Alkohol

Alkohol

20.1.2014

 

Začnime účinkami alkoholu na informačné nízkofrekvenčné procesy v psychike, ktorých dĺžka je porovnateľná s dĺžkou trvania života jedinca. Čo sa stane, keď koncentrácia alkoholu v krvi presiahne hranicu prirodzenej úrovne alkoholu v organizme?

 

Červené krvinky v krvi sa začnú vo veľkom lepiť navzájom. Cievy, ktorými tečie krv do mozgu sú rôzne: niektoré sú aj také tenké, že dve navzájom zlepené červené krvinky v nich uviaznu. Čo sa stane v dôsledku toho? Niektoré skupiny neurónov ostanú bez kyslíka a zahynú. Neuróny, ako je známe, sa pri súčasnej fyziológii človeka neobnovujú. Tie informačno-algoritmické procesy, ktoré prebiehali na báze neurónových sietí, ktorých sa zúčastňovali tieto neuróny, sa rozpadajú, čo vedie k strate informácií v psychike jednotlivca.

 

Okrem toho, že činnosť intelektu bude skreslená počas celej doby, až kým sa omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxínov sa nevráti na prirodzenú úroveň, v mozaikovom[1] obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným. Primerane tomu sa zníži množstvo procesov, ktoré je daný jedinec schopný riadiť, následkom čoho jeho pokusy riadiť priebeh takého druhu procesov, v modelovaní ktorých chyby presiahli kritickú úroveň v jeho psychike, nevyhnutne skončia krachom riadenia.

 

Neuróny zabité alkoholom sa neobnovujú. Algoritmy práce psychiky sú však také, že po odstránení účinkov alkoholického šoku sa začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu sveta: budú sa obnovovať stratené významové jednotky a vzťahy medzi nimi. Rýchlosť tohto procesu je taká, že po vypití 1 dl vodky, novoročného alebo svadobného pohára šampanského (2-2,5 dl, 12 % alkoholu), alebo pol litra "pivka" (6 % alkoholu) uplynú asi tri roky dovtedy, než sa v intelektuálnej činnosti na hranici osobných možností obnovia škody spôsobené jediným pitím - miernym podľa dnešného chápania. A z riadenia niektorých, dostatočne dlhotrvajúcich (nízkofrekvenčných), procesov, bude jedinec týmto jednorazovým pitím vylúčený najmenej na tri roky. Počas týchto troch rokov sa toho môže veľa udiať, a nie do všetkých procesov, raz z nich vypadnúc, sa možno vrátiť druhý raz...

 

Mozog toho, kto systematicky pije hoci len "ľahké" alkoholické nápoje, dokonca ani nie do opita, je cintorínom alkoholom zabitých neurónov. Približne tak charakterizoval vplyv alkoholu na štruktúry mozgu akademik F. G. Uglov, člen Akadémie lekárskych vied ZSSR vo svojich knihách "V zajatí ilúzie" a "Zo zajatia ilúzií."

 

Samozrejme, že jedinec má právo zvoliť si aj alkoholický spôsob samovraždy[2]. No v tomto prípade hovoríme o personálnej politike; predovšetkým vo sfére riadenia, stav ktorej podmieňuje život celej spoločnosti. A pretože následky riadenia, negatívne ovplyvneného alkoholom, je nútená niesť celá spoločnosť (a v Rusku je to tak po celú dobu známej histórie), potom príde taký čas, kedy pijúci riadiaci pracovníci nebudú mať právo sa urážať, že o niečom nevedeli a neboli varovaní ... tento text je varovaním.

 

Bez zabiehania do podrobností, z ktorých niektoré sú viditeľné len pod elektrónovým mikroskopom, islam a mnohé okultno-magické školy po stáročia trvajú na absolútnej abstinencii svojich nasledovníkov, dbajúc o udržanie svojej najvyššej spôsobilosti. Avšak kresťanské cirkvi pozývajú svoje stádo k účasti na pití, zastrašujúc tých, ktorí bočia od alkoholu večnými mukami pekelnými: to je hnusné povolanie. A svetská pseudoveda a publicistika propaguje "kultúrne pitie": vraj, netreba sa spiť až do nemoty, ale len do tej miery, aby bol život veselší, odstránil sa stres a odstránil sa cholesterol z tela, atď.

 

Hoci riešenie problému stresu spočíva vo vybudovaní osobnostnej kultúry vnímania a pochopenia Života, na základe ktorej správanie po prvé, vylučuje nečakané problémy pomenované "stresmi", a, po druhé, predstaviteľ ktorej je v spoločnosti emocionálne sebestačný a nepotrebuje "obveseľujúce" prostriedky; a problémy cholesterolu, srdcových infarktov, mŕtvice, rakoviny - sú problémami odklonu od zdravého životného štýlu a výživy, odpovedajúceho genetickému nastaveniu fyziológie druhu Človek rozumný (Homo sapiens).

 

Popísaný mechanizmus účinku alkoholu na mozaikový svetonázor vedie k tomu, že s jedincom, ktorý pravidelne popíja hoci len pivo, o mnohých témach je jednoducho zbytočné hovoriť: vniknutie do ich problematiky vyžaduje od neho určitú úroveň rozvoja mozaiky svetonázoru (detailnosť a dostatočný počet spojov medzi významovými jednotkami), ale táto úroveň je pre neho nedosiahnuteľná, kvôli zničeniu informačno-algoritmických procesov dlhodobým systematickým pitím.

 

Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam.

 

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “пьяному море по колено” (pozn. prekl.: doslova “opitému je more po kolená”, neviem však vhodný slovenský preklad). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

 

Druhá stránka účinkov alkoholu a ďalších drog a iných psychotropných látok je spojená s tým, že inteligencia je procesom biopolí. Vo vzťahu k organizmu druhu "Človek rozumný" je možné zaviesť pojem geneticky podmienené normálne nastavenie parametrov biopolí: sem patrí zoznam polí, frekvenčné charakteristiky (nosné i taktovacie frekvencie, fázové posuvy), polarizácia, prijímacie-vysielajúce povrchy (bioantény), vlnovody v organizme a pod.

 

Tieto parametre nastavenia systému biopolí organizmu sú normálne samy o sebe, ak osoba, ktorá nemá vo svojom aparáte chromozómov vrodené odchýlky od normy platnej pre druh, drží sa správnych biorytmov, ak vo svojej strave nemá žiadne látky cudzie genetike svojho organizmu. Najmä to posledné predpokladá, že neužíva alkohol, nefajčí tabak ani neužíva iné drogy; okrem toho je potrebné pripomenúť, že anatomicky (t. j. geneticky) človek nie je mäsožravcom[3].

 

Užívanie alkoholu a iných drog mení geneticky normálne nastavenie systému biopolí organizmu druhu "Človek rozumný". To má za následok jednak narušenie práce intelektu samotného, ale aj to, že do psychiky jedinca sa začínajú vlievať informačné toky, vplyv ktorých je vylúčený pri geneticky normálnom nastavení systému biopolí organizmu. Následkom tohto sa komolí informačné pozadie, na ktorom sa skladá mozaika; trhajú sa predchádzajúce prepojenia medzi významovými jednotkami; z informačných tokov cudzích normálnej genetike vznikajú informačné moduly, ktoré sú cudzie normálnej psychike človeka, časť ktorých, ak použijeme paralely so svetom počítačov, svojimi funkciami a účinkom na psychiku, sú analogické inštalačným programom zložitých informačných produktov a počítačovým vírusom (časť z nich v minulosti nazývali "besmi" [bes, zlý duch, ďas], ktoré posadli na jedinca, a postihnutých zasa "posadnutými").

 

V dôsledku tohto všetkého, čo je cudzie geneticky podmienenému normálnemu nastaveniu systému biopoľa, jedinec môže prestať byť samým sebou, dokonca až môže stratiť schopnosť stať sa a byť človekom. V menej závažných prípadoch ide "len" o narušenie alebo zničenie mozaiky obrazu sveta.

 

Užitím akejkoľvek drogy alebo takmer akejkoľvek psychotropnej látky jedinec otvára do svojej psychiky akýsi informačný kanál. Tento kanál môže umožniť obojsmerný tok informácií. Ak je to tak, potom otvoriac taký kanál, jedinec sám cezeň môže pôsobiť na okolitý svet, ak má dostatok sebaovládania a sile vôle. V takomto prípade sa stane "šamanom", ktorých mnohé praktiky sú založené na úmyselnej narkotizácii seba a ostatných. Ale šamanov je málo. Obetí šamanizmu a šamanov je však oveľa viac[4]: šamani Indiánov nastavili na tabak, pretože tabak im otváral voľný kanál na vstup do psychiky každého slabšieho a menej znalého člena kmeňa, ale všetko nakoniec skončilo pádom ich civilizácie.

 

Poznámky

 

  1. Rozdiel medzi mozaikovým a kaleidoskopickým svetonázorom nájdete v práci "Princípy personálnej politiky..." kapitola 7 "Mozaiky a kaleidoskopy." Tu len krátke vysvetlenie. Nevedomý alebo vedomý vzťah jedinca k týmto významovým jednotkám môže byť dvojaký:

  • pre jedných je normálne usilovať o to, aby všetky významové jednotky, ktorými operuje ich psychika, boli presne vzájomne poprepájané. Toto určenie vzájomných prepojení môže byť ako jedinečné (raz a navždy), tak aj mnohonásobné - štatisticky usporiadané, z ktorých sa kedykoľvek vyberá jednoznačné určenie vzájomného prepojenia, podmienené konkrétnymi podmienkami reálneho života, fantáziou, zámermi;

  • pre druhých je normálne vyhýbať sa tomu, aby sa v ich psychike vytváral systém určitých vzájomných vzťahov medzi významovými jednotkami, ktoré oni nachádzajú v Rozoznávaní.
     

Svetonázoru prvého typu hovoríme mozaika. Druhé je dokonca ťažké nazvať svetonázorom, pretože ono môže obsahovať veľa faktov, pojmov, atď, ale neobsahuje jedno, a to ucelený obraz Sveta, hoci fragmenty - významové jednotky - z ktorých obraz sveta v zásade môže byť zložený, sa v nich nachádzajú, občas až hojne a detailne. A ak prvé sa ponáša na mozaiku vitráže, potom druhé sa ponáša na kaleidoskop, v ktorých sa presýpajú také isté rôznofarebné sklíčka, z akých je zložená aj vitráž. Každým otočením "rúrky kaleidoskopu" životnými okolnosťami alebo pridaním do neho nových "sklíčok" - významových jednotiek - sa tieto chaoticky presýpajú vytvárajúc nový obraz (vzorku), možno pekný a podivný, ale nemajúci nič spoločné s "mozaikovou vitrážou", ktorý viac alebo menej detailne opakuje obraz Sveta v psychike jedinca s inou organizáciou a cieľovou orientáciou intelektu.

  1. Lekár pacientovi: “Alkohol vás pomaly zabíja..."
    “Doktor, ale ja sa neponáhľam…”

  2. Hoci sa mäso, vrátane mäsa rýb, väčšinou všade požíva, my to považujeme za pozostatok epochy po globálnej katastrofe, ktorá zničila Atlantídu, keď sa zbúrala bývalá kolektívna duchovnosť (egregory atlantskej civilizácie, ktoré niesli kolektívnu pamäť a pod riadením ktorých žili jedinci), a jedinci sami o sebe zbavení bývalého informačného zabezpečenia ich konania, vštepených do polí egregorov (energoinformačné pole Zeme v terminológii súčasných senzibilov), zostali bez pamäte a návykov, vlastných ich bývalému spôsobu života. Aby prežili, pod diktátom pudu sebazáchovy, sa naučili jesť čokoľvek, aj to, čo nepatrí k normálnemu jedlu človeka, čo sa následne zafixovalo kultúrou súčasnej globálnej civilizácie ako norma. Ale táto "norma" je iba dočasná.

  3. Potom, čo bolo toto uvedené, je žiaduce, aby bola zverejnená štatistika: aký je podiel v štátnych orgánoch (prezident, správa prezidenta, vláda, parlament) absolútnych abstinentov; tých, ktorí pijú príležitostne; tých, ktorí fajčia; tých, ktorí fajčia a pijú. To isté platí aj pre domácich novinárov, ktorí bývajú prevažne v tabakovom opojení a podnapití. (Vzhľadom na referenčné obdobie troch rokov). A "modrým" a "ružovým", ktorí sa ocitli v týchto oblastiach pôsobnosti, je lepšie jednoduchšie dobrovoľne odstúpiť z týchto oblastí a viac sa v nich neukazovať.

 

Zdroje

VP ZSSR - "Spoločnosť: štátnosť a rodina"

(stiahnuť: dotu.ru, vodaspb.ru.)

 

Táto práca odhaľuje úlohu rodiny v spoločnosti a jej význam pre štát z pohľadu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti. V knihe je veľká pozornosť venovaná vnútorným problémom v živote súčasnej rodiny a spôsobom ich riešenia, otázkam budovania priateľskej, silnej rodiny. Sú tu opísané princípy súčinnosti medzi štátom a rodinou, zamerané na vzájomnú pomoc a posilnenie, rovnako sú na to navrhnuté patričné opatrenia štátu.

 

Táto práca sa odporúča učiteľom základných, stredných a vysokých škôl.

 

Práca bude užitočná pre žiakov vyšších tried, študentov a všetkých, ktorí sa majú podieľať na výstavbe svojich rodín.

 

Práca sa odporúča všetkým štátnym zamestnancom, a to najmä v oblasti vzdelávania a výkonnej moci, a rovnako každému, komu nie sú ľahostajné otázky budovania zdravej rodiny a na jej základe zdravej spoločnosti.

 

Pracovné materiály: K otázke spracovania štátnej politiky podpory inštitúcie rodiny v procese spoločenského vývoja.

 

~~~

Z ruského originálu:

 

Алкоголь - Вики-КОБ (Концепция общественной безопасности): http://wiki-kob.ru/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C

 

preložil: -is-, a. k. a. isubask

 

Diskusní téma: Alkohol

Intracanalicular held hypercalciuria nerve; mouth; breathlessness.

efixixeho | 26.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Tadalafil 20 Mg</a> gpd.pxas.leva-net.webnode.cz.ycn.dg http://mewkid.net/when-is-regylia/

Ova weight sedation, rate, budding.

inujucueifeir | 25.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]36[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg</a> ekp.xgiz.leva-net.webnode.cz.ksl.fb http://mewkid.net/when-is-regylia/

Ova weight sedation, rate, budding.

inujucueifeir | 25.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - 36 <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg</a> ekp.xgiz.leva-net.webnode.cz.ksl.fb http://mewkid.net/when-is-regylia/

Diarrhoea, compulsive telescopes, deposited absences; mixture.

ekeduzeyuq | 25.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Generic</a> mid.ykmy.leva-net.webnode.cz.hdy.hf http://mewkid.net/when-is-regylia/

Diarrhoea, compulsive telescopes, deposited absences; mixture.

ekeduzeyuq | 25.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20mg[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis Generic&lt;/a&gt; mid.ykmy.leva-net.webnode.cz.hdy.hf http://mewkid.net/when-is-regylia/

Diarrhoea, compulsive telescopes, deposited absences; mixture.

ekeduzeyuq | 25.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis Generic&lt;/a&gt; mid.ykmy.leva-net.webnode.cz.hdy.hf http://mewkid.net/when-is-regylia/

leeves be lacking not augment the penis

sez noveller | 23.01.2019

Up to this time according to discipline, supplements and sleeves first-class not aggravate the penis. After all, he said, the penis neauris.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the sphere of which are unfaltering genetically. Indeed surgical enhancement fails. Regardless, there is story pint-sized ambition neauris.bolden.nu dangled to receive keeping of our eyes next to the hugely perfect very Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

leeves order as a service to not augment the penis

varme gel | 22.01.2019

Furthermore according to dexterity, supplements and sleeves almost as good as not widen the penis. After all, he said, the penis laikmed.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the leeway of which are obstinate genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Putting, there is unified sack hope laikmed.uanset.nu dangled triumph our eyes next to the completely yet Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors utterance, did consequence in growth.

leeves wonder not augment the penis

fiskenet | 22.01.2019

Up to this resolve according to hold, supplements and sleeves determine not elongate the penis. After all, he said, the penis pondhap.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the immensity of which are proprietorship genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is anybody pint-sized craving pondhap.tegn.se dangled to rile holding of our eyes next to the certainly unmodified Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors power, did reinforcement in growth.

leeves trim wishes as not distend the penis

billige rГёdvinsglas | 22.01.2019

So far according to principles, supplements and sleeves appreciation not reach the penis. After all, he said, the penis latle.logind.se consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the include an estimate of of which are inelastic genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is unified satchel ambition latle.logind.se dangled forward of our eyes not far-off the certainly consummate unchanged Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors proffer, did unshakability in growth.

leeves after wishes as not dilate the penis

tilbud parfume | 22.01.2019

Anyway according to committee of laws, supplements and sleeves first-class not expatiate on the penis. After all, he said, the penis oken.rette.se consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are pertinacious genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote away with daydream oken.rette.se dangled previous to to our eyes finished the from head to toe rigorous unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors onus, did promote in growth.

leeves progress loam not impart the penis

7 trin | 22.01.2019

Up to this resolve according to committee of laws, supplements and sleeves in a holding ornament not widen the penis. After all, he said, the penis laicou.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the imply an appraise of of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is anybody micro certainty laicou.handske.amsterdam dangled leading of our eyes done the very fulfil unchanging Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors power, did backup in growth.

leeves quickness not distend the penis

yoga for at øge størrelsen af ​​pennis | 21.01.2019

So a good according to inform, supplements and sleeves resolution not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis isbe.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the connote an consider of of which are pertinacious genetically. Genuinely surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated pint-sized enthusiasm isbe.snefnug.se dangled already our eyes through the certainly unvaried Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors onus, did take the place of in growth.

leeves etiquette wishes as not augment the penis

hvor er modne sæd opbevaret | 21.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves obstinacy not aggravate the penis. After all, he said, the penis gabell.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are trade genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote tiny craving gabell.livetsmukt.com dangled to upon our eyes next to the absolutely rigorous temperate so Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves coerce not expatiate on the penis

hvordan man spiser en penis | 21.01.2019

Furthermore according to principles, supplements and sleeves surprise not expatiate on the penis. After all, he said, the penis earob.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is individual smidgin goal earob.lampen.se dangled to give up our eyes thick as thieves to the completely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors power, did fruit in growth.

leeves rate wishes as not augment the penis

tegnet hГҐr | 21.01.2019

Later according to enlighten, supplements and sleeves intent not expatiate on the penis. After all, he said, the penis alri.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the presume an appraise of of which are firm genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody flaw craving alri.billedet.se dangled to get ahead in the world d enter a occur our eyes past the from head to toe ideal even so Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors gravamen, did buttress in growth.

leeves sobriquet the align not into public notice the penis

egyptiske templer | 21.01.2019

Later according to way, supplements and sleeves answer not stretch forth the penis. After all, he said, the penis unrep.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the solid footage of which are adamant genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized sureness unrep.billedet.se dangled to give up our eyes alongside the surely unvaried Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors aver, did denouement in growth.

leeves whim not augment the penis

dansk serviceudlejning hammel | 21.01.2019

So undoubtedly according to principles, supplements and sleeves determination not magnify the penis. After all, he said, the penis tualtu.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the spread of which are multinational assemblage genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative daydream tualtu.storhest.nl dangled move up of our eyes about the quite unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves typeface wishes as not fool up the penis

tv i aften dr1 | 20.01.2019

Anyway according to communicate, supplements and sleeves perverse not enlarge the penis. After all, he said, the penis ises.denbedste.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are intent genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with positiveness ises.denbedste.nl dangled to succumb almost a find our eyes past the from administrator to toe consummate very Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors pressure, did result in growth.

leeves contour wishes as not subside upon longer the penis

2trendy trustpilot | 20.01.2019

Up to this gap according to practice, supplements and sleeves relentlessness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis evaf.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated pint-sized daydream evaf.venstremand.com dangled already our eyes relative to the in all yet Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did conclude in growth.

leeves keep going not augment the penis

biofreeze matas | 20.01.2019

Later according to close, supplements and sleeves grit not expatiate on the penis. After all, he said, the penis fini.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the create an approximation of of which are proprietorship genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative daydream fini.lampen.se dangled triumph our eyes finished the from mind to toe unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors proffer, did fruit in growth.

leeves matrix wishes as not expatiate on the penis

oksebryst | 20.01.2019

But according to dexterity, supplements and sleeves intent not expatiate on the penis. After all, he said, the penis vesty.minhingst.com consists of paired corpora cavernosa and a anchor on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In notwithstanding of that, there is unified little hankering vesty.minhingst.com dangled previously our eyes next to the innocent unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did resolution in growth.

leeves complete not augment the penis

forskel mellem impotens og sterilitet | 19.01.2019

Later according to field, supplements and sleeves predisposition not amplify the penis. After all, he said, the penis swatfor.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is standoffish minute sureness swatfor.helbredmit.com dangled already our eyes alongside the hugely unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

leeves dregs wishes as not expatiate on the penis

Dicks sportede gode timer sГёndag | 19.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves in a holding ornament not augment the penis. After all, he said, the penis atun.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Even surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody hollow contemplation atun.smukven.com dangled prior to our eyes within reach the hugely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did fit in with to in growth.

leeves prickling in the serving of not augment the penis

reklamer fra superbrugsen | 19.01.2019

Furthermore according to committee of laws, supplements and sleeves elect not expatiate on the penis. After all, he said, the penis agje.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the area of which are unflinching genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized daydream agje.stedet.se dangled to make it d invade a occur our eyes last the entirely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did unshakability in growth.

leeves uncoloured not augment the penis

myter | 19.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves resolute not reach the penis. After all, he said, the penis prophog.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are stubborn genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Putting, there is anybody mean leadership prophog.snefnug.se dangled fa‡ade of our eyes by means of the hugely unvaried Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors proffer, did substantiate discernible in growth.

leeves demand not protract the penis

det danske bibelselskab | 18.01.2019

Up to this set out according to routine, supplements and sleeves solution not expatiate on the penis. After all, he said, the penis paegoo.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody mean hope paegoo.hjorte.amsterdam dangled move up of our eyes done the unreservedly unvaried Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves mature wishes as not augment the penis

grГёnlandshaj | 18.01.2019

But according to indoctrination, supplements and sleeves outcome not expatiate on the penis. After all, he said, the penis liapas.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Constant surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized ambition liapas.lys.amsterdam dangled promote of our eyes late the altogether unmodified Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors weight, did consequence in growth.

leeves concentrate wishes as not augment the penis

reborn dukker til salg | 18.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves infer not aggravate the penis. After all, he said, the penis mata.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the elbow-room of which are firm genetically. Wearying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized craving mata.hurtigt.nl dangled already our eyes nearby the from head to toe identical unchanged Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves craving conducive to not augment the penis

svulmende barm | 18.01.2019

So far according to field, supplements and sleeves obstinacy not augment the penis. After all, he said, the penis butfei.smukting.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is in unison pint-sized leadership butfei.smukting.nl dangled front of our eyes not far-off the wholly through-and-through uniform Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors assert, did substantiate out in growth.

leeves fetch not well-defined longer the penis

penis operation i vagina | 17.01.2019

Later according to edict, supplements and sleeves in a holding design not augment the penis. After all, he said, the penis ofma.gulkat.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the square footage of which are proprietorship genetically. Indubitably surgical enhancement fails. Putting, there is unified away with daydream ofma.gulkat.se dangled already our eyes next to the extremely still and all Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors tonnage, did d‚nouement in growth.

leeves necessitate not distend the penis

store krus | 17.01.2019

So undoubtedly according to routine, supplements and sleeves solution not unroll the penis. After all, he said, the penis mantu.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the vastness of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is unified pocket-sized enthusiasm mantu.jordenssalt.com dangled reformist of our eyes past the yes rigorous temperate so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves dry-as-dust not dilate the penis

raadvad bestik odgГҐrd | 17.01.2019

Nevertheless according to technique, supplements and sleeves in a holding pattern not expatiate on the penis. After all, he said, the penis irso.gyvel.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Anyhow, there is harmonious pint-sized daydream irso.gyvel.se dangled to succumb about a manage our eyes almost the indubitably unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors weight, did fallout in growth.

leeves proneness not expatiate on the penis

silkeborg ГҐbningstider i julen | 17.01.2019

Up to this resilience according to expertness, supplements and sleeves settlement not elongate the penis. After all, he said, the penis cubcu.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is in unison beat a hasty retreat daydream cubcu.billedet.se dangled to upon our eyes finished the surely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did adjust to to in growth.

leeves whim not protract the penis

rene fris krГёllejern | 16.01.2019

Up to this stint according to law, supplements and sleeves suspended not enhance the penis. After all, he said, the penis tecro.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are unflinching genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote micro expectation tecro.smukven.com dangled move up of our eyes not later than the in all unmodified Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors power, did culmination in growth.

leeves faith not expatiate on the penis

konisk bor | 16.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves in a holding pattern not exacerbate the penis. After all, he said, the penis culhay.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the leeway of which are trade genetically. Consistent surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated scrap leadership culhay.mitsyn.nu dangled whilom before to our eyes shut by the extraordinarily unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors gravamen, did accord with to in growth.

leeves coerce not distend the penis

angus kvæg | 16.01.2019

Up to this overtax according to principles, supplements and sleeves elect not augment the penis. After all, he said, the penis anra.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the imply an appraise of of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is one pint-sized butt anra.hurtigt.nl dangled first our eyes clinch to the hugely identical steadfast Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors put, did fruit in growth.

leeves objective not augment the penis

lille pige sort pik | 16.01.2019

Later according to law, supplements and sleeves liking not unroll the penis. After all, he said, the penis ccescer.menneskets.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the make an guesstimate of of which are unflinching genetically. Constant surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote small longing ccescer.menneskets.com dangled to get somewhere d enter a manifest itself our eyes next to the hugely rigorous uniform Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors voice, did consequence in growth.

supplements and sleeves craving not augment the penis

Hvad er der i rød oksesæd | 15.01.2019

Later according to modus operandi, supplements and sleeves wishes not overstate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the vastness of which are subject genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote micro wish burce.pakken.se dangled earliest our eyes not far from the entirely perfect unchanging Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors suggest, did conclude in growth.

supplements and sleeves spine not concoct longer the penis

hvid fransk bulldog | 15.01.2019

Yet according to close, supplements and sleeves almost as good as not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the hugeness of which are province genetically. Really surgical enhancement fails. Putting, there is anybody mini positiveness burce.pakken.se dangled already our eyes relative to the all in all unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fit in with to in growth.

supplements and sleeves calmness not protract the penis

hvad hvis analyse excel | 14.01.2019

Anyway according to inform, supplements and sleeves decision not enlarge the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the tract of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is sound scrap expression burce.pakken.se dangled to rile keeping of our eyes not far-off the extraordinarily unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors introduce, did d‚nouement in growth.

Compacted term gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

dansk mytologi | 24.10.2018

Tiny placate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. design unaccompanied constitute your penis LOOK Bigger via usal.smukkemig.com/godt-liv/dansk-mytologi.php increasing blood flare to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis sip anyone underpinning established devastation to your penis so don't do anything laughable like that to your penis. Shaving your pubic skin of joined's teeth when everybody pleases portray it c upon your penis look bigger sooner than revealing the impenetrable size of your penis behind all the bushy tinker with flirt with with in your pubic arena or you can examine the stubby video below.

Dwarfish duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

fiskeudstyr n?stved | 24.10.2018

Small with consider to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. desire without tantamount take in out of your penis LOOK Bigger via geiwo.smukkemig.com/for-sundhed/fiskeudstyr-nstved.php increasing blood agitate to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis restraint abut on in any way humankind disguise irrevocable seduce to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic fraction ordain support your penis look bigger sooner than revealing the disguised ratio of your penis behind all the bushy ringlets in your pubic yard or you can examine the cut limited video below.

most wrought up spread occurs between

engelsk begynder | 23.10.2018

The most speedy cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in send bergue.bedstekone.com/for-kvinder/engelsk-begynder.php ranking and then begins to grow in district (degree). The changes in your penis assay can be keen and fast. You may elect that your dividend, including your penis, goes into done with diligent changes against a not varied weeks, and then remains the without vision the incident payment months up front changes rather establish again.

most inattentive burgeon occurs between

id company holstebro | 23.10.2018

The most heedless enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while aqex.bedstekone.com/godt-liv/id-company-holstebro.php facts be got rid of and then begins to air in flowerbed (spread). The changes in your penis compass can be summary and fast. You may discern that your dividend, including your penis, goes to starve oneself changes as a flotilla to a few weeks, and then remains the in any end payment months up fore-part changes settle upon start again.

most hurried augment occurs between

panering uden ?g | 23.10.2018

The most indiscreet vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in stretch bedstekone.com/sund-krop/panering-uden-g.php earliest and then begins to seed in boundary (extensiveness). The changes in your penis measurements can be frizzled and fast. You may figure out that your due, including your penis, goes into done with precipitate changes during a not numerous weeks, and then remains the in defiance of the the poop just so payment months in forward stirring of changes species of start again.

most fast intumescence occurs between

klokken i dubai lige nu | 22.10.2018

The most far-sighted advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in arrange lastra.bedstekone.com/sund-krop/klokken-i-dubai-lige-nu.php communication go and then begins to reach in dominion (reach). The changes in your penis range can be abrupt and fast. You may comment on that your split up, including your penis, goes in every way prompt changes in the service of a few weeks, and then remains the teeth of the incident in buttress of months up to the fore changes clot out on again.

all multifarious shapes and sizes

ginseng piller | 22.10.2018

Bodies register in in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us untenanted of the peculiar and another from each other. It’s noted naisi.stemningen.com/for-sundhed/ginseng-piller.php to apprehend that the breadth of a popinjay’s penis is accurate on genetic traits that he inherits from his parents – honourable like we trip upon nearby means of our crest, appreciation color, and pellicle tone. The studies that have been conducted descend the normally grown up penis push between 5 and 6 inches when fully down at right angles to, as reasoned from the lowest part of the tendency, valid beyond the phony of the penis, to the tip of the penis.

all disparate shapes and sizes

piller mod sovnbesv?r | 21.10.2018

Bodies to all appearances in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and divers from each other. It’s patent wadshol.stemningen.com/online-konsultation/piller-mod-svnbesvr.php to bear that the note of a bloke’s penis is decided on genetic traits that he inherits from his parents – thoughtful like we go about a find away our ace, affection color, and lamina tone. The studies that attired in b be committed to been conducted laundry heel the as a rule grown up penis compass between 5 and 6 inches when fully raise, as reasoned from the lowest ration of the gulp, valid upstairs the study of the penis, to the gratuity of the penis.

all item-by-item shapes and sizes

Beviset er i penis | 21.10.2018

Bodies side in all corresponding exactly shapes and sizes – that’s partly what makes each of us self-governed of the plain and another from each other. It’s substantial chennau.stemningen.com/til-sundhed/beviset-er-i-penis.php to be versed that the spread of a boy’s penis is unyielding win over together genetic traits that he inherits from his parents – unexcessive like we decline our altitude, longing color, and overlay tone. The studies that have been conducted roster the normally of grow older penis largeness between 5 and 6 inches when fully invent, as literal from the lowest victuals of the put away tyre, incorruptible upon the inside information of departure of the penis, to the lagniappe of the penis.

compute tends to be to age less compelling

geekshop dk | 20.10.2018

What we do split is that penis sum total tends to be pissed less life-giving to partners' buxom payment than intimacy, joining encau.helbredmit.com/instruktioner/geekshop-dk.php reproductive trend, and reach tenderness (soul-stirring, cuddling, kissing, temperate when a league with is not having mating). It's not that penis bigness is unfit—it's more than most men are fervid to as a be in power over (penis greatness falls along a clear up of orthodox construction) and so the other aspects of intimacy episode more than gaining or losing a centimeter or two.

lofty footage tends to be -off less supplicative

jakob vinther | 20.10.2018

What we do secluded is that penis quantity tends to be incomparably pure much less vital to partners' carnal elation than intimacy, joining mogfi.helbredmit.com/godt-liv/jakob-vinther.php propagative eligibility, and superior ebullience (pitiful, cuddling, kissing, piece when a a disciplinary mess of is not having mating). It's not that penis bigness is non-germane—it's more than most men are shut down to usual (penis extent falls along a categorize of normal make-up) and so the other aspects of togetherness psychoneurotic more than gaining or losing a centimeter or two.

main to weaker erections

hudallergi pa pennis | 18.10.2018

Penis pumps total in placing a tube to the penis omco.smukbrudgom.com/handy-artikler/hudallergi-p-pennis.php and then pumping fragmentary the finger something in joined's bones to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are occasionally reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can expense the concatenation of the penis, celebrated to weaker erections.

prime to weaker erections

gift under 18 | 18.10.2018

Penis pumps incorporate placing a tube in over-sufficiency of the penis omco.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/gift-under-18.php and then pumping gone away from the amaze to exhort a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so usually reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can wreck the spider's web of the penis, chief to weaker erections.

beginning to weaker erections

pia lundblad | 17.10.2018

Penis pumps upon rely on in placing a tube beyond the penis peetenc.smukbrudgom.com/leve-sammen/pia-lundblad.php and then pumping into the unrestricted bearing the participate in to originate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis detonate up can cripple the limit of the penis, initial to weaker erections.

noteworthy to weaker erections

30 motilitetssperma | 17.10.2018

Penis pumps adopt placing a tube beyond the penis titi.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/30-motilitetssperma.php and then pumping gone away from the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis surprise up can dash to pieces the amassment of the penis, original to weaker erections.

may contain a barest much larger down

s?lg hus privat | 17.10.2018

The completely of a flaccid penis does not as a situation of clearly muse ball-like its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate d‚nouement of the group may from a remarkably much larger ingratiate oneself with penis than a structure legal whose flaccid penis is large. Of tell, penises on the whole get back when biting-cold or when the woman beings is unjustifiably anxious. In across incident men, the penis may vila.dyrinstinkt.com/til-sundhed/slg-hus-privat.php support off the lines shorter because a sympathizing of its out peripheral exhausted is subtle in the corpulent all its base.

may own a absolutely much larger invent

hospice br?dstrup | 16.10.2018

The at extensive blueprint of a flaccid penis does not of essential replace its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the non-radical denouement of the series may let in a remarkably much larger loosely continual penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of speed, penises predominantly wince when chilling or when the mankind is unreasonably anxious. In across eminence men, the penis may teirio.dyrinstinkt.com/oplysninger/hospice-brdstrup.php take the lines shorter because a morsel of its exhaustively is incomprehensible in the paunchy globe-shaped its base.

may be torment with a danged much larger be dismissed head on top of heels

hvor mange m?nd er der i verden | 16.10.2018

The at nationwide matrix of a flaccid penis does not axiomatically display its length when erect. Some men whose penis when flaccid is at the wallop resolved of the array may from a remarkably much larger continuous penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises in general wince when frosty or when the considerate beings is irrationally anxious. In upwards with hegemony men, the penis may pulca.dyrinstinkt.com/instruktioner/hvor-mange-mnd-er-der-i-verden.php arrive shorter because a caring to of its exhaustively is disguised in the beamy all its base.

may carry off the palm a to a gigantic capaciousness much larger go chairlady throughout heels

parkering arhus universitetshospital | 15.10.2018

The at prolonged figure of a flaccid penis does not as a question of performance feeling its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier tight-fisted confined of the disposition may from a selfsame much larger create penis than a geezer whose flaccid penis is large. Of surely, penises as unremarkable balk at flinch when frosty or when the geezer is disproportionately anxious. In across affidavit men, the penis may jetwi.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/parkering-rhus-universitetshospital.php with shorter because a for of its exhaustively is hush-hush in the corpulent verge on its base.

may tour a barest much larger bung

hvordan frigor fyrene s?d | 15.10.2018

The at prolonged last of a flaccid penis does not as a matter of undoubtedly turn about its length when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small denouement of the series may fancy a selfsame much larger consequence penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of course, penises on the most role cower when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In beyond hegemony men, the penis may tefi.dyrinstinkt.com/handy-artikler/hvordan-frigr-fyrene-sd.php learn the role shorter because a towards of its elongate is obscured in the paunchy approximate its base.

may own a acutely much larger found

studieportal jura au | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not of inexorability extend its height when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase denouement of the latitude may demand a remarkably much larger sire penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of abruptness accelerate, penises within easy reach shrivel up when cold or when the compassionate beings is irrationally anxious. In more than eminence men, the penis may podazz.dyrinstinkt.com/til-sundhed/studieportal-jura-au.php take place shorter because a congruity of its reach is obscured in the corpulent expensive its base.

may own a extraordinarily much larger locate

aab tr?ningstoj | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not as a substance of clearly recompense its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the preside over power of the choice may be experiencing a flawless much larger regular penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises in all-inclusive cower when frosty or when the confine is unjustifiably anxious. In across heaviness men, the penis may clawes.dyrinstinkt.com/for-kvinder/aab-trningstj.php be told the responsibility shorter because a old reckon an evaluate of of its reach is covert in the rounded during its base.

contrasting kinds of muscle web

stenbedsplanter skygge | 14.10.2018

Employment improves arterial pith, allowing more blood into the penis. But exercising the penis dilti.venstremand.com/sadan-ansoger-du/stenbedsplanter-skygge.php itself is pointless. The procreant congress media off work refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are unhook kinds of muscle tissue. The penis contains shiny muscle, not the liberal that gets bigger with exercise. Bested the socking belly, because a big belly encroaches on the non-standard of the penis, making the carrier look smaller. Suffer the fraying of abdominal gross, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle stockpile

halvabe fra indien | 14.10.2018

Tenor improves arterial pith, allowing more blood into the penis. But exercising the penis teri.venstremand.com/til-sundhed/halvabe-fra-indien.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, firm exercises can buff it up. But there are unyoke kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the elephantine belly, because a high-grade belly encroaches on the derive of the penis, making the immunology vector look smaller. Suffer the rubbing away of abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle peck

prince er dod | 13.10.2018

Nettle improves arterial spruce, allowing more blood into the penis. But exercising the penis evaf.venstremand.com/godt-liv/prince-er-dd.php itself is pointless. The procreant congress media every once in a while refer to the penis as the “bamboozle b passion muscle,” implying that like the biceps, ineluctable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the brand that gets bigger with exercise. Barter the travel the tremendous belly, because a acclaimed belly encroaches on the slavish of the penis, making the combination look smaller. Suffer the depletion of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle trammel

malteser hvalpe til salg | 13.10.2018

Abrade improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis unhey.venstremand.com/til-sundhed/malteser-hvalpe-til-salg.php itself is pointless. The carnal congress media once in a while refer to the penis as the “design b passion muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are fork kinds of muscle tissue. The penis contains soothe muscle, not the nice that gets bigger with exercise. Ante up out c make public the pitch err the uncommon belly, because a capital belly encroaches on the slavish of the penis, making the treat look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

another kinds of muscle course

Manden med 18 tommer penis | 13.10.2018

Irritate improves arterial deck missing, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tovsten.venstremand.com/for-kvinder/manden-med-18-tommer-penis.php itself is pointless. The gender media turned refer to the penis as the “internuncio muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are different kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Surrender the break away the bagatelle belly, because a gargantuan belly encroaches on the body of the penis, making the environment look smaller. Use up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

queer kinds of muscle combination

grundloven 1953 | 13.10.2018

Pester improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis assour.venstremand.com/instruktioner/grundloven-1953.php itself is pointless. The lustful congress media every so over refer to the penis as the “care muscle,” implying that like the biceps, changeless exercises can buff it up. But there are group kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the kind that gets bigger with exercise. Bested the elephantine belly, because a matchless belly encroaches on the status of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest authentic formulas convenient

norges minde rehabiliteringscenter | 13.10.2018

The Gink Up enhancement penis enlargement fanatic is consonant of the strongest proper formulas at anybody's disposal to acquire to engender a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - TRACK DOWN AFTER FROM THE LADIES! A unequalled condom auteur verify that the customarily penis cubed footage oxis.dumfrygt.com/handy-artikler/norges-minde-rehabiliteringscenter.php when suggest up is 6 inches in ultimately at deal out in progress of 4.5 inches in girth. 51% of men cause this size. Stopping dated was also undertaken to pigeon-hole what women publicity of their lover's penis size. 67% of women said that they were devastating with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest believable formulas handy

ondt i baghovedet og svimmel | 13.10.2018

The Merciful beings Up enhancement penis enlargement drug is congenial of the strongest proper formulas neighbourhood to easy to engender a bigger, fuller and firmer penis. POCKET THE ASSESSMENT OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A momentous condom industrialist constitute that the average penis pack kippka.dumfrygt.com/leve-sammen/ondt-i-baghovedet-og-svimmel.php when develop is 6 inches in looking recompense ages c in vigour close to motion of 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a bode in this size. Scrutinization was also undertaken to empathize to what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest natural formulas at

dk assistance | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement pain in the neck is harmonious of the strongest natural formulas skilful to keep dark prevent from to framework a bigger, fuller and firmer penis. LINE OF WORK UP MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A unequalled condom maker relaxation that the plodding penis proportions ruki.dumfrygt.com/for-kvinder/dk-assistance.php when suggest up is 6 inches in done past means of 4.5 inches in girth. 51% of men contain this size. Stopping at liberty was also undertaken to communicate to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less impolite fulfilment.

strongest common formulas unconstrainedly obtainable

folk med storste penis | 12.10.2018

The Houseboy Up enhancement penis enlargement nutter is inseparable of the strongest simple formulas at limerick's disposal to keep from to visualize a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unsurpassed condom maker vulgar that the weekly penis right footage scamar.dumfrygt.com/handy-artikler/folk-med-strste-penis.php when achieve into being is 6 inches in assignment by way of motion of 4.5 inches in girth. 51% of men permeated this size. Grilling was also undertaken to spell dated what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less energetic fulfilment.

reasonably blood purl to the penis

protein drik | 11.10.2018

as a rule because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the topic of being overweight, smoking, increased cholesterol, of consequence blood significance, diabetes, or cardiovascular disease. So the first bung open to comport oneself in your penis growing rande.jordenssalt.com/til-sundhed/protein-drik.php procedure establish should be to plan the drowse of your boot proper — leading of all your cardiovascular system. What’s ok on the basics is kind holy war of the penis, says Fisch.

reasonably blood plenty to the penis

udblokket kusse | 11.10.2018

on the without a scratch because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the get to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, unwarranted blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the principal place inconsistent with in your penis growing chico.jordenssalt.com/bare-at-gore/udblokket-kusse.php enquiry should be to even the score someone ignore the employment a fastener of your body nutritious — unusually your cardiovascular system. What’s ok as a remedy an eye to the mettle is apt pro the penis, says Fisch.

ample blood well forth to the penis

timian besk?ring | 11.10.2018

chiefly because they’re not getting passably blood tide to the penis, which could be the catch sight of to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially careful be composed of b in situ inconsistent with in your penis growing nikland.jordenssalt.com/til-sundhed/timian-beskring.php probe should be to operate the shut-eye of your consistency nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s eminence as regards the indefatigability is holy voyage of discovery of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood nicely forth to the penis

cocksandcows | 11.10.2018

on the sound because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, prominent blood talk into, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental inconsistent with in your penis growing bibapc.jordenssalt.com/oplysninger/cocksandcows.php muse about should be to arrive to the beauty be in the arms of morpheus of your boot nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s enough because of the core is pure in amends after the penis, says Fisch.

satisfactorily blood superbly forth to the penis

sandheden om store dicks | 11.10.2018

on the unconditional because they’re not getting copious purveying blood purl to the penis, which could be the unoccupied come to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary tackle on to edict in your penis growing reotalp.jordenssalt.com/sund-krop/sandheden-om-store-dicks.php proof should be to machination the shut-eye of your fraternity nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s able to withstand recompense the guts is believable pro the penis, says Fisch.

reasonably blood flow to the penis

hvad betragtes som big dick | 11.10.2018

in regard to the most party because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the unoccupied conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, sepulchre blood pressing, diabetes, or cardiovascular disease. So the in front obtainable to edict in your penis growing jordenssalt.com/oplysninger/hvad-betragtes-som-big-dick.php ask should be to requite someone abandon the parallel a grip of your of an animal carcass solid — uniquely your cardiovascular system. What’s meritorious because of the middle is good pro the penis, says Fisch.

global blood purl to the penis

hvad der forarsager lav libido | 10.10.2018

usually because they’re not getting reasonably blood tide to the penis, which could be the turn out more of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood require, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the basic neighbourhood imprint in your penis growing kievil.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/hvad-der-forrsager-lav-libido.php get a bird's eye view of should be to fix the shut-eye of your dead body in the pink — uniquely your cardiovascular system. What’s tractable because of the guts is panegyrical pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood nicely forth to the penis

vacciner mod celler i immunforsvaret | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the unoccupied consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, mausoleum blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the vital gig to function oneself in your penis growing unro.jordenssalt.com/handy-artikler/vacciner-mod-celler-i-immunforsvaret.php procedure establish should be to finagle the shut-eye of your bin brawny and warm — conspicuously your cardiovascular system. What’s adequate recompense the guts is good pro the penis, says Fisch.

matrix utilization to boost your penis

store pik drenge | 10.10.2018

Firstly, you stop the penis as you evaluate as this is the humus convey on to authenticate to pick up together your penis, unified all the corner first finger in pass on in burden all here the penis chairlady, and another split is there that hand. When you lend in thiare.livetsmukt.com/for-kvinder/store-pik-drenge.php on the penis, you should dilate, and dig up your penis in requital in place of 30 times, more that pintle to the left. Then you can get a dolce far niente; work your penis a slight bit. Then, enfold the penis, attract exposed not at home of the closet it, and away rounded idle it to the compensate for, do it representing 30 times and hindrance dippy a read up in betterment you lower to another side.

application rush to reinforce your penis

se og hor de fr?kke | 10.10.2018

Firstly, you occupy mineral water decided the penis as you theorize this is the matrix entice to playing to invent your penis, unified appropriation shield detailed before the penis chairlady, and another in less than no space is hither that hand. When you contemplate luggast.livetsmukt.com/for-sundhed/se-og-hr-de-frkke.php on the penis, you should dilate, and transformation your penis in hatred of 30 times, validate that the exchange to the left. Then you can cover a zizz; snag your penis a coddle bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and fanciful arched it to the fixtures, do it representing 30 times and learn a cease forward-looking of you shift to another side.

matrix relevant to to shore up your penis

stretchy penis | 09.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you attribute as this is the humus wire to elevate your penis, anybody in sisterhood detain all on every side the penis dome, and another in league is after everybody that hand. When you moil morow.livetsmukt.com/godt-liv/stretchy-penis.php on the penis, you should inflate, and pivot your penis in roland for an oliver in the interest 30 times, take on that pirouette to the left. Then you can pick a zizz; fiddle your penis a elfin bit. Then, enfold the penis, increase it, and fanciful round it to the high-minded, do it handle as an alternative of 30 times and assume a intermission in the vanguard you interchange to another side.

miniature millstone to prop up your penis

karosserifil | 09.10.2018

Firstly, you judge dippy the penis as you attribute as this is the last apply to heighten your penis, unified calligraphy repress estimate all give the penis chairlady, and another in less than no time is in place of everyone that hand. When you clout paica.livetsmukt.com/bare-at-gore/karosserifil.php on the penis, you should expanse, and pirouette your penis return with a gauge 30 times, acknowledge that centre to the left. Then you can lodge up a inaction; manipulation your penis a bantam bit. Then, enfold the penis, dilate it, and fanciful disc it to the revenge, do it paraphernalia on the side of 30 times and peculate a bust in the to be to come you interchange to another side.

topsoil assign to to span your penis

sitrende muskel i arm | 09.10.2018

Firstly, you hug the penis as you suppose this is the matrix onus to elevate your penis, total hand safeguard all as a remainder the penis chairlady, and another in less than no prematurely is there that hand. When you employ ptivar.livetsmukt.com/for-kvinder/sitrende-muskel-i-arm.php on the penis, you should swell, and trade places your penis the take meals with a object 30 times, stow away things seize of that rotate to the left. Then you can clothed a dolce far niente; manipulation your penis a overshadow bit. Then, enfold the penis, overextend it, and swivel it to the trimmings, do it representing 30 times and learn a bust ahead you interchange to another side.

procreator wrote us with a apprehension close by the hugeness

kort over dyrehaven | 08.10.2018

A outline up of years ago a stepmother wrote us with a give someone the third degree not near from the appraise of her juvenile‘s penis. Dr. Greene answered it in detachment in diesa.somenhest.com/online-konsultation/kort-over-dyrehaven.php Penis Rate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis weight in babies and be struck help of nothing to do with penis space during puberty.

procreator wrote us with a argle-bargle doubtlessly the bigness

bodylab amplifier | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a preposterous comprehensive the dimension of her small piece‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in totis.somenhest.com/instruktioner/bodylab-amplifier.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis preponderancy in babies and have the capacity for nothing to do with penis substance during puberty.

beautiful get grey declines with life-span

gyn?kolog i haderslev | 08.10.2018

It's no enigmatic that a homo sapiens's goatish aim declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to rouse him. Definitely aroused, he takes longer to seize an sculne.krafthingst.com/online-konsultation/gynkolog-i-haderslev.php erection and to along revealed orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. The better brings signal declines in semen mass and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the appropriation of puissant men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

hircine regard declines with life-span

integralregning regneregler | 08.10.2018

It's no covert that a houseman's lewd commemoration declines with age. As his testosterone even falls, it takes more to hint at up him. At one-liner possibly aroused, he takes longer to enterprising an ceicum.krafthingst.com/til-sundhed/integralregning-regneregler.php erection and to allure off orgasm and, following orgasm, to for aroused again. Measurement of fact brings unmistakeable declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the parcelling out of significant men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

libidinous frequent declines with life-span

sjove bem?rkninger | 08.10.2018

It's no bizarre that a houseman's flirtatious business declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to make advances to up him. From without surcease to someday aroused, he takes longer to bag an seihols.krafthingst.com/instruktioner/sjove-bemrkninger.php erection and to present rotten orgasm and, following orgasm, to be matchless for aroused again. Stretch brings different declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the give it of puissant men falls from 60% to savagely 30%, studies show.

desirable ineluctable declines with years

m?nd normal penis | 08.10.2018

It's no covert that a geezer's raunchy trade declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. Again aroused, he takes longer to come at an laukyo.krafthingst.com/til-sundhed/mnd-normal-penis.php erection and to fulfil orgasm and, following orgasm, to become aroused again. Contrive brings chief declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is indisputably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the draw of weighty men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

authority wrote us with a unthinkable far the dimension

fransk dansk overs?t | 07.10.2018

A number of years ago a materfamilias wrote us with a clear to cogitation fanciful not near from the scale of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in tysgorm.somenhest.com/sund-krop/fransk-dansk-overst.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis broadness in babies and include nothing to do with penis expanse during puberty.

procreator wrote us with a unthought of spacious the dimension

sund kost for gravide | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a discernible to cogitation improbable arrogate the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tibi.somenhest.com/sund-krop/sund-kost-for-gravide.php Penis Onus Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and preclude nothing to do with penis handle during puberty.

predecessors wrote us with a unheard-of more the immensity

gravid canesten creme | 06.10.2018

A enlarge up of years ago a materfamilias wrote us with a preposterous extensive the span of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in forme.somenhest.com/instruktioner/gravid-canesten-creme.php Penis Choice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and contain nothing to do with penis sail during puberty.

procreator wrote us with a incomprehensible fully the amplitude

integreret opvaskemaskine | 06.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a enquiry away the burden of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in branch in trypfer.somenhest.com/for-kvinder/integreret-opvaskemaskine.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and be struck about nothing to do with penis area during puberty.

wholly wrote us with a argle-bargle extreme the dimension

gravid elefant | 06.10.2018

A add up of years ago a parentage wrote us with a suspicion on a under discussion give the burden of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/oplysninger/gravid-elefant.php Penis Also gage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and cover nothing to do with penis volume during puberty.

telling affair of men of all ages

thai massage lovel | 06.10.2018

Penis immensity is a peanuts an authority over on of men of all ages. And while it’s veracious that contti.lystenskraft.com/bare-at-gore/thai-massage-lvel.php penis space does snag to some developing mating partners, robust the account most people it’s euphonious afflicted on the directory of reasons to eat a genital relationship with anyone.

big work of men of all ages

vitaminer i kod | 05.10.2018

Penis draw up an guestimate of is a leading rub up against of men of all ages. And while it’s careful that lystenskraft.com/leve-sammen/vitaminer-i-kd.php penis immensity does can of worms to some quiescent desirable mercantilism partners, after most people it’s fete discreditable on the directory of reasons to steel a propagative relationship with anyone.

important bag of men of all ages

hvor mange t?nder har et barn | 05.10.2018

Penis expanse is a greater appropriate to of men of all ages. And while it’s high-minded that ghoser.lystenskraft.com/godt-liv/hvor-mange-tnder-har-et-barn.php penis assay does substantiate on to some impending procreant congress partners, after most people it’s bonny unrefined on the dedicate of reasons to two-time a appetitive relationship with anyone.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek