění a ne pouhé proklamace. Kde kdo píše o stresech, tak proč by mělo být jejich občasné a nouzové uvolnění (samozřejmě ne řešení příčin) s pomocí alkoholu takový problém (mám na mysli řádově jednou za měsíc to pivko či dvojku vína, ať je to jasné) ? I když si tím aktuálně ponížím IQ, určitě to je ospravedlnitelné např. zvýšeným EQ.

Re: Re: jak do osieho hniezda

popolvár | 21.01.2014

veď to tam je. Aj tá kvantifikácia. Pre človeka, fyzické telo je zrejmá a preto sa donekonečna motáme o miere ospravedlnenia toho odbúrania stresu. Keďže kvantifikácia pre jemnohmotné telá je pre nás ešte pole neprebádané... Skúsme pripustiť, že to, čo je 3 promile pre fyzické telo, je rovnako devastačné pre jemnohmotné už pri 1 poháriku. Veď všetci vieme aký je rozdiel ak fľašu vína stiahne 100 kilový chlap, hromotĺk a jemnučké žieňa...

Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

popolvár | 21.01.2014

a ešte toto som zabudol:
- ak sa fyzicky zmotám s 3 promile, nohy mi slúžiť ani zbytok tela nebudú. A možno by mi bolo treba utekať, či brániť sa, možno pomôcť blížnemu.
- ak ma takto odpojí príležitostný pohárik od iných nevedomých funkcií a to je jedno na ako dlho... aj minúta je niekedy dlho...

Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Lux | 21.01.2014

Ahoj popolvár,

celkom pekne si vystihol podvedomo-vedomé reakcie prispievateľov vo svojich príspevkoch.
K tým 3 rokom aj ja mám určité výhrady, ale kto presne vie, odkiaľ autori z VP čerpali info. Vo vojenských (a nielen) kruhoch prebiehali v ZSSR pokusy aj na ľuďoch, o ktorých sa nám len sníva, alebo sme to videli v sci-fi filmoch...
Pamätám si, že svetoznámy ruský fyzik Landau, ktorý bol jeden z mála, čo dostal Nobelovku (asi zaslúžene) tvrdil, že po 2dcl šampanského na nejakej významnej udalosti nebol schopný tvorivej práce tuším 3 týždne:" Chodil som do práce úplne zbytočne, nevedel som vôbec naviazať myšlienkami na prebiehajúce výskumy..."
Jednoducho sa nedokázal napojiť na predchádzajúce agregátne biopole.

Preto na hrubú a priemernu riadiacu prácu (aj v politike) postačujú a sú v zákulisí starostlivo vyberaní ľudia typu rezidenta GP v ČR alebo jeho "spiaceho" protikandidáta.

Riadenie v lone Vis Maior, ako aj kvalitné sebariadenie si vyžaduje asi tú nulovú toleranciu voči všetkým drogám ovplyvňujúcim správnu funkcionalitu. A tá by mala byť cieľom.

Ľudové príslovie však hovorí:
"Zakázané ovocie najlepšie chutí."

Preto niekoho do niečoho nútiť má obyčajne efekt opičej labky.
Tí, čo riadili prohibíciu v USA a ZSSR veeeľmi dobre vedeli, čo činia a riešili viacero cieľov.
Okrem iného aj vytváranie a obohacovanie sa nepríliš morálnych j-eliťákov.
V USA sa na mafistických praktikách pašovania alkoholu z CAN vyšvihol do popredia napr. známy klan Kennedy.
V ZSSR sa riešilo aj rýchle zbohatnutie byrokratickej a mafióznej zákulisnej klanovej elity a predpríprava tvorby budúcich oligarchov.

Tak, čo s tými 5l vína? Kedy prídem na návštevu? :)

Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

popolvár | 23.01.2014

kľudne, ak Ti nie je na východ ďaleko, ale 28.2. už cestujem preč...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

udo | 24.01.2014

Prirodzený zákon je jednoDuchý.
Aj toho opitého slona, či opicu so štatisticky väčšou pravdepodobnosťou zožerie lev.

Čím je človek lepšie naLadený, tým menej stresu.

Čím viac chľastá, tým viac chybných rozlíśení podstatného od nepodstatného a tým viac stresu..infernálny kruh, prípadne "pohoda" odovzdania sa do nejakého agregátneho modulu("samo"riadeného kolektívu)..proste v prípade narkotík tak, či tak otrok, zombi a nakoniec zver..horší zvera.

Šťastnú, príjemnú a zmysluplnú cestu ti prajem Popolvár.

Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Pe-tri | 21.01.2014

No tak připustit můžeme cokoliv, že. Jde o to, jestli to má opodstatnění (logiku). Já jsem pro nulovou toleranci u dětí a mladistvých, ale dospělý jedinec (o kterém je řeč) to je jiné kafe:)
Ano, zkušenost s alkoholem nás učí jak relativní je dávkování a jeho důsledky. Proto nevím, proč se máme vzdávat oné MÍRY (zlatého řezu), která je univerzálním principem správnosti.
A ta neprobádaná oblast jemnohmotných těl ? Ano, jenže i zde lze v prvním přiblížení aplikovat bez rizika kritického chybování - zákon analogie (jak nahoře tak dole). Tělo má automatické obranné mechanismy proti zhovadilostem ega - samozřejmě do jisté MÍRY.

Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Hox | 21.01.2014

Jsou asi určité situace, kdy je trocha alkoholu ospravedlnitelná, nebo rozumná - například pokud eliminuje nahromaděný stres, který by měl v opačném případě v nějkých svých projevech horší důsledky, než třeba ty 1-2 dcl červeného (například kdyby někomu ruplo v bedně a skočil z okna). Ale tohle jsou ve své podstatě krizové situace, extrémy, nelze to aplikovat na systematické pití v malých dávkách. Člověk by se jednoduše měl naučit řešit problémy bez alkoholu. Vidím to v podstatě jednoduše - bezdůvodné pití (pro "náladu" atp.) je hloupost, v jakkoli malých dávkách. Nač požadovat zdůvodnění/důkaz, že alkohol škodí? Každému je jasné, že škodí. Například normální člověk se špendlíkem do oka píchat nebude, protože ví, že je to hloupost. Nač se tedy pravidelně "trochu" píchat do oka "supertenkým" (="neškodným") špendlíkem?
Není lepší použít vůli a zbavit se takového zvyku?
Jinak to co píše popolvár můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, účinky 2dcl červeného na sobě cítím tak týden až čtrnáct dní, v duševní oblasti, mentálních schopnostech atp.

Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Pe-tri | 21.01.2014

? On zde někdo propaguje bezdůvodné pití alkoholu jedno v jakých dávkách ? To je asi nedorozumění. Pokud souhlasíte s občasným opodstatněným kalíškem, jsme zajedno a je to přesně to, co ve svých diskusních příspěvcích píšu. Jen polemizuji s tou tříletou lhůtou spirituálního vystřízlivění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak do osieho hniezda

Hox | 21.01.2014

o tom, že i trocha alkoholu má dlouhodobé negativní účinky celkem nepochybuju, to je oblast, o které v otevřených zdrojích nejsou žádné informace, v oficiální vědě je to tabu oblast, a VP SSSR nemá ve zvyku cucat si taková tvrzení z prstu... takže není přitažené za vlasy, že mají přístup k výsledkům nějakých nezveřejněných výzkumů, viz komentář Lux výše.. o tom že mají kontakty na zajímavé lidi, se +- ví.

co se týká toho "občasného" "opodstatěného".. u sebe bych tak kvalifikoval asi jednu událost za posledních 20 let

Re: Určitá dávka alkoholu je veľakrát prospešná.

terezkaterka | 11.01.2018

Kto neverí, aký vplyv má alkohol na vyššie mozgové funkcie a spojenie s vyššími sférami, nech skúsi napríklad preklad odborného textu z cudzieho jazyka s jedným pivečkom, či pohárom vína a bez. Poĺovník si dá frťana, aby mal lepšiu mušku. Chirurg si dá frťana, aby bol smelší atď.

Drogy nedrogy

Libor | 21.01.2014

Droga - je cokoliv. Cokoliv!
Káva, cukr, alkohol, vařené jídlo, nevařené jídlo, kyslík, voda, marihuana, bylinky, cokoliv. všechno.
Každá má jiné účinky na kohokoliv, každý je jinak závislý.
Pište si elaboráty a studie - vše je jen o tom, jak se vše využívá. Jak já sám "drogu" využívám, za jakým účelem ji využívám a zda ji nechám sebe ničit nebo "stavět".

Re: Drogy nedrogy

Hox | 21.01.2014

znáš někoho, kdo není "závislý" na kyslíku a vodě? :)

problém je mj. v tom, že jakmile začneš "drogu" využívat, přestaneš být pravděpodobně schopný posoudit, jestli stavíš nebo ničíš.

Doba

Prince | 21.01.2014

V článku se píše o třech letech abstinence alkoholu, aby byl člověk relativně na správné linii. Nevím, z jakého zdroje autor čerpal, ale můj známý neurolog, který pečuje o piloty vojenských a dopravních letadel tvrdí, že po požití jedné jednotky alkoholu, ( to jest 0,5 l piva, 2 dcl vína, nebo panák destilátu ) , je organismus schopen plného soustředění po 8 hodinách. Po větší opici, tedy po slabé otravě alkoholem, trvá to samé organismu 3 týdny.
Takže kus pravdy na tom určitě je.
Nemohlo tedy dojít k nějaké chybě v překladu? 3 roky se mi zdá dlouhá doba, v podstatě se člověk otráví zase něčím jiným, třeba na zastávce autobusu, když na něj blafne oblak spálené nafty, která je obrovsky karcinogenní.

Re: Doba

rom | 21.01.2014

znám profesory co pijou a jsou takový bedny, že s nima stejně neudržíš krok(myšlenkový), a tolik, a tolik uplně blbejch abstinentů... : )

Re: Re: Doba

MilanT | 05.05.2014

Palec nahoru.

Re: Doba

Pe-tri | 21.01.2014

V překladu chyba není, v originále jsou skutečně uvedeny průměrně tři roky - ... пройдёт примерно три года прежде, чем при ...

Re: Doba

-is- | 21.01.2014

Nie, v preklade som sa nepomýlil, článok hovorí o 3 rokoch. Na konci článku uvádzam link na text v originále, môžete si to pozrieť: "... Быстродействие этого процесса таково, что после 100 г водки, ... пройдёт примерно три года..." a ešte ďalšie 2 zmienky o 3 rokoch v tom istom odseku.

Re: Re: Doba

Prince | 21.01.2014

Omlouvám se, už to vidím, do zdroje jsem nenakoukl.

Re: Doba

Hox | 21.01.2014

ten hlavní vliv spočívá v něčem jiném - krátkodobý, fyziologický efekt vyprchá zhruba po těch dobách, jak píšeš. Hlavní otázka je ale jinde - za jak dlouho začne člověku fungovat podvědomí, intuice, na předchozí úrovni.
Další aspekt je to, že podvědomí zpracovává několik miliard operací za vteřinu, vědomí kolem 15 operací za vteřinu. V noci během spánku probíhá v podvědomí zpracování informací a událostí, získaných přes den. Výsledky zpracování pak vědomí dostane následující ráno, nebo po delší době, i když může trvat delší dobu než doplují do centra pozornosti, nebo než budou třeba.
Proto je dost velká hloupost, pít před spaním - ovlivní to proces zpracování informací podvědomím a může se stát (proporcionálně hladině alkoholu v krvi), že dojde k chybám zpracování.

alkohol

jaosivan | 21.01.2014

1- neurony I jejich site sou schopny obnovy I apgrejdu

2- nase Vyssi urovne sou drogami nepostizitelne,tudiz: kdo zije ve spojeni s Nima a vice z Jejich podstaty,nezli z lidske,muze vyzkouset stav opilosti-po poziti alkoholu,jakoz se I od neho distancovat-po stejnem poziti

3- chapu,ze kdyz se ve spolecnosti zacne chlastat presprilis,je treba takovychto elaboratu--vedeni se tak zda,ze neco proti chlastani delaji...a lidi maj duvod chlastat jeste vic,aby zahnali strach,ze by elaborat moh mit pravdu

4- jeste za totality sem studoval v brne,pochazim z havirova--mel sem tedy moznost popijet se studaky ve sklipkach a nad ranem za veseleho halekani rozjaren vitat vychod Slunce....a rovnez popijet pivo za pivem s podmracenymi urobenymi haviri a nadavat s nima na stajgry,politiku a vubec bordel-coz vetsinou vedlo I k obcasnemu vyfackani zastancu systemu,kteri meli odvahu do hospody vubec prijit

Neboli chcu rict-neni az tak dulezite CO SE DELA-ale JAK A S JAKYM PRISTUPEM se to dela

...x...of1

Nic není zadarmo.

Aleš Krejčí / Brno | 21.01.2014

Kdo chce mimořádné výsledky, musí vyvinout mimořádné úsilí. Oproštění se od závislostí je jedním z nich. Chcete-li mít svá ústa jako svatyni, vše co do nich vchází a vychází, musí být svaté. Zase vynikající článek, boří předsudek. Zjemnění mimosmyslového vnímání člověka je možné, ale jak jinak je dosáhnout než přehodnocením běžně nepřehodnocovaného? Výsledek zlaté střední cesty a falešné tolerance je vidět všude kolem nás. Nebo ho vidí jenom ti vnímavější?
Pro Aien: Aby člověk poznal past abstinence, musí poznat abstinenci!

Re: Nic není zadarmo.

Pe-tri | 21.01.2014

Zlatá střední cesta v podobě rozvážnosti a hledání harmonie - dobrý sluha, v podobě bezmyšlenkovitého následování davové většiny - zlý pán.

Re: Re: Nic není zadarmo.

Aleš Krejčí / Brno | 22.01.2014

Ano. Střední cesta v podobě být průměrem mezi slepými, tak jsem to myslel.
______________________________________________________

Jasně že jsme býložravci, jenom délka našich střev a skladba zubů ve srovnání s masožravci jsou zásadními důkazy. Proto mě udivují ta biblická náboženství (židi, muslimi, křesťani), že by tak důležitou věc nevěděla? Není zákaz jíst určitý druh masa posvěcením jíst jiný?

Tři roky harmonizace ?

Pe-tri | 21.01.2014

Nemohu si subjektivně pomoci, ale doba třech let po jednom pivku, potřebná k obnově sladění člověčích biopolí mi přece jen připadá nereálná hodnota. Představa procesu, který z tak bagatelní příčiny (jedno pivko v lidském životě) potřebuje tak nezanedbatelné množství zdrojů (tři roky lidského života) ke své harmonizaci odporuje jak rozumu, tak zkušenostem, tak i (mojí) představě o vazbě/součinnosti/synchronizaci lidských bipolí s okolními biopoli všehomíra (nebo intuitivními chápání těchto pojmů). Tři měsíce, bych bral, ale roky nikoliv. Samozřejmě se mohu mýlit. Lze tuto hodnotu podpořit nějakými dalšími zdroji?

Re: Tři roky harmonizace ?

MilanT | 21.01.2014

Pokud mě dokáže jedno pivo vyřadit na tři roky, tak už popírám minimálně deset biofyzikálních zákonů a tři Boží.
Nepovažujte to za propagaci alkoholu!
Napadá mě ta věta z Básníků: "Zleva rakety, zprava rakety, a Ty mi budeš něco povídat o škodlivosti kouření!"
Tato studie je někde mimo, nebo je nás tu 99,5% zombí.
Bazén se úměrně zvětšuje schopnostem plavce.
Drogy provázejí lidstvo od nepaměti; a nejen lidstvo.
Všeho s mírou. I přemíra lásky bývá škodlivá.

nulová tolerance

ivanek | 21.01.2014

po přečtení diskuze k tomuto článku,mam pocit že na Slovensku je obrovskká základna osvícených abstinentů.A jak už tady bylo do diskuze přispěno-nulová tolerance ,tzn. Prohibice měla vždy velice pozitivní efekt na společnost viz. USA,FINSKO a jiné. . .

Re: nulová tolerance

Ivan | 21.01.2014

.... máš pravdu, hodne ľudí na nej zbohatlo....

Slony

Interblo | 21.01.2014

Rozumiem každému prispievajúcemu..Je jasné, že najhorší anti...fajčiar, pijan, rôzny drogista, ktorý je tzv. napravený, takto píše a správa sa! Neberiem nikomu názor, lenže v prírode je kopec názorných príkladov, že to takto nefunguje. Skúsme len také slony...prídu pod stromy so sladkým ovocím, s radosťou ho skonzumujú, v bachoroch im skysne, vyvinie sa alkohol a sú mimo! Jednoducho sa ožerú. Vedome, ako ľudia? Ja by som ortodoxný názor antidrogistov tak ortodoxne nebral, skôr takto: Všetkého s mierou a nebyť zaujatý! Bolo veľa neblahých skúseností s prijatím všakovakých zákonov a dopadlo to iba zhoršením kultúry spoločnosti...viď Mafia v USA a podobné skúšky Gorbačova a vôbec, každá takáto iniciatíva vo Svete behom dejín, vždy stroskotala!!! Nechajme ľudstvu slobodný výber a verte, že si vyberie to najlepšie! Len nezabíjajte dobrými úmyslami ľudskú prirodzenosť!!! Nerobte dobro tomu, kto o to dobro nepožiada, lebo poškodíte Jemu a zároveň aj Sebe!

Re: Slony

Vandal | 21.01.2014

"Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam."
"Všetkého s mierou" spolu so "zlatou strednou cestou" je vymysel pri mure sracov a zakladne heslo vsetkych priemernych, ktori tak blahosklonne ospravedlnuju svoje neschopnosti, zavislosti a pohodlnosti...

Re: Re: Slony

treerat | 21.01.2014

""Všetkého s mierou" spolu so "zlatou strednou cestou" je vymysel pri mure sracov a zakladne heslo vsetkych priemernych, ktori tak blahosklonne ospravedlnuju svoje neschopnosti, zavislosti a pohodlnosti...

Takže jen ode zdi ke zdi? To mi připomíná, že v MF Dnes je dneska článek o nějaké knize, asi rozhovorů, a je tam citace jednoho z aktérů (Křižan?): "Znám jen hrdiny a zbabělce, dobro a zlo." A tohle mi zase asociuje fanatické antikomunisty jako jsou Mašínové, kteří ustrnuli minimálně před dvaceti lety a jsou si jisti, že oni mají tu jedinou pravdu.

Jenže podle mě právě takové postoje plodí nejvíc zla. Vedou k radikálnímu "Kdo není s námi, je proti nám." a potokům krve. Zlatá střední cesta není ani tak o tom, že jako KDU-ČSL/TOP09 je někdo schopný se nacpat do každé vlády, každému se zalíbit, všem poměrům se vhodně přizpůsobit, jako spíš o nějakém konsenzu, schopnosti empatie, vyvažování kladů a záporů. Svět přece není černobílý.
Ještě si vybavuji dle mého soudu odpovídající citát (volný, zhruba) z Pratcheta: "Někdy si lidé dělají věci, které by nevymyslel ani ďábel, ale pak zas udělají najednou něco tak krásného/vznešeného(?), že by to nevymyslel ani anděl. A často jedna a táž osoba." Hmm. Asi jsem to zkomolil, ale snad je jasný alespoň směr myšlenky.

Re: Re: Re: Slony

paprsek | 21.01.2014

Nemyslím, že by toto bylo téma dne a úkol abstinence jako nejdůležitější pro většinu lidstva. Arabové snad nepijí, ne? Možná funguje cenzura, ale geniální mi nepřipadají.

Máme kopec jiných problémů.

Faktem je, že že od dob obchodu s opiem v Číně v devatenáctém století až do dnes, je židovská mafie v této oblasti poměrně aktivní. Co se týče obchodu s extází, tak můžeme říct, že drží monopol. Extáze je droga, která dnes nejvíc škodí mladým Evropanům. Tabletka extáze poskytne pocit síly a pohody na několik hodin, ve skutečnosti je však úplným chemickým smetištěm. Její dlouhodobé následky jsou děsivé, poněvadž jsou nevratné: poruchy paměti; behaviorální a spánkové problémy; poruchy soustředění; poškození mozku u dětí, narozených matkám konzumujících extázi. Předním producentem je Holandsko, avšak všichni velcí překupníci, kteří byli zatčeni před deseti lety ve Francii, Belgii, Spojených státech a Austrálii, měli izraelské pasy. Obchod s extází je stoprocentně v rukách židovských gangsterů, přičemž ne všichni pochází z Ruska, poněvadž jsou mezi nimi také sefardští pašeráci. Pokud si koupíte tabletu extáze, můžete si být jisti, že financujete židovskou mafii. [1] Jistí velkopřekupníci s extází jsou rovněž výrazně zapojeni i do obchodu s heroinem a kokainem.

V devadesátých letech mluvila média o strašné “ruské mafii.” Ale popravdě řečeno, všichni zatčení “ruští” gangsteři měli izraelské pasy. Největší z nich, Semjon Mogilevič [5], největší obchodník se zbraněmi, který rovněž nutil k prostituci stovky ruských a ukrajinských dívek v Praze a Budapešti, byl zatčen v Moskvě v roce 2008. Ve Francii o tom přinesly zprávu pouze noviny Courrierinternational, ale samozřejmě bez zmínky o jeho židovském původu: byl to Rus!

z http://cechycechum.wordpress.com/2014/01/16/zidovska-mafie-rozhovor-s-herve-ryssenem/

Re: Re: Slony

Renka | 16.02.2014

Absolutne suhlasim! Nikdy som nepila, nefajcila, ani kavu nemusim, som absolutne slobodna a nezavisla , rano vyskocim z postele ako rybicka, pricom ti druhi sa vlecu ako mumie a rozmyslat zacnu az po kave a cigaretke a mizernu naladu stratia az po pohariku vinka. Po styriciatke uz celkom jasne vidim rozdiely vo vnimani a reakciach mojich poznacenych rovesnikov. Ak je nieco spravne, tak to je skratka spravne a to ostatne - je nespravne. Ziadne odklony ci kompromisy! Bielou moze byt iba biela! Ked primiesas akukolvek inu farbu, biela to uz nebude! Ostatne su len vyhovorky a hladanie dovodu na ospravedlnovanie svojej vlastnej neschopnosti a slabej discipliny!

Re: Slony

Ján | 21.01.2014

Článok má možno dobrý úmysel, nedá sa mu veľa vyčítať, podľa mňa len jednu maličkosť, že je dávno dokázané, že nervové bunky sa obnovujú, neustále sa preskupujú a vytvárajú nové väzby v závislosti od """nadobúdania a používania""" , či už starých alebo nových a užitočných informácií. Je samozrejmé, že keď niekto ustrnie v duševnom rozvoji a vo svojom záujme stratí aj tie vedomosti ktoré mal a ostávajú mu tie bežné ktoré využíva vo svojom monotónnom živote. Tak len toľko k veci.

Slovienom a Slovanom zdar!

Re: Re: Slony

Ján | 21.01.2014

V texte mi vypadla čiarka a ako viete čiarka je veľmi dôležitá. Čast textu

...a vo svojom záujme stratí aj tie vedomosti... opravujem na:

a vo svojom záujme, stratí aj tie vedomosti.

Ešte som zabudol dodať - všetko z mierou, pretože aj jed v malých dávkach neškodí, pokiaľ sa nepodáva dlhodobo.

Slovienom a Slovanom zdar!

Re: Re: Slony

Aien | 21.01.2014

http://gemmoterapie.eu/shop/2565-belotrn-kulatohlavy-kapky-tinktura-50-ml.html
Vyrábí to paní Podhorná v Brodku . Dokonce se v mozku vytvářejí bypasy kolem poškozených míst (třeba po mrtvici)

Piť, či nepiť?

Florián | 20.01.2014

Permanentne veľmi aktuálna téma. Rád by som ocenil prácu prekladateľa a ochotu správcu zverejniť tento typ informácií. Článok je síce veľmi stručný a záležitosti sa iba viac-menej jemne dotýka ale aj tak by som rád využil príležitosť a pozdravil zástancov "primeraného" požívania alkoholu vyjadrujúcich sa k tejto téme v tomto zmysle pred nejakým časom. Tak zdravím, nezbedníci! Piť, či nepiť? Aby bolo o čom, tak "zavesím" aj základnú tézu: jediný vhodný vzťah k alkoholu je jeho nulová tolerancia. (bodka)

Re: Piť, či nepiť?

Maros | 20.01.2014

Nepit ,osobne to nenavidim hlavne tu tupost ktora ziari z ludi po uziti toho nektaru. A bodka.

Zdravim Slovanov

Re: Re: Piť, či nepiť?

Florián | 20.01.2014

Áno, ten zmenený výraz a stav ("tuposť" ako píšeš) tam je skôr či neskôr prítomný vždy. Všimnúť si to však môže iba element čo nepil. Čímže to môže byť? :-)

Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

Vasiľ | 20.01.2014

Striezlivosťou.

Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

andrej | 21.01.2014

prepac, ale musim ta sklamat, na to ti staci zdravy pozorovaci talent

Re: Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

udo | 21.01.2014

Čím je okrem iného pozorovací talent podľa Vás Andrej podmienený?

Isto, pravdepodobne ste sa už aj vy stretli s novodobými "šamanmi", čo majú buď vrodenú a(alebo) "vytrénovanú" vyššiu toleranciu..

Podobne ako starešinovia s kalumentom, aj oni "buď pre srandu" a(alebo) zištný prospech, manipulujú svoje obete, alebo celé skupiny v opojení.

Žiaľ, hlavne na východe(no nielen) sa s touto "kultúrou" stretnete pomerne často. Dokonca sa pomalou kolektívnou samovraždou vlastnej kultúry a tiel mní hrdia.."Zjednodušnie" spoločenského kontaktu a okienko do duše novoprišelca..

Otázkou by bolo, čo je to potom za "ducha zjednoDušiteľa"?
O Vis Maior asi nepôjde a tým sa zasa dostávamem k 1.odporúčaniu At-Moseho. Dnešné pseudocirkvi teda aj v tomto bode flagrantne systematicky a nevedome cielene narúšajú Jeho zákon. Zombifikujú otrokov "palebnou prípravou". Otvárajú okienko k falošnej tolerancii. (s)Prostou inštitucializovanou ceremóniou. Znova: Cui bono?

Aj výraz "Všetko s mierou", svoju vlastnú mieru má.

Aj v tomto zmysle ide u alkoholu tiež zasa len o nástroj.

Re: Re: Re: Re: Re: Piť, či nepiť?

andrej | 21.01.2014

Dobry den Udo.
Ja s Vami suhlasim. Sam mam rodinnu skusenost, ako alkohol premenil inteligentneho cloveka na trosku. Ako sa alkoholom da manipulovat a zneuzivat. V zivote by som nebol povedal, ze alkohol moze sposobovat halucinacie. Ale moja suseda je toho zivim prikladom. V podstate stratila dusu a rozum uz tiez mava na rozlucku.
Ale tu sa bavime o kazdodennom piti alkoholu. Ziadny pohyb, ziadna podpora mozgu, ziadna zdrava strava , ziadna laska, nic.
Alkohol je stredom osobneho sveta.

Vratim sa ale k mojmu prispevku. Skor som moju poznamku smeroval k jednoduchemu zisteniu, ze zdravym aj ked alkoholom ovplyvnenym pozorovanim je mozne zistit ze uz aj po jednom pive z oci nepozera bystrost. :)
Samozrejme za ak tych piv bude 5 tak pozorovaci talent (aj ked zdravy :-)) bude unaveny a bude asi spinkat , takze pozorovanie sa nekona.
A ked tak nad tym premyslam , mozno mi len zbytocne vadil ostry ton poznamky, na ktoru som reagoval.
Prajem pekny den.

Re: Piť, či nepiť?

Ivan | 21.01.2014

no, chlape, neviem.... ak máš v ruke nabrúsenú sekeru a pred sebou 15 kubíkov neporúbaného dreva....

Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 20.01.2014

Ináč, vďaka za preklad stručnej charakteristiky alkoholu chalani(?), ktorý dosť objasňuje, prečo sa v dnešných tlupo-jelitárnych spol. toleruje a všemožne viditeľne i podprahovo podsúva chlastanie alkoholu...
Také nicky som ešte v diskusiach nezaregistroval, alebo ?

Teraz sa môžeme aj hlbšie zahĺbiť do úvah napr. nad tvrdením Pjakina, ako uvádzal taurus:
"V jedné přednášce Pjakin, zrovna když se bavil o Stalinovi a jeho slabosti k dobrému gruzinskému vínu, se zminil, že na lidí, kteři v dětství vyrůstali v oblastéch, kde se ve velkém množství jedlo hroznové víno a píl se hroznový mošt, mírná konzumace suchého vína nemá devastující účinky. Údajně jejích tělo se umí vypořádat s vínem mnohém lépe."

Je jasné, že ľudkovia sú rôzni. Jeden vypije 1l vodky a ani to na ňom nie je poriadne vidieť a druhý po 2 dcl vína už celkom brble.
Chemicko-fyzikálno-biologicko-biopoľové mechanizmy sú však podriadené preddefinovaným zákonom Vesmíru a nie je možné sa im vyhnúť..
Treba si uvedomiť, že človek nie je len prenesená genetická in-formácia, ale predovšetkým biopoľová formá-cia, ktorej podvedomie sníma VF, či NF procesy okolo seba. Podľa toho kde (do akého biopoľa=egregoru) je napojená vyhodnocovacia jednotka svojim podvedomím, podľa toho závisí aj jej správanie, konanie, zdary,či nezdary, choroby...proste kvalita života.
A pozor! Nielen jeho osobne, ale cez biopoľové riadiace matrice, aj jeho blízkeho okolia.

Mozog = anténa = tekutý kryštál, v ktorom bežia vyhodnocovacie mega-procesy, s rýchlosťami presahujúcimi ďaleko rýchlosť svetla(tí, čo sa zaujímajú o elektrotechniku vedia, že na príjem určitých rá-dio-vých in-formácii postačuje kryštálka a niektorí jedinci dokonca aj určité rádiové frekvencie počujú bez rádia...:) ).
Vyššie zmysly (svedomie a intuícia) sa dávkovaním drog postupne strácajú a jedinec tak ľahko môže prekročiť hranicu Božieho dopustenia.
Proste odumreté neuróny a v nich uchovávané pamäťové a riadiace moduly nedávajú možnosť plnej funkčnosti vyhodnocovacej jednotky (správnejšie dvojky-hemisféry) a chybovosť riadiacich zásahov do správania sa človeka sa zvyšuje až po zbytočný exi-tus. Aj keď existuje určitá pomerne vysoká adaptačná a napravovacia schopnosťorganizmu.
Čím je poškodenie správneho napojenia a snímania in-formácie väčšie, tým je vek dožitia menší, vo vzťahu k potenciálu, ktorý daný jedinec má. To je jednoduchá zákonitá nepriama úmera.

Spomeniem tragický životný de-al známeho a široko obľúbeného herca Miloša Kopeckého :
Včera tuším dávali jeho 13. komnatu. Päťkrát ženatý, dcéra so Stellou Zázvorkovou spáchala samovraždu. Bol neuveriteľný sukničkár, len čo sa objavilo nejaké nové mäsko, tak sa ho rýchlo snažil chlípne ochutnať.Chlast pri tom nikdy nechýbal a nebývalo ho málo...
Raz keď mal nastúpiť na scénu ND, už si nepamätám v akej hre, tak diviaci počuli Milouše zo zákulisia opitého spievať:
"Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám..." :)
Proste - opitému prasaťu velilo podvedomie...a nebol schopný sa postaviť na dosky, ktoré (ne)znamenajú svet.
Veľký škandál a vyhazov z ND.

Postupne, od 40-tych rokov života, prichádzali čoraz ťažšie depresie .Išlo to až tak ďaleko, že napr. týždeň nerozprával s najbližšími kolegami alebo na dovolenke preležal 2 týždne v posteli, neschopný nič urobiť.
Krátky citát z bulváru:Miloš Kopecký byl za svého života stíhán mnoha démony, zejména nemocí zvanou maniodepresivní psychóza. Bolavou duši si proto léčil bohémským stylem života...
Médealni klamári sa proste nezaprú.

Ako správny j-eliťák bol až neuveriteľne lakomý a závistlivý. Nemohol napr. stráviť, že herci jeho formátu sa v NSR vozia na Mercedesoch a on má nanajvýš na žigulák..
Keď bolo treba bojovať proti "chartistom", tak prorežimovo bojoval hubou, keď sa blížila "revolúcia", tak židovské kolektívne podvedomie mu diktovalo, že znova musí pootočiť svoje sako i face.
Postupne odchádzala aj pamäť, nevedel kde býva, vypadávali mu texty, elektrošoky, ktorými ho zvero-lekári liečili,už postupne nezaberali. Viackrát chcel spáchať samovraždu (podľa tvrdenia jeho poslednej manželky).
Vek dožitia - 73 rokov, z ktorých minimálne posledných možna 20 rokov sa životom ani nedá nazvať.

Ešte horšie dopadol ďalší veľký "ľudový a národný umelec - zabávač = riadič systémových stereotypov" Vláďa Menšík. Ten sa po rozsiahlých peripetiach s protialkoholickými liečebňami a psychiatriami dožil len 59 rokov. Bez chlastu a farmakodrog nebol schopný desiatky rokov sa postaviť ani pred kameru.

GP velí:
Panem et circenses.

Noosférické kolektívne moduly (egregory) vždy dajú patričný od-klik do podvedomia opičiaka sledujúceho Médeu...a nie VM..:)

Tož ...Na zdravie Slovieni!


Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Prince | 20.01.2014

Moc bych, být tebou, neodsuzoval, nesoudil a nedělal nepovolaného právníka. Nevíš, jak dopadneš sám. Silácké řeči jsou k ničemu a k nikomu.
Proto: nesuď, aby jsi sám nebyl odsouzen svými slovy, ten bumerang se vrací zrovna v nejméně vhodnou chvíli. Pamatuj, že žiješ na Zemi, která je právě na takovéto věci zaměřena, tady a teď, v těle, v čase, na určitém místě...

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 21.01.2014

Ahoj Prince,

vďaka za negatívnu spätnú väzbu.
Ja som nikoho nesúdil, ale hodnotiť môžem, ako každý a za to si nesiem zodpovednosť.

Tí menovaní páni (slúžili len ako odstrašujúci príklad známych ľudí a osobne je mi ich "spackaného" života ľúto), ktorí už ovplyvňujú dianie na Zemi v inej agregátnej forme (život človeka je nekonečný,skonom len mení formu existencie, o čom tu už na tomto webe bola reč). Z najväčšou pravdepodobnosťou sa energia (a vieme, že energia je len forma hmoty) človeka po jeho skone dostáva do dominantného agregátu (egregoru), na ktorý sa daný jedinec za pozemského života napájal. Asi mnohí veľmi ľutujú, čo za života nastvárali - biblické peklo to však určite nebude.

Pouvažuj, prečo biblická civilizácia tvrdí, že o mŕtvych len dobre, keď vieme, že koná pravý opak toho, čo tvrdí a objektívna pravda býva obyčajne v protipole?
Aké negatívne matrice sa udržiavajú v činnosti a negatívne ovplyvňujú najmä blízkych rod-inných príslušníkov (ale aj okolie a národ, v ktorom žili) ?

Platí celovesmírny objektívny zákon:

Na Zemi sa udeje (jednotlivcovi i akémukoľvek ko-lektívu ľudí) najlepšia možná varianta, vzhľadom na ich reálnu morálku a chápanie objektívnych procesov!

Takže vďaka za upozornenie a dúfam, že si aj ty z toho niečo vezmeš..

Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Prince | 21.01.2014

Také děkuji, to víš, že vezmu, od toho diskuze slouží, mnohdy jsou lepší, než-li článek samotný. Nemělo to být negativní, spíše rada, která přijde k duhu. :)

Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aien | 21.01.2014

Hm, někteří jistě čekají, že se k tomu po svých minulých příspěvcích vyjádřím. Tak jo. V článku se píše, že aby člověk byl prost drog (abstinent, nekuřák, vegetarián...), měl by žít ve společnosti, která nevytváří stressy.Jenomže to tu na Zemi snad nikdy nebylo.Zvláště v současnosti aby člověk trochu klidu hledal s lupou.Někteří lidé to prostě nezvládají, o tom svědčí narvané čekárny psychiatrů.Já to beru tak, že jsme tu na Zemi ve škole života, která je určena pro bojovníky se zlem, žádný šolich, ale tvrdá škola pro specnaz.V řetězu životů (reinkarnací) se sem dostaneme po absolvování lehčího učiva, proto je tu život tak těžký.Plný pastí a pastiček, které se máme naučit poznat a překonat.Jsou to alkohol, tabák, drogy, maso, peníze, sláva, úspěch.........moc moc.Myslím, že nestačí si o tom přečíst vědecké pojednání, ale prožít-sám poznat alkohol, atd., nebo žít s alkoholikem (neodsuzovat-je to náš učitel a v příštím životě budeme možná dělat učitele my jemu!...). V současnosti je tu hodně silných kvalitních lidí, to znamená, že se blíží finále a hodně duší chce absolvovat mistrovskou třídu, naučit se řešit nejsložitější úkoly, rozhodovat se správně.V podstatě s článkem souhlasím, ale aby člověk poznal past alkoholu, musí poznat alkohol.

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Jana | 21.01.2014

Lépe bych to nenapsala Aien....

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

popolvár | 21.01.2014

celkom pekne, až na tú poslednú vetu. To by sme potom mohli takto uvažovať aj o iných pastiach : heroín, AIDS, proste všetko...

Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Jana | 21.01.2014

Řekla bych, že to záleží na jedinci a jeho touze po zkušenosti?

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 21.01.2014

Ahoj Aien,

pekne..pekne si to vyjadrila.Je z teba cítiť úprimnú ľudskú dušičku.

Len asi by som po hlbšom preštudovaní DVTR prehodnotil tie budhistické reinkarnácie.
Budhizmus ako taký neuznáva existenciu VM a pôvodné učenie Budhu bolo dosť zvrátené. Ale to by bolo na dlhú diskusiu.

Skús sa zamyslieť nad skutočnosťou, prečo GP ťahá všade po svete dalajlámu a v TV čoraz viac vídavam podprahovú podporu východných kultov, ktoré silne zombifikujú ľudí?
Vieme predsa, že bezštruktúrne riadenie pastvy beží dnes dominantne cez TV = novodobé chrámové mystéria si pasené ovce dobrovoľne zaviedli až k rodinnému krbu...

Satanistický biblický projekt, ktorý vo svete dominuje nad védickými východnými kultmi má napriek všetkým negatívam podporu VM.
To samozrejme nie je len tak náhodou. A pritom mnohé východné kulty zakazujú alkohol, drogy, mäso...Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aien | 22.01.2014

Já tomu nějak nerozumím. Zaprvé nevím co je VM. Zadruhé nemám TV, tak nevím, co tam je. Zatřetí dalajlámu považuju za agenta CIA, proč by se s ním jinak tak kamarádil ten č...k Havel? Jestli se v mých názorech objevují prvky východních učení, tak to mám od pana Eduarda Tomáše (jogín).Nemyslím si, že člověk musí zkoušet všechny drogy, aby poznal, že po nich zblbne. (stejně jako účinek alkoholu nemusí zkoumat ochutnávkou všech druhů alkoholu na světě.)Myslím si, že svoje pojetí reinkarnace a učení se duše na Zemi nám z véd (www.vedy.sk), ale třeba se mi to všechno popletlo dohromady.
Byly tady zmínky o prohibici a o zakázaném ovoci, které nejvíc chutná.Ve výchově (dětí, psů,.....) funguje víc pozitivní motivace:střízlivý je chytřejší a štíhlejší (při hubnoucích dietách se nesmí pít, protože alkohol má moc kalorií), hezčí, má zdravější děti atd.) A co závislost na sexu? Takový sexuální závislák si vlastně vyrábí hormony štěstí, adrenalin...taky se vědomě oblbuje.Nejsem proti sexu jako vyjádření lásky, ale ...však víte co .

Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Hox | 22.01.2014

VM = Vis Maior

Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Lux | 22.01.2014

Ahoj Aien,

je to moja chyba, že predpokladám poznanie tu už dlhšie používaných skratiek u všetkých čitateľov.

VM = Vis Maior = Vyššia moc
Zámerne nepoužívam slovo Boh, aby u niekoho nedošlo k zámene za nejakého biblického alebo iného boha, ktorí sú "vyčarovaní" v rôznych náboženských smeroch a kultoch, ktoré boli vymyslené a mnohé zámerne zvrátené (ne)ľuďmi , pričom sú zamerané na ovládanie niekde príslušných veriacich a dôverčivých ovečiek.

Tomáš, Chaun, Adamcová...snáď to v oblasti ezoteriky myslia(-eli) dobre ?! Vychádzajú samozrejme z védickych východných kultov, kde podobne ako v iných je veľa pravdy, len ju treba vedieť rozlíšiť od fragmentov lží a zámerných skreslení..

DVTR vychádza z existencie VM, ako Stvoriteľa a najvyššej riadiacej jednotky nám čiastočne známeho Vesmíru. Miliardy ľudí na svete veria v nejakého boha, čo vychádza z prirodzenej religioznej podstaty človeka.
DVTR ponúka asi najlepšie, čo sa blíži k popisu významu slov ako Boh, Objektívna realita, Objektívne zákonitosti vo vesmíre, duša človeka, smrť, posmrtný život,...atď.

Dnešný budhizmus so svojimi reinkarnáciami, nepersonifikovaným Absolútnom, samsárou, meditáciami, jógou, 8-dielnou cestou...nirvánou je veľmi zradná cesta na pochopenie Vesmíru a jeho objektívnych zákonitosti. Navyše vytvára prepracovanými neuro-lingvistickými technikami z ľudí poslušných zombíkov, ktorí sa nepletú mocným tohto sveta pod nohy pri ich tendenciach ku globálnemu ovládnutiu sveta.
Dalajláma je skutočne na výplatnej páske CIA, ale v realite plní úlohy GP, tak ako aj globálne špeciálne služby typu CIA, Mossad, MI-6,či bývalé KGB.
Navonok všetky vyzerajú, že plnia úlohy pre daný štát, v realite sú riadené nadnárodným a nadjudaistickým GP, cez sieť masonských a iných utajovaných hierarchických organizácii.
Prečo si GP vybral "najvyššieho" budhistického duchovného pastiera, aby šíril lásku, dobro a mier po svete ???
Prečo bol JUDr. Tomáš niekým vybratý do GEN 100 Čechov, keď vieme, kto prevažuje v takýchto výberoch?
Čo myslíš, že sa za tým skrýva?

Výchova:
Plne súhlasím s tvojim názorom, mám to s pozitívnym efektom odskúšané v realite Života. Newtonovský zákon akcie a reakcie plne platí. Pozitívne riadiace matrice vytvárajú v ľudských biopoliach pozitívne moduly a fragmenty a naopak. U zvierat, ktoré taktiež majú dušu a vytvárajú kolektívne riadiace biopolia, to platí rovnako.

Sex:
Cez biochemiku môže byť sex rovnaká droga, ako ktorákoľvek iná, keď sa vykonáva bez lásky.
Zradnejšie je však to, že pri akte dochádza k prekrytiu biopolí partnerov a výmene určitých fragmentov informácii. A nie vždy partnerka vyberá správne "samčeka", alebo sú tam iné , často zištné dôvody, čo vedie vo viacerých prípadoch k poškodzovaniu biopolí.
Čím viac partnerov, tým môže poškodenie biopolí a tým pádom aj psychiky jedinca narastať, až to môže vyvrcholiť vážnou duševnou chorobou.
Už sú aj publične uvádzané štúdie, že napr. sex. pracovníčky, alebo ženy striedajúce veľa partnerov trpia rôznymi depresiami.
Staršie prostitútky bez alkoholu a drog už nemôžu zvládať svoj psychický diskomfort..

Takže ako u všetkého...treba hľadať mieru. A odhad miery býva zase spojený s Rozlíšením a "vyfasovanie" Rozlíšenia od VM je zas plne spojené s morálkou jedinca. Ale nie je to začarovaný kruh...

Snáď som to napísal nejak pochopiteľne.

Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aien | 23.01.2014

Děkuju Ti. Osvětlils mi to, Luxi :))). Jen nějak nemůžu přežvýkat, že máš takový názor na E.Tomáše (na ty ostatní mám stejný). Byl to tak milý stařík! DVTR mi moc do palice neleze, přečetla jsem asi dva články a zjistila, že to není přečíst-pochopit-odložit, ale něco jako statika zborcených ploch :)). Čtu si Poslední gambit, Hoxík někde psal, že to je populární forma.K tomu sexu: v době toku (mezi 20 a30 lety) samička podvědomě vybírá podle jiných kriterií než je duchovní úroveň (schopnost postarat s o rodinné hnízdo, zdraví mláďat-imunitní systém, geny. Podle vůně! Když má smůlu, tak se splete, což je často. Četla jsem krásnou scifipovídku o Ježíšovi a Máří Magdaleně. Máří vychovali pro Jěžíše v chrámu kultu Isis, je to psáno v první osobě a Máří popisuje sex s Ježíšem právě z energetického hlediska, úchvatné, člověk pocítí ohromení a lítost...(píšu schválně Máří Magdelana, tak se jmenovala moje praprabába:))) )Existence tohoto jevu plně odůvodňuje požadavek věrnosti, nevěrný partner nemusí přitáhnout domů pohlavní chorobu, stačí zavirovaná energetika, aby šlo všechno špatně do...No nic, nashle v jiné diskuzi, sem se už nikdo nedívá :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Aleš Krejčí / Brno | 28.01.2014

V myšlenkovém experimentu uvažujme dva vyhraněnější typy mužů, kteří budou sice vyrovnaní v mnoha důležitých ukazatelích – věk, zdraví, atraktivnost, socioekonomický status (tedy majetek a příjem) – budou se však lišit mírou sociální inteligence.

1. typ (s nižší sociální inteligencí): Snaží se dobře vydělávat, tedy i zaopatřovat, a je tvrdý, soupeřivý až otevřeně útočný vůči jiným mužům. Nevnímá alternativy k výše popsanému životnímu stylu, jeho cílem je získat postavení, prestiž, bohatství a moc. Neanalyzuje motivy či záměry své partnerky (s výjimkou její věrnosti), nezabývá se předivem vztahů v rodině, bere je tak, jak jsou mu předkládány. Zabývá se spíše plány, jak přetrumfnout protivníky. Nezamýšlí se příliš nad odlišným světem žen a jeho specifikami, ani nad ženskými hodnotami, spíš je podceňuje.

2. typ (s vyšší sociální inteligencí): Snaží se dobře zaopatřovat rodinu, avšak jeho tvrdost může být oslabena respektem k právům jiných, porozuměním jejich situaci, popřípadě i soucitem. Vnímá širší souvislosti, což jej vede k zvažování, popřípadě k uskutečnění jiných životních stylů. Analyzuje motivy a záměry své partnerky a rozumí jim, má přehled o předivu vzájemných vztahů v rodině, uplatňuje svůj vliv, chce rozhodovat. Zamýšlí se nad ženským světem a jeho hodnotami, které by také chtěl užívat.

Příklon k partnerovi 1. typu slibuje ženě větší přísun hmotných statků a méně mocenského zasahování do poměrů uvnitř rodiny. Ponechme na čtenáři, aby posoudil, kterému typu muže v historii lidstva dávaly ženy přednost. Zdá se také, že poté, co se člověk narodí, nedostane se mu žádného institucionálního výcviku v sociální inteligenci (ve srovnání například s tréninkem hygienických návyků nebo matematiky).

http://stridavka.cz/co-zeny-umeji-a-muzi-nevedi.html
http://ulozto.cz/xwkDkDS/co-zeny-umeji-a-muzi-nevedi-bakalar-pdf

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Viktor | 14.06.2017

Moudrá to slova brachu

Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

treerat | 21.01.2014

Nemyslím, že by maniodepresivní psychóza byla způsobena alkoholem. Jistý si nejsem, ale tipuji, že postihuje i osoby, které alkohol nepijí. Podle wiki nejsou vědci schopni určit jednoznačné příčiny. Každopádně je to nemoc, a i když třeba má nějaké karmické příčiny, nějak se mi nezdá správné odsuzovat někoho na základě faktu, že ji má. Otázka je, jak moc je možné dané stavy "ukočírovat", ale to těžko posoudí někdo, kdo si tím sám neprošel. A koneckonců ony uváděné příklady, dožitých 73 a 59 se mi nezdá až tak málo.

Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Házet do jednoho alkoholického pytle tak geneticky/lidsky/charakterově odlišné osobnosti jako Kopecký a Menšík je IMHO zavádějící. Menšíka alkohol a nikotin asi skutečně sklátily. Kopecký byl ale jiný případ, ten si zjevně nesl a neunesl své genetické dědictví.

Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

paprsek | 21.01.2014

Nemyslím si, že by Menšíka zlikvidoval alkohol a nikotin - jen mu pomohly uniknout.
"Neuměl" tu dýchat - měl astma - už měl prostě dost... psychicky. Nakonec každá droga je jen ztělesněním sebeničícího programu... je úplně jedno jaká - každý si vybere takovou, jaká odpovídá jeho psychice a možnosti délky dalšího života.

Když vyloučíme alkohol - začneme "ujíždět" na něčem - co škodí třeba jen nám, obecně nic uznávaného, pokud to nebudeme mít srovnané v hlavě... nebo třeba místo drog budeme odsuzovat - to je taky pěkný sebeničící program. Unikat s drogami z tohoto světa nic moc, ale možná by takto závislý - bez těch drog dělal ještě horší věci... právě ze vzteku, že nemůže uniknout... Pád režimu nejspíš velice rychle zruší i všechny závislosti...

Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Tak to už je myslím, druhý extrém - podceňování démona alkoholu.

Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

paprsek | 21.01.2014

Asi jste se ještě nesetkal s žádným vnitřním démonem...

aneb, viz : "Kopecký byl ale jiný případ, ten si zjevně nesl a neunesl své genetické dědictví." - to je přece ono - genetické dědictví - vnitřní démon předaný předky...a pak pěkně přiživený novým životem, velice podobně jako Menšík, jen jinak namíchaný koktejl vnitřního neštěstí a bezvýchodnosti, u Kopeckého i zhnusenosti nad sebou samým.Proto i tak vážně probíhající psychická nemoc.

V bledě modrým...

Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

Pe-tri | 21.01.2014

Alkohol ani nikotin k ovládnutí člověka nepotřebují žádnou vnitřní motivaci. Na základě čeho soudíte, že Menšík takovou to vnitřní motivaci podědil a alkohol s nikotinem byly tedy v jeho případě sekundárními projevy/úlevy genetického dědictví ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Alkohol a iné drogy ≠ kvalita života

paprsek | 21.01.2014

Ale, ale a na základě čeho soudíte to, co soudíte o Kopeckém?

Pokud někomu zachutná alkohol a nikotin - musí mít vnitřní důvod k chuti na to... ať už to je hned nebo potom...ať už tu chuť k závislosti zdědí, či vice vypěstuje. Pokud by takový program nebyl - duše bude dostatečně čistá, aby to tělu zatrhla... Nepodlehne programu ničení těla. Pokud už podlehne - rozeběhne se kolotoč závislosti - dalšího pádu a tím i dalšího sebeničení - tam už má démon alkoholu navrch a vše letí spirálou dolů - posilován právě už těmi látkami. A o to je těžší zvrátit to celé později než na začátku... Ale to rozhodování na počátku ( případné závislosti) je výsledkem čistoty a tím i síly duše.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek